CIM 25X SMS commands. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CIM 25X SMS commands. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS"

Transkript

1 CIM 25X SMS commands Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

2 2

3 CIM 25X SMS commands English (GB) Installation and operating instructions Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement Hrvatski (HR) Montažne i pogonske upute Latviešu (LV) Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Lietuviškai (LT) Įrengimo ir naudojimo instrukcija Slovenčina (SK) Návod na montáž a prevádzku Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu Table of contents 3

4 Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Allmänt Konfiguration av CIM 25X Grundläggande konfiguration Konfiguration för övervakning och styrning med SMS Konfiguration för uppringd GSM-anslutning Konfiguration för GPRS-anslutning Statuskommandon Styrkommandon CIM 25X Grundfosprodukt Meddelanden från CIM 25X No connection to product No mains supply, using battery Change GSM module battery GSM module battery low Översikt över kommandon Konfigurationskommandon för CIM 25X Statuskommandon för CIM 25X Styrkommandon för CIM 25X Statuskommandon för produkten Styrkommandon för produkten

5 1. Allmänt CIM 25X kan användas som SMS-gränssnitt för styrning och övervakning av Grundfosprodukter (till exempel E-pumpar och Hydro MPC tryckstegringssystem) ifrån mobiltelefon. Med korta SMS-meddelande kan t ex pump/pumpsystem startas och stoppas, börvärden ändras, status för viktiga pump/systemdata kontrolleras samt larm-och varningsmeddelande erhålls. De SMS-meddelanden som kan sändas av användaren och tolkas av CIM 25X kallas för SMS-kommandon. n består i allmänhet av: [åtkomstkod] <kommando> [parameter, parameter...] [ ] anger fält som används endast i speciella fall. < > anger obligatoriskt fält. Anm. All text som skickas till eller från CIM 25X är på engelska och kan inte ändras. Text visas i mobiltelefonens teckenfönster med teckensnittet Courier. Svenska (SE) [åtkomstkod] <kommando> [parameter, parameter...] * Antalet siffror beror på landet. Fyra siffror mellan 0 och 9. Åtkomstkoden måste aktiveras. Siffror framför <kommando> ignoreras vanligen om inte åtkomstkod är aktiverad. Mellanslag kan förekomma efter [åtkomstkod]. Ett godkänt kommando enligt beskrivning i följande avsnitt. Om en parameter anges efter kommandot måste det finnas ett eller flera mellanslag mellan kommandot och parametern. En eller flera giltiga paramerar för kommandot i fråga. Symboliska parametrar används enligt följande: <telefonnummer>: +XX YYY ZZZ ZZZZ (enligt ITU-T E164). Vid lokala samtal behöver + och landskod XX inte anges. * <åtkomstalternativ> LIST CODE BOTH NONE. Se avsnitt 2. Konfiguration av CIM 25X. <åtkomstkod>: Fyra siffror mellan 0 och 9 (fyrsiffrig kod). <alfanumerisk sträng>: Högst 50 tecken A-Z, a-z, 0-9. <APN-sträng>: Högst 64 tecken A-Z, a-z, 0-9, "-" och ".". Strängen får inte börja eller sluta med "-" eller ".". <veckodag>: ALL, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. <klockslag>: OFF, 0, 1, 2,, 24 (0=24). <installationsnamn>: Alla utskrivbara tecken utom och ":". <IP-adress>: xxx.xxx.xxx.xxx; xxx = [000; 255]. <portnummer>: <börvärde>: Standardinställning: Modbus = 502; GENIpro = Decimaltal med eller utan decimaltecken. Anm. Det görs ingen skillnad på versaler och gemener i kommandon. 255

6 Svenska (SE) 2. Konfiguration av CIM 25X Innan SMS-funktionerna i CIM 25X kan användas måste CIM 25X konfigureras med hjälp av kommandona i SMS-konfigurationen i det här avsnittet. na är indelade i fyra grupper: En grupp för grundläggande konfiguration och tre grupper för den typ av anslutning som ska upprättas. n för grundläggande konfiguration (obligatoriskt). Se avsnitt 2.1 Grundläggande konfiguration. n för konfiguration av CIM 25X för övervakning och styrning med SMS. Se avsnitt 2.2 Konfiguration för övervakning och styrning med SMS. n för konfiguration av CIM 25X för uppringd GSM-anslutning. Se avsnitt 2.3 Konfiguration för uppringd GSManslutning. n för konfiguration av CIM 25X för GPRS-anslutning. Se avsnitt 2.4 Konfiguration för GPRS-anslutning. Utför först grundläggande konfiguration, eftersom den är gemensam för samtliga tre anslutningstyper och krävs för alla installationer. Utför sedan konfigurationen för den typ av anslutning som ska upprättas. Standardinställningen fungerar i de flesta fall. Se även avsnitt 6. Översikt över kommandon. 2.1 Grundläggande konfiguration INIT <åtkomstkod> ROAMING <ON OFF> Detta kommando ska användas vid initiering av CIM 25X första gången den används. Numret till den mobiltelefon som används för att initiera CIM 25X kommer att läggas till i modulens interna telefonbok. Därefter kan kommandon ges från detta nummer eller efter angivande av åtkomstkoden, vilken måste bestå av fyra siffror från 0 till 9. Vänta tills CIM 25X har bekräftat ändringen med följande meddelande innan man fortsätter konfigurationen: INIT: <telefonnummer> added to the phone number list Access code: <åtkomstkod> Om CIM 25X redan initieras skickar den följande meddelande: INIT: Already initialised OBS: När kommandot INIT har angetts kan inställningarna endast ändras från det telefonnummer från vilket CIM 25X initierades eller med vald åtkomstkod före kommandot. Efter initieringen använder CIM 25X standardinställningar, och i de flesta fall behöver dessa inte ändras. Se avsnitt 6.1 Konfigurationskommandon för CIM 25X. Läs emellertid resten av tabellen och kontrollera att standardinställningarna motsvarar behoven. Om CIM 25X ska initieras på nytt senare (till exempel om åtkomstkoden glömts), hålls återställningsknappen på modulen nedtryckt minst 5 sekunder. Detta återställer standardinställningarna. t INIT måste sändas igen till CIM 25X. Mer information om maskinvaruåterställning finns i monterings- och driftsinstruktionen för GSM-modulen CIM 2XX. Med detta konfigurationskommando kan man ange om CIM 25X ska tilllåta roaming eller inte. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: ROAMING: changed to <ON OFF>Om roaming är inställd på OFF gäller detta för GSM-, SMS- och GPRSkommunikation. Om roaming är inställd på ON gäller detta för GSM- och SMS-kommunikation, medan roaming för GPRS-kommunikation tillåts endast om också GPRSROAMING är satt till ON. Standardinställning: ON. 256

7 2.2 Konfiguration för övervakning och styrning med SMS ACCESS <åtkomstalternativ> CODE <åtkomstkod> ADDNUMBER [telefonnummer] Välj åtkomstalternativ med detta konfigurationskommando: LIST Konfigurations- och styrmeddelanden kan endast skickas från nummer som finns i telefonboken i CIM 25X. CODE Den fyrsiffriga åtkomstkoden måste anges före samtliga konfigurations- och styrkommandon. BOTH Både LIST (telefonbok) och CODE (åtkomstkod) kan användas för åtkomstkontroll. Det räcker att ange endera för att få åtkomst. NONE Ingen åtkomstkontroll. Samtliga kommandon kan sändas från mobiltelefon utan åtkomstkontroll. Vänta tills CIM 25X har bekräftat ändringen med följande meddelande innan man fortsätter konfigurationen: ACCESS: changed to <åtkomstalternativ> Standardinställning: BOTH. Med detta konfigurationskommando kan man ändra den fyrsiffriga åtkomstkoden. Vänta tills CIM 25X har bekräftat ändringen med följande meddelande innan man fortsätter konfigurationen: CODE: changed to <åtkomstkod> Med detta konfigurationskommando kan man lägga till nummer i telefonboken i CMI 25X. Numret måste ha internationellt format, med + följt av landskod och telefonnummer. Vid lokala samtal behöver + och landskod inte anges. Telefonboken kan innehålla upp till fyra nummer. När ett telefonnummer lagts till bekräftar CIM 25X detta med följande meddelande: ADDNUMBER: <telefonnummer> added to the phone number list Meddelandet skickas både till det nummer kommandot skickats från och till det nummer som lagts till. Om parametern utelämnas läggs det telefonnummer till vilketmeddelandet skickats från. När CIM 25X initierats finns bara numret till den mobiltelefon som användes för initieringen i modulens interna telefonbok. Telefonboken kan visas med kommandot LIST. OBS: Om alla telefonnummer raderas säkerställ att åtkomstalterntivet inte är LIST, eftersom det skulle göra CIM 25X oåtkomlig och kräva maskinvaruåterställning (genom att återställningsknappen hålls intryckt i 5 sekunder) och omkonfigurering. Mer information om maskinvaruåterställning finns i monterings- och driftsinstruktionen för GSM-modulen CIM 2XX. Svenska (SE) 257

8 Svenska (SE) DELNUMBER [telefonnummer ALL] NAME <installationsnamn> Med detta konfigurationskommando kan man radera ett nummer som finns i telefonboken i CIM 25X. Om numret finns kommer det att raderas. CIM 25X bekräftar detta med följande meddelande: DELNUMBER: <telefonnummer> deleted from the phone number list Meddelandet skickas både till det nummer kommandot skickats från och till det nummer som raderats. Om parametern utelämnas raderas det telefonnummer som kommandot skickats från. Om parameter ALL anges raderas alla telefonnummer och CIM 25X skickar följande meddelande: DELNUMBER: Phone number list empty Telefonboken kan visas med kommandot LIST. OBS: Om alla telefonnummer raderas säkerställ att åtkomstalterntivet inte är LIST, eftersom det skulle göra CIM 25X oåtkomlig och kräva maskinvaruåterställning (genom att återställningsknappen hålls intryckt i 5 sekunder) och omkonfigurering. Mer information om maskinvaruåterställning finns i monterings- och driftsinstruktionen för GSM-modulen CIM 2XX. Med detta konfigurationskommando kan man ge CIM 25X ett installationsnamn med upp till 30 tecken. Detta namn kommer därefter att visas framför alla SMS-meddelanden från CIM 25X. Namn med över 30 tecken kortas automatiskt. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: <installationsnamn> NAME: New installation name stored Installationsnamnet kan raderas genom att ange ett installationsnamn utan tecken. CIM 25X skickar följande meddelande: NAME: Installation name cleared Standardinställning: Utan tecken. 258

9 När den här funktionen är aktiverad skickar CIM 25X regelbundet SMS med meddelande STATUS1 till alla nummer i telefonboken. Mer information om meddelandet STATUS1 finns i avsnitt 3. Statuskommandon. HEARTBEAT är ett konfigurationskommando för CIM 25X som kan användas för att ange klockslag och veckodag då meddelande ska skickas. Svenska (SE) <klockslag>: OFF, 0, 1, 2,..., anger 01:00, 12 anger 12:00, 0 eller 24 anger 00:00. OFF avaktiverar funktionen. <veckodag>: ALL, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. Om ALL anges skickas meddelandet varje dag. Om klockslaget sätts till OFF ignoreras parametern veckodag och kan utelämnas. OBS: Fler än en veckodag kan anges, separerade med kommatecken. HEARTBEAT <klockslag>, <veckodag>,..., <veckodag> CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: HEARTBEAT: Changed to <klockslag> o clock on <veckodag> eller HEARTBEAT: Changed to OFF Exempel på kommando: HEARTBEAT 12, MON, THU Detta kommando gör att synkroniseringsmeddelande skickas klockan 12:00 måndag och torsdag varje vecka. Synkroniseringsmeddelandet innehåller samma information som meddelandet STATUS1 och skickas till alla nummer i telefonboken. Exempel på synkroniseringsmeddelande: HEARTBEAT: Device OK Setpoint: 75 % Act. setpoint: 6,5 m Act. value: 6,2 m START from GSM CONTROL: Const press Forts. på nästa sida. 259

10 Svenska (SE) Device OK ersätts med larm-/varningstext om det föreligger ett fel i enheten. Se avsnitt 3. Statuskommandon. CIM 25X använder tillgänglig information om klockslag för funktionen. CIM 25X får normalt information om klockslag från GSM-nätet vid initiering och efter strömavbrott. Om denna tjänst inte finns i nätverket och funktionen för synkroniseringsmeddelande är aktiverad skickar CIM 25X följande meddelande: NOTICE: Your GSM network does not support time information. Please enter: "TIME yyyy, mm, dd, hh, mm" for the heartbeat function to work. OBS: Om meddelandet skickas för att funktionen för synkroniseringsmeddelande har aktiverats skickas det till det telefonnummer som använts för att aktivera funktionen. Om meddelandet skickas för att information om klockslag inte erhölls vid initiering skickas meddelandet till alla nummer i telefonboken. TIME <år>, <månad>, <dag>, <timme>, <minut> Om klockslag ställts in manuellt med kommandot TIME eller automatiskt från nätverket fungerar den interna realtidsklockan i CIM 25X korrekt så länge strömförsörjning finns. t GSMSETTINGS visar inställningarna. Standardinställning: OFF. Om GSM-nätet inte stöder klockslagsinformation för synkronisering av intern realtidsklocka i CIM 25X, kan detta kommando användas för att tillhandahålla informationen. Efter synkronisering går den interna realtidsklockan så länge CIM 25X har strömförsörjning eller är ansluten till resevbatteri. Parametrar: <år>: <månad>: 1-12 <dag>: 1-31 <timma>: 0-23 <minut>: 0-59 Om inställningen utförts korrekt skickar CIM 25X följande meddelande: TIME: Time has been set to <år> <månad> <dag> <timma>:<minut> <månad>: Månadsnamn med tre bokstäver. Exempel: t TIME 2010, 5, 6, 9, 30 ger följande meddelande: TIME: Time has been set to 2010 May 6 09:30 Om någon parameter saknas är utanför tillåtet område skickar CIM 25X följande meddelande: TIME: Illegal or missing command parameter Realtidsinställningen påverkar bara funktionen för synkronisering. t GSMSETTINGS visar inställningen för den interna realtidsklockan. 260

11 SMSALARM <ON OFF> SMSWARN <ON OFF> STATUSPROTECT <ON OFF> Med det här konfigurationskommandot kan man aktivera eller avaktivera sändning av varningsmeddelande från produkten i form av ett STATUS1-meddelande till alla nummer i telefonboken. Mer information om meddelandet STATUS1 finns i avsnitt 3. Statuskommandon. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: SMSALARM: changed to <ON OFF> Exempel på larmmeddelande för ett Hydro MPC tryckstegringssystem: ALARM APPEARED Water shortage (214) Setpoint 78 % Act. setpoint: 4,2 bar Act. value: 4,0 bar Stopped due to alarm Om funktionen är aktiverad sänds ett meddelande även då larmorsaken har försvunnit och produkten har återgått till normalt tillstånd. Innehållet i meddelandet är detsamma, men det kommer att lyda: ALARM DISAPPEARED. t GSMSETTINGS visar inställningen. Standardinställning: ON. Med det här konfigurationskommanot kan man aktivera/avaktivera sändning av varningsmeddelande från produkten i form av ett meddelande STATUS1 till alla nummer i telefonboken. Mer information om meddelandet STATUS1 finns i avsnitt 3. Statuskommandon. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: SMSWARN: changed to <ON OFF> Exempel på varningsmeddelande för ett Hydro MPC tryckstegringssystem: WARNING APPEARED Feedback sensor signal fault (171) Setpoint 78 % Act. setpoint: 4,2 bar Act. value: 4,0 bar START from GSM Om funktionen är aktiverad sänds även ett meddelande då orsaken till varningen har försvunnit och produkten har återgått till normalt tillstånd. Innehållet i meddelandet är detsamma, men meddelandet kommer att lyda: WARNING DISAPPEARED. t GSMSETTINGS visar inställningen. Standardinställning: ON. Som standard förhindrar åtkomstkontroll inte att statuskommandon verkställs. Endast obehöriga konfigurations- och styrkommandon blockeras. Om åtkomstkontroll ska tillämpas på alla kommandon (statusskydd) kan detta konfigurationskommando användas för att aktivera statusskydd. t GSMSETTINGS visar inställningen. Standardinställning: OFF. Svenska (SE) 261

12 Svenska (SE) SMSLIMIT <ON OFF> Samma händelsemeddelande kan inte skickas mer än 10 gånger i rad inom 24 timmar. Detta förhindrar att obegränsat antal identiska meddelanden skickas om Grundfosprodukten är i ett tillstånd där samma händelse inträffar upprepade gånger under en begränsad period. Dessutom kan högst 100 meddelanden skickas inom 24 timmar. t aktiverar/avaktiverar dessa två begränsningar. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: SMSLIMIT: changed to <ON OFF> Om begränsningarna är aktiverade och någon av gränserna uppnås skickar CIM 25X följande meddelande: SMS alarm/warning limit of 10 identical messages per day has been reached eller SMS alarm/warning limit of a total of 100 messages per day has been reached t GSMSETTINGS visar inställningen. Standardinställning: ON. 262

13 2.3 Konfiguration för uppringd GSM-anslutning t SCADASETTINGS visar status. SETSCADACODE <åtkomstkod> SCADACODE <ON OFF> MODBUSADDR <1-247> Ställer in en fyrsiffrig SCADA-åtkomstkod. Om SCADA-åtkomstkodskydd är inställd på ON (se nedan) måste SCADA-åtkomstkoden anges i Modbus-registret "ScadaPinCode" (Reg ) innan data kan skrivas till CIM 25X. För användning av SCADA-åtkomstkodskydd, se funktionsprofilen och användarhandboken för den aktuella produkten. Sätter SCADA-åtkomstkodskydd till ON eller OFF. Standardinställning: OFF. Normalt har Modbus-adressen ingen roll i GSM- eller GPRS-nät, eftersom SIM-kortets telefonnummer eller den tilldelade IP-adressen ersätter adresseringsmekanismen. Standard-Modbus-adressen fungerar vanligen, men den kan vid behov ändras med hjälp av det här kommandot. Standardinställning: 231. Svenska (SE) 2.4 Konfiguration för GPRS-anslutning t GPRSSETTINGS visar status. APN <APN-sträng> USERNAME <alfanumerisk sträng> PASSWORD <alfanumerisk sträng> AUTHENTICATION <NORMAL SECURE> CONNECTION <SERVER CLIENT DISABLED> GPRSROAMING <ON OFF> MODBUSPORT <portnummer> GENIPROPORT <portnummer> Ange APN (Access Point Name) enligt informationen från GPRSleverantören. Standardinställning: Utan tecken. Ange användarnamn för APN enligt informationen från GPRS-leverantören. I många fall behövs inget användarnamn. Standardinställning: Utan tecken. Ange lösenord för APN enligt informationen från GPRS-leverantören. I många fall behövs inget lösenord. Standardinställning: Utan tecken. Välj detta alternativ för inloggning till APN enligt informationen från GPRS-leverantören. I många fall behöver inställningen inte ändras. Standardinställning: NORMAL. CIM 25X stöder bara anslutningslägena SERVER och DISABLED. DISABLED kan användas för att avaktivera GPRS-anslutningen utan att behöva ta bort inställningarna i APN-strängen. Standardinställning: SERVER. Med detta kommando kan man aktivera/avaktivera GPRS-roaming om roaming för GSM- och SMS-kommunikation är aktiverad med kommandot ROAMING. Standardinställning: OFF. Standardinställningen av Modbus-portnummer behöver sällan ändras. Standardinställning: 502. Används för GPRS-anslutning till Grundfos PC Tool. Standardinställningen av GENIpro-portnummer behöver sällan ändras. Standardinställning:

14 Svenska (SE) SETGPRS <parametrar> Det går att konfigurera GPRS-anslutningen med detta enda flerparameterkommando. Parametrar: <APN>: APN-sträng eller IP-adress <Modbus-port>: <GENIpro-port>: <användarnamn>: alfanumerisk sträng <lösenord>: alfanumerisk sträng <verifiering>: NORMAL SECURE <anslutning>: SERVER CLIENT DISABLED <GPRS-roaming>: ON OFF Exempel 1: SETGPRS Grundfos.dk2.tdc,502,49152,Grundfos,4321, NORMAL,SERVER,OFF Exempel 2: SETGPRS Grundfos.dk2.tdc,502,49152,,,NORMAL I det andra exemplet har vissa parametrar utelämnats i mitten och i slutet av parametersträngen. CIM 25X bekräftar ändringen med samma meddelande som för statuskommandot GPRSSETTINGS. 264

15 3. Statuskommandon Statuskommandona används för att hämta information om status för CIM 25X och Grundfosprodukten. Se tabellen nedan. Förutom kommandona LIST, GPRSSETTINGS och SCADA omfattas kommandona inte av åtkomstkontroll (om inte STATUSPRO- TECT = ON), eftersom de inte ändrar något i CIM 25X eller Grundfosprodukten. Svenska (SE) GSMSETTINGS LIST SIGNALLEVEL Det här statuskommandot visar konfigurationsstatus för CIM 25X. Exempel på svar: Configuration status: Access control: CODE Heartbeat: At 12:00 Wed Roaming: OFF SMS alarm: ON SMS warning: ON SMS limit: ON TIME: 2010 Mar 29 08:35 Status protection: OFF Det här statuskommandot visar numren i telefonboken i CIM 25X. CIM 25X skickar ett meddelande med samtliga telefonnummer. Varje nummer tar en rad i anspråk. Exempel på svar: LIST: Om det inte finns några nummer i telefonboken skickar CIM 25X följande meddelande: LIST: Phone number list empty OBS: LIST är underställt åtkomstkontroll om annat åtkomstalternativ än NONE har valts. Det här statuskommandot visar information från CIM 25X om registrerad signalstyrka i GSM-nätet: (Not detected, 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) Exempel på svar: GSM signal level: Actual 100 % Average 50 % Actual är ögonblicksvärdet från CIM 25X, Average är det genomnsittliga värdet under den senaste timmen. OBS: Alla nätoperatörer stöder inte denna tjänst. 265

16 Svenska (SE) STATUS1/STATUS2 Dessa statuskommandon visar information från CIM 25X om Grundfosprodukten. Uppmätta värden är de värden som rapporteras från Grundfosprodukten. Innehållet i meddelandet beror på produkttyp. Exempel på STATUS1-meddelande för pump: Setpoint: 65 % of (0-10 bar) Act. setpoint: 6,5 bar Act. value: 5,2 bar START from GSM Control: Const. press. VERSION BATTERY NETWORK SCADA Exempel på STATUS2-meddelande för pump: Head: 8,4 m Flow: 24 m3/h Power: 1830 W Performance 79 % Energy: 4570 kwh Hours: 2568 h Detta statuskommando visar information som programversion för CIM 25X samt typ av Grundfosprodukt. Exempel på svar: CIM 25X V Telit Hydro MPC booster IMEI: IMSI: IMEI är utrustningens ID-nummer och IMSI är abonnentens ID-nummer. Detta statuskommando visar information om batteristatus om CIM 25X har batteri (tillval). Exempel på svar: External voltage: Yes Battery voltage: 3,5 V Battery temp: 37 C Battery charging: Yes Charging suspended: No Batteriladdning blockeras vid för hög temperatur. Detta statuskommando visar information om GSM-nät och nätoperatör. Exempel på svar: Operator: <operatör> Band: 900 MHz GSM roaming: Yes GPRS roaming: No Power on: 1672:32 h Detta statuskommando visar information om SCADA-inställningar. Exempel på svar: SCADA code: <access code> SCADA code: ON Modbus address: 231 OBS: För SCADA tillämpas åtkomstkontroll om annat alternativ än NONE är valt för åtkomstkontroll. 266

17 GSMDATA GPRSSETTINGS GPRSDATA GPRSSTATUS Detta statuskommando visar information om GSM-dataräknare. Exempel på svar: SMS sent: 4502 SMS received: 37 Dial-in: 188:22 h Call-back: 44:09 h Counter time: 1435:43 h Counter time in [h:min] since last GSM counter reset. Räknarna kan återställas med kommandot RESETGSM. Detta statuskommando visar information om inställningarna för GPRS-anslutningen. Exempel på svar: APN: Grundfos.dk2.tdc MODBUSPORT: 502 GENIPROPORT: USERNAME: - PASSWORD: - AUTHENTICATION: NORMAL CONNECTION: SERVER GPRSROAMING: ON SERVER *): OBS: För SCADA tillämpas åtkomstkontroll om annat alternativ än NONE är valt för åtkomstkontroll. *) Om anslutningsläge är CLIENT. Detta statuskommando visar information om Modbus TCP-status. Exempel på svar: Packets: Received: kb Sent: kb Counter time: 419:51 h> Packets: Summan av Modbus TCP och GENIpro TCP. Counter time: Tid sedan senaste nollställning av GPRS-räknare. Räknarna kan återställas med kommandot RESETGPRS. Det här statuskommandot visar information om GPRS-status. Exempel på svar: GPRS: CONNECTED IP: Modbus Port: 502 GENIpro Port: Modbus addr: 231 Socket 1: OPEN Socket 2: CLOSED Socket 3: CLOSED Socket 4: CLOSED Silence timeout: 60 min. Socket 1-3: Modbus TCP-anslutning. Socket 4: GENIpro TCP-anslutning. Svenska (SE) 267

18 Svenska (SE) 4. Styrkommandon 4.1 CIM 25X RESETGSM RESETGPRS Återställer GSM-dataräknare. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: RESETGSM: GSM data counters reset Återställer GPRS-dataräknare. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: RESETGPRS: GPRS data counters reset 4.2 Grundfosprodukt Med de styrkommandon som finns i tabellen nedan kan man ange reglertyp och driftsform samt ändra börvärde för Grundfosprodukten. CIM 25X bekräftar kommandot med ett STATUS1-meddelande till den mobiltelefon som kommandot skickades från. Om reglertyp, driftsform eller börvärde för en pump ändras försätts pumpen automatiskt i fjärrstyrd drift. Dessa inställningar sparas i CIM 25X vid eventuellt strömavbrott. De kan också ändras via uppringd GSM-anslutning eller GPRS-anslutning. Den senaste ändingen av inställningen gäller. Ändringar som görs via uppringd GSM-anslutning eller GPRS-anslutning sparas dock inte i CIM 25X vid eventuellt strömavbrott. OBS: Kommadona beror på Grundfosprodukt. Om ett kommando inte stöds av produkten ignorerar produkten kommandot och CIM 25X skickar följande meddelande: <kommando> Command not supported by connected device type OBS: För kommandona tillämpas åtkomstkontroll om annat alternativ än NONE är valt för åtkomstkontroll. OBS: Styrning av Hydro MPC med CIM 25X kräver inställning från manöverpanelen på CU 351. Inställningar > Sekundära funktioner > Styrkälla. Välj Bus. Ytterligare information finns i monteringsoch driftsinstruktionen för Hydro MPC i WebCAPS. E-pumpar UPE, MAGNA Hydro MPC Hydro Multi-E MP 204 CIU 252 RESETALARM REMOTE - - Återställer larm eller varning i Grundfosprodukten om felet har upphört. Produkten kommer att försöka starta om. Ställer in Grundfosprodukten för fjärrstyrd drift. (Grundfosprodukten styrs via CIM 25X.) LOCAL - - Ställer in Grundfosprodukten för lokalmanövrerad drift. (Börvärde, driftsform och reglertyp kan ändras på produkten eller med hjälp av Grundfos fjärrkontroll R100.) START - Startar Grundfosprodukten. STOP - Stoppar Grundfosprodukten. MIN MAX - - Ändrar Grundfosproduktens driftsform till Min. Produkten arbetar på min.kurvan. Ändrar Grundfosproduktens driftsform till Max. Produkten arbetar på max.kurvan. 268

19 E-pumpar UPE, MAGNA Hydro MPC Hydro Multi-E MP 204 CIU 252 SETPOINT <värde> - - CONSTCURVE CONSTPRESS PROPPRESS * AUTOADAPT - ** ALARMSIM <kod> - ** - WARNSIM <kod> - - * Endast TPE ** Endast MAGNA. Exempel 1 CIM 25X är konfigurerad med åtkomstalternativ CODE och åtkomstkoden är satt till "8977". Ett larm kan återställas med följande kommando: 8977 RESETALARM Exempel 2 Numret till din mobiltelefon finns i telefonboken i CIM 25X och alternativet för åtkomst är satt till BOTH (standardinställning). Börvärdet kan ändras till 4,5 m med följande kommando: SETPOINT 4,5 Observera att enheten för börvärdet inte ska skrivas som en del av kommandoparametern, eftersom den underförstått anges av skalningsenheten för återkopplingsvärdet. Skickar ett nytt börvärde till produkten. Om börvärdet är utanför tillåtet område ändras det automatiskt till närmaste värde som är inom tillåtet område. Beroende på det begränsade skalningsområdet och upplösningen kan det resulterande börvärdet avvika från det som skickades till produkten. Reglerad drift Börvärdet anges som ett decimalvärde, angivet till samma enhet som återkopplingsgivarens. t STATUS1 visar information om givarskalningen. OBS: Pumparna UPE och MAGNA använder alltid (m). Enheter i displaybilder på MPC kan avvika från "unit" om andra enheter än standard-si-enheter har valts för givarna. Oreglerad drift Börvärdet anges som ett decimalt värde, angivet i %. Detta kommando försätter Grundfosprodukten i reglertypen drift efter konstantkurva. Detta kommando försätter Grundfosprodukten i reglertypen konstanttrycksreglering. Detta kommando försätter Grundfosprodukten i reglertypen proportionaltrycksreglering. Detta kommando försätter Grundfosprodukten i reglertypen AUTO ADAPT. Detta kommando gör att Grundfosprodukten simulerar ett larm med en händelsekod. Om produkten stöder det valda larmet och SMSALARM är satt till ON reagerar produkten genom att till exempel skicka ett larmmeddelande. Detta kommando gör att Grundfosprodukten simulerar en varning med en händelsekod. Om produkten stöder den valda varningen och SMSWARN är satt till ON reagerar produkten genom att till exempel skicka ett varningsmeddelande. Svenska (SE) 269

20 Svenska (SE) 5. Meddelanden från CIM 25X CIM 25X skickar meddelanden vid fel eller andra särskilda förhållanden i själva modulen. Dessa meddelanden är desamma oberoende av Grundfosprodukten. De aktiveras/avaktiveras med kommandot SMSALARM <ON OFF>. Om SMSALARM är satt till ON skickas meddelanden till alla telefonnummer i telefonboken. OBS: Inget meddelande skickas om telefonboken är tom (om modulen till exempel inte initierats). Meddelandet aktiveras av en händelse. Om CIM 25X slås av och på (batteriet tas ut) skickas meddelandet igen om orsaken till meddelandet kvarstår. 5.1 No connection to product Om kommunikationen mellan CIM 25X och Grundfosprodukten avbryts under mer än 1 minut skickar CIM 25X följande meddelande till alla telefonnummer i telefonboken: GSM module error: No connection to product OBS: Om orsaken till avbrottet är att strömförsörjningen till produkten brutits skickar CIM 25X i stället följande meddelande: No mains supply, using battery. Se nedan. 5.3 Change GSM module battery Om CIM 25X registrerar att batteriet är urladdat och behöver bytas skickas följande meddelande till alla telefonnummer i telefonboken: GSM module error: Change GSM module battery OBS: Batteri är tillval för GSM-modulen för CIM 25X. 5.4 GSM module battery low Om CIM 25X registrerar att batteriet är urladdat och behöver bytas skickas följande meddelande till alla telefonnummer i telefonboken: GSM module error: GSM module battery low OBS: Batteri är tillval för GSM-modulen för CIM 25X. 5.2 No mains supply, using battery Om CIM 25X registrerar strömförsörjning från batteri skickas följande meddelande till alla telefonnummer i telefonboken: GSM module error: No mains supply, using battery Feltypen kommer antagligen att försvinna av sig själv, eftersom meddelandet vanligtvis utlöses av kortvarigt strömavbrott. Vid detta speciella fel (men inte vid de andra) sänder CIM 25X ett meddelande i vilket det står att felet försvunnit: GSM module: Mains supply returned Om batteriet är urladdat eller CIM 25X inte har något batteri registrerat vet CIM 25X inte om strömförsörjningen till Grundfosprodukten har brutits, eftersom modulen själv förlorar strömförsörjningen. Därför kan den inte sända något meddelande. När strömförsörjningen återställts skickar CIM 25X ett meddelande till användaren och meddelar att strömavbrott har förelegat: GSM module: Power on occurred 270

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONER, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 High temperature (air-cooled top) Monterings- och driftsinstruktion Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion

Läs mer

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- och driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- och driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- och driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkten

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2 Tele Radio T50 Manual Rev. IM-T50-001-A2 Svenska Produktbeskrivning... 35 Förberedelser... 36 Mottagare... 38 Programmering av mottagare... 41 Styrning av reläutgångar... 48 Felsökningsschema... 50 Service

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Snabbguide Lämplig för alla!

Snabbguide Lämplig för alla! Bruksanvisning 1 Snabbguide Lämplig för alla! Innehåll Snabbguide Lämplig för alla! Om AirPatrol 6 Indikationslampor 8 Knappar 10 Strömmatning 12 SIM-kort 12 Montering av AirPatrol 14 Testkörning av AirPatrol

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

OPERATING MANUAL. Part No.:R08019033605 OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English

OPERATING MANUAL. Part No.:R08019033605 OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English OPERATING MANUAL Operating Manual Wired Remote Controller Bedienungsanleitung Kabelfernbedienung Mode D emploi Télécommande reliée par fi l Bedieningsaanwijzing Niet-draadloze Afstandsbediening Manual

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 201, MI 202 and MI 301. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 201, MI 202 and MI 301. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 201, MI 202 and MI 301 Monterings- och driftsinstruktion Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen.

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Tempco GSM Controller

Tempco GSM Controller Tempco GSM Controller INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARHANDBOK SE GSM CONTROLLER ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 INSTALLATIONS- OCH DRIFTMANUAL GSM Controller

Läs mer

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER SE INTRODUKTION Automower GPS-kommunikationsenhet innehåller två huvudfunktioner; SMS-funktion och GPS-stöldskydd. SMS-funktionen ger möjlighet att kommunicera med

Läs mer

FULLSTÄNDIG MOBIL KONTROLL

FULLSTÄNDIG MOBIL KONTROLL GRUNDFOS GO GRUNDFOS GO FULLSTÄNDIG MOBIL KONTROLL GO MOBILE Med Grundfos GO får du marknadens mest omfattande mobila lösning för pumpstyrning, övervakning och driftassistans be think innovate GRUNDFOS

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

ITP R321 GSM telephone interface

ITP R321 GSM telephone interface ITP R321 GSM telephone interface Beskrivning av kommandon Här nedanför följer information om hur telefon-interfacets kommandon fungerar. Det visas hur SMS meddelanden kan se ut. För alla kommandon som

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Inlogging Anslut en dator till valfri LAN-port och surfa in på routern på adress: http://192.168.8.1 Användarnamn: admin Lösenord: admin OBS: För ökad säkerhet rekommenderar

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Garp Användarförening 1 mars 2006

Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp nu och i framtiden Bernt Olausson Vd, Microcraft Garp 3.17 - Fördjupning Djup och utökad funktion Användardrivet Integration 2007-03-05 2 Garps utvecklingsspår Hantering

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Tele Radio T50 Cheetah

Tele Radio T50 Cheetah Tele Radio T50 Cheetah INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T50-02AGSM SVENSKA/SWEDISH/ IM-T50-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...2 Förberedelser...3 Mottagare...5 Programmering av mottagare...8 Styrning

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Bruksanvisning GSM larm

Bruksanvisning GSM larm Bruksanvisning GSM larm GSM-larmet* används för att övervaka stängslets spänning. Om ett gränsvärde underskrids kan ett SMS skickas till upp till 5 sparade telefonnummer. Det styrs med SMS-kommandon i

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

UPT - Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included UPT. Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included

UPT - Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included UPT. Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included UPT Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included WWW Kundanpassat. Fullt modellutbud. Interna installationer inkluderade. Kundanpassat för att passa alla tillämpningar Finns antingen

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

Certified Machinery Safety Expert CMSE

Certified Machinery Safety Expert CMSE CMSE Certified Machinery Safety Expert CMSE 2 CMSE Certified Machinery Safety Expert Bli en CMSE Certified Machinery Safety Expert Kravet på maskiner har med den ökade användningen av automatiserings-

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Övervakningskamera Manual

Övervakningskamera Manual Övervakningskamera Manual 1 Innehållsförteckning 1 Egenskaper... 2 1.1 Allmänt....2 1.2 Kamerans konstruktion... 2 1.3 Information på skärmen... 3 1.4 Allmän information om kaameran... 4 2 Varningar...

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Lean inom IT En Introduktion

Lean inom IT En Introduktion Lean inom IT En Introduktion MPAB 2012-08-24 J Erikshammar Lean Poduction är en japansk produktionsfilosofi som syftar till att minmera slöseri, ständiga förbättringar och en flexibilitet i alla processer

Läs mer

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv Michelle Ekman, Energigas Sverige Med biogas i tankarna på Green Highway, Östersund, 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NÄTADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) ANSLUT KAMERAN TILL ROUTERN

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

MMC Driver. MMC-Driver 01. Bruksanvisning

MMC Driver. MMC-Driver 01. Bruksanvisning MMC Driver MMC-Driver 01 Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt... 63 Systeminstallation... 63 Systemkrav... 63 Ansluta MMC-diskenhet... 63 Anpassa BIOS... 64 Installera programvara... 64 Manövrering...

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Perfekt kombinerat: DORMA TS 93 med dörrkoordinator, elektromekanisk uppställning och inbyggd rökdetektorcentral.

Perfekt kombinerat: DORMA TS 93 med dörrkoordinator, elektromekanisk uppställning och inbyggd rökdetektorcentral. Perfekt kombinerat: DORMA TS 93 med dörrkoordinator, elektromekanisk uppställning och inbyggd rökdetektorcentral. I den nya DORMA Contur Design är rökdetektorcentralen inbyggd i glidskenan. På så sätt

Läs mer

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fordonsgasutvecklingen i Sverige Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Energigaser en

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

In Car Video IVSC-5501. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Bruks- och monteringsanvisning http://www.blaupunkt.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt... 8 Tillbehör... 8 Monterings- och säkerhetsanvisningar... 8 Leveransomfattning... 9 Montering...

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Vindkraftskonferens, Volvo Car Special Vehicles, Lennart Stegland Issue date: 2009-05-06, Security Class: Propriety Page 1

Vindkraftskonferens, Volvo Car Special Vehicles, Lennart Stegland Issue date: 2009-05-06, Security Class: Propriety Page 1 Page 1 towards zero Lennart Stegland, President Volvo Car Special Vehicles Foto:Per Westergård för Energimyndigheten Page 2 Page 3 Page 4 towards zero Page 5 CO2 by KWh Electricity Production by Country

Läs mer