Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator, trafik och parker Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Vi vill se en minskad användning av tungmetaller och oönskade organiska ämnen i Eslövs kommun. Förväntad effekt: I hela samhället vill vi använda mindre mängd kemikalier och tungmetaller. Vi vill se en minskande trend av dessa ämnen i inkommande ledning till Ellinge. Mätning av målet: Provtagning och analys av inkommande vatten till Ellinge. Vi vill se en kvot mellan BOD och COD som överstiger 0,5 och vi vill se en nedåtgående trend av kvicksilver, bly, kadmium, koppar, krom, nickel, silver, tenn och zink Nedåtgående trend för metaller 2012 Nedåtgående trend för metaller 2013 Nedåtgående trend för metaller 2014 Nedåtgående trend för metaller, BOD/COD > 0,5 Miljö och Samhällsbyggnad ska stimulera medborgarna till energieffektivisering och vi ska också stödja utvecklingen av förnyelsebara energikällor. Förväntad effekt: Vi vill ha en hållbar kommun med fokus på energieffektivisering förnyelsebara energikällor och minskat bilberoende. Mätning av målet: Målet mäts genom uppföljning av energi- och klimatplanen som har en genomförandetid fram till år Energiplanen är beslutad i Kommunfullmäktige, Åtgärd Främja cykling punkt 1 är genomförd Åtgärd samhällsplanering som gynnar hållbart resande är genomförd. Åtgärd Utveckla energioch klimatrådgivningen i Eslöv pågår Åtgärd Hållbar stadsbyggnad är genomförd De fyra åtgärder som MoS ansvarar för enligt Energioch klimatplanen är utförda.

2 Uppnådd måluppfyllelse Energi- och klimatplan är upprättad och remissrundan är avslutad. Kommunfullmäktige beslutade i september 2011 att förslaget till Energi- och klimatplan antas att gälla från och med den 15 oktober Senaste mätningen vid Ellinge visar på en nedåtgående trend för 3 av 11 st metaller. Förslag till cykelplan är framtagen och har skickats på remiss under hösten. Vår bedömning är att måluppfyllelsen för 2011 kommer att nås. Mångfald Vi ska öka dialogen med medborgarna, rätt kommunikation ska ge engagerade medborgare. Förväntad effekt: Vi vill att alla medborgare ska förstå den text vi skriver i beslut, information och på hemsidan. Medborgarna ska kunna använda sig av kartan på hemsidan och hitta till de platser som de är intresserade av. Mätning av målet: Genomförda åtgärder samt mätning av Nöjd Inflytande Index Vi har uppdaterat våra sidor på hemsidan. Vi har tagit fram ett dokument Så här skriver vi på MoS. Vi har utvärderat nyhetsbladet Mosaik Vi har skapat nya mötesplatser med medborgarna Vi använder nya metoder för information och dialog Vi bidrar till att höja Nöjd - Inflytande - Index (NII). Miljö och Samhällsbyggnad ska ha engagerade och motiverade medarbetare. Förväntad effekt: Genom ett bra ledarskap som motiverar och engagerar våra medarbetare ska medborgarna känna förtroende för Miljö och Samhällsbyggnad. Mätning av målet: Målet mäts genom IiP certifiering 2011 och 2014 samt årligen med hjälp av kommunens medarbetarenkät Vi har en plan för kompetensutveckling av alla medarbetare. Den upplevda stressen har minskat. Vi har genomfört processer för handläggning. Frisktalet ökar. Vi klarar IiP-certifiering Medarbetarenkäten visar att 80 % av medarbetarna är nöjda Medarbetarenkäten visar att 80 % av medarbetarna är nöjda Vi klarar IiP certifiering. Uppnådd måluppfyllelse Uppdatering av hemsidan kommer att fortsätta under Vårt dokument Så här skriver vi på MoS är inte klart. Nyhetsbladet Mosaik har utvärderats under sommaren 2011.

3 Den upplevda stressen mäts i samband med skyddsrond och med hjälp av Previa under hösten. Vi har tagit fram 15 processer för handläggning. Frisktalet har ökat under första halvåret från 96,4 till 97,8%. Vi har klarat IiP-certifiering. Vi är inte klara med plan för kompetens-utveckling. Vår bedömning är att måluppfyllelsen för 2011 delvis kommer att nås. Bo och verka i Eslöv Miljö och Samhällsbyggnad planerar för att Eslövs ska växa aktivt och förtätas attraktivt och hållbart. Förväntad effekt: Nämnden förväntar sig att planeringen under mandatperioden anpassas till en befolkningsökning på 2 % per år, det ska också finnas en god planberedskap för industrier och verksamheter. Mätning av målet: Antal planerade bostäder ska motsvara en årlig ökning på 2 % av invånarna. Nyckeltal: 2,3 personer/villa, 1,7 personer/lägenhet Vi har fått ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Eslövs kommun. Vi har detaljplanerat bostäder till 600 personer Vi har detaljplanerat bostäder till 650 personer Vi har detaljplanerat bostäder till 660 personer Vi har planerat bostäder till 2500 personer (motsvarar en årlig ökning på 2%) Miljö och Samhällsbyggnad bidrar till ett positivt företagsklimat i Eslöv. Förväntad effekt: Företag som kommer i kontakt med förvaltningens tjänstemän ska vara nöjda med den service de får. Mätning av målet: Vi ligger bland de 50 bästa i Svenskt Näringslivs ranking 2014 gällande relevanta punkter. Här nedan finns de punkter som berör vår verksamhet. Svenskt Näringslivs enkät Kommunala tjänstemäns attityder till företagande Kommunens service till företagen Kommunens tillämpning av lagar och regler Total ranking Vi fullföljer handlingsplanen för Fokus på företag I Svenskt Näringslivs ranking har vi klättrat uppåt I Svenskt Näringslivs ranking har vi klättrat uppåt I Svenskt Näringslivs ranking ligger vi bland de 50 bästa.

4 Miljö och Samhällsbyggnad ska arbeta för att kollektivtrafiken utvecklas i hela kommunen. Förväntad effekt: Genom goda kommunikationer inom kommunen och regionalt bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle och ett minskat bilberoende. Planberedskap avseende bostäder och verksamheter finns i kollektivtrafiknära lägen. Mätning av målet: Räkna antal personer som reser med region- och stadsbuss Vi har påbörjat ett arbete för att ta fram en långsiktig plan för utveckling av kollektivtrafiken Nämnden godkänner planen Vi kan se en ökning av de lokala kollektivtrafikresorna Vi kan se en ökning av de lokala kollektivtrafikresorna Uppnådd måluppfyllelse Det finns i nuläget inget beslut om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan för Eslövs kommun. Under 2011 har vi arbetat med flera detaljplaner, bland annat: Östra skolan/gåsen: 250 personer Målaren: personer Köpmannen: Cirka 100 personer Planerna är ännu inte antagna men vi räknar med att nå målet fram till Åtta av tio punkter i handlingsplanen Fokus på företag är genomförda. Arbetet med att ta fram en långsiktig plan för utveckling av kollektivtrafiken har startat genom regelbundna möten med Skånetrafiken och Trafikverket. Vår bedömning är att måluppfyllelsen för 2011 delvis kommer att nås. Medborgarfokus och bemötande Våra medborgare tycker att Eslöv är en attraktiv och välskött kommun. Förväntad effekt: Genom att skapa en välskött stad med olika boendeformer, leverera gott vatten och satsa på säker avloppshantering får medborgarna förtroende för Miljö och Samhällsbyggnad. Utöver detta har vi också en effektiv handläggning, bra service och kommunikation med medborgarna. Mätning av målet: Målet mäts 2012 och 2014 med hjälp av SKL:s enkät. Vi ska vid mätningen 2014 ligga bland de 10 bästa Kommunikationsplan för Miljö och Samhällsbyggnad är framtagen och genomförd. Strategin för den allmänna platsen används som underlag till investeringsplan Egen enkät eller SCB:s enkät ska visa att vi är på rätt väg, vilket för oss innebär 65 % nöjda medborgare SKL :s kundenkät visar att vi ligger på top Vi bidrar till att höja Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Uppnådd måluppfyllelse Kommunikationsplan är framtagen och genomförs löpande. Strategin för den allmänna platsen användes som underlag för investeringsbudget 2012 och framåt. Vår bedömning är att måluppfyllelsen för 2011 kommer att nås.

5 God ekonomisk hushållning Underhåll i balans. Förväntad effekt: Det finns inget så dyrt som billigt underhåll. Vi ska hushålla med kommunens resurser genom ett underhåll i balans. Mätning av målet: Genomförda åtgärder samt beräkning och bedömning Vi har tagit fram drift- och underhållskostnadsnyckeltal för gata och park Vi har tagit fram en ekonomisk plan för långsiktigt underhåll av infrastruktur Den ekonomiska planen används som underlag till driftbudgeten Nivån på underhållet är av den omfattningen att vi långsiktigt uppnår ett underhåll i balans. Genomförande av investeringar och exploateringsprojekt ska ske effektivt och till rimliga kostnader. Förväntad effekt: Vi ska hushålla med kommunens resurser genom ett bra samarbete med övriga förvaltningar och med god kostnadskontroll. Mätning av målet: Träffsäkerheten avseende kostnad mäts i alla investerings- och exploateringsprojekt Ny exploateringspolicy är antagen Vi avviker inte från planerad budget avseende investerings- och exploateringsprojekt Vi avviker inte från planerad budget avseende investerings- och exploateringsprojekt Vi avviker inte från planerad budget avseende investerings- och exploateringsprojekt. Uppnådd måluppfyllelse Vi har tagit fram underhållskostnadsnyckeltal för gata och park. Nämnden har beslutat om ny kompensationsmodell där dessa tal utgör basen. Ny exploateringspolicy är antagen. Vår bedömning är att måluppfyllelsen för 2011 är nådd. Ekonomi och verksamhet Årets resultat är ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Vinterväghållningen kostade 2,0 miljoner kronor, vilket kan jämföras med föregående års kostnad på 6,7 miljoner kronor. Nämndens verksamhet har överlag följt budget. Stadsbyggnadsavdelningen lämnade ett överskott på 0,9 miljoner kronor, främst beroende på de höjda bygglovsavgifterna. Personalkostnaderna ökade något, men i

6 gengäld minskade köp av konsulttjänster. Den planerade upphandlingen av bygglovsscanning har skjutits upp vilket bidrar till årets utgiftsminskning. Förvaltningsgemensamma kostnaderna blev lägre än budgeterat dels på grund av lägre lönekostnader och dels på minskat inköp av konsulttjänster. Totalt blev resultatet 1,2 miljoner kronor under budget. Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter betalar ut vissa bidrag på miljösidan. Undersökningen av förorenad mark på en fastighet i Getinge genererade en kostnad på 0,5 miljoner kronor vilket täcktes av bidrag från Länsstyrelsen. Även stöd till naturprojekt har erhållits från olika myndigheter. Miljöavdelningen har följt sin budget väl och har ett litet överskott på 0,1 miljoner kronor. På avdelningen för Gata, Trafik och Park har ett stort underskott i förhållande till budget uppstått, närmare bestämt 1,5 miljoner kronor. En stor del av detta beror på stadsrenhållningen som blivit betydligt dyrare än budgeterat. Detta beror dels på en felräkning i upphandlingen från 2010 som belastar resultatet för 2011 och dels är indexuppräkningen högre än väntat. Massupplaget visar ett underskott, -0,4 miljoner kronor och så även grönytor. Det sistnämnda beror på fler gräsklippningar än beräknat på grund av den regniga sommaren och milda hösten. Under året spenderades 5,4 miljoner på beläggningsunderhåll på kommunens gator och xx kvadratmeter nybelades vilket motsvarar en förnyelsetakt på 20 år. Verksamheten har under året en investeringskostnad på 9,6 miljoner mot budgeterat 14,7 miljoner. Medborgarhusets parkering och Vävaregränd är färdigställt förutom en cykelparkering vilken kommer att anläggas till våren. Ny belysning och trädplantering i Stadsparken kommer också att genomföras till våren. Ombyggnaden av Malmgatan har påbörjats i form av projektering och är beräknat att färdigställas under Projektet kommer att samordnas med VA SYD och byggstart planeras till våren. De medel som inte använts under året, 2,1 miljoner, kommer att överföras till nästa år. Ombyggnaden av gång-och cykelvägen i Stehag har inte påbörjats utan är helt beroende på lokala intressen och finansiering. Även stadsentréerna vid Sallerup och Trollenäsvägen är färdigställda och på grund av kringkostnader vid statyn vid Statoil rondellen överskreds budgeten. Storgatan i Marieholm är färdigställd. likaså gång- och cykelvägen Örtofta Håstad. Kostnader för energisparåtgärder i vägbelysningen blev 1,1 miljoner lägre än budget och enligt förslag genomförs armaturbytet i huvudsak Alla projekt utom stadsentréer, har fallit inom ramen för budget. Även de som färdigställs under kommande vår bedöms falla inom planerad ram. Framtiden Nämndens tio mål sträcker sig till 2014 och fram till dess har vi mycket att göra om vi ska kunna nå målen. Avdelningarna har tagit fram delmål och bedömt vilka åtgärder som måste göras för att vi ska kunna nå målen varav några nämns här Vi kommer att ta fram ett program för hållbar stadsbyggnad och hållbar samhällsplanering. Förvaltningen ska samordna och genomföra åtgärder i antagen Energi- och klimatplan för Eslövs Kommun. Vi ska också skapa en strategi i tillsyns- och kontrollarbetet med kvalitetshöjande åtgärder. Vi vill att tillsynen prioriteras där den behövs mest. Inför vårt arbete med underhåll i balans så kommer vi att göra en inventering av beläggningen på våra gator och gång- och cykelvägar. Vi ska också arbeta med åtgärder som får fler att välja cykel istället för bil. För att öka dialogen med medborgarna ska vi skapa nya mötesplatser samt lokalisera och involvera olika intressegrupper i Eslöv i utvecklingsfrågor inom infrastruktur och profilering. Vi kommer också att arbeta med att hitta en miljövänligare ljuskälla.

7 Verksamhetsmått Redovisat Redovisat Redovisat Miljö- och hälsoskydd Objekttillsynsinspektioner Stadsbyggnad Inkomna bygglov Husutstakningar Gata/Park Drift och underhåll av gator och gc-vägar inkl beläggningsunderhåll (kr/m²) 10,5 16,7 14,5 Beläggningsunderhåll förnyelsetakt (år) 53,0 37,0 16,0 Drift och underhåll av parkmark (kr/m²) 3,1 2,6 2,6 Drift och underhåll av gatubelysning (kr/ljp) Resultaträkning, mkr Redovisat Redovisat Budget Redovisat Intäkter 10,0 1 0,3 8,2 10,4 Kostnader -71,7-7 5,4-67,1-68,4 Personalkostnad er -20,5-21,1-22,2-22, 3 Lokalkostnader -1,8-1,8-1,8-1, 8 Övriga kostnader -43,0-45,8-35,8-37, 1 Kapitalkostnader -6,4-6,7-7,3-7, 2 Nettokostnader -61,7-6 5,1-58,9-58,0 Kommunbidrag 63,4 63,8 58,9 58, 9 Årets resultat 1,7-1,3 0,0 0,9

8 Driftsbudget netto, mkr Budget Redovisning Verksamhet Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Politisk verksamhet -0,9 0,1-0,8 0,1 Förvaltningsledning -9,5 1,5-8,4 1,6 Fysisk och teknisk planering -7,9 3,3-8,2 4,5 Gator, vägar och parkering -31,2 1,6-32,2 1,6 Parker -8,7 0,0-9,1 0,0 Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning -4,3 1,5-4,7 2,0 Miljö, hälsa och hållbar utveckling -2,3 0,2-2,6 0,6 Buss, bil och spårbunden trafik -2,3 0,0-2,4 0,0 S umma -67,1 8,2-68,4 10,4 Investeringsredovisning netto (mkr) Projekt Total budget Redovisat till Budget Redovisat Avvikelse och med Teknisk utrustning -0,1-0,1 0 Centrumutveckling -Storgatan vid Medborgarhuset -2,0-1,5-0,5 -Vävargränd -0,5-0,8 0,3 -Malmgatan -2,5-0,3-2,2 -Stadsentréer -0,5-0,8 0,3 Tätortsförnyelse -Om- och nybyggnad gatuanläggn -2,8-1,5-1,0-0,8-0,2 -Storgatan Marieholm -1,5-1,5 0 -Gc-väg Örtofta-Håstad -1,3-1,4 0,1 Trafik -Trafiksäkerhetsåtgärder -4,0-1,3-1,0-0,8-0,2 -Gc-väg Stehag 5:1-0,1 0-0,1 -Gc-väg Solvägen -0,1 0-0,1 Energisparåtgärder belysning -Energisparåtgärder,vägbelysn. -3,6-1,1-2,5-1,3-1,2 Grönområden/Lekplatser -Om- och nybyggnad grönområden -1,7-1,1-0,7-0,3-0,4 -Ombyggn Stadsparken -1,0-0,1-0,9 Summa -12,1-5,0-14,8-9,7-5,1

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

2. Tertial r, zor3 KS. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter april zor3. llrendet i korthet. Handlingar. april zor3.

2. Tertial r, zor3 KS. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter april zor3. llrendet i korthet. Handlingar. april zor3. llrendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsfiirvaltningen har upprättat en tertialrapport efter april zor3. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningsberättelse Året som gått har präglats av utveckling av verksamhet och processer. Måluppföljningen visar på att planerade åtaganden och aktiviteter i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Kommentarer från nämndens ordförande Linköping har gynnats av två stora nationella beslut 2012. Riksdagens beslut att satsa på Ostlänken är en av de största beslut med långsiktig

Läs mer

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder Ärendet i korthet Ärendet föredras av ekonomichefen, Annika Hellberg. Bifogad skrivelse innehåller en överblick avbudget för zor3, utfall per april samt en årsprognos. Nämnderna lämnar sina prognoser den

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS 2013.059) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll: Kommunledningskontoret ekonomiavdelningen Produktion och layout: Kommunledningskontoret, informationsavdelningen Foto: Ulf Axelsson, Carin Svensson Krüger

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Kommunbudget 2016 2018. Kommunfullmäktige 2015 06 09

Kommunbudget 2016 2018. Kommunfullmäktige 2015 06 09 Kommunbudget 2018 Kommunfullmäktige 06 09 Kungsbacka kommun Omslagsfoto Per Aronsson Övriga fotografer Hannah Larsson, Anna Renberg, Adam Folcker, Eva Ralph, Erik Sjöberg, Aranäsgymnasiet, Cecilia Fors,

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010 TRANÅS KOMMUN TRANÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Kommunalrådet har ordet S 3 förvaltningsberättelse Kommunkoncernens

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP 2014 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 Sidan 1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-01-08 Dokumentnamn Budgetrapport

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer