Varbergsnämnden. Bokslut 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varbergsnämnden. Bokslut 2014"

Transkript

1 Varbergsnämnden Bokslut 2014 Februari 2015

2 Bokslut 2014 Varbergsnämnden Nämndsledamöter Karl-Gunnar Svensson (KD) ordförande Anne Sjölund (S) vice ordförande Claus Öberg (M) Ulrika Ericsson (M) Gun Svensson (C) Stefan Edlund (MP) Karolina Mårtensson (S) Nämndstjänsteman: Staffan Carlsson Inledning Varbergsnämndens övergripande uppdrag är att ur ett tydligt invånarperspektiv verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Varberg samt en vård på lika villkor utifrån behov. Detta innefattar, utifrån reglementet, framförallt: Verka på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Medverka i arbetet med framtagande av hälso- och sjukvårdspolitiskt inriktningsbeslut. Medverka till att utveckla regionens mål för hälso- och sjukvården. Inventera behoven av hälso- och sjukvård, samverka med övriga lokala nämnder och ge ett sammantaget underlag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för regionens behov av hälso- och sjukvård. Hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning. Utveckla samarbets- och samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälso- och sjukvården. Stimulera lokalt gränsöverskridande folkhälsoarbete där hälso- och sjukvårdens erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av kommunerna för att stödja deras befolkningsansvar. Medverka till lokal förankring av, inom regionen, fattade beslut. Att informera och ha dialog med invånarna kring vården i den egna kommunen ser nämnden som ett av sina viktigaste uppdrag. Nämnden för sedan vidare invånarnas uppfattning till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och medverkar när utbudet av vård formas och förändras i Halland. Ett annat viktigt uppdrag är att verka för en god hälsa på lika villkor för befolkningen. Nämndens intention är att genom dialog med invånarna öka det lokala demokratiska inflytandet, bidra till effektivare beslut och tillsammans med kommunen företräda sin befolkning i olika samverkansfrågor. För verksamhetsåret 2014 har också hälso- och sjukvårdsstyrelsen preciserat nämndens uppdrag inom områdena: Delaktighet och dialog. 2

3 Kunskap om invånarna och deras hälsa. Samverkan för bättre hälsa. Prioriterade grupper och områden. Uppdrag utifrån lokala förutsättningar och förhållanden. Varbergsnämnden ska även bedriva folkhälsoarbete i enlighet med Region Hallands folkhälsopolicy, med målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för befolkningen. För detta arbete finansierar nämnden en folkhälsoutvecklare. Arbetet utgår ifrån: Vara en strategisk resurs i utvecklingen av det lokala folkhälsoarbetet. Initiera, stödja, samordna, handleda och följa upp lokala folkhälsoinsatser. Stödja samverkan inom folkhälsoområdet mellan olika lokala aktörer och delta i lokala nätverk. Sprida metoder och kunskap för det invånarorienterade folkhälsoarbetet. Verksamhet Utifrån nämndens uppdrag, att verka för en god och jämlik hälsa hos befolkningen samt en vård på lika villkor utifrån behov i Varberg, har nämnden genomfört en rad aktiviteter och insatser under Verksamhet och aktiviteter har utgått ifrån reglementet och beslutad nämnds- och aktivitetsplan och genomförts i syfte att bidra till uppfyllandet av tillämpliga delar av Region Hallands övergripande mål. Dessa målsättningar innefattar och ska framförallt styra mot en god hälsa och en god vård samt mot nöjda och engagerade invånare. Nämnden ser sig generellt redovisa en god måluppfyllelse utifrån genomförd verksamhet Här redovisas vad nämnden särskilt vill lyfta fram av sin verksamhet och av genomförda aktiviteter 2014, för en mer detaljerad redovisning, se bilaga 1 Aktivitetsplan Varbergsnämnden Dialog och samverkan Nämnden för dialog och samverkar om hälso- och sjukvårdens utformning och förändring i regionen genom planeringsberedningen, där hälso- och sjukvårdsstyrelsen träffar lokala nämnders presidier. Exempel på viktiga frågor Varbergsnämnden lyft in under året är funktionen i det kommunala samverkansavtalet, barn och ungas psykiska hälsa, hur vi tar hand om de riktigt sjuka och vikten av ett system utifrån patientens fokus där individer inte får hamna mellan organisatoriska gränser. Dessa frågor har på olika sätt fått ytterligare prioritering i hälso- och sjukvårdsstyrelsens planeringsarbete genom nämndens arbete. Vid planeringsberedningens sammanträde i mars redovisade nämndens presidie sina erfarenheter från den studieresa till Danmark som genomfördes i slutet av 2013, vilket var uppskattat. Vid maj månads sammanträde i planeringsberedningen, då samtliga ledamöter i HSS deltog, kom dialogen bland annat att beröra lokala nämndernas genomförda och framtida insatser med fokus på samarbetet med kommunerna och utvecklingen av dialogen med befolkningen. Konstaterades att lokala nämnders arbetssätt möjliggör 3

4 samtal och dialoger och tillför kunskap utifrån både verksamhets- och samhällsperspektiv. Varbergsnämnden samverkar med övriga lokala nämnder i Halland. Lokala nämnders presidier träffas kontinuerligt och under 2014 genomfördes sex sammanträden. En fråga som särskilt varit föremål för diskussion och arbete 2014 är uppdraget och utvecklingsarbetet med invånardialog, ett arbete som också avrapporterades i särskild ordning till planeringsberedningen i november. Nämnderna genomförde även lokala aktiviteter under hösten under den gemensamma rubriken Ett friskare Halland. De lokala nämndernas gemensamma presidier har under året fört dialog med arbetsutskotten i driftnämnderna för psykiatri, närsjukvård, Hallands sjukhus och ambulans, diagnostik och hälsa om behov och verksamhet. Presidierna har även deltagit vid en information och dialog med de regionala cancercentrumen RCC Syd och RCC Väst. Nämnden har under 2014 fortsatt föra dialog och samverkat med kommunen genom folkhälso- och trygghetsrådet. Dialog och samverkan med Varbergs kommun har också genererat mer konkreta resultat 2014, exempelvis: Utvecklingsarbete av hälsofrämjande förskola och skola under namnet Välmående ger resultat. Fortsatt arbete med kunskapsföreläsningar till föräldrar genom nätverket Föräldrar emellan. Utbyte/tillhandahållande av befolkningsstatistik och kartläggningar. Gemensam aktivitet om antilangning i samband med skolavslutning. Sammarbete om invånardialog med barn och unga. Utifrån nämndens ansvar och uppdrag och genom dialog med invånare och olika samhällsaktörer har nämnden identifierat olika områden där samverkan behöver och kan förbättras, för en bättre funktion och i förlängningen bättre hälsa för invånarna. Ett av dessa områden är samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa. Under 2014 anordnade Varbergsnämnden ett samverkansmöte kring barn och ungas psykiska hälsa. Barn- och ungdomspsykiatrin, Elevhälsan (privat och kommunal), privata och offentliga Vårdcentraler, Ungdomsmottagningen och Socialförvaltningen bjöds in till en workshop där olika fallbeskrivningar diskuterades. Deltagarna såg positivt på initiativet och nämnden avser att genomföra ytterligare samverkansmöten i frågan. Nämnden har under 2014, främst genom sitt presidie, haft dialog med regionhandikapprådet, regionpensionärsrådet, hjälpmedelsnämnden och Räddningstjänst Väst. Kunskap om invånarna och deras hälsa Varbergsnämnden har delfinansierat befolkningsstudien Hälsa på lika villkor och även valt att förtäta undersökningen i Varberg för att kunna ta del av kunskap om invånarnas hälsa på kommundelsnivå. När resultaten från studien kommer att 4

5 redovisas i början av 2015 kommer dessa vara en god hjälp i nämndens arbete för en god och jämlik hälsa på lika villkor för befolkningen i Varberg. Region Halland har anmält sitt intresse för att delta i SKL:s Mötesplats för social hållbarhet. Mötesplatsen är en fortsättning av det nationella arbetet Samling för social hållbarhet. Nämnden följer arbetet som en del av kunskapen kring den jämlik hälsa på lika villkor. Presidiet deltog 5-6 februari på nätverkskonferensen i Sundsvall med temat Hälsa ett gemensamt ansvar. Konferensen innehöll bland annat flera goda exempel på samverkan som har gett uppslag till fortsatt arbete. Under februari deltog nämnden på Varbergs seniormässa, vilken som vanligt var välbesökt och genererade många goda samtal mellan seniora invånare och ledamöter i nämnden. Nämnden bekostade även utställning och aktiviteter för till exempel information om tobak, blodtrycksmätning och blodsockerhalt. För att utveckla arbetet med invånardialog deltog nämnden i ett utvecklingsarbete tillsammans med övriga lokala nämnder i Halland under En enkät togs fram för att undersöka hur unga upplever hälso- och sjukvården samt hur de vill ha sin information och kontakt med denna. Under perioden maj till och med juli mötte ledamöter från lokala nämnden ett antal ungdomar och lyssnade in deras erfarenhet av och relation till hälso- och sjukvården. Upptill dessa möten har också ett antal ungdomar valt att tycka till om hälso- och sjukvården via den webbaserade enkäten som spreds via visitkort och sociala medier. Totalt i samtliga kommuner fick lokala nämnder in nästan svar. Vid dessa möten har ungdomarna lämnat värdefulla synpunkter och erfarenheter som under hösten har sammanställts och analyserats. Arbetet, som utgör ett av flera underlag i beskrivningen av invånarnas behov av hälso- och sjukvård men som även syftade till att utveckla dialog som verktyg, presenterades muntligt och skriftligt vid planeringsberedningens sammanträde i november. Redovisat resultat kan i korthet sammanfattas i att mycket är bra i ungas relation med hälso- och sjukvården men att där finns områden som kan förbättras. Till exempel när det gäller bemötande generellt och hur man får hjälp som ung när man mår psykiskt dåligt. Det framkom även att ungas förväntningar på hälso- och sjukvården inte helt överensstämmer men hur hälso- och sjukvården uppträder. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tacksamt tagit emot redovisade resultat och kommer att gå vidare med olika delar av vad som framkom i rapporten. Vad och hur detta kommer att ske kommer att återkopplas till lokala nämnder i början av När det gäller att utveckla dialog som verktyg så är slutsatsen tydlig, att det är ett bra och användbart verktyg. Arbetet gav också många nyttiga erfarenheter, inte minst praktiska, att ta hänsyn till nästa gång. Utifrån tidigare genomförda behovskartläggningar uppmärksammade Varbergsnämnden två grupper: stressade kvinnor och överviktiga män. Utifrån 5

6 detta har nämnden genom sin folkhälsoutvecklare genomfört dialoger med vårdenhetscheferna med syfte att kartlägga konkreta och faktiska insatser men även att diskutera det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggand arbetet generellt inom vårdvalet. Sammanfattningsvis görs en hel del hälsofrämjande insatser för stressade kvinnor och överviktiga män. Vårdenheterna upplever en viss ökning av stressade kvinnor och att övervikt generellt sett är ett samhällsproblem. Erfarenheterna från dialogerna med vårdenheterna har redovisats till planeringsberedningen under året. Under våren genomförde Varbergsnämnden en inspirationsdag om Klimat SMART mat, både för hälsans och miljöns skull, vilket gav kunskap och inspiration om mat som är hållbart ur både hälso- och miljöperspektiv. Dels genomfördes en föreläsning riktad till personal inom kommunens kostservice, dels genomfördes en föreläsning riktad till allmänheten. Sammanlagt lyssnade drygt 200 personer på föreläsningarna. Under året har nämnden representerats vid ett antal konferenser och liknande i ambitionen om ökad kunskap i aktuella frågor. Nämndens ledamöter har bland annat fått del av kunskap om ledarskap genom konferensen Synapsen, inspiration kring psykisk hälsa genom temadag om Bättre vård mindre tvång, kunskap om sociala investeringar för barn och unga, maskulinitet i förändring och riktade insatser inom området psykisk ohälsa genom seminariedagar. Under perioden har nämnden träffat och fört dialog med verksamhetsföreträdare för tandvården, dietisterna i Halland och Samordningsförbundet. Nämnden har även genomfört studiebesök på Sörby Naturgård och fått information om Grön rehab. Vid två av nämndens sammanträden har också processledare för det regiongemensamma arbetet med behovskartläggningar bjudits in för att informera. Den 6-7 november genomfördes uppföljningsdagar för samtliga lokala nämnder i Halland. Erfarenheter och kunskaper från mandatperioden med lokala nämnder Region Halland summerades och resultat redovisades. Delar av resultatet sammanställdes i en skrift med goda exempel från hela Halland. Några av nämndens ledamöter deltog vid konferensen Att leda in i framtiden, en återkommande konferens med fokus på framtiden, samvekan och ledarskap. Årets konferens genomfördes 28 november med temat Hållbar utveckling i balans. Varbergsnämnden har under året fortsatt föra dialog med invånarna i samband med olika publika aktiviteter. Till exempel när nämnden med regelbundenhet anordnar information/föreläsningar runt ett tema, vid tidigare nämnd seniormässa eller i samband med sitt årliga deltagande vid munhälsodagen. Insatser för befolkningens hälsa - folkhälsoinsatser På nämndens uppdrag pågår kontinuerligt arbete genom nämndens folkhälsoutvecklarresurser, vilket bland annat innefattar att vara strategisk resurs gentemot kommunen och övriga samhällsaktörer i Varberg. Här redovisas aktiviteter och satsningar nämnden särskilt vill lyfta fram. Nämnden har 2014 haft ett särskilt fokus på barn och ungas hälsa. Arbetet med föräldrastödsinsatser och utvecklingen av hälsofrämjande förskola och skola, kallat Välmående ger resultat, är två viktiga delar i detta. 6

7 Genom deltagande och delfinansiering av nätverket Föräldrar emellan erbjuds föräldrar i Varberg kontinuerligt föreläsningar i aktuella ämnen. Under året stod Varbergsnämnden värd för en av föreläsningarna. Föreläsningen genomfördes den 11 november av Pelle Sandstark och handlade om att växa upp med touretts syndrom. Föreläsningen var välbesökt och uppskattad. I samverkan med kommunen har nämnden under året även erbjudit tonårsföräldrar föräldrastöd enligt konceptet Aktivt föräldraskap. Arbete pågår även för att utveckla föräldrastödsarbetet vilket sker i samverkan mellan Region Halland, Varbergs kommun och Länsstyrelsen. Fler kommuner kan under hösten bli involverade. En stor satsning 2013 och 2014 har varit utvecklingen av hälsofrämjande förskola och skola under namnet Välmående ger resultat. Satsningen genomförs i samverkan med kommunen. Kort innebär satsningen: Framtagande av webbaserade lärmoduler som kan användas av pedagogerna i skolan. Test av materialet genom en pilotskola våren Ytterligare piloter har genomförts i två andra kommuner. Mätinstrument/utvärderingsmetod tas fram. Tydlig koppling till aktuell forskning. Under hösten genomfördes en spridningskonferens för att förmedla de erfarenheter som man fått under året. En processledare från kommunen för arbetet med Välmående ger resultat har utsetts, arbetet har skett i dialog och i nära samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen. Satsningen innebär att samtliga förskolor och skolor i Varberg, men även i andra kommuner, nu kan erbjudas arbetsmaterial och arbetssätt enligt Välmående ger resultat. Vid en första uppföljning av arbetet genom pilotförskolan i Varberg redovisades goda resultat och personalen var mycket nöjda med sitt utvecklade arbetssätt vilket kommer barnen till del. Den 6 juni delade Varbergsnämnden ut sitt årliga Folkhälsopris i samband med nationaldagsfirandet i societetsparken. Årets pristagare var Varbergs 4H-krets och Tofta GIF som förutom äran och uppmärksamheten fick dela på 25 tkr. Priset utgår ifrån det breda folkhälsoperspektivet och vill uppmärksamma goda krafter för en bättre hälsa för befolkningen i Varberg. Under hösten 2014 genomförde Varbergsnämnden aktiviteter inom ramen för samtliga lokala nämnders gemensamma aktivitetsvecka Ett friskare Halland med fokus funktionsnedsättningar och dolda handikapp. Aktiviteterna bestod av: 15 oktober föreläste Lars Häggström mfl på temat Kreativitet och galenskap. Föreläsningen innehöll fakta blandad med musik och var för allmänheten. 16 oktober genomförde NPF en evidensbaserad föreläsning med sketcher om neuropsykiatriska funktionshinder i vardagen. Målgruppen var personal som kommer i kontakt med personer med dessa funktionsnedsättningar. 7

8 Nämnden finansierar fortsatt Friskis & Svettis á 4 tkr/termin enligt Fysisk aktivitet på recept nivå 1. Nämnden deltar även genom sin folkhälsoutvecklare i ett antal nätverk med kommunen och andra samhällsaktörer till exempel angående ungdomars delaktighet i samhället, Demokratiforum, och samverkansgrupp för trygghet i Varberg, Trygg i Varberg. Ekonomiskt resultat Till sitt förfogande för att genomföra sitt uppdrag och förverkliga beslutad nämndsoch aktivitetsplan har nämnden haft ekonomiska resurser enligt nedan. Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nämndens bidrag till uppfyllandet av målet stark ekonomi anses uppfyllt utifrån genomförd verksamhet och redovisat ekonomiskt resultat. Varbergsnämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nedan presenteras det ekonomiska resultat per ansvarsområde. Varbergsnämndens Årsrapport Belopp i tkr Uppdrag Varbergsnämnden Budget Utfall Utfall % Avvikelse Politiker % 27 Arvoden och ersättningar % -33 Kurs och konferens % 13 Kringkostnader % 47 Hälsofrämjande insatser % 66 Folkhälsoresurs/Köpt tjänst % 57 Omkostnader % -7 Utvecklingsmedel folkhälsa % 31 Varav intecknade % 31 Välmående ger resultat % -87 Deltagande i mässor % 62 Folkhälsopris % 9 Skolavslutning % 12 Dialog och konferens % 33 Övrigt % 2 Total % 124 Tabell 1 Resultat 2014i tkr. Nämndens resultat för år 2014 är drygt 0,1 mnkr. Anslaget för politiker visar ett litet överskott om 27 tkr på grund av något lägre omkostnader än planerat. Hälsofrämjande insatser visar ett överskott om 66 tkr vilket beror på en kortare föräldraledighet vilken inte ersattes med annan personal. Anslaget för utvecklingsmedel visar ett litet överskott. Delar av kostnaderna som genererar ett underskott under posten Välmående ger resultat borde egentligen redovisats som omkostnader under Hälsofrämjande insatser. 8

9 Intern kontroll Nämnden ska på ett tillfredställande sätt säkerställa att deras verksamhet är ändamålsenlig och effektiv samt att räkenskaperna är rättvisande. Detta sker genom den interna kontrollen. Varbergsnämnden har för år 2014 fastställt plan för intern kontroll. I denna framgår på vilket sätt nämnden avser att arbeta med sitt uppdrag, vilka aktiviteter som ska genomföras och hur man säkerställer att det blir genomfört samt på vilket sätt planen ska följas upp. Vid en avstämning av Varbergsnämndens verksamhets- och aktivitetsplan konstateras att aktiviteter har genomförts i stort sett enligt gällande aktivitetsplan avseende både uppdrag i stort och folkhälsoarbetet i övrigt. Varbergsnämnden 2 februari 2015 Karl-Gunnar Svensson Ordförande Staffan Carlsson Nämndstjänsteman 9

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015 Lokal nämnd Hylte Uppföljningsrapport 1, 2015 Uppföljningsrapport 1 2015, tre månader Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Anna Roos (C) Ordförande Kristina Johansson (S) Vice ordförande Thom Ericsson (M)

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Ärende 17 RS 2012-03-21. Bästa Livsplatsen. Årsredovisning

Ärende 17 RS 2012-03-21. Bästa Livsplatsen. Årsredovisning Bästa Livsplatsen 2011 Årsredovisning INNEHÅLLsföRteckninG INLEDninG 6 REGIOnsstyrelsens ORDförande och REGIONdirektören har ORDet Gösta Bergenheim (M) och Catarina Dahlöf skriver om 2011 ett framgångsrikt

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Dokumenttyp Uppföljning av folkhälsoavtalet 2013 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet/ Folkhälsosamordnare Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Barns rättigheter- vuxnas skyldigheter Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé Det övergripande

Läs mer