BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-"

Transkript

1 BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län Majoriteten i Landstinget Sörmland

2 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län anställda som årligen utför läkarbesök, operationer och ambulanstransporter. 365 dagar om året 7 dagar i veckan 24 timmar om dygnet. I Landstinget Sörmland pågår verksamhet dygnet runt, alla dagar om året. Som styrande politiska partier är det Folkpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas gemensamma ansvar att fördela sörmlänningarnas skattemedel utifrån principen om en jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar och livskraftig region. Landstingets uppdrag är att erbjuda sörmlänningarna en vård av hög medicinsk kvalitet. När Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting rankar samtliga landsting och regioner i Sverige utifrån medicinsk kvalitet har Sörmland varje år som majoriteten haft ansvaret för vården förbättrat sig. När 2013 summeras placerar sig vårt landsting på plats 6 av 21. Det kan jämföras med plats 16 vid mätningen Under mandatperioden har vi gemensamt fattat ett avgörande inriktningsbeslut för att framtidssäkra den sörmländska hälso- och sjukvården. Målet med beslutet var att lägga upp en färdplan för hur Landstinget Sörmland år 2025 ska vara Sveriges friskaste län. Som folkvalda medborgarföreträdare är det vår uppgift att alltid utveckla och förbättra landstingets verksamheter utifrån sörmlänningarnas krav och behov. Vi står inte stilla vårt uppdrag är att i dialog med sörmlänningarna reformera Landstinget Sörmland med sikte på att 2025 vara Sveriges friskaste län. I detta dokument vill vi visa hur vi inlett vår resa. Åsa Kullgren Ann-Sofie Jacobsson Thomas af Bjur Gruppledare Gruppledare Gruppledare Socialdemokraterna Miljöpartiet Folkpartiet

3 VI HAR EN EKONOMI I BALANS En ekonomi i balans är nyckeln till att möjliggöra en jämlik hälso- och sjukvård. Efter ett decennium av ekonomisk och politisk turbulens var det därför vår majoritets stora utmaning att komma till rätta med den ekonomiska situationen i sjukvården. Tidigt under mandatperioden beslutade vi oss för att tidigare nedskärningar nått vägs ände. Vi var tvungna att satsa oss in i framtiden. Men för det krävdes en politisk viljeinriktning om mål och förutsättningar. Det kom att bli mandatperiodens stora fråga. Därför har majoriteten Satsat 250 miljoner för att lyfta av tidigare års ekonomiska ryggsäck. Satsat över 750 miljoner på hälso- och sjukvården i Sörmland. Tagit kontroll över kostnaderna för hälso- och sjukvården. För första gången på tio år nått en god ekonomisk hushållning.

4 VI HAR LAGT GRUNDEN FÖR DET HÅLLBARA LANDSTINGET Vi har infört grundläggande strukturer för det hållbara arbetet. Frågor om vår miljö blir alltmer pockande ju mer vi inser att vi inte är frånkopplade de ekologiska systemen. Mot den bakgrunden har vi som ett av de första landstingen valt att införa ett strukturerat miljöledningssystem som säkrar det framtida miljöarbetet på centrala områden. Miljö är precis som jämställdhet och mänskliga rättigheter frågor om hållbarhet. Vi ska agera förutseende och hushålla med både miljömässiga och mänskliga resurser i förebyggande syfte. Landstingets verksamheter ska präglas av ansvar för människa och miljö, både nu och i framtiden. Därför har vi Inrättat en nämnd, Hållbarhetsnämnden, som bevakar och driver på en hållbar utveckling i landstingets verksamheter. Skapat sociala investeringsfonder, som ska användas till tidiga insatser för att främja social jämlikhet i Sörmland. Inrättat en mottagning för sexuellt våldsutsatta, som ger stöd i den akuta situationen och förebygger framtida psykisk ohälsa. Investerat i egenproducerad grön el. Infört ett miljöledningssystem för att garantera ett effektivt miljöarbete.

5 VI HAR EN SAMMANHÅLLEN PERSONALPOLITIK Landstingets vardagshjältar har under lång tid dragit ett stort lass när ekonomin gett vika. Med personalbrist i hela landet har också den sörmländska hälso- och sjukvården fått känna av svårigheter att rekrytera personal. Vi såg utmaningarna och ville göra något åt det. För majoriteten var det viktigt att knyta ihop hela personalpolitiken och tänka strategiskt in i framtiden. Därför genomfördes ett omfattande strategiarbete kring en sammanhållen personalpolitik. Rutiner och riktlinjer bantades ner och slogs ihop, chefens roll som en god ledare förtydligades och det slogs fast att otrygga anställningar ska bort. För oss är det glädjande att 84 % av landstingets personal idag kan rekommendera sin arbetsplats. För att stärka landstinget som arbetsgivare har vi Beslutat om trygga anställningsformer. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för våra anställda. Vi har infört riktlinjer om att timanställningar ska omvandlas till tillsvidareanställningar för att skapa trygghet och arbetsro för landstingets medarbetare. Skapat en intern arbetsförmedling för att matcha nya tjänster med redan anställda och skapa karriärmöjligheter. Höjt lönerna för sjuksköterskor och sjukgymnaster så att de är bland de mest välbetalda i landet. Rekryterat fler läkare och sjuksköterskor trots att dessa är bristyrken.

6 VI HAR RIVIT VÅRDMURARNA Mälardalen är Sveriges motor för företagande, arbetsmarknad och nytänkande. I ett modernt Mälardalen suddas traditionella kommun- och länsgränser ut i takt med att invånarnas krav på flexibilitet och tillgänglighet ökar. Landstinget Sörmlands uppgift är att alltid röra sig i takt med sörmlänningarnas förväntningar och behov. Vi har därför rivit vårdmurarna runt Sörmland, gjort det lättare för medborgarna att välja vart man vill ha sin vård; både inom och utom länet, och avskaffat remisskrav för specialistbesök vid landstingsdrivna sjukhus. Vi har format om vården för att bättre möta patientens behov av vård, service och inflytande. För att riva murarna i Mälardalen har vi Gjort det möjligt för invånarna att lista sig på vilken vårdcentral man vill i Sörmland, Stockholm, Västmanland, Östergötland samt Örebro och Uppsala län. Förbättrat möjligheterna för sörmlänningarna att söka sjukhusvård utanför Sörmland utan remiss. Öppnat en valfrihets- och vårdgarantiservice för att ge patienten information om valmöjligheter inom vården och fungera som en lots till vårdgivare.

7 VI HAR FRAMTIDSSÄKRAT SÖRMLANDS SJUKHUS En hälso- och sjukvård med målet att Sörmland 2025 ska vara Sveriges friskaste län kräver en god arbetsmiljö för personalen att verka i. De sörmländska sjukhusen har alla långa anor där man vårdat sörmlänningar under generationer. Det sätter historia i lokalerna men också slitage. Nya lokaler för de sörmländska sjukhusen har debatterats under lång tid. Särskilt länets akutmottagningar har mottagit stor kritik genom åren för att vara inte vara ändamålsenliga. Nuvarande majoritet slog fast att vi nu var tvungna att bygga för framtiden. Tack vare vårt arbete med att stabilisera landstingets ekonomi har majoriteten kunnat presentera konceptet Sörmlands Sjukhus, ett sjukhus på tre orter. Det är viktigt för att ta ansvar för kommande generationer och för Landstinget Sörmlands bidrag till ett hållbart samhälle. Därför har vi Påbörjat bygget av nya moderna akutmottagningar, operationssalar och vårdavdelningar med enkelrum på länets tre sjukhusorter. Genomfört en ombyggnation av akutmottagningen i Eskilstuna, som invigs i augusti Sett till att Sörmlands sjukhus byggs utifrån hållbara principer om energieffektivisering och klimatpåverkan enligt högsta miljöbyggnadsstandard.

8 VI HAR KORTAT VÅRDKÖERNA Sörmlänningarna förväntar sig en god vård inom rimlig tid. Förtroendet för sjukvården stärks av korta väntetider och ett bra bemötande. Vårt mål är att sörmlänningarnas sjukvård alltid ska vara snabb, enkel och säker. För att nå målet har vi Satsat 125 miljoner kronor under 2013 och 2014 för att korta väntetiderna till läkarbesök och operation i Sörmland. Kraftigt förbättrat väntetiderna till läkarbesök och operation inom den lagstadgade vårdgarantin. Tagit del av ekonomiska medel för läkarbesök från Kömiljarden under samtliga månader sedan november 2013.

9 VI HAR UTVECKLAT LÄNETS VÅRDCENTRALER Länets vårdcentraler är för många sörmlänningar den naturliga ingångsporten till sjukvården. Den nära vården ska vara tillgänglig, enkel, och präglas av hög vårdkvalitet samtidigt som den ska stödja den specialiserade vården på våra tre akutsjukhus. Hälsoval Sörmland har under mandatperioden utvecklats i positiv riktning. Vi har idag en stor bredd av landstings- och privatdrivna vårdcentraler som alla säkerställer en nära vård med hög kvalitet och stor valfrihet för sörmlänningarna. För att utveckla de sörmländska vårdcentralerna har vi Ökat läkarbemanningen på länets vårdcentraler. Infört äldresköterskor och dietister för att stödja de multisjuka äldre. Byggt ut antalet familjecentraler. Infört möjligheten till kostnadsfria hälsokontroller för 40-, 50- och 60-åringar. Revolutionerat framtidens primärvård genom att bli först i landet med akademiska vårdcentraler. Satt fokus på att korta köerna till länets vårdcentraler så att vi når vårdgarantin.

10 VI HAR STÄRKT AMBULANSSJUKVÅRDEN När behovet av sjukvård är akut är det bråttom för landstinget att ge hjälp. En välorganiserad och utbyggd ambulanssjukvård ger sörmlänningarna hjälp och trygghet snabbt, oavsett om man bor på en sjukhusort eller i ett mindre samhälle. Ambulanssjukvården finns där för sörmlänningarna varje dag, dygnet runt. För att stärka ambulansen har vi Nyanställt ambulanssjuksköterskor och därmed stärkt ambulanssjukvården i hela Sörmland. Infört en singel responder, vilket är en ambulans som bemannas av en erfaren ambulanssjuksköterska. Köpt in en transportambulans för mindre akuta transporter. Transportambulansen avlastar övriga ambulanser i länet. Fattat beslut om att bygga en ny ambulansstation i Katrineholm, så att hela länets ambulanssjukvård nu har moderniserats.

11 VI HAR UTÖKAT DE MOBILA SJUKVÅRDSTEAMEN Framtidens sjukvård kommer i allt högre utsträckning vara formad kring patientens önskemål och behov av delaktighet. Det handlar om att sjukvården ska möta människan och att forma vården för att passa individen. Vård på sjukhus är ibland helt nödvändigt för att kunna få vård dygnet runt. Uppsökande och flexibel sjukvård hemma är dock vad som efterfrågas av många när de själva får välja vårdform. Sedan tidigare har vi bilburna team som ger specialiserad sjukvård i hemmet till patienter i livets slutskede. För att forma en sjukvård anpassad efter patientens önskemål och behov har vi Infört mobila närvårdsteam för att i individens eget hem ge vård till multisjuka äldre. Genomfört en satsning på mobila sjukvårdsteam inom psykiatrin. Format mobila sjukvårdsteam som erbjuder vård i hemmet till patienter med KOL.

12 VI HAR SATSAT PÅ ETT LEVANDE KULTURLIV Under mandatperioden har steg tagits för att stärka och utveckla det regionala kulturlivet. Kulturverksamheten i landstinget Sörmland har som uppdrag att stärka medvetenheten, skapa samhällsdebatt och bjuda in sörmlänningarna till demokratiska och tillåtande samtal. Kultur och föreningsliv skapar mening och sammanhang, och är därför en viktig funktion för landstinget att stödja. För att främja ett levande kulturliv har vi Beslutat om att bygga ett nytt länsmuseum och nya lokaler till länsteatern. Säkerställt att alla sörmländska barn årligen ska få två kulturupplevelser i form av professionell scenkonst på förskola och skola. Utökat anslagen till föreningslivet i länet.

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner 2013-14 Investeringsbudget 2012-2016 Tilläggsbudget 2011 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Moderaterna i Landstinget Västmanland har en politik som omfattar hela länet och landstingets alla uppgifter. Vi är redo att styra landstinget

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 Innehåll Förslag till beslut... 4 Sammanfattning... 5 Patienten i centrum... 7 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 1.2. Lägg rätt patient i rätt säng i rätt tid...10 1.3. Kortare väntetider på akutmottagningarna...10

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN En starkare Stockholmsregion med Alliansen Stockholm är en av Europas mest attraktiva, gröna och snabbväxande storstadsregioner. Fler väljer varje år att flytta

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018 Miljöpartiet de gröna Västmanland Om Programmet Det här programmet lyfter fram våra politiska idéer och

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

BUDGET 2015 med plan 2016-2017 JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION

BUDGET 2015 med plan 2016-2017 JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION BUDGET 2015 MED FLERÅRSPLAN 2016-2017 1 Innehåll Förord: Region Kronoberg Nästa! Budgeten är vårt viktigaste styrdokument... 4 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen REGIONPROGRAM Modernisera Stockholmsregionen Modernisera Stockholmsregionen Det kan bli ännu bättre att bo och leva i hela Stockholmsregionen. En klimatvänlig storstadsregion för våra barn. En intelligent

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Dags för ett jämställt Uppsala

Dags för ett jämställt Uppsala Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism

Läs mer

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över EJ SLUT FORM. SKULLE HA FÅTT PLATS PÅ EN SIDA... Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över 2005 var ett framgångsrikt år på många sätt. Ekonomin gav ett överskott, den nya sjukvårdsstrukturen

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer