Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator, trafik och parker Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Vi vill se en minskad användning av tungmetaller och oönskade organiska ämnen i Eslövs kommun. Förväntad effekt: I hela samhället vill vi använda mindre mängd kemikalier och tungmetaller. Vi vill se en minskande trend av dessa ämnen i inkommande ledning till Ellinge. Mätning av målet: Provtagning och analys av inkommande vatten till Ellinge. Vi vill se en kvot mellan BOD och COD som överstiger 0,5 och vi vill se en nedåtgående trend av kvicksilver, bly, kadmium, koppar, krom, nickel, silver, tenn och zink Nedåtgående trend för metaller 2012 Nedåtgående trend för metaller 2013 Nedåtgående trend för metaller 2014 Nedåtgående trend för metaller, BOD/COD > 0,5 Miljö och Samhällsbyggnad ska stimulera medborgarna till energieffektivisering och vi ska också stödja utvecklingen av förnyelsebara energikällor. Förväntad effekt: Vi vill ha en hållbar kommun med fokus på energieffektivisering förnyelsebara energikällor och minskat bilberoende. Mätning av målet: Målet mäts genom uppföljning av energi- och klimatplanen som har en genomförandetid fram till år Energiplanen är beslutad i Kommunfullmäktige, Åtgärd Främja cykling punkt 1 är genomförd Åtgärd samhällsplanering som gynnar hållbart resande är genomförd. Åtgärd Utveckla energioch klimatrådgivningen i Eslöv pågår Åtgärd Hållbar stadsbyggnad är genomförd De fyra åtgärder som MoS ansvarar för enligt Energioch klimatplanen är utförda.

2 Uppnådd måluppfyllelse Energi- och klimatplan är upprättad och remissrundan är avslutad. Kommunfullmäktige beslutade i september 2011 att förslaget till Energi- och klimatplan antas att gälla från och med den 15 oktober Senaste mätningen vid Ellinge visar på en nedåtgående trend för 3 av 11 st metaller. Förslag till cykelplan är framtagen och har skickats på remiss under hösten. Vår bedömning är att måluppfyllelsen för 2011 kommer att nås. Mångfald Vi ska öka dialogen med medborgarna, rätt kommunikation ska ge engagerade medborgare. Förväntad effekt: Vi vill att alla medborgare ska förstå den text vi skriver i beslut, information och på hemsidan. Medborgarna ska kunna använda sig av kartan på hemsidan och hitta till de platser som de är intresserade av. Mätning av målet: Genomförda åtgärder samt mätning av Nöjd Inflytande Index Vi har uppdaterat våra sidor på hemsidan. Vi har tagit fram ett dokument Så här skriver vi på MoS. Vi har utvärderat nyhetsbladet Mosaik Vi har skapat nya mötesplatser med medborgarna Vi använder nya metoder för information och dialog Vi bidrar till att höja Nöjd - Inflytande - Index (NII). Miljö och Samhällsbyggnad ska ha engagerade och motiverade medarbetare. Förväntad effekt: Genom ett bra ledarskap som motiverar och engagerar våra medarbetare ska medborgarna känna förtroende för Miljö och Samhällsbyggnad. Mätning av målet: Målet mäts genom IiP certifiering 2011 och 2014 samt årligen med hjälp av kommunens medarbetarenkät Vi har en plan för kompetensutveckling av alla medarbetare. Den upplevda stressen har minskat. Vi har genomfört processer för handläggning. Frisktalet ökar. Vi klarar IiP-certifiering Medarbetarenkäten visar att 80 % av medarbetarna är nöjda Medarbetarenkäten visar att 80 % av medarbetarna är nöjda Vi klarar IiP certifiering. Uppnådd måluppfyllelse Uppdatering av hemsidan kommer att fortsätta under Vårt dokument Så här skriver vi på MoS är inte klart. Nyhetsbladet Mosaik har utvärderats under sommaren 2011.

3 Den upplevda stressen mäts i samband med skyddsrond och med hjälp av Previa under hösten. Vi har tagit fram 15 processer för handläggning. Frisktalet har ökat under första halvåret från 96,4 till 97,8%. Vi har klarat IiP-certifiering. Vi är inte klara med plan för kompetens-utveckling. Vår bedömning är att måluppfyllelsen för 2011 delvis kommer att nås. Bo och verka i Eslöv Miljö och Samhällsbyggnad planerar för att Eslövs ska växa aktivt och förtätas attraktivt och hållbart. Förväntad effekt: Nämnden förväntar sig att planeringen under mandatperioden anpassas till en befolkningsökning på 2 % per år, det ska också finnas en god planberedskap för industrier och verksamheter. Mätning av målet: Antal planerade bostäder ska motsvara en årlig ökning på 2 % av invånarna. Nyckeltal: 2,3 personer/villa, 1,7 personer/lägenhet Vi har fått ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Eslövs kommun. Vi har detaljplanerat bostäder till 600 personer Vi har detaljplanerat bostäder till 650 personer Vi har detaljplanerat bostäder till 660 personer Vi har planerat bostäder till 2500 personer (motsvarar en årlig ökning på 2%) Miljö och Samhällsbyggnad bidrar till ett positivt företagsklimat i Eslöv. Förväntad effekt: Företag som kommer i kontakt med förvaltningens tjänstemän ska vara nöjda med den service de får. Mätning av målet: Vi ligger bland de 50 bästa i Svenskt Näringslivs ranking 2014 gällande relevanta punkter. Här nedan finns de punkter som berör vår verksamhet. Svenskt Näringslivs enkät Kommunala tjänstemäns attityder till företagande Kommunens service till företagen Kommunens tillämpning av lagar och regler Total ranking Vi fullföljer handlingsplanen för Fokus på företag I Svenskt Näringslivs ranking har vi klättrat uppåt I Svenskt Näringslivs ranking har vi klättrat uppåt I Svenskt Näringslivs ranking ligger vi bland de 50 bästa.

4 Miljö och Samhällsbyggnad ska arbeta för att kollektivtrafiken utvecklas i hela kommunen. Förväntad effekt: Genom goda kommunikationer inom kommunen och regionalt bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle och ett minskat bilberoende. Planberedskap avseende bostäder och verksamheter finns i kollektivtrafiknära lägen. Mätning av målet: Räkna antal personer som reser med region- och stadsbuss Vi har påbörjat ett arbete för att ta fram en långsiktig plan för utveckling av kollektivtrafiken Nämnden godkänner planen Vi kan se en ökning av de lokala kollektivtrafikresorna Vi kan se en ökning av de lokala kollektivtrafikresorna Uppnådd måluppfyllelse Det finns i nuläget inget beslut om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan för Eslövs kommun. Under 2011 har vi arbetat med flera detaljplaner, bland annat: Östra skolan/gåsen: 250 personer Målaren: personer Köpmannen: Cirka 100 personer Planerna är ännu inte antagna men vi räknar med att nå målet fram till Åtta av tio punkter i handlingsplanen Fokus på företag är genomförda. Arbetet med att ta fram en långsiktig plan för utveckling av kollektivtrafiken har startat genom regelbundna möten med Skånetrafiken och Trafikverket. Vår bedömning är att måluppfyllelsen för 2011 delvis kommer att nås. Medborgarfokus och bemötande Våra medborgare tycker att Eslöv är en attraktiv och välskött kommun. Förväntad effekt: Genom att skapa en välskött stad med olika boendeformer, leverera gott vatten och satsa på säker avloppshantering får medborgarna förtroende för Miljö och Samhällsbyggnad. Utöver detta har vi också en effektiv handläggning, bra service och kommunikation med medborgarna. Mätning av målet: Målet mäts 2012 och 2014 med hjälp av SKL:s enkät. Vi ska vid mätningen 2014 ligga bland de 10 bästa Kommunikationsplan för Miljö och Samhällsbyggnad är framtagen och genomförd. Strategin för den allmänna platsen används som underlag till investeringsplan Egen enkät eller SCB:s enkät ska visa att vi är på rätt väg, vilket för oss innebär 65 % nöjda medborgare SKL :s kundenkät visar att vi ligger på top Vi bidrar till att höja Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Uppnådd måluppfyllelse Kommunikationsplan är framtagen och genomförs löpande. Strategin för den allmänna platsen användes som underlag för investeringsbudget 2012 och framåt. Vår bedömning är att måluppfyllelsen för 2011 kommer att nås.

5 God ekonomisk hushållning Underhåll i balans. Förväntad effekt: Det finns inget så dyrt som billigt underhåll. Vi ska hushålla med kommunens resurser genom ett underhåll i balans. Mätning av målet: Genomförda åtgärder samt beräkning och bedömning Vi har tagit fram drift- och underhållskostnadsnyckeltal för gata och park Vi har tagit fram en ekonomisk plan för långsiktigt underhåll av infrastruktur Den ekonomiska planen används som underlag till driftbudgeten Nivån på underhållet är av den omfattningen att vi långsiktigt uppnår ett underhåll i balans. Genomförande av investeringar och exploateringsprojekt ska ske effektivt och till rimliga kostnader. Förväntad effekt: Vi ska hushålla med kommunens resurser genom ett bra samarbete med övriga förvaltningar och med god kostnadskontroll. Mätning av målet: Träffsäkerheten avseende kostnad mäts i alla investerings- och exploateringsprojekt Ny exploateringspolicy är antagen Vi avviker inte från planerad budget avseende investerings- och exploateringsprojekt Vi avviker inte från planerad budget avseende investerings- och exploateringsprojekt Vi avviker inte från planerad budget avseende investerings- och exploateringsprojekt. Uppnådd måluppfyllelse Vi har tagit fram underhållskostnadsnyckeltal för gata och park. Nämnden har beslutat om ny kompensationsmodell där dessa tal utgör basen. Ny exploateringspolicy är antagen. Vår bedömning är att måluppfyllelsen för 2011 är nådd. Ekonomi och verksamhet Årets resultat är ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Vinterväghållningen kostade 2,0 miljoner kronor, vilket kan jämföras med föregående års kostnad på 6,7 miljoner kronor. Nämndens verksamhet har överlag följt budget. Stadsbyggnadsavdelningen lämnade ett överskott på 0,9 miljoner kronor, främst beroende på de höjda bygglovsavgifterna. Personalkostnaderna ökade något, men i

6 gengäld minskade köp av konsulttjänster. Den planerade upphandlingen av bygglovsscanning har skjutits upp vilket bidrar till årets utgiftsminskning. Förvaltningsgemensamma kostnaderna blev lägre än budgeterat dels på grund av lägre lönekostnader och dels på minskat inköp av konsulttjänster. Totalt blev resultatet 1,2 miljoner kronor under budget. Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter betalar ut vissa bidrag på miljösidan. Undersökningen av förorenad mark på en fastighet i Getinge genererade en kostnad på 0,5 miljoner kronor vilket täcktes av bidrag från Länsstyrelsen. Även stöd till naturprojekt har erhållits från olika myndigheter. Miljöavdelningen har följt sin budget väl och har ett litet överskott på 0,1 miljoner kronor. På avdelningen för Gata, Trafik och Park har ett stort underskott i förhållande till budget uppstått, närmare bestämt 1,5 miljoner kronor. En stor del av detta beror på stadsrenhållningen som blivit betydligt dyrare än budgeterat. Detta beror dels på en felräkning i upphandlingen från 2010 som belastar resultatet för 2011 och dels är indexuppräkningen högre än väntat. Massupplaget visar ett underskott, -0,4 miljoner kronor och så även grönytor. Det sistnämnda beror på fler gräsklippningar än beräknat på grund av den regniga sommaren och milda hösten. Under året spenderades 5,4 miljoner på beläggningsunderhåll på kommunens gator och xx kvadratmeter nybelades vilket motsvarar en förnyelsetakt på 20 år. Verksamheten har under året en investeringskostnad på 9,6 miljoner mot budgeterat 14,7 miljoner. Medborgarhusets parkering och Vävaregränd är färdigställt förutom en cykelparkering vilken kommer att anläggas till våren. Ny belysning och trädplantering i Stadsparken kommer också att genomföras till våren. Ombyggnaden av Malmgatan har påbörjats i form av projektering och är beräknat att färdigställas under Projektet kommer att samordnas med VA SYD och byggstart planeras till våren. De medel som inte använts under året, 2,1 miljoner, kommer att överföras till nästa år. Ombyggnaden av gång-och cykelvägen i Stehag har inte påbörjats utan är helt beroende på lokala intressen och finansiering. Även stadsentréerna vid Sallerup och Trollenäsvägen är färdigställda och på grund av kringkostnader vid statyn vid Statoil rondellen överskreds budgeten. Storgatan i Marieholm är färdigställd. likaså gång- och cykelvägen Örtofta Håstad. Kostnader för energisparåtgärder i vägbelysningen blev 1,1 miljoner lägre än budget och enligt förslag genomförs armaturbytet i huvudsak Alla projekt utom stadsentréer, har fallit inom ramen för budget. Även de som färdigställs under kommande vår bedöms falla inom planerad ram. Framtiden Nämndens tio mål sträcker sig till 2014 och fram till dess har vi mycket att göra om vi ska kunna nå målen. Avdelningarna har tagit fram delmål och bedömt vilka åtgärder som måste göras för att vi ska kunna nå målen varav några nämns här Vi kommer att ta fram ett program för hållbar stadsbyggnad och hållbar samhällsplanering. Förvaltningen ska samordna och genomföra åtgärder i antagen Energi- och klimatplan för Eslövs Kommun. Vi ska också skapa en strategi i tillsyns- och kontrollarbetet med kvalitetshöjande åtgärder. Vi vill att tillsynen prioriteras där den behövs mest. Inför vårt arbete med underhåll i balans så kommer vi att göra en inventering av beläggningen på våra gator och gång- och cykelvägar. Vi ska också arbeta med åtgärder som får fler att välja cykel istället för bil. För att öka dialogen med medborgarna ska vi skapa nya mötesplatser samt lokalisera och involvera olika intressegrupper i Eslöv i utvecklingsfrågor inom infrastruktur och profilering. Vi kommer också att arbeta med att hitta en miljövänligare ljuskälla.

7 Verksamhetsmått Redovisat Redovisat Redovisat Miljö- och hälsoskydd Objekttillsynsinspektioner Stadsbyggnad Inkomna bygglov Husutstakningar Gata/Park Drift och underhåll av gator och gc-vägar inkl beläggningsunderhåll (kr/m²) 10,5 16,7 14,5 Beläggningsunderhåll förnyelsetakt (år) 53,0 37,0 16,0 Drift och underhåll av parkmark (kr/m²) 3,1 2,6 2,6 Drift och underhåll av gatubelysning (kr/ljp) Resultaträkning, mkr Redovisat Redovisat Budget Redovisat Intäkter 10,0 1 0,3 8,2 10,4 Kostnader -71,7-7 5,4-67,1-68,4 Personalkostnad er -20,5-21,1-22,2-22, 3 Lokalkostnader -1,8-1,8-1,8-1, 8 Övriga kostnader -43,0-45,8-35,8-37, 1 Kapitalkostnader -6,4-6,7-7,3-7, 2 Nettokostnader -61,7-6 5,1-58,9-58,0 Kommunbidrag 63,4 63,8 58,9 58, 9 Årets resultat 1,7-1,3 0,0 0,9

8 Driftsbudget netto, mkr Budget Redovisning Verksamhet Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Politisk verksamhet -0,9 0,1-0,8 0,1 Förvaltningsledning -9,5 1,5-8,4 1,6 Fysisk och teknisk planering -7,9 3,3-8,2 4,5 Gator, vägar och parkering -31,2 1,6-32,2 1,6 Parker -8,7 0,0-9,1 0,0 Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning -4,3 1,5-4,7 2,0 Miljö, hälsa och hållbar utveckling -2,3 0,2-2,6 0,6 Buss, bil och spårbunden trafik -2,3 0,0-2,4 0,0 S umma -67,1 8,2-68,4 10,4 Investeringsredovisning netto (mkr) Projekt Total budget Redovisat till Budget Redovisat Avvikelse och med Teknisk utrustning -0,1-0,1 0 Centrumutveckling -Storgatan vid Medborgarhuset -2,0-1,5-0,5 -Vävargränd -0,5-0,8 0,3 -Malmgatan -2,5-0,3-2,2 -Stadsentréer -0,5-0,8 0,3 Tätortsförnyelse -Om- och nybyggnad gatuanläggn -2,8-1,5-1,0-0,8-0,2 -Storgatan Marieholm -1,5-1,5 0 -Gc-väg Örtofta-Håstad -1,3-1,4 0,1 Trafik -Trafiksäkerhetsåtgärder -4,0-1,3-1,0-0,8-0,2 -Gc-väg Stehag 5:1-0,1 0-0,1 -Gc-väg Solvägen -0,1 0-0,1 Energisparåtgärder belysning -Energisparåtgärder,vägbelysn. -3,6-1,1-2,5-1,3-1,2 Grönområden/Lekplatser -Om- och nybyggnad grönområden -1,7-1,1-0,7-0,3-0,4 -Ombyggn Stadsparken -1,0-0,1-0,9 Summa -12,1-5,0-14,8-9,7-5,1

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eje Ringborn Vårt uppdrag Vi svarar för Kommunledningskontoret svarar för att Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

MILJOAVDELNINGENS VERKSAMHETSPLAN

MILJOAVDELNINGENS VERKSAMHETSPLAN MILJOAVDELNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2015-2018 Inledning Miljöavdelningens arbete kan summeras i fyra olika uppdrag. Uppdragen har sin utgångspunkt i lagstiftningen och utförs på uppdrag från kommunledningen

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Förslag till ändrade riktlinjer och avgifter för bygglov för

Förslag till ändrade riktlinjer och avgifter för bygglov för Förvaltning Anna Mattsson Martin Lindahl Diarienummer 2014-05-28 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden solenergianläggningar Ärendebeskrivning solenergianläggningar har arbetats fram utifrån att det via telefonsamtal

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Eslövs kommun består av sju förvaltningar. Större delen av arbetet med energi- och klimatfrågor hamnar på Samhällsbyggnad och men arbete med dessa frågor

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Eslövs kommun består av sex förvaltningar. Större delen av arbetet med energi- och klimatfrågor hamnar på Miljö och Samhällsbyggnad och men arbete med dessa

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet Innehåll Verksamhetsplan 2015 Stadskansliet 1 Innehåll Köpings kommun Rapporten skriven av: Kajsa Landström Antagen av: Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Uppdrag Svarar för Beredning och verkställande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, kommunstyrelsens arbetsutskotts, arbetsgivarutskottets,

Läs mer

Budgetdialog 2016-2018. Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015

Budgetdialog 2016-2018. Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015 Budgetdialog 2016-2018 Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015 Uddevalla växer Ö P P E N R E SAMHÄLLSBYGGNAD E T P E K T P R O F E S S I O A L I T E T Media 2014 Totalt antal artiklar 2013 2014 140 st 130

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Ordförande: Johan Andersson Förvaltningschef: Eva Hallberg Uppdrag Kommunstyrelsen är Eslövs högsta verkställande organ och har ett övergripande ansvar för utvecklingen av den kommunala

Läs mer

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september Bilaga till KS mål och budget 2014-2016 OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september nytt nyckeltal nytt i förhållande till nyckeltalen 2012 nyckeltal med * = utkast/förslag

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden RAMBUDGET FÖR 2013 Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Ulf Sandgren Vårt uppdrag Vi svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping 2016-02-22 Lisa Flood, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Disposition

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne 16 april 2008 Hässleholm Ninnie Gustafsson Hållbart resande i Samhällsplaneringen www.huddinge.se/hrisamhallsplaneringen Hållbart Resande i Samhällsplaneringen

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Ny årlig planeringsprocess för genomförande av länsplanen i Värmland. Bilaga 1. Grums Kommun

Ny årlig planeringsprocess för genomförande av länsplanen i Värmland. Bilaga 1. Grums Kommun Grums Kommun Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder 1 Innehåll 1 Kommunens förutsättningar för planering och investeringar i transportinfrastruktur... 3 1.1 Kommunala mål och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 KS 2015-XX-XX XX KS 2015-XX-XX XX Version 0,1 1. Kommunstyrelsens mål Kapitlet har utgångspunkt i de mål som beslutats i Planeringsdirektiv med budget

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645

Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-08-09 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Förslag till beslut: att

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Mål för kommunstyrelsen

Mål för kommunstyrelsen Mål för kommunstyrelsen 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Kommunstyrelsen är Eslövs högsta verkställande organ och har ett övergripande ansvar för utvecklingen av den kommunala verksamheten och kommunens

Läs mer

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är bb till 10 jo 0 i Övergripande mål för Olofströms kommun 0 barnen n ill all at t är rum nt ce Visionen - Heja Olofström Olofströms kommun ska vara expansivt och stolt! År 2025 är vi 14000 invånare. Utifrån

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för parkering Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner.

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

Städavdelningen: Kraftigt ökade personalkostnader då budgetunderlag inte stämt. Kostnad kommer att hållas inom avdelningens ram.

Städavdelningen: Kraftigt ökade personalkostnader då budgetunderlag inte stämt. Kostnad kommer att hållas inom avdelningens ram. Servicenämnden Ordförande: Lars Månsson Förvaltningschef: Hampus Trellid Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfall för perioden är ett underskott på 8,6 miljoner kronor. Serviceförvaltningen

Läs mer

Kallelse Tekniska nämnden

Kallelse Tekniska nämnden 1 (1) KALLELSE -12-12 Kallelse Tekniska nämnden -12-12 Telefon 0431-870 00 KALLELSE -12-12 1 (1) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, -12-12, Rum: Grå kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer