Samverkansråd Locum AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansråd Locum AB"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1(4) Samverkansråd Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: kl Locums huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne Karlsson SRF Göran Gustafsson SRF Britt-Marie Karlsson HSO/FEB Kjell Björn HSO Jaan Kaur DHR Bo Rundelius HSO Eva Söderbärj HSO/FUB Bengt Jansson HSO Thomas Ahlberg Locum (ordf.) Per Carlsson Locum (sekr.) Fredrik Christiansson Lexicon Frånvarande: Anders Gustafson (HSO), och Kjell Sandström (DHR) hade lämnat återbud. Samverkansrådsmötet genomfördes efter kallelse utsänd av Per Carlsson. Mötet öppnas Thomas Ahlberg öppnade mötet och hälsade välkommen. Ordföranden har ordet Formalia Presentationsrunda genomfördes. Föregående minnesanteckningar Thomas Ahlberg gjorde en sammanfattande genomgång av senaste mötesprotokollet (protokoll 36). Han nämnde bland annat att en rapport om framtidens hälso- och sjukvård har presenterats av HSN till vilken Locum har levererat diverse underlag. Stora summor pengar behöver investeras för att renovera/höja standarden på befintliga sjukhus samt för att bygga nya akut- och specialistmottagningar. Locum AB BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORG.NR Box Östgötagatan 12 Växel Central Stockholm Stockholm Bolagets säte: Stockholm

2 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 2(4) Samverkansråd Teknikenheten Allmän information Per Carlsson redovisade ett antal händelser sedan förra mötet. - Digital skyltning: en förstudierapport har levererats av företaget Cygate. Materialet är bristfälligt och ett möte har bokats för att konsulten ska få möjlighet att förklara sig. - Nätverket för tillgänglighet hade konferens i Göteborg under vecka 16. Handisam, Boverket och Göteborgs stad stod som arrangörer. Det allmänna intrycket från konferensen var att, även om framdriften är långsam, stämningen är god med ett tydligt fokus på lyckade projekt. - Ett antal möten och därtill hörande granskningar av bygghandlingar för NKSprojektet har genomförts. - För att få fart på åtgärdsarbetet avseende enkelt avhjälpta hinder kommer Per Carlsson att fungera som projektledare för åtgärder på Norrtälje sjukhus. Vidare undersöks möjligheten att handla upp extern konsulthjälp. Även den nyinrättade funktionen, byggserviceledare, kan vara en resurs inom företaget som kan utföra enklare åtgärder. - Vid nyauktorisation av vårdvalsverksamheter kräver HSN numer att den verksamhet som söker auktorisation ska ha tillgängliga lokaler innan ett godkännande är aktuellt. - På Butiksmässan i Kista visade flera företag inom digital skyltning upp sig. Ett par möten har bokats in med intressanta leverantörer för att se om de kan svara mot de krav som Locum ställer. - Ytterligare en person inom Locum har påbörjat utbildningen Din kompetens vår möjlighet. Han tyckte att utbildningens första dag hade varit givande. - Eftersom några kvartalsrapporter ännu inte har levererats fanns det ingenting att rapportera om rörande det interna arbetet med Mer än bara trösklar. Presentation, lösningar för inomhusnavigering Fredrik Christiansson från företaget Lexicon visade och berättade om hur mobiltelefoner kan bli ett verktyg för att navigera inomhus. De etablerade tekniker som finns, GPS, fungerar inte inomhus och allmänt tillgängligt kartmaterial i form av planritningar saknas för byggnader. Genom att använda alternativa tekniska lösningar börjar det nu bli möjligt att med god noggrannhet orientera sig inomhus. Fredrik visade några informationsfilmer som exemplifierade olika tekniker för inomhusnavigering. Även Apples digitala assistent SIRI visades. Förstärkt verklighet var ett begrepp som togs upp och innebär att man genom att betrakta verkligheten genom mobiltelefonens kamera kan få kompletterande information visad på telefonens display. Det kan exempelvis vara textinformation om platser och byggnader i närheten eller markeringar som läggs till för att visa vilken väg man ska gå för att nå sitt mål. Inom försäljning kan kreativa lösningar som information om närmaste affär med billiga paraplyer dyka upp vid dåligt väder.

3 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 3(4) Samverkansråd Teknikenheten Information om Björkbackens trygghetsboende i Tyresö Programpunkten utgick då föreläsaren fått förhinder. Locums nya organisation Thomas Ahlberg redovisade hur den nya organisationsplanen för Locum ser ut. Personalstyrkan kommer att ökas med 15 personer och en uppdelning kommer att ske mellan kundansvariga och fastighetsansvariga. Från de tidigare tre förvaltningsområdena när-, akut- och universitetssjukhus kommer det nu att bli sju kundområden. Utöver en förändrad organisation ska även arbetssättet förändras. För att ständigt förbättra processerna ska LEAN vara ledstjärnan. LEAN är ett sätt att arbeta som ursprungligen har tagits fram av biltillverkaren Toyota i syfte att identifiera bister, felkällor och tidstjuvar i tillverkningsprocessen. Information från förbundet/föreningarna Britt-Marie Karlsson från Elöverkänsligas riksförbund (FEB), som har ca 3000 medlemmar, berättade om förbundet och de frågor som de driver. Stora delar av den teknik som vi omger oss med alstrar strålning som påverkar personer med elöverkänslighet på ett negativt sätt. Symptomen kan visas sig som huvudvärk, yrsel, blodtrycksfall och smärta i muskler och leder. Belysningskällor och DECTtelefoner är exempel på produkter som kan förorsaka besvär. Därför förespråkar man glödlampor och fasta telefoner. Mobiltelefoner och surfplattor är andra källor till obehag där de trådlösa nätverken, både utom- och inomhus, alstrar strålning. Övriga frågor Bo Rundelius föreslog att det ska tas fram en förstudie där möjligheten och behovet av att kunna få någonting att äta, exempelvis via en varuautomat, vid länets akutmottagningar undersöks. För personer med diabetes kan det vara livsavgörande att det finns möjlighet att få någonting att äta då man tvingas vänta och inte har möjlighet att gå ifrån. Per Carlsson menade att man utöver att undersöka om, och i sådana fall hur stort behovet är, även bör undersöka vad en automat ska innehålla för typ av mat och att en automat naturligtvis måste vara tillgänglig. Bengt Jansson berättade att ett företag i Holland hade leverat varuautomater till Västra Götaland när de hade genomfört en upphandling. Björne Karlsson önskade svar om hur Locum/landstinget arbetar med frågan om ledsagningsservice på sjukhusen. Frågan har bollats runt mellan kommunerna och landstinget. Per Carlsson svarade att frågan har varit uppe som en möjlig tjänst som Locum skulle kunna tillhandahålla via AO FM. Per lovade att kolla upp det hela.

4 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 4(4) Samverkansråd Teknikenheten Kommande möten Tid för kommande möte är: 14/6. Mötena börjar 9.15 med 15 minuter förmöte för föreningarna och pågår till Plats: mötena hålls preliminärt på Locums kontor, Östgötagatan 12, 9 trappor, lokal Årstaviken. Om möte förläggs externt meddelas detta i samband med att kallelsen sänds ut. Thomas Ahlberg avslutade mötet. Noteringar förda av Per Carlsson. Delges: Närvarande och enligt sändlista. Bilaga Förstudie - Inomhuspositionering och navigation

5 För Locum Förstudie: Inomhuspositionering och navigation av Lexicon Interactive Fredrik Christiansson

6 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Behovsanalys... 2 Målgrupp... 2 Skillnaden mellan positionering och navigering... 2 Positionering... 3 Navigering... 4 Tekniska lösningar... 5 Problemställning... 5 Historik... 5 Leverantörer... 5 Marknadsläget... 7 Lösningar idag... 7 Sensorer... 7 Investering... 8 Implementering... 8 Ekonomisk konsekvens... 9 Teknisk förvaltning... 9 Insats/effekt... 9 Utmaningar... 9 Teknisk omsättningstakt... 9 Vanliga problem Iakttagelser Lösningar idag kontra imorgon Slutsatser Tillämpningar med idéhöjd Teknik Risker, hot Single Point of Failure - Teknikhot Service Level Agreement - SLA Rekommendationer Ordlista

7 Bakgrund Lexicon Interactive har av Locum fått i uppdrag att genomföra en förstudie kring positionering och navigation inomhus. Syftet med förstudien är att förutsättningslöst undersöka marknaden och se vad det idag finns för teknikplattformar, tillämpningar samt leverantörer. Studien ska inte innefatta några praktiska tester. Locum har tydligt gjort klart att förstudien bör fokusera på de tekniska förutsättningarna och möjligheterna. Förstudien får gärna ge rekommendationer inför en eventuell fortsättning i form av en pilotfas. I rapporten förekommer många tekniska förkortningar. Dessa förklaras i en ordlista, sist i rapporten. Bakgrunden till förstudien är ett antal specificerade problemställningar som Locum formulerat. Behovet bakom förstudien är att det exempelvis krävs taktil skyltning för synskadade, enligt ett lagkrav. Vanlig fysisk skyltning kräver även att man kan läsa och tolka texten. Locum har en vision om att kunna effektivisera hela vårdkedjan från hemmet till vårdgivaren på sjukhuset. Vid kallelse eller remissbesök skall alla delar av resan till vårdgivaren finnas med. Allt ifrån att hitta och färdas med kollektivtrafiken, till att hitta rätt hos vårdinstansen. Utifrån dessa kriterier vill Locum undersöka om det finns möjliga lösningar i ny teknik. Hypotesen är att det i vanlig konsumentteknik börjar dyka upp tillämpningar som skulle kunna användas som komplement till konventionell skyltning. I ett längre perspektiv kan det erbjuda en detaljnivå i hänvisningar som inte är möjliga att uppnå med vanlig, fysisk skyltning. Exempel på sådana funktioner är personliga hänvisningar, optimerade utifrån varje enskild individs behov. Behovsanalys Målgrupp En viktig parameter i denna förstudie är avgränsningen av målgrupp. Målgruppen definieras med två selekteringskriterier. Vi förutsätter att målgruppen har förutsättningar för att använda och ta till sig av moderna hjälpmedel i form av text, bild och ljud. Därvid utesluter vi väldigt sjuka personer, barn och personer med språksvårigheter. Den andra avgränsningen görs utifrån tillgänglig teknik hos målgruppen. Vi förutsätter att enheterna som används för navigationshjälp är så kallade smart phones. Fortsättningsvis kommer vi att referera till dem som mobiltelefoner. Omsättningstakten för mobiltelefoner är idag hög. Det innebär att ny teknik snabbt blir tillgänglig i gemene mans hand. Skillnaden mellan positionering och navigering Liksom i navigation på havet skiljer man på positionsbestämning och navigering. För var och en används olika metoder och tekniker. Här ges en kort introduktion till vad som särskiljer de två. Observera att vi utgår från en generell beskrivning som främst tar upp lösningar som positionsbestämmer mobiltelefoner oavsett miljö. 2

8 Positionering Att bestämma en position, innebär att man bestämmer ett föremåls läge i förhållande till en referens. Inom nautisk navigation är ett klassiskt exempel den så kallade krysspejlingen. Det innebär att man genom att ta ut en bäring (kompassriktning) till två fasta punkter med ett känt läge kan få fram sin position med stor noggrannhet. Att bestämma sin position kräver ett referensunderlag. För klassisk navigation är referensunderlaget ofta en kartbild med ett överlagt rutnät. Rutnätet i sin tur är uppdelat i olika skalor som gör att man lätt kan bestämma sin position på kartan utifrån positionsuppgifter. Eller omvänt, kan bestämma sina positionsuppgifter utifrån en given punkt på kartan. För mobiltelefoner finns ett antal olika metoder för att bestämma dess position. Man brukar tala om tre olika typer: Nätbaserade Enhetsbaserade SIM-kortsbaserade Här ges en kort översiktlig förklaring till de olika metoderna. Vi tittar dessutom på en fjärde metod, som är en kombination av de övriga. Nätbaserade Här avses de tekniker som är beroende av själva mobilnätet. Exempel på en sådan teknik är multilateration. Det benämns ofta felaktigt triangulering trots att inga vinklar ingår. Istället används tre eller fler mottagare för att mäta en sändarens skillnader i ankomsttid hos mottagarna. Med hjälp av tiden och den kända utbredningshastigheten hos radiovågorna kan man skapa korsreferenser där cirklarna skär varandra. Den här tekniken ger relativt god noggrannhet utomhus. Ett annat sätt är att bestämma positionen på mobiltelefonen genom att se vilken mast den kommunicerar med. Detta innebär dock att mobiltelefonen kan befinna sig var som helst i täckningsområdet för masten. Således ger tekniken dålig positionsnoggrannhet. Enhetsbaserade Det bästa exemplet är GPS, Global Positioning System. Det är ett system som är helt oberoende av andra nät än själva GPS-satelliterna. Med hjälp av GPS kan mobiltelefonen placera sig själv i stort sett var som helst på jorden. Ibland behövs inte ens tillgång till täckning från mobiltelefonnätet för att positioneringstekniken skall fungera. SIM-kortsbaserade SIM-kortet i mobiltelefonen är en integrerad krets och fungerar i stort sett som en liten dator. Från kortet är det möjligt att få information som inte är tillgänglig från mobiltelefonen (enhetsbaserad). Exempel på sådan information är den basstation som används och signalens styrka. Hybrider Det vanligaste exemplet beskrivs lite senare i rapporten. I korthet går det ut på att man använder alla till buds stående signalkällor för att kunna positionera sig. Ett exempel är så kallad Assisted GPS. Med hjälp av information från särskilda servrar i mobilnätet kan telefonen snabbare hitta en positionsfix. 3

9 Oavsett vilken teknik som används innebär de att man kan få ut positionsdata i närapå realtid. Det innebär att man löpande kan bestämma positionen. Snabb tillgång till en exakt position är mycket viktigt i nästa steg, navigeringen. Navigering Navigering är en tillämpning av positionering. Att göra en jämförelse med GPS ger en förståelse för vad vi menar. Låt oss säga att du i din mobiltelefon kan få fram ren positionsinformation från din GPS-mottagare i telefonen. Vad gör du då med den? Utan tillgång till kartor med ett graderat rutnät är informationen tämligen värdelös. Om vi tittar på hur informationen används i din mobiltelefon så blir det genast tydligt. Dels är mobiltelefonen väldigt snabb och exakt när det gäller att sätta ut positionen på rutnätet. Dels kan mobiltelefonen hålla stora mängder information i arbetsminnet. Dessutom har mobiltelefonen en internetuppkoppling tillgänglig över mobilnätet och kan i realtid hämta ned information om andra positionsuppgifter i din närhet. Om vi tittar på typiska tillämpningar så hittar vi idag bilnavigation, stadskartor och sjökort. Men genom att mobiltelefoner idag är mer datorlika öppnas helt nya möjligheter upp. Dessutom innehåller moderna telefoner ytterligare sensorer såsom kompass och gyroskop som gör det möjligt att bestämma telefonens läge i förhållande till omgivningen. Kombinerat med att telefonerna har inbyggda kameror och internetuppkoppling skapas ännu fler möjligheter. Nedan ges några exempel. Från vänster, bild1) FlightRadar24 är en app som på skärmen visar information om de flygplan som är inom synhåll för användaren. Bild 2) Layar är en app som på en realtidsbild från kameran tillför information i olika lager på skärmen. Användaren kan själv välja vilka lager som skall vara synliga. Det kan exempelvis vara Wikipedia-artiklar om byggnader eller områden av intresse. Bild 3) Appen Junaio är en så kallad Augmented Reality-app (förkortas ofta AR) som med hjälp av mobiltelefonen förstärker den upplevda verkligheten med element som inte tidigare fanns där. Bilden visar ett exempel på inomhusnavigation. Vi tittar närmare på lösningen senare i rapporten. 4

10 Tekniska lösningar Problemställning Att bestämma en mobiltelefons position inomhus innebär stora svårigheter. Alla de tekniker som togs upp i föregående kapitel ger dålig positionsnoggrannhet inomhus. GPS som utomhus ger en noggrannhet på meter kan inomhus istället innebära en noggrannhet på 500 meter. Dålig mottagning och störningar gör att tekniken inte fungerar. Positionering med hjälp av hybridlösningar, ger en noggrannhet på meter. En noggrannhet som inomhus är alldeles för dålig för att kunna användas i någon praktisk tillämpning. Då utgångspunkten för förstudien är att teknikerna som utvärderas skall vara tillgängliga i vanliga mobiltelefoner faller många andra lösningar bort. Exempel på sådana lösningar är de som används inom logistik och industri för att positionsbestämma paket och komponenter. Problemet är dessutom tudelat. Först är utmaningen att hitta rätt teknik. En teknik som ger låga implementeringskostnader, har en lång livslängd och som kräver ett minimalt underhåll. För att vara praktiskt användbar krävs att lösningen levererar en jämn, hög noggrannhet. Den andra utmaningen består i att använda tekniken på bästa sätt. Att skapa tillämpningar som använder tekniken fullt ut och som gör det på ett sådant sätt att människor kan få nytta av den. Här ställs krav på pedagogik, gränssnitt och informationsinnehåll. I korthet; om du kan positionera en person med hjälp av mobiltelefonen med stor noggrannhet, hur använder du den informationen på bästa sätt? Historik Inomhuspositionering i sig är ingen ny företeelse 1. Under sent 1990-tal och början på 2000-talet användes ett antal olika tekniker som RFID, IR och sensornätverk. Det som idag är annorlunda är att enheterna som används är standardprodukter. Det krävs ingen särskild hårdvara. Samtidigt har förutsättningarna i den omgivande radiomiljön förändrats radikalt de senaste åren. I tätbebyggda miljöer finns en hög täckningsgrad av såväl mobil- som WiFi-nät. Kombinationen av kraftfulla enheter och allestädes närvarande nät har förmodligen utgjort en lockande möjlighet för ingenjörer och teknikbolag. Det har också lett till ett ökat antal lösningar på marknaden. Under nästa rubrik tittar vi närmare på några av dem. Leverantörer Inom ramen för förstudien har Lexicon gjort en enklare sondering av marknaden för att identifiera de potentiella leverantörer som finns. Avgränsningen har varit att tekniken skall vara mobiltelefonbaserad, alternativt fungera med tekniker som stöds av mobiltelefoner. SenionLab Ett Linköpingsbaserat företag grundat av sex forskare. Enligt egen utsago 2 utvecklar företaget 1 5

11 mjukvarulösningar för inomhusnavigering som fungerar även med ett begränsat antal eller helt utan radiobasstationer. Lösningen levereras med ett s.k. Application Programming Interface (API) som kan integreras i tredjepartsprodukter. Lösningen skall inte kräva några andra sensorer än de som finns tillgängliga i mobiltelefonen. Inte heller skall det krävas någon särskild hårdvara i fastigheterna. Lösningen finns enligt företaget 3 tillgänglig både för ios (Iphone, Ipad) och Android. Hemsida: Qubulus Ett Malmöbaserat företag vars lösning bygger på att man kartlägger radiosignaturen över hela fastigheten. Det görs genom att man tar ett antal fingeravtryck på radiosignaturen med jämna mellanrum. Företaget grundades 2010 och baserar sin teknik på ett patent från Telia. Man hävdar själva att man har en oöverträffad noggrannhet på 3-5 meter idag och <1 meter i en nära framtid. 4 Lösningen finns idag enbart tillgänglig för Android-enheter. Hemsida: Micello Ett amerikanskt företag grundat Uppger sig själva vara världsledande inom kartering av inomhusytor. Enligt hemsidan har man kartlagt tusentals byggnader över hela världen. Den huvudsakliga verksamheten består i att ta kartunderlag, men man har även en inomhusnavigationsstjänst som bygger på punkt-till-punkt teknik. Hemsida: Junaio Junaio är en s.k. Augmented Reality-läsare som bland annat stöder inomhusnavigation. Produkten har tagits fram av det tyska företaget Metaio. Deras huvudsakliga verksamhetsområde är inom lösningar för AR. Junaio använder en form av punkt-till-punkt teknik baserad på QR-koder (Quick Response). Hemsida: Navizon Navizon grundades i Florida, USA 2005 och var en av de tidiga leverantörerna av lösningar för positionsbestämning. Idag levererar företaget en lösning som kallas för ITS, Indoor Triangulation System, med vilken man kan spåra och positionsbestämma WiFi-aktiverade enheter. Lösningen kräver installation av särskild hårdvara i fastigheten. Hemsida: SkyHook Wireless Företaget grundades 2003 i USA och använder en kombination av GPS och WiFi-positionering för att leverera en positioneringstjänst. Mellan 2008 och 2010 var företaget leverantör åt Apples alla enheter för positionering i deras kartjänster. Apple har sedermera ersatt företagets tjänster med Qubulus Products November 2011, Powerpoint presentation 6

12 egna. Företaget har inte specialiserat sig på inomhuspositionering, men levererar inom ramen för sin tjänst även positionering inomhus 5 tack vare en hybridlösning. Hemsida: Marknadsläget Det är väldigt svårt att göra en bedömning av marknadsläget. Flera av de företag som levererar riktigt intressanta lösningar har bara funnits på marknaden i något år och är i många fall finansierade med riskkapital. Lösningar idag Som vi tidigare redogjort för finns det idag flera leverantörer som levererar lösningar för positionering av mobiltelefoner inomhus. Under den här rubriken tar vi oss en liten djupare titt på lösningarna och tittar på olika aspekter av dem. Vi kommer uteslutande att titta på enhets- och nätbaserade tekniker. Sensorer Genomgående för lösningarna är att de på ett eller annat sätt använder olika sensorer för att bestämma ett föremåls position. Hybrid positionering Redan införde Google en tjänst i Google Maps Android 2.0 som positionerade en mobiltelefon utan att använda GPS. Mobiltelefonen registerar identiteten (MAC-adressen) på närliggande WiFinätverk och basstationer och skickar därefter en förfrågan till en online-databas. I databasen finns information om både basstationers och WiFi-nätverks placering. Med hjälp av informationen kan telefonen själv bestämma sin position utan att ha använt GPS. Detta är en generell teknik och inte specifik för inomhusnavigation. Tekniken finns utförligt beskriven av Google på internet 7. Bluetooth Det finns system 8 som kan använda bluetooth för positionering. De kräver dock installation av hårdvara i fastigheten och liksom Navizons lösning innebär det att man måste återrapportera positionen till enheten. WiFi De lösningar som innebär att enheten själv kan bestämma sin position baseras helt eller delvis på WiFi-nät. Närvaron av WiFi-mottagare i mobiltelefonerna samt det välutbyggda nätet gör det lämpligt för inomhuspositionering. Näten är ofta av sådan typ att de täcker begränsade ytor och främst inomhus. Microsofts projekt RADAR var redan 2000 ute med en lösning för positionering

13 inomhus med hjälp av WiFi-nät. Projektet använde datorer som enheter. För en ingående rapport om tekniken bakom WiFi-positionering finns ett bra examensarbete tillgängligt på internet 9. Passiva sensorer Exempel på passiva sensorer är exempelvis QR-koder. En QR-kod är en tvådimensionell streckkod. Genom att helt enkelt fysiskt placera unika QR-koder i en fastighet kan man skapa fasta referenspunkter. Utifrån dem är det sedan möjligt att implementera ett punkt-till-punkt system för inomhusnavigation. En annan form av passiv sensor är så kallad NFC/RFID-teknik. Den innebär att en trådlös markör kan kommunicera med en mottagare. Med hjälp av en enkel teknik, så kallad flaskhals-teknik kan man skapa ett liknande punkt-till-punkt system som med QR-koder. Tekniken innebär i korthet att man tvingar alla föremål som skall positioneras genom ett nålsöga. En slags startgrind, från vilken man därefter kan hänvisa enheterna till nästa kända punkt där en ny trådlös avläsning görs. Proceduren upprepas och därigenom leder man enheten och användaren mot målet. Investering Eftersom det inte ingått i uppdragsbeskrivningen för förstudien att aktivt ta kontakt med leverantörer är prisinformationen vi kunnat inhämta begränsad. För Qubulus gäller dock följande prismodell. Implementeringen kräver en insamling av fingeravtryck av radiosignaturen i fastighetens olika lokaler. Uppskattningsvis åtgår det 2-3 timmar per 1000 m 2. Kostnaden är beroende på vem som får uppdraget att göra implementeringen. Utöver det tillkommer en användningsbaserad prismodell som varierar med antalet användare, dvs antalet enheter som använder lösningen för att positionera sig i fastigheten. Priserna varierar mellan 4-30 eurocent per månad (ca 35 öre-2,65 kr) beroende på antalet användare. Implementering Implementeringen för Senionlabs lösning, såväl som för Qubulus lösning, är av allt att döma snarlik. Genom att räkna på nyckeltalen för kartläggning av fastigheterna som anges ovan kan man relativt snabbt komma fram till en initial kostnad avseende den tid som krävs. Efter kartläggningen är det möjligt att positionera enheterna i fastigheten med hjälp av tekniken. Man behöver då tillämpa tekniken i en form som är användbar i mobiltelefonen. Vi har inte kunnat djuploda i de specifika förutsättningarna för varje teknikleverantör, men man kan anta att alla erbjuder ett s.k. API för implementering i tredjepartsprodukter. För mobiltelefoner skulle detta lämpligen ske i form av en app. Kostnaden för framtagning av en mobilapp är helt beroende på vilka plattformar man skall stödja (IOS, Android, Windows Phone, Blackberry osv) samt vilken funktionalitet man vill ha i appen. En rimlig bedömning är att investeringen, beroende på funktionalitet, motsvarar ca 0,5-1,5 msek. 9 8

14 Ekonomisk konsekvens Skulle Locum välja en lösning som inte innebär investeringar i särskild hårdvara som installeras i fastigheterna är de ekonomiska konsekvenserna relativt små. Baserat på antagandet att Qubulus betalningsmodell är typisk för marknaden betalar man som kund dessutom bara för användningen. Teknisk förvaltning Passiva system har litet underhåll. Man kan behöva förnya fingeravtrycket då radiomiljön löpande förändras. Nya sändare tillkommer och gamla faller ifrån. Det är svårt att uppskatta hur mycket tid detta kräver. Initiala uppgifter talar om att det skulle krävas en omkalibrering 1-2 ggr/år. Aktiva system, med installerad hårdvara i fastigheterna, kräver möjligen ett mer omfattande underhåll. Det är svårt att uppskatta vilken tidsåtgång detta kräver. Man kan anta att ett normalt slitage och reparationsbehov uppstår. Insats/effekt För att dra full nytta av inomhuspositionering innebär det att man måste hålla ett referensbibliotek med positioner tillgängligt. Positionerna för respektive objekt du vill kunna göra sökbart och referera till måste finnas dokumenterat. Det betyder att alla ritningar behöver digitaliseras, positionskalibreras (i förhållande till ett rutnät) och därefter behöver alla sökbara objekt placeras på kartan. För Locums del skulle det innebär att alla mottagningar som huserar i fastigheterna måste placeras och löpande uppdateras i referensbiblioteket. Att uppskatta tidsåtgången är vanskligt. En notering värd att göra är att det sannolikt krävs någon form av mjukvarustöd för administration av objektets läge i fastigheterna. Lexicon har inte kunnat klarlägga huruvida sådana produkter finns att tillgå som standard. Utmaningar Att idag anskaffa en teknisk lösning för att möjliggöra inomhusnavigation medför särskilda svårigheter som man ställs inför. Först och främst handlar det om att satsa på rätt häst. Med ny teknik är det svårt att avgöra vilka leverantörer och lösningar som kommer att bli de ledande. Senare i rapporten gör vi några korta rekommendationer kring detta faktum. Det andra problemet är kopplat till det föregående. Det består i att bedöma livslängden för lösningen. Teknikhorisonten blir allt kortare och att förutsäga utvecklingen blir allt svårare. Dessa bör läggas till de vanliga beslut man ställs inför att fatta vid en investering i teknik. Teknisk omsättningstakt Olika teknikgenerationer omsätts idag med ett ständigt accelererande tempo. Reflektera över det faktum att Iphone 3G släpptes i Sverige 2008 och att Facebook med sina 850 miljoner användare startade Detta bör ställas mot att IT-avtal idag ofta med tidshorisonter på 3, 5 eller 7 år. Det 10 9

15 tydliggör en diskrepans mellan teknikutvecklingen och företags och organisationers förmåga att ta till sig den. För Locum innebär dessutom ett dubbelt ansvar. Erbjuder man en konsumentinriktad tjänst som syftar till att underlätta vårdbesöket för vårdtagare ligger det nära till hands att maximera investeringens nytta genom att också erbjuda lösningar för de verksamheter som huserar i lokalerna. Denna dubbla roll ställer om möjligen ännu större krav på att man följer teknikutvecklingen tätt. Vanliga problem Förstudien har inte kunnat klarlägga några vanliga problem för lösningarna. Dels har det inte ingått i uppdraget att genomföra studiebesök i fastigheter som använder inomhusnavigation, dels finns det väldigt lite information att tillgå på det öppna internet. Iakttagelser Iakttagelser syftar till att lyfta fram sådana iakttagelser som Lexicon gjort under förstudien och som vi bedömer som särskilt viktiga för Locum. De finns idag bara ett fåtal leverantörer på marknaden. Det har varit svårt att bedöma deras ekonomiska status och referenser. Det är också svårt att verifiera deras tekniklösningar då informationen ofta är sparsmakad om ens tillgänglig. Flertalet av leverantörerna är också av typen riskkapitalfinansierade start-ups vilket gör det svårt att sia om deras livslängd. I princip verkar alla tillgängliga lösningar för inomhusnavigering kräva någon form av kalibrering av inomhusytan, alternativt installation av hårdvara som täcker lokalerna. Detta står i stark kontrast till GPS som är globalt tillgängligt utan att markytan behöver kartläggas. Acceptansen för navigationsassistans är hög. GPS är en etablerad teknik. Många använder idag kartor i mobilen för att hitta. Kartstöd och GPS-navigatorer i bilen är till och med standard i många nya bilar. Det borgar för att acceptanströskeln för navigering inomhus är låg. Google Maps 6.0 som finns för Android innehåller redan idag 11 inomhusnavigation. Lösningar för inomhusnavigation utvecklas på många olika håll men ofta har de byggt på installation av särskilda programvaror för användaren. Google Maps finns redan tillgängligt i basutbudet i de flesta smartphones. Enligt en artikel på IDG skall Googles teknik vara snarlik den som Qubulus använder. 12 Även Microsoft lanserar en liknande lösning med Windows Phone 7.5 (operativsystem för mobiltelefoner). Lösningen kallas Bing Indoor Maps13. Funktionen är än så länge bara tillgänglig i USA

16 Bilder ovan) Exempel från San Francisco International Airport, före (t v) och efter (t h) användningen av Googles sk Floor Plans. Den blå punkten representerar positionen och den blå, fyllda cirkeln representerar osäkerheten i positionen. Olika lösningar innebär olika äganderätt till data som generas ur användandet av tjänsten. Använder man till exempel en standardlösning från Google, äger Google rätten till karteringen av din lokal. Google äger också rätten till eventuell data som uppkommer ur användandet. Exempel på sådana data satt i Locums perspektiv skulle kunna vara rörelsemönster, besöksfrekvens, tid per besök, mest besökta mottagning och så vidare. Då enheterna idag till stor del är förskaffade med personliga användarkonton är det inte en helt osannolik slutsats att Google också, på det tekniska planet, kan koppla ihop ett besök med en specifik individ. Man skall dock ha i åtanke att det inte skiljer sig från hur det fungerar med vanlig positionering utomhus idag. Lösningar idag kontra imorgon Det är en kvalificerad gissning att Apple kommer att följa i Googles fotspår. Microsoft har tidigare kommunicerat en vision om inomhusnavigation 14. När tekniken automatiskt tillgängliggörs i mobiltelefonerna från de dominerande tillverkarna blir användarbasen med ens enorm. Sannolikt kommer inomhuspositionering att erbjudas som en helt transparent tjänst på de olika plattformarna. En intressant utveckling är den som sker inom webbutvecklingen, med exempelvis den nya HTML5-15 standarden. Där finns något som kallas för Geolocation-funktionen. Det är funktion för att bestämma användarens position. Den fungerar oavsett vilken enhet du använder (dator,

17 mobiltelefon, surfplatta). Själva funktionen är omedveten om hur positionen bestäms. Positionsbestämningen är helt beroende på enhetens förutsättningar. Källor till platsinformationen kan alltså vara GPS, IP-adress, RFID, WiFi och Bluetooth MAC adresser och basstationer likväl som manuell information från användaren. I takt med att inomhusnavigation tillgängliggörs hos den breda allmänheten kommer sannolikt standardiseringsorgan också att ta fram standarder att följa. Visst arbete har redan under 2012 påbörjats 16. Slutsatser Tillämpningar med idéhöjd Spåra personal och apparater på sjukhus Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet hjälper studenter hitta med Campusguiden IKEA visar hur inomhusnavigation förenklar besöket på varuhuset Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv skulle möjliga tillämpningar för Locum vara: Röstassisterad inomhusnavigation För synskadade skulle det vara möjligt att genom röstanvisningar orientera sig på sjukhusen. Särskilt som talsyntes och språkigenkänning idag utvecklas snabbt. Ett exempel är den digitala assistenten Siri i Iphone. Förstärkt verklighets-assisterad inomhusnavigation. För hörselskadade eller personer med språksvårigheter skulle det vara möjligt att rent visuellt lägga ut en markering som man kan följa på mobiltelefonens skärm. Den skulle upplevas som exempelvis ett färgat band på golvet som endast syns på displayen. Med anpassade menyer (flera språk) kan man nå målgrupper som inte kan svenska. Spåra och hitta personer och utrustning på sjukhusen. Både anställda och besökare. Det skulle vara möjligt att omedelbart lokalisera patienter, besökare, vårdpersonal och andra viktiga objekt inom sjukhusets väggar. I olika akuta situationer kan det ha avgörande betydelse. Teknik Idag finns det ett antal teknikleverantörer som erbjuder sina tjänster. Med en relativt omogen och ung marknad finns många konkurrerande erbjudanden. När tekniken införlivas i stora leverantörers erbjudanden blir det tillgängligt för den breda allmänheten. Enkelt förklarat skulle det innebära att övergången blir transparent för användaren. Förutsatt att mobiltelefonen stöder tekniken skulle

18 positionering inomhus göras möjlig. Från användarens perspektiv innebär det endast att den inbyggda kartan i telefonen växlar till ett inomhusläge då man befinner sig inomhus. Sannolikt kommer det över tid att innebära att man inom ramen för befintliga tekniklösningar (webbappar, webbsidor, appar) kan utnyttja inomhuspositionering (jmf med HTML5 geolocation). Risker, hot Om man jämför offentligt tillgängliga kartunderlag över städer, gator och byggnader ser det avsevärt annorlunda ut jämfört med motsvarande information om inomhusytor. Det bör rimligen påverka utbyggnadstakten. Sannolikt kommer publika byggnader och fastigheter med stora besökssiffror snabbare kartläggas än övriga fastigheter. Möjligen kan det finnas en affärsmässig drivkraft bakom expansionen. Exempelvis bör butikskedjor och större gallerior vara intresserade av att kunna följa och positionera sina kunder. Överlag bedöms dock utbyggnadstakten vara betydligt lägre än andra jämförbara kartunderlag. Det finns idag frågetecken kring integritetsfrågor. Det är oklart i vilken utsträckning det är tillåtet att lagra historik över rörelsemönster och användning. Man bör grundligt utreda de juridiska aspekterna. Single Point of Failure - Teknikhot I det fall man väljer konsumentteknik, är man helt beroende av den omgivande infrastrukturen i form av mobilnät, mobiloperatörer samt kart- och positioneringstjänstsleverantören. I det fall man väljer en egen lösning är man istället beroende av leverantörens mjukvarulösning. Vår bedömning är dock att en sådan lösning inte på något sätt skulle särskilja sig i tillgänglighet/sårbarhet från andra ITlösningar. Service Level Agreement - SLA För den skull Locum skulle välja att bygga sina lösningar på konsumentteknik är man bunden av de SLA-nivåerna leverantörerna erbjuder. Väljer man istället att anskaffa en egen lösning erbjuder leverantörerna sannolikt sina plattformar både som tjänst (sk Saas, Software as a Service) såväl som installationsprodukt på egna servrar. Beroende på vilket val man då gör får man olika servicenivåer. För Saas-tjänster kan man räkna med väldigt höga tillgänglighetssiffror. Sannolikt i spannet 99,5%- 99,95% tillgänglighet. Rekommendationer Det är vår rekommendation att Locum genomför en pilotutvärdering. Man brukar prata om learning by doing. Genom att praktiskt testa och utvärdera tekniker skaffar man sig ovärderliga erfarenheter. Det behöver inte heller vara särskilt kostsamt då den ekonomiska tröskeln är låg. Sannolikt kan man få ännu bättre ekonomiska förutsättningar om man söker en dialog med leverantörer om att genomföra pilotprojektet mot att exempelvis skapa medieuppmärksamhet. Sannolikt är Locums uppdrag som fastighetsägare mycket intressant för dem. 13

19 Genomför en målgruppsanalys för att få koll på vilka förväntningar man kan tänkas ha på ett navigationsstöd inomhus. Vilka krav ställer man ur ett tillgänglighetsperspektiv? Ett troligt antagande är att en undersökning ger oerhört mycket bra uppslag till funktionalitet i en tillämpning. Kommunicera en vision. Genom att konkretisera en vision om hur man vill arbeta med tillgänglighet och underlätta vårdbesök förenklar man kommunikationen och underlättar förändringsarbetet. En vision bör fokusera på användarvänlighet, intuitivitet och hur man löser vanliga problem. Minimera trösklar, hinder och maximera nyttan. Undvik stora investeringar i proprietär teknik/hårdvara som sannolikt kommer att bli fritt tillgänglig via stora tjänsteleverantörer. Man kan göra en jämförelse med marknaden för karttjänster. Gratis produkter från leverantörer som Eniro och Google har i princip omöjliggjort en kommersiell marknad för öppna, konsumentriktade karttjänster. Dessutom tillgängliggörs dessa tjänster fritt via APIer vilket innebär att utvecklare i princip fritt kan använda tekniken i sina egna applikationer. Det är en uttalad strategi som syftar till att öka tillgängligheten och användningen. Undvik system som innefattar inköp av egen hårdvara. Det är otroligt svårt att förutse framtiden, ens några år framåt. Ordlista Android Ett operativsystem för mobiltelefoner framtaget av en allians av företag, lett av Google. API Application Programming Interface är förkortning för ett gränssnitt med vilket programmerare kan interagera. Används ofta för att använda en tjänst/mjukvara inuti en annan. Appar (Native/Hybrid) Appar är en förkortning av applikationer. Helt enkelt en kortform för datorprogram och ofta menas just datorprogram för mobiltelefoner. Med native-appar menas appar skrivna specifikt för det operativsystem som telefonen använder. Med hybrid-appar menas ofta appar skrivna för telefonens opertivsystem men som innehåller stora delar av webbaserat material som visas med hjälp av telefonens inbyggda webbläsare. Assisted GPS En metod för att förkorta tiden det tar för en GPS-enhet att få en första positionsfix. Med hjälp av information från särskilda servrar i mobilnätet kan telefonen snabbare hitta en positionsfix. Augmented Reality Genom att använda sensorer som kan tolka i vilken riktning man håller exempelvis en telefon kan man tillföra information på skärmen om saker och ting man ser i sin omgivning. Kallas på svenska för förstärkt verklighet. Blackberry En modell av smartphones som tillverkas av företaget RIM, Research In Motion. Bluetooth En trådlös överföringsteknik för korta avstånd. Exempelvis för trådlösa headsets till mobiltelefonen. 14

20 Geolocation En funktion i HTML5 för att få fram användarens position direkt i webbläsaren. GPS Global Positioning System är ett globalt satellitbaserad navigationssystem. Framtaget och drivs av den amerikanska krigsmakten. Liknande system är på gång i andra länder. Ex GLONASS (Ryssland) och Galileo (EU). HTML5 Den senaste versionen av märkspråket HTML för hemsidor. Tillför tekniker för ljud, video, grafik och webbapplikationer. IDG International Data Group är en internationell nyhetsgrupp fokuserad på IT-relaterad journalistik. Driver i Sverige som är en populär nyhetssajt. ios Namnet på Apples operativsystem för bärbara enheter. Används i Iphone och Ipad. Ip-adress IP, Internet Protocol är det protokoll som används för kommunikationen på internet. Lite förenklat kan man säga att alla enheter som är kopplade till internet har ett unikt IP-nummer som identifierar enheten och som gör att man kan hitta den. Iphone 3G En modell av Apples mobiltelefon Iphone. IR Infraröd kommunikation är en vanlig form av trådlös överföring. Jmf med en vanlig fjärrkontroll till TV-apparaten som nyttjar IR. Mac-adress Varje hårdvara som används i nätverk, oavsett vilken nätverksteknik som används har en unik identifierare. MAC står för Media Access Control. NFC Near Field Communication är en teknik som bygger på trådlös tvåvägskommunikation mellan exempelvis mobiltelefoner. Avståndet är ofta bara ett par centimeter. Bygger på RFID i grunden som är envägskommunikation. QR-kod Quick Response-kod är en tvådimensionell streckkod som kan innehåll mer information än en vanlig streckkod. De är kvadratiska och schackrutigt mönstrade. RFID Radio-frequency identification är en trådlös envägskommunikationsteknik som innebär att man använder extremt små chip som kan kommunicera trådlöst. Används över korta avstånd, ofta några centimeter. Jmf med kort inom kollektivtrafiken, dessa använder idag ofta RFID-teknik. 15

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2012-06-14 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2012-06-14 kl. 09.15 11.30 Locums huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) Samverkansråd 2013-09-10 Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: 2013-09-10 kl. 09.15 11.30 Locums huvudkontor, Östgötagatan 12. Närvarande: Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2011-03-29 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-03-29 kl. 08.30 12.00 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2008-02-07 Locum AB Tid & plats: 2008-02-07 kl 09.30-11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Björn Ekström Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2010-03-17 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-03-17 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jaan Kaur DHR Björne Karlsson SRF Göran

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer av i framtiden. 2012-06-20 Något stort hände 2007 och 2010 2007 introducerades

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

Global Positioning System GPS

Global Positioning System GPS Global Positioning System GPS (Navstar 2) Mahtab Nasiri mni03001@student.mdh.se CIDEV 2 Handledare: Gordana Dodig Grnkovic Västerås 2004-10-18 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge en grundläggande

Läs mer

Mobila enheter. Regler och rekommendationer. Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor. Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1.

Mobila enheter. Regler och rekommendationer. Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor. Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1. UFV 2013/907 Mobila enheter Regler och rekommendationer Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1.0 UPPSALA UNIVERSITET Regler och rekommendationer Mobila

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(6) 2010-05-18 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-05-18 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur

Läs mer

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson Integration BYOD Bring Your Own Device Peter Andersson Historik 1980-2014 Stordatorer eller Mainframe(IBM, mfl) Fleranvändarsystem (kopplade terminaler) Minidator (Digital mfl) Storhetstid slutet 80tal

Läs mer

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem.

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. Katarina Eriksson ipad ipad +Äldre=sant Enkel beskrivning

Läs mer

Så fjärrstyr du datorn

Så fjärrstyr du datorn Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen 7 Gör Iphone och Android till en fjärrkontroll 7 Fungerar både för Mac och pc 7 3 smarta gratistips. Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen Så blir mobilen

Läs mer

Mobilteknik. Begränsningar och möjligheter

Mobilteknik. Begränsningar och möjligheter Mobilteknik Begränsningar och möjligheter Mobilteknik Begränsningar Skärmstorlek, läsbarhet i solljus Datahastighet i luften Batteritid, Prestanda, minnesstorlek Olika tekniker/standarder Möjligheter Beräkningar

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011 X-jobbs katalog Medius R&D November 2011 Contents ERP och Workflow System... 2 ipad och workflow system... 3 Nya möjligheter med HTML5... 4 Nya alternativ för affärsregelmotorer... 5 Process Intelligence

Läs mer

Samverkansråd Tillgänglighet Locum AB

Samverkansråd Tillgänglighet Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(3) Samverkansråd 2015-12-08 Teknikenheten LOC 1503-0528 Samverkansråd Tillgänglighet AB Tid och plats: 2015-12-08, kl. 09.00 12.00, s huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken

Läs mer

ShoreTel Mobility - Användarguide

ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility är en App för arbetssamtal till Android, iphone, ipad och ipod Touch. Mobility App använder sig av såväl trådlösa WiFi nätverk, mobila datanätverk samt

Läs mer

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper BIG PAD Rätta känslan som penna på papper Med bättre samarbetsmöjligheter för medarbetarna lyfter din verksamhet /This is Why du behöver Sharps BIG PAD för större mötesupplevelser. Inledning Du vill göra

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(6) 2011-09-08 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-09-08 kl. 09.00 11.30 Locum AB, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne Karlsson

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2009-11-05 Projektavdelningen Locum AB Tid & plats: 2009-11-05 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Anna Montgomery Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Drömmaskiner Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Certec, Inst. för Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola,

Läs mer

DishPointer Apple iphone som hjälpmedel vid inställning av satellitantenn

DishPointer Apple iphone som hjälpmedel vid inställning av satellitantenn TEST REPORT Mjukvara för installation av parabolantenn Apple iphone som hjälpmedel vid inställning av satellitantenn Mobiltelefoner har blivit en del av vårt dagliga liv och ett verktyg vi inte kan leva

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

På sjön 2.0 Intern Guide för Android

På sjön 2.0 Intern Guide för Android På sjön 2.0 Intern Guide för Android På sjön 2.0 - Guide 1 Översikt Meny Eniro sök GPS position/ Kartorientering Dashboard 2. Meny Innehåller följande funktioner: Min profil/båt information (se 2.1) Mina

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS sid 1 /5 Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS Boatranet är en ny revolutionerande produkt för den elektroniska navigationen och kommunikationen på båtar. Boatranet är en trådlös server som

Läs mer

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Johan Åbrandt, Olof Mårtensson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Framtagande av mobil

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

2015 i backspegeln. Trendrapport

2015 i backspegeln. Trendrapport 2015 i backspegeln Trendrapport Innehållsförteckning 2015 i backspegeln I väntan på... Kreativ prissättning Närbart Ditt digitala liv (i mobilen) Egen världsbild Onåbar Micro Remix Fortsätt trendspana

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info. Paddel-appen Utmärkta kanotleder Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/en het Säljare Sogeti Bengt Löwenhamn Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Mentor/handledare Sogeti Student KaU Claes Barthelson

Läs mer

Wiking Gruppen Wiking Webdesign 24h-webhosting Entreprenor.net

Wiking Gruppen Wiking Webdesign 24h-webhosting Entreprenor.net Effektiv administration av älg & viltskötsel områden VILTSYS, är ett databas baserat system framtaget av Wiking Gruppen för en effektiv administration av vilt och älgskötselområden via Internet. Systemet

Läs mer

Drömmaskiner en hjälp i vardagen

Drömmaskiner en hjälp i vardagen Drömmaskiner en hjälp i vardagen Björn Breidegard Certec, Inst. för Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola, Lund, Sverige www.certec.lth.se 26 maj 2016 Om Drömmaskiner En Drömmaskin hjälper dig att

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

IoT för lönsamma affärer

IoT för lönsamma affärer IoT för lönsamma affärer Vården IoT i vården Social- och omsorgskontoret Hur hantera egen och privata utförare inom vårdoch omsorg när vi digitaliserar verksamheten? Lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Läs mer

Samverkansråd Tillgänglighet Locum AB

Samverkansråd Tillgänglighet Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) Samverkansråd 2016-12-06 LOC 1503-0528 Förvaltningsavdelningen Samverkansråd Tillgänglighet Locum AB Tid och plats: 2016-12-06, kl. 09.00 12.00, Locums huvudkontor, Östgötagatan

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

Kort version - Google Kalender för KullensPK

Kort version - Google Kalender för KullensPK Kort version - Google Kalender för KullensPK Datum: 2015-03-02 Sammanställt av Peter Ardemalm Innehållsförteckning Kort version - Google Kalender för KullensPK... 1 Så synkar du KullensPK i Google Kalender

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av RM-240 och ipad finns möjlighet att via Wi-Fi trådlöst manövrera ix paneler och E1000 paneler med en ipad2 samt app för

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Company Cybercom Sweden AB Doc no - Title Version A Date 2013-01-30 Förstudie Responsible Dan Nilsson RIGES - Stödinformation för bygglovsansökan Prepared Patrik Johnsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

1 Kravspecifikation Snake App

1 Kravspecifikation Snake App Kravspecifikation Snake App - Kravspecifikation Snake App Utskriven/PDF Export: 2011-09-07 Copyright 2011 Sidan 1 av 7 1 Kravspecifikation Snake App 1.1 Vad är Snake App? Vi skall gör ett Snake Spel för

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Gör arbetet smartare och frigör tid till er kärnverksamhet

Gör arbetet smartare och frigör tid till er kärnverksamhet Nyhet! SMART 1 Gör arbetet smartare och frigör tid till er kärnverksamhet Vi vill förenkla vardagen med all kommunikation i ett verktyg God service gör skillnad! Bra intern kommunikation är en nödvändighet

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Bilaga 5 Produktöversikt Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11

Bilaga 5 Produktöversikt Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 Bilaga 5 Produktöversikt stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Tidsservrar vid svenska knutpunkter för Internet. Innehåll. Projektet Tidhållning på Internet i Sverige 2001-10-08

Tidsservrar vid svenska knutpunkter för Internet. Innehåll. Projektet Tidhållning på Internet i Sverige 2001-10-08 Tidsservrar vid svenska knutpunkter för Internet Kenneth Jaldehag Forskningsinstitut Kennethjaldehag@spse http://wwwspse/metrology Internetdagarna 2001 17-18 oktober 2001 Folkets Hus, Stockholm 2001-10-08

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad)

Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) 2013-10-03 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual for ios V4.2 Index 3 - Vad gör AirPatrol WiFi? 4 - Lampor och knappar 5 - WiFi-nätverk. 6 - Installation av AirPatrol WiFi 7 - Steg för Snabb Inställning 8 -

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Platsbesök. Systemkrav

Platsbesök. Systemkrav Systemkrav Systemkrav 2016-15-19 2 (5) Systemkrav Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

ÖVERSIKT HYBRID SMARTKLOCKA

ÖVERSIKT HYBRID SMARTKLOCKA HYBRID SMARTKLOCKOR ÖVERSIKT HYBRID SMARTKLOCKA Nedan ser du de unika egenskaperna hos Emporio Armani Hybrid Smartwatch. LADDNINGSFRI Laddning krävs ej för hybrid smartklocka. Alla armbandsur levereras

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 I Tibro kommun har vi liksom många andra kommuner fastnat för Apples modell ipad för att ta del av handlingar inför och efter politiska möten.

Läs mer