Årsredovisning med bokslut för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning med bokslut för 2014"

Transkript

1 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum Diarienummer Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslås besluta att: 1. godkänna framlagt bokslut för landstinget år 2014 innebärande ökning av eget kapital med kronor samt ett överskott i förhållande till budget med kronor. 2. godkänna avsättning till resultatutjämningsreserven 2014 med kronor. 3. godkänna rapport om genomförd intern kontroll godkänna avsättning/inbetalning till Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB med kronor under godkänna genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna ränteersättningar år godkänna tilläggsbudget för 2014 års löneavtal med totalt kronor. 7. godkänna tilläggsbudgetering för köpt vård år 2014 med totalt kronor. 8. godkänna tilläggsbudgetering till Kalmar länstrafik år 2014 med kronor. 9. godkänna tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2014 med kronor. 10. godkänna tilläggsbudgetering 2014 för jourstationer ambulans med kronor. Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

2 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2(5) 11. godkänna tilläggsbudgetering 2014 av utvecklingsmedel Hälsoval med kronor. 12. godkänna utfördelning av medel för åtgärder för minskad sjukfrånvaro år 2014 med kronor. 13. godkänna utfördelning av medel ur statsbidraget för tillgänglighet i vården år 2014 med kronor. 14. uppdra åt landstingsdirektören att slutligen utforma landstingets tryckta årsredovisning. 15. överlämna årsredovisningen till revisorerna och landstingsfullmäktige. Bokslutet för 2014 redovisas i Årsredovisning Under rubriken Förvaltningsberättelse beskrivs året som gått med utgångspunkt från de fem strategiska perspektiven Medborgare och kund, Verksamhet och process, Lärande och förnyelse, Medarbetare samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av landstingets strategiska mål. I övrigt ingår rubrikerna Landstinget i siffror, Miljöredovisning, Redovisningsprinciper, Företag och kommunalförbund, Revisionsberättelse, Politisk organisation, Administrativ organisation och Ordlista. Landstingets resultat Resultatet för 2014 visar ett överskott, d. v. s. intäkterna överstiger kostnaderna, med 161 Mkr, vilket är 34 Mkr bättre än budget. Förvaltningarna visar ett sammanlagt budgetutfall på Mkr. De största underskotten redovisas för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 77 Mkr och Primärvårdsförvaltningen med 39 Mkr. Finansieringen visar ett utfall mot budget på Mkr. Av årets resultat avsätts 19,5 Mkr till resultatutjämningsreserven. Avsättningen är möjlig genom att landstinget uppnått såväl resultatmålet på 2 procent som målet att investeringarna ska finansieras med egna medel. Syftet med resultatutjämningsreserven är att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider för att sedan använda medlen för att täcka ett eventuellt underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur. Efter årets avsättning uppgår reserven till 106,6 Mkr. Vid avstämning mot balanskravet justeras resultatet med vinster vid försäljning av anläggningstillgångar och avsättning till resultatutjämningsreserven och balanskravsresultatet uppgår då till 127 Mkr som är lika med budgeterat resultat. Rensat från jämförelsestörande poster - sänkt RIPS-ränta och återbetalning från AFA försäkring - var resultatet Mkr. Balanskravsresultatet uppgick till Mkr.

3 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 3(5) Rapportering intern kontroll 2014 Under året har granskning skett i enlighet med den kontrollplan för 2014 som fastställts av landstingsstyrelsen. Kontrollplanen innehåller två landstingsgemensamma områden samt minst två förvaltningsspecifika områden. De två landstingsgemensamma områdena som granskats avser säkerställande av redovisning och processen kring anläggningsregister. En stickprovskontroll av kontering har utförts på kontona livsmedel, kursoch konferenser och lokalhyror. Konteringen på nämnda konton är till stor del av god kvalitet och följer gällande riktlinjer. De brister som framkommer är bl.a. att det i flera fall saknas syfte och deltagare vid intern representation. Ett arbete pågår inför 2015 med att förbättra underlagen vid representation som beställs internt. Inventering av anläggningsregister har gjorts utifrån omfattning på förvaltning. I de fall där det förekommit inventarier i registret som utrangerats under året har registret uppdaterats. Processen bedöms som tillfredsställande. De förvaltningsspecifika momenten i internkontrollen omfattar bl. a. intäktsrutin, lönerutin, leverantörsfakturarutin och rutinen kring bemanningsföretag. Exempelvis har Landstingsservice fokuserat på att förbättra fakturaflödet genom kontakt med leverantörer och IT förvaltningen har granskat landstingets licenshantering och avtal. I samband med årets verksamhetsredovisningar rapporterar förvaltningarna genomförda granskningar. Utöver de granskningsmoment som är beslutat i internkontrollplanen har granskning av processen kring kurser, konferenser och representation gjorts vid två tillfällen, en på våren och en på hösten. Landstinget bedömer detta viktigt att följa då brister kan orsaka landstinget skada. Det kan konstateras att brister fortfarande förekommer i uppgift om syfte, program och deltagare och att granskade verifikationer inte alltid följer gällande riktlinjer. Åtgärder för att förbättra den interna kontrollen i processen kommer att fortgå under Under 2013 vidtogs åtgärder för att minimera risken för fel och oegentligheter i och med att en ny attestriktlinje togs fram där attestansvaret är styrt utifrån en fast struktur kopplad till rollen som chef. Detta för att förtydliga, och definiera ansvar, regler och befogenheter. Avsättning/inbetalning till Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB Landstinget har avsatt sammanlagt 437 Mkr för kommande års utbetalningar av pensioner, framförallt utbetalningar från ansvarsförbindelsen intjänade innan Landstinget har en god likviditet och den likvida behållningen uppgår till Mkr vid utgången av år En ytterligare avsättning med 50 Mkr föreslås under år 2015.

4 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 4(5) Avskrivningar och ränteersättningar I samband med bokslutet har budget för avskrivningar och interna ränteersättningar avseende inventarier justerats så att budgetbeloppen på respektive kostnadsställe överensstämmer med faktiskt bokförda värden. Primärvårdsförvaltningens verksamhet inom hälsovalet, Folktandvården, Bildningsförvaltningen, Kalmar länstrafik och Landstingsservice ska finansiera ökade avskrivningar och internräntor inom av landstingsfullmäktige fastställd budgetram och undantas därför från tilläggsbudgetering. Tilläggsbudgeteringen har avräknats mot anslaget för kapitaltjänstkostnader under Finansiering. Tilläggsbudget för löneavtal I årsbudgeten gjordes en generell uppräkning av förvaltningarnas budgetramar motsvarande en löneökning med 2,2 procent. När löneöversynen var klar genomfördes en avstämning och denna visade på en lönekostnadsökning motsvarande 0,3 procent utöver den tidigare uppräkningen. För täckande av kostnader efter avstämningen mot 2014 års löneavtal har förvaltningarna tillförts totalt kronor ur avsatta medel för löneökningar i den finansiella resursen. Tilläggsbudget för köpt vård För täckning av kostnader för köpt vård avseende vissa åtgärder som inte ingår i det fasta abonnemanget vid Universitetssjukhuset i Linköping har kronor överförts från centralt anslag för köpt vård under Finansiering till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Psykiatriförvaltningen. Tilläggsbudget för Kalmar Länstrafik Kalmar Länstrafik har erhållit medel för täckande av kostnader enligt tidigare beslutat avtal avseende Kalmar Airport med kronor. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av den finansiella resursen. Tilläggsbudget för introduktionsfinansiering av särskilt dyra läkemedel För täckande av merkostnader i enlighet med beslutad introduktionsfinansiering inom ramen för ordnat införande av läkemedel har förvaltningarna tillförts kronor genom ianspråktagande av den finansiella resursen. Tilläggsbudget för jourstationer ambulans I landstingsplanen beviljades Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anslag för ett halvår 2014 avseende uppbemanning till 90 sekunders ambulansstationer. Via tilläggsbudget har medel tillförts även för andra halvåret med kronor ur den finansiella resursen.

5 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 5(5) Tilläggsbudget för Hälsoval Hälsoval har tillförts extra resurs på kronor ur den finansiella resursen på grund av utökat utvecklingsansvar för Primärvårdsförvaltningen avseende primärvård inom hälsovalsuppdraget. Åtgärder för minskad sjukfrånvaro För täckning av kostnader för åtgärder för att minska sjukfrånvaron har förvaltningarna tillförts kronor ur centralt anslag för minskad sjukskrivning. Åtgärder för ökad tillgänglighet För uppnådda resultat avseende tillgängligheten i vården har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillförts kronor och Psykiatriförvaltningen kronor ur statsbidraget för vårdgarantin, den s.k. kömiljarden. Årsredovisning Landstingets årsredovisning utformas av informationsenheten i samarbete med landstingsdirektören och landstingdirektörens stab. Årsredovisningen grundar sig på de bilagor som finns till denna skrivelse samt verksamhetsberättelserna. Landstingsdirektören får i uppdrag att slutligen utforma landstingets årsredovisning för Ingeborg Eriksson Ekonomidirektör Gunnar Jonsson Ekonom Bilagor Bilaga 1 Årsredovisning Bilaga 2 Intern kontroll 2014.

6 Kvalitet och patientsäkerhet Sjukhusmaten Bästa sjukhus Tillgänglighet Utbildning Årsredovisning

7 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2014 FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2

8 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll INLEDNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 6 LANDSTINGETS VÄRDEGRUND 8 MEDBORGARE OCH KUND 11 Hälsolänet ska gynna ett hälsosammare liv 12 Köfri vård 13 Bemötande och delaktighet 13 E-hälsa och invånartjänster 16 Kollektivtrafik för alla 16 Dialog med medborgarna 17 Medborgare och kund - Friskare och nöjdare invånare 17 VERKSAMHET OCH PROCESS 19 Jämlikhet och jämställdhet 20 Prioriterade vårdprocesser 20 Patientsäker vård 22 Ny patientlag 23 Kommunsamverkan 23 Primärvård 23 Medicinsk utveckling 24 Utveckling inom den specialiserade psykiatriska vården 25 Rehabilitering - återgång i arbete 26 Samverkan i sjukvårdsregionen 26 Tandvård 26 Kollektivtrafik 27 Bildning och kultur 27 IT-stöd i verksamheten 28 Landstingsservice 28 Verksamhetstal Verksamhet och process - Rätt kvalitet genom effektiva processer- för hög livskvalitet och god hälsa 32 LÄRANDE OCH FÖRNYELSE 33 Systematiskt förbättringsarbete 34 Forskning och utveckling 34 Innovationer 34 Lärande och förnyelse - Ständiga förbättringar 35 MEDARBETARE 37 Strategisk personal- och kompetensförsörjning 35 Kompetensutveckling 38 Läkarutbildning 38 Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter 38 Ledarskap och medarbetarskap 39 Effektiv administration 39 Hälsa i arbetet 39 Likabehandling 40 Medarbetare - Landstinget ska vara en attraktiv, utvecklande och hälsosam arbetsplats 40 EKONOMI 41 Omvärldsanalys 42 Finansiell analys 42 Resultat och kapacitet 43 Risk och kontroll 45 Resultatredovisning från förvaltningarna 48 Intern kontroll 49 Ekonomi - God ekonomisk hushållning 50 LANDSTINGET I SIFFROR 51 MILJÖREDOVISNING 66 REDOVISNINGSPRINCIPER 68 FÖRETAG OCH KOMMUNALFÖRBUND 70 REVISIONSBERÄTTELSE 73 POLITISK ORGANISATION 74 ADMINSTRATIV ORGANISATION 76 ORDLISTA 78 3

9 4

10 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Vi arbetar med kvalitet i fokus varje dag PÅ VÄLDIGT MÅNGA SÄTT HAR 2014 VARIT ETT MYCKET FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR LANDSTINGET I KALMAR LÄN. LANDSTINGETS MEDARBETARE HAR TILLSAMMANS KUNNAT BIDRA TILL ETT FRISKARE, TRYGGARE OCH RIKARE LIV FÖR VÅRA INVÅNARE. VI KAN SE TILLBAKA PÅ ETT ÅR DÄR VI GEMENSAMT LYCKATS NÅ FLERA AV DE MÅL SOM VI TIDIGARE BETRAKTAT SOM VISIONÄRA FRAMTIDSPLANER. Under 2014 har vi förbättrat våra resultat inom hälso- och sjukvården mer än vi gjort de senaste åren, vilket visat sig när man jämfört oss med andra landsting och regioner. Vi har förbättrat våra medicinska resultat och nått den högsta nivån inom kvalitet och patientsäkerhet i landet, visar en jämförelse som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört, liksom deras rankning av hälso- och sjukvårdens Öppna jämförelser som placerar vårt landsting på första plats. Vi serverar den bästa sjukhusmaten i Sverige när patienterna får säga sitt. Oskarshamns sjukhus fick en utmärkelse som landets bästa mindre sjukhus och Folktandvården har fortsatt utveckla det förebyggande arbetet kring såväl munhälsa som minskat tobaksbruk. Vi erbjuder en mer välutbyggd kollektivtrafik och flera nya utbildningsalternativ. Vi har den bästa tillgängligheten i landet inom vår hälso- och sjukvård. Det är tionde året i rad som vårt landsting i årsredovisningen kan visa ett positivt ekonomiskt resultat, vilket är en förutsättning för en långsiktig stabil ekonomi. Detta är några exempel av de framgångar som är skörden av ett ständigt systematiskt arbete för att vi varje dag ska vara lite bättre. Även om jag gärna lyfter fram några delar som våra medarbetare har åstadkommit under året, vill jag också peka på utmaningar där vi behöver hitta nya lösningar som kan bidra till fortsatt framgångar. Att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna bemanna våra verksamheter rätt är en av de viktigaste frågorna framöver. Att vi under året kunnat teckna avtal om decentraliserad läkarutbildning och förstärka sjuksköterskeutbildningarna i länet är ett sätt att kunna tillgodose rekryteringsbehovet på lång sikt. Under året har vi förenklat rutiner för våra invånare, till exempel genom ökad tillgång till webbtidbokning och enklare avgiftsstruktur och betalningsrutiner. Vår förmåga att samverka med andra aktörer, att lyfta blicken och förstå och lära av vår omvärld kommer att vara avgörande. Vi ska bli bättre på att överträffa patientens och kundens förväntningar för en jämlik och jämställd vård. De kommande åren kommer ett ännu större fokus läggas på att förbättra vår medicinska kvalitet. Bestående förbättring av medicinska resultat kräver också en insats inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande området. Vi siktar mot ett tobaksfritt Kalmar län och vill stimulera ökad fysisk aktivitet. De förutsättningar som vår svaga befolkningsutveckling ger, innebär att vi än mer måste anstränga oss för att välkomna och ta hand om de som väljer bosätta sig i vårt län. Vi behöver tillvarata alla kompetenser och kreativa krafter som nya invånare kan bidra med vilket också är en förutsättning för att fortsätta utveckla vår välfärd. Det gäller såväl nationella inflyttare som de som söker sig hit från andra länder. För att skapa än större utvecklingskraft i vårt län ser jag att även vi skulle ha fördel av en liknande utveckling som övriga landet haft kring regionala utvecklingsfrågor, där man bildat regionkommuner. Vi måste även ständigt utveckla samverkan såväl inom landstinget som med övriga andra aktörer. Det är i mellanrummen som många kvalitetsbrister och problem uppstår inte minst för den enskilda individen. Vi måste överbrygga dessa genom en tydlig processorientering. Fokus på cancervården och standardiserade vårdförlopp kommer att prägla det kommande året. En nära samverkan med de som har närliggande verksamhetsområden, inte minst våra kommuner, måste hela tiden utvecklas. Organisationsstrukturerna ska främja teamarbete och samarbete mellan hälso- och sjukvårdens olika delar. Vi behöver särskilt uppmärksamma svaga grupper, exempelvis personer med psykisk ohälsa med somatiska besvär de mest sjuka äldre eller personer som av olika skäl har svår att kommunicera, för att i ännu högre utsträckning säkra en jämlik vård. Kulturens betydelse för folkhälsan är ett angeläget område för landstinget, ett område som kommer att utvecklas de närmaste åren. Landstingets folkhögskolor är attraktiva och har kunnat starta ett antal nya kurser under året. Kollektivtrafikutvecklingen är en del av vår satsning på ett hållbart samhälle genom miljövänliga transporter och allas möjlighet att resa för utbildning, arbete, fritidsaktiviteter eller andra upplevelser. Resandet har under 2014 ökat med sju procent vilket är den största resandeökningen som uppmätts under ett år i vårt län och är ytterligare ett steg på vägen mot målen om en kollektivtrafik för alla. Även de kommande åren kommer att präglas av satsningen på ett systematiskt förbättringsarbete med det långsiktiga målet om Sveriges bästa kvalitet och säkerhet. Vi behöver fortsätta arbetet mot vår vision om att vara ett hälsolän för ett friskare, tryggare och rikare liv Alf Jönsson landstingsdirektör 5

11 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Viktiga händelser under året Januari 1 JANUARI 2014 blir det avgiftsfritt för de som är 85 år och äldre att besöka sjukvården. Avgiftsfriheten gäller mottagningsbesök, inte om man är inlagd på sjukhus. OSKARSHAMNS SJUKHUS rankas återigen som ett av landets bästa mindre sjukhus. I branschtidningen Dagens Medicins värdering hamnar man på andra plats. Februari DE BOENDE I KALMAR, ÖSTERGÖTLANDS OCH JÖNKÖ- PINGS LÄN får möjlighet att fritt kunna lista sig vid en hälsocentral över länsgränsen. LANDSTINGETS GODA TILLGÄNGLIGHET firas med tårta till alla landstingsanställda. Resultatet av personalens arbete är att landstinget tillsammans med Gotland premieras för bästa tillgänglighet i landet. Framför allt har tillgängligheten förstärkts kraftigt under sommarmånader genom bättre planering. Det är också det som resulterat i ett betydligt större ekonomiskt utfall än tidigare år ur den så kallade kömiljarden, 95,5 miljoner kronor Mars FÖR FEMTE ÅRET i rad ger patienterna i Kalmar län högt betyg till de offentliga hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom primärvården. Betygen på samtliga publika indikatorer är i stort sett stabila i en jämförelse med På två frågor märks en liten ökning, på en fråga en liten minskning medan övriga ligger stilla. På samtliga frågor ligger dock landstinget på eller över rikssnittet. 5,4 PROCENT av patienterna på länets sjukhus har tryckskador eller trycksår vid en mätning den 5 mars. Det är den lägst uppmätta siffran i länet och riket sedan de nationella mätningarna startade. Snittet för riket låg vid mätningen i mars på 14,0 procent. DE BOENDE I KALMAR LÄN har högst förtroende i landet för hälso- och sjukvården. Samtidigt har kännedomen om 1177.se ökat kraftigt. Det framgår av Vårdbarometern. Förutom högst förtroende till hälso- och sjukvården totalt är förtroendet för länets hälsocentraler näst högst i landet. Förtroendet för de tre sjukhusen i Kalmar län hamnar på tredje plats i landet. MÖNSTERÅSMODELLEN med akutteam i primärvården har utsetts till bästa förbättring inom landstinget. Vid landstingets dag på Kalmar teater med fokus på kvalitet och patientsäkerhet förärades teamet vid Mönsterås hälsocentral både med ett guldägg och kronor. April DET BLIR NU möjligt att prenumerera på information om trafikstörningar vilket gör det enklare för pendlaren att veta hur kollektivtrafiken går. Trafikledning vid Kalmar Länstrafik (KLT) publicerar dagligen trafikinformation för länets linjetrafik på KLT:s hemsida. En information som det från april blir möjligt att prenumerera på. Maj KALMAR BLIR NY studieort för läkarutbildningen. Överenskommelse blir klar med Linköpings universitet och fullt utbyggd kommer Kalmar årligen att ha 100 studenter. Från vårterminen 2015 kommer 20 av de totalt 118 läkarstudenter som tas in varje termin vid Linköpings universitet att göra sin kliniska utbildning i Kalmar med start Juni LANDSTINGET TAR YTTERLIGARE steg för att skapa en så patientsäker vård som möjligt. Med start vid Västerviks sjukhus installeras läkemedelsautomater. De ska minska risken för att ta fel läkemedel och att det blir feldoseringar. Automaterna bidrar också till att minska andelen läkemedel som måste kasseras. Juli DEN 1 JULI införs hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Kalmar län. Vaccinet kommer att ges i samband med övriga vacciner som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Eftersom hepatit B-vaccinet kan ges i samma spruta kommer det inte att bli några fler stick. 6

12 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Augusti DEN 9 AUGUSTI invigs den nya Krösatågstrafiken mellan Kalmar och Emmaboda. Då öppnar också den nya stationen i Örsjö. Sträckan Kalmar-Emmaboda är andra etappen i utvecklingen av tågtrafiken i sydostregionen. Satsningen innebär att trafiken mellan Emmaboda-Karlskrona nu knyts samman och omfattar även nya stationen i Örsjö. Det blir sju dagliga tåg i vardera riktningen och från december ytterligare en dubbeltur. DET HAR VARIT högre tryck på sjukvården under sommaren jämfört med tidigare år. Men medarbetarna har hanterat situationen på ett föredömligt sätt. Framför allt är det akutmottagningarna i länet som varit högt belastade under sommaren. September VÄSTERVIKS SJUKHUS rankas åter igen som ett av landets bästa sjukhus att göra sin AT-tjänstgöring vid. I år hamnar man på en delad tredje plats. Förutom att Västerviks sjukhus hamnar högt så noterar också enskilda specialiteter absoluta toppresultat. I både Västervik och Oskarshamn ger AT-läkarna allra högsta sammanvägda betyg 6,0 till psykiatriblocket. Lika högt rankas också det kollegiala stödet inom psykiatrin på dessa orter. Resultatet för Oskarshamn och Västervik är det allra bästa som satts sedan AT-rankingen inom psykiatrin startade VÄSTERVIKS SJUKHUS hamnar i topp i en rapport om kvaliteten i landets hjärtinfarktvård som kvalitetsregistret Swedeheart presenterar i sin årliga rapport. För 2013 hamnar Västerviks sjukhus i topp med 8,5 av 11 möjliga kvalitetspoäng. Det är en markant förbättring från föregående år då man nådde upp till 5 poäng. LANDSTINGSVALET slutar med fortsatt majoritet för de rödgröna partierna. Mandatfördelningen mellan partierna: Socialdemokraterna (27 mandat), Moderaterna (11 mandat), Centerpartiet (7 mandat), Sverigedemokraterna (7 mandat), Kristdemokraterna (5 mandat), Vänsterpartiet (4 mandat), Folkpartiet (3 mandat) och Miljöpartiet (3 mandat). Oktober LANDSTINGETS KOM-IGÅNG-SATSNING under våren och sommaren vid hälsocentraler i länet, tillsammans med Sveriges Radio P4 Kalmar och Friskis & Svettis kulminerar med Världens barn-loppet i Kalmar. Närmare 2000 personer deltar. Men hälsosatsningen för att stödja och inspirera länets invånare till hälsosammare levnadsvanor är inte slut med detta. Satsningen fortsätter. VÄSTERVIKS OCH OSKARSHAMNS SJUKHUS får båda hedersomnämnande för god strokevård Bakom utmärkelsen står styrgruppen för Riks-Stroke som varje år gör en värdering av strokevården i landet. SVERIGES BÄSTA SJUKHUSMAT tillagas och serveras av Landstinget i Kalmar län. I slutet av 2012 beslutade Landstinget i Kalmar län att erbjuda sina patienter Sveriges bästa sjukhusmat under planperioden Resultaten i Nationella patientenkäten 2014 visar att landstinget redan har lyckats. Nio av tio patienter som legat inlagda tycker att maten är bra, mycket bra eller utmärkt. En markant förändring sedan föregående år då motsvarande siffra var sju av tio. Patienterna i Kalmar län var mest nöjda med sjukhusmaten av samtliga 21 landsting/regioner. November VÄSTERVIKS SJUKHUS har fått ett nytt patienthotell. Efter att under en längre tid enbart kunnat erbjuda tillfälliga rum i kulvertplan står efter en ombyggnad ett nytt patienthotell med fem dubbelrum och ett enkelrum färdigt. Rummen är en service till patienter och anhöriga som bor utanför Västervik. December DE MEDICINSKA RESULTATEN har markant förbättrats inom Landstinget i Kalmar län. Men det finns också angelägna förbättringsområden. Det visar årets upplaga av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. I år är den uppdelad i två rapporter. Dels en kring cancer med betydligt fler indikatorer än tidigare år, något som ger en mer sammansatt och mångfacetterad bild av cancersjukvården. Dels den mer traditionella rapporten med övergripande områden och en rad medicinska områden. SKLs sammanvägda index placerar Landstinget i Kalmar län i topp 7

13 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingets värdegrund LANDSTINGET HAR VISIONEN ATT VARA HÄLSOLÄNET - FÖR ETT FRISKARE, TRYGGARE OCH RIKARE LIV. Landstinget har visionen att vara Hälsolänet - för ett friskare, tryggare och rikare liv. Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom en processorienterad hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning och kollektivtrafik för bättre hälsa i hela länet. Landstingets verksamhet drivs på uppdrag av länets invånare och verksamhetens inriktning bestäms utifrån demokratiska beslut om hur olika behov ska tillgodoses. Målet är en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt att arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att åstadkomma rätt kvalitet med god ekonomisk hushållning ekonomi samtidigt. Verksamhetens värdegrund vilar på värdeorden öppet, engagerat och kunnigt. Värdegrunden återfinns också i landstingets policy, som beskriver förhållningssättet för arbetet inom områdena kvalitet och säkerhet, medarbetare, ekonomi och förvaltning, miljö, IT samt kommunikation. Öppet innebär att Vi finns när medborgarna behöver oss. Vi finns till för alla och alla behandlas på lika villkor. Vårt bemötande och agerande präglas av öppenhet och ärlighet. Vi delar med oss av det vi vet och kan. Vi är ständigt öppna för att lära nytt. God ekonomisk hushållning Rätt kvalitet Engagerat innebär att Vi sätter patientens hälsa i fokus. Vi ser till hela människan. Vi samverkar för att medborgarna ska må så bra som möjligt. Vi ger personligt omhändertagande så att patienten kan känna sig trygg. Vi har motiverade medarbetare som vill utveckla verksamheten. Alla kan påverka. Öppet Kunnigt Kunnigt innebär att Vi är specialister på vård och hälsa. Patienterna är specialister på sin hälsa. Vi satsar på forskning och utveckling och tror på kunskapsutbyte och samarbete. Vi har bred kompetens och lång, beprövad erfarenhet. Engagerat Så styr vi mot målen Rätt kvalitet innebär att vi utvecklas i takt med ny evidensbaserad kunskap. Vi prövar, utvärderar och förbättrar ständigt. Vi ger rätt vård på rätt nivå. Vi ger vård på lika villkor och utgår från patientens behov. God ekonomisk hushållning innebär att vi som hälsolänet tillsammans skapar förutsättningar för god hälsa. Vi använder tilldelade resurser optimalt. Vi belyser alltid kvalitet och Arbetet innebär god planering och uppföljning på landstings-, förvaltnings- och basenhetsnivå för att uppnå rätt kvalitet och god ekonomisk hushållning. Mål och resultat på den enskilda arbetsplatsen ska vara tydliga och påverkbara. Det bidrar till att utveckla medarbetarnas engagemang både för den egna verksamhetens resultat och att se den egna verksamhetens roll i helheten. Medarbetaren ska kunna se hur den egna arbetsinsatsen påverkar de övergripande målen.mål med mått har under 2014 tagits fram inom fem perspektiv/målområden 8

14 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN utifrån landstingets vision, verksamhetsidé och strategier. Denna modell, balanserad styrning, är ett stöd för planering, uppföljning och återkoppling, på samtliga nivåer i landstinget. Metoden skapar en röd tråd med balans mellan kort- och långsiktiga mål och mellan finansiella och icke finansiella mål. Från och med 2015 kommer målområde Lärande och förnyelse att slås samman med Verksamhet och process Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp inom fem perspektiv/målområden: Medborgare och kund beskriver landstingets förhållande till medborgare och omvärld samt invånarnas behov. Hur uppfattar våra patienter/kunder oss? Verksamhet och process beskriver hur landstinget arbetar, planerar och utnyttjar resurserna för att åstadkomma en effektiv verksamhet. Hur samverkar vi i våra processer? Lärande och förnyelse beskriver landstingets förbättringsoch utvecklingsarbete. Vad är viktigt att utveckla för att verksamheten ska vara framgångsrik också i framtiden? Medarbetare beskriver personalområden, såsom kompetens- och ledarskapsutveckling, rekryteringssituationen och arbetsmiljöfrågor med mera. Hur gör vi våra arbetsplatser mer attraktiva för att trygga kompetensförsörjningen? Ekonomi beskriver landstingets finansiella förutsättningar samt verksamhetens ekonomiska konsekvenser. Hur utnyttjar vi våra resurser? Finns kvalitetsbristkostnader? Visionen om hälsolänet visar vad vi vill uppnå med utgångspunkt i medborgarnas behov. Värdegrunden slår fast i vilken anda vi ska agera. Landstingets policy beskriver hur vi ska förhålla oss inom olika områden när vi jobbar mot visionen. Landstingsplanen är vägvisaren för de kommande tre åren. Planen är det viktigaste styrdokumentet och här finns periodens långsiktiga mål. Våra balanserade styrkort konkretiserar de långsiktiga målen. Här återfinns strategiska mål, framgångsfaktorer, detaljmål, handlingsplaner och aktiviteter. 9

15 ÅRSREDOVISNING 2014 LANDSTINGET I KALMAR LÄN 10

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medborgare och kund LANDSTINGETS MÅL FRISKARE OCH NÖJDARE INVÅNARE 11

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN Medborgare och kund DET ÖVERGRIPANDE MÅLET ÄR FRISKARE OCH NÖJDARE INVÅNARE. Visionen om Hälsolänet är utgångspunkten i allt arbete, för ett friskare, tryggare och rikare liv för invånarna i Kalmar län. Ohälsan och skillnader i ohälsa ska minska. Andelen nöjda kunder, medborgare och patienter ska öka. I alla landstingets verksamheter ska det finnas ett tydligt kundperspektiv. Tillgängligheten till landstingets tjänster ska förbättras årligen. Inom hälso- och sjukvården är målet en köfri vård. Patienter och närstående ska ses som medskapare i vården. Hälsolänet ska gynna ett hälsosammare liv Folkhälsan är totalt sett god i Kalmar län, visar den Öppna jämförelserapport om folkhälsa som redovisats under Av länets befolkning skattar 72 procent sitt hälsotillstånd som gott. Landstinget kommer under de närmaste åren att satsa ytterligare på en ökad folkhälsa i samverkan med kommuner och andra aktörer. En viktig insats inom landstinget för att ge stöd och hjälp för den som vill sluta röka eller börja röra på sig är samtal om levnadsvanor. Andelen patienter som diskuterat levnadsvanor med vårdpersonal på hälsocentralerna har ökat markant i länet sedan förra mätningen och ligger nu i nivå med riket, en ökning från 27 till 41 procent. I landstingets folkhälsopolitiska plan prioriteras ökad delaktighet, goda uppväxtvillkor, en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, fysisk aktivitet samt ett minskat bruk av tobak. Under 2014 genomförde landstinget en bred informationssatsning kring ökad fysisk aktivitet. En Komigång-satsning genomfördes i samverkan med andra aktörer, bland andra Sveriges Radio och föreningsliv i länet med en rad aktiviteter på olika orter och ett flertal radiosändningar som nådde ut i hela länet. Omkring 2000 personer från hela länet deltog i Världens barn-loppet den 4 oktober Alla landstingets verksamheter var engagerade i satsningen som stärkte bilden av Landstinget som framträdande aktör i hälsofrågor. Landstinget har under många år satsat på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Ett aktivt folkhälsoarbete i bred samverkan kräver ledning, styrning och gemensamma insatser från olika aktörer. Under 2014 utvecklades medlemskapet i det nationella nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård till att omfatta landstinget i sin helhet i stället för som tidigare länens sjukhus. En lokal organisationsstruktur har tagits fram. En del av det hälsofrämjande arbetet är införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Implementeringen har under året genomförts i primärvården. En betydande del av implementeringen är utbildningar i motiverande samtal och tobaksavvänjning. Nätverksträffar och andra utvecklingsprojekt har engagerat livsstilsmottagningarnas hälsokoordinatörer och tobaksavvänjare. Inför operationer erbjuds motivationsstöd för att sluta röka. Hälsoinspiratörer inom psykiatriförvaltningen arbetar i samverkan med chefer och medarbetare för att utveckla hälsofrämjande miljöer och förbättra medvetandet om och attityden till hälsofrågor. Arbetet riktas till såväl patienter och medarbetare som till allmänheten. Under 2014 har ett förberedande arbete pågått inför starten av den nya verksamheten, 1:a linjens psykiatri för barn och unga. Verksamheten kommer att starta under första halvåret av Målgruppen är barn och unga i åldern 6 till 18 år som uppvisar symtom på lätt till medelsvår psykisk ohälsa eller har behov av stöd för psykisk hälsa och välbefinnande. Även vårdnadshavare till barn i denna åldersgrupp som har behov av stöd i sitt föräldraskap ska kunna vända sig hit. Psykiatrin och primärvården samverkar för att på ett mer effektivt sätt fånga upp och förebygga somatisk ohälsa hos psykiatriska patienter. På länets folkhögskolor har en handlingsplan tagits fram med utgångspunkt från den folkhälsopolitiska planen avseende arbetet kring missbruk/riskbruk. Den ger vägledning för hur skolorna kan ge stöd för att minska missbruk/ riskbruk av tobak, alkohol, droger och spel. En viktig insats är hälsosamtalet som idag är till stor hjälp för att kunna ge stöd till ett aktivt och hälsosamt liv. Folkhögskolorna är aktiva i länssatsningen kring hälsa och kultur med målet att bidra till ökad folkhälsa genom samverkan med hälso- och sjukvården. Samverkan ska leda till insatser som förebygger ohälsa, förkortar vårdtider, minskar behov av medicinering och fungerar som komplement till den vanliga vården. Folktandvården arbetar aktivt i högstadieskolorna med att få eleverna att avstå tobaksbruk i ett projekt benämnt Tobaksfri Duo. Under året har samtliga ungdomar i högstadieklasserna i Kalmar län besvarat en enkät kring frågor om bl. a. tobaksbruk. Resultatet visar att 91 % av eleverna angav att de inte rökte alls, 4 % att de rökte regelbundet och 5 % att de rökte ibland. Satsningen på Tobaksfri Duo kommer att utökas till gymnasieskolorna under Information om orsaker till karies, god kosthållning och erbjudande om fluorsköljningar sker i samverkan med barnhälsovården, i undervisning i föräldragrupper och i sam- 12

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 1 Årsredovisning 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013 FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Tandvårdsförvaltningen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Landstingets vision och värdegrund... 3 1.2 Verksamhetsidé... 3 1.3 Utmaningar... 3 2 Medborgare och kund... 4 2.1

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland Årsredovisning 2014 Landstinget i Innehåll Fokus på kvalitet 2 Några viktiga händelser under 2014 5 Politisk organisation 6 Förvaltningsberättelse 9 Medborgare 10 Verksamhet 16 Medarbetare 27 Miljö 30

Läs mer

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden. Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen torsdagen den 9 oktober 2014. Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl. 10.30 Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer