Samverkansråd Locum AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansråd Locum AB"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1(4) Samverkansråd Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: kl Locums huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne Karlsson SRF Göran Gustafsson SRF Britt-Marie Karlsson HSO/FEB Kjell Björn HSO Jaan Kaur DHR Bo Rundelius HSO Eva Söderbärj HSO/FUB Bengt Jansson HSO Thomas Ahlberg Locum (ordf.) Per Carlsson Locum (sekr.) Fredrik Christiansson Lexicon Frånvarande: Anders Gustafson (HSO), och Kjell Sandström (DHR) hade lämnat återbud. Samverkansrådsmötet genomfördes efter kallelse utsänd av Per Carlsson. Mötet öppnas Thomas Ahlberg öppnade mötet och hälsade välkommen. Ordföranden har ordet Formalia Presentationsrunda genomfördes. Föregående minnesanteckningar Thomas Ahlberg gjorde en sammanfattande genomgång av senaste mötesprotokollet (protokoll 36). Han nämnde bland annat att en rapport om framtidens hälso- och sjukvård har presenterats av HSN till vilken Locum har levererat diverse underlag. Stora summor pengar behöver investeras för att renovera/höja standarden på befintliga sjukhus samt för att bygga nya akut- och specialistmottagningar. Locum AB BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORG.NR Box Östgötagatan 12 Växel Central Stockholm Stockholm Bolagets säte: Stockholm

2 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 2(4) Samverkansråd Teknikenheten Allmän information Per Carlsson redovisade ett antal händelser sedan förra mötet. - Digital skyltning: en förstudierapport har levererats av företaget Cygate. Materialet är bristfälligt och ett möte har bokats för att konsulten ska få möjlighet att förklara sig. - Nätverket för tillgänglighet hade konferens i Göteborg under vecka 16. Handisam, Boverket och Göteborgs stad stod som arrangörer. Det allmänna intrycket från konferensen var att, även om framdriften är långsam, stämningen är god med ett tydligt fokus på lyckade projekt. - Ett antal möten och därtill hörande granskningar av bygghandlingar för NKSprojektet har genomförts. - För att få fart på åtgärdsarbetet avseende enkelt avhjälpta hinder kommer Per Carlsson att fungera som projektledare för åtgärder på Norrtälje sjukhus. Vidare undersöks möjligheten att handla upp extern konsulthjälp. Även den nyinrättade funktionen, byggserviceledare, kan vara en resurs inom företaget som kan utföra enklare åtgärder. - Vid nyauktorisation av vårdvalsverksamheter kräver HSN numer att den verksamhet som söker auktorisation ska ha tillgängliga lokaler innan ett godkännande är aktuellt. - På Butiksmässan i Kista visade flera företag inom digital skyltning upp sig. Ett par möten har bokats in med intressanta leverantörer för att se om de kan svara mot de krav som Locum ställer. - Ytterligare en person inom Locum har påbörjat utbildningen Din kompetens vår möjlighet. Han tyckte att utbildningens första dag hade varit givande. - Eftersom några kvartalsrapporter ännu inte har levererats fanns det ingenting att rapportera om rörande det interna arbetet med Mer än bara trösklar. Presentation, lösningar för inomhusnavigering Fredrik Christiansson från företaget Lexicon visade och berättade om hur mobiltelefoner kan bli ett verktyg för att navigera inomhus. De etablerade tekniker som finns, GPS, fungerar inte inomhus och allmänt tillgängligt kartmaterial i form av planritningar saknas för byggnader. Genom att använda alternativa tekniska lösningar börjar det nu bli möjligt att med god noggrannhet orientera sig inomhus. Fredrik visade några informationsfilmer som exemplifierade olika tekniker för inomhusnavigering. Även Apples digitala assistent SIRI visades. Förstärkt verklighet var ett begrepp som togs upp och innebär att man genom att betrakta verkligheten genom mobiltelefonens kamera kan få kompletterande information visad på telefonens display. Det kan exempelvis vara textinformation om platser och byggnader i närheten eller markeringar som läggs till för att visa vilken väg man ska gå för att nå sitt mål. Inom försäljning kan kreativa lösningar som information om närmaste affär med billiga paraplyer dyka upp vid dåligt väder.

3 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 3(4) Samverkansråd Teknikenheten Information om Björkbackens trygghetsboende i Tyresö Programpunkten utgick då föreläsaren fått förhinder. Locums nya organisation Thomas Ahlberg redovisade hur den nya organisationsplanen för Locum ser ut. Personalstyrkan kommer att ökas med 15 personer och en uppdelning kommer att ske mellan kundansvariga och fastighetsansvariga. Från de tidigare tre förvaltningsområdena när-, akut- och universitetssjukhus kommer det nu att bli sju kundområden. Utöver en förändrad organisation ska även arbetssättet förändras. För att ständigt förbättra processerna ska LEAN vara ledstjärnan. LEAN är ett sätt att arbeta som ursprungligen har tagits fram av biltillverkaren Toyota i syfte att identifiera bister, felkällor och tidstjuvar i tillverkningsprocessen. Information från förbundet/föreningarna Britt-Marie Karlsson från Elöverkänsligas riksförbund (FEB), som har ca 3000 medlemmar, berättade om förbundet och de frågor som de driver. Stora delar av den teknik som vi omger oss med alstrar strålning som påverkar personer med elöverkänslighet på ett negativt sätt. Symptomen kan visas sig som huvudvärk, yrsel, blodtrycksfall och smärta i muskler och leder. Belysningskällor och DECTtelefoner är exempel på produkter som kan förorsaka besvär. Därför förespråkar man glödlampor och fasta telefoner. Mobiltelefoner och surfplattor är andra källor till obehag där de trådlösa nätverken, både utom- och inomhus, alstrar strålning. Övriga frågor Bo Rundelius föreslog att det ska tas fram en förstudie där möjligheten och behovet av att kunna få någonting att äta, exempelvis via en varuautomat, vid länets akutmottagningar undersöks. För personer med diabetes kan det vara livsavgörande att det finns möjlighet att få någonting att äta då man tvingas vänta och inte har möjlighet att gå ifrån. Per Carlsson menade att man utöver att undersöka om, och i sådana fall hur stort behovet är, även bör undersöka vad en automat ska innehålla för typ av mat och att en automat naturligtvis måste vara tillgänglig. Bengt Jansson berättade att ett företag i Holland hade leverat varuautomater till Västra Götaland när de hade genomfört en upphandling. Björne Karlsson önskade svar om hur Locum/landstinget arbetar med frågan om ledsagningsservice på sjukhusen. Frågan har bollats runt mellan kommunerna och landstinget. Per Carlsson svarade att frågan har varit uppe som en möjlig tjänst som Locum skulle kunna tillhandahålla via AO FM. Per lovade att kolla upp det hela.

4 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 4(4) Samverkansråd Teknikenheten Kommande möten Tid för kommande möte är: 14/6. Mötena börjar 9.15 med 15 minuter förmöte för föreningarna och pågår till Plats: mötena hålls preliminärt på Locums kontor, Östgötagatan 12, 9 trappor, lokal Årstaviken. Om möte förläggs externt meddelas detta i samband med att kallelsen sänds ut. Thomas Ahlberg avslutade mötet. Noteringar förda av Per Carlsson. Delges: Närvarande och enligt sändlista. Bilaga Förstudie - Inomhuspositionering och navigation

5 För Locum Förstudie: Inomhuspositionering och navigation av Lexicon Interactive Fredrik Christiansson

6 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Behovsanalys... 2 Målgrupp... 2 Skillnaden mellan positionering och navigering... 2 Positionering... 3 Navigering... 4 Tekniska lösningar... 5 Problemställning... 5 Historik... 5 Leverantörer... 5 Marknadsläget... 7 Lösningar idag... 7 Sensorer... 7 Investering... 8 Implementering... 8 Ekonomisk konsekvens... 9 Teknisk förvaltning... 9 Insats/effekt... 9 Utmaningar... 9 Teknisk omsättningstakt... 9 Vanliga problem Iakttagelser Lösningar idag kontra imorgon Slutsatser Tillämpningar med idéhöjd Teknik Risker, hot Single Point of Failure - Teknikhot Service Level Agreement - SLA Rekommendationer Ordlista

7 Bakgrund Lexicon Interactive har av Locum fått i uppdrag att genomföra en förstudie kring positionering och navigation inomhus. Syftet med förstudien är att förutsättningslöst undersöka marknaden och se vad det idag finns för teknikplattformar, tillämpningar samt leverantörer. Studien ska inte innefatta några praktiska tester. Locum har tydligt gjort klart att förstudien bör fokusera på de tekniska förutsättningarna och möjligheterna. Förstudien får gärna ge rekommendationer inför en eventuell fortsättning i form av en pilotfas. I rapporten förekommer många tekniska förkortningar. Dessa förklaras i en ordlista, sist i rapporten. Bakgrunden till förstudien är ett antal specificerade problemställningar som Locum formulerat. Behovet bakom förstudien är att det exempelvis krävs taktil skyltning för synskadade, enligt ett lagkrav. Vanlig fysisk skyltning kräver även att man kan läsa och tolka texten. Locum har en vision om att kunna effektivisera hela vårdkedjan från hemmet till vårdgivaren på sjukhuset. Vid kallelse eller remissbesök skall alla delar av resan till vårdgivaren finnas med. Allt ifrån att hitta och färdas med kollektivtrafiken, till att hitta rätt hos vårdinstansen. Utifrån dessa kriterier vill Locum undersöka om det finns möjliga lösningar i ny teknik. Hypotesen är att det i vanlig konsumentteknik börjar dyka upp tillämpningar som skulle kunna användas som komplement till konventionell skyltning. I ett längre perspektiv kan det erbjuda en detaljnivå i hänvisningar som inte är möjliga att uppnå med vanlig, fysisk skyltning. Exempel på sådana funktioner är personliga hänvisningar, optimerade utifrån varje enskild individs behov. Behovsanalys Målgrupp En viktig parameter i denna förstudie är avgränsningen av målgrupp. Målgruppen definieras med två selekteringskriterier. Vi förutsätter att målgruppen har förutsättningar för att använda och ta till sig av moderna hjälpmedel i form av text, bild och ljud. Därvid utesluter vi väldigt sjuka personer, barn och personer med språksvårigheter. Den andra avgränsningen görs utifrån tillgänglig teknik hos målgruppen. Vi förutsätter att enheterna som används för navigationshjälp är så kallade smart phones. Fortsättningsvis kommer vi att referera till dem som mobiltelefoner. Omsättningstakten för mobiltelefoner är idag hög. Det innebär att ny teknik snabbt blir tillgänglig i gemene mans hand. Skillnaden mellan positionering och navigering Liksom i navigation på havet skiljer man på positionsbestämning och navigering. För var och en används olika metoder och tekniker. Här ges en kort introduktion till vad som särskiljer de två. Observera att vi utgår från en generell beskrivning som främst tar upp lösningar som positionsbestämmer mobiltelefoner oavsett miljö. 2

8 Positionering Att bestämma en position, innebär att man bestämmer ett föremåls läge i förhållande till en referens. Inom nautisk navigation är ett klassiskt exempel den så kallade krysspejlingen. Det innebär att man genom att ta ut en bäring (kompassriktning) till två fasta punkter med ett känt läge kan få fram sin position med stor noggrannhet. Att bestämma sin position kräver ett referensunderlag. För klassisk navigation är referensunderlaget ofta en kartbild med ett överlagt rutnät. Rutnätet i sin tur är uppdelat i olika skalor som gör att man lätt kan bestämma sin position på kartan utifrån positionsuppgifter. Eller omvänt, kan bestämma sina positionsuppgifter utifrån en given punkt på kartan. För mobiltelefoner finns ett antal olika metoder för att bestämma dess position. Man brukar tala om tre olika typer: Nätbaserade Enhetsbaserade SIM-kortsbaserade Här ges en kort översiktlig förklaring till de olika metoderna. Vi tittar dessutom på en fjärde metod, som är en kombination av de övriga. Nätbaserade Här avses de tekniker som är beroende av själva mobilnätet. Exempel på en sådan teknik är multilateration. Det benämns ofta felaktigt triangulering trots att inga vinklar ingår. Istället används tre eller fler mottagare för att mäta en sändarens skillnader i ankomsttid hos mottagarna. Med hjälp av tiden och den kända utbredningshastigheten hos radiovågorna kan man skapa korsreferenser där cirklarna skär varandra. Den här tekniken ger relativt god noggrannhet utomhus. Ett annat sätt är att bestämma positionen på mobiltelefonen genom att se vilken mast den kommunicerar med. Detta innebär dock att mobiltelefonen kan befinna sig var som helst i täckningsområdet för masten. Således ger tekniken dålig positionsnoggrannhet. Enhetsbaserade Det bästa exemplet är GPS, Global Positioning System. Det är ett system som är helt oberoende av andra nät än själva GPS-satelliterna. Med hjälp av GPS kan mobiltelefonen placera sig själv i stort sett var som helst på jorden. Ibland behövs inte ens tillgång till täckning från mobiltelefonnätet för att positioneringstekniken skall fungera. SIM-kortsbaserade SIM-kortet i mobiltelefonen är en integrerad krets och fungerar i stort sett som en liten dator. Från kortet är det möjligt att få information som inte är tillgänglig från mobiltelefonen (enhetsbaserad). Exempel på sådan information är den basstation som används och signalens styrka. Hybrider Det vanligaste exemplet beskrivs lite senare i rapporten. I korthet går det ut på att man använder alla till buds stående signalkällor för att kunna positionera sig. Ett exempel är så kallad Assisted GPS. Med hjälp av information från särskilda servrar i mobilnätet kan telefonen snabbare hitta en positionsfix. 3

9 Oavsett vilken teknik som används innebär de att man kan få ut positionsdata i närapå realtid. Det innebär att man löpande kan bestämma positionen. Snabb tillgång till en exakt position är mycket viktigt i nästa steg, navigeringen. Navigering Navigering är en tillämpning av positionering. Att göra en jämförelse med GPS ger en förståelse för vad vi menar. Låt oss säga att du i din mobiltelefon kan få fram ren positionsinformation från din GPS-mottagare i telefonen. Vad gör du då med den? Utan tillgång till kartor med ett graderat rutnät är informationen tämligen värdelös. Om vi tittar på hur informationen används i din mobiltelefon så blir det genast tydligt. Dels är mobiltelefonen väldigt snabb och exakt när det gäller att sätta ut positionen på rutnätet. Dels kan mobiltelefonen hålla stora mängder information i arbetsminnet. Dessutom har mobiltelefonen en internetuppkoppling tillgänglig över mobilnätet och kan i realtid hämta ned information om andra positionsuppgifter i din närhet. Om vi tittar på typiska tillämpningar så hittar vi idag bilnavigation, stadskartor och sjökort. Men genom att mobiltelefoner idag är mer datorlika öppnas helt nya möjligheter upp. Dessutom innehåller moderna telefoner ytterligare sensorer såsom kompass och gyroskop som gör det möjligt att bestämma telefonens läge i förhållande till omgivningen. Kombinerat med att telefonerna har inbyggda kameror och internetuppkoppling skapas ännu fler möjligheter. Nedan ges några exempel. Från vänster, bild1) FlightRadar24 är en app som på skärmen visar information om de flygplan som är inom synhåll för användaren. Bild 2) Layar är en app som på en realtidsbild från kameran tillför information i olika lager på skärmen. Användaren kan själv välja vilka lager som skall vara synliga. Det kan exempelvis vara Wikipedia-artiklar om byggnader eller områden av intresse. Bild 3) Appen Junaio är en så kallad Augmented Reality-app (förkortas ofta AR) som med hjälp av mobiltelefonen förstärker den upplevda verkligheten med element som inte tidigare fanns där. Bilden visar ett exempel på inomhusnavigation. Vi tittar närmare på lösningen senare i rapporten. 4

10 Tekniska lösningar Problemställning Att bestämma en mobiltelefons position inomhus innebär stora svårigheter. Alla de tekniker som togs upp i föregående kapitel ger dålig positionsnoggrannhet inomhus. GPS som utomhus ger en noggrannhet på meter kan inomhus istället innebära en noggrannhet på 500 meter. Dålig mottagning och störningar gör att tekniken inte fungerar. Positionering med hjälp av hybridlösningar, ger en noggrannhet på meter. En noggrannhet som inomhus är alldeles för dålig för att kunna användas i någon praktisk tillämpning. Då utgångspunkten för förstudien är att teknikerna som utvärderas skall vara tillgängliga i vanliga mobiltelefoner faller många andra lösningar bort. Exempel på sådana lösningar är de som används inom logistik och industri för att positionsbestämma paket och komponenter. Problemet är dessutom tudelat. Först är utmaningen att hitta rätt teknik. En teknik som ger låga implementeringskostnader, har en lång livslängd och som kräver ett minimalt underhåll. För att vara praktiskt användbar krävs att lösningen levererar en jämn, hög noggrannhet. Den andra utmaningen består i att använda tekniken på bästa sätt. Att skapa tillämpningar som använder tekniken fullt ut och som gör det på ett sådant sätt att människor kan få nytta av den. Här ställs krav på pedagogik, gränssnitt och informationsinnehåll. I korthet; om du kan positionera en person med hjälp av mobiltelefonen med stor noggrannhet, hur använder du den informationen på bästa sätt? Historik Inomhuspositionering i sig är ingen ny företeelse 1. Under sent 1990-tal och början på 2000-talet användes ett antal olika tekniker som RFID, IR och sensornätverk. Det som idag är annorlunda är att enheterna som används är standardprodukter. Det krävs ingen särskild hårdvara. Samtidigt har förutsättningarna i den omgivande radiomiljön förändrats radikalt de senaste åren. I tätbebyggda miljöer finns en hög täckningsgrad av såväl mobil- som WiFi-nät. Kombinationen av kraftfulla enheter och allestädes närvarande nät har förmodligen utgjort en lockande möjlighet för ingenjörer och teknikbolag. Det har också lett till ett ökat antal lösningar på marknaden. Under nästa rubrik tittar vi närmare på några av dem. Leverantörer Inom ramen för förstudien har Lexicon gjort en enklare sondering av marknaden för att identifiera de potentiella leverantörer som finns. Avgränsningen har varit att tekniken skall vara mobiltelefonbaserad, alternativt fungera med tekniker som stöds av mobiltelefoner. SenionLab Ett Linköpingsbaserat företag grundat av sex forskare. Enligt egen utsago 2 utvecklar företaget 1 5

11 mjukvarulösningar för inomhusnavigering som fungerar även med ett begränsat antal eller helt utan radiobasstationer. Lösningen levereras med ett s.k. Application Programming Interface (API) som kan integreras i tredjepartsprodukter. Lösningen skall inte kräva några andra sensorer än de som finns tillgängliga i mobiltelefonen. Inte heller skall det krävas någon särskild hårdvara i fastigheterna. Lösningen finns enligt företaget 3 tillgänglig både för ios (Iphone, Ipad) och Android. Hemsida: Qubulus Ett Malmöbaserat företag vars lösning bygger på att man kartlägger radiosignaturen över hela fastigheten. Det görs genom att man tar ett antal fingeravtryck på radiosignaturen med jämna mellanrum. Företaget grundades 2010 och baserar sin teknik på ett patent från Telia. Man hävdar själva att man har en oöverträffad noggrannhet på 3-5 meter idag och <1 meter i en nära framtid. 4 Lösningen finns idag enbart tillgänglig för Android-enheter. Hemsida: Micello Ett amerikanskt företag grundat Uppger sig själva vara världsledande inom kartering av inomhusytor. Enligt hemsidan har man kartlagt tusentals byggnader över hela världen. Den huvudsakliga verksamheten består i att ta kartunderlag, men man har även en inomhusnavigationsstjänst som bygger på punkt-till-punkt teknik. Hemsida: Junaio Junaio är en s.k. Augmented Reality-läsare som bland annat stöder inomhusnavigation. Produkten har tagits fram av det tyska företaget Metaio. Deras huvudsakliga verksamhetsområde är inom lösningar för AR. Junaio använder en form av punkt-till-punkt teknik baserad på QR-koder (Quick Response). Hemsida: Navizon Navizon grundades i Florida, USA 2005 och var en av de tidiga leverantörerna av lösningar för positionsbestämning. Idag levererar företaget en lösning som kallas för ITS, Indoor Triangulation System, med vilken man kan spåra och positionsbestämma WiFi-aktiverade enheter. Lösningen kräver installation av särskild hårdvara i fastigheten. Hemsida: SkyHook Wireless Företaget grundades 2003 i USA och använder en kombination av GPS och WiFi-positionering för att leverera en positioneringstjänst. Mellan 2008 och 2010 var företaget leverantör åt Apples alla enheter för positionering i deras kartjänster. Apple har sedermera ersatt företagets tjänster med Qubulus Products November 2011, Powerpoint presentation 6

12 egna. Företaget har inte specialiserat sig på inomhuspositionering, men levererar inom ramen för sin tjänst även positionering inomhus 5 tack vare en hybridlösning. Hemsida: Marknadsläget Det är väldigt svårt att göra en bedömning av marknadsläget. Flera av de företag som levererar riktigt intressanta lösningar har bara funnits på marknaden i något år och är i många fall finansierade med riskkapital. Lösningar idag Som vi tidigare redogjort för finns det idag flera leverantörer som levererar lösningar för positionering av mobiltelefoner inomhus. Under den här rubriken tar vi oss en liten djupare titt på lösningarna och tittar på olika aspekter av dem. Vi kommer uteslutande att titta på enhets- och nätbaserade tekniker. Sensorer Genomgående för lösningarna är att de på ett eller annat sätt använder olika sensorer för att bestämma ett föremåls position. Hybrid positionering Redan införde Google en tjänst i Google Maps Android 2.0 som positionerade en mobiltelefon utan att använda GPS. Mobiltelefonen registerar identiteten (MAC-adressen) på närliggande WiFinätverk och basstationer och skickar därefter en förfrågan till en online-databas. I databasen finns information om både basstationers och WiFi-nätverks placering. Med hjälp av informationen kan telefonen själv bestämma sin position utan att ha använt GPS. Detta är en generell teknik och inte specifik för inomhusnavigation. Tekniken finns utförligt beskriven av Google på internet 7. Bluetooth Det finns system 8 som kan använda bluetooth för positionering. De kräver dock installation av hårdvara i fastigheten och liksom Navizons lösning innebär det att man måste återrapportera positionen till enheten. WiFi De lösningar som innebär att enheten själv kan bestämma sin position baseras helt eller delvis på WiFi-nät. Närvaron av WiFi-mottagare i mobiltelefonerna samt det välutbyggda nätet gör det lämpligt för inomhuspositionering. Näten är ofta av sådan typ att de täcker begränsade ytor och främst inomhus. Microsofts projekt RADAR var redan 2000 ute med en lösning för positionering

13 inomhus med hjälp av WiFi-nät. Projektet använde datorer som enheter. För en ingående rapport om tekniken bakom WiFi-positionering finns ett bra examensarbete tillgängligt på internet 9. Passiva sensorer Exempel på passiva sensorer är exempelvis QR-koder. En QR-kod är en tvådimensionell streckkod. Genom att helt enkelt fysiskt placera unika QR-koder i en fastighet kan man skapa fasta referenspunkter. Utifrån dem är det sedan möjligt att implementera ett punkt-till-punkt system för inomhusnavigation. En annan form av passiv sensor är så kallad NFC/RFID-teknik. Den innebär att en trådlös markör kan kommunicera med en mottagare. Med hjälp av en enkel teknik, så kallad flaskhals-teknik kan man skapa ett liknande punkt-till-punkt system som med QR-koder. Tekniken innebär i korthet att man tvingar alla föremål som skall positioneras genom ett nålsöga. En slags startgrind, från vilken man därefter kan hänvisa enheterna till nästa kända punkt där en ny trådlös avläsning görs. Proceduren upprepas och därigenom leder man enheten och användaren mot målet. Investering Eftersom det inte ingått i uppdragsbeskrivningen för förstudien att aktivt ta kontakt med leverantörer är prisinformationen vi kunnat inhämta begränsad. För Qubulus gäller dock följande prismodell. Implementeringen kräver en insamling av fingeravtryck av radiosignaturen i fastighetens olika lokaler. Uppskattningsvis åtgår det 2-3 timmar per 1000 m 2. Kostnaden är beroende på vem som får uppdraget att göra implementeringen. Utöver det tillkommer en användningsbaserad prismodell som varierar med antalet användare, dvs antalet enheter som använder lösningen för att positionera sig i fastigheten. Priserna varierar mellan 4-30 eurocent per månad (ca 35 öre-2,65 kr) beroende på antalet användare. Implementering Implementeringen för Senionlabs lösning, såväl som för Qubulus lösning, är av allt att döma snarlik. Genom att räkna på nyckeltalen för kartläggning av fastigheterna som anges ovan kan man relativt snabbt komma fram till en initial kostnad avseende den tid som krävs. Efter kartläggningen är det möjligt att positionera enheterna i fastigheten med hjälp av tekniken. Man behöver då tillämpa tekniken i en form som är användbar i mobiltelefonen. Vi har inte kunnat djuploda i de specifika förutsättningarna för varje teknikleverantör, men man kan anta att alla erbjuder ett s.k. API för implementering i tredjepartsprodukter. För mobiltelefoner skulle detta lämpligen ske i form av en app. Kostnaden för framtagning av en mobilapp är helt beroende på vilka plattformar man skall stödja (IOS, Android, Windows Phone, Blackberry osv) samt vilken funktionalitet man vill ha i appen. En rimlig bedömning är att investeringen, beroende på funktionalitet, motsvarar ca 0,5-1,5 msek. 9 8

14 Ekonomisk konsekvens Skulle Locum välja en lösning som inte innebär investeringar i särskild hårdvara som installeras i fastigheterna är de ekonomiska konsekvenserna relativt små. Baserat på antagandet att Qubulus betalningsmodell är typisk för marknaden betalar man som kund dessutom bara för användningen. Teknisk förvaltning Passiva system har litet underhåll. Man kan behöva förnya fingeravtrycket då radiomiljön löpande förändras. Nya sändare tillkommer och gamla faller ifrån. Det är svårt att uppskatta hur mycket tid detta kräver. Initiala uppgifter talar om att det skulle krävas en omkalibrering 1-2 ggr/år. Aktiva system, med installerad hårdvara i fastigheterna, kräver möjligen ett mer omfattande underhåll. Det är svårt att uppskatta vilken tidsåtgång detta kräver. Man kan anta att ett normalt slitage och reparationsbehov uppstår. Insats/effekt För att dra full nytta av inomhuspositionering innebär det att man måste hålla ett referensbibliotek med positioner tillgängligt. Positionerna för respektive objekt du vill kunna göra sökbart och referera till måste finnas dokumenterat. Det betyder att alla ritningar behöver digitaliseras, positionskalibreras (i förhållande till ett rutnät) och därefter behöver alla sökbara objekt placeras på kartan. För Locums del skulle det innebär att alla mottagningar som huserar i fastigheterna måste placeras och löpande uppdateras i referensbiblioteket. Att uppskatta tidsåtgången är vanskligt. En notering värd att göra är att det sannolikt krävs någon form av mjukvarustöd för administration av objektets läge i fastigheterna. Lexicon har inte kunnat klarlägga huruvida sådana produkter finns att tillgå som standard. Utmaningar Att idag anskaffa en teknisk lösning för att möjliggöra inomhusnavigation medför särskilda svårigheter som man ställs inför. Först och främst handlar det om att satsa på rätt häst. Med ny teknik är det svårt att avgöra vilka leverantörer och lösningar som kommer att bli de ledande. Senare i rapporten gör vi några korta rekommendationer kring detta faktum. Det andra problemet är kopplat till det föregående. Det består i att bedöma livslängden för lösningen. Teknikhorisonten blir allt kortare och att förutsäga utvecklingen blir allt svårare. Dessa bör läggas till de vanliga beslut man ställs inför att fatta vid en investering i teknik. Teknisk omsättningstakt Olika teknikgenerationer omsätts idag med ett ständigt accelererande tempo. Reflektera över det faktum att Iphone 3G släpptes i Sverige 2008 och att Facebook med sina 850 miljoner användare startade Detta bör ställas mot att IT-avtal idag ofta med tidshorisonter på 3, 5 eller 7 år. Det 10 9

15 tydliggör en diskrepans mellan teknikutvecklingen och företags och organisationers förmåga att ta till sig den. För Locum innebär dessutom ett dubbelt ansvar. Erbjuder man en konsumentinriktad tjänst som syftar till att underlätta vårdbesöket för vårdtagare ligger det nära till hands att maximera investeringens nytta genom att också erbjuda lösningar för de verksamheter som huserar i lokalerna. Denna dubbla roll ställer om möjligen ännu större krav på att man följer teknikutvecklingen tätt. Vanliga problem Förstudien har inte kunnat klarlägga några vanliga problem för lösningarna. Dels har det inte ingått i uppdraget att genomföra studiebesök i fastigheter som använder inomhusnavigation, dels finns det väldigt lite information att tillgå på det öppna internet. Iakttagelser Iakttagelser syftar till att lyfta fram sådana iakttagelser som Lexicon gjort under förstudien och som vi bedömer som särskilt viktiga för Locum. De finns idag bara ett fåtal leverantörer på marknaden. Det har varit svårt att bedöma deras ekonomiska status och referenser. Det är också svårt att verifiera deras tekniklösningar då informationen ofta är sparsmakad om ens tillgänglig. Flertalet av leverantörerna är också av typen riskkapitalfinansierade start-ups vilket gör det svårt att sia om deras livslängd. I princip verkar alla tillgängliga lösningar för inomhusnavigering kräva någon form av kalibrering av inomhusytan, alternativt installation av hårdvara som täcker lokalerna. Detta står i stark kontrast till GPS som är globalt tillgängligt utan att markytan behöver kartläggas. Acceptansen för navigationsassistans är hög. GPS är en etablerad teknik. Många använder idag kartor i mobilen för att hitta. Kartstöd och GPS-navigatorer i bilen är till och med standard i många nya bilar. Det borgar för att acceptanströskeln för navigering inomhus är låg. Google Maps 6.0 som finns för Android innehåller redan idag 11 inomhusnavigation. Lösningar för inomhusnavigation utvecklas på många olika håll men ofta har de byggt på installation av särskilda programvaror för användaren. Google Maps finns redan tillgängligt i basutbudet i de flesta smartphones. Enligt en artikel på IDG skall Googles teknik vara snarlik den som Qubulus använder. 12 Även Microsoft lanserar en liknande lösning med Windows Phone 7.5 (operativsystem för mobiltelefoner). Lösningen kallas Bing Indoor Maps13. Funktionen är än så länge bara tillgänglig i USA

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) Samverkansråd 2013-02-19 Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: 2013-02-19 kl. 09.15 11.30 Locum, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Kjell Björn HSO Anders

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Att köpa tjänster och surfa med mobiltelefon

Att köpa tjänster och surfa med mobiltelefon Rapportnummer PTS-ER-2010:8 Datum 2010-03-23, Att köpa tjänster och surfa med mobiltelefon - beskrivning av marknaden och råd till konsumenter Att köpa tjänster och surfa med mobiltelefon - beskrivning

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB # 2 Den mobile medarbetaren Mobilitetstrenden växer allt fler företag inser värdet av att arbeta trådlöst Sidan 4 Säkerhetsaspekten viktig för

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Träning och Kost. En tillämpning av Internet of Things genom sammankoppling av en Android-telefon, en matvåg och ett aktivitetsarmband

Träning och Kost. En tillämpning av Internet of Things genom sammankoppling av en Android-telefon, en matvåg och ett aktivitetsarmband Träning och Kost En tillämpning av Internet of Things genom sammankoppling av en Android-telefon, en matvåg och ett aktivitetsarmband Kandidatarbete inom Informationsteknik Emma Gustafsson Johanna Hartman

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Inledning Peter Seipel:

Inledning Peter Seipel: Inledning Peter Seipel: Välkomna till det IT-rättsliga observatoriets seminarium om rättsliga och andra samhällsaspekter på agentteknik. Temat agentteknik är för min del, och för flera av er andra som

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Utmaningar och möjligheter med digitala vård- och omsorgstjänster rapporterat 2014-12- 10 av SICS Swedish ICT Per-Olof Sjöberg Silas Olsson Claus Popp

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Mobila kontor för fältarbetande personal

Mobila kontor för fältarbetande personal 2002:232 SHU EXAMENSARBETE Mobila kontor för fältarbetande personal FREDRIK HOLMGÅRD FARHOUD FAZELI Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer