AVTALSVILLKOR FÖR ELEKTRONISK SPELTJÄNST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTALSVILLKOR FÖR ELEKTRONISK SPELTJÄNST"

Transkript

1 AVTALSVILLKOR FÖR ELEKTRONISK SPELTJÄNST

2 AVTALSVILLKOR FÖR ELEKTRONISK SPELTJÄNST i kraft i samband med lanseringen av RAY Förmånskundrelationen Dessa avtalsvillkor ersätter Allmänna avtalsvillkor för elektronisk speltjänst, vilka trädde i kraft Dessa villkor tillämpas även på avtal som ingåtts innan de trätt i kraft. Dessa avtalsvillkor tillämpas på kundförhållandet mellan Penningautomatföreningen och RAY Förmånskunden, då denne använder RAY:s elektroniska speltjänst. 1. SERVICEPRODUCENTEN OCH SPELTJÄNSTEN Penningautomatföreningen (nedan RAY) är en offentligrättslig förening (FO-nummer ), med Esbo som hemort. RAY tillhandahåller för sina kunder penningspel med stöd av lotterilagen och statsrådets förordning om anordnande av Penningautomatföreningens penningspel. Anordnandet av spelen övervakas av Polisstyrelsen. Dessa avtalsvillkor tillämpas på penningspel (nedan Speltjänst) som förmedlas elektroniskt av RAY, vilka utgör en av RAY Förmånskundrelationens speltjänster. Med RAY Förmånskund avses i dessa villkor ett kundförhållande mellan RAY och kunden, vilket gör det möjligt för kunden att identifiera sig i RAY:s tjänster samt att använda de tjänster som är riktade till en identifierad kund. 2. ALLMÄNT OM SPELTJÄNSTEN 2.1. Öppnande av Speltjänsten Användningen av Speltjänsten förutsätter registrering som en RAY Förmånskund, inrättande av ett spelkonto i Speltjänsten och stadigvarande hemort i Finland, vilken införts i statens befolkningsdatasystem som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen och magistraterna. Personer som är fast bosatta på Ålands självstyrelseområde är dock inte berättigade att registrera sig i Kunden hos Speltjänsten (nedan Kunden) skapar sig i samband med registreringen i Speltjänsten ett offentligt spelarnamn (nickname), som skiljer Kunden från övriga spelare. Spelarnamnet ska vara i enlighet med de anvisningar som lämnats i samband med registreringen av RAY-spelarnamnet och skilja sig från de övriga. Spelarnamnet får inte vara kränkande eller på annat sätt mot god sed. RAY förbehåller sig rätten att av grundade skäl låta bli att godkänna öppning av Speltjänsten eller återkalla en öppning som gjorts Geografiska begränsningar för användningen av Speltjänsten Från vissa länder eller vissa områden får man inte vare sig öppna eller logga in sig i Kunden ska alltid ta reda på lagstiftningen om användningen av Speltjänsten i det land eller på det område, där han eller hon avser att öppna eller logga in sig i speltjänsten. Man får inte öppna eller logga in sig i Speltjänsten åtminstone från de länder eller de områden som framgår av RAY:s webbsidor vid varje enskild tidpunkt Spelgränserna Utöver de begränsningar som ställts av Kunden själv har Speltjänsten följande förlustgränser per dygn: I penningautomatspel är förlustgränsen per dygn 500. Då förlustgränsen uppnåtts, kan Kunden inte under kalenderdygnet i fråga (kl. 00:00 24:00) spela Speltjänstens penningautomatspel. Vid kasinospel som man spelar ensam är förlustgränsen per dygn 500. Då förlustgränsen uppnåtts, kan Kunden inte under kalenderdygnet i fråga spela de kasinospel hos Speltjänsten som man spelar ensam. Kasinospel som spelas mot andra Kunder har ingen förlustgräns per dygn. 3. SPELKONTO 3.1. Allmänt För Kunden inrättas i samband med öppnandet av Speltjänsten ett personligt spelkonto. Kunden kan ha endast ett spelkonto hos Spelkontot får användas endast av den Kund som öppnat spelkontot. Rätten att använda spelkontot eller kundförhållandets rättigheter och/eller skyldigheter får inte ens tillfälligt överföras till någon annan. Kunden kan överföra medel till spelkontot för att använda Från spelkontot debiteras Kundens spelinsatser och avgifter. Spelkontots valuta är Euro. Spelkontots övre gräns är Det saldo som överskrider den övre gränsen överförs genom åtgärd av RAY åtminstone en gång i dygnet automatiskt till det bankkonto som kunden registrerat i sin RAY Förmånskundrelation. Det är inte tillåtet att spela på kredit. Kunden kan inte överföra medel till sitt spelkonto under tiden kl. 24:00 06:00. Kontoöverföringar under tiden i fråga bokförs på spelkontot tidigast kl. 06:01. Kundens spelvinster utbetalas till spelkontot eller det bankkonto som Kunden registrerat. Kunden kan om så önskas överföra medel från spelkontot till sitt registrerade bankkonto enligt dessa avtalsvillkor. Om det inte vid spel finns tillräckligt med medel på spelkontot som berättigar till att spela, eller om Kunden har använt Speltjänsten genom att uppge 3

3 bristfälliga eller felaktiga uppgifter eller handlat i strid med avtalsvillkoren eller de övriga villkor som ställts av RAY, de fastställda spelreglerna eller anvisningarna för de enskilda spelen, godkänns inte spelhändelsen. RAY är inte skyldig att särskilt meddela Kunden, om spelhändelsen inte blir godkänd på grund av avsaknaden av medel på spelkontot eller på grund av bristfälliga uppgifter. Då Kunden meddelar RAY att Kundens användaridentifikation eller lösenord för RAY:s nättjänst eventuellt kommit till någon utomståendes kännedom, förbehåller RAY sig rätten att tillfälligt spärra spelkontot för att skydda Kundens medel och RAY har rätt att korrigera en fel bokföring angående RAY:s egen felskrivning, felberäkning eller teknisk foul även om summan redan har bokfört på Kundens spelkonto. Vid korrigering av fel bokföring har RAY rätt att debitera fonder Kunden har obehörigt fått på sitt spelkonto. RAY notifierar Kunden omedelbart om felet och dess korrigering. RAY har också rätt att återkräva fonder Kunden har annars obehörigt fått på sitt spelkonto. RAY har rätt att som säkerhet innehålla det belopp av medel på spelkontot som utgör föremål för en utredning, tills Kundens rätt till medlen lagligen har blivit utredd Kundens medel på spelkontot De medel som Kunden överfört till spelkontot är redovisningsmedel. RAY förvarar kundmedlen skilt från sina övriga medel och deponerar dem på sitt bankkonto. Kunden godkänner att RAY förvarar de medel som Kunden överfört till sitt spelkonto tillsammans med de andra Kundernas medel, och att specificeringen sker endast inom RAY:s elektroniska spelkontobokföring. RAY ger inga spelbevis eller kvitton över enskilda transaktioner. Transaktionerna bokförs elektroniskt i Kunden ska kontrollera att transaktionsregistreringarna för hans eller hennes spelkonto motsvarar de åtgärder som han eller hon utför Ränta och omkostnader RAY betalar inte ränta på medlen på spelkontot. Kunden står för alla de kostnader som Kundens bank eventuellt uppbär av Kunden och som orsakats av penningöverföringar mellan Kundens bankkonto och spelkontot. Kunden godkänner att RAY har rätt att automatiskt uppbära eventuella serviceavgifter direkt från spelkontot enligt sin gällande tariff vid varje enskild tidpunkt Reklamationer Kunden ska alltid granska kontotransaktionerna på sitt spelkonto då denne slutar att spela. En reklamation om avvikelser som förekommer i kontotransaktionerna, till exempel en felaktig betalning eller en utebliven vinst, ska göras skriftligen eller genom förmedling av spelanvändargränssnittets live-support, och den ska tillställas RAY inom tiden enligt lagstiftningen eller, om en sådan inte är definierad, inom skälig tid från att Kunden lade märke till avvikelsen eller denne borde ha lagt märke till den. Av reklamationen ska de nödvändiga, specificerade uppgifterna med tanke på en utredning av saken framgå. Om RAY inte har mottagit reklamationen inom skälig tid eller tiden enligt lagstiftningen, förverkar Kunden sin rätt att åberopa avvikelsen. RAY förbinder sig att förvara uppgifterna om kontotransaktionerna den tid som stadgas i lagen, varefter RAY har rätt att förstöra uppgifterna. Om Kunden märker att en spärrning av spelkontot, vilken gjorts av RAY eller Kunden, har misslyckats, ska Kunden omedelbart underrätta RAY om detta. RAY ansvarar inte för de spelinsatser med vilka Kunden har spelat efter att han eller hon har bett om att spelkontot ska spärras eller frysas eller då Kunden har begränsat sin spelrätt. 4. SPELANDET 4.1. Spelhändelserna Spelandet av Speltjänstens penningspel förutsätter att de medel som behövs för spelavgifterna har överförts till spelkontot. Varje enskilt val av Kunden som gäller spel (inklusive exv. linje-/kort-, insats- m.fl. val) mottas, godkänns, genomförs och lottningen förrättas under tillsyn av myndighet i RAY:s spelsystem, där uppgifterna om spelhändelserna (inklusive exv. lottningsresultaten) arkiveras. Med hjälp av det användargränssnitt som finns till Kundens förfogande har Kunden möjlighet att bläddra i de spel- och penningrörelsetransaktioner som har hänförts till hans eller hennes spelkonto. Kunden kan inte återta eller ändra de spelinsatser han eller hon ställt, då han eller hon har startat lottningen eller då den tid som reserverats för spelinsatserna för spel- eller insatsomgången i fråga har utlöpt. Spelhändelser, som spelats i spelsystemet, kan inte återkallas. Ifall Kunden märker, misstänker eller han eller hon har skäl att misstänka att Speltjänsten har fått något fel eller fungerar felaktigt, ska Kunden omedelbart upphöra att använda Speltjänsten och underrätta RAY om saken Spelande i strid med avtalsvillkoren Alla de spelhändelser som utförs av Kunden ska följa dessa avtalsvillkor samt reglerna och anvisningarna för de enskilda spelen. Kunden har inte rätt att delta i en sådan spelhändelse, vars slutresultat orättmätigt direkt eller indirekt kan påverkas av Kunden eller någon annan med Kunden samverkande part. RAY förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spelhändelsen helt och hållet eller delvis, om det framgår att den har tillhandahållits, genomförts eller godkänts till följd av ett fel; deltagandet har skett på ett sätt som strider mot lagen, avtalsvillkoren, de fastställda spelreglerna eller anvisningarna för de enskilda spelen; Kunden eller en samverkande part tillsammans försöker kringgå avtalsvillkoren, de fastställda spelreglerna eller anvisningarna för de enskilda spelen; eller spelhändelsens slutresultat har direkt eller indirekt påverkats genom en verksamhet som strider mot lagen, avtalsvillkoren, de fastställda spelreglerna eller anvisningarna för de enskilda spelen. 5. UTBETALNING AV VINSTER Kundens spelvinster och återbetalningarna av eventuella spelavgifter redovisas automatiskt till Kundens spelkonto. Kunden kan överföra medel från spelkontot till sitt bankkonto, vilket registrerats i Vid fel i speltjänsten eller -systemet eller då spelet avbryts av oväntad anledning, krediteras Kunden endast för de vinster, frispel och spelreserveringar som lagrats i RAY:s spelsystem före avbrottet av lottningen till de delar de obestridligen kan konstateras. Ifall visningen av Kundens spelanvändargränssnitt på grund av ett fel eller en funktionsstörning visar en felaktig vinstsumma, antalet frispel eller spelreserveringar eller ett felaktigt lottningsresultat (korthand, nummer, figurkombination o.d.), krediteras Kunden med den faktiska vinstsumma, antalet frispel eller spelreserveringar som lagrats i RAY:s spelsystem eller förrättas vinstutdelningen på grundval av de uppgifter som lagrats i RAY:s spelsystem. Före överföringen av spelvinster från Kundens spelkonto till det bankkonto som registrerats för Kunden, förbehåller sig RAY rätten att kontrollera och bekräfta Kundens rätt till de spelvinster som ska överföras. RAY ansvarar inte för betalningsdröjsmål eller andra dröjsmål, som beror på granskningarna. Under granskningstiden förvaras de medel som utgör föremål för granskningen på Kundens konto som frysta medel, ifall det är nödvändigt för att trygga det ärende som ska utredas eller det rättsintresse som ska skyddas. 6. SÄKERHET För att trygga Speltjänstens säkerhet och en riktig spelverksamhet för Kunden eller för att utreda och förebygga brott och andra missbruk har RAY vid misstanke om missbruk av Speltjänsten, av orsaker med hänsyn till riskhanteringen, inom ramen för gällande lagstiftning, avtalsvillkoren eller spelreglerna eller på grundval av en behörig myndighets påbud rätt att vägra motta helt eller delvis insatser och/eller penningöverföringar, som gjorts av Kunden; att utsätta en fördröjning för överföringen av spelvinsterna från spelkontot till Kundens bankkonto; att omedelbart avbryta användningen av speltjänsten helt eller delvis eller låta bli att godkänna det spel som spelats via Speltjänsten; att förhindra öppnandet av spelkontot och/eller spelandet, helt eller delvis. RAY har dessutom rätt att omedelbart avbryta användningen av Speltjänsten eller en del därav eller låta bli att godkänna det spelade spelet, ifall Kunden inte följer avtalsvillkoren för Speltjänsten, de fastställda spelreglerna eller anvisningarna för de enskilda spelen eller på annat sätt missbrukar Speltjänsten sålunda att användningen strider mot lagen eller avtalsvillkoren eller orsakar skada eller skaderisk för RAY, andra spelare eller utomstående, eller ifall Kundens verksamhet, de anordningar, programvaror eller teleförbindelser som används av honom eller henne, äventyrar eller orsakar risk för skada för Speltjänstens verksamhet eller säkerhet. 7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Alla rättigheter som hänför sig till Speltjänstens innehåll, inklusive industriella rättigheter och upphovsrättigheter, tillhör RAY eller dess avtalspartner, och de är skyddade genom finländsk och internationell lagstiftning och avtal. Allt slags kopiering, överföring, bearbetning, distribution, vidareutgivning, spridning eller annat slags tillhandahållande för allmänheten av materialet i Speltjänsten, inklusive till exempel text, fotografier, rörlig bild, ljud, musik och dataprogram är förbjudet, om inte uttryckligen annat anges. RAY och dess avtalspartner förbehåller för sig alla rättigheter som inte här uttryckligen har beviljats. Affärssignum och produktmärken, som förekommer i Speltjänsten, samt alla varumärken, produkt- eller servicenamn och deviser, som hänför sig till dem, är RAY:s eller dess avtalsparts egendom. De får inte användas på något sätt utan skriftligt samtycke som i förväg lämnats av RAY eller dess avtalspartner. Olovligt bruk av material som är skyddat av industriella rättigheter eller upphovsrättigheter kan leda till ekonomiska ersättningsanspråk och andra rättsliga påföljder. RAY har rätt att i anslutning till sin egen verksamhet använda, offentliggöra och dela ut material och meddelanden som Kunden tillsänt Speltjänsten samt tillverka exemplar av dem inom den ram som lagstiftningen ställer. RAY dock respekterar RAY Förmånskundernas integritet. RAY kan från Speltjänsten avlägsna material som RAY har förbjudit att framföra i tjänsten eller vilket enligt RAY:s uppfattning strider mot lag eller god sed eller som är olämpligt, felaktigt, menligt eller skadligt för RAY, tjänstens användare eller utomstående. RAY har inte skyldighet att meddela Kunden i förväg eller efteråt om att materialet avlägsnats. 4 5

4 8. CHAT-TJÄNST 8.1. Allmänt RAY tillhandahåller i Speltjänsten för Kunden i samband med vissa spel en Chatsnabbmeddelandetjänst (nedan Chat-tjänst) i realtid för inbördes kommunikation mellan Kunderna samt mellan Kunden och RAY. I Chattjänsten får sändas endast innehåll på finska, svenska och engelska, som inte bryter mot lag eller god sed eller innehåller material, som med hänsyn till någon annans upphovsrätt är skyddat Chat-tjänstens användning och innehåll Kunden förstår och godkänner att han eller hon är ansvarig för innehållet i de meddelanden han eller hon sänt samt för sitt uppträdande i Chat-tjänsten. På grund av Chat-tjänsten i realtid förhandsgranskar RAY inte kommunikationens innehåll och är ej heller ansvarig för det. Kunden ska vid användningen av Chat-tjänsten iaktta god sed och regler för uppträdandet, och han eller hon får inte sända något olagligt, osedligt, smädande, nedsättande, hotande eller annat lagstridigt material eller material som ska betraktas som allmänt kränkande eller skadligt. RAY förbehåller sig rätten att avlägsna ett sådant innehåll som RAY har förbjudit att framföras i tjänsten eller som enligt RAY:s uppfattning strider mot lag eller god sed eller som är olämpligt, kränkande, felaktigt, menligt eller skadligt för RAY, tjänstens användare eller utomstående, samt att helt och hållet eller för viss tid hindra en sådan Kund tillträde till Chat-tjänsten, vars användning av Chattjänsten bryter mot dessa villkor. RAY har ingen skyldighet att i förväg eller efteråt meddela Kunden om att materialet avlägsnats. Bland annat följande seder strider mot villkoren: Kunden använder Chat-tjänsten för annan än personlig kommunikation, till exempel för kommersiella syften, marknadsföringskommunikation, för att distribuera virus eller skadliga program; Kunden använder Chat-tjänsten för ett syfte som strider mot spelets anvisningar eller regler; Kunden utövar påtryckning, hotar, förringar eller i övrigt stör en annan Kund eller RAY eller stör kommunikationen med tekniska medel eller genom att upprepat sända samma meddelande på nytt; Kunden försöker fiska upp andra Kunders privata uppgifter såsom lösenord eller användaridentifikation; Kunden sänder eller sprider lagstridigt, förbjudet eller skadligt innehåll eller innehåll som kan förstås som diskriminerande, kränkande eller avsiktligt vilseledande; Kunden lämnar om RAY eller Speltjänsten osanna, nedsättande eller ogrundade uttalanden eller påståenden; Kunden uppträder med falsk identitet eller låter förstå att han eller hon är arbetstagare hos RAY eller dess samarbetspartner eller representerar någon av de ovan nämnda; Kunden uppträder eller använder Chat-tjänsten i övrigt på ett opassande sätt RAY:s ansvar för Chat-tjänsten RAY tillhandahåller Chat-tjänsten för sina Kunder utan garanti för tjänstens tekniska funktion. RAY gör sitt bästa för att upprätthålla tjänsten så den fungerar problemfritt, men kan inte garantera en funktionsgaranti för tjänsten. RAY svarar inte för innehållet i de meddelanden som Kunderna producerat i realtid i Chat-tjänsten eller för deras riktighet. Kunden ska beakta detta vid bedömningen av tillförlitligheten för Chat-tjänstens kommunikation. RAY gör sitt bästa för att avlägsna ett lagstridigt eller i övrigt opassande innehåll i Chat-tjänsten. RAY ersätter inte några medelbara eller indirekta skador, som eventuellt orsakas Kunden av Chat-tjänsten, dess användning eller av att den inte fungerar. 9. ANSVARSBEGRÄNSNING Användningen av Speltjänsten sker på Kundens eget ansvar. RAY svarar för Speltjänstens funktion i Kundens anläggnings- och programvarumiljö, endast då den är sådan som uppfyller RAY:s officiella krav på anläggning och programvara. Anläggningar och programvara med support vilka gäller vid varje enskild tidpunkt framgår av RAY:s nättjänst. RAY varken garanterar eller svarar för att Speltjänsten skulle finnas till Kundens disposition utan avbrott eller fel. RAY strävar efter att i förväg på sina webbsidor meddela om avbrott på grund av service, uppdatering, underhåll, störningar och andra motsvarande anledningar, vilka hänför sig till användningen av RAY kan begränsa tiden för användning av Speltjänsten genom att informera Kunden om detta i samband med RAY svarar inte gentemot Kunden eller tredje part för någon medelbar eller indirekt skada, inklusive dröjsmål, skada som orsakats av obegagnad möjlighet att använda Speltjänsten, förlust av inkomster, affärsvärde, användningsrätt eller uppgift eller annan sådan ekonomisk förlust som exempelvis beror på: 4. för skada eller förlust av information som gäller Kundens datasystem eller huvudanläggning, vilket orsakats av det innehåll som laddats ned från Speltjänsten; 5. av andra omständigheter eller förhållanden som hänför sig till RAY:s ansvar för fel som förekommit i genomförandet av Speltjänsten eller av att spelhändelsen har blivit ogenomförd av fel på grund av RAY eller Speltjänsten, begränsas i alla fall i fråga om beloppet till beloppet av den avgift som Kunden har betalat till RAY i samband med att felet uppträdde, om inte annat har sagts i dessa villkor eller i de fastställda spelreglerna för spelet i fråga. Inget som uppgetts i denna punkt begränsar dock Kundens lagstadgade rättigheter. 10. AVSLUTAT AVTALSFÖRHÅLLANDE 10.1 Kundens rätt att avsluta avtalsförhållandet Kunden har rätt att avsluta avtalsförhållandet när som helst genom att säga upp detta avtal i RAY:s nättjänst eller bevisligen till RAY:s konsumentkundtjänst. Avtalsförhållandet upphör, då RAY har behandlat Kundens eventuella ofullbordade angelägenheter som gäller detta avtalsförhållande, såsom exv. vinstutdelningen för resultaten av de öppna spel som Kunden spelat RAY:s rätt att avsluta avtalsförhållandet RAY har rätt att utan förhandsmeddelande omedelbart spärra Kundens spelkonto för viss tid eller tillsvidare eller avsluta avtalsförhållandet, ifall: Kunden inte följer de avtalsvillkor som hänför sig till Speltjänsten, de fastställda spelreglerna eller anvisningarna för de enskilda spelen; RAY har skäl att misstänka att lagstridighet, missbruk eller fusk ansluter sig till användningen av Speltjänsten; Kunden på annat sätt missbrukar Speltjänsten så att användningen av tjänsten orsakar skada eller risk för skada för RAY, de andra kunderna eller utomstående; eller det är nödvändigt på grundval av lag eller order av behörig myndighet, för att försäkra Speltjänstens säkerhet eller för att utreda eller förebygga brott eller andra missbruk. RAY förbehåller sig rätten att anmäla misstänkta 1. användningen av Speltjänsten eller av att missbruk till vederbörande myndighet och bistå denna inte har kunnat utnyttjas; myndigheterna för att utreda saken. 2. kostnader som orsakats av anskaffning av ersättande gods eller tjänster, vilket beror på 10.3 Avslutande av avtalsförhållandet på uppgift, information eller tjänst som köpts grund av förändrade omständigheter eller erhållits genom Speltjänsten, RAY har rätt att spärra Kundens spelkonto, avsluta meddelande eller rättshandling som mottagits avtalsförhållandet och överföra eventuella medel via Speltjänsten och som har företagits genom från spelkontot till det bankkonto som registrerats i förmedling av Speltjänsten; Kundens RAY Förmånskundrelation, ifall: 3. för orättmätigt tillträde till Kundens dataöverföringar eller en ändring av dem: 6 7 det inte har registrerats en enda transaktion under 24 på varandra följande månader; Kundens RAY Förmånskundrelation har upphört; RAY har grundade skäl att misstänka att Kunden inte längre har en stadigvarande hemort i Finland (på Ålands självstyrelseområde fast bosatta är inte berättigade att använda Speltjänsten); RAY får uppgift om att Kunden avlidit; eller RAY har grundade skäl att misstänka att någon annan förutsättning för registrering som RAY Förmånskund eller för att öppna Speltjänsten inte längre blir uppfylld Åtgärder vid avslutat avtalsförhållande Då avtalsförhållandet avslutas spärrar RAY Kundens spelkonto, varvid de eventuella medlen på spelkontot överförs enligt dessa avtalsvillkor till det bankkonto som Kunden har registrerat i sin RAY Förmånskundrelation. 11. ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOREN RAY har rätt att göra ändringar i Speltjänsterna och deras innehåll. RAY förbehåller sig rätten att vid behov ändra avtalsvillkoren eller reglerna och anvisningarna för de enskilda spelen. RAY informerar om eventuella ändringar i Speltjänsten eller till den kontaktadress som Kunden uppgett. Om RAY ändrar avtalsvillkoren så att ändringen ökar Kundens skyldigheter eller minskar dennes rättigheter, och ändringen inte beror på lagstiftningen eller beslut av en behörig myndighet, meddelar RAY Kunden om ändringen till e-postadress eller telefonabonnemang som registrerats i Kundens uppgifter. Kunden anses ha fått meddelandet senast 7 dagar efter att RAY har sänt meddelandet på sättet ovan. Ifall Kunden inte godkänner de ändrade avtalsvillkoren, får Kunden inte logga in i Speltjänsten utan Kunden ska säga upp avtalsförhållandet. I annat fall binds Kunden av det nya villkoret. 12. AVTALSHELHETEN Ifall det uppstår konflikt mellan avtalsvillkoren och reglerna för de enskilda spelen tillämpas dessa enligt följande prioritering: 1. Fastställda spelregler av penningspel som förmedlas elektroniskt 2. Anvisningarna för de enskilda spelen 3. Avtalsvillkoren för den elektroniska Speltjänsten 4. De allmänna avtalsvillkoren för RAY Förmånskundrelationen Dessa avtalsvillkor har gjorts upp på finska och översatts till andra språk. Ifall det uppstår konflikt mellan versionerna på olika språk, tillämpas den finskspråkiga versionen i första hand.

5 HYVÄÄ ONNEA EMME VOI TAATA, MUTTA HYVIÄ ETUJA VOIMME. 8

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller användaren

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget.

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget. SAMMANDRAG AV LILJENETS AVTALSVILLKOR De allmänna avtalsvillkoren ( nedan allmänna avtalsvillkor ) tillämpas på tjänster som Liljenet Fiberkabelandelslag (nedan teleföretag ) tillhandahåller sina kunder.

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER Sammandrag för tjänstens användare 2 Innan du ingår avtal ska du noggrant läsa igenom teleföretagets allmänna avtalsvillkor, tjänstespecifika

Läs mer

1. Tillämpningsområde

1. Tillämpningsområde Villkor för elektronisk hantering - webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller

Läs mer

Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online

Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online Gäller från 14.03.2014 Presentation Business Online är en Internet-baserad webbtjänst som Banken erbjuder och via vilken Kunden och Användaren av

Läs mer

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner A, F, A2.7 1.1.2013/1 Kund Efternamn: Alla förnamn: Personnummer: Servicespråk: svenska finska engelska Nationalitet: Hemort: Postadress: Telefon: (hem/arbete/ mobil):

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna villkoren som fastställs

Läs mer

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 PRISER OCH PRODUKTSAMMANFATTNING RÄNTA Rörlig. Gå in på www.marginalen.se för aktuell ränta. SPARBELOPP Upp till 5 000 000 kronor per kund

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER 1.9.2013 SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER Dessa avtalsvillkor har fastställts utifrån rekommendationer

Läs mer

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO Definitioner Med Kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Kontohavare avser den person som banken är skyldig

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D10 X52199UR03 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning: 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR Sid 1 (5) ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR 1. Tillämpningsområde samt de bestämmelser och avtal som ska tillämpas Dessa villkor utgör de allmänna villkoren för förvar och tillämpas på förhållandet mellan Ålandsbanken

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer