R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN"

Transkript

1 R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN ÅRSREDOVISNING 2009

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RÄDDNINGSCHEFEN OM 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI 1 ORGANISATION OCH UPPDRAG 2 VERKSAMHET OCH MÅLUPPFYLLELSE 5 PERSONAL 12 EKONOMISK REDOVISNING DRIFTSREDOVISNING 14 INVESTERINGSREDOVISNING 14 RESULTATRÄKNING 15 BETALNINGSFLÖDESRAPPORT 16 BALANSRÄKNING 17 NOTER 18 REDOVISNINGSPRINCIPER 22 REVISIONSBERÄTTELSE

4 RÄDDNINGSCHEFEN - OM 2009 Jag började mitt nya uppdrag den 1 april. Mitt första verksamhetsår som räddningschef för Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har varit inspirerande och omtumlande. Omtumlande beroende på de minskade kommunbidragen som medlemskommunerna fastställde för 2010 och Inspirerande tack vare alla engagerade och kunniga medarbetare som vill utveckla verksamheten och minimera konsekvensen av ambitionssänkningarna. Förändringar 2009 var planerad att bli förändringens år. En ny organisation för system- och räddningsledning för räddningstjänstverksamheten startades upp den 1 april. Då infördes en gemensam insatsledare i jour med utgångspunkt från Kramfors. De lokala insatsledarna ersattes av en styrkeledare på varje heltidsbrandstation. Utöver dessa ledningsnivåer finns en Räddningschef i beredskap. Implementeringen har fungerat bra med en del barnsjukdomar. Målsättningen med att förbättra förmågan att hantera det samlade behovet av ledning vid räddningsinsatser och samtidigt upprätthålla beredskapen har infriats. Därutöver gynnar en gemensam insatsledare förbundstanken och helhetssynen. I slutet av året fastställde direktionen en ny lägre bemanning av räddningsstyrkornas storlek och en korrigerad administrativ organisation. Dessa förändringar kommer att genomföras Den minskade bemanningen sparar ca. 4,5 Mkr., med helårseffekt först Verksamheten Stora resurser har lagts på att hjälpa medlemskommunerna med bygglovsprocessen kring Ådals- och Bottniabanan. Dessa projekt är helt unika när det gäller byggandet av tunnlar för järnväg. Svårigheten har varit att det saknas nationella riktlinjer för att säkerställa utrymningsbehoven av tunnlarna som kan uppstå i samband med bränder i tåg. Antalet räddningsinsatser har genomförts i normal omfattning. Under sommarens varmaste period hanterades 7 st. samtidiga mark- och skogsbränder. Denna typ av bränder är resurskrävande och långvariga. Med hjälp från försvarsmakten med hemvärnsmän, utrustning och helikoptrar klarades dessa svårigheter av på ett bra sätt. Tyvärr har flera människor dött och skadats svårt vid bränder i bostäder, trafik- och drunkningsolyckor. Vid analys av dessa vardagsolyckor konstaterar vi att de skulle kunna förebyggas. Lärandet av det som hänt kommer att bli en viktig del av hur framtidens förebyggande och förberedande arbete skall formas.

5 RÄDDNINGSCHEFEN - OM 2009 Ekonomi Glädjande har varit att resultatet blev Mkr. Orsaken kan spåras i en stor kostnadsmedvetenhet hos medarbetarna, vakanser i organisationen, försenade investeringsbeslut, minimalt med kompetensutbildning, med mera. Överskottet läggs till det egna kapitalet som en reservation för ökade pensionskostnader de kommande åren. Tillsyn Den 9 december genomförde Länsstyrelsen tillsyn av Direktionens ansvar och verksamhet för skydd mott olyckor. I sammanfattningen skrev länsstyrelsen: I Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen finns ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa samt egendom och miljö. Det som främst måste prioriteras är att analysera orsaken till varför en del räddningsinsatser haft långa insatstider, minska antalet bostadsbränder i Sollefteå och Kramfors samt starta upp med olycksundersökningar och främst då olyckor som lett till dödsfall. Framtidsfrågor Det krävs en hel del förändringar av taktik, metoder och teknik i samband med räddningsinsatser för att kunna utföra, säkra och effektiva räddningsinsatser med en minskad bemanning. Dessa förändringar påbörjades under 2009 och skall vara fullt genomförda Den korrigerade organisationen (ORG2010) som ger medarbetare nya chefer och/eller nya arbetsuppgifter måste implementeras. Arbetet med att utföra kvalitativt bra olycksundersökningar skall startas upp genom att öka resurserna och kunskapen till åtgärder efter räddningsinsatser. En reviderad riskbild och underlag till tredje generationens handlingsprogram måste tas fram. Mats Granat Räddningschef

6 ORGANISATION OCH FÖRBUNDETS GEOGRAFISKA OMRÅDE

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi Resultatet vid bokslutet uppgår till tkr (1 272 tkr) och därmed uppnås de finansiella målet på 0,5 procent av omsättningen. Som tidigare år görs en reservation för ökade pensionskostnader de kommande åren (not 7). Vid delårsbokslutet lades en prognos för helåret på tkr. Det lägre utfallet mot prognosen har sitt upphov i de omställningskostnader som verkställts efter direktionens beslutade besparingsförslag. Som det angavs vid delårsbokslutet är det olika former av personalkostnader såsom anställningsstop och ej tillsatta vakanser inom deltidsverksamheten, samt minskad kompetensutveckling och senarelagda investeringar som står för den största förklaringen till årets resultat. Syftet med ett kommunalförbund är inte att få en avkastning på medlemmarnas pengar, utan istället bedriva en bra verksamhet inom förbundets geografiska område. Med en god hushållning och en ekonomi i balans. För ägarkommunerna blir det en mer kostnadseffektiv lösning än att bedriva räddningstjänst i egen regi. Det är dock viktigt att ägarna inför kommande budgetår kan göra en uppräkning av medlemsbidraget så det står i balans mot verksamhetens nettokostnader. Investeringar Investeringarna under 2009 uppgick till 5.9 mkr jämfört med budgetvolymen på 8.6 mkr. De senarelagda investeringarna har medfört lägre avskrivningar än budgeterat. Räddningstjänstförbundets nettokostnader (exkl avskrivningar) som andel av medlemsintäkterna, uppgick till 92,3 procent och den andelen bör inte ligga för högt, då det inte kan skapas något ekonomiskt utrymme för framtida investeringar. Ökade kostnader för den löpande driften får inte tränga undan investeringar och en vaksamhet är nödvändig för att klara de kommande årens investeringsbehov. Att lånefinansiera till investeringar är inte ett alternativ eftersom förbundets direktion, genom de fastställda finansiella målen, beslutat att investeringar skall finansieras genom egna medel. Pensioner Hanteringen av pensionsskulden vid förbundsbildningen var de första åren ett problem på grund av osäkra prognoser och hur avsättningen ska hanteras inom förbundet. Lösningen med ett ökat PO-pålägg fungerar bra, om prognoserna från KPA är relativt stabila över tid. Avsättningar till pensionsskulden finns under not 16 och den del som belastar resultaträkningen finns angiven som pensionskostnad inkl. särskild löneskatt under not 2. Nästa år visar prognosen för den del som avser kostnaden i not 2 en lägre utgift med cirka 700 tkr. Prognos (tkr) Pensionsskuld Personal Under året som gått har de ej tillsatta vakanserna på deltidssidan ackumulerats till ett stort rekryteringsbehov på st deltidsanställda. Kravet att de ska bo och arbeta på orten gör därmed rekryteringsunderlaget begränsat. Fördelningen av behovet är följande: Nyland (4-5st) Ullånger (5-6st) Nordingrå (2st) Näsåker (4-5st) Junsele (2st) Ramsele (2st) och Sollefteå deltid (1-2st) 1

8 ORGANISATION OCH UPPDRAG ORGANISATION OCH UPPDRAG Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen är ett kommunalförbund mellan Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun. Förbundet skall svara för en gemensam räddningstjänstorganisation åt medlemskommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en. Förbundet leds av en direktion och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat uppdraget samt hur verksamheten skall styras. Förbundsdirektionen är räddningsnämnd för medlemskommunerna. Syfte Kommunalförbundet skall möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en gemensam ledning. Uppdrag Enligt aktuell förbundsordning ankommer det på förbundet att bland annat svara för: Räddningsinsatser vid olyckshändelser och vid överhängande fara för olyckshändelser som definieras som räddningstjänst enligt lag eller annan författning. Sotningsverksamheten. Att granskning av skriftliga redogörelser, tillsyn och kontroll av brandskyddet utförs regelbundet. Tillsyn av anläggningar med farlig verksamhet enligt 2 kap 4 lag om skydd mot olyckor. Att kommunalförbundet har ett aktuellt handlingsprogram för räddningsinsatser. Att kommunalförbundet har ett aktuellt handlingsprogram för olycksförebyggande åtgärder. Programmet skall redovisa målsättningen för sådana åtgärder samt de risker för olyckor som finns och som kan föranleda räddningsinsats. Programmet skall också redovisa hur den förebyggande verksamheten är planerad och hur säkerhetsarbetet bedrivs. Att den olycka som föranlett en räddningsinsats i efterhand blir undersökt. Syftet med undersökningen skall vara att i skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur insatserna har genomförts. Styrning Verksamheten skall planeras, genomföras och följas upp utifrån: Förbundsordningen som fastställs av respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige. Ett handlingsprogram för skydd mot olyckor som fastställs av direktionen för varje mandatperiod. En årlig övergripande verksamhetsplan som fastställs av direktionen. 2

9 ORGANISATION OCH UPPDRAG Mål I Lagen om skydd mot olyckor anges nationella mål för verksamheten. De två nationella målen har i Handlingsprogrammet kompletteras med lokala säkerhetsmål. Dessa säkerhetsmål ligger som grund för Räddningstjänstens verksamhetsplan och genomförandet av aktiviteterna. Nationella mål 1. Lagen syftar till att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 2. Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektiv sätt. Säkerhetsmål - före en olycka Enskilda ska kunna bo och vistas i Höga Kusten - Ådalen utan att utsättas för oacceptabla risker för olyckor. Med stöd från medlemskommunernas och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalens arbete ska den enskilde kunna känna sig säker och trygg. Enskilda och andra som utsätts för särskilda risker i samhället ska få extra stöd i sitt arbete med att öka skyddet mot olyckor. Den enskilde ska mötas av samordnade insatser för att underlätta arbetet med skydd mot olyckor. Säkerhetsmål - vid en olycka När den enskildes förmåga att hantera en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten komma till undsättning inom rimlig tid från det att olyckan upptäcks. I arbetet med att skydda människors liv, hälsa, miljö och egendom ska den enskilde bli förvissad om att räddningstjänsten genomför räddningsinsatser på ett effektivt och miljömedvetet sätt. Säkerhetsmål - efter en olycka Vid inträffade olyckor ska räddningstjänsten avslutas på ett sådant sätt att den enskilde får stöd i den uppkomna situationen. Kunskap om orsak och förlopp från inträffade olyckor ska tas tillvara för att ge den enskilde ett bättre skydd i framtiden. 3

10 ORGANISATION OCH UPPDRAG Förebyggande arbete Förbundet har haft en skyddsavdelning som svarat för det förebyggande arbetet och stödet till kommunernas krishanteringsarbete. Det förebyggande arbetet kan delas upp i ett eget ansvar för tillsynsverksamhet och för skydd mot olyckor samt brandfarliga och explosiva varor, råd och information till enskilda och juridiska personer, extern utbildning, stöd till kommunerna i plan- och byggprocessen, med mera. Räddningsverksamheten Förbundet har tre heltidsstationer med räddningspersonal i jour och i beredskap, sex deltidsstationer med räddningspersonal i beredskap och ett värn som arbetar operativt med räddningstjänst, och som rycker ut när larmet går. Förutom detta har förbundet haft en räddningsavdelning som arbetat med räddningsinsatser mer strategiskt och förbundsövergripande. Uppgiften låg där i att utveckla de delar av begreppet räddningstjänstinsats som tillhör planering inför olycka, att leda och genomföra insatser samt åtgärder efter räddningsinsats. Efterföljande arbete Alla insatser som genomförts har följts upp av räddningsavdelningen och erfarenheter från insatserna förs tillbaka in i organisationen. Underlagen fungerar som stöd till fortsatt utveckling av förmågan att genomföra räddningsinsatser. Identifiering av olycksorsaker och utvärdering av räddningsinsatser kräver ökad kunskap och mer resurser. Efterföljande åtgärder är en framtidsfråga. Kunskapen från det som hänt lokalt, nationellt och internationellt är en viktig drivkraft för att förbättra förmågan att minska sannolikheten för och konsekvenserna av oönskade händelser på lokal nivå Förändringens år 2009 var planerad att bli förändringens år för räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. Den ekonomiska verkligheten med kraftigt minskade skatteintäkter och därmed kommande minskningar av kommunbidragen gjorde att stora resurser har använts till att jobba fram förslag till besparingar och förändring av teknik och metodik. Under 2009 var året då det utöver den ordinarie verksamheten skulle ägnas särskild energi åt: Implementeringen av ny befälsorganisation. Utarbeta ett förslag till utryckningsorganisation som klarar uppgiften och ryms inom de ekonomiska ramar som givits. Intern utbildning och övning. Arbetsmiljö (inkl fysisk träning). Brandskydd i egna hem och i skolmiljöer. Specialisering och tydliggörande av ansvar. 4

11 VERKSAMHET OCH- MÅLUPPFYLLELSE Ny befälsorganisation Den första april infördes en ny operativ ledningsnivå, insatsledare i jour. Insatsledaren är förbundsgemensam och utgår ifrån brandstationen i Kramfors och skall svara för den operativa ledningen inom hela förbundets geografiska område. Uppgiften är att ständigt bevaka att Räddningstjänstens insatssystem fungerar och vid behov ta över räddningsledareuppgiften från styrkeledarna och då ansvara för insatsledningen vid stora och omfattande räddningsinsatser. Förslag till utryckningsorganisation I april enade medlemskommunerna sig om att kommunbidraget skall minskas med 1 procent 2010 och ytterligare 1 procent För att få en budget i balans togs ett förslag till besparingar fram som minskar nettokostnaden med 6,5 Mkr till Delar av besparingsförslaget ifrågasattes av Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över verksamheten skydd mot olyckor. Förslaget omarbetades och sparbehoven minskades till 4,5 Mkr genom att delar av årets goda resultat förväntas kunna bibehållas över tiden. Efter ett möte mellan direktionen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) samt Länsstyrelsen fastställde direktionen ett reviderat förslag. Intern utbildning och övning Övningsverksamheten för hel- och deltidsanställd räddningspersonal har nått upp till planerad nivå som är minst 100 h/medarbetare på heltid och minst 50 h/medarbetare på deltid. En intern arbetsledarutbildning har genomförts med alla styrkeledare på heltid under tre dagar samt en dags uppföljning där även insatsledarna deltog. På uppdrag från direktionen har styrkeledarna på deltid i Näsåker, Ramsele och Junsele erhållit en två dagars fortbildningskurs för räddningsledare. 7 deltidsanställda brandmän har genomgått grundutbildning och en har genomgått räddningsledarutbildning hos MSB. Frekvent övningsverksamhet för rollerna Insatsledare och Räddningschef i beredskap har startats upp i slutet av året med målet att genomföra minst 8 övningar/ individ och år. Arbetsmiljö En dialog kring behovet av att förändra lokalerna i Ullånger, Nyland, Ramsele och Näsåker har startats upp med fastighetsägarna. Näsåker fick i slutet av året nya personalutrymmen vilket var den absolut viktigaste bristen att lösa. Skyddsronder, arbetsplatsträffar, central samverkan, fysisk träning, m.m. har genomförts i den omfattning som planerats och finns reglerade i styrdokument. En arbetsmiljöutbildning för arbetsledande räddningspersonal på deltid har genomförts under

12 VERKSAMHET OCH- MÅLUPPFYLLELSE Brandskydd i egna hem och i skolmiljöer Brandskyddsföreningens koncept Säkert hem har inte riktigt slagit igenom med den kraft som förespeglats. Konceptet fungerar bäst i samband med nyproduktion eller totalrenoveringar av bostäder. Flera delar i konceptet försöker vi överföra till äldreboenden m.m. genom dialog med fastighetsägare, nyttjanderättshavare och vårdansvariga. Skyddet av skolmiljöer har skett genom att tillsynsverksamheten har prioriterat dessa objekt. Även utbildning av elever i årskurs 1, 4 och 7 samt dagisveckor på brandstationerna har haft som mål att höja barnen och deras föräldrars förmåga att förebygga och hantera bränder samt andra vardagsolyckor. Specialisering och tydliggörande av ansvar Ansvar och befogenheter har flyttats ut i organisationen. Ansvarsområden har skapats, fördelats, dokumenterats och tydliggjorts. Kansliets stöd till direktionen, förbundsledningen och kärnverksamheten har startats upp. Då mycket tid fick nyttjas till besparingsförslagens framtagande finns delar av arbetet kvar inför Framförallt är det informationsstödet inklusive IT-tekniken som måste revideras. Framtagande och tillgängliggöra publicering av styrdokument och arbetsmiljörutiner är de områden som behöver arbetas igenom först. Övrigt strategiskt Direktionen har fastställt ett nytt Handlingsprogram för skydd mot olyckor för perioden 10 juni 2009 till 31 december Under denna period är målsättningen att ta fram en ny riskbild som skall vara ett underlag till förändring av verksamheten och nästa mandatperiods handlingsprogram. Framtagande av en reviderad riskbild har startats upp 2009 med målet att färdigställas under

13 VERKSAMHET OCH- MÅLUPPFYLLELSE Verksamheten för skydd mot olyckor Verksamheten har genomförts i stort sett som planerat trots vakanser. Processen kring besparingsförslaget och förbundschefsbytet har inneburit att metod- och teknikutvecklingen samt de interna kompetenshöjande aktiviteterna haft en låg prioritet. Processen kring besparingsförslagen och en del vakanser inom organisationen har påverkat verksamhetens måluppfyllelse till viss del. Det förebyggande arbetet inte riktigt nått upp till den planerade nivån och uppföljningen av räddningsinsatserna har inte genomförts på ett systematiskt sätt. Förebyggande åtgärder Tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten är myndighetsutövning som medlemskommunerna har uppdragit till direktionen att ansvara för. Det kommunala ansvaret finns reglerat i Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillsynsbesök Antal Anmärkning Föreläggande LSO 2 kap LSO 2 kap LBE Skriftlig redogörelse % lever upp till kraven Plan- och byggprocessen Räddningstjänsten fungerar som stöd och remissinstans till kommunernas ansvar för plan- och byggprocessen. Under 2010 har stora resurser lagts för att stödja granskningen av brand- och utrymningsproblematiken vid Ådals- och Botniabanans sträckning genom tunnlar i berg. 7

14 VERKSAMHET OCH- MÅLUPPFYLLELSE Extern utbildning Den externa utbildningen är ett viktigt verktyg för att öka riskmedvetenheten i samhället. Verksamheten finansieras genom att statsbidrag utbetalas för vissa kurser och övrig utbildning finansieras genom att kunderna betalar för utbildningen. Under året har följande externa kurser genomförts: Utbildning Antal kurser (st) Heta arbeten 11 Allmän brandkunskap 135 Brandsäkra hem 2 Sjukvård 11 Brandombud 4 Övriga utbildningar 11 I samband med studiebesök på brandstationerna ges information om hur bränder och andra vardagsolyckor kan förebyggas och hanteras av enskilda. Ett stort antal studiebesök har genomförts under året. Sotning Kommunerna har delegerat ansvaret för sotningsverksamheten till Direktionen. Rengöring av rökkanaler, förbränningsanläggningar och imkanaler samt brandskyddskontroller utförs på entreprenad av en skorstensfejarmästare i varje kommun. Under 2009 har 85% av planerad rengöring utförts och 5811 brandskyddskontroller. Vid 2594 kontroller har brister upptäckts. 65% av dessa avser tillträdesskydd och 35% avser brister i rökkanaler eller förbränningsanläggningen. 268 dispenser till enskilda har beviljats som ger möjlighet att rengöra sin egen förbränningsanläggning. Övrigt Räddningstjänsten fungerar som kommunernas brandsakkunniga och får därför svara på en rad remissförfrågningar. Andra viktiga förebyggande uppgifter är att ge enskilda och juridiska personer råd och information om hur de kan leva upp till lagens krav på enskilda, nyttjanderättshavare, med flera. 8

15 VERKSAMHET OCH- MÅLUPPFYLLELSE Räddningstjänstverksamhet Förberedelser Övningsverksamheten och den fysiska träningen når upp till den nivå som finns reglerat i styrdokument. Insatsplanering och utvecklingsarbete har genomförts i minimal omfattning. Fastighetsskötsel, materielvård och fordonsunderhåll har utförts enligt behov. Insatser Det statistiska underlaget är litet och det är därför svårt att göra trovärdiga analyser av insatserna under ett verksamhetsår. De larmtyper som har minskat är larm om brand i skolor, förskolor och trävaruindustrier. Ökad larmfrekvens har det varit på IVPA och larm till brand i fritidshus. Övriga larmtyper följer tidigare års siffror. Den största risken att dö eller skadas allvarligt i samband med olyckor är brand i bostad, trafikoch drunkningsolyckor, de så kallade vardagsolyckorna. Under 2009 var det en bostadsdödsbrand i Sollefteå och en i Härnösand. En singelolycka i Nyland med dödlig utgång och en trafikolycka mellan två tunga fordon söder om Härnösand där en person dog. Samt en tragisk båtolycka, där två människor drunknade, i Fjällsjöälven, uppströms Kilforsens kraftstation. Samtliga dessa olyckor hade kunnat få ett annat resultat om de inblandade hade haft en större riskmedvetenhet. Naturolyckor är en annan olyckstyp som ökat med allt större konsekvenser över tid. Skogsbränder på grund av torka och översvämningar förorsakade av stora regnmängder, som också orsakade dammbrott, har belastat våra resurser mycket under sommaren. Den stora utmaningen var att hantera sju samtidigt pågående skogsbränder. Dessa insatser löstes genom en hård prioritering och med hjälp av resurser från försvarsmakten, andra räddningstjänster, skogsägare och privata entreprenörer. I väntan på ambulans (IVPA) är en uppgift vi utför på uppdrag av Landstinget. Verksamheten bedrivs i Nordingrå, Viksjö, Ramsele och Junsele. Dessa larm ökar och upplevs som mycket viktig för de som behöver hjälp när ambulansen har lång framkörningstid. Landstingets och vår målsättning är att införa denna verksamhet på alla orter där vi har en brandstation. En projektledare har anställts av Kommunförbundet i Västernorrland som har påbörjat planeringen och införandet av IVPA i hela länet. 9

16 VERKSAMHET OCH- MÅLUPPFYLLELSE Räddningsinsatser per station: Station Totalt Härnösand Kramfors Nyland Ullånger Nordingrå Sollefteå Näsåker Junsele Ramsele Totalt Räddningsinsatser per olyckstyp: Olyckstyp / år Totalt Brand i byggnad Brand ej i byggnad Trafikolycka Utsläpp av farligt ämne Drunkning-/tillbud Nödställd person Nödställt djur Stormskada Annat ras Översvämning av vattendrag Annan vattenskada Annan olycka Automatlarm, ej brand/gas Förmodad brand Falsklarm brand Förmodad räddning Falsklarm räddning I väntan på ambulans (IVPA) Hjälp till ambulans Hjälp till polis Felindikering från automatlarm Inbrottslarm Hiss ej nödläge Annat uppdrag Totalt

17 VERKSAMHET OCHMÅLUPPFYLLELSE Efterföljande åtgärder Utredningar Under 2009 har inga olycks- eller olycksförloppsutredningar genomförts. Denna brist har uppmärksammats av tillsynsmyndigheten och redovisats i protokollet efter höstens tillsyn. Vid 14 räddningsinsatser har resultatet av utvärderingen av insatserna resulterat i skriftlig rapport. De viktigaste slutsatserna detta år har varit att tydliggöra ledningsnivåernas ansvar och befogenheter, förbättra dokumentationen och att skapa bättre förberedelser för samverkan med de externa resurserna som behövs för att klara av långvariga och resurskrävande insatser. I samband med bränder begär ibland förundersökningsledaren ett utlåtande om risk för brandoch rökspridning och därmed om risk för människors liv och hälsa förelegat, så kallat sakkunnigutlåtande. Under 2009 har fem utlåtanden skrivits. Krisbearbetning Efter svårare räddningsinsatser har den interna stödsamtalsorganisationen aktiverats. Debriefinggruppen används i första hand för egen personal men kan och har samnyttjats med andra organisationer bland annat med ambulanssjukvården. Gruppen har aktiverats efter fem räddningsinsatser under Utöver detta har gruppen deltagit vid en utbildningsdag om barn och ungdomars sorg samt medverkat vid tre tillfällen under Svenska kyrkans temadagar för årskurs 7 i Sollefteå under temat Den plötsliga döden. 11

18 PERSONAL ÖVERSIKT Sjukdom och utbildningsinsatser Räddningstjänsten har låg sjukfrånvaro, träningspass finns schemalagda och är en daglig aktivitet som personal i utryckande tjänst deltar i och det kan förklara det låga sjukfrånvarotalet. Det har under året endast funnits en längre sjukskrivning och efter rehabilitering har personen återgått till ordinarie tjänst. All utbildning och övning finns schemalagd och följer lagd plan på årsbasis. Det har utbildats en räddningsledare A och 7st på räddningsinsats (grundutbildning, deltid). Rekryteringsbehov och personalförsörjning Ett arbete med att säkerställa kompetensen inom förbundet har initierats av den under året tillträdande räddningschefen. En inventering av de framtida behoven har under hösten genomförts och det resulterar i en flerårig handlingsplan som tillgodoser behovet av rekrytering och kompetenshöjande åtgärder, samt utbildning av personalen. Ett problemområde är dock möjligheten att finna lämpliga kandidater för rekrytering inom deltiden. För att upprätthålla en balans av personal på deltidsstationerna där tjänstgörings sker enligt fastlagt schema med beredskap kräver det en större insats i fråga om framförhållning än vad det gör inom heltiden. Kravet är att de ska bo och arbeta på orten i fråga och det gör att rekryteringsunderlaget blir begränsat. Pensionsavgångar De anställda som har tillräcklig tid i utryckande tjänst kan ta ut full pension vid 58 års ålder och det gör planeringen lite svårare att uppskatta eftersom spannet mellan 58 år upp till 65 år skapar en osäkerhet för arbetsgivaren, när de anställda verkligen bestämmer sig för att ta ut ålderspension. Pensionsavgångar (teoretiskt) ÅR Antal

19 PERSONAL STATISTIK Heltid/Dagtidsstyrkor/Kansli (tillsvidareanställda) Åldersfördelning Män Kvinnor Totalt Procent ,3% ,3% ,5% ,8% ,0% Summa ,0% Fördelning per kategori Män Kvinnor Totalt Procent Befäl- och heltidssstyrkor (tillsvidareanställda) ,0% Deltidsstyrkor och värn (beredskapsanställda) ,9% Kansli och ledning (tillsvidareanställda) ,5% Timanställd extrapersonal ,7% Summa ,0% Totalt arbetad tid i timmar Män Kvinnor Totalt Procent A: <=29 ÅR ,7% B: ÅR ,6% C: >=50 ÅR ,7% Summa ,0% Medelålder Män Kvinnor Totalt Summa 42,9 36,8 42,7 Sjukfrv Arb tid Sjukfrv Totalt sjukfrånvaro i % 2009 tim tim % A: <=29 ÅR ,7% B: ÅR ,2% C: >=50 ÅR ,7% Totalsumma: ,5% 2009 Total sjukfrånvaro > 59 dagar Antal Antal % av kaldgr kaldgr > 59 totalt år , år år , år 0 0 > 50 år ,1 Totalsumma: ,9 Sjukfrånvaro (tim) Anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro av arbetad tid 1,7% 0,8% 1,1% 2,5% Summa sjukfrånvaro för kvinnor (timmar) Summa sjukfrånvaro för män (timmar) Sjukfrånvaro för personal under 29 år (timmar) Sjukfrånvaro för personal år (timmar) Sjukfrånvaro för personal 50 år eller mer (timmar) Total sjukfrånvaro Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 99% 99% 99% 99% Sjuk 59 dgr eller mer 55% 0% 0% 0% 13

20 EKONOMISK REDOVISNING Driftsredovisning DRIFTSREDOVISNING (tkr) 2009 INTÄKTER KOSTNADER NETTO RESULTAT NETTO BUDGET BUDGET AVVIKELSE LEDNING/KANSLI RÄDDNING/SKYDD HELTIDSSTATIONER DELTIDSSTATIONER Kommunbidrag Kapitalkostnader SUMMA Investeringsredovisning Investeringar (tkr) Helårs Budget Utfall Prognos Transportbilar Tankbil - Sollefteå Tankbil - Härnösand Insatsledarfordon Volvo V70 FBA Insatsledarbil XRC Ny båt 407 (2010?) Diverse Hydralverktyg (300 tkr) Värmekameror (400 tkr) 400 Övrigt 32 SUMMA

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN ÅRSREDOVISNING 2008 2 Innehållsförteckning Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 3 Räddningschefen om 2008 4-5 Vad gör Räddningstjänsten med dina pengar? 6 Organisation

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Plats och tid Brandstationen i Härnösand, 2008-09-30, klockan 13.30 15.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson (ordförande),

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 2014-01-24/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). År 2013 blev ett förhållandevis lugnt år med tanke på antalet utryckningar. Trots att det under januari

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer