KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård"

Transkript

1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde allmänt översiktsplanarbetet arkitekttävlingen 2 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) 3 Personalutskottet 4 Triangelföreningen 5 Katrineholms Fastighets AB Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 6 Svar på motion om att starta familjecentral KS/2013:557 MSK 3 7 Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse för Västra Sörmlands Räddningstjänst 8 Årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 9 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) 10 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) KS/2014:155 MSK 13 KS/2014:212 PJ 113 KS/2014:230 KR 216 KS/2014:231 KR 227 Nr Ärenden till kommunstyrelsen Handl. Sid 11 Utbyggnad av förskoleavdelningar KS/2014:240 MSK Planeringsdirektiv 2015 med plan för KS/2014:190 AM Miljöredovisning 76 steg mot en hållbarare Lustgård KS/2014:152 KR Övergripande lokala miljömål KS/2014:228 KR Tillgänglighetsanpassning vid Sandbäcksskolan KS/2014:182 KR Verksamhetsanpassning av Skogsborgsskolan och Tallåsskolan KS/2014:181 KR Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård KR/2014:242 KR 394 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 1

2 2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Yttrande över remissen Väg 56, delen förbi Äs KS/2014:191 MSK Remiss: förslag till struktur för samverkan och utveckling inom socialtjänsten och delar av sjukoch hälsovården KS/2014:134 PJ Dokumenthanteringsplan för personalavdelningen KS/2014:162 MSK Redovisning av kommunstyrelsens medel till KS/2014:229 KR 497 förfogande 23 Försäljning av fastigheten Djulö 1:243 KS/2014:200 PJ Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät KS/2014:235 MSK 505 Nr Anmälningsärenden Sid 25 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av Sveriges kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden 521 Göran Dahlström Ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 2

3 394 Dnr KS/2014: Handläggare: Karin Rytter Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten om kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård och lägga den till handlingarna. Arbetet med att förankra och få fler intressenter delaktiga i varumärkesarbetet Sveriges Lustgård ska fortsätta inom ramen för befintliga satsningar och uppdrag. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun tillhör en av Sveriges mest expansiva regioner. År 2030 beräknas bara Stockholms stad ha närmare en miljon innevånare och Stockholmsregionen närmare fyra miljoner. Katrineholm kommer vara en viktig del av Mälardalsregionens utveckling. Den positiva utvecklingen för orten enskilt kommer däremot inte automatiskt. Konkurrensen om invånare mellan kommuner och företag i regionen är stark. För att uppnå visionen behöver Katrineholm som plats genomföra konkret handling och förstärka positioner ytterligare. Därför utgår kommunikationen från varumärkesplattformen om Katrineholm Sveriges Lustgård. Varumärket Sveriges Lustgård började användas redan Det har dock varierat vilka budskap som beskrivit Katrineholm. I början av 2000-talet beslutade kommunen och KFV Marknadsföring AB att befästa varumärket Sveriges Lustgård. År 2007 reglerades via ett avtal hur och av vem varumärket Sveriges Lustgård får nyttjas. Idag används varumärket Sveriges Lustgård som ett samlande begrepp för att tydliggöra Katrineholms många möjligheter vid marknadsföring av den vackra naturen och allt som finns att göra och uppleva här i våra trakter. Ingen äger varumärket men allt och alla är en del av det. Detta samlade budskap ska öka tydligheten och genomslagskraften i marknadsföringsarbetet. Genom att fortsätta förmedla detta budskap ska ytterligare kännedom om regionen och orten öka. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Bilaga 1, Varumärkesarbete i praktiken Bilaga 2, Spetsa: Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 (Se ärende Kommunikation och medskapande av Vision 2025) Bilaga 3, Tendensor AB: Analys och kommentarer Enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision

4 395 1 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Vår handläggare Informationschef Maria Magnusson Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård Bakgrund Vi tillhör en av Sveriges mest expansiva regioner beräknas bara Stockholms stad ha närmare en miljon innevånare och Stockholmsregionen närmare 4 miljoner. Katrineholm kommer således att vara en viktig del av Mälardalsregionens utveckling. Den positiva utvecklingen för vår ort enskilt kommer däremot inte automatiskt. Konkurrensen om invånare mellan kommuner och företag i regionen är stark. För att uppnå vår vision behöver vi som plats genomföra konkret handling och förstärka våra positioner ytterligare och därför utgår vår kommunikation från vår varumärkesplattform om Katrineholm Sveriges Lustgård. Varumärket Sveriges Lustgård började användas redan Det har dock varierat vilka budskap som beskrivit Katrineholm. I början av 2000-talet beslutade kommunen och KFV Marknadsföring AB att befästa varumärket Sveriges Lustgård reglerades via ett avtal hur och av vem varumärket Sveriges Lustgård får nyttjas. Idag används varumärket Sveriges Lustgård som ett samlande begrepp för att tydliggöra Katrineholms många möjligheter vid marknadsföring av den vackra naturen och allt som finns att göra och uppleva här i våra trakter. Ingen äger varumärket men allt och alla är en del av det. Detta samlade budskap ska öka tydligheten och genomslagskraften i marknadsföringsarbetet. Genom att fortsätta förmedla detta budskap ska ytterligare kännedom om regionen och orten öka. Strategi Varumärket Sveriges Lustgård har inledningsvis kommunicerats till Katrineholms invånare, föreningar och näringsliv men också externt via t ex annonser, mässor, kommunens rekryteringsannonser mm. Därefter ska en successiv och gradvis allt starkare extern profilering ske utanför kommungränsen. Goda exempel ska utgöra grunden för kommunikationen Personer bosatta i kommunen och som lever varumärket ska fungera som ambassadörer för Katrineholm och varumärket. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 395

5 396 2 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Kommunikationen ska vädja till målgrupperna att bidra och vara delaktiga Nyckeln till framgång sitter i att alla intressenter nyttjar varumärket Sveriges Lustgård i sin egen kommunikation. Samverkan med andra intressenter och över gränser är väsentligt Samverkan med såväl handeln, näringslivet, föreningslivet som externa intressenter för att nå ut med budskapen om varumärket. Kommunikation och förankring av Sveriges Lustgård En varumärkeshandbok (Brand book) togs fram för att visa hur och när varumärket Sveriges Lustgård ska användas. Men framför allt påvisa hur varumärket är genuint för platsen och att dess framgång bygger på attityder hos de som bor och verkar här. I handboken beskrivs också Katrineholm kommuns historia. Det är viktigt att arbetet med att skapa kännedom och acceptans för varumärket Sveriges Lustgård fortsätter leda till handling och medskapande. För implementeringen av varumärket Sveriges Lustgård finns KFV Marknadsföring AB som en resurs och utförare på flera områden. Tillsammans med Katrineholms kommun kan KFV Marknadsföring AB utföra en mängd tjänster för att förstärka implementeringen av vår gemensamma plats varumärke. Aktiviteterna som genomförs av KFV Marknadsföring AB och Katrineholms kommun eller på uppdrag av någon från platsen, ska bidra till att marknadsföra Katrineholm som Sveriges Lustgård. Samtidigt är det också viktigt att involvera kommuninvånarna och visa att allt och alla är en del av varumärket Katrineholm Sveriges Lustgård, en stad med läge för liv och lust. Människor bygger platsen alla vi som representerar Katrineholm och Sveriges Lustgård har allt att vinna på att vi kommunicerar och gör oss hörda genom en gemensam plattform med samma budskap. Detta bidrar i sin tur till medskapande och att fler katrineholmare känner till platsens varumärke och vad varumärket står för. Målgrupper Målgrupperna som hittills har bearbetas genom implementeringen av varumärket är invånare och besökare. Idrottsförbund, intresseföreningar, organisationer och företag har bearbetats för att de genom att använda vår gemensamma varumärkesplattform kan förstärka sitt eget varumärke och därigenom bli en viktig bärare av platsens gemensamma budskap. Fokus för varumärkesimplementeringen har lagts inom idrott, nöje, kultur, mässor och befintliga arrangemang. Aktiviteter Under perioden har ett antal aktiviteter genomförts. I redovisningen i bilaga 1 presenteras samtliga aktiviteter som genomförts för att stärka varumärket Sveriges Lustgård. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 396

6 397 3 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Listning av aktiviteter: Annonsering Arenareklam Exponering vid olika evenemang, t ex Allsången, internationella marknaden, Katrineholmsgalan, Katrineholmsveckan, Nationaldraget, Rosa kvällen, Tomtenatta Julskyltning Varumärkeshandboken Sponsringsavtal, t ex USB-minnen med material som föreningar lämnat vidare via sina kanaler Webbshop via KFV Marknadsföring AB Workshops med föreningar och företag Wall of Fame, Webb of Fame, Hall of Fame Kommunens webbplats Tävlingar via sociala medier KFV Marknadsföring AB:s webbplats Kondomprojektet Utvärdering Nedan beskrivs ett par exempel på aktiviteter som har utförts under perioden och där varumärket Sveriges Lustgård förankrats. Genom Katrineholms egen Wall of Fame marknadsförs Katrineholm som destination tusentals resenärer kliver av tåg, byter och väntar på järnvägsstationen. Här bildar de sig det första intrycket av Katrineholm. Wall of Fame fungerar även som ett välkomnande ansikte när katrineholmarna återvänder hem. Varumärkeshandboken Din guide till Sveriges Lustgård skickas med vid utleveranser från webbshopen för att förtydliga avsändaren. Guiden har tillsammans med Besöksguiden och kartor delats ut vid olika typer av mötesplatser/evenemang. Guiden skickas även med till nyinflyttade vid träffarna. Visuell varumärkesförstärkning på geografiskt betydelsefulla platser är viktigt. Att vi ser och upplever vårt varumärke där vi ofta finns och vistas är betydelsefullt för att det ska bli en naturlig del av vårt liv. Därför bör vi lustfyllt, tydligt och grafiskt smakfullt använda vår profil på profilbärande platser. Exempelvis via infartstavlor, informationstavlor, kulturhus, Sportcentrum, handelsplatser och vid olika evenemang. Genom att exempelvis fokusera på varumärkesförstärkning i kommunens arenareklam (Olssons vandrarhem, Ekbackens sporthotell, Värmbol FC) når vi en yngre målgrupp samtidigt som vi lyfter Katrineholm som destination. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 397

7 398 4 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Kostnader för varumärkesarbetet under Kommunstyrelsen beslutade att avsätta kr för förankring av varumärket Sveriges Lustgård under Ett antal aktiviteter är genomförda under perioden. I och med att enkätundersökningen genomfördes i slutet av 2013 är budgeten upparbetad. Effekter Genom marknadsföring av varumärket Sveriges Lustgård på nationell och internationell mark, och genom de aktiviteter som har anordnats under , har vi haft möjlighet att tydliggöra och visualisera Katrineholms många möjligheter. Vare sig det rör sig om den vackra naturen, kommunikations- och transportläget, eller allt som finns att göra och uppleva i våra trakter, har budskapet Sveriges Lustgård nått fram till en bred målgrupp med och utan förankring till Katrineholm som ort. Många av de aktiviteter som genomförts har skett i samarbete eller samverkan med KFV Marknadsföring AB. Arbetet präglas av en marknadsorientering, d.v.s. att de aktörer som verkar i besöksnäringen och kan påverka att vi håller det vi lovar vid leveransen/besöket är med i utvecklingen. Samverkan ger också möjlighet till medfinansiering och att avsatta medel används till insatser som ger effekt på längre sikt. Sammanfattande resultat av Sveriges Lustgård Ett åtagande som ligger hos kommunledningsförvaltningen är att 90 % av katrineholmarna ska känna till platsens varumärke och vad det står för. Utifrån åtagandet har en utvärdering av varumärket genomförts. Utvärderingen ska vara till underlag för fortsatt varumärkesarbete under Analys - enkätundersökningen Katrineholms kommun gav Spetsa, ett bolag kopplat till Linköpings universitet i uppdrag att ta genomföra en enkätundersökning. Kontaktuppgifter till 1000 invånare i åldern år togs fram via Par adressregister. 40,1% procent det vill säga 404 personer har svarat, vilket är en bra svarsfrekvens. Som ofta i olika undersökningar så kunde andelen ungdomar och unga vuxna varit fler. Glädjande är att 92,3% av de som svarar känner till varumärket Sveriges Lustgård. Det innebär att målet ovan är uppnått. 62,7 % vet vad varumärket står för ganska eller mycket bra. Detta samtidigt som varumärkets budskap tas emot på ett bra sätt, hela 77,3% instämmer i att beskrivningen av Sveriges Lustgård stämmer med det Katrineholm som de själva vill bo och verka i. Vill vi nå grupperna ungdomar och unga vuxna krävs övervägande av andra undersökningsformer såsom t ex sociala medier eller direkta möten, fokusgrupper. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 398

8 399 5 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Katrineholm som boendeort I undersökningen gjorde vi ett antal påståenden för att mäta attraktionsfaktorer; geografiskt läge, idrottsutbud, kulturutbud, evenemangsutbud och näringsliv. Respondenterna anser att det geografiska läget är starkt. 93,2% instämmer helt eller delvis i påståendet. 85,7% bekräftar att det finns ett rikt idrottsutbud i Katrineholm. 61,4 % anser att i Katrineholms kommun finns ett rikt kulturliv som skapar upplevelser och inspiration. På frågan om ett rikt evenemangsutbud svarar 56,2 % att de helt eller delvis håller med. Det som fick lägst värde är påståendet Näringslivet i Katrineholms kommun är starkt. Där instämmer 49,6% helt eller delvis. Tolkningen blir att tilltron till arbetsmarknaden och bredden på arbetsutbud kunde vara bättre. Vid nästa mätning bör frågan om näringslivet tydliggöras ytterligare. Hur kan Katrineholm bli mer attraktivt för dig och dina vänner? Många av de svarande tog möjligheten att lämna synpunkter och förslag via möjligheten till frisvar. Tre områden engagerar många: 1. Arbete, skola och sysselsättning 2. Kommunikationer (inom och utanför Katrineholm) 3. Stadsmiljö/upplevelser/nöjen. Många söker förbättrade kommunikationer, framför allt till Stockholm. Önskemål om fler naturliga mötesplatser i form av utemiljöer och torg framkommer också tydligt. Dessa idéer kan vi nu ta med in i det fortsatta arbetet. För att få en utomstående experts utlåtande ombads Per Ekman på Tendensor AB, som arbetar med platsers attraktivitet och varumärkesbyggande, att läsa utvärderingens resultat och komma med åsikter. Per Ekman har två reflektioner: I många kommuner finns ofta en aversion och negativ inställning till kommunen och i synnerhet till politiker, vilket inte framkommer med tydlighet i den här undersökningen. Det råder en starkare efterfrågan på evenemang och kultur än vad vi ser i liknande undersökningar i andra kommuner. En del av respondenterna tycker kanske att Katrineholm behöver bli lite mer upplevelserikt? Slutsatser utifrån enkätundersökningen Kännedomen om Sveriges Lustgård är mycket hög. Nästan samtliga katrineholmare har hört talas om Sveriges Lustgård En majoritet (62 procent) av de som hört talas om begreppet säger också att de känner bra till vad det innebär Kännedomen är lägre bland de yngre (19-39 år) och studerande De flesta (77 procent) tycker att beskrivningen av Sveriges Lustgård stämmer med det Katrineholm de själva vill bo och verka i Fler kvinnor och äldre tycker beskrivningen stämmer KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 399

9 400 6 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Sveriges Lustgård är väl exponerat och välkänt i kommunen! Kännedomen om Sveriges Lustgård är mycket hög (92,3 procent). Det är svårt att nå högre kännedom i Katrineholm. Trender och forskningsresultat inom platsmarknadsföring Inom platsmarknadsföring har andelen köpt platsannonsering minskat för mer interaktiva marknadsföringsinsatser, evenemang, talangjakter mm. Studier har visat att det ger mer effekt att rikta in sig på ett antal identifierade målgrupper och/ eller nischer. Ett exempel är en stad som skickade ett brev till 300 personer inom ITsektorn och frågade dem om de googlat sitt eget namn den senaste tiden. De som följde uppmaningen fick upp en bild på sig och ett erbjudande om att flytta till staden. Bygger vi relationer med de personer som tidigare visat intresse för platsen eller samarbetar med ett företag som håller en företagsmässa inom en bransch är det lättare att få framgång. Sportcentrums besökare året runt är ett gyllene tillfälle att utveckla och förädla vidare för att bearbeta till ytterligare besök eller inflyttning. Tendens finns att platsmarknadsföringen blir mer produkt- och resultatorienterad och då krävs mer samarbete med näringslivet och andra aktörer. Senaste forskningen talar om tio attraktionsfaktorer för att locka till sig duktiga människor inom olika områden/branscher: En plats med anseende (gott rykte och/eller som har en klar identitet) En kritisk massa av arbetstillfällen (möjlighet att byta arbete eller arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare på orten) En levande stadsmiljö (erbjuder kulturliv och social samvaro) Tillgång till rätt boende Access till världen Nu! (nära till Skavsta, Norrköpings flygplats, Arlanda) En ren, säker/trygg och hälsosam miljö Offentliga tjänster i världsklass (barnomsorg, skola, snabb hantering och gott bemötande) Ett öppet socialt klimat (Små grupperingar eller större grupper med samma intresse) Möjlighet att påverka platsens utveckling Den personliga kopplingen Faktor X (t ex studerat på platsen, mött en trovärdig person som rekommenderat platsen) Källa: Talent attraction, Tendensor AB. Varumärkesarbetets strategi och fortsatta inriktning 1. Utveckla och kommunicera fritidsmöjligheter Fritidsdimensionen av Katrineholm är en nyckelfråga när det gäller förmågan att attrahera nya invånare. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 400

10 401 7 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen 2. Utveckla och kommunicera företagaren samt de miljöer och nätverk hon/han verkar i Utveckla bilden av Katrineholm ur entreprenörskapssynvinkel genom att lyfta fram goda entreprenörer och tillgängliga miljöer och nätverk. 3. Lyfta fram exempel och framsteg. Oavsett vems initiativ det är, skildra de aktiviteter, projekt och framsteg som följer de värden som Sveriges Lustgård står för. 4. Använd lust som kärnvärde och ledarskapsinstrument. Organisationer och individer presterar som bäst när arbetsglädje och skaparlust finns med i bilden. Katrineholms kommun går före i frågan; hur utvecklar vi en organisationskultur där lust blir en naturlig del av arbetsklimatet. 5. Stärk Katrineholms autenticitet. Identitetslösa platser blir sällan starka varumärken. Stadsbild, arkitektur och utemiljöer påverkar såväl första intrycket för besökaren och invånarens trivsel och stolthet. Hitta och kommunicera typiska Katrineholmskännetecken i nybyggnation och i förändring av utemiljöer. 6. Kreativitet och uthållighet i omvärldskommunikationen Strategiskt varumärkesbyggande tar tid. Platser skaffar sig ett gott anseende genom goda prestationer och genom att leva varumärket i praktisk handling. Att vara kreativ i omvärlds- och målgruppskommunikationen för att särskilja sig från övriga platsers erbjudanden. Förankring Sveriges Lustgård - Fortsatt arbete Att förflytta sig från exponering av varumärke (kännedomsfas) till värdeskapande aktiviteter Att hitta nischer/spetsområden där Katrineholm kan fördjupa och utveckla Att koppla varumärkesarbetet till platsens ledarskap Värdeskapande aktiviteter Många av de genomförda aktiviteterna i Katrineholms kommun har haft som mål att skapa kännedom om varumärket Sveriges Lustgård och vad det står för. I det fortsatta arbetet ska fokus ännu mer sättas på värdeskapande aktiviteter som innebär att aktiviteterna levandegör varumärket. Kondomprojektet Läge för liv och Lust i Sveriges Lustgård och webbshopen med dess utbud på KFV Marknadsföring AB:s webbplats är bra exempel på detta. En kommunikationsplan bör tas fram med ett KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 401

11 402 8 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen tydligt manér och där riktade aktiviteters frekvens är inlagda, d.v.s. hur länge och ofta olika aktiviteter ska förekomma. Strategi med nischer/spetsområden Uppdraget har under den gångna perioden varit att i första hand förankra varumärket lokalt. Detta för att varumärket ska accepteras och att fler intressenter ska nyttja varumärket i sin egen kommunikation. Framåt bör platsen Katrineholms varumärkesbyggande hitta och stärka platsens roll på en nationell och även internationell arena. Varumärkets Sveriges Lustgårds handbok bör kompletteras med en strategi för utveckling av olika nischer/spetsområden där Katrineholm ligger väl till i konkurrensen med andra besöksmål. Vad har vi för erbjudanden till besökare och vad vill vi utveckla? Olika städer har beslutat om vilken profil de ska vara, t ex Kalmar Ironman, Ystad Filminspelning. Katrineholm?. Efter undersökningar och lagd strategi hitta ett par nischer/spetsar t ex: Idrottsutövande Träning och tävlingar, Konferenser och Evenemang. Därefter jämföra med andra. Väljs olika nischer som växer och utvecklas lockar det talanger inom det området till orten. När det gäller besöksnäringen specifikt, bör också strategier utvecklas för mottagandet av de turister/besökare som redan kommer till Katrineholm samt hur och till vilka målgrupper vi ska vända oss för att locka till Katrineholm i fortsättningen. Det gemensamma ledarskapet Det är en styrka att kommunen samverkar med näringslivet genom KFV Marknadsföring AB, Citysamverkan och näringslivsrådet med flera. Strategiska kommunikationsgruppen består också av representanter från kommunen och KFV Marknadsföring AB, vilka kontinuerligt träffas för att diskutera marknadsföring och aktiviteter på kort och lång sikt. På en plats som vill utvecklas krävs en grupp av personer i ledande funktioner med olika kompetenser som spänner inom olika sektorer och är intresserade av att utveckla platsens framtida attraktivitet. Ledarskapet och större utvecklingsinitiativ på platsen bör sättas i ett varumärkesmässigt sammanhang. Strategiska kommunikationsgruppen bör vara aktiv med att förse förtroendevalda och andra ledare med underlag och idéer om platsens potentiella möjligheter att stärka sin attraktivitet och sitt varumärke. Citysamverkan, Näringslivsrådet, KFV Marknadsförings olika nätverk med flera ska alla ha möjlighet att påverka och utveckla varumärkesarbetet via sina uppdrag och planerade aktiviteter. Varumärkesbyggandets olika delar Varumärkesbyggande får inte enbart handla om besöksnäringen och besökarens upplevelse. Minst lika viktigt är handel, boende, etablering, rekrytering, fler invånare och hur t ex kommunen väljer att utforma allmänna mötesplatser. Alla katrineholmare bidrar också till hur platsen uppfattas i omvärldens ögon. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 402

12 403 9 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Den avsatta budgeten för varumärkesarbetet var inte stor. Trots detta har ett antal aktiviteter riktade till olika målgrupper genomförts under perioden. Under 2014 är hittills inga medel avsatta i avvaktan på resultatet av utvärderingen. Geografiska marknader och allianser I uppdraget ingår också att se över den geografiska marknaden och bygga allianser. Vad kan vi erbjuda i Sörmland, KFV-regionen och tillsammans med Norrköping? Vårt mål är att öka näringslivets insats genom samprojekt eller att deras arrangemang ingår i kommunikationsplanen och att varumärket får utrymme att synas. Vikten av helhetsperspektiv För närvarande pågår olika arbeten med att ta fram strategier och handlingsplaner för att ytterst stärka Katrineholms attraktionskraft. Katrineholms kommun arbetar med Case 2030, som bl a syftar till att öka invånarantalet till personer. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att utveckla översiktplanen i dialog med kommunens invånare för att lättare erbjuda etablering, tomter, kommunikationer och skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer. Kultur- och turismförvaltningen har i uppdrag att ta fram en ny besöksnäringsstrategi och nytt avtal med KFV Marknadsföring AB gällande turistbyråtjänst. KFV Marknadsföring AB arbetar med att utveckla företagets affärsidé och har idag olika uppdrag från kommunen som rör tillväxtfrågan. En gemensam strategi bör tas fram för att bli framgångsrika och effektivt nyttja de medel vi har. I strategin beskrivs vem som gör vad inom områdena etablering, invånare, turister/besökare samt vilka aktiviteter som ska genomföras. Faktainsamling Det är viktigt att utvärdera de satsningar kommunen gör för att utveckla varumärket Sveriges Lustgård. En utvärdering visar vad insatserna gett och ger viktig fakta för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas nu när nästa steg är att fortsätta sprida varumärket nationellt och internationellt. Katrineholm i omvärldens ögon Syfte med faktainsamling är att få insikter om hur Katrineholm uppfattas i omvärldens ögon för att hitta rätt utvecklingsmöjligheter inför framtiden. Kunskap ges om hur känd platsen är och vilka kvaliteter som förknippas med Katrineholm. I resultatet är det också värdefullt att kunna se vilken tilltro som finns till platsens tillväxt och framtidsutsikter i omvärlden. Hur ligger Katrineholm till i människors medvetande utanför kommunens gränser, t ex i Mälardalsregionen och Norrköping/Linköpingsområdet? Specifikt hos de målgrupper vi vill nå för att bearbeta för att flytta hit? Vilka drivkrafter finns att en flytt ska bli aktuell? KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 403

13 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Det är viktigt att en strategi bygger på fakta. Bedömningen är att det finns mycket information kring t ex vad som får en person eller familj att flytta från en ort till en annan. Innan en kommunikationsplan kan bli effektiv bör nödvändig information hämtas in och analyseras. I övrigt fortsätter bearbetningen och implementeringen av varumärket på flera sätt med varumärkeshandboken samt övriga produkter och övergripande hjälpmedel. Kommunikationen om varumärket ska även fortsättningsvis bedrivas både internt och externt men fokusera på att uppmärksamma Katrineholm utanför kommungränsen. Arbetet med att förankra och få fler intressenter delaktiga i varumärkesarbetet Sveriges Lustgård fortsätter inom ramen för befintliga satsningar och uppdrag. Varumärkesarbetet ryms inom ramen för tillväxtmålet att få fler invånare, företagsetableringar, besökare och turister. Vidare är också vårt samarbete med KFV Marknadsföring AB starkt kopplat till både varumärkes- och visionsarbetet samt turistbyråetableringen vid stationshuset, som ett led i att utveckla Katrineholm som besöksdestination. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: Godkänna denna rapport/uppföljning Fortsätta arbetet med att förankra och få fler intressenter delaktiga i varumärkesarbetet Sveriges Lustgård inom ramen för befintliga satsningar och uppdrag. Ärendets handlingar Bilaga 1, Varumärkesarbete i praktiken Bilaga 2, Spetsa: Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 Bilaga 3, Tendensor AB: Analys och kommentarer Enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision Maria Magnusson Informationschef. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 404

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen 1(5) Datum 2012-08-21 Handläggare Vår Referens Helena Zimmerdahl 469/2010/004.991 1. Varumärkets betydelse En omvärld som präglas av ökande konkurrens och

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun 1 (5) Kommunledningskontoret 2012-11-13 Dnr Ks Catarina Thuning Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Linköpings kommun FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen tillstyrker kommunledningskontorets

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

MARKNADSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN

MARKNADSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN MARKNADSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Innehåll Bakgrund 2 Övergripande syfte - profilarbete och marknadsföring 3 Vision och mål - Från kol till diamant 4 Marknadsplan i strategisk, konkret och offensiv handling

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Kommunikationsplan för Översiktsplan

Kommunikationsplan för Översiktsplan Kommunikationsplan för Översiktsplan Projektbeställare Kommunstyrelsen, genom Kent Gullberg (SBF-chef) Projektledare Charlotte Hedlund Datum 2015-12-01 Version 1.0 Projekt-, ärendenr. Dnr KS 2014/0321-212

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationsplattformen I dag har alla ett varumärke företag, personer, organisationer och så även kommuner. För att bygga ett

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109 Varumärkesplattform Antagen i kommunfullmäktige 2015-11-23, 109 Om varumärket Kiruna Kiruna kommuns varumärkesplattform är grunden som den interna och externa kommunikationen vilar på. Vårt agerande, vad

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-03-31. Dnr 2008-185. Varumärkesplattform för Laholm

TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-03-31. Dnr 2008-185. Varumärkesplattform för Laholm TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-03-31 Dnr 2008-185 Varumärkesplattform för Laholm Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i april 2008 att påbörja arbetet med varumärket för

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116)

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116) (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil - Vision/program/plan N010G00357 Version:

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer