CIM 25X SMS commands. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CIM 25X SMS commands. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS"

Transkript

1 CIM 25X SMS commands Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

2 2

3 CIM 25X SMS commands English (GB) Installation and operating instructions Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement Hrvatski (HR) Montažne i pogonske upute Latviešu (LV) Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Lietuviškai (LT) Įrengimo ir naudojimo instrukcija Slovenčina (SK) Návod na montáž a prevádzku Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu Table of contents 3

4 Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Allmänt Konfiguration av CIM 25X Grundläggande konfiguration Konfiguration för övervakning och styrning med SMS Konfiguration för uppringd GSM-anslutning Konfiguration för GPRS-anslutning Statuskommandon Styrkommandon CIM 25X Grundfosprodukt Meddelanden från CIM 25X No connection to product No mains supply, using battery Change GSM module battery GSM module battery low Översikt över kommandon Konfigurationskommandon för CIM 25X Statuskommandon för CIM 25X Styrkommandon för CIM 25X Statuskommandon för produkten Styrkommandon för produkten

5 1. Allmänt CIM 25X kan användas som SMS-gränssnitt för styrning och övervakning av Grundfosprodukter (till exempel E-pumpar och Hydro MPC tryckstegringssystem) ifrån mobiltelefon. Med korta SMS-meddelande kan t ex pump/pumpsystem startas och stoppas, börvärden ändras, status för viktiga pump/systemdata kontrolleras samt larm-och varningsmeddelande erhålls. De SMS-meddelanden som kan sändas av användaren och tolkas av CIM 25X kallas för SMS-kommandon. n består i allmänhet av: [åtkomstkod] <kommando> [parameter, parameter...] [ ] anger fält som används endast i speciella fall. < > anger obligatoriskt fält. Anm. All text som skickas till eller från CIM 25X är på engelska och kan inte ändras. Text visas i mobiltelefonens teckenfönster med teckensnittet Courier. Svenska (SE) [åtkomstkod] <kommando> [parameter, parameter...] * Antalet siffror beror på landet. Fyra siffror mellan 0 och 9. Åtkomstkoden måste aktiveras. Siffror framför <kommando> ignoreras vanligen om inte åtkomstkod är aktiverad. Mellanslag kan förekomma efter [åtkomstkod]. Ett godkänt kommando enligt beskrivning i följande avsnitt. Om en parameter anges efter kommandot måste det finnas ett eller flera mellanslag mellan kommandot och parametern. En eller flera giltiga paramerar för kommandot i fråga. Symboliska parametrar används enligt följande: <telefonnummer>: +XX YYY ZZZ ZZZZ (enligt ITU-T E164). Vid lokala samtal behöver + och landskod XX inte anges. * <åtkomstalternativ> LIST CODE BOTH NONE. Se avsnitt 2. Konfiguration av CIM 25X. <åtkomstkod>: Fyra siffror mellan 0 och 9 (fyrsiffrig kod). <alfanumerisk sträng>: Högst 50 tecken A-Z, a-z, 0-9. <APN-sträng>: Högst 64 tecken A-Z, a-z, 0-9, "-" och ".". Strängen får inte börja eller sluta med "-" eller ".". <veckodag>: ALL, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. <klockslag>: OFF, 0, 1, 2,, 24 (0=24). <installationsnamn>: Alla utskrivbara tecken utom och ":". <IP-adress>: xxx.xxx.xxx.xxx; xxx = [000; 255]. <portnummer>: <börvärde>: Standardinställning: Modbus = 502; GENIpro = Decimaltal med eller utan decimaltecken. Anm. Det görs ingen skillnad på versaler och gemener i kommandon. 255

6 Svenska (SE) 2. Konfiguration av CIM 25X Innan SMS-funktionerna i CIM 25X kan användas måste CIM 25X konfigureras med hjälp av kommandona i SMS-konfigurationen i det här avsnittet. na är indelade i fyra grupper: En grupp för grundläggande konfiguration och tre grupper för den typ av anslutning som ska upprättas. n för grundläggande konfiguration (obligatoriskt). Se avsnitt 2.1 Grundläggande konfiguration. n för konfiguration av CIM 25X för övervakning och styrning med SMS. Se avsnitt 2.2 Konfiguration för övervakning och styrning med SMS. n för konfiguration av CIM 25X för uppringd GSM-anslutning. Se avsnitt 2.3 Konfiguration för uppringd GSManslutning. n för konfiguration av CIM 25X för GPRS-anslutning. Se avsnitt 2.4 Konfiguration för GPRS-anslutning. Utför först grundläggande konfiguration, eftersom den är gemensam för samtliga tre anslutningstyper och krävs för alla installationer. Utför sedan konfigurationen för den typ av anslutning som ska upprättas. Standardinställningen fungerar i de flesta fall. Se även avsnitt 6. Översikt över kommandon. 2.1 Grundläggande konfiguration INIT <åtkomstkod> ROAMING <ON OFF> Detta kommando ska användas vid initiering av CIM 25X första gången den används. Numret till den mobiltelefon som används för att initiera CIM 25X kommer att läggas till i modulens interna telefonbok. Därefter kan kommandon ges från detta nummer eller efter angivande av åtkomstkoden, vilken måste bestå av fyra siffror från 0 till 9. Vänta tills CIM 25X har bekräftat ändringen med följande meddelande innan man fortsätter konfigurationen: INIT: <telefonnummer> added to the phone number list Access code: <åtkomstkod> Om CIM 25X redan initieras skickar den följande meddelande: INIT: Already initialised OBS: När kommandot INIT har angetts kan inställningarna endast ändras från det telefonnummer från vilket CIM 25X initierades eller med vald åtkomstkod före kommandot. Efter initieringen använder CIM 25X standardinställningar, och i de flesta fall behöver dessa inte ändras. Se avsnitt 6.1 Konfigurationskommandon för CIM 25X. Läs emellertid resten av tabellen och kontrollera att standardinställningarna motsvarar behoven. Om CIM 25X ska initieras på nytt senare (till exempel om åtkomstkoden glömts), hålls återställningsknappen på modulen nedtryckt minst 5 sekunder. Detta återställer standardinställningarna. t INIT måste sändas igen till CIM 25X. Mer information om maskinvaruåterställning finns i monterings- och driftsinstruktionen för GSM-modulen CIM 2XX. Med detta konfigurationskommando kan man ange om CIM 25X ska tilllåta roaming eller inte. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: ROAMING: changed to <ON OFF>Om roaming är inställd på OFF gäller detta för GSM-, SMS- och GPRSkommunikation. Om roaming är inställd på ON gäller detta för GSM- och SMS-kommunikation, medan roaming för GPRS-kommunikation tillåts endast om också GPRSROAMING är satt till ON. Standardinställning: ON. 256

7 2.2 Konfiguration för övervakning och styrning med SMS ACCESS <åtkomstalternativ> CODE <åtkomstkod> ADDNUMBER [telefonnummer] Välj åtkomstalternativ med detta konfigurationskommando: LIST Konfigurations- och styrmeddelanden kan endast skickas från nummer som finns i telefonboken i CIM 25X. CODE Den fyrsiffriga åtkomstkoden måste anges före samtliga konfigurations- och styrkommandon. BOTH Både LIST (telefonbok) och CODE (åtkomstkod) kan användas för åtkomstkontroll. Det räcker att ange endera för att få åtkomst. NONE Ingen åtkomstkontroll. Samtliga kommandon kan sändas från mobiltelefon utan åtkomstkontroll. Vänta tills CIM 25X har bekräftat ändringen med följande meddelande innan man fortsätter konfigurationen: ACCESS: changed to <åtkomstalternativ> Standardinställning: BOTH. Med detta konfigurationskommando kan man ändra den fyrsiffriga åtkomstkoden. Vänta tills CIM 25X har bekräftat ändringen med följande meddelande innan man fortsätter konfigurationen: CODE: changed to <åtkomstkod> Med detta konfigurationskommando kan man lägga till nummer i telefonboken i CMI 25X. Numret måste ha internationellt format, med + följt av landskod och telefonnummer. Vid lokala samtal behöver + och landskod inte anges. Telefonboken kan innehålla upp till fyra nummer. När ett telefonnummer lagts till bekräftar CIM 25X detta med följande meddelande: ADDNUMBER: <telefonnummer> added to the phone number list Meddelandet skickas både till det nummer kommandot skickats från och till det nummer som lagts till. Om parametern utelämnas läggs det telefonnummer till vilketmeddelandet skickats från. När CIM 25X initierats finns bara numret till den mobiltelefon som användes för initieringen i modulens interna telefonbok. Telefonboken kan visas med kommandot LIST. OBS: Om alla telefonnummer raderas säkerställ att åtkomstalterntivet inte är LIST, eftersom det skulle göra CIM 25X oåtkomlig och kräva maskinvaruåterställning (genom att återställningsknappen hålls intryckt i 5 sekunder) och omkonfigurering. Mer information om maskinvaruåterställning finns i monterings- och driftsinstruktionen för GSM-modulen CIM 2XX. Svenska (SE) 257

8 Svenska (SE) DELNUMBER [telefonnummer ALL] NAME <installationsnamn> Med detta konfigurationskommando kan man radera ett nummer som finns i telefonboken i CIM 25X. Om numret finns kommer det att raderas. CIM 25X bekräftar detta med följande meddelande: DELNUMBER: <telefonnummer> deleted from the phone number list Meddelandet skickas både till det nummer kommandot skickats från och till det nummer som raderats. Om parametern utelämnas raderas det telefonnummer som kommandot skickats från. Om parameter ALL anges raderas alla telefonnummer och CIM 25X skickar följande meddelande: DELNUMBER: Phone number list empty Telefonboken kan visas med kommandot LIST. OBS: Om alla telefonnummer raderas säkerställ att åtkomstalterntivet inte är LIST, eftersom det skulle göra CIM 25X oåtkomlig och kräva maskinvaruåterställning (genom att återställningsknappen hålls intryckt i 5 sekunder) och omkonfigurering. Mer information om maskinvaruåterställning finns i monterings- och driftsinstruktionen för GSM-modulen CIM 2XX. Med detta konfigurationskommando kan man ge CIM 25X ett installationsnamn med upp till 30 tecken. Detta namn kommer därefter att visas framför alla SMS-meddelanden från CIM 25X. Namn med över 30 tecken kortas automatiskt. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: <installationsnamn> NAME: New installation name stored Installationsnamnet kan raderas genom att ange ett installationsnamn utan tecken. CIM 25X skickar följande meddelande: NAME: Installation name cleared Standardinställning: Utan tecken. 258

9 När den här funktionen är aktiverad skickar CIM 25X regelbundet SMS med meddelande STATUS1 till alla nummer i telefonboken. Mer information om meddelandet STATUS1 finns i avsnitt 3. Statuskommandon. HEARTBEAT är ett konfigurationskommando för CIM 25X som kan användas för att ange klockslag och veckodag då meddelande ska skickas. Svenska (SE) <klockslag>: OFF, 0, 1, 2,..., anger 01:00, 12 anger 12:00, 0 eller 24 anger 00:00. OFF avaktiverar funktionen. <veckodag>: ALL, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. Om ALL anges skickas meddelandet varje dag. Om klockslaget sätts till OFF ignoreras parametern veckodag och kan utelämnas. OBS: Fler än en veckodag kan anges, separerade med kommatecken. HEARTBEAT <klockslag>, <veckodag>,..., <veckodag> CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: HEARTBEAT: Changed to <klockslag> o clock on <veckodag> eller HEARTBEAT: Changed to OFF Exempel på kommando: HEARTBEAT 12, MON, THU Detta kommando gör att synkroniseringsmeddelande skickas klockan 12:00 måndag och torsdag varje vecka. Synkroniseringsmeddelandet innehåller samma information som meddelandet STATUS1 och skickas till alla nummer i telefonboken. Exempel på synkroniseringsmeddelande: HEARTBEAT: Device OK Setpoint: 75 % Act. setpoint: 6,5 m Act. value: 6,2 m START from GSM CONTROL: Const press Forts. på nästa sida. 259

10 Svenska (SE) Device OK ersätts med larm-/varningstext om det föreligger ett fel i enheten. Se avsnitt 3. Statuskommandon. CIM 25X använder tillgänglig information om klockslag för funktionen. CIM 25X får normalt information om klockslag från GSM-nätet vid initiering och efter strömavbrott. Om denna tjänst inte finns i nätverket och funktionen för synkroniseringsmeddelande är aktiverad skickar CIM 25X följande meddelande: NOTICE: Your GSM network does not support time information. Please enter: "TIME yyyy, mm, dd, hh, mm" for the heartbeat function to work. OBS: Om meddelandet skickas för att funktionen för synkroniseringsmeddelande har aktiverats skickas det till det telefonnummer som använts för att aktivera funktionen. Om meddelandet skickas för att information om klockslag inte erhölls vid initiering skickas meddelandet till alla nummer i telefonboken. TIME <år>, <månad>, <dag>, <timme>, <minut> Om klockslag ställts in manuellt med kommandot TIME eller automatiskt från nätverket fungerar den interna realtidsklockan i CIM 25X korrekt så länge strömförsörjning finns. t GSMSETTINGS visar inställningarna. Standardinställning: OFF. Om GSM-nätet inte stöder klockslagsinformation för synkronisering av intern realtidsklocka i CIM 25X, kan detta kommando användas för att tillhandahålla informationen. Efter synkronisering går den interna realtidsklockan så länge CIM 25X har strömförsörjning eller är ansluten till resevbatteri. Parametrar: <år>: <månad>: 1-12 <dag>: 1-31 <timma>: 0-23 <minut>: 0-59 Om inställningen utförts korrekt skickar CIM 25X följande meddelande: TIME: Time has been set to <år> <månad> <dag> <timma>:<minut> <månad>: Månadsnamn med tre bokstäver. Exempel: t TIME 2010, 5, 6, 9, 30 ger följande meddelande: TIME: Time has been set to 2010 May 6 09:30 Om någon parameter saknas är utanför tillåtet område skickar CIM 25X följande meddelande: TIME: Illegal or missing command parameter Realtidsinställningen påverkar bara funktionen för synkronisering. t GSMSETTINGS visar inställningen för den interna realtidsklockan. 260

11 SMSALARM <ON OFF> SMSWARN <ON OFF> STATUSPROTECT <ON OFF> Med det här konfigurationskommandot kan man aktivera eller avaktivera sändning av varningsmeddelande från produkten i form av ett STATUS1-meddelande till alla nummer i telefonboken. Mer information om meddelandet STATUS1 finns i avsnitt 3. Statuskommandon. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: SMSALARM: changed to <ON OFF> Exempel på larmmeddelande för ett Hydro MPC tryckstegringssystem: ALARM APPEARED Water shortage (214) Setpoint 78 % Act. setpoint: 4,2 bar Act. value: 4,0 bar Stopped due to alarm Om funktionen är aktiverad sänds ett meddelande även då larmorsaken har försvunnit och produkten har återgått till normalt tillstånd. Innehållet i meddelandet är detsamma, men det kommer att lyda: ALARM DISAPPEARED. t GSMSETTINGS visar inställningen. Standardinställning: ON. Med det här konfigurationskommanot kan man aktivera/avaktivera sändning av varningsmeddelande från produkten i form av ett meddelande STATUS1 till alla nummer i telefonboken. Mer information om meddelandet STATUS1 finns i avsnitt 3. Statuskommandon. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: SMSWARN: changed to <ON OFF> Exempel på varningsmeddelande för ett Hydro MPC tryckstegringssystem: WARNING APPEARED Feedback sensor signal fault (171) Setpoint 78 % Act. setpoint: 4,2 bar Act. value: 4,0 bar START from GSM Om funktionen är aktiverad sänds även ett meddelande då orsaken till varningen har försvunnit och produkten har återgått till normalt tillstånd. Innehållet i meddelandet är detsamma, men meddelandet kommer att lyda: WARNING DISAPPEARED. t GSMSETTINGS visar inställningen. Standardinställning: ON. Som standard förhindrar åtkomstkontroll inte att statuskommandon verkställs. Endast obehöriga konfigurations- och styrkommandon blockeras. Om åtkomstkontroll ska tillämpas på alla kommandon (statusskydd) kan detta konfigurationskommando användas för att aktivera statusskydd. t GSMSETTINGS visar inställningen. Standardinställning: OFF. Svenska (SE) 261

12 Svenska (SE) SMSLIMIT <ON OFF> Samma händelsemeddelande kan inte skickas mer än 10 gånger i rad inom 24 timmar. Detta förhindrar att obegränsat antal identiska meddelanden skickas om Grundfosprodukten är i ett tillstånd där samma händelse inträffar upprepade gånger under en begränsad period. Dessutom kan högst 100 meddelanden skickas inom 24 timmar. t aktiverar/avaktiverar dessa två begränsningar. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: SMSLIMIT: changed to <ON OFF> Om begränsningarna är aktiverade och någon av gränserna uppnås skickar CIM 25X följande meddelande: SMS alarm/warning limit of 10 identical messages per day has been reached eller SMS alarm/warning limit of a total of 100 messages per day has been reached t GSMSETTINGS visar inställningen. Standardinställning: ON. 262

13 2.3 Konfiguration för uppringd GSM-anslutning t SCADASETTINGS visar status. SETSCADACODE <åtkomstkod> SCADACODE <ON OFF> MODBUSADDR <1-247> Ställer in en fyrsiffrig SCADA-åtkomstkod. Om SCADA-åtkomstkodskydd är inställd på ON (se nedan) måste SCADA-åtkomstkoden anges i Modbus-registret "ScadaPinCode" (Reg ) innan data kan skrivas till CIM 25X. För användning av SCADA-åtkomstkodskydd, se funktionsprofilen och användarhandboken för den aktuella produkten. Sätter SCADA-åtkomstkodskydd till ON eller OFF. Standardinställning: OFF. Normalt har Modbus-adressen ingen roll i GSM- eller GPRS-nät, eftersom SIM-kortets telefonnummer eller den tilldelade IP-adressen ersätter adresseringsmekanismen. Standard-Modbus-adressen fungerar vanligen, men den kan vid behov ändras med hjälp av det här kommandot. Standardinställning: 231. Svenska (SE) 2.4 Konfiguration för GPRS-anslutning t GPRSSETTINGS visar status. APN <APN-sträng> USERNAME <alfanumerisk sträng> PASSWORD <alfanumerisk sträng> AUTHENTICATION <NORMAL SECURE> CONNECTION <SERVER CLIENT DISABLED> GPRSROAMING <ON OFF> MODBUSPORT <portnummer> GENIPROPORT <portnummer> Ange APN (Access Point Name) enligt informationen från GPRSleverantören. Standardinställning: Utan tecken. Ange användarnamn för APN enligt informationen från GPRS-leverantören. I många fall behövs inget användarnamn. Standardinställning: Utan tecken. Ange lösenord för APN enligt informationen från GPRS-leverantören. I många fall behövs inget lösenord. Standardinställning: Utan tecken. Välj detta alternativ för inloggning till APN enligt informationen från GPRS-leverantören. I många fall behöver inställningen inte ändras. Standardinställning: NORMAL. CIM 25X stöder bara anslutningslägena SERVER och DISABLED. DISABLED kan användas för att avaktivera GPRS-anslutningen utan att behöva ta bort inställningarna i APN-strängen. Standardinställning: SERVER. Med detta kommando kan man aktivera/avaktivera GPRS-roaming om roaming för GSM- och SMS-kommunikation är aktiverad med kommandot ROAMING. Standardinställning: OFF. Standardinställningen av Modbus-portnummer behöver sällan ändras. Standardinställning: 502. Används för GPRS-anslutning till Grundfos PC Tool. Standardinställningen av GENIpro-portnummer behöver sällan ändras. Standardinställning:

14 Svenska (SE) SETGPRS <parametrar> Det går att konfigurera GPRS-anslutningen med detta enda flerparameterkommando. Parametrar: <APN>: APN-sträng eller IP-adress <Modbus-port>: <GENIpro-port>: <användarnamn>: alfanumerisk sträng <lösenord>: alfanumerisk sträng <verifiering>: NORMAL SECURE <anslutning>: SERVER CLIENT DISABLED <GPRS-roaming>: ON OFF Exempel 1: SETGPRS Grundfos.dk2.tdc,502,49152,Grundfos,4321, NORMAL,SERVER,OFF Exempel 2: SETGPRS Grundfos.dk2.tdc,502,49152,,,NORMAL I det andra exemplet har vissa parametrar utelämnats i mitten och i slutet av parametersträngen. CIM 25X bekräftar ändringen med samma meddelande som för statuskommandot GPRSSETTINGS. 264

15 3. Statuskommandon Statuskommandona används för att hämta information om status för CIM 25X och Grundfosprodukten. Se tabellen nedan. Förutom kommandona LIST, GPRSSETTINGS och SCADA omfattas kommandona inte av åtkomstkontroll (om inte STATUSPRO- TECT = ON), eftersom de inte ändrar något i CIM 25X eller Grundfosprodukten. Svenska (SE) GSMSETTINGS LIST SIGNALLEVEL Det här statuskommandot visar konfigurationsstatus för CIM 25X. Exempel på svar: Configuration status: Access control: CODE Heartbeat: At 12:00 Wed Roaming: OFF SMS alarm: ON SMS warning: ON SMS limit: ON TIME: 2010 Mar 29 08:35 Status protection: OFF Det här statuskommandot visar numren i telefonboken i CIM 25X. CIM 25X skickar ett meddelande med samtliga telefonnummer. Varje nummer tar en rad i anspråk. Exempel på svar: LIST: Om det inte finns några nummer i telefonboken skickar CIM 25X följande meddelande: LIST: Phone number list empty OBS: LIST är underställt åtkomstkontroll om annat åtkomstalternativ än NONE har valts. Det här statuskommandot visar information från CIM 25X om registrerad signalstyrka i GSM-nätet: (Not detected, 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) Exempel på svar: GSM signal level: Actual 100 % Average 50 % Actual är ögonblicksvärdet från CIM 25X, Average är det genomnsittliga värdet under den senaste timmen. OBS: Alla nätoperatörer stöder inte denna tjänst. 265

16 Svenska (SE) STATUS1/STATUS2 Dessa statuskommandon visar information från CIM 25X om Grundfosprodukten. Uppmätta värden är de värden som rapporteras från Grundfosprodukten. Innehållet i meddelandet beror på produkttyp. Exempel på STATUS1-meddelande för pump: Setpoint: 65 % of (0-10 bar) Act. setpoint: 6,5 bar Act. value: 5,2 bar START from GSM Control: Const. press. VERSION BATTERY NETWORK SCADA Exempel på STATUS2-meddelande för pump: Head: 8,4 m Flow: 24 m3/h Power: 1830 W Performance 79 % Energy: 4570 kwh Hours: 2568 h Detta statuskommando visar information som programversion för CIM 25X samt typ av Grundfosprodukt. Exempel på svar: CIM 25X V Telit Hydro MPC booster IMEI: IMSI: IMEI är utrustningens ID-nummer och IMSI är abonnentens ID-nummer. Detta statuskommando visar information om batteristatus om CIM 25X har batteri (tillval). Exempel på svar: External voltage: Yes Battery voltage: 3,5 V Battery temp: 37 C Battery charging: Yes Charging suspended: No Batteriladdning blockeras vid för hög temperatur. Detta statuskommando visar information om GSM-nät och nätoperatör. Exempel på svar: Operator: <operatör> Band: 900 MHz GSM roaming: Yes GPRS roaming: No Power on: 1672:32 h Detta statuskommando visar information om SCADA-inställningar. Exempel på svar: SCADA code: <access code> SCADA code: ON Modbus address: 231 OBS: För SCADA tillämpas åtkomstkontroll om annat alternativ än NONE är valt för åtkomstkontroll. 266

17 GSMDATA GPRSSETTINGS GPRSDATA GPRSSTATUS Detta statuskommando visar information om GSM-dataräknare. Exempel på svar: SMS sent: 4502 SMS received: 37 Dial-in: 188:22 h Call-back: 44:09 h Counter time: 1435:43 h Counter time in [h:min] since last GSM counter reset. Räknarna kan återställas med kommandot RESETGSM. Detta statuskommando visar information om inställningarna för GPRS-anslutningen. Exempel på svar: APN: Grundfos.dk2.tdc MODBUSPORT: 502 GENIPROPORT: USERNAME: - PASSWORD: - AUTHENTICATION: NORMAL CONNECTION: SERVER GPRSROAMING: ON SERVER *): OBS: För SCADA tillämpas åtkomstkontroll om annat alternativ än NONE är valt för åtkomstkontroll. *) Om anslutningsläge är CLIENT. Detta statuskommando visar information om Modbus TCP-status. Exempel på svar: Packets: Received: kb Sent: kb Counter time: 419:51 h> Packets: Summan av Modbus TCP och GENIpro TCP. Counter time: Tid sedan senaste nollställning av GPRS-räknare. Räknarna kan återställas med kommandot RESETGPRS. Det här statuskommandot visar information om GPRS-status. Exempel på svar: GPRS: CONNECTED IP: Modbus Port: 502 GENIpro Port: Modbus addr: 231 Socket 1: OPEN Socket 2: CLOSED Socket 3: CLOSED Socket 4: CLOSED Silence timeout: 60 min. Socket 1-3: Modbus TCP-anslutning. Socket 4: GENIpro TCP-anslutning. Svenska (SE) 267

18 Svenska (SE) 4. Styrkommandon 4.1 CIM 25X RESETGSM RESETGPRS Återställer GSM-dataräknare. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: RESETGSM: GSM data counters reset Återställer GPRS-dataräknare. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: RESETGPRS: GPRS data counters reset 4.2 Grundfosprodukt Med de styrkommandon som finns i tabellen nedan kan man ange reglertyp och driftsform samt ändra börvärde för Grundfosprodukten. CIM 25X bekräftar kommandot med ett STATUS1-meddelande till den mobiltelefon som kommandot skickades från. Om reglertyp, driftsform eller börvärde för en pump ändras försätts pumpen automatiskt i fjärrstyrd drift. Dessa inställningar sparas i CIM 25X vid eventuellt strömavbrott. De kan också ändras via uppringd GSM-anslutning eller GPRS-anslutning. Den senaste ändingen av inställningen gäller. Ändringar som görs via uppringd GSM-anslutning eller GPRS-anslutning sparas dock inte i CIM 25X vid eventuellt strömavbrott. OBS: Kommadona beror på Grundfosprodukt. Om ett kommando inte stöds av produkten ignorerar produkten kommandot och CIM 25X skickar följande meddelande: <kommando> Command not supported by connected device type OBS: För kommandona tillämpas åtkomstkontroll om annat alternativ än NONE är valt för åtkomstkontroll. OBS: Styrning av Hydro MPC med CIM 25X kräver inställning från manöverpanelen på CU 351. Inställningar > Sekundära funktioner > Styrkälla. Välj Bus. Ytterligare information finns i monteringsoch driftsinstruktionen för Hydro MPC i WebCAPS. E-pumpar UPE, MAGNA Hydro MPC Hydro Multi-E MP 204 CIU 252 RESETALARM REMOTE - - Återställer larm eller varning i Grundfosprodukten om felet har upphört. Produkten kommer att försöka starta om. Ställer in Grundfosprodukten för fjärrstyrd drift. (Grundfosprodukten styrs via CIM 25X.) LOCAL - - Ställer in Grundfosprodukten för lokalmanövrerad drift. (Börvärde, driftsform och reglertyp kan ändras på produkten eller med hjälp av Grundfos fjärrkontroll R100.) START - Startar Grundfosprodukten. STOP - Stoppar Grundfosprodukten. MIN MAX - - Ändrar Grundfosproduktens driftsform till Min. Produkten arbetar på min.kurvan. Ändrar Grundfosproduktens driftsform till Max. Produkten arbetar på max.kurvan. 268

19 E-pumpar UPE, MAGNA Hydro MPC Hydro Multi-E MP 204 CIU 252 SETPOINT <värde> - - CONSTCURVE CONSTPRESS PROPPRESS * AUTOADAPT - ** ALARMSIM <kod> - ** - WARNSIM <kod> - - * Endast TPE ** Endast MAGNA. Exempel 1 CIM 25X är konfigurerad med åtkomstalternativ CODE och åtkomstkoden är satt till "8977". Ett larm kan återställas med följande kommando: 8977 RESETALARM Exempel 2 Numret till din mobiltelefon finns i telefonboken i CIM 25X och alternativet för åtkomst är satt till BOTH (standardinställning). Börvärdet kan ändras till 4,5 m med följande kommando: SETPOINT 4,5 Observera att enheten för börvärdet inte ska skrivas som en del av kommandoparametern, eftersom den underförstått anges av skalningsenheten för återkopplingsvärdet. Skickar ett nytt börvärde till produkten. Om börvärdet är utanför tillåtet område ändras det automatiskt till närmaste värde som är inom tillåtet område. Beroende på det begränsade skalningsområdet och upplösningen kan det resulterande börvärdet avvika från det som skickades till produkten. Reglerad drift Börvärdet anges som ett decimalvärde, angivet till samma enhet som återkopplingsgivarens. t STATUS1 visar information om givarskalningen. OBS: Pumparna UPE och MAGNA använder alltid (m). Enheter i displaybilder på MPC kan avvika från "unit" om andra enheter än standard-si-enheter har valts för givarna. Oreglerad drift Börvärdet anges som ett decimalt värde, angivet i %. Detta kommando försätter Grundfosprodukten i reglertypen drift efter konstantkurva. Detta kommando försätter Grundfosprodukten i reglertypen konstanttrycksreglering. Detta kommando försätter Grundfosprodukten i reglertypen proportionaltrycksreglering. Detta kommando försätter Grundfosprodukten i reglertypen AUTO ADAPT. Detta kommando gör att Grundfosprodukten simulerar ett larm med en händelsekod. Om produkten stöder det valda larmet och SMSALARM är satt till ON reagerar produkten genom att till exempel skicka ett larmmeddelande. Detta kommando gör att Grundfosprodukten simulerar en varning med en händelsekod. Om produkten stöder den valda varningen och SMSWARN är satt till ON reagerar produkten genom att till exempel skicka ett varningsmeddelande. Svenska (SE) 269

20 Svenska (SE) 5. Meddelanden från CIM 25X CIM 25X skickar meddelanden vid fel eller andra särskilda förhållanden i själva modulen. Dessa meddelanden är desamma oberoende av Grundfosprodukten. De aktiveras/avaktiveras med kommandot SMSALARM <ON OFF>. Om SMSALARM är satt till ON skickas meddelanden till alla telefonnummer i telefonboken. OBS: Inget meddelande skickas om telefonboken är tom (om modulen till exempel inte initierats). Meddelandet aktiveras av en händelse. Om CIM 25X slås av och på (batteriet tas ut) skickas meddelandet igen om orsaken till meddelandet kvarstår. 5.1 No connection to product Om kommunikationen mellan CIM 25X och Grundfosprodukten avbryts under mer än 1 minut skickar CIM 25X följande meddelande till alla telefonnummer i telefonboken: GSM module error: No connection to product OBS: Om orsaken till avbrottet är att strömförsörjningen till produkten brutits skickar CIM 25X i stället följande meddelande: No mains supply, using battery. Se nedan. 5.3 Change GSM module battery Om CIM 25X registrerar att batteriet är urladdat och behöver bytas skickas följande meddelande till alla telefonnummer i telefonboken: GSM module error: Change GSM module battery OBS: Batteri är tillval för GSM-modulen för CIM 25X. 5.4 GSM module battery low Om CIM 25X registrerar att batteriet är urladdat och behöver bytas skickas följande meddelande till alla telefonnummer i telefonboken: GSM module error: GSM module battery low OBS: Batteri är tillval för GSM-modulen för CIM 25X. 5.2 No mains supply, using battery Om CIM 25X registrerar strömförsörjning från batteri skickas följande meddelande till alla telefonnummer i telefonboken: GSM module error: No mains supply, using battery Feltypen kommer antagligen att försvinna av sig själv, eftersom meddelandet vanligtvis utlöses av kortvarigt strömavbrott. Vid detta speciella fel (men inte vid de andra) sänder CIM 25X ett meddelande i vilket det står att felet försvunnit: GSM module: Mains supply returned Om batteriet är urladdat eller CIM 25X inte har något batteri registrerat vet CIM 25X inte om strömförsörjningen till Grundfosprodukten har brutits, eftersom modulen själv förlorar strömförsörjningen. Därför kan den inte sända något meddelande. När strömförsörjningen återställts skickar CIM 25X ett meddelande till användaren och meddelar att strömavbrott har förelegat: GSM module: Power on occurred 270

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONER, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 High temperature (air-cooled top) Monterings- och driftsinstruktion Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GT-H, GT-HR, GT-U. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GT-H, GT-HR, GT-U. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GT-H, GT-HR, GT-U Monterings- och driftsinstruktion Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro Multi-S Monterings- och driftsinstruktion Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida

Läs mer

ETT BRETT PROGRAM AV KVALITETSPUMPAR 50 Hz

ETT BRETT PROGRAM AV KVALITETSPUMPAR 50 Hz ETT BRETT PROGRAM AV KVALITETSPUMPAR 50 Hz GRUNDFOS En världsomspännande verksamhet Med ca 14 800 medarbetare och en årlig produktion av ca 16 miljoner pumpenheter, är Grundfos en av världens ledande

Läs mer

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 TUTA S30 SMS Strömbrytare Bruksanvisning Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 Sida - 1 - av 24 Tack för att du köpt Tuta S30 SMS Strömbrytare Tuta S30 SMS Strömbrytare

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering ER-S-SMS Ver 2.01; 2.00-2.xx ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Sid 1 Allmänt om ER-SMART SMS: ER-SMART

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera 1 Instruktion 1.1 Allmän beskrivning Denna åtelkamera är en digital helt automatisk infraröd övervakningskamera med MMS- funktion, som utlöses när

Läs mer

Användarhandbok BEHANDLINGSSYSTEM FÖR DIABETES

Användarhandbok BEHANDLINGSSYSTEM FÖR DIABETES Användarhandbok BEHANDLINGSSYSTEM FÖR DIABETES 6025179-045_a REF MMT-7335 2010 Medtronic MiniMed, Inc. Med ensamrätt. Paradigm Veo är ett varumärke som tillhör Medtronic MiniMed, Inc. Paradigm, Paradigm

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se Användarmanual YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm www.yachtsafe.se Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Båtlarm och YachtSafe Utombordslarm. Larmen

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

Time Care Pool. Vikarie. Version: Time Care Pool 3.3 Uppdaterat: 2013-07-08

Time Care Pool. Vikarie. Version: Time Care Pool 3.3 Uppdaterat: 2013-07-08 Time Care Pool Vikarie Version: Time Care Pool 3.3 Uppdaterat: 2013-07-08 Version: Time Care Pool 3.3 Användarhandledning för Vikarier Page 1 of 27 Innehållsförteckning 1 KONTAKTLISTA... 4 2 ALLMÄNT...

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Time Care Pool. Vikarie. Uppdaterat: 2013-07-08

Time Care Pool. Vikarie. Uppdaterat: 2013-07-08 Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2013-07-08 Uppdaterat: 2012-12-31 Användarhandledning för Vikarier Page 1 of 27 Innehållsförteckning 1 KONTAKTLISTA... 4 2 ALLMÄNT... 5 2.1 Allmänt om SMS... 6 2.1.1

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

ELEKTRONISK ANTECKNINGSBOK EL-6850 EL-6890 BRUKSANVISNING

ELEKTRONISK ANTECKNINGSBOK EL-6850 EL-6890 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Användning av anteckningsboken för första gången... 1 När onormala förhållanden resulterar i felfunktion... 1 Automatiskt strömfrånslag... 1 Bakgrundsbelysning... 1 Inställning av LCD-skärmens

Läs mer