Delårsrapport januari-juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-juni 2011"

Transkript

1 PRESSINFORMATION 275S Delårsrapport januari-juni 2011 Täby, 12 juli Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan som Micronic Mydata AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2011, kl Andra kvartalet april-juni 2011 (jämförelsesiffror avser samma period 2010) Nettoomsättningen uppgick till 244 (346) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -36 (47) MSEK. Justerat rörelseresultatet uppgick till -27 (66) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,44 (0,55) SEK Orderingången uppgick till 313 (292) MSEK Delårsperioden januari-juni 2011 (jämförelsesiffror avser samma period 2010) Nettoomsättningen uppgick till 499 (505) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -55 (-23) MSEK. Justerat rörelseresultatet uppgick till -37 (15) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,70 (-0,54) SEK. Orderingången uppgick till 625 (628) MSEK. Orderstocken den 30 juni var 272 (174) MSEK. Framtidsutsikter Styrelsens bedömning är oförändrad att försäljningen under 2011 kommer att ligga i intervallet MSEK. Försäljningen 2010 uppgick till MSEK. Ett starkt första halvår för ytmontering Affärsområde ytmontering har haft stark orderingång och försäljning under första halvåret. Vi har genomfört en framgångsrik lansering av den snabbare MY100eserien för montering av komponenter på kretskort och de första systemen har redan skeppats till kunderna. MY500, en unik produkt som erbjuder kunder stencilfri applicering av lodpasta, går också starkt och orderingången har dubblerats under första halvåret jämfört med förra året. Jordbävningen i Japan har påverkat affärsområde mönsterritare i det kortare perspektivet då enorma insatser fokuserats på att återställa den japanska industrin. Trots katastrofens omfattning är vår uppfattning att utvecklingen av elektronikindustrin inte påverkas långsiktigt och att tillverkningen av elektronikprodukter och platta skärmar kommer att fortsätta öka. På maskritarsidan har vi under kvartalet fått order på två system, varav en order från en ny kund i Kina. Efterfrågan på pekplattor, smartphones och annan mobil elektronik skapar affärsmöjligheter då behoven av fotomasker ökar för bildskärmar, halvledare och elektronisk kapsling. Under första halvåret har koncernens eftermarknadsaffär vuxit med tio procent och utgör en stabil bas för tillväxt och uthållig lönsamhet. Under tredje kvartalet kommer ett LDI-system att skeppas till ytterligare en samarbetspartner för utvärdering av vår teknik. Samtidigt fortgår utvärderingen av det första systemet. Systemen testas inom olika tillämpningsområden. Under första halvåret 2011 redovisar koncernen en försäljningstillväxt på tio procent rensat för valutaeffekter. Under kvartalet har vi sjösatt våra värderingar. Med passion för affärer, teknologi och människor utvecklar vi Micronic Mydata till ett globalt högteknologiskt tillväxtföretag med uthållig lönsamhet. Peter Uddfors, VD och koncernchef Andra kvartalet 2011, sid 1 av 13

2 Koncernen i sammandrag MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Nettoomsättning 243,5 345,6 498,5 504, , ,8 Bruttovinst 104,9 187,7 210,7 241,9 601,9 633,1 Bruttomarginal 43,1% 54,3% 42,3% 47,9% 47,0% 49,2% Rörelseresultat -35,7 46,6-55,0-23,3 40,7 72,5 Rörelsemarginal -14,7% 13,5% -11,0% -4,6% 3,2% 5,6% Justerat rörelseresultat -26,7 66,2-37,4 14,8 91,3 143,6 Justerad rörelsemarginal -11,0% 19,2% -7,5% 2,9% 7,1% 11,2% Resultat per aktie, SEK -0,44 0,55-0,70-0,54 0,05 0,45 Kassaflöde 25,1 164,1-0,2 124,3 183,9 308,4 Orderingång 312,6 291,8 625,3 627, , ,6 Orderstock 271,8 174,0 152,8 1) Justerat rörelseresultat är justerat för aktiverad utveckling samt avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Första kvartalet Affärsområde ytmontering visade stark orderingång och försäljning. Affärsområde mönsterritare fick order på en maskritare. Jordbävningen i Japan påverkar på kort sikt verksamheten främst inom mönsterritare. Andra kvartalet Affärsområde ytmontering visade fortsatt stark orderingång och försäljning. Lanseringen av den snabbare maskinserien MY100e genomfördes. Affärsområde mönsterritare fick order på två maskritare för elektronikproduktion, varav en order kom från en ny kund i Kina. Företaget erhöll ISO 9001:2008 certifiering, vilket bekräftar de goda resultaten av integrationen med avseende på väsentliga processer i verksamheten. MSEK MSEK Rullande 12 månader Q4-09 Q1-10 Q2 Q3 Q4 Q1-11 Q2 Nettoomsättning Orderingång Rullande 12 månader Q4-09 Q1-10 Q2 Q3 Q4 Q1-11 Q2 10% 0% -10% -20% -30% -40% Nettoomsättning Rörelsemarginal Andra kvartalet 2011, sid 2 av 13

3 Intäkter och orderingång Intäkter och orderingång per affärsområde MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Intäkter Mönsterritare 66,2 214,0 141,3 274,6 539,2 672,5 Ytmontering 177,3 131,6 357,2 229,9 742,6 615,3 Totalt 243,5 345,6 498,5 504, , ,8 Orderingång Mönsterritare 116,1 117,3 262,9 328,8 609,2 675,1 Ytmontering 196,5 174,5 362,4 299,1 775,8 712,5 Totalt 312,6 291,8 625,3 627, , ,6 Orderstock Mönsterritare 1) 134,2 70,0 20,4 Ytmontering 137,6 104,0 132,4 Totalt 271,8 174,0 152,8 1) Orderstocken inom affärsområde mönsterritare avser enbart system. Andra kvartalet april-juni 2011 Försäljningen under andra kvartalet 2011 har påverkats av negativa valutakurseffekter. Omräknat till samma valutakurser som rådde under motsvarande period föregående år, uppgår försäljningen till 275 MSEK. Den minskade försäljningen förklaras också av att inga systemleveranser skett inom affärsområde mönsterritare. Orderingången, som inkluderar eftermarknadsförsäljning för båda affärsområdena, uppgick under andra kvartalet till 313 (292) MSEK. Orderingången för affärsområde mönsterritare omfattar 1 (1) maskritare för halvledartillämpningar och 1 (0) maskritare för tillämpningar inom elektronisk kapsling. Orderingången för affärsområde ytmontering speglar det fortsatt positiva marknadsläget för ytmonteringssystem. Delårsperioden januari-juni 2011 Försäljningsminskningen för koncernen förklaras av att inga systemleveranser skett inom affärsområde mönsterritare samt av negativa valutakurseffekter. Försäljningen under delårsperioden, omräknat till samma valutakurser som rådde under motsvarande period föregående år, uppgår till 553 MSEK. Den positiva försäljningsutvecklingen inom affärsområde ytmontering visar på ett fortsatt positivt investeringsklimat på marknaden för ytmonteringssystem. Orderingången, som inkluderar eftermarknadsförsäljning för båda affärsområdena, uppgick till 625 (628) MSEK. Orderingången för affärsområde mönsterritare omfattar 2 (1) maskritare för halvledartillämpningar, 1 (1) maskritare samt 0 (1) direktritare LDI för tillämpningar inom elektronisk kapsling. Orderstocken var vid delårsperiodens utgång 272 (174) MSEK och omfattar mönsterritare till ett värde av 134 (70) MSEK och ytmonteringsutrustning till ett värde av 138 (104) MSEK. Andra kvartalet 2011, sid 3 av 13

4 Resultatutveckling Bruttomarginal och rörelseresultat per affärsområde Bruttovinst MSEK/Bruttomarginal % april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Bruttovinst, mönsterritare 31,2 135,8 65,9 153,4 287,1 374,6 Bruttomarginal, mönsterritare 47% 63% 47% 56% 53% 56% Bruttovinst, ytmontering 73,7 51,9 144,8 88,5 314,9 258,6 Bruttomarginal, ytmontering 42% 39% 41% 38% 42% 42% Bruttovinst, koncernen 104,9 187,7 210,7 241,9 601,9 633,1 Bruttomarginal, koncernen 43% 54% 42% 48% 47% 49% Rörelseresultat, MSEK Mönsterritare -56,6 48,6-100,8-16,3-62,2 22,3 Ytmontering 22,5-0,4 49,1-3,8 109,7 56,8 Avskrivningar övervärden i immateriella tillgångar -1,6-1,6-3,2-3,2-6,5-6,5 Redovisat rörelseresultat -35,7 46,6-55,0-23,3 40,8 72,5 Justerat rörelseresultat 1) -26,7 66,2-37,4 14,8 91,3 143,6 varav jämförelsestörande poster Mönsterritare ,6-2,6 Ytmontering ,5-2, ,1-5,1 1) Justerat rörelseresultat är justerat för aktiverad utveckling samt avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Andra kvartalet april-juni 2011 Koncernens rörelseresultat uppgick under andra kvartalet 2011 till -36 (47) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -15 (14) procent. Rörelsemarginalen påverkas i hög grad av antalet sålda system inom affärsområde mönsterritare samt av den mix av system som levereras inom båda affärsområdena. Det negativa rörelseresultatet inom affärsområde mönsterritare förklaras bland annat av att inga maskritare levererats under perioden. Rörelseresultatet belastas dessutom av utvecklingskostnader för LDI-projektet som ännu inte genererar intäkter. Resultatförbättringen inom affärsområde ytmontering förklaras av en ökad försäljning i kombination med en förbättrad produktivitet i tillverkningen. Utgifter för forskning och utveckling har belastat rörelseresultatet under andra kvartalet med 66 (58) MSEK, varav 50 (43) MSEK är relaterat till mönsterritare och 16 (14) MSEK till ytmontering. En stor del av koncernens utvecklingsresurser har varit inriktat på att utveckla det nya LDI-systemet i nära samarbete med kunderna och andra samarbetspartners. Under andra kvartalet 2011 uppgick kostnaderna för utveckling av LDI till 47 (32) MSEK. Utvärderingen av det första LDI-systemet som levererades under fjärde kvartalet 2010 fortgår hos en samarbetspartner. Rörelseresultatet har även påverkats av aktiverad utveckling samt av avskrivningar på tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Rörelseresultatet justerat för dessa poster uppgick till -27 (66) MSEK. Under kvartalet har aktivering av utveckling skett med 3 (1) MSEK inom affärsområde ytmontering. Avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling har gjorts med 10 (19) MSEK, varav 7 (13) MSEK avser mönsterritare. Rörelseresultat har under andra kvartalet belastats med avskrivningar på övervärden, vilka identifierats i samband med förvärvet av Mydata, på 1 (1) MSEK. Delårsperioden januari-juni 2011 Koncernens rörelseresultat uppgick under första halvåret 2011 till -55 (-23) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på -11 (-5) procent. Rörelsemarginalen påverkas av antalet sålda system inom affärsområde mönsterritare samt av den mix av system som levereras inom båda affärsområdena. Det negativa rörelseresultatet inom affärsområde mönsterritare förklaras bland annat av att inga Andra kvartalet 2011, sid 4 av 13

5 maskritare levererats under perioden. Rörelseresultatet belastas dessutom av utvecklingskostnader för LDI-projektet som ännu inte genererar intäkter. Resultatförbättringen inom affärsområde ytmontering förklaras av en ökad försäljning i kombination med en förbättrad produktivitet i tillverkningen. Även koncernens eftermarknadsaffär visar en positiv utveckling, både vad gäller volym och lönsamhet. Utgifter för forskning och utveckling har belastat rörelseresultatet under första halvåret med 125 (119) MSEK, varav 91 (88) MSEK är relaterat till mönsterritare och 34 (31) MSEK till ytmontering. En stor del av koncernens utvecklingsresurser har varit inriktat på att utveckla det nya LDI-systemet i nära samarbete med kunderna och andra samarbetspartners. Under första halvåret 2011 uppgick kostnaderna för utveckling av LDI till 85 (60) MSEK. Utvärderingen av det första LDI-systemet som levererades under fjärde kvartalet 2010 fortgår hos en samarbetspartner. Rörelseresultatet har även påverkats av aktiverad utveckling samt av avskrivningar på tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Rörelseresultatet justerat för dessa poster uppgick till -37 (15) MSEK. Under första halvåret har aktivering av utveckling skett med 5 (2) MSEK inom affärsområde ytmontering. Avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling har gjorts med 21 (38) MSEK, varav 14 (26) MSEK avser mönsterritare. Koncernens rörelseresultat har under första halvåret belastats med avskrivningar på övervärden, vilka identifierats i samband med förvärvet av Mydata, på 2 (2) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av juni 2011 till 583 MSEK, vilket är lika med utgången av Kassaflödet under första halvåret uppgick till 0 (124) MSEK, varav rörelsen generade 17 (-73) MSEK. Förändringar av rörelsekapitalet har bidragit med 53 (-102) MSEK, i huvudsak en nettoeffekt av lägre kundfordringar och ett högre varulager. Investeringsverksamheten tog under första halvåret 14 (23) MSEK i anspråk, varav investeringar i utveckling 5 (2) MSEK inom affärsområde ytmontering. Övriga investeringar, 9 (21) MSEK, avser främst testutrustning för LDI-utveckling. Finansieringsverksamheten tog 2 MSEK i anspråk och avser en minskning av rörelserelaterade lån i utländska dotterbolag. Eget kapital Eget kapital uppgick vid delårsperiodens slut till MSEK, jämfört med MSEK i slutet av Antalet utestående aktier var vid periodens slut Resultatet per aktie före och efter utspädning, beräknat på genomsnittligt antal aktier, uppgick till -0,70 (-0,54) SEK. Det redovisade genomsnittliga antalet aktier har inte påverkats av någon utspädningseffekt av personaloptionsprogrammet med löptid 2007/2012 då börskursen markant understiger programmets fastställda lösenpris. Koncernens verksamhet Koncernen levererar kostnadseffektiva och nyskapande produktionslösningar till elektronikindustrin genom två affärsområden. Affärsområde mönsterritare säljer produkter för att rita mönster via fotomasker eller för att rita direkt på ett substrat. Fotomaskerna ritas med maskritare och direktritning sker med LDI. Mönsterritare används vid tillverkning av bildskärmar, halvledare samt vid elektronisk kapsling, som i sin tur används vid tillverkning av elektronikprodukter. Affärsområde ytmontering säljer avancerade system för stencilfri applicering av lodpasta på kretskort och för montering av komponenter på kretskort, som i sin tur används i tillverkningen av elektronikprodukter. Koncernen riktar sig till marknaden för flexibla ytmonteringssystem, så kallad högmix-produktion, i låga till medelstora produktionsvolymer. Koncernen strävar efter att vara ett globalt högteknologiskt tillväxtföretag med uthållig lönsamhet genom att utnyttja den fulla potentialen av nuvarande och framtida produkter. Andra kvartalet 2011, sid 5 av 13

6 Marknadsöversikt Mer utförlig marknadsinformation och marknadsdata presenteras i appendix till rapporten. Affärsområde mönsterritare Försäljningen under första halvåret avser enbart eftermarknad, inga system har levererats. Eftermarknadsaffären fortsätter att växa och visar, trots negativ valutapåverkan, en försäljningsökning på tre procent jämfört med första halvåret Merparten av kunderna har servicekontrakt på sina maskritarsystem. Med ökande volymer av fotomasker förutspås efterfrågan på servicekontrakt ligga kvar på en hög nivå. Även efterfrågan på andra eftermarknadsprodukter såsom uppgraderingar syftande att förbättra fotomaskens bildkvalitet och omlokalisering av system förväntas ligga på en stabil nivå. Marknadsutsikter maskritare för bildskärmstillämpningar Jordbävningskatastrofen i Japan fick vissa kortsiktiga konsekvenser för hela bildskärmsindustrin. Bedömningen är dock att den långsiktiga påverkan på industrin i allmänhet och på Micronic Mydata i synnerhet blir begränsad. Trenden mot mobila bildskärmar med hög upplösning och tillverkning i mer produktiva moderna anläggningar innebär att behovet av större och mer komplexa fotomasker ökar. Detta är positivt för Micronic Mydata då det ställer krav på att tillverkarna av fotomasker har tillgång till den senaste teknologin i sin produktion. Marknadsutsikter maskritare för halvledartillämpningar De tekniska utmaningarna ökar då storleken på halvledare successivt reduceras. Ett resultat av detta är att antalet fotomasker som behövs för att tillverka en halvledare ökar. Det innebär också att rittiderna blivit längre. Detta innebär möjligheter för Micronic Mydatas laserbaserade maskritare som kan användas för att rita de grövre fotomaskerna med hög produktivitet. Marknadsutsikter mönsterritare för tillämpningar inom elektronisk kapsling Marknaden för elektronisk kapsling drivs av behovet av högre volymer och samtidigt mer avancerad elektronik. Utvecklingen drivs framåt inom två huvudsakliga tillämpningsområden som sannolikt på sikt kommer att närma sig varandra, både produktmässigt och tekniskt. Det ena området (BGA) är processorer för datorer och domineras av prestandakrav medan det andra området (CSP) är mobila tillämpningar och upplever högre krav på formfaktor och effektförbrukning, det vill säga batteritid. De olika tillämpningsområdena domineras idag av olika aktörer. Utvärderingen av det Micronic Mydatas LDI-system som levererades under fjärde kvartalet 2010 fortgår hos en samarbetspartner. Ett system skeppas under tredje kvartalet 2011 till ytterligare en samarbetspartner för utvärdering av Micronic Mydatas LDI-teknik. Ingen fakturering bedöms ske under Affärsområde ytmontering Marknadsutsikter ytmonteringsutrustning Marknadsläget är fortsatt positivt för affärsområde ytmontering med en gynnsam utveckling på samtliga marknader. Systemförsäljningen har varit stark under första halvåret och visade på en positiv utveckling med 89 procent jämfört med samma period föregående år. Eftermarknadsförsäljningen visar på en fortsatt positiv utveckling, med en tillväxt på 15 procent under första halvåret 2011, jämfört med samma period föregående år. Den gynnsamma försäljningsutvecklingen under första halvåret 2011, i kombination med en stark orderingång, lanseringen av en ny snabbare maskinserie MY100e och halvledarmarknadens förväntade tillväxt under kommande år stärker uppfattningen om en fortsatt positiv utveckling för affärsområdet under Bedömningen är dock att det blir en lägre tillväxttakt jämfört med 2010 som var ett år med återhämtning efter lågkonjunkturen. Andra kvartalet 2011, sid 6 av 13

7 Framtidsutsikter På kort sikt kan koncernen märka tidsförskjutningar i orderingång och därmed försäljning av maskritare som en effekt av jordbävningen i Japan. Över tiden bedömer Micronic Mydata att efterfrågan på avancerade bildskärmar och elektroniska produkter består, vilket skapar efterfrågan på fotomasker och därmed på Micronic Mydatas mönsterritare. Micronic Mydata ser en fortsatt positiv marknadsutveckling för utrustning för ytmontering under 2011, bland annat som resultat av lanseringen av den nya maskinserien MY100e. Styrelsens bedömning är oförändrad att försäljningen under 2011 kommer att ligga i intervallet MSEK. Försäljningen 2010 uppgick till MSEK. Övrig information Moderbolaget Micronic Mydata AB är moderbolag i koncernen. Koncernens produktutveckling och försäljning av mönsterritare sker i moderbolaget. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 53 (178) MSEK. Inga systemleveranser skedde under första halvåret Rörelseresultatet uppgick till -140 (-29) MSEK. I moderbolaget tas alla kostnader för forskning och utveckling löpande i den takt de uppstår. Moderbolaget redovisar inte aktiverad utveckling i balansräkningen och därför inte heller avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling. Moderbolagets likvida medel uppgick vid utgången av delårsperioden till 407 MSEK, jämfört med 433 MSEK vid utgången av Medarbetare Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 558 (565). Antalet anställda vid periodens slut var 563 personer jämfört med 551 personer vid utgången av Moderbolaget hade vid periodens slut 237 anställda jämfört med 221 anställda vid utgången av Årsstämma Årsstämma hölls den 14 april. Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Rune Glavare, Magnus Lindquist, Lena Treschow Torell och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Anders Jonsson. Rune Glavare valdes till styrelsens ordförande och Lena Treschow Torell till styrelsens vice ordförande. Åke Svensson hade avböjt omval. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen, omfattande moderbolaget och de i koncernen ingående dotterbolagen är genom sina verksamheter utsatta för risker av både rörelse- och finansiell karaktär, vilka koncernen själva kan påverka i större eller mindre omfattning. Genom kontinuerliga processgenomgångar identifieras förekommande risker och bolaget tar ställning till hur dessa ska hanteras. För en detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för De risker som är mest framträdande i ett kortare perspektiv är orderingång och resultatet av de insatser som görs inom produktutveckling och lansering inom nya produktområden. På kort sikt kan koncernen märka tidsförskjutningar i orderingång och därmed försäljning som en effekt av jordbävningen i Japan. Andra kvartalet 2011, sid 7 av 13

8 Finansiell information Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns tillgängliga på webbplatsen En tryckt version av årsredovisningen för 2010 har distribuerats till samtliga aktieägare. Företags- och marknadsinformation Företagsinformation samt ytterligare produktinformation finns tillgängliga på svenska och engelska på webbplatsen samt i årsredovisningen för Rapporttillfällen Delårsrapport januari-september oktober 2011 Bokslutsrapport januari 2012 Årsstämma 26 april 2012 Delårsrapport januari-mars april 2012 Delårsrapport januari-juni juli 2012 Kontaktpersoner hos Micronic Mydata: Peter Uddfors Carina Wång VD och koncernchef CFO Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Täby, 12 juli 2011 Micronic Mydata AB (publ) Peter Uddfors Verkställande direktör Rune Glavare Katarina Bonde Anders Jonsson Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Magnus Lindquist Patrik Tigerschiöld Lena Treschow Torell Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för flexibel elektronikproduktion. Mönsterritare används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling. Ytmonteringsutrustningen, inklusive mjukvaruprogram, används för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort och för stencilfri applicering av lodpasta på mönsterkort. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har idag dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan Andra kvartalet 2011, sid 8 av 13

9 Granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Micronic Mydata AB (publ), org nr , per den 30 juni 2011 och den sexmånaders period som slutade per detta datum. Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 12 juli 2011 KPMG AB Anders Malmeby Auktoriserad revisor Andra kvartalet 2011, sid 9 av 14

10 RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Nettoomsättning 243,5 345,6 498,5 504, , ,8 Kostnad sålda varor -138,6-157,9-287,8-262,6-679,9-654,7 Bruttovinst 104,9 187,7 210,7 241,9 601,9 633,1 Forskning och Utveckling -74,8-77,3-142,3-157,3-303,1-318,1 Försäljningskostnader -31,7-28,4-57,5-53,8-122,8-119,1 Administrationskostnader -33,0-31,2-61,0-59,5-121,3-119,8 Övriga intäkter och kostnader -1,0-4,1-4,8 5,5-13,9-3,6 Rörelseresultat -35,7 46,6-55,0-23,3 40,8 72,5 Finansiella intäkter och kostnader 1,8-0,6 3,9-2,0 7,1 1,2 Resultat före skatt -34,0 46,0-51,1-25,3 47,9 73,7 Skatt -9,0-8,0-17,4-10,9-43,4-36,9 Periodens resultat -43,0 38,0-68,4-36,2 4,5 36,8 Resultat/aktie före och efter utspädning, SEK -0,44 0,55-0,70-0,54 0,05 0,45 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, tusental RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT, KONCERNEN MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 jan-dec 10 Periodens resultat -43,0 38,0-68,4-36,2 36,8 Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser 5,8 5,3-3,1 5,6-4,4 Kassaflödessäkringar -1,0 - -1,0 - - Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 2,0 0,1 1,0-0,3 Perioden, övrigt totalresultat 6,8 5,4-3,1 5,6-4,1 Periodens summa totalresultat -36,2 43,4-71,5-30,6 32,7 Jämförelsestörande poster som påverkat rörelseresultatet i koncernen MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Övriga intäkter och kostnader Omstruktureringskostnader ,1-5,1 Rörelseresultat ,1-5,1 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN, KONCERNEN MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -13,5 83,8-36,3 29,2 91,8 157,4 Förändring av rörelsekapital 45,1-124,4 52,9-102,4 118,8-36,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,6-40,6 16,6-73,2 210,6 120,9 Kassaflöde från investeringar i utveckling -2,5-0,5-5,3-2,0-6,2-2,9 Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet -3,2-10,2-9,2-21,0-21,4-33,2 Kassaflöde från investeringsverksamhet, totalt -5,7-10,7-14,4-23,0-27,6-36,2 Nyemission - 231,0-231,0-0,1 230,9 Kassaflöde från övrig finansieringsverksamhet -0,8-15,6-2,4-10,5 1,0-7,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten, totalt -0,8 215,4-2,4 220,5 0,9 223,7 Periodens kassaflöde 25,1 164,1-0,2 124,3 183,9 308,4 Likvida medel vid periodens början 551,8 235,9 582,6 276,6 403,9 276,6 Kursdifferens i bankmedel 5,6 3,9 0,1 3,0-5,3-2,4 likvida medel vid periodens slut 582,5 403,9 582,5 403,9 582,5 582,6 Andra kvartalet 2011, sid 10 av 13

11 Kostnader för forskning och utveckling, koncernen MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Utgifter för forskning och utveckling Mönsterritare -49,5-43,2-91,0-87,9-190,1-187,0 Ytmontering -16,4-14,5-33,8-31,3-62,5-60,0-65,9-57,7-124,8-119,2-252,6-247,0 Aktivering av utvecklingskostnader Mönsterritare Ytmontering 2,5 0,5 5,3 2,0 6,2 2,9 2,5 0,5 5,3 2,0 6,2 2,9 Avskrivningar på aktiverad utveckling Mönsterritare -6,9-12,9-13,8-25,8-33,7-45,7 Ytmontering -3,4-6,0-6,8-12,0-18,5-23,7-10,3-18,9-20,6-37,8-52,2-69,4 Kostnad forskning och utveckling -73,7-76,1-140,0-155,0-298,5-313,5 Avskrivningar på övervärden i teknologi -1,2-1,2-2,3-2,3-4,6-4,6 Rapporterad kostnad i koncernen -74,8-77,3-142,3-157,3-303,1-318,1 Intäkter per geografisk marknad MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 EMEA 108,1 62,8 208,6 117,7 408,7 317,8 Nord-och Sydamerika 66,9 63,9 129,7 98,1 296,0 264,4 Asien 68,6 218,8 160,3 288,6 577,2 705,6 243,5 345,6 498,5 504, , ,8 Finansiella nyckeltal jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Försäljning 498,5 504, , ,8 Orderingång 625,3 627, , ,6 Bruttomarginal 42,3% 47,9% 47,0% 49,2% Rörelsemarginal -11,0% -4,6% 3,2% 5,6% Justerad rörelsemarginal 1) -7,5% 2,9% 7,1% 11,2% Avkastning på eget kapital -5,4% -3,1% 0,4% 3,1% Soliditet 77,2% 75,6% 76,7% Eget kapital/genomsnittligt antal aktier 12,7 18,7 15,9 Medelantalet anställda Investeringar Aktiverad utveckling 5,3 2,0 6,2 2,9 Övriga anläggningstillgångar 9,2 21,0 21,4 33,2 1) Rörelsemarginal justerad för aktiverad utveckling samt avskrivningar på tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Andra kvartalet 2011, sid 11 av 13

12 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, KONCERNEN MSEK 30 juni juni dec 10 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 166,8 218,2 186,3 Materiella anläggningstillgångar 84,1 66,0 84,7 Långfristiga fordringar 35,0 36,2 35,1 Uppskjutna skattefordringar 99,4 122,8 96,8 Summa anläggningstillgångar 385,2 443,2 402,9 Omsättningstillgångar Varulager 376,2 348,0 321,2 Kundfordringar 169,8 372,8 248,6 Kortfristiga fordringar 97,0 87,6 158,5 Likvida medel 582,5 403,9 582,6 Summa omsättningstillgångar 1 225, , ,9 Summa tillgångar 1 610, , ,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1 243, , ,7 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 6,3 4,2 6,5 Övriga långfristiga skulder 12,1 9,3 11,2 Uppskjutna skatteskulder 11,3 31,9 12,2 Summa långfristiga skulder 29,7 45,4 29,9 Kortfristiga räntebärande skulder 3,1 4,7 5,8 Leverantörsskulder 107,0 80,9 106,8 Övriga kortfristiga skulder 227,8 272,7 256,6 Summa kortfristiga skulder 337,9 358,3 369,2 Summa skulder 367,6 403,7 399,1 Summa eget kapital och skulder 1 610, , ,8 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN MSEK jan-juni 11 jan-juni 10 jan-dec 10 Belopp vid periodens ingång 1 314, , ,2 Nyemission - 234,7 234,5 Periodens summa totalresultat -71,5-30,6 32,7 Aktierelaterade ersättningar som regleras med Egetkapital-instrument, IFRS 2-0,4 0,4 Belopp vid periodens utgång 1 243, , ,7 Andra kvartalet 2011, sid 12 av 13

13 RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAGET MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 jan-dec 10 Nettoomsättning 21,7 163,7 52,8 178,0 485,3 Kostnad sålda varor -24,2-50,2-51,1-70,6-193,8 Bruttovinst -2,5 113,5 1,8 107,4 291,5 Forskning och Utveckling -49,6-43,5-91,6-88,5-188,1 Försäljningskostnader -5,0-6,0-10,8-12,3-25,9 Administrationskostnader -18,9-19,9-35,3-40,3-71,7 Övriga intäkter och kostnader 0,8 0,4-4,1 4,3-3,8 Rörelseresultat -75,2 44,5-140,1-29,4 2,0 Resultat från finansiella poster 1,9 23,4 4,0 23,8 25,5 Resultat före skatt -73,3 67,9-136,1-5,6 27,5 Skatt 0,1-3,2 0,0-3,1-9,6 Periodens resultat -73,2 64,7-136,1-8,7 17,9 RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTATET, MODERBOLAGET MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 jan-dec 10 Periodens resultat -73,2 64,7-136,1-8,7 17,9 Periodens övriga totalresultat Periodens omräkningsdifferenser 0,2 1,6 0,0 2,1-2,5 Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,1-0,4 0,0-0,5 0,7 Periodens övriga totalresultat 0,1 1,1 0,0 1,5-1,8 Periodens summa totalresultat -73,1 65,8-136,1-7,2 16,1 BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET MSEK 30 juni juni dec 10 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar 80,7 61,1 80,2 Andelar i koncernbolag 351,2 345,3 351,2 Fordringar på koncernbolag 7,1 28,4 9,6 Andra långfristiga fordringar 24,4 26,6 25,5 Uppskjutna skattefordringar 76,3 81,6 76,3 Summa anläggningstillgångar 539,7 543,0 542,8 Omsättningstillgångar Varulager 70,8 116,9 60,4 Kundfordringar 1,0 213,7 76,3 Kortfristiga fordringar 227,6 205,9 267,4 Kassa och bank 407,0 315,4 432,6 Summa omsättningstillgångar 706,5 851,9 836,7 Summa tillgångar 1 246, , ,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1 101, , ,5 Leverantörsskulder 28,4 35,1 25,7 Kortfristiga skulder 116,4 145,4 116,3 Summa skulder 144,8 180,5 142,0 Summa eget kapital och skulder 1 246, , ,5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter 89,0 89,0 89,0 Eventualförpliktelser 2,9 2,4 4,7 Andra kvartalet 2011, sid 13 av 13

14 Appendix, marknadsinformation med marknadsdata Affärsområde mönsterritare Bildskärmsmarknaden Efter en svag inledning på året har omsättningen på marknaden för platta bildskärmar ökat, men försäljningssiffrorna ligger fortfarande under de som rådde vid samma period förra året. Under andra halvan av 2011 förväntas försäljningen öka något, men prognosen för helåret 2011 har reviderats ned med 4 procent till 120 miljarder US-dollar. För 2012 förväntas en total försäljning av platta bildskärmar motsvarande 135 miljarder US-dollar (DisplaySearch, juni 2011). Jordbävningskatastrofen i Japan har visat sig ha begränsad effekt på paneltillverkarna i Japan. De fabriker som stannade har åter satts i drift. Konsekvenserna av att vissa underleverantörer drabbades hårt har varit begränsade och även de befarade elavbrotten har hittills uteblivit. I spåren av jordbävningen ser många aktörer över sin riskexponering, vilket sannolikt leder till att företag med endast en produktionsanläggning etablerar ytterligare anläggningar. Under 2011 bedöms de totala investeringarna i bildskärmsutrustning nå 12 miljarder US-dollar, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med förra kvartalets uppskattning (DisplaySearch, juli 2011). Tillverkarna tenderar att i en allt raskare takt flytta produktion som tidigare skett i så kallade G2-G5 fabriker till mer moderna G5,5-G8 fabriker. Anledningen är att produktiviteten i de modernare fabrikerna är väsentligt högre. För 2012 har prognosen justerats ned från förra kvartalet, från 10 miljarder till 7 miljarder US-dollar. Nedjusteringen förklaras främst av en minskad TV-försäljning, vilket bedöms leda till en förskjutning i tiden av planerade anläggningar. För mobila bildskärmar är trenden mot högre upplösning och lägre strömförbrukning fortsatt tydlig. Produktionsprocessen för dessa bildskärmar bli allt mer komplex med fler processteg där fotomasker används. Moderna fabriker använder dessutom i allmänhet större fotomasker än äldre, vilket gör att den genomsnittliga fotomaskens storlek sakta ökar. Dessa båda trender är positiva både för fotomasktillverkarna och för Micronic Mydata och motverkar effekten av uppskjutna investeringar under Halvledarmarknaden Trots nedgången i halvledartillverkning som en följd av jordbävningskatastrofen i Japan förväntas den totala halvledarmarknadens försäljning växa med 5,8 procent 2011 till 315 miljarder US-dollar (Prismark Partners, juli 2011). Tillverkarna i Japan har successivt återstartat sin produktion under de senaste månaderna och industrin i sin helhet förväntas vara återställd vid utgången av tredje kvartalet (IHS isuppli, juni 2011). Investeringarna ser inte ut att påverkas nämnvärt av jordbävningskatastrofen. Under 2011 uppskattas de totala investeringarna uppgå till 59,5 miljarder US-dollar, vilket motsvarar en ökning med 19 procent jämfört med 2010 års utfall (Prismark Partners, mars 2011). Större delen av investeringarna sker hos legotillverkare, tillverkare av logiska kretsar samt tillverkare av minneskretsar. Produkter som snabbt blivit en viktig del av industrins totala tillväxt är så kallade smartphones och pekdatorer. Dessa står idag för cirka 20 procent av den totala halvledarmarknaden. Tillväxten inom smartphones var 71 procent under 2010 och förväntas uppgå till 40 procent under Det totala antalet smartphones som säljs 2015 förväntas uppgå till 1 miljard (Prismark Partners, juni 2011). Den starka efterfrågan på smartphones och pekdatorer driver nya halvledarkonstruktioner, vilket i sin tur driver efterfrågan på fotomasker. Kostnaden för att tillverka de mest avancerade fotomaskerna har stigit i och med att komplexiteten ökat. De genomsnittliga rittiderna på elektronstrålesystem har dubblerats när industrin gått från tekniknoden 65 nanometer till 45 nanometer (Needham and Co., april 2011). Detta innebär möjligheter för Micronic Mydatas laserbaserade maskritare som med fördel kan användas för att rita de grövre fotomaskerna på de senaste tekniknoderna. Appendix sid 1 av 2

15 Marknaden för elektronisk kapsling Elektronisk kapsling är en del av tillverkningskedjan för elektroniska produkter och används för att ansluta och skydda halvledarchip. De tekniker som används vid elektronisk kapsling är mer eller mindre avancerade. De mer avancerade kapslingsteknikerna använder sig av substrat, som kan liknas vid ett mikrokretskort. Substraten tillverkas genom traditionell litografi, där mönstret överförs till substratet via fotomasker. Micronic Mydata är idag en etablerad leverantör av maskritare för produktion av fotomasker till marknaden för elektronisk kapsling. De viktigaste parametrarna i litografisteget är att kunna rita små strukturer, att överensstämmelsen mellan de olika lagren är extremt noggrann och att kopieringen sker med hög hastighet. Dagens litografiska utrustningar har svårt att uppfylla dessa tre krav samtidigt. Marknaden har därmed öppnats för nya innovativa lösningar som direktritning, Laser Direct Imaging (LDI). LDI innebär att man överför mönstret till substratet direkt från ett digitalt format utan att använda fotomasker. Utvecklingen inom industrin drivs främst av att uppnå bättre prestanda i elektronikprodukter, till exempel mobiltelefoner, billigare elektronikprodukter, storleksmässigt mindre produkter med lång batteritid samt kortare produktlivscykler. Den totala marknaden för substrat uppgick till 6,2 miljarder US-dollar 2009 (JMS Packaging report, 2010). Tillväxttakten inom substratmarknaden uppskattas till 11 procent årligen under de kommande åren (JMS Packaging report, 2010). Micronic Mydata bedömer att den adresserbara marknaden (marknaden för utrustning för att tillverka substraten), med ett tiotal större tillverkare som potentiella kunder, uppgår till mellan 100 och 150 miljoner US-dollar per år. Affärsområde ytmontering Marknaden för ytmonteringsutrustning Halvledarmarknaden, som trendmässigt ligger några kvartal före marknaden för ytmonteringsutrustning, ökade under den senaste tolvmånadersperioden, till och med maj 2011, med 14 procent jämfört med samma period föregående år (Prismark Partners, juli 2011). Den globala marknaden för ytmonteringsutrustning visade under 2010 en kraftig uppgång till följd av att produktionsvolymerna inom elektronikindustrin som helhet ökade från 2009 års låga nivåer. Marknadsstatistik (PROTEC MDC april, 2011) visar att försäljningen av ytmonteringssystem globalt sett ökat med över 36 procent under första kvartalet 2011 jämfört med samma period föregående år. Den totala marknaden för ytmonteringssystem uppgick första kvartalet 2011 till 773 miljoner USdollar. Den globala marknaden för utrustning för stenciltryckning av lodpasta, där Micronic Mydata erbjuder MY500, såg under samma period en uppgång om 53 procent, vilket bekräftar den ökande produktionstakten i industrin. Under andra kvartalet gemomförde Micronic Mydata en global lansering av sin nya maskinserie för ytmontering av elektroniska komponenter, MY100e med åtta nya modeller. Den nya maskinserien har vidareutvecklats, både hård- och mjukvarumässigt, med utgångspunkt från MY100-serien och erbjuder nu högre produktionskapacitet. Mottagandet av den nya maskinserien har varit väldigt positivt från affärsområdets kundkrets och de första maskinerna började levereras under senare delen av andra kvartalet Övergången mellan maskinserierna har skett med ett normalt produktionsflöde utan störningar. Marknadsläget är fortsatt positivt för affärsområde ytmontering med en gynnsam utveckling på samtliga marknader. Systemförsäljningen har varit fortsatt stark och första halvåret 2011 visade på en positiv utveckling med en försäljningsökning på 89 procent jämfört med samma period föregående år. MY500 för stencilfri applicering av lodpasta fortsätter att se en stark efterfrågan. Eftermarknadsförsäljningen visar en fortsatt positiv utveckling, med en tillväxt på 15 procent under första halvåret 2011, jämfört med samma period föregående år. Den totala orderingången, inklusive eftermarknad, ökade under första halvåret med 21 procent jämfört med första halvåret Denna bild stärker uppfattningen om ett bra investeringsklimat på marknaden för ytmonteringsutrustning under Appendix sid 2 av 2

Delårsrapport januari-september 2011

Delårsrapport januari-september 2011 PRESSINFORMATION 277S Delårsrapport januari-september 2011 Täby, 19 oktober 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 PRESSINFORMATION 272S Delårsrapport januari-mars 2011 Täby, 28 april 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan som Micronic

Läs mer

Mycronic AB (publ), Halvårsrapport januari-juni 2014

Mycronic AB (publ), Halvårsrapport januari-juni 2014 PRESSINFORMATION 321S Mycronic AB (publ), Halvårsrapport januari-juni 2014 Andra kvartalet april-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 238 (226) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 6 (-8) MSEK Resultatet

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Micronic Mydata Årsstämma 2012 Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Agenda Micronic Mydata för framtidens elektronik Verksamhetsåret 2011 Strategin håller Starka underliggande affärer Summering

Läs mer

Delårsrapport oktober-december 2010 samt helåret 2010

Delårsrapport oktober-december 2010 samt helåret 2010 PRESSINFORMATION 266S Delårsrapport oktober-december 2010 samt helåret 2010 Täby, 1 februari 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen

Läs mer

Micronic Mydata AB (publ) Bokslutskommuniké och helåret 2013

Micronic Mydata AB (publ) Bokslutskommuniké och helåret 2013 Micronic Mydata AB (publ) Bokslutskommuniké och helåret 2013 Pressinformation 308S Fjärde kvartalet 2013 Nettoomsättningen uppgick till 325 (481) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 42 (119) MSEK Resultatet

Läs mer

Mycronic AB (publ), halvårsrapport

Mycronic AB (publ), halvårsrapport Q2 PRESSINFORMATION 342S Mycronic AB (publ), halvårsrapport januari-juni 2015 Om Mycronic Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till

Läs mer

Delårsrapport oktober-december samt helåret 2012 Micronic Mydata AB (publ) Pressinformation 294S

Delårsrapport oktober-december samt helåret 2012 Micronic Mydata AB (publ) Pressinformation 294S Micronic Mydata utvecklar innovativa och flexibla produktionslösningar som möjliggör för elektronikindustrin att leverera produkter som förenklar vår vardag och till och med låter oss utforska rymden.

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer

Mycronic AB (publ), Delårsrapport Januari-mars 2015

Mycronic AB (publ), Delårsrapport Januari-mars 2015 Q1 PRESSINFORMATION 339S Mycronic AB (publ), Delårsrapport Januari-mars 2015 Om Mycronic Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Mycronic AB (publ), delårsrapport

Mycronic AB (publ), delårsrapport Q3 PRESSINFORMATION 328S Mycronic AB (publ), delårsrapport januari-september 2014 Om Mycronic Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport oktober-december 2011 samt helåret 2011

Delårsrapport oktober-december 2011 samt helåret 2011 PRESSINFORMATION 279S Delårsrapport oktober-december 2011 samt helåret 2011 Täby, 31 januari 2012 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Peter Uddfors, VD och koncernchef 14 april 2011

Micronic Mydata Årsstämma Peter Uddfors, VD och koncernchef 14 april 2011 Micronic Mydata Årsstämma 2011 Peter Uddfors, VD och koncernchef 14 april 2011 Agenda Micronic Mydata - introduktion Summering av 2010 Strategisk inriktning Marknadsbeskrivningar Maskritare Ytmontering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014

Micronic Mydata Årsstämma Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014 Micronic Mydata Årsstämma 2014 Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014 VDs anförande Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2013 Finansiella mål Produktlivscykel en del av strategin

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2010

Delårsrapport januari-juni 2010 PRESSINFORMATION 261S Delårsrapport januari-juni 2010 Täby, 9 juli 2010 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan

Läs mer

Micronic Mydatas teknologi gör pacemakers som hjälper 3 miljoner hjärtan att hålla takten

Micronic Mydatas teknologi gör pacemakers som hjälper 3 miljoner hjärtan att hålla takten Micronic Mydatas teknologi gör pacemakers som hjälper 3 miljoner hjärtan att hålla takten Nettoomsättningen uppgick till 301 (244) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -10 (-36) MSEK Justerat rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010

Delårsrapport januari-mars 2010 PRESS INFORMATION 257S Delårsrapport januari-mars 2010 Täby, 23 april 2010 - Micronic Laser Systems AB (publ.) är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm, kategorin Small Cap, Information technology:

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

PRESS INFORMATION 216S Micronic redovisar det tredje kvartalet 2007

PRESS INFORMATION 216S Micronic redovisar det tredje kvartalet 2007 PRESS INFORMATION 216S Micronic redovisar det tredje kvartalet 2007 Täby, 18 oktober 2007 - Micronic Laser Systems AB (Noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm, nordiska listan, Mid Cap, Information technology:

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving Årsstämma 5 maj 2015 Anförande av VD Lena Olving Det här är Mycronic 40 års erfarenhet Från högteknologisk innovation >2,200 kunder Inom två affärsområden, SMT och PG SMT - montering av komponenter på

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Mycronic AB (publ), Bokslutskommuniké och helåret 2014

Mycronic AB (publ), Bokslutskommuniké och helåret 2014 Q4 PRESSINFORMATION 331S Mycronic AB (publ), Bokslutskommuniké och helåret 2014 Om Mycronic Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012 Micronic Mydata AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2012 Micronic Mydata AB (publ) År 2015 beräknas det säljas 225 miljoner läsplattor. Micronic Mydatas teknologi möjliggör mindre och lättare elektronikprodukter. Delårsrapport januari-september 2012 Micronic Mydata AB (publ) Pressinformation

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Mycronic AB (publ), delårsrapport

Mycronic AB (publ), delårsrapport Q3 PRESSINFORMATION 348S Mycronic AB (publ), delårsrapport januari-september 2015 Om Mycronic Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 2014

Halvårsrapport. januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Orderingången uppgick till 95,5 (94,2) MSEK, varav 47,9 (40,3) under andra kvartalet. Rörelseintäkterna uppgick till 102,8 (93,8) MSEK,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

JLT Delårsrapport januari juni 2017

JLT Delårsrapport januari juni 2017 JLT Delårsrapport januari juni Orderingång 53,9 MSEK (69,3) Omsättning 55,9 MSEK (63,7) Bruttomarginal 44,6 procent (41,1) Rörelseresultat 4,6 MSEK (6,0) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (5,2) Kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké 2014 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014 Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 194,7 Mkr (125,1 Mkr) Styrelsen föreslår

Läs mer