SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE 2011 2"

Transkript

1 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE 2011

2 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse för år Koncernens rapport över totalresultat... 8 Moderbolagets rapport över totalresultat... 9 Koncernens balansräkning Moderbolagets balansräkning Koncernens kassaflödesanalys Moderbolagets kassaflödeanalys Koncernens kalkyl över förändringar i eget kapital Moderbolagets kalkyl över förändringar i eget kapital Principer för upprättande av bokslutet Specifikation av omsättningen per spel och motivläge Resultatutveckling Övriga rörelseintäkter Avskrivningar Köp av tjänster Övriga rörelsekostnader Finansiella intäkter och kostnader Materiella tillgångar och avskrivningar Immateriella tillgångar och avskrivningar Investeringar och långfristiga placeringar Placeringar som kan säljas Kortfristiga fordringar Likvida medel Aktiekapital, outdelade vinstmedel Kortfristiga skulder Förpliktelser för ersättningar till anställda Närståendetransaktioner Övriga leasingavtal och ansvarsförbindelser Underskrifter Förteckning över bokföringsböcker och verifikatform Revisionsberattelse Förvaltningsrådets utlåtande... 48

3 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE BOKSLUT Styrelsens verksamhetsberättelse 2011 Året 2011 innebar för Veikkaus Ab en fortsättning på den goda resultatutveckling som bolaget rapporterat under de senaste åren trots att det allmänna ekonomiska läget försämrades under året och utsikterna för den ekonomiska tillväxten blev osäkrare än tidigare. Bolaget kunde tillmötesgå ändringarna i omvärlden med nya produkter och samtidigt bromsa upp kostnadsökningen utan att äventyra sin utvecklingsverksamhet. Med stöd av den täckande kundinformationen producerade Veikkaus nya produkter och tjänster. Med hjälp av dem uppnådde bolaget ett rekordresultat under årets senare del, trots att årets första del bjöd på utmaningar. Den kundinriktade ledningsmodellen möjliggjorde en ansvarsfull produktutveckling. Det nya utbudet aktiverade särskilt dem som spelar sällan. År 1997 var Veikkaus det första nationella penningspelbolaget som erbjöd sina kunder spel på internet. Det innebar ett historiskt steg från en försäljningskanal till två. Nu har utvecklingen nått ett stadium där försäljningskanalerna kopplas samman samtidigt som de ger varandra ett allt bättre stöd. Det senaste exemplet på detta är självbetjäningsterminalen, som nu har nått testskedet. Med terminalen kan kunder som besöker ett försäljningsställe spela direkt i webbtjänsten. Utvecklingen fortsätter med lanseringen av allt mångsidigare möjligheter i den mobila kanalen. De allt bättre terminalutrustningarna och förbindelsena möjliggör detta. Tack vare utvecklingen har kunderna allt större möjligheter att välja hur, var och när de vill använda Veikkaus tjänster. Veikkaus verkar på marknaden i Finland, men deltar aktivt i den internationella utvecklingen i branschen. På detta sätt tryggar bolaget sin konkurrensförmåga under förhållanden som förändras kontinuerligt. Ett tecken på internationell uppskattning är att European Lotteriesorganisationens kongress ordnades i Helsingfors under redovisningsperioden. Veikkaus är det första nordiska penningspelbolaget som fått uppdraget att ordna denna kongress. Det nya bolaget Veikkaus Solutions Oy, som utreder internationella affärsmöjligheter, inleder sin verksamhet i ett skede då penningspelbranschen befinner sig på tröskeln till en världsomfattande omvälvning. Lagstiftningen i olika länder revideras och det uppstår nya allianser i branschen. Veikkaus Solutions undersöker de möjligheter som denna utveckling erbjuder på Veikkaus starka områden, såsom inom webbspelskompeten, kundrelationskompetens, ordnande av lyckospel, högklassiga produktutvecklings- och innovationsprocesser samt kunnande inom idrottsspel. Till följd av att Veikkaus Solutions Oy inledde sin verksamhet upprättade Veikkaus Oy för första gången ett koncernbokslut. I början av oktober satte Veikkaus ett nytt veckoförsäljningsrekord på 51,4 miljarder euro. Resultatet överskred det tidigare rekordet, som sattes så sent som i september, med över 3,5 miljoner euro. Penningspelsmarknaden i Finland växte med 6,1 procent 2011, och den totala marknaden utgjorde miljoner euro. Snabbast var tillväxten inom webbspel, 25 procent från året innan. Veikkaus behöll sin ledande marknadsandel (51,5 procent). Veikkauskoncernens resultat för redovisningsperioden var 514,1 mn euro (+2,0 procent). Rekordresultatet uppnåddes trots att lotteriskatten höjdes, då omsättningen ökade särskilt i spel med ett högt bidrag. Produktreformerna för dessa spel kunde genomföras som planerat. Veikkaus uppnådde en omsättning på 1 792,7 mn euro, vilken är den högsta under bolagets historia hittills. Ökningen från året innan var 102,8 mn euro (+6,1 procent). Snabbast var tillväxten inom webbspel (+21,2 procent). Målet med den webbreform som genomfördes 2010 var att öka affärsverksamheten på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda även nya målgrupper ett tryggt spelalternativ. Efter reformen har veikkaus.fi och de produkter och tjänster som webbtjänsten erbjuder utvecklats och kompletterats systematiskt. Den starka strukturomvandlingen i nätverket för detaljhandel medförde nya utmaningar för Veikkaus spelförsäljning. Trots detta rapporterades en ökning av försäljningen på försäljningsställena (+0,7 procent). Av resultatet överlämnar Veikkaus 469,6 mn euro till undervisnings- och kulturministeriet för att delas ut till konst, idrott och motion, vetenskap och ungdomsarbete i Finland. Skillnaden mellan resultatet och summan som intäktsförs till ministeriet, 44,9 mn euro, delar ministeriet ut till förmånstagare enligt beslut som fattas senare. Under räkenskapsåret utbetalades till undervisnings- och kulturministeriet outdelade vinstmedel från tidigare år till ett belopp om 46,2 mn euro.

4 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Utöver intäktsföringen betalade bolaget under redovisningsåret även lotteriskatt till staten för 83,0 mn euro (+9,1 procent). Veikkaus är inte mervärdesskatteskyldigt och därför kan bolaget inte avdra mervärdesskatt som ingår i dess varu- och tjänsteinköp. Veikkaus betalade mervärdesskatt för sammanlagt 21,4 mn euro (-4,2 procent). Lottospelen bidrog till tillväxten Veikkaus spel indelas utifrån deras egenskaper i lotterispel, lotter, spelsalsspel och idrottsspel. Omsättningen ökade 2011 i alla andra spelgrupper än inom lotter. Starkast var ökningen inom lotterispel och spelsalsspel. Till lotterispelen hör Lotto, Viking Lotto, Viking Plustilläggsvinstklasserna, Joker och Keno. Spelgruppens omsättning var 1 175,9 mn euro. Omsättningen för Lotto var 576,1 mn euro. Till omsättningsökningen, som utgjorde 8,9 procent, bidrog det nya sommarerbjudandet och produktreformen i oktober. Spelandet gjordes enklare och vinstutdelningen ändrades. Återbäringsprocenten till kunderna ökade, huvudvinsterna blev större och antalet små vinster i de lägsta vinstklasserna ökade. I Viking Lotto var försäljningen, 126,4 mn euro ( 6,4 procent), mindre än året innan, men omsättningsbortfallet minskade under årets senare del tack vare rekordpotter. Tillsammans med Onnennumero-andelen steg de som högst till 26 miljoner euro. Försäljningen av Joker uppgick till 105,7 mn euro (+7,6 procent) delvis tack vare sommarerbjudandet på Lotto. Sommarerbjudandets gynnsamma inverkan på Joker syntes även efter att erbjudandet upphört. Keno, som är Veikkaus näst populäraste spel, ökade sin omsättning (+6,1 procent) och stärkte sin ställning tack vare den andra dagliga dragingen som visas på tv. Efterfrågan på lotterna har inte motsvarat förväntningarna. De traditionella skraplotternas svårigheter är ett fenomen som har observerats även internationellt. Trots den totala reformen av hela lottfamiljen i september och den goda efterfrågan på säsongslotter under det sista kvartalet uppnådde denna spelgrupp ännu ingen tillväxt. Omsättningen utgjorde 125,9 mn euro ( 11,9 procent). euro (+4,8 procent). Under året kompletterades sortimentet med flera nya webblotter. Inom idrottsspel uppnådde vadslagning en omsättning på 273,8 mn euro (+2,5 procent) och tipsspel en omsättning på 116,1 mn euro (+1,8 procent). Tillväxten fortsatte inom Lången, ett av vadslagningsspelen, trots att året bjöd på utmaningar vad ankommer på spelobjekten. Sommarsäsongen saknade dragkraftiga objekt, såsom fotbolls-vm året innan. Å andra sidan ökade Finlands utmärkta framgång i ishockey-vm spelarnas intresse för denna idrottsgren, som är viktig inom idrottsvadslagning. Bolagets äldsta produkt, Stryktipset, höll sina ställningar. Spelets omsättning var 67,0 mn euro (+5,6 procent) Som ett komplement till Stryktipset lanserades nya MiniStryktipset under årets sista kvartal. V5- och V75-travtisspelen upphörde i slutet av redovisningsåret, då hästspelen övergick från Veikkaus till Fintoto. Vinster till spelare Under redovisningsperioden utbetalades sammanlagt 961,0 mn euro (+8,2 procent) i vinster till spelarna. Provisionerna till ombuden utgjorde 85,7 mn euro (+0,7 procent), dragnings- och resultatinformationsutgifterna 11,2 mn euro (+5,5 procent) samt talong- och lottutgifterna 8,3 mn euro (+9,9 procent). På produktreklam användes 16,6 mn euro (+13,3 procent), varav 11,7 mn euro på köp av medieutrymme (+14,2 procent) och 0,6 mn euro på utdelning av produktinformation. Kostnaderna för samarbete kring spelobjekt var 3,8 mn euro (+5,4 procent). Gruppen av spelsalsspel, som hade en omsättning på 101,0 mn euro (+78,2 procent), består av ebingo, Syke, Live-veto, som är ett idrottsspel för vadslagning i realtid, och webblotterna. Interaktiva ebingo med sin omsättning på 55,1 mn euro (+179,4 procent) fungerade som en drivkraft för hela Spelsalens omsättning. ebingo lanserades den 6 september Omsättningsökningen är således inte direkt jämförbar med året innan. Omsättningen för Spelsalens webblotter steg till 36,3 mn

5 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Kostnaderna för åtgärder i syfte att främja ett ansvarsfullt penningspelande uppgick år 2011 till 4,2 miljoner euro (+8,8 procent). Genom dessa åtgärder främjar Veikkaus ansvaret och ärligheten inom penningspel i sin egen affärsverksamhet eller i samarbete med bolagets intressentgrupper. Samtidigt främjas även medvetenheten om det nationella penningspelsystemet och dess betydelse. Sekretariaten för FN:s Riokonventioner (UNFCCC, UNCCD och CBD) kallade Veikkaus under redovisningsåret till sin samarbetspartner i Rio Conventions-kalendern. Detta är ett erkännande av Veikkaus engagemang för främjandet av hållbar utveckling. Veikkaus är det första penningspelbolaget och det första finländska företaget som medverkar i FN:s miljökalenderprojekt. En av grunderna till denna inbjudan var att Veikkaus förbundit sig vid ett eget miljöprogram och vid utsläppsminskningar. Resultatet utvecklas ansvarsfullt Veikkaus starka resultatutveckling bygger på förmågan att kombinera ansvar med kundorienterad verksamhet och intressanta produkter. Veikkaus goda resultatutveckling bygger på omfattande kundinformation och kundkännedom. Antalet registrerade kunder ökade under redovisningsperioden till över (+11,9 procent). Varje månad registrerade cirka finländare sig som kund hos Veikkaus ( 26,2 procent). Andelen registrerat spelande av den totala försäljningen utgjorde 47,6 procent (+3,9 procent), och 90 procent ( 1 procent) av de registrerade spelarna spelade identifierade under året. Med stöd av kundinformationen är det möjligt att utveckla produkterna ansvarsfullt. Under redovisningsåret inriktades reformer på utbud som ökar deltagarfrekvensen hos personer som spelar sällan. För kunden erbjuder registrering möjligheter att ställa in egna spelbegränsningar. Registrering ökar även konsumentskyddet. Under redovisningsåret utfördes en auditering för WLAstandarden inom Veikkaus. Auditeringen inriktades på säkerhets- och kvalitetsledningen, lotterna, dataadministrationen, ledarskapet och dragningsprocessen för Eurojackpot. Resultatet var berömligt. Det Norske Veritas hittade inga avvikelser i sin utvärdering. Det certifikat som WLA beviljar är i kraft tre år i taget. Årligen ordnas en uppföljning, där man med hjälp av intervjuer och dokument bedömer hur väl bolagets förfaranden stämmer överens med standardens krav. Auditeringen bygger på säkerhetsstandarden LA- SCS:2006. Syftet med standarden är att säkerställa spelarnas och ägarens förtroende för penningspelsbolaget. Från koncessioner till lagstadgade ensamrätter Riksdagen antog lotterilagens andra fas Från början av 2012 övergick Finland från ett system med koncessioner för penningspel till ett system med lagstadgade ensamrätter, dvs. till s.k. legalt monopol. Veikkaus penningspelskoncession som beviljades med stöd av lotterilagen trädde i kraft den 1 januari 2007 och gällde fram till slutet av Från och med den 1 januari 2012 har Veikkaus en i lotterilagen föreskriven ensamrätt att anordna penninglotterier samt tips- och vadslagningsspel. Från och med den 1 januari 2012 bygger förvaltningen på statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel och på inrikesministeriets förordning om spelregler för penningspel, som ersätter penningspelskoncessionen. Lagens konsekvenser beror på hur det legala monopolet tolkas i den praktiska verksamheten. Veikkaus söker i gott samarbete med myndigheterna efter lösningar genom vilka bolaget även i fortsättningen kan sköta sin grundläggande uppgift med framgång. Den största förändringen som lotterilagens andra fas medförde för spelarna var att alla spel på hästar överfördes till Fintoto, som anordnar dessa spel från och med början av Ändringarna i marknadsföringen och åldersgränserna trädde i kraft redan med lotterilagens första fas den 1 oktober Reformen av lotterilagen påverkar inte Veikkaus förmånstagares ställning. Förmånstagarnas ömsesidiga vinstfördelning regleras i lagen om användning av

6 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel, som inte kommer att ändras. affärsverksamheten och förbättras ansvaret inom penningspelverksamheten. Grönboken försvarar det nationella beslutsfattandet Europaparlamentet antog i november ett betänkande om en grönbok om onlinespel. Grönboken är ett dokument som Europeiska kommissionen har publicerat i syfte att stimulera en diskussion om onlinespel på EU:s inre marknad. Den är i första hand ett första inlägg i diskussionen, och avsikten med den är inte att påverka den gemensamma lagstiftningen. Europaparlamentets åsikt om grönboken är viktig eftersom man utifrån detta kan dra slutsatser om huruvida inlägget i diskussionen leder till lagstiftningsmässiga åtgärder i den närmaste framtiden, exempelvis vad gäller online-penningspel till initiativ om harmonisering av anordnandet av penningspel i EUländerna. Nu röstade parlamentet klart för den nationella beslutsrätten. I fortsättningen kallar kommissionären för den inre marknaden EU-medlemsländernas spelmyndigheter till en överläggning med stöd av vilken kommissionen bereder fortsatta åtgärder. Kommissionens arbetsplan för fortsatta åtgärder utifrån grönboken planeras bli färdig i mitten av Övriga väsentliga händelser under redovisningsåret Varumärkesreformen lanserades i september. Med löftet "Glädje i livet" vill bolaget berätta om glädje, spänning och drömmar i anslutning till spelen och spelandet. Löftet berättar också om den glädje som tipsvinstmedlen ger och om ansvarsfullt spelande. Genom reformen fick Veikkaus en ny visuell framtoning, nya spellogotyper och en ny företagslogotyp. Veikkaus fortsatte under redovisningsåret det kontinuerliga utvecklandet av den helt förnyade webbtjänsten och arbetet med att göra tjänsterna mångsidigare. Med reformen och det efterföljande utvecklingsarbetet vill Veikkaus trygga en jämn tillväxt av omsättningen även i den elektroniska distributionskanalen, vars andel av den totala försäljningen är hela 30 procent (2010: 26 procent). Under redovisningsåret ökade veckoförsäljningen för webbspelen med i genomsnitt 1,8 mn euro (+21 procent). Internationellt samarbete och inflytande är en viktig del av Veikkaus verksamhet. Genom samarbetet främjas I juni ordnade Veikkaus kongressen Northern Light för organisationen för de europeiska nationella penningspelbolagen European Lotteries i Helsingfors. Under kongressen undertecknades avtal om det nya internationella lottospelet Eurojackpot, som ska introduceras Veikkaus Solutions Oy, som utreder internationella affärsmöjligheter, inledde sin verksamhet den 1 juli Forskning och produktutveckling Under redovisningsåret använde bolaget 7,3 mn euro (+3,2 procent) för produktutveckling och forskning. Produktutvecklingsinsatserna inriktades på effektivisering av tillgängligheten av volymprodukter, utveckling av stamkundsrelationerna och digital spelunderhållning. Åtgärder som siktar på att effektivisera tillgången på de populäraste produkterna är bland annat pilotprojekten för Veikkaus linjekassa, dvs. VELI-projektet, och för självbetjäningsterminalerna som införs på försäljningsställena. Den digitala spelunderhållningen har ökat i webbtjänsten under redovisningsperioden. Det allt mångsidigare utbudet i VeikkausTV har gett stöd till ökningen av vadslagning under evenemangets gång, dvs. Live-vad. Som bäst nådde VeikkausTV nästan tittare. Personal Vid utgången av verksamhetsåret hade Veikkaus 324 anställda, varav 308 på månadslön och 16 på deltid. Största delen (95 procent) var fast anställda. Av de anställda var 178 kvinnor och 146 män. (Bolagets nyckeltal för personalen med jämförelseuppgifter beskrivs mer ingående i avsnittet om personalen i rapporten över samhällsansvar.) Under året anställdes 34 personer, åtta personer gick i pension, 20 personer sade upp sig, och för 12 personer upphörde visstidsanställningen. Tre personer övergick från Veikkaus Ab till dotterbolaget Veikkaus Solutions Oy. Den genomsnittliga omsättningen under redovisningsåret var 12,5 procent (8,7 procent år 2010). Veikkaus satsar på personalens arbetshälsa på många olika sätt. Arbetshälsan stöds bland annat med omfattande företagshälsovård, arbetarskydd och hälsofrämjande verksamhet. Arbetshälsan främjas även med en modell för tidig intervention. Antalet sjukskrivningsdagar var i genomsnitt 8,7 per person

7 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE under redovisningsåret (10,0 år 2010), och antalet olycksfall som ledde till sjukskrivning var 1 (3). Enligt personalundersökningen Finlands bästa arbetsplatser (Suomen parhaat työpaikat, SPT) anser 84 procent av Veikkaus anställda (83 procent 2010) att Veikkaus är en bra arbetsplats. Trust Index, som mäter människornas upplevelse av hur enhetlig Veikkauskulturen är, var 72 procent (2010: 68 procent). År 2011 uppgick bolagets personalkostnader till 24,0 miljoner euro ( 13,2 procent). Av personalkostnaderna utgjorde lönerna 19,1 miljoner euro och de lagstadgade personalförsäkringarna, frivilliga pensionskostnaderna och lönebikostnaderna 4,9 miljoner euro. Veikkaus bonussystem omfattar hela personalen och dess olika former har starka kopplingar till uppnåendet av bolagets strategiska mål. Under redovisningsåret lades stödfunktioner ut genom överlåtelse av affärsverksamhet. Kontorssystemet övertogs av Fujitsu Services Oy, verksamheten inom terminalunderhåll av Relacom Oy och logistikverksamheten till Schenker Cargo Oy. Genom utläggningarna eftersträvas flexibilitet, effektivitet och kostnadsbesparingar samt de fördelar som resurserna hos en specialiserad leverantör medför. Övervakning och riskhantering Enligt lotterilagen (1047/2001) övervakas bolagets penningspels-, tips- och vadslagningsverksamhet av Polisstyrelsen, som är underställd inrikesministeriet. Modellen för Veikkaus internkontroll och riskhantering bygger på ramverket COSO ERM. Riskhanteringen har integrerats i processerna för planering av bolagets verksamhet. På detta sätt säkerställs att de strategiska och affärsverksamhetsmässiga riskerna och bolagets beredskap inför dem blir regelbundet och mångsidigt bedömda. Framtidsutsikter Veikkaus vision är att vara världens bästa penningspelbolag Visionen styr verksamheten mot en utmärkt prestationsförmåga. De centrala målen som gör det möjligt att uppnå visionen är effektiv kanalisering av efterfrågan, produktivitet, ökat ägarvärde samt leverans av resultat under ansvar. Trots prognoserna om en långsammare ekonomisk tillväxt strävar bolaget efter att öka sitt resultat genom att utvidga kundkretsen ansvarsfullt. Antalet kundmöten utökas. Bolaget strävar efter att öka kundernas lojalitet och engagemang och att kanalisera spelandet till spel som endast medför en låg risk för kunden. Målet är att fortsatt öka andelen identifierat spelande. Bolaget satsar på att utveckla både den elektroniska och den traditionella försäljningskanalen. Den största utmaningen inom den operativa verksamheten är den kraftiga tillväxten av kundtransaktioner. År 2012 väntas antalet transaktioner som behandlas i Veikkaus spelsystem för första gången överskrida en halv miljard. Det ställs tilläggskrav på systemets struktur, när bolaget tillmötesgår kundernas ökande behov med reformer och förbättringar. Hur målen för 2012 uppnås beror på vilken framgång internationella Eurojackpot har och hur de penningspel på hästar som Veikkaus lämnat ifrån sig kan ersättas. En ytterligare utmaning med tanke på förmånstagarna är att lotteriskatten har stigit från 10 procent till 12 procent. Höjningens effekt uppskattas vara cirka 17 miljoner euro Införandet av den lagstadgade ensamrätten i början av 2012 och EU:s grönbok om onlinespel och de åtgärder av kommissionen som grönboken eventuellt vidtar förutsätter att Veikkaus förbereder sig på förändringar i omvärlden. Som de mest betydande långsiktiga osäkerhetsmomenten betraktas faktorer i anslutning till lagstiftningens och det finländska penningspelssystemets utveckling samt ICT och datasystem. År 2011 gällde de viktigaste riskerna den omvälvning av penningspelmarknaden som pågår i Europa och dess inverkan på förfarandena i Finland. I flera länder pågår omstruktureringar av penningspelverksamheten, där system som bygger på ensamrätt delvis omvandlas till licensbaserade system. (Bolagets övervakning och riskhantering beskrivs mer i detalj i Corporate Governance 2011-rapporten.) Den väntade avkastningen på tipsvinstmedlen för år 2012 som antecknats i statens budget är 520,4 mn euro, varav den målsatta intäktsföringen utgör 503,7 mn euro. Dessutom intäktsför bolaget minst 16,7 mn euro outdelade vinstmedel från tidigare år. Enligt tillgängliga uppgifter är detta mål möjligt att uppnå. Styrelsens förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att Veikkaus Ab:s vinst för räkenskapsperioden 2011, dvs ,78 euro disponeras på så sätt att sammanlagt ,78 euro överlåts till undervisnings- och kulturministeriet och att ,00 euro överförs till outdelade vinstmedel.

8 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Koncernens rapport över totalresultat Not OMSÄTTNING 1KM , ,62 Övriga rörelseintäkter 3K , ,71 Vinster , ,74 Lotteriskatt , ,28 Material och tjänster Försäljningsprovisioner , ,35 Övervaknings- och myndighetsutgifter , ,89 Kuponger och lotter , ,45 Lotteridragningskostnader, resultatinformation , ,37 Samarbete kring spelobjekt , ,55 Produktreklam , ,88 Datakommunikation , , , ,88 Kostnader för ersättningar till de anställda Löner och arvoden , ,15 Pensionskostnader , ,77 Övriga lönebikostnader , , , ,62 Köp av tjänster 5K , ,47 Avskrivningar 4K 8K 9KM , ,37 Övriga rörelsekostnader 6K , ,93 RÖRELSEVINST , ,04 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 7K , ,58 Finansiella kostnader 7K 1 214,72 442, , ,73 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,77 Resultat/aktie*) antalet aktier Resultat per aktie , ,85 * Resultatet per aktie har räknats genom att dividera räkenskapsperiodens vinst med antalet aktier.

9 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Moderbolagets rapport över totalresultat Not OMSÄTTNING 1KM , ,62 Övriga rörelseintäkter 3M , ,71 Vinster , ,74 Lotteriskatt , ,28 Material och tjänster Försäljningsprovisioner , ,35 Övervaknings- och myndighetsavgifter , ,89 Kuponger och lotter , ,45 Lotteridragningskostnader, resultatinformation , ,37 Samarbete kring spelobjekt , ,55 Produktreklam , ,88 Datakommunikation , , , ,88 Kostnader för ersättningar till de anställda Löner och arvoden , ,15 Pensionskostnader , ,77 Övriga lönebikostnader , , , ,62 Köp av tjänster 5M , ,47 Avskrivningar och nedskrivningar 4M 8M 9KM , ,37 Övriga rörelsekostnader 6M , ,93 RÖRELSEVINST , ,04 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 7M , ,58 Finansiella kostnader 7M 1 212,97 442, , ,73 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,77 Resultat/aktie*) antalet aktier Resultat per aktie , ,85 * Resultatet per aktie har räknats genom att dividera räkenskapsperiodens vinst med antalet aktier

10 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Koncernens balansräkning TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Not Materiella tillgångar 8K , ,53 Immateriella tillgångar 9KM , ,08 Placeringar som kan säljas 11KM , ,67 ÖVRIGA FORDRINGAR Förskottsbetalningar , ,37 Fordringar 12K , ,82 Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar 13K , ,24 TILLGÅNGAR SAMMANLAGT , ,71 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital 14KM , ,01 Outdelade vinstmedel 14KM , ,45 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 5 365, ,11 Räkenskapsperiodens resultat , ,42 Eget kapital totalt , ,99 SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER Förpliktelser för ersättningar till anställda 16KM , ,00 Övriga långfristiga skulder 16KM , ,20 KORTFRISTIGA SKULDER Förskott på långvariga spel 15K , ,04 Leverantörsskulder 15K , ,92 Skulder till spelare 15K , ,21 Redovisningsskulder till staten 15K , ,84 Resultatregleringar 15K , ,15 Övriga kortfristiga skulder 15K , ,36 EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT , ,71

11 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Moderbolagets balansräkning TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Not Materiella tillgångar 8M , ,53 Immateriella tillgångar 9KM , ,08 Andelar i dotterföretag , ,59 Placeringar som kan säljas 11KM , ,67 Fordringar hos företag inom samma koncern 17KM ,00 0,00 ÖVRIGA FORDRINGAR Förskottsbetalningar , ,37 Fordringar 12M , ,82 Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar 13M , ,89 TILLGÅNGAR SAMMANLAGT , ,95 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital 14KM , ,01 Outdelade vinstmedel 14KM , ,45 Räkenskapsperiodens resultat , ,77 Eget kapital totalt , ,23 SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER Förpliktelser för ersättningar till anställda 16KM , ,00 Övriga långfristiga skulder 16KM , ,20 KORTFRISTIGA SKULDER Förskott på långvariga spel 15M , ,04 Leverantörsskulder 15M , ,92 Skulder till spelare 15M , ,21 Redovisningsskulder till staten 15M , ,84 Resultatregleringar 15M , ,15 Övriga kortfristiga skulder 15M , ,36 EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT , ,95

12 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Koncernens kassaflödesanalys Tusen euro Not Kassaflödet från affärsrörelsen Rörelsevinst Justeringar Transaktioner som inte medför betalningar Förändringar i rörelsekapitalet Förändring i räntefria fordringar Förändring i leverantörsskulder och övriga skulder Erhållen utdelning 3 2 Erhållen ränta Betald ränta -1 0 Kassaflödet från affärsrörelsen netto Kassaflödet från investeringsverksamheten Investeringar i materiella och immateriella tillgångar 10K Försäljning av materiella och immateriella tillgångar och placeringar Kassaflödet från investeringsverksamheten netto Kassaflödet från finansieringsverksamheten Förskottsbetalningar till Undervisnings- och kulturministeriet Kassaflödet från finansieringsverksamheten netto Förändring av likvida medel och övriga kortfristiga placeringar Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar i början av räkenskapsperioden Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar i slutet av räkenskapsperioden

13 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Moderbolagets kassaflödeanalys Tusen euro Not Kassaflödet från affärsrörelsen Rörelsevinst Justeringar Transaktioner som inte medför betalningar Förändringar i rörelsekapitalet Förändring i räntefria fordringar Förändring i leverantörsskulder och övriga skulder Erhållen utdelning 3 2 Erhållen ränta Betald ränta -1 0 Kassaflödet från affärsrörelsen netto Kassaflödet från investeringsverksamheten Investeringar i materiella och immateriella tillgångar 10M Försäljning av materiella och immateriella tillgångar och placeringar Beviljade lån 17KM Kassaflödet från investeringsverksamheten netto Kassaflödet från finansieringsverksamheten Förskottsbetalningar till Undervisnings- och kulturministeriet Kassaflödet från finansieringsverksamheten netto Förändring av likvida medel och övriga kortfristiga placeringar Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar i början av räkenskapsperioden Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar i slutet av räkenskapsperioden

14 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Koncernens kalkyl över förändringar i eget kapital Tusen euro Aktiekapital Outdelade vinstmedel Ackumulerade vinstmedel Eget kapital totalt Eget kapital Förskottsbetalningar till Undervisnings- och kulturministeriet Överföring till outdelade vinstmedel Förskottsbetalningar till Undervisnings- och kulturministeriet Vinst från tidigare räkenskapsperioder 6 Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital Förskottsbetalningar till Undervisnings- och kulturministeriet Överföring till outdelade vinstmedel Förskottsbetalningar till Undervisnings- och kulturministeriet Vinst från tidigare räkenskapsperioder 5 Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital

15 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Moderbolagets kalkyl över förändringar i eget kapital Tusen euro Aktiekapital Outdelade vinstmedel Ackumulerade vinstmedel Eget kapital totalt Eget kapital Förskottsbetalningar till Undervisnings- och kulturministeriet Överföring till outdelade vinstmedel Förskottsbetalningar till Undervisnings- och kulturministeriet Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital Förskottsbetalningar till Undervisnings- och kulturministeriet Överföring till outdelade vinstmedel Förskottsbetalningar till Undervisnings- och kulturministeriet Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital

16 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Principer för upprättande av bokslutet 2011 Basfakta om företaget Veikkaus Ab är ett finländskt penningspelbolag med hemort i Vanda. Veikkaus är ett statsägt aktiebolag som tillhör undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Bolagets verksamhet regleras av aktiebolagslagen samt av lotterilagen, enligt vilken bolagets uppgift är att anordna penningspel så att rättsskyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet garanteras, oegentligheter och brott förhindras och de sociala problem och hälsoproblem som spelandet orsakar minskas. Bolagets spelverksamhet övervakas av inrikesministeriet. Veikkaus Ab:s styrelse godkände detta bokslut för publicering på sitt möte den 6 februari Enligt aktiebolagslagen har ägare möjlighet att godkänna eller förkasta eller att fatta beslut om en ändring av bokslutet på den bolagsstämma som hålls efter att bokslutet har publicerats. Principer för upprättande av bokslutet Koncernbokslutet och Veikkaus Ab:s bokslut har upprättats i enlighet med de IFRS-standarder som var i kraft den 31 december Med IFRS-standarder avses de internationella bokslutsstandarder som godkänts för användning inom EU. Bilagorna till bokslutet uppfyller förutom IFRS-standarderna även de kompletterande kraven i den finländska boksluts- och aktiebolagslagen. År 2011 upprättade Veikkaus sitt första koncernbokslut. För att säkerställa jämförbarheten har även koncernens uppgifter för 2010 presenterats. Principerna för upprättande av bokslutet gäller både moderföretagets bokslut och koncernbokslutet med undantag av vissa punkter som endast gäller koncernbokslutet eller moderföretagets bokslut. Dessa punkter presenteras separat. Efter den allmänna punkten om principerna för upprättande av bokslutet presenteras de principer som endast gäller koncernbokslutet. Därefter presenteras de principer som gäller både koncernbokslutet och moderföretagets bokslut, och slutligen presenteras de principer som endast gäller moderföretagets bokslut. Veikkaus har från och med den 1 januari 2011 tillämpat följande nya och reviderade IAS- och IFRS-standarder och IFRICtolkningar: IAS 24 Upplysningar om närstående (reviderad) (gäller räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2011 eller senare). Ändringarna förenklar kraven på upplysningar i bokslut för företag som förknippas med den offentliga makten och klargör definitionen av närstående. Dessutom har tillämpats följande nya och förnyade standarder samt IFRIC-tolkningar, som inte har väsentlig inverkan på Veikkaus finansiella rapportering. Ändring av IAS 32 Finansiella instrument: presentationssätt klassificering av emitterade rättigheter IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument Ändringar i tolkningen IFRIC 14 Förskottsbetalning av ett lägsta fonderingskrav Förbättringar i IFRS-standarderna. Allmänt Bokslutsuppgifterna presenteras med undantag av rapporten över totalresultat och balansräkningen som tusen euro och de grundar sig på de ursprungliga anskaffningsutgifterna, såvida inte annat anges i redovisningsprinciperna nedan. När bokslutet uppgörs enligt internationell redovisningspraxis måste man göra uppskattningar och bedömningar om framtiden. Dessa inverkar på tillgångs- och skuldbeloppen i balansräkningen samt på räkenskapsperiodens intäkter och kostnader. I Veikkaus bokslut ansluter sig de viktigaste uppskattningarna till anläggningstillgångarnas avskrivningstider och

17 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE avskrivningsmetoder samt till de antaganden som används vid beräkningen av pensionsförpliktelsen. Utfallen kan skilja sig från gjorda uppskattningar. Därtill är det nödvändigt att använda bedömningar vid tillämpandet av redovisningsprinciperna. Principer för upprättande av bokslutet som endast gäller koncernbokslutet Konsolideringsprinciper Koncernbokslutet omfattar moderbolaget Veikkaus Ab och alla dotterbolag som direkt eller via något annat dotterbolag är underställda koncernens moderbolags bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Inga intresse- eller samföretag har tillhört koncernen under Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden, där det förvärvade bolagets medel, skulder och eventualförpliktelser värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Med förvärvstidpunkten avses den dag moderbolaget får ett bestämmande inflytande över ett dotterbolag. Dotterbolaget konsolideras i koncernbokslutet från förvärvstidpunkten fram till dess att moderbolagets bestämmande inflytande över dotterbolaget upphör. Om moderbolaget förlorar sitt bestämmande inflytande i dotterbolaget, värderas den återstående ägarandelen till verkligt värde med resultatpåverkan. Om moderbolaget behåller sitt bestämmande inflytande, upptas ändringarna i ägarandelen direkt i koncernens eget kapital. I anslutning till konsolidering av affärsverksamhet bokförs den andel av det förvärvade bolagets medel, skulder och eventualförpliktelser som överskrider det verkliga värdet och motsvarar ägarandelen som anskaffningsutgift för goodwill. Den representerar en betalning som förvärvaren erlägger i syfte att ackumulera framtida ekonomiska fördelar och som inte kan specificeras eller upptas som separata tillgångsposter. En tilläggsköpeskilling värderas till verkligt värde och senare förändringar av verkligt värde redovisas i resultaträkningen. Alla utgifter i anslutning till företagsförvärv, exempelvis expertarvoden, redovisas som utgifter i stället för att aktiveras. Andelen för ägare utan bestämmande inflytande får värderas separat för varje transaktion antingen till verkligt värde eller som en proportionell andel för ägare utan bestämmande inflytande av det förvärvade objektets nettotillgångar. I Veikkaus koncernbokslut för 2011 ingår ingen goodwill. Samtliga koncerninterna affärstransaktioner, fordringar och skulder, interna täckningsbidrag och intern vinstutdelning har eliminerats. Orealiserade förluster har eliminerats på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i sådana fall där indikationer på värdeminskning saknas. Andelen för ägare utan bestämmande inflytande i dotterbolagen redovisas för den del som gäller räkenskapsperiodens resultat och räkenskapsperiodens totalresultat i koncernens resultaträkning och i koncernens totalresultat separat från den andel som tillhör aktieägare i moderbolaget. På motsvarande sätt redovisas andelen för ägare utan bestämmande inflytande i dotterbolagen i koncernbalansräkningen som en egetkapitalpost som är separat från det eget kapital som tillhör aktieägarna i moderbolaget. I Veikkaus koncernbokslut för 2011 ingår ingen andel för ägare utan bestämmande inflytande. Principer för upprättande av bokslut som gäller både koncernbokslutet och moderbolagets bokslut Poster i utländsk valuta Veikkaus funktionella valuta är euro, som också är koncernbokslutets redovisningsvaluta. Affärstransaktioner i utländsk valuta har bokförts i euro till den kurs som gällt på transaktionsdagen. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till funktionell valuta med tillämpning av kurserna på redovisningsperiodens sista dag. Kursvinster och -förluster som uppstått av affärstransaktioner i utländsk valuta samt vid omräkningen av fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits med resultatpåverkan. Kursvinster och -förluster av affärsverksamheten ingår i motsvarande poster ovanför rörelsevinsten. Följande kurser har använts vid konvertering av posterna i utländsk valuta i bokslutet:

18 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Valuta Bokslutsdagens kurs CHF 1,2156 SEK 8,9120 Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar har värderats i balansräkningen till den ursprungliga anskaffningsutgiften efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. Det egna arbetets andel som hänför sig till immateriella tillgångar aktiveras som en del av anskaffningsutgiften. Utgifter som hänför sig till tillgången senare aktiveras när de genererar framtida ekonomiska fördelar. Övriga kostnader, såsom normala service- och reparationsåtgärder bokförs som kostnad vid den tidpunkt när de uppkommer. Kostnader för gemensam testning av spelsystemet i samband med systeminförande samt nya webblotter upptas som kostnad vid den tidpunkt de uppkommer. De materiella anläggningstillgångarnas avskrivningstider (år): byggnader och konstruktioner 25 ombyggnader i lägenheter 5 maskiner, anordningar och utrustning i fastigheter 5 övriga maskiner och anordningar 4 adb-utrustning 4 De immateriella tillgångarnas avskrivningstider (år): adb-program 4 5 Vinster eller förluster som uppkommer vid försäljning eller överlåtelse av materiella anläggningstillgångar bokförs i rapporten över totalresultat under övriga rörelseintäkter och -kostnader. De materiella anläggningstillgångarnas balansvärde granskas i bokslutet för upptäckande av eventuella värdeminskningar. Veikkaus bedömer på varje bokslutsdag huruvida det finns indikationer på att en tillgångspost eventuellt minskat i värde. Vid behov görs en nedskrivningsprövning som kan ge som resultat att en nedskrivningsförlust ska bokföras. Om en nedskrivningsförlust bokförs för en period, bedöms i fortsättningen även om det finns indikationer på att nedskrivningsförlusten ifråga skulle kunna återföras, och vid behov utförs återföringen utifrån en motsvarande nedskrivningsförlustprövning till det värde som tillgångsposten skulle ha efter regelbundna avskrivningar om nedskrivningsförlusten inte hade bokförts. Veikkaus har inga balansposter utifrån vilka en årlig nedskrivningsprövning borde utföras. Forskning och utveckling Forskningsutgifter upptas som kostnad under den räkenskapsperiod under vilken de uppkommit. Kostnader i anslutning till utvecklingen av nya produkter, tjänster och processer aktiveras, om den immateriella tillgången som uppstår genererar framtida ekonomiska fördelar. Därtill ska utvecklingskostnaderna kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. Kundlojalitetsprogram Veikkaus har ett kundlojalitetsprogram där kunderna kan registrera sig. Kundlojalitetsprogrammet omfattar inte kundförmåner som är kopplade till köp. Veikkaus kundlojalitetsprogram tillhör således inte tillämpningsområdet för IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram.

19 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Leasingavtal Enligt de leasingavtal som Veikkaus har ingått överförs de risker och fördelar som förknippas med ägandet inte på leasetagaren, och de leasingavgifter som betalas i enlighet med avtalen bokförs således som kostnad i form av linjära poster i rapporten över totalresultat under leasingperioden. Finansiella tillgångar och skulder De finansiella tillgångarna indelas i olika klasser i samband med anskaffningen av dem. Klassificeringen grundar sig på för vilket syfte den finansiella tillgången har skaffats. Köp och försäljning av finansiella tillgångar bokförs på avslutsdagen. Placeringar som kan säljas utgörs av aktier, andelar och ränteinstrument som är giltiga på eftermarknaden. De värderas till verkligt värde och värdeändringen upptas i andra poster i totalresultatet. Onoterade aktier värderas till anskaffningsutgiften då deras verkliga värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. I gruppen lån och övriga fordringar ingår kundfordringar och övriga fordringar samt bankdepositioner. Under kundfordringar bokförs skillnaden mellan ombudets försäljning samt provision och de vinster som ombudet utbetalar. Finansiella skulder omfattar kortfristiga räntefria skulder. Förfallotiden för kortfristiga placeringar som kan säljas samt för finansiella skulder, vilka ingår i gruppen lån och övriga fordringar, är kort och av den anledningen anses deras verkliga värde motsvara de redovisade värdena. Förfallotiden för placeringar som kan säljas, vilka ingår i de finansiella tillgångarna, är kort och av den anledningen anses deras bokföringsvärde motsvara deras verkliga värde. De likvida medlen i kassaflödesanalysen motsvarar de likvida medlen i balansräkningen. Förskottsbetalningar till Undervisnings- och kulturministeriet Bolaget redovisar varje kvartal ett förskott av räkenskapsperiodens resultat till sin ägare. Räkenskapsperiodens resultat redovisas av det egna kapitalet i enlighet med bolagsstämmans beslut. Ersättningar efter avslutad anställning Pensionsarrangemangen indelas enligt IFRS i avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda pensionsplaner betraktas sådana arrangemang, där Veikkaus betalar en fast avgift till pensionsbolaget, och det är inte skyldigt att betala tilläggsavgifter, även om fonden inte skulle ha tillräckligt med medel för att utbetala pensionerna. När det gäller avgiftsbestämda pensionsplaner bokförs betalda avgifter som pensionskostnad i rapporten över totalresultat. Som sådana avgifter betraktas avgifter till ArPL-systemet. Övriga pensionsarrangemang är förmånsbestämda pensionsplaner. I fråga om dessa bokförs i balansräkningen en skuld som beräknats utifrån vissa antaganden, vilken återger beloppet av de framtida pensioner som ska betalas på basis av arrangemanget. Den pensionskostnad som bokförs resultatpåverkande återger bland annat den ökning av skuld som beror på personalens arbete under räkenskapsperioden. De poster som bokförs för förmånsbestämda pensionsplaner fås ur försäkringsmatematiska beräkningar. Vid uppgörandet av beräkningarna används antaganden som bland annat gäller avslutande av anställningen före pensionsåldern för de personer som omfattas av pensionsplanen, den framtida lönenivån samt den diskonteringsränta som används i beräkningarna. För skillnaderna mellan antagandena och utfallen eller för förändringar i antagandena uppstår aktuariella vinster och förluster. Vid redovisningen av dem tillämpar Veikkaus den s.k. korridorsmetoden enligt IFRS. Vid tidpunkten för övergången till IFRS-standarderna har alla ackumulerade aktuariella vinster och förluster upptagits i det egna kapitalet.

20 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Långfristiga ersättningar till de anställda I tjänsteårstillägg betalas en penningersättning motsvarande en månads bruttolön vid fulla 30, 35, 40 och 45 tjänsteår. Betalningsskyldigheten räknas på basis av personalens anställningsår genom att diskontera den betalningsskyldighet som realiseras i slutet av varje år till nuläget. Skuld som bygger på långfristiga ersättningar till anställda ingår i övriga långfristiga skulder i balansräkningen. Övriga kortfristiga skulder - vinstfonden Vinstfonden är inte någon egentlig fond, utan bolagets skuld till spelarna. De cent som samlats genom att avrunda vinster samt den andel av vinsten som enligt koncessionen för penningspel inte utdelas vid tipsspelens vinstutbetalning överförs till vinstfonden omedelbart i samband med vinstutbetalningen. Efter den tid på ett år under vilken vinsten kan inlösas överförs de vinster som inte lösts ut för de olika spelen till fonden. De medel som finns i fonden används för extra vinstutbetalningar i olika spel. Bolaget har en skyldighet att dela ut hela vinstbeloppet i enlighet med koncessionen till spelarna. Omsättning Försäljningen av tipsspel periodiseras till omsättning enligt spelets dragningstidpunkt. Dragning sker antingen varje vecka eller varje dag. Övriga rörelseintäkter och -kostnader Som övriga rörelseintäkter redovisas skadeersättningar, försäljningsvinster av egendom och övriga intäkter som inte hänför sig till bolagets egentliga affärsverksamhet, såsom informationstjänst- och leasingintäkter. Övriga rörelsekostnader inkluderar försäljningsförluster av egendom och kostnader som hänför sig till den egentliga affärsverksamheten. Vinster I rapporten över totalresultat bokförs vinster i enlighet med spelreglerna, vilka hänför sig till omsättningen. De vinster som inte inlösts föregående år och de medel som samlats genom att avrunda vinster överförs enligt koncessionen att utbetalas som vinster under de olika spelens senare spelomgångar senast under följande kalenderår. Material och tjänster Försäljningsprovisionerna utgörs av de provisioner som betalas till ombuden för försäljningen av spel. Provisionsprocenten varierar per spel. Övervaknings- och myndighetsavgifterna omfattar spelens övervakningskostnader, ersättningar för spelobjekt per omgång för V5- och V75-spelen till Fintoto, kostnader för uppföljning och undersökning av spelberoende samt kostnader för Peluuri (telefontjänst för personer med spelproblem). Kostnaderna för tryckning av lotter, spelkuponger, verifikatrullar och kostnader i anslutning till Veikkaus-kortet bokförs som kostnad vid anskaffningstidpunkten. Kostnader för lotteri- och resultatinformation omfattar kostnader för spelens tv-samarbetsavtal och andra kostnader i anslutning till offentliggörandet av resultaten. Samarbete kring spelobjekt omfattar kostnader för tillhandahållande av information om spelobjekten. Kostnaderna är avtalsbundna eller bildas antingen enligt spelens omsättning per omgång eller per år.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2010...1 Rapport över totalresultat...7 Balansräkning...9 Kassaflödesanalys...10 Kalkyl över förändringar i eget kapital...11 Principer för

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer