Delårsrapport januari-juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-juni 2011"

Transkript

1 PRESSINFORMATION 275S Delårsrapport januari-juni 2011 Täby, 12 juli Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan som Micronic Mydata AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2011, kl Andra kvartalet april-juni 2011 (jämförelsesiffror avser samma period 2010) Nettoomsättningen uppgick till 244 (346) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -36 (47) MSEK. Justerat rörelseresultatet uppgick till -27 (66) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,44 (0,55) SEK Orderingången uppgick till 313 (292) MSEK Delårsperioden januari-juni 2011 (jämförelsesiffror avser samma period 2010) Nettoomsättningen uppgick till 499 (505) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -55 (-23) MSEK. Justerat rörelseresultatet uppgick till -37 (15) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,70 (-0,54) SEK. Orderingången uppgick till 625 (628) MSEK. Orderstocken den 30 juni var 272 (174) MSEK. Framtidsutsikter Styrelsens bedömning är oförändrad att försäljningen under 2011 kommer att ligga i intervallet MSEK. Försäljningen 2010 uppgick till MSEK. Ett starkt första halvår för ytmontering Affärsområde ytmontering har haft stark orderingång och försäljning under första halvåret. Vi har genomfört en framgångsrik lansering av den snabbare MY100eserien för montering av komponenter på kretskort och de första systemen har redan skeppats till kunderna. MY500, en unik produkt som erbjuder kunder stencilfri applicering av lodpasta, går också starkt och orderingången har dubblerats under första halvåret jämfört med förra året. Jordbävningen i Japan har påverkat affärsområde mönsterritare i det kortare perspektivet då enorma insatser fokuserats på att återställa den japanska industrin. Trots katastrofens omfattning är vår uppfattning att utvecklingen av elektronikindustrin inte påverkas långsiktigt och att tillverkningen av elektronikprodukter och platta skärmar kommer att fortsätta öka. På maskritarsidan har vi under kvartalet fått order på två system, varav en order från en ny kund i Kina. Efterfrågan på pekplattor, smartphones och annan mobil elektronik skapar affärsmöjligheter då behoven av fotomasker ökar för bildskärmar, halvledare och elektronisk kapsling. Under första halvåret har koncernens eftermarknadsaffär vuxit med tio procent och utgör en stabil bas för tillväxt och uthållig lönsamhet. Under tredje kvartalet kommer ett LDI-system att skeppas till ytterligare en samarbetspartner för utvärdering av vår teknik. Samtidigt fortgår utvärderingen av det första systemet. Systemen testas inom olika tillämpningsområden. Under första halvåret 2011 redovisar koncernen en försäljningstillväxt på tio procent rensat för valutaeffekter. Under kvartalet har vi sjösatt våra värderingar. Med passion för affärer, teknologi och människor utvecklar vi Micronic Mydata till ett globalt högteknologiskt tillväxtföretag med uthållig lönsamhet. Peter Uddfors, VD och koncernchef Andra kvartalet 2011, sid 1 av 13

2 Koncernen i sammandrag MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Nettoomsättning 243,5 345,6 498,5 504, , ,8 Bruttovinst 104,9 187,7 210,7 241,9 601,9 633,1 Bruttomarginal 43,1% 54,3% 42,3% 47,9% 47,0% 49,2% Rörelseresultat -35,7 46,6-55,0-23,3 40,7 72,5 Rörelsemarginal -14,7% 13,5% -11,0% -4,6% 3,2% 5,6% Justerat rörelseresultat -26,7 66,2-37,4 14,8 91,3 143,6 Justerad rörelsemarginal -11,0% 19,2% -7,5% 2,9% 7,1% 11,2% Resultat per aktie, SEK -0,44 0,55-0,70-0,54 0,05 0,45 Kassaflöde 25,1 164,1-0,2 124,3 183,9 308,4 Orderingång 312,6 291,8 625,3 627, , ,6 Orderstock 271,8 174,0 152,8 1) Justerat rörelseresultat är justerat för aktiverad utveckling samt avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Första kvartalet Affärsområde ytmontering visade stark orderingång och försäljning. Affärsområde mönsterritare fick order på en maskritare. Jordbävningen i Japan påverkar på kort sikt verksamheten främst inom mönsterritare. Andra kvartalet Affärsområde ytmontering visade fortsatt stark orderingång och försäljning. Lanseringen av den snabbare maskinserien MY100e genomfördes. Affärsområde mönsterritare fick order på två maskritare för elektronikproduktion, varav en order kom från en ny kund i Kina. Företaget erhöll ISO 9001:2008 certifiering, vilket bekräftar de goda resultaten av integrationen med avseende på väsentliga processer i verksamheten. MSEK MSEK Rullande 12 månader Q4-09 Q1-10 Q2 Q3 Q4 Q1-11 Q2 Nettoomsättning Orderingång Rullande 12 månader Q4-09 Q1-10 Q2 Q3 Q4 Q1-11 Q2 10% 0% -10% -20% -30% -40% Nettoomsättning Rörelsemarginal Andra kvartalet 2011, sid 2 av 13

3 Intäkter och orderingång Intäkter och orderingång per affärsområde MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Intäkter Mönsterritare 66,2 214,0 141,3 274,6 539,2 672,5 Ytmontering 177,3 131,6 357,2 229,9 742,6 615,3 Totalt 243,5 345,6 498,5 504, , ,8 Orderingång Mönsterritare 116,1 117,3 262,9 328,8 609,2 675,1 Ytmontering 196,5 174,5 362,4 299,1 775,8 712,5 Totalt 312,6 291,8 625,3 627, , ,6 Orderstock Mönsterritare 1) 134,2 70,0 20,4 Ytmontering 137,6 104,0 132,4 Totalt 271,8 174,0 152,8 1) Orderstocken inom affärsområde mönsterritare avser enbart system. Andra kvartalet april-juni 2011 Försäljningen under andra kvartalet 2011 har påverkats av negativa valutakurseffekter. Omräknat till samma valutakurser som rådde under motsvarande period föregående år, uppgår försäljningen till 275 MSEK. Den minskade försäljningen förklaras också av att inga systemleveranser skett inom affärsområde mönsterritare. Orderingången, som inkluderar eftermarknadsförsäljning för båda affärsområdena, uppgick under andra kvartalet till 313 (292) MSEK. Orderingången för affärsområde mönsterritare omfattar 1 (1) maskritare för halvledartillämpningar och 1 (0) maskritare för tillämpningar inom elektronisk kapsling. Orderingången för affärsområde ytmontering speglar det fortsatt positiva marknadsläget för ytmonteringssystem. Delårsperioden januari-juni 2011 Försäljningsminskningen för koncernen förklaras av att inga systemleveranser skett inom affärsområde mönsterritare samt av negativa valutakurseffekter. Försäljningen under delårsperioden, omräknat till samma valutakurser som rådde under motsvarande period föregående år, uppgår till 553 MSEK. Den positiva försäljningsutvecklingen inom affärsområde ytmontering visar på ett fortsatt positivt investeringsklimat på marknaden för ytmonteringssystem. Orderingången, som inkluderar eftermarknadsförsäljning för båda affärsområdena, uppgick till 625 (628) MSEK. Orderingången för affärsområde mönsterritare omfattar 2 (1) maskritare för halvledartillämpningar, 1 (1) maskritare samt 0 (1) direktritare LDI för tillämpningar inom elektronisk kapsling. Orderstocken var vid delårsperiodens utgång 272 (174) MSEK och omfattar mönsterritare till ett värde av 134 (70) MSEK och ytmonteringsutrustning till ett värde av 138 (104) MSEK. Andra kvartalet 2011, sid 3 av 13

4 Resultatutveckling Bruttomarginal och rörelseresultat per affärsområde Bruttovinst MSEK/Bruttomarginal % april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Bruttovinst, mönsterritare 31,2 135,8 65,9 153,4 287,1 374,6 Bruttomarginal, mönsterritare 47% 63% 47% 56% 53% 56% Bruttovinst, ytmontering 73,7 51,9 144,8 88,5 314,9 258,6 Bruttomarginal, ytmontering 42% 39% 41% 38% 42% 42% Bruttovinst, koncernen 104,9 187,7 210,7 241,9 601,9 633,1 Bruttomarginal, koncernen 43% 54% 42% 48% 47% 49% Rörelseresultat, MSEK Mönsterritare -56,6 48,6-100,8-16,3-62,2 22,3 Ytmontering 22,5-0,4 49,1-3,8 109,7 56,8 Avskrivningar övervärden i immateriella tillgångar -1,6-1,6-3,2-3,2-6,5-6,5 Redovisat rörelseresultat -35,7 46,6-55,0-23,3 40,8 72,5 Justerat rörelseresultat 1) -26,7 66,2-37,4 14,8 91,3 143,6 varav jämförelsestörande poster Mönsterritare ,6-2,6 Ytmontering ,5-2, ,1-5,1 1) Justerat rörelseresultat är justerat för aktiverad utveckling samt avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Andra kvartalet april-juni 2011 Koncernens rörelseresultat uppgick under andra kvartalet 2011 till -36 (47) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -15 (14) procent. Rörelsemarginalen påverkas i hög grad av antalet sålda system inom affärsområde mönsterritare samt av den mix av system som levereras inom båda affärsområdena. Det negativa rörelseresultatet inom affärsområde mönsterritare förklaras bland annat av att inga maskritare levererats under perioden. Rörelseresultatet belastas dessutom av utvecklingskostnader för LDI-projektet som ännu inte genererar intäkter. Resultatförbättringen inom affärsområde ytmontering förklaras av en ökad försäljning i kombination med en förbättrad produktivitet i tillverkningen. Utgifter för forskning och utveckling har belastat rörelseresultatet under andra kvartalet med 66 (58) MSEK, varav 50 (43) MSEK är relaterat till mönsterritare och 16 (14) MSEK till ytmontering. En stor del av koncernens utvecklingsresurser har varit inriktat på att utveckla det nya LDI-systemet i nära samarbete med kunderna och andra samarbetspartners. Under andra kvartalet 2011 uppgick kostnaderna för utveckling av LDI till 47 (32) MSEK. Utvärderingen av det första LDI-systemet som levererades under fjärde kvartalet 2010 fortgår hos en samarbetspartner. Rörelseresultatet har även påverkats av aktiverad utveckling samt av avskrivningar på tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Rörelseresultatet justerat för dessa poster uppgick till -27 (66) MSEK. Under kvartalet har aktivering av utveckling skett med 3 (1) MSEK inom affärsområde ytmontering. Avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling har gjorts med 10 (19) MSEK, varav 7 (13) MSEK avser mönsterritare. Rörelseresultat har under andra kvartalet belastats med avskrivningar på övervärden, vilka identifierats i samband med förvärvet av Mydata, på 1 (1) MSEK. Delårsperioden januari-juni 2011 Koncernens rörelseresultat uppgick under första halvåret 2011 till -55 (-23) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på -11 (-5) procent. Rörelsemarginalen påverkas av antalet sålda system inom affärsområde mönsterritare samt av den mix av system som levereras inom båda affärsområdena. Det negativa rörelseresultatet inom affärsområde mönsterritare förklaras bland annat av att inga Andra kvartalet 2011, sid 4 av 13

5 maskritare levererats under perioden. Rörelseresultatet belastas dessutom av utvecklingskostnader för LDI-projektet som ännu inte genererar intäkter. Resultatförbättringen inom affärsområde ytmontering förklaras av en ökad försäljning i kombination med en förbättrad produktivitet i tillverkningen. Även koncernens eftermarknadsaffär visar en positiv utveckling, både vad gäller volym och lönsamhet. Utgifter för forskning och utveckling har belastat rörelseresultatet under första halvåret med 125 (119) MSEK, varav 91 (88) MSEK är relaterat till mönsterritare och 34 (31) MSEK till ytmontering. En stor del av koncernens utvecklingsresurser har varit inriktat på att utveckla det nya LDI-systemet i nära samarbete med kunderna och andra samarbetspartners. Under första halvåret 2011 uppgick kostnaderna för utveckling av LDI till 85 (60) MSEK. Utvärderingen av det första LDI-systemet som levererades under fjärde kvartalet 2010 fortgår hos en samarbetspartner. Rörelseresultatet har även påverkats av aktiverad utveckling samt av avskrivningar på tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Rörelseresultatet justerat för dessa poster uppgick till -37 (15) MSEK. Under första halvåret har aktivering av utveckling skett med 5 (2) MSEK inom affärsområde ytmontering. Avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling har gjorts med 21 (38) MSEK, varav 14 (26) MSEK avser mönsterritare. Koncernens rörelseresultat har under första halvåret belastats med avskrivningar på övervärden, vilka identifierats i samband med förvärvet av Mydata, på 2 (2) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av juni 2011 till 583 MSEK, vilket är lika med utgången av Kassaflödet under första halvåret uppgick till 0 (124) MSEK, varav rörelsen generade 17 (-73) MSEK. Förändringar av rörelsekapitalet har bidragit med 53 (-102) MSEK, i huvudsak en nettoeffekt av lägre kundfordringar och ett högre varulager. Investeringsverksamheten tog under första halvåret 14 (23) MSEK i anspråk, varav investeringar i utveckling 5 (2) MSEK inom affärsområde ytmontering. Övriga investeringar, 9 (21) MSEK, avser främst testutrustning för LDI-utveckling. Finansieringsverksamheten tog 2 MSEK i anspråk och avser en minskning av rörelserelaterade lån i utländska dotterbolag. Eget kapital Eget kapital uppgick vid delårsperiodens slut till MSEK, jämfört med MSEK i slutet av Antalet utestående aktier var vid periodens slut Resultatet per aktie före och efter utspädning, beräknat på genomsnittligt antal aktier, uppgick till -0,70 (-0,54) SEK. Det redovisade genomsnittliga antalet aktier har inte påverkats av någon utspädningseffekt av personaloptionsprogrammet med löptid 2007/2012 då börskursen markant understiger programmets fastställda lösenpris. Koncernens verksamhet Koncernen levererar kostnadseffektiva och nyskapande produktionslösningar till elektronikindustrin genom två affärsområden. Affärsområde mönsterritare säljer produkter för att rita mönster via fotomasker eller för att rita direkt på ett substrat. Fotomaskerna ritas med maskritare och direktritning sker med LDI. Mönsterritare används vid tillverkning av bildskärmar, halvledare samt vid elektronisk kapsling, som i sin tur används vid tillverkning av elektronikprodukter. Affärsområde ytmontering säljer avancerade system för stencilfri applicering av lodpasta på kretskort och för montering av komponenter på kretskort, som i sin tur används i tillverkningen av elektronikprodukter. Koncernen riktar sig till marknaden för flexibla ytmonteringssystem, så kallad högmix-produktion, i låga till medelstora produktionsvolymer. Koncernen strävar efter att vara ett globalt högteknologiskt tillväxtföretag med uthållig lönsamhet genom att utnyttja den fulla potentialen av nuvarande och framtida produkter. Andra kvartalet 2011, sid 5 av 13

6 Marknadsöversikt Mer utförlig marknadsinformation och marknadsdata presenteras i appendix till rapporten. Affärsområde mönsterritare Försäljningen under första halvåret avser enbart eftermarknad, inga system har levererats. Eftermarknadsaffären fortsätter att växa och visar, trots negativ valutapåverkan, en försäljningsökning på tre procent jämfört med första halvåret Merparten av kunderna har servicekontrakt på sina maskritarsystem. Med ökande volymer av fotomasker förutspås efterfrågan på servicekontrakt ligga kvar på en hög nivå. Även efterfrågan på andra eftermarknadsprodukter såsom uppgraderingar syftande att förbättra fotomaskens bildkvalitet och omlokalisering av system förväntas ligga på en stabil nivå. Marknadsutsikter maskritare för bildskärmstillämpningar Jordbävningskatastrofen i Japan fick vissa kortsiktiga konsekvenser för hela bildskärmsindustrin. Bedömningen är dock att den långsiktiga påverkan på industrin i allmänhet och på Micronic Mydata i synnerhet blir begränsad. Trenden mot mobila bildskärmar med hög upplösning och tillverkning i mer produktiva moderna anläggningar innebär att behovet av större och mer komplexa fotomasker ökar. Detta är positivt för Micronic Mydata då det ställer krav på att tillverkarna av fotomasker har tillgång till den senaste teknologin i sin produktion. Marknadsutsikter maskritare för halvledartillämpningar De tekniska utmaningarna ökar då storleken på halvledare successivt reduceras. Ett resultat av detta är att antalet fotomasker som behövs för att tillverka en halvledare ökar. Det innebär också att rittiderna blivit längre. Detta innebär möjligheter för Micronic Mydatas laserbaserade maskritare som kan användas för att rita de grövre fotomaskerna med hög produktivitet. Marknadsutsikter mönsterritare för tillämpningar inom elektronisk kapsling Marknaden för elektronisk kapsling drivs av behovet av högre volymer och samtidigt mer avancerad elektronik. Utvecklingen drivs framåt inom två huvudsakliga tillämpningsområden som sannolikt på sikt kommer att närma sig varandra, både produktmässigt och tekniskt. Det ena området (BGA) är processorer för datorer och domineras av prestandakrav medan det andra området (CSP) är mobila tillämpningar och upplever högre krav på formfaktor och effektförbrukning, det vill säga batteritid. De olika tillämpningsområdena domineras idag av olika aktörer. Utvärderingen av det Micronic Mydatas LDI-system som levererades under fjärde kvartalet 2010 fortgår hos en samarbetspartner. Ett system skeppas under tredje kvartalet 2011 till ytterligare en samarbetspartner för utvärdering av Micronic Mydatas LDI-teknik. Ingen fakturering bedöms ske under Affärsområde ytmontering Marknadsutsikter ytmonteringsutrustning Marknadsläget är fortsatt positivt för affärsområde ytmontering med en gynnsam utveckling på samtliga marknader. Systemförsäljningen har varit stark under första halvåret och visade på en positiv utveckling med 89 procent jämfört med samma period föregående år. Eftermarknadsförsäljningen visar på en fortsatt positiv utveckling, med en tillväxt på 15 procent under första halvåret 2011, jämfört med samma period föregående år. Den gynnsamma försäljningsutvecklingen under första halvåret 2011, i kombination med en stark orderingång, lanseringen av en ny snabbare maskinserie MY100e och halvledarmarknadens förväntade tillväxt under kommande år stärker uppfattningen om en fortsatt positiv utveckling för affärsområdet under Bedömningen är dock att det blir en lägre tillväxttakt jämfört med 2010 som var ett år med återhämtning efter lågkonjunkturen. Andra kvartalet 2011, sid 6 av 13

7 Framtidsutsikter På kort sikt kan koncernen märka tidsförskjutningar i orderingång och därmed försäljning av maskritare som en effekt av jordbävningen i Japan. Över tiden bedömer Micronic Mydata att efterfrågan på avancerade bildskärmar och elektroniska produkter består, vilket skapar efterfrågan på fotomasker och därmed på Micronic Mydatas mönsterritare. Micronic Mydata ser en fortsatt positiv marknadsutveckling för utrustning för ytmontering under 2011, bland annat som resultat av lanseringen av den nya maskinserien MY100e. Styrelsens bedömning är oförändrad att försäljningen under 2011 kommer att ligga i intervallet MSEK. Försäljningen 2010 uppgick till MSEK. Övrig information Moderbolaget Micronic Mydata AB är moderbolag i koncernen. Koncernens produktutveckling och försäljning av mönsterritare sker i moderbolaget. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 53 (178) MSEK. Inga systemleveranser skedde under första halvåret Rörelseresultatet uppgick till -140 (-29) MSEK. I moderbolaget tas alla kostnader för forskning och utveckling löpande i den takt de uppstår. Moderbolaget redovisar inte aktiverad utveckling i balansräkningen och därför inte heller avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling. Moderbolagets likvida medel uppgick vid utgången av delårsperioden till 407 MSEK, jämfört med 433 MSEK vid utgången av Medarbetare Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 558 (565). Antalet anställda vid periodens slut var 563 personer jämfört med 551 personer vid utgången av Moderbolaget hade vid periodens slut 237 anställda jämfört med 221 anställda vid utgången av Årsstämma Årsstämma hölls den 14 april. Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Rune Glavare, Magnus Lindquist, Lena Treschow Torell och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Anders Jonsson. Rune Glavare valdes till styrelsens ordförande och Lena Treschow Torell till styrelsens vice ordförande. Åke Svensson hade avböjt omval. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen, omfattande moderbolaget och de i koncernen ingående dotterbolagen är genom sina verksamheter utsatta för risker av både rörelse- och finansiell karaktär, vilka koncernen själva kan påverka i större eller mindre omfattning. Genom kontinuerliga processgenomgångar identifieras förekommande risker och bolaget tar ställning till hur dessa ska hanteras. För en detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för De risker som är mest framträdande i ett kortare perspektiv är orderingång och resultatet av de insatser som görs inom produktutveckling och lansering inom nya produktområden. På kort sikt kan koncernen märka tidsförskjutningar i orderingång och därmed försäljning som en effekt av jordbävningen i Japan. Andra kvartalet 2011, sid 7 av 13

8 Finansiell information Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns tillgängliga på webbplatsen En tryckt version av årsredovisningen för 2010 har distribuerats till samtliga aktieägare. Företags- och marknadsinformation Företagsinformation samt ytterligare produktinformation finns tillgängliga på svenska och engelska på webbplatsen samt i årsredovisningen för Rapporttillfällen Delårsrapport januari-september oktober 2011 Bokslutsrapport januari 2012 Årsstämma 26 april 2012 Delårsrapport januari-mars april 2012 Delårsrapport januari-juni juli 2012 Kontaktpersoner hos Micronic Mydata: Peter Uddfors Carina Wång VD och koncernchef CFO Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Täby, 12 juli 2011 Micronic Mydata AB (publ) Peter Uddfors Verkställande direktör Rune Glavare Katarina Bonde Anders Jonsson Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Magnus Lindquist Patrik Tigerschiöld Lena Treschow Torell Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för flexibel elektronikproduktion. Mönsterritare används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling. Ytmonteringsutrustningen, inklusive mjukvaruprogram, används för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort och för stencilfri applicering av lodpasta på mönsterkort. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har idag dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan Andra kvartalet 2011, sid 8 av 13

9 Granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Micronic Mydata AB (publ), org nr , per den 30 juni 2011 och den sexmånaders period som slutade per detta datum. Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 12 juli 2011 KPMG AB Anders Malmeby Auktoriserad revisor Andra kvartalet 2011, sid 9 av 14

10 RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Nettoomsättning 243,5 345,6 498,5 504, , ,8 Kostnad sålda varor -138,6-157,9-287,8-262,6-679,9-654,7 Bruttovinst 104,9 187,7 210,7 241,9 601,9 633,1 Forskning och Utveckling -74,8-77,3-142,3-157,3-303,1-318,1 Försäljningskostnader -31,7-28,4-57,5-53,8-122,8-119,1 Administrationskostnader -33,0-31,2-61,0-59,5-121,3-119,8 Övriga intäkter och kostnader -1,0-4,1-4,8 5,5-13,9-3,6 Rörelseresultat -35,7 46,6-55,0-23,3 40,8 72,5 Finansiella intäkter och kostnader 1,8-0,6 3,9-2,0 7,1 1,2 Resultat före skatt -34,0 46,0-51,1-25,3 47,9 73,7 Skatt -9,0-8,0-17,4-10,9-43,4-36,9 Periodens resultat -43,0 38,0-68,4-36,2 4,5 36,8 Resultat/aktie före och efter utspädning, SEK -0,44 0,55-0,70-0,54 0,05 0,45 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, tusental RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT, KONCERNEN MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 jan-dec 10 Periodens resultat -43,0 38,0-68,4-36,2 36,8 Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser 5,8 5,3-3,1 5,6-4,4 Kassaflödessäkringar -1,0 - -1,0 - - Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 2,0 0,1 1,0-0,3 Perioden, övrigt totalresultat 6,8 5,4-3,1 5,6-4,1 Periodens summa totalresultat -36,2 43,4-71,5-30,6 32,7 Jämförelsestörande poster som påverkat rörelseresultatet i koncernen MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Övriga intäkter och kostnader Omstruktureringskostnader ,1-5,1 Rörelseresultat ,1-5,1 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN, KONCERNEN MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -13,5 83,8-36,3 29,2 91,8 157,4 Förändring av rörelsekapital 45,1-124,4 52,9-102,4 118,8-36,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,6-40,6 16,6-73,2 210,6 120,9 Kassaflöde från investeringar i utveckling -2,5-0,5-5,3-2,0-6,2-2,9 Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet -3,2-10,2-9,2-21,0-21,4-33,2 Kassaflöde från investeringsverksamhet, totalt -5,7-10,7-14,4-23,0-27,6-36,2 Nyemission - 231,0-231,0-0,1 230,9 Kassaflöde från övrig finansieringsverksamhet -0,8-15,6-2,4-10,5 1,0-7,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten, totalt -0,8 215,4-2,4 220,5 0,9 223,7 Periodens kassaflöde 25,1 164,1-0,2 124,3 183,9 308,4 Likvida medel vid periodens början 551,8 235,9 582,6 276,6 403,9 276,6 Kursdifferens i bankmedel 5,6 3,9 0,1 3,0-5,3-2,4 likvida medel vid periodens slut 582,5 403,9 582,5 403,9 582,5 582,6 Andra kvartalet 2011, sid 10 av 13

11 Kostnader för forskning och utveckling, koncernen MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Utgifter för forskning och utveckling Mönsterritare -49,5-43,2-91,0-87,9-190,1-187,0 Ytmontering -16,4-14,5-33,8-31,3-62,5-60,0-65,9-57,7-124,8-119,2-252,6-247,0 Aktivering av utvecklingskostnader Mönsterritare Ytmontering 2,5 0,5 5,3 2,0 6,2 2,9 2,5 0,5 5,3 2,0 6,2 2,9 Avskrivningar på aktiverad utveckling Mönsterritare -6,9-12,9-13,8-25,8-33,7-45,7 Ytmontering -3,4-6,0-6,8-12,0-18,5-23,7-10,3-18,9-20,6-37,8-52,2-69,4 Kostnad forskning och utveckling -73,7-76,1-140,0-155,0-298,5-313,5 Avskrivningar på övervärden i teknologi -1,2-1,2-2,3-2,3-4,6-4,6 Rapporterad kostnad i koncernen -74,8-77,3-142,3-157,3-303,1-318,1 Intäkter per geografisk marknad MSEK april-juni 11 april-juni 10 jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 EMEA 108,1 62,8 208,6 117,7 408,7 317,8 Nord-och Sydamerika 66,9 63,9 129,7 98,1 296,0 264,4 Asien 68,6 218,8 160,3 288,6 577,2 705,6 243,5 345,6 498,5 504, , ,8 Finansiella nyckeltal jan-juni 11 jan-juni 10 rullande 12 mån jan-dec 10 Försäljning 498,5 504, , ,8 Orderingång 625,3 627, , ,6 Bruttomarginal 42,3% 47,9% 47,0% 49,2% Rörelsemarginal -11,0% -4,6% 3,2% 5,6% Justerad rörelsemarginal 1) -7,5% 2,9% 7,1% 11,2% Avkastning på eget kapital -5,4% -3,1% 0,4% 3,1% Soliditet 77,2% 75,6% 76,7% Eget kapital/genomsnittligt antal aktier 12,7 18,7 15,9 Medelantalet anställda Investeringar Aktiverad utveckling 5,3 2,0 6,2 2,9 Övriga anläggningstillgångar 9,2 21,0 21,4 33,2 1) Rörelsemarginal justerad för aktiverad utveckling samt avskrivningar på tidigare aktiverad utveckling och övervärden i teknologi. Andra kvartalet 2011, sid 11 av 13

Delårsrapport januari-september 2011

Delårsrapport januari-september 2011 Delårsrapport januariseptember Fortsatt resultatförbättring och positivt kassaflöde FINANSIELL UTVECKLING JANUARISEPTEMBER Försäljningen ökade med 8% till 911,2 (843,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent.

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent. Tredje kvartalet 211 Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till 1 891 MSEK (1 881), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 4 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 172 MSEK

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-juni 2015. VD-kommentar. Första halvåret. Andra kvartalet

Halvårsrapport. Januari-juni 2015. VD-kommentar. Första halvåret. Andra kvartalet Halvårsrapport Januari-juni Andra kvartalet > > Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 19 procent till 1 616 Mkr (1 355). I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 1 procent > > Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009. Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar. avlämnad den 23 juli 2009 kl. 7.30

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009. Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar. avlämnad den 23 juli 2009 kl. 7.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI avlämnad den 23 juli kl. 7.30 Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar Billerud förstärker produktportföljen

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013

Delårsrapport januari-september 2013 Delårsrapport januari-september Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period. Zubsolv - framgångrikt lanserad i USA den 16 september

Läs mer

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK.

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september Starkt resultat och 18% tillväxt i tredje kvartalet Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september Nettoomsättningen uppgick till 354,5 (301,4) MSEK, en tillväxt

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

1 januari 2014 31 mars 2014

1 januari 2014 31 mars 2014 7 maj 2014 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2014 FORTSATT TILLVÄXT TROTS OVISS MARKNADSSITUATION Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 501,1 MSEK (467,0 MSEK), 22,9 % i rubel

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer