På grund av skillnader i användning, antal knappar och hårdvaran, kanske alla inställningar inte är tillämpliga i varje enhetsversion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På grund av skillnader i användning, antal knappar och hårdvaran, kanske alla inställningar inte är tillämpliga i varje enhetsversion."

Transkript

1 TWIG Protector TWIG Protector Easy TWIG Asset Locator TWIG Dog Locator Konfigurationsguide Publiceringsnummer: YZ All rights reserved. Twig Com Ltd, På grund av skillnader i användning, antal knappar och hårdvaran, kanske alla inställningar inte är tillämpliga i varje enhetsversion. Om du har fler frågor, kontakta Twig Com support på eller Innehållsförteckning: 1. Installera programvara och drivrutiner 2. Etablera en anslutning 3. Enhetsinformation 4. Allmänna konfigurationsinställningar PIN-kod ID Service Center-nummer (Service Center Number) Automatiskt svar (Automatic answer) Översätta rubrik (Translate header) Kontrastvärde (Contrast value) Energisparläge (Power Saving Mode) 5. Inställningar av GPS och statusmeddelanden GPS viloläge (GPS Sleep time) Max GPS söktid (Max GPS search time) Statusmeddelanden (Status messages) Allmän programljudnivå (Generic application sound level) Signalintervall för förlorad GSM (Lost GSM beep tone interval) 6. GPRS-inställningar ID Åtkomstpunktnamn (APN) GPRS serverportnummer (GPRS server port number) GPRS IP-adress (GPRS IP address) GPRS domännamnserver 1-2 (GPRS DNS 1-2) GPRS användarnamn (GPRS user name) GPRS lösenord (GPRS password) Säkerhetskopiera SMS-nummer (Backup SMS number) GPRS anslutningsläge (GPRS Connection mode) Återanslutningsintervall (Reconnect interval) GPRS-användning (GPRS usage) Blockering av internationell GPRS-roaming (GPRS international roaming blocking) 7. Nödsamtal (Assistance call) Nödnummer (Assistance numbers) 8. Vita listan (White list) 9. Personlarm (Man down alert) Larmar när (Alerts when) Avsökningsintervall (Polling interval) Tid utan larm (No alarm duration): Tid förlarm (Pre-Alarm duration): Rörelsekänslighet (Motion sensitivity): Tippningsvinkel personlarm (Man Down Angle) Fördröjning normal status (Normal status delay) Aktivera endast i viloläge (Activate only in idle) Personlarmssensor på/av (Man Down sensor on/off]) 10. Twig SOS-inställningar Telefonnummer och namn (Phone Number and Name) 11. Twig SOS-inställningar 2 (Twig SOS Settings 2) MPTP SOS Text MPTP MD-text (MPTP MD Text): MPTP RF SOS-text (MPTP RF SOS Text): Serienummer trådlöst larm (Wireless alert unit serial number) Aktivera vibrator (Vibrator enabled) Aktivera skärm (Display enabled): Skicka meddelande igen (Message resending), Använda postnödläge (Post emergency usage): Inaktivera Ström av-knappen (Power off disabled) Nödsamtal fortsätter (Emg call continue) Text nödnummer (Emergency number text) Nödsignalsintervall (Post Emergency beep) SOS aktiveringsläge (SOS Activation mode) Fördröja händelsestart (Event Start delay) Fulla SOS-cykler (Full SOS Cycles) Samtalstimeout (Call timeout) Timeout aktiveringsmetod (Activation method timeout) Tid GPS ON (GPS ON time) Avbrytningsperiod (Cancellation period) Timeout END-knapp (END Key Timeout) Ljudnivå SOS-signaler (SOS tones sound level) Högtalarnivå (Speaker level) 12. Uppdatera programvara 13. Spara datafil

2 1. Installera programvara och drivrutiner Du kan hämta den senaste TWIGenhetsprogramvaran ( fast programvara/firmware ) och nödvändiga PC-drivrutiner på > Support > Downloads. Kör först filen USB_driver_install.exe innan du ansluter till enheten för första gången. Anslut TWIG-enheten till din dator med en mini-usb-kabel. Operativsystemet talar om att det har hittat en ny enhet och installerar vanligtvis drivrutinerna automatiskt. Om installationen av drivrutiner misslyckas kan du installera drivrutinerna manuellt med hjälp av Windows guide för att hitta ny hårdvara. Ladda ner enhetens drivrutinfiler (.dll) från TWIG Support Downloads och lagra dem på din dator. Installationsprocessen kan vara annorlunda beroende på ditt operativsystem. Installationen kräver administratörsrättigheter. De operativsystem som stöds för närvarande är Windows 2000/XP/Vista/Windows7 Observera att eftersom TWIGenheterna använder två portar, frågar systemet efter drivrutiner två gånger. När detta sker, upprepa den manuella installationen av drivrutiner. När installationen är klar, kan du behöva starta om och återansluta enheten innan ändringarna träder i kraft. För att installera programvaran TWIG Configurator, hämta den komprimerade programvarufilen (t.ex. Configure_CG1P exe) från Support-sidorna och spara den på din dator. Konfigurationsprogramvaran är färdig att användas utan separat installation. Kontrollera att de drivrutinsfiler (dll) som behövs finns i samma katalog som huvudprogrammet. I TWIG Configurator-programmet ingår motsvarande utgåva av enhetens fasta programvara (firmware) inbäddat. Till exempel filen ovan bäddar in den fasta programvaran CG1P för TWIG Protector. Filen för den fasta programvaran som skall laddas till enheten måste vara av samma typ som den som redan lagrats på enheten. Till exempel enhetstyp CG1P tillåter endast att den programmeras med fast programvara (firmware) av typ CG1P. 2. Etablera en anslutning När programvara och drivrutiner för TWIG Configurator har installerats, kan du upprätta en anslutning mellan TWIGenheten och din dator. Observera att enheten måste vara påslagen och ansluten till datorn när du använder Configurator-programmet. Anslut TWIG-enheten till din dator med mini-usb-kabeln (YC3004) kopplad till laddningsadaptern (AUG81) eller programmeringsstationen (AGP81). Observera att TWIG Desktops laddare CTA81 inte stöder USB-anslutning. Sedan öppnar du Configuratorprogramvaran genom att dubbelklicka på filen Configure.exe på datorn. TWIG-enheten ansluter automatiskt till rätt COM-port och anslutningen till PC:n indikeras med texten Connected to device i det nedre vänstra hörnet i användargränssnittet.

3 När anslutningen har upprättats, visas strax inställningsvärdena för den befintliga enheten i respektive fält. 3. Enhetsinformation Rutan Device Info visar information om TWIG-enheten, inklusive serienummer, IMEI(International Mobile Equipment Identity)-kod liksom version av enhetens fasta programvara (firmware) samt installerade moduler. Du får åtkomst till olika installeringsgrupper genom att klicka på flikarna längst upp. Observera att TWIG-enhetens inställningar är skiftlägeskänsliga. Om fel tecken eller andra ogiltiga värden matas in i ett datafält, ignoreras dessa och standardvärden används istället. Update device knappen sparar aktuella inställningar i PC-programmet på enheten. Reload device-knappen läser in alla inställningar som för närvarande finns på enheten till PC-programmet. Detta gör att alla värden i datafälten i PCprogrammet skrivs över. File read läser in filen configure_save.bin från arbetskatalogen för Configure.exe och dess inställningsvärden visas i PCprogrammet. File Write skriver de aktuella inställningsvärdena i PC-programmet i filen configure_save.bin i arbetskatalogen. Mer information om hur du använder olika filnamn hittar du längre fram i avsnittet Spara datafil. Beroende på versionen av enhetens hårdvara, installerad fast programvaruversion eller gjorda konfigurationer, kanske alla inställningar inte är tillgängliga eller används. Observera att om enheten redan har fjärrkonfigurerats från en central station (t.ex. TWIG WebFinder SP), bör försiktighet i akttas så att inte fjärrinställningarna påverkas när du använder TWIG Configurator. 4. Allmänna konfigurationsinställningar Reboot device-knappen startar om enheten och återladdar inställningarna från enheten till Configuratorprogrammet. Återladdning behövs efter det att inställningarna har laddats upp till enheten via knappen Update device. Factory reset knappen rensar alla inställningar från enheten och lagrar fabriksinställningarna. PIN-kod PIN-koden (4 siffror) används för att låsa upp Protectors SIM-kort, med undantag för om du använder ett SIM-kort där PIN-kodskontrollen har inaktiverats.

4 Standardvärdet för PIN-koden är Byt värdet mot din egen PIN-kod eller lämna det oförändrat om PINkodsfunktionen har inaktiverats på SIMkortet. Om PIN-koden definierats felaktigt, kommer du inte att kunna slå på Protector. Efter tre felaktiga försök, blockeras SIM-kortet. Om SIM-kortet blockeras, behöver du en PUK-kod (8 siffror) för att låsa upp det. Ta ut SIMkortet ur TWIG-enheten och installera det i en telefon som är kompatibel med ditt SIM-kort. När du försöker slå på telefonen, frågar den efter PUK-koden. När du har angivit PUK-koden, mata in en ny PIN-kod. Därefter installerar du SIM-kortet i din TWIG-enhet igen. Om du anger felaktig PUK-kod 10 gånger i rad, kommer SIM-kortet att blockeras permanent. Om detta händer, kontakta din nätverksoperatör för att få ett nytt SIM-kort. ID Du kan definiera en identifikation för TWIG-enheten. Denna kod innehåller både siffror och bokstäver och är skiftlägeskänslig. Standardvärde för IDkoden är: Protector. För närvarande skickas inte detta värde i MPTPmeddelanden Service Center-nummer (Service Center Number) Definierar SMS-numret för generiska Mobile Originated MPTPmeddelanden såsom låg batterinivå eller dockning- och avdockningsmeddelanden. Samma nummer auktoriseras också för att föra över fjärrkonfiguration via SMS. Automatiskt svar (Automatic answer) Tillåter begränsning av inkommande samtal och automatiskt svar för inkommande samtal. Som standard är alla inkommande samtal tillåtna och de visas för användaren som inkommande samtal. Observera att om den vita listan (white list) används, kommer hanteringen av samtal eller samtal och SMS att åsidosätta denna inställning. Översätta rubrik (Translate header) Translate header definierar om specialtecken (? och!) i början av SMS-baserade MPTP-meddelanden skall ersättas av bokstäver eller inte. För vissa mobiltelefoner eller nätverk är det nödvändigt att byta ut dessa, t.ex. i Ryssland och Kina. Translate header: Off On Requests:? Q Updates:! E Standardvärdet är Off. Observera att inställningarna för Translate header måste konfigureras identiskt i den centrala stationen, beroende på om det är ett övervakande serversystem eller ett TWIG Discovery. Kontrastvärde (Contrast value) Kontrastvärdet (Contrast value) ändrar enhetens skärmkontrast. Värdet är unikt för varje enhet och förprogrammeras på fabriken. Energisparläge (Power Saving Mode) Energisparläget (Power Saving Mode) är tillgängligt endast i vissa produktversioner som t.ex. TWIG Asset Locator. Observera att om du använder fel version av TWIG Configurator kan detta alternativ vara tillgängligt för

5 enheter som det ej är avsett för och detta kan resultera i att enheten inte fungerar. Energisparläget styr hur enheten går till stand-by-läge och startar upp igen. Detta påverkar enhetens drifttid avsevärt. Observera att om valet Power Saving Mode är annat än Normal så inaktiveras GPS_ON och Man Down-funktionerna. Normal: Enheten går inte i djup sömn - läge över huvud taget. Enheten använder timer (t.ex. GPS max search time, GPS sleep time, GPRS reconnect interval) för att kontrollera drift och aktuell förbrukning. Medium/Sensor: Enheten vaknar efter det att GPRS Reconnect-intervallet har gått ut eller när den rör sig (detekterad rörelse är större än GPS_motion_on Sensitivity (mg) ). Så länge som enheten är vaken, kontrolleras den normalt av GPS max search time, GPS sleep time och GPRS reconnect interval. Om spårning har aktiverats, skickas uppdateringsmeddelanden endast om enheten rör sig och är vaken. När röelserna avstannar (detekterad rörelse är under GPS_motion_on Sensitivity (mg) ), går enheten i stand-by-läge efter 5 minuter. Heavy/Timer: Enheten vaknar endast med hjälp av knappen Power On eller när GPRS Reconnect-intervallet eller det aktiva spårningsintervallet har gått ut. 5. Inställningar av GPS och statusmeddelanden GPS viloläge (GPS Sleep time) Definierar hur ofta GPS:en uppdaterar positionen när den inte styrs av andra processer som t.ex. spårning. Tidsintervallet kan ställas in på: sekunder (18:12:25 tim) Standardvärdet är 600 (tio minuter). 0 betyder att GPS:en är permanent påslagen (ON). Max GPS söktid (Max GPS search time) Definierar hur länge GPS:en försöker få en uppdaterad position när den har fått en positionsförfrågan. Om den uppdaterade positionen inte erhålls under den tiden, skickar enheten en positionsuppdatering med hjälp av den förut lagrade senast kända positionen. Giltiga värden för GPS:ens söktid är mellan: (sekunder). Standardvärdet är 300 (fem minuter). Om värdet är lågt, kanske enheten inte hittar positionen alls i dåliga satellitförhållanden. Om tiden är inställd till lång och enheten befinner sig i dåliga

6 satellitförhållanden, kan detta leda till onödigt hög energiförbrukning och sålunda sänka drifttiden. AGPS usage bestämmer om tjänsten AGPS (Assisted GPS) skall användas. Om alternativet har valts, begär enheten assistansdata från stödservern (samma server som definierades i inställningen GPRS IP address). Servern måste stödja tjänsten TWIG AGPS (För mer information, kontakta Inställningen GPS_motion_on definierar om GPS:en styrs av en rörelsesensor. Om den väljs, stängs GPS:en av för att spara batteri när den detekterade rörelsen är lägre än det värdet som definerats i fältet Sensitivity. Observera att om detta alternativ har valts, kan du inte använda larmfunktionerna Man Down. Statusmeddelanden (Status messages) Definierar om TWIG-enheten överför ett meddelande till Service Center för att informera om olika händelser. Enheten larmar när batterinivån går ner till 20, 40 eller 60 procent av ett fullladdat batteri. Om du ställer in värdet till 0 inaktiveras larmet. Standardvärdet är 0. Observera att batterinivån kan variera åtskilligt när du använder enheten, särskilt när du använder timerfunktionerna. Detta kan orsaka upprepade eller felaktiga larm angående låg batterinivå. Docked-meddelanden skickas när TWIG Protector placerats i laddningsstationen CTA81 och Undocked-meddelandet när du plockar ur enheten från laddningsstationen. Power On-meddelandet skickas när enheten startas och Power Offmeddelandet när användaren stänger av enheten eller den stängs av automatiskt p.g.a. låg batterinivå. Observera att om dockning/avdockning eller ström på/ström av sker inom en minut, kan det sista statusmeddelandet försvinna. Allmän programljudnivå (Generic application sound level) Definierar volymnivån som används för att spela upp varningar, meddelandet och inkommande samtalstoner. Värdet kan ställas in från1 till 5 eller om värdet 0 används, betyder det att ingen ljudsignal används. Standardvärdet är 3. Signalintervall för förlorad GSM (Lost GSM beep tone interval) Definierar intervallet för BEEP-ljudet om nätverket roaming-gsm tappas. Du kan ställa in intervallet på mellan sekunder. Om det ställs in på 0, kommer ljudsignalen inte att spelas. Standardvärdet är GPRS-inställningar

7 GPRS-inställningarna kan fjärrprogrammeras från den centrala stationen via MPTP SMS-meddelanden (som TWIG WebFinder SP gör) eller de kan programmeras manuellt. När GPRS-inställningarna har fjärrprogrammerats, måste försiktighet iakttas så att inte fjärrinställningarna påverkas när du använder TWIG Configurator. ID Användar-ID:t är ett nummer som används för att identifiera din telefon på GPRS-servern. Vanligtvis är detta telefonnumret på din TWIG-enhet. Åtkomstpunktnamn (APN) Åtkomstpunktnamnet (Access Point Name) används för GPRSkommunikation. Definiera hela APN-värdet i fältet. Vanligtvis tillåter GSM-operatörerna att APN-värdet lämnas tomt eller byts ut mot internet. Du får det korrekta APN-värdet från din GSM-operatör. GPRS serverportnummer (GPRS server port number) Ett port-nummer som krävs för GPRSkommunikation. Värdet kan ställas in på mellan Som standard används TWIG Web Finder serviceport I äldre fast programvara är standardvärdet låst. Kontakta TWIG Support om du behöver ändra värdet. GPRS IP-adress (GPRS IP address) IP-adressen används för GPRSkommunikation. Som standard används TWIG Web Finder IPadressen I äldre fast programvara är standardvärdet låst. Kontakta TWIG Support om du behöver ändra värdet. GPRS domännamnserver 1-2 (GPRS DNS 1-2) En del GPRS-nätverk kräver att den primära domännamn-servern (DNS1) anges. Definiera DNS som en IPadress. Maximal längd för DNS1- namnet är 16 tecken. Standardvärdet för DNS1 är och för DNS GPRS användarnamn (GPRS user name) Om operatören kräver ett användarnamn GPRS-inloggning, definiera namnet här. GPRS lösenord (GPRS password) Om operatören kräver ett lösenord för GPRS-inloggning, definiera lösenordet här. Säkerhetskopiera SMS-nummer (Backup SMS number) Telefonnummer dit MPTP-meddelanden skickas som SMS, om GPRS-

8 anslutningen inte är tillgänglig och Use SMS Backup har markerats och om ingen GPRS har aktiverats. Vissa funktionalitetsändringar eller begränsningar kan gälla. Till exempel, spårning i realtid ( real-time tracking (TRR)) är inte möjligt via SMS. Observera att Backup SMS kan resultera i höga SMSöverföringskostnader. GPRS anslutningsläge (GPRS Connection mode) Definierar hur GPRS-anslutningen till servern hålls aktiv: 0=endast återanslutningsläge (reconnect mode) används 1=alltid på när ansluten till laddaren, annars återanslutningsläge (reconnect mode) 2=alltid på (always on) Standard=1 Observera att om du definierar alltid på (always on) kan det förhindra att enheten går i stand-by-läge eller använder timer-funktionerna. Det ökar energiförbrukningen avsevärt och sänker sålunda batteriets livslängd. Återanslutningsintervall (Reconnect interval) Återanslutningsintervallet (reconnect interval) används i återanslutningsläget (reconnect mode). Enheten skickar återanslutningsmeddelanden till servern för att kontrollera serverstatusen och inkommande meddelanden kanske måste avvakta i servern. Du kan ställa in sändningsintervallet för återanslutningsmeddelanden på sekunder. Standardvärdet är 600 s (tio minuter). Observera att om värdet ställs in på 0 (noll), används återanslutningsintervallet inte. Värdet för återanslutningsintervallet (Reconnect Interval) används också i timer-baserade operationer som definierats i energisparalternativet (Power Saving). GPRS-användning (GPRS usage) Definierar om GPRS skall användas eller inte. 1 är aktiverad 0 är inaktiverad. Standard=0. Observera att även användar-id:t måste definieras för att kunna använda GPRStelematiken. Blockering av internationell GPRSroaming (GPRS international roaming blocking) Om internationella roamingblock väljs, inaktiveras GPRS-anslutningen när roaming görs utanför hemnätverket. Om det inte väljs, är GPRS-anslutningen tillgänglig även under internationell roaming. Standardvärdet för Internationell roamingblockering (international roaming blocking) är inaktiv. Detta värde kontrolleras varje gång som en GPRSanslutning upprättas. Observera att om du tillåter GPRSdata i roaming-nätverk, kan detta leda till höga datatrafikkostnader från din mobiloperatör. Enheten kan även använda roaming i det egna landet nära landsgränserna. 7. Nödsamtal (Assistance call)

9 I enheter där det inte finns någon funktion, t.ex. Dog Locator eller Asset Locator, har fältet inget värde. 8. Vita listan (White list) Om White List är inaktiverad, används den inte för att auktorisera nummer. Om SMS har valts, skärmas all inkommande MPTP SMS-meddelanden. Om CALL har valts, skärmas alla inkommande samtal. Om SMS och CALL har valts, skärmas inkommande MPTP SMS och samtal. Nödnummer (Assistance numbers) Här definierar du åtgärden när de numeriska knapparna på TWIG Protector trycks. Om du programmerar endast ett nummer per knapp, är åtgärden antingen ett samtal eller MPTP-hjälp (!ASS) SMS beroende på inställningarna. Om båda numren har definieras, utförs båda åtgärderna. I Protector Easy används endast det första nummerparet för att utlösa ett samtal/sms med den gröna SENDknappen. White List definierar auktoriseringen för inkommande SMS och/eller röstsamtal för att utföra automatiska åtgärder. Om akutoriseringen i White List används, måste de auktoriserade numren listas, annars avvisas meddelanden och samtal. WL Usage definierar för vilka funktioner och hur White List tillämpas. Varje nummer på White List kan auktoriseras individuellt för att skicka platsbegäran och/eller spårningsaktiverings-sms genom att markera respektive rutor. Röstsamtal från varje White Listnummer kan skärmas individuellt: Blocked: Samtal från detta nummer blockeras Allowed: samtal från detta nummer tillåts ringa Auto answer: samtal från detta nummer besvaras automatiskt HF answer: samtal från detta nummer besvaras automatiskt i hands-free (högtalartelefon)-läge Observera att högtalartelefonläget (Speaker phone) är mycket högt, så använd med försiktighet.

10 Automatiska svarsinställningar (Automatic answer) i allmänna inställningar åsidosätts av White List när CALL eller CALL och SMS har valts. En blandning av tillåtna och blockerade nummer kan definieras, men om listan bara har blockerade samtal, blockeras alla samtal. GPRS-meddelanden kontrolleras inte av White List utan av GPRSinställningarna. Observera att oberoende av inställningarna i White List, kan enheten återställas till fabriksinställningarna via specifika over-the-air-kommandon (SMS eller GPRS), om enhetens uppgifter är kända. 9. Personlarm (Man down alert) Observera att om inställningen GPS_motion_on används, så kan inte Man Down Alert användas och alternativet gråmarkeras. Larmar när (Alerts when) Ställer in orienteringen som gör så att sensorn startar Twig SOS. När Horizontal (horisontellt) har valts, startar Twig SOS om enhetens huvudaxelriktning skiljer sig från den absoluta uppräta positionen med mer än Man down-vinkel (i grader). När Vertical (vertikalt) har valts, startar Twig SOS om enhetens balkaxelriktning skiljer sig från den absoluta uppräta positionen med mer än Man downvinkeln (i grader). Annex Man Down Angle illustrerar enhetens orientering för larm och ickelarm. Standardvärdet är horisontellt (Horizontal). Man Down Alert -kriterierna kombinerar Vertical/Horizontal-detektionen med detektionen av rörelse. Om det föredragna larmkriteriet endast är tippad vinkel (tilt angle), ställ in Motion sensitivity (mg) på 999 (larmet startas genom tippningsvinkeln (tilt angle) så länge som rörelsen är under 1 G). När Movement (rörelse) har valts, övervakas endast upptäckta rörelser (acceleration) och enhetens orientering påverkar inte larmstart. Avsökningsintervall (Polling interval) Inställningen används inte. Rörelsen (Movement) övervakas ständigt när Man Down-funktionen ställts in som aktiv (Sensor Usage).

11 Tid utan larm (No alarm duration): När sensorn upptäcker en larmtriggande status (vertical/horizontal/no movement), definierar denna inställning en väntetid under vilken sensorn väntar på att den normala statusen skall återställas, innan för-larmet och det slutliga larmet faktiskt startas. Detta är användbart för att förhindra onödiga larm, t.ex. när användaren har ramlat eller sitter ner men i övrigt mår bra. No alarm duration kan ställas in på sekunder. Standardvärdet är 30 sekunder. Tid förlarm (Pre-Alarm duration): När Man Down-sensorn har upptäckt ett larmtriggande villkor och No alarm (inget larm)-perioden har passerat, går enheten in i Pre-Alarm (förlarm)- perioden. Under förlarmet (Pre-Alarm) varnas användaren via ljud och vibration (enligt ljud- och vibrationsinställningarna i SOS settings 2). När Pre-Alarmperioden är över, och normal orientering/rörelse har återställts, startar Twig SOS. Pre-Alarm duration kan ställas in på sekunder. Standardvärdet är 30 sekunder. Rörelsekänslighet (Motion sensitivity): Denna inställning definierar antalet rörelser (acceleration) som behövs för att indikera att enheten rör sig. Värdet kan ställas in på mellan mg. Standardvärdet är 100 mg. Tippningsvinkel personlarm (Man Down Angle) Definierar tippningsvinkeln (tilt angle) (i grader) som enheten måste tippas, innan orienteringen ändras från vertikal (Vertical) till hotisontell (Horizontal). Standardvärdet är 45 grader. Fördröjning normal status (Normal status delay) Normal status delay definierar hur lång tid enheten behöver för att vara tillbaka i normal orientering/rörelse innan normal status återställs. Normal status delay är användbart för att förhindra att normal status återställs eller Twig SOS-larmet avbryts av misstag. Normal status delay kan ställas in på sekunder. Standardvärdet är en sekund. Aktivera endast i viloläge (Activate only in idle) Inställningen används inte. Personlarmssensor på/av (Man Down sensor on/off]) Definierar om Down Alert är aktiv eller inaktiv. 10. Twig SOS-inställningar Telefonnummer och namn (Phone Number and Name)

12 Definierar SMS-nummer till vilka MPTP larmmeddelanden skickas och röstnummer till vilka larmröstsamtal rings. Namnet är endast i referenssyfte och visas inte på skärmen. (Observera att raderna 1-10 längst upp motsvarar raderna 1-5 och 6-10 längst ner.) Event type (händelsetyp) definierar samtal eller SMS. Event Retries definierar hur många gånger en misslyckad händelse upprepas innan man forsätter med nästa. Event Group används inte. Alla SMS skickas först, samtidigt som det första samtalet rings (om det finns något). Om GPRS-anslutningen till den centrala stationen har definierats, skickas MPTPlarmmeddelande via GPRS innan samtalet rings. Detta försenar inte samtalet med mer än några sekunder. Om GPRS-anslutning inte är möjlig, görs endast samtalet. Eftersom SMS-överföringen många gånger är mer pålitlig än GPRS, rekommenderas det alltid att man definierar SMS för SOS-meddelande. Så snart ett samtal på SOShändelselistan har besvarats, slutar cykeln att ringa fler samtal, om Emg call continue (i SOS settings 2) är off (av). Telefonsvararen slutar också ringa fler samtal. Om Emg call continue är on (på), kommer alla samtal på SOS-listan att ringas. 11. Twig SOS-inställningar 2 (Twig SOS Settings 2) MPTP SOS Text Definierar texten i EMG-meddelandets datafält när TWIG SOS initieras av SOS-knappen. Standardvärdet är SOS BUTTON MPTP MD-text (MPTP MD Text): Definierar texten i EMG-meddelandets datafält när TWIG SOS initieras av Man Down Alert. Standardvärdet är MAN DOWN ALERT MPTP RF SOS-text (MPTP RF SOS Text): Definierar texten i EMG-meddelandets datafält när TWIG SOS initieras av en trådlös larmknapp. De tre textfälten ovan är maximalt 15 tecken långa. De får endast innehålla tecknen 0-9, A-Z och a-z. Inga specialtecken är tillåtna. Serienummer trådlöst larm (Wireless alert unit serial number) Definierar serienummer för knappen Wireless alert som parats med enheten. Maximalt 5 knappar kan definieras När TWIG SOS initieras av den trådlösa larmknappen, inkluderar EMGmeddelandet textfältet (MPTP RF SOS Text) följt av den trådlösa larmknappens indexnummer (1 5).

13 Klicka på knappen Get RF ID för att aktivera inlärningsläget (learning mode). Tryck sedan på den trådlösa larmknappen (Wireless alert). Indikatorn på knappenheten lyser först röd och blir sedan grön när den parats. För att ta bort en trådlös larmknapp, rensa Wireless alert-enhetens serienummerruta och tryck Enter. Uppdatera därefter enheten. Aktivera vibrator (Vibrator enabled) Definierar om vibratorn används ihop med TWIG SOS. Enheten vibrerar när knappen trycks och om Man Down Alert är aktivt även under Pre-Alarm (förlarm). Standard är on (på). Aktivera skärm (Display enabled): Definierar om TWIG SOS skickas utan att åtgärderna visas på enhetens skärm. Om den är inaktiv, indikerar endast en liten ikon på info-raden längst upp på skärmen ett pågående larm. Detta tillåter diskret eller dold TWIG SOS. Standard är on (på). Skicka meddelande igen (Message resending), Definierar om larmmeddelandet skickas igen om GPS-positionen uppdaterats under nödcykeln. Standard är on (på). Använda postnödläge (Post emergency usage): Definierar om postnödläget (post emergency mode) är aktivt. Detta håller t.ex. GPRS-anslutningen tillkopplad, blockerar inkommande samtal och slår på postnödsignalen (post emergency beep) för att kunna lokalisera användaren. Om postnödläget (Post emergency mode) används, kan ett annat larm inte skickas förrän nödläget avslutats med RED END-knappen. Standard är on (på). Inaktivera Ström av-knappen (Power off disabled) Blockerar användaren från att stänga av enheten med strömknappen (on/off). Standard är off (av). Nödsamtal fortsätter (Emg call continue) Tvingar nödcykeln att bearbeta alla samtal även om det föregående samtalet lyckades, dvs. alla samtal måsta ha godkänts innan nödcykeln stoppas. Text nödnummer (Emergency number text) Definierar texten som ber användaren ringa nätverkets nödnummer, t.ex. när inget SIM-kort stoppats i eller om inget roaming-nätverk är tillgängligt. Standardtext är 112. Observera att detta endast är text och inte påverkar samtalsfunktionen. Samtal kan ringas till den allmänna nödtjänsten (SOS). Ingen position skickas. Nödsignalsintervall (Post Emergency beep) Definierar tidsintervallet mellan lokaliseringssignalerna ( locate me beeps). Intervallet är sekunder. Standard är 0 vilket betyder att signalen är inaktiverad. SOS aktiveringsläge (SOS Activation mode)

14 Väljer hur TWIG SOS-knappen används för att aktivera nödcykeln, mellan en lång tryckning och två tryckningar. Activation method timeout (aktiveringsmetodens timeout) definierar hur länge SOS-knappen måste hållas nedtryckt eller inom vilken tid den måste tryckas två gånger. Om SOS Activation mode (SOS aktiveringsläget) är inaktiverat, kan inte knappen användas. Fördröja händelsestart (Event Start delay) Definierar en försening mellan händelser i TWIG SOS-cykeln. Beroende på nätverket kanske denna försening måste vara betydande, eftersom nätverket kan åsidosätta samtal som rings i snabb följd. Om det endast finns SMS-nummer i SOS-cykeln, kan förseningen normalt vara kortare. Fulla SOS-cykler (Full SOS Cycles) Definierar antalet fulla TWIG - händelsecykler som skall utföras. Intervallet är 1 5. Standard är 1. Samtalstimeout (Call timeout) Definierar timeouten för att hoppa till nästa händelse på SOS-listan, om inget svar från B-abonnenten (Bsubscriber). Timeout aktiveringsmetod (Activation method timeout) Definierar hur länge SOS-knappen måste hållas nedtryckt eller inom vilken tid två knapptryckningar måste göras. Standard är 5 sekunder. Tid GPS ON (GPS ON time) Definierar GPS on time i sekunder efter det att TWIG SOS har aktiverats. Standard är 600. Avbrytningsperiod (Cancellation period) Definierar den period (0..20 sekunder) när TWIG SOS fortfarande kan avbrytas om den aktiverats via TWIG SOS-knappen. Standard är 0 vilket inaktiverar möjligheten att avbryta. Timeout END-knapp (END Key Timeout) Definierar om TWIG SOS kan avslutas när den har startats. 0 betyder att den endast kan avslutas från ett fjärrcenter genom att man lägger på luren. Standard är 1. Ljudnivå SOS-signaler (SOS tones sound level) Definierar den varnings- och indikeringsljudnivå som används när du startar TWIG SOS. Samma inställning används för Pre-Alarm (förlarm) i Man Down Alert. Högtalarnivå (Speaker level) Definierar enhetens högtalarnivå när du ringer ett TWIG SOS-samtal. Observera att nivåerna 4..5 är på högtalarnivå (Speaker Phone level) och är för högt för normal telefonanvändning. 12. Uppdatera programvara Uppdatering av programvara (Updating software) görs under fliken Firmware (fast programvara). Enhetens fasta programvara (firmware) är inbäddad i programmet TWIG Configurator från version 1.2 och framåt. Om du har en

15 äldre version, hämta den senaste versionen. Uppdatera din befintliga TWIG Protector-programvara genom att klicka på Burn-knappen. En förloppsindikator visar statusen på uppdateringsprocessen. 13. Spara datafil Du kan spara enhetsinställningar från TWIG Configurator-programmet på en PC-fil precis som du kan läsa in enhetens inställningsfiler från en PC till TWIG Configurator. Som standard lagras en inställningsfil i samma katalog som det faktiska körbara TWIG Configurator-programmet lagras. Namnet på standardinställningsfilen är configure_save.bin. Denna fil används när programmet startar och knappen File read trycks. Genom att välja File/Data FileName kan du ändra namnet på inställningsdatafilen. Till exempel: Protector_settings_customer_A.bin. När den väl har definierats, används samma datafil under en session och alla inställningar som lagras med File Write lagras här. Om du trycker på File Read, hämtas inställningarna från den aktuella datafilen till programmets värdefält och kan sedan programmeras för TWIG-enheten. Observera att du kanske måste ändra något värde innan knappen Update device blir aktiv. 14. Versioner av fast programvara (Firmware) Olika enheter har olika typer av fast programvara (Firmware). De första 4 tecknen i filnamet för den fasta programvaran definerar typen. Den andra och tredje uppsättningen nummer är versionsnummer och den sista uppsättningen är en anpassad versionsidentiferare. En enhet kan normalt sett programmeras med en fast programvarutyp som är annorlunda än den som redan finns i enheten. Om du

16 behöver göra detta, t.ex. i testsyfte, kontakta Twig Com Support på eller CG1P = TWIG Protector CG1E = TWIG Protector Easy CG1A = TWIG Asset Locator CG1D = TWIG Dog Locator Bilaga A: Illustration över Man Downvinklar Larm i vertikalt läge Larm Larm i horisonellt läge Inget larm Vid tippningsvinkel t.ex. 45 Tillåten riktning i grönt. Både längst upp och längst ner. Om den tippas mer än 135 grader, är den åter i tillåtet läge. OBS! När larmet är i RÖTT område, måste även rörelsevillkoren uppfyllas Inget larm Vid tippningsvinkel t.ex. 45 Tillåten riktning visas i grönt. Både längst upp och längst ner. Om den tippas mer än 135 grader, är den åter i tillåtet läge. OBS! När larmet är i RÖTT område, måste även rörelsevillkoren uppfyllas Larm

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera 1 Instruktion 1.1 Allmän beskrivning Denna åtelkamera är en digital helt automatisk infraröd övervakningskamera med MMS- funktion, som utlöses när

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

Nokia 700 Användarhandbok

Nokia 700 Användarhandbok Nokia 700 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Ladda batteriet via USB 12 Slå på

Läs mer

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104 Användarhandbok Xperia L C2105/C2104 Innehåll Xperia L Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10

Läs mer

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Användarhandbok. Version: 10.2.1

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Användarhandbok. Version: 10.2.1 PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone Användarhandbok Version: 10.2.1 Publicerad: 2014-05-16 SWD-20140516194315721 Innehåll Konfiguration grunder... 7 Nytt i den här versionen...7 Kort om din enhet... 9 Vad

Läs mer

BlackBerry Z30 Smartphone. Version: 10.2.1. Användarhandbok

BlackBerry Z30 Smartphone. Version: 10.2.1. Användarhandbok BlackBerry Z30 Smartphone Version: 10.2.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-05-13 SWD-20140513095249610 Innehåll Konfiguration grunder... 7 Nytt i den här versionen... 7 Kort om din enhet... 9 Presentation

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB.

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Användarmanual Vad är WE VoIP? Samsung WE (Wireless Enterprise) VoIP (Voice

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N95-1

Ytterligare program. Nokia N95-1 Ytterligare program Nokia N95-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N95 I enhetens minne och på dvd-rom-skivan som medföljer enheten hittar du ytterligare program från Nokia och andra programutvecklare. INGEN

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Frequently Asked Questions Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Vanliga frågor 2 Grunderna 2 Kontoinställningar 5 Samtal 6 Kontakter och sökning i katalogen 11 Röstbrevlåda 13 Senaste 14 Trådlös

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer