AVTALSVILLKOR FÖR ELEKTRONISK SPELTJÄNST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTALSVILLKOR FÖR ELEKTRONISK SPELTJÄNST"

Transkript

1 AVTALSVILLKOR FÖR ELEKTRONISK SPELTJÄNST

2 AVTALSVILLKOR FÖR ELEKTRONISK SPELTJÄNST i kraft i samband med lanseringen av RAY Förmånskundrelationen Dessa avtalsvillkor ersätter Allmänna avtalsvillkor för elektronisk speltjänst, vilka trädde i kraft Dessa villkor tillämpas även på avtal som ingåtts innan de trätt i kraft. Dessa avtalsvillkor tillämpas på kundförhållandet mellan Penningautomatföreningen och RAY Förmånskunden, då denne använder RAY:s elektroniska speltjänst. 1. SERVICEPRODUCENTEN OCH SPELTJÄNSTEN Penningautomatföreningen (nedan RAY) är en offentligrättslig förening (FO-nummer ), med Esbo som hemort. RAY tillhandahåller för sina kunder penningspel med stöd av lotterilagen och statsrådets förordning om anordnande av Penningautomatföreningens penningspel. Anordnandet av spelen övervakas av Polisstyrelsen. Dessa avtalsvillkor tillämpas på penningspel (nedan Speltjänst) som förmedlas elektroniskt av RAY, vilka utgör en av RAY Förmånskundrelationens speltjänster. Med RAY Förmånskund avses i dessa villkor ett kundförhållande mellan RAY och kunden, vilket gör det möjligt för kunden att identifiera sig i RAY:s tjänster samt att använda de tjänster som är riktade till en identifierad kund. 2. ALLMÄNT OM SPELTJÄNSTEN 2.1. Öppnande av Speltjänsten Användningen av Speltjänsten förutsätter registrering som en RAY Förmånskund, inrättande av ett spelkonto i Speltjänsten och stadigvarande hemort i Finland, vilken införts i statens befolkningsdatasystem som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen och magistraterna. Personer som är fast bosatta på Ålands självstyrelseområde är dock inte berättigade att registrera sig i Kunden hos Speltjänsten (nedan Kunden) skapar sig i samband med registreringen i Speltjänsten ett offentligt spelarnamn (nickname), som skiljer Kunden från övriga spelare. Spelarnamnet ska vara i enlighet med de anvisningar som lämnats i samband med registreringen av RAY-spelarnamnet och skilja sig från de övriga. Spelarnamnet får inte vara kränkande eller på annat sätt mot god sed. RAY förbehåller sig rätten att av grundade skäl låta bli att godkänna öppning av Speltjänsten eller återkalla en öppning som gjorts Geografiska begränsningar för användningen av Speltjänsten Från vissa länder eller vissa områden får man inte vare sig öppna eller logga in sig i Kunden ska alltid ta reda på lagstiftningen om användningen av Speltjänsten i det land eller på det område, där han eller hon avser att öppna eller logga in sig i speltjänsten. Man får inte öppna eller logga in sig i Speltjänsten åtminstone från de länder eller de områden som framgår av RAY:s webbsidor vid varje enskild tidpunkt Spelgränserna Utöver de begränsningar som ställts av Kunden själv har Speltjänsten följande förlustgränser per dygn: I penningautomatspel är förlustgränsen per dygn 500. Då förlustgränsen uppnåtts, kan Kunden inte under kalenderdygnet i fråga (kl. 00:00 24:00) spela Speltjänstens penningautomatspel. Vid kasinospel som man spelar ensam är förlustgränsen per dygn 500. Då förlustgränsen uppnåtts, kan Kunden inte under kalenderdygnet i fråga spela de kasinospel hos Speltjänsten som man spelar ensam. Kasinospel som spelas mot andra Kunder har ingen förlustgräns per dygn. 3. SPELKONTO 3.1. Allmänt För Kunden inrättas i samband med öppnandet av Speltjänsten ett personligt spelkonto. Kunden kan ha endast ett spelkonto hos Spelkontot får användas endast av den Kund som öppnat spelkontot. Rätten att använda spelkontot eller kundförhållandets rättigheter och/eller skyldigheter får inte ens tillfälligt överföras till någon annan. Kunden kan överföra medel till spelkontot för att använda Från spelkontot debiteras Kundens spelinsatser och avgifter. Spelkontots valuta är Euro. Spelkontots övre gräns är Det saldo som överskrider den övre gränsen överförs genom åtgärd av RAY åtminstone en gång i dygnet automatiskt till det bankkonto som kunden registrerat i sin RAY Förmånskundrelation. Det är inte tillåtet att spela på kredit. Kunden kan inte överföra medel till sitt spelkonto under tiden kl. 24:00 06:00. Kontoöverföringar under tiden i fråga bokförs på spelkontot tidigast kl. 06:01. Kundens spelvinster utbetalas till spelkontot eller det bankkonto som Kunden registrerat. Kunden kan om så önskas överföra medel från spelkontot till sitt registrerade bankkonto enligt dessa avtalsvillkor. Om det inte vid spel finns tillräckligt med medel på spelkontot som berättigar till att spela, eller om Kunden har använt Speltjänsten genom att uppge 3

3 bristfälliga eller felaktiga uppgifter eller handlat i strid med avtalsvillkoren eller de övriga villkor som ställts av RAY, de fastställda spelreglerna eller anvisningarna för de enskilda spelen, godkänns inte spelhändelsen. RAY är inte skyldig att särskilt meddela Kunden, om spelhändelsen inte blir godkänd på grund av avsaknaden av medel på spelkontot eller på grund av bristfälliga uppgifter. Då Kunden meddelar RAY att Kundens användaridentifikation eller lösenord för RAY:s nättjänst eventuellt kommit till någon utomståendes kännedom, förbehåller RAY sig rätten att tillfälligt spärra spelkontot för att skydda Kundens medel och RAY har rätt att korrigera en fel bokföring angående RAY:s egen felskrivning, felberäkning eller teknisk foul även om summan redan har bokfört på Kundens spelkonto. Vid korrigering av fel bokföring har RAY rätt att debitera fonder Kunden har obehörigt fått på sitt spelkonto. RAY notifierar Kunden omedelbart om felet och dess korrigering. RAY har också rätt att återkräva fonder Kunden har annars obehörigt fått på sitt spelkonto. RAY har rätt att som säkerhet innehålla det belopp av medel på spelkontot som utgör föremål för en utredning, tills Kundens rätt till medlen lagligen har blivit utredd Kundens medel på spelkontot De medel som Kunden överfört till spelkontot är redovisningsmedel. RAY förvarar kundmedlen skilt från sina övriga medel och deponerar dem på sitt bankkonto. Kunden godkänner att RAY förvarar de medel som Kunden överfört till sitt spelkonto tillsammans med de andra Kundernas medel, och att specificeringen sker endast inom RAY:s elektroniska spelkontobokföring. RAY ger inga spelbevis eller kvitton över enskilda transaktioner. Transaktionerna bokförs elektroniskt i Kunden ska kontrollera att transaktionsregistreringarna för hans eller hennes spelkonto motsvarar de åtgärder som han eller hon utför Ränta och omkostnader RAY betalar inte ränta på medlen på spelkontot. Kunden står för alla de kostnader som Kundens bank eventuellt uppbär av Kunden och som orsakats av penningöverföringar mellan Kundens bankkonto och spelkontot. Kunden godkänner att RAY har rätt att automatiskt uppbära eventuella serviceavgifter direkt från spelkontot enligt sin gällande tariff vid varje enskild tidpunkt Reklamationer Kunden ska alltid granska kontotransaktionerna på sitt spelkonto då denne slutar att spela. En reklamation om avvikelser som förekommer i kontotransaktionerna, till exempel en felaktig betalning eller en utebliven vinst, ska göras skriftligen eller genom förmedling av spelanvändargränssnittets live-support, och den ska tillställas RAY inom tiden enligt lagstiftningen eller, om en sådan inte är definierad, inom skälig tid från att Kunden lade märke till avvikelsen eller denne borde ha lagt märke till den. Av reklamationen ska de nödvändiga, specificerade uppgifterna med tanke på en utredning av saken framgå. Om RAY inte har mottagit reklamationen inom skälig tid eller tiden enligt lagstiftningen, förverkar Kunden sin rätt att åberopa avvikelsen. RAY förbinder sig att förvara uppgifterna om kontotransaktionerna den tid som stadgas i lagen, varefter RAY har rätt att förstöra uppgifterna. Om Kunden märker att en spärrning av spelkontot, vilken gjorts av RAY eller Kunden, har misslyckats, ska Kunden omedelbart underrätta RAY om detta. RAY ansvarar inte för de spelinsatser med vilka Kunden har spelat efter att han eller hon har bett om att spelkontot ska spärras eller frysas eller då Kunden har begränsat sin spelrätt. 4. SPELANDET 4.1. Spelhändelserna Spelandet av Speltjänstens penningspel förutsätter att de medel som behövs för spelavgifterna har överförts till spelkontot. Varje enskilt val av Kunden som gäller spel (inklusive exv. linje-/kort-, insats- m.fl. val) mottas, godkänns, genomförs och lottningen förrättas under tillsyn av myndighet i RAY:s spelsystem, där uppgifterna om spelhändelserna (inklusive exv. lottningsresultaten) arkiveras. Med hjälp av det användargränssnitt som finns till Kundens förfogande har Kunden möjlighet att bläddra i de spel- och penningrörelsetransaktioner som har hänförts till hans eller hennes spelkonto. Kunden kan inte återta eller ändra de spelinsatser han eller hon ställt, då han eller hon har startat lottningen eller då den tid som reserverats för spelinsatserna för spel- eller insatsomgången i fråga har utlöpt. Spelhändelser, som spelats i spelsystemet, kan inte återkallas. Ifall Kunden märker, misstänker eller han eller hon har skäl att misstänka att Speltjänsten har fått något fel eller fungerar felaktigt, ska Kunden omedelbart upphöra att använda Speltjänsten och underrätta RAY om saken Spelande i strid med avtalsvillkoren Alla de spelhändelser som utförs av Kunden ska följa dessa avtalsvillkor samt reglerna och anvisningarna för de enskilda spelen. Kunden har inte rätt att delta i en sådan spelhändelse, vars slutresultat orättmätigt direkt eller indirekt kan påverkas av Kunden eller någon annan med Kunden samverkande part. RAY förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spelhändelsen helt och hållet eller delvis, om det framgår att den har tillhandahållits, genomförts eller godkänts till följd av ett fel; deltagandet har skett på ett sätt som strider mot lagen, avtalsvillkoren, de fastställda spelreglerna eller anvisningarna för de enskilda spelen; Kunden eller en samverkande part tillsammans försöker kringgå avtalsvillkoren, de fastställda spelreglerna eller anvisningarna för de enskilda spelen; eller spelhändelsens slutresultat har direkt eller indirekt påverkats genom en verksamhet som strider mot lagen, avtalsvillkoren, de fastställda spelreglerna eller anvisningarna för de enskilda spelen. 5. UTBETALNING AV VINSTER Kundens spelvinster och återbetalningarna av eventuella spelavgifter redovisas automatiskt till Kundens spelkonto. Kunden kan överföra medel från spelkontot till sitt bankkonto, vilket registrerats i Vid fel i speltjänsten eller -systemet eller då spelet avbryts av oväntad anledning, krediteras Kunden endast för de vinster, frispel och spelreserveringar som lagrats i RAY:s spelsystem före avbrottet av lottningen till de delar de obestridligen kan konstateras. Ifall visningen av Kundens spelanvändargränssnitt på grund av ett fel eller en funktionsstörning visar en felaktig vinstsumma, antalet frispel eller spelreserveringar eller ett felaktigt lottningsresultat (korthand, nummer, figurkombination o.d.), krediteras Kunden med den faktiska vinstsumma, antalet frispel eller spelreserveringar som lagrats i RAY:s spelsystem eller förrättas vinstutdelningen på grundval av de uppgifter som lagrats i RAY:s spelsystem. Före överföringen av spelvinster från Kundens spelkonto till det bankkonto som registrerats för Kunden, förbehåller sig RAY rätten att kontrollera och bekräfta Kundens rätt till de spelvinster som ska överföras. RAY ansvarar inte för betalningsdröjsmål eller andra dröjsmål, som beror på granskningarna. Under granskningstiden förvaras de medel som utgör föremål för granskningen på Kundens konto som frysta medel, ifall det är nödvändigt för att trygga det ärende som ska utredas eller det rättsintresse som ska skyddas. 6. SÄKERHET För att trygga Speltjänstens säkerhet och en riktig spelverksamhet för Kunden eller för att utreda och förebygga brott och andra missbruk har RAY vid misstanke om missbruk av Speltjänsten, av orsaker med hänsyn till riskhanteringen, inom ramen för gällande lagstiftning, avtalsvillkoren eller spelreglerna eller på grundval av en behörig myndighets påbud rätt att vägra motta helt eller delvis insatser och/eller penningöverföringar, som gjorts av Kunden; att utsätta en fördröjning för överföringen av spelvinsterna från spelkontot till Kundens bankkonto; att omedelbart avbryta användningen av speltjänsten helt eller delvis eller låta bli att godkänna det spel som spelats via Speltjänsten; att förhindra öppnandet av spelkontot och/eller spelandet, helt eller delvis. RAY har dessutom rätt att omedelbart avbryta användningen av Speltjänsten eller en del därav eller låta bli att godkänna det spelade spelet, ifall Kunden inte följer avtalsvillkoren för Speltjänsten, de fastställda spelreglerna eller anvisningarna för de enskilda spelen eller på annat sätt missbrukar Speltjänsten sålunda att användningen strider mot lagen eller avtalsvillkoren eller orsakar skada eller skaderisk för RAY, andra spelare eller utomstående, eller ifall Kundens verksamhet, de anordningar, programvaror eller teleförbindelser som används av honom eller henne, äventyrar eller orsakar risk för skada för Speltjänstens verksamhet eller säkerhet. 7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Alla rättigheter som hänför sig till Speltjänstens innehåll, inklusive industriella rättigheter och upphovsrättigheter, tillhör RAY eller dess avtalspartner, och de är skyddade genom finländsk och internationell lagstiftning och avtal. Allt slags kopiering, överföring, bearbetning, distribution, vidareutgivning, spridning eller annat slags tillhandahållande för allmänheten av materialet i Speltjänsten, inklusive till exempel text, fotografier, rörlig bild, ljud, musik och dataprogram är förbjudet, om inte uttryckligen annat anges. RAY och dess avtalspartner förbehåller för sig alla rättigheter som inte här uttryckligen har beviljats. Affärssignum och produktmärken, som förekommer i Speltjänsten, samt alla varumärken, produkt- eller servicenamn och deviser, som hänför sig till dem, är RAY:s eller dess avtalsparts egendom. De får inte användas på något sätt utan skriftligt samtycke som i förväg lämnats av RAY eller dess avtalspartner. Olovligt bruk av material som är skyddat av industriella rättigheter eller upphovsrättigheter kan leda till ekonomiska ersättningsanspråk och andra rättsliga påföljder. RAY har rätt att i anslutning till sin egen verksamhet använda, offentliggöra och dela ut material och meddelanden som Kunden tillsänt Speltjänsten samt tillverka exemplar av dem inom den ram som lagstiftningen ställer. RAY dock respekterar RAY Förmånskundernas integritet. RAY kan från Speltjänsten avlägsna material som RAY har förbjudit att framföra i tjänsten eller vilket enligt RAY:s uppfattning strider mot lag eller god sed eller som är olämpligt, felaktigt, menligt eller skadligt för RAY, tjänstens användare eller utomstående. RAY har inte skyldighet att meddela Kunden i förväg eller efteråt om att materialet avlägsnats. 4 5

4 8. CHAT-TJÄNST 8.1. Allmänt RAY tillhandahåller i Speltjänsten för Kunden i samband med vissa spel en Chatsnabbmeddelandetjänst (nedan Chat-tjänst) i realtid för inbördes kommunikation mellan Kunderna samt mellan Kunden och RAY. I Chattjänsten får sändas endast innehåll på finska, svenska och engelska, som inte bryter mot lag eller god sed eller innehåller material, som med hänsyn till någon annans upphovsrätt är skyddat Chat-tjänstens användning och innehåll Kunden förstår och godkänner att han eller hon är ansvarig för innehållet i de meddelanden han eller hon sänt samt för sitt uppträdande i Chat-tjänsten. På grund av Chat-tjänsten i realtid förhandsgranskar RAY inte kommunikationens innehåll och är ej heller ansvarig för det. Kunden ska vid användningen av Chat-tjänsten iaktta god sed och regler för uppträdandet, och han eller hon får inte sända något olagligt, osedligt, smädande, nedsättande, hotande eller annat lagstridigt material eller material som ska betraktas som allmänt kränkande eller skadligt. RAY förbehåller sig rätten att avlägsna ett sådant innehåll som RAY har förbjudit att framföras i tjänsten eller som enligt RAY:s uppfattning strider mot lag eller god sed eller som är olämpligt, kränkande, felaktigt, menligt eller skadligt för RAY, tjänstens användare eller utomstående, samt att helt och hållet eller för viss tid hindra en sådan Kund tillträde till Chat-tjänsten, vars användning av Chattjänsten bryter mot dessa villkor. RAY har ingen skyldighet att i förväg eller efteråt meddela Kunden om att materialet avlägsnats. Bland annat följande seder strider mot villkoren: Kunden använder Chat-tjänsten för annan än personlig kommunikation, till exempel för kommersiella syften, marknadsföringskommunikation, för att distribuera virus eller skadliga program; Kunden använder Chat-tjänsten för ett syfte som strider mot spelets anvisningar eller regler; Kunden utövar påtryckning, hotar, förringar eller i övrigt stör en annan Kund eller RAY eller stör kommunikationen med tekniska medel eller genom att upprepat sända samma meddelande på nytt; Kunden försöker fiska upp andra Kunders privata uppgifter såsom lösenord eller användaridentifikation; Kunden sänder eller sprider lagstridigt, förbjudet eller skadligt innehåll eller innehåll som kan förstås som diskriminerande, kränkande eller avsiktligt vilseledande; Kunden lämnar om RAY eller Speltjänsten osanna, nedsättande eller ogrundade uttalanden eller påståenden; Kunden uppträder med falsk identitet eller låter förstå att han eller hon är arbetstagare hos RAY eller dess samarbetspartner eller representerar någon av de ovan nämnda; Kunden uppträder eller använder Chat-tjänsten i övrigt på ett opassande sätt RAY:s ansvar för Chat-tjänsten RAY tillhandahåller Chat-tjänsten för sina Kunder utan garanti för tjänstens tekniska funktion. RAY gör sitt bästa för att upprätthålla tjänsten så den fungerar problemfritt, men kan inte garantera en funktionsgaranti för tjänsten. RAY svarar inte för innehållet i de meddelanden som Kunderna producerat i realtid i Chat-tjänsten eller för deras riktighet. Kunden ska beakta detta vid bedömningen av tillförlitligheten för Chat-tjänstens kommunikation. RAY gör sitt bästa för att avlägsna ett lagstridigt eller i övrigt opassande innehåll i Chat-tjänsten. RAY ersätter inte några medelbara eller indirekta skador, som eventuellt orsakas Kunden av Chat-tjänsten, dess användning eller av att den inte fungerar. 9. ANSVARSBEGRÄNSNING Användningen av Speltjänsten sker på Kundens eget ansvar. RAY svarar för Speltjänstens funktion i Kundens anläggnings- och programvarumiljö, endast då den är sådan som uppfyller RAY:s officiella krav på anläggning och programvara. Anläggningar och programvara med support vilka gäller vid varje enskild tidpunkt framgår av RAY:s nättjänst. RAY varken garanterar eller svarar för att Speltjänsten skulle finnas till Kundens disposition utan avbrott eller fel. RAY strävar efter att i förväg på sina webbsidor meddela om avbrott på grund av service, uppdatering, underhåll, störningar och andra motsvarande anledningar, vilka hänför sig till användningen av RAY kan begränsa tiden för användning av Speltjänsten genom att informera Kunden om detta i samband med RAY svarar inte gentemot Kunden eller tredje part för någon medelbar eller indirekt skada, inklusive dröjsmål, skada som orsakats av obegagnad möjlighet att använda Speltjänsten, förlust av inkomster, affärsvärde, användningsrätt eller uppgift eller annan sådan ekonomisk förlust som exempelvis beror på: 4. för skada eller förlust av information som gäller Kundens datasystem eller huvudanläggning, vilket orsakats av det innehåll som laddats ned från Speltjänsten; 5. av andra omständigheter eller förhållanden som hänför sig till RAY:s ansvar för fel som förekommit i genomförandet av Speltjänsten eller av att spelhändelsen har blivit ogenomförd av fel på grund av RAY eller Speltjänsten, begränsas i alla fall i fråga om beloppet till beloppet av den avgift som Kunden har betalat till RAY i samband med att felet uppträdde, om inte annat har sagts i dessa villkor eller i de fastställda spelreglerna för spelet i fråga. Inget som uppgetts i denna punkt begränsar dock Kundens lagstadgade rättigheter. 10. AVSLUTAT AVTALSFÖRHÅLLANDE 10.1 Kundens rätt att avsluta avtalsförhållandet Kunden har rätt att avsluta avtalsförhållandet när som helst genom att säga upp detta avtal i RAY:s nättjänst eller bevisligen till RAY:s konsumentkundtjänst. Avtalsförhållandet upphör, då RAY har behandlat Kundens eventuella ofullbordade angelägenheter som gäller detta avtalsförhållande, såsom exv. vinstutdelningen för resultaten av de öppna spel som Kunden spelat RAY:s rätt att avsluta avtalsförhållandet RAY har rätt att utan förhandsmeddelande omedelbart spärra Kundens spelkonto för viss tid eller tillsvidare eller avsluta avtalsförhållandet, ifall: Kunden inte följer de avtalsvillkor som hänför sig till Speltjänsten, de fastställda spelreglerna eller anvisningarna för de enskilda spelen; RAY har skäl att misstänka att lagstridighet, missbruk eller fusk ansluter sig till användningen av Speltjänsten; Kunden på annat sätt missbrukar Speltjänsten så att användningen av tjänsten orsakar skada eller risk för skada för RAY, de andra kunderna eller utomstående; eller det är nödvändigt på grundval av lag eller order av behörig myndighet, för att försäkra Speltjänstens säkerhet eller för att utreda eller förebygga brott eller andra missbruk. RAY förbehåller sig rätten att anmäla misstänkta 1. användningen av Speltjänsten eller av att missbruk till vederbörande myndighet och bistå denna inte har kunnat utnyttjas; myndigheterna för att utreda saken. 2. kostnader som orsakats av anskaffning av ersättande gods eller tjänster, vilket beror på 10.3 Avslutande av avtalsförhållandet på uppgift, information eller tjänst som köpts grund av förändrade omständigheter eller erhållits genom Speltjänsten, RAY har rätt att spärra Kundens spelkonto, avsluta meddelande eller rättshandling som mottagits avtalsförhållandet och överföra eventuella medel via Speltjänsten och som har företagits genom från spelkontot till det bankkonto som registrerats i förmedling av Speltjänsten; Kundens RAY Förmånskundrelation, ifall: 3. för orättmätigt tillträde till Kundens dataöverföringar eller en ändring av dem: 6 7 det inte har registrerats en enda transaktion under 24 på varandra följande månader; Kundens RAY Förmånskundrelation har upphört; RAY har grundade skäl att misstänka att Kunden inte längre har en stadigvarande hemort i Finland (på Ålands självstyrelseområde fast bosatta är inte berättigade att använda Speltjänsten); RAY får uppgift om att Kunden avlidit; eller RAY har grundade skäl att misstänka att någon annan förutsättning för registrering som RAY Förmånskund eller för att öppna Speltjänsten inte längre blir uppfylld Åtgärder vid avslutat avtalsförhållande Då avtalsförhållandet avslutas spärrar RAY Kundens spelkonto, varvid de eventuella medlen på spelkontot överförs enligt dessa avtalsvillkor till det bankkonto som Kunden har registrerat i sin RAY Förmånskundrelation. 11. ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOREN RAY har rätt att göra ändringar i Speltjänsterna och deras innehåll. RAY förbehåller sig rätten att vid behov ändra avtalsvillkoren eller reglerna och anvisningarna för de enskilda spelen. RAY informerar om eventuella ändringar i Speltjänsten eller till den kontaktadress som Kunden uppgett. Om RAY ändrar avtalsvillkoren så att ändringen ökar Kundens skyldigheter eller minskar dennes rättigheter, och ändringen inte beror på lagstiftningen eller beslut av en behörig myndighet, meddelar RAY Kunden om ändringen till e-postadress eller telefonabonnemang som registrerats i Kundens uppgifter. Kunden anses ha fått meddelandet senast 7 dagar efter att RAY har sänt meddelandet på sättet ovan. Ifall Kunden inte godkänner de ändrade avtalsvillkoren, får Kunden inte logga in i Speltjänsten utan Kunden ska säga upp avtalsförhållandet. I annat fall binds Kunden av det nya villkoret. 12. AVTALSHELHETEN Ifall det uppstår konflikt mellan avtalsvillkoren och reglerna för de enskilda spelen tillämpas dessa enligt följande prioritering: 1. Fastställda spelregler av penningspel som förmedlas elektroniskt 2. Anvisningarna för de enskilda spelen 3. Avtalsvillkoren för den elektroniska Speltjänsten 4. De allmänna avtalsvillkoren för RAY Förmånskundrelationen Dessa avtalsvillkor har gjorts upp på finska och översatts till andra språk. Ifall det uppstår konflikt mellan versionerna på olika språk, tillämpas den finskspråkiga versionen i första hand.

5 HYVÄÄ ONNEA EMME VOI TAATA, MUTTA HYVIÄ ETUJA VOIMME. 8

BEVILJANDE AV RAY FÖRMÅNSKUNDRELATION OCH REGISTRERING SOM RAY FÖRMÅNSKUND

BEVILJANDE AV RAY FÖRMÅNSKUNDRELATION OCH REGISTRERING SOM RAY FÖRMÅNSKUND 1 (11) Avtalsvillkor för RAY Förmånskund i kraft. Dessa avtalsvillkor ersätter Allmänna avtalsvillkor för RAY-förmånskundrelationen, som trädde i kraft 28.2.2012. Dessa villkor tillämpas även på avtal

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Bruksvillkor ) avtalar Kunden och Itella Posten Ab om användningen av den del av de webbtjänster

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal).

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). VILLKOR FÖR TJÄNSTEN AKTIA KORT De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). 1. DEFINITIONER Kund avser en person

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2012/308 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2012/308 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2012/308 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL 2 Innehåll LOTTO - SPELREGLER... 3 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING I LOTTO... 7 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING VID FLERVECKORSSPEL

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Tillämpliga regler... 3 1.2 Begrepp och definitioner... 3 1.3 Kontaktinformation... 4 1.4 Villkorens giltighet och ändring av

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter 1. Allmänt om behandlingen AB Svenska Spel (Svenska Spel) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Svenska

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT 1. Allmänt Dessa villkor gäller för Spelkort och spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska Spel). Den som efter ansökan tilldelas ett Spelkort

Läs mer

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst 1. Allmänt Dessa användningsvillkor tillämpas på Waltti-tjänsten (nedan Tjänsten), som produceras av Vasa stads kollektivtrafik (nedan

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL 2 Innehåll LOTTO - SPELREGLER... 3 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING I LOTTO... 8 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING VID FLERVECKORSSPEL

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2015/635 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2015/635 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2015/635 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL 2 Innehåll LOTTO - SPELREGLER... 3 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING I LOTTO... 8 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING VID FLERVECKORSSPEL

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen berör direkt eller indirekt största delen av finländarna. Justitieministeriet ordnar den 6-25 oktober en öppen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Villkor för Spelkortet och Spelkonto

Villkor för Spelkortet och Spelkonto Villkor för Spelkortet och Spelkonto Senast ändrade 2013-05-20 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkortet och Spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder KARIS TELEFON AB 1.1.2004 Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på leveranser av xdsl-bredbandstjänster och Fastighetstjänster

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2011/2027 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2011/2027 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2011/2027 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL 2 Innehåll LOTTO - SPELREGLER... 3 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING I LOTTO... 7 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING VID FLERVECKORSSPEL

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om beviljande av vigselrätt 1 Tillämpningsområde Rätt att förrätta kyrkliga vigslar inom registrerade religionssamfund (vigselrätt) får beviljas

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

Avtal om deltagande i programmet Finland 100 år

Avtal om deltagande i programmet Finland 100 år Avtal om deltagande i programmet Finland 100 år 1. Projektet Finland 100 år, Programprojekt, Grafisk symbol och Grafiska riktlinjer a. Med Projektet Finland 100 år avses det av statsrådets kansli tillsatta

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Dessa allmänna villkor för förmedling av betalningar har utarbetats av Danske Bank på basis av modellvillkor utarbetade av

Läs mer

1 Allmänt Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser Klassificeringar och användningsändamål... Sida 1 av 6 1176 E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning: 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 Maskinvara) Version: 2.0 Publicerad: 22.9.2015 Giltighetstid:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98 SPECIALVILLKOR FÖR TIDSBUNDET VALUTAKONTO Kontots karaktär Ett tidsbundet valutakonto är ett konto avsett för valutadeposition för privatpersoner, samfund och företag. Kontovillkor och -avtal Nordea Banks

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Reglerna för e-post i korthet

Reglerna för e-post i korthet Reglerna för e-post i korthet Som e-postanvändare har du en eller flera roller reglerna för exempelvis personal och studerande är delvis olika. Alla regler ska följas Använd andra lösenord vid akaddemin

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER 1 (6) i enlighet med 44 i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER Definitioner Denna redogörelse gäller för

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer