SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE 2011 2"

Transkript

1 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE 2011

2 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse för år Koncernens rapport över totalresultat... 8 Moderbolagets rapport över totalresultat... 9 Koncernens balansräkning Moderbolagets balansräkning Koncernens kassaflödesanalys Moderbolagets kassaflödeanalys Koncernens kalkyl över förändringar i eget kapital Moderbolagets kalkyl över förändringar i eget kapital Principer för upprättande av bokslutet Specifikation av omsättningen per spel och motivläge Resultatutveckling Övriga rörelseintäkter Avskrivningar Köp av tjänster Övriga rörelsekostnader Finansiella intäkter och kostnader Materiella tillgångar och avskrivningar Immateriella tillgångar och avskrivningar Investeringar och långfristiga placeringar Placeringar som kan säljas Kortfristiga fordringar Likvida medel Aktiekapital, outdelade vinstmedel Kortfristiga skulder Förpliktelser för ersättningar till anställda Närståendetransaktioner Övriga leasingavtal och ansvarsförbindelser Underskrifter Förteckning över bokföringsböcker och verifikatform Revisionsberattelse Förvaltningsrådets utlåtande... 48

3 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE BOKSLUT Styrelsens verksamhetsberättelse 2011 Året 2011 innebar för Veikkaus Ab en fortsättning på den goda resultatutveckling som bolaget rapporterat under de senaste åren trots att det allmänna ekonomiska läget försämrades under året och utsikterna för den ekonomiska tillväxten blev osäkrare än tidigare. Bolaget kunde tillmötesgå ändringarna i omvärlden med nya produkter och samtidigt bromsa upp kostnadsökningen utan att äventyra sin utvecklingsverksamhet. Med stöd av den täckande kundinformationen producerade Veikkaus nya produkter och tjänster. Med hjälp av dem uppnådde bolaget ett rekordresultat under årets senare del, trots att årets första del bjöd på utmaningar. Den kundinriktade ledningsmodellen möjliggjorde en ansvarsfull produktutveckling. Det nya utbudet aktiverade särskilt dem som spelar sällan. År 1997 var Veikkaus det första nationella penningspelbolaget som erbjöd sina kunder spel på internet. Det innebar ett historiskt steg från en försäljningskanal till två. Nu har utvecklingen nått ett stadium där försäljningskanalerna kopplas samman samtidigt som de ger varandra ett allt bättre stöd. Det senaste exemplet på detta är självbetjäningsterminalen, som nu har nått testskedet. Med terminalen kan kunder som besöker ett försäljningsställe spela direkt i webbtjänsten. Utvecklingen fortsätter med lanseringen av allt mångsidigare möjligheter i den mobila kanalen. De allt bättre terminalutrustningarna och förbindelsena möjliggör detta. Tack vare utvecklingen har kunderna allt större möjligheter att välja hur, var och när de vill använda Veikkaus tjänster. Veikkaus verkar på marknaden i Finland, men deltar aktivt i den internationella utvecklingen i branschen. På detta sätt tryggar bolaget sin konkurrensförmåga under förhållanden som förändras kontinuerligt. Ett tecken på internationell uppskattning är att European Lotteriesorganisationens kongress ordnades i Helsingfors under redovisningsperioden. Veikkaus är det första nordiska penningspelbolaget som fått uppdraget att ordna denna kongress. Det nya bolaget Veikkaus Solutions Oy, som utreder internationella affärsmöjligheter, inleder sin verksamhet i ett skede då penningspelbranschen befinner sig på tröskeln till en världsomfattande omvälvning. Lagstiftningen i olika länder revideras och det uppstår nya allianser i branschen. Veikkaus Solutions undersöker de möjligheter som denna utveckling erbjuder på Veikkaus starka områden, såsom inom webbspelskompeten, kundrelationskompetens, ordnande av lyckospel, högklassiga produktutvecklings- och innovationsprocesser samt kunnande inom idrottsspel. Till följd av att Veikkaus Solutions Oy inledde sin verksamhet upprättade Veikkaus Oy för första gången ett koncernbokslut. I början av oktober satte Veikkaus ett nytt veckoförsäljningsrekord på 51,4 miljarder euro. Resultatet överskred det tidigare rekordet, som sattes så sent som i september, med över 3,5 miljoner euro. Penningspelsmarknaden i Finland växte med 6,1 procent 2011, och den totala marknaden utgjorde miljoner euro. Snabbast var tillväxten inom webbspel, 25 procent från året innan. Veikkaus behöll sin ledande marknadsandel (51,5 procent). Veikkauskoncernens resultat för redovisningsperioden var 514,1 mn euro (+2,0 procent). Rekordresultatet uppnåddes trots att lotteriskatten höjdes, då omsättningen ökade särskilt i spel med ett högt bidrag. Produktreformerna för dessa spel kunde genomföras som planerat. Veikkaus uppnådde en omsättning på 1 792,7 mn euro, vilken är den högsta under bolagets historia hittills. Ökningen från året innan var 102,8 mn euro (+6,1 procent). Snabbast var tillväxten inom webbspel (+21,2 procent). Målet med den webbreform som genomfördes 2010 var att öka affärsverksamheten på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda även nya målgrupper ett tryggt spelalternativ. Efter reformen har veikkaus.fi och de produkter och tjänster som webbtjänsten erbjuder utvecklats och kompletterats systematiskt. Den starka strukturomvandlingen i nätverket för detaljhandel medförde nya utmaningar för Veikkaus spelförsäljning. Trots detta rapporterades en ökning av försäljningen på försäljningsställena (+0,7 procent). Av resultatet överlämnar Veikkaus 469,6 mn euro till undervisnings- och kulturministeriet för att delas ut till konst, idrott och motion, vetenskap och ungdomsarbete i Finland. Skillnaden mellan resultatet och summan som intäktsförs till ministeriet, 44,9 mn euro, delar ministeriet ut till förmånstagare enligt beslut som fattas senare. Under räkenskapsåret utbetalades till undervisnings- och kulturministeriet outdelade vinstmedel från tidigare år till ett belopp om 46,2 mn euro.

4 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Utöver intäktsföringen betalade bolaget under redovisningsåret även lotteriskatt till staten för 83,0 mn euro (+9,1 procent). Veikkaus är inte mervärdesskatteskyldigt och därför kan bolaget inte avdra mervärdesskatt som ingår i dess varu- och tjänsteinköp. Veikkaus betalade mervärdesskatt för sammanlagt 21,4 mn euro (-4,2 procent). Lottospelen bidrog till tillväxten Veikkaus spel indelas utifrån deras egenskaper i lotterispel, lotter, spelsalsspel och idrottsspel. Omsättningen ökade 2011 i alla andra spelgrupper än inom lotter. Starkast var ökningen inom lotterispel och spelsalsspel. Till lotterispelen hör Lotto, Viking Lotto, Viking Plustilläggsvinstklasserna, Joker och Keno. Spelgruppens omsättning var 1 175,9 mn euro. Omsättningen för Lotto var 576,1 mn euro. Till omsättningsökningen, som utgjorde 8,9 procent, bidrog det nya sommarerbjudandet och produktreformen i oktober. Spelandet gjordes enklare och vinstutdelningen ändrades. Återbäringsprocenten till kunderna ökade, huvudvinsterna blev större och antalet små vinster i de lägsta vinstklasserna ökade. I Viking Lotto var försäljningen, 126,4 mn euro ( 6,4 procent), mindre än året innan, men omsättningsbortfallet minskade under årets senare del tack vare rekordpotter. Tillsammans med Onnennumero-andelen steg de som högst till 26 miljoner euro. Försäljningen av Joker uppgick till 105,7 mn euro (+7,6 procent) delvis tack vare sommarerbjudandet på Lotto. Sommarerbjudandets gynnsamma inverkan på Joker syntes även efter att erbjudandet upphört. Keno, som är Veikkaus näst populäraste spel, ökade sin omsättning (+6,1 procent) och stärkte sin ställning tack vare den andra dagliga dragingen som visas på tv. Efterfrågan på lotterna har inte motsvarat förväntningarna. De traditionella skraplotternas svårigheter är ett fenomen som har observerats även internationellt. Trots den totala reformen av hela lottfamiljen i september och den goda efterfrågan på säsongslotter under det sista kvartalet uppnådde denna spelgrupp ännu ingen tillväxt. Omsättningen utgjorde 125,9 mn euro ( 11,9 procent). euro (+4,8 procent). Under året kompletterades sortimentet med flera nya webblotter. Inom idrottsspel uppnådde vadslagning en omsättning på 273,8 mn euro (+2,5 procent) och tipsspel en omsättning på 116,1 mn euro (+1,8 procent). Tillväxten fortsatte inom Lången, ett av vadslagningsspelen, trots att året bjöd på utmaningar vad ankommer på spelobjekten. Sommarsäsongen saknade dragkraftiga objekt, såsom fotbolls-vm året innan. Å andra sidan ökade Finlands utmärkta framgång i ishockey-vm spelarnas intresse för denna idrottsgren, som är viktig inom idrottsvadslagning. Bolagets äldsta produkt, Stryktipset, höll sina ställningar. Spelets omsättning var 67,0 mn euro (+5,6 procent) Som ett komplement till Stryktipset lanserades nya MiniStryktipset under årets sista kvartal. V5- och V75-travtisspelen upphörde i slutet av redovisningsåret, då hästspelen övergick från Veikkaus till Fintoto. Vinster till spelare Under redovisningsperioden utbetalades sammanlagt 961,0 mn euro (+8,2 procent) i vinster till spelarna. Provisionerna till ombuden utgjorde 85,7 mn euro (+0,7 procent), dragnings- och resultatinformationsutgifterna 11,2 mn euro (+5,5 procent) samt talong- och lottutgifterna 8,3 mn euro (+9,9 procent). På produktreklam användes 16,6 mn euro (+13,3 procent), varav 11,7 mn euro på köp av medieutrymme (+14,2 procent) och 0,6 mn euro på utdelning av produktinformation. Kostnaderna för samarbete kring spelobjekt var 3,8 mn euro (+5,4 procent). Gruppen av spelsalsspel, som hade en omsättning på 101,0 mn euro (+78,2 procent), består av ebingo, Syke, Live-veto, som är ett idrottsspel för vadslagning i realtid, och webblotterna. Interaktiva ebingo med sin omsättning på 55,1 mn euro (+179,4 procent) fungerade som en drivkraft för hela Spelsalens omsättning. ebingo lanserades den 6 september Omsättningsökningen är således inte direkt jämförbar med året innan. Omsättningen för Spelsalens webblotter steg till 36,3 mn

5 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Kostnaderna för åtgärder i syfte att främja ett ansvarsfullt penningspelande uppgick år 2011 till 4,2 miljoner euro (+8,8 procent). Genom dessa åtgärder främjar Veikkaus ansvaret och ärligheten inom penningspel i sin egen affärsverksamhet eller i samarbete med bolagets intressentgrupper. Samtidigt främjas även medvetenheten om det nationella penningspelsystemet och dess betydelse. Sekretariaten för FN:s Riokonventioner (UNFCCC, UNCCD och CBD) kallade Veikkaus under redovisningsåret till sin samarbetspartner i Rio Conventions-kalendern. Detta är ett erkännande av Veikkaus engagemang för främjandet av hållbar utveckling. Veikkaus är det första penningspelbolaget och det första finländska företaget som medverkar i FN:s miljökalenderprojekt. En av grunderna till denna inbjudan var att Veikkaus förbundit sig vid ett eget miljöprogram och vid utsläppsminskningar. Resultatet utvecklas ansvarsfullt Veikkaus starka resultatutveckling bygger på förmågan att kombinera ansvar med kundorienterad verksamhet och intressanta produkter. Veikkaus goda resultatutveckling bygger på omfattande kundinformation och kundkännedom. Antalet registrerade kunder ökade under redovisningsperioden till över (+11,9 procent). Varje månad registrerade cirka finländare sig som kund hos Veikkaus ( 26,2 procent). Andelen registrerat spelande av den totala försäljningen utgjorde 47,6 procent (+3,9 procent), och 90 procent ( 1 procent) av de registrerade spelarna spelade identifierade under året. Med stöd av kundinformationen är det möjligt att utveckla produkterna ansvarsfullt. Under redovisningsåret inriktades reformer på utbud som ökar deltagarfrekvensen hos personer som spelar sällan. För kunden erbjuder registrering möjligheter att ställa in egna spelbegränsningar. Registrering ökar även konsumentskyddet. Under redovisningsåret utfördes en auditering för WLAstandarden inom Veikkaus. Auditeringen inriktades på säkerhets- och kvalitetsledningen, lotterna, dataadministrationen, ledarskapet och dragningsprocessen för Eurojackpot. Resultatet var berömligt. Det Norske Veritas hittade inga avvikelser i sin utvärdering. Det certifikat som WLA beviljar är i kraft tre år i taget. Årligen ordnas en uppföljning, där man med hjälp av intervjuer och dokument bedömer hur väl bolagets förfaranden stämmer överens med standardens krav. Auditeringen bygger på säkerhetsstandarden LA- SCS:2006. Syftet med standarden är att säkerställa spelarnas och ägarens förtroende för penningspelsbolaget. Från koncessioner till lagstadgade ensamrätter Riksdagen antog lotterilagens andra fas Från början av 2012 övergick Finland från ett system med koncessioner för penningspel till ett system med lagstadgade ensamrätter, dvs. till s.k. legalt monopol. Veikkaus penningspelskoncession som beviljades med stöd av lotterilagen trädde i kraft den 1 januari 2007 och gällde fram till slutet av Från och med den 1 januari 2012 har Veikkaus en i lotterilagen föreskriven ensamrätt att anordna penninglotterier samt tips- och vadslagningsspel. Från och med den 1 januari 2012 bygger förvaltningen på statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel och på inrikesministeriets förordning om spelregler för penningspel, som ersätter penningspelskoncessionen. Lagens konsekvenser beror på hur det legala monopolet tolkas i den praktiska verksamheten. Veikkaus söker i gott samarbete med myndigheterna efter lösningar genom vilka bolaget även i fortsättningen kan sköta sin grundläggande uppgift med framgång. Den största förändringen som lotterilagens andra fas medförde för spelarna var att alla spel på hästar överfördes till Fintoto, som anordnar dessa spel från och med början av Ändringarna i marknadsföringen och åldersgränserna trädde i kraft redan med lotterilagens första fas den 1 oktober Reformen av lotterilagen påverkar inte Veikkaus förmånstagares ställning. Förmånstagarnas ömsesidiga vinstfördelning regleras i lagen om användning av

6 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel, som inte kommer att ändras. affärsverksamheten och förbättras ansvaret inom penningspelverksamheten. Grönboken försvarar det nationella beslutsfattandet Europaparlamentet antog i november ett betänkande om en grönbok om onlinespel. Grönboken är ett dokument som Europeiska kommissionen har publicerat i syfte att stimulera en diskussion om onlinespel på EU:s inre marknad. Den är i första hand ett första inlägg i diskussionen, och avsikten med den är inte att påverka den gemensamma lagstiftningen. Europaparlamentets åsikt om grönboken är viktig eftersom man utifrån detta kan dra slutsatser om huruvida inlägget i diskussionen leder till lagstiftningsmässiga åtgärder i den närmaste framtiden, exempelvis vad gäller online-penningspel till initiativ om harmonisering av anordnandet av penningspel i EUländerna. Nu röstade parlamentet klart för den nationella beslutsrätten. I fortsättningen kallar kommissionären för den inre marknaden EU-medlemsländernas spelmyndigheter till en överläggning med stöd av vilken kommissionen bereder fortsatta åtgärder. Kommissionens arbetsplan för fortsatta åtgärder utifrån grönboken planeras bli färdig i mitten av Övriga väsentliga händelser under redovisningsåret Varumärkesreformen lanserades i september. Med löftet "Glädje i livet" vill bolaget berätta om glädje, spänning och drömmar i anslutning till spelen och spelandet. Löftet berättar också om den glädje som tipsvinstmedlen ger och om ansvarsfullt spelande. Genom reformen fick Veikkaus en ny visuell framtoning, nya spellogotyper och en ny företagslogotyp. Veikkaus fortsatte under redovisningsåret det kontinuerliga utvecklandet av den helt förnyade webbtjänsten och arbetet med att göra tjänsterna mångsidigare. Med reformen och det efterföljande utvecklingsarbetet vill Veikkaus trygga en jämn tillväxt av omsättningen även i den elektroniska distributionskanalen, vars andel av den totala försäljningen är hela 30 procent (2010: 26 procent). Under redovisningsåret ökade veckoförsäljningen för webbspelen med i genomsnitt 1,8 mn euro (+21 procent). Internationellt samarbete och inflytande är en viktig del av Veikkaus verksamhet. Genom samarbetet främjas I juni ordnade Veikkaus kongressen Northern Light för organisationen för de europeiska nationella penningspelbolagen European Lotteries i Helsingfors. Under kongressen undertecknades avtal om det nya internationella lottospelet Eurojackpot, som ska introduceras Veikkaus Solutions Oy, som utreder internationella affärsmöjligheter, inledde sin verksamhet den 1 juli Forskning och produktutveckling Under redovisningsåret använde bolaget 7,3 mn euro (+3,2 procent) för produktutveckling och forskning. Produktutvecklingsinsatserna inriktades på effektivisering av tillgängligheten av volymprodukter, utveckling av stamkundsrelationerna och digital spelunderhållning. Åtgärder som siktar på att effektivisera tillgången på de populäraste produkterna är bland annat pilotprojekten för Veikkaus linjekassa, dvs. VELI-projektet, och för självbetjäningsterminalerna som införs på försäljningsställena. Den digitala spelunderhållningen har ökat i webbtjänsten under redovisningsperioden. Det allt mångsidigare utbudet i VeikkausTV har gett stöd till ökningen av vadslagning under evenemangets gång, dvs. Live-vad. Som bäst nådde VeikkausTV nästan tittare. Personal Vid utgången av verksamhetsåret hade Veikkaus 324 anställda, varav 308 på månadslön och 16 på deltid. Största delen (95 procent) var fast anställda. Av de anställda var 178 kvinnor och 146 män. (Bolagets nyckeltal för personalen med jämförelseuppgifter beskrivs mer ingående i avsnittet om personalen i rapporten över samhällsansvar.) Under året anställdes 34 personer, åtta personer gick i pension, 20 personer sade upp sig, och för 12 personer upphörde visstidsanställningen. Tre personer övergick från Veikkaus Ab till dotterbolaget Veikkaus Solutions Oy. Den genomsnittliga omsättningen under redovisningsåret var 12,5 procent (8,7 procent år 2010). Veikkaus satsar på personalens arbetshälsa på många olika sätt. Arbetshälsan stöds bland annat med omfattande företagshälsovård, arbetarskydd och hälsofrämjande verksamhet. Arbetshälsan främjas även med en modell för tidig intervention. Antalet sjukskrivningsdagar var i genomsnitt 8,7 per person

7 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE under redovisningsåret (10,0 år 2010), och antalet olycksfall som ledde till sjukskrivning var 1 (3). Enligt personalundersökningen Finlands bästa arbetsplatser (Suomen parhaat työpaikat, SPT) anser 84 procent av Veikkaus anställda (83 procent 2010) att Veikkaus är en bra arbetsplats. Trust Index, som mäter människornas upplevelse av hur enhetlig Veikkauskulturen är, var 72 procent (2010: 68 procent). År 2011 uppgick bolagets personalkostnader till 24,0 miljoner euro ( 13,2 procent). Av personalkostnaderna utgjorde lönerna 19,1 miljoner euro och de lagstadgade personalförsäkringarna, frivilliga pensionskostnaderna och lönebikostnaderna 4,9 miljoner euro. Veikkaus bonussystem omfattar hela personalen och dess olika former har starka kopplingar till uppnåendet av bolagets strategiska mål. Under redovisningsåret lades stödfunktioner ut genom överlåtelse av affärsverksamhet. Kontorssystemet övertogs av Fujitsu Services Oy, verksamheten inom terminalunderhåll av Relacom Oy och logistikverksamheten till Schenker Cargo Oy. Genom utläggningarna eftersträvas flexibilitet, effektivitet och kostnadsbesparingar samt de fördelar som resurserna hos en specialiserad leverantör medför. Övervakning och riskhantering Enligt lotterilagen (1047/2001) övervakas bolagets penningspels-, tips- och vadslagningsverksamhet av Polisstyrelsen, som är underställd inrikesministeriet. Modellen för Veikkaus internkontroll och riskhantering bygger på ramverket COSO ERM. Riskhanteringen har integrerats i processerna för planering av bolagets verksamhet. På detta sätt säkerställs att de strategiska och affärsverksamhetsmässiga riskerna och bolagets beredskap inför dem blir regelbundet och mångsidigt bedömda. Framtidsutsikter Veikkaus vision är att vara världens bästa penningspelbolag Visionen styr verksamheten mot en utmärkt prestationsförmåga. De centrala målen som gör det möjligt att uppnå visionen är effektiv kanalisering av efterfrågan, produktivitet, ökat ägarvärde samt leverans av resultat under ansvar. Trots prognoserna om en långsammare ekonomisk tillväxt strävar bolaget efter att öka sitt resultat genom att utvidga kundkretsen ansvarsfullt. Antalet kundmöten utökas. Bolaget strävar efter att öka kundernas lojalitet och engagemang och att kanalisera spelandet till spel som endast medför en låg risk för kunden. Målet är att fortsatt öka andelen identifierat spelande. Bolaget satsar på att utveckla både den elektroniska och den traditionella försäljningskanalen. Den största utmaningen inom den operativa verksamheten är den kraftiga tillväxten av kundtransaktioner. År 2012 väntas antalet transaktioner som behandlas i Veikkaus spelsystem för första gången överskrida en halv miljard. Det ställs tilläggskrav på systemets struktur, när bolaget tillmötesgår kundernas ökande behov med reformer och förbättringar. Hur målen för 2012 uppnås beror på vilken framgång internationella Eurojackpot har och hur de penningspel på hästar som Veikkaus lämnat ifrån sig kan ersättas. En ytterligare utmaning med tanke på förmånstagarna är att lotteriskatten har stigit från 10 procent till 12 procent. Höjningens effekt uppskattas vara cirka 17 miljoner euro Införandet av den lagstadgade ensamrätten i början av 2012 och EU:s grönbok om onlinespel och de åtgärder av kommissionen som grönboken eventuellt vidtar förutsätter att Veikkaus förbereder sig på förändringar i omvärlden. Som de mest betydande långsiktiga osäkerhetsmomenten betraktas faktorer i anslutning till lagstiftningens och det finländska penningspelssystemets utveckling samt ICT och datasystem. År 2011 gällde de viktigaste riskerna den omvälvning av penningspelmarknaden som pågår i Europa och dess inverkan på förfarandena i Finland. I flera länder pågår omstruktureringar av penningspelverksamheten, där system som bygger på ensamrätt delvis omvandlas till licensbaserade system. (Bolagets övervakning och riskhantering beskrivs mer i detalj i Corporate Governance 2011-rapporten.) Den väntade avkastningen på tipsvinstmedlen för år 2012 som antecknats i statens budget är 520,4 mn euro, varav den målsatta intäktsföringen utgör 503,7 mn euro. Dessutom intäktsför bolaget minst 16,7 mn euro outdelade vinstmedel från tidigare år. Enligt tillgängliga uppgifter är detta mål möjligt att uppnå. Styrelsens förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att Veikkaus Ab:s vinst för räkenskapsperioden 2011, dvs ,78 euro disponeras på så sätt att sammanlagt ,78 euro överlåts till undervisnings- och kulturministeriet och att ,00 euro överförs till outdelade vinstmedel.

8 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Koncernens rapport över totalresultat Not OMSÄTTNING 1KM , ,62 Övriga rörelseintäkter 3K , ,71 Vinster , ,74 Lotteriskatt , ,28 Material och tjänster Försäljningsprovisioner , ,35 Övervaknings- och myndighetsutgifter , ,89 Kuponger och lotter , ,45 Lotteridragningskostnader, resultatinformation , ,37 Samarbete kring spelobjekt , ,55 Produktreklam , ,88 Datakommunikation , , , ,88 Kostnader för ersättningar till de anställda Löner och arvoden , ,15 Pensionskostnader , ,77 Övriga lönebikostnader , , , ,62 Köp av tjänster 5K , ,47 Avskrivningar 4K 8K 9KM , ,37 Övriga rörelsekostnader 6K , ,93 RÖRELSEVINST , ,04 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 7K , ,58 Finansiella kostnader 7K 1 214,72 442, , ,73 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,77 Resultat/aktie*) antalet aktier Resultat per aktie , ,85 * Resultatet per aktie har räknats genom att dividera räkenskapsperiodens vinst med antalet aktier.

9 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Moderbolagets rapport över totalresultat Not OMSÄTTNING 1KM , ,62 Övriga rörelseintäkter 3M , ,71 Vinster , ,74 Lotteriskatt , ,28 Material och tjänster Försäljningsprovisioner , ,35 Övervaknings- och myndighetsavgifter , ,89 Kuponger och lotter , ,45 Lotteridragningskostnader, resultatinformation , ,37 Samarbete kring spelobjekt , ,55 Produktreklam , ,88 Datakommunikation , , , ,88 Kostnader för ersättningar till de anställda Löner och arvoden , ,15 Pensionskostnader , ,77 Övriga lönebikostnader , , , ,62 Köp av tjänster 5M , ,47 Avskrivningar och nedskrivningar 4M 8M 9KM , ,37 Övriga rörelsekostnader 6M , ,93 RÖRELSEVINST , ,04 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 7M , ,58 Finansiella kostnader 7M 1 212,97 442, , ,73 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,77 Resultat/aktie*) antalet aktier Resultat per aktie , ,85 * Resultatet per aktie har räknats genom att dividera räkenskapsperiodens vinst med antalet aktier

10 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Koncernens balansräkning TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Not Materiella tillgångar 8K , ,53 Immateriella tillgångar 9KM , ,08 Placeringar som kan säljas 11KM , ,67 ÖVRIGA FORDRINGAR Förskottsbetalningar , ,37 Fordringar 12K , ,82 Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar 13K , ,24 TILLGÅNGAR SAMMANLAGT , ,71 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital 14KM , ,01 Outdelade vinstmedel 14KM , ,45 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 5 365, ,11 Räkenskapsperiodens resultat , ,42 Eget kapital totalt , ,99 SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER Förpliktelser för ersättningar till anställda 16KM , ,00 Övriga långfristiga skulder 16KM , ,20 KORTFRISTIGA SKULDER Förskott på långvariga spel 15K , ,04 Leverantörsskulder 15K , ,92 Skulder till spelare 15K , ,21 Redovisningsskulder till staten 15K , ,84 Resultatregleringar 15K , ,15 Övriga kortfristiga skulder 15K , ,36 EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT , ,71

11 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Moderbolagets balansräkning TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Not Materiella tillgångar 8M , ,53 Immateriella tillgångar 9KM , ,08 Andelar i dotterföretag , ,59 Placeringar som kan säljas 11KM , ,67 Fordringar hos företag inom samma koncern 17KM ,00 0,00 ÖVRIGA FORDRINGAR Förskottsbetalningar , ,37 Fordringar 12M , ,82 Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar 13M , ,89 TILLGÅNGAR SAMMANLAGT , ,95 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital 14KM , ,01 Outdelade vinstmedel 14KM , ,45 Räkenskapsperiodens resultat , ,77 Eget kapital totalt , ,23 SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER Förpliktelser för ersättningar till anställda 16KM , ,00 Övriga långfristiga skulder 16KM , ,20 KORTFRISTIGA SKULDER Förskott på långvariga spel 15M , ,04 Leverantörsskulder 15M , ,92 Skulder till spelare 15M , ,21 Redovisningsskulder till staten 15M , ,84 Resultatregleringar 15M , ,15 Övriga kortfristiga skulder 15M , ,36 EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT , ,95

12 SAMHÄLLSANSVARSRAPPORT OCH ÅRSBERÄTTELSE Koncernens kassaflödesanalys Tusen euro Not Kassaflödet från affärsrörelsen Rörelsevinst Justeringar Transaktioner som inte medför betalningar Förändringar i rörelsekapitalet Förändring i räntefria fordringar Förändring i leverantörsskulder och övriga skulder Erhållen utdelning 3 2 Erhållen ränta Betald ränta -1 0 Kassaflödet från affärsrörelsen netto Kassaflödet från investeringsverksamheten Investeringar i materiella och immateriella tillgångar 10K Försäljning av materiella och immateriella tillgångar och placeringar Kassaflödet från investeringsverksamheten netto Kassaflödet från finansieringsverksamheten Förskottsbetalningar till Undervisnings- och kulturministeriet Kassaflödet från finansieringsverksamheten netto Förändring av likvida medel och övriga kortfristiga placeringar Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar i början av räkenskapsperioden Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar i slutet av räkenskapsperioden

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året Årsredovisning 2011 Innehåll VD:s översikt.... 1 Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens rapport över totalresultat... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens sammandrag över eget kapital.... 9 Koncernens

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL RAYs BOKSLUT 2013 INNEHÅLL 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Finansieringsanalys 15 Redovisningsprinciper för bokslutet 18 Noter till

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper Grunder för upprättande av redovisningen Koncernens finansiella rapporter upprättas med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Detta dokument är en översättning av det engelska originalet. LEAF Holland B.V. Amsterdam, Nederländerna ÅRSREDOVISNING FÖR 2011

Detta dokument är en översättning av det engelska originalet. LEAF Holland B.V. Amsterdam, Nederländerna ÅRSREDOVISNING FÖR 2011 Detta dokument är en översättning av det engelska originalet. LEAF Holland B.V. Amsterdam, Nederländerna ÅRSREDOVISNING FÖR 2011 Innehåll Styrelsens förvaltningsberättelse... 3 Koncernredovisning... 8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Notförteckning Sidan Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.............. 53 Not 2 Intäkter per väsentligt intäktsslag.................. 58 Not 3 Rapportering per segment......................

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer