Är informationssäkerhetsriskerna lika stora på små företag som stora företag?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är informationssäkerhetsriskerna lika stora på små företag som stora företag?"

Transkript

1 Är informationssäkerhetsriskerna lika stora på små företag som stora företag? Peter Jönsson TDATY-04 Augusti 2004 ISRN MAH-TSDT/EX--04/002--SE+120/140

2 Är informationssäkerhetsriskerna lika stora på små företag som stora företag? Examensarbete p Malmö Högskola Teknik & Samhälle IBM Peter Jönsson Augusti

3 I Abstract Title: Author: Supervisor: Project: Content: Are the Information Security risks as big on small companies as larger ones? Peter Jönsson Björn Nilsson This project concludes the Computer Science education program. The project consists of a Bachelor thesis, 15 points. This course is included in the computer science program and is the final course. The report is written in collaboration with IBM and aims at answering the question: Are the Information Security risks as big on small companies as larger ones? It also aims at giving information about the factors surrounding Information Security. The report clarifies what the different Information Security terminologies mean and how they could be applied into the real world. Furthermore it clarifies the Information Security conditions on ten smaller companies to some extent. Information has been gathered through literature and documentation, through discussions with the supervisor and via personal interviews with ten smaller companies. IBM supplied literature, a supervisor and a list of potential interview objects. The conclusion of the report is that the answer whether the Information Security Risks are as big on small companies as on larger ones can not be answered by a simple Yes or No. Many different elements have to be considered when making a judgment. One situation does not necessarily have to be the same as another one and sometimes the risks are larger for a large company and sometimes for a smaller company. The same risk could have a different meaning for two different persons as well as a company with few employees could be considered large depending on the need for information technology. It is hard to pass a judgment on how large the risks are for a company. Risks are judged differently by different persons. This depends on what knowledge, competence, experience, training, insights, analysis capacity etc. the person in question possesses. It is important that the right person estimate the risks from all relevant aspects (customer aspect, employee aspect, environment aspect etc.) and that all of these can be judged against each other. Work involving Information Security will never end, it develops all the time! Old technology is being used in new ways and areas which were not originally thought of, and new technologies are constantly being developed. At the same time new risks and thus consequences appear. ISO is a document put together by people with high competence and good insight into Information Security. The document will, however, never be a complete template. Keywords: Information Security, Risk analysis, Cryptography, PKI, Confidentiality, Integrity, Availability, Privacy, Disaster planning, Information Security Policy, Security Policy, Usecase, Information Classification. Malmö University Technology & Society Malmö 3

4 II Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Projekt: Innehåll: Är informationssäkerhetsriskerna lika stora på små företag som stora företag? Peter Jönsson Björn Nilsson Detta projekt sammanfattar Datateknikerutbildningen på Malmö Högskola. Projektet utgörs av ett högskoleingengörsexamensarbete på 15 poäng. Examensarbetet är den sista kursen som utförs i Datateknikerutbildningen. Rapporten är skapad i samarbete med IBM och syftar till att ge svar på frågan Är informationssäkerhetsriskerna lika stora på små företag som stora företag?. Den syftar även till att ge information omkring ämnet Informationssäkerhet. Rapporten utreder vad de olika Informationssäkerhetsbegreppen innebär och hur de kan tillämpas i det verkliga livet. Vidare utreder den i viss mån informationssäkerhetsförhållanden på tio småföretag. Information har samlats in genom litteratur och dokumentation som berör ämnet, via diskussioner med handledare, samt via personliga intervjuer med tio småföretag. IBM tillhandahöll litteratur, handledare samt en lista på tänkbara intervjuobjekt. Rapporten skulle kunna sammanfattas med att svaret på huruvida riskerna är lika stora för små som stora företag beror på många faktorer, ett Ja eller Nej är inte möjligt. Man måste väga in många faktorer när man gör en bedömning av informationssäkerhetsrisker. En situation behöver inte vara lik en annan och ibland är riskerna större för ett stort företag, ibland för ett mindre. Samma risk kan ha olika betydelse för olika typer av personer i ett företag samt att ett företag med få anställda kan betraktas som stort beroende på informationsteknologins betydelse för verksamheten. Det är väldigt svårt att göra en bedömning om hur stora riskerna är för ett företag. Risker bedöms olika beroende på riskbedömarens kompetens, erfarenheter, skolning, insikter, analysförmåga och liknande. Det är viktigt att rätt personer bedömer riskerna utifrån alla relevanta synvinklar (kundsynvinkel, anställdas synvinkel, miljöpåverkan osv.) och att dessa kan värderas mot varandra. Informationssäkerhetsarbete tar aldrig slut, det utvecklas hela tiden! Gammal teknologi används på nya sätt inom områden som man inte tidigare hade förutspått och ny teknologi utvecklas ständigt. Samtidigt med utvecklingen uppstår således även nya risker och därmed även konsekvenser. ISO är ett dokument som sammanställts av personer med hög kompetens och god insikt i informationssäkerhet. Dokumentet kommer dock aldrig att bli en komplett mall. Nyckelord: Informationssäkerhet, Informationssäkerhetsrisker, Riskanalys, Kryptografi, PKI, Sekretess, Riktighet, Oavvislighet, Privacy, Katastrofplanering, Informationssäkerhetspolicy, Säkerhetspolicy, Use-case, Informationsklassificering. Malmö Högskola Teknik & Samhälle Malmö 4

5 III Förord Denna uppsatts utgör författarens examensarbete på högskoleingengörsnivå inom det datatekniska högskoleingengörsprogrammet på Malmö Högskola Teknik & Samhälle. Uppsatsen omfattar 15 poäng. Först och främst skulle författaren vilja tacka Björn Nilsson, handledare och uppdragsgivare vid IBM i Malmö för sin engagerade och kunniga vägledning samt Bo Wendt, också vid IBM i Malmö, för hjälpen med att leta fram potentiella intervjuobjekt. Vidare ges ett stort tack till alla de företag som ställde upp med intervjutid så att den slutliga analysen i rapporten kunde göras möjlig. Malmö, augusti 2004 Peter Jönsson 5

6 Innehållsförteckning I ABSTRACT...3 II SAMMANFATTNING...4 III FÖRORD INLEDNING PROBLEMFORMULERING SYFTE INFORMATIONSSÄKERHET Sekretess Riktighet Tillgänglighet Privacy VARFÖR INFORMATIONSSÄKERHET? FÖRUTSÄTTNINGAR METODIK DATAINHÄMTNING Litteratur Intervju FAKTAREDOVISNING Informationssäkerhetsbegrepp Intervju FAKTA ANALYS Intervjusammanställning SLUTSATS REFERENSER FAKTAREDOVISNING VAD ÄR INFORMATIONSSÄKERHET? Inledning Vad är information? Informationssäkerhetsbegrepp KONSEKVENSER OM MAN INTE ANVÄNDER INFORMATIONSSÄKERHET Hot och risker Konsekvenser Statistik och fakta VILKEN INFORMATIONSSÄKERHET BEHÖVS, OCH HUR MYCKET? Inledning Risk/konsekvens- analys Tillräckligt säker räcker alltid HUR SÄKERSTÄLLER MAN ATT INFORMATION HANTERAS I ENLIGHET MED RISKANALYS? Inledning Informationsklassificering Informationssäkerhetspolicy Användarutbildning Informationssäkerhetsansvarig TEKNIKER FÖR ATT HANTERA INFORMATIONSSÄKERHET Inledning Access tillgång till information Riktighet/Oavvislighet Sekretess

7 5.5.5 Kryptering Access Utbildning av användare i att hantera information Publicering av säkerhetspolicy Återkommande riskanalyser Efterlevnad av policies Tillgänglighet TRENDER VID ANVÄNDANDE/ICKE ANVÄNDANDE AV INFORMATIONSSÄKERHET Inledning Använder tillgänglig teknik inte riskbedömd teknik Underskattande av risker Avsaknad av beslut som är baserade på kunskap och fakta Införande av för komplicerade och onödiga funktioner Icke införande av nödvändiga funktioner Övertro på tekniska lösningar Avsaknad av policylösningar Dåligt utbildade användare i informationssäkerhet Största riskerna ligger oftast i hur användare hanterar information Virus Spam USE CASES - INFORMATIONSSÄKERHET I PRAKTIKEN Inledning Use Case: Hantering av patientjournaler på ett sjukhus - pappersversion Use Case: Hantering av patientjournaler på ett sjukhus - datorbaserade Use Case: Hantering av information under produktutveckling Use Case: Katastrofplanering vid totalt bortfall av IT-system MASKARNAS ATTACK Inledning Slammer attackerar Blaster följer upp Sasser gör entré Avslutande kommentar FAKTA ANALYS INLEDNING OMRÅDEN Informationssäkerhetspolicy Andra policies Riskanalys och klassificering Katastrofplanering Informationssäkerhetspersonal Skalskydd Datorstruktur Lösenord Internet Virus, Spam Utbildning av anställda Anställda som slutar Informationstillgänglighet SNABBSTATISTIK TRENDER Inledning Använder tillgänglig teknik inte riskbedömd teknik Underskattande av risker Avsaknad av beslut som är baserade på kunskap och fakta Införande av för komplicerade och onödiga funktioner

8 6.4.6 Icke införande av nödvändiga funktioner Övertro på tekniska lösningar Avsaknad av policylösningar Dåligt utbildade användare i informationssäkerhet Största riskerna ligger oftast i hur användare hanterar information Virus Spam SLUTSATS INLEDNING SLUTSATSER Slutsats 1 Finns inget konkret Ja eller Nej Slutsats 2 Många infallsvinklar Slutsats 3 Informationssäkerhet är ett område som ständigt förändras SLUTLEDNING...72 BILAGOR...73 A BILAGA A GLOSLISTA...73 B BILAGA B INTERVJUMATERIAL...74 B.A Inledande fråga: Vad använder ni datorer till?...75 B.B Server, Klienter, Behörighet, Säkerhet och Inventarier...80 B.C Del1: Internet...83 B.D Del2: Internet-Intranet...86 B.E Anställning/Uppsägning av Personal...87 B.F Scenario Terrorism, Explosioner, Elavbrott, Brand och liknande...91 C BILAGA C INTERVJURAPPORTER...95 C.A Företag C.B Företag C.C Företag C.D Företag C.E Företag C.F Företag C.G Företag C.H Företag C.I Företag D BILAGA D DIAGRAM OCH STATISTIK D.A Informationssäkerhetspolicy D.B Katastrofplanering D.C Serversäkerhet affärskritisk server (9 företag) D.D Lösenordshantering D.E Virusstatistik D.F Borttagning/Deaktivering av användarekonto när anställd slutar D.G Företagsbesök-Skalskydd D.H Snabbstatistik

9 1 Inledning 1.1 Problemformulering Finns det skillnad på informationssäkerhetsriskerna för små kontra större företag? Stora företag har oftast gjort riskanalyser, vidtagit åtgärder och skapat säkerhetspolicies, ofta baserade på någon standard (ISO och Common Criteria är vanlig). Är riskerna mindre för små företag? Är konsekvenserna underskattade? Är det för dyrt? Eller är informationssäkerhetsriskmedvetenheten lägre? Faktum är att det är ganska ovanligt att små företag har ägnat informationssäkerhetsriskerna någon uppmärksamhet. Därav frågeställningen: Är informationssäkerhetsriskerna lika stora? 1.2 Syfte Syftet är: Att producera en text som går igenom informationssäkerhet, vad det är och vad för begrepp som man normalt kan stöta på inom detta ämne Att i den mån det är möjligt besvara problemformuleringen 1.3 Informationssäkerhet Information är en tillgång, och som för andra tillgångar kan den vara värd olika mycket för olika organisationer. Det är viktigt att information får ett tillräckligt skydd, så att den är användbar när den behövs. Informationssäkerhet innebär att man skyddar information mot de hot som finns, säger till så att information finns tillgänglig när den behövs, och att de som är behöriga att ta del av information kan ta del av den. Informationssäkerhet kan summeras till fyra grundläggande begrepp: Sekretess/Confidentiality Riktighet/Integrity Tillgänglighet/Availability Privacy Sekretess Det är viktigt att information finns tillgänglig endast för dem som har behörighet till den. T.ex. skall inte studenter kunna få ta del av de frågor som finns på en tentamen innan provtillfället Riktighet Information får inte förvanskas eller ändras. Det är viktigt att man skyddar information samt behandlingsmetoderna. Om blodgruppsinformationen i en läkarjournal skulle förvanskas i färden mellan t.ex. blodcentralen och läkaren som har begärt informationen, skulle detta kunna få förödande konsekvenser. Riktighet kan även innebära t.ex. att information inte skall förvanskas under kommunikation eller att arkiverad data inte förvanskas under arkivering. 9

10 1.3.3 Tillgänglighet Information måste finnas tillgänglig när den behövs. Det är viktigt att säkerställa detta. Detta kan göras på många sätt, t.ex. genom Backup. Det är dock viktigt att backupen får samma typ av skydd som den ursprungliga informationen. Tillgänglighet kan även innebära att man t.ex. har fått nödvändig information med sig på en resa, att man har tillgång till ett telefonjack på ett hotell om man behöver ansluta till företagsserver via en bärbar dator med modem Privacy Privacy är ett begrepp som är väldigt abstrakt. Det rör informationsbehandling som inte direkt följer begreppen sekretess, riktighet och tillgänglighet. Till exempel har en tandläkare rätt till att läsa patienters tandjournaler. Dock skall tandläkaren bara läsa dessa journaler när det behövs, sett ur ett mediciniskt perspektiv. Tandläkaren skall inte läsa sin grannes tandjournal för att det ligger i det personliga intresset att få reda på om grannen har dåliga tänder. Läkaren har full tillgång till information som dock bara får läsas när den behövs i det utövande yrket, inte annars. Dessa fyra grundläggande regler upprätthålls genom att man inför s.k. styrmedel. Styrmedel kan till exempel vara riktlinjer, policies, rutiner och liknande. 1.4 Varför Informationssäkerhet? Information är en vital del i många organisationer. Det är därför kritiskt att sekretess, riktighet och tillgänglighet efterlevs. Utan dessa begrepp är det inte säkert att sådana saker som konkurrensförmåga, goodwill, kassaflöden, efterlevnad av gällande lager o.s.v. kan upprätthållas, vilket kan leda till ekonomisk skada eller skador för liv och lem. Eftersom att behovet av informationssystem och informationstjänster ökar innebär detta även att hot mot organisationer blir allt mer påträngande. Utvecklingen går mot mer och mer komplexa samt flexibla system, I många fall kopplas publika nät samman med privata nät och informationsresurser görs i allt högre grad mer tillgängliga. Detta gör att sådana saker som en väl fungerande behörighetskontroll får allt större betydelse. För att bygga upp ett bra informationssäkerhetssystem krävs en noggrann och omsorgsfull planering samt en hög detaljkännedom inom området. Det krävs även att alla i en organisation medverkar för att de styrmedel och åtgärder som införs efterlevs. Det är viktigt att inse att informationssäkerhet gäller alla typer av media; Det som finns lagrat på datorer såväl som på papper, videoband, sägs högt i t.ex. telefon eller allmänna platser osv. 10

11 2 Förutsättningar Informationssäkerhet är ett område som har blivit mer belyst under de senaste åren och fler företag börjar uppmärksamma detta område. T.ex. efter att de har fått erfara konsekvenserna av en eventuell brist eller att de uppmärksammat någon annan som fått problem. Skillnaden varierar på hur man behandlar dessa potentiella problem. Dokumentation som behandlar informationssäkerhetsupplägg existerar. Stora företag använder denna för att lägga upp sin egen informationssäkerhetsstruktur. Med hjälp av IBM togs en lista fram med tänkbara företag som var lämpade för intervju i sökandet på svaret på problemet. Förutsättningarna har på så vis varit goda då IBM har kunnat tillhandahålla informationssäkerhetsdokumentation, handledare och en lista på tänkbara intervjuobjekt. Tidsmässigt var en deadline på total arbetstid satt till 15 veckor efter arbetets påbörjande. Detta eftersom att arbetet är ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen vilket normalt kan vara antingen 10 poäng eller 15 poäng. 1 poäng = 1 heltidsveckas arbete. 11

12 3 Metodik I detta dokument används en del olika metoder vad gäller informationsinsamling och studier. Informationssäkerhet i sig är någonting som kräver en djup förståelse för att den skall vara användbar. Att läsa ISO dokumentation och liknande var således inte tillräckligt utan detta är ett område vars förståelse växer fram genom att analysera situationer och exempel där man på något vis kan tillämpa informationssäkerhet. 3.1 Datainhämtning Datainhämtning kan göras på primärt två sätt. Genom att man inhämtar data via intervjuer, enkäter eller någon annan typ av undersökning eller via litteratur Litteratur Som litteratur valdes primärt SIS - SVENSK STANDARD SS och 2, även benämnd ISO , INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC , kallas oftast bara Common Criteria ITSAK Denna studerades och den litteratur som användes primärt var huvudsakligen ISO Genomgång med handledare hölls med vissa mellanrum där förståelsen av det som lästs testades. Inspiration som ledde till djupare förståelse skapades även under dessa möten Intervju Information som inte fanns skriftligt fick hämtas in via intervjuer med företag som ansågs vara de rätta för att kunna besvara problemformuleringen. Intervjudokument som specifikt gick igenom de delar som var nödvändiga för att kunna arbeta med problemformuleringen skapades. Dokumenten skapades utifrån olika tänkbara scenarion. Anledningen till att det formatet valdes var att det är ett enkelt format som syftar till att skapa en aktiv dialog där intervjuobjektet får berätta fritt om många av de områden som tas upp under intervjun. 3.2 Faktaredovisning Informationssäkerhetsbegrepp För att bygga upp en förståelse för informationssäkerhet vilket är nödvändigt för att kunna angripa problemformuleringen och för att ge läsaren en förståelse för informationssäkerhet behandlades många av de begrepp som finns inom detta område. Förutom att sakligt beskriva vad de olika begreppen innebär användes även exempel för att öka förståelsen. Faktaredovisningen avslutades dels med en trendbeskrivning baserad på författarens tidigare kunskaper samt den litteratur som lästs igenom, dels med olika use-cases som till viss del sätter teori i praktiken. 12

13 3.2.2 Intervju För varje intervju skrevs en intervjurapport (se Bilaga C) där den information som extraherades under intervjutillfället sammanställdes. Informationen sammanställdes på så vis att den ej skulle kunna härledas till något specifikt företag. Intervjurapporterna syftade också till att ge en bra överblick inför sammanställningsfasen. 3.3 Fakta analys Intervjusammanställning Efter att intervjurapporterna hade skrivits sammanställdes allting under en rubrik kallad fakta analys. Där presenterades resultaten för samtliga företag på ett statistiskt och överskådligt vis. 3.4 Slutsats Slutsatsen skall svara på problemformuleringen, dvs. om informationssäkerhetsriskerna är lika stora för små företag som för stora samt även presentera eventuella andra slutsatser som författaren kom fram till under arbetets gång. 13

14 4 Referenser 1. ITSAK: Revidering och utvidgning av 1989 års utgåva av SIS TR 322, "Informationssäkerhet och dataskydd en begreppsapparat". 2. SIS - SVENSK STANDARD SS Ledningssystem för informationssäkerhet Del 1: Riktlinjer för ledning av informationssäkerhet Information security management Part 1: Code of practice for information security management 3. SIS - SVENSK STANDARD SS Ledningssystem för informationssäkerhet Del 2: Specifikation för ledningssystem för informationssäkerhet Information security management Part 2: Specification for information security management systems 4. INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC Information technology Security techniques Evaluation criteria for IT security Common Criteria Documentation - First edition Part 1: Introduction and general model Part 2: Security functional requirements Part 3: Security assurance requirements 5. Informationssäkerhet Kostnad eller Intäkt Lars E Ohlsson Presenterad på TechFuturum 6. A Bug and a Crash Sometimes a bug is more than a nuisance. By James Gleick, New York Times Magazine, 1 December 1996 Slammer: 7. Säkerhet & Sekretess Nätupplaga Mask drabbade Internets routrar Tomas Gilså 8. Säkerhet & Sekretess Nätupplaga Slammer tog sig in i kärnkraftverk Tomas Gilså 9. F-Secure Ny mask slår hårt mot Internet Patrik Runald, virusexpert 14

15 Blaster: 10. BBC News uk edition Home Users Suffer Web Worm Woe 11. IDG.se Så skyddar du dig mot blaster Joakim Bergström 12. Nätverk & Kommunikation MSBlast-epidemin större än man trott Patric Backlund Sasser: 13. F-Secure News F-SECURE VARNAR FÖR INTERNETMASKEN SASSER - den sprids automatiskt! Patrik Runald, Teknisk chef på F-Secure AB 14. IDG.se Försäkringsbolaget If knäckt av Sasser Jonnie Wistrand 15. IDG.se Sasser tvingade finsk bank att stänga Jonnie Wistrand 15

16 5 Faktaredovisning 5.1 Vad är informationssäkerhet? Inledning Under inledningen behandlades detta väldigt enkelt. Det är emellertid så att informationssäkerhet är mycket mer omfattande. Detta avsnitt kommer att gå djupare med förklaringarna samt presentera mer exempel. Ett femte uttryck som behandlar katastrofberedskap kommer också att behandlas Sekretess/Confidentiality Riktighet/Integrity Tillgänglighet/Availability Privacy Katastrofberedskap/Disaster recovery Vad är information? Informationssäkerhet är ett begrepp som oftast blandas ihop med IT-säkerhet. Faktum är dock att dessa två begrepp inte alltid har så mycket med varandra att göra; Informationssäkerhet har ibland inte så mycket med datorer att göra. Det är således viktigt att man först känner till vad information faktiskt är. Information kan vara produktidé, läkarjournal, bokföringsregister, kundregister, know-how, brev, tidningar, e- mail, fax, order, fakturor, talad och mycket annat. Dvs. information är allt som en organisation vet och kan. Denna information lagras oftast på tre sätt: i IT-system, på papper, och i huvudet på medarbetare/anställda Informationssäkerhetsbegrepp Sekretess/Confidentiality Säkerställande att information endast är tillgänglig för dem som skall ha åtkomst. Om ett företag håller på att utveckla en ny produkt som har en hög potential, dvs. stor köpkraft, är det av yttersta vikt att denna information inte offentliggörs. Vad får det för konsekvens för en organisation om en konkurrent, en vecka innan deras projekt skall göras offentligt, offentliggör sitt eget projekt som råkar vara en exakt kopia av deras eget, detta för att informationssäkerheten har brustit i den egna organisationen? Ritningar och beskrivningar har hängt synliga i rum och en företagsspion har i smyg fotograferat dessa. Ett par anställda satt på en restaurang mitt i stan och diskuterade projektet utan minsta diskretion, en annan anställd sålde informationen till det konkurrerande företaget. Dessa är bara några av de tänkbara anledningar som finns. Organisationen, hur går det med den? Om de har tur var det bara ett mindre projekt som gör att de klarar av att täcka de kostnader, som förmodligen inte längre kommer att betalas med intäkter från det projekt de arbetade med. Om de har otur, var det här ett projekt som hela organisationens framtid var beroende av. Resultatet kan bli att företaget går under, med en massa anställda som blir uppsagda. Om en grupp högskoleungdomar skall anordna en överraskningsfest för sin samhällslärare som snart skall sluta är det också viktigt att man bibehåller en informationssäkerhet. Det är viktigt att läraren inte får reda på vad som försiggår. Man kanske bara anförtror vissa personer information om avskedsfesten i begynnelsestadiet. Man talar om festen endast där sannolikheten är mycket liten att läraren skulle befinna sig i närheten och liknande. 16

17 Sekretess kan även innebära att föräldrarna till ett barn gömmer julklapparna för att barnet inte skall hitta dem och på så vis kanske öppna dem i smyg innan julafton, eller klämma och skaka för hårt så att det där Mussepigg-glaset går sönder. En säkerhetsläcka kan även få långt större konsekvenser. Det finns någonting som ibland kallas hot mot rikets säkerhet, dvs. hot som direkt kan hota Svenska rikets säkerhet. Ett exempel är Terrorism. Vad skulle hända om en terroristgrupp fick tag på information som skulle kunna hjälpa dem att planera en ödesdiger attack? Det skulle med största sannolikhet vara katastrofalt. Det är av yttersta vikt att informationssäkerheten fungerar i detta fall. Personer som klassas som hot mot rikets säkerhet får oftast mycket långa fängelsestraff. Detta för att information som de besitter skall hinna bli gammal, förhoppningsvis inaktuell och att personen i fråga skall ha glömt av merparten av den. Konsekvenserna vid det tillfälle då sekretessbelagd information görs publik kan variera starkt. Från det att ett företag går under, till att en lärare kanske får spela överraskad i stället för att faktiskt bli det Riktighet/Integrity Skydd av information och behandlingsmetoder så att de förblir korrekta och fullständiga Om en grupp forskare håller på med ett mycket känsligt kemiskt experiment är det viktigt att den information angående vilka substanser som används, samt kvantitet, inte ändras. I en situation där ämnena är högreaktiva, vilket i vissa fall kan leda till explosioner, skulle konsekvenserna kunna bli ödesdigra. I en laborationssituation skulle information med en viss enkelhet kunna bli felaktig om inte tillräcklig uppmärksamhet ägnas. Till exempel skulle den person som har hand om blandningen av de olika substanserna kunna göra en felavläsning på mätglaset. Redan i första steget har vi alltså ett fel som aldrig kommer att försvinna oavsett hur ofta den informationen används. Denna person avläser detta felaktiga mätvärde till sin laboratoriekollega, som pga. det surr som kommer från takfläkten, hör fel. Han skriver ner detta värde i sitt block med sin slitna blyertspenna och går sedan iväg med detta till den andra laboratoriekollegan som behöver värdet till en uträkning. Matematikern i gruppen tar hand om papperet och avläser värdet felaktigt pga. att den andre personen använde en sliten blyertspenna. Detta värde stoppas sedan in i en formel som sedan knappas in i miniräknaren. Matematikern lyckas dock att glömma ett kommatecken vilket ändrar resultatet ytterliggare. Information kan alltså förvanskas på olika sätt, t.ex. via transport och arkivering. Transport Vad gäller transport så finns det olika sätt då den kan förvanskas. Om fadern i familjen säger till barnet att vandra iväg till modern som befinner sig på jobb och be henne köpa hem ett 12-pack ägg, när hon ändå skall besöka lanthandeln under lunchen så kan det, av misstag, uppstå en informationsförvrängning. Barnet kanske glömmer av hur många ägg som hon skulle köpa och säger i stället att hon skall köpa hem ett sexpack, eller 24 pack. En sådan här situation kan enkelt avvärjas genom att fadern ger barnet en lapp där det står vad modern skall köpa, antaget att texten på lappen avläses korrekt. Lappen fungerar då som en försäkring utifall att barnet skulle glömma. Information kan även förvanskas mellan två datorer. Kommunikationslinjen kanske utsätts för störningar och det där meddelandet till semesterplaneraren om semester ett par dagar nästa månad kanske blir någonting helt annat. Radarstationen som är uppställd för att upptäcka fientligt flyg kanske upptäcker någonting misstänkt; Då är det viktigt att informationen skickas iväg och anländer utan att vara förvrängd. 17

18 Information kan även försvinna under transport. Till exempel skulle sidor ur ett dokument kunna falla ur under transport, detta leder till att inte all information finns med. Konsekvenserna skulle kanske inte heller vara så goda om det var affärskänslig information som någon plockade upp från gatan. Arkivering När man arkiverar information är det oftast för att man av en eller annan anledning tror att man kan behöva gå tillbaka och använda den. Det kan till exempel vara räkenskaper och annan ekonomisk information från föregående år, resultatet från vintestet som hölls förra månaden, en komplett backup av organisationens server, ritningar över de underjordiska militärbaser som finns runt om i landet. Om en organisation har fått skattemyndigheten över sig pga. att felaktiga värden har redovisats är det viktigt att det finns arkiverad information och att den är korrekt så att problemet kan redas ut. I nyhetssammanhang kan det vara viktigt att journalister kan gå tillbaka till äldre nyhetsupplagor, kanske för att hämta referensmaterial eller material som stöder dem i det scoop de jobbar på. Efter en månad upptäcker några anställda i ett företag att någonting inte står rätt till med en databas som behandlar fakturainformation. Den kanske medvetet har förändrats, dock är loggarna för en månad sedan redan borta. Med hjälp av en arkiverad backup av databasloggen lyckas de kanske identifiera om det var en person, kanske vem, som låg bakom förändringen. Det är även viktigt att behandlingsmetoderna fungerar och är riktiga. Ariane-5, en rymdfärja som det tog 10 år för ESA (European Space Agency) att bygga och som kostade 7 miljarder dollar, exploderade strax efter start Felet har man kommit fram till, var att ett datorprogram försökte lägga in ett 64 bitars tal i ett 16 bitarsutrymme. Informationen som datorsystemet fick, behandlades på fel sätt och 39 sekunder efter att uppsändningen hade börjat självdetonerade raketen pga. att startraketerna höll på att slitas av från själva farkosten. Detta för att datorn uppfattade informationen som att en hastig kursändring behövdes Tillgänglighet/Availability Säkerställande att behöriga personer vid behov skall ha tillgång till information och tillhörande tillgångar. Tillgänglighet är en viktig aspekt. Det kvittar vad för typ av information det är, om det är information som rör nästa veckas matschema eller om det är information som rör nästa viktiga militäroperation. Är inte informationen tillgänglig är den värdelös. Information måste kommas åt när den behövs. Det kvittar om man är mitt ute på havet, på flyget, nergrävd i en bunker ute i öknen, på ett hotellrum i Prag eller sitter i sin sommarvilla i de norra delarna av Sverige, finns det ett behov av att använda information måste åtgärder vidtagas för detta. En båtkapten har en dator som ligger uppkopplad mot en server där sjökorten finns tillgängliga. För att kunna navigera är det således viktigt att det finns en fungerande anslutning. Om en person anländer till passkontrollen i ett främmande land måste personen ha ett pass med sig för att komma in. Det är viktigt att passet finns tillgängligt för passkontrollanterna och för personen. 1 A Bug and a Crash Sometimes a bug is more than a nuisance. By James Gleick. New York Times Magazine, 1 December

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Förord. Umeå november 2005. Anders Hanberger Projektledare för utvärderingen

Förord. Umeå november 2005. Anders Hanberger Projektledare för utvärderingen Förord I denna rapport belyser och granskar fil dr Päivi Jokela och fil dr Peter Karlsudd, Kalmar Högskola, IT-säkerheten inom Nätuniversitetet. Studien har gjorts på uppdrag av UCER och utgör en delstudie

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

E-HANDEL EN STUDIE OM EXTERNA

E-HANDEL EN STUDIE OM EXTERNA E-HANDEL EN STUDIE OM EXTERNA BETALNINGSSÄTT OCH KONSUMENTENS OSÄKERHET Kandidatuppsats i Informatik Nathalie Gekson Serkan Selcuk VT 2010:KI06 Svensk titel: En studie om externa betalningssätt och konsumentens

Läs mer

Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott

Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott B-uppsats LIU-ITN-B--04/002--SE Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott Anna Bartels och Shahla Shenavar 2004-04-06 Department of Science and Technology Linköpings Universitet SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

Tidsuppföljning i tiden

Tidsuppföljning i tiden Tidsuppföljning i tiden En studie i hur företag gör planering och uppföljning av tid inom entreprenadbranschen Niklas Frisell & Erika Svensson Självständigt arbete 15 hp Grundnivå, G2E Affärsledarskap-

Läs mer

Mobila kontor för fältarbetande personal

Mobila kontor för fältarbetande personal 2002:232 SHU EXAMENSARBETE Mobila kontor för fältarbetande personal FREDRIK HOLMGÅRD FARHOUD FAZELI Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kandidatuppsats i Informatik Karl-Erik Svensson VT 2010: KI15 Svensk titel: Kritiska framgångsfaktorer

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

IVL. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning Swedish Environmental Research Institute

IVL. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning Swedish Environmental Research Institute ,QWHUQNRQWUROOLVPnI UHWDJ 9HUNOLJKHWRFKYLVLRQHU Ann-Beth Antonsson, Malin Nilsson och Ola Hansén B 1291 Stockholm, januari 1998 IVL Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning Swedish Environmental Research

Läs mer

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Företagsekonomi och turism 2011 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Jonas Grönroos

Läs mer

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 272 Flytten som projekt Författare: Norbert Adamek Fredrik Bergenstråhle Stockholm 2004 Handledare:

Läs mer

Mobilt IT-stöd för kvalitetssäkring inom Facilities Management

Mobilt IT-stöd för kvalitetssäkring inom Facilities Management Mobilt IT-stöd för kvalitetssäkring inom Facilities Management Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn GRANBERG VIKTOR OLSSON MAGNUS Institutionen för

Läs mer

Stäng fönstret för objudna gäster

Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Boken Stäng fönstret för objudna gäster. IT-säkerhet

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Kandidatuppsats 10 poäng Framlagd: juni 2006 Författare: Magdalena Klich 820128-4349 Handledare: Umberto Fiaccadori Sammanfattning Vid arbete med systemutveckling

Läs mer

EXAMENSARBETE. E-legitimation. En undersökande användbarhetsstudie. Stefan Johansson Karl Lindmark. Högskoleexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. E-legitimation. En undersökande användbarhetsstudie. Stefan Johansson Karl Lindmark. Högskoleexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE legitimation En undersökande användbarhetsstudie Stefan Johansson Karl Lindmark Högskoleexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik legitimation:

Läs mer

ETT SÄLJSAMTAL VIA WEBBUTIK. Visma SPCS. School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI.

ETT SÄLJSAMTAL VIA WEBBUTIK. Visma SPCS. School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI ETT SÄLJSAMTAL VIA WEBBUTIK Visma SPCS Ajna Hajderovic Feb 2007 MSI Report 07026 Växjö University ISSN 1650-2647 SE-351

Läs mer

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic Kandidatuppsats i informatik Rapport nr. 2009-002 ISSN:

Läs mer

Från innovatör till entreprenör

Från innovatör till entreprenör Från innovatör till entreprenör Författare: Göran Ahlstrand och Peter Pileryd Handledare: Carl Johan Asplund Examinator: Bengt Horndahl Examensarbete inom produktionsekonomi Titel: Från innovatör till

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Varumärkesvärdering - Icke- finansiella faktorers påverkan

Varumärkesvärdering - Icke- finansiella faktorers påverkan Varumärkesvärdering - Icke- finansiella faktorers påverkan Kandidatuppsats i företagsekonomi Extern redovisning Höstterminen 2013 Grupp 4 Johan Montin 880811 Filip Sinclair 881104 Förord Vi vill tacka

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer