Delårsrapport januari-juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-juni 2011"

Transkript

1 PRESSINFORMATION 275S Delårsrapport januari-juni 2011 Täby, 12 juli Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan som Micronic Mydata AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2011, kl Andra kvartalet april-juni 2011 (jämförelsesiffror avser samma period 2010) Nettoomsättningen uppgick till 244 (346) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -36 (47) MSEK. Justerat rörelseresultatet uppgick till -27 (66) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,44 (0,55) SEK Orderingången uppgick till 313 (292) MSEK Delårsperioden januari-juni 2011 (jämförelsesiffror avser samma period 2010) Nettoomsättningen uppgick till 499 (505) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -55 (-23) MSEK. Justerat rörelseresultatet uppgick till -37 (15) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,70 (-0,54) SEK. Orderingången uppgick till 625 (628) MSEK. Orderstocken den 30 juni var 272 (174) MSEK. Framtidsutsikter Styrelsens bedömning är oförändrad att försäljningen under 2011 kommer att ligga i intervallet MSEK. Försäljningen 2010 uppgick till MSEK. Ett starkt första halvår för ytmontering Affärsområde ytmontering har haft stark orderingång och försäljning under första halvåret. Vi har genomfört en framgångsrik lansering av den snabbare MY100eserien för montering av komponenter på kretskort och de första systemen har redan skeppats till kunderna. MY500, en unik produkt som erbjuder kunder stencilfri applicering av lodpasta, går också starkt och orderingången har dubblerats under första halvåret jämfört med förra året. Jordbävningen i Japan har påverkat affärsområde mönsterritare i det kortare perspektivet då enorma insatser fokuserats på att återställa den japanska industrin. Trots katastrofens omfattning är vår uppfattning att utvecklingen av elektronikindustrin inte påverkas långsiktigt och att tillverkningen av elektronikprodukter och platta skärmar kommer att fortsätta öka. På maskritarsidan har vi under kvartalet fått order på två system, varav en order från en ny kund i Kina. Efterfrågan på pekplattor, smartphones och annan mobil elektronik skapar affärsmöjligheter då behoven av fotomasker ökar för bildskärmar, halvledare och elektronisk kapsling. Under första halvåret har koncernens eftermarknadsaffär vuxit med tio procent och utgör en stabil bas för tillväxt och uthållig lönsamhet. Under tredje kvartalet kommer ett LDI-system att skeppas till ytterligare en samarbetspartner för utvärdering av vår teknik. Samtidigt fortgår utvärderingen av det första systemet. Systemen testas inom olika tillämpningsområden. Under första halvåret 2011 redovisar koncernen en försäljningstillväxt på tio procent rensat för valutaeffekter. Under kvartalet har vi sjösatt våra värderingar. Med passion för affärer, teknologi och människor utvecklar vi Micronic Mydata till ett globalt högteknologiskt tillväxtföretag med uthållig lönsamhet. Peter Uddfors, VD och koncernchef Andra kvartalet 2011, sid 1 av 13

2 Koncernen i sammandrag MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Nettoomsättning 243,5 345,6 498,5 504, , ,8 Bruttovinst 104,9 187,7 210,7 241,9 601,9 633,1 Bruttomarginal 43,1% 54,3% 42,3% 47,9% 47,0% 49,2% Rörelseresultat -35,7 46,6-55,0-23,3 40,7 72,5 Rörelsemarginal -14,7% 13,5% -11,0% -4,6% 3,2% 5,6% Justerat rörelseresultat -26,7 66,2-37,4 14,8 91,3 143,6 Justerad rörelsemarginal -11,0% 19,2% -7,5% 2,9% 7,1% 11,2% Resultat per aktie, SEK -0,44 0,55-0,70-0,54 0,05 0,45 Kassaflöde 25,1 164,1-0,2 124,3 183,9 308,4 Orderingång 312,6 291,8 625,3 627, , ,6 Orderstock 271,8 174,0 152,8 1) Justerat rörelseresultat är justerat för aktiverad utveckling samt avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Första kvartalet Affärsområde ytmontering visade stark orderingång och försäljning. Affärsområde mönsterritare fick order på en maskritare. Jordbävningen i Japan påverkar på kort sikt verksamheten främst inom mönsterritare. Andra kvartalet Affärsområde ytmontering visade fortsatt stark orderingång och försäljning. Lanseringen av den snabbare maskinserien MY100e genomfördes. Affärsområde mönsterritare fick order på två maskritare för elektronikproduktion, varav en order kom från en ny kund i Kina. Företaget erhöll ISO 9001:2008 certifiering, vilket bekräftar de goda resultaten av integrationen med avseende på väsentliga processer i verksamheten. MSEK MSEK Rullande 12 månader Q4-09 Q1-10 Q2 Q3 Q4 Q1-11 Q2 Nettoomsättning Orderingång Rullande 12 månader Q4-09 Q1-10 Q2 Q3 Q4 Q1-11 Q2 10% 0% -10% -20% -30% -40% Nettoomsättning Rörelsemarginal Andra kvartalet 2011, sid 2 av 13

3 Intäkter och orderingång Intäkter och orderingång per affärsområde MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Intäkter Mönsterritare 66,2 214,0 141,3 274,6 539,2 672,5 Ytmontering 177,3 131,6 357,2 229,9 742,6 615,3 Totalt 243,5 345,6 498,5 504, , ,8 Orderingång Mönsterritare 116,1 117,3 262,9 328,8 609,2 675,1 Ytmontering 196,5 174,5 362,4 299,1 775,8 712,5 Totalt 312,6 291,8 625,3 627, , ,6 Orderstock Mönsterritare 1) 134,2 70,0 20,4 Ytmontering 137,6 104,0 132,4 Totalt 271,8 174,0 152,8 1) Orderstocken inom affärsområde mönsterritare avser enbart system. Andra kvartalet april-juni 2011 Försäljningen under andra kvartalet 2011 har påverkats av negativa valutakurseffekter. Omräknat till samma valutakurser som rådde under motsvarande period föregående år, uppgår försäljningen till 275 MSEK. Den minskade försäljningen förklaras också av att inga systemleveranser skett inom affärsområde mönsterritare. Orderingången, som inkluderar eftermarknadsförsäljning för båda affärsområdena, uppgick under andra kvartalet till 313 (292) MSEK. Orderingången för affärsområde mönsterritare omfattar 1 (1) maskritare för halvledartillämpningar och 1 (0) maskritare för tillämpningar inom elektronisk kapsling. Orderingången för affärsområde ytmontering speglar det fortsatt positiva marknadsläget för ytmonteringssystem. Delårsperioden januari-juni 2011 Försäljningsminskningen för koncernen förklaras av att inga systemleveranser skett inom affärsområde mönsterritare samt av negativa valutakurseffekter. Försäljningen under delårsperioden, omräknat till samma valutakurser som rådde under motsvarande period föregående år, uppgår till 553 MSEK. Den positiva försäljningsutvecklingen inom affärsområde ytmontering visar på ett fortsatt positivt investeringsklimat på marknaden för ytmonteringssystem. Orderingången, som inkluderar eftermarknadsförsäljning för båda affärsområdena, uppgick till 625 (628) MSEK. Orderingången för affärsområde mönsterritare omfattar 2 (1) maskritare för halvledartillämpningar, 1 (1) maskritare samt 0 (1) direktritare LDI för tillämpningar inom elektronisk kapsling. Orderstocken var vid delårsperiodens utgång 272 (174) MSEK och omfattar mönsterritare till ett värde av 134 (70) MSEK och ytmonteringsutrustning till ett värde av 138 (104) MSEK. Andra kvartalet 2011, sid 3 av 13

4 Resultatutveckling Bruttomarginal och rörelseresultat per affärsområde Bruttovinst MSEK/Bruttomarginal % april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Bruttovinst, mönsterritare 31,2 135,8 65,9 153,4 287,1 374,6 Bruttomarginal, mönsterritare 47% 63% 47% 56% 53% 56% Bruttovinst, ytmontering 73,7 51,9 144,8 88,5 314,9 258,6 Bruttomarginal, ytmontering 42% 39% 41% 38% 42% 42% Bruttovinst, koncernen 104,9 187,7 210,7 241,9 601,9 633,1 Bruttomarginal, koncernen 43% 54% 42% 48% 47% 49% Rörelseresultat, MSEK Mönsterritare -56,6 48,6-100,8-16,3-62,2 22,3 Ytmontering 22,5-0,4 49,1-3,8 109,7 56,8 Avskrivningar övervärden i immateriella tillgångar -1,6-1,6-3,2-3,2-6,5-6,5 Redovisat rörelseresultat -35,7 46,6-55,0-23,3 40,8 72,5 Justerat rörelseresultat 1) -26,7 66,2-37,4 14,8 91,3 143,6 varav jämförelsestörande poster Mönsterritare ,6-2,6 Ytmontering ,5-2, ,1-5,1 1) Justerat rörelseresultat är justerat för aktiverad utveckling samt avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Andra kvartalet april-juni 2011 Koncernens rörelseresultat uppgick under andra kvartalet 2011 till -36 (47) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -15 (14) procent. Rörelsemarginalen påverkas i hög grad av antalet sålda system inom affärsområde mönsterritare samt av den mix av system som levereras inom båda affärsområdena. Det negativa rörelseresultatet inom affärsområde mönsterritare förklaras bland annat av att inga maskritare levererats under perioden. Rörelseresultatet belastas dessutom av utvecklingskostnader för LDI-projektet som ännu inte genererar intäkter. Resultatförbättringen inom affärsområde ytmontering förklaras av en ökad försäljning i kombination med en förbättrad produktivitet i tillverkningen. Utgifter för forskning och utveckling har belastat rörelseresultatet under andra kvartalet med 66 (58) MSEK, varav 50 (43) MSEK är relaterat till mönsterritare och 16 (14) MSEK till ytmontering. En stor del av koncernens utvecklingsresurser har varit inriktat på att utveckla det nya LDI-systemet i nära samarbete med kunderna och andra samarbetspartners. Under andra kvartalet 2011 uppgick kostnaderna för utveckling av LDI till 47 (32) MSEK. Utvärderingen av det första LDI-systemet som levererades under fjärde kvartalet 2010 fortgår hos en samarbetspartner. Rörelseresultatet har även påverkats av aktiverad utveckling samt av avskrivningar på tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Rörelseresultatet justerat för dessa poster uppgick till -27 (66) MSEK. Under kvartalet har aktivering av utveckling skett med 3 (1) MSEK inom affärsområde ytmontering. Avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling har gjorts med 10 (19) MSEK, varav 7 (13) MSEK avser mönsterritare. Rörelseresultat har under andra kvartalet belastats med avskrivningar på övervärden, vilka identifierats i samband med förvärvet av Mydata, på 1 (1) MSEK. Delårsperioden januari-juni 2011 Koncernens rörelseresultat uppgick under första halvåret 2011 till -55 (-23) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på -11 (-5) procent. Rörelsemarginalen påverkas av antalet sålda system inom affärsområde mönsterritare samt av den mix av system som levereras inom båda affärsområdena. Det negativa rörelseresultatet inom affärsområde mönsterritare förklaras bland annat av att inga Andra kvartalet 2011, sid 4 av 13

5 maskritare levererats under perioden. Rörelseresultatet belastas dessutom av utvecklingskostnader för LDI-projektet som ännu inte genererar intäkter. Resultatförbättringen inom affärsområde ytmontering förklaras av en ökad försäljning i kombination med en förbättrad produktivitet i tillverkningen. Även koncernens eftermarknadsaffär visar en positiv utveckling, både vad gäller volym och lönsamhet. Utgifter för forskning och utveckling har belastat rörelseresultatet under första halvåret med 125 (119) MSEK, varav 91 (88) MSEK är relaterat till mönsterritare och 34 (31) MSEK till ytmontering. En stor del av koncernens utvecklingsresurser har varit inriktat på att utveckla det nya LDI-systemet i nära samarbete med kunderna och andra samarbetspartners. Under första halvåret 2011 uppgick kostnaderna för utveckling av LDI till 85 (60) MSEK. Utvärderingen av det första LDI-systemet som levererades under fjärde kvartalet 2010 fortgår hos en samarbetspartner. Rörelseresultatet har även påverkats av aktiverad utveckling samt av avskrivningar på tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Rörelseresultatet justerat för dessa poster uppgick till -37 (15) MSEK. Under första halvåret har aktivering av utveckling skett med 5 (2) MSEK inom affärsområde ytmontering. Avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling har gjorts med 21 (38) MSEK, varav 14 (26) MSEK avser mönsterritare. Koncernens rörelseresultat har under första halvåret belastats med avskrivningar på övervärden, vilka identifierats i samband med förvärvet av Mydata, på 2 (2) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av juni 2011 till 583 MSEK, vilket är lika med utgången av Kassaflödet under första halvåret uppgick till 0 (124) MSEK, varav rörelsen generade 17 (-73) MSEK. Förändringar av rörelsekapitalet har bidragit med 53 (-102) MSEK, i huvudsak en nettoeffekt av lägre kundfordringar och ett högre varulager. Investeringsverksamheten tog under första halvåret 14 (23) MSEK i anspråk, varav investeringar i utveckling 5 (2) MSEK inom affärsområde ytmontering. Övriga investeringar, 9 (21) MSEK, avser främst testutrustning för LDI-utveckling. Finansieringsverksamheten tog 2 MSEK i anspråk och avser en minskning av rörelserelaterade lån i utländska dotterbolag. Eget kapital Eget kapital uppgick vid delårsperiodens slut till MSEK, jämfört med MSEK i slutet av Antalet utestående aktier var vid periodens slut Resultatet per aktie före och efter utspädning, beräknat på genomsnittligt antal aktier, uppgick till -0,70 (-0,54) SEK. Det redovisade genomsnittliga antalet aktier har inte påverkats av någon utspädningseffekt av personaloptionsprogrammet med löptid 2007/2012 då börskursen markant understiger programmets fastställda lösenpris. Koncernens verksamhet Koncernen levererar kostnadseffektiva och nyskapande produktionslösningar till elektronikindustrin genom två affärsområden. Affärsområde mönsterritare säljer produkter för att rita mönster via fotomasker eller för att rita direkt på ett substrat. Fotomaskerna ritas med maskritare och direktritning sker med LDI. Mönsterritare används vid tillverkning av bildskärmar, halvledare samt vid elektronisk kapsling, som i sin tur används vid tillverkning av elektronikprodukter. Affärsområde ytmontering säljer avancerade system för stencilfri applicering av lodpasta på kretskort och för montering av komponenter på kretskort, som i sin tur används i tillverkningen av elektronikprodukter. Koncernen riktar sig till marknaden för flexibla ytmonteringssystem, så kallad högmix-produktion, i låga till medelstora produktionsvolymer. Koncernen strävar efter att vara ett globalt högteknologiskt tillväxtföretag med uthållig lönsamhet genom att utnyttja den fulla potentialen av nuvarande och framtida produkter. Andra kvartalet 2011, sid 5 av 13

6 Marknadsöversikt Mer utförlig marknadsinformation och marknadsdata presenteras i appendix till rapporten. Affärsområde mönsterritare Försäljningen under första halvåret avser enbart eftermarknad, inga system har levererats. Eftermarknadsaffären fortsätter att växa och visar, trots negativ valutapåverkan, en försäljningsökning på tre procent jämfört med första halvåret Merparten av kunderna har servicekontrakt på sina maskritarsystem. Med ökande volymer av fotomasker förutspås efterfrågan på servicekontrakt ligga kvar på en hög nivå. Även efterfrågan på andra eftermarknadsprodukter såsom uppgraderingar syftande att förbättra fotomaskens bildkvalitet och omlokalisering av system förväntas ligga på en stabil nivå. Marknadsutsikter maskritare för bildskärmstillämpningar Jordbävningskatastrofen i Japan fick vissa kortsiktiga konsekvenser för hela bildskärmsindustrin. Bedömningen är dock att den långsiktiga påverkan på industrin i allmänhet och på Micronic Mydata i synnerhet blir begränsad. Trenden mot mobila bildskärmar med hög upplösning och tillverkning i mer produktiva moderna anläggningar innebär att behovet av större och mer komplexa fotomasker ökar. Detta är positivt för Micronic Mydata då det ställer krav på att tillverkarna av fotomasker har tillgång till den senaste teknologin i sin produktion. Marknadsutsikter maskritare för halvledartillämpningar De tekniska utmaningarna ökar då storleken på halvledare successivt reduceras. Ett resultat av detta är att antalet fotomasker som behövs för att tillverka en halvledare ökar. Det innebär också att rittiderna blivit längre. Detta innebär möjligheter för Micronic Mydatas laserbaserade maskritare som kan användas för att rita de grövre fotomaskerna med hög produktivitet. Marknadsutsikter mönsterritare för tillämpningar inom elektronisk kapsling Marknaden för elektronisk kapsling drivs av behovet av högre volymer och samtidigt mer avancerad elektronik. Utvecklingen drivs framåt inom två huvudsakliga tillämpningsområden som sannolikt på sikt kommer att närma sig varandra, både produktmässigt och tekniskt. Det ena området (BGA) är processorer för datorer och domineras av prestandakrav medan det andra området (CSP) är mobila tillämpningar och upplever högre krav på formfaktor och effektförbrukning, det vill säga batteritid. De olika tillämpningsområdena domineras idag av olika aktörer. Utvärderingen av det Micronic Mydatas LDI-system som levererades under fjärde kvartalet 2010 fortgår hos en samarbetspartner. Ett system skeppas under tredje kvartalet 2011 till ytterligare en samarbetspartner för utvärdering av Micronic Mydatas LDI-teknik. Ingen fakturering bedöms ske under Affärsområde ytmontering Marknadsutsikter ytmonteringsutrustning Marknadsläget är fortsatt positivt för affärsområde ytmontering med en gynnsam utveckling på samtliga marknader. Systemförsäljningen har varit stark under första halvåret och visade på en positiv utveckling med 89 procent jämfört med samma period föregående år. Eftermarknadsförsäljningen visar på en fortsatt positiv utveckling, med en tillväxt på 15 procent under första halvåret 2011, jämfört med samma period föregående år. Den gynnsamma försäljningsutvecklingen under första halvåret 2011, i kombination med en stark orderingång, lanseringen av en ny snabbare maskinserie MY100e och halvledarmarknadens förväntade tillväxt under kommande år stärker uppfattningen om en fortsatt positiv utveckling för affärsområdet under Bedömningen är dock att det blir en lägre tillväxttakt jämfört med 2010 som var ett år med återhämtning efter lågkonjunkturen. Andra kvartalet 2011, sid 6 av 13

7 Framtidsutsikter På kort sikt kan koncernen märka tidsförskjutningar i orderingång och därmed försäljning av maskritare som en effekt av jordbävningen i Japan. Över tiden bedömer Micronic Mydata att efterfrågan på avancerade bildskärmar och elektroniska produkter består, vilket skapar efterfrågan på fotomasker och därmed på Micronic Mydatas mönsterritare. Micronic Mydata ser en fortsatt positiv marknadsutveckling för utrustning för ytmontering under 2011, bland annat som resultat av lanseringen av den nya maskinserien MY100e. Styrelsens bedömning är oförändrad att försäljningen under 2011 kommer att ligga i intervallet MSEK. Försäljningen 2010 uppgick till MSEK. Övrig information Moderbolaget Micronic Mydata AB är moderbolag i koncernen. Koncernens produktutveckling och försäljning av mönsterritare sker i moderbolaget. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 53 (178) MSEK. Inga systemleveranser skedde under första halvåret Rörelseresultatet uppgick till -140 (-29) MSEK. I moderbolaget tas alla kostnader för forskning och utveckling löpande i den takt de uppstår. Moderbolaget redovisar inte aktiverad utveckling i balansräkningen och därför inte heller avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling. Moderbolagets likvida medel uppgick vid utgången av delårsperioden till 407 MSEK, jämfört med 433 MSEK vid utgången av Medarbetare Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 558 (565). Antalet anställda vid periodens slut var 563 personer jämfört med 551 personer vid utgången av Moderbolaget hade vid periodens slut 237 anställda jämfört med 221 anställda vid utgången av Årsstämma Årsstämma hölls den 14 april. Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Rune Glavare, Magnus Lindquist, Lena Treschow Torell och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Anders Jonsson. Rune Glavare valdes till styrelsens ordförande och Lena Treschow Torell till styrelsens vice ordförande. Åke Svensson hade avböjt omval. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen, omfattande moderbolaget och de i koncernen ingående dotterbolagen är genom sina verksamheter utsatta för risker av både rörelse- och finansiell karaktär, vilka koncernen själva kan påverka i större eller mindre omfattning. Genom kontinuerliga processgenomgångar identifieras förekommande risker och bolaget tar ställning till hur dessa ska hanteras. För en detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för De risker som är mest framträdande i ett kortare perspektiv är orderingång och resultatet av de insatser som görs inom produktutveckling och lansering inom nya produktområden. På kort sikt kan koncernen märka tidsförskjutningar i orderingång och därmed försäljning som en effekt av jordbävningen i Japan. Andra kvartalet 2011, sid 7 av 13

8 Finansiell information Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns tillgängliga på webbplatsen En tryckt version av årsredovisningen för 2010 har distribuerats till samtliga aktieägare. Företags- och marknadsinformation Företagsinformation samt ytterligare produktinformation finns tillgängliga på svenska och engelska på webbplatsen samt i årsredovisningen för Rapporttillfällen Delårsrapport januari-september oktober 2011 Bokslutsrapport januari 2012 Årsstämma 26 april 2012 Delårsrapport januari-mars april 2012 Delårsrapport januari-juni juli 2012 Kontaktpersoner hos Micronic Mydata: Peter Uddfors Carina Wång VD och koncernchef CFO Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Täby, 12 juli 2011 Micronic Mydata AB (publ) Peter Uddfors Verkställande direktör Rune Glavare Katarina Bonde Anders Jonsson Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Magnus Lindquist Patrik Tigerschiöld Lena Treschow Torell Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för flexibel elektronikproduktion. Mönsterritare används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling. Ytmonteringsutrustningen, inklusive mjukvaruprogram, används för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort och för stencilfri applicering av lodpasta på mönsterkort. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har idag dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan Andra kvartalet 2011, sid 8 av 13

9 Granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Micronic Mydata AB (publ), org nr , per den 30 juni 2011 och den sexmånaders period som slutade per detta datum. Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 12 juli 2011 KPMG AB Anders Malmeby Auktoriserad revisor Andra kvartalet 2011, sid 9 av 14

10 RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Nettoomsättning 243,5 345,6 498,5 504, , ,8 Kostnad sålda varor -138,6-157,9-287,8-262,6-679,9-654,7 Bruttovinst 104,9 187,7 210,7 241,9 601,9 633,1 Forskning och Utveckling -74,8-77,3-142,3-157,3-303,1-318,1 Försäljningskostnader -31,7-28,4-57,5-53,8-122,8-119,1 Administrationskostnader -33,0-31,2-61,0-59,5-121,3-119,8 Övriga intäkter och kostnader -1,0-4,1-4,8 5,5-13,9-3,6 Rörelseresultat -35,7 46,6-55,0-23,3 40,8 72,5 Finansiella intäkter och kostnader 1,8-0,6 3,9-2,0 7,1 1,2 Resultat före skatt -34,0 46,0-51,1-25,3 47,9 73,7 Skatt -9,0-8,0-17,4-10,9-43,4-36,9 Periodens resultat -43,0 38,0-68,4-36,2 4,5 36,8 Resultat/aktie före och efter utspädning, SEK -0,44 0,55-0,70-0,54 0,05 0,45 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, tusental RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT, KONCERNEN MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 jan-dec 10 Periodens resultat -43,0 38,0-68,4-36,2 36,8 Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser 5,8 5,3-3,1 5,6-4,4 Kassaflödessäkringar -1,0 - -1,0 - - Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 2,0 0,1 1,0-0,3 Perioden, övrigt totalresultat 6,8 5,4-3,1 5,6-4,1 Periodens summa totalresultat -36,2 43,4-71,5-30,6 32,7 Jämförelsestörande poster som påverkat rörelseresultatet i koncernen MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Övriga intäkter och kostnader Omstruktureringskostnader ,1-5,1 Rörelseresultat ,1-5,1 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN, KONCERNEN MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -13,5 83,8-36,3 29,2 91,8 157,4 Förändring av rörelsekapital 45,1-124,4 52,9-102,4 118,8-36,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,6-40,6 16,6-73,2 210,6 120,9 Kassaflöde från investeringar i utveckling -2,5-0,5-5,3-2,0-6,2-2,9 Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet -3,2-10,2-9,2-21,0-21,4-33,2 Kassaflöde från investeringsverksamhet, totalt -5,7-10,7-14,4-23,0-27,6-36,2 Nyemission - 231,0-231,0-0,1 230,9 Kassaflöde från övrig finansieringsverksamhet -0,8-15,6-2,4-10,5 1,0-7,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten, totalt -0,8 215,4-2,4 220,5 0,9 223,7 Periodens kassaflöde 25,1 164,1-0,2 124,3 183,9 308,4 Likvida medel vid periodens början 551,8 235,9 582,6 276,6 403,9 276,6 Kursdifferens i bankmedel 5,6 3,9 0,1 3,0-5,3-2,4 likvida medel vid periodens slut 582,5 403,9 582,5 403,9 582,5 582,6 Andra kvartalet 2011, sid 10 av 13

11 Kostnader för forskning och utveckling, koncernen MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Utgifter för forskning och utveckling Mönsterritare -49,5-43,2-91,0-87,9-190,1-187,0 Ytmontering -16,4-14,5-33,8-31,3-62,5-60,0-65,9-57,7-124,8-119,2-252,6-247,0 Aktivering av utvecklingskostnader Mönsterritare Ytmontering 2,5 0,5 5,3 2,0 6,2 2,9 2,5 0,5 5,3 2,0 6,2 2,9 Avskrivningar på aktiverad utveckling Mönsterritare -6,9-12,9-13,8-25,8-33,7-45,7 Ytmontering -3,4-6,0-6,8-12,0-18,5-23,7-10,3-18,9-20,6-37,8-52,2-69,4 Kostnad forskning och utveckling -73,7-76,1-140,0-155,0-298,5-313,5 Avskrivningar på övervärden i teknologi -1,2-1,2-2,3-2,3-4,6-4,6 Rapporterad kostnad i koncernen -74,8-77,3-142,3-157,3-303,1-318,1 Intäkter per geografisk marknad MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 EMEA 108,1 62,8 208,6 117,7 408,7 317,8 Nord-och Sydamerika 66,9 63,9 129,7 98,1 296,0 264,4 Asien 68,6 218,8 160,3 288,6 577,2 705,6 243,5 345,6 498,5 504, , ,8 Finansiella nyckeltal jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Försäljning 498,5 504, , ,8 Orderingång 625,3 627, , ,6 Bruttomarginal 42,3% 47,9% 47,0% 49,2% Rörelsemarginal -11,0% -4,6% 3,2% 5,6% Justerad rörelsemarginal 1) -7,5% 2,9% 7,1% 11,2% Avkastning på eget kapital -5,4% -3,1% 0,4% 3,1% Soliditet 77,2% 75,6% 76,7% Eget kapital/genomsnittligt antal aktier 12,7 18,7 15,9 Medelantalet anställda Investeringar Aktiverad utveckling 5,3 2,0 6,2 2,9 Övriga anläggningstillgångar 9,2 21,0 21,4 33,2 1) Rörelsemarginal justerad för aktiverad utveckling samt avskrivningar på tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Andra kvartalet 2011, sid 11 av 13

12 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, KONCERNEN MSEK 30 juni juni dec 10 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 166,8 218,2 186,3 Materiella anläggningstillgångar 84,1 66,0 84,7 Långfristiga fordringar 35,0 36,2 35,1 Uppskjutna skattefordringar 99,4 122,8 96,8 Summa anläggningstillgångar 385,2 443,2 402,9 Omsättningstillgångar Varulager 376,2 348,0 321,2 Kundfordringar 169,8 372,8 248,6 Kortfristiga fordringar 97,0 87,6 158,5 Likvida medel 582,5 403,9 582,6 Summa omsättningstillgångar 1 225, , ,9 Summa tillgångar 1 610, , ,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1 243, , ,7 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 6,3 4,2 6,5 Övriga långfristiga skulder 12,1 9,3 11,2 Uppskjutna skatteskulder 11,3 31,9 12,2 Summa långfristiga skulder 29,7 45,4 29,9 Kortfristiga räntebärande skulder 3,1 4,7 5,8 Leverantörsskulder 107,0 80,9 106,8 Övriga kortfristiga skulder 227,8 272,7 256,6 Summa kortfristiga skulder 337,9 358,3 369,2 Summa skulder 367,6 403,7 399,1 Summa eget kapital och skulder 1 610, , ,8 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN MSEK jan-juni 11 jan-juni 10 jan-dec 10 Belopp vid periodens ingång 1 314, , ,2 Nyemission - 234,7 234,5 Periodens summa totalresultat -71,5-30,6 32,7 Aktierelaterade ersättningar som regleras med Egetkapital-instrument, IFRS 2-0,4 0,4 Belopp vid periodens utgång 1 243, , ,7 Andra kvartalet 2011, sid 12 av 13

13 RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAGET MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 jan-dec 10 Nettoomsättning 21,7 163,7 52,8 178,0 485,3 Kostnad sålda varor -24,2-50,2-51,1-70,6-193,8 Bruttovinst -2,5 113,5 1,8 107,4 291,5 Forskning och Utveckling -49,6-43,5-91,6-88,5-188,1 Försäljningskostnader -5,0-6,0-10,8-12,3-25,9 Administrationskostnader -18,9-19,9-35,3-40,3-71,7 Övriga intäkter och kostnader 0,8 0,4-4,1 4,3-3,8 Rörelseresultat -75,2 44,5-140,1-29,4 2,0 Resultat från finansiella poster 1,9 23,4 4,0 23,8 25,5 Resultat före skatt -73,3 67,9-136,1-5,6 27,5 Skatt 0,1-3,2 0,0-3,1-9,6 Periodens resultat -73,2 64,7-136,1-8,7 17,9 RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTATET, MODERBOLAGET MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 jan-dec 10 Periodens resultat -73,2 64,7-136,1-8,7 17,9 Periodens övriga totalresultat Periodens omräkningsdifferenser 0,2 1,6 0,0 2,1-2,5 Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,1-0,4 0,0-0,5 0,7 Periodens övriga totalresultat 0,1 1,1 0,0 1,5-1,8 Periodens summa totalresultat -73,1 65,8-136,1-7,2 16,1 BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET MSEK 30 juni juni dec 10 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar 80,7 61,1 80,2 Andelar i koncernbolag 351,2 345,3 351,2 Fordringar på koncernbolag 7,1 28,4 9,6 Andra långfristiga fordringar 24,4 26,6 25,5 Uppskjutna skattefordringar 76,3 81,6 76,3 Summa anläggningstillgångar 539,7 543,0 542,8 Omsättningstillgångar Varulager 70,8 116,9 60,4 Kundfordringar 1,0 213,7 76,3 Kortfristiga fordringar 227,6 205,9 267,4 Kassa och bank 407,0 315,4 432,6 Summa omsättningstillgångar 706,5 851,9 836,7 Summa tillgångar 1 246, , ,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1 101, , ,5 Leverantörsskulder 28,4 35,1 25,7 Kortfristiga skulder 116,4 145,4 116,3 Summa skulder 144,8 180,5 142,0 Summa eget kapital och skulder 1 246, , ,5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter 89,0 89,0 89,0 Eventualförpliktelser 2,9 2,4 4,7 Andra kvartalet 2011, sid 13 av 13

14 Appendix, marknadsinformation med marknadsdata Affärsområde mönsterritare Bildskärmsmarknaden Efter en svag inledning på året har omsättningen på marknaden för platta bildskärmar ökat, men försäljningssiffrorna ligger fortfarande under de som rådde vid samma period förra året. Under andra halvan av 2011 förväntas försäljningen öka något, men prognosen för helåret 2011 har reviderats ned med 4 procent till 120 miljarder US-dollar. För 2012 förväntas en total försäljning av platta bildskärmar motsvarande 135 miljarder US-dollar (DisplaySearch, juni 2011). Jordbävningskatastrofen i Japan har visat sig ha begränsad effekt på paneltillverkarna i Japan. De fabriker som stannade har åter satts i drift. Konsekvenserna av att vissa underleverantörer drabbades hårt har varit begränsade och även de befarade elavbrotten har hittills uteblivit. I spåren av jordbävningen ser många aktörer över sin riskexponering, vilket sannolikt leder till att företag med endast en produktionsanläggning etablerar ytterligare anläggningar. Under 2011 bedöms de totala investeringarna i bildskärmsutrustning nå 12 miljarder US-dollar, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med förra kvartalets uppskattning (DisplaySearch, juli 2011). Tillverkarna tenderar att i en allt raskare takt flytta produktion som tidigare skett i så kallade G2-G5 fabriker till mer moderna G5,5-G8 fabriker. Anledningen är att produktiviteten i de modernare fabrikerna är väsentligt högre. För 2012 har prognosen justerats ned från förra kvartalet, från 10 miljarder till 7 miljarder US-dollar. Nedjusteringen förklaras främst av en minskad TV-försäljning, vilket bedöms leda till en förskjutning i tiden av planerade anläggningar. För mobila bildskärmar är trenden mot högre upplösning och lägre strömförbrukning fortsatt tydlig. Produktionsprocessen för dessa bildskärmar bli allt mer komplex med fler processteg där fotomasker används. Moderna fabriker använder dessutom i allmänhet större fotomasker än äldre, vilket gör att den genomsnittliga fotomaskens storlek sakta ökar. Dessa båda trender är positiva både för fotomasktillverkarna och för Micronic Mydata och motverkar effekten av uppskjutna investeringar under Halvledarmarknaden Trots nedgången i halvledartillverkning som en följd av jordbävningskatastrofen i Japan förväntas den totala halvledarmarknadens försäljning växa med 5,8 procent 2011 till 315 miljarder US-dollar (Prismark Partners, juli 2011). Tillverkarna i Japan har successivt återstartat sin produktion under de senaste månaderna och industrin i sin helhet förväntas vara återställd vid utgången av tredje kvartalet (IHS isuppli, juni 2011). Investeringarna ser inte ut att påverkas nämnvärt av jordbävningskatastrofen. Under 2011 uppskattas de totala investeringarna uppgå till 59,5 miljarder US-dollar, vilket motsvarar en ökning med 19 procent jämfört med 2010 års utfall (Prismark Partners, mars 2011). Större delen av investeringarna sker hos legotillverkare, tillverkare av logiska kretsar samt tillverkare av minneskretsar. Produkter som snabbt blivit en viktig del av industrins totala tillväxt är så kallade smartphones och pekdatorer. Dessa står idag för cirka 20 procent av den totala halvledarmarknaden. Tillväxten inom smartphones var 71 procent under 2010 och förväntas uppgå till 40 procent under Det totala antalet smartphones som säljs 2015 förväntas uppgå till 1 miljard (Prismark Partners, juni 2011). Den starka efterfrågan på smartphones och pekdatorer driver nya halvledarkonstruktioner, vilket i sin tur driver efterfrågan på fotomasker. Kostnaden för att tillverka de mest avancerade fotomaskerna har stigit i och med att komplexiteten ökat. De genomsnittliga rittiderna på elektronstrålesystem har dubblerats när industrin gått från tekniknoden 65 nanometer till 45 nanometer (Needham and Co., april 2011). Detta innebär möjligheter för Micronic Mydatas laserbaserade maskritare som med fördel kan användas för att rita de grövre fotomaskerna på de senaste tekniknoderna. Appendix sid 1 av 2

15 Marknaden för elektronisk kapsling Elektronisk kapsling är en del av tillverkningskedjan för elektroniska produkter och används för att ansluta och skydda halvledarchip. De tekniker som används vid elektronisk kapsling är mer eller mindre avancerade. De mer avancerade kapslingsteknikerna använder sig av substrat, som kan liknas vid ett mikrokretskort. Substraten tillverkas genom traditionell litografi, där mönstret överförs till substratet via fotomasker. Micronic Mydata är idag en etablerad leverantör av maskritare för produktion av fotomasker till marknaden för elektronisk kapsling. De viktigaste parametrarna i litografisteget är att kunna rita små strukturer, att överensstämmelsen mellan de olika lagren är extremt noggrann och att kopieringen sker med hög hastighet. Dagens litografiska utrustningar har svårt att uppfylla dessa tre krav samtidigt. Marknaden har därmed öppnats för nya innovativa lösningar som direktritning, Laser Direct Imaging (LDI). LDI innebär att man överför mönstret till substratet direkt från ett digitalt format utan att använda fotomasker. Utvecklingen inom industrin drivs främst av att uppnå bättre prestanda i elektronikprodukter, till exempel mobiltelefoner, billigare elektronikprodukter, storleksmässigt mindre produkter med lång batteritid samt kortare produktlivscykler. Den totala marknaden för substrat uppgick till 6,2 miljarder US-dollar 2009 (JMS Packaging report, 2010). Tillväxttakten inom substratmarknaden uppskattas till 11 procent årligen under de kommande åren (JMS Packaging report, 2010). Micronic Mydata bedömer att den adresserbara marknaden (marknaden för utrustning för att tillverka substraten), med ett tiotal större tillverkare som potentiella kunder, uppgår till mellan 100 och 150 miljoner US-dollar per år. Affärsområde ytmontering Marknaden för ytmonteringsutrustning Halvledarmarknaden, som trendmässigt ligger några kvartal före marknaden för ytmonteringsutrustning, ökade under den senaste tolvmånadersperioden, till och med maj 2011, med 14 procent jämfört med samma period föregående år (Prismark Partners, juli 2011). Den globala marknaden för ytmonteringsutrustning visade under 2010 en kraftig uppgång till följd av att produktionsvolymerna inom elektronikindustrin som helhet ökade från 2009 års låga nivåer. Marknadsstatistik (PROTEC MDC april, 2011) visar att försäljningen av ytmonteringssystem globalt sett ökat med över 36 procent under första kvartalet 2011 jämfört med samma period föregående år. Den totala marknaden för ytmonteringssystem uppgick första kvartalet 2011 till 773 miljoner USdollar. Den globala marknaden för utrustning för stenciltryckning av lodpasta, där Micronic Mydata erbjuder MY500, såg under samma period en uppgång om 53 procent, vilket bekräftar den ökande produktionstakten i industrin. Under andra kvartalet gemomförde Micronic Mydata en global lansering av sin nya maskinserie för ytmontering av elektroniska komponenter, MY100e med åtta nya modeller. Den nya maskinserien har vidareutvecklats, både hård- och mjukvarumässigt, med utgångspunkt från MY100-serien och erbjuder nu högre produktionskapacitet. Mottagandet av den nya maskinserien har varit väldigt positivt från affärsområdets kundkrets och de första maskinerna började levereras under senare delen av andra kvartalet Övergången mellan maskinserierna har skett med ett normalt produktionsflöde utan störningar. Marknadsläget är fortsatt positivt för affärsområde ytmontering med en gynnsam utveckling på samtliga marknader. Systemförsäljningen har varit fortsatt stark och första halvåret 2011 visade på en positiv utveckling med en försäljningsökning på 89 procent jämfört med samma period föregående år. MY500 för stencilfri applicering av lodpasta fortsätter att se en stark efterfrågan. Eftermarknadsförsäljningen visar en fortsatt positiv utveckling, med en tillväxt på 15 procent under första halvåret 2011, jämfört med samma period föregående år. Den totala orderingången, inklusive eftermarknad, ökade under första halvåret med 21 procent jämfört med första halvåret Denna bild stärker uppfattningen om ett bra investeringsklimat på marknaden för ytmonteringsutrustning under Appendix sid 2 av 2

Delårsrapport januari-september 2011

Delårsrapport januari-september 2011 PRESSINFORMATION 277S Delårsrapport januari-september 2011 Täby, 19 oktober 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 PRESSINFORMATION 272S Delårsrapport januari-mars 2011 Täby, 28 april 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan som Micronic

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången

Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Delårsrapport januari - mars 212 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Pricer uppnådde sin högsta omsättning och sitt bästa rörelseresultat för ett första kvartal

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för 2014

Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för 2014 1 (9) Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för OKTOBER DECEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 58,7 Mkr att jämföras med 32,2 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 Delårsrapport J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 1 0 Delårsrapport januari september 2010 Omsättningen under årets första nio månader uppgick till 152 (142) MSEK. Omsättningen under tredje kvartalet blev

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet.

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet. NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007 NetOnNet förbättrar resultatet. Kvarvarande verksamhet; Andra kvartalet Försäljningen uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2010

Delårsrapport januari - september 2010 Delårsrapport januari - september 2010 DELårsrapport januari - SEPTEMBER 2010 Rörelseintäkterna uppgick till 147 (179) MSEK, varav 39 (42) MSEK under tredje kvartalet. Orderingången uppgick till 140 (174)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK.

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK. Stockholm 28 april 2010 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-mars 2010 Första kvartalet Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-4,0) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,27) SEK. Redovisat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer