Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN"

Transkript

1 Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN

2 Vi måste kunna hantera snabba förändringar i samhället Det fanns hopp och förväntningar om att den långvariga lågkonjunkturen i västvärlden skulle ge med sig. Detta inträffade dessvärre inte. Minskad efterfrågan av varor och tjänster kopplat till instabila finanser i många EU-länder, befogade demokratiseringsprocesser samt en fortsatt stenhård konkurrens från låglöneländer har satt hårt tryck på svenska företags förmåga att bibehålla och öka sina marknadsandelar. Detta har i sin tur lett till att arbetslösheten i landet legat stilla på en alldeles för hög nivå. Även i tidigare bokslutskommentarer har jag pekat på att vi måste bli bättre på att hantera snabba förändringar i konjunkturen då varken globaliseringen eller urbaniseringen kommer att minska. Den svenska välfärden bygger på skatteintäkter genererade via arbete. Svenska företag är bland de bästa i världen på att leverera produktivitet och kvalité. Många företag upplever svårigheter när det gäller att hitta kvalificerad personal. För att lösa matchningsproblematiken och att få fler i arbete, måste utbildningar i högre grad anpassas efter företagens behov. Detta känns som en avgörande faktor för att Sverige och Tranås skall kunna klara en allt hårdare internationell konkurrens om var produktion skall förläggas. I detta sammanhang är det också viktigt att tillverkande företag ökar sin attraktivitet för de yngre generationerna, att helt enkelt väcka nyfikenhet och förståelse för att industrin består av en mängd intressanta och roliga arbetsuppgifter kopplade till det senaste inom IT-teknologin. Om vi då kliver ner på lokal nivå. Som tidigare år har 2013 bestått av både ris och ros. Tranås är en av landets 57 varuproducerande kommuner enligt SCB:s kategorisering. I praktiken innebär det att merparten arbetar i den privata tillverkningsindustrin. Detta är en styrka i det långa perspektivet, men också en utmaning då vi på ett väldigt konkret sätt påverkas av hög- och lågkonjunkturer. Arbetslösheten har påverkats negativt under Särskilt oroande i Tranås är den bland unga. Detta påverkar påtagligt kommunens ekonomi då Socialförvaltningens kostnader för försörjningsstöd ökar. Med gemensamma ansträngningar över kommunens alla verksamheter och ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen pågår flera projekt för att få ut ungdomar i arbete eller vidare studier. Inga snabba resultat är att förvänta, men över tid kommer vi se positiva effekter både på totalen och än viktigare, på individnivå. Några korta reflektioner mot ovanstående bakgrund över 2013 års resultat. Aldrig tidigare har de mjuka nämnderna, utbildning och sociala frågor, haft större utrymme i budgeten, närmare bestämt 82% av de totala skatteintäkterna. En ökning på drygt 10% på tjugo år. I skenet av detta ställer man sig frågan: Hur kommer framtiden att se ut? Önskemål, krav och behov kommer sannolikt inte att minska och därför måste kommunens verksamheter hela tiden vara lyhörda för nya arbetssätt och innovationer. Under året har arbetet med att utveckla Kvarteret Läroverket, området kring Folkets park tagit rejäl fart. Med extern hjälp och arbetsgrupper från gymnasiet, vuxenutbildningen och Kultur & Fritid har möjligheterna till samverkan och samlokalisering grundligt utforskats. Syftet med projektet är att höja den generella utbildningsnivån i kommunen. Det ökar den enskildes möjligheter på en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad, samtidigt som Tranåsföretagens kompetensbehov bättre kan tillgodoses. Alla behov kan dock inte tillgodoses lokalt. Vi måste även fortsättningsvis jobba för en bättre arbetspendling. De regionala infrastrukturfrågorna tar stor plats och kommer inte att minska. I slutet av 2013 kom ett glädjande uttalande från regeringen om att snabbutreda en ny stambana, Götalandsbana, som skall knyta ihop redan beslutade sträckningar. Ett mycket positivt besked för Tranås. Enligt Högskolan i Jönköping blir Tranås den ort som gynnas mest jämfört med andra kommuner längs banan rörande nya arbetstillfällen, behov av bostäder, lokaler med mera. Näringslivsarbetet är fortsatt prioriterat. Vi har en hög ranking, 25:e plats av 290 kommuner, enligt Svenskt näringslivs årliga ranking. Det är bra, men målet är förstås att bli ännu bättre. Tranås kommuns verksamhet får höga betyg av medborgarna. Faktum är att Tranås ligger i topp enligt SCB:s enkätundersökning när det gäller hur medborgarna uppfattar kommunens olika verksamheter. Det känns bra för våra medarbetare som varje dag går till jobbet under ledstjärnan I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalitet i varje möte och vi ser möjligheterna. Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande

3 MTV - miljö + välbefinnande = tillväxt År 2011 enades politiker och styrande tjänstemän om att alla aktiviteter som planeras ska bedömas ur tre perspektiv: Miljö, Tillväxt och Välbefinnande (MTV). För optimala projekt ska alla perspektiv uppnås med lika stora delar för att uppnå en hållbar utveckling. Miljö Utsläppen till vår luft minskar stadigt. Våra låga värden beror på att företagen inte släpper ut så mycket och att Tranås Energi eldar med biobränsle i värmeverket. Minskningen går dock för långsamt och det är transporterna som är problemet. Användningen av bensin och diesel måste minska snabbt för att klara klimatmålen. Våra fordon måste drivas av förnyelsebar energi, till exempel miljömärkt el, biogas eller etanol. Inom kommunen finns redan många elbilar och gissningsvis kommer antalet att öka de närmsta åren. Ett trendbrott som kommer att märkas! Många nya ämnen är aktuella i våra vatten. Tranås reningsverk klarar idag inte av att rena bort dem och ingen vet hur de kommer att påverka ekosystemen. Svartån är både vacker och ekologiskt värdefull, men vattnet innehåller för mycket näring. För att få ner näringshalten måste fler saker göras. Enskilda avlopp måste förbättras, näringsläckaget inom jordbruket måste minska och de kommunala reningsverken måste ansluta så många som möjligt. Målet är att Svartån senast år 2021 ska nå god ekologisk status. Genom projektet Gröna jobb har naturreservatet i Romanäs blivit mer tillgängligt och stigarna i Illernområdet har fått sig en uppfräschning samtidigt som Tranås Energi har bytt ut 217 av elljusen i Illernområdet. Projektet Energidriven affärsutveckling har engagerat drygt 60 av kommunens företag, att bli mer energieffektivia. Projektet fortsätter under Tillväxt Som liten ort går Tranås även fortsättningsvis mot strömmen och växer med ett femtiotal medborgare under året, 52 fler än Under året släpptes tomter på Norraby udde och Hätte, två sjönära lägen utmed Sommens strand. Samtidigt påbörjades nybyggnation av lägenheter i stadskärnan. Ytterligare nyproduktion av tomter och lägenheter sker enligt investeringsbudgeten de närmaste åren. Industrimark erbjuds för företagsetableringar och under året har en tomt sålts för detta ändamål. Under året har landstinget tagit över ansvaret för färdtjänst och närtrafik från Tranås kommun. De senaste åren har kollektivtrafiken på järnväg begränsats genom ombyggnationer på stambanan. Trots detta ökar antalet pendlare till och från Tranås. Att få till ett stationsläge längs Götalandsbanan, den nya höghastighetsjärnvägen mellan Linköping och Borås, är en prioriterad fråga inom kommunen. Arbetslösheten är oförändrad sedan samma tidpunkt föregående år. En ökning har skett bland ungdomarna. Aktiviteter pågår för att stimulera till högre utbildning för att lösa företagens matchningsproblematik. En aktivitet som har genomförts är resebidrag. Där kommunen står för halva medborgarens resekostnad till sina studier. Våra gymnasieungdomar går ut gymnasieskolan med höga betyg och en stor andel fullgör gymnasiestudierna. Dock är andelen elever som fortsätter till eftergymnasiala studier tio procent lägre än genomsnittet i landet. Under 2013 registrerades 68 nya företag i Tranås hos Bolagsverket. Näringslivsbolaget Tranås United har coachat tolv av dessa. Välbefinnande Den 5 oktober invigdes Hälsans stig av kommunalråd Anders Wilander. Slingan som är centralt placerad följer till stor del Svartån och passerar bland annat Stadshuset, Hamnen, Kulturskolan och Sporthallen. Slingan går även förbi den nya skateparken som har blivit ett populärt tillhåll för kommunens ungdomar. Satsningar har gjorts för att utveckla kommunens gång- och cykelnät, bland annat ut mot Norraby udde och en bit av Norra Storgatan. Kommunen har planer för hur gång- och cykelnätet ska utvecklas för att underlätta för kommunens invånare att gå och cykla på ett säkert sätt.

4 Nämndernas verksamhet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltning som har hand om kommunens utveckling och ekonomi. För 2013 redovisas ett överskott på 5,7 msek. Genom att inrätta ungdomsjobb, ge bidrag för resor till utbildning, samarbeta med näringslivet för att stimulera till studier och informera föräldrar och elever om arbetsmarknaden har en höjning av utbildningsnivån skett med 3 procenenheter i åldersgruppen Dock har andellen medborgare år med försörjningsstöd ökat med 1 % till 13 %. Målet att sälja en företagstomt per år uppfylldes under Dessutom såldes 13 villatomter och byggnationen av flerfamiljshus på Nygatan påbörjades som planerat. Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolväsendet inom Tranås kommun, inklusive förskola, fritidshem, dagbarnvårdare och vuxenutbildningen på Västra Vux. För 2013 redovisas ett överskott på 3,2 msek. Andel barn som erbjudits plats på önskat datum har minskat till 61 % från 73 %. Anledningen är det ökade födelseantalet Två nya avdelningar öppnades därför under våren. Nio av tio elever som tar studenten i Tranås är behöriga till något nationellt program och Tranås ligger över riket. Andel elever som påbörjat högskolestudier inom tre år har dock minskat till en tredjedel, vilket är sämre jämfört med övriga riket. Satsning sker därför på ökad studie- och yrkesvägledning. Genomförda enkäter visar att 94 % av eleverna är trygga i skolan och övervägande är positiva till skolarbetet. I Skolverkets riksenkät om förskolor och fritidshem gav föräldrar bra omdömen, undantaget för fritidshemmens gruppstorlek. De närmaste åren sker en prioritering för att minska antalet barn i förskolegrupper och fritidshem, vilket skapar ytterligare behov av förskolor. Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnden ser till att kommunen erbjuder ett mångsidigt och varierat fritids-, nöjes- och kulturutbud. För 2013 redovisas ett överskott på 0,8 msek. Under 2013 anordnades 18 olika större kulturarrangemang i Tranås tillsammans med förenings- och näringslivet. Antalet utlånade böcker på Stadsbiblioteket har ökat med över åtta tusen! En långsiktig satsning på att prioritera och fokusera på barn och ungdomar har lyckats. Bland årets viktiga händelser inom kultur- och fritidssektorn kan nämnas invigning av Tranås Skate/BMX-park, nyinvigning av Stadshusscenen och det nya sommarevenemanget Pop i Gapet. SM i nybörjarboxning och gruppspel i TV-pucken är exempel på större idrottsarrangemang som till vår glädje ägde rum i Tranås. Tvåhundratusenkronor ansöktes om och delades för första året ut i kreativitetsstöd till föreningslivet. Bidragen till föreningarna har, förutom olika ekonomiska stöd, även inneburit flera inspirationsträffar och arbete med att ta fram policies kring mobbning, mångfald och droger. Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn inom livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd, beviljar bygglov för både industrimark och småhustomter. Nämnden tar även fram detaljplaner för kommunens olika markområden. Ett litet överskott redovisas. Koldioxidutsläppen i Tranås är de lägsta sedan 1990 och vi närmar oss målet att årligen understiga 2 ton per invånare. Antalet beviljade bygglov uppsteg till 196 stycken. Av dessa är 12 bygglov för enbostadshus, vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år. Under året har nya detaljplaner för Junkaremålens strand och Hätte vunnit laga kraft. Energimyndigheten har beviljat pengar till en fortsättning av projektet Energidriven affärsutveckling, då de tror på det arbete som görs i Tranås. Även deltagande företag är mycket positiva.

5 Socialnämnd Socialnämnden ansvarar för kommunens sociala stöd samt vård och omsorg. För 2013 redovisas ett underskott på 17,6 msek. Ett intensivt arbete har bedrivits under året för att ta grepp om ekonomin och genomföra kostnadsreducerande åtgärder. Enligt den riksövergripande undersökningen Öppna jämförelser så är drygt 9 av 10 kunder i Tranås nöjda med den verksamhet som bedrivs inom äldreomsrogen. Motsvarande siffra för Handikappomsorgen är knappt 9 av 10. Under 2014 fortsätter planerna kring ett nytt särskilt boende. Det är dels för att ersätta Beckhemmets platser, dels en utökning med platser för att möta framtida behov. Teknik- och griftegårdsnämnd Teknik- och griftegårdsnämnden ansvarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter, såsom underhåll och nybyggnation av vägar, det kommunala vattnet, stadens parker och grönområden. Nämnden ansvarar även för Kostavdelningen och alla begravningsplatser i Tranås kommun. Resultatet för den skattefinansierade verksamheten är ett överskott på 0,8 msek. Även den taxefinansierade verksamheten är i balans. Kommunen har omkring meter ledningar som underhålls och byts ut med 150 års intervall. Under 2013 byttes 1,5 km ut. Nämndens mål om att bygga ut gång- och cykelvägar med 300 meter överstegs rejält då utfallet blev 1000 meter. Ny kremeringsugn färdigställdes och det nya bårhuset i Ängaryd var vid årsskiftet nästan klart. Under 2013 investerade nämnaden även i nya bryggor i hamnen samt att ytterligare ett kvarter på Storgatans östra sida färdigställdes avseende beläggning, planteringar och anpassning för rörelsehindrade. Utmaningar inför framtiden är att genomföra Stadsvisionens projekt där det första stora närmar sig, ny passage under järnvägen i centrala Tranås. 8 kostnadsexempel kr kostade ett barn i förskola kr kostade ett barn hos dagbarnvårdare kr kostade varje gymnasieelev 27,5 msek blev den totala kostnaden för socialbidrag kr kostade varje plats i särskilt boende för äldre 33,75 kr kostade en lunch i grundskolan 78,5 kr kostade dagsbehovet av mat inom äldreomsorgen 378 kr kostade varje timma beviljad hemtjänst Tranås kommun får i genomsnitt kr per invånare. Av detta tjänar invånarna själva in och resterande betalar kommuner med högre skatteintäkter in till Tranås. Fördelning av dina skattepengar mellan nämnderna

6 De kommunala bolagens verksamhet Tranås Stadshus AB Tranås Stadshus AB består av de kommunala bolagen Tranås Energi AB, AB Tranåsbostäder och AB Tranås Industrifastigheter. Tranås Energi AB Tranås Energi AB är kommunens helägda energibolag. Koncernen producerar, säljer och distribuerar el, värme och energitjänster. Bolagets resultat för 2013 uppgår till 18 msek, vilket är högre än budgeterat och överstiger även 2012 års resultat. Målet om andel förnyelsebart bränsle i fjärrvärmeproduktionen på 98 % är uppfyllt. Andelen förnyelsebart ska i princip bli 100 % från 2015, då det nya kraftvärmeblocket kommer att vara i drift på helårsbasis. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet går enligt plan. Tranås Energi deltar i projektet Energidriven affärsutveckling och under det gångna året har 13 energianalyser genomförts. Miljötillstånd avseende bolagets tänkta vindkraftspark erhölls och vann laga kraft. Skarpa investeringsbeslut kan dock tidigast tas under hösten 2014 och stå klara inom tre år. Under året skedde en offensiv utbyggnad av fibernätet. Det uppsatta målet gällande nya driftsatta kunder uppfylldes inte, men väntas göra det under AB Tranåsbostäder AB Tranåsbostäder äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Tranås kommun. För 2013 är det ekonomiska målet uppfyllt då resultatet uppgår till 5,2 % av omsättningen. Bolaget redovisar därmed ett plusresultat på 6,6 msek. Investeringarna 2013 uppgår till drygt 20 msek, däribland kan nämnas att första etappen av stamrenoveringar på Kvarteret Fabriken har genomförts. Stoeryds skola har byggts om till Tallbackens förskola med fyra avdelningar. Sim- och idrottshallen har byggts om beträffande tekniska installationer och en ombyggnad av Sommens skola har påbörjats. Därutöver finns pågående projekt på sammanlagt 14 msek. Under året har bolaget genomfört en kundundersökning, med mycket gott resultat, för både bostäder och lokaler. Tranåsbostäder har en fortsatt målsättning att verka för en hållbar samhällutveckling. Miljöaspekten ska alltid finnas med i beslut och handlingar. Under 2014 kommer Tranåsbostäder fortsatt vara en viktig aktör i utvecklingen av Stadsvisionen, bland annat när det gäller de strategiska satsningarna inom kvarteret Läroverket. AB Tranås Industrifastigheter TRIAB arbetar för att skapa goda förutsättningar för näringslivet i Tranås. I det arbetet fyller bolaget en viktig roll i lokalmatchningsfrågor för olika etableringsärenden, för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och för en fortsatt industriell tillväxt i Tranås. TRIAB tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för både tjänste- och tillverkande företag. Omsättningen för 2013 uppgår till 4,3 msek. Resultatet efter finasnetto utgör -0,7 msek, att jämföras med budgeterat resultat om -1.3 msek. Den förbättrade resultatnivån beror på att fler hyresgäster tillkommit under året. I början av året färdigställdes tillbyggnaden av ytterligare kontorsmoduler på Sommenforum. För att öka uthyrningsnivån av lediga lokalytor, i framförallt Sommenforum, sker ett samarbete med det samägda näringslivsbolaget Tranås United AB om aktiv marknadskommunikation. TRIAB:s lediga lokaler för både kontor, produktion och lager exponeras via Tranås Uniteds hemsida samt på kommunens webbplats.

7 Kommunkoncernens bokslut 2013 Årets resultat Tranås kommun har en stabil ekonomi. Som all verksamhet bygger den på samma utveckling av produktivitet som i övriga samhället. Under 2013 har produktivitetsförbättringar skett i de flesta verksamheter. Detta är ett område som ständigt bör utvecklas för att bibehålla den goda ekonomin avslutas med ett kommunresultat på 35,2 msek och ett koncernresultat på 49,6 msek. Kommunen har två ekonomiska mål varav ett är att för 2013 använda 99 % av skatteintäkter och bidrag till verksamheterna. Detta mål uppfylldes. Alla nämnder, förutom Socialnämnden, redovisar överskott. Kommunen har även som mål att inte låna till investeringar. Resultat i bolagen i nuvarande nivå samt att kommunen klarar målsättningen att 99 % av skatter och bidrag ska användas till verksamheternas kostnader innebär att kommunen klarar en högre investeringstakt med bibehållen ekonomisk utveckling. Bokslut Tranås kommunkoncern 2013 belopp i msek Verksamhetens intäkter 440,4 Verksamhetens kostnader -1235,6 Avskrivningar -58,2 Verksamhetens nettokostnader -853,4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar 905,4 Rörelseresultat 52 KONCERNENS INTÄKTER KONCERNENS KOSTNADER Finansiella intäkter 6 Finansiella kostnader -22,2 Skatteintäkter 56 % Försäljning fjärrvärme & el 11 % Hyresintäkter 9 % Taxor & avgifter 7 % Övriga intäkter 10 % Försäljning av verksamhet 5 % Finansiella intäkter 2 % Extra ordinära intäkter 17,7 Personalkostnader 50 % Resultat efter finansiella poster 53,5 Övriga kostnader 13 % Skatt -3,9 Köp av verksamhet 11 % ÅRETS RESULTAT 49,6 Produktion el & fjärrvärme 7 % Hyror 7 % Underhåll o övriga kostnader fastigheter 6 % Avskrivningar 4 % Finansiella kostnader inkl. skatter 2 %

8 Årets investeringar Kommunkoncernens investeringar år 2013 uppgick till 209 msek. Av detta står kommunen för 48,5 msek och bolagen för 160,5 msek, varav värmekraftverket står för 114 msek. Årets investeringar har skett inom infrastruktur med utbyggnad av VA-ledningar, gång- och cykelbanor samt rondeller. Exploateringen av Norraby udde fortsatte och flera tomter har sålts. Skate/ BMX-parken färdigställdes under året och invigdes i juli. En ny kremationsugn och bårhus har tagit form med slutförande i början av Rondell Stridabron har gjorts om och skapat bättre förutsättningar för bilister och gångare. Tranås hamn har renoverats genom nya bryggor. Under 2014 kommer även en offentlig toalett att uppföras i området. 1. Kraftvärmeverket 114 msek Tranås Energi påbörjade byggnationen av det nya kraftvärmeblocket i februari Enligt plan skulle pannan varit i full drift i december Förseningar på grund av leverantörens likviditetsproblem innebär att kraftvärmeverket kommer vara i drift först under våren Förseningen påverkar dock inte budgeten. 2. Stoeryds förskola 13,1 msek Tranåsbostäder har under året byggt om Stoerydsskolan till en modern högklassig förskola. Byggnaden består av fyra avdelningar med ett gemensamt modernt tillagningskök och egen kock. Stoeryd är ett naturnära område och därför föll det sig naturligt att verksamheten ska ha en tydlig inriktning mot natur med fokus på de fyra elementen jord, eld, luft och vatten. 3. Exploatering Norraby udde 9,2 msek Under 2013 färdigställdes Norraby udde. Cykelbanor och gångvägar finns nu hela vägen från centrum. De 36 villatomterna har mottagits väl av marknaden och under sommaren påbörjades uppförande av de första husen. 4. Nya bryggor inre hamnen 4,5 msek Satsningen innefattar 400 nya båtplatser inklusive y-bommar, belysning, trädäck och allmän uppsnyggning i hamnen. Ett promenadstråk från hamnen till handelsträdgården har gjorts i ordning och nya bänkar har kommit på plats. 5. Skate/BMX-parken 4,0 msek I juli invigdes äntligen stans första Skate/BMXpark och ända sedan bandet klipptes har det varit full aktivitet i backarna och kurvorna. Bland utövarna kan skönjas unga nybörjare till vuxna som vill få bort ringrosten och hitta tillbaka till den rätta känslan från ungdomen. Investeringar nämnder och bolag Kommunstyrelsen 11,3 Bygg- och miljönämnd 0,0 Teknik- och griftegårdsnämnd 27,3 Kultur- och fritidsnämnd 5,3 Barn- och utbildningsnämnd 3,3 Socialnämnd 1,3 Tranås Stadshus AB 0,0 AB Tranåsbostäder 20,8 Tranås Industrifastigheter AB 0,0 Tranås Energi AB 139,7 samtliga belopp i msek

9 Bokslutet i korthet Kommunen, resultat efter skatt (msek) år Antal invånare Skattesats, % Skatteintäkter, msek Skatteintäkter per invånare, kr ,56% 905, ,22% 857, KONCERNEN Antal anställda Omsättning, msek Årets resultat efter skatt, msek Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner Låneskuld, msek Årets resultat efter skatt per invånare, kr Låneskuld per invånare, kr ,8 53,9 208,4 13,6% 947, ,0 32,6 88,8 13,6% 806, ,8 32,6 17,5 16, , ,1 35, KOMMUNEN Antal anställda Omsättning, msek Årets resultat efter skatt, msek Vinstmarginal efter skatt, % Nettoinvesteringar, msek Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner, % Låneskuld, msek Årets resultat efter skatt per invånare, kr Låneskuld per invånare, kr ,8 35,2 3,1% 48,5 21,0% 13, ,0 18,1 1,6% 39,8 16,3% 11, Befolkningsförändring år Inflyttningsnetto Födelsenetto Befolkningsförändring

10 Mot framtiden Ny färdväg under järnvägen I oktober 2014 ska ett komplett beslutsunderlag gällande ny färdväg för gång,- cykel och biltrafik under järnvägen presenteras för Kommunstyrelsen. Förslaget ska innehålla såväl kostnader som ritningar på den nya lösningen. Kopplat till arbetet tittas det även på möjligheterna att anlägga ett extra järnvägsspår för att öka framkomligheten. Ytterligare ett spår skulle medföra fler tågstopp och bättre pendlingsmöjligheter. Kommunen förvärvar central industrimark Det centrala industriområdet, Vasagatan-Kanalgatan, är under omvandling. Kommunen har förvärvat fastigheter och tanken är att lättare verksamheter och även bostäder ska uppföras i området. Byggnaderna som Cheap Monday lämnade 2013 ska rivas till hösten och Barn- och utbildningsförvaltningen har visat intresse att bygga en ny förskola. Även den stora gula industribyggnaden på Kanalgatan planeras att rivas för att ge plats åt nya idéer. Ännu mera nytt i Tranås hamn Det planeras för fler satsningar i Tranås hamn. Förutom att flytta bilvägen upp mot husen för att utöka området vid vattnet förs diskussioner med Kultur & Fritid om en spontanidrottsplats, liknande den i Ängaryd. Vidare tittar man också på möjligheterna att bygga en bro mellan hamnen och handelsträdgården. Höjdfrågan är dock ett bekymmer, då Boxholm II måste kunna passera. Kanske ska bron bara finnas vintertid och ligga på vattenytan? Den lokala industrin ny tillväxtarena Tillväxtarena Industri är ett spännande pilotprojekt som drog igång i början av Satsningen möjliggörs genom ett samarbete mellan Tranås United, IF Metall och Tranås kommun. Fokus ligger på att stötta entreprenörer som vill starta industriföretag samt att hjälpa etablerade industriföretag i Tranås att identifiera möjligheterna till vidareutveckling, till exempel genom avknoppning, produktutveckling och/eller export. Bron på Falkgatan ska ersättas Sedan dykare upptäckte att bron på Falkgatan har gjort sitt får enbart personbilar passera. Hur den nya bron kommer att se ut är inte bestämt, men förhoppningen är att trafiken återigen ska flyta obehindrat över Svartån i början av Hoppet lever om utveckling av Junkaremålens strand Planerna kring att upprätta ett vattennära bostadsområde längs Junkaremålens strand lever. Markförhållandena gör det dock kostsamt att bygga och det är bara möjligt att uppföra två hus, istället för tre. I detaljplanen för området finns även en bro för gång- och cykeltrafik som ska leda från Råsvägen över Svartån och in i Östanåparken. Bron kommer att bli verklighet oavsett om och när byggnation av bostadshusen blir av. Gröna jobb fortsätter att rusta upp Deltagarna i arbetsmarknadsprojektet Gröna Jobb ligger inte på latsidan. Upprustningen av vandringsleden i Romanäs är i sitt slutskede och Illernområdet har också förbättrats påtagligt med utfyllnad av grus på sanka ställen och nya spänger. En grillkåta vid badplatsen kan också bli verklighet. Nästa projekt utspelar sig i Katarp. Länsstyrelsen skjuter till medel för att anlägga plattformar för fiskare där Säbysjön mynnar ut i Svartån. Även ett fågeltorn finns med i planerna.

11 Visste du att......tranås har en Hitta-Hem-Konsult? Att våra företag i vissa fall har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft är inget nytt. Ibland är det även svårt att behålla de medarbetare som pendlar, då en social tillhörighet saknas för att man ska vilja flytta hit. Tillsammans med näringslivet har tjänsten Hitta-Hem- Konsult tagits fram. Konsulten ska få fler personer att trivas och stanna i Tranås och helst också flytta hit! Exempel på områden som konsulten kan underlätta inom är boende, omsorg, fritid och kultur....boxholm II firar 110 år i sommar? Sedan 1904 ångar Boxholm II fram på sjön Sommen. Den vedeldade pannan är i originalskick och då båten nyligen har fått nytt skrov bedöms den vara i toppform. Förutom de traditionella avgångarna i sommar, såsom torg- och matturer finns flera nyheter i tidtabellen. Vad sägs om vinprovning, grillkväll och en tur anpassad för barnen. Läs mer på ingår i nytt svenskt möbelkluster? I maj sjösätts den nybildade ekonomiska föreningen Svenska möbelklustret som är ett samarbete mellan fem orter; Tranås, Tibro, Lammhult, Vaggeryd och Värnamo. Den nya organisationen ska ha stort fokus på kompetensutveckling, innovation, affärsutveckling och internationalisering. Syftet med klustret är att hjälpa de lokala möbelföretagen att stärka sina positioner på marknaden.... du kan följa vad som händer och när det händer i Tranås via Facebook? Orten Tranås har en officiell sida på Facebook som bland annat administreras av medarbetare på kommunens informationsavdelning. Sidan är tänkt som en mötesplats för alla tranåsbor, de som vill besöka oss och de som vill flytta hit. Här publiceras bilder och inlägg som marknadsför Tranås och även information om olika aktiviteter som äger rum i Tranås. Välkommen att gilla sidan! deltar i medborgarundersökning? Tillhör du en av de personer i Tranås som har blivit tillfrågad att delta i SCB:s medborgarundersökning? Då fyller du en viktig funktion. Frågorna berör kommunens alla verksamheter. Detta är sjunde gången som kommunen väljer att delta i undersökningen och genom åren har svaren varit till stor hjälp i arbetet med utveckla Tranås till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. Vi ser gärna att du tar dig tid att besvara enkäten. Dina åsikter behövs.... VM-i mete kan arrangeras i Tranås? I början av augusti i år avgörs SM i traditionellt mete i Tranås. Hundratals personer kommer till stan för att under två dagar testa fiskelyckan i Svartån. Arrangörerna, Vätterbygdens meteklubb och Tranås fiskeklubb, har fått blodad tand när det gäller att arrangera stora tävlingar och planerar att ansöka om att få hålla i KlubbVM. En tävling som lockar betydligt fler människor till orten - för att inte tala om mediabevakningen....du snart kan följa fullmäktiges möten live på webben? Kommunfullmäktige har beslutat att deras sammanträden ska livesändas via webben. En upphandling ska ske under 2014 när det gäller voteringssystem och utrustning. Med andra ord kan du snart följa den demokratiska processen hemma från tv-soffan....www.tranas.se får ny kostym? Under våren har ett ombyggnadsarbete pågått på kommunens hemsida. Arbetet har skett bakom kulisserna och i maj månad ska den nya sajten tändas upp. Förutom att webbplatsen blir mobilanpassad har det städats och flyttats om en hel del. Allt för att dina kontakter med kommunen ska bli enklare.

12 Och till sist! Detta är sjunde året som Tranås kommun skickar ut en populärversion av bokslutet till alla invånare i Tranås. Varför? Jo, för att ge dig som medborgare en ökad insyn i kommunens verksamheter och ekonomi och därigenom öka dina chanser att påverka politiken. Även detta år har vi valt att illustrera bokslutet med blandade bilder från Tranås för att visa på de möjligheter och den mångfald som råder inom Tranås kommunkoncern. Fotograf i detta nummer är Erik Hellquist, Bildmakarna. På kan du ta del av hela årsredovisningen för Tranås kommunkoncern. Vi hoppas att vi har givit dig intressant och trevlig läsning. Vi ses igen nästa år!

13

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2012

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2012 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2012 Medborgarnas skatteintäkter är ett stort förtroende År 2012 präglades av oro på många områden och på många platser runt om i världen. Demokratiseringsprocesser med

Läs mer

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010 TRANÅS KOMMUN TRANÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Kommunalrådet har ordet S 3 förvaltningsberättelse Kommunkoncernens

Läs mer

BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut

BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut BUDGET Kommunfullmäktiges beslut Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Styrkort per nämnd och bolag... 5 Styrkort per

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun

Årsredovisning. Nässjö kommun Årsredovisning Nässjö kommun 2012 Snyggbild ÅRSREDOVISNINGENS OLIKA AVSNITT INLEDNING I det första avsnittet ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas vad medborgarna

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte Årsredovisning Nässjö kommun 2013 med Nässjös vision 2030 i sikte 2013 Vision för Lövhult Medarbetaråret Nya bostäder Nya digitala skyltar i city Hemtagningsteamet Påbörjad byggnation av nya förskolor

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2013 sid. 3 Vasaloppscenter officiellt invigt sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Fastställd KF 2014-11-27 ORGANISATIONSÖVERSIKT Personalutskottet föreslås upphöra från och med år 2015. Överförmyndare kommer samordnas i en gemensam nämnd med Köpings

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från ÅRSREDOVISNING 2012 osby årsredovisning 2012 Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från byggherren Ulf

Läs mer

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Års redovisning 2013 Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Grafisk form (baserad på Alingsås kommuns grafiska profil) och original: Adekvat Form AB, Tollered Bilder där inget annat anges: Alingsås

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer