GS3100. GSM/GPRS Uppringare SG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GS3100. GSM/GPRS Uppringare SG"

Transkript

1 GS3100 GSM/GPRS Uppringare SG

2 Nr. S Del Nr. S Del 1 GSM Antenn 8 Simkortshållare 2 Magnetfot 9 Stift för anslutning till PC 3 Antennkabel 10 Kopplingsplint 4 Antennfäste (SMA) 11 Kabelgenomföringshål 5 Statusdioder 12 Skruvhål 6 Simkortshållare 13 Monteringsbygel 7 Hål för distanser 14 Självhäftande plastdistanser V M T1 T2 T3 M LE LI Fig. 1 - Komponenter GSM/GPRS Uppringare

3 innehållsförteckning Introduktion... 5 Beskrivning... 6 Identifikation av olika delar... 6 INSTALLation... 6 GS anslutningar... 7 STATUSdioder... 9 arbetsprinciper Telelinjesimulering GSM förval Contact ID sändning via GPRS aktivering av utgångar Aktivering/Deaktivering av utgångar Utgångstyper Fjärrstyrning av utgång PROGRAMMering via pc Hämta porgrammering...12 Skicka programmering...12 Grundprinciper...12 Telefonbok Telefonnummer...13 Inställningar Pinkodskontroll...13 Uppringarval...13 Allmänt...14 Utgångar...14 GPRS Kopplingspunkt...14 Primärmottagare...14 Sekundärmottagare...14 Användarnamn och lösenord...14 Nummer att avkoda...14 DNIS...14 Abonnentkod...14 Övervakning...15 Övervakningstid...15 Status Översikt...15 G Observera att om GS3100 endast skall användas för telelinjesimulering/backup behövs ingen programmering. Mjukvara GS3100 Console krävs för progammering. Medföljer ej, du som registrerad återförsäljare kan hämta denna på under ÅF-Support/Inbrottslarm/Programvara. Denna produkt är märkt enligt EU Direktivet 2002/96/EC. (WEEE) - Symbolen innebär att man inte får slänga produkten som hushållsavfall utan på speciellt avsedda platser för återvinnig och återanvändning av elektronisk och elektriskt avfall. Genom att följa dessa direktiv bidrar du till att motverka negativ påverkan på människor och miljö vilket felaktig hantering av dessa produkter annars kan leda till. För mer information, se GS3100 3

4 Introduktion GSM-uppringaren GS3100 ger extra hög säkerhet för alla larm- och övervakningssystem med larmöverföring via telefonlinje. GS3100 simulerar en analog telelinje (vid fel på fast telefonlinje) och kan helt ersätta fast telefonlinje där GSM-täckning finns. GS3100 överför transparent analoga uppringningar från larmsystem eller fasta telefoner kopplade till enheten. Denna manual beskriver funktion och programmering av GS3100 GSM uppringare. Denna produkt skall installeras av behörig servicetekniker. Läs nogrannt igenom denna manual innan arbetet påbörjas. Programvara medföljer ej, du som registrerad återförsäljare kan hämta denna på under ÅF-Support. Funktioner Simulerar telefonlinje Överför automatiskt alla uppringningar via GSM då telelinje försvinner (ingen progammering krävs) Hanterar inkommande/utgående samtal via GSM GSM signalstyrka indikeras med lysdioder 3 programmerbara transistorutgångar Transientskyddad telelinjeanslutning GSM Quad-Band Antenn med magnetfot Transparent överföring av ContactID sändning via GPRS (via simulerad telelinje, kräver programmering) ContactID över GPRS kräver larmmottagare Sur-Gard System III / II (kontakta din larmcentral) 4 nummer kan avkodas för ContactID sändning över GPRS 100 telefonnummer kan programmeras för fjärrstyrning av transistorutgång Fjärrstyrning av utgång via nummerpresentation Programmering via PC-progamvara Specifikationer Matningsspänningen kan tas från centralapparaten eller från extern transformator (ingår ej). Spänning V DC Strömförbrukning i vila 100 ma max vid 13.8V DC Strömförbrukning vid sändning 200 ma max vid 13.8V DC Utgångar 3 transistorutgångar, 100 ma Frekvensområde 900/1800 MHz eller 850/1900 MHz Maximal slingmotstånd på LI 1 Kohm Max inkopplade enheter på LI 2 Driftstemperatur 5 till 40 C / 41 till 104 F Mått x 142 mm Vikt 77g 4 GSM/GPRS Uppringare

5 Beskrivning GSM-uppringaren GS3100 ger extra hög säkerhet för alla larm- och övervakningssystem men kan även användas i många andra typer av applikationer. GS3100 simulerar analog fast telefonförbindelse (vid fel på fast telefonlinje) eller kan helt ersätta fast telefonlinje där GSM-täckning finns och fast telefonlinje saknas. GS3100 kan även sända larm via GPRS. Funktionen medger en snabb och säker kommunikationsväg till larmcentral utrustad med larmmottagare från Sur-Gard typ System III eller System II. Funktionen beror i mycket hög grad på täckningen i GSM/GPRS nätet, välj därför alltid den operatör med bäst täckning i området samt testa mottagningen innan slutlig montering (minst 1 grön diod bör lysa). GS3100 har 3 utgångar, varav en kan fjärrstyras, de andra två aktiveras vid telelinjefel respektive GSM fel(operatörsfel). På grund av GSM-nätets egenskaper bör GS3100 ej användas som enhet för fax eller annan modembaserad kommunikation. GS3100 kan ej agera databärare över GPRS i andra fall än vid ContactID larmsändning. G Identifikation av olika delar Den siffra som står inom klamrar [ ] i denna manual hänvisar till de delar av GS3100 (se Figur 1) somk beskrivs i detta kapitel. Placera ej kablage rakt över kretskortet. INSTALLation av gs3100 GS3100 skall monteras på en torr plats utan radiosändande utrustning i direkt närhet. GS3100 är tänkt att placeras i centralapparatens kapsling. Kretskort, antenn och kabel kan generera ett elektromagnetiskt fält. Utrustning som ej är immun mot RFI kan störas. Sträva alltid efter att placera antennen utanför metallkapslingen. Testa alltid signalstyrkan innan slutlig montering av GS3100. GS Lossa eventuella skruvar och öppna kapslingen. 2. Identifiera en ledig yta för montering av GS Placera de fyra plastdistanserna [14] i kapslingen, Passa in kretskortets hål [7] över plastdistanserna, se Figur Dra antennkabeln genom lämpligt hål i kasplingen. 4a. Placera antennen [1] på ovansidan av kapslingen (Fig. 2) så att magnetfoten [3] fäster. Använd monteringsbygeln [13] vid behov, (Fig.3a). Fäst bygeln [13] via skruvhålen [12]. Placera antennen [1] - se Fig. 3a - så att magneten fäster [2]. För antennkabeln genom hålet [11] i bygeln [13]. Följande antenn kan användas om tillräcklig signalstyrka ej uppnås: GS3100 5

6 ANT-EU GS3100 4b. För monteringsinstruktioner gällande yttre antenn (Fig.3b), se medföljande instruktioner. 5. Anslut kabeln [3] till antennfästet [4]. 6. Färdigställ alla inkopplingar till kretskortet [10]. 7. Placera simkortet [8] i simkortshållaren (se Figur 1).! Simkortets eventuella pinkodskontroll måste inaktiveras. 8. Under uppstarten blinkar alla dioder samtidigt, gör de inte det, kontrollera simkortet oh spänningen. ANTENN MAGNETFOT METALLKAPSLING 1 PCB GS3100 KAPSLING HÅLBILD PCB KAPSLING PLAST- DISTANS Fig. 2 - Montering i kapsling. 6 GSM/GPRS Uppringare

7 9. Kontrollera signalstyrkan : minst en (1) grön diod bör lysa fast; lyser alla gröna dioder fast indikeras full signalstyrka; blinkande grön diod indikerar otillräcklig signalstyrka, placera antennen så att minst en grön diod lyser fast. 10. Stäng kapslingen. Anslut spänningen sist.! Gör alltid GS3100 spänningslös innan simkortet sätts i eller tas bort. anslutningar Detta avsnitt beskriver kopplingsplintarna. Figur 4 (se s.8) visar en typisk inkoppling. +V (1) Positiv matningspänning från centralapparat eller extern transformator, 9.6 till 27.6V. Kontrollera alltid spänning med mätinstrument innan inkoppling sker! M (2) Negativ matningspänning, gemensam med transistorutgångarna. T1 (3), T2 (4) Transistorutgångar: dessa utgångar sluter mot jord vid telelinjefel (T1) respektive GSM fel (T2). T3 (5) Programmerbar transistorutgång: denna utgång kan fjärrstyras med nummeridentifiering. Maximal belastning per transistorugång är 100 ma. - (6) Jordanslutning. LE (7-8) Extern telelinje: Ansluts till första telefonjacket. LI (9-10) Intern telelinje: Ansluts till utrustning som ska ringa, vid anslutning till DSC centralapparat ansluts dessa till RNG och TIP på centralkortet.! Maximalt strömuttag på transistorutgång är 100 ma. Använd mellanrelä för att sluta större spänningar. G a) b) Fig. 3 - Montering av antenner. GS3100 7

8 5,6KOhm Exemplet visar en enkelbalanserad inkoppling till sektionsingång, vid larm kortsluts denna slinga. Balanseringsmotstånd krävs. För inkoppling till dubbelbalanserad sektionsingång, ändra utgången till normalt sluten (NC) i programvaran. Färdigställ alla inkopplingar, fäst antennen och montera simkortet innan spänningsättning. Används normalt inte Ansluts till första telefonjacket Kontrollera noggrannt alla anslutningar innan enheten spänningsätts, vid felaktig inkoppling kan permanent skada uppstå och eneheten blir obrukbar. RNG TIP DSC Centralapparat Jordanslutning Transistorutgångar Exempel på inkoppling Com Z6 Spänning Vdc Fig. 4 - Inkoopling 8 GSM/GPRS Uppringare

9 STATUSdioder Det finns 5 didoder på kretskortet: tre gröna (1, 2 och 3), en gul (4) och en röd (5). De indikerar signalstyrka, sändning och felstatus (se Figur 5). Dioderna blinkar vid uppstart och nedladdning av programmering. RÖD Denna diod är normalt släckt. Den blinkar för att indikera fel. Se listan för de fel som kan indikeras. GUL Denna diod tänds för att indikera telelinjefel (telelinje ej ansluten till LE eller spänning under 3VDC på inkommande telelinje). Den blinkar för att indikera in-/utgående samtal via GSM. GRÖN De gröna dioderna (1, 2 och 3) indikerar signalstyrka, se Figur 5: Om ingen grön diod lyser innebär det att operatörens nät ej är tillgängligt. Lyser en grön diod är signalstyrkan låg men tillräcklig för kommunikation via GSM. Två gröna dioder indikerar god signalstyrka. Tre görna dioder indikerar utmärkt signalstyrka. Felstatus Typ av fel Röd diod blinkar G 1 Mjukvarufel 1 2 Spänningsfel 2 3 GSM fel 3 4 SIM fel 4 (provring simkortet från mobiltelefon) 5 GSM nätfel 5 (kontrollera antenn) 6 GPRS problem 6 (kontrollera kopplingspunkt) 7 Primärmottagare ej tillgänglig (GPRS) 7 8 Primärmottagare saknas (GPRS) 8 Inga fel Släckt Dioder för signalstyrka Indikator för signalnivå Lysdiod nr S T Statusdioder Fig. 5 - Lysdioder för driftindikering GS3100 9

10 arbetsprinciper GS3100 tillhandahåller en simulerad telelinje om fast telefonlinje saknas eller försvinner. Telelinjesimulering kräver ingen programmering. Pulsformat kan ej användas. Telelinjesimulering Om spänningen på plinten (LE) sjunker lägre än 3VDC under 10 till 3600 sekunder ( programmerbart ), simuleras en telelinje till uppringande utrustning (anslutet till plinten LI) som medger kommunikation via GSM istället för den fasta telefonlinjen. Återställning av telefonlinjespänning gör att GS3100 avbryter telelinjesimulering och inkommande fast telelinje är åter primär kommunikationsväg. GSM förval Telelinjesimulering används primärt vid kontakt med GSM operatör. Vid GSM fel (ingen kontakt med GSM operatör) växlar GS3100 över till fast telelinje. Contact ID sändning via GPRS GS3100 kan avkoda specifika telefonnummer (programmeras via mjukvara) som slås av anslutet larmsystem, uppringningen avkodas och skickas över GPRS istället för via fast telelinje eller GSM. Denna funktion kan endast avkoda uppringningar med larmformatet ContactID. Ett larmsystem som är programmerat att ringa SIA kan inte använda sig av denna funktion då handskakning och klarton genereras av GS3100 och inte av larmmottagare hos larmcentralen. Larmsystemet tar linje (lyfter lur). Kopplingston genereras. Larmsystemet slår numret till larmcentralen. Säkerställ att larmsystemet väntar på kopplingston eller har minst en sekunds paus innan nummerslagning påbörjas. Numret identifieras och GS3100 agerar larmmottagare genom att generera handskakning för ContactID. Lamsystemet signalerar larmbesked via DTMF. GS3100 avkodar larmbeskeden och skickar dessa över GPRS till larmcentralen. Mottagaren hos larmcentralen kvitterar överföringen och därmed genererar GS3100 en kvittering till larmsystemet. Larmsystemet lägger på och GS3100 är redo att ta emot nästa larmbesked eller låta annan telefonutrustning ringa via GSM eller det fasta telenätet. 10 GSM/GPRS Uppringare

11 aktivering av utgångar GS3100 har tre transistorutgångar som fabriksinställt har en automatisk funktion förvald. Utgång 1-2 aktiveras vid fel och utgång 3 kan programmeras för fjärrstyrning. Aktivering/Deaktivering av utgångar Transistorutgångarna T1,T2 och T3 aktiveras av följande: Telelinjefel (10 sekunders fördröjning) GSM Fel (Endast SOS/Inget nät) Inkommande samtal (fjärrstyrning) Utgångarna återgår automatiskt när felet återställts. G Utgångstyper Felutgångarna T1 och T2 är växlande, T3 är MONOSTABIL (utgången återgår till normalläge efter programmerad pulstid). Fjärrstyrning av utgång Utgång T3 aktiveras på följande sätt: 1. GS3100 rings upp av ett förprogrammerat telefonnummer, utgången aktiveras omedelbart och samtalet kopplas ned, normalt är detta samtal kostnadsfritt. Aktiveringstiden kan programmeras att vara mellan 1 och sekunder. PROGRAMMering via pc Det är ej möjligt att progammera GS3100 utan simkort, simkortet måste vara av typ 32K eller högre. Programmering via PC kräver att programmeringskabeln är ansluten (se Fig. 6) mellan GS3100 och datorns COM port; programmet GS3100 Console måste installeras. Inställningar för val av COM port görs via Inställningar->Kommunikationsport +V M T1 T2 T3 RS-232 M LE LI Stift Fig. 6 - Anslutning av programmeringskabel GS

12 Hämta programmering För att hämta aktuell programmering från simkortet, tryck på ikonen Hämta Data. Skicka programmering För att skicka programmering till simkortet, tryck på ikonen Skicka Data. Grundprinciper I huvudfönstret kommer varje ny kund som skapas eller öppnas presenteras på en egen flik. Tryck på kundnamnet eller det förinställda Namnlös #X under fliken för att öppna programmeringsavsnittet. Följande avsnitt blir nu synliga: Kundfil: här kan ytterliggare information skrivas in: 1. Klicka med muspekaren för att välja avsnittet. 2. Ändra eller lägg till kundspecifik information. Tryck OK för att bekräfta. Hämta data: hämtar simkortets programmering (observera att befintlig data i kundfilen skrivs över). Skicka data: skickar data i kundiflen till simkortet (befintlig programmering skrivs över). Fabriksåterställ: programmering återställs till fabriksvärden. Starta om GSM: startar om GS3100 och läser in nya värden. Programmeringsavnitt: Telefonbok: ange nummer för fjärrstyrning av utgång. Inställningar: övriga systemval. GPRS: inställningar för ContactID sändning över GPRS. Status: se realtidsstatus på ansluten GS3100. För att skapa en ny kundfil, tryck Arkiv->Ny kund. För att öppna sparade kundfiler, tryck Arkiv->Öppna. Hantering av sparade kundfiler: 1. Markera kundfilen med muspekaren. 2. Tryck eller dubbelklicka för att öppna kundfilen, med kundfilen markerad är det även möjligt att radera den. Sortera kundfilerna efter namn eller abonnentkod genom att trycka på respektive kolumns överskrift. Programmeringsavsnitten beskivs närmare på nästföljande sidor. 12 GSM/GPRS Uppringare

13 Telefonbok Telefonboken har plats för 100 nummer. Telefonnummer Beskrivning: ange upp till 16 tecken. Telefonnummer: ange ett nummer med upp till 16 siffror, inled med internationellt prefix +xxx (siffor och + accepteras). O3: ange om numret skall aktivera utgång 3 (T3). Funktionen beror på valen Vitlista och Svartlista (Inställningar- >Uppringarval). Vitlista: aktivera eller inaktivera vitlista vilket styr om GS3100 ignorerar det inkommande samtalet eller inte. Valet vitlista hänger ihop med aktivering/deaktivering av funktionen Svartlista, som återfinns under Inställningar->Uppringarval: Vitlista Svartlista Funktion Alla inkommande samtal accepteras G þ Alla inkommande samtal från nummer som inte är vitlistade ignoreras þ Alla inkommande samtal accepteras þ þ Endast samtal från vitlistade nummer accepteras Inställningar Avsnittet behandlar generella inställningar. Pinkodskontroll Inställningar för simkortet. Pinkod: ange simkortets pinkod. Bekräfta Pinkod: ange pinkoden igen och bekräfta med Antal försök: tryck på för att se nuvarande antal felaktiga pinkodsförsök. Uppringarval Generella val för inkommande och utgående samtal. Prefix Här anges upp till 4 siffror som läggs till i början på alla nummerslagningar (endast i GSM-läge). Lämna detta fält tomt om inget prefix krävs. Detta gäller ALLA nummer som rings upp via GSM. Siffror att ta bort OM GS3100 är inkopplad via en telefonväxel måste telefonnumret (som programmeras i centralapparaten) inledas med växelnummer. Eftersom detta växelnummer inte krävs när kommunikationen sker via GSM måste denna/dessa siffror tas bort från telefonnumret som slås. Är växelsiffran 0 anges 1 i fältet, är det 00 (dubbelnolla) anges 2 i fältet osv. Aktivera svartlista Aktivera svartlista om alla inkommade samtal utom från vitlistade nummer ska ignoreras. GS

14 Allmänt Här kan ljudnivån för mikrofon och högtalare ställas. Högtalarvolym: skjut reglaget för att höja eller sänka volymen. Mikrofonvolym: skjut reglaget för att höja eller sänka volymen. Kopplingston...: det är möjligt att generera olika typer av kopplingstoner baserat på vilket land som väljs i detta fält. Fördröj telelinjefel : ange i sekunder ( sekunder) den tid som telelinjefel ska fördröjas innan utgången aktiveras. Upp till 60 sekunder kan förflyta beroende på utrustning inkopplad på LI. Återställning telelinjefel: ange i sekunder ( sekunder) den tid som återställning ska fördröjas innan utgången återgår till normalläge. Utgångar Ange funktion på utgångarna. Utgång 3 Aktiv: ange i sekunder hur länge utgången ska vara aktiverad ( sekunder). Utgång 1, Utgång 2, Utgång 3: ange utgångens normalläge. Prioritet: ange arbetsläge GSM eller PSTN (fast telefonlinje på LE). GPRS Inställningar för GPRS. På grund av eventuellea sändningsfördröjningar samt annan interferens som kan uppstå vid sändning över GPRS, är det rekommenderat att även använda GSM som backup till GPRS samt att antalet uppringningsförsök från larmsystemet inte minskas. Kopplingspunkt (primär- sekundärmottagare) Ange kopplingspunkt för GPRS (ex online.telia.se), ange användarnamn samt lösenord för tjänsten om sådant krävs, kontakta operatören om något är oklart. Normalt anges samma kopplingspunkt för både primär och sekundär larmmottagare. Primärmottagare IP-adress och larmport Ange larmmottagarens IP-adress och larmport, kontakta larmcentralen om dessa uppgifter. Observera att kompatibla larmmottagare är av typ Sur-Gard SYSTEM III eller SYSTEM II, kontrollera attt larmcentralen har den typen av utrustning. Sekundärmottagare IP-adress och larmport Uppgifterna för sekundärmottagare blir tillgängliga efter att primärmottagare har programmerats. Sekundärmottagaren är backup till primärmottagaren, övervakning sker mot primärmottagaren. Användarnamn och lösenord Vissa operatörer kräver autentisering innan uppkoppling mot GPRS kan ske, ange dessa uppgifter här. Nummer att avkoda Upp till 4 olika nummer kan användas. En nummerslagning från telefoniutrustning, som överensstämmer med nummer programmerat här, triggar kommunikation över GPRS. Ett nummerslagning som inte överensstämmer kommuniceras som vanligt över GSM. Anges inga nummer här sker kommunikation alltid via GSM elle PSTN. DNIS Dialled Number Identification Service number, kan anges för att särskilja enheter med samma abonnentkod (används normalt inte). 14 GSM/GPRS Uppringare

15 Abonnentkod Abonnentkod krävs för identifiering. Kontakta larmcentralen för denna uppgift. Övervakning Aktivera detta om GS3100 ska övervakas av larmcentralen. G Övervakningstid Ange hur ofta GS3100 sänder datapaket för övervakning. Tiden kan ställas från 1 sekund upp till sekunder, 10 sekunder rekommenderas. Status Avsnittet visar status på ansluten GS3100. OBS: Sidan uppdateras var 5:e sekund. Översikt GSM operatör och signalstyrka samt evetuella fel kan avläsas. Om ingen information visas i detta avsnitt är det ingen kommunikation mellan programvaran och GS3100, kontrollera anslutningen. ISTISD25GS3100K P70 GS

16 The above mentioned GS3100 series had been designed and made to the highest standards of quality and performance.the manufacturer recommends that the installed system should be completely tested at least once a month. DSC shall not be responsible for damage arising from improper installation or maintenance by unauthorized personnel. DSC reserves the right to change the technical specifications of this product without prior notice. 16 DIGITAL SECURITY CONTROLS TORONTO - CANADA

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul SV Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul Handhavandeinstruktion Varumärken SV 2 Varumärken Microsoft, Windows 98, ME, 2000, XP och NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

Conettix ITS-DX4020-G. Installations- och driftshandbok

Conettix ITS-DX4020-G. Installations- och driftshandbok Conettix ITS-D4020-G sv Installations- och driftshandbok GPRS/GSM IP Kommunikationsenhet Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 5 1.1 Varumärken 5 1.2 Certifieringar och godkännande

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering ER-S-SMS Ver 2.01; 2.00-2.xx ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Sid 1 Allmänt om ER-SMART SMS: ER-SMART

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg:

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg: LK GSM Switch Utförande LK GSM Switch är främst avsedd för fjärrstyrning av LK:s Rumsregleringssystem ICS eller värmeregulatorn LK Styr v.3/v.3-ra. Enheten kommunicerar via GSM-nätet och styrs via mobiltelefon

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual ANMÄRKNING: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 4.4.4 Sirentid... 15 4.12 ÅTERSTÄLLNING TILL 4.4.5 Återkallelsetid... 15 FABRIKSINSTÄLLNINGAR... 31 4.4.6 Återkalla larm...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 4.4.4 Sirentid... 15 4.12 ÅTERSTÄLLNING TILL 4.4.5 Återkallelsetid... 15 FABRIKSINSTÄLLNINGAR... 31 4.4.6 Återkalla larm... PowerMaxComplete Trådlöst larmsystem med full övervakning Installationshandbok 1. INLEDNING... 3 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1 Allmänna data... 3 2.2 RF-avsnittet... 3 2.3 Elektriska data... 4 2.4 Kommunikation...

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Innehållsförteckning INFORMATION... 3 SÄKERHETS INFORMATION!... 3 HUR FUNGERAR GSM 12A+... 3 MER INFORMATION... 3 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A+... 4 ÖVERSIKT GSM 12A+...

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Teknisk beskrivning och Installationsanvisning SLK Larmsystem *** 041222 *** 1 Manual RBM-600 Rubrik Punkt Sida Teknisk beskrivning 1.0 1 Grundfunktioner 1.1 1 Mått och vikt 1.2 1 Inkoppling 1.3 1 Matningsspänning

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1 POWERMAX PRO Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1 Allmänna data... 3 2.2 RF enheten... 4 2.3 Elektriska data... 4 2.4 Kommunikation...

Läs mer