GS3100. GSM/GPRS Uppringare SG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GS3100. GSM/GPRS Uppringare SG"

Transkript

1 GS3100 GSM/GPRS Uppringare SG

2 Nr. S Del Nr. S Del 1 GSM Antenn 8 Simkortshållare 2 Magnetfot 9 Stift för anslutning till PC 3 Antennkabel 10 Kopplingsplint 4 Antennfäste (SMA) 11 Kabelgenomföringshål 5 Statusdioder 12 Skruvhål 6 Simkortshållare 13 Monteringsbygel 7 Hål för distanser 14 Självhäftande plastdistanser V M T1 T2 T3 M LE LI Fig. 1 - Komponenter GSM/GPRS Uppringare

3 innehållsförteckning Introduktion... 5 Beskrivning... 6 Identifikation av olika delar... 6 INSTALLation... 6 GS anslutningar... 7 STATUSdioder... 9 arbetsprinciper Telelinjesimulering GSM förval Contact ID sändning via GPRS aktivering av utgångar Aktivering/Deaktivering av utgångar Utgångstyper Fjärrstyrning av utgång PROGRAMMering via pc Hämta porgrammering...12 Skicka programmering...12 Grundprinciper...12 Telefonbok Telefonnummer...13 Inställningar Pinkodskontroll...13 Uppringarval...13 Allmänt...14 Utgångar...14 GPRS Kopplingspunkt...14 Primärmottagare...14 Sekundärmottagare...14 Användarnamn och lösenord...14 Nummer att avkoda...14 DNIS...14 Abonnentkod...14 Övervakning...15 Övervakningstid...15 Status Översikt...15 G Observera att om GS3100 endast skall användas för telelinjesimulering/backup behövs ingen programmering. Mjukvara GS3100 Console krävs för progammering. Medföljer ej, du som registrerad återförsäljare kan hämta denna på under ÅF-Support/Inbrottslarm/Programvara. Denna produkt är märkt enligt EU Direktivet 2002/96/EC. (WEEE) - Symbolen innebär att man inte får slänga produkten som hushållsavfall utan på speciellt avsedda platser för återvinnig och återanvändning av elektronisk och elektriskt avfall. Genom att följa dessa direktiv bidrar du till att motverka negativ påverkan på människor och miljö vilket felaktig hantering av dessa produkter annars kan leda till. För mer information, se GS3100 3

4 Introduktion GSM-uppringaren GS3100 ger extra hög säkerhet för alla larm- och övervakningssystem med larmöverföring via telefonlinje. GS3100 simulerar en analog telelinje (vid fel på fast telefonlinje) och kan helt ersätta fast telefonlinje där GSM-täckning finns. GS3100 överför transparent analoga uppringningar från larmsystem eller fasta telefoner kopplade till enheten. Denna manual beskriver funktion och programmering av GS3100 GSM uppringare. Denna produkt skall installeras av behörig servicetekniker. Läs nogrannt igenom denna manual innan arbetet påbörjas. Programvara medföljer ej, du som registrerad återförsäljare kan hämta denna på under ÅF-Support. Funktioner Simulerar telefonlinje Överför automatiskt alla uppringningar via GSM då telelinje försvinner (ingen progammering krävs) Hanterar inkommande/utgående samtal via GSM GSM signalstyrka indikeras med lysdioder 3 programmerbara transistorutgångar Transientskyddad telelinjeanslutning GSM Quad-Band Antenn med magnetfot Transparent överföring av ContactID sändning via GPRS (via simulerad telelinje, kräver programmering) ContactID över GPRS kräver larmmottagare Sur-Gard System III / II (kontakta din larmcentral) 4 nummer kan avkodas för ContactID sändning över GPRS 100 telefonnummer kan programmeras för fjärrstyrning av transistorutgång Fjärrstyrning av utgång via nummerpresentation Programmering via PC-progamvara Specifikationer Matningsspänningen kan tas från centralapparaten eller från extern transformator (ingår ej). Spänning V DC Strömförbrukning i vila 100 ma max vid 13.8V DC Strömförbrukning vid sändning 200 ma max vid 13.8V DC Utgångar 3 transistorutgångar, 100 ma Frekvensområde 900/1800 MHz eller 850/1900 MHz Maximal slingmotstånd på LI 1 Kohm Max inkopplade enheter på LI 2 Driftstemperatur 5 till 40 C / 41 till 104 F Mått x 142 mm Vikt 77g 4 GSM/GPRS Uppringare

5 Beskrivning GSM-uppringaren GS3100 ger extra hög säkerhet för alla larm- och övervakningssystem men kan även användas i många andra typer av applikationer. GS3100 simulerar analog fast telefonförbindelse (vid fel på fast telefonlinje) eller kan helt ersätta fast telefonlinje där GSM-täckning finns och fast telefonlinje saknas. GS3100 kan även sända larm via GPRS. Funktionen medger en snabb och säker kommunikationsväg till larmcentral utrustad med larmmottagare från Sur-Gard typ System III eller System II. Funktionen beror i mycket hög grad på täckningen i GSM/GPRS nätet, välj därför alltid den operatör med bäst täckning i området samt testa mottagningen innan slutlig montering (minst 1 grön diod bör lysa). GS3100 har 3 utgångar, varav en kan fjärrstyras, de andra två aktiveras vid telelinjefel respektive GSM fel(operatörsfel). På grund av GSM-nätets egenskaper bör GS3100 ej användas som enhet för fax eller annan modembaserad kommunikation. GS3100 kan ej agera databärare över GPRS i andra fall än vid ContactID larmsändning. G Identifikation av olika delar Den siffra som står inom klamrar [ ] i denna manual hänvisar till de delar av GS3100 (se Figur 1) somk beskrivs i detta kapitel. Placera ej kablage rakt över kretskortet. INSTALLation av gs3100 GS3100 skall monteras på en torr plats utan radiosändande utrustning i direkt närhet. GS3100 är tänkt att placeras i centralapparatens kapsling. Kretskort, antenn och kabel kan generera ett elektromagnetiskt fält. Utrustning som ej är immun mot RFI kan störas. Sträva alltid efter att placera antennen utanför metallkapslingen. Testa alltid signalstyrkan innan slutlig montering av GS3100. GS Lossa eventuella skruvar och öppna kapslingen. 2. Identifiera en ledig yta för montering av GS Placera de fyra plastdistanserna [14] i kapslingen, Passa in kretskortets hål [7] över plastdistanserna, se Figur Dra antennkabeln genom lämpligt hål i kasplingen. 4a. Placera antennen [1] på ovansidan av kapslingen (Fig. 2) så att magnetfoten [3] fäster. Använd monteringsbygeln [13] vid behov, (Fig.3a). Fäst bygeln [13] via skruvhålen [12]. Placera antennen [1] - se Fig. 3a - så att magneten fäster [2]. För antennkabeln genom hålet [11] i bygeln [13]. Följande antenn kan användas om tillräcklig signalstyrka ej uppnås: GS3100 5

6 ANT-EU GS3100 4b. För monteringsinstruktioner gällande yttre antenn (Fig.3b), se medföljande instruktioner. 5. Anslut kabeln [3] till antennfästet [4]. 6. Färdigställ alla inkopplingar till kretskortet [10]. 7. Placera simkortet [8] i simkortshållaren (se Figur 1).! Simkortets eventuella pinkodskontroll måste inaktiveras. 8. Under uppstarten blinkar alla dioder samtidigt, gör de inte det, kontrollera simkortet oh spänningen. ANTENN MAGNETFOT METALLKAPSLING 1 PCB GS3100 KAPSLING HÅLBILD PCB KAPSLING PLAST- DISTANS Fig. 2 - Montering i kapsling. 6 GSM/GPRS Uppringare

7 9. Kontrollera signalstyrkan : minst en (1) grön diod bör lysa fast; lyser alla gröna dioder fast indikeras full signalstyrka; blinkande grön diod indikerar otillräcklig signalstyrka, placera antennen så att minst en grön diod lyser fast. 10. Stäng kapslingen. Anslut spänningen sist.! Gör alltid GS3100 spänningslös innan simkortet sätts i eller tas bort. anslutningar Detta avsnitt beskriver kopplingsplintarna. Figur 4 (se s.8) visar en typisk inkoppling. +V (1) Positiv matningspänning från centralapparat eller extern transformator, 9.6 till 27.6V. Kontrollera alltid spänning med mätinstrument innan inkoppling sker! M (2) Negativ matningspänning, gemensam med transistorutgångarna. T1 (3), T2 (4) Transistorutgångar: dessa utgångar sluter mot jord vid telelinjefel (T1) respektive GSM fel (T2). T3 (5) Programmerbar transistorutgång: denna utgång kan fjärrstyras med nummeridentifiering. Maximal belastning per transistorugång är 100 ma. - (6) Jordanslutning. LE (7-8) Extern telelinje: Ansluts till första telefonjacket. LI (9-10) Intern telelinje: Ansluts till utrustning som ska ringa, vid anslutning till DSC centralapparat ansluts dessa till RNG och TIP på centralkortet.! Maximalt strömuttag på transistorutgång är 100 ma. Använd mellanrelä för att sluta större spänningar. G a) b) Fig. 3 - Montering av antenner. GS3100 7

8 5,6KOhm Exemplet visar en enkelbalanserad inkoppling till sektionsingång, vid larm kortsluts denna slinga. Balanseringsmotstånd krävs. För inkoppling till dubbelbalanserad sektionsingång, ändra utgången till normalt sluten (NC) i programvaran. Färdigställ alla inkopplingar, fäst antennen och montera simkortet innan spänningsättning. Används normalt inte Ansluts till första telefonjacket Kontrollera noggrannt alla anslutningar innan enheten spänningsätts, vid felaktig inkoppling kan permanent skada uppstå och eneheten blir obrukbar. RNG TIP DSC Centralapparat Jordanslutning Transistorutgångar Exempel på inkoppling Com Z6 Spänning Vdc Fig. 4 - Inkoopling 8 GSM/GPRS Uppringare

9 STATUSdioder Det finns 5 didoder på kretskortet: tre gröna (1, 2 och 3), en gul (4) och en röd (5). De indikerar signalstyrka, sändning och felstatus (se Figur 5). Dioderna blinkar vid uppstart och nedladdning av programmering. RÖD Denna diod är normalt släckt. Den blinkar för att indikera fel. Se listan för de fel som kan indikeras. GUL Denna diod tänds för att indikera telelinjefel (telelinje ej ansluten till LE eller spänning under 3VDC på inkommande telelinje). Den blinkar för att indikera in-/utgående samtal via GSM. GRÖN De gröna dioderna (1, 2 och 3) indikerar signalstyrka, se Figur 5: Om ingen grön diod lyser innebär det att operatörens nät ej är tillgängligt. Lyser en grön diod är signalstyrkan låg men tillräcklig för kommunikation via GSM. Två gröna dioder indikerar god signalstyrka. Tre görna dioder indikerar utmärkt signalstyrka. Felstatus Typ av fel Röd diod blinkar G 1 Mjukvarufel 1 2 Spänningsfel 2 3 GSM fel 3 4 SIM fel 4 (provring simkortet från mobiltelefon) 5 GSM nätfel 5 (kontrollera antenn) 6 GPRS problem 6 (kontrollera kopplingspunkt) 7 Primärmottagare ej tillgänglig (GPRS) 7 8 Primärmottagare saknas (GPRS) 8 Inga fel Släckt Dioder för signalstyrka Indikator för signalnivå Lysdiod nr S T Statusdioder Fig. 5 - Lysdioder för driftindikering GS3100 9

10 arbetsprinciper GS3100 tillhandahåller en simulerad telelinje om fast telefonlinje saknas eller försvinner. Telelinjesimulering kräver ingen programmering. Pulsformat kan ej användas. Telelinjesimulering Om spänningen på plinten (LE) sjunker lägre än 3VDC under 10 till 3600 sekunder ( programmerbart ), simuleras en telelinje till uppringande utrustning (anslutet till plinten LI) som medger kommunikation via GSM istället för den fasta telefonlinjen. Återställning av telefonlinjespänning gör att GS3100 avbryter telelinjesimulering och inkommande fast telelinje är åter primär kommunikationsväg. GSM förval Telelinjesimulering används primärt vid kontakt med GSM operatör. Vid GSM fel (ingen kontakt med GSM operatör) växlar GS3100 över till fast telelinje. Contact ID sändning via GPRS GS3100 kan avkoda specifika telefonnummer (programmeras via mjukvara) som slås av anslutet larmsystem, uppringningen avkodas och skickas över GPRS istället för via fast telelinje eller GSM. Denna funktion kan endast avkoda uppringningar med larmformatet ContactID. Ett larmsystem som är programmerat att ringa SIA kan inte använda sig av denna funktion då handskakning och klarton genereras av GS3100 och inte av larmmottagare hos larmcentralen. Larmsystemet tar linje (lyfter lur). Kopplingston genereras. Larmsystemet slår numret till larmcentralen. Säkerställ att larmsystemet väntar på kopplingston eller har minst en sekunds paus innan nummerslagning påbörjas. Numret identifieras och GS3100 agerar larmmottagare genom att generera handskakning för ContactID. Lamsystemet signalerar larmbesked via DTMF. GS3100 avkodar larmbeskeden och skickar dessa över GPRS till larmcentralen. Mottagaren hos larmcentralen kvitterar överföringen och därmed genererar GS3100 en kvittering till larmsystemet. Larmsystemet lägger på och GS3100 är redo att ta emot nästa larmbesked eller låta annan telefonutrustning ringa via GSM eller det fasta telenätet. 10 GSM/GPRS Uppringare

11 aktivering av utgångar GS3100 har tre transistorutgångar som fabriksinställt har en automatisk funktion förvald. Utgång 1-2 aktiveras vid fel och utgång 3 kan programmeras för fjärrstyrning. Aktivering/Deaktivering av utgångar Transistorutgångarna T1,T2 och T3 aktiveras av följande: Telelinjefel (10 sekunders fördröjning) GSM Fel (Endast SOS/Inget nät) Inkommande samtal (fjärrstyrning) Utgångarna återgår automatiskt när felet återställts. G Utgångstyper Felutgångarna T1 och T2 är växlande, T3 är MONOSTABIL (utgången återgår till normalläge efter programmerad pulstid). Fjärrstyrning av utgång Utgång T3 aktiveras på följande sätt: 1. GS3100 rings upp av ett förprogrammerat telefonnummer, utgången aktiveras omedelbart och samtalet kopplas ned, normalt är detta samtal kostnadsfritt. Aktiveringstiden kan programmeras att vara mellan 1 och sekunder. PROGRAMMering via pc Det är ej möjligt att progammera GS3100 utan simkort, simkortet måste vara av typ 32K eller högre. Programmering via PC kräver att programmeringskabeln är ansluten (se Fig. 6) mellan GS3100 och datorns COM port; programmet GS3100 Console måste installeras. Inställningar för val av COM port görs via Inställningar->Kommunikationsport +V M T1 T2 T3 RS-232 M LE LI Stift Fig. 6 - Anslutning av programmeringskabel GS

12 Hämta programmering För att hämta aktuell programmering från simkortet, tryck på ikonen Hämta Data. Skicka programmering För att skicka programmering till simkortet, tryck på ikonen Skicka Data. Grundprinciper I huvudfönstret kommer varje ny kund som skapas eller öppnas presenteras på en egen flik. Tryck på kundnamnet eller det förinställda Namnlös #X under fliken för att öppna programmeringsavsnittet. Följande avsnitt blir nu synliga: Kundfil: här kan ytterliggare information skrivas in: 1. Klicka med muspekaren för att välja avsnittet. 2. Ändra eller lägg till kundspecifik information. Tryck OK för att bekräfta. Hämta data: hämtar simkortets programmering (observera att befintlig data i kundfilen skrivs över). Skicka data: skickar data i kundiflen till simkortet (befintlig programmering skrivs över). Fabriksåterställ: programmering återställs till fabriksvärden. Starta om GSM: startar om GS3100 och läser in nya värden. Programmeringsavnitt: Telefonbok: ange nummer för fjärrstyrning av utgång. Inställningar: övriga systemval. GPRS: inställningar för ContactID sändning över GPRS. Status: se realtidsstatus på ansluten GS3100. För att skapa en ny kundfil, tryck Arkiv->Ny kund. För att öppna sparade kundfiler, tryck Arkiv->Öppna. Hantering av sparade kundfiler: 1. Markera kundfilen med muspekaren. 2. Tryck eller dubbelklicka för att öppna kundfilen, med kundfilen markerad är det även möjligt att radera den. Sortera kundfilerna efter namn eller abonnentkod genom att trycka på respektive kolumns överskrift. Programmeringsavsnitten beskivs närmare på nästföljande sidor. 12 GSM/GPRS Uppringare

13 Telefonbok Telefonboken har plats för 100 nummer. Telefonnummer Beskrivning: ange upp till 16 tecken. Telefonnummer: ange ett nummer med upp till 16 siffror, inled med internationellt prefix +xxx (siffor och + accepteras). O3: ange om numret skall aktivera utgång 3 (T3). Funktionen beror på valen Vitlista och Svartlista (Inställningar- >Uppringarval). Vitlista: aktivera eller inaktivera vitlista vilket styr om GS3100 ignorerar det inkommande samtalet eller inte. Valet vitlista hänger ihop med aktivering/deaktivering av funktionen Svartlista, som återfinns under Inställningar->Uppringarval: Vitlista Svartlista Funktion Alla inkommande samtal accepteras G þ Alla inkommande samtal från nummer som inte är vitlistade ignoreras þ Alla inkommande samtal accepteras þ þ Endast samtal från vitlistade nummer accepteras Inställningar Avsnittet behandlar generella inställningar. Pinkodskontroll Inställningar för simkortet. Pinkod: ange simkortets pinkod. Bekräfta Pinkod: ange pinkoden igen och bekräfta med Antal försök: tryck på för att se nuvarande antal felaktiga pinkodsförsök. Uppringarval Generella val för inkommande och utgående samtal. Prefix Här anges upp till 4 siffror som läggs till i början på alla nummerslagningar (endast i GSM-läge). Lämna detta fält tomt om inget prefix krävs. Detta gäller ALLA nummer som rings upp via GSM. Siffror att ta bort OM GS3100 är inkopplad via en telefonväxel måste telefonnumret (som programmeras i centralapparaten) inledas med växelnummer. Eftersom detta växelnummer inte krävs när kommunikationen sker via GSM måste denna/dessa siffror tas bort från telefonnumret som slås. Är växelsiffran 0 anges 1 i fältet, är det 00 (dubbelnolla) anges 2 i fältet osv. Aktivera svartlista Aktivera svartlista om alla inkommade samtal utom från vitlistade nummer ska ignoreras. GS

14 Allmänt Här kan ljudnivån för mikrofon och högtalare ställas. Högtalarvolym: skjut reglaget för att höja eller sänka volymen. Mikrofonvolym: skjut reglaget för att höja eller sänka volymen. Kopplingston...: det är möjligt att generera olika typer av kopplingstoner baserat på vilket land som väljs i detta fält. Fördröj telelinjefel : ange i sekunder ( sekunder) den tid som telelinjefel ska fördröjas innan utgången aktiveras. Upp till 60 sekunder kan förflyta beroende på utrustning inkopplad på LI. Återställning telelinjefel: ange i sekunder ( sekunder) den tid som återställning ska fördröjas innan utgången återgår till normalläge. Utgångar Ange funktion på utgångarna. Utgång 3 Aktiv: ange i sekunder hur länge utgången ska vara aktiverad ( sekunder). Utgång 1, Utgång 2, Utgång 3: ange utgångens normalläge. Prioritet: ange arbetsläge GSM eller PSTN (fast telefonlinje på LE). GPRS Inställningar för GPRS. På grund av eventuellea sändningsfördröjningar samt annan interferens som kan uppstå vid sändning över GPRS, är det rekommenderat att även använda GSM som backup till GPRS samt att antalet uppringningsförsök från larmsystemet inte minskas. Kopplingspunkt (primär- sekundärmottagare) Ange kopplingspunkt för GPRS (ex online.telia.se), ange användarnamn samt lösenord för tjänsten om sådant krävs, kontakta operatören om något är oklart. Normalt anges samma kopplingspunkt för både primär och sekundär larmmottagare. Primärmottagare IP-adress och larmport Ange larmmottagarens IP-adress och larmport, kontakta larmcentralen om dessa uppgifter. Observera att kompatibla larmmottagare är av typ Sur-Gard SYSTEM III eller SYSTEM II, kontrollera attt larmcentralen har den typen av utrustning. Sekundärmottagare IP-adress och larmport Uppgifterna för sekundärmottagare blir tillgängliga efter att primärmottagare har programmerats. Sekundärmottagaren är backup till primärmottagaren, övervakning sker mot primärmottagaren. Användarnamn och lösenord Vissa operatörer kräver autentisering innan uppkoppling mot GPRS kan ske, ange dessa uppgifter här. Nummer att avkoda Upp till 4 olika nummer kan användas. En nummerslagning från telefoniutrustning, som överensstämmer med nummer programmerat här, triggar kommunikation över GPRS. Ett nummerslagning som inte överensstämmer kommuniceras som vanligt över GSM. Anges inga nummer här sker kommunikation alltid via GSM elle PSTN. DNIS Dialled Number Identification Service number, kan anges för att särskilja enheter med samma abonnentkod (används normalt inte). 14 GSM/GPRS Uppringare

15 Abonnentkod Abonnentkod krävs för identifiering. Kontakta larmcentralen för denna uppgift. Övervakning Aktivera detta om GS3100 ska övervakas av larmcentralen. G Övervakningstid Ange hur ofta GS3100 sänder datapaket för övervakning. Tiden kan ställas från 1 sekund upp till sekunder, 10 sekunder rekommenderas. Status Avsnittet visar status på ansluten GS3100. OBS: Sidan uppdateras var 5:e sekund. Översikt GSM operatör och signalstyrka samt evetuella fel kan avläsas. Om ingen information visas i detta avsnitt är det ingen kommunikation mellan programvaran och GS3100, kontrollera anslutningen. ISTISD25GS3100K P70 GS

16 The above mentioned GS3100 series had been designed and made to the highest standards of quality and performance.the manufacturer recommends that the installed system should be completely tested at least once a month. DSC shall not be responsible for damage arising from improper installation or maintenance by unauthorized personnel. DSC reserves the right to change the technical specifications of this product without prior notice. 16 DIGITAL SECURITY CONTROLS TORONTO - CANADA

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2 Tele Radio T50 Manual Rev. IM-T50-001-A2 Svenska Produktbeskrivning... 35 Förberedelser... 36 Mottagare... 38 Programmering av mottagare... 41 Styrning av reläutgångar... 48 Felsökningsschema... 50 Service

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE Quick Guide Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE PROTECT ZOLO Paketet innehåller: Enhet Antal ZOLO GSM Larmsystem/PIR-sensor.... 1 Fjärrkontrol.... 1 ZOLO Kommunikationskort.... 1 PIR-sensor.... 1 USB-kabel....

Läs mer

Tele Radio T50 Cheetah

Tele Radio T50 Cheetah Tele Radio T50 Cheetah INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T50-02AGSM SVENSKA/SWEDISH/ IM-T50-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...2 Förberedelser...3 Mottagare...5 Programmering av mottagare...8 Styrning

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products Bewator - Simplebus2 Manual SB2904 revision 1 VARNING Installera utrustningen enligt dessa anvisningar och i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Utrustningen får endast användas enligt

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Instruktion GSM- PSTN-Com

Instruktion GSM- PSTN-Com Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com 0501.doc 1 0501 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Lysdiodens status och funktion... 3 1.1 Vid inkoppling av matning... 3 2. Matning... 3 2.1 Krav på extern likströmsmatning

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer