Manual. Linux PU Eagle OSS PU LUA PU SU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161"

Transkript

1 Manual Linux PU Eagle OSS PU LUA PU SU

2 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Inloggning... 4 Statusbild... 5 Gränssnitt... 6 Sidhuvud... 6 Presentationsarea... 6 Presentationsarea - Lista... 6 Presentationsarea - Meny... 7 Presentationsarea - Info... 7 Funktionstangentsarea... 8 Popup... 8 Popup information... 8 Popup inmatning... 9 Popup varning... 9 Popup larm... 9 Lysdioder Generell Hantering Objekt Uttag Knippa Obehörigt uttag Knippa Insättning Knippa Felplacering Knippa Varningar och Larm Öppen Dörr Inaktivitet Spänningstillförsel Meny Huvudmeny Sök Uttagna Objekt Sök Objekt Sök Användare Aktiva Larm Servicemeny Stoppa system Fast IP adress Tid Servicemode Snabbguide... 1 Inloggning... 1 Uttag Knippa... 1 Insättning Knippa... 1 Tysta Larm... 1 Sök... 1 Varningar och Larm... 2 Funktionstangenter... 2 Lysdioder... 2

3 Sida 3 Allmänt Denna manual behandlar användargränssnittet för alla typer av Eagle Anläggningar. OBS! Snabbguiden som avslutar denna manual kan med fördel skrivas ut på ett dubbelsidigt A4 och sättas upp i anslutning till Anläggning. OBS! En Anläggning består av mekaniska och elektroniska komponenter som bör behandlas med försiktighet. I Anläggningen finns även en liten dator som behandlar och loggar alla händelser som inträffar. För att säkerställa långsiktig drift skall endast auktoriserad teknisk personal genomföra service och andra åtgärder på en Anläggning. OBS! Bryt aldrig spänningstillförseln till Anläggningen förrän applikationen med säkerhet är avstängd då detta kan skada data. OBS! Eagle Object Control presenteras på språken Engelska, Svenska och Norska vilket beror av vilket språk respektive användare är kopplad till. Innan inloggning skett presenteras dock allt på engelska. Till höger om själva skåpet/en sitter elektronikenheten där all hantering sker med inloggning, sök osv. Denna elektronikenhet omfattar display, tangentbord och RFID-antenn. Under den interaktiva displayen finns fyra Funktionstangenter som har olika betydelse beroende på i vilken meny Användaren befinner sig. Tangentbordet i övrigt påminner om det som finns på en mobiltelefon och ger möjlighet till både inmatning av siffror och text. RFID-antennen är placerad till vänster om tangentbordet och är markerad med streckade linjer. När Anläggningen är redo att användas visas följande text i displayen (språket beror dock av inställning för Anläggningen): Welcome to Eagle Object Control Please log in Ifall inte någon Användare loggat in i Anläggningen visas skärmsläckare i form av en text som meddelar hur tillgång ges till Anläggningen. Denna text förflyttar sig med jämna mellanrum över skärmen.

4 Sida 4 Inloggning För att få åtkomst till en Anläggning måste en Användare ha minst ett identifierande Lösenord och behörighet till den aktuella Anläggningen. Inloggning kan ske genom: - RFID-tag - RFID-tag + PIN kod - Användarnamn + PIN kod För varje Anläggning är det möjligt att bestämma vilken typ av inloggning som skall användas. Handhavandet är annorlunda beroende på vilken typ av inställning som är satt för Anläggningen. När en Anläggning är inställd på att godta identifiering med Användarnamn (UserName) krävs att Användaren trycker tangenten * innan försök till inloggning görs med identifikation i form av RFID-tag. Som standard godtas inte Användarnamn för identifiering. Inloggning inleds med identifiering följt av eventuellt Lösenord i form av PIN kod. - För identifiering med hjälp av RFID håll tag/bricka/kort i anslutning till RFID-antenn (inte direkt mot RFID-antenn). En ljudsignal indikerar att RFID-signal mottagits av Anläggningen. - För identifiering med hjälp av inmatat Användarnamn skriv in rätt namn och tryck tangenten Enter. - Krävs Lösenord visas detta tydligt med en inmatningsruta (Vid inmatning av PIN ger tangentbordet automatiskt endast tillgång till siffror). Ytterligare inloggning krävs! PIN-kod: - Mata in PIN kod och tryck Enter eller Funktionstangenten Logga in. Krävs redigering av inmatad data är det möjligt att ta bort inmatade tecken genom tryck på Funktionstangenten Ta bort tecken tas bort ett och ett från höger till vänster. OBS! Tangenten Cancel (*) används efter inloggning genomgående för att avbryta inmatning av data och tangenten Enter (#)för att genomföra (exekvera) inmatning av data. Så långt möjligt kommer användandet av Funktionstangenter illustreras istället för dessa tangenter i manualen. OBS! Felaktig inloggning! Ingen behörighet! När felaktig identifiering skett eller Lösenord inte godkänts visas detta genom en pop-up ruta. Det är först möjligt att göra ett nytt försök till inloggning när denna ruta försvunnit och display återgått till normalläge.

5 Sida 5 Statusbild Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Hanterade objekt Hemposition Beskrivning Knippa Position i Anläggning Meny Lås Upp Logga ut När en Användare är inloggad visas alltid en Statusbild med uppgifter om de Knippor (objekt) som tagits ut tidigare och under den aktuella inloggningen. Från denna statusbild är det även möjligt att nå Menyn och manuellt logga ut ur systemet. Systemet loggar automatiskt ut Användaren när sista dörren stängs använd därför endast Funktionstangenten Logga ut i det fall dörrar inte öppnats efter inloggning. OBS! Dörrar som Användaren har behörighet till låses normalt automatiskt upp vid inloggning (styrs av Behörighetsregler). Funktionstangenten Lås Upp skall endast användas när dörr behöver låsas upp efter det att automatisk låsning skett (eller ifall fel uppstått så att dörr inte låsts upp som den skall). OBS!

6 Sida 6 Gränssnitt Genomgående i systemet finns det en generell utformning av gränssnittet i display. Formen består av tre delar ett statiskt sidhuvud, en interaktiv presentationsarea och en funktionstangentsarea. Sidhuvud Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Sidhuvud presenteras på mörkblå bakgrund. Överst till vänster presenteras Anläggningens namn och Användaren som är inloggad och när inloggning skedde. Till höger visas aktuell tid i enlighet med parameterinställning som gjorts i Axsor. Presentationsarea Presentationsarean består av den stora mittersta delen av display och kan anta olika utseende beroende på vad som för tillfället är aktivt och vad Användaren har valt att jobba med för Meny. Presentationsarea - Lista Överskrift Hemposition Beskrivning Knippa Position i Anläggning Beskrivning Knippa Position i Anläggning Tidpunkt för uttag Användare Beskrivning Knippa Tidpunkt för uttag Beskrivning Larm Position/Plats/Objekt Tidpunkt T T T T Det finns flera olika listor som presenteras i systemet. När lista presenteras kan upp till fjorton rader visas samtidigt. Består listan av fler än fjorton rader ges möjlighet att skrolla i listan genom användande av Funktionstangenterna. Listorna består alltid av två, tre eller fyra kolumner och är i sig självförklarande. I bilden ovan visas fyra exempel på vad som presenteras i listorna.

7 Sida 7 Presentationsarea - Meny Sök/Presentation Meny Meddelande Inställningar T T T T Systemet innehåller flera olika menyer. För att nå huvudmenyn tryck Funktionstangenten Meny. Varje meny består av upp till nio funktioner eller nya menyer. Det finns två sätt att öppna en ny undermeny eller starta en funktion: - Med hjälp av Funktionstangenterna Höger/Vänster är det möjligt hoppa mellan de olika ikonerna och trycka Funktionstangenten Välj för att starta. Den ikon som är aktiv markeras med turkos ram, övriga ikoner har blå ram. - Genom att trycka på siffrorna på tangentbordet är det möjligt att genomföra snabbval av ikon för att starta direkt. Den siffra/tangent som relaterad till viss funktion/meny finns angiven uppe till höger inom respektive ram. Presentationsarea - Info Text information Text information Text information T T T T Den tredje och sista utformningen som presentationsarean kan ha är text eller information. När denna typ av area presenteras är det endast möjligt att läsa informationen.

8 Sida 8 Funktionstangentsarea Meny Lås Upp Logga ut Den nedre delen av displayen består av en funktionstangentsarea. I denna area finns fyra interaktiva funktionstangenter som medför olika funktioner och val beroende på vilken meny eller bild som är aktiv. Samtliga funktionstangenter består av en liten illustrerande bild och en förklarande text: Meny Bakåt Logga ut Välj Ok Lås Upp Återställ Sök Ta bort/rensa Vänster Höger Ned Upp Ger åtkomst till Menyer Display och funktion återgår till senaste bild/meny Användaren loggas ut från systemet Aktiverar markerat val Godkänner aktiv popup Låser upp dörrar som Användaren har behörighet till observera att denna Funktionstangent normalt inte behöver användas Återställer larmsignal lokalt i Anläggning Aktiverar sök utifrån ifyllt kriterium Tar bort ifyllda tecken från höger (som backspace) Flyttar markering i Meny till vänster Flyttar markering i Meny till höger Flyttar markering i Lista nedåt (skrolla funktion) Flyttar markering i Lista uppåt (skrolla funktion) När en Funktionstangent inte visar någon ikon och/eller text reagerar inte systemet vid knapptryckning. Popup Utöver det normala displayfönstret kan även information ges till Användaren i form av popup fönster som placeras ovanpå tidigare bild. OBS! Popup visas endast när användare är inloggad undantagen är då inloggning eller kommunikation pågår. OBS! Popup information Rubrik Text Information Ifall det endast rör sig om informativ information kan ruta med blå överdel presenteras för Användaren. Denna

9 Sida 9 ruta försvinner så snart Användaren agerar i en anläggning. Popup inmatning Rubrik Vad som skall anges: När uppgifter skall matas in presenteras en popup med blå överdel och ett inmatningsfält där ifyllda uppgifter presenteras. För att skriva in data används tangentbordet så som en mobiltelefon. När inmatade värden måste vara siffror agerar tangentbordet automatiskt endast med siffror. Popup varning Rubrik Text Information För att göra Användaren uppmärksam på varning presenteras en popup med gul överdel. För att detta fönster skall försvinna krävs att Användaren antingen åtgärdar det som varningen berör eller godkänner varningen genom klick på Funktionstangenten Ok. Tillsammans med varnings-popup avger även systemet en pulserande varningssignal. Popup larm Rubrik Text Information När larm inträffar visas en popup med röd överdel. Detta fönster kvarstår till dess att Användaren loggar ut. Tillsammans med larm-popup avger även systemet en pulserande larmsignal som pågår till dess att larmet kvitterats/avaktiverats i Anläggningen.

10 Sida 10 Lysdioder När en Användare loggat in i systemet och en dörr/slide öppnats tänds lysdioder upp för varje position beroende på olika alternativ: ibutton LED Inne Kopplad Knippa Behörig Fast grönt sken Inne Kopplad Knippa Obehörig Släckt Inne Okopplad Släckt Ute Av inloggad användare Blinkande grönt Ute Av annan användare Släckt Felplacerad Vid aktuell inloggning Fast rött sken + korrekt placering Blinkande rött sken Felplacerad Obehörig Fast orange sken

11 Sida 11 Generell Hantering Objekt I detta avsnitt förklaras i generella termer hur systemet i Anläggningen fungerar. Uttag Knippa När Användare loggat in och öppnat dörr presenteras de positioner varifrån Användaren har behörighet att ta ut Knippor med grön lysdiod. Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Hanterade objekt Hemposition Beskrivning Knippa Position i Anläggning Hemposition Beskrivning Knippa Position i Anläggning Meny Lås Upp Logga ut När uttag görs av Knippa ger systemet ifrån sig en kort pulserande ljudsignal och presenterar beskrivning Knippa och position från vilken uttaget genomförts ifrån i presentationsarean i display. Efter det att uttaget är registrerat börjar lysdioden blinka med grönt sken givet att det var ett behörigt uttag. Görs uttag av ibutton som inte har någon Knippa kopplad till sig (eller som Anläggningen inte har kännedom om) presenteras elektroniskt ID för ibutton istället för beskrivning Knippa. Lysdioden för positionen förblir då släckt. Obehörigt uttag Knippa Görs uttag Knippa som Användaren inte har behörighet till hörs en pulserande varningssignal och en varningspopup visas i display med information om vilken Knippa som tagits ut obehörigt och var denna skall återplaceras. Användaren har cirka 5 sekunder på sig att återplacera Knippa som tagits ut obehörigt innan varning övergår till larm. Inställning av tid för möjlig återplacering av obehörigt uttag görs i Axsor under ikonen Konfiguration. OBS! Genomförs annan aktivitet i Anläggning än återplacering av obehörigt uttagen Knippa övergår varning direkt i larm. OBS!

12 Sida 12 Insättning Knippa När Användare loggat in och öppnat dörr presenteras de positioner varifrån Användaren tidigare tagit ut Knippor ifrån med blinkande grön lysdiod. Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Hanterade objekt Hemposition Beskrivning Knippa Position i Anläggning Meny Lås Upp Logga ut När insättning görs av Knippa ger systemet ifrån sig en kort pulserande ljudsignal objektet tas bort från listan över uttag i presentationsarean i display. Efter det att insättningen registrerats börjar lysdioden lysa med grönt sken givet att Användaren har behörighet att ta ut Knippan. Görs insättning av ibutton som inte har någon Knippa kopplad till sig (eller som Anläggningen inte har kännedom om) förblir lysdioden för positionen släckt. Felplacering Knippa Placeras en Knippa på fel position (felplacering) hörs en pulserande varningssignal och en varningspopup visas i display med information om vilken Knippa som placerats fel. Den position där Knippan placerats lyser med rött sken och den position där Knippan skall vara placerad blinkar med rött sken. OBS! En varning för felplacering av Knippa övergår aldrig i larm. OBS! Varningar och Larm Det finns flera parametrar i varje Anläggning som styr när varningar och larm skall ges till Användare. Nedan behandlas flera av dessa (med undantag för tidigare behandlade kring uttag och insättning) med utgångspunkt från de standardvärden som systemet ger. Efter att varning utfärdas är det möjligt att godkänna eller åtgärda varningen. Det ges alltid viss ytterligare tid för aktivitet innan larm inträffar.

13 Sida 13 Endast larm ger ihållande pulserande signal i Anläggning även efter utloggning. Ljudsignal som avges för varning slutar senast när Användare loggat ut. Öppen Dörr När en dörr öppnats startar en timer om tillåten öppettid överskrids avger systemet en varningssignal och visar varningspopup för att dörren varit öppen för lång tid. Från och med att varning för öppen dörr kommit ges Användaren ytterligare ett antal sekunder till dess att larm aktiveras. Systemet ger Användaren totalt det antal sekunder att utföra aktiviteter i en Anläggning efter det att dörr öppnats som ställts in för Anläggningen i Axsor under ikonen Konfiguration. Sker utloggning när dörr är öppen ger systemet direkt varning för öppen dörr och samtliga Knippor är larmade. Inaktivitet När Användaren loggar in i systemet och vid varje ny aktivitet som utförs startas en timer för aktivitet om. Sker ingen aktivitet inom ett antal sekunder utlöses aktivitetstimer, varningssignal avges och en varningspopup visas i display. Efter att varning för inaktivitet kommit ges ytterligare ett antal sekunder innan automatisk utloggning sker av Användaren. Systemet ger Användaren totalt det antal sekunder utan aktivitet innan automatisk utloggning sker som ställts in för Anläggningen i Axsor under ikonen Konfiguration. Spänningstillförsel När det gäller spänning ges varningar och larm om den är för hög eller för låg för att systemet skall må fullt bra och driften skall vara säkerställd. Följande spänningar kontrolleras kontinuerligt av systemet: - Huvudspänning in från Transformator (17 V) - Batterispänning (12 V) - Intern spänning (6 V) Systemet kräver konstant spänningstillförsel, men ifall huvudspänningen skulle fallera av någon anledning finns även batteriback-up för 12 timmar vid vad som benämns normal användning.

14 Sida 14 Meny I detta avsnitt behandlas funktionalitet i Meny. Huvudmeny Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Uttagna objekt Sök objekt Sök Användare 4 5 Aktiva Larm Service Meny Välj Vänster Höger Bakåt Från Huvudmenyn nås samtliga funktioner för sök, kontroll av uppgifter och andra menyer. OBS! Tillgång ges till Service meny, men endast auktoriserad personal bör nyttja de funktioner som ges under denna meny. OBS! Sök Systemet ger möjlighet till sök på ett antal olika sätt, vilka presenteras nedan. I de fall det inte ges möjlighet till att mata in sökkriterier innan sök aktiveras presenteras en fördefinierad rapport direkt av systemet. Rubrik Vad som skall anges:

15 Sida 15 Sökkriterier anges alltid i inamtningspopup med hjälp av tangentbordet. När data är inmatat tryck på Funktionstangenten Sök. OBS! När sökkriterier skall fyllas i är det alltid beskrivning av objektet eller användarens namn som skall anges. OBS! Den lista som presenteras efter sök har aktiverats kommer att bestå av samtliga objekt som innehåller den text som angivits som kriterium. Funktionstangenten Välj ger möjlighet att se ytterligare information kring Knippan och/eller Användaren såsom Användarens telefonnummer ifall det angetts i systemet att detta skall visas. Uttagna Objekt Här presenteras samtliga objekt/knippor som är uttagna från systemet samt av vem och när uttaget gjorts. Här anges inga kriterium innan sök aktiveras. Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Uttagna objekt Hemposition Beskrivning Knippa Användare Tidpunkt för uttag Välj Ned Upp Bakåt

16 Sida 16 Sök Objekt Här presenteras samtliga objekt/knippor som uppfyller angivet sök kriterium samt uppgifter om var denna är placerad eller vem som har knippan uttagen tillsammans med tidpunkt för senaste aktiviteten med det aktuella objektet. Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Objekt Hemposition Beskrivning Knippa Position/Användare Tidpunkt Välj Ned Upp Bakåt Sök Användare Här presenteras samtliga Användare som uppfyller angivet sökkriterium samt uppgifter om vilken Knippa som Användaren har uttagen tillsammans med tidpunkt för uttag av det aktuella objektet. Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Användare Användare Beskrivning Knippa Tidpunkt för uttag/insättning Välj Ned Upp Bakåt

17 Sida 17 Aktiva Larm Här presenteras samtliga larm som inte avaktiverats lokalt i Anläggningen. Här anges inga kriterium innan sök aktiveras. Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Aktiva Larm Larmtyp Position/Objekt Tidpunkt för inträffande Välj Återställ Bakåt I denna lista presenteras endast de larm som inträffat sedan någon Användare senast kontrollerade och återställde larm i Anläggningen. OBS! För att lokalt avaktivera larm och därmed stänga av larmsignal för de aktuella aktiva larmen måste Användaren trycka funktionstangenten Återställ. OBS!

18 Sida 18 Servicemeny Anläggningsnamn Tid HH:MM Användarnamn Tid för inloggning Stoppa System Fast IP Datum/Tid Servicemode Välj Vänster Höger Bakåt OBS! Tillgång ges till Servicemeny, men endast auktoriserad personal bör nyttja de funktioner som ges under denna meny. För samtliga funktioner krävs speciellt lösenord. OBS! Stoppa system Här är det möjligt att stänga ned systemet för att exempelvis utföra serviceåtgärder. OBS! Spänningstillförseln får inte brytas innan systemet stängts av korrekt då detta kan skada systemet och även medföra att data förstörs. OBS! För att kunna stänga ned systemet måste ett korrekt Lösenord matas in. När detta är gjort måste stopp av systemet bekräftas genom att återigen samma menyval görs (då har menyvalet ändrats till Bekräfta stoppa). 4 Bekräfta Stoppa

19 Sida 19 Fast IP adress Här anges ifall systemet skall ha en fast IP adress detta förordnas inte i och med att serversidan alltid har information om systemets IP-adress ändå. Ifall uppgifter fylls i felaktigt är enda möjligheten att förändra dessa att återigen besöka denna funktion. Tid Här anges systemets tid i UTF detta innebär att det inte är den lokala tiden som skall anges. Samtliga händelser i Anläggningen registreras utifrån denna tid, varför det är viktigt att denna är korrekt. Servicemode Här är det möjligt att testa Anläggningens funktion. Systemet ställs då in i ett testläge där samtliga event och funktioner kan testas och loggas. De tester som utförs loggas om så önskas ner i en egen databas som kan avläsas i administrationsgränssnittet under ikonen Konfiguration och fliken Testresultat. De tester som utförs i servicemode inkluderas inte i den normala historiken, men de Knippor eller Dörrar som inte återställs till det som gällde innan servicemode kommer att hanteras i den ordinära historiken. Se servicemanual för ytterligare information om Servicemode.

20 Snabbguide Inloggning Ifall inte någon Användare loggat in i Anläggningen visas normalt skärmsläckare. För att få åtkomst till en Anläggning måste en Användare ha minst ett identifierande Lösenord och behörighet till den aktuella Anläggningen. När en Anläggning är inställd på att godta identifiering med Användarnamn (UserName) krävs att Användaren trycker tangenten * innan försök till inloggning görs med identifikation i form av RFID-tag. Inloggning inleds med identifiering följt av eventuellt Lösenord i form av PIN kod. - Håll tag/bricka/kort i direkt anslutning till RFID-antennen till vänster om tangentbordet eller mata in Användarnamn och tryck tangenten Enter. - Krävs Lösenord visas detta tydligt med en inmatningsruta Mata in PIN kod och tryck Enter eller Funktionstangenten Logga in. Uttag Knippa När uttag görs av Knippa ger systemet ifrån sig ljudsignal och presenterar beskrivning Knippa och position från vilken uttaget genomförts. Efter det att uttaget är registrerat börjar lysdioden blinka med grönt sken givet att det var ett behörigt uttag. Obehörigt uttag Knippa Görs uttag av Knippa som Användaren inte har behörighet till hörs en varningssignal och en varningspopup visas. Användaren har cirka 5 sekunder på sig att återplacera Knippa som tagits ut obehörigt innan varning övergår till larm. Insättning Knippa När Användare loggat in och öppnat dörr presenteras de positioner varifrån Användaren tidigare tagit ut Knippor ifrån med blinkande grön lysdiod. När insättning görs av Knippa ger systemet ifrån sig en ljudsignal. Efter det att insättningen registrerats börjar lysdioden lysa med grönt sken givet att Användaren har behörighet att ta ut Knippan. Felplacering Knippa Placeras en Knippa på fel position (felplacering) lyser den position där Knippan placerats med rött sken och den position där Knippan skall vara placerad blinkar med rött sken. Tysta Larm Logga in och välj Meny -> Aktiva Larm (4) och återställ genom att trycka på Funktionstangenten Återställ. Sök Logga in och välj Meny och därefter den sökning som önskas: - (1) Uttagna Knippor visar uttagna Knippor och vem som har dem - (2) Sök Knippa visar var Knippa finns placerad - (3) Sök Användare visar Användares uttagna Knippor Sökkriterier anges i inmatningspopup med hjälp av tangentbordet. När data är inmatat tryck på Funktionstangenten Sök.

21 Sida 2 Varningar och Larm Utöver obehöriga uttag som ger varning och larm. Öppen Dörr När en dörr öppnats startar en timer efter ett antal sekunder avger systemet en varningssignal och visar varningspopup för att dörren varit öppen under lång tid. Från och med att varning för öppen dörr kommit ges Användaren ytterligare ett antal sekunder till dess att larm aktiveras. Sker utloggning när dörr är öppen ges systemet direkt varning för öppen dörr och samtliga Knippor är larmade. Inaktivitet När Användaren loggar in i systemet och vid varje ny aktivitet som utförs startas en timer för aktivitet om. Sker ingen aktivitet inom ett antal sekunder utlöses aktivitetstimer, varningssignal avges och en varningspopup visas i display. Efter att varning för inaktivitet kommit ges ytterligare ett antal sekunder innan automatisk utloggning sker av Användaren. Spänningstillförsel När det gäller spänning ges varningar och larm både när denna är för hög och när den är för låg för att systemet skall må fullt bra och driften skall vara säkerställd. Följande spänningar kontrolleras kontinuerligt av systemet: - Huvudspänning från Transformator (17 V) - Batterispänning (12 V) - Intern spänning (6 V) Funktionstangenter I denna area finns fyra interaktiva funktionstangenter som medför olika funktioner och val beroende på vilken meny eller bild som är aktiv. Välj Ok Lås Upp Återställ Sök Ta bort/rensa Vänster Höger Ned Upp Lysdioder När en Användare loggat in i systemet och en dörr/slide öppnats tänds lysdioder upp för varje position beroende på olika alternativ: Inne Inne Kopplad Knippa Kopplad Knippa Behörig Obehörig Fast grönt Släckt Inne Okopplad Släckt Ute Ute Fel Fel Av inloggad användare Av annan användare Kopplad Knippa Senaste placering Blinkande grönt Släckt Fast rött Fast rött + korrekt Blinkande rött Meny Bläddra Bakåt Logga ut

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul SV Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul Handhavandeinstruktion Varumärken SV 2 Varumärken Microsoft, Windows 98, ME, 2000, XP och NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

KeepTrack GmbH, Im Müsli 8, CH-6315 Oberägeri, Tfn.: +46 (0734) 039194

KeepTrack GmbH, Im Müsli 8, CH-6315 Oberägeri, Tfn.: +46 (0734) 039194 2007 DEC SE ver. 2.0 KeepTrack GmbH, Im Müsli 8, CH-6315 Oberägeri, Tfn.: +46 (0734) 039194 Användarguide SE Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Om KeepTrack... 4 1.2 Formatering använd i guiden...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

IT-lösningar. Telefonistguide Marvin. Midi. Telefonistguide Marvin. Telia Centrex version Midi 1 (98) Contact Management for Centrex & Virtual PBXs

IT-lösningar. Telefonistguide Marvin. Midi. Telefonistguide Marvin. Telia Centrex version Midi 1 (98) Contact Management for Centrex & Virtual PBXs Contact Management for Centrex & Virtual PBXs IT-lösningar Telefonistguide Marvin Midi Telefonistguide Marvin Telia Centrex version Midi Copyright 2009 trimum.se 1 (98) Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION...7

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Manual dinumero Klient

Manual dinumero Klient Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Start dinumero Klient... 3 1.1. Inloggning... 3 1.2. Välj företag... 3 2. Programuppbyggnad... 5 2.1. Fakturalista... 5 2.2. Knapprad... 6 2.3. Fakturabild...

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör

SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör SP_062_-01 Användarmanual Contact Center Administratör Spring Mobil Växel Innehållsförteckning Användarmanual Contact Center Administratör... 1 Inledning... 5 Inloggning... 6 Systeminformation... 7 Samtalsflödet...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer