KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till eller till Annika Thorström, te! alt. Anna-Lena Lundin, te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen fore sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen f6re sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen f6re sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi, astma, doftöverkänslighet Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar. Ta inte med citrusfrukter och nötter! Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista 1(1) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och tid Bohusläns museum, kl. 17:30 onsdagen den 14 januari 2015 Ordförande sekreterare Alf Gillberg Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Motion från Reine Johansson (-) angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik Dnr KS 2013/ Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun D nr KS 2014/ Översyn av arbetsordning för kommunfullmäktige Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB Dnr KS 2014/ Förprövning av projekt - en del av samhällsbyggnadsprocessen Dnr KS 2014/ Förvärv av fastigheterna Herrestads-Åker 2:22 och 2:59 Dnr KS 2014/ Ändring avseende val av ledamot till Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Förgelanda Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden D nr KS 20 14/0000 l l O. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Dnr KS 2703/87 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till eller till Annika Thorström, te alt. Anna-Lena Lundin, te!

4 Protokoll Kommunstyrelsen Dnr KS 2013/00316 Motion från Reine Johansson (SD) angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik Sammanfattning Reine Johansson (-) tidigare (SD) har lämnat en motion angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Uddevalla kommun. Reine Johansson yrkar att kommunfullmäktige i Uddevalla kommun ändrar sina lokala ordningstoreskrifter ( 12) till fiiljande lydelse. "När insamling av pengar skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd av kommunen." Syftet med yrkandet är sammanfattningsvis att det enligt Reine Johansson films anledning att misstänka att tiggeri sker i organiserad form och möjligen har anknytning till internationell kriminell verksamhet samt att musicerandet är störande. Enligt ordningslagen (1993:1617, 2 kap. 23 )får en allmän sammankomst fiir att framfora ett konstnärligt verk eller en offentlig tillställning upplösas av polismyndigheten, om sammankomsten eller tillställningen genom ljud eller på något annat sätt medför allvarlig störning av ordningen i dess omedelbara omgivning. Enligt förordningen (1993:1632) med bemyndigande fiir kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter (l andra stycket) får lokala föreskrifter inte innebära att den enskildes frihet att framföra musikaliskt eller annat konstnärligt verk begränsas. Lokala föreskrifter om penninginsamling får därmed inte ges en utformning så att en kommun därigenom reglerar gatumusiken. Mot den bakgrunden finns inga lagliga förutsättningar att reglera gatumusiken i Uddevalla kommuns lokala toreskrifter på så sätt som yrkas. Ärendet har skickats på remiss till tekniska nämnden som yttrat sig i ärendet. Mot bakgrund av ovanstående toreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. Reine Johansson(-), Christer Hassiebäck (-)och Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniskanämndens protokoll Motion från Reine Johansson(-), Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om ändring av Uddevalla kommuns lokala föreskrifter avseende gatumusik. Justerandes signatur )vm \~ Utdragsbestyrkande

5 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2013/00316 Handläggare Kommunjurist Helena Lennernäs Telefon Motion från Reine Johansson (-) angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik Sammanfattning Reine Johansson(-) tidigare (SD) har lämnat en motion angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Uddevalla kommun. Reine Johansson yrkar att kommunfullmäktige i Uddevalla kommun ändrar sina lokala ordningsföreskrifter( 12) till följande lydelse. "När insamling av pengar skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd av kommunen." Syftet med yrkandet är sammanfattningsvis att det enligt Reine Johansson finns anledning att misstänka att tiggeri sker i organiserad form och möjligen har anknytning till internationell kriminell verksamhet samt att musicerandet är störande. Enligt ordningslagen (1993:1617, 2 kap. 23 )får en allmän sammankomst för att framföra ett konstnärligt verk eller en offentlig tillställning upplösas av polismyndigheten, om sammankornsten eller tillställningen genom ljud eller på något annat sätt medför allvarlig störning av ordningen i dess omedelbara omgivning. Enligt förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter (l andra stycket) får lokala föreskrifter inte innebära att den enskildes frihet att framföra musikaliskt eller annat konstnärligt verk begränsas. Lokala föreskrifter om penninginsamling får därmed inte ges en utformning så att en kornmun därigenom reglerar gatumusiken. Mot den bakgrunden finns inga lagliga förutsättningar att reglera gatumusiken i Uddevalla kornmuns lokala föreskrifter på så sätt som yrkas. Ärendet har skickats på remiss till tekniska nämnden som yttrat sig i ärendet. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kornrnunledningskontoret, Protokollsutdrag, tekniska nämnden, Motion från Reine Johansson(-), inkommen Förslag till beslut Kornmunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 20 13/ att avslå motionen om ändring av Uddevalla kommuns lokala fdreskrifter avseende gatumusik. ijff/!t Peter Larsson Kommundirektör Expediera till Tekniska nämnden Reine Johansson (-)

7 Protokollsutdrag Tekniska nämnden TN Dnr 2014/00241 Motion om ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik på remiss till tekniska nämnden Sammanfattning Tekniska kontoret har fått i uppdrag från kommunledningskontoret att besvara ärende KS 2013/316 "Motion från Reine Johansson angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik". Reine Johansson föreslår att göra följande ändring i andra meningen i 12 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun, nämligen "När insamling av pengar skall ske i samband med framforande av gatumusik krävs tillstånd av kommun". Tekniska kontoret anser att nuvarande regler är tillfyllest. Gatumusikspelande i syftet att samla in pengar, utom insamling till hjälporganisationer, regleras precis som all annan allmän sammankomst i enlighet med Ordningslagen (1993: 1617) vilket medför krav på polistillstånd. Beslutsunderlag Ärende KS 2013/316 "Motion från Reine Johansson angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik"; Tekniska kontorets tjänsteskrivelse ; Lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun. Beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Reine Johanssons forslag om ändring av lokala ordningsföreskrifter beträffande gatumusik med hänvisning till gällande regler. Vid protokollet Ann-Britt Ljungberg Justerat Zeidi Ström Tobias Andreasson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Ann-Britt Ljungberg Expedierat Tekniska kontoret KF Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

8 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret D nr TN 2014/00241 Handläggare Teknisk samordnare Elena Tibblin Telefon Motion om ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik på remiss till tekniska nämnden Sammanfattning Tekniska kontoret har fått i uppdrag från kommunledningskontoret att besvara ärende KS 2013/316 "Motion från Reine Johansson angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik". Reine Johansson föreslår att göra följande ändring i andra meningen i 12 Allmänna lokala ordningsföreskrifter for Uddevalla kommun, nämligen "När insamling av pengar skall ske i samband med framforande av gatumusik krävs tillstånd av kommun". Tekniska kontoret anser att nuvarande regler är tillfyllest. Gatumusikspelande i syftet att samla in pengar, utom insamling till hjälporganisationer, regleras precis som all annan allmän sammankomst i enlighet med Ordningslagen ( 1993: 161 7) vilket medför krav på polistillstånd. Beslutsunderlag Ärende KS 2013/316 "Motion från Reine Johansson angående ändring av lokal ordningsforeskrift beträffande gatumusik"; Tekniska kontoret~ tjänsteskrivelse ; Lokala ordningsföreskrifter for Uddevalla kommun. Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Reine Johanssons förslag om ändring av lokala ordningsfdreskrift beträffande gatumusik med hänvisning till gällande regler Ärendebeskrivning I 12 Insamling av pengar i Lokala ordningsfdreskrifter står det att "polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande... När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser till hjälporganisationer krävs det inte tillstånd." Reine Johansson fareslår i sin motion att ändra den meningen i 12 Allmänna lokala ordningsforeskrifter till följande:" När insamling av pengar ska ske i samband med framforande av gatumusik krävs det tillstånd av kommun".

9 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (2) Dnr TN 2014/00241 Motion handlar om gatumusikspelande i syftet att samla in pengar. Gatumusikspelande i sig hänför till allmän sammankomst och regleras av Ordningslagen (1993:1617). Tekniska kontoret anser inte att det blir möjligt för kommunen att utföra den nödvändiga tillsynen eftersom kommunen inte har det mandatet. Tillsynsmyndigheten enligt Ordningslagen är polisen. Gatumusikspelande i syftet att samla in pengar, utom insamling till hjälporganisationer, regleras som all annan allmän sammankomst av Ordningslagen och medför krav på polistillstån d. Patrik Petre Teknisk chef Elena Tibblin Teknisk samordnare Expediera till Kommunfullmäktige Polismyndighet Västra Götalands län

10 Motion om tiggeri Ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Uddevalla kommun Ett kommunalt förbud mot tiggeri har införts i flera kommuner i Sverige. Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår nu i denna motion att fullmäktige beslutar att följa Sala kommun med fleras exempel och förhindra tiggeri inom kommunens gränser. De exempel på tiggeri som nu kan ses i de flesta städer i Sverige, inkluderat Uddevalla är oftast i form av att en person spelar eller trakterar ett musikinstrument. Tiggeriet förstärks oftast av en vädjande blick, ett hej, eller att personen placerar sig i en förnedrande kroppsställning. De som i timtal tvingas höra och se denna företeelse, tex affärsinnehavare och expediter upplever detta som störande och stressande. Tiggarnas trakterande av musikinstrument bedöms inte av motionärerna vara av sådan art att de omedelbart kan jämställas med buller eller annan olägenhet som beskrivs i de lokala ordningsföreskrifterna för Uddevalla kommun. Musiken av de tiggande har som avsikt att få passerande att ge en peng i uppskattning. Av antalet bidragsgivare att döma torde förtjänsten och bidragen öka om de skulle innebära att musiken upphörde. Det finns anledning att misstänka att det nu aktuella tiggeriet ingår i en organiserad form och möjligen anknytning till övrig internationell kriminell verksamhet. Det finns uppgifter om att personer som efter några timmars tiggeri, plockar upp en mobiltelefon och efter några minuter hämtas upp av en person i en större bilmodell. Ibland kör till och med den tiggande själv ifrån platsen i tidigare nämnd bilmodell. Idag finns inte någon lagstiftning som kan hjälpa polisen att motverka denna del av organiserad kriminalitet. En lokal ordningsföreskrift bör ge den lokala kommunen större möjlighet att markera och agera mot denna för vårt samhälle sedan lång tid, främmande och socialt avvikande företeelse. Undertecknad och Sverigedemokraterna Uddevalla yrkar därför att fullmäktige i Uddevalla kommun beslutar: Att ändra andra meningen i 12 Allmänna lokala ordnings föreskrifter kommun, När insamling av pengar skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd av kommun" Sd Uddevalla Reine Johansson

11 Delegationsbeslut Kommunledningskontoret 1(1) D nr KS 2013/00316 Handläggare Registrator Anna-Lena Lundin Telefon Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8, motion angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik, skickas på remiss till tekniska nämnden Beslut Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8. Ärende KS 2013/316 "Motion från Reine Johansson (-) angående ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik" skickas på remiss till tekniska nämnden. Svar senast Henrik Sundström Kommunstyrelsens ordförande Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Om beslutet går sökande emot, ska beslutsförslaget vanligtvis kommuniceras (Förvaltnings lagen 14) och kompletteras med hanvisning om hur man överklagar. Overklagandetid enligt kommunallagen upphör tre veckor efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på kommunens anslagstavla. Tid för överklagande enligt förvaltningslagen upphör tre veckor efter det att sökande fått del av beslutet.

12 Utdrag Protokoll Kommunfullmäktige l (l) Motion från Reine Johansson angående tiggeri (KS/2013:316) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Birgit Olofsson, Lars-Olof Laxrot Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Utdrags bestyrkande

13 Protokoll Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/00528 Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun Sammanfattning Komunfullmäktige beslutade i december 2014 att Riktlinjer för styrning och reglementen för nämnder i Uddevalla kommun skulle delas i upp i två separata styrdokument där avsnitt I kallas Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun medan avsnitt II och III kallas Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Avsnitt I är kommungemensamma riktlinjer för styrning och ledning som bl.a. innefattar kommunens styrmodell, ekonomistyrsystem, riktlinjer for god ekonomisk hushållning och uppgiftsfördelning. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommw1fullmäktige besluta att godkänna Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun. Utdragsbestyrkande

14 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) D nr KS 2014/00528 Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Riktlinjer för styrning och ledning Sammanfattning Komunfullmäktige beslutade i december 2014 att Riktlinjer för styrning och reglementen för nämnder i Uddevalla kommun skulle delas i upp i två separata styrdokument där avsnitt I kallas Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun medan avsnitt II och III kallas Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Avsnitt I är kommungemensamma riktlinjer för styrning och ledning som bl.a. innefattar kommunens styrmodell, ekonomistyrsystem, riktlinjer för god ekonomisk hushållning och uppgiftsfördelning. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun Peter Larsson Kommundirektör Camilla Karlsson Utredare

15 UaFS Blad l RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommnnfullmäl<tige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september 2008, 239, 13 juni 2009, 130, 9 december 2009, 278, 10 juni 2010, 167, 8 september 2010, 176, 13 oktober 2010, 229, 8 december 2010, 321, 323, 331, 10 november 2010, 282 och 290, 26 januari 2011, 24, 13 apri12011, 91, 11 maj 2011, 117, 13 juni 2012, 134 och 135, reviderad av kommunfullmäktige 13 november 2013, 194, reviderad av kommunfullmäl<tige 12 februari 2014, 28, reviderad av kommunfullmäktige 9 april 2014, 64 Innehåll Kommungemensamma riktlinjer för styrning och ledning... 2 l Inledning styrfilosofi Värdegrund- Öppenhet, Respekt och Professionalitet Kommunens miljöledningssystem, EMAS Systematiskt arbetssätt med medborgardialog Vision och strategi Styr- och ledningsmodellen... 5 Styrning... 5 Ledning Politisk uppgiftsfordelning avseende styrning och uppföljning Förvaltningsorganisationen... & 10 Uppgifter inom förvaltningsorganisationen... & Il Ekonomistyrsystem och god ekonomisk hushällning Konkurrensprövning Lokaler... 13

16 UaFS Blad 2 Kommungemensamma riktlinjer för styrning och ledning l Inledning Uddevalla kommun är en politiskt styrd organisation. De förtroendevalda företräder medborgarna. Den offentliga makten skall utövas under lagarna. De förtroendevalda anger vad som skall utföras genom att i kommunfullmäktige utfärda riktlinjer, fastställa verksamhetsplaner, budget och ekonomiska resurser. Kommunfullmäktige behandlar frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. I reglementen har kommunfullmäktige fastställt ansvarsgränserna för Kommunstyrelsen och övriga nämnder och verksamhetens innehåll. I nämnderna utfårdas bestämmelser för verksamheten, fastställs detaljbudget och styrkort De anställda skall verkställa de politiska besluten. Förvaltningarna fastställer instruktioner som skall ha stöd i riktlinje eller bestämmelse. Styrning och ledning handlar om att skapa en gemensam strukturför arbetet med planering, genomförande och utveckling av verksamheten. Kommunens styrning och ledningssystem ska, användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ge stöd för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten skapa en gemensam målbild genom dialogbaserad arbetsmetod skapa verksamhetsutveckling underifrån i organisationen säkra och utveckla kvalilen i verksamheten utgöra en gemensam plattform för kvalitetsarbetet bidra till god ekonomisk hushållning 2 Styrjilosofi Kommunens styrfilosofi bygger på följande Ett styr- och ledningssystem som bygger på dialog och verksamhetsutveckling Samverkan och helhetssyn inom kommunala verksamheten Decentralisering av ansvar och befogenheter Ekonomin är överordnad verksamheten. 3 Värdegrund- Öppenhet, Respekt och Professiona/ilet Öppenhet- Vi är öppna och ger ett gott bemötande som kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och likvärdighet. Ett positivt och engagerat bemötande präglar mötet mellan personer internt och externt. Vi ger vägledning och stöd utifrån önskemål och behov samt anpassar infonnationen. Det är lätt att komma i kontakt med oss och sätten att nå oss är många- via

17 UaFS Blad3 personliga möten, telefon, e-post, hemsida och sociala medier via internet. Vi möjliggör dialog och välkomnar synpunkter på kommunens verksamhet. Alla ska oavsett förutsättningar nå fram till rätt person eller verksamhet, kunna ta del av information och kunna medverka i det demokratiska samhället. Respekt - Vi tar hänsyn till människors lika värde och är måna om att ge ett jämlikt och respektfullt bemötande och en likvärdig service. Människor som besöker eller på olika sätt kontaktar kommunen ska känna att de blir respektfullt bemötta och lyssnade på. Vi visar vänlighet och förståelse och är noga med att skapa likvärdiga villkor i våra möten. Varje person som representerar Uddevalla kommun har ett personligt ansvar for att underlätta möten och genomföra dessa på ett respektfullt sätt. Professionalitet - Vi har kunskap och kompetens och vårt bemötande präglas av professionalitet som bidrar till rättsäkerhet Vi är professionella i alla våra kontakter och ger en jämlik service. Vi har kunskap och kompetens inom olika arbetsområden som vi delar med oss av och vi har förmåga att hjälpa till att lösa problem. Vi tillhandahåller den service och de tjänster vi utlovat och vi håller överenskomna tidsramar. Vi har god kunskap om lagar och regler inom sakområden och kan motivera ställningstagande och beslut. Förhållningssätt Alla som kommer i kontalet med kommunens olika verksamheter, anställda eller förtroendevalda i Uddevalla kommun, ska få ett respektfullt och professionellt bemötande. Värdegrunden beskriver vårt fårhållningssätt internt i organisationen och externt i mötet med våra medborgare, kommuninvånare och brukare. Framtida brukaroch medborgarundersökningar samt framtida servicedeklarationer ska relatera till värdegrunden. 4 Kommunens miljöledningssystem, EMAS Kommunens miljöledningssystem, EMAS (Eco Management and Audit Scheme är en frivillig ED-förordning och innehåller ISO 14001) är viktigt i Uddevalla kommuns utveckling av miljöarbetet Miljöledningssystemet är ett verktyg för att styra och organisera miljöarbetet och betonar att miljöarbetet är en ledningsfråga. Systemet är en pågående process där drivkraften är ständig miljöförbättring blev Uddevalla, Sveriges första kommun att införa EMAS. Kommunens miljöarbete är grunden för att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Utgångspunkten är att kommunen ska utvecklas och växa utan att belasta vår gemensamma livsmiljö. Miljö- och klimathänsyn ska vara en självklar del i det kommunala arbetet. En miljöpolicy har tagits fram som visar riktlinjen för kommunens miljöarbete och ättagande om ständiga förbättringar. Kommunstyrelsen utvärderar årligen kommunens miljöledningssystem för att säkerställa dess fmisatta lämplighet, riktighet, effektivitet samt åtagande om ständig förbättring. Utvärderingen sker av kommunsstyrelsens beredning som är styrgrupp får

18 UaFS Blad 4 miljöledningssystemet (ledningens genomgång). Årligen sker en extern kontroll att systemet fungerar och att miljöförbättringar har skett. Kommunfullmäktige har beslutat 2013 om sex övergripande miljömål och varje nämnd har beslutat vilka av dessa miljömål somman ska arbeta vidare med. Nämndens ansvar är att arbeta in "sina" miljömål i styrkortet och att de följs upp i delårsbokslut och i årsbokslut. Miljömålens resultat analyseras och redovisas även i en separat miljöredovisning som granskas och godkänns av en extern miljökonsul t. Medarbetarnas delaktighet är en viktig parameter för att utveckling av miljöarbetet Den interna miljörevisionen som sker årligen, används i syfte att skapa dialog och delaktighet för medarbetarna i miljöarbetet Interna miljörevisionsresultat leder till beslut om miljöförbättrande åtgärder, hanteras på verksamhetsnivå och redovisas i samband med ledningens genomgång. 5 Systematiskt arbetssätt med medborgardialog Medborgardialog är en viktig del i utvecklingen av Uddevalla kommun. I det systematiska arbetssättet med medborgardialog likställs medborgardialog med brukardialog. Med medborgardialog menas att involvera och föra samtal med människor i frågor och förändringar som berör dem i rollen som kunder/brukare och medborgare i Uddevalla kommun. Genom ett systematiskt arbete med medborgardialog skapas en större förståelse för de demokratiska processerna, förtroende, engagemang och ansvarskänsla hos medborgarna i Uddevalla kommun. Förtroendevalda får ett bredare underlag att basera sina beslut på vilket leder till att i större utsträckning kunna balansera olika intressen och ta ansvar för helheten. Vid förändringar som berör människor i rollen som medborgare i Uddevalla kommun ska kommunen informera och ha en vilja att lyssna på medborgarnas synpunkter. Vid dessa informationsinsatser ska kommunen vara uppmärksam på när det finns behov av att komplettera informationen med dialog. Kommunen ska medvetet välja att ta steget från att informera till att föra dialog. Samtliga nämnder ska årligen i arbetet med planeringsdialog, internbudget och verksan1hetsplan utse lämpliga objekt alternativt områden för arbete med medborgardialog. Utifrån delaktighetstrappan anges graden av inflytande som tilldelas medborgru: na. Delaktighetstrappan består av fyra steg: information, tycka, göra, bestämma. Vid planering och genomförande av medborgardialogprocesser skajämställdhetsperspektivet beaktas. Samtliga nämnder ansvarar för att följa upp arbetet med medborgardilog. Uppföljningen ska ske genom nämndernas ordinarie uppföljningsrutiner i styrk orten. 6 Vision och strategi Minst en gång per påbörjad mandatperiod skall kommunen anta ett visions- och strategi dokument.

19 Ual?S Blad 5 7 Styr- och ledningsmodellen Kommunen tillämpar en anpassad modell av Balanserad Styrning för styrning, ledning och utveckling av den kommunala verksamheten. Modellens huvudsyften är - att skapa en tydlig styr- och ledningsstruktur med brett fokus där kommunvisionen genomsyrar alla kommunens verksamheter och leder mot gemensamma mål samt - att genom en dialogbaserad arbetsmetod skapa verksamhetsutveckling underifrån i organisationen. Styr- och ledningsmodellen innefattar i sin styrningsdel vision, strategisk plan, flerårsplan och styrkor!. Ledningsdelen utgörs av verksamhetsplan, verksamhetskort och!t-stödet VUV -IT. Styr- och ledningsmodellen arbetar med tre centrala utvecklingsperspektiv: Medborgare - vilka finns vi till for? Medarbetare- hur skapar vi den goda arbetsplatsen? Ekonomi- hur använder vi våra resurser klokast? Inom samtliga utvecklingsperspektiv ska förnyelse och utveckling beaktas för att möta möjligheter i omvärlden. De tre perspektiven tillsammans ska säkerställa att styrning, ledning, uppföljning och analys sker med god ekonomisk hushållning där prestationer, resultat och effekter beskrivs i förhållande till resurser. Styrning Vision Kommunfullmäktige m1tar kommunens vision inför vm:je mandatperiod och är gemensamt framtagen av styrande majoritet och opposition. Visionen anges på ca 20 års sikt och fastställer kommunorganisationens riktning. strategisk plan Kommunfullmäktige fastställer den strategiska planen inför varje mandatperiod. Innehållet är framarbetat av den styrm1de majoriteten och planen gäller för mandatperiodens fyra år. Planen innefattar utvecklingsperspektiv vilka redogör för den styrm1de majoritetens politiska plattform utifrån medborgare, medarbetare och ekonomi. övergripande mål vilka finns inom varje utvecklingsperspektiv och beskriver de resultat eller önskade lägen som är viktigast för kommunen att nå. prioriterade områden vilka finns inom varje övergripande mål och är den politiska majoritetens beskrivning om vad som ska uppnås under den kommande mandatperioden. mätbara och målsatta mått (bilaga I)

20 UaFS Blad 6 Flerårsplan Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska förutsättningar, budget för det första året och ekonomisk plan för de kommande två åren, riktade uppdrag till nämnderna samt kommunfullmäktiges styrkort styrkort Kommunfullmäktiges och nämndernas respektive processer, den strategiska politiska nivån, sammanfattas i s.k. styrkort vars syfte är att ge en lättillgänglig och god överblick av verksamheten. Kommunfullmäktiges styrkort är nämndsövergripande och vmje nämnd berörs av valda delar som utgör grunden för varje nämndskort. styrkorten revideras årligen. Kommunfullmäktiges styrkort innefattar, kommunens vision utvecklingsperspektiv övergripande mål prioriterade områden mätbara och målsatta mått Nämndernas styrkort innefattar, kommunens vision utvecklingsperspektiv kommunfullmäktiges fastställda övergripande mål kommunfullmäktiges fastställda prioriterade område nämndens strategier för att nå de övergripande målen alt. prioriterade områdena kommunfullmäktigas och nämndens mätbara och målsatta mått nämndens uppdrag för att nå de övergripande målen alt. prioriterade områdena Ledning Verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är treårig och innefattar ekonomiska förutsättningar utifrån tilldelat kommunbidrag, budget för det första året, ekonomisk plan för de kommande två åren smnt de åtaganden som respektive nämnd fått genom kommunfullmäktiges riktade uppdrag. Den innefattar också nämndens styrkort vilket är utgångspunkten i verksamhetsplanen. Verksamhetskort Verksamhetskortens syfte är att skapa en gemensam bild över verksamhetens mål och syfte samt tillvägagångssätt för att nå dit. Verksamhetskorten revideras årligen. Förvaltningarna leder verksamheterna med verksamhetskort Verksamhetskorten arbetas fram i dialog med medarbetarna. Den gemensamma strukturen är en förutsätt-

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 17 december 2014. Restaurang Kärranäs

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 17 december 2014. Restaurang Kärranäs KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 17 december 2014 Restaurang Kärranäs Kallelse Föredragningslista 1(2) 2014-12-08 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Restaurang Kärranäs, kl. 11:00 onsdagen den 17 december

Läs mer

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV)

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Kommunen tillämpar en anpassad modell av Balanserad Styrning för styrning, ledning och utveckling av den kommunala verksamheten. Modellens huvudsyften är

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 107 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112 2 (12) Beslutshistorik

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 mars 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-25 167 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 1 (10) FAGERSTA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2012:6 Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar Antagen av kommunfullmäktige (KF)1991-12-17, 152, att gälla från1992-01-01. Ändringar antagna

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-02-20 66, att gälla fr.o.m. 1992-03-01 Rev. Kf 1994-06-16, 75 Rev. Kf 1996-04-18, 55 Rev. Kf 2000-05-18, 57 Rev.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-21 10 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (12) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar Antalet ledamöter 1

Läs mer

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige 1 Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige ant av kf 17-18/12 1991, 320, bih 224 med ändr 24-25/11 1993 220, bih 145, 21/9 1995 134, bih 85 och 29/3 2001, 62, bih 39, 24/10 2002, 173, bih 79 Utöver vad

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige S www.hassleholm.se Arbetsordning för kommunfullmäktige Reglementen Innehåll Antalet ledamöter 3 Presidium 3 Tid och plats för sammanträdena 4 Placeringsordning 4 Sammanträdets kungörande 5 Förlängning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012:27 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 1 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 78 I anslutning till vad som

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om 2014-10-15 KF 2014-10-15, 48 Dnr 2014/712 101 2014-10-15 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-10-27, 252 Ansvar för revidering: Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: 225.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Senast reviderat: 2015-09-28 Giltighetstid: Från 2015-11-01 och tillsvidare Dokumentet gäller

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun (2016) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 57 Innehåll 2 Antal ledamöter 3 Presidium. 3 Tid och plats för sammanträdena. 3 Sammanträde på distans

Läs mer

Reglemente för servicenämnden

Reglemente för servicenämnden Reglemente för servicenämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för servicenämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

Arbetsordning för Strömstads Kommunfullmäktige

Arbetsordning för Strömstads Kommunfullmäktige Arbetsordning för Strömstads Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om Kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE -1-2015 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 2004-03-09 39 att gälla fr o m 2004-04-15. Reviderad av kommunfullmäktige 2005-06-14 107 och 109. Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-04 57 Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Arbetsordning för Kommunfullmäktige Arbetsordning för Kommunfullmäktige 010:1 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen av Kommunfullmäktige 1991-12-12, ändrad 2003-02-20 gäller fr o m 2003-02-20 Utöver vad som föreskrivs om Kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-17 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 9 december 2002 att gälla från och med 1 januari 2003 (rev KF 2004-04-05, 2005-02-07, 2005-04-04, 2007-04-02, 2009-06-08, 2010-02-08

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd antagen i kf 2006-12-28 153 reviderad i kf 2011-02-03 15 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Miljö och

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun Styrdokument 1 (12) 2014-07-02 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014- månad-dag x Gäller för: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2014/278-1 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (6) Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige 0(18) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Arbetsordning Beslutad av Kommunfullmäktige Fastställd 2015-11-26 142 Granskad Dokumentansvarig Kommunsekreteraren Gäller

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-28, 91 Gäller fr o m 2011-04-28 Arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det direkt folkvalda parlamentet i Värnamo kommun.

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Kommunal författningssamling 05.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 05.01.1 Organ Beslut av KF Kultur- och fritidsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1993-06-07, 139 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev.

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunfullmäktige 2014-12-15 xx Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:508-003 Ersätter: Ansvarig: för socialnämnden i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-06-18, 101 Giltighetstid tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum senast 2015-12-31 Beteckning KS2013/183-007,

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Ärende rörande plan- och byggväsendet 1 Nämnden

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan policy regel regler för kommunfullmäktiges arbetsordning program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-05-18 86 Ansvarig:

Läs mer

Reglemente för nämnden för funktionshindrade

Reglemente för nämnden för funktionshindrade Reglemente för nämnden för funktionshindrade Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 Nämnden för funktionshindrade fullgör stadens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige

Läs mer

Dokumentbeteckning Reglemente för Arbetsmarknads- och socialnämnden Handläggare/Förvaltning Stadskansliet

Dokumentbeteckning Reglemente för Arbetsmarknads- och socialnämnden Handläggare/Förvaltning Stadskansliet Utöver det som stadgas i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente samt de bestämmelser i övrigt som kommunstyrelsen har fastställt. Nämndens verksamhet

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda 2015-01-20. Kenneth Erlandsson, ekonomichef

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda 2015-01-20. Kenneth Erlandsson, ekonomichef EKONOMIUTBILDNING Förtroendevalda 2015-01-20 Kenneth Erlandsson, ekonomichef Vad styr oss? Riksdagen Kommunallagen Kommunal redovisningslag Rådet för Kommunal Redovisning God redovisningssed Kommunfullmäktige

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Byggnadsnämndens verksamhetsområde. I fullgörandet av dessa uppgifter skall byggnadsnämnden

Reglemente REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Byggnadsnämndens verksamhetsområde. I fullgörandet av dessa uppgifter skall byggnadsnämnden Kommunal författningssamling 04.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 04.01.1 Organ Beslut av KF Byggnadsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 rev. 2007-01-29,

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Arbetsordning för kommunfullmäktige Fastställd/Upprättad 2016-06-14

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer