Simulerad trafik till VTI:s körsimulator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Simulerad trafik till VTI:s körsimulator"

Transkript

1 VTI notat VTI notat Simulerad trafik till VTI:s körsimulator en förstudie Foto: Bengt Arne Ignell/redakta Författare FoU-enhet Projektnummer Projektnamn Uppdragsgivare Johan Janson Olstam och Jenny Simonsson Trafik- och säkerhetsanalys Kö- och trafiksimulering på parallelldatorer VINNOVA

2 Förord I detta notat redovisas det examensarbete som vi, Johan Janson Olstam och Jenny Simonsson, gemensamt utfört inom ramen för vår civilingenjörsutbildning på programmet för Kommunikations- och transportsystem vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping. Arbetet har utförts på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i Linköping mellan april och oktober Examensarbetet är finansierat av VINNOVA som en del av projektet Kö- och trafiksimulering på parallelldatorer. Till sitt innehåll är det en förstudie till ett projekt som nu är finansierat av Vägverket, Simulerad trafik till VTI:s körsimulator. Examensarbetet har även publicerats vid Linköpings Universitet med publikationsnummer LiTH-ITN-KTS-EX--02/25--SE. Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare på VTI, Pontus Matstoms, för all hjälp vi fått. Trots att han ofta har mycket att göra har han lyssnat och hjälpt oss mycket. Övriga medarbetare på VTI har också ställt upp och hjälpt oss. Vi vill speciellt tacka Arne Carlsson och Rein Schandersson för att de bidragit med värdefulla kunskaper inom trafik- och programmeringsområdet. Vi vill även tacka vår examinator, Jan Lundgren, på Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, Campus Norrköping, för hans mycket värdefulla synpunkter. Slutligen vill vi även tacka Carl-Henrik Häll och David Törnqvist för att de har testkört applikationen samt korrekturläst delar av rapporten. Linköping maj 2003 Johan Janson Olstam Författare Jenny Simonsson Författare VTI notat

3 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 7 Summary 9 1 Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Arbetsgång Rapportens struktur Läsanvisningar 13 2 Simulering och körsimulatorer Trafiksimulering Körsimulatorer VTI:s körsimulator Internationell översikt 18 3 Trafik till körsimulatorer Problemformulering Modell för trafikgenerering Genereringsområdena Kandidatområdena Simulerat område Fördelning för tidsavstånd Avsnittssummering 29 4 Modeller för trafiksimulering Car-following Acceleration Retardation Körfältsbyte Transformation av ideal hastighet Kommunikation mellan fordon Avsnittssummering 43 5 Implementering Allmänt om protokoll IP Internet Protocol UDP User Datagram Protocol TCP Transmission Control Protocol Skillnader mellan UDP och TCP Implementerade protokoll Uppdateringsfrekvenser Initiering av simuleringen Körsimulatorsubstitut Verifiering Accelerationsmodellen Retardationsmodellen 51 VTI notat

4 5.6.3 Ideal hastighet Minsta tidlucka Flöde och lastbilsandel Validering Avsnittssummering 59 6 Beskrivning av INTRAG v Grafiskt användargränssnitt Inparametrar Metoder för insamling av trafikstatistik Beskrivning av en körning Avsnittssummering 68 7 Slutdiskussion Uppslag för vidare forskning 70 8 Källförteckning Böcker Rapporter Hemsidor Personliga kontakter 73 Bilagor: Bilaga 1 Mall för e-postförfrågan Bilaga 2 Sammanställning av e-postförfrågingar Bilaga 3 Grundvärden för inparametrar Bilaga 4 Fördelning av effekt/massa-tal Bilaga 5 Hjälpfil VTI notat

5 Figurförteckning Sid Figur 2.1 Illustration av skapandet av en simuleringsmodell 15 Figur 2.2 Illustration av förhållandet mellan kontinuerliga och diskreta respektive tidsstyrda och händelsestyrda modeller 16 Figur 2.3 Bild på VTI:s körsimulator. (Källa: VTI [27]) 18 Figur 3.1 Övergripande illustration av ett system för simulerad trafik till en körsimulator 23 Figur 3.2 Översiktlig bild av ingående delar i trafikgeneratorn INTRAG 24 Figur 3.3 Ingående komponenter i trafikgenereringen 24 Figur 3.4 Ingående komponenter i trafiksimuleringen 25 Figur 3.5 Övergripande illustration av modellen för trafikgenerering. Det gråa fordonet betecknar simulatorn 25 Figur 3.6 Illustration av tidlucka och tidsavstånd 26 Figur 3.7 Illustration av det vänstra genereringsområdet 27 Figur 3.8 Illustration av det högra genereringsområdet 27 Figur 3.9 Illustration med fyra fordon i vänstra kandidatområdet 28 Figur 4.1 Illustration av områdesindelning vid car-following 31 Figur 4.2 Illustration av ett fordons acceleration som funktion av dess hastighet (effekt/massa-tal: 19 w/kg) 35 Figur 4.3 Illustration av begrepp i retardationsmodellen 36 Figur 4.4 Funktion för bestämmande av retardationsstyrka 36 Figur 4.5 Illustration av körfältsbytesmodellen. (Källa: Calibration of a Traffic Simulation Model [13]) 38 Figur 4.6 Illustration av ett körfältsbyte till höger 39 Figur 5.1 Nätarkitektur hos internetprotokollen. (Källa: Modern Telekommunikation [2]) 44 Figur 5.2 Illustration av udp-huvudet. (Källa: Modern Telekommunikation [2]) 45 Figur 5.3 Illustration av TCP-huvudet. (Källa: Modern Telekommunikation [2]) 45 Figur 5.4 Illustration av vilka paket som skickas och i vilken riktning de skickas 46 Figur 5.5 Illustration av initieringen av simuleringen. Det gråa fordonet betecknar körsimulatorn 49 Figur 5.6 Skärmdump av körsimulatorsubstitutet. 49 Figur 5.7 Acceleration från 10 km/h till 90 km/h med effekt/massa-talet 25,76 w/kg 51 Figur 5.8 Kurvor för verifiering av retardationsmodell. Kurvorna är för ett fordon med en normal retardation på 2,86 m/s 2 52 Figur 5.9 Det uppmätta flödets variation med tiden. Den ljusa linjen avser inmatat flöde som i detta fall ligger på fordon/h 56 Figur 5.10 Retardationskurvor då körsimulatorn retarderade med 3 m/s 2 från 125 km/h till 0 km/h 58 Figur 5.11 retardationskurvor då körsimulatorn retarderade med 9 m/s 2 från 125 km/h till 0 km/h 59 Figur 6.1 Skärmdump av huvudfönstret i INTRAG 61 Figur 6.2 Aktuella värden och grafer över flöde, densitet, medelhastighet och hastighetsbegränsning 62 Figur 6.3 Skärmdump av information om ett visst fordon 63 Figur 6.4 Skärmdump från statistikfönstret 64 VTI notat

6 Figur 6.5 Skärmdump av menyn animation 64 Figur 6.6 Skärmdump från en körning 67 Figur 6.7 Information om avslutad körning 68 Tabellförteckning Tabell 2.1 Organisationer som har simulatorer som ansetts inkludera någon typ av stokastiskt genererad trafik 19 Tabell 4.1 Några värden på s min vid t min = 1 sekund och a medel = 2 m/s 2 34 Tabell 4.2 Genomsnittliga frifordonshastigheter [km/h] (Källa: Fyrfältiga väglänkar [11]) 41 Tabell 4.3 Genomsnittliga frifordonshastigheter [km/h] efter kalibrering 41 Tabell 4.4 Resultat från studie av användande av körriktningsvisare vid körfältsbyte med personbil på fyrfältig motorväg 42 Tabell 5.1 Startpaket 46 Tabell 5.2 Paket för uppdatering av simulerade fordon 47 Tabell 5.3 Paket för uppdatering av körsimulator 48 Tabell 5.4 Indata till testkörningar av ideal hastighet 52 Tabell 5.5 Indata som är lika för samtliga testkörningar av ideal hastighet 53 Tabell 5.6 Utdata från testkörningarna av ideal hastighet 53 Tabell 5.7 Redovisning av vissa indata för tio olika körningar med varierande inflöde och områdeslängder 54 Tabell 5.8 Differenser mellan inmatat och verkligt flöde för körning Tabell 5.9 Differenser mellan inmatat och verkligt flöde för körning 3,4 och Tabell 5.10 Redovisning av vissa indata för åtta körningar med varierande lastbilsandel 56 Tabell 5.11 Differenser mellan inmatad och verklig andel av lastbilar 57 Tabell 5.12 Differenser mellan inmatat och verkligt flöde för varierande lastbilsandelar 57 VTI notat

7 Sammanfattning En körsimulator är en modellkonstruktion som ska efterlikna ett verkligt fordon. Den körsimulator som finns vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, bygger på en riktig fordonskaross och ett avancerat rörelsesystem. Omgivningen simuleras och visas för föraren på tre skärmar. I dagsläget finns ingen modell för generering och simulering av trafik till VTI:s körsimulator. Syftet med detta examensarbete var att ta fram en sådan modell. En del av examensarbetet var att undersöka förekomsten av modeller för generering och simulering av trafik till körsimulatorer i världen. Resultatet av undersökningen är att det åtminstone finns tio sådana modeller. Den modell som konstruerats för att generera och simulera trafik är giltig för en rak, torr och plan fyrfältig motorväg utan på- och avfarter. Den konstruerade modellen har döpts till Intelligent Traffic Generator, INTRAG. Modellen för att generera trafiken bygger på tre olika typer av områden. De tre typerna är: simulerat område, kandidatområde samt genereringsområde. I det simulerade området, området närmast simulatorn, simuleras fordonen enligt detaljerade modeller för förar- och fordonsbeteenden. De förar- och fordonsmodeller som används i modellen för car-following, körfältsbyten samt acceleration bygger till stor del på modellen Traffic Performance on Major Arterials, TPMA och VTI:s trafiksimuleringsmodell. Det finns även modeller för retardation, transformation av ideal hastighet samt hur förare kommunicerar med körriktningsvisare och bromsljus. Kandidatområdena är de områden som omger det simulerade området. De fungerar som en buffert av fordon. I dessa områden uppdateras fordonen sällan och inte enligt några modeller för förar- och fordonsbeteenden. Det finns två genereringsområden, ett i slutet av respektive kandidatområde. I dessa områden genereras nya fordon. Förutom att konstruera en modell för att generera och simulera trafik till en körsimulator bestod uppgiften i att ta fram ett upplägg för hur kommunikationen mellan modellen och körsimulatorn ska se ut. Kommunikationen i det framtagna upplägget sker över intranät med internetprotokollet IP och transportprotokollet UDP. De paket som skickas mellan modellen och körsimulatorn paketeras efter en framtagen struktur. Modellen har implementerats i programmeringsmiljön Borland Delphi 5. För att kunna testköra modellen skapades en applikation som fungerar som ett substitut för en körsimulator. Substitutet har även använts vid verifiering och validering av modellen. Vid verifieringen framkom att det uppmätta flödet i modellen i medel ligger mellan 3,6 och 9,9 % för lågt. Detta beror troligen på dåliga mätmetoder. För övrigt verkar modellen vara korrekt implementerad. Modellen har inte kunnat testköras mot VTI:s körsimulator. De testkörningar som genomförts med körsimulatorsubstitutet har dock givit en indikation på att modellen är en bra avbildning av verkligheten. VTI notat

8 Summary A driving simulator is an advanced piece of equipment used to create realistic driver sensations in a laboratory environment. The VTI driving simulator has an advanced motion system. Today the VTI driving simulator does not include any model that generates and simulates ambient traffic. The aim of this master thesis was to construct a model that generates and simulates vehicles for the VTI driving simulator. In order to achieve this, a survey of other similar models around the world was performed. We found that there are at least ten similar models. Our model is valid for a straight, dry and plane motorway without any entering and exiting lanes. The model is named Intelligent Traffic Generator, INTRAG. There are five different areas of three types in INTRAG. The three types are: simulated area, candidate area and generation area. The area closest to the driving simulator is the simulated area. In this area the vehicles are simulated according to models for driving behavior. The models that we have used for car-following, lane changing and acceleration are based on the model Traffic Performance on Major Arterials, TPMA, and the VTI Traffic Simulation Model. INTRAG also includes models for deceleration, transformation of basic desired speed and communication between vehicles with turn and brake signals. The areas on both sides of the simulated area are the candidate areas. These areas are buffer zones of vehicles. The vehicles in these areas are seldom updated. When updated, this is not done according to any models for driving behavior. There are two generation areas in INTRAG, one at the end of each candidate area. In these areas, new vehicles are generated. Vehicles that have traveled out of the model are removed in this area. The thesis also includes the task to construct a communication link between INTRAG and the driving simulator. We have chosen to use the Internet protocol IP and the transport protocol UDP. The packages that are sent between INTRAG and the driving simulator are built according to a structure that we have developed. INTRAG has been implemented in the programming environment Borland Delphi 5. An application that can be used as a substitute for a real driving simulator was created to test INTRAG. The substitute has also been used during the model verification and validation. We found, during the model verification, that the flow in average is 3.6 to 9.9 % too low. The reason is probably non-valid measurement methods. Besides this, the model seems to be implemented correctly. INTRAG has not yet been tested within the VTI driving simulator. The tests that have been done with the substitute provide an indication that the model may be a good representation of the reality. VTI notat

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund Inom trafikområdet finns ofta behov av att undersöka och analysera hur samspelet mellan förare, fordon och trafikmiljö fungerar i olika situationer. Exempel på sådana situationer är: kökörning, användande av mobiltelefon vid bilkörning eller test av nya utformningskoncept för korsningar och vägar. Vid försök inom dessa områden krävs ofta, av metodmässiga eller statistiska skäl, att alla försökspersoner kan ges samma yttre förutsättningar. Trafiksituationen kan variera kraftigt över dygnet och mellan veckodagar. Det kan således vara svårt att ge alla försökspersoner samma yttre förutsättningar vid färd i ett verkligt trafiksystem. För att undvika varierande förutsättningar och för att göra försöken mer kontrollerade och mindre trafikfarliga används ofta körsimulatorer. En körsimulator är en modellkonstruktion som ska efterlikna ett riktigt fordon. Föraren kör fordonet på samma sätt som ett riktigt fordon, medan den omgivande trafikmiljön simuleras. En körsimulator kan liknas vid ett avancerat bilspel. Den stora skillnaden är att istället för en joystick används en riktig fordonskaross. En viktig del i den omgivande trafikmiljön är de fordon som omger en förare. Ofta påverkas resultatet av en studie i en körsimulator av omgivande trafik. Den omgivande trafiken påverkar förarens mentala belastning och körningens svårighet. Den körsimulator som finns vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, inkluderar inte någon modell för omgivande trafik som påverkar och påverkas av simulatorn. Ett exempel på hur omgivande trafik påverkar och påverkas av simulatorn är att om simulatorföraren kör sakta, långsammare än medelhastigheten, kommer många fordon att komma ifatt och köra om simulatorn. På samma sätt kommer simulatorfordonet att komma ifatt många fordon om detta färdas snabbare än genomsnittet. Den trafik som idag omger simulatorn vid VTI tar ingen hänsyn till vad föraren av simulatorn gör. Kör till exempel simulatorn över i det mötande körfältet så kommer inte mötande trafik att vidta några åtgärder för att undvika en kollision. För att kunna utvidga forskningsmöjligheterna är det således önskvärt att ta fram en modell för generering och simulering av trafik som påverkar och påverkas av simulatorn. För att simulera trafik krävs att människors beteende i trafiken kan beskrivas på ett matematiskt sätt. En modell för att simulera trafik brukar kort och gott kallas för en trafiksimuleringsmodell. Det finns en mängd olika sätt som en sådan modell kan vara konstruerad på. Ofta finns modeller för att beskriva hur förare beter sig när det inte finns några omkringliggande fordon respektive när sådana finns. Andra vanligt förekommande modeller är modeller för hur körfältsbyten och omkörningar genomförs. VTI har utvecklat en modell för simulering av trafik på landsväg. De har även varit med och utvecklat en simuleringsmodell för motorvägstrafik. Tanken är att dessa två modeller ska ligga till grund för trafiksimuleringsmodellen som ska simulera trafik till VTI:s körsimulator. 1.2 Syfte Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att utveckla och implementera en modell för generering och simulering av trafik till VTI:s körsimulator. Modellen ska i realtid kunna generera och simulera trafik på en fyrfältig motorväg utan påoch avfarter och med mittbarriär. Examensarbetet är en förstudie och ska ge upp- VTI notat

10 slag för vidare forskning inom området. Inom ramen för examensarbetet ska även en internationell översikt av körsimulatorer genomföras. Översikten ska undersöka förekomsten av modeller för generering och simulering av trafik till körsimulatorer i världen. 1.3 Avgränsningar Modellen har endast testkörts i begränsad omfattning. Detta på grund av att arbetet är begränsat till framtagande och implementering. Av samma anledning har modellen inte kalibrerats eller validerats mot några uppmätta mätvärden. Den validering som genomförts har skett genom granskning av animeringen och utdata. Modellens delmodeller har inte utvärderats i någon större omfattning. Vi har ansett det viktigare att ha en helhet som fungerar än att alla delmodeller är perfekta. 1.4 Arbetsgång Den internationella översikten av körsimulatorer runt om i världen genomfördes i form av insamling av information och kontaktmöjligheter via Internet samt genom e-postkontakt med de olika organisationerna. En modell för generering och simulering av trafik till en körsimulator innehåller många olika delmodeller. De delmodeller som behandlar själva trafikgenereringen diskuterades fram tillsammans med handledaren. För de delmodeller som avser trafiksimuleringen användes i den mån det var möjligt befintliga modeller. I de fall en lämplig modell saknats har en egen modell utarbetats. Modellen implementerades i ett programmeringsspråk och testkördes sedan. 1.5 Rapportens struktur Avsnitt 2 behandlar trafiksimulering och körsimulatorer. I avsnittet presenteras begrepp, definitioner och användningsområden. Avsnittet inkluderar även en beskrivning av VTI:s körsimulator samt en internationell översikt över förekomsten av modeller för generering och simulering av trafik till körsimulatorer i världen. I avsnitt 3 beskrivs framtagandet av vår modell för generering och simulering av trafik till VTI:s körsimulator. Avsnittet inleds med en problemformulering och därefter redogörs för den modell som tagits fram för trafikgenereringen. Trafiksimuleringen behandlas i avsnitt 4. De förar- och fordonsmodeller som har inkluderats i trafiksimuleringsmodellen beskrivs ingående. Implementeringen beskrivs i avsnitt 5. I avsnittet presenteras bland annat hur kommunikationen mellan modellen och körsimulatorn har utformats samt hur initieringen av simuleringen går till. Avsnittet avslutas med en beskrivning av den verifiering och validering som gjorts av modellen. Avsnitt 6 innehåller en beskrivning av den applikation som konstruerats. Här finns en beskrivning av det grafiska användargränssnittet, vilka användarspecificerade inparametrar som kan matas in, hur statistikinsamlingen går till samt hur en körning genomförs. Rapporten avslutas med en diskussion i avsnitt 7. Bland annat diskuteras modellens uppbyggnad och den verifiering och validering som utförts. Några uppslag för vidare forskning presenteras också. 12 VTI notat

11 1.6 Läsanvisningar Strukturen av rapporten möjliggör att vissa avsnitt kan läsas fristående. I slutet av avsnitten 3 till 6 finns en kort avsnittssummering för de läsare som inte vill läsa hela avsnitten. Vi har i rapporten valt att använda ordet hastighet för att beteckna begreppet fart. En hastighet har både en riktning och en styrka. Begreppet fart avser en hastighets styrka. Det vore därför korrekt att till exempel tala om fartmätare och fartgräns istället för hastighetsmätare och hastighetsbegränsning. Vi har dock insett att det ord som används av människor i allmänhet är hastighet och har därför valt att använda det. Ordet simulator ska i rapporten läsas som körsimulator. För att öka läsbarheten har vi ibland valt att skriva simulator istället för körsimulator. VTI notat

12 2 Simulering och körsimulatorer Simulering och körsimulatorer är verktyg som utvecklats och använts under de senaste decennierna. Även om trafiksimulering inte är något helt nytt begrepp är det först under de senaste åren som användandet tagit ordentlig fart. Detta beror bland annat på de ständigt ökande trafikproblemen och att efterfrågan på tillförlitliga beslutsunderlag för infrastrukturella förändringar ökat. En annan viktig orsak är den snabba utvecklingen av persondatorer. Simulering kräver hög datorkapacitet och det är först under senare år som persondatorer med tillräckligt hög prestanda funnits att tillgå. Även körsimulatorerna har haft nytta av den snabba tekniska utvecklingen. En del av dagens simulatorer utrustas med både avancerade rörelsesystem och grafiksystem. 2.1 Trafiksimulering Inom ett stort antal ämnesområden finns det ofta behov av att analysera och utvärdera olika komplexa problem. Det kan till exempel röra sig om placering av maskiner och lagerhyllor etcetera i industrilokaler, produktionsplanering inom tillverkningsindustri eller utformning av vägtrafiksystem. Problemen behandlar ofta system som består av ett antal olika processer 1. Systemets komponenter och deras beteende kan i allmänhet beskrivas logiskt eller matematiskt. Ofta kan även interaktioner mellan ett begränsat antal komponenter beskrivas logiskt, medan de komplexa och samtidiga interaktionerna mellan åtskilliga komponenter är betydligt svårare att beskriva. Ett verktyg för att analysera och utvärdera problem av den här typen är simulering. En simuleringsmodell är en logisk representation av ett system. Systemets dynamiska processer beskrivs statistiskt och kan ofta beskådas visuellt under simuleringen. Skapandet av en simuleringsmodell inleds med att systemet som ska analyseras bryts ner till lämplig nivå. Vad som är lämplig nivå beror på studiens syfte. Systemet beskrivs sedan logiskt eller schematisk, se figur 2.1. Modellen implementeras då i ett lämpligt programmeringsspråk, antingen i något grundspråk som exempelvis Java, C++, Pascal, eller i något av de simuleringsspråk som tagits fram för att implementera simuleringsmodeller. 1 Exempel på processer i en tillverkningsindustri är montering, målning och paketering. 14 VTI notat

13 Verkligt system Maskin A Process B Lager Modell If produkttyp = 1 then timeinmaskina = N(4,1) else timeinmaskina = N(3,2) Datormodell Figur 2.1 Illustration av skapandet av en simuleringsmodell. En simuleringsmodell kan vara stokastisk eller deterministisk. En stokastisk modell innehåller slumpelement, vilket medför att dess beteende inte går att förutse. En deterministisk modell innehåller däremot inga slumpelement. Modellens beteende är helt förutbestämt utifrån de startvärden som anges. En simuleringsmodell över en fabrik där bearbetningstiden anses vara konstant i alla processer för respektive produkttyp är deterministisk, till exempel om produkttyp 1 alltid tar 2 minuter att bearbeta i maskin A. Om bearbetningstiden i en process däremot anses variera mellan enheter av samma produkttyp är modellen stokastisk, till exempel om en enhet av produkttyp 1 tar 2 minuter att bearbeta i maskin A medan en annan enhet av produkttyp 1 tar 3 minuter. Den grundläggande variabeln i en simuleringsmodell är tiden. Hur tiden modelleras varierar dock. Den varierande modelleringen av tiden utgör en lämplig utgångspunkt för klassificering av simuleringsmodeller. Om modellen beskriver hur systemets element uppdateras kontinuerligt som respons av kontinuerlig stimuli är modellen tidskontinuerlig. Motsatsen är att systemets element endast uppdateras vid vissa tidpunkter. En sådan modell är diskret. Diskreta modeller kan delas in i tidsstyrda och händelsestyrda modeller. En tidsstyrd modell delar in tiden i lika stora tidsintervall. Under varje intervall beräknas de aktiviteter som förändrar utvalda systemelements tillstånd. I händelsediskreta modeller uppdateras systemet när en händelse inträffar. En händelse är en känd förändring av ett elements tillstånd. Exempel på en händelse är att en enhet skapas eller anländer till en process. En illustration av förhållandet mellan kontinuerliga och diskreta respektive tidsstyrda och händelsestyrda modeller återfinns i figur 2.2. VTI notat

14 Modell Kontinuerlig Diskret Tidsstyrd Händelsestyrd Figur 2.2 Illustration av förhållandet mellan kontinuerliga och diskreta respektive tidstyrda och händelsestyrda modeller. Inom kommunikationsområdet finns ideligen behov av att utvärdera och analysera olika kommunikationssystem 2. För simulering av fordonstrafik har flera modeller och program konstruerats. Dessa modeller är vanligen tidsstyrda. En modell över ett trafiksystem innehåller alltför många och alltför tätt förekommande händelser för att vara händelsestyrd. Trafiksimuleringsmodeller brukar klassificeras efter detaljeringsgrad. Den vanligaste indelningen sker i kategorierna: mikro-, meso- och makroskopisk. Mikroskopiska modeller beskriver systemets komponenter och interaktionen mellan dessa på en hög detaljnivå. Till exempel beror ett fordons körfältsbyte på denna nivå på fordonets och de omgivande fordonens hastigheter, de hastigheter fordonen vill färdas med och avstånden mellan fordonen. Mesoskopiska modeller beskriver ofta systemets komponenter på en hög detaljnivå medan entiteternas beteende och interaktionen mellan dessa beskrivs mindre detaljerat. Ett körfältsbyte på mesoskopisk nivå beror snarare på densiteten 3 i de olika körfälten än på enskilda fordons hastigheter och avstånden mellan dessa. I makroskopiska modeller beskrivs systemets komponenter och deras aktioner på en låg detaljnivå. I makroskopiska modeller buntas oftast alla fordon som färdas på en länk ihop till ett flöde. Ett körfältsbyte modelleras troligen inte alls i en makroskopisk modell. En mikrosimuleringsmodell är uppbyggd av olika delmodeller. De delmodeller som behandlar förares och fordons beteenden i olika situationer brukar kallas beteendemodeller. Den mest grundläggande beteendemodellen är den som beskriver hur fordon beter sig när de är fria respektive hindrade. Ett fordon anses vara fritt då det kan färdas obehindrat av den omgivande trafiken. Ett fordon är således hindrat när det behöver anpassa sin hastighet efter omkringliggande fordon. Modeller som hanterar hur fordon färdas när de är hindrade respektive fria brukar kallas för car-followingmodeller. Andra modeller som ofta återfinns i en mikroskopisk modell är modeller för körfältsbyten och omkörningar. En simuleringsmodells huvudsakliga komponenter är givetvis fordonen. Fordonens beteende påverkas av ett antal fordonsparametrar. I en mikrosimuleringsmodell används parametrar såsom längd, bredd, önskad hastighet, accelerations- respektive retardationsförmåga, etcetera för att beskriva ett fordon. 2 Exempel på kommunikationssystem är: ett vägnät i en stad, ett telekommunikationsnätverk och ett distributionsnätverk. 3 Densitet i trafiktekniska termer avser antal fordon per längdenhet. 16 VTI notat

15 Trafikmodeller måste, som i princip alla övriga typer av modeller, kalibreras, verifieras och valideras innan de kan användas för experiment. Kalibrering innebär att modellens parametrar justeras så att modellen antar rätt utdata givet en viss indata. Vanligtvis samlas indata med motsvarande utdata in för det verkliga systemet. Sedan matas samma indata in i modellen och de utdata som fås från modellen jämförs slutligen med dem från det verkliga systemet. Om det finns skillnader justeras modellens parametrar tills skillnaderna blir obetydliga. Verifiering genomförs för att kontrollera att modellen är korrekt implementerad, det vill säga att modellen fungerar på så sätt som det är tänkt. Vid validering kontrolleras slutligen om modellen är en tillräcklig korrekt avbildning av verkligheten. Vad som är tillräckligt korrekt varierar beroende på vad modellen ska användas till. Om modellen ska användas för att öka den övergripande kunskapen om systemet hos de anställda i ett företag behöver den inte vara en lika bra beskrivning av verkligheten som om den ska användas för att ta fram beslutsunderlag för kostsamma omstruktureringar av en verkstadslokal. Kalibrering, verifiering och validering är en iterativ process. Om några förändringar i modellen görs under något av stegen måste en ny iteration genomföras. Fördjupad kunskap inom området simulering och speciellt trafiksimulering kan inhämtas från rapporten Traffic Simulation [16]. 2.2 Körsimulatorer En körsimulator definieras i Nationalencyklopedin som en förarplats med utrustning för att efterlikna verklig bilkörning. Om körsimulatorn är rörlig kan krafterna på föraren öka realismen och stödja synintrycken från omvärldsbilden [1]. I dagsläget finns en mängd olika typer av körsimulatorer. Variationen mellan simulatorerna är stor. Det finns körsimulatorer som i princip endast består av en ratt och en skärm men det finns även mer avancerade simulatorer som bygger på en riktig fordonskaross och avancerade rörelsesystem VTIs körsimulator Vid Statens väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, finns sedan mitten på 80- talet en körsimulator. Simulatorn har ett omfattande rörelsesystem bestående av en stor linjärrörelse, en tipp- och krängrörelse samt ett skakbord under fordonskarossen. Vägen och dess omgivning projiceras från tre projektorer över 120 grader horisontellt och 30 grader vertikalt på en skärm framför fordonet, se figur 2.3. Fördröjningen från fordonsrörelse till visualisering är 20 ms. Den maximala acceleration som går att uppnå i simulatorn är 0,4g. Simulatorn har använts för försök inom flera områden. Det har till exempel genomförts försök med personer som gått på drogavvänjning, ett försök före starten på avvänjningen och ett efter. Det har även genomförts försök för att studera beteenden vid kombination av bilkörning och alkohol eller användning av mobiltelefon. Även försök som har med vägutformning att göra, till exempel planering av nya tunnlar i Stockholmsområdet, har genomförts. Även om simulatorn är av hög klass och används flitigt pågår sedan 1999 framtagande av en ny simulator. Den nya simulatorn kommer att ha ett mer avancerat rörelsesystem. Rörelsesystemet kommer att kunna erbjuda accelerationsmöjligheter upp till 0,8g. Det är ungefär var gränsen för en riktig personbil ligger. Ytter- VTI notat

Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering TRV2013/79994

Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering TRV2013/79994 Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering TRV2013/79994 Titel: Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering Ärendenummer: TRV 2013/79994 Utgivningsdatum: Augusti 2014 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Gulliver. en plattform för testning, utveckling och demonstration av transportsystem Ett kandidatarbete inom Data- och informationsteknik

Gulliver. en plattform för testning, utveckling och demonstration av transportsystem Ett kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Gulliver en plattform för testning, utveckling och demonstration av transportsystem Ett kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Erik Dahlgren Johan Grundén Daniel Gunnarson Nadia Holtryd Anmar

Läs mer

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator VTI notat 7-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator Utveckling och implementation Mikael Nordenrot Förord Föreliggande projekt har genomförts

Läs mer

TU06 Nya V/D-funktioner för tätort

TU06 Nya V/D-funktioner för tätort VTI rapport 550 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer TU06 Nya V/D-funktioner för tätort Revidering av TU71-funktionerna Johan Janson Olstam Pontus Matstoms Utgivare: Publikation: VTI rapport 550

Läs mer

Självkörande bilar utveckling och möjliga effekter. Rapport 2015:6

Självkörande bilar utveckling och möjliga effekter. Rapport 2015:6 Självkörande bilar utveckling och möjliga effekter Rapport 2015:6 Självkörande bilar utveckling och möjliga effekter Rapport 2015:6 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Strategisk kompensation och körbeteende hos äldre bilförare

Strategisk kompensation och körbeteende hos äldre bilförare VTI rapport 470 2001 Strategisk kompensation och körbeteende hos äldre bilförare Liisa Hakamies-Blomqvist Per Henriksson Catarina Lundberg Joakim Östlund VTI rapport 470 2001 Strategisk kompensation och

Läs mer

Mobila kontor för fältarbetande personal

Mobila kontor för fältarbetande personal 2002:232 SHU EXAMENSARBETE Mobila kontor för fältarbetande personal FREDRIK HOLMGÅRD FARHOUD FAZELI Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 2002:209 SHU EXAMENSARBETE IP-TELEFONI Framtiden för telekommunikation? STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Tekniker för att testa mjukvara Analys av testtekniker samt risker med ett mjukvarubaserat börssystem

Tekniker för att testa mjukvara Analys av testtekniker samt risker med ett mjukvarubaserat börssystem Tekniker för att testa mjukvara mjukvarubaserat börssystem 2001-05-11 av Stefan Särd Dag Wester Sammanfattning Mjukvarubaserade lösningar för att sköta handeln på börser är inget nytt, men en hårdare konkurrens,

Läs mer

Slutrapport Spel och Trafiksäkerhet (Sp&Ts)

Slutrapport Spel och Trafiksäkerhet (Sp&Ts) Slutrapport Spel och Trafiksäkerhet (Sp&Ts) Per Backlund Fil.dr Informationssystemutveckling 0500-448346 per.backlund@his.se Henrik Engström Fil.dr Datavetenskap 0500-448306 henrik.engstrom@his.se Mikael

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion

Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion UPTEC STS09 009 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion En implementering av Scanias Produktionssystem inom teknikorganisationen vid Scania Chassi Jon Granath

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning. En verktygslåda

Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning. En verktygslåda Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning En verktygslåda VTI Expertgrupp 2012 Förord I oktober 2011 presenterade VTI en litteraturgenomgång om användning av mobiltelefoni

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Automatiserad aktieanalys baserad på kombinerade tekniska analysmetoder Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik

Automatiserad aktieanalys baserad på kombinerade tekniska analysmetoder Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik Automatiserad aktieanalys baserad på kombinerade tekniska analysmetoder Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik Anders Axner Johanna Glembo Runa Gulliksson Oskar Montin Oskar Nylén Tom Schön Chalmers

Läs mer

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik Searchanalytics Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Vincent Andersson Jonathan Daugaard David Svensson Mattias Warnqvist Institutionen för Data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Operatörsgränssnitt för manöversystem

Operatörsgränssnitt för manöversystem Operatörsgränssnitt för manöversystem Maria Karimian TRITA-NA-E04111 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology

Läs mer

Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI

Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor En studie av användbarheten på Folksams webbplats Ett examensarbete av: Emelie Ekwall Linköpings universitet,

Läs mer

Inverkan av elektroniska reklamskyltar på trafiksäkerhet

Inverkan av elektroniska reklamskyltar på trafiksäkerhet VTI rapport 725 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Inverkan av elektroniska reklamskyltar på trafiksäkerhet En studie på E4 i Stockholm Tania Dukic Christer Ahlström Urban Björketun Carmen Kettwich

Läs mer

Utvärdering av införandet av analysverktyget QlikView och dess effekter för första linjens chefer i Jönköpings kommun

Utvärdering av införandet av analysverktyget QlikView och dess effekter för första linjens chefer i Jönköpings kommun I N T E R N A T I O N E L L A H A N D E L S H Ö G S K O L A N HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Business Intelligence i praktiken Utvärdering av införandet av analysverktyget QlikView och dess effekter för första

Läs mer

Säkerhetsapp för ryttare. Kandidatarbete inom Signaler och system. Lotta Bergbom Calle Engelbrektsson Sofia Granberg Linnéa Streling

Säkerhetsapp för ryttare. Kandidatarbete inom Signaler och system. Lotta Bergbom Calle Engelbrektsson Sofia Granberg Linnéa Streling Säkerhetsapp för ryttare Kandidatarbete inom Signaler och system Lotta Bergbom Calle Engelbrektsson Sofia Granberg Linnéa Streling Projektnummer SSYX02-15-11 Institutionen för Signaler och system Chalmers

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser Examensarbete, C-nivå 2005:05 Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser

Läs mer

Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden

Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden DANIEL MYRBÄCK och JENNY NYBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04135 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis

Läs mer

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy Mobilen i hemmet En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet Jenny Fådal Saman Mottaghy Sammanfattning Majoriteten av den svenska befolkningen har en mobiltelefon idag 2011. Hur och i vilka situationer

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer