KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till eller till Annika Thorström, te! alt. Anna-Lena Lundin, te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen fore sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen f6re sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen f6re sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi, astma, doftöverkänslighet Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar. Ta inte med citrusfrukter och nötter! Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista 1(1) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och tid Bohusläns museum, kl. 17:30 onsdagen den 14 januari 2015 Ordförande sekreterare Alf Gillberg Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Motion från Reine Johansson (-) angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik Dnr KS 2013/ Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun D nr KS 2014/ Översyn av arbetsordning för kommunfullmäktige Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB Dnr KS 2014/ Förprövning av projekt - en del av samhällsbyggnadsprocessen Dnr KS 2014/ Förvärv av fastigheterna Herrestads-Åker 2:22 och 2:59 Dnr KS 2014/ Ändring avseende val av ledamot till Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Förgelanda Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden D nr KS 20 14/0000 l l O. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Dnr KS 2703/87 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till eller till Annika Thorström, te alt. Anna-Lena Lundin, te!

4 Protokoll Kommunstyrelsen Dnr KS 2013/00316 Motion från Reine Johansson (SD) angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik Sammanfattning Reine Johansson (-) tidigare (SD) har lämnat en motion angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Uddevalla kommun. Reine Johansson yrkar att kommunfullmäktige i Uddevalla kommun ändrar sina lokala ordningstoreskrifter ( 12) till fiiljande lydelse. "När insamling av pengar skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd av kommunen." Syftet med yrkandet är sammanfattningsvis att det enligt Reine Johansson films anledning att misstänka att tiggeri sker i organiserad form och möjligen har anknytning till internationell kriminell verksamhet samt att musicerandet är störande. Enligt ordningslagen (1993:1617, 2 kap. 23 )får en allmän sammankomst fiir att framfora ett konstnärligt verk eller en offentlig tillställning upplösas av polismyndigheten, om sammankomsten eller tillställningen genom ljud eller på något annat sätt medför allvarlig störning av ordningen i dess omedelbara omgivning. Enligt förordningen (1993:1632) med bemyndigande fiir kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter (l andra stycket) får lokala föreskrifter inte innebära att den enskildes frihet att framföra musikaliskt eller annat konstnärligt verk begränsas. Lokala föreskrifter om penninginsamling får därmed inte ges en utformning så att en kommun därigenom reglerar gatumusiken. Mot den bakgrunden finns inga lagliga förutsättningar att reglera gatumusiken i Uddevalla kommuns lokala toreskrifter på så sätt som yrkas. Ärendet har skickats på remiss till tekniska nämnden som yttrat sig i ärendet. Mot bakgrund av ovanstående toreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. Reine Johansson(-), Christer Hassiebäck (-)och Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniskanämndens protokoll Motion från Reine Johansson(-), Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om ändring av Uddevalla kommuns lokala föreskrifter avseende gatumusik. Justerandes signatur )vm \~ Utdragsbestyrkande

5 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2013/00316 Handläggare Kommunjurist Helena Lennernäs Telefon Motion från Reine Johansson (-) angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik Sammanfattning Reine Johansson(-) tidigare (SD) har lämnat en motion angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Uddevalla kommun. Reine Johansson yrkar att kommunfullmäktige i Uddevalla kommun ändrar sina lokala ordningsföreskrifter( 12) till följande lydelse. "När insamling av pengar skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd av kommunen." Syftet med yrkandet är sammanfattningsvis att det enligt Reine Johansson finns anledning att misstänka att tiggeri sker i organiserad form och möjligen har anknytning till internationell kriminell verksamhet samt att musicerandet är störande. Enligt ordningslagen (1993:1617, 2 kap. 23 )får en allmän sammankomst för att framföra ett konstnärligt verk eller en offentlig tillställning upplösas av polismyndigheten, om sammankornsten eller tillställningen genom ljud eller på något annat sätt medför allvarlig störning av ordningen i dess omedelbara omgivning. Enligt förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter (l andra stycket) får lokala föreskrifter inte innebära att den enskildes frihet att framföra musikaliskt eller annat konstnärligt verk begränsas. Lokala föreskrifter om penninginsamling får därmed inte ges en utformning så att en kornmun därigenom reglerar gatumusiken. Mot den bakgrunden finns inga lagliga förutsättningar att reglera gatumusiken i Uddevalla kornmuns lokala föreskrifter på så sätt som yrkas. Ärendet har skickats på remiss till tekniska nämnden som yttrat sig i ärendet. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kornrnunledningskontoret, Protokollsutdrag, tekniska nämnden, Motion från Reine Johansson(-), inkommen Förslag till beslut Kornmunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 20 13/ att avslå motionen om ändring av Uddevalla kommuns lokala fdreskrifter avseende gatumusik. ijff/!t Peter Larsson Kommundirektör Expediera till Tekniska nämnden Reine Johansson (-)

7 Protokollsutdrag Tekniska nämnden TN Dnr 2014/00241 Motion om ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik på remiss till tekniska nämnden Sammanfattning Tekniska kontoret har fått i uppdrag från kommunledningskontoret att besvara ärende KS 2013/316 "Motion från Reine Johansson angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik". Reine Johansson föreslår att göra följande ändring i andra meningen i 12 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun, nämligen "När insamling av pengar skall ske i samband med framforande av gatumusik krävs tillstånd av kommun". Tekniska kontoret anser att nuvarande regler är tillfyllest. Gatumusikspelande i syftet att samla in pengar, utom insamling till hjälporganisationer, regleras precis som all annan allmän sammankomst i enlighet med Ordningslagen (1993: 1617) vilket medför krav på polistillstånd. Beslutsunderlag Ärende KS 2013/316 "Motion från Reine Johansson angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik"; Tekniska kontorets tjänsteskrivelse ; Lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun. Beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Reine Johanssons forslag om ändring av lokala ordningsföreskrifter beträffande gatumusik med hänvisning till gällande regler. Vid protokollet Ann-Britt Ljungberg Justerat Zeidi Ström Tobias Andreasson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Ann-Britt Ljungberg Expedierat Tekniska kontoret KF Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

8 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret D nr TN 2014/00241 Handläggare Teknisk samordnare Elena Tibblin Telefon Motion om ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik på remiss till tekniska nämnden Sammanfattning Tekniska kontoret har fått i uppdrag från kommunledningskontoret att besvara ärende KS 2013/316 "Motion från Reine Johansson angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik". Reine Johansson föreslår att göra följande ändring i andra meningen i 12 Allmänna lokala ordningsföreskrifter for Uddevalla kommun, nämligen "När insamling av pengar skall ske i samband med framforande av gatumusik krävs tillstånd av kommun". Tekniska kontoret anser att nuvarande regler är tillfyllest. Gatumusikspelande i syftet att samla in pengar, utom insamling till hjälporganisationer, regleras precis som all annan allmän sammankomst i enlighet med Ordningslagen ( 1993: 161 7) vilket medför krav på polistillstånd. Beslutsunderlag Ärende KS 2013/316 "Motion från Reine Johansson angående ändring av lokal ordningsforeskrift beträffande gatumusik"; Tekniska kontoret~ tjänsteskrivelse ; Lokala ordningsföreskrifter for Uddevalla kommun. Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Reine Johanssons förslag om ändring av lokala ordningsfdreskrift beträffande gatumusik med hänvisning till gällande regler Ärendebeskrivning I 12 Insamling av pengar i Lokala ordningsfdreskrifter står det att "polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande... När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser till hjälporganisationer krävs det inte tillstånd." Reine Johansson fareslår i sin motion att ändra den meningen i 12 Allmänna lokala ordningsforeskrifter till följande:" När insamling av pengar ska ske i samband med framforande av gatumusik krävs det tillstånd av kommun".

9 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (2) Dnr TN 2014/00241 Motion handlar om gatumusikspelande i syftet att samla in pengar. Gatumusikspelande i sig hänför till allmän sammankomst och regleras av Ordningslagen (1993:1617). Tekniska kontoret anser inte att det blir möjligt för kommunen att utföra den nödvändiga tillsynen eftersom kommunen inte har det mandatet. Tillsynsmyndigheten enligt Ordningslagen är polisen. Gatumusikspelande i syftet att samla in pengar, utom insamling till hjälporganisationer, regleras som all annan allmän sammankomst av Ordningslagen och medför krav på polistillstån d. Patrik Petre Teknisk chef Elena Tibblin Teknisk samordnare Expediera till Kommunfullmäktige Polismyndighet Västra Götalands län

10 Motion om tiggeri Ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Uddevalla kommun Ett kommunalt förbud mot tiggeri har införts i flera kommuner i Sverige. Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår nu i denna motion att fullmäktige beslutar att följa Sala kommun med fleras exempel och förhindra tiggeri inom kommunens gränser. De exempel på tiggeri som nu kan ses i de flesta städer i Sverige, inkluderat Uddevalla är oftast i form av att en person spelar eller trakterar ett musikinstrument. Tiggeriet förstärks oftast av en vädjande blick, ett hej, eller att personen placerar sig i en förnedrande kroppsställning. De som i timtal tvingas höra och se denna företeelse, tex affärsinnehavare och expediter upplever detta som störande och stressande. Tiggarnas trakterande av musikinstrument bedöms inte av motionärerna vara av sådan art att de omedelbart kan jämställas med buller eller annan olägenhet som beskrivs i de lokala ordningsföreskrifterna för Uddevalla kommun. Musiken av de tiggande har som avsikt att få passerande att ge en peng i uppskattning. Av antalet bidragsgivare att döma torde förtjänsten och bidragen öka om de skulle innebära att musiken upphörde. Det finns anledning att misstänka att det nu aktuella tiggeriet ingår i en organiserad form och möjligen anknytning till övrig internationell kriminell verksamhet. Det finns uppgifter om att personer som efter några timmars tiggeri, plockar upp en mobiltelefon och efter några minuter hämtas upp av en person i en större bilmodell. Ibland kör till och med den tiggande själv ifrån platsen i tidigare nämnd bilmodell. Idag finns inte någon lagstiftning som kan hjälpa polisen att motverka denna del av organiserad kriminalitet. En lokal ordningsföreskrift bör ge den lokala kommunen större möjlighet att markera och agera mot denna för vårt samhälle sedan lång tid, främmande och socialt avvikande företeelse. Undertecknad och Sverigedemokraterna Uddevalla yrkar därför att fullmäktige i Uddevalla kommun beslutar: Att ändra andra meningen i 12 Allmänna lokala ordnings föreskrifter kommun, När insamling av pengar skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd av kommun" Sd Uddevalla Reine Johansson

11 Delegationsbeslut Kommunledningskontoret 1(1) D nr KS 2013/00316 Handläggare Registrator Anna-Lena Lundin Telefon Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8, motion angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik, skickas på remiss till tekniska nämnden Beslut Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8. Ärende KS 2013/316 "Motion från Reine Johansson (-) angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik" skickas på remiss till tekniska nämnden. Svar senast Henrik Sundström Kommunstyrelsens ordförande Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Om beslutet går sökande emot, ska beslutsförslaget vanligtvis kommuniceras (Förvaltnings lagen 14) och kompletteras med hanvisning om hur man överklagar. Overklagandetid enligt kommunallagen upphör tre veckor efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på kommunens anslagstavla. Tid för överklagande enligt förvaltningslagen upphör tre veckor efter det att sökande fått del av beslutet.

12 Utdrag Protokoll Kommunfullmäktige l (l) Motion från Reine Johansson angående tiggeri (KS/2013:316) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Birgit Olofsson, Lars-Olof Laxrot Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Utdrags bestyrkande

13 Protokoll Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/00528 Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun Sammanfattning Komunfullmäktige beslutade i december 2014 att Riktlinjer för styrning och reglementen för nämnder i Uddevalla kommun skulle delas i upp i två separata styrdokument där avsnitt I kallas Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun medan avsnitt II och III kallas Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Avsnitt I är kommungemensamma riktlinjer för styrning och ledning som bl.a. innefattar kommunens styrmodell, ekonomistyrsystem, riktlinjer for god ekonomisk hushållning och uppgiftsfördelning. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommw1fullmäktige besluta att godkänna Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun. Utdragsbestyrkande

14 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) D nr KS 2014/00528 Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Riktlinjer för styrning och ledning Sammanfattning Komunfullmäktige beslutade i december 2014 att Riktlinjer för styrning och reglementen för nämnder i Uddevalla kommun skulle delas i upp i två separata styrdokument där avsnitt I kallas Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun medan avsnitt II och III kallas Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Avsnitt I är kommungemensamma riktlinjer för styrning och ledning som bl.a. innefattar kommunens styrmodell, ekonomistyrsystem, riktlinjer för god ekonomisk hushållning och uppgiftsfördelning. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun Peter Larsson Kommundirektör Camilla Karlsson Utredare

15 UaFS Blad l RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommnnfullmäl<tige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september 2008, 239, 13 juni 2009, 130, 9 december 2009, 278, 10 juni 2010, 167, 8 september 2010, 176, 13 oktober 2010, 229, 8 december 2010, 321, 323, 331, 10 november 2010, 282 och 290, 26 januari 2011, 24, 13 apri12011, 91, 11 maj 2011, 117, 13 juni 2012, 134 och 135, reviderad av kommunfullmäktige 13 november 2013, 194, reviderad av kommunfullmäl<tige 12 februari 2014, 28, reviderad av kommunfullmäktige 9 april 2014, 64 Innehåll Kommungemensamma riktlinjer för styrning och ledning... 2 l Inledning styrfilosofi Värdegrund- Öppenhet, Respekt och Professionalitet Kommunens miljöledningssystem, EMAS Systematiskt arbetssätt med medborgardialog Vision och strategi Styr- och ledningsmodellen... 5 Styrning... 5 Ledning Politisk uppgiftsfordelning avseende styrning och uppföljning Förvaltningsorganisationen... & 10 Uppgifter inom förvaltningsorganisationen... & Il Ekonomistyrsystem och god ekonomisk hushällning Konkurrensprövning Lokaler... 13

16 UaFS Blad 2 Kommungemensamma riktlinjer för styrning och ledning l Inledning Uddevalla kommun är en politiskt styrd organisation. De förtroendevalda företräder medborgarna. Den offentliga makten skall utövas under lagarna. De förtroendevalda anger vad som skall utföras genom att i kommunfullmäktige utfärda riktlinjer, fastställa verksamhetsplaner, budget och ekonomiska resurser. Kommunfullmäktige behandlar frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. I reglementen har kommunfullmäktige fastställt ansvarsgränserna för Kommunstyrelsen och övriga nämnder och verksamhetens innehåll. I nämnderna utfårdas bestämmelser för verksamheten, fastställs detaljbudget och styrkort De anställda skall verkställa de politiska besluten. Förvaltningarna fastställer instruktioner som skall ha stöd i riktlinje eller bestämmelse. Styrning och ledning handlar om att skapa en gemensam strukturför arbetet med planering, genomförande och utveckling av verksamheten. Kommunens styrning och ledningssystem ska, användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ge stöd för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten skapa en gemensam målbild genom dialogbaserad arbetsmetod skapa verksamhetsutveckling underifrån i organisationen säkra och utveckla kvalilen i verksamheten utgöra en gemensam plattform för kvalitetsarbetet bidra till god ekonomisk hushållning 2 Styrjilosofi Kommunens styrfilosofi bygger på följande Ett styr- och ledningssystem som bygger på dialog och verksamhetsutveckling Samverkan och helhetssyn inom kommunala verksamheten Decentralisering av ansvar och befogenheter Ekonomin är överordnad verksamheten. 3 Värdegrund- Öppenhet, Respekt och Professiona/ilet Öppenhet- Vi är öppna och ger ett gott bemötande som kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och likvärdighet. Ett positivt och engagerat bemötande präglar mötet mellan personer internt och externt. Vi ger vägledning och stöd utifrån önskemål och behov samt anpassar infonnationen. Det är lätt att komma i kontakt med oss och sätten att nå oss är många- via

17 UaFS Blad3 personliga möten, telefon, e-post, hemsida och sociala medier via internet. Vi möjliggör dialog och välkomnar synpunkter på kommunens verksamhet. Alla ska oavsett förutsättningar nå fram till rätt person eller verksamhet, kunna ta del av information och kunna medverka i det demokratiska samhället. Respekt - Vi tar hänsyn till människors lika värde och är måna om att ge ett jämlikt och respektfullt bemötande och en likvärdig service. Människor som besöker eller på olika sätt kontaktar kommunen ska känna att de blir respektfullt bemötta och lyssnade på. Vi visar vänlighet och förståelse och är noga med att skapa likvärdiga villkor i våra möten. Varje person som representerar Uddevalla kommun har ett personligt ansvar for att underlätta möten och genomföra dessa på ett respektfullt sätt. Professionalitet - Vi har kunskap och kompetens och vårt bemötande präglas av professionalitet som bidrar till rättsäkerhet Vi är professionella i alla våra kontakter och ger en jämlik service. Vi har kunskap och kompetens inom olika arbetsområden som vi delar med oss av och vi har förmåga att hjälpa till att lösa problem. Vi tillhandahåller den service och de tjänster vi utlovat och vi håller överenskomna tidsramar. Vi har god kunskap om lagar och regler inom sakområden och kan motivera ställningstagande och beslut. Förhållningssätt Alla som kommer i kontalet med kommunens olika verksamheter, anställda eller förtroendevalda i Uddevalla kommun, ska få ett respektfullt och professionellt bemötande. Värdegrunden beskriver vårt fårhållningssätt internt i organisationen och externt i mötet med våra medborgare, kommuninvånare och brukare. Framtida brukaroch medborgarundersökningar samt framtida servicedeklarationer ska relatera till värdegrunden. 4 Kommunens miljöledningssystem, EMAS Kommunens miljöledningssystem, EMAS (Eco Management and Audit Scheme är en frivillig ED-förordning och innehåller ISO 14001) är viktigt i Uddevalla kommuns utveckling av miljöarbetet Miljöledningssystemet är ett verktyg för att styra och organisera miljöarbetet och betonar att miljöarbetet är en ledningsfråga. Systemet är en pågående process där drivkraften är ständig miljöförbättring blev Uddevalla, Sveriges första kommun att införa EMAS. Kommunens miljöarbete är grunden för att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Utgångspunkten är att kommunen ska utvecklas och växa utan att belasta vår gemensamma livsmiljö. Miljö- och klimathänsyn ska vara en självklar del i det kommunala arbetet. En miljöpolicy har tagits fram som visar riktlinjen för kommunens miljöarbete och ättagande om ständiga förbättringar. Kommunstyrelsen utvärderar årligen kommunens miljöledningssystem för att säkerställa dess fmisatta lämplighet, riktighet, effektivitet samt åtagande om ständig förbättring. Utvärderingen sker av kommunsstyrelsens beredning som är styrgrupp får

18 UaFS Blad 4 miljöledningssystemet (ledningens genomgång). Årligen sker en extern kontroll att systemet fungerar och att miljöförbättringar har skett. Kommunfullmäktige har beslutat 2013 om sex övergripande miljömål och varje nämnd har beslutat vilka av dessa miljömål somman ska arbeta vidare med. Nämndens ansvar är att arbeta in "sina" miljömål i styrkortet och att de följs upp i delårsbokslut och i årsbokslut. Miljömålens resultat analyseras och redovisas även i en separat miljöredovisning som granskas och godkänns av en extern miljökonsul t. Medarbetarnas delaktighet är en viktig parameter för att utveckling av miljöarbetet Den interna miljörevisionen som sker årligen, används i syfte att skapa dialog och delaktighet för medarbetarna i miljöarbetet Interna miljörevisionsresultat leder till beslut om miljöförbättrande åtgärder, hanteras på verksamhetsnivå och redovisas i samband med ledningens genomgång. 5 Systematiskt arbetssätt med medborgardialog Medborgardialog är en viktig del i utvecklingen av Uddevalla kommun. I det systematiska arbetssättet med medborgardialog likställs medborgardialog med brukardialog. Med medborgardialog menas att involvera och föra samtal med människor i frågor och förändringar som berör dem i rollen som kunder/brukare och medborgare i Uddevalla kommun. Genom ett systematiskt arbete med medborgardialog skapas en större förståelse för de demokratiska processerna, förtroende, engagemang och ansvarskänsla hos medborgarna i Uddevalla kommun. Förtroendevalda får ett bredare underlag att basera sina beslut på vilket leder till att i större utsträckning kunna balansera olika intressen och ta ansvar för helheten. Vid förändringar som berör människor i rollen som medborgare i Uddevalla kommun ska kommunen informera och ha en vilja att lyssna på medborgarnas synpunkter. Vid dessa informationsinsatser ska kommunen vara uppmärksam på när det finns behov av att komplettera informationen med dialog. Kommunen ska medvetet välja att ta steget från att informera till att föra dialog. Samtliga nämnder ska årligen i arbetet med planeringsdialog, internbudget och verksan1hetsplan utse lämpliga objekt alternativt områden för arbete med medborgardialog. Utifrån delaktighetstrappan anges graden av inflytande som tilldelas medborgru: na. Delaktighetstrappan består av fyra steg: information, tycka, göra, bestämma. Vid planering och genomförande av medborgardialogprocesser skajämställdhetsperspektivet beaktas. Samtliga nämnder ansvarar för att följa upp arbetet med medborgardilog. Uppföljningen ska ske genom nämndernas ordinarie uppföljningsrutiner i styrk orten. 6 Vision och strategi Minst en gång per påbörjad mandatperiod skall kommunen anta ett visions- och strategi dokument.

19 Ual?S Blad 5 7 Styr- och ledningsmodellen Kommunen tillämpar en anpassad modell av Balanserad Styrning för styrning, ledning och utveckling av den kommunala verksamheten. Modellens huvudsyften är - att skapa en tydlig styr- och ledningsstruktur med brett fokus där kommunvisionen genomsyrar alla kommunens verksamheter och leder mot gemensamma mål samt - att genom en dialogbaserad arbetsmetod skapa verksamhetsutveckling underifrån i organisationen. Styr- och ledningsmodellen innefattar i sin styrningsdel vision, strategisk plan, flerårsplan och styrkor!. Ledningsdelen utgörs av verksamhetsplan, verksamhetskort och!t-stödet VUV -IT. Styr- och ledningsmodellen arbetar med tre centrala utvecklingsperspektiv: Medborgare - vilka finns vi till for? Medarbetare- hur skapar vi den goda arbetsplatsen? Ekonomi- hur använder vi våra resurser klokast? Inom samtliga utvecklingsperspektiv ska förnyelse och utveckling beaktas för att möta möjligheter i omvärlden. De tre perspektiven tillsammans ska säkerställa att styrning, ledning, uppföljning och analys sker med god ekonomisk hushållning där prestationer, resultat och effekter beskrivs i förhållande till resurser. Styrning Vision Kommunfullmäktige m1tar kommunens vision inför vm:je mandatperiod och är gemensamt framtagen av styrande majoritet och opposition. Visionen anges på ca 20 års sikt och fastställer kommunorganisationens riktning. strategisk plan Kommunfullmäktige fastställer den strategiska planen inför varje mandatperiod. Innehållet är framarbetat av den styrm1de majoriteten och planen gäller för mandatperiodens fyra år. Planen innefattar utvecklingsperspektiv vilka redogör för den styrm1de majoritetens politiska plattform utifrån medborgare, medarbetare och ekonomi. övergripande mål vilka finns inom varje utvecklingsperspektiv och beskriver de resultat eller önskade lägen som är viktigast för kommunen att nå. prioriterade områden vilka finns inom varje övergripande mål och är den politiska majoritetens beskrivning om vad som ska uppnås under den kommande mandatperioden. mätbara och målsatta mått (bilaga I)

20 UaFS Blad 6 Flerårsplan Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska förutsättningar, budget för det första året och ekonomisk plan för de kommande två åren, riktade uppdrag till nämnderna samt kommunfullmäktiges styrkort styrkort Kommunfullmäktiges och nämndernas respektive processer, den strategiska politiska nivån, sammanfattas i s.k. styrkort vars syfte är att ge en lättillgänglig och god överblick av verksamheten. Kommunfullmäktiges styrkort är nämndsövergripande och vmje nämnd berörs av valda delar som utgör grunden för varje nämndskort. styrkorten revideras årligen. Kommunfullmäktiges styrkort innefattar, kommunens vision utvecklingsperspektiv övergripande mål prioriterade områden mätbara och målsatta mått Nämndernas styrkort innefattar, kommunens vision utvecklingsperspektiv kommunfullmäktiges fastställda övergripande mål kommunfullmäktiges fastställda prioriterade område nämndens strategier för att nå de övergripande målen alt. prioriterade områdena kommunfullmäktigas och nämndens mätbara och målsatta mått nämndens uppdrag för att nå de övergripande målen alt. prioriterade områdena Ledning Verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är treårig och innefattar ekonomiska förutsättningar utifrån tilldelat kommunbidrag, budget för det första året, ekonomisk plan för de kommande två åren smnt de åtaganden som respektive nämnd fått genom kommunfullmäktiges riktade uppdrag. Den innefattar också nämndens styrkort vilket är utgångspunkten i verksamhetsplanen. Verksamhetskort Verksamhetskortens syfte är att skapa en gemensam bild över verksamhetens mål och syfte samt tillvägagångssätt för att nå dit. Verksamhetskorten revideras årligen. Förvaltningarna leder verksamheterna med verksamhetskort Verksamhetskorten arbetas fram i dialog med medarbetarna. Den gemensamma strukturen är en förutsätt-

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 2 (92) Förord Frågan om uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän har varit en av de prioriterade frågor som SKL:s styrelse

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 1 (30) Avdelningen för Ekonomi och styrning Kommunkompassen Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Sollefteå kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande

Läs mer