Årsredovisning med bokslut för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning med bokslut för 2014"

Transkript

1 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum Diarienummer Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslås besluta att: 1. godkänna framlagt bokslut för landstinget år 2014 innebärande ökning av eget kapital med kronor samt ett överskott i förhållande till budget med kronor. 2. godkänna avsättning till resultatutjämningsreserven 2014 med kronor. 3. godkänna rapport om genomförd intern kontroll godkänna avsättning/inbetalning till Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB med kronor under godkänna genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna ränteersättningar år godkänna tilläggsbudget för 2014 års löneavtal med totalt kronor. 7. godkänna tilläggsbudgetering för köpt vård år 2014 med totalt kronor. 8. godkänna tilläggsbudgetering till Kalmar länstrafik år 2014 med kronor. 9. godkänna tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2014 med kronor. 10. godkänna tilläggsbudgetering 2014 för jourstationer ambulans med kronor. Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

2 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2(5) 11. godkänna tilläggsbudgetering 2014 av utvecklingsmedel Hälsoval med kronor. 12. godkänna utfördelning av medel för åtgärder för minskad sjukfrånvaro år 2014 med kronor. 13. godkänna utfördelning av medel ur statsbidraget för tillgänglighet i vården år 2014 med kronor. 14. uppdra åt landstingsdirektören att slutligen utforma landstingets tryckta årsredovisning. 15. överlämna årsredovisningen till revisorerna och landstingsfullmäktige. Bokslutet för 2014 redovisas i Årsredovisning Under rubriken Förvaltningsberättelse beskrivs året som gått med utgångspunkt från de fem strategiska perspektiven Medborgare och kund, Verksamhet och process, Lärande och förnyelse, Medarbetare samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av landstingets strategiska mål. I övrigt ingår rubrikerna Landstinget i siffror, Miljöredovisning, Redovisningsprinciper, Företag och kommunalförbund, Revisionsberättelse, Politisk organisation, Administrativ organisation och Ordlista. Landstingets resultat Resultatet för 2014 visar ett överskott, d. v. s. intäkterna överstiger kostnaderna, med 161 Mkr, vilket är 34 Mkr bättre än budget. Förvaltningarna visar ett sammanlagt budgetutfall på Mkr. De största underskotten redovisas för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 77 Mkr och Primärvårdsförvaltningen med 39 Mkr. Finansieringen visar ett utfall mot budget på Mkr. Av årets resultat avsätts 19,5 Mkr till resultatutjämningsreserven. Avsättningen är möjlig genom att landstinget uppnått såväl resultatmålet på 2 procent som målet att investeringarna ska finansieras med egna medel. Syftet med resultatutjämningsreserven är att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider för att sedan använda medlen för att täcka ett eventuellt underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur. Efter årets avsättning uppgår reserven till 106,6 Mkr. Vid avstämning mot balanskravet justeras resultatet med vinster vid försäljning av anläggningstillgångar och avsättning till resultatutjämningsreserven och balanskravsresultatet uppgår då till 127 Mkr som är lika med budgeterat resultat. Rensat från jämförelsestörande poster - sänkt RIPS-ränta och återbetalning från AFA försäkring - var resultatet Mkr. Balanskravsresultatet uppgick till Mkr.

3 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 3(5) Rapportering intern kontroll 2014 Under året har granskning skett i enlighet med den kontrollplan för 2014 som fastställts av landstingsstyrelsen. Kontrollplanen innehåller två landstingsgemensamma områden samt minst två förvaltningsspecifika områden. De två landstingsgemensamma områdena som granskats avser säkerställande av redovisning och processen kring anläggningsregister. En stickprovskontroll av kontering har utförts på kontona livsmedel, kursoch konferenser och lokalhyror. Konteringen på nämnda konton är till stor del av god kvalitet och följer gällande riktlinjer. De brister som framkommer är bl.a. att det i flera fall saknas syfte och deltagare vid intern representation. Ett arbete pågår inför 2015 med att förbättra underlagen vid representation som beställs internt. Inventering av anläggningsregister har gjorts utifrån omfattning på förvaltning. I de fall där det förekommit inventarier i registret som utrangerats under året har registret uppdaterats. Processen bedöms som tillfredsställande. De förvaltningsspecifika momenten i internkontrollen omfattar bl. a. intäktsrutin, lönerutin, leverantörsfakturarutin och rutinen kring bemanningsföretag. Exempelvis har Landstingsservice fokuserat på att förbättra fakturaflödet genom kontakt med leverantörer och IT förvaltningen har granskat landstingets licenshantering och avtal. I samband med årets verksamhetsredovisningar rapporterar förvaltningarna genomförda granskningar. Utöver de granskningsmoment som är beslutat i internkontrollplanen har granskning av processen kring kurser, konferenser och representation gjorts vid två tillfällen, en på våren och en på hösten. Landstinget bedömer detta viktigt att följa då brister kan orsaka landstinget skada. Det kan konstateras att brister fortfarande förekommer i uppgift om syfte, program och deltagare och att granskade verifikationer inte alltid följer gällande riktlinjer. Åtgärder för att förbättra den interna kontrollen i processen kommer att fortgå under Under 2013 vidtogs åtgärder för att minimera risken för fel och oegentligheter i och med att en ny attestriktlinje togs fram där attestansvaret är styrt utifrån en fast struktur kopplad till rollen som chef. Detta för att förtydliga, och definiera ansvar, regler och befogenheter. Avsättning/inbetalning till Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB Landstinget har avsatt sammanlagt 437 Mkr för kommande års utbetalningar av pensioner, framförallt utbetalningar från ansvarsförbindelsen intjänade innan Landstinget har en god likviditet och den likvida behållningen uppgår till Mkr vid utgången av år En ytterligare avsättning med 50 Mkr föreslås under år 2015.

4 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 4(5) Avskrivningar och ränteersättningar I samband med bokslutet har budget för avskrivningar och interna ränteersättningar avseende inventarier justerats så att budgetbeloppen på respektive kostnadsställe överensstämmer med faktiskt bokförda värden. Primärvårdsförvaltningens verksamhet inom hälsovalet, Folktandvården, Bildningsförvaltningen, Kalmar länstrafik och Landstingsservice ska finansiera ökade avskrivningar och internräntor inom av landstingsfullmäktige fastställd budgetram och undantas därför från tilläggsbudgetering. Tilläggsbudgeteringen har avräknats mot anslaget för kapitaltjänstkostnader under Finansiering. Tilläggsbudget för löneavtal I årsbudgeten gjordes en generell uppräkning av förvaltningarnas budgetramar motsvarande en löneökning med 2,2 procent. När löneöversynen var klar genomfördes en avstämning och denna visade på en lönekostnadsökning motsvarande 0,3 procent utöver den tidigare uppräkningen. För täckande av kostnader efter avstämningen mot 2014 års löneavtal har förvaltningarna tillförts totalt kronor ur avsatta medel för löneökningar i den finansiella resursen. Tilläggsbudget för köpt vård För täckning av kostnader för köpt vård avseende vissa åtgärder som inte ingår i det fasta abonnemanget vid Universitetssjukhuset i Linköping har kronor överförts från centralt anslag för köpt vård under Finansiering till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Psykiatriförvaltningen. Tilläggsbudget för Kalmar Länstrafik Kalmar Länstrafik har erhållit medel för täckande av kostnader enligt tidigare beslutat avtal avseende Kalmar Airport med kronor. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av den finansiella resursen. Tilläggsbudget för introduktionsfinansiering av särskilt dyra läkemedel För täckande av merkostnader i enlighet med beslutad introduktionsfinansiering inom ramen för ordnat införande av läkemedel har förvaltningarna tillförts kronor genom ianspråktagande av den finansiella resursen. Tilläggsbudget för jourstationer ambulans I landstingsplanen beviljades Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anslag för ett halvår 2014 avseende uppbemanning till 90 sekunders ambulansstationer. Via tilläggsbudget har medel tillförts även för andra halvåret med kronor ur den finansiella resursen.

5 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 5(5) Tilläggsbudget för Hälsoval Hälsoval har tillförts extra resurs på kronor ur den finansiella resursen på grund av utökat utvecklingsansvar för Primärvårdsförvaltningen avseende primärvård inom hälsovalsuppdraget. Åtgärder för minskad sjukfrånvaro För täckning av kostnader för åtgärder för att minska sjukfrånvaron har förvaltningarna tillförts kronor ur centralt anslag för minskad sjukskrivning. Åtgärder för ökad tillgänglighet För uppnådda resultat avseende tillgängligheten i vården har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillförts kronor och Psykiatriförvaltningen kronor ur statsbidraget för vårdgarantin, den s.k. kömiljarden. Årsredovisning Landstingets årsredovisning utformas av informationsenheten i samarbete med landstingsdirektören och landstingdirektörens stab. Årsredovisningen grundar sig på de bilagor som finns till denna skrivelse samt verksamhetsberättelserna. Landstingsdirektören får i uppdrag att slutligen utforma landstingets årsredovisning för Ingeborg Eriksson Ekonomidirektör Gunnar Jonsson Ekonom Bilagor Bilaga 1 Årsredovisning Bilaga 2 Intern kontroll 2014.

6 Kvalitet och patientsäkerhet Sjukhusmaten Bästa sjukhus Tillgänglighet Utbildning Årsredovisning

7 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2014 FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2

8 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll INLEDNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 6 LANDSTINGETS VÄRDEGRUND 8 MEDBORGARE OCH KUND 11 Hälsolänet ska gynna ett hälsosammare liv 12 Köfri vård 13 Bemötande och delaktighet 13 E-hälsa och invånartjänster 16 Kollektivtrafik för alla 16 Dialog med medborgarna 17 Medborgare och kund - Friskare och nöjdare invånare 17 VERKSAMHET OCH PROCESS 19 Jämlikhet och jämställdhet 20 Prioriterade vårdprocesser 20 Patientsäker vård 22 Ny patientlag 23 Kommunsamverkan 23 Primärvård 23 Medicinsk utveckling 24 Utveckling inom den specialiserade psykiatriska vården 25 Rehabilitering - återgång i arbete 26 Samverkan i sjukvårdsregionen 26 Tandvård 26 Kollektivtrafik 27 Bildning och kultur 27 IT-stöd i verksamheten 28 Landstingsservice 28 Verksamhetstal Verksamhet och process - Rätt kvalitet genom effektiva processer- för hög livskvalitet och god hälsa 32 LÄRANDE OCH FÖRNYELSE 33 Systematiskt förbättringsarbete 34 Forskning och utveckling 34 Innovationer 34 Lärande och förnyelse - Ständiga förbättringar 35 MEDARBETARE 37 Strategisk personal- och kompetensförsörjning 35 Kompetensutveckling 38 Läkarutbildning 38 Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter 38 Ledarskap och medarbetarskap 39 Effektiv administration 39 Hälsa i arbetet 39 Likabehandling 40 Medarbetare - Landstinget ska vara en attraktiv, utvecklande och hälsosam arbetsplats 40 EKONOMI 41 Omvärldsanalys 42 Finansiell analys 42 Resultat och kapacitet 43 Risk och kontroll 45 Resultatredovisning från förvaltningarna 48 Intern kontroll 49 Ekonomi - God ekonomisk hushållning 50 LANDSTINGET I SIFFROR 51 MILJÖREDOVISNING 66 REDOVISNINGSPRINCIPER 68 FÖRETAG OCH KOMMUNALFÖRBUND 70 REVISIONSBERÄTTELSE 73 POLITISK ORGANISATION 74 ADMINSTRATIV ORGANISATION 76 ORDLISTA 78 3

9 4

10 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Vi arbetar med kvalitet i fokus varje dag PÅ VÄLDIGT MÅNGA SÄTT HAR 2014 VARIT ETT MYCKET FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR LANDSTINGET I KALMAR LÄN. LANDSTINGETS MEDARBETARE HAR TILLSAMMANS KUNNAT BIDRA TILL ETT FRISKARE, TRYGGARE OCH RIKARE LIV FÖR VÅRA INVÅNARE. VI KAN SE TILLBAKA PÅ ETT ÅR DÄR VI GEMENSAMT LYCKATS NÅ FLERA AV DE MÅL SOM VI TIDIGARE BETRAKTAT SOM VISIONÄRA FRAMTIDSPLANER. Under 2014 har vi förbättrat våra resultat inom hälso- och sjukvården mer än vi gjort de senaste åren, vilket visat sig när man jämfört oss med andra landsting och regioner. Vi har förbättrat våra medicinska resultat och nått den högsta nivån inom kvalitet och patientsäkerhet i landet, visar en jämförelse som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört, liksom deras rankning av hälso- och sjukvårdens Öppna jämförelser som placerar vårt landsting på första plats. Vi serverar den bästa sjukhusmaten i Sverige när patienterna får säga sitt. Oskarshamns sjukhus fick en utmärkelse som landets bästa mindre sjukhus och Folktandvården har fortsatt utveckla det förebyggande arbetet kring såväl munhälsa som minskat tobaksbruk. Vi erbjuder en mer välutbyggd kollektivtrafik och flera nya utbildningsalternativ. Vi har den bästa tillgängligheten i landet inom vår hälso- och sjukvård. Det är tionde året i rad som vårt landsting i årsredovisningen kan visa ett positivt ekonomiskt resultat, vilket är en förutsättning för en långsiktig stabil ekonomi. Detta är några exempel av de framgångar som är skörden av ett ständigt systematiskt arbete för att vi varje dag ska vara lite bättre. Även om jag gärna lyfter fram några delar som våra medarbetare har åstadkommit under året, vill jag också peka på utmaningar där vi behöver hitta nya lösningar som kan bidra till fortsatt framgångar. Att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna bemanna våra verksamheter rätt är en av de viktigaste frågorna framöver. Att vi under året kunnat teckna avtal om decentraliserad läkarutbildning och förstärka sjuksköterskeutbildningarna i länet är ett sätt att kunna tillgodose rekryteringsbehovet på lång sikt. Under året har vi förenklat rutiner för våra invånare, till exempel genom ökad tillgång till webbtidbokning och enklare avgiftsstruktur och betalningsrutiner. Vår förmåga att samverka med andra aktörer, att lyfta blicken och förstå och lära av vår omvärld kommer att vara avgörande. Vi ska bli bättre på att överträffa patientens och kundens förväntningar för en jämlik och jämställd vård. De kommande åren kommer ett ännu större fokus läggas på att förbättra vår medicinska kvalitet. Bestående förbättring av medicinska resultat kräver också en insats inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande området. Vi siktar mot ett tobaksfritt Kalmar län och vill stimulera ökad fysisk aktivitet. De förutsättningar som vår svaga befolkningsutveckling ger, innebär att vi än mer måste anstränga oss för att välkomna och ta hand om de som väljer bosätta sig i vårt län. Vi behöver tillvarata alla kompetenser och kreativa krafter som nya invånare kan bidra med vilket också är en förutsättning för att fortsätta utveckla vår välfärd. Det gäller såväl nationella inflyttare som de som söker sig hit från andra länder. För att skapa än större utvecklingskraft i vårt län ser jag att även vi skulle ha fördel av en liknande utveckling som övriga landet haft kring regionala utvecklingsfrågor, där man bildat regionkommuner. Vi måste även ständigt utveckla samverkan såväl inom landstinget som med övriga andra aktörer. Det är i mellanrummen som många kvalitetsbrister och problem uppstår inte minst för den enskilda individen. Vi måste överbrygga dessa genom en tydlig processorientering. Fokus på cancervården och standardiserade vårdförlopp kommer att prägla det kommande året. En nära samverkan med de som har närliggande verksamhetsområden, inte minst våra kommuner, måste hela tiden utvecklas. Organisationsstrukturerna ska främja teamarbete och samarbete mellan hälso- och sjukvårdens olika delar. Vi behöver särskilt uppmärksamma svaga grupper, exempelvis personer med psykisk ohälsa med somatiska besvär de mest sjuka äldre eller personer som av olika skäl har svår att kommunicera, för att i ännu högre utsträckning säkra en jämlik vård. Kulturens betydelse för folkhälsan är ett angeläget område för landstinget, ett område som kommer att utvecklas de närmaste åren. Landstingets folkhögskolor är attraktiva och har kunnat starta ett antal nya kurser under året. Kollektivtrafikutvecklingen är en del av vår satsning på ett hållbart samhälle genom miljövänliga transporter och allas möjlighet att resa för utbildning, arbete, fritidsaktiviteter eller andra upplevelser. Resandet har under 2014 ökat med sju procent vilket är den största resandeökningen som uppmätts under ett år i vårt län och är ytterligare ett steg på vägen mot målen om en kollektivtrafik för alla. Även de kommande åren kommer att präglas av satsningen på ett systematiskt förbättringsarbete med det långsiktiga målet om Sveriges bästa kvalitet och säkerhet. Vi behöver fortsätta arbetet mot vår vision om att vara ett hälsolän för ett friskare, tryggare och rikare liv Alf Jönsson landstingsdirektör 5

11 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Viktiga händelser under året Januari 1 JANUARI 2014 blir det avgiftsfritt för de som är 85 år och äldre att besöka sjukvården. Avgiftsfriheten gäller mottagningsbesök, inte om man är inlagd på sjukhus. OSKARSHAMNS SJUKHUS rankas återigen som ett av landets bästa mindre sjukhus. I branschtidningen Dagens Medicins värdering hamnar man på andra plats. Februari DE BOENDE I KALMAR, ÖSTERGÖTLANDS OCH JÖNKÖ- PINGS LÄN får möjlighet att fritt kunna lista sig vid en hälsocentral över länsgränsen. LANDSTINGETS GODA TILLGÄNGLIGHET firas med tårta till alla landstingsanställda. Resultatet av personalens arbete är att landstinget tillsammans med Gotland premieras för bästa tillgänglighet i landet. Framför allt har tillgängligheten förstärkts kraftigt under sommarmånader genom bättre planering. Det är också det som resulterat i ett betydligt större ekonomiskt utfall än tidigare år ur den så kallade kömiljarden, 95,5 miljoner kronor Mars FÖR FEMTE ÅRET i rad ger patienterna i Kalmar län högt betyg till de offentliga hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom primärvården. Betygen på samtliga publika indikatorer är i stort sett stabila i en jämförelse med På två frågor märks en liten ökning, på en fråga en liten minskning medan övriga ligger stilla. På samtliga frågor ligger dock landstinget på eller över rikssnittet. 5,4 PROCENT av patienterna på länets sjukhus har tryckskador eller trycksår vid en mätning den 5 mars. Det är den lägst uppmätta siffran i länet och riket sedan de nationella mätningarna startade. Snittet för riket låg vid mätningen i mars på 14,0 procent. DE BOENDE I KALMAR LÄN har högst förtroende i landet för hälso- och sjukvården. Samtidigt har kännedomen om 1177.se ökat kraftigt. Det framgår av Vårdbarometern. Förutom högst förtroende till hälso- och sjukvården totalt är förtroendet för länets hälsocentraler näst högst i landet. Förtroendet för de tre sjukhusen i Kalmar län hamnar på tredje plats i landet. MÖNSTERÅSMODELLEN med akutteam i primärvården har utsetts till bästa förbättring inom landstinget. Vid landstingets dag på Kalmar teater med fokus på kvalitet och patientsäkerhet förärades teamet vid Mönsterås hälsocentral både med ett guldägg och kronor. April DET BLIR NU möjligt att prenumerera på information om trafikstörningar vilket gör det enklare för pendlaren att veta hur kollektivtrafiken går. Trafikledning vid Kalmar Länstrafik (KLT) publicerar dagligen trafikinformation för länets linjetrafik på KLT:s hemsida. En information som det från april blir möjligt att prenumerera på. Maj KALMAR BLIR NY studieort för läkarutbildningen. Överenskommelse blir klar med Linköpings universitet och fullt utbyggd kommer Kalmar årligen att ha 100 studenter. Från vårterminen 2015 kommer 20 av de totalt 118 läkarstudenter som tas in varje termin vid Linköpings universitet att göra sin kliniska utbildning i Kalmar med start Juni LANDSTINGET TAR YTTERLIGARE steg för att skapa en så patientsäker vård som möjligt. Med start vid Västerviks sjukhus installeras läkemedelsautomater. De ska minska risken för att ta fel läkemedel och att det blir feldoseringar. Automaterna bidrar också till att minska andelen läkemedel som måste kasseras. Juli DEN 1 JULI införs hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Kalmar län. Vaccinet kommer att ges i samband med övriga vacciner som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Eftersom hepatit B-vaccinet kan ges i samma spruta kommer det inte att bli några fler stick. 6

12 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Augusti DEN 9 AUGUSTI invigs den nya Krösatågstrafiken mellan Kalmar och Emmaboda. Då öppnar också den nya stationen i Örsjö. Sträckan Kalmar-Emmaboda är andra etappen i utvecklingen av tågtrafiken i sydostregionen. Satsningen innebär att trafiken mellan Emmaboda-Karlskrona nu knyts samman och omfattar även nya stationen i Örsjö. Det blir sju dagliga tåg i vardera riktningen och från december ytterligare en dubbeltur. DET HAR VARIT högre tryck på sjukvården under sommaren jämfört med tidigare år. Men medarbetarna har hanterat situationen på ett föredömligt sätt. Framför allt är det akutmottagningarna i länet som varit högt belastade under sommaren. September VÄSTERVIKS SJUKHUS rankas åter igen som ett av landets bästa sjukhus att göra sin AT-tjänstgöring vid. I år hamnar man på en delad tredje plats. Förutom att Västerviks sjukhus hamnar högt så noterar också enskilda specialiteter absoluta toppresultat. I både Västervik och Oskarshamn ger AT-läkarna allra högsta sammanvägda betyg 6,0 till psykiatriblocket. Lika högt rankas också det kollegiala stödet inom psykiatrin på dessa orter. Resultatet för Oskarshamn och Västervik är det allra bästa som satts sedan AT-rankingen inom psykiatrin startade VÄSTERVIKS SJUKHUS hamnar i topp i en rapport om kvaliteten i landets hjärtinfarktvård som kvalitetsregistret Swedeheart presenterar i sin årliga rapport. För 2013 hamnar Västerviks sjukhus i topp med 8,5 av 11 möjliga kvalitetspoäng. Det är en markant förbättring från föregående år då man nådde upp till 5 poäng. LANDSTINGSVALET slutar med fortsatt majoritet för de rödgröna partierna. Mandatfördelningen mellan partierna: Socialdemokraterna (27 mandat), Moderaterna (11 mandat), Centerpartiet (7 mandat), Sverigedemokraterna (7 mandat), Kristdemokraterna (5 mandat), Vänsterpartiet (4 mandat), Folkpartiet (3 mandat) och Miljöpartiet (3 mandat). Oktober LANDSTINGETS KOM-IGÅNG-SATSNING under våren och sommaren vid hälsocentraler i länet, tillsammans med Sveriges Radio P4 Kalmar och Friskis & Svettis kulminerar med Världens barn-loppet i Kalmar. Närmare 2000 personer deltar. Men hälsosatsningen för att stödja och inspirera länets invånare till hälsosammare levnadsvanor är inte slut med detta. Satsningen fortsätter. VÄSTERVIKS OCH OSKARSHAMNS SJUKHUS får båda hedersomnämnande för god strokevård Bakom utmärkelsen står styrgruppen för Riks-Stroke som varje år gör en värdering av strokevården i landet. SVERIGES BÄSTA SJUKHUSMAT tillagas och serveras av Landstinget i Kalmar län. I slutet av 2012 beslutade Landstinget i Kalmar län att erbjuda sina patienter Sveriges bästa sjukhusmat under planperioden Resultaten i Nationella patientenkäten 2014 visar att landstinget redan har lyckats. Nio av tio patienter som legat inlagda tycker att maten är bra, mycket bra eller utmärkt. En markant förändring sedan föregående år då motsvarande siffra var sju av tio. Patienterna i Kalmar län var mest nöjda med sjukhusmaten av samtliga 21 landsting/regioner. November VÄSTERVIKS SJUKHUS har fått ett nytt patienthotell. Efter att under en längre tid enbart kunnat erbjuda tillfälliga rum i kulvertplan står efter en ombyggnad ett nytt patienthotell med fem dubbelrum och ett enkelrum färdigt. Rummen är en service till patienter och anhöriga som bor utanför Västervik. December DE MEDICINSKA RESULTATEN har markant förbättrats inom Landstinget i Kalmar län. Men det finns också angelägna förbättringsområden. Det visar årets upplaga av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. I år är den uppdelad i två rapporter. Dels en kring cancer med betydligt fler indikatorer än tidigare år, något som ger en mer sammansatt och mångfacetterad bild av cancersjukvården. Dels den mer traditionella rapporten med övergripande områden och en rad medicinska områden. SKLs sammanvägda index placerar Landstinget i Kalmar län i topp 7

13 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingets värdegrund LANDSTINGET HAR VISIONEN ATT VARA HÄLSOLÄNET - FÖR ETT FRISKARE, TRYGGARE OCH RIKARE LIV. Landstinget har visionen att vara Hälsolänet - för ett friskare, tryggare och rikare liv. Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom en processorienterad hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning och kollektivtrafik för bättre hälsa i hela länet. Landstingets verksamhet drivs på uppdrag av länets invånare och verksamhetens inriktning bestäms utifrån demokratiska beslut om hur olika behov ska tillgodoses. Målet är en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt att arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att åstadkomma rätt kvalitet med god ekonomisk hushållning ekonomi samtidigt. Verksamhetens värdegrund vilar på värdeorden öppet, engagerat och kunnigt. Värdegrunden återfinns också i landstingets policy, som beskriver förhållningssättet för arbetet inom områdena kvalitet och säkerhet, medarbetare, ekonomi och förvaltning, miljö, IT samt kommunikation. Öppet innebär att Vi finns när medborgarna behöver oss. Vi finns till för alla och alla behandlas på lika villkor. Vårt bemötande och agerande präglas av öppenhet och ärlighet. Vi delar med oss av det vi vet och kan. Vi är ständigt öppna för att lära nytt. God ekonomisk hushållning Rätt kvalitet Engagerat innebär att Vi sätter patientens hälsa i fokus. Vi ser till hela människan. Vi samverkar för att medborgarna ska må så bra som möjligt. Vi ger personligt omhändertagande så att patienten kan känna sig trygg. Vi har motiverade medarbetare som vill utveckla verksamheten. Alla kan påverka. Öppet Kunnigt Kunnigt innebär att Vi är specialister på vård och hälsa. Patienterna är specialister på sin hälsa. Vi satsar på forskning och utveckling och tror på kunskapsutbyte och samarbete. Vi har bred kompetens och lång, beprövad erfarenhet. Engagerat Så styr vi mot målen Rätt kvalitet innebär att vi utvecklas i takt med ny evidensbaserad kunskap. Vi prövar, utvärderar och förbättrar ständigt. Vi ger rätt vård på rätt nivå. Vi ger vård på lika villkor och utgår från patientens behov. God ekonomisk hushållning innebär att vi som hälsolänet tillsammans skapar förutsättningar för god hälsa. Vi använder tilldelade resurser optimalt. Vi belyser alltid kvalitet och Arbetet innebär god planering och uppföljning på landstings-, förvaltnings- och basenhetsnivå för att uppnå rätt kvalitet och god ekonomisk hushållning. Mål och resultat på den enskilda arbetsplatsen ska vara tydliga och påverkbara. Det bidrar till att utveckla medarbetarnas engagemang både för den egna verksamhetens resultat och att se den egna verksamhetens roll i helheten. Medarbetaren ska kunna se hur den egna arbetsinsatsen påverkar de övergripande målen.mål med mått har under 2014 tagits fram inom fem perspektiv/målområden 8

14 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN utifrån landstingets vision, verksamhetsidé och strategier. Denna modell, balanserad styrning, är ett stöd för planering, uppföljning och återkoppling, på samtliga nivåer i landstinget. Metoden skapar en röd tråd med balans mellan kort- och långsiktiga mål och mellan finansiella och icke finansiella mål. Från och med 2015 kommer målområde Lärande och förnyelse att slås samman med Verksamhet och process Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp inom fem perspektiv/målområden: Medborgare och kund beskriver landstingets förhållande till medborgare och omvärld samt invånarnas behov. Hur uppfattar våra patienter/kunder oss? Verksamhet och process beskriver hur landstinget arbetar, planerar och utnyttjar resurserna för att åstadkomma en effektiv verksamhet. Hur samverkar vi i våra processer? Lärande och förnyelse beskriver landstingets förbättringsoch utvecklingsarbete. Vad är viktigt att utveckla för att verksamheten ska vara framgångsrik också i framtiden? Medarbetare beskriver personalområden, såsom kompetens- och ledarskapsutveckling, rekryteringssituationen och arbetsmiljöfrågor med mera. Hur gör vi våra arbetsplatser mer attraktiva för att trygga kompetensförsörjningen? Ekonomi beskriver landstingets finansiella förutsättningar samt verksamhetens ekonomiska konsekvenser. Hur utnyttjar vi våra resurser? Finns kvalitetsbristkostnader? Visionen om hälsolänet visar vad vi vill uppnå med utgångspunkt i medborgarnas behov. Värdegrunden slår fast i vilken anda vi ska agera. Landstingets policy beskriver hur vi ska förhålla oss inom olika områden när vi jobbar mot visionen. Landstingsplanen är vägvisaren för de kommande tre åren. Planen är det viktigaste styrdokumentet och här finns periodens långsiktiga mål. Våra balanserade styrkort konkretiserar de långsiktiga målen. Här återfinns strategiska mål, framgångsfaktorer, detaljmål, handlingsplaner och aktiviteter. 9

15 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN 10

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medborgare och kund LANDSTINGETS MÅL FRISKARE OCH NÖJDARE INVÅNARE 11

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN Medborgare och kund DET ÖVERGRIPANDE MÅLET ÄR FRISKARE OCH NÖJDARE INVÅNARE. Visionen om Hälsolänet är utgångspunkten i allt arbete, för ett friskare, tryggare och rikare liv för invånarna i Kalmar län. Ohälsan och skillnader i ohälsa ska minska. Andelen nöjda kunder, medborgare och patienter ska öka. I alla landstingets verksamheter ska det finnas ett tydligt kundperspektiv. Tillgängligheten till landstingets tjänster ska förbättras årligen. Inom hälso- och sjukvården är målet en köfri vård. Patienter och närstående ska ses som medskapare i vården. Hälsolänet ska gynna ett hälsosammare liv Folkhälsan är totalt sett god i Kalmar län, visar den Öppna jämförelserapport om folkhälsa som redovisats under Av länets befolkning skattar 72 procent sitt hälsotillstånd som gott. Landstinget kommer under de närmaste åren att satsa ytterligare på en ökad folkhälsa i samverkan med kommuner och andra aktörer. En viktig insats inom landstinget för att ge stöd och hjälp för den som vill sluta röka eller börja röra på sig är samtal om levnadsvanor. Andelen patienter som diskuterat levnadsvanor med vårdpersonal på hälsocentralerna har ökat markant i länet sedan förra mätningen och ligger nu i nivå med riket, en ökning från 27 till 41 procent. I landstingets folkhälsopolitiska plan prioriteras ökad delaktighet, goda uppväxtvillkor, en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, fysisk aktivitet samt ett minskat bruk av tobak. Under 2014 genomförde landstinget en bred informationssatsning kring ökad fysisk aktivitet. En Komigång-satsning genomfördes i samverkan med andra aktörer, bland andra Sveriges Radio och föreningsliv i länet med en rad aktiviteter på olika orter och ett flertal radiosändningar som nådde ut i hela länet. Omkring 2000 personer från hela länet deltog i Världens barn-loppet den 4 oktober Alla landstingets verksamheter var engagerade i satsningen som stärkte bilden av Landstinget som framträdande aktör i hälsofrågor. Landstinget har under många år satsat på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Ett aktivt folkhälsoarbete i bred samverkan kräver ledning, styrning och gemensamma insatser från olika aktörer. Under 2014 utvecklades medlemskapet i det nationella nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård till att omfatta landstinget i sin helhet i stället för som tidigare länens sjukhus. En lokal organisationsstruktur har tagits fram. En del av det hälsofrämjande arbetet är införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Implementeringen har under året genomförts i primärvården. En betydande del av implementeringen är utbildningar i motiverande samtal och tobaksavvänjning. Nätverksträffar och andra utvecklingsprojekt har engagerat livsstilsmottagningarnas hälsokoordinatörer och tobaksavvänjare. Inför operationer erbjuds motivationsstöd för att sluta röka. Hälsoinspiratörer inom psykiatriförvaltningen arbetar i samverkan med chefer och medarbetare för att utveckla hälsofrämjande miljöer och förbättra medvetandet om och attityden till hälsofrågor. Arbetet riktas till såväl patienter och medarbetare som till allmänheten. Under 2014 har ett förberedande arbete pågått inför starten av den nya verksamheten, 1:a linjens psykiatri för barn och unga. Verksamheten kommer att starta under första halvåret av Målgruppen är barn och unga i åldern 6 till 18 år som uppvisar symtom på lätt till medelsvår psykisk ohälsa eller har behov av stöd för psykisk hälsa och välbefinnande. Även vårdnadshavare till barn i denna åldersgrupp som har behov av stöd i sitt föräldraskap ska kunna vända sig hit. Psykiatrin och primärvården samverkar för att på ett mer effektivt sätt fånga upp och förebygga somatisk ohälsa hos psykiatriska patienter. På länets folkhögskolor har en handlingsplan tagits fram med utgångspunkt från den folkhälsopolitiska planen avseende arbetet kring missbruk/riskbruk. Den ger vägledning för hur skolorna kan ge stöd för att minska missbruk/ riskbruk av tobak, alkohol, droger och spel. En viktig insats är hälsosamtalet som idag är till stor hjälp för att kunna ge stöd till ett aktivt och hälsosamt liv. Folkhögskolorna är aktiva i länssatsningen kring hälsa och kultur med målet att bidra till ökad folkhälsa genom samverkan med hälso- och sjukvården. Samverkan ska leda till insatser som förebygger ohälsa, förkortar vårdtider, minskar behov av medicinering och fungerar som komplement till den vanliga vården. Folktandvården arbetar aktivt i högstadieskolorna med att få eleverna att avstå tobaksbruk i ett projekt benämnt Tobaksfri Duo. Under året har samtliga ungdomar i högstadieklasserna i Kalmar län besvarat en enkät kring frågor om bl. a. tobaksbruk. Resultatet visar att 91 % av eleverna angav att de inte rökte alls, 4 % att de rökte regelbundet och 5 % att de rökte ibland. Satsningen på Tobaksfri Duo kommer att utökas till gymnasieskolorna under Information om orsaker till karies, god kosthållning och erbjudande om fluorsköljningar sker i samverkan med barnhälsovården, i undervisning i föräldragrupper och i sam- 12

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Ekonomienheten Datum 2015-04-29 Diarienummer 150072 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag Förslag till

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Utvecklings- och folkhälsoenheten Utveckling Forskning Utbildning Folkhälsa Regional utveckling Varje dag lite bättre Sveriges

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Internkontrollplan 2015

Internkontrollplan 2015 Landstingsdirektörens stab Ekonienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 140765 Internkontrollplan 2015 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner

Läs mer

Kort om landstingsplanen

Kort om landstingsplanen Kort om landstingsplanen 2008 2010 Med fokus på folkhälsa god vård regional utveckling effektivitet attraktiva arbetsplatser ekonomi INNEHÅLL SID God hälsa och positiv livsmiljö 4 Nya, människonära mål

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster FÖRSLAG 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 1 Årsredovisning 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013 FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab-sek Personalenheten Datum 2015-05-06 Referens 150276 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

2014-11-11 Landstingsplan 2015-2017

2014-11-11 Landstingsplan 2015-2017 2014-11-11 Landstingsplan 2015-2017 Landstinget i Kalmar län Till Landstingsfullmäktige den 27-28 november 2014 Innehåll 1 Planen styr verksamheten... 3 2 Utmaningar under planperioden... 4 3 Hälsa och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 130468 Landstingsstyrelsen Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer