Socialt Bokslut GF Chansen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialt Bokslut 2013. GF Chansen"

Transkript

1 GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat. Tillvägagångssättet liknar den ekonomiska redovisningen och de genomförs parallellt GF Chansen AB Socialt Bokslut 0

2 Chansens sociala redovisning 0 Sociala redovisning är en metod för att mäta och redovisa sociala resultat och samhällseffekter. Tillvägagångssättet liknar den ekonomiska redovisningen och de genomförs parallellt med varandra. Vi vill visa både vårt ekonomiska och sociala/samhälleliga resultat! Simon Miderfjäll Återigen får vi summera ett år av GF Chansens verksamhet i ett socialt bokslut. Som VD för företaget är det alltid spännande att få ett facit på hur verksamheten går, oavsett om det är ett ekonomiskt eller socialt facit. Det som ofta är lätt att glömma när man sitter med dessa facit är att det är mäniskor bakom alla dessa siffror. I år har drygt 00 personer varit i vår verksamhet, längre eller kortare tid. För många av dessa har tiden hos oss varit övervägande positiv. För några har det inneburit ett jobb. Tyvärr har vissa också uppfattat vår verksamhet som negativ och andra har lämnat vår verksamhet utan att uppnå målet att skaffa sig ett arbete. Även om 0 är ett av de bästa åren i Chansens historia sett utifrån perspektivet hur många som har fått jobb gäller det att med ödmjukhet närma sig de nya uppdrag som vi får av våra uppdragsgivare så att vi inte nöjer oss med att många får jobb. Vår vision är att alla som kommer till vår verksamhet ska lämna oss med ett arbete. Den visionen måste vi arbeta hårt med. Även efter positiva år som detta. Att vi redovisar ett socialt bokslut är för att visa på andra värden än de rent ekonomiska. Ekonomin är självklart viktig, men andra mjukare värden, som hur våra deltagare uppfattar sin sysselsättningsplats, hur vi jobbar med delaktighet och hur vår personal uppfattar GF Chansen som arbetsgivare är för oss viktiga aspekter som utvecklar oss och som inspirerar oss att jobba ännu hårdare. I år är

3 vi extra stolta över att % av de som har lämnat vår verksamhet har lämnat den till ett avlönat arbete. Sätter vi den siffran i relation till andra kompletterande aktörer som jobbar med liknande verksamhet är det en av de högsta siffrorna i landet! I stort trivs våra deltagare med sina arbetsuppgifter och med Chansens personal. En utmaning som vi har är att göra de arbetsuppgifter som vi erbjuder deltagarna än mer meningsfulla. Här jobbar vi hela tiden stenhårt med att söka samarbeten med externa företag så att arbetsuppgifterna som vi kan erbjuda är så arbetslika som det bara går. Med detta så ser vi fram emot ett nytt spännande år! Simon Miderfjäll VD GF Chansen AB Sist vill jag framföra ett stort tack till alla som har gjort 0 till det framgångsrika år som vi faktiskt anser att det varit! GF Chansen AB:s styrelse med ordförande Stig Karlsson i spetsen, vår ägare, den ideella föreningen med dess ordförande, Håkan Björk, i spetsen förtjänar självfallet ett extra tack. Men viktigt är också att lyfta fram alla de arbetsgivare, ingen nämnd och ingen glömd, som faktiskt tar ett stort ansvar att våga anställa personer som länge varit utanför arbetsmarknaden. Utan er så skulle inte alla de som fått anställning under året ha fått den chans som så många fler förtjänar. Ett stort tack till er!

4 MÅLOMRÅDE : GF Chansen är ett allmännyttigt socialt företag i form av ett Gemenskapsföretag GF Chansen är ett Probono Business företag. GF Chansens uppnår sitt allmännyttiga syfte och sina sociala/samhälleliga mål. Vårt uppdrag är att integrera psykiskt sköra och andra som länge (minst år) varit utan arbete på arbetsmarknaden. Vi har under verksamhetsåret attraherat 50 personer att delta i Chansen programmet för att öka sin anställbarhet. Vi redovisar, i vårt sociala bokslut, antaget vid bolagsstämman :e maj 0, i vilken vi uppnått vårt allmännyttiga syfte och våra sociala/samhälleliga mål. Under året har 06 personer deltagit i Chansenprogrammet! Aktiebolagets vinst återinvesteras för att maximera den sociala nyttan. Vid bolagsstämman :e maj 0 beslutades att hela vinsten återinvesteras i ny räkning. GF Chansen är både affärsmässigt och socialt Se redovisningens målområde. framgångsrikt som företag.. GF Chansen följer principerna för Probono Business AB:s standardiserade modell för Gemenskapsföretag. GF Chansen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Gemenskapsföretaget består av en ideell förening (primärorganisation) och ett aktiebolag (sekundärorganisation). Dessa juridiska personer är registrerade och har ett organisationsnummer. Den ideella föreningen har ett allmännyttigt syfte. Den ideella föreningen heläger aktiebolaget. GF Chansen ideell förening, organisationsnummer med sju juridiska personer som medlemmar (sex företag och en ideell förening). GF Chansen AB, organisationsnummer Ur Chansens (ideell förening) stadgar: Föreningen har till ändamål att verka för integration av psykiskt sköra människor i arbetsliv och samhälle. Föreningen ska därutöver också verka för integration av andra grupper som står långt från arbete. Därutöver ska föreningen äga företag som bedriver affärsmässig verksamhet. Enligt aktieboken, 0 05 äger den ideella föreningen 00 % av bolagets aktier. Föreningen äger ett företag som under formell självständighet men under föreningens styrning på affärsmässiga grunder förverkligar föreningens allmännyttiga syfte. Chansen AB:s bolagsordningen: Tjänster för integrering av människor som står långt från arbete till arbetsmarknaden. Konsultationen vad gäller arbetsträning, arbetsförmågebedömning och arbetsrehabilitering samt därmed angränsande verksamheter. Bedriva verksamhet i syfte att sysselsätta psykiskt sköra människor och andra som står långt från arbetsmarknaden.

5 MÅLOMRÅDE : GF Chansen är ett allmännyttigt socialt företag i form av ett Gemenskapsföretag. Gemenskapsföretaget är ett socialt företag enligt svensk definition (Tillväxtverket). Arbetsintegrerande sociala företag är de företag som driver näringsverksamhet med övergripande ändamål att: a) integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete i arbetsliv och samhälle. b) som i huvudsak återinvesterar sina vinster. c) som är fristående från offentlig verksamhet. Uppnås genom redovisningen i utfallet av indikatorerna: 06 personer har deltagit i verksamheten, 9 har gått till jobb (indikator..). Vi har 0 återinvesterat hela vår vinst (indikator..). Vi är ett GF bestående av en ideell förening och ett aktiebolag (indikator..).. GF Chansen är ett socialt företag också enligt lag om sociala företag 0..00/5 i Finland. d) skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller annat väldokumenterat sätt. Näringsidkare a) som producerar nyttigheter enligt företagsekonomiska principer. b) som till alla sina anställda arbetstagare, oberoende av dessas produktivitet, betalar ut lön enligt de kollektivavtal som tillämpas i branschen eller om ett sådant inte finns, betalar gängse och skälig lön för arbetet i fråga. Enligt den organisatoriska uppbyggnaden av Gemenskapsföretaget skall deltagarna/de anställda utöva inflytande över organisationen genom föreningen Nyckeln och Personalklubben. Trots att dessa inte varit altiva under verksamhetsåret så anger 76 % av deltagarna att de känner sig delaktiga! Chansen AB är registrerat hos Bolagsverket. Företaget hade en nettoomsättning på miljoner och anställda. De anställdas löner är godkända av Unionen som Chansen AB tecknat kollektivavtal med. AF kontrollerar med Unionen att anställningen och lönen följer avtal. Vi uppfyller delaktighets-principerna! Vi uppfyller kraven på ett allmännyttigt socialt företag! c) av vars anställda arbetstagare minst 0 % är handikappade eller sammanlagt minst 0 % handikappade och långtidsarbetslösa (andel sysselsatta). 86 % av de anställda i Chansen AB ingår i den definierade målgruppen: handikappade (finländsk terminologi) och/eller långtidsarbetslösa.

6 MÅLOMRÅDE : GF Chansen är ett socialt och ekonomiskt framgångsrikt företag Chansen AB är affärsmässigt. framgångsrikt. NETTO- ÅRETS RESULTAT SOLIDITET RÖRELSEMARGINAL LIKVIDITET OMSÄTTNING Vi strävar efter: GF Chansen är ett ekonomiskt tryggt företag. Omsättning =,5 Mkr Resultat = kr Soliditet = 5 % Rörelsemarginal = % Likviditet = kr 6, Mkr 80 7 kr 7,6 % 5,9 % kr. GF Chansen når sina sociala mål. Vårt mål är att: a) 50 personer deltagit under året. Eftersom företaget särskilt finns till för psykiskt sköra ska hälften av deltagarna tillhöra den målgruppen. b) 6 % av deltagarna som slutat på Chansen har gått till avlönat arbete. c) hälften av dem är psykiskt sköra (0 % - 60 %). a) antal deltagare samt andel psykiskt sköra 06 deltagare av vilka 5 % är psykiskt sköra b) andel av deltagarna som slutat som gick till avlönat arbete av 57 personer % c) andel psykiskt sköra av de som gick till arbete 6 % 0 % av deltagarna som slutat har efter Chansen ökat sin disponibla inkomst. 56 % av deltagarna har efter Chansen ökat sin disponibla inkomst. 0 % av deltagarna som slutat har funnit en annan positiv lösning. 0 % av de som lämnat Chansen har funnit en annan positiv lösning än en anställning med avlönat arbete. Högst 0 % av deltagarna som slutat får gå tillbaka till den situation därifrån de kom. 7 % av de som lämnat Chansen har gått tillbaka till den situation som de kom från % av deltagarna anser att de har ökat sin anställbarhet mycket eller ganska mycket. 67 % av de som deltagit i Chansen anser sig ha ökat sin anställbarhet mycket eller ganska mycket.

7 MÅLOMRÅDE : Chansen-programmet fungerar och deltagarna är. Deltagarna har nått sina mål. Vi skall kunna rapportera två () solskenshistorier som resultat av årets arbete. Det började en person hos Chansen som varit arbetslös under flera år. Tidigare hade han varit bosatt i Finland och härstammade från Ryssland. Han hade en civilingenjörsexamen, hade doktorerat inom astronomi och hade väldigt goda kunskaper inom IT. Han hade dock svårigheter med svenska språket. Genom kontakter med Umeå universitet lyckades vi skapa en anställning med kollektivavtalsenlig lön där hans uppdrag gick ut på att skapa en databas, agera som IT-support och reparera/underhålla apparater. En kvinna kom till Chansen, hon hade varit arbetslös under en längre tid. Då hon var ung opererades hon för en hjärntumör vilket medförde att hon fick bestående men. Saker som blev påverkade var exempelvis närminne, balans och ork. Genom välanpassad arbetsträning under en längre tid, har hon idag tillräcklig med ork för att arbeta halvtid. Tillsammans har vi skapat ett arbete åt henne som halvtids- Har din arbetsträning/sysselsättning ökat dina chanser att få ett jobb? Vårt mål är att 80 % skall vara. anställd massageterapeut. 5 % % Ja, i mycket stor 8 % Ja, i ganska stor 8 % miss 9 % Nej, inte alls 9 % Nej, i alltför liten De här exemplen är vi stolta över! Har du nått dina mål med din arbetsträning/ sysselsättning? Vårt mål är att 80 % skall vara. 65 % % Ja, i mycket stor 5 % Ja, i ganska stor 5 % miss 9 % Nej, inte alls 6 % Nej, i alltför liten Har din arbetsträning/sysselsättning förbättrat din förmåga att utföra arbetsuppgifter? Vårt mål är att 80 % skall vara. 67 % 6 % Ja, mycket % % Nej, inte alls miss 5 % Ja, ganska mycket 9 % Nej, i alltför liten

8 MÅLOMRÅDE : Chansen-programmet fungerar och deltagarna är. Deltagarna trivs och är med Chansen. Har din arbetsträning/sysselsättning varit meningsfull? Vårt mål är att 80 % skall vara. 8 % Har din arbetsträning/sysselsättning varit 79 % utvecklande? Vårt mål är att 80 % skall vara. 7 % Ja, mycket 6 % % Nej, mycket lite miss 7 % Ja, ganska mycket % Nej, ganska lite 9 % Ja, mycket % 5 % Nej, mycket lite miss 50 % Ja, ganska mycket 6 % Nej, ganska lite Är din handledare ett bra stöd för dig? Vårt mål är att 80 % skall vara. 98 % % 57 % Ja, mycket bra 0 % Nej, mycket dåligt % Ja, ganska bra miss % Nej, ganska dåligt Är din coach ett bra stöd för dig? Vårt mål är att 80 % skall vara. 97 % % 59 % Ja, mycket bra % Nej, mycket dåligt 8 % Ja, ganska bra miss 0 % Nej, ganska dåligt 5 Har du känt dig delaktig i Chansens verksamhet? Vårt mål är att 80 % skall vara. 76 % % % Mycket nöjd % Mycket missnöjd 5 % Ganska nöjd miss % Ganska missnöjd 6 Hur nöjd är du med din arbetsträning/ sysselsättning som helhet? Vårt mål är att 80 % skall vara. 90 % 0 % 0 % Mycket nöjd % Mycket missnöjd 50 % Ganska nöjd miss 8 % Ganska missnöjd 7 Hur har du trivts under din arbetsträning/ sysselsättning? Vårt mål är att 80 % skall vara. 9 % 9 % Mycket bra % Mycket dåligt 7 % 5 % Ganska bra miss 5 % Ganska dåligt

9 MÅLOMRÅDE : Chansen AB är en bra arbetsgivare. Chansen AB är en väl fungerande arbetsplats. Arbetsmiljöindexet - arbetsmiljön i GF Chansen AB fungerar i sin helhet lika bra som företag generellt, Chansen AB:s totalindexmedeltal är minst 65 (normalläge för företag enligt arbetsmiljöindex). Arbetsgemenskapen - arbetsklimatet, möjligheten till utveckling, arbetsledningen och kommunikationen hos GF Chansen AB är minst lika bra som i företag i snitt, indexet är (normalläge för företag enligt arbetsmiljöindex, S -9). GF Chansen AB:s totalindexmedeltal är 65,. Vad gäller arbetsgemenskapen beträffande arbetsklimatet, möjligheten till utveckling, arbetsledningen och kommunikationen ligger GF Chansen AB över genomsnittet bland företag i allmänhet. GF Chansen AB:s arbetsmiljöindex (S -9) är,5. Medarbetarna - arbetsglädje, arbetsbelastning, möjlighet till personlig utveckling och arbetsförmåga hos GF Chansen AB är minst lika bra som hos företag generellt, indexet är (normalläge för företag enligt arbetsmiljöindex, S 0-8). Vad gäller medarbetarna beträffande arbetsglädje, arbetsbelastning, möjlighet till personlig utveckling och arbetsförmåga, ligger GF Chansen under genomsnittet bland företag i allmänhet. GF Chansen AB:s arbetsmiljöindex (S 0-8) är,8. I vilken grad kan du lita på arbetplatsens ledningsförmåga att fatta beslut som är goda för din arbetsplats framtid? Vårt mål är att: 60 % skall vara 00 % 0 % % Mycket hög 0 % Mycket låg 89 % Ganska hög miss 0 % Ganska låg

10 MÅLOMRÅDE : Chansen AB är en bra arbetsgivare. Chansens organisation, de anställdas inflytande (egenmakt) och trivsel är bra. I vilken får du vid behov stöd och hjälp av närmaste chef? Vårt mål är att 60 % ska vara. Hur bra blir du introducerad till nya saker i ditt arbete? Vårt mål är att 60 % ska vara. 66 % 5 % % % Mycket stor % Mycket liten % Ganska stor miss % Ganska liten 55 % % Mycket bra % Mycket dåligt % Ganska bra miss % Ganska dåligt I vilken grad kan du påverka ärenden som gäller ditt arbete eller din arbetssituation? Vårt mål är att 60 % ska vara. 88 % % % Mycket hög 0 % Mycket låg % Ganska hög miss % Ganska låg Hur nöjd är du med ditt nuvaranda arbete? Vårt mål är att 60 % ska vara. 75 % 5 % 50 % Mycket nöjd 0 % Mycket missnöjd 5 % Ganska nöjd miss 5 % Ganska missnöjd. Chansen vill att verksamheten är attraktiv för båda könen och att de är lika med vår verksamhet. Vår ambition ar att det ska delta ungefär lika många kvinnor som män i Chansens verksamhet. Vi tillåter en differens på mellan 0 % - 60 % till endera könets fördel. Vi har målet att hälften av anställda skall vara kvinnor och hälften män. Vi tillåter en differens på mellan 0 % - 60 % till endera könets fördel. I Chansens verksamhet deltar 60 % män och 0 % kvinnor. I Chansen AB har vi 57 % män och % kvinnor anställda.

11 MÅLOMRÅDE : Chansen AB är en bra arbetsgivare. Chansen vill att verksamheten för anställda är attraktiv för bägge könen och att de är lika med vår verksamhet. 5 I vilken får du vid behov stöd och hjälp av närmaste chef? Vi tillåter en differens på 0 procentenheter till endera könets fördel. Är arbetsklimatet inom din arbetsgrupp spänt och tryckande? Vi tillåter en differens på 0 procentenheter till endera könets fördel. I vilken erbjuder ditt arbete möjlighet till personlig utveckling? Vi tillåter en differens på 0 procentenheter till endera könets fördel. 60 % kvinnor 0% kvinnor 80 % kvinnor 75 % män 75 % män 75 % män 5 procentenheters differens 5 procentenheters differens 5 procentenheters differens 6 I vilken grad kan du påverka ärenden som gäller ditt arbete eller din arbetssituation? Vi tillåter en differens på 0 procentenheter till endera könets fördel. 00 % kvinnor 80 % män 0 procentenhets differens

Socialt Bokslut 2011. GF Chansen

Socialt Bokslut 2011. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Föreningspooler en rekommendation

Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler är en samverkansform för att organisera anställda och arbetsgivare i föreningslivet, till nytta för både föreningar och anställda. ÅSA-projektet ett arbete

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Föreningspooler. en rekommendation

Föreningspooler. en rekommendation Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler är en samverkansform för att organisera anställda och arbetsgivare i föreningslivet, till nytta för både föreningar och anställda. ÅSA-projektet ett arbete

Läs mer

16 personer har anställts. 28 deltagare,

16 personer har anställts. 28 deltagare, Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 Nyfikna på lycka! I årets undersökning har vi funnit att glada skratt med kollegorna får oss att må bra. Vi har också

Läs mer

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F O R M A D I N F R A M T I D A A R B E T S P L AT S. F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR E N V Ä G I N I S A M H Ä L L

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

En social affärsplan till ett växthusprojekt

En social affärsplan till ett växthusprojekt En social affärsplan till ett växthusprojekt 2014 Utbildningscenter toltalt 10000 m 2 II. III. I. IV. V. VI. VI. VI. VI. VI. Odlingskomplex hjärtpunkt 5000 m 2 Starta Eget Program 1000 m 2 Starta Eget

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital Rapport 2006:23 Entreprenörer utan kapital Form omslag: Anna Markevärn Tryckeri: Brommatryck & Brolins AB Utgivningsår: 2006 ISBN: 91-7281-233-8 Fler exemplar av denna rapport kan beställas hos avdelningen

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

Social redovisning. Rapport Vägen ut! Trädgård 2009-2010

Social redovisning. Rapport Vägen ut! Trädgård 2009-2010 Social redovisning Rapport Vägen ut! Trädgård 2009-2010 Detta är en social redovisningsrapport som är gjord i ett av de tiotal sociala företagen som tillsammans bildar Vägen ut! Kooperativen i Göteborg.

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer