R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN"

Transkript

1 R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN ÅRSREDOVISNING 2009

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RÄDDNINGSCHEFEN OM 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI 1 ORGANISATION OCH UPPDRAG 2 VERKSAMHET OCH MÅLUPPFYLLELSE 5 PERSONAL 12 EKONOMISK REDOVISNING DRIFTSREDOVISNING 14 INVESTERINGSREDOVISNING 14 RESULTATRÄKNING 15 BETALNINGSFLÖDESRAPPORT 16 BALANSRÄKNING 17 NOTER 18 REDOVISNINGSPRINCIPER 22 REVISIONSBERÄTTELSE

4 RÄDDNINGSCHEFEN - OM 2009 Jag började mitt nya uppdrag den 1 april. Mitt första verksamhetsår som räddningschef för Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har varit inspirerande och omtumlande. Omtumlande beroende på de minskade kommunbidragen som medlemskommunerna fastställde för 2010 och Inspirerande tack vare alla engagerade och kunniga medarbetare som vill utveckla verksamheten och minimera konsekvensen av ambitionssänkningarna. Förändringar 2009 var planerad att bli förändringens år. En ny organisation för system- och räddningsledning för räddningstjänstverksamheten startades upp den 1 april. Då infördes en gemensam insatsledare i jour med utgångspunkt från Kramfors. De lokala insatsledarna ersattes av en styrkeledare på varje heltidsbrandstation. Utöver dessa ledningsnivåer finns en Räddningschef i beredskap. Implementeringen har fungerat bra med en del barnsjukdomar. Målsättningen med att förbättra förmågan att hantera det samlade behovet av ledning vid räddningsinsatser och samtidigt upprätthålla beredskapen har infriats. Därutöver gynnar en gemensam insatsledare förbundstanken och helhetssynen. I slutet av året fastställde direktionen en ny lägre bemanning av räddningsstyrkornas storlek och en korrigerad administrativ organisation. Dessa förändringar kommer att genomföras Den minskade bemanningen sparar ca. 4,5 Mkr., med helårseffekt först Verksamheten Stora resurser har lagts på att hjälpa medlemskommunerna med bygglovsprocessen kring Ådals- och Bottniabanan. Dessa projekt är helt unika när det gäller byggandet av tunnlar för järnväg. Svårigheten har varit att det saknas nationella riktlinjer för att säkerställa utrymningsbehoven av tunnlarna som kan uppstå i samband med bränder i tåg. Antalet räddningsinsatser har genomförts i normal omfattning. Under sommarens varmaste period hanterades 7 st. samtidiga mark- och skogsbränder. Denna typ av bränder är resurskrävande och långvariga. Med hjälp från försvarsmakten med hemvärnsmän, utrustning och helikoptrar klarades dessa svårigheter av på ett bra sätt. Tyvärr har flera människor dött och skadats svårt vid bränder i bostäder, trafik- och drunkningsolyckor. Vid analys av dessa vardagsolyckor konstaterar vi att de skulle kunna förebyggas. Lärandet av det som hänt kommer att bli en viktig del av hur framtidens förebyggande och förberedande arbete skall formas.

5 RÄDDNINGSCHEFEN - OM 2009 Ekonomi Glädjande har varit att resultatet blev Mkr. Orsaken kan spåras i en stor kostnadsmedvetenhet hos medarbetarna, vakanser i organisationen, försenade investeringsbeslut, minimalt med kompetensutbildning, med mera. Överskottet läggs till det egna kapitalet som en reservation för ökade pensionskostnader de kommande åren. Tillsyn Den 9 december genomförde Länsstyrelsen tillsyn av Direktionens ansvar och verksamhet för skydd mott olyckor. I sammanfattningen skrev länsstyrelsen: I Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen finns ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa samt egendom och miljö. Det som främst måste prioriteras är att analysera orsaken till varför en del räddningsinsatser haft långa insatstider, minska antalet bostadsbränder i Sollefteå och Kramfors samt starta upp med olycksundersökningar och främst då olyckor som lett till dödsfall. Framtidsfrågor Det krävs en hel del förändringar av taktik, metoder och teknik i samband med räddningsinsatser för att kunna utföra, säkra och effektiva räddningsinsatser med en minskad bemanning. Dessa förändringar påbörjades under 2009 och skall vara fullt genomförda Den korrigerade organisationen (ORG2010) som ger medarbetare nya chefer och/eller nya arbetsuppgifter måste implementeras. Arbetet med att utföra kvalitativt bra olycksundersökningar skall startas upp genom att öka resurserna och kunskapen till åtgärder efter räddningsinsatser. En reviderad riskbild och underlag till tredje generationens handlingsprogram måste tas fram. Mats Granat Räddningschef

6 ORGANISATION OCH FÖRBUNDETS GEOGRAFISKA OMRÅDE

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi Resultatet vid bokslutet uppgår till tkr (1 272 tkr) och därmed uppnås de finansiella målet på 0,5 procent av omsättningen. Som tidigare år görs en reservation för ökade pensionskostnader de kommande åren (not 7). Vid delårsbokslutet lades en prognos för helåret på tkr. Det lägre utfallet mot prognosen har sitt upphov i de omställningskostnader som verkställts efter direktionens beslutade besparingsförslag. Som det angavs vid delårsbokslutet är det olika former av personalkostnader såsom anställningsstop och ej tillsatta vakanser inom deltidsverksamheten, samt minskad kompetensutveckling och senarelagda investeringar som står för den största förklaringen till årets resultat. Syftet med ett kommunalförbund är inte att få en avkastning på medlemmarnas pengar, utan istället bedriva en bra verksamhet inom förbundets geografiska område. Med en god hushållning och en ekonomi i balans. För ägarkommunerna blir det en mer kostnadseffektiv lösning än att bedriva räddningstjänst i egen regi. Det är dock viktigt att ägarna inför kommande budgetår kan göra en uppräkning av medlemsbidraget så det står i balans mot verksamhetens nettokostnader. Investeringar Investeringarna under 2009 uppgick till 5.9 mkr jämfört med budgetvolymen på 8.6 mkr. De senarelagda investeringarna har medfört lägre avskrivningar än budgeterat. Räddningstjänstförbundets nettokostnader (exkl avskrivningar) som andel av medlemsintäkterna, uppgick till 92,3 procent och den andelen bör inte ligga för högt, då det inte kan skapas något ekonomiskt utrymme för framtida investeringar. Ökade kostnader för den löpande driften får inte tränga undan investeringar och en vaksamhet är nödvändig för att klara de kommande årens investeringsbehov. Att lånefinansiera till investeringar är inte ett alternativ eftersom förbundets direktion, genom de fastställda finansiella målen, beslutat att investeringar skall finansieras genom egna medel. Pensioner Hanteringen av pensionsskulden vid förbundsbildningen var de första åren ett problem på grund av osäkra prognoser och hur avsättningen ska hanteras inom förbundet. Lösningen med ett ökat PO-pålägg fungerar bra, om prognoserna från KPA är relativt stabila över tid. Avsättningar till pensionsskulden finns under not 16 och den del som belastar resultaträkningen finns angiven som pensionskostnad inkl. särskild löneskatt under not 2. Nästa år visar prognosen för den del som avser kostnaden i not 2 en lägre utgift med cirka 700 tkr. Prognos (tkr) Pensionsskuld Personal Under året som gått har de ej tillsatta vakanserna på deltidssidan ackumulerats till ett stort rekryteringsbehov på st deltidsanställda. Kravet att de ska bo och arbeta på orten gör därmed rekryteringsunderlaget begränsat. Fördelningen av behovet är följande: Nyland (4-5st) Ullånger (5-6st) Nordingrå (2st) Näsåker (4-5st) Junsele (2st) Ramsele (2st) och Sollefteå deltid (1-2st) 1

8 ORGANISATION OCH UPPDRAG ORGANISATION OCH UPPDRAG Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen är ett kommunalförbund mellan Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun. Förbundet skall svara för en gemensam räddningstjänstorganisation åt medlemskommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en. Förbundet leds av en direktion och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat uppdraget samt hur verksamheten skall styras. Förbundsdirektionen är räddningsnämnd för medlemskommunerna. Syfte Kommunalförbundet skall möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en gemensam ledning. Uppdrag Enligt aktuell förbundsordning ankommer det på förbundet att bland annat svara för: Räddningsinsatser vid olyckshändelser och vid överhängande fara för olyckshändelser som definieras som räddningstjänst enligt lag eller annan författning. Sotningsverksamheten. Att granskning av skriftliga redogörelser, tillsyn och kontroll av brandskyddet utförs regelbundet. Tillsyn av anläggningar med farlig verksamhet enligt 2 kap 4 lag om skydd mot olyckor. Att kommunalförbundet har ett aktuellt handlingsprogram för räddningsinsatser. Att kommunalförbundet har ett aktuellt handlingsprogram för olycksförebyggande åtgärder. Programmet skall redovisa målsättningen för sådana åtgärder samt de risker för olyckor som finns och som kan föranleda räddningsinsats. Programmet skall också redovisa hur den förebyggande verksamheten är planerad och hur säkerhetsarbetet bedrivs. Att den olycka som föranlett en räddningsinsats i efterhand blir undersökt. Syftet med undersökningen skall vara att i skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur insatserna har genomförts. Styrning Verksamheten skall planeras, genomföras och följas upp utifrån: Förbundsordningen som fastställs av respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige. Ett handlingsprogram för skydd mot olyckor som fastställs av direktionen för varje mandatperiod. En årlig övergripande verksamhetsplan som fastställs av direktionen. 2

9 ORGANISATION OCH UPPDRAG Mål I Lagen om skydd mot olyckor anges nationella mål för verksamheten. De två nationella målen har i Handlingsprogrammet kompletteras med lokala säkerhetsmål. Dessa säkerhetsmål ligger som grund för Räddningstjänstens verksamhetsplan och genomförandet av aktiviteterna. Nationella mål 1. Lagen syftar till att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 2. Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektiv sätt. Säkerhetsmål - före en olycka Enskilda ska kunna bo och vistas i Höga Kusten - Ådalen utan att utsättas för oacceptabla risker för olyckor. Med stöd från medlemskommunernas och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalens arbete ska den enskilde kunna känna sig säker och trygg. Enskilda och andra som utsätts för särskilda risker i samhället ska få extra stöd i sitt arbete med att öka skyddet mot olyckor. Den enskilde ska mötas av samordnade insatser för att underlätta arbetet med skydd mot olyckor. Säkerhetsmål - vid en olycka När den enskildes förmåga att hantera en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten komma till undsättning inom rimlig tid från det att olyckan upptäcks. I arbetet med att skydda människors liv, hälsa, miljö och egendom ska den enskilde bli förvissad om att räddningstjänsten genomför räddningsinsatser på ett effektivt och miljömedvetet sätt. Säkerhetsmål - efter en olycka Vid inträffade olyckor ska räddningstjänsten avslutas på ett sådant sätt att den enskilde får stöd i den uppkomna situationen. Kunskap om orsak och förlopp från inträffade olyckor ska tas tillvara för att ge den enskilde ett bättre skydd i framtiden. 3

10 ORGANISATION OCH UPPDRAG Förebyggande arbete Förbundet har haft en skyddsavdelning som svarat för det förebyggande arbetet och stödet till kommunernas krishanteringsarbete. Det förebyggande arbetet kan delas upp i ett eget ansvar för tillsynsverksamhet och för skydd mot olyckor samt brandfarliga och explosiva varor, råd och information till enskilda och juridiska personer, extern utbildning, stöd till kommunerna i plan- och byggprocessen, med mera. Räddningsverksamheten Förbundet har tre heltidsstationer med räddningspersonal i jour och i beredskap, sex deltidsstationer med räddningspersonal i beredskap och ett värn som arbetar operativt med räddningstjänst, och som rycker ut när larmet går. Förutom detta har förbundet haft en räddningsavdelning som arbetat med räddningsinsatser mer strategiskt och förbundsövergripande. Uppgiften låg där i att utveckla de delar av begreppet räddningstjänstinsats som tillhör planering inför olycka, att leda och genomföra insatser samt åtgärder efter räddningsinsats. Efterföljande arbete Alla insatser som genomförts har följts upp av räddningsavdelningen och erfarenheter från insatserna förs tillbaka in i organisationen. Underlagen fungerar som stöd till fortsatt utveckling av förmågan att genomföra räddningsinsatser. Identifiering av olycksorsaker och utvärdering av räddningsinsatser kräver ökad kunskap och mer resurser. Efterföljande åtgärder är en framtidsfråga. Kunskapen från det som hänt lokalt, nationellt och internationellt är en viktig drivkraft för att förbättra förmågan att minska sannolikheten för och konsekvenserna av oönskade händelser på lokal nivå Förändringens år 2009 var planerad att bli förändringens år för räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. Den ekonomiska verkligheten med kraftigt minskade skatteintäkter och därmed kommande minskningar av kommunbidragen gjorde att stora resurser har använts till att jobba fram förslag till besparingar och förändring av teknik och metodik. Under 2009 var året då det utöver den ordinarie verksamheten skulle ägnas särskild energi åt: Implementeringen av ny befälsorganisation. Utarbeta ett förslag till utryckningsorganisation som klarar uppgiften och ryms inom de ekonomiska ramar som givits. Intern utbildning och övning. Arbetsmiljö (inkl fysisk träning). Brandskydd i egna hem och i skolmiljöer. Specialisering och tydliggörande av ansvar. 4

11 VERKSAMHET OCH- MÅLUPPFYLLELSE Ny befälsorganisation Den första april infördes en ny operativ ledningsnivå, insatsledare i jour. Insatsledaren är förbundsgemensam och utgår ifrån brandstationen i Kramfors och skall svara för den operativa ledningen inom hela förbundets geografiska område. Uppgiften är att ständigt bevaka att Räddningstjänstens insatssystem fungerar och vid behov ta över räddningsledareuppgiften från styrkeledarna och då ansvara för insatsledningen vid stora och omfattande räddningsinsatser. Förslag till utryckningsorganisation I april enade medlemskommunerna sig om att kommunbidraget skall minskas med 1 procent 2010 och ytterligare 1 procent För att få en budget i balans togs ett förslag till besparingar fram som minskar nettokostnaden med 6,5 Mkr till Delar av besparingsförslaget ifrågasattes av Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över verksamheten skydd mot olyckor. Förslaget omarbetades och sparbehoven minskades till 4,5 Mkr genom att delar av årets goda resultat förväntas kunna bibehållas över tiden. Efter ett möte mellan direktionen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) samt Länsstyrelsen fastställde direktionen ett reviderat förslag. Intern utbildning och övning Övningsverksamheten för hel- och deltidsanställd räddningspersonal har nått upp till planerad nivå som är minst 100 h/medarbetare på heltid och minst 50 h/medarbetare på deltid. En intern arbetsledarutbildning har genomförts med alla styrkeledare på heltid under tre dagar samt en dags uppföljning där även insatsledarna deltog. På uppdrag från direktionen har styrkeledarna på deltid i Näsåker, Ramsele och Junsele erhållit en två dagars fortbildningskurs för räddningsledare. 7 deltidsanställda brandmän har genomgått grundutbildning och en har genomgått räddningsledarutbildning hos MSB. Frekvent övningsverksamhet för rollerna Insatsledare och Räddningschef i beredskap har startats upp i slutet av året med målet att genomföra minst 8 övningar/ individ och år. Arbetsmiljö En dialog kring behovet av att förändra lokalerna i Ullånger, Nyland, Ramsele och Näsåker har startats upp med fastighetsägarna. Näsåker fick i slutet av året nya personalutrymmen vilket var den absolut viktigaste bristen att lösa. Skyddsronder, arbetsplatsträffar, central samverkan, fysisk träning, m.m. har genomförts i den omfattning som planerats och finns reglerade i styrdokument. En arbetsmiljöutbildning för arbetsledande räddningspersonal på deltid har genomförts under

12 VERKSAMHET OCH- MÅLUPPFYLLELSE Brandskydd i egna hem och i skolmiljöer Brandskyddsföreningens koncept Säkert hem har inte riktigt slagit igenom med den kraft som förespeglats. Konceptet fungerar bäst i samband med nyproduktion eller totalrenoveringar av bostäder. Flera delar i konceptet försöker vi överföra till äldreboenden m.m. genom dialog med fastighetsägare, nyttjanderättshavare och vårdansvariga. Skyddet av skolmiljöer har skett genom att tillsynsverksamheten har prioriterat dessa objekt. Även utbildning av elever i årskurs 1, 4 och 7 samt dagisveckor på brandstationerna har haft som mål att höja barnen och deras föräldrars förmåga att förebygga och hantera bränder samt andra vardagsolyckor. Specialisering och tydliggörande av ansvar Ansvar och befogenheter har flyttats ut i organisationen. Ansvarsområden har skapats, fördelats, dokumenterats och tydliggjorts. Kansliets stöd till direktionen, förbundsledningen och kärnverksamheten har startats upp. Då mycket tid fick nyttjas till besparingsförslagens framtagande finns delar av arbetet kvar inför Framförallt är det informationsstödet inklusive IT-tekniken som måste revideras. Framtagande och tillgängliggöra publicering av styrdokument och arbetsmiljörutiner är de områden som behöver arbetas igenom först. Övrigt strategiskt Direktionen har fastställt ett nytt Handlingsprogram för skydd mot olyckor för perioden 10 juni 2009 till 31 december Under denna period är målsättningen att ta fram en ny riskbild som skall vara ett underlag till förändring av verksamheten och nästa mandatperiods handlingsprogram. Framtagande av en reviderad riskbild har startats upp 2009 med målet att färdigställas under

13 VERKSAMHET OCH- MÅLUPPFYLLELSE Verksamheten för skydd mot olyckor Verksamheten har genomförts i stort sett som planerat trots vakanser. Processen kring besparingsförslaget och förbundschefsbytet har inneburit att metod- och teknikutvecklingen samt de interna kompetenshöjande aktiviteterna haft en låg prioritet. Processen kring besparingsförslagen och en del vakanser inom organisationen har påverkat verksamhetens måluppfyllelse till viss del. Det förebyggande arbetet inte riktigt nått upp till den planerade nivån och uppföljningen av räddningsinsatserna har inte genomförts på ett systematiskt sätt. Förebyggande åtgärder Tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten är myndighetsutövning som medlemskommunerna har uppdragit till direktionen att ansvara för. Det kommunala ansvaret finns reglerat i Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillsynsbesök Antal Anmärkning Föreläggande LSO 2 kap LSO 2 kap LBE Skriftlig redogörelse % lever upp till kraven Plan- och byggprocessen Räddningstjänsten fungerar som stöd och remissinstans till kommunernas ansvar för plan- och byggprocessen. Under 2010 har stora resurser lagts för att stödja granskningen av brand- och utrymningsproblematiken vid Ådals- och Botniabanans sträckning genom tunnlar i berg. 7

14 VERKSAMHET OCH- MÅLUPPFYLLELSE Extern utbildning Den externa utbildningen är ett viktigt verktyg för att öka riskmedvetenheten i samhället. Verksamheten finansieras genom att statsbidrag utbetalas för vissa kurser och övrig utbildning finansieras genom att kunderna betalar för utbildningen. Under året har följande externa kurser genomförts: Utbildning Antal kurser (st) Heta arbeten 11 Allmän brandkunskap 135 Brandsäkra hem 2 Sjukvård 11 Brandombud 4 Övriga utbildningar 11 I samband med studiebesök på brandstationerna ges information om hur bränder och andra vardagsolyckor kan förebyggas och hanteras av enskilda. Ett stort antal studiebesök har genomförts under året. Sotning Kommunerna har delegerat ansvaret för sotningsverksamheten till Direktionen. Rengöring av rökkanaler, förbränningsanläggningar och imkanaler samt brandskyddskontroller utförs på entreprenad av en skorstensfejarmästare i varje kommun. Under 2009 har 85% av planerad rengöring utförts och 5811 brandskyddskontroller. Vid 2594 kontroller har brister upptäckts. 65% av dessa avser tillträdesskydd och 35% avser brister i rökkanaler eller förbränningsanläggningen. 268 dispenser till enskilda har beviljats som ger möjlighet att rengöra sin egen förbränningsanläggning. Övrigt Räddningstjänsten fungerar som kommunernas brandsakkunniga och får därför svara på en rad remissförfrågningar. Andra viktiga förebyggande uppgifter är att ge enskilda och juridiska personer råd och information om hur de kan leva upp till lagens krav på enskilda, nyttjanderättshavare, med flera. 8

15 VERKSAMHET OCH- MÅLUPPFYLLELSE Räddningstjänstverksamhet Förberedelser Övningsverksamheten och den fysiska träningen når upp till den nivå som finns reglerat i styrdokument. Insatsplanering och utvecklingsarbete har genomförts i minimal omfattning. Fastighetsskötsel, materielvård och fordonsunderhåll har utförts enligt behov. Insatser Det statistiska underlaget är litet och det är därför svårt att göra trovärdiga analyser av insatserna under ett verksamhetsår. De larmtyper som har minskat är larm om brand i skolor, förskolor och trävaruindustrier. Ökad larmfrekvens har det varit på IVPA och larm till brand i fritidshus. Övriga larmtyper följer tidigare års siffror. Den största risken att dö eller skadas allvarligt i samband med olyckor är brand i bostad, trafikoch drunkningsolyckor, de så kallade vardagsolyckorna. Under 2009 var det en bostadsdödsbrand i Sollefteå och en i Härnösand. En singelolycka i Nyland med dödlig utgång och en trafikolycka mellan två tunga fordon söder om Härnösand där en person dog. Samt en tragisk båtolycka, där två människor drunknade, i Fjällsjöälven, uppströms Kilforsens kraftstation. Samtliga dessa olyckor hade kunnat få ett annat resultat om de inblandade hade haft en större riskmedvetenhet. Naturolyckor är en annan olyckstyp som ökat med allt större konsekvenser över tid. Skogsbränder på grund av torka och översvämningar förorsakade av stora regnmängder, som också orsakade dammbrott, har belastat våra resurser mycket under sommaren. Den stora utmaningen var att hantera sju samtidigt pågående skogsbränder. Dessa insatser löstes genom en hård prioritering och med hjälp av resurser från försvarsmakten, andra räddningstjänster, skogsägare och privata entreprenörer. I väntan på ambulans (IVPA) är en uppgift vi utför på uppdrag av Landstinget. Verksamheten bedrivs i Nordingrå, Viksjö, Ramsele och Junsele. Dessa larm ökar och upplevs som mycket viktig för de som behöver hjälp när ambulansen har lång framkörningstid. Landstingets och vår målsättning är att införa denna verksamhet på alla orter där vi har en brandstation. En projektledare har anställts av Kommunförbundet i Västernorrland som har påbörjat planeringen och införandet av IVPA i hela länet. 9

16 VERKSAMHET OCH- MÅLUPPFYLLELSE Räddningsinsatser per station: Station Totalt Härnösand Kramfors Nyland Ullånger Nordingrå Sollefteå Näsåker Junsele Ramsele Totalt Räddningsinsatser per olyckstyp: Olyckstyp / år Totalt Brand i byggnad Brand ej i byggnad Trafikolycka Utsläpp av farligt ämne Drunkning-/tillbud Nödställd person Nödställt djur Stormskada Annat ras Översvämning av vattendrag Annan vattenskada Annan olycka Automatlarm, ej brand/gas Förmodad brand Falsklarm brand Förmodad räddning Falsklarm räddning I väntan på ambulans (IVPA) Hjälp till ambulans Hjälp till polis Felindikering från automatlarm Inbrottslarm Hiss ej nödläge Annat uppdrag Totalt

17 VERKSAMHET OCHMÅLUPPFYLLELSE Efterföljande åtgärder Utredningar Under 2009 har inga olycks- eller olycksförloppsutredningar genomförts. Denna brist har uppmärksammats av tillsynsmyndigheten och redovisats i protokollet efter höstens tillsyn. Vid 14 räddningsinsatser har resultatet av utvärderingen av insatserna resulterat i skriftlig rapport. De viktigaste slutsatserna detta år har varit att tydliggöra ledningsnivåernas ansvar och befogenheter, förbättra dokumentationen och att skapa bättre förberedelser för samverkan med de externa resurserna som behövs för att klara av långvariga och resurskrävande insatser. I samband med bränder begär ibland förundersökningsledaren ett utlåtande om risk för brandoch rökspridning och därmed om risk för människors liv och hälsa förelegat, så kallat sakkunnigutlåtande. Under 2009 har fem utlåtanden skrivits. Krisbearbetning Efter svårare räddningsinsatser har den interna stödsamtalsorganisationen aktiverats. Debriefinggruppen används i första hand för egen personal men kan och har samnyttjats med andra organisationer bland annat med ambulanssjukvården. Gruppen har aktiverats efter fem räddningsinsatser under Utöver detta har gruppen deltagit vid en utbildningsdag om barn och ungdomars sorg samt medverkat vid tre tillfällen under Svenska kyrkans temadagar för årskurs 7 i Sollefteå under temat Den plötsliga döden. 11

18 PERSONAL ÖVERSIKT Sjukdom och utbildningsinsatser Räddningstjänsten har låg sjukfrånvaro, träningspass finns schemalagda och är en daglig aktivitet som personal i utryckande tjänst deltar i och det kan förklara det låga sjukfrånvarotalet. Det har under året endast funnits en längre sjukskrivning och efter rehabilitering har personen återgått till ordinarie tjänst. All utbildning och övning finns schemalagd och följer lagd plan på årsbasis. Det har utbildats en räddningsledare A och 7st på räddningsinsats (grundutbildning, deltid). Rekryteringsbehov och personalförsörjning Ett arbete med att säkerställa kompetensen inom förbundet har initierats av den under året tillträdande räddningschefen. En inventering av de framtida behoven har under hösten genomförts och det resulterar i en flerårig handlingsplan som tillgodoser behovet av rekrytering och kompetenshöjande åtgärder, samt utbildning av personalen. Ett problemområde är dock möjligheten att finna lämpliga kandidater för rekrytering inom deltiden. För att upprätthålla en balans av personal på deltidsstationerna där tjänstgörings sker enligt fastlagt schema med beredskap kräver det en större insats i fråga om framförhållning än vad det gör inom heltiden. Kravet är att de ska bo och arbeta på orten i fråga och det gör att rekryteringsunderlaget blir begränsat. Pensionsavgångar De anställda som har tillräcklig tid i utryckande tjänst kan ta ut full pension vid 58 års ålder och det gör planeringen lite svårare att uppskatta eftersom spannet mellan 58 år upp till 65 år skapar en osäkerhet för arbetsgivaren, när de anställda verkligen bestämmer sig för att ta ut ålderspension. Pensionsavgångar (teoretiskt) ÅR Antal

19 PERSONAL STATISTIK Heltid/Dagtidsstyrkor/Kansli (tillsvidareanställda) Åldersfördelning Män Kvinnor Totalt Procent ,3% ,3% ,5% ,8% ,0% Summa ,0% Fördelning per kategori Män Kvinnor Totalt Procent Befäl- och heltidssstyrkor (tillsvidareanställda) ,0% Deltidsstyrkor och värn (beredskapsanställda) ,9% Kansli och ledning (tillsvidareanställda) ,5% Timanställd extrapersonal ,7% Summa ,0% Totalt arbetad tid i timmar Män Kvinnor Totalt Procent A: <=29 ÅR ,7% B: ÅR ,6% C: >=50 ÅR ,7% Summa ,0% Medelålder Män Kvinnor Totalt Summa 42,9 36,8 42,7 Sjukfrv Arb tid Sjukfrv Totalt sjukfrånvaro i % 2009 tim tim % A: <=29 ÅR ,7% B: ÅR ,2% C: >=50 ÅR ,7% Totalsumma: ,5% 2009 Total sjukfrånvaro > 59 dagar Antal Antal % av kaldgr kaldgr > 59 totalt år , år år , år 0 0 > 50 år ,1 Totalsumma: ,9 Sjukfrånvaro (tim) Anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro av arbetad tid 1,7% 0,8% 1,1% 2,5% Summa sjukfrånvaro för kvinnor (timmar) Summa sjukfrånvaro för män (timmar) Sjukfrånvaro för personal under 29 år (timmar) Sjukfrånvaro för personal år (timmar) Sjukfrånvaro för personal 50 år eller mer (timmar) Total sjukfrånvaro Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 99% 99% 99% 99% Sjuk 59 dgr eller mer 55% 0% 0% 0% 13

20 EKONOMISK REDOVISNING Driftsredovisning DRIFTSREDOVISNING (tkr) 2009 INTÄKTER KOSTNADER NETTO RESULTAT NETTO BUDGET BUDGET AVVIKELSE LEDNING/KANSLI RÄDDNING/SKYDD HELTIDSSTATIONER DELTIDSSTATIONER Kommunbidrag Kapitalkostnader SUMMA Investeringsredovisning Investeringar (tkr) Helårs Budget Utfall Prognos Transportbilar Tankbil - Sollefteå Tankbil - Härnösand Insatsledarfordon Volvo V70 FBA Insatsledarbil XRC Ny båt 407 (2010?) Diverse Hydralverktyg (300 tkr) Värmekameror (400 tkr) 400 Övrigt 32 SUMMA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Plats och tid Brandstationen i Härnösand, 2008-09-30, klockan 13.30 15.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson (ordförande),

Läs mer

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006 ÅRSBERÄTTELSE 2006 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL INNEHÅLL...2 UPPMÄRKSAMMADE INSATSER 2006...3 OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND...4 Räddningstjänstförbundets organisation 2006...5 Operativ

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 37 (38) 63 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS

Läs mer

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8 Innehåll Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisationen 7 Räddningsenheten 8 Skyddsenheten 10 Administrativ

Läs mer

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-04-22 Ks/2015:97 016 Räddningstjänst Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund

Läs mer

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 0 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Uppgift... 3 Huvudverksamhet... 3 Operativ verksamhet... 4 Förebyggande verksamhet... 7 Säkerhetssamordnare

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2013. KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund

Delårsrapport januari - augusti 2013. KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund Delårsrapport januari - augusti 2013 KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund Vårt uppdrag Räddningstjänsten ska aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tlyggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö,

Läs mer

Ordföranden om året som gick

Ordföranden om året som gick 22. Årsredovisning 22 Produktion: Susanna Henningsson Foto: Bläck & Co, Susanna Henningsson Tryck: Davidsons Tryckeri 2 Ordföranden om året som gick 22 var ett bra år för Värends Räddningstjänst, såväl

Läs mer

Årsredovisning 2012 MB 1

Årsredovisning 2012 MB 1 Årsredovisning 2012 1 Under 2012 antogs ett nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet av Nässjö och Vetlanda kommuner. Målet är bland annat att minska brott, olyckor och kostnader för materiella skador.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2014 02 03 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Årsredovisning 2013 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Ordföranden har ordet När jag nu försöker summera året 2013 slår det mig att det varit ett väldigt händelserikt och positivt år. Detta trots

Läs mer

I nnehållsförteckning

I nnehållsförteckning I nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisation 7 Räddningsverksamhet 8 Olycksförebyggande

Läs mer

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2015-01-30 Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge Årsredovisning 29 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge i samverkan med Karlskrona och Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 3 Direktion... 4 Handlingsprogram Räddningstjänst... 5-6 Statistik

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift 3 Operativ verksamhet..4-5 Förebyggande verksamhet.6 Säkerhetssamordning.7 Utbildningsverksamheten..8-9 Övrigt under perioden

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2011 1

Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2011 1 2011 Höglandets räddningstjänstförbund Årsredovisning 2011 1 2011 kort och koncist Uppdraget att släcka bränder har fått sällskap av en mängd andra uppgifter som i mångt och mycket handlar om att påverka

Läs mer

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-6 Förebyggande verksamhet...6-7 Utbildningsverksamheten 7-9 Övrigt under perioden..9-10 Direktionen..10

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078)

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-03-2t 9 (16) 536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) Beslut Arbetsutskottet füreslår att:

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Innehåll Uppgift... 2 Huvudverksamhet... 2 Operativ verksamhet... 3 Förebyggande verksamhet... 5

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Räddningstjänstens mest omfattande insats 2009 är skogsbränderna i Ekedal-Gasjömader. Årsredovisning 2009

Räddningstjänstens mest omfattande insats 2009 är skogsbränderna i Ekedal-Gasjömader. Årsredovisning 2009 Räddningstjänstens mest omfattande insats 2009 är skogsbränderna i Ekedal-Gasjömader. Årsredovisning 2009 Är du rädd för att det ska kevin sjöberg 18 år pernilla hansson 41 år marie-louise davidsson 65

Läs mer

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Ekhage, Kungsör Årsredovisning 2008 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva

Läs mer