KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård"

Transkript

1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde allmänt översiktsplanarbetet arkitekttävlingen 2 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) 3 Personalutskottet 4 Triangelföreningen 5 Katrineholms Fastighets AB Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 6 Svar på motion om att starta familjecentral KS/2013:557 MSK 3 7 Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse för Västra Sörmlands Räddningstjänst 8 Årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 9 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) 10 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) KS/2014:155 MSK 13 KS/2014:212 PJ 113 KS/2014:230 KR 216 KS/2014:231 KR 227 Nr Ärenden till kommunstyrelsen Handl. Sid 11 Utbyggnad av förskoleavdelningar KS/2014:240 MSK Planeringsdirektiv 2015 med plan för KS/2014:190 AM Miljöredovisning 76 steg mot en hållbarare Lustgård KS/2014:152 KR Övergripande lokala miljömål KS/2014:228 KR Tillgänglighetsanpassning vid Sandbäcksskolan KS/2014:182 KR Verksamhetsanpassning av Skogsborgsskolan och Tallåsskolan KS/2014:181 KR Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård KR/2014:242 KR 394 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 1

2 2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Yttrande över remissen Väg 56, delen förbi Äs KS/2014:191 MSK Remiss: förslag till struktur för samverkan och utveckling inom socialtjänsten och delar av sjukoch hälsovården KS/2014:134 PJ Dokumenthanteringsplan för personalavdelningen KS/2014:162 MSK Redovisning av kommunstyrelsens medel till KS/2014:229 KR 497 förfogande 23 Försäljning av fastigheten Djulö 1:243 KS/2014:200 PJ Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät KS/2014:235 MSK 505 Nr Anmälningsärenden Sid 25 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av Sveriges kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden 521 Göran Dahlström Ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 2

3 394 Dnr KS/2014: Handläggare: Karin Rytter Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten om kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård och lägga den till handlingarna. Arbetet med att förankra och få fler intressenter delaktiga i varumärkesarbetet Sveriges Lustgård ska fortsätta inom ramen för befintliga satsningar och uppdrag. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun tillhör en av Sveriges mest expansiva regioner. År 2030 beräknas bara Stockholms stad ha närmare en miljon innevånare och Stockholmsregionen närmare fyra miljoner. Katrineholm kommer vara en viktig del av Mälardalsregionens utveckling. Den positiva utvecklingen för orten enskilt kommer däremot inte automatiskt. Konkurrensen om invånare mellan kommuner och företag i regionen är stark. För att uppnå visionen behöver Katrineholm som plats genomföra konkret handling och förstärka positioner ytterligare. Därför utgår kommunikationen från varumärkesplattformen om Katrineholm Sveriges Lustgård. Varumärket Sveriges Lustgård började användas redan Det har dock varierat vilka budskap som beskrivit Katrineholm. I början av 2000-talet beslutade kommunen och KFV Marknadsföring AB att befästa varumärket Sveriges Lustgård. År 2007 reglerades via ett avtal hur och av vem varumärket Sveriges Lustgård får nyttjas. Idag används varumärket Sveriges Lustgård som ett samlande begrepp för att tydliggöra Katrineholms många möjligheter vid marknadsföring av den vackra naturen och allt som finns att göra och uppleva här i våra trakter. Ingen äger varumärket men allt och alla är en del av det. Detta samlade budskap ska öka tydligheten och genomslagskraften i marknadsföringsarbetet. Genom att fortsätta förmedla detta budskap ska ytterligare kännedom om regionen och orten öka. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Bilaga 1, Varumärkesarbete i praktiken Bilaga 2, Spetsa: Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 (Se ärende Kommunikation och medskapande av Vision 2025) Bilaga 3, Tendensor AB: Analys och kommentarer Enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision

4 395 1 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Vår handläggare Informationschef Maria Magnusson Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård Bakgrund Vi tillhör en av Sveriges mest expansiva regioner beräknas bara Stockholms stad ha närmare en miljon innevånare och Stockholmsregionen närmare 4 miljoner. Katrineholm kommer således att vara en viktig del av Mälardalsregionens utveckling. Den positiva utvecklingen för vår ort enskilt kommer däremot inte automatiskt. Konkurrensen om invånare mellan kommuner och företag i regionen är stark. För att uppnå vår vision behöver vi som plats genomföra konkret handling och förstärka våra positioner ytterligare och därför utgår vår kommunikation från vår varumärkesplattform om Katrineholm Sveriges Lustgård. Varumärket Sveriges Lustgård började användas redan Det har dock varierat vilka budskap som beskrivit Katrineholm. I början av 2000-talet beslutade kommunen och KFV Marknadsföring AB att befästa varumärket Sveriges Lustgård reglerades via ett avtal hur och av vem varumärket Sveriges Lustgård får nyttjas. Idag används varumärket Sveriges Lustgård som ett samlande begrepp för att tydliggöra Katrineholms många möjligheter vid marknadsföring av den vackra naturen och allt som finns att göra och uppleva här i våra trakter. Ingen äger varumärket men allt och alla är en del av det. Detta samlade budskap ska öka tydligheten och genomslagskraften i marknadsföringsarbetet. Genom att fortsätta förmedla detta budskap ska ytterligare kännedom om regionen och orten öka. Strategi Varumärket Sveriges Lustgård har inledningsvis kommunicerats till Katrineholms invånare, föreningar och näringsliv men också externt via t ex annonser, mässor, kommunens rekryteringsannonser mm. Därefter ska en successiv och gradvis allt starkare extern profilering ske utanför kommungränsen. Goda exempel ska utgöra grunden för kommunikationen Personer bosatta i kommunen och som lever varumärket ska fungera som ambassadörer för Katrineholm och varumärket. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 395

5 396 2 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Kommunikationen ska vädja till målgrupperna att bidra och vara delaktiga Nyckeln till framgång sitter i att alla intressenter nyttjar varumärket Sveriges Lustgård i sin egen kommunikation. Samverkan med andra intressenter och över gränser är väsentligt Samverkan med såväl handeln, näringslivet, föreningslivet som externa intressenter för att nå ut med budskapen om varumärket. Kommunikation och förankring av Sveriges Lustgård En varumärkeshandbok (Brand book) togs fram för att visa hur och när varumärket Sveriges Lustgård ska användas. Men framför allt påvisa hur varumärket är genuint för platsen och att dess framgång bygger på attityder hos de som bor och verkar här. I handboken beskrivs också Katrineholm kommuns historia. Det är viktigt att arbetet med att skapa kännedom och acceptans för varumärket Sveriges Lustgård fortsätter leda till handling och medskapande. För implementeringen av varumärket Sveriges Lustgård finns KFV Marknadsföring AB som en resurs och utförare på flera områden. Tillsammans med Katrineholms kommun kan KFV Marknadsföring AB utföra en mängd tjänster för att förstärka implementeringen av vår gemensamma plats varumärke. Aktiviteterna som genomförs av KFV Marknadsföring AB och Katrineholms kommun eller på uppdrag av någon från platsen, ska bidra till att marknadsföra Katrineholm som Sveriges Lustgård. Samtidigt är det också viktigt att involvera kommuninvånarna och visa att allt och alla är en del av varumärket Katrineholm Sveriges Lustgård, en stad med läge för liv och lust. Människor bygger platsen alla vi som representerar Katrineholm och Sveriges Lustgård har allt att vinna på att vi kommunicerar och gör oss hörda genom en gemensam plattform med samma budskap. Detta bidrar i sin tur till medskapande och att fler katrineholmare känner till platsens varumärke och vad varumärket står för. Målgrupper Målgrupperna som hittills har bearbetas genom implementeringen av varumärket är invånare och besökare. Idrottsförbund, intresseföreningar, organisationer och företag har bearbetats för att de genom att använda vår gemensamma varumärkesplattform kan förstärka sitt eget varumärke och därigenom bli en viktig bärare av platsens gemensamma budskap. Fokus för varumärkesimplementeringen har lagts inom idrott, nöje, kultur, mässor och befintliga arrangemang. Aktiviteter Under perioden har ett antal aktiviteter genomförts. I redovisningen i bilaga 1 presenteras samtliga aktiviteter som genomförts för att stärka varumärket Sveriges Lustgård. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 396

6 397 3 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Listning av aktiviteter: Annonsering Arenareklam Exponering vid olika evenemang, t ex Allsången, internationella marknaden, Katrineholmsgalan, Katrineholmsveckan, Nationaldraget, Rosa kvällen, Tomtenatta Julskyltning Varumärkeshandboken Sponsringsavtal, t ex USB-minnen med material som föreningar lämnat vidare via sina kanaler Webbshop via KFV Marknadsföring AB Workshops med föreningar och företag Wall of Fame, Webb of Fame, Hall of Fame Kommunens webbplats Tävlingar via sociala medier KFV Marknadsföring AB:s webbplats Kondomprojektet Utvärdering Nedan beskrivs ett par exempel på aktiviteter som har utförts under perioden och där varumärket Sveriges Lustgård förankrats. Genom Katrineholms egen Wall of Fame marknadsförs Katrineholm som destination tusentals resenärer kliver av tåg, byter och väntar på järnvägsstationen. Här bildar de sig det första intrycket av Katrineholm. Wall of Fame fungerar även som ett välkomnande ansikte när katrineholmarna återvänder hem. Varumärkeshandboken Din guide till Sveriges Lustgård skickas med vid utleveranser från webbshopen för att förtydliga avsändaren. Guiden har tillsammans med Besöksguiden och kartor delats ut vid olika typer av mötesplatser/evenemang. Guiden skickas även med till nyinflyttade vid träffarna. Visuell varumärkesförstärkning på geografiskt betydelsefulla platser är viktigt. Att vi ser och upplever vårt varumärke där vi ofta finns och vistas är betydelsefullt för att det ska bli en naturlig del av vårt liv. Därför bör vi lustfyllt, tydligt och grafiskt smakfullt använda vår profil på profilbärande platser. Exempelvis via infartstavlor, informationstavlor, kulturhus, Sportcentrum, handelsplatser och vid olika evenemang. Genom att exempelvis fokusera på varumärkesförstärkning i kommunens arenareklam (Olssons vandrarhem, Ekbackens sporthotell, Värmbol FC) når vi en yngre målgrupp samtidigt som vi lyfter Katrineholm som destination. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 397

7 398 4 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Kostnader för varumärkesarbetet under Kommunstyrelsen beslutade att avsätta kr för förankring av varumärket Sveriges Lustgård under Ett antal aktiviteter är genomförda under perioden. I och med att enkätundersökningen genomfördes i slutet av 2013 är budgeten upparbetad. Effekter Genom marknadsföring av varumärket Sveriges Lustgård på nationell och internationell mark, och genom de aktiviteter som har anordnats under , har vi haft möjlighet att tydliggöra och visualisera Katrineholms många möjligheter. Vare sig det rör sig om den vackra naturen, kommunikations- och transportläget, eller allt som finns att göra och uppleva i våra trakter, har budskapet Sveriges Lustgård nått fram till en bred målgrupp med och utan förankring till Katrineholm som ort. Många av de aktiviteter som genomförts har skett i samarbete eller samverkan med KFV Marknadsföring AB. Arbetet präglas av en marknadsorientering, d.v.s. att de aktörer som verkar i besöksnäringen och kan påverka att vi håller det vi lovar vid leveransen/besöket är med i utvecklingen. Samverkan ger också möjlighet till medfinansiering och att avsatta medel används till insatser som ger effekt på längre sikt. Sammanfattande resultat av Sveriges Lustgård Ett åtagande som ligger hos kommunledningsförvaltningen är att 90 % av katrineholmarna ska känna till platsens varumärke och vad det står för. Utifrån åtagandet har en utvärdering av varumärket genomförts. Utvärderingen ska vara till underlag för fortsatt varumärkesarbete under Analys - enkätundersökningen Katrineholms kommun gav Spetsa, ett bolag kopplat till Linköpings universitet i uppdrag att ta genomföra en enkätundersökning. Kontaktuppgifter till 1000 invånare i åldern år togs fram via Par adressregister. 40,1% procent det vill säga 404 personer har svarat, vilket är en bra svarsfrekvens. Som ofta i olika undersökningar så kunde andelen ungdomar och unga vuxna varit fler. Glädjande är att 92,3% av de som svarar känner till varumärket Sveriges Lustgård. Det innebär att målet ovan är uppnått. 62,7 % vet vad varumärket står för ganska eller mycket bra. Detta samtidigt som varumärkets budskap tas emot på ett bra sätt, hela 77,3% instämmer i att beskrivningen av Sveriges Lustgård stämmer med det Katrineholm som de själva vill bo och verka i. Vill vi nå grupperna ungdomar och unga vuxna krävs övervägande av andra undersökningsformer såsom t ex sociala medier eller direkta möten, fokusgrupper. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 398

8 399 5 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Katrineholm som boendeort I undersökningen gjorde vi ett antal påståenden för att mäta attraktionsfaktorer; geografiskt läge, idrottsutbud, kulturutbud, evenemangsutbud och näringsliv. Respondenterna anser att det geografiska läget är starkt. 93,2% instämmer helt eller delvis i påståendet. 85,7% bekräftar att det finns ett rikt idrottsutbud i Katrineholm. 61,4 % anser att i Katrineholms kommun finns ett rikt kulturliv som skapar upplevelser och inspiration. På frågan om ett rikt evenemangsutbud svarar 56,2 % att de helt eller delvis håller med. Det som fick lägst värde är påståendet Näringslivet i Katrineholms kommun är starkt. Där instämmer 49,6% helt eller delvis. Tolkningen blir att tilltron till arbetsmarknaden och bredden på arbetsutbud kunde vara bättre. Vid nästa mätning bör frågan om näringslivet tydliggöras ytterligare. Hur kan Katrineholm bli mer attraktivt för dig och dina vänner? Många av de svarande tog möjligheten att lämna synpunkter och förslag via möjligheten till frisvar. Tre områden engagerar många: 1. Arbete, skola och sysselsättning 2. Kommunikationer (inom och utanför Katrineholm) 3. Stadsmiljö/upplevelser/nöjen. Många söker förbättrade kommunikationer, framför allt till Stockholm. Önskemål om fler naturliga mötesplatser i form av utemiljöer och torg framkommer också tydligt. Dessa idéer kan vi nu ta med in i det fortsatta arbetet. För att få en utomstående experts utlåtande ombads Per Ekman på Tendensor AB, som arbetar med platsers attraktivitet och varumärkesbyggande, att läsa utvärderingens resultat och komma med åsikter. Per Ekman har två reflektioner: I många kommuner finns ofta en aversion och negativ inställning till kommunen och i synnerhet till politiker, vilket inte framkommer med tydlighet i den här undersökningen. Det råder en starkare efterfrågan på evenemang och kultur än vad vi ser i liknande undersökningar i andra kommuner. En del av respondenterna tycker kanske att Katrineholm behöver bli lite mer upplevelserikt? Slutsatser utifrån enkätundersökningen Kännedomen om Sveriges Lustgård är mycket hög. Nästan samtliga katrineholmare har hört talas om Sveriges Lustgård En majoritet (62 procent) av de som hört talas om begreppet säger också att de känner bra till vad det innebär Kännedomen är lägre bland de yngre (19-39 år) och studerande De flesta (77 procent) tycker att beskrivningen av Sveriges Lustgård stämmer med det Katrineholm de själva vill bo och verka i Fler kvinnor och äldre tycker beskrivningen stämmer KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 399

9 400 6 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Sveriges Lustgård är väl exponerat och välkänt i kommunen! Kännedomen om Sveriges Lustgård är mycket hög (92,3 procent). Det är svårt att nå högre kännedom i Katrineholm. Trender och forskningsresultat inom platsmarknadsföring Inom platsmarknadsföring har andelen köpt platsannonsering minskat för mer interaktiva marknadsföringsinsatser, evenemang, talangjakter mm. Studier har visat att det ger mer effekt att rikta in sig på ett antal identifierade målgrupper och/ eller nischer. Ett exempel är en stad som skickade ett brev till 300 personer inom ITsektorn och frågade dem om de googlat sitt eget namn den senaste tiden. De som följde uppmaningen fick upp en bild på sig och ett erbjudande om att flytta till staden. Bygger vi relationer med de personer som tidigare visat intresse för platsen eller samarbetar med ett företag som håller en företagsmässa inom en bransch är det lättare att få framgång. Sportcentrums besökare året runt är ett gyllene tillfälle att utveckla och förädla vidare för att bearbeta till ytterligare besök eller inflyttning. Tendens finns att platsmarknadsföringen blir mer produkt- och resultatorienterad och då krävs mer samarbete med näringslivet och andra aktörer. Senaste forskningen talar om tio attraktionsfaktorer för att locka till sig duktiga människor inom olika områden/branscher: En plats med anseende (gott rykte och/eller som har en klar identitet) En kritisk massa av arbetstillfällen (möjlighet att byta arbete eller arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare på orten) En levande stadsmiljö (erbjuder kulturliv och social samvaro) Tillgång till rätt boende Access till världen Nu! (nära till Skavsta, Norrköpings flygplats, Arlanda) En ren, säker/trygg och hälsosam miljö Offentliga tjänster i världsklass (barnomsorg, skola, snabb hantering och gott bemötande) Ett öppet socialt klimat (Små grupperingar eller större grupper med samma intresse) Möjlighet att påverka platsens utveckling Den personliga kopplingen Faktor X (t ex studerat på platsen, mött en trovärdig person som rekommenderat platsen) Källa: Talent attraction, Tendensor AB. Varumärkesarbetets strategi och fortsatta inriktning 1. Utveckla och kommunicera fritidsmöjligheter Fritidsdimensionen av Katrineholm är en nyckelfråga när det gäller förmågan att attrahera nya invånare. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 400

10 401 7 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen 2. Utveckla och kommunicera företagaren samt de miljöer och nätverk hon/han verkar i Utveckla bilden av Katrineholm ur entreprenörskapssynvinkel genom att lyfta fram goda entreprenörer och tillgängliga miljöer och nätverk. 3. Lyfta fram exempel och framsteg. Oavsett vems initiativ det är, skildra de aktiviteter, projekt och framsteg som följer de värden som Sveriges Lustgård står för. 4. Använd lust som kärnvärde och ledarskapsinstrument. Organisationer och individer presterar som bäst när arbetsglädje och skaparlust finns med i bilden. Katrineholms kommun går före i frågan; hur utvecklar vi en organisationskultur där lust blir en naturlig del av arbetsklimatet. 5. Stärk Katrineholms autenticitet. Identitetslösa platser blir sällan starka varumärken. Stadsbild, arkitektur och utemiljöer påverkar såväl första intrycket för besökaren och invånarens trivsel och stolthet. Hitta och kommunicera typiska Katrineholmskännetecken i nybyggnation och i förändring av utemiljöer. 6. Kreativitet och uthållighet i omvärldskommunikationen Strategiskt varumärkesbyggande tar tid. Platser skaffar sig ett gott anseende genom goda prestationer och genom att leva varumärket i praktisk handling. Att vara kreativ i omvärlds- och målgruppskommunikationen för att särskilja sig från övriga platsers erbjudanden. Förankring Sveriges Lustgård - Fortsatt arbete Att förflytta sig från exponering av varumärke (kännedomsfas) till värdeskapande aktiviteter Att hitta nischer/spetsområden där Katrineholm kan fördjupa och utveckla Att koppla varumärkesarbetet till platsens ledarskap Värdeskapande aktiviteter Många av de genomförda aktiviteterna i Katrineholms kommun har haft som mål att skapa kännedom om varumärket Sveriges Lustgård och vad det står för. I det fortsatta arbetet ska fokus ännu mer sättas på värdeskapande aktiviteter som innebär att aktiviteterna levandegör varumärket. Kondomprojektet Läge för liv och Lust i Sveriges Lustgård och webbshopen med dess utbud på KFV Marknadsföring AB:s webbplats är bra exempel på detta. En kommunikationsplan bör tas fram med ett KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 401

11 402 8 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen tydligt manér och där riktade aktiviteters frekvens är inlagda, d.v.s. hur länge och ofta olika aktiviteter ska förekomma. Strategi med nischer/spetsområden Uppdraget har under den gångna perioden varit att i första hand förankra varumärket lokalt. Detta för att varumärket ska accepteras och att fler intressenter ska nyttja varumärket i sin egen kommunikation. Framåt bör platsen Katrineholms varumärkesbyggande hitta och stärka platsens roll på en nationell och även internationell arena. Varumärkets Sveriges Lustgårds handbok bör kompletteras med en strategi för utveckling av olika nischer/spetsområden där Katrineholm ligger väl till i konkurrensen med andra besöksmål. Vad har vi för erbjudanden till besökare och vad vill vi utveckla? Olika städer har beslutat om vilken profil de ska vara, t ex Kalmar Ironman, Ystad Filminspelning. Katrineholm?. Efter undersökningar och lagd strategi hitta ett par nischer/spetsar t ex: Idrottsutövande Träning och tävlingar, Konferenser och Evenemang. Därefter jämföra med andra. Väljs olika nischer som växer och utvecklas lockar det talanger inom det området till orten. När det gäller besöksnäringen specifikt, bör också strategier utvecklas för mottagandet av de turister/besökare som redan kommer till Katrineholm samt hur och till vilka målgrupper vi ska vända oss för att locka till Katrineholm i fortsättningen. Det gemensamma ledarskapet Det är en styrka att kommunen samverkar med näringslivet genom KFV Marknadsföring AB, Citysamverkan och näringslivsrådet med flera. Strategiska kommunikationsgruppen består också av representanter från kommunen och KFV Marknadsföring AB, vilka kontinuerligt träffas för att diskutera marknadsföring och aktiviteter på kort och lång sikt. På en plats som vill utvecklas krävs en grupp av personer i ledande funktioner med olika kompetenser som spänner inom olika sektorer och är intresserade av att utveckla platsens framtida attraktivitet. Ledarskapet och större utvecklingsinitiativ på platsen bör sättas i ett varumärkesmässigt sammanhang. Strategiska kommunikationsgruppen bör vara aktiv med att förse förtroendevalda och andra ledare med underlag och idéer om platsens potentiella möjligheter att stärka sin attraktivitet och sitt varumärke. Citysamverkan, Näringslivsrådet, KFV Marknadsförings olika nätverk med flera ska alla ha möjlighet att påverka och utveckla varumärkesarbetet via sina uppdrag och planerade aktiviteter. Varumärkesbyggandets olika delar Varumärkesbyggande får inte enbart handla om besöksnäringen och besökarens upplevelse. Minst lika viktigt är handel, boende, etablering, rekrytering, fler invånare och hur t ex kommunen väljer att utforma allmänna mötesplatser. Alla katrineholmare bidrar också till hur platsen uppfattas i omvärldens ögon. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 402

12 403 9 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Den avsatta budgeten för varumärkesarbetet var inte stor. Trots detta har ett antal aktiviteter riktade till olika målgrupper genomförts under perioden. Under 2014 är hittills inga medel avsatta i avvaktan på resultatet av utvärderingen. Geografiska marknader och allianser I uppdraget ingår också att se över den geografiska marknaden och bygga allianser. Vad kan vi erbjuda i Sörmland, KFV-regionen och tillsammans med Norrköping? Vårt mål är att öka näringslivets insats genom samprojekt eller att deras arrangemang ingår i kommunikationsplanen och att varumärket får utrymme att synas. Vikten av helhetsperspektiv För närvarande pågår olika arbeten med att ta fram strategier och handlingsplaner för att ytterst stärka Katrineholms attraktionskraft. Katrineholms kommun arbetar med Case 2030, som bl a syftar till att öka invånarantalet till personer. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att utveckla översiktplanen i dialog med kommunens invånare för att lättare erbjuda etablering, tomter, kommunikationer och skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer. Kultur- och turismförvaltningen har i uppdrag att ta fram en ny besöksnäringsstrategi och nytt avtal med KFV Marknadsföring AB gällande turistbyråtjänst. KFV Marknadsföring AB arbetar med att utveckla företagets affärsidé och har idag olika uppdrag från kommunen som rör tillväxtfrågan. En gemensam strategi bör tas fram för att bli framgångsrika och effektivt nyttja de medel vi har. I strategin beskrivs vem som gör vad inom områdena etablering, invånare, turister/besökare samt vilka aktiviteter som ska genomföras. Faktainsamling Det är viktigt att utvärdera de satsningar kommunen gör för att utveckla varumärket Sveriges Lustgård. En utvärdering visar vad insatserna gett och ger viktig fakta för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas nu när nästa steg är att fortsätta sprida varumärket nationellt och internationellt. Katrineholm i omvärldens ögon Syfte med faktainsamling är att få insikter om hur Katrineholm uppfattas i omvärldens ögon för att hitta rätt utvecklingsmöjligheter inför framtiden. Kunskap ges om hur känd platsen är och vilka kvaliteter som förknippas med Katrineholm. I resultatet är det också värdefullt att kunna se vilken tilltro som finns till platsens tillväxt och framtidsutsikter i omvärlden. Hur ligger Katrineholm till i människors medvetande utanför kommunens gränser, t ex i Mälardalsregionen och Norrköping/Linköpingsområdet? Specifikt hos de målgrupper vi vill nå för att bearbeta för att flytta hit? Vilka drivkrafter finns att en flytt ska bli aktuell? KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 403

13 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Det är viktigt att en strategi bygger på fakta. Bedömningen är att det finns mycket information kring t ex vad som får en person eller familj att flytta från en ort till en annan. Innan en kommunikationsplan kan bli effektiv bör nödvändig information hämtas in och analyseras. I övrigt fortsätter bearbetningen och implementeringen av varumärket på flera sätt med varumärkeshandboken samt övriga produkter och övergripande hjälpmedel. Kommunikationen om varumärket ska även fortsättningsvis bedrivas både internt och externt men fokusera på att uppmärksamma Katrineholm utanför kommungränsen. Arbetet med att förankra och få fler intressenter delaktiga i varumärkesarbetet Sveriges Lustgård fortsätter inom ramen för befintliga satsningar och uppdrag. Varumärkesarbetet ryms inom ramen för tillväxtmålet att få fler invånare, företagsetableringar, besökare och turister. Vidare är också vårt samarbete med KFV Marknadsföring AB starkt kopplat till både varumärkes- och visionsarbetet samt turistbyråetableringen vid stationshuset, som ett led i att utveckla Katrineholm som besöksdestination. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: Godkänna denna rapport/uppföljning Fortsätta arbetet med att förankra och få fler intressenter delaktiga i varumärkesarbetet Sveriges Lustgård inom ramen för befintliga satsningar och uppdrag. Ärendets handlingar Bilaga 1, Varumärkesarbete i praktiken Bilaga 2, Spetsa: Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 Bilaga 3, Tendensor AB: Analys och kommentarer Enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision Maria Magnusson Informationschef. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 404

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

KOMMUNEN - DEN SJÄLVKLARA ARBETSGIVAREN FÖR UNGA. Traineeprogrammet Skåne Nordväst 2011-2012

KOMMUNEN - DEN SJÄLVKLARA ARBETSGIVAREN FÖR UNGA. Traineeprogrammet Skåne Nordväst 2011-2012 KOMMUNEN - DEN SJÄLVKLARA ARBETSGIVAREN FÖR UNGA Traineeprogrammet Skåne Nordväst 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 2. INLEDNING... 4 3. METOD... 5 3.1 Övningarna... 5 3.1.1 Linjen...

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Bevakning av den kommunala omvärlden

Bevakning av den kommunala omvärlden Bevakning av den kommunala omvärlden Ett praktikfall på Västerviks kommun Jakob Kindesjö Mikael Johansson Examensarbete, 10 p, Informationsdesign Informationssökning och omvärldsanalys, 120 p Handledare:

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan Ystad-Österlenregionen Strategisk plan Juni 2009 Innehåll Innehåll... 1 Inledning om strategiplanen... 2 Varför en strategisk plan - syftet... 2 Detta är ett arbetsmaterial... 2 Ett system utan makt...

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer