Årsredovisning med bokslut för 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning med bokslut för 2014"

Transkript

1 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum Diarienummer Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslås besluta att: 1. godkänna framlagt bokslut för landstinget år 2014 innebärande ökning av eget kapital med kronor samt ett överskott i förhållande till budget med kronor. 2. godkänna avsättning till resultatutjämningsreserven 2014 med kronor. 3. godkänna rapport om genomförd intern kontroll godkänna avsättning/inbetalning till Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB med kronor under godkänna genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna ränteersättningar år godkänna tilläggsbudget för 2014 års löneavtal med totalt kronor. 7. godkänna tilläggsbudgetering för köpt vård år 2014 med totalt kronor. 8. godkänna tilläggsbudgetering till Kalmar länstrafik år 2014 med kronor. 9. godkänna tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2014 med kronor. 10. godkänna tilläggsbudgetering 2014 för jourstationer ambulans med kronor. Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

2 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2(5) 11. godkänna tilläggsbudgetering 2014 av utvecklingsmedel Hälsoval med kronor. 12. godkänna utfördelning av medel för åtgärder för minskad sjukfrånvaro år 2014 med kronor. 13. godkänna utfördelning av medel ur statsbidraget för tillgänglighet i vården år 2014 med kronor. 14. uppdra åt landstingsdirektören att slutligen utforma landstingets tryckta årsredovisning. 15. överlämna årsredovisningen till revisorerna och landstingsfullmäktige. Bokslutet för 2014 redovisas i Årsredovisning Under rubriken Förvaltningsberättelse beskrivs året som gått med utgångspunkt från de fem strategiska perspektiven Medborgare och kund, Verksamhet och process, Lärande och förnyelse, Medarbetare samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av landstingets strategiska mål. I övrigt ingår rubrikerna Landstinget i siffror, Miljöredovisning, Redovisningsprinciper, Företag och kommunalförbund, Revisionsberättelse, Politisk organisation, Administrativ organisation och Ordlista. Landstingets resultat Resultatet för 2014 visar ett överskott, d. v. s. intäkterna överstiger kostnaderna, med 161 Mkr, vilket är 34 Mkr bättre än budget. Förvaltningarna visar ett sammanlagt budgetutfall på Mkr. De största underskotten redovisas för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 77 Mkr och Primärvårdsförvaltningen med 39 Mkr. Finansieringen visar ett utfall mot budget på Mkr. Av årets resultat avsätts 19,5 Mkr till resultatutjämningsreserven. Avsättningen är möjlig genom att landstinget uppnått såväl resultatmålet på 2 procent som målet att investeringarna ska finansieras med egna medel. Syftet med resultatutjämningsreserven är att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider för att sedan använda medlen för att täcka ett eventuellt underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur. Efter årets avsättning uppgår reserven till 106,6 Mkr. Vid avstämning mot balanskravet justeras resultatet med vinster vid försäljning av anläggningstillgångar och avsättning till resultatutjämningsreserven och balanskravsresultatet uppgår då till 127 Mkr som är lika med budgeterat resultat. Rensat från jämförelsestörande poster - sänkt RIPS-ränta och återbetalning från AFA försäkring - var resultatet Mkr. Balanskravsresultatet uppgick till Mkr.

3 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 3(5) Rapportering intern kontroll 2014 Under året har granskning skett i enlighet med den kontrollplan för 2014 som fastställts av landstingsstyrelsen. Kontrollplanen innehåller två landstingsgemensamma områden samt minst två förvaltningsspecifika områden. De två landstingsgemensamma områdena som granskats avser säkerställande av redovisning och processen kring anläggningsregister. En stickprovskontroll av kontering har utförts på kontona livsmedel, kursoch konferenser och lokalhyror. Konteringen på nämnda konton är till stor del av god kvalitet och följer gällande riktlinjer. De brister som framkommer är bl.a. att det i flera fall saknas syfte och deltagare vid intern representation. Ett arbete pågår inför 2015 med att förbättra underlagen vid representation som beställs internt. Inventering av anläggningsregister har gjorts utifrån omfattning på förvaltning. I de fall där det förekommit inventarier i registret som utrangerats under året har registret uppdaterats. Processen bedöms som tillfredsställande. De förvaltningsspecifika momenten i internkontrollen omfattar bl. a. intäktsrutin, lönerutin, leverantörsfakturarutin och rutinen kring bemanningsföretag. Exempelvis har Landstingsservice fokuserat på att förbättra fakturaflödet genom kontakt med leverantörer och IT förvaltningen har granskat landstingets licenshantering och avtal. I samband med årets verksamhetsredovisningar rapporterar förvaltningarna genomförda granskningar. Utöver de granskningsmoment som är beslutat i internkontrollplanen har granskning av processen kring kurser, konferenser och representation gjorts vid två tillfällen, en på våren och en på hösten. Landstinget bedömer detta viktigt att följa då brister kan orsaka landstinget skada. Det kan konstateras att brister fortfarande förekommer i uppgift om syfte, program och deltagare och att granskade verifikationer inte alltid följer gällande riktlinjer. Åtgärder för att förbättra den interna kontrollen i processen kommer att fortgå under Under 2013 vidtogs åtgärder för att minimera risken för fel och oegentligheter i och med att en ny attestriktlinje togs fram där attestansvaret är styrt utifrån en fast struktur kopplad till rollen som chef. Detta för att förtydliga, och definiera ansvar, regler och befogenheter. Avsättning/inbetalning till Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB Landstinget har avsatt sammanlagt 437 Mkr för kommande års utbetalningar av pensioner, framförallt utbetalningar från ansvarsförbindelsen intjänade innan Landstinget har en god likviditet och den likvida behållningen uppgår till Mkr vid utgången av år En ytterligare avsättning med 50 Mkr föreslås under år 2015.

4 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 4(5) Avskrivningar och ränteersättningar I samband med bokslutet har budget för avskrivningar och interna ränteersättningar avseende inventarier justerats så att budgetbeloppen på respektive kostnadsställe överensstämmer med faktiskt bokförda värden. Primärvårdsförvaltningens verksamhet inom hälsovalet, Folktandvården, Bildningsförvaltningen, Kalmar länstrafik och Landstingsservice ska finansiera ökade avskrivningar och internräntor inom av landstingsfullmäktige fastställd budgetram och undantas därför från tilläggsbudgetering. Tilläggsbudgeteringen har avräknats mot anslaget för kapitaltjänstkostnader under Finansiering. Tilläggsbudget för löneavtal I årsbudgeten gjordes en generell uppräkning av förvaltningarnas budgetramar motsvarande en löneökning med 2,2 procent. När löneöversynen var klar genomfördes en avstämning och denna visade på en lönekostnadsökning motsvarande 0,3 procent utöver den tidigare uppräkningen. För täckande av kostnader efter avstämningen mot 2014 års löneavtal har förvaltningarna tillförts totalt kronor ur avsatta medel för löneökningar i den finansiella resursen. Tilläggsbudget för köpt vård För täckning av kostnader för köpt vård avseende vissa åtgärder som inte ingår i det fasta abonnemanget vid Universitetssjukhuset i Linköping har kronor överförts från centralt anslag för köpt vård under Finansiering till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Psykiatriförvaltningen. Tilläggsbudget för Kalmar Länstrafik Kalmar Länstrafik har erhållit medel för täckande av kostnader enligt tidigare beslutat avtal avseende Kalmar Airport med kronor. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av den finansiella resursen. Tilläggsbudget för introduktionsfinansiering av särskilt dyra läkemedel För täckande av merkostnader i enlighet med beslutad introduktionsfinansiering inom ramen för ordnat införande av läkemedel har förvaltningarna tillförts kronor genom ianspråktagande av den finansiella resursen. Tilläggsbudget för jourstationer ambulans I landstingsplanen beviljades Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anslag för ett halvår 2014 avseende uppbemanning till 90 sekunders ambulansstationer. Via tilläggsbudget har medel tillförts även för andra halvåret med kronor ur den finansiella resursen.

5 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 5(5) Tilläggsbudget för Hälsoval Hälsoval har tillförts extra resurs på kronor ur den finansiella resursen på grund av utökat utvecklingsansvar för Primärvårdsförvaltningen avseende primärvård inom hälsovalsuppdraget. Åtgärder för minskad sjukfrånvaro För täckning av kostnader för åtgärder för att minska sjukfrånvaron har förvaltningarna tillförts kronor ur centralt anslag för minskad sjukskrivning. Åtgärder för ökad tillgänglighet För uppnådda resultat avseende tillgängligheten i vården har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillförts kronor och Psykiatriförvaltningen kronor ur statsbidraget för vårdgarantin, den s.k. kömiljarden. Årsredovisning Landstingets årsredovisning utformas av informationsenheten i samarbete med landstingsdirektören och landstingdirektörens stab. Årsredovisningen grundar sig på de bilagor som finns till denna skrivelse samt verksamhetsberättelserna. Landstingsdirektören får i uppdrag att slutligen utforma landstingets årsredovisning för Ingeborg Eriksson Ekonomidirektör Gunnar Jonsson Ekonom Bilagor Bilaga 1 Årsredovisning Bilaga 2 Intern kontroll 2014.

6 Kvalitet och patientsäkerhet Sjukhusmaten Bästa sjukhus Tillgänglighet Utbildning Årsredovisning

7 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2014 FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2

8 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll INLEDNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 6 LANDSTINGETS VÄRDEGRUND 8 MEDBORGARE OCH KUND 11 Hälsolänet ska gynna ett hälsosammare liv 12 Köfri vård 13 Bemötande och delaktighet 13 E-hälsa och invånartjänster 16 Kollektivtrafik för alla 16 Dialog med medborgarna 17 Medborgare och kund - Friskare och nöjdare invånare 17 VERKSAMHET OCH PROCESS 19 Jämlikhet och jämställdhet 20 Prioriterade vårdprocesser 20 Patientsäker vård 22 Ny patientlag 23 Kommunsamverkan 23 Primärvård 23 Medicinsk utveckling 24 Utveckling inom den specialiserade psykiatriska vården 25 Rehabilitering - återgång i arbete 26 Samverkan i sjukvårdsregionen 26 Tandvård 26 Kollektivtrafik 27 Bildning och kultur 27 IT-stöd i verksamheten 28 Landstingsservice 28 Verksamhetstal Verksamhet och process - Rätt kvalitet genom effektiva processer- för hög livskvalitet och god hälsa 32 LÄRANDE OCH FÖRNYELSE 33 Systematiskt förbättringsarbete 34 Forskning och utveckling 34 Innovationer 34 Lärande och förnyelse - Ständiga förbättringar 35 MEDARBETARE 37 Strategisk personal- och kompetensförsörjning 35 Kompetensutveckling 38 Läkarutbildning 38 Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter 38 Ledarskap och medarbetarskap 39 Effektiv administration 39 Hälsa i arbetet 39 Likabehandling 40 Medarbetare - Landstinget ska vara en attraktiv, utvecklande och hälsosam arbetsplats 40 EKONOMI 41 Omvärldsanalys 42 Finansiell analys 42 Resultat och kapacitet 43 Risk och kontroll 45 Resultatredovisning från förvaltningarna 48 Intern kontroll 49 Ekonomi - God ekonomisk hushållning 50 LANDSTINGET I SIFFROR 51 MILJÖREDOVISNING 66 REDOVISNINGSPRINCIPER 68 FÖRETAG OCH KOMMUNALFÖRBUND 70 REVISIONSBERÄTTELSE 73 POLITISK ORGANISATION 74 ADMINSTRATIV ORGANISATION 76 ORDLISTA 78 3

9 4

10 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Vi arbetar med kvalitet i fokus varje dag PÅ VÄLDIGT MÅNGA SÄTT HAR 2014 VARIT ETT MYCKET FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR LANDSTINGET I KALMAR LÄN. LANDSTINGETS MEDARBETARE HAR TILLSAMMANS KUNNAT BIDRA TILL ETT FRISKARE, TRYGGARE OCH RIKARE LIV FÖR VÅRA INVÅNARE. VI KAN SE TILLBAKA PÅ ETT ÅR DÄR VI GEMENSAMT LYCKATS NÅ FLERA AV DE MÅL SOM VI TIDIGARE BETRAKTAT SOM VISIONÄRA FRAMTIDSPLANER. Under 2014 har vi förbättrat våra resultat inom hälso- och sjukvården mer än vi gjort de senaste åren, vilket visat sig när man jämfört oss med andra landsting och regioner. Vi har förbättrat våra medicinska resultat och nått den högsta nivån inom kvalitet och patientsäkerhet i landet, visar en jämförelse som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört, liksom deras rankning av hälso- och sjukvårdens Öppna jämförelser som placerar vårt landsting på första plats. Vi serverar den bästa sjukhusmaten i Sverige när patienterna får säga sitt. Oskarshamns sjukhus fick en utmärkelse som landets bästa mindre sjukhus och Folktandvården har fortsatt utveckla det förebyggande arbetet kring såväl munhälsa som minskat tobaksbruk. Vi erbjuder en mer välutbyggd kollektivtrafik och flera nya utbildningsalternativ. Vi har den bästa tillgängligheten i landet inom vår hälso- och sjukvård. Det är tionde året i rad som vårt landsting i årsredovisningen kan visa ett positivt ekonomiskt resultat, vilket är en förutsättning för en långsiktig stabil ekonomi. Detta är några exempel av de framgångar som är skörden av ett ständigt systematiskt arbete för att vi varje dag ska vara lite bättre. Även om jag gärna lyfter fram några delar som våra medarbetare har åstadkommit under året, vill jag också peka på utmaningar där vi behöver hitta nya lösningar som kan bidra till fortsatt framgångar. Att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna bemanna våra verksamheter rätt är en av de viktigaste frågorna framöver. Att vi under året kunnat teckna avtal om decentraliserad läkarutbildning och förstärka sjuksköterskeutbildningarna i länet är ett sätt att kunna tillgodose rekryteringsbehovet på lång sikt. Under året har vi förenklat rutiner för våra invånare, till exempel genom ökad tillgång till webbtidbokning och enklare avgiftsstruktur och betalningsrutiner. Vår förmåga att samverka med andra aktörer, att lyfta blicken och förstå och lära av vår omvärld kommer att vara avgörande. Vi ska bli bättre på att överträffa patientens och kundens förväntningar för en jämlik och jämställd vård. De kommande åren kommer ett ännu större fokus läggas på att förbättra vår medicinska kvalitet. Bestående förbättring av medicinska resultat kräver också en insats inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande området. Vi siktar mot ett tobaksfritt Kalmar län och vill stimulera ökad fysisk aktivitet. De förutsättningar som vår svaga befolkningsutveckling ger, innebär att vi än mer måste anstränga oss för att välkomna och ta hand om de som väljer bosätta sig i vårt län. Vi behöver tillvarata alla kompetenser och kreativa krafter som nya invånare kan bidra med vilket också är en förutsättning för att fortsätta utveckla vår välfärd. Det gäller såväl nationella inflyttare som de som söker sig hit från andra länder. För att skapa än större utvecklingskraft i vårt län ser jag att även vi skulle ha fördel av en liknande utveckling som övriga landet haft kring regionala utvecklingsfrågor, där man bildat regionkommuner. Vi måste även ständigt utveckla samverkan såväl inom landstinget som med övriga andra aktörer. Det är i mellanrummen som många kvalitetsbrister och problem uppstår inte minst för den enskilda individen. Vi måste överbrygga dessa genom en tydlig processorientering. Fokus på cancervården och standardiserade vårdförlopp kommer att prägla det kommande året. En nära samverkan med de som har närliggande verksamhetsområden, inte minst våra kommuner, måste hela tiden utvecklas. Organisationsstrukturerna ska främja teamarbete och samarbete mellan hälso- och sjukvårdens olika delar. Vi behöver särskilt uppmärksamma svaga grupper, exempelvis personer med psykisk ohälsa med somatiska besvär de mest sjuka äldre eller personer som av olika skäl har svår att kommunicera, för att i ännu högre utsträckning säkra en jämlik vård. Kulturens betydelse för folkhälsan är ett angeläget område för landstinget, ett område som kommer att utvecklas de närmaste åren. Landstingets folkhögskolor är attraktiva och har kunnat starta ett antal nya kurser under året. Kollektivtrafikutvecklingen är en del av vår satsning på ett hållbart samhälle genom miljövänliga transporter och allas möjlighet att resa för utbildning, arbete, fritidsaktiviteter eller andra upplevelser. Resandet har under 2014 ökat med sju procent vilket är den största resandeökningen som uppmätts under ett år i vårt län och är ytterligare ett steg på vägen mot målen om en kollektivtrafik för alla. Även de kommande åren kommer att präglas av satsningen på ett systematiskt förbättringsarbete med det långsiktiga målet om Sveriges bästa kvalitet och säkerhet. Vi behöver fortsätta arbetet mot vår vision om att vara ett hälsolän för ett friskare, tryggare och rikare liv Alf Jönsson landstingsdirektör 5

11 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Viktiga händelser under året Januari 1 JANUARI 2014 blir det avgiftsfritt för de som är 85 år och äldre att besöka sjukvården. Avgiftsfriheten gäller mottagningsbesök, inte om man är inlagd på sjukhus. OSKARSHAMNS SJUKHUS rankas återigen som ett av landets bästa mindre sjukhus. I branschtidningen Dagens Medicins värdering hamnar man på andra plats. Februari DE BOENDE I KALMAR, ÖSTERGÖTLANDS OCH JÖNKÖ- PINGS LÄN får möjlighet att fritt kunna lista sig vid en hälsocentral över länsgränsen. LANDSTINGETS GODA TILLGÄNGLIGHET firas med tårta till alla landstingsanställda. Resultatet av personalens arbete är att landstinget tillsammans med Gotland premieras för bästa tillgänglighet i landet. Framför allt har tillgängligheten förstärkts kraftigt under sommarmånader genom bättre planering. Det är också det som resulterat i ett betydligt större ekonomiskt utfall än tidigare år ur den så kallade kömiljarden, 95,5 miljoner kronor Mars FÖR FEMTE ÅRET i rad ger patienterna i Kalmar län högt betyg till de offentliga hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom primärvården. Betygen på samtliga publika indikatorer är i stort sett stabila i en jämförelse med På två frågor märks en liten ökning, på en fråga en liten minskning medan övriga ligger stilla. På samtliga frågor ligger dock landstinget på eller över rikssnittet. 5,4 PROCENT av patienterna på länets sjukhus har tryckskador eller trycksår vid en mätning den 5 mars. Det är den lägst uppmätta siffran i länet och riket sedan de nationella mätningarna startade. Snittet för riket låg vid mätningen i mars på 14,0 procent. DE BOENDE I KALMAR LÄN har högst förtroende i landet för hälso- och sjukvården. Samtidigt har kännedomen om 1177.se ökat kraftigt. Det framgår av Vårdbarometern. Förutom högst förtroende till hälso- och sjukvården totalt är förtroendet för länets hälsocentraler näst högst i landet. Förtroendet för de tre sjukhusen i Kalmar län hamnar på tredje plats i landet. MÖNSTERÅSMODELLEN med akutteam i primärvården har utsetts till bästa förbättring inom landstinget. Vid landstingets dag på Kalmar teater med fokus på kvalitet och patientsäkerhet förärades teamet vid Mönsterås hälsocentral både med ett guldägg och kronor. April DET BLIR NU möjligt att prenumerera på information om trafikstörningar vilket gör det enklare för pendlaren att veta hur kollektivtrafiken går. Trafikledning vid Kalmar Länstrafik (KLT) publicerar dagligen trafikinformation för länets linjetrafik på KLT:s hemsida. En information som det från april blir möjligt att prenumerera på. Maj KALMAR BLIR NY studieort för läkarutbildningen. Överenskommelse blir klar med Linköpings universitet och fullt utbyggd kommer Kalmar årligen att ha 100 studenter. Från vårterminen 2015 kommer 20 av de totalt 118 läkarstudenter som tas in varje termin vid Linköpings universitet att göra sin kliniska utbildning i Kalmar med start Juni LANDSTINGET TAR YTTERLIGARE steg för att skapa en så patientsäker vård som möjligt. Med start vid Västerviks sjukhus installeras läkemedelsautomater. De ska minska risken för att ta fel läkemedel och att det blir feldoseringar. Automaterna bidrar också till att minska andelen läkemedel som måste kasseras. Juli DEN 1 JULI införs hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Kalmar län. Vaccinet kommer att ges i samband med övriga vacciner som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Eftersom hepatit B-vaccinet kan ges i samma spruta kommer det inte att bli några fler stick. 6

12 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Augusti DEN 9 AUGUSTI invigs den nya Krösatågstrafiken mellan Kalmar och Emmaboda. Då öppnar också den nya stationen i Örsjö. Sträckan Kalmar-Emmaboda är andra etappen i utvecklingen av tågtrafiken i sydostregionen. Satsningen innebär att trafiken mellan Emmaboda-Karlskrona nu knyts samman och omfattar även nya stationen i Örsjö. Det blir sju dagliga tåg i vardera riktningen och från december ytterligare en dubbeltur. DET HAR VARIT högre tryck på sjukvården under sommaren jämfört med tidigare år. Men medarbetarna har hanterat situationen på ett föredömligt sätt. Framför allt är det akutmottagningarna i länet som varit högt belastade under sommaren. September VÄSTERVIKS SJUKHUS rankas åter igen som ett av landets bästa sjukhus att göra sin AT-tjänstgöring vid. I år hamnar man på en delad tredje plats. Förutom att Västerviks sjukhus hamnar högt så noterar också enskilda specialiteter absoluta toppresultat. I både Västervik och Oskarshamn ger AT-läkarna allra högsta sammanvägda betyg 6,0 till psykiatriblocket. Lika högt rankas också det kollegiala stödet inom psykiatrin på dessa orter. Resultatet för Oskarshamn och Västervik är det allra bästa som satts sedan AT-rankingen inom psykiatrin startade VÄSTERVIKS SJUKHUS hamnar i topp i en rapport om kvaliteten i landets hjärtinfarktvård som kvalitetsregistret Swedeheart presenterar i sin årliga rapport. För 2013 hamnar Västerviks sjukhus i topp med 8,5 av 11 möjliga kvalitetspoäng. Det är en markant förbättring från föregående år då man nådde upp till 5 poäng. LANDSTINGSVALET slutar med fortsatt majoritet för de rödgröna partierna. Mandatfördelningen mellan partierna: Socialdemokraterna (27 mandat), Moderaterna (11 mandat), Centerpartiet (7 mandat), Sverigedemokraterna (7 mandat), Kristdemokraterna (5 mandat), Vänsterpartiet (4 mandat), Folkpartiet (3 mandat) och Miljöpartiet (3 mandat). Oktober LANDSTINGETS KOM-IGÅNG-SATSNING under våren och sommaren vid hälsocentraler i länet, tillsammans med Sveriges Radio P4 Kalmar och Friskis & Svettis kulminerar med Världens barn-loppet i Kalmar. Närmare 2000 personer deltar. Men hälsosatsningen för att stödja och inspirera länets invånare till hälsosammare levnadsvanor är inte slut med detta. Satsningen fortsätter. VÄSTERVIKS OCH OSKARSHAMNS SJUKHUS får båda hedersomnämnande för god strokevård Bakom utmärkelsen står styrgruppen för Riks-Stroke som varje år gör en värdering av strokevården i landet. SVERIGES BÄSTA SJUKHUSMAT tillagas och serveras av Landstinget i Kalmar län. I slutet av 2012 beslutade Landstinget i Kalmar län att erbjuda sina patienter Sveriges bästa sjukhusmat under planperioden Resultaten i Nationella patientenkäten 2014 visar att landstinget redan har lyckats. Nio av tio patienter som legat inlagda tycker att maten är bra, mycket bra eller utmärkt. En markant förändring sedan föregående år då motsvarande siffra var sju av tio. Patienterna i Kalmar län var mest nöjda med sjukhusmaten av samtliga 21 landsting/regioner. November VÄSTERVIKS SJUKHUS har fått ett nytt patienthotell. Efter att under en längre tid enbart kunnat erbjuda tillfälliga rum i kulvertplan står efter en ombyggnad ett nytt patienthotell med fem dubbelrum och ett enkelrum färdigt. Rummen är en service till patienter och anhöriga som bor utanför Västervik. December DE MEDICINSKA RESULTATEN har markant förbättrats inom Landstinget i Kalmar län. Men det finns också angelägna förbättringsområden. Det visar årets upplaga av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. I år är den uppdelad i två rapporter. Dels en kring cancer med betydligt fler indikatorer än tidigare år, något som ger en mer sammansatt och mångfacetterad bild av cancersjukvården. Dels den mer traditionella rapporten med övergripande områden och en rad medicinska områden. SKLs sammanvägda index placerar Landstinget i Kalmar län i topp 7

13 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingets värdegrund LANDSTINGET HAR VISIONEN ATT VARA HÄLSOLÄNET - FÖR ETT FRISKARE, TRYGGARE OCH RIKARE LIV. Landstinget har visionen att vara Hälsolänet - för ett friskare, tryggare och rikare liv. Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom en processorienterad hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning och kollektivtrafik för bättre hälsa i hela länet. Landstingets verksamhet drivs på uppdrag av länets invånare och verksamhetens inriktning bestäms utifrån demokratiska beslut om hur olika behov ska tillgodoses. Målet är en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt att arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att åstadkomma rätt kvalitet med god ekonomisk hushållning ekonomi samtidigt. Verksamhetens värdegrund vilar på värdeorden öppet, engagerat och kunnigt. Värdegrunden återfinns också i landstingets policy, som beskriver förhållningssättet för arbetet inom områdena kvalitet och säkerhet, medarbetare, ekonomi och förvaltning, miljö, IT samt kommunikation. Öppet innebär att Vi finns när medborgarna behöver oss. Vi finns till för alla och alla behandlas på lika villkor. Vårt bemötande och agerande präglas av öppenhet och ärlighet. Vi delar med oss av det vi vet och kan. Vi är ständigt öppna för att lära nytt. God ekonomisk hushållning Rätt kvalitet Engagerat innebär att Vi sätter patientens hälsa i fokus. Vi ser till hela människan. Vi samverkar för att medborgarna ska må så bra som möjligt. Vi ger personligt omhändertagande så att patienten kan känna sig trygg. Vi har motiverade medarbetare som vill utveckla verksamheten. Alla kan påverka. Öppet Kunnigt Kunnigt innebär att Vi är specialister på vård och hälsa. Patienterna är specialister på sin hälsa. Vi satsar på forskning och utveckling och tror på kunskapsutbyte och samarbete. Vi har bred kompetens och lång, beprövad erfarenhet. Engagerat Så styr vi mot målen Rätt kvalitet innebär att vi utvecklas i takt med ny evidensbaserad kunskap. Vi prövar, utvärderar och förbättrar ständigt. Vi ger rätt vård på rätt nivå. Vi ger vård på lika villkor och utgår från patientens behov. God ekonomisk hushållning innebär att vi som hälsolänet tillsammans skapar förutsättningar för god hälsa. Vi använder tilldelade resurser optimalt. Vi belyser alltid kvalitet och Arbetet innebär god planering och uppföljning på landstings-, förvaltnings- och basenhetsnivå för att uppnå rätt kvalitet och god ekonomisk hushållning. Mål och resultat på den enskilda arbetsplatsen ska vara tydliga och påverkbara. Det bidrar till att utveckla medarbetarnas engagemang både för den egna verksamhetens resultat och att se den egna verksamhetens roll i helheten. Medarbetaren ska kunna se hur den egna arbetsinsatsen påverkar de övergripande målen.mål med mått har under 2014 tagits fram inom fem perspektiv/målområden 8

14 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN utifrån landstingets vision, verksamhetsidé och strategier. Denna modell, balanserad styrning, är ett stöd för planering, uppföljning och återkoppling, på samtliga nivåer i landstinget. Metoden skapar en röd tråd med balans mellan kort- och långsiktiga mål och mellan finansiella och icke finansiella mål. Från och med 2015 kommer målområde Lärande och förnyelse att slås samman med Verksamhet och process Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp inom fem perspektiv/målområden: Medborgare och kund beskriver landstingets förhållande till medborgare och omvärld samt invånarnas behov. Hur uppfattar våra patienter/kunder oss? Verksamhet och process beskriver hur landstinget arbetar, planerar och utnyttjar resurserna för att åstadkomma en effektiv verksamhet. Hur samverkar vi i våra processer? Lärande och förnyelse beskriver landstingets förbättringsoch utvecklingsarbete. Vad är viktigt att utveckla för att verksamheten ska vara framgångsrik också i framtiden? Medarbetare beskriver personalområden, såsom kompetens- och ledarskapsutveckling, rekryteringssituationen och arbetsmiljöfrågor med mera. Hur gör vi våra arbetsplatser mer attraktiva för att trygga kompetensförsörjningen? Ekonomi beskriver landstingets finansiella förutsättningar samt verksamhetens ekonomiska konsekvenser. Hur utnyttjar vi våra resurser? Finns kvalitetsbristkostnader? Visionen om hälsolänet visar vad vi vill uppnå med utgångspunkt i medborgarnas behov. Värdegrunden slår fast i vilken anda vi ska agera. Landstingets policy beskriver hur vi ska förhålla oss inom olika områden när vi jobbar mot visionen. Landstingsplanen är vägvisaren för de kommande tre åren. Planen är det viktigaste styrdokumentet och här finns periodens långsiktiga mål. Våra balanserade styrkort konkretiserar de långsiktiga målen. Här återfinns strategiska mål, framgångsfaktorer, detaljmål, handlingsplaner och aktiviteter. 9

15 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN 10

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medborgare och kund LANDSTINGETS MÅL FRISKARE OCH NÖJDARE INVÅNARE 11

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN Medborgare och kund DET ÖVERGRIPANDE MÅLET ÄR FRISKARE OCH NÖJDARE INVÅNARE. Visionen om Hälsolänet är utgångspunkten i allt arbete, för ett friskare, tryggare och rikare liv för invånarna i Kalmar län. Ohälsan och skillnader i ohälsa ska minska. Andelen nöjda kunder, medborgare och patienter ska öka. I alla landstingets verksamheter ska det finnas ett tydligt kundperspektiv. Tillgängligheten till landstingets tjänster ska förbättras årligen. Inom hälso- och sjukvården är målet en köfri vård. Patienter och närstående ska ses som medskapare i vården. Hälsolänet ska gynna ett hälsosammare liv Folkhälsan är totalt sett god i Kalmar län, visar den Öppna jämförelserapport om folkhälsa som redovisats under Av länets befolkning skattar 72 procent sitt hälsotillstånd som gott. Landstinget kommer under de närmaste åren att satsa ytterligare på en ökad folkhälsa i samverkan med kommuner och andra aktörer. En viktig insats inom landstinget för att ge stöd och hjälp för den som vill sluta röka eller börja röra på sig är samtal om levnadsvanor. Andelen patienter som diskuterat levnadsvanor med vårdpersonal på hälsocentralerna har ökat markant i länet sedan förra mätningen och ligger nu i nivå med riket, en ökning från 27 till 41 procent. I landstingets folkhälsopolitiska plan prioriteras ökad delaktighet, goda uppväxtvillkor, en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, fysisk aktivitet samt ett minskat bruk av tobak. Under 2014 genomförde landstinget en bred informationssatsning kring ökad fysisk aktivitet. En Komigång-satsning genomfördes i samverkan med andra aktörer, bland andra Sveriges Radio och föreningsliv i länet med en rad aktiviteter på olika orter och ett flertal radiosändningar som nådde ut i hela länet. Omkring 2000 personer från hela länet deltog i Världens barn-loppet den 4 oktober Alla landstingets verksamheter var engagerade i satsningen som stärkte bilden av Landstinget som framträdande aktör i hälsofrågor. Landstinget har under många år satsat på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Ett aktivt folkhälsoarbete i bred samverkan kräver ledning, styrning och gemensamma insatser från olika aktörer. Under 2014 utvecklades medlemskapet i det nationella nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård till att omfatta landstinget i sin helhet i stället för som tidigare länens sjukhus. En lokal organisationsstruktur har tagits fram. En del av det hälsofrämjande arbetet är införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Implementeringen har under året genomförts i primärvården. En betydande del av implementeringen är utbildningar i motiverande samtal och tobaksavvänjning. Nätverksträffar och andra utvecklingsprojekt har engagerat livsstilsmottagningarnas hälsokoordinatörer och tobaksavvänjare. Inför operationer erbjuds motivationsstöd för att sluta röka. Hälsoinspiratörer inom psykiatriförvaltningen arbetar i samverkan med chefer och medarbetare för att utveckla hälsofrämjande miljöer och förbättra medvetandet om och attityden till hälsofrågor. Arbetet riktas till såväl patienter och medarbetare som till allmänheten. Under 2014 har ett förberedande arbete pågått inför starten av den nya verksamheten, 1:a linjens psykiatri för barn och unga. Verksamheten kommer att starta under första halvåret av Målgruppen är barn och unga i åldern 6 till 18 år som uppvisar symtom på lätt till medelsvår psykisk ohälsa eller har behov av stöd för psykisk hälsa och välbefinnande. Även vårdnadshavare till barn i denna åldersgrupp som har behov av stöd i sitt föräldraskap ska kunna vända sig hit. Psykiatrin och primärvården samverkar för att på ett mer effektivt sätt fånga upp och förebygga somatisk ohälsa hos psykiatriska patienter. På länets folkhögskolor har en handlingsplan tagits fram med utgångspunkt från den folkhälsopolitiska planen avseende arbetet kring missbruk/riskbruk. Den ger vägledning för hur skolorna kan ge stöd för att minska missbruk/ riskbruk av tobak, alkohol, droger och spel. En viktig insats är hälsosamtalet som idag är till stor hjälp för att kunna ge stöd till ett aktivt och hälsosamt liv. Folkhögskolorna är aktiva i länssatsningen kring hälsa och kultur med målet att bidra till ökad folkhälsa genom samverkan med hälso- och sjukvården. Samverkan ska leda till insatser som förebygger ohälsa, förkortar vårdtider, minskar behov av medicinering och fungerar som komplement till den vanliga vården. Folktandvården arbetar aktivt i högstadieskolorna med att få eleverna att avstå tobaksbruk i ett projekt benämnt Tobaksfri Duo. Under året har samtliga ungdomar i högstadieklasserna i Kalmar län besvarat en enkät kring frågor om bl. a. tobaksbruk. Resultatet visar att 91 % av eleverna angav att de inte rökte alls, 4 % att de rökte regelbundet och 5 % att de rökte ibland. Satsningen på Tobaksfri Duo kommer att utökas till gymnasieskolorna under Information om orsaker till karies, god kosthållning och erbjudande om fluorsköljningar sker i samverkan med barnhälsovården, i undervisning i föräldragrupper och i sam- 12

Kvalitet och patientsäkerhet. Sjukhusmaten. Bästa sjukhus. Tillgänglighet. Utbildning

Kvalitet och patientsäkerhet. Sjukhusmaten. Bästa sjukhus. Tillgänglighet. Utbildning Kvalitet och patientsäkerhet Sjukhusmaten Bästa sjukhus Tillgänglighet Utbildning Årsredovisning 2014 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2014 FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION:

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Regioner och landsting 11 landsting 10 regioner Landstinget i Kalmar län 233 906 invånare 2,4 % av Sveriges befolkning En vanlig dag: 1 300 personer

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Ekonomienheten Datum 2015-04-29 Diarienummer 150072 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag Förslag till

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Oberoende av inhyrd personal

Oberoende av inhyrd personal Landstingsdirektörens stab HR-enheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2017-01-30 Diarienummer 170087 Landstingsstyrelsen Oberoende av inhyrd personal Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Utvecklings- och folkhälsoenheten Utveckling Forskning Utbildning Folkhälsa Regional utveckling Varje dag lite bättre Sveriges

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel Rapport oktober 2016: Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod Exempel Invånarna i Kalmar län har högst förtroende för sjukvården i landet! (Vårdbarometern, mars -16) Oskarshamns

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Framgångsrika rödgröna år i Landstinget i Kalmar län 2006-2013

Framgångsrika rödgröna år i Landstinget i Kalmar län 2006-2013 Framgångsrika rödgröna år i Landstinget i Kalmar län 2006-2013 Förord: En ny slags anda i Sjukvårds-Sverige Landstinget i Kalmar län har styrts politiskt av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Karl Landergren Planeringsdirektör. Bilaga Slutredovisning av utredningsuppdrag 16/06 - Uppföljning av handlingsplan för köfri vård.

Karl Landergren Planeringsdirektör. Bilaga Slutredovisning av utredningsuppdrag 16/06 - Uppföljning av handlingsplan för köfri vård. Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-28 Sida 1 (1) Diarienummer Diarienummer 160291, 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/06 Följa upp handlingsplanen för köfri

Läs mer

Budget 2014 Landstingets kansli

Budget 2014 Landstingets kansli Budget 2014 Landstingets kansli Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Genom ledning, stöd och service skapar vi tillsammans förutsättningar för största möjliga välfärd för invånarna.

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Liv och hälsa i Västerbotten. Uppdateread april 2016

Liv och hälsa i Västerbotten. Uppdateread april 2016 1 Liv och hälsa i Västerbotten Uppdateread april 2016 SE VÅR FILM HÄR: www.vll.se/hundrafemtio Västerbottens län 3 Landstingets huvuduppdrag 4 Hälso- och sjukvård Tandvård Handikappverksamhet Folkhälsa

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård

Hälsofrämjande sjukvård Hälsofrämjande sjukvård Letter of Intent Referensgrupp: Ledning i samverkan Styrgrupp: Landstingsdirektörens ledningsgrupp Referensgrupp: Linnéuniversitetet Processgrupp: Processledare: Maria Rundgren

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Fem fokusområden fem år framåt

Fem fokusområden fem år framåt REGERINGENS STRATEGI INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA 2016 2020 Fem fokusområden fem år framåt Nationell samordnare inom området psykisk hälsa Fem fokusområden Regeringen har beslutat om en ny strategi för statens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Hälso- och sjukvårdens utmaning

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Primärvårdsförvaltning -10-06 Ärendenummer: Primärvårdsstab RosMarie Nilsson Dokumentnummer: Till Presidiet för Nämnden för primärvård och folktandvård Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Bakgrund

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

PRIO-satsningen 2014 inom Psykiatrin Halland

PRIO-satsningen 2014 inom Psykiatrin Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Ledningsstaben 2014-04-24 DN PS140036-1 Ylva Berger, Utvecklare 070-662 60 52 Driftnämnden för Psykiatrin i Halland PRIO-satsningen 2014 inom Psykiatrin Halland

Läs mer

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma riktlinjer inför budget och plan

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma riktlinjer inför budget och plan Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma riktlinjer inför budget och plan 2011-2013 Trygg vård och korta köer i hela länet! Sedan 2006 har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer