PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014"

Transkript

1 PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014

2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse Resultaträkningen...11 Balansräkning...12 Finansieringsanalys...14 Redovisningsprinciper för bokslutet Noter till resultaträkningen...18 Noter till balansräkningen Underskrifter...26 Revisionsberättelse, översättning... 27

3 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Allmänt Den goda avkastningsutvecklingen hos Penningautomatföreningen (RAY) vände och visade en nedgång under året. En orsak till detta var den utdragna ekonomiska osäkerheten som även återspeglades i konsumenternas beteende. Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin hade försvagats kraftigt, och löntagarnas tillgängliga realinkomster ser ut att fortlöpande minska. Även konsumenternas fritidskonsumtion förändras. Den europeiska penningspelmarknaden har också börjat visa tecken på saturation. RAY:s penningspelverksamhet har utvecklats i enlighet med strategin som utvecklades hösten Strategin bygger på två grundstenar, dvs. RAY:s självständighet och ensamrätt till penningspelverksamhet. Målet är att uppnå en så omfattande total samhällsnytta som möjligt. Samhällsansvarsperspektivet har framhävts efter att ändringarna i lotterilagen trädde i kraft i början av Under 2014 godkände styrelsen de nya strategienliga riktlinjerna för penningspel- och understödsverksamheten samt personalpolitiken, kommunikationen och ICT. I fortsättningen satsar man på verkställigheten av dessa riktlinjer. I början av 2014 drog finanspolitiska ministerutskottet upp riktlinjer för att förstärka penningspelmonopolet. I december 2014 godkände finanspolitiska ministerutskottet förslagen på riktlinjer vars syfte är att bevara och förstärka penningspelsystemet som grundar sig på det finländska systemet med ensamrätt genom att iaktta EU-domstolens rättspraxis. I början av 2015 inledde inrikesministeriet en utredning av de alternativa lösningsmodellerna för penningspelsystemet. Avsikten är att utredningen ska slutföras senast i mitten av mars. I detta sammanhang torde även möjligheten att slå samman spelsamfunden granskas som ett alternativ. Den arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet lade fram ett enhälligt förslag på att social- och hälsovårdsministeriet skulle bilda en utvärderingsgrupp för en bedömning av riskerna för olägenheter och olägenheterna i anknytning till verkställigheten av penningspelen. Enligt statsrådets förordning har RAY tillstånd att grunda ett nytt kasino i Östra Finland. Hösten 2012 fattade RAY:s styrelse ett beslut om att placera ett förordningsenligt kasino i Vaalimaa. Hösten 2014 beslöt dock styrelsen att RAY drar sig ur projektet på grund av orsaker som anknyter till tidsplanen. Man har inte tagit något beslut om ett eventuellt nytt projekt. Kommissionen publicerade rekommendationer om elektroniska penningspel. Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att effektivt skydda konsumenterna, spelarna och minderåriga genom att godkänna principerna gällande elektroniska penningspeltjänster samt ansvarsfull reklam och sponsring i anslutning till dessa. Syftet är att skydda konsumenternas hälsa och minimera eventuella ekonomiska skador som ett tvångsmässigt eller överdrivet penningspelande kan ge upphov till. Rekommendationerna utgör inte juridiskt bindande reglering, men RAY strävar för sin del efter att iaktta rekommendationerna. Inom EU bereds för tillfället ett nytt så kallat fjärde penningtvättsdirektiv. Kommissionen har föreslagit att alla penningspel ska omfattas av direktivets tillämpningsområde. Finland anser att penningautomater på andra ställen än i kasinolokalerna (till exempel automater som finns på servicestationer och i butiksutrymmen) kunde lämnas utanför direktivets tillämpningsområde, eftersom det inte finns någon större risk för penningtvätt i anknytning till dessa i Finland. Det verkar som om man i och med EU-behandlingen kunde göra undantag i fråga om penningspel på nationell nivå (exklusive kasinona). Uteslutandet ska grunda sig på en nationell riskbedömning, och detta ska kommissionen underrättas om. Det nya direktivet torde publiceras i mars 2015 då en övergångsperiod på två år bör- STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAYs bokslut

4 jar för den nationella verkställigheten. I Finland bereds den nationella lagstiftningen i en arbetsgrupp som leds av finansministeriet. Utkastet till lagförslag torde bli färdigt hösten I EU bereds även en ny datasäkerhetsförordning som ger upphov till förändringar även i RAY:s verksamhet då den träder i kraft. Man har redan börjat förbereda sig för dessa förändringar. Delrevideringen av lagen om penningautomatunderstöd trädde i kraft En central ändring är att social- och hälsoministeriet i stället för statsrådet ska besluta om utdelning av understöd. I statsrådets förordning om Penningautomatföreningen gjordes ändringar som gäller uppsägning av medlemskap i RAY samt utnämning av medlemmar i ledningsgruppen. Efter ändringen i förordningen kan en medlem i föreningen uteslutas från föreningen utan hörande, om orsaken till uppsägningen är att medlemsavgiften inte har betalats. Om en medlem inte har betalat sin medlemsavgift under två på varandra följande år, anses denna ha utträtt ur föreningen. I förordningen ersattes termen sektordirektör med termen medlem i ledningsgruppen. Styrelsen utnämner medlemmarna i ledningsgruppen. Styrelsen som utnämnts för RAY har 14 ledamöter och 2 personalrepresentanter. I ledningsgruppens sammansättning skedde förändringar under Strategidirektör Matti Hokkanens anställning upphörde i slutet av november. Vid samma tidpunkt tillträdde den nya chefen inom kommunikation och ansvarsfullhet Jari Elo som medlem i ledningsgruppen. Revisionssamfundet KPMG verkade som revisor De ansvariga revisorerna var CGR Lasse Holopainen samt CGR, OFR Jorma Nurkkala. Resultatet 2014 Avkastningen från penningspelverksamheten uppgick till 776,4 miljoner euro och omsättningen till 683,5 miljoner euro. På penningspelverksamhetens avkastning betalades 93,0 miljoner euro i lotteriskatt. Rörelsevinsten uppgick till 410,1 miljoner euro under räkenskapsperioden, vilket innebar en minskning med 9,4 miljoner euro jämfört med föregående år. Rörelsevinstprocenten minskade något, 0,2 procentenheter, och uppgick nu till 60,0. Räkenskapsperiodens vinst var 410,6 miljoner euro. (Miljoner euro) 2014 Ändring % 2013 Ändring % 2012 Avkastning 776,4-1,9 % 791,4 2,1, % 775,1 Omsättning 683,5-1,9 % 696,7 2,1, % 682,3 Rörelsevinst 410,1-2,2 % 419,5 2,8 % 408,0 Rörelsevinst % 60,0 60,2 59,8 Räkenskapsperiodens vinst 410,6-2,3 % 420,1 2,7 % 409,2 Räkenskapsperiodens vinst % 60,1 60,3 60,0 Räkenskapsperiodens kostnader 276,1-1,1 % 279,3 0,7 % 277,3 Avkastning % på eget kapital 71,6 75,2 75,0 Soliditet % 79,2 76,3 75,1 Under räkenskapsperioden minskade vinstens andel av omsättningen med 0,2 procentenheter jämfört med året innan. De operativa rörelsekostnaderna minskade med 1,1 %. I kostnaderna har reserveringen för strategiarvoden på 1,4 miljoner euro beaktats. För investeringar användes 36,4 miljoner euro (43,4 miljoner euro 2013 och 36,8 miljoner euro 2012), varav penningautomaternas och bordsspelens andel var 25,5 miljoner euro (30,3 miljoner euro 2013 och 29,3 miljoner euro 2012). Anställda och löner I slutet av räkenskapsperioden hade RAY 995 heltidsanställda (994 år 2013 och 959 år 2012) och 637 deltidsanställda (637 år 2013 och 659 år 2012), dvs. sammanlagt RAYs bokslut 2014 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 anställda (1 631 år 2013 och år 2012). De prestationsbaserade lönerna jämte bikostnader var 69,2 miljoner euro (66,8 miljoner euro 2013 och 65,4 miljoner euro 2012). Penningspelverksamheten Avkastningsutvecklingen i penningspelverksamheten var svagare än väntat 2014, och de uppsatta avkastningsmålen uppnåddes inte. Konsumenternas försvagade köpkraft påverkade också RAY:s affärsverksamhet: avkastningen minskade med 1,9 procent till 776,4 miljoner euro. Avkastningen minskade i samtliga distributionskanaler, även i den digitala kanalen. Mobilspelandet och spelandet av bordsspel visade dock en positiv utveckling. AVKASTNING PER DISTRIBUTIONSKANAL (Miljoner euro) 2014 Ändring % 2013 Ändring % 2012 Spelplatser 581,0-2,1 % 593,3 1,0 % 587,4 RAY:s spelsalar 94,6-1,5 % 96,1 1,2 % 95,0 Restaurangkasinospel 13,5-4,0 % 14,1-2,8 % 14,5 Casino Helsinki 27,7-0,5 % 27,9-3,0 % 28,7 Digitala kanaler 59,5-0,8 % 60,0 21,5 % 49,4 Den ökning i spelplatsverksamheten som började i slutet av 2013 avbröts mot förväntningarna genast i början av Den allmänna ekonomiska utvecklingen påverkade distributionsnätet för penningautomater när företagen gallrade sina driftställen i takt med förändringarna i efterfrågan. Till exempel antalet servicestationer minskade betydligt. Man lyckades inte vända den negativa utvecklingen i antalet kunder genom att lansera nya spelprodukter, utan avkastningen och rörelsevinsten minskade. Investeringarna i nya penningautomater fortsatte, och partnersamarbetet förnyades. I spelsalarna fortsatte spridningen av det förnyade spelsalskonceptet Pelaamo. Samarbetet med köpcentrumsaktörerna intensifierades i syfte att öka synligheten och antalet kunder. Tillhandahållandet av nya slags penningautomatspel gav uppmuntrande erfarenheter. Den avkastningsökning som eftersträvades genom att utveckla spelutbudet och den aktiva kundtjänsten realiserades inte, utan avkastningen och rörelsevinsten minskade. Restaurangkasinospelen levde som en del av den svåra kvällsrestaurangbranschen. Partnersamarbetet intensifierades ytterligare, och man lyckades i synnerhet i evenemangssamarbetet och utvecklingen av den aktiva kundbetjäningen. Förutsättningarna för betalning med bankkort vid spelborden förbättrades. I fråga om de nya spelprodukterna lyckades man finna extra egenskaper som intresserade spelarna, och spridningen av dessa kunde börja. På olika ställen i Finland testade man hur det mer omfattande Club-konceptet fungerade. Dessa och ett flertal andra åtgärder räckte inte för att hindra minskningen i avkastningen och rörelsevinsten. Trots den svåra ekonomiska situationen ökade antalet kundbesök till Casino Helsinki, och antalet nya kunder ökade med så mycket som 10 procent. Avkastningen från bordspelverksamheten ökade med 14,5 procent, och därmed stärktes betydelsen av bordspelutbudet i kasinots servicesortiment. Minskningen i penningautomatspelandet ledde till att avkastningen blev något mindre än året innan, men däremot förbättrades rörelsevinsten. De stora lokalreformerna under de senaste åren avslutades under verksamhetsåret då renoveringen av Piazza-området blev färdig. Revideringen av restaurangkonceptet (i synnerhet Sporttibaari) och det intensifierade samarbetet med Royal Ravintolat gav ökningen av restaurangtjänsterna ett lyft i motsats till den allmänna trenden inom branschen. Åtgärderna i anslutning till nedläggningen av projektet Casino Vaalimaa genomfördes i sin helhet under Kraftig tillväxt söktes i de digitala kanalerna, men här lyckades man inte. Konkurrensen med internationella webbtjänster fortsatte, men ray.fi lyckades inte kanalisera mer spelande till den lagliga webbspelplatsen. Lanseringen av årets vikti- STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAYs bokslut

6 gaste produktnyhet, Live-kasino, fördröjdes. Med hjälp av flera lanseringar och andra åtgärder började spelandet visa en uppgång på hösten. Ökningen var särskilt kraftig i mobiltjänsterna. Avkastningen från dessa ökade från 2,7 miljoner 2013 till 8,2 miljoner euro. Ökningen förflyttades i enlighet med förväntningarna från det traditionella desktop-spelandet till mobilspel. Under året förbereddes ett fortsatt avtal med spelsystemleverantören Playtech. Man lyckades med reformen av spelsystemet samt utvecklingen av stamkundsprogrammen och partnersamarbetsmodellen som var betoningen i utvecklingen av affärsverksamheten, och de nya verksamhetsmodellerna införs Strategiarbetet i penningspelverksamheten genomfördes under verksamhetsåret. Utifrån helhetsplanen för penningspelverksamheten uppdaterades ledningssystemet för penningspelverksamheten och organiseringen av affärsverksamheten hösten Tillförlitligheten och ansvarsfullheten i hanteringen av penningspelverksamheten var på en hög nivå, och utvecklingen är fortfarande positiv. NYCKELTAL 2014 Ändring % 2013 Ändring % 2012 Spelplatser Antal ,2 % ,1 % Automater ,5 % ,1 % Kasinospel 210 1,9 % 206-8,8 % 226 RAY:s spelsalar Antal ,5 % 80 Automater ,5, % ,9 % Kasinospel 55 3,8 % 53-8,6 % 58 Casino Helsinki Automater 298 2,1, % 292-1,4 % 296 Kasinospel 21 5,0 % 20-4,8 % 21 Forsknings- och utvecklingsverksamhet Den mest betydande utvecklingsinsatsen 2014 var utvecklingen av RAY:s eget spelsystem som är oberoende av distributionskanalerna. De mest betydande produkterna i utvecklingen av spelen i penningautomaterna var Väinö-spelet samt spelen Kulta-Jaskan Karttakeno och Marja Tyrni samt spelet Videopokeri som togs fram i slutet av året. En del av lanseringarna gjordes också på webben och mobilen. År 2014 använde RAY sammanlagt cirka 2,8 miljoner euro (2,7 miljoner euro år 2013) till forskning och produktutveckling. Kostnaderna för forsknings- och utvecklingsverksamheten redovisas enligt prestationsprincipen under räkenskapsåret. Understödsverksamheten År 2014 utdelade RAY i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut sammanlagt 308 miljoner euro i understöd till 797 organisationer för olika understödsändamål. De nya riktlinjerna i understödsverksamheten bereddes, och RAY- :s styrelse godkände dessa i början av hösten. Bland avdelningspersonalen började analysen av riktlinjerna i slutet av året, och utbildningsevenemangen gällande riktlinjerna för social- och hälsovårdsorganisationerna genomförs på åtta orter i mars Riktlinjerna styr beredningen av understöden som beviljas Styrningen och rådgivningen i anslutning till understödsfrågorna utvidgades i syfte att främja öppenheten. Bland de mest omfattande utbildningarna i början av året fanns utbildningen Haku päällä som genomfördes på fem orter och i vilken representanter för 550 organisationer och kommuner deltog samt utbildningen Vaikuttavaa! som betonar uppföljnings- och övervakningsfrågor på fem orter un- 6 RAYs bokslut 2014 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7 der hösten. Antalet deltagare uppgick till 700. Understödsverksamhetens webbplats förnyades sommaren I syfte att förbättra ungdomarnas sysselsättningsförutsättningar inleddes 2014 det nya understödsprogrammet Paikka auki vars mål är att både utveckla verksamhetsmodeller som främjar sysselsättningen och sysselsätta ungdomar så att de får arbetslivserfarenhet. De understödsprogram som inleddes tidigare, dvs. Emma och Elias som främjar barnfamiljernas välfärd samt Livfullt liv som främjar äldre personers funktionsförmåga, fortsatte enligt planerna. I genomförandet av programmen gav understödskommunikationen ett väsentligt stöd. Avdelningens arbetsordning och funktionärernas arbetsbeskrivningar förnyades och understödsavdelningens funktioner förtydligades. I utvecklingen av funktionerna satsade man förutom på en revidering av understödsriktlinjerna även på ett system för uppföljning av verksamhet som beviljas understöd i synnerhet. Även verksamhetsmetoderna i övervakningen förnyades, och de den nya övervakningsmetodiken infördes tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet i enlighet med det överenskomna resultatmålet. Planen för införande av det nya datasystemet för understödsverksamheten reviderades, en aktör valdes för att bygga upp systemet och ett avtal om uppbyggande av systemet undertecknades så att den första delen av systemet kan tas i användning i början av Systemet möjliggör en elektronisk ärendehantering i anslutning till penningautomatunderstöd. På hösten förhandlade RAY och social- och hälsovårdsministeriet om granskningar av resultatmålen för understödsverksamheten Förhandlingarna grundade sig på ett resultatavtal som utarbetades för Avtalet undertecknades , och beredningen av den nya fyraårsperioden inleds våren RAY:s styrelses understödsförslag för 2015 blev färdigt och sändes till social- och hälsovårdsministeriet Understöd föreslogs för 309,3 miljoner euro för sammanlagt 790 organisationer och funktioner eller projekt. Enligt statsbudgeten får Statskontoret 117 miljoner euro för krigsinvalidernas och frontveteranernas rehabilitering och vård. Av RAY:s avkastning används sammanlagt 426,3 miljoner euro och 42,6 miljoner euro delas inte ut. Kommunikation och samhällsansvar År 2014 skedde många organisationsförändringar i funktionerna. I början av året började kommunikationsenheten lyda under verkställande direktör Velipekka Nummikoski. I september bildades en ny enhet som svarar för samhällsansvar, marknadskommunikation och kommunikation, och för denna valdes en chef inom kommunikation och ansvarsfullhet. Under året infördes de gällande normerna för ansvarsfullhet inom spelverksamheten som godkänts av RAY:s styrelse. På hösten reviderade Deloitte ansvarsfullheten i RAY:s spelverksamhet och konstaterade att verksamheten svarar mot European Lotteries-organisationens standarder. De anställdas kännedom om RAY:s omfattande samhällsansvar främjades genom att genomföra en kurs i ansvarsfullhet. Det program för de anställdas kontroll över spelandet som utarbetades föregående år togs i användning, och utbildning om detta ordnades för cheferna. I februari och augusti informerade man om de lokala spelsiffrorna i en kampanj med lokala meddelanden. I augusti stöddes publiceringen av Live-kasino på ray. fi med rikstäckande synlighet i medierna. I oktober öppnades webbplatsen raymond.fi som under tre månader fick besökare. Undersstödsprogrammen Emma & Elias, Livfullt liv och Paikka auki stöddes genom kommunikation. Synligheten och uppskattningen för organisationsverksamheten främjades genom kommunikation om mottagarna av Vaikuttavaa-priset, och i september ordnades en kommunikationsdag för organisationerna. I december överskred publiceringen av understödsförslaget nyhetströskeln förutom i presssen även i radio och tv, och dessutom diskuterade sakkunniga förslaget med allmänheten på Twitter. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAYs bokslut

8 Symbolen RAY stöder förnyades och lanserades för användning hos organisationerna med kampanjen Mänskliga Nyheter som fortsätter I projektet Ajatusjohtajuus (Idéledarskap) kartlades sakkunniga bland RAY:s personal som kan representera RAY i såväl media som andra fora. Projektet fortsätter 2015, och de sakkunnigas färdigheter förbättras så att dessa personer kan möta och använda både traditionella och sociala medier. RAY:s företags-, understöds-, ansvarsfullhets- och partnerskapswebbplatser på adressen ray.fi förnyades i juni, och de nya webbplatserna som inte är beroende av dataterminaler är lättare att använda. Utvecklingen av webbplatserna fortsätter Precis som under tidigare år publicerades års-och ansvarsrapporterna på webben. Inom kommunikationen samarbetade RAY 2014 med Helsingfors Festspel, Lux Helsinki och Flow Festival. I samarbetet betonades specialgruppernas delaktighet och kampanjen Mänskliga Nyheter. Dessutom deltog RAY i arrangemangen för seminariet World NGO Day samt i kommunikationen om justitieministeriets Demokratipris. Personal År 2014 utarbetades RAY:s personalpolitiska riktlinjer vars mål är att stödja genomförandet av RAY:s strategi med hjälp av personalledningsmetoder. Omorganiseringen av organisationen fortsatte. Målet är en effektiv och resultatrik verksamhet i enlighet med strategin och de strategiska riktlinjerna. År 2014 var temat för utvecklingen av chefsverksamheten ett inspirerande och uppmuntrande chefsarbete. Utöver de traditionella chefsutbildningarna fortsatte RAY:s interna chefsfora och mentorverksamhet samt träningen för tidigt ingripande. RAY:s första Talent-program slutfördes i juni. På hösten valdes deltagarna för gruppen I åldersprogrammet fortsatte det tidigare temat 55+, men samtidigt förberedde man att inkludera en ny grupp i åldersprogrammet. De följande som inkluderas är de som precis inlett sin arbetskarriär. RAY:s mål är att vara den bästa första arbetsplatsen för ungdomar. Resultatet av personalundersökningen som genomfördes i mars april hade förbättrats jämfört med föregående år och var i genomsnitt bättre än resultatet i jämförelsematerialet. Ledningsindexet som beskriver kvaliteten på ledarskapet låg på en klart högre nivå än den sedvanliga bland finländska sakkunnigorganisationer. De RAY-anställda uppskattar i synnerhet hur man ombesörjer välbefinnandet i arbetet. Tillämpningen av webbkurser utvidgades. Bland annat kurserna i ansvarsfullhet, de etiska anvisningarna, datasäkerhet och produktkännedom samt kursen för nya RAY-anställda under temat RAY för oss alla blev färdiga De anställdas nya belöningssystem togs i användning År 2014 var systemet för strategibelöning som gäller för hela personalen i bruk. Belöningen omfattade både RAY-indikatorer som är gemensamma för alla och enhetsspecifika indikatorer. Belöningens maximibelopp var åtta procent av en persons årslön. Ett anbudsförfarande för ett rikstäckande avtal för företagshälsovården ordnades Detta resulterade i att Terveystalo blev företagshälsovårdens nya samarbetspartner De anställdas övergripande välbefinnande främjades vidare genom att stödja motion på eget initiativ samt de anställdas deltagande i grupper i motionsevenemang. Verksamheten 2015 och bedömning av den framtida utvecklingen RAY:s styrelse har satt upp ett mål för rörelsevinsten på 410,3 miljoner euro för Enligt en uppskattning används 36,1 miljoner euro för investeringar, av vilka hälften riktas till förnyande av automatparken. 8 RAYs bokslut 2014 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

9 Penningspelverksamheten Målen som satts upp för 2015 är försiktigare än året innan. Avkastningsmålet är 787,7 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 1,4 procent jämfört med året innan. Förväntningarna riktas i synnerhet till de digitala kanalerna där spelandet på nytt visade en uppgång hösten Det viktigaste kort- och långsiktiga målet för penningspelverksamheten är att hindra att antalet spelare minskar och i stället få det att öka genom att värva fler nya årsspelare samt aktivera spelarna som sällan spelar. Man strävar efter att utvidga det identifierade spelandet som grundar sig på frivillighet genom att öka användningen av debetkort och tillämpa RAY Förmånskundkonceptet som uppdaterades i slutet av I produktutvecklingen satsar man på mobilspel samt spelprodukter som ökar antalet spelare. Dessutom börjar en omfattande spridning av det nya Vinstautomatkabinettet i slutet av Genom det nya automatplattformprogrammet som publicerades 2014 kan nya funktioner inkluderas i spelplats- och spelsalsautomaterna. Utvecklingen av kunderfarenheten och kundservicekulturen sker med styrning av serviceutformningsprojektet RAY Experience som inleddes I spelplatsverksamheten ligger fokus på produkt- och apparatinvesteringar samt utveckling av partnersamarbetet. Dessutom satsar man på att förbättra dekorationerna och synligheten. År 2015 inleds den första fasen av ändringen i grunden för beräkningen av ersättning för placeringsställe vilket minskar distributionskanalens kostnadsbelastning. Reformen och profileringen av spelsalsdistributionskanalen fortsätter på samma sätt som Tre nya spelsalar öppnas. De investeringar som påbörjades 2014 samt avbrotten i användningen av spelsalarna under renoveringen belastar distributionskanalens resultat. Investeringarna för att göra penningautomatparken mångsidigare inleds. Dessutom genomförs en investering i en ersättning av systemet för arbetstidsuppföljning. Man strävar efter att vända utvecklingen av avkastningen från restaurangkasinospelen så att den blir positiv med hjälp av att utveckla konceptet och förbättra serviceutbudet. På Casino Helsinki fokuserar man särskilt på att förbättra den jämna kvaliteten på spelprodukterna och kundbetjäningen samt vidareutveckla innehållstjänsterna. Insatserna i ICT-system samt övervakningssamarbetet med myndigheterna utökas. Investeringsnivån är lägre än I de digitala kanalerna fortsätter utvecklingen av den HTML5-baserade mobiltjänsten. De erfarenheter man fått svarar mot uppfattningen om att andelen spelande som är oberoende av tid och rum ökar samt att mobilspelandet ökar och slår ut datorspelandet delvis. De internationella online-operatörerna har med hjälp av aggressiva marknadsföringsmetoder och ett spelutbud som är oavhängigt av regleringen kapat en del av ray. fi:s marknadsandel. I denna situation framhävs betydelsen av myndighetssamarbetet. Understödsverksamheten De centrala målen i understödsavdelningens verksamhet är att informera organisationer om innehållet i riktlinjerna för understödet, ta ärendehanteringssystemet för understödsverksamheten och den elektroniska ärendehanteringen i användning samt etablera resultat- och konsekvensuppföljningen. Förbättringen av transparensen, resultatrikedomen och den operativa effektiviteten i understödsprocessen grundar sig på både RAY:s strategi och social- och hälsovårdsministeriets styrning. Utmaningarna under planåret inkluderar att omfatta de nya riktlinjerna för understöden och utveckla riktlinjerna som stöder verksamhetspraxisen. Utvecklingen av RAY:s egen programfinansiering är en viktig del då det gäller att stärka understödsriktlinjernas styrande effekt. Parallellt med slutförandet av de pågående understödsprogrammen genomförs utvecklingen av konceptet för programfinansiering och beredningen av nya program så att följande nya program kan publiceras när de nuvarande har slutförts antingen 2017 eller STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAYs bokslut

10 Kommunikationen om understödsverksamheten och utvecklingen av denna styrs med stöd av en separat kommunikationsplan. Man satsar på kommunikationen i syfte att säkerställa såväl uppnåendet av målen, öppenheten och kundbetjäningen i understödsverksamheten som främjandet av partnerskaps- och intressentgruppsamarbetet. Kommunikationskompetensen är central även vid hanteringen av den offentliga bilden av understödsverksamheten och förbättringen av synligheten i medborgarorganisationernas verksamhet. Tidsplanen för uppbyggandet av data- och ärendehanteringssystemet för understödsverksamheten har gjorts upp så att de första delarna av det nya systemet och den elektroniska ärendehanteringen kan tas i användning i början av 2015 och hela systemet steg för steg före utgången av Systemet skapar nya slags möjligheter för både hanteringen av understödsinformationen och integreringen av understödsavdelningens funktioner. Den elektroniska ärendehanteringen ger systemet en helt ny typ av kontaktyta till kunderna. Kommunikation och samhällsansvar RAY-varumärket stärks genom marknadskommunikation och kommunikationssamarbete. Kampanjen Mänskliga Nyheter där information ges om resultaten inom organisationsarbetet som understöds av RAY fortsätter i samarbete med organisationerna. Som en del av varumärket RAY utvecklas allmänhetens bild av ett RAY som känner till de spelrelaterade problem och bär sitt ansvar bland annat genom reklam med information om åldersgränserna för penningspel och förebyggande av spelrelaterade problem. RAY:s mål är att bevara sin ensamrätt samt att upprätthålla eller utvidga acceptansen och populariteten då det gäller penningspel. Detta eftersträvas genom ett omfattande samhällsansvar som omfattar deltagande i förebyggandet av spelrelaterade problem och bekämpningen av brottslighet genom att främja frivillig identifiering, utveckla verktyg för att kontrollera spelandet och tillhandhålla spelinformation för spelarna samt hindra minderårigas spelande. Dessutom sammanställs ett miljöprogram för föreningen. Riskhantering Riskhanteringsmetoder har utvecklats inom de olika sektorerna, och man har konstaterat att de metoder och hanteringsverktyg som används stöder beslutsprocessen på ett utmärkt sätt. För ansvarspersonerna har det ordnats utbildningsevenemang där genomgången av den föränderliga verksamhetsmiljön har förbättrat hanteringsåtgärdernas genomslagskraft. Betoningarna och hanteringsåtgärderna i de strategiska riskerna klarlades i samband med strategiarbetet. Utlåtande om den interna kontrollen Penningautomatföreningens ledning ansvarar för den interna kontrollen inom organisationen och riskhanteringen i anknytning till denna. Syftet med den interna kontrollen är att i skälig utsträckning försäkra sig om att verksamheten är effektiv och ändamålsenlig, att rapporteringen om verksamheten är tillförlitlig och att man följer lagar, författningar och RAY:s anvisningar i verksamheten. Situationen för den interna kontrollen evalueras årligen på olika sätt. Den interna kontrollen uppfyller i huvudsak de mål som har satts upp. Utvecklingsarbetet för den interna kontrollen fortsatte RAY:s styrelse definierade principerna för föreningens interna kontroll. Enligt dessa ligger iakttagandet av lagar och andra föreskrifter samt RAY:s värden och etiska principer till grund för ledarskapet. Arbetsordningen och anvisningarna om Corporate Governance uppdaterades så att de svarar mot ändringarna i RAY-förordningen, den förnyade organisationen och den nya strategin. Man frångick en separat arbetsordning, och dokumenten sammanslogs till RAY:s Förvaltningsstadga. Inarbetandet av de etiska anvisningarna fortsatte vid bland annat introduktionsevenemang och med hjälp av det nya webbinlärningsprogrammet. 10 RAYs bokslut 2014 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

11 RESULTATRÄKNINGEN Euroa Not OMSÄTTNING , ,53 Tillverkning för eget bruk (+) ,00 0,00 Övriga rörelseintäkter , ,04 Material och tjänster Inköp under räkenskapsperioden , ,80 Ökning (-)/minskning (+) av lager , ,83 Spelplatsavgifter , ,41 Externa tjänster , ,14 Material och tjänster sammanlagt , ,18 Personalkostnader 3 Löner och arvoden , ,86 Övriga lönebikostnader Pensionskostnader , ,20 Övriga lönebikostnader , ,90 Personalkostnader totalt , ,96 Avskrivningar , ,77 Övriga rörelsekostnader , ,07 RÖRELSEVINST , ,59 Finansiella intäkter Ränteintäkter , ,11 VINST FÖRE SKATTER , ,70 Inkomstskatt , ,66 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,04 RESULTATRÄKNINGEN RAYs bokslut

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL RAYs BOKSLUT 2013 INNEHÅLL 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Finansieringsanalys 15 Redovisningsprinciper för bokslutet 18 Noter till

Läs mer

ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT

ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT Sisältö Från verkställande direktören Utmaningar bakom och framför oss... 3 Centrala nyckeltal i samhällsansvarsrapporterningen... RAY I DAG... 8 Strategi... 8 Förväntningar 2015

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för givningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

GRM-EXAMEN 30.8.2014

GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (19) Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012

Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012 Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012 Julius Tallberg-Fastigheter Abp Finländarvägen 7, 02270 Esbo Tel. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s årsredovisning 2012

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43) 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien PROSPEKT 25.8.2009 1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien Detta Prospekt hör till en aktieemission

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002

STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002 STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002 178:e verksamhetsåret INNEHÅLL GENERALDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 3 VERKSAMHETSÖVERSIKT 4 RESULTATBESKRIVNING 12 BOKSLUTSKALKYLER

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4 årsberättelse 2014 Verkställande direktörens översikt 4 Innehåll År 2014 i korthet 6 Nyckeltal 6 Affärsområden 8 Förvaltning 12 Styrelsen 12 Förvaltningsrådet 13 Ledningsgruppen 13 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer