PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014"

Transkript

1 PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014

2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse Resultaträkningen...11 Balansräkning...12 Finansieringsanalys...14 Redovisningsprinciper för bokslutet Noter till resultaträkningen...18 Noter till balansräkningen Underskrifter...26 Revisionsberättelse, översättning... 27

3 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Allmänt Den goda avkastningsutvecklingen hos Penningautomatföreningen (RAY) vände och visade en nedgång under året. En orsak till detta var den utdragna ekonomiska osäkerheten som även återspeglades i konsumenternas beteende. Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin hade försvagats kraftigt, och löntagarnas tillgängliga realinkomster ser ut att fortlöpande minska. Även konsumenternas fritidskonsumtion förändras. Den europeiska penningspelmarknaden har också börjat visa tecken på saturation. RAY:s penningspelverksamhet har utvecklats i enlighet med strategin som utvecklades hösten Strategin bygger på två grundstenar, dvs. RAY:s självständighet och ensamrätt till penningspelverksamhet. Målet är att uppnå en så omfattande total samhällsnytta som möjligt. Samhällsansvarsperspektivet har framhävts efter att ändringarna i lotterilagen trädde i kraft i början av Under 2014 godkände styrelsen de nya strategienliga riktlinjerna för penningspel- och understödsverksamheten samt personalpolitiken, kommunikationen och ICT. I fortsättningen satsar man på verkställigheten av dessa riktlinjer. I början av 2014 drog finanspolitiska ministerutskottet upp riktlinjer för att förstärka penningspelmonopolet. I december 2014 godkände finanspolitiska ministerutskottet förslagen på riktlinjer vars syfte är att bevara och förstärka penningspelsystemet som grundar sig på det finländska systemet med ensamrätt genom att iaktta EU-domstolens rättspraxis. I början av 2015 inledde inrikesministeriet en utredning av de alternativa lösningsmodellerna för penningspelsystemet. Avsikten är att utredningen ska slutföras senast i mitten av mars. I detta sammanhang torde även möjligheten att slå samman spelsamfunden granskas som ett alternativ. Den arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet lade fram ett enhälligt förslag på att social- och hälsovårdsministeriet skulle bilda en utvärderingsgrupp för en bedömning av riskerna för olägenheter och olägenheterna i anknytning till verkställigheten av penningspelen. Enligt statsrådets förordning har RAY tillstånd att grunda ett nytt kasino i Östra Finland. Hösten 2012 fattade RAY:s styrelse ett beslut om att placera ett förordningsenligt kasino i Vaalimaa. Hösten 2014 beslöt dock styrelsen att RAY drar sig ur projektet på grund av orsaker som anknyter till tidsplanen. Man har inte tagit något beslut om ett eventuellt nytt projekt. Kommissionen publicerade rekommendationer om elektroniska penningspel. Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att effektivt skydda konsumenterna, spelarna och minderåriga genom att godkänna principerna gällande elektroniska penningspeltjänster samt ansvarsfull reklam och sponsring i anslutning till dessa. Syftet är att skydda konsumenternas hälsa och minimera eventuella ekonomiska skador som ett tvångsmässigt eller överdrivet penningspelande kan ge upphov till. Rekommendationerna utgör inte juridiskt bindande reglering, men RAY strävar för sin del efter att iaktta rekommendationerna. Inom EU bereds för tillfället ett nytt så kallat fjärde penningtvättsdirektiv. Kommissionen har föreslagit att alla penningspel ska omfattas av direktivets tillämpningsområde. Finland anser att penningautomater på andra ställen än i kasinolokalerna (till exempel automater som finns på servicestationer och i butiksutrymmen) kunde lämnas utanför direktivets tillämpningsområde, eftersom det inte finns någon större risk för penningtvätt i anknytning till dessa i Finland. Det verkar som om man i och med EU-behandlingen kunde göra undantag i fråga om penningspel på nationell nivå (exklusive kasinona). Uteslutandet ska grunda sig på en nationell riskbedömning, och detta ska kommissionen underrättas om. Det nya direktivet torde publiceras i mars 2015 då en övergångsperiod på två år bör- STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAYs bokslut

4 jar för den nationella verkställigheten. I Finland bereds den nationella lagstiftningen i en arbetsgrupp som leds av finansministeriet. Utkastet till lagförslag torde bli färdigt hösten I EU bereds även en ny datasäkerhetsförordning som ger upphov till förändringar även i RAY:s verksamhet då den träder i kraft. Man har redan börjat förbereda sig för dessa förändringar. Delrevideringen av lagen om penningautomatunderstöd trädde i kraft En central ändring är att social- och hälsoministeriet i stället för statsrådet ska besluta om utdelning av understöd. I statsrådets förordning om Penningautomatföreningen gjordes ändringar som gäller uppsägning av medlemskap i RAY samt utnämning av medlemmar i ledningsgruppen. Efter ändringen i förordningen kan en medlem i föreningen uteslutas från föreningen utan hörande, om orsaken till uppsägningen är att medlemsavgiften inte har betalats. Om en medlem inte har betalat sin medlemsavgift under två på varandra följande år, anses denna ha utträtt ur föreningen. I förordningen ersattes termen sektordirektör med termen medlem i ledningsgruppen. Styrelsen utnämner medlemmarna i ledningsgruppen. Styrelsen som utnämnts för RAY har 14 ledamöter och 2 personalrepresentanter. I ledningsgruppens sammansättning skedde förändringar under Strategidirektör Matti Hokkanens anställning upphörde i slutet av november. Vid samma tidpunkt tillträdde den nya chefen inom kommunikation och ansvarsfullhet Jari Elo som medlem i ledningsgruppen. Revisionssamfundet KPMG verkade som revisor De ansvariga revisorerna var CGR Lasse Holopainen samt CGR, OFR Jorma Nurkkala. Resultatet 2014 Avkastningen från penningspelverksamheten uppgick till 776,4 miljoner euro och omsättningen till 683,5 miljoner euro. På penningspelverksamhetens avkastning betalades 93,0 miljoner euro i lotteriskatt. Rörelsevinsten uppgick till 410,1 miljoner euro under räkenskapsperioden, vilket innebar en minskning med 9,4 miljoner euro jämfört med föregående år. Rörelsevinstprocenten minskade något, 0,2 procentenheter, och uppgick nu till 60,0. Räkenskapsperiodens vinst var 410,6 miljoner euro. (Miljoner euro) 2014 Ändring % 2013 Ändring % 2012 Avkastning 776,4-1,9 % 791,4 2,1, % 775,1 Omsättning 683,5-1,9 % 696,7 2,1, % 682,3 Rörelsevinst 410,1-2,2 % 419,5 2,8 % 408,0 Rörelsevinst % 60,0 60,2 59,8 Räkenskapsperiodens vinst 410,6-2,3 % 420,1 2,7 % 409,2 Räkenskapsperiodens vinst % 60,1 60,3 60,0 Räkenskapsperiodens kostnader 276,1-1,1 % 279,3 0,7 % 277,3 Avkastning % på eget kapital 71,6 75,2 75,0 Soliditet % 79,2 76,3 75,1 Under räkenskapsperioden minskade vinstens andel av omsättningen med 0,2 procentenheter jämfört med året innan. De operativa rörelsekostnaderna minskade med 1,1 %. I kostnaderna har reserveringen för strategiarvoden på 1,4 miljoner euro beaktats. För investeringar användes 36,4 miljoner euro (43,4 miljoner euro 2013 och 36,8 miljoner euro 2012), varav penningautomaternas och bordsspelens andel var 25,5 miljoner euro (30,3 miljoner euro 2013 och 29,3 miljoner euro 2012). Anställda och löner I slutet av räkenskapsperioden hade RAY 995 heltidsanställda (994 år 2013 och 959 år 2012) och 637 deltidsanställda (637 år 2013 och 659 år 2012), dvs. sammanlagt RAYs bokslut 2014 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 anställda (1 631 år 2013 och år 2012). De prestationsbaserade lönerna jämte bikostnader var 69,2 miljoner euro (66,8 miljoner euro 2013 och 65,4 miljoner euro 2012). Penningspelverksamheten Avkastningsutvecklingen i penningspelverksamheten var svagare än väntat 2014, och de uppsatta avkastningsmålen uppnåddes inte. Konsumenternas försvagade köpkraft påverkade också RAY:s affärsverksamhet: avkastningen minskade med 1,9 procent till 776,4 miljoner euro. Avkastningen minskade i samtliga distributionskanaler, även i den digitala kanalen. Mobilspelandet och spelandet av bordsspel visade dock en positiv utveckling. AVKASTNING PER DISTRIBUTIONSKANAL (Miljoner euro) 2014 Ändring % 2013 Ändring % 2012 Spelplatser 581,0-2,1 % 593,3 1,0 % 587,4 RAY:s spelsalar 94,6-1,5 % 96,1 1,2 % 95,0 Restaurangkasinospel 13,5-4,0 % 14,1-2,8 % 14,5 Casino Helsinki 27,7-0,5 % 27,9-3,0 % 28,7 Digitala kanaler 59,5-0,8 % 60,0 21,5 % 49,4 Den ökning i spelplatsverksamheten som började i slutet av 2013 avbröts mot förväntningarna genast i början av Den allmänna ekonomiska utvecklingen påverkade distributionsnätet för penningautomater när företagen gallrade sina driftställen i takt med förändringarna i efterfrågan. Till exempel antalet servicestationer minskade betydligt. Man lyckades inte vända den negativa utvecklingen i antalet kunder genom att lansera nya spelprodukter, utan avkastningen och rörelsevinsten minskade. Investeringarna i nya penningautomater fortsatte, och partnersamarbetet förnyades. I spelsalarna fortsatte spridningen av det förnyade spelsalskonceptet Pelaamo. Samarbetet med köpcentrumsaktörerna intensifierades i syfte att öka synligheten och antalet kunder. Tillhandahållandet av nya slags penningautomatspel gav uppmuntrande erfarenheter. Den avkastningsökning som eftersträvades genom att utveckla spelutbudet och den aktiva kundtjänsten realiserades inte, utan avkastningen och rörelsevinsten minskade. Restaurangkasinospelen levde som en del av den svåra kvällsrestaurangbranschen. Partnersamarbetet intensifierades ytterligare, och man lyckades i synnerhet i evenemangssamarbetet och utvecklingen av den aktiva kundbetjäningen. Förutsättningarna för betalning med bankkort vid spelborden förbättrades. I fråga om de nya spelprodukterna lyckades man finna extra egenskaper som intresserade spelarna, och spridningen av dessa kunde börja. På olika ställen i Finland testade man hur det mer omfattande Club-konceptet fungerade. Dessa och ett flertal andra åtgärder räckte inte för att hindra minskningen i avkastningen och rörelsevinsten. Trots den svåra ekonomiska situationen ökade antalet kundbesök till Casino Helsinki, och antalet nya kunder ökade med så mycket som 10 procent. Avkastningen från bordspelverksamheten ökade med 14,5 procent, och därmed stärktes betydelsen av bordspelutbudet i kasinots servicesortiment. Minskningen i penningautomatspelandet ledde till att avkastningen blev något mindre än året innan, men däremot förbättrades rörelsevinsten. De stora lokalreformerna under de senaste åren avslutades under verksamhetsåret då renoveringen av Piazza-området blev färdig. Revideringen av restaurangkonceptet (i synnerhet Sporttibaari) och det intensifierade samarbetet med Royal Ravintolat gav ökningen av restaurangtjänsterna ett lyft i motsats till den allmänna trenden inom branschen. Åtgärderna i anslutning till nedläggningen av projektet Casino Vaalimaa genomfördes i sin helhet under Kraftig tillväxt söktes i de digitala kanalerna, men här lyckades man inte. Konkurrensen med internationella webbtjänster fortsatte, men ray.fi lyckades inte kanalisera mer spelande till den lagliga webbspelplatsen. Lanseringen av årets vikti- STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAYs bokslut

6 gaste produktnyhet, Live-kasino, fördröjdes. Med hjälp av flera lanseringar och andra åtgärder började spelandet visa en uppgång på hösten. Ökningen var särskilt kraftig i mobiltjänsterna. Avkastningen från dessa ökade från 2,7 miljoner 2013 till 8,2 miljoner euro. Ökningen förflyttades i enlighet med förväntningarna från det traditionella desktop-spelandet till mobilspel. Under året förbereddes ett fortsatt avtal med spelsystemleverantören Playtech. Man lyckades med reformen av spelsystemet samt utvecklingen av stamkundsprogrammen och partnersamarbetsmodellen som var betoningen i utvecklingen av affärsverksamheten, och de nya verksamhetsmodellerna införs Strategiarbetet i penningspelverksamheten genomfördes under verksamhetsåret. Utifrån helhetsplanen för penningspelverksamheten uppdaterades ledningssystemet för penningspelverksamheten och organiseringen av affärsverksamheten hösten Tillförlitligheten och ansvarsfullheten i hanteringen av penningspelverksamheten var på en hög nivå, och utvecklingen är fortfarande positiv. NYCKELTAL 2014 Ändring % 2013 Ändring % 2012 Spelplatser Antal ,2 % ,1 % Automater ,5 % ,1 % Kasinospel 210 1,9 % 206-8,8 % 226 RAY:s spelsalar Antal ,5 % 80 Automater ,5, % ,9 % Kasinospel 55 3,8 % 53-8,6 % 58 Casino Helsinki Automater 298 2,1, % 292-1,4 % 296 Kasinospel 21 5,0 % 20-4,8 % 21 Forsknings- och utvecklingsverksamhet Den mest betydande utvecklingsinsatsen 2014 var utvecklingen av RAY:s eget spelsystem som är oberoende av distributionskanalerna. De mest betydande produkterna i utvecklingen av spelen i penningautomaterna var Väinö-spelet samt spelen Kulta-Jaskan Karttakeno och Marja Tyrni samt spelet Videopokeri som togs fram i slutet av året. En del av lanseringarna gjordes också på webben och mobilen. År 2014 använde RAY sammanlagt cirka 2,8 miljoner euro (2,7 miljoner euro år 2013) till forskning och produktutveckling. Kostnaderna för forsknings- och utvecklingsverksamheten redovisas enligt prestationsprincipen under räkenskapsåret. Understödsverksamheten År 2014 utdelade RAY i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut sammanlagt 308 miljoner euro i understöd till 797 organisationer för olika understödsändamål. De nya riktlinjerna i understödsverksamheten bereddes, och RAY- :s styrelse godkände dessa i början av hösten. Bland avdelningspersonalen började analysen av riktlinjerna i slutet av året, och utbildningsevenemangen gällande riktlinjerna för social- och hälsovårdsorganisationerna genomförs på åtta orter i mars Riktlinjerna styr beredningen av understöden som beviljas Styrningen och rådgivningen i anslutning till understödsfrågorna utvidgades i syfte att främja öppenheten. Bland de mest omfattande utbildningarna i början av året fanns utbildningen Haku päällä som genomfördes på fem orter och i vilken representanter för 550 organisationer och kommuner deltog samt utbildningen Vaikuttavaa! som betonar uppföljnings- och övervakningsfrågor på fem orter un- 6 RAYs bokslut 2014 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7 der hösten. Antalet deltagare uppgick till 700. Understödsverksamhetens webbplats förnyades sommaren I syfte att förbättra ungdomarnas sysselsättningsförutsättningar inleddes 2014 det nya understödsprogrammet Paikka auki vars mål är att både utveckla verksamhetsmodeller som främjar sysselsättningen och sysselsätta ungdomar så att de får arbetslivserfarenhet. De understödsprogram som inleddes tidigare, dvs. Emma och Elias som främjar barnfamiljernas välfärd samt Livfullt liv som främjar äldre personers funktionsförmåga, fortsatte enligt planerna. I genomförandet av programmen gav understödskommunikationen ett väsentligt stöd. Avdelningens arbetsordning och funktionärernas arbetsbeskrivningar förnyades och understödsavdelningens funktioner förtydligades. I utvecklingen av funktionerna satsade man förutom på en revidering av understödsriktlinjerna även på ett system för uppföljning av verksamhet som beviljas understöd i synnerhet. Även verksamhetsmetoderna i övervakningen förnyades, och de den nya övervakningsmetodiken infördes tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet i enlighet med det överenskomna resultatmålet. Planen för införande av det nya datasystemet för understödsverksamheten reviderades, en aktör valdes för att bygga upp systemet och ett avtal om uppbyggande av systemet undertecknades så att den första delen av systemet kan tas i användning i början av Systemet möjliggör en elektronisk ärendehantering i anslutning till penningautomatunderstöd. På hösten förhandlade RAY och social- och hälsovårdsministeriet om granskningar av resultatmålen för understödsverksamheten Förhandlingarna grundade sig på ett resultatavtal som utarbetades för Avtalet undertecknades , och beredningen av den nya fyraårsperioden inleds våren RAY:s styrelses understödsförslag för 2015 blev färdigt och sändes till social- och hälsovårdsministeriet Understöd föreslogs för 309,3 miljoner euro för sammanlagt 790 organisationer och funktioner eller projekt. Enligt statsbudgeten får Statskontoret 117 miljoner euro för krigsinvalidernas och frontveteranernas rehabilitering och vård. Av RAY:s avkastning används sammanlagt 426,3 miljoner euro och 42,6 miljoner euro delas inte ut. Kommunikation och samhällsansvar År 2014 skedde många organisationsförändringar i funktionerna. I början av året började kommunikationsenheten lyda under verkställande direktör Velipekka Nummikoski. I september bildades en ny enhet som svarar för samhällsansvar, marknadskommunikation och kommunikation, och för denna valdes en chef inom kommunikation och ansvarsfullhet. Under året infördes de gällande normerna för ansvarsfullhet inom spelverksamheten som godkänts av RAY:s styrelse. På hösten reviderade Deloitte ansvarsfullheten i RAY:s spelverksamhet och konstaterade att verksamheten svarar mot European Lotteries-organisationens standarder. De anställdas kännedom om RAY:s omfattande samhällsansvar främjades genom att genomföra en kurs i ansvarsfullhet. Det program för de anställdas kontroll över spelandet som utarbetades föregående år togs i användning, och utbildning om detta ordnades för cheferna. I februari och augusti informerade man om de lokala spelsiffrorna i en kampanj med lokala meddelanden. I augusti stöddes publiceringen av Live-kasino på ray. fi med rikstäckande synlighet i medierna. I oktober öppnades webbplatsen raymond.fi som under tre månader fick besökare. Undersstödsprogrammen Emma & Elias, Livfullt liv och Paikka auki stöddes genom kommunikation. Synligheten och uppskattningen för organisationsverksamheten främjades genom kommunikation om mottagarna av Vaikuttavaa-priset, och i september ordnades en kommunikationsdag för organisationerna. I december överskred publiceringen av understödsförslaget nyhetströskeln förutom i presssen även i radio och tv, och dessutom diskuterade sakkunniga förslaget med allmänheten på Twitter. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAYs bokslut

8 Symbolen RAY stöder förnyades och lanserades för användning hos organisationerna med kampanjen Mänskliga Nyheter som fortsätter I projektet Ajatusjohtajuus (Idéledarskap) kartlades sakkunniga bland RAY:s personal som kan representera RAY i såväl media som andra fora. Projektet fortsätter 2015, och de sakkunnigas färdigheter förbättras så att dessa personer kan möta och använda både traditionella och sociala medier. RAY:s företags-, understöds-, ansvarsfullhets- och partnerskapswebbplatser på adressen ray.fi förnyades i juni, och de nya webbplatserna som inte är beroende av dataterminaler är lättare att använda. Utvecklingen av webbplatserna fortsätter Precis som under tidigare år publicerades års-och ansvarsrapporterna på webben. Inom kommunikationen samarbetade RAY 2014 med Helsingfors Festspel, Lux Helsinki och Flow Festival. I samarbetet betonades specialgruppernas delaktighet och kampanjen Mänskliga Nyheter. Dessutom deltog RAY i arrangemangen för seminariet World NGO Day samt i kommunikationen om justitieministeriets Demokratipris. Personal År 2014 utarbetades RAY:s personalpolitiska riktlinjer vars mål är att stödja genomförandet av RAY:s strategi med hjälp av personalledningsmetoder. Omorganiseringen av organisationen fortsatte. Målet är en effektiv och resultatrik verksamhet i enlighet med strategin och de strategiska riktlinjerna. År 2014 var temat för utvecklingen av chefsverksamheten ett inspirerande och uppmuntrande chefsarbete. Utöver de traditionella chefsutbildningarna fortsatte RAY:s interna chefsfora och mentorverksamhet samt träningen för tidigt ingripande. RAY:s första Talent-program slutfördes i juni. På hösten valdes deltagarna för gruppen I åldersprogrammet fortsatte det tidigare temat 55+, men samtidigt förberedde man att inkludera en ny grupp i åldersprogrammet. De följande som inkluderas är de som precis inlett sin arbetskarriär. RAY:s mål är att vara den bästa första arbetsplatsen för ungdomar. Resultatet av personalundersökningen som genomfördes i mars april hade förbättrats jämfört med föregående år och var i genomsnitt bättre än resultatet i jämförelsematerialet. Ledningsindexet som beskriver kvaliteten på ledarskapet låg på en klart högre nivå än den sedvanliga bland finländska sakkunnigorganisationer. De RAY-anställda uppskattar i synnerhet hur man ombesörjer välbefinnandet i arbetet. Tillämpningen av webbkurser utvidgades. Bland annat kurserna i ansvarsfullhet, de etiska anvisningarna, datasäkerhet och produktkännedom samt kursen för nya RAY-anställda under temat RAY för oss alla blev färdiga De anställdas nya belöningssystem togs i användning År 2014 var systemet för strategibelöning som gäller för hela personalen i bruk. Belöningen omfattade både RAY-indikatorer som är gemensamma för alla och enhetsspecifika indikatorer. Belöningens maximibelopp var åtta procent av en persons årslön. Ett anbudsförfarande för ett rikstäckande avtal för företagshälsovården ordnades Detta resulterade i att Terveystalo blev företagshälsovårdens nya samarbetspartner De anställdas övergripande välbefinnande främjades vidare genom att stödja motion på eget initiativ samt de anställdas deltagande i grupper i motionsevenemang. Verksamheten 2015 och bedömning av den framtida utvecklingen RAY:s styrelse har satt upp ett mål för rörelsevinsten på 410,3 miljoner euro för Enligt en uppskattning används 36,1 miljoner euro för investeringar, av vilka hälften riktas till förnyande av automatparken. 8 RAYs bokslut 2014 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

9 Penningspelverksamheten Målen som satts upp för 2015 är försiktigare än året innan. Avkastningsmålet är 787,7 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 1,4 procent jämfört med året innan. Förväntningarna riktas i synnerhet till de digitala kanalerna där spelandet på nytt visade en uppgång hösten Det viktigaste kort- och långsiktiga målet för penningspelverksamheten är att hindra att antalet spelare minskar och i stället få det att öka genom att värva fler nya årsspelare samt aktivera spelarna som sällan spelar. Man strävar efter att utvidga det identifierade spelandet som grundar sig på frivillighet genom att öka användningen av debetkort och tillämpa RAY Förmånskundkonceptet som uppdaterades i slutet av I produktutvecklingen satsar man på mobilspel samt spelprodukter som ökar antalet spelare. Dessutom börjar en omfattande spridning av det nya Vinstautomatkabinettet i slutet av Genom det nya automatplattformprogrammet som publicerades 2014 kan nya funktioner inkluderas i spelplats- och spelsalsautomaterna. Utvecklingen av kunderfarenheten och kundservicekulturen sker med styrning av serviceutformningsprojektet RAY Experience som inleddes I spelplatsverksamheten ligger fokus på produkt- och apparatinvesteringar samt utveckling av partnersamarbetet. Dessutom satsar man på att förbättra dekorationerna och synligheten. År 2015 inleds den första fasen av ändringen i grunden för beräkningen av ersättning för placeringsställe vilket minskar distributionskanalens kostnadsbelastning. Reformen och profileringen av spelsalsdistributionskanalen fortsätter på samma sätt som Tre nya spelsalar öppnas. De investeringar som påbörjades 2014 samt avbrotten i användningen av spelsalarna under renoveringen belastar distributionskanalens resultat. Investeringarna för att göra penningautomatparken mångsidigare inleds. Dessutom genomförs en investering i en ersättning av systemet för arbetstidsuppföljning. Man strävar efter att vända utvecklingen av avkastningen från restaurangkasinospelen så att den blir positiv med hjälp av att utveckla konceptet och förbättra serviceutbudet. På Casino Helsinki fokuserar man särskilt på att förbättra den jämna kvaliteten på spelprodukterna och kundbetjäningen samt vidareutveckla innehållstjänsterna. Insatserna i ICT-system samt övervakningssamarbetet med myndigheterna utökas. Investeringsnivån är lägre än I de digitala kanalerna fortsätter utvecklingen av den HTML5-baserade mobiltjänsten. De erfarenheter man fått svarar mot uppfattningen om att andelen spelande som är oberoende av tid och rum ökar samt att mobilspelandet ökar och slår ut datorspelandet delvis. De internationella online-operatörerna har med hjälp av aggressiva marknadsföringsmetoder och ett spelutbud som är oavhängigt av regleringen kapat en del av ray. fi:s marknadsandel. I denna situation framhävs betydelsen av myndighetssamarbetet. Understödsverksamheten De centrala målen i understödsavdelningens verksamhet är att informera organisationer om innehållet i riktlinjerna för understödet, ta ärendehanteringssystemet för understödsverksamheten och den elektroniska ärendehanteringen i användning samt etablera resultat- och konsekvensuppföljningen. Förbättringen av transparensen, resultatrikedomen och den operativa effektiviteten i understödsprocessen grundar sig på både RAY:s strategi och social- och hälsovårdsministeriets styrning. Utmaningarna under planåret inkluderar att omfatta de nya riktlinjerna för understöden och utveckla riktlinjerna som stöder verksamhetspraxisen. Utvecklingen av RAY:s egen programfinansiering är en viktig del då det gäller att stärka understödsriktlinjernas styrande effekt. Parallellt med slutförandet av de pågående understödsprogrammen genomförs utvecklingen av konceptet för programfinansiering och beredningen av nya program så att följande nya program kan publiceras när de nuvarande har slutförts antingen 2017 eller STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAYs bokslut

10 Kommunikationen om understödsverksamheten och utvecklingen av denna styrs med stöd av en separat kommunikationsplan. Man satsar på kommunikationen i syfte att säkerställa såväl uppnåendet av målen, öppenheten och kundbetjäningen i understödsverksamheten som främjandet av partnerskaps- och intressentgruppsamarbetet. Kommunikationskompetensen är central även vid hanteringen av den offentliga bilden av understödsverksamheten och förbättringen av synligheten i medborgarorganisationernas verksamhet. Tidsplanen för uppbyggandet av data- och ärendehanteringssystemet för understödsverksamheten har gjorts upp så att de första delarna av det nya systemet och den elektroniska ärendehanteringen kan tas i användning i början av 2015 och hela systemet steg för steg före utgången av Systemet skapar nya slags möjligheter för både hanteringen av understödsinformationen och integreringen av understödsavdelningens funktioner. Den elektroniska ärendehanteringen ger systemet en helt ny typ av kontaktyta till kunderna. Kommunikation och samhällsansvar RAY-varumärket stärks genom marknadskommunikation och kommunikationssamarbete. Kampanjen Mänskliga Nyheter där information ges om resultaten inom organisationsarbetet som understöds av RAY fortsätter i samarbete med organisationerna. Som en del av varumärket RAY utvecklas allmänhetens bild av ett RAY som känner till de spelrelaterade problem och bär sitt ansvar bland annat genom reklam med information om åldersgränserna för penningspel och förebyggande av spelrelaterade problem. RAY:s mål är att bevara sin ensamrätt samt att upprätthålla eller utvidga acceptansen och populariteten då det gäller penningspel. Detta eftersträvas genom ett omfattande samhällsansvar som omfattar deltagande i förebyggandet av spelrelaterade problem och bekämpningen av brottslighet genom att främja frivillig identifiering, utveckla verktyg för att kontrollera spelandet och tillhandhålla spelinformation för spelarna samt hindra minderårigas spelande. Dessutom sammanställs ett miljöprogram för föreningen. Riskhantering Riskhanteringsmetoder har utvecklats inom de olika sektorerna, och man har konstaterat att de metoder och hanteringsverktyg som används stöder beslutsprocessen på ett utmärkt sätt. För ansvarspersonerna har det ordnats utbildningsevenemang där genomgången av den föränderliga verksamhetsmiljön har förbättrat hanteringsåtgärdernas genomslagskraft. Betoningarna och hanteringsåtgärderna i de strategiska riskerna klarlades i samband med strategiarbetet. Utlåtande om den interna kontrollen Penningautomatföreningens ledning ansvarar för den interna kontrollen inom organisationen och riskhanteringen i anknytning till denna. Syftet med den interna kontrollen är att i skälig utsträckning försäkra sig om att verksamheten är effektiv och ändamålsenlig, att rapporteringen om verksamheten är tillförlitlig och att man följer lagar, författningar och RAY:s anvisningar i verksamheten. Situationen för den interna kontrollen evalueras årligen på olika sätt. Den interna kontrollen uppfyller i huvudsak de mål som har satts upp. Utvecklingsarbetet för den interna kontrollen fortsatte RAY:s styrelse definierade principerna för föreningens interna kontroll. Enligt dessa ligger iakttagandet av lagar och andra föreskrifter samt RAY:s värden och etiska principer till grund för ledarskapet. Arbetsordningen och anvisningarna om Corporate Governance uppdaterades så att de svarar mot ändringarna i RAY-förordningen, den förnyade organisationen och den nya strategin. Man frångick en separat arbetsordning, och dokumenten sammanslogs till RAY:s Förvaltningsstadga. Inarbetandet av de etiska anvisningarna fortsatte vid bland annat introduktionsevenemang och med hjälp av det nya webbinlärningsprogrammet. 10 RAYs bokslut 2014 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

11 RESULTATRÄKNINGEN Euroa Not OMSÄTTNING , ,53 Tillverkning för eget bruk (+) ,00 0,00 Övriga rörelseintäkter , ,04 Material och tjänster Inköp under räkenskapsperioden , ,80 Ökning (-)/minskning (+) av lager , ,83 Spelplatsavgifter , ,41 Externa tjänster , ,14 Material och tjänster sammanlagt , ,18 Personalkostnader 3 Löner och arvoden , ,86 Övriga lönebikostnader Pensionskostnader , ,20 Övriga lönebikostnader , ,90 Personalkostnader totalt , ,96 Avskrivningar , ,77 Övriga rörelsekostnader , ,07 RÖRELSEVINST , ,59 Finansiella intäkter Ränteintäkter , ,11 VINST FÖRE SKATTER , ,70 Inkomstskatt , ,66 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,04 RESULTATRÄKNINGEN RAYs bokslut

12 BALANSRÄKNING Euroa Not AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 9 Immateriella rättigheter , ,77 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,79 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar , , , ,26 Materiella tillgångar 10 Mark- och vattenområden , ,80 Byggnader och konstruktioner , ,14 Maskiner och inventarier , ,58 Övriga materiella tillgångar , ,64 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar , , , ,91 Placeringar 11 Andelar i företag inom samma koncern , ,05 Övriga aktier och andelar , , , ,37 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , ,07 Fordringar Långfristiga Redovisats till social- och hälsovårdsministeriet , ,07 Övriga fordringar , , , ,57 Kortfristiga Kundfordringar , ,24 Lånefordringar , ,71 Resultatregleringar , ,28 Förskott på ren avkastning , ,00 Understöd , , , ,03 Kontanter och banktillgångar , ,89 AKTIVA TOTALT , ,10 12 RAYs bokslut 2014 BALANSRÄKNING

13 Euroa Not PASSIVA EGET KAPITAL 17 Verksamhetskapital , ,33 Räkenskapsperiodens vinst , , , ,37 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Oriktade understöd , ,07 Kortfristigt Erhållna förskott , ,00 Leverantörsskulder , ,02 Övriga skulder , ,57 Resultatregleringar , ,07 Obetalda understöd , , , ,66 PASSIVA TOTALT , ,10 BALANSRÄKNING RAYs bokslut

14 FINANSIERINGSANALYS euroa RÖRELSENS KASSAFLÖDE Rörelsevinst Korrektivposter: Avskrivningar enligt plan Övriga korrektivposter Rörelsens kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapitalet Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning (+) av omsättningstillgångar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder Rörelsens kassaflöde före finansiella poster och skatter Erhållna räntor från affärsverksamheten Betalda direkta skatter RÖRELSENS KASSAFLÖDE INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från immateriella tillgångar och övriga placeringar INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE UTBETALDA UNDERSTÖD REDOVISNINGAR TILL/FRÅN SHM FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ÖKNING (+)/MINSKNING (-) Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut RAYs bokslut 2014 FINANSIERINGSANALYS

15 Redovisningsprinciper för bokslutet Lagstiftning Bokslutet har upprättats i enlighet med gällande redovisningsbestämmelser. Koncernbokslut Inget koncernbokslut har upprättats, eftersom den inverkan som dotterbolagen Asunto Oy Nilsiän Eturessu, Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu 19 och delägarskapet i fastighetsbolag har på RAY:s verksamhetsresultat och ekonomiska ställning är ringa. Periodisering av pensionsutgifterna Personalens pensionsskydd har arrangerats genom en försäkring som har tecknats i ett pensionsförsäkringsbolag. Pensionsförsäkringarna har periodiserats för att motsvara de prestationsbaserade lönerna i bokslutet.. Ledningsgruppens pensionsförbindelser Ledningsgruppen har inga gällande pensionsförbindelser. Skatter Lotteriskatten har redovisats på prestationsbasis. Lotteriskatten utgör 12,0 procent av den avkastning från penningautomaterna, kasinospelen och Casino Helsinki som i bokföringen hänför sig till kalendermånaden. RAY är inte mervärdesskattepliktig enligt 59 i mervärdesskattelagen. I föreningens utgifter och investeringar ingår gällande mervärdesskatt. RAY är enligt 19 i inkomstskattelagen inkomstskattepliktig endast för resultatet från annan verksamhet än den som avses i lotteriskattelagen. Omsättning Lotteriskatten och kursdifferenserna har dragits av från spelverksamhetens avkastning före presentationen av omsättningen. Den icke uppburna avkastningen i penningautomaternas kassor per har inkomstförts. Den lotteriskatt som hänför sig till avkastningen och spelplatsavgifterna har upptagits som skuld. Spelkapitalet i penningautomaternas vinstutdelningsmaskineri per har inkomstförts och upptagits i balansräkningens likvida medel. Den lotteriskatt som hänför sig till posten och spelplatsavgifterna har upptagits som skuld. Spelplatsavgifter Spelplatsavgifterna har periodiserats i enlighet med intäkterna från automaterna och de avtal som har ingåtts med innehavarna av spelplatserna. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgift med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats som linjära avskrivningar utifrån objektets ekonomiska verkningstid. De direkta kostnaderna för tillverkningen av penningautomater samt en andel av de fasta kostnaderna för tillverkning och förvaltning har aktiverats som anskaffningsutgift för penningautomater som har tillverkats för eget bruk. Köpta penningautomater har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgift med avdrag för planenliga avskrivningar. De betalterminaler som har skaffats till de befintliga penningautomaterna har redovisats som kostnader för räkenskapsperioden. Avskrivningsplanen är den samma som året innan. REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR BOKSLUTET RAYs bokslut

16 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNAS AVSKRIVNINGSTIDER År Byggnader och konstruktioner Spelutrustning 5-10 Maskiner och inventarier 3-7 Immateriella rättigheter 3-10 Materiella tillgångar 10 Övriga utgifter med lång verkningstid 7-20 Vinst eller förlust till följd av försäljning och överlåtelse av anläggningstillgångar upptas i resultaträkningen under övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader. Prestationsbaserade löner med lagstadgade bikostnader som under räkenskapsperioden allokerats till utveckling av penningautomaternas nya plattform har aktiverats. Beloppet som aktiverats redovisas som gottgörelse för personalkostnader och som bestående aktiva. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har värderats till den direkta anskaffningskostnaden beräknad enligt glidande medelpris. Den värdeminskning som orsakades av att omsättningstillgångarna omvärderades har bokförts som en utgift för räkenskapsperioden. Likvida medel De likvida medlen innefattar kontanta medel, bankdepositioner och bankfordringar som kan realiseras. De likvida medlen har värderats till gängse värde. Forskning och utveckling Utgifterna för forskning och utveckling har redovisats under den räkenskapsperiod då de har uppstått. Eget kapital Med Social- och hälsovårdsministeriets tillstånd har ett verksamhetskapital grundats i det egna kapitalet. Till storleken motsvarar verksamhetskapitalet avsättningen för de bestående aktivas anskaffningsutgifter utan avskrivningar och kommande investeringar. Utländska monetära leverantörsskulder och kundfordringar De utländska monetära leverantörsskulderna och kundfordringarna har omvandlats till euro enligt medelkursen på bokslutsdagen. Kursdifferenserna har redovisats i resultatet för räkenskapsperioden. Förskottsbetalningar I enlighet med 19 i penningautomatförordningen redovisas det förskott på räkenskapsperiodens vinst som har avräknats till Social- och hälsovårdsministeriet som förskott på ren avkastning. De andelar av räkenskapsperiodens resultat som används till understöd och som verksamhetskapital redovisas ur det egna kapitalet i enlighet med föreningsmötets beslut. 16 RAYs bokslut 2014 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

17 Hyror som betalats i förskott De långfristiga övriga fordringarna innefattar den hyra som har betalts för Casino Helsinkis affärslokal och som upptas som kostnad fördelad över hyrestiden på 20 år. Kortfristiga understödsfordringar och -skulder De understöd som inte har betalats ut trots beslut om utdelning har upptagits som kortfristig fordring på Social- och hälsovårdsministeriet och kortfristig skuld till organisationerna. Outdelade vinstmedel De vinstmedel som under tidigare räkenskapsperioder har redovisats till social- och hälsovårdsministeriet och vars användning man inte har fattat beslut om, har upptagits som rörliga aktiva långfristiga fordringar och till motsvarande belopp som oriktade understöd bland de långfristiga skulderna. Skulder till spelarna Innestående medel på internetspelarnas spelkonton ingår i övriga skulder. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET RAYs bokslut

18 Noter till resultaträkningen euroa Av Av 1 OMSÄTTNING ENLIGT DISTRIBUTIONSKANAL 2014 omsättningen 2013 omsättningen Penningautomater vid spelställena ,6 % ,7 % RAY:s spelsalar ,2 % ,1 % Digitala kanaler ,7 % ,6 % Casino Helsinki ,6 % ,5 % Restaurangkasinospel vid placeringsplatserna ,7 % ,8 % Hyresintäkter för penningväxlare o.d ,2 % ,3 % Sammanlagt ,0 % ,0 % 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Serviceintäkter Hyresintäkter Erhållna skadeersättningar Övriga rörelseintäkter Sammanlagt PERSONALKOSTNADER Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Sammanlagt Styrelsens löner och arvoden Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Totalt före aktiveringar Personalkostnader som aktiverats under räkenskapsperioden Löner och arvoden Pensionskostnader 0-59 Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt PERSONALANTAL I GENOMSNITT Heltidsanställda Deltidsanställda Sammanlagt RAYs bokslut 2014 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

19 5 AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Immateriella tillgångar Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Sammanlagt ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Frivilliga socialutgifter Lokalhyror och övriga hyror Marknadsföring och sales promotion Kostnader för fastighetsskötsel Externa tjänster Kostnader för telekommunikation Myndighetsavgifter Kostnader för användning och utveckling av programvaror Bankkostnader och kortbetalningsprovisioner Resekostnader Kostnader för användning och underhåll Övriga främmande tjänster Övriga rörelsekostnader Sammanlagt SKATTER SOM OMFATTAS AV RESULTATRÄKNINGEN Lotteriskatt (ingår i omsättningen) Tillstånds- och anmälningsavgifter Fastighetsskatter Direkta skatter Sammanlagt REVISIONSARVODEN Ingår i främmande tjänster bland övriga rörelsekostnader Revision Skatterådgivning 0 10 Övriga arvoden Sammanlagt NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN RAYs bokslut

20 Noter till resultaträkningen euroa Övriga utgifter Immateriella med lång 9 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR rättigheter verkningstid Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Överföring mellan posterna Anskaffningsutgift Kumulativa avskrivningar Kumulativa avskrivningar för minskningar och överföringar Räkenskapsperiodens avskrivningar Kumulativa avskrivningar Bokföringsvärde Bokföringsvärde Mark- och Byggnader och 10 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR vattenområden konstruktioner Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Överföring mellan posterna Anskaffningsutgift Kumulativa avskrivningar Kumulativa avskrivningar för minskningar och överföringar Räkenskapsperiodens avskrivningar Kumulativa avskrivningar Bokföringsvärde Bokföringsvärde Andelar i företag Övriga aktier 11 PLACERINGAR inom samma koncern och andelar Anskaffningsutgift Ökningar 0 0 Minskningar 0-3 Anskaffningsutgift Bokföringsvärde RAYs bokslut 2014 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL RAYs BOKSLUT 2013 INNEHÅLL 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Finansieringsanalys 15 Redovisningsprinciper för bokslutet 18 Noter till

Läs mer

RAY BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2012

RAY BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2012 RAY BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2012 2 Innehåll 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Finansieringsanalys 13 Redovisningsprinciper för bokslutet 15 Noter till resultaträkningen

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9)

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Resultaträkning 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter 13 483,03 23 184,00 Kostnader Ordinarie verksamhetens kostnader -36 763,43-40 096,20

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer