Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN"

Transkript

1 Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN

2 Vi måste kunna hantera snabba förändringar i samhället Det fanns hopp och förväntningar om att den långvariga lågkonjunkturen i västvärlden skulle ge med sig. Detta inträffade dessvärre inte. Minskad efterfrågan av varor och tjänster kopplat till instabila finanser i många EU-länder, befogade demokratiseringsprocesser samt en fortsatt stenhård konkurrens från låglöneländer har satt hårt tryck på svenska företags förmåga att bibehålla och öka sina marknadsandelar. Detta har i sin tur lett till att arbetslösheten i landet legat stilla på en alldeles för hög nivå. Även i tidigare bokslutskommentarer har jag pekat på att vi måste bli bättre på att hantera snabba förändringar i konjunkturen då varken globaliseringen eller urbaniseringen kommer att minska. Den svenska välfärden bygger på skatteintäkter genererade via arbete. Svenska företag är bland de bästa i världen på att leverera produktivitet och kvalité. Många företag upplever svårigheter när det gäller att hitta kvalificerad personal. För att lösa matchningsproblematiken och att få fler i arbete, måste utbildningar i högre grad anpassas efter företagens behov. Detta känns som en avgörande faktor för att Sverige och Tranås skall kunna klara en allt hårdare internationell konkurrens om var produktion skall förläggas. I detta sammanhang är det också viktigt att tillverkande företag ökar sin attraktivitet för de yngre generationerna, att helt enkelt väcka nyfikenhet och förståelse för att industrin består av en mängd intressanta och roliga arbetsuppgifter kopplade till det senaste inom IT-teknologin. Om vi då kliver ner på lokal nivå. Som tidigare år har 2013 bestått av både ris och ros. Tranås är en av landets 57 varuproducerande kommuner enligt SCB:s kategorisering. I praktiken innebär det att merparten arbetar i den privata tillverkningsindustrin. Detta är en styrka i det långa perspektivet, men också en utmaning då vi på ett väldigt konkret sätt påverkas av hög- och lågkonjunkturer. Arbetslösheten har påverkats negativt under Särskilt oroande i Tranås är den bland unga. Detta påverkar påtagligt kommunens ekonomi då Socialförvaltningens kostnader för försörjningsstöd ökar. Med gemensamma ansträngningar över kommunens alla verksamheter och ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen pågår flera projekt för att få ut ungdomar i arbete eller vidare studier. Inga snabba resultat är att förvänta, men över tid kommer vi se positiva effekter både på totalen och än viktigare, på individnivå. Några korta reflektioner mot ovanstående bakgrund över 2013 års resultat. Aldrig tidigare har de mjuka nämnderna, utbildning och sociala frågor, haft större utrymme i budgeten, närmare bestämt 82% av de totala skatteintäkterna. En ökning på drygt 10% på tjugo år. I skenet av detta ställer man sig frågan: Hur kommer framtiden att se ut? Önskemål, krav och behov kommer sannolikt inte att minska och därför måste kommunens verksamheter hela tiden vara lyhörda för nya arbetssätt och innovationer. Under året har arbetet med att utveckla Kvarteret Läroverket, området kring Folkets park tagit rejäl fart. Med extern hjälp och arbetsgrupper från gymnasiet, vuxenutbildningen och Kultur & Fritid har möjligheterna till samverkan och samlokalisering grundligt utforskats. Syftet med projektet är att höja den generella utbildningsnivån i kommunen. Det ökar den enskildes möjligheter på en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad, samtidigt som Tranåsföretagens kompetensbehov bättre kan tillgodoses. Alla behov kan dock inte tillgodoses lokalt. Vi måste även fortsättningsvis jobba för en bättre arbetspendling. De regionala infrastrukturfrågorna tar stor plats och kommer inte att minska. I slutet av 2013 kom ett glädjande uttalande från regeringen om att snabbutreda en ny stambana, Götalandsbana, som skall knyta ihop redan beslutade sträckningar. Ett mycket positivt besked för Tranås. Enligt Högskolan i Jönköping blir Tranås den ort som gynnas mest jämfört med andra kommuner längs banan rörande nya arbetstillfällen, behov av bostäder, lokaler med mera. Näringslivsarbetet är fortsatt prioriterat. Vi har en hög ranking, 25:e plats av 290 kommuner, enligt Svenskt näringslivs årliga ranking. Det är bra, men målet är förstås att bli ännu bättre. Tranås kommuns verksamhet får höga betyg av medborgarna. Faktum är att Tranås ligger i topp enligt SCB:s enkätundersökning när det gäller hur medborgarna uppfattar kommunens olika verksamheter. Det känns bra för våra medarbetare som varje dag går till jobbet under ledstjärnan I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalitet i varje möte och vi ser möjligheterna. Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande

3 MTV - miljö + välbefinnande = tillväxt År 2011 enades politiker och styrande tjänstemän om att alla aktiviteter som planeras ska bedömas ur tre perspektiv: Miljö, Tillväxt och Välbefinnande (MTV). För optimala projekt ska alla perspektiv uppnås med lika stora delar för att uppnå en hållbar utveckling. Miljö Utsläppen till vår luft minskar stadigt. Våra låga värden beror på att företagen inte släpper ut så mycket och att Tranås Energi eldar med biobränsle i värmeverket. Minskningen går dock för långsamt och det är transporterna som är problemet. Användningen av bensin och diesel måste minska snabbt för att klara klimatmålen. Våra fordon måste drivas av förnyelsebar energi, till exempel miljömärkt el, biogas eller etanol. Inom kommunen finns redan många elbilar och gissningsvis kommer antalet att öka de närmsta åren. Ett trendbrott som kommer att märkas! Många nya ämnen är aktuella i våra vatten. Tranås reningsverk klarar idag inte av att rena bort dem och ingen vet hur de kommer att påverka ekosystemen. Svartån är både vacker och ekologiskt värdefull, men vattnet innehåller för mycket näring. För att få ner näringshalten måste fler saker göras. Enskilda avlopp måste förbättras, näringsläckaget inom jordbruket måste minska och de kommunala reningsverken måste ansluta så många som möjligt. Målet är att Svartån senast år 2021 ska nå god ekologisk status. Genom projektet Gröna jobb har naturreservatet i Romanäs blivit mer tillgängligt och stigarna i Illernområdet har fått sig en uppfräschning samtidigt som Tranås Energi har bytt ut 217 av elljusen i Illernområdet. Projektet Energidriven affärsutveckling har engagerat drygt 60 av kommunens företag, att bli mer energieffektivia. Projektet fortsätter under Tillväxt Som liten ort går Tranås även fortsättningsvis mot strömmen och växer med ett femtiotal medborgare under året, 52 fler än Under året släpptes tomter på Norraby udde och Hätte, två sjönära lägen utmed Sommens strand. Samtidigt påbörjades nybyggnation av lägenheter i stadskärnan. Ytterligare nyproduktion av tomter och lägenheter sker enligt investeringsbudgeten de närmaste åren. Industrimark erbjuds för företagsetableringar och under året har en tomt sålts för detta ändamål. Under året har landstinget tagit över ansvaret för färdtjänst och närtrafik från Tranås kommun. De senaste åren har kollektivtrafiken på järnväg begränsats genom ombyggnationer på stambanan. Trots detta ökar antalet pendlare till och från Tranås. Att få till ett stationsläge längs Götalandsbanan, den nya höghastighetsjärnvägen mellan Linköping och Borås, är en prioriterad fråga inom kommunen. Arbetslösheten är oförändrad sedan samma tidpunkt föregående år. En ökning har skett bland ungdomarna. Aktiviteter pågår för att stimulera till högre utbildning för att lösa företagens matchningsproblematik. En aktivitet som har genomförts är resebidrag. Där kommunen står för halva medborgarens resekostnad till sina studier. Våra gymnasieungdomar går ut gymnasieskolan med höga betyg och en stor andel fullgör gymnasiestudierna. Dock är andelen elever som fortsätter till eftergymnasiala studier tio procent lägre än genomsnittet i landet. Under 2013 registrerades 68 nya företag i Tranås hos Bolagsverket. Näringslivsbolaget Tranås United har coachat tolv av dessa. Välbefinnande Den 5 oktober invigdes Hälsans stig av kommunalråd Anders Wilander. Slingan som är centralt placerad följer till stor del Svartån och passerar bland annat Stadshuset, Hamnen, Kulturskolan och Sporthallen. Slingan går även förbi den nya skateparken som har blivit ett populärt tillhåll för kommunens ungdomar. Satsningar har gjorts för att utveckla kommunens gång- och cykelnät, bland annat ut mot Norraby udde och en bit av Norra Storgatan. Kommunen har planer för hur gång- och cykelnätet ska utvecklas för att underlätta för kommunens invånare att gå och cykla på ett säkert sätt.

4 Nämndernas verksamhet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltning som har hand om kommunens utveckling och ekonomi. För 2013 redovisas ett överskott på 5,7 msek. Genom att inrätta ungdomsjobb, ge bidrag för resor till utbildning, samarbeta med näringslivet för att stimulera till studier och informera föräldrar och elever om arbetsmarknaden har en höjning av utbildningsnivån skett med 3 procenenheter i åldersgruppen Dock har andellen medborgare år med försörjningsstöd ökat med 1 % till 13 %. Målet att sälja en företagstomt per år uppfylldes under Dessutom såldes 13 villatomter och byggnationen av flerfamiljshus på Nygatan påbörjades som planerat. Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolväsendet inom Tranås kommun, inklusive förskola, fritidshem, dagbarnvårdare och vuxenutbildningen på Västra Vux. För 2013 redovisas ett överskott på 3,2 msek. Andel barn som erbjudits plats på önskat datum har minskat till 61 % från 73 %. Anledningen är det ökade födelseantalet Två nya avdelningar öppnades därför under våren. Nio av tio elever som tar studenten i Tranås är behöriga till något nationellt program och Tranås ligger över riket. Andel elever som påbörjat högskolestudier inom tre år har dock minskat till en tredjedel, vilket är sämre jämfört med övriga riket. Satsning sker därför på ökad studie- och yrkesvägledning. Genomförda enkäter visar att 94 % av eleverna är trygga i skolan och övervägande är positiva till skolarbetet. I Skolverkets riksenkät om förskolor och fritidshem gav föräldrar bra omdömen, undantaget för fritidshemmens gruppstorlek. De närmaste åren sker en prioritering för att minska antalet barn i förskolegrupper och fritidshem, vilket skapar ytterligare behov av förskolor. Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnden ser till att kommunen erbjuder ett mångsidigt och varierat fritids-, nöjes- och kulturutbud. För 2013 redovisas ett överskott på 0,8 msek. Under 2013 anordnades 18 olika större kulturarrangemang i Tranås tillsammans med förenings- och näringslivet. Antalet utlånade böcker på Stadsbiblioteket har ökat med över åtta tusen! En långsiktig satsning på att prioritera och fokusera på barn och ungdomar har lyckats. Bland årets viktiga händelser inom kultur- och fritidssektorn kan nämnas invigning av Tranås Skate/BMX-park, nyinvigning av Stadshusscenen och det nya sommarevenemanget Pop i Gapet. SM i nybörjarboxning och gruppspel i TV-pucken är exempel på större idrottsarrangemang som till vår glädje ägde rum i Tranås. Tvåhundratusenkronor ansöktes om och delades för första året ut i kreativitetsstöd till föreningslivet. Bidragen till föreningarna har, förutom olika ekonomiska stöd, även inneburit flera inspirationsträffar och arbete med att ta fram policies kring mobbning, mångfald och droger. Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn inom livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd, beviljar bygglov för både industrimark och småhustomter. Nämnden tar även fram detaljplaner för kommunens olika markområden. Ett litet överskott redovisas. Koldioxidutsläppen i Tranås är de lägsta sedan 1990 och vi närmar oss målet att årligen understiga 2 ton per invånare. Antalet beviljade bygglov uppsteg till 196 stycken. Av dessa är 12 bygglov för enbostadshus, vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år. Under året har nya detaljplaner för Junkaremålens strand och Hätte vunnit laga kraft. Energimyndigheten har beviljat pengar till en fortsättning av projektet Energidriven affärsutveckling, då de tror på det arbete som görs i Tranås. Även deltagande företag är mycket positiva.

5 Socialnämnd Socialnämnden ansvarar för kommunens sociala stöd samt vård och omsorg. För 2013 redovisas ett underskott på 17,6 msek. Ett intensivt arbete har bedrivits under året för att ta grepp om ekonomin och genomföra kostnadsreducerande åtgärder. Enligt den riksövergripande undersökningen Öppna jämförelser så är drygt 9 av 10 kunder i Tranås nöjda med den verksamhet som bedrivs inom äldreomsrogen. Motsvarande siffra för Handikappomsorgen är knappt 9 av 10. Under 2014 fortsätter planerna kring ett nytt särskilt boende. Det är dels för att ersätta Beckhemmets platser, dels en utökning med platser för att möta framtida behov. Teknik- och griftegårdsnämnd Teknik- och griftegårdsnämnden ansvarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter, såsom underhåll och nybyggnation av vägar, det kommunala vattnet, stadens parker och grönområden. Nämnden ansvarar även för Kostavdelningen och alla begravningsplatser i Tranås kommun. Resultatet för den skattefinansierade verksamheten är ett överskott på 0,8 msek. Även den taxefinansierade verksamheten är i balans. Kommunen har omkring meter ledningar som underhålls och byts ut med 150 års intervall. Under 2013 byttes 1,5 km ut. Nämndens mål om att bygga ut gång- och cykelvägar med 300 meter överstegs rejält då utfallet blev 1000 meter. Ny kremeringsugn färdigställdes och det nya bårhuset i Ängaryd var vid årsskiftet nästan klart. Under 2013 investerade nämnaden även i nya bryggor i hamnen samt att ytterligare ett kvarter på Storgatans östra sida färdigställdes avseende beläggning, planteringar och anpassning för rörelsehindrade. Utmaningar inför framtiden är att genomföra Stadsvisionens projekt där det första stora närmar sig, ny passage under järnvägen i centrala Tranås. 8 kostnadsexempel kr kostade ett barn i förskola kr kostade ett barn hos dagbarnvårdare kr kostade varje gymnasieelev 27,5 msek blev den totala kostnaden för socialbidrag kr kostade varje plats i särskilt boende för äldre 33,75 kr kostade en lunch i grundskolan 78,5 kr kostade dagsbehovet av mat inom äldreomsorgen 378 kr kostade varje timma beviljad hemtjänst Tranås kommun får i genomsnitt kr per invånare. Av detta tjänar invånarna själva in och resterande betalar kommuner med högre skatteintäkter in till Tranås. Fördelning av dina skattepengar mellan nämnderna

6 De kommunala bolagens verksamhet Tranås Stadshus AB Tranås Stadshus AB består av de kommunala bolagen Tranås Energi AB, AB Tranåsbostäder och AB Tranås Industrifastigheter. Tranås Energi AB Tranås Energi AB är kommunens helägda energibolag. Koncernen producerar, säljer och distribuerar el, värme och energitjänster. Bolagets resultat för 2013 uppgår till 18 msek, vilket är högre än budgeterat och överstiger även 2012 års resultat. Målet om andel förnyelsebart bränsle i fjärrvärmeproduktionen på 98 % är uppfyllt. Andelen förnyelsebart ska i princip bli 100 % från 2015, då det nya kraftvärmeblocket kommer att vara i drift på helårsbasis. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet går enligt plan. Tranås Energi deltar i projektet Energidriven affärsutveckling och under det gångna året har 13 energianalyser genomförts. Miljötillstånd avseende bolagets tänkta vindkraftspark erhölls och vann laga kraft. Skarpa investeringsbeslut kan dock tidigast tas under hösten 2014 och stå klara inom tre år. Under året skedde en offensiv utbyggnad av fibernätet. Det uppsatta målet gällande nya driftsatta kunder uppfylldes inte, men väntas göra det under AB Tranåsbostäder AB Tranåsbostäder äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Tranås kommun. För 2013 är det ekonomiska målet uppfyllt då resultatet uppgår till 5,2 % av omsättningen. Bolaget redovisar därmed ett plusresultat på 6,6 msek. Investeringarna 2013 uppgår till drygt 20 msek, däribland kan nämnas att första etappen av stamrenoveringar på Kvarteret Fabriken har genomförts. Stoeryds skola har byggts om till Tallbackens förskola med fyra avdelningar. Sim- och idrottshallen har byggts om beträffande tekniska installationer och en ombyggnad av Sommens skola har påbörjats. Därutöver finns pågående projekt på sammanlagt 14 msek. Under året har bolaget genomfört en kundundersökning, med mycket gott resultat, för både bostäder och lokaler. Tranåsbostäder har en fortsatt målsättning att verka för en hållbar samhällutveckling. Miljöaspekten ska alltid finnas med i beslut och handlingar. Under 2014 kommer Tranåsbostäder fortsatt vara en viktig aktör i utvecklingen av Stadsvisionen, bland annat när det gäller de strategiska satsningarna inom kvarteret Läroverket. AB Tranås Industrifastigheter TRIAB arbetar för att skapa goda förutsättningar för näringslivet i Tranås. I det arbetet fyller bolaget en viktig roll i lokalmatchningsfrågor för olika etableringsärenden, för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och för en fortsatt industriell tillväxt i Tranås. TRIAB tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för både tjänste- och tillverkande företag. Omsättningen för 2013 uppgår till 4,3 msek. Resultatet efter finasnetto utgör -0,7 msek, att jämföras med budgeterat resultat om -1.3 msek. Den förbättrade resultatnivån beror på att fler hyresgäster tillkommit under året. I början av året färdigställdes tillbyggnaden av ytterligare kontorsmoduler på Sommenforum. För att öka uthyrningsnivån av lediga lokalytor, i framförallt Sommenforum, sker ett samarbete med det samägda näringslivsbolaget Tranås United AB om aktiv marknadskommunikation. TRIAB:s lediga lokaler för både kontor, produktion och lager exponeras via Tranås Uniteds hemsida samt på kommunens webbplats.

7 Kommunkoncernens bokslut 2013 Årets resultat Tranås kommun har en stabil ekonomi. Som all verksamhet bygger den på samma utveckling av produktivitet som i övriga samhället. Under 2013 har produktivitetsförbättringar skett i de flesta verksamheter. Detta är ett område som ständigt bör utvecklas för att bibehålla den goda ekonomin avslutas med ett kommunresultat på 35,2 msek och ett koncernresultat på 49,6 msek. Kommunen har två ekonomiska mål varav ett är att för 2013 använda 99 % av skatteintäkter och bidrag till verksamheterna. Detta mål uppfylldes. Alla nämnder, förutom Socialnämnden, redovisar överskott. Kommunen har även som mål att inte låna till investeringar. Resultat i bolagen i nuvarande nivå samt att kommunen klarar målsättningen att 99 % av skatter och bidrag ska användas till verksamheternas kostnader innebär att kommunen klarar en högre investeringstakt med bibehållen ekonomisk utveckling. Bokslut Tranås kommunkoncern 2013 belopp i msek Verksamhetens intäkter 440,4 Verksamhetens kostnader -1235,6 Avskrivningar -58,2 Verksamhetens nettokostnader -853,4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar 905,4 Rörelseresultat 52 KONCERNENS INTÄKTER KONCERNENS KOSTNADER Finansiella intäkter 6 Finansiella kostnader -22,2 Skatteintäkter 56 % Försäljning fjärrvärme & el 11 % Hyresintäkter 9 % Taxor & avgifter 7 % Övriga intäkter 10 % Försäljning av verksamhet 5 % Finansiella intäkter 2 % Extra ordinära intäkter 17,7 Personalkostnader 50 % Resultat efter finansiella poster 53,5 Övriga kostnader 13 % Skatt -3,9 Köp av verksamhet 11 % ÅRETS RESULTAT 49,6 Produktion el & fjärrvärme 7 % Hyror 7 % Underhåll o övriga kostnader fastigheter 6 % Avskrivningar 4 % Finansiella kostnader inkl. skatter 2 %

8 Årets investeringar Kommunkoncernens investeringar år 2013 uppgick till 209 msek. Av detta står kommunen för 48,5 msek och bolagen för 160,5 msek, varav värmekraftverket står för 114 msek. Årets investeringar har skett inom infrastruktur med utbyggnad av VA-ledningar, gång- och cykelbanor samt rondeller. Exploateringen av Norraby udde fortsatte och flera tomter har sålts. Skate/ BMX-parken färdigställdes under året och invigdes i juli. En ny kremationsugn och bårhus har tagit form med slutförande i början av Rondell Stridabron har gjorts om och skapat bättre förutsättningar för bilister och gångare. Tranås hamn har renoverats genom nya bryggor. Under 2014 kommer även en offentlig toalett att uppföras i området. 1. Kraftvärmeverket 114 msek Tranås Energi påbörjade byggnationen av det nya kraftvärmeblocket i februari Enligt plan skulle pannan varit i full drift i december Förseningar på grund av leverantörens likviditetsproblem innebär att kraftvärmeverket kommer vara i drift först under våren Förseningen påverkar dock inte budgeten. 2. Stoeryds förskola 13,1 msek Tranåsbostäder har under året byggt om Stoerydsskolan till en modern högklassig förskola. Byggnaden består av fyra avdelningar med ett gemensamt modernt tillagningskök och egen kock. Stoeryd är ett naturnära område och därför föll det sig naturligt att verksamheten ska ha en tydlig inriktning mot natur med fokus på de fyra elementen jord, eld, luft och vatten. 3. Exploatering Norraby udde 9,2 msek Under 2013 färdigställdes Norraby udde. Cykelbanor och gångvägar finns nu hela vägen från centrum. De 36 villatomterna har mottagits väl av marknaden och under sommaren påbörjades uppförande av de första husen. 4. Nya bryggor inre hamnen 4,5 msek Satsningen innefattar 400 nya båtplatser inklusive y-bommar, belysning, trädäck och allmän uppsnyggning i hamnen. Ett promenadstråk från hamnen till handelsträdgården har gjorts i ordning och nya bänkar har kommit på plats. 5. Skate/BMX-parken 4,0 msek I juli invigdes äntligen stans första Skate/BMXpark och ända sedan bandet klipptes har det varit full aktivitet i backarna och kurvorna. Bland utövarna kan skönjas unga nybörjare till vuxna som vill få bort ringrosten och hitta tillbaka till den rätta känslan från ungdomen. Investeringar nämnder och bolag Kommunstyrelsen 11,3 Bygg- och miljönämnd 0,0 Teknik- och griftegårdsnämnd 27,3 Kultur- och fritidsnämnd 5,3 Barn- och utbildningsnämnd 3,3 Socialnämnd 1,3 Tranås Stadshus AB 0,0 AB Tranåsbostäder 20,8 Tranås Industrifastigheter AB 0,0 Tranås Energi AB 139,7 samtliga belopp i msek

9 Bokslutet i korthet Kommunen, resultat efter skatt (msek) år Antal invånare Skattesats, % Skatteintäkter, msek Skatteintäkter per invånare, kr ,56% 905, ,22% 857, KONCERNEN Antal anställda Omsättning, msek Årets resultat efter skatt, msek Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner Låneskuld, msek Årets resultat efter skatt per invånare, kr Låneskuld per invånare, kr ,8 53,9 208,4 13,6% 947, ,0 32,6 88,8 13,6% 806, ,8 32,6 17,5 16, , ,1 35, KOMMUNEN Antal anställda Omsättning, msek Årets resultat efter skatt, msek Vinstmarginal efter skatt, % Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner, % Låneskuld, msek Årets resultat efter skatt per invånare, kr Låneskuld per invånare, kr ,8 35,2 3,1% 48,5 21,0% 13, ,0 18,1 1,6% 39,8 16,3% 11, Befolkningsförändring år Inflyttningsnetto Födelsenetto Befolkningsförändring

10 Mot framtiden Ny färdväg under järnvägen I oktober 2014 ska ett komplett beslutsunderlag gällande ny färdväg för gång,- cykel och biltrafik under järnvägen presenteras för Kommunstyrelsen. Förslaget ska innehålla såväl kostnader som ritningar på den nya lösningen. Kopplat till arbetet tittas det även på möjligheterna att anlägga ett extra järnvägsspår för att öka framkomligheten. Ytterligare ett spår skulle medföra fler tågstopp och bättre pendlingsmöjligheter. Kommunen förvärvar central industrimark Det centrala industriområdet, Vasagatan-Kanalgatan, är under omvandling. Kommunen har förvärvat fastigheter och tanken är att lättare verksamheter och även bostäder ska uppföras i området. Byggnaderna som Cheap Monday lämnade 2013 ska rivas till hösten och Barn- och utbildningsförvaltningen har visat intresse att bygga en ny förskola. Även den stora gula industribyggnaden på Kanalgatan planeras att rivas för att ge plats åt nya idéer. Ännu mera nytt i Tranås hamn Det planeras för fler satsningar i Tranås hamn. Förutom att flytta bilvägen upp mot husen för att utöka området vid vattnet förs diskussioner med Kultur & Fritid om en spontanidrottsplats, liknande den i Ängaryd. Vidare tittar man också på möjligheterna att bygga en bro mellan hamnen och handelsträdgården. Höjdfrågan är dock ett bekymmer, då Boxholm II måste kunna passera. Kanske ska bron bara finnas vintertid och ligga på vattenytan? Den lokala industrin ny tillväxtarena Tillväxtarena Industri är ett spännande pilotprojekt som drog igång i början av Satsningen möjliggörs genom ett samarbete mellan Tranås United, IF Metall och Tranås kommun. Fokus ligger på att stötta entreprenörer som vill starta industriföretag samt att hjälpa etablerade industriföretag i Tranås att identifiera möjligheterna till vidareutveckling, till exempel genom avknoppning, produktutveckling och/eller export. Bron på Falkgatan ska ersättas Sedan dykare upptäckte att bron på Falkgatan har gjort sitt får enbart personbilar passera. Hur den nya bron kommer att se ut är inte bestämt, men förhoppningen är att trafiken återigen ska flyta obehindrat över Svartån i början av Hoppet lever om utveckling av Junkaremålens strand Planerna kring att upprätta ett vattennära bostadsområde längs Junkaremålens strand lever. Markförhållandena gör det dock kostsamt att bygga och det är bara möjligt att uppföra två hus, istället för tre. I detaljplanen för området finns även en bro för gång- och cykeltrafik som ska leda från Råsvägen över Svartån och in i Östanåparken. Bron kommer att bli verklighet oavsett om och när byggnation av bostadshusen blir av. Gröna jobb fortsätter att rusta upp Deltagarna i arbetsmarknadsprojektet Gröna Jobb ligger inte på latsidan. Upprustningen av vandringsleden i Romanäs är i sitt slutskede och Illernområdet har också förbättrats påtagligt med utfyllnad av grus på sanka ställen och nya spänger. En grillkåta vid badplatsen kan också bli verklighet. Nästa projekt utspelar sig i Katarp. Länsstyrelsen skjuter till medel för att anlägga plattformar för fiskare där Säbysjön mynnar ut i Svartån. Även ett fågeltorn finns med i planerna.

11 Visste du att......tranås har en Hitta-Hem-Konsult? Att våra företag i vissa fall har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft är inget nytt. Ibland är det även svårt att behålla de medarbetare som pendlar, då en social tillhörighet saknas för att man ska vilja flytta hit. Tillsammans med näringslivet har tjänsten Hitta-Hem- Konsult tagits fram. Konsulten ska få fler personer att trivas och stanna i Tranås och helst också flytta hit! Exempel på områden som konsulten kan underlätta inom är boende, omsorg, fritid och kultur....boxholm II firar 110 år i sommar? Sedan 1904 ångar Boxholm II fram på sjön Sommen. Den vedeldade pannan är i originalskick och då båten nyligen har fått nytt skrov bedöms den vara i toppform. Förutom de traditionella avgångarna i sommar, såsom torg- och matturer finns flera nyheter i tidtabellen. Vad sägs om vinprovning, grillkväll och en tur anpassad för barnen. Läs mer på ingår i nytt svenskt möbelkluster? I maj sjösätts den nybildade ekonomiska föreningen Svenska möbelklustret som är ett samarbete mellan fem orter; Tranås, Tibro, Lammhult, Vaggeryd och Värnamo. Den nya organisationen ska ha stort fokus på kompetensutveckling, innovation, affärsutveckling och internationalisering. Syftet med klustret är att hjälpa de lokala möbelföretagen att stärka sina positioner på marknaden.... du kan följa vad som händer och när det händer i Tranås via Facebook? Orten Tranås har en officiell sida på Facebook som bland annat administreras av medarbetare på kommunens informationsavdelning. Sidan är tänkt som en mötesplats för alla tranåsbor, de som vill besöka oss och de som vill flytta hit. Här publiceras bilder och inlägg som marknadsför Tranås och även information om olika aktiviteter som äger rum i Tranås. Välkommen att gilla sidan! deltar i medborgarundersökning? Tillhör du en av de personer i Tranås som har blivit tillfrågad att delta i SCB:s medborgarundersökning? Då fyller du en viktig funktion. Frågorna berör kommunens alla verksamheter. Detta är sjunde gången som kommunen väljer att delta i undersökningen och genom åren har svaren varit till stor hjälp i arbetet med utveckla Tranås till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. Vi ser gärna att du tar dig tid att besvara enkäten. Dina åsikter behövs.... VM-i mete kan arrangeras i Tranås? I början av augusti i år avgörs SM i traditionellt mete i Tranås. Hundratals personer kommer till stan för att under två dagar testa fiskelyckan i Svartån. Arrangörerna, Vätterbygdens meteklubb och Tranås fiskeklubb, har fått blodad tand när det gäller att arrangera stora tävlingar och planerar att ansöka om att få hålla i KlubbVM. En tävling som lockar betydligt fler människor till orten - för att inte tala om mediabevakningen....du snart kan följa fullmäktiges möten live på webben? Kommunfullmäktige har beslutat att deras sammanträden ska livesändas via webben. En upphandling ska ske under 2014 när det gäller voteringssystem och utrustning. Med andra ord kan du snart följa den demokratiska processen hemma från tv-soffan....www.tranas.se får ny kostym? Under våren har ett ombyggnadsarbete pågått på kommunens hemsida. Arbetet har skett bakom kulisserna och i maj månad ska den nya sajten tändas upp. Förutom att webbplatsen blir mobilanpassad har det städats och flyttats om en hel del. Allt för att dina kontakter med kommunen ska bli enklare.

12 Och till sist! Detta är sjunde året som Tranås kommun skickar ut en populärversion av bokslutet till alla invånare i Tranås. Varför? Jo, för att ge dig som medborgare en ökad insyn i kommunens verksamheter och ekonomi och därigenom öka dina chanser att påverka politiken. Även detta år har vi valt att illustrera bokslutet med blandade bilder från Tranås för att visa på de möjligheter och den mångfald som råder inom Tranås kommunkoncern. Fotograf i detta nummer är Erik Hellquist, Bildmakarna. På kan du ta del av hela årsredovisningen för Tranås kommunkoncern. Vi hoppas att vi har givit dig intressant och trevlig läsning. Vi ses igen nästa år!

13

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2012

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2012 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2012 Medborgarnas skatteintäkter är ett stort förtroende År 2012 präglades av oro på många områden och på många platser runt om i världen. Demokratiseringsprocesser med

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Tranås fortsätter att växa

Tranås fortsätter att växa Bokslut 2008 Tranås fortsätter att växa Nu har två år gått sedan jag fick förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande. Jag skrev i mina bokslutskommentarer 2007 att jag upplevde uppdraget positivt

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Falu kommun Årsredovisning i korthet 2014

Falu kommun Årsredovisning i korthet 2014 Falu kommun Årsredovisning i korthet 2014 Så används skattepengarna Så här fördelas en hundralapp av de skattepengar som betalas in till Falu kommun. Vill du veta mer hittar du hela årsredovisningen för

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2013 Partille bygger för framtiden Att växa i en konjunktur som inte är på topp är

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2015 En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 1. Invånare totalt, antal (index (basår = 100)) U Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB, SKL, Kolada N01951 40 av 290 40 av 290 41 av 290 Befolkningsökningen vi haft i Falun

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer