På grund av skillnader i användning, antal knappar och hårdvaran, kanske alla inställningar inte är tillämpliga i varje enhetsversion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På grund av skillnader i användning, antal knappar och hårdvaran, kanske alla inställningar inte är tillämpliga i varje enhetsversion."

Transkript

1 TWIG Protector TWIG Protector Easy TWIG Asset Locator TWIG Dog Locator Konfigurationsguide Publiceringsnummer: YZ All rights reserved. Twig Com Ltd, På grund av skillnader i användning, antal knappar och hårdvaran, kanske alla inställningar inte är tillämpliga i varje enhetsversion. Om du har fler frågor, kontakta Twig Com support på eller Innehållsförteckning: 1. Installera programvara och drivrutiner 2. Etablera en anslutning 3. Enhetsinformation 4. Allmänna konfigurationsinställningar PIN-kod ID Service Center-nummer (Service Center Number) Automatiskt svar (Automatic answer) Översätta rubrik (Translate header) Kontrastvärde (Contrast value) Energisparläge (Power Saving Mode) 5. Inställningar av GPS och statusmeddelanden GPS viloläge (GPS Sleep time) Max GPS söktid (Max GPS search time) Statusmeddelanden (Status messages) Allmän programljudnivå (Generic application sound level) Signalintervall för förlorad GSM (Lost GSM beep tone interval) 6. GPRS-inställningar ID Åtkomstpunktnamn (APN) GPRS serverportnummer (GPRS server port number) GPRS IP-adress (GPRS IP address) GPRS domännamnserver 1-2 (GPRS DNS 1-2) GPRS användarnamn (GPRS user name) GPRS lösenord (GPRS password) Säkerhetskopiera SMS-nummer (Backup SMS number) GPRS anslutningsläge (GPRS Connection mode) Återanslutningsintervall (Reconnect interval) GPRS-användning (GPRS usage) Blockering av internationell GPRS-roaming (GPRS international roaming blocking) 7. Nödsamtal (Assistance call) Nödnummer (Assistance numbers) 8. Vita listan (White list) 9. Personlarm (Man down alert) Larmar när (Alerts when) Avsökningsintervall (Polling interval) Tid utan larm (No alarm duration): Tid förlarm (Pre-Alarm duration): Rörelsekänslighet (Motion sensitivity): Tippningsvinkel personlarm (Man Down Angle) Fördröjning normal status (Normal status delay) Aktivera endast i viloläge (Activate only in idle) Personlarmssensor på/av (Man Down sensor on/off]) 10. Twig SOS-inställningar Telefonnummer och namn (Phone Number and Name) 11. Twig SOS-inställningar 2 (Twig SOS Settings 2) MPTP SOS Text MPTP MD-text (MPTP MD Text): MPTP RF SOS-text (MPTP RF SOS Text): Serienummer trådlöst larm (Wireless alert unit serial number) Aktivera vibrator (Vibrator enabled) Aktivera skärm (Display enabled): Skicka meddelande igen (Message resending), Använda postnödläge (Post emergency usage): Inaktivera Ström av-knappen (Power off disabled) Nödsamtal fortsätter (Emg call continue) Text nödnummer (Emergency number text) Nödsignalsintervall (Post Emergency beep) SOS aktiveringsläge (SOS Activation mode) Fördröja händelsestart (Event Start delay) Fulla SOS-cykler (Full SOS Cycles) Samtalstimeout (Call timeout) Timeout aktiveringsmetod (Activation method timeout) Tid GPS ON (GPS ON time) Avbrytningsperiod (Cancellation period) Timeout END-knapp (END Key Timeout) Ljudnivå SOS-signaler (SOS tones sound level) Högtalarnivå (Speaker level) 12. Uppdatera programvara 13. Spara datafil

2 1. Installera programvara och drivrutiner Du kan hämta den senaste TWIGenhetsprogramvaran ( fast programvara/firmware ) och nödvändiga PC-drivrutiner på > Support > Downloads. Kör först filen USB_driver_install.exe innan du ansluter till enheten för första gången. Anslut TWIG-enheten till din dator med en mini-usb-kabel. Operativsystemet talar om att det har hittat en ny enhet och installerar vanligtvis drivrutinerna automatiskt. Om installationen av drivrutiner misslyckas kan du installera drivrutinerna manuellt med hjälp av Windows guide för att hitta ny hårdvara. Ladda ner enhetens drivrutinfiler (.dll) från TWIG Support Downloads och lagra dem på din dator. Installationsprocessen kan vara annorlunda beroende på ditt operativsystem. Installationen kräver administratörsrättigheter. De operativsystem som stöds för närvarande är Windows 2000/XP/Vista/Windows7 Observera att eftersom TWIGenheterna använder två portar, frågar systemet efter drivrutiner två gånger. När detta sker, upprepa den manuella installationen av drivrutiner. När installationen är klar, kan du behöva starta om och återansluta enheten innan ändringarna träder i kraft. För att installera programvaran TWIG Configurator, hämta den komprimerade programvarufilen (t.ex. Configure_CG1P exe) från Support-sidorna och spara den på din dator. Konfigurationsprogramvaran är färdig att användas utan separat installation. Kontrollera att de drivrutinsfiler (dll) som behövs finns i samma katalog som huvudprogrammet. I TWIG Configurator-programmet ingår motsvarande utgåva av enhetens fasta programvara (firmware) inbäddat. Till exempel filen ovan bäddar in den fasta programvaran CG1P för TWIG Protector. Filen för den fasta programvaran som skall laddas till enheten måste vara av samma typ som den som redan lagrats på enheten. Till exempel enhetstyp CG1P tillåter endast att den programmeras med fast programvara (firmware) av typ CG1P. 2. Etablera en anslutning När programvara och drivrutiner för TWIG Configurator har installerats, kan du upprätta en anslutning mellan TWIGenheten och din dator. Observera att enheten måste vara påslagen och ansluten till datorn när du använder Configurator-programmet. Anslut TWIG-enheten till din dator med mini-usb-kabeln (YC3004) kopplad till laddningsadaptern (AUG81) eller programmeringsstationen (AGP81). Observera att TWIG Desktops laddare CTA81 inte stöder USB-anslutning. Sedan öppnar du Configuratorprogramvaran genom att dubbelklicka på filen Configure.exe på datorn. TWIG-enheten ansluter automatiskt till rätt COM-port och anslutningen till PC:n indikeras med texten Connected to device i det nedre vänstra hörnet i användargränssnittet.

3 När anslutningen har upprättats, visas strax inställningsvärdena för den befintliga enheten i respektive fält. 3. Enhetsinformation Rutan Device Info visar information om TWIG-enheten, inklusive serienummer, IMEI(International Mobile Equipment Identity)-kod liksom version av enhetens fasta programvara (firmware) samt installerade moduler. Du får åtkomst till olika installeringsgrupper genom att klicka på flikarna längst upp. Observera att TWIG-enhetens inställningar är skiftlägeskänsliga. Om fel tecken eller andra ogiltiga värden matas in i ett datafält, ignoreras dessa och standardvärden används istället. Update device knappen sparar aktuella inställningar i PC-programmet på enheten. Reload device-knappen läser in alla inställningar som för närvarande finns på enheten till PC-programmet. Detta gör att alla värden i datafälten i PCprogrammet skrivs över. File read läser in filen configure_save.bin från arbetskatalogen för Configure.exe och dess inställningsvärden visas i PCprogrammet. File Write skriver de aktuella inställningsvärdena i PC-programmet i filen configure_save.bin i arbetskatalogen. Mer information om hur du använder olika filnamn hittar du längre fram i avsnittet Spara datafil. Beroende på versionen av enhetens hårdvara, installerad fast programvaruversion eller gjorda konfigurationer, kanske alla inställningar inte är tillgängliga eller används. Observera att om enheten redan har fjärrkonfigurerats från en central station (t.ex. TWIG WebFinder SP), bör försiktighet i akttas så att inte fjärrinställningarna påverkas när du använder TWIG Configurator. 4. Allmänna konfigurationsinställningar Reboot device-knappen startar om enheten och återladdar inställningarna från enheten till Configuratorprogrammet. Återladdning behövs efter det att inställningarna har laddats upp till enheten via knappen Update device. Factory reset knappen rensar alla inställningar från enheten och lagrar fabriksinställningarna. PIN-kod PIN-koden (4 siffror) används för att låsa upp Protectors SIM-kort, med undantag för om du använder ett SIM-kort där PIN-kodskontrollen har inaktiverats.

4 Standardvärdet för PIN-koden är Byt värdet mot din egen PIN-kod eller lämna det oförändrat om PINkodsfunktionen har inaktiverats på SIMkortet. Om PIN-koden definierats felaktigt, kommer du inte att kunna slå på Protector. Efter tre felaktiga försök, blockeras SIM-kortet. Om SIM-kortet blockeras, behöver du en PUK-kod (8 siffror) för att låsa upp det. Ta ut SIMkortet ur TWIG-enheten och installera det i en telefon som är kompatibel med ditt SIM-kort. När du försöker slå på telefonen, frågar den efter PUK-koden. När du har angivit PUK-koden, mata in en ny PIN-kod. Därefter installerar du SIM-kortet i din TWIG-enhet igen. Om du anger felaktig PUK-kod 10 gånger i rad, kommer SIM-kortet att blockeras permanent. Om detta händer, kontakta din nätverksoperatör för att få ett nytt SIM-kort. ID Du kan definiera en identifikation för TWIG-enheten. Denna kod innehåller både siffror och bokstäver och är skiftlägeskänslig. Standardvärde för IDkoden är: Protector. För närvarande skickas inte detta värde i MPTPmeddelanden Service Center-nummer (Service Center Number) Definierar SMS-numret för generiska Mobile Originated MPTPmeddelanden såsom låg batterinivå eller dockning- och avdockningsmeddelanden. Samma nummer auktoriseras också för att föra över fjärrkonfiguration via SMS. Automatiskt svar (Automatic answer) Tillåter begränsning av inkommande samtal och automatiskt svar för inkommande samtal. Som standard är alla inkommande samtal tillåtna och de visas för användaren som inkommande samtal. Observera att om den vita listan (white list) används, kommer hanteringen av samtal eller samtal och SMS att åsidosätta denna inställning. Översätta rubrik (Translate header) Translate header definierar om specialtecken (? och!) i början av SMS-baserade MPTP-meddelanden skall ersättas av bokstäver eller inte. För vissa mobiltelefoner eller nätverk är det nödvändigt att byta ut dessa, t.ex. i Ryssland och Kina. Translate header: Off On Requests:? Q Updates:! E Standardvärdet är Off. Observera att inställningarna för Translate header måste konfigureras identiskt i den centrala stationen, beroende på om det är ett övervakande serversystem eller ett TWIG Discovery. Kontrastvärde (Contrast value) Kontrastvärdet (Contrast value) ändrar enhetens skärmkontrast. Värdet är unikt för varje enhet och förprogrammeras på fabriken. Energisparläge (Power Saving Mode) Energisparläget (Power Saving Mode) är tillgängligt endast i vissa produktversioner som t.ex. TWIG Asset Locator. Observera att om du använder fel version av TWIG Configurator kan detta alternativ vara tillgängligt för

5 enheter som det ej är avsett för och detta kan resultera i att enheten inte fungerar. Energisparläget styr hur enheten går till stand-by-läge och startar upp igen. Detta påverkar enhetens drifttid avsevärt. Observera att om valet Power Saving Mode är annat än Normal så inaktiveras GPS_ON och Man Down-funktionerna. Normal: Enheten går inte i djup sömn - läge över huvud taget. Enheten använder timer (t.ex. GPS max search time, GPS sleep time, GPRS reconnect interval) för att kontrollera drift och aktuell förbrukning. Medium/Sensor: Enheten vaknar efter det att GPRS Reconnect-intervallet har gått ut eller när den rör sig (detekterad rörelse är större än GPS_motion_on Sensitivity (mg) ). Så länge som enheten är vaken, kontrolleras den normalt av GPS max search time, GPS sleep time och GPRS reconnect interval. Om spårning har aktiverats, skickas uppdateringsmeddelanden endast om enheten rör sig och är vaken. När röelserna avstannar (detekterad rörelse är under GPS_motion_on Sensitivity (mg) ), går enheten i stand-by-läge efter 5 minuter. Heavy/Timer: Enheten vaknar endast med hjälp av knappen Power On eller när GPRS Reconnect-intervallet eller det aktiva spårningsintervallet har gått ut. 5. Inställningar av GPS och statusmeddelanden GPS viloläge (GPS Sleep time) Definierar hur ofta GPS:en uppdaterar positionen när den inte styrs av andra processer som t.ex. spårning. Tidsintervallet kan ställas in på: sekunder (18:12:25 tim) Standardvärdet är 600 (tio minuter). 0 betyder att GPS:en är permanent påslagen (ON). Max GPS söktid (Max GPS search time) Definierar hur länge GPS:en försöker få en uppdaterad position när den har fått en positionsförfrågan. Om den uppdaterade positionen inte erhålls under den tiden, skickar enheten en positionsuppdatering med hjälp av den förut lagrade senast kända positionen. Giltiga värden för GPS:ens söktid är mellan: (sekunder). Standardvärdet är 300 (fem minuter). Om värdet är lågt, kanske enheten inte hittar positionen alls i dåliga satellitförhållanden. Om tiden är inställd till lång och enheten befinner sig i dåliga

6 satellitförhållanden, kan detta leda till onödigt hög energiförbrukning och sålunda sänka drifttiden. AGPS usage bestämmer om tjänsten AGPS (Assisted GPS) skall användas. Om alternativet har valts, begär enheten assistansdata från stödservern (samma server som definierades i inställningen GPRS IP address). Servern måste stödja tjänsten TWIG AGPS (För mer information, kontakta Inställningen GPS_motion_on definierar om GPS:en styrs av en rörelsesensor. Om den väljs, stängs GPS:en av för att spara batteri när den detekterade rörelsen är lägre än det värdet som definerats i fältet Sensitivity. Observera att om detta alternativ har valts, kan du inte använda larmfunktionerna Man Down. Statusmeddelanden (Status messages) Definierar om TWIG-enheten överför ett meddelande till Service Center för att informera om olika händelser. Enheten larmar när batterinivån går ner till 20, 40 eller 60 procent av ett fullladdat batteri. Om du ställer in värdet till 0 inaktiveras larmet. Standardvärdet är 0. Observera att batterinivån kan variera åtskilligt när du använder enheten, särskilt när du använder timerfunktionerna. Detta kan orsaka upprepade eller felaktiga larm angående låg batterinivå. Docked-meddelanden skickas när TWIG Protector placerats i laddningsstationen CTA81 och Undocked-meddelandet när du plockar ur enheten från laddningsstationen. Power On-meddelandet skickas när enheten startas och Power Offmeddelandet när användaren stänger av enheten eller den stängs av automatiskt p.g.a. låg batterinivå. Observera att om dockning/avdockning eller ström på/ström av sker inom en minut, kan det sista statusmeddelandet försvinna. Allmän programljudnivå (Generic application sound level) Definierar volymnivån som används för att spela upp varningar, meddelandet och inkommande samtalstoner. Värdet kan ställas in från1 till 5 eller om värdet 0 används, betyder det att ingen ljudsignal används. Standardvärdet är 3. Signalintervall för förlorad GSM (Lost GSM beep tone interval) Definierar intervallet för BEEP-ljudet om nätverket roaming-gsm tappas. Du kan ställa in intervallet på mellan sekunder. Om det ställs in på 0, kommer ljudsignalen inte att spelas. Standardvärdet är GPRS-inställningar

7 GPRS-inställningarna kan fjärrprogrammeras från den centrala stationen via MPTP SMS-meddelanden (som TWIG WebFinder SP gör) eller de kan programmeras manuellt. När GPRS-inställningarna har fjärrprogrammerats, måste försiktighet iakttas så att inte fjärrinställningarna påverkas när du använder TWIG Configurator. ID Användar-ID:t är ett nummer som används för att identifiera din telefon på GPRS-servern. Vanligtvis är detta telefonnumret på din TWIG-enhet. Åtkomstpunktnamn (APN) Åtkomstpunktnamnet (Access Point Name) används för GPRSkommunikation. Definiera hela APN-värdet i fältet. Vanligtvis tillåter GSM-operatörerna att APN-värdet lämnas tomt eller byts ut mot internet. Du får det korrekta APN-värdet från din GSM-operatör. GPRS serverportnummer (GPRS server port number) Ett port-nummer som krävs för GPRSkommunikation. Värdet kan ställas in på mellan Som standard används TWIG Web Finder serviceport I äldre fast programvara är standardvärdet låst. Kontakta TWIG Support om du behöver ändra värdet. GPRS IP-adress (GPRS IP address) IP-adressen används för GPRSkommunikation. Som standard används TWIG Web Finder IPadressen I äldre fast programvara är standardvärdet låst. Kontakta TWIG Support om du behöver ändra värdet. GPRS domännamnserver 1-2 (GPRS DNS 1-2) En del GPRS-nätverk kräver att den primära domännamn-servern (DNS1) anges. Definiera DNS som en IPadress. Maximal längd för DNS1- namnet är 16 tecken. Standardvärdet för DNS1 är och för DNS GPRS användarnamn (GPRS user name) Om operatören kräver ett användarnamn GPRS-inloggning, definiera namnet här. GPRS lösenord (GPRS password) Om operatören kräver ett lösenord för GPRS-inloggning, definiera lösenordet här. Säkerhetskopiera SMS-nummer (Backup SMS number) Telefonnummer dit MPTP-meddelanden skickas som SMS, om GPRS-

8 anslutningen inte är tillgänglig och Use SMS Backup har markerats och om ingen GPRS har aktiverats. Vissa funktionalitetsändringar eller begränsningar kan gälla. Till exempel, spårning i realtid ( real-time tracking (TRR)) är inte möjligt via SMS. Observera att Backup SMS kan resultera i höga SMSöverföringskostnader. GPRS anslutningsläge (GPRS Connection mode) Definierar hur GPRS-anslutningen till servern hålls aktiv: 0=endast återanslutningsläge (reconnect mode) används 1=alltid på när ansluten till laddaren, annars återanslutningsläge (reconnect mode) 2=alltid på (always on) Standard=1 Observera att om du definierar alltid på (always on) kan det förhindra att enheten går i stand-by-läge eller använder timer-funktionerna. Det ökar energiförbrukningen avsevärt och sänker sålunda batteriets livslängd. Återanslutningsintervall (Reconnect interval) Återanslutningsintervallet (reconnect interval) används i återanslutningsläget (reconnect mode). Enheten skickar återanslutningsmeddelanden till servern för att kontrollera serverstatusen och inkommande meddelanden kanske måste avvakta i servern. Du kan ställa in sändningsintervallet för återanslutningsmeddelanden på sekunder. Standardvärdet är 600 s (tio minuter). Observera att om värdet ställs in på 0 (noll), används återanslutningsintervallet inte. Värdet för återanslutningsintervallet (Reconnect Interval) används också i timer-baserade operationer som definierats i energisparalternativet (Power Saving). GPRS-användning (GPRS usage) Definierar om GPRS skall användas eller inte. 1 är aktiverad 0 är inaktiverad. Standard=0. Observera att även användar-id:t måste definieras för att kunna använda GPRStelematiken. Blockering av internationell GPRSroaming (GPRS international roaming blocking) Om internationella roamingblock väljs, inaktiveras GPRS-anslutningen när roaming görs utanför hemnätverket. Om det inte väljs, är GPRS-anslutningen tillgänglig även under internationell roaming. Standardvärdet för Internationell roamingblockering (international roaming blocking) är inaktiv. Detta värde kontrolleras varje gång som en GPRSanslutning upprättas. Observera att om du tillåter GPRSdata i roaming-nätverk, kan detta leda till höga datatrafikkostnader från din mobiloperatör. Enheten kan även använda roaming i det egna landet nära landsgränserna. 7. Nödsamtal (Assistance call)

9 I enheter där det inte finns någon funktion, t.ex. Dog Locator eller Asset Locator, har fältet inget värde. 8. Vita listan (White list) Om White List är inaktiverad, används den inte för att auktorisera nummer. Om SMS har valts, skärmas all inkommande MPTP SMS-meddelanden. Om CALL har valts, skärmas alla inkommande samtal. Om SMS och CALL har valts, skärmas inkommande MPTP SMS och samtal. Nödnummer (Assistance numbers) Här definierar du åtgärden när de numeriska knapparna på TWIG Protector trycks. Om du programmerar endast ett nummer per knapp, är åtgärden antingen ett samtal eller MPTP-hjälp (!ASS) SMS beroende på inställningarna. Om båda numren har definieras, utförs båda åtgärderna. I Protector Easy används endast det första nummerparet för att utlösa ett samtal/sms med den gröna SENDknappen. White List definierar auktoriseringen för inkommande SMS och/eller röstsamtal för att utföra automatiska åtgärder. Om akutoriseringen i White List används, måste de auktoriserade numren listas, annars avvisas meddelanden och samtal. WL Usage definierar för vilka funktioner och hur White List tillämpas. Varje nummer på White List kan auktoriseras individuellt för att skicka platsbegäran och/eller spårningsaktiverings-sms genom att markera respektive rutor. Röstsamtal från varje White Listnummer kan skärmas individuellt: Blocked: Samtal från detta nummer blockeras Allowed: samtal från detta nummer tillåts ringa Auto answer: samtal från detta nummer besvaras automatiskt HF answer: samtal från detta nummer besvaras automatiskt i hands-free (högtalartelefon)-läge Observera att högtalartelefonläget (Speaker phone) är mycket högt, så använd med försiktighet.

10 Automatiska svarsinställningar (Automatic answer) i allmänna inställningar åsidosätts av White List när CALL eller CALL och SMS har valts. En blandning av tillåtna och blockerade nummer kan definieras, men om listan bara har blockerade samtal, blockeras alla samtal. GPRS-meddelanden kontrolleras inte av White List utan av GPRSinställningarna. Observera att oberoende av inställningarna i White List, kan enheten återställas till fabriksinställningarna via specifika over-the-air-kommandon (SMS eller GPRS), om enhetens uppgifter är kända. 9. Personlarm (Man down alert) Observera att om inställningen GPS_motion_on används, så kan inte Man Down Alert användas och alternativet gråmarkeras. Larmar när (Alerts when) Ställer in orienteringen som gör så att sensorn startar Twig SOS. När Horizontal (horisontellt) har valts, startar Twig SOS om enhetens huvudaxelriktning skiljer sig från den absoluta uppräta positionen med mer än Man down-vinkel (i grader). När Vertical (vertikalt) har valts, startar Twig SOS om enhetens balkaxelriktning skiljer sig från den absoluta uppräta positionen med mer än Man downvinkeln (i grader). Annex Man Down Angle illustrerar enhetens orientering för larm och ickelarm. Standardvärdet är horisontellt (Horizontal). Man Down Alert -kriterierna kombinerar Vertical/Horizontal-detektionen med detektionen av rörelse. Om det föredragna larmkriteriet endast är tippad vinkel (tilt angle), ställ in Motion sensitivity (mg) på 999 (larmet startas genom tippningsvinkeln (tilt angle) så länge som rörelsen är under 1 G). När Movement (rörelse) har valts, övervakas endast upptäckta rörelser (acceleration) och enhetens orientering påverkar inte larmstart. Avsökningsintervall (Polling interval) Inställningen används inte. Rörelsen (Movement) övervakas ständigt när Man Down-funktionen ställts in som aktiv (Sensor Usage).

11 Tid utan larm (No alarm duration): När sensorn upptäcker en larmtriggande status (vertical/horizontal/no movement), definierar denna inställning en väntetid under vilken sensorn väntar på att den normala statusen skall återställas, innan för-larmet och det slutliga larmet faktiskt startas. Detta är användbart för att förhindra onödiga larm, t.ex. när användaren har ramlat eller sitter ner men i övrigt mår bra. No alarm duration kan ställas in på sekunder. Standardvärdet är 30 sekunder. Tid förlarm (Pre-Alarm duration): När Man Down-sensorn har upptäckt ett larmtriggande villkor och No alarm (inget larm)-perioden har passerat, går enheten in i Pre-Alarm (förlarm)- perioden. Under förlarmet (Pre-Alarm) varnas användaren via ljud och vibration (enligt ljud- och vibrationsinställningarna i SOS settings 2). När Pre-Alarmperioden är över, och normal orientering/rörelse har återställts, startar Twig SOS. Pre-Alarm duration kan ställas in på sekunder. Standardvärdet är 30 sekunder. Rörelsekänslighet (Motion sensitivity): Denna inställning definierar antalet rörelser (acceleration) som behövs för att indikera att enheten rör sig. Värdet kan ställas in på mellan mg. Standardvärdet är 100 mg. Tippningsvinkel personlarm (Man Down Angle) Definierar tippningsvinkeln (tilt angle) (i grader) som enheten måste tippas, innan orienteringen ändras från vertikal (Vertical) till hotisontell (Horizontal). Standardvärdet är 45 grader. Fördröjning normal status (Normal status delay) Normal status delay definierar hur lång tid enheten behöver för att vara tillbaka i normal orientering/rörelse innan normal status återställs. Normal status delay är användbart för att förhindra att normal status återställs eller Twig SOS-larmet avbryts av misstag. Normal status delay kan ställas in på sekunder. Standardvärdet är en sekund. Aktivera endast i viloläge (Activate only in idle) Inställningen används inte. Personlarmssensor på/av (Man Down sensor on/off]) Definierar om Down Alert är aktiv eller inaktiv. 10. Twig SOS-inställningar Telefonnummer och namn (Phone Number and Name)

12 Definierar SMS-nummer till vilka MPTP larmmeddelanden skickas och röstnummer till vilka larmröstsamtal rings. Namnet är endast i referenssyfte och visas inte på skärmen. (Observera att raderna 1-10 längst upp motsvarar raderna 1-5 och 6-10 längst ner.) Event type (händelsetyp) definierar samtal eller SMS. Event Retries definierar hur många gånger en misslyckad händelse upprepas innan man forsätter med nästa. Event Group används inte. Alla SMS skickas först, samtidigt som det första samtalet rings (om det finns något). Om GPRS-anslutningen till den centrala stationen har definierats, skickas MPTPlarmmeddelande via GPRS innan samtalet rings. Detta försenar inte samtalet med mer än några sekunder. Om GPRS-anslutning inte är möjlig, görs endast samtalet. Eftersom SMS-överföringen många gånger är mer pålitlig än GPRS, rekommenderas det alltid att man definierar SMS för SOS-meddelande. Så snart ett samtal på SOShändelselistan har besvarats, slutar cykeln att ringa fler samtal, om Emg call continue (i SOS settings 2) är off (av). Telefonsvararen slutar också ringa fler samtal. Om Emg call continue är on (på), kommer alla samtal på SOS-listan att ringas. 11. Twig SOS-inställningar 2 (Twig SOS Settings 2) MPTP SOS Text Definierar texten i EMG-meddelandets datafält när TWIG SOS initieras av SOS-knappen. Standardvärdet är SOS BUTTON MPTP MD-text (MPTP MD Text): Definierar texten i EMG-meddelandets datafält när TWIG SOS initieras av Man Down Alert. Standardvärdet är MAN DOWN ALERT MPTP RF SOS-text (MPTP RF SOS Text): Definierar texten i EMG-meddelandets datafält när TWIG SOS initieras av en trådlös larmknapp. De tre textfälten ovan är maximalt 15 tecken långa. De får endast innehålla tecknen 0-9, A-Z och a-z. Inga specialtecken är tillåtna. Serienummer trådlöst larm (Wireless alert unit serial number) Definierar serienummer för knappen Wireless alert som parats med enheten. Maximalt 5 knappar kan definieras När TWIG SOS initieras av den trådlösa larmknappen, inkluderar EMGmeddelandet textfältet (MPTP RF SOS Text) följt av den trådlösa larmknappens indexnummer (1 5).

13 Klicka på knappen Get RF ID för att aktivera inlärningsläget (learning mode). Tryck sedan på den trådlösa larmknappen (Wireless alert). Indikatorn på knappenheten lyser först röd och blir sedan grön när den parats. För att ta bort en trådlös larmknapp, rensa Wireless alert-enhetens serienummerruta och tryck Enter. Uppdatera därefter enheten. Aktivera vibrator (Vibrator enabled) Definierar om vibratorn används ihop med TWIG SOS. Enheten vibrerar när knappen trycks och om Man Down Alert är aktivt även under Pre-Alarm (förlarm). Standard är on (på). Aktivera skärm (Display enabled): Definierar om TWIG SOS skickas utan att åtgärderna visas på enhetens skärm. Om den är inaktiv, indikerar endast en liten ikon på info-raden längst upp på skärmen ett pågående larm. Detta tillåter diskret eller dold TWIG SOS. Standard är on (på). Skicka meddelande igen (Message resending), Definierar om larmmeddelandet skickas igen om GPS-positionen uppdaterats under nödcykeln. Standard är on (på). Använda postnödläge (Post emergency usage): Definierar om postnödläget (post emergency mode) är aktivt. Detta håller t.ex. GPRS-anslutningen tillkopplad, blockerar inkommande samtal och slår på postnödsignalen (post emergency beep) för att kunna lokalisera användaren. Om postnödläget (Post emergency mode) används, kan ett annat larm inte skickas förrän nödläget avslutats med RED END-knappen. Standard är on (på). Inaktivera Ström av-knappen (Power off disabled) Blockerar användaren från att stänga av enheten med strömknappen (on/off). Standard är off (av). Nödsamtal fortsätter (Emg call continue) Tvingar nödcykeln att bearbeta alla samtal även om det föregående samtalet lyckades, dvs. alla samtal måsta ha godkänts innan nödcykeln stoppas. Text nödnummer (Emergency number text) Definierar texten som ber användaren ringa nätverkets nödnummer, t.ex. när inget SIM-kort stoppats i eller om inget roaming-nätverk är tillgängligt. Standardtext är 112. Observera att detta endast är text och inte påverkar samtalsfunktionen. Samtal kan ringas till den allmänna nödtjänsten (SOS). Ingen position skickas. Nödsignalsintervall (Post Emergency beep) Definierar tidsintervallet mellan lokaliseringssignalerna ( locate me beeps). Intervallet är sekunder. Standard är 0 vilket betyder att signalen är inaktiverad. SOS aktiveringsläge (SOS Activation mode)

14 Väljer hur TWIG SOS-knappen används för att aktivera nödcykeln, mellan en lång tryckning och två tryckningar. Activation method timeout (aktiveringsmetodens timeout) definierar hur länge SOS-knappen måste hållas nedtryckt eller inom vilken tid den måste tryckas två gånger. Om SOS Activation mode (SOS aktiveringsläget) är inaktiverat, kan inte knappen användas. Fördröja händelsestart (Event Start delay) Definierar en försening mellan händelser i TWIG SOS-cykeln. Beroende på nätverket kanske denna försening måste vara betydande, eftersom nätverket kan åsidosätta samtal som rings i snabb följd. Om det endast finns SMS-nummer i SOS-cykeln, kan förseningen normalt vara kortare. Fulla SOS-cykler (Full SOS Cycles) Definierar antalet fulla TWIG - händelsecykler som skall utföras. Intervallet är 1 5. Standard är 1. Samtalstimeout (Call timeout) Definierar timeouten för att hoppa till nästa händelse på SOS-listan, om inget svar från B-abonnenten (Bsubscriber). Timeout aktiveringsmetod (Activation method timeout) Definierar hur länge SOS-knappen måste hållas nedtryckt eller inom vilken tid två knapptryckningar måste göras. Standard är 5 sekunder. Tid GPS ON (GPS ON time) Definierar GPS on time i sekunder efter det att TWIG SOS har aktiverats. Standard är 600. Avbrytningsperiod (Cancellation period) Definierar den period (0..20 sekunder) när TWIG SOS fortfarande kan avbrytas om den aktiverats via TWIG SOS-knappen. Standard är 0 vilket inaktiverar möjligheten att avbryta. Timeout END-knapp (END Key Timeout) Definierar om TWIG SOS kan avslutas när den har startats. 0 betyder att den endast kan avslutas från ett fjärrcenter genom att man lägger på luren. Standard är 1. Ljudnivå SOS-signaler (SOS tones sound level) Definierar den varnings- och indikeringsljudnivå som används när du startar TWIG SOS. Samma inställning används för Pre-Alarm (förlarm) i Man Down Alert. Högtalarnivå (Speaker level) Definierar enhetens högtalarnivå när du ringer ett TWIG SOS-samtal. Observera att nivåerna 4..5 är på högtalarnivå (Speaker Phone level) och är för högt för normal telefonanvändning. 12. Uppdatera programvara Uppdatering av programvara (Updating software) görs under fliken Firmware (fast programvara). Enhetens fasta programvara (firmware) är inbäddad i programmet TWIG Configurator från version 1.2 och framåt. Om du har en

15 äldre version, hämta den senaste versionen. Uppdatera din befintliga TWIG Protector-programvara genom att klicka på Burn-knappen. En förloppsindikator visar statusen på uppdateringsprocessen. 13. Spara datafil Du kan spara enhetsinställningar från TWIG Configurator-programmet på en PC-fil precis som du kan läsa in enhetens inställningsfiler från en PC till TWIG Configurator. Som standard lagras en inställningsfil i samma katalog som det faktiska körbara TWIG Configurator-programmet lagras. Namnet på standardinställningsfilen är configure_save.bin. Denna fil används när programmet startar och knappen File read trycks. Genom att välja File/Data FileName kan du ändra namnet på inställningsdatafilen. Till exempel: Protector_settings_customer_A.bin. När den väl har definierats, används samma datafil under en session och alla inställningar som lagras med File Write lagras här. Om du trycker på File Read, hämtas inställningarna från den aktuella datafilen till programmets värdefält och kan sedan programmeras för TWIG-enheten. Observera att du kanske måste ändra något värde innan knappen Update device blir aktiv. 14. Versioner av fast programvara (Firmware) Olika enheter har olika typer av fast programvara (Firmware). De första 4 tecknen i filnamet för den fasta programvaran definerar typen. Den andra och tredje uppsättningen nummer är versionsnummer och den sista uppsättningen är en anpassad versionsidentiferare. En enhet kan normalt sett programmeras med en fast programvarutyp som är annorlunda än den som redan finns i enheten. Om du

16 behöver göra detta, t.ex. i testsyfte, kontakta Twig Com Support på eller CG1P = TWIG Protector CG1E = TWIG Protector Easy CG1A = TWIG Asset Locator CG1D = TWIG Dog Locator Bilaga A: Illustration över Man Downvinklar Larm i vertikalt läge Larm Larm i horisonellt läge Inget larm Vid tippningsvinkel t.ex. 45 Tillåten riktning i grönt. Både längst upp och längst ner. Om den tippas mer än 135 grader, är den åter i tillåtet läge. OBS! När larmet är i RÖTT område, måste även rörelsevillkoren uppfyllas Inget larm Vid tippningsvinkel t.ex. 45 Tillåten riktning visas i grönt. Både längst upp och längst ner. Om den tippas mer än 135 grader, är den åter i tillåtet läge. OBS! När larmet är i RÖTT område, måste även rörelsevillkoren uppfyllas Larm

Vid frågor, kontakta Twig Com Support på support@twigcom.com eller +358 40 510 5058. Innehållsförteckning:

Vid frågor, kontakta Twig Com Support på support@twigcom.com eller +358 40 510 5058. Innehållsförteckning: TWIG Protector TWIG Protector Easy TWIG Asset Locator TWIG Dog Locator Konfigurationsguide Publiceringsnummer: YZ3301-13-SE All rights reserved. Twig Com Ltd, 2011-2014. På grund av avvikelser i användning,

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Installation av Android-mobiler

Installation av Android-mobiler Installation av Android-mobiler Anm! För detaljer avseende installation hänvisas till dokumentation levererad med din mobil. Installera mymmx på Android-mobiler: 1. Starta webbläsaren på din mobil. 2.

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Operation and Maintenance Terminal (OMT 1.2) Användarmanual för OMT konsol tillsammans med MPG900-20T

Operation and Maintenance Terminal (OMT 1.2) Användarmanual för OMT konsol tillsammans med MPG900-20T Operation and Maintenance Terminal (OMT 1.2) Användarmanual för OMT konsol tillsammans med MPG900-20T 1. Översikt 1.1 Operation and Maintenance Terminal - OMT konsolen OMT konsolen är ett avancerat verktyg

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Icarus Skicka SMS via GSM-modem.

Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Rev 1.20, Keylogic AB, 2014-07-03. GSM modemet Keylogic AB säljer modem av märket Indunium. Modemet levereras med en antenn med ca 1m kabel. Anslutningen är RS232. Strömadapter

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Dovado Tiny - installationsguide

Dovado Tiny - installationsguide Dovado Tiny - installationsguide KONTROLL Kontrollera följande steg innan ni påbörjar installationen av Dovado Tiny router Använder ni routern från SwedfoneNet? Har ni fått en Dovado router från annan

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_003 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer