KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård"

Transkript

1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde allmänt översiktsplanarbetet arkitekttävlingen 2 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) 3 Personalutskottet 4 Triangelföreningen 5 Katrineholms Fastighets AB Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 6 Svar på motion om att starta familjecentral KS/2013:557 MSK 3 7 Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse för Västra Sörmlands Räddningstjänst 8 Årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 9 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) 10 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) KS/2014:155 MSK 13 KS/2014:212 PJ 113 KS/2014:230 KR 216 KS/2014:231 KR 227 Nr Ärenden till kommunstyrelsen Handl. Sid 11 Utbyggnad av förskoleavdelningar KS/2014:240 MSK Planeringsdirektiv 2015 med plan för KS/2014:190 AM Miljöredovisning 76 steg mot en hållbarare Lustgård KS/2014:152 KR Övergripande lokala miljömål KS/2014:228 KR Tillgänglighetsanpassning vid Sandbäcksskolan KS/2014:182 KR Verksamhetsanpassning av Skogsborgsskolan och Tallåsskolan KS/2014:181 KR Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård KR/2014:242 KR 394 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 1

2 2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Yttrande över remissen Väg 56, delen förbi Äs KS/2014:191 MSK Remiss: förslag till struktur för samverkan och utveckling inom socialtjänsten och delar av sjukoch hälsovården KS/2014:134 PJ Dokumenthanteringsplan för personalavdelningen KS/2014:162 MSK Redovisning av kommunstyrelsens medel till KS/2014:229 KR 497 förfogande 23 Försäljning av fastigheten Djulö 1:243 KS/2014:200 PJ Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät KS/2014:235 MSK 505 Nr Anmälningsärenden Sid 25 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av Sveriges kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden 521 Göran Dahlström Ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 2

3 394 Dnr KS/2014: Handläggare: Karin Rytter Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten om kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård och lägga den till handlingarna. Arbetet med att förankra och få fler intressenter delaktiga i varumärkesarbetet Sveriges Lustgård ska fortsätta inom ramen för befintliga satsningar och uppdrag. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun tillhör en av Sveriges mest expansiva regioner. År 2030 beräknas bara Stockholms stad ha närmare en miljon innevånare och Stockholmsregionen närmare fyra miljoner. Katrineholm kommer vara en viktig del av Mälardalsregionens utveckling. Den positiva utvecklingen för orten enskilt kommer däremot inte automatiskt. Konkurrensen om invånare mellan kommuner och företag i regionen är stark. För att uppnå visionen behöver Katrineholm som plats genomföra konkret handling och förstärka positioner ytterligare. Därför utgår kommunikationen från varumärkesplattformen om Katrineholm Sveriges Lustgård. Varumärket Sveriges Lustgård började användas redan Det har dock varierat vilka budskap som beskrivit Katrineholm. I början av 2000-talet beslutade kommunen och KFV Marknadsföring AB att befästa varumärket Sveriges Lustgård. År 2007 reglerades via ett avtal hur och av vem varumärket Sveriges Lustgård får nyttjas. Idag används varumärket Sveriges Lustgård som ett samlande begrepp för att tydliggöra Katrineholms många möjligheter vid marknadsföring av den vackra naturen och allt som finns att göra och uppleva här i våra trakter. Ingen äger varumärket men allt och alla är en del av det. Detta samlade budskap ska öka tydligheten och genomslagskraften i marknadsföringsarbetet. Genom att fortsätta förmedla detta budskap ska ytterligare kännedom om regionen och orten öka. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Bilaga 1, Varumärkesarbete i praktiken Bilaga 2, Spetsa: Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 (Se ärende Kommunikation och medskapande av Vision 2025) Bilaga 3, Tendensor AB: Analys och kommentarer Enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision

4 395 1 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Vår handläggare Informationschef Maria Magnusson Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård Bakgrund Vi tillhör en av Sveriges mest expansiva regioner beräknas bara Stockholms stad ha närmare en miljon innevånare och Stockholmsregionen närmare 4 miljoner. Katrineholm kommer således att vara en viktig del av Mälardalsregionens utveckling. Den positiva utvecklingen för vår ort enskilt kommer däremot inte automatiskt. Konkurrensen om invånare mellan kommuner och företag i regionen är stark. För att uppnå vår vision behöver vi som plats genomföra konkret handling och förstärka våra positioner ytterligare och därför utgår vår kommunikation från vår varumärkesplattform om Katrineholm Sveriges Lustgård. Varumärket Sveriges Lustgård började användas redan Det har dock varierat vilka budskap som beskrivit Katrineholm. I början av 2000-talet beslutade kommunen och KFV Marknadsföring AB att befästa varumärket Sveriges Lustgård reglerades via ett avtal hur och av vem varumärket Sveriges Lustgård får nyttjas. Idag används varumärket Sveriges Lustgård som ett samlande begrepp för att tydliggöra Katrineholms många möjligheter vid marknadsföring av den vackra naturen och allt som finns att göra och uppleva här i våra trakter. Ingen äger varumärket men allt och alla är en del av det. Detta samlade budskap ska öka tydligheten och genomslagskraften i marknadsföringsarbetet. Genom att fortsätta förmedla detta budskap ska ytterligare kännedom om regionen och orten öka. Strategi Varumärket Sveriges Lustgård har inledningsvis kommunicerats till Katrineholms invånare, föreningar och näringsliv men också externt via t ex annonser, mässor, kommunens rekryteringsannonser mm. Därefter ska en successiv och gradvis allt starkare extern profilering ske utanför kommungränsen. Goda exempel ska utgöra grunden för kommunikationen Personer bosatta i kommunen och som lever varumärket ska fungera som ambassadörer för Katrineholm och varumärket. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 395

5 396 2 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Kommunikationen ska vädja till målgrupperna att bidra och vara delaktiga Nyckeln till framgång sitter i att alla intressenter nyttjar varumärket Sveriges Lustgård i sin egen kommunikation. Samverkan med andra intressenter och över gränser är väsentligt Samverkan med såväl handeln, näringslivet, föreningslivet som externa intressenter för att nå ut med budskapen om varumärket. Kommunikation och förankring av Sveriges Lustgård En varumärkeshandbok (Brand book) togs fram för att visa hur och när varumärket Sveriges Lustgård ska användas. Men framför allt påvisa hur varumärket är genuint för platsen och att dess framgång bygger på attityder hos de som bor och verkar här. I handboken beskrivs också Katrineholm kommuns historia. Det är viktigt att arbetet med att skapa kännedom och acceptans för varumärket Sveriges Lustgård fortsätter leda till handling och medskapande. För implementeringen av varumärket Sveriges Lustgård finns KFV Marknadsföring AB som en resurs och utförare på flera områden. Tillsammans med Katrineholms kommun kan KFV Marknadsföring AB utföra en mängd tjänster för att förstärka implementeringen av vår gemensamma plats varumärke. Aktiviteterna som genomförs av KFV Marknadsföring AB och Katrineholms kommun eller på uppdrag av någon från platsen, ska bidra till att marknadsföra Katrineholm som Sveriges Lustgård. Samtidigt är det också viktigt att involvera kommuninvånarna och visa att allt och alla är en del av varumärket Katrineholm Sveriges Lustgård, en stad med läge för liv och lust. Människor bygger platsen alla vi som representerar Katrineholm och Sveriges Lustgård har allt att vinna på att vi kommunicerar och gör oss hörda genom en gemensam plattform med samma budskap. Detta bidrar i sin tur till medskapande och att fler katrineholmare känner till platsens varumärke och vad varumärket står för. Målgrupper Målgrupperna som hittills har bearbetas genom implementeringen av varumärket är invånare och besökare. Idrottsförbund, intresseföreningar, organisationer och företag har bearbetats för att de genom att använda vår gemensamma varumärkesplattform kan förstärka sitt eget varumärke och därigenom bli en viktig bärare av platsens gemensamma budskap. Fokus för varumärkesimplementeringen har lagts inom idrott, nöje, kultur, mässor och befintliga arrangemang. Aktiviteter Under perioden har ett antal aktiviteter genomförts. I redovisningen i bilaga 1 presenteras samtliga aktiviteter som genomförts för att stärka varumärket Sveriges Lustgård. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 396

6 397 3 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Listning av aktiviteter: Annonsering Arenareklam Exponering vid olika evenemang, t ex Allsången, internationella marknaden, Katrineholmsgalan, Katrineholmsveckan, Nationaldraget, Rosa kvällen, Tomtenatta Julskyltning Varumärkeshandboken Sponsringsavtal, t ex USB-minnen med material som föreningar lämnat vidare via sina kanaler Webbshop via KFV Marknadsföring AB Workshops med föreningar och företag Wall of Fame, Webb of Fame, Hall of Fame Kommunens webbplats Tävlingar via sociala medier KFV Marknadsföring AB:s webbplats Kondomprojektet Utvärdering Nedan beskrivs ett par exempel på aktiviteter som har utförts under perioden och där varumärket Sveriges Lustgård förankrats. Genom Katrineholms egen Wall of Fame marknadsförs Katrineholm som destination tusentals resenärer kliver av tåg, byter och väntar på järnvägsstationen. Här bildar de sig det första intrycket av Katrineholm. Wall of Fame fungerar även som ett välkomnande ansikte när katrineholmarna återvänder hem. Varumärkeshandboken Din guide till Sveriges Lustgård skickas med vid utleveranser från webbshopen för att förtydliga avsändaren. Guiden har tillsammans med Besöksguiden och kartor delats ut vid olika typer av mötesplatser/evenemang. Guiden skickas även med till nyinflyttade vid träffarna. Visuell varumärkesförstärkning på geografiskt betydelsefulla platser är viktigt. Att vi ser och upplever vårt varumärke där vi ofta finns och vistas är betydelsefullt för att det ska bli en naturlig del av vårt liv. Därför bör vi lustfyllt, tydligt och grafiskt smakfullt använda vår profil på profilbärande platser. Exempelvis via infartstavlor, informationstavlor, kulturhus, Sportcentrum, handelsplatser och vid olika evenemang. Genom att exempelvis fokusera på varumärkesförstärkning i kommunens arenareklam (Olssons vandrarhem, Ekbackens sporthotell, Värmbol FC) når vi en yngre målgrupp samtidigt som vi lyfter Katrineholm som destination. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 397

7 398 4 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Kostnader för varumärkesarbetet under Kommunstyrelsen beslutade att avsätta kr för förankring av varumärket Sveriges Lustgård under Ett antal aktiviteter är genomförda under perioden. I och med att enkätundersökningen genomfördes i slutet av 2013 är budgeten upparbetad. Effekter Genom marknadsföring av varumärket Sveriges Lustgård på nationell och internationell mark, och genom de aktiviteter som har anordnats under , har vi haft möjlighet att tydliggöra och visualisera Katrineholms många möjligheter. Vare sig det rör sig om den vackra naturen, kommunikations- och transportläget, eller allt som finns att göra och uppleva i våra trakter, har budskapet Sveriges Lustgård nått fram till en bred målgrupp med och utan förankring till Katrineholm som ort. Många av de aktiviteter som genomförts har skett i samarbete eller samverkan med KFV Marknadsföring AB. Arbetet präglas av en marknadsorientering, d.v.s. att de aktörer som verkar i besöksnäringen och kan påverka att vi håller det vi lovar vid leveransen/besöket är med i utvecklingen. Samverkan ger också möjlighet till medfinansiering och att avsatta medel används till insatser som ger effekt på längre sikt. Sammanfattande resultat av Sveriges Lustgård Ett åtagande som ligger hos kommunledningsförvaltningen är att 90 % av katrineholmarna ska känna till platsens varumärke och vad det står för. Utifrån åtagandet har en utvärdering av varumärket genomförts. Utvärderingen ska vara till underlag för fortsatt varumärkesarbete under Analys - enkätundersökningen Katrineholms kommun gav Spetsa, ett bolag kopplat till Linköpings universitet i uppdrag att ta genomföra en enkätundersökning. Kontaktuppgifter till 1000 invånare i åldern år togs fram via Par adressregister. 40,1% procent det vill säga 404 personer har svarat, vilket är en bra svarsfrekvens. Som ofta i olika undersökningar så kunde andelen ungdomar och unga vuxna varit fler. Glädjande är att 92,3% av de som svarar känner till varumärket Sveriges Lustgård. Det innebär att målet ovan är uppnått. 62,7 % vet vad varumärket står för ganska eller mycket bra. Detta samtidigt som varumärkets budskap tas emot på ett bra sätt, hela 77,3% instämmer i att beskrivningen av Sveriges Lustgård stämmer med det Katrineholm som de själva vill bo och verka i. Vill vi nå grupperna ungdomar och unga vuxna krävs övervägande av andra undersökningsformer såsom t ex sociala medier eller direkta möten, fokusgrupper. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 398

8 399 5 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Katrineholm som boendeort I undersökningen gjorde vi ett antal påståenden för att mäta attraktionsfaktorer; geografiskt läge, idrottsutbud, kulturutbud, evenemangsutbud och näringsliv. Respondenterna anser att det geografiska läget är starkt. 93,2% instämmer helt eller delvis i påståendet. 85,7% bekräftar att det finns ett rikt idrottsutbud i Katrineholm. 61,4 % anser att i Katrineholms kommun finns ett rikt kulturliv som skapar upplevelser och inspiration. På frågan om ett rikt evenemangsutbud svarar 56,2 % att de helt eller delvis håller med. Det som fick lägst värde är påståendet Näringslivet i Katrineholms kommun är starkt. Där instämmer 49,6% helt eller delvis. Tolkningen blir att tilltron till arbetsmarknaden och bredden på arbetsutbud kunde vara bättre. Vid nästa mätning bör frågan om näringslivet tydliggöras ytterligare. Hur kan Katrineholm bli mer attraktivt för dig och dina vänner? Många av de svarande tog möjligheten att lämna synpunkter och förslag via möjligheten till frisvar. Tre områden engagerar många: 1. Arbete, skola och sysselsättning 2. Kommunikationer (inom och utanför Katrineholm) 3. Stadsmiljö/upplevelser/nöjen. Många söker förbättrade kommunikationer, framför allt till Stockholm. Önskemål om fler naturliga mötesplatser i form av utemiljöer och torg framkommer också tydligt. Dessa idéer kan vi nu ta med in i det fortsatta arbetet. För att få en utomstående experts utlåtande ombads Per Ekman på Tendensor AB, som arbetar med platsers attraktivitet och varumärkesbyggande, att läsa utvärderingens resultat och komma med åsikter. Per Ekman har två reflektioner: I många kommuner finns ofta en aversion och negativ inställning till kommunen och i synnerhet till politiker, vilket inte framkommer med tydlighet i den här undersökningen. Det råder en starkare efterfrågan på evenemang och kultur än vad vi ser i liknande undersökningar i andra kommuner. En del av respondenterna tycker kanske att Katrineholm behöver bli lite mer upplevelserikt? Slutsatser utifrån enkätundersökningen Kännedomen om Sveriges Lustgård är mycket hög. Nästan samtliga katrineholmare har hört talas om Sveriges Lustgård En majoritet (62 procent) av de som hört talas om begreppet säger också att de känner bra till vad det innebär Kännedomen är lägre bland de yngre (19-39 år) och studerande De flesta (77 procent) tycker att beskrivningen av Sveriges Lustgård stämmer med det Katrineholm de själva vill bo och verka i Fler kvinnor och äldre tycker beskrivningen stämmer KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 399

9 400 6 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Sveriges Lustgård är väl exponerat och välkänt i kommunen! Kännedomen om Sveriges Lustgård är mycket hög (92,3 procent). Det är svårt att nå högre kännedom i Katrineholm. Trender och forskningsresultat inom platsmarknadsföring Inom platsmarknadsföring har andelen köpt platsannonsering minskat för mer interaktiva marknadsföringsinsatser, evenemang, talangjakter mm. Studier har visat att det ger mer effekt att rikta in sig på ett antal identifierade målgrupper och/ eller nischer. Ett exempel är en stad som skickade ett brev till 300 personer inom ITsektorn och frågade dem om de googlat sitt eget namn den senaste tiden. De som följde uppmaningen fick upp en bild på sig och ett erbjudande om att flytta till staden. Bygger vi relationer med de personer som tidigare visat intresse för platsen eller samarbetar med ett företag som håller en företagsmässa inom en bransch är det lättare att få framgång. Sportcentrums besökare året runt är ett gyllene tillfälle att utveckla och förädla vidare för att bearbeta till ytterligare besök eller inflyttning. Tendens finns att platsmarknadsföringen blir mer produkt- och resultatorienterad och då krävs mer samarbete med näringslivet och andra aktörer. Senaste forskningen talar om tio attraktionsfaktorer för att locka till sig duktiga människor inom olika områden/branscher: En plats med anseende (gott rykte och/eller som har en klar identitet) En kritisk massa av arbetstillfällen (möjlighet att byta arbete eller arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare på orten) En levande stadsmiljö (erbjuder kulturliv och social samvaro) Tillgång till rätt boende Access till världen Nu! (nära till Skavsta, Norrköpings flygplats, Arlanda) En ren, säker/trygg och hälsosam miljö Offentliga tjänster i världsklass (barnomsorg, skola, snabb hantering och gott bemötande) Ett öppet socialt klimat (Små grupperingar eller större grupper med samma intresse) Möjlighet att påverka platsens utveckling Den personliga kopplingen Faktor X (t ex studerat på platsen, mött en trovärdig person som rekommenderat platsen) Källa: Talent attraction, Tendensor AB. Varumärkesarbetets strategi och fortsatta inriktning 1. Utveckla och kommunicera fritidsmöjligheter Fritidsdimensionen av Katrineholm är en nyckelfråga när det gäller förmågan att attrahera nya invånare. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 400

10 401 7 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen 2. Utveckla och kommunicera företagaren samt de miljöer och nätverk hon/han verkar i Utveckla bilden av Katrineholm ur entreprenörskapssynvinkel genom att lyfta fram goda entreprenörer och tillgängliga miljöer och nätverk. 3. Lyfta fram exempel och framsteg. Oavsett vems initiativ det är, skildra de aktiviteter, projekt och framsteg som följer de värden som Sveriges Lustgård står för. 4. Använd lust som kärnvärde och ledarskapsinstrument. Organisationer och individer presterar som bäst när arbetsglädje och skaparlust finns med i bilden. Katrineholms kommun går före i frågan; hur utvecklar vi en organisationskultur där lust blir en naturlig del av arbetsklimatet. 5. Stärk Katrineholms autenticitet. Identitetslösa platser blir sällan starka varumärken. Stadsbild, arkitektur och utemiljöer påverkar såväl första intrycket för besökaren och invånarens trivsel och stolthet. Hitta och kommunicera typiska Katrineholmskännetecken i nybyggnation och i förändring av utemiljöer. 6. Kreativitet och uthållighet i omvärldskommunikationen Strategiskt varumärkesbyggande tar tid. Platser skaffar sig ett gott anseende genom goda prestationer och genom att leva varumärket i praktisk handling. Att vara kreativ i omvärlds- och målgruppskommunikationen för att särskilja sig från övriga platsers erbjudanden. Förankring Sveriges Lustgård - Fortsatt arbete Att förflytta sig från exponering av varumärke (kännedomsfas) till värdeskapande aktiviteter Att hitta nischer/spetsområden där Katrineholm kan fördjupa och utveckla Att koppla varumärkesarbetet till platsens ledarskap Värdeskapande aktiviteter Många av de genomförda aktiviteterna i Katrineholms kommun har haft som mål att skapa kännedom om varumärket Sveriges Lustgård och vad det står för. I det fortsatta arbetet ska fokus ännu mer sättas på värdeskapande aktiviteter som innebär att aktiviteterna levandegör varumärket. Kondomprojektet Läge för liv och Lust i Sveriges Lustgård och webbshopen med dess utbud på KFV Marknadsföring AB:s webbplats är bra exempel på detta. En kommunikationsplan bör tas fram med ett KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 401

11 402 8 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen tydligt manér och där riktade aktiviteters frekvens är inlagda, d.v.s. hur länge och ofta olika aktiviteter ska förekomma. Strategi med nischer/spetsområden Uppdraget har under den gångna perioden varit att i första hand förankra varumärket lokalt. Detta för att varumärket ska accepteras och att fler intressenter ska nyttja varumärket i sin egen kommunikation. Framåt bör platsen Katrineholms varumärkesbyggande hitta och stärka platsens roll på en nationell och även internationell arena. Varumärkets Sveriges Lustgårds handbok bör kompletteras med en strategi för utveckling av olika nischer/spetsområden där Katrineholm ligger väl till i konkurrensen med andra besöksmål. Vad har vi för erbjudanden till besökare och vad vill vi utveckla? Olika städer har beslutat om vilken profil de ska vara, t ex Kalmar Ironman, Ystad Filminspelning. Katrineholm?. Efter undersökningar och lagd strategi hitta ett par nischer/spetsar t ex: Idrottsutövande Träning och tävlingar, Konferenser och Evenemang. Därefter jämföra med andra. Väljs olika nischer som växer och utvecklas lockar det talanger inom det området till orten. När det gäller besöksnäringen specifikt, bör också strategier utvecklas för mottagandet av de turister/besökare som redan kommer till Katrineholm samt hur och till vilka målgrupper vi ska vända oss för att locka till Katrineholm i fortsättningen. Det gemensamma ledarskapet Det är en styrka att kommunen samverkar med näringslivet genom KFV Marknadsföring AB, Citysamverkan och näringslivsrådet med flera. Strategiska kommunikationsgruppen består också av representanter från kommunen och KFV Marknadsföring AB, vilka kontinuerligt träffas för att diskutera marknadsföring och aktiviteter på kort och lång sikt. På en plats som vill utvecklas krävs en grupp av personer i ledande funktioner med olika kompetenser som spänner inom olika sektorer och är intresserade av att utveckla platsens framtida attraktivitet. Ledarskapet och större utvecklingsinitiativ på platsen bör sättas i ett varumärkesmässigt sammanhang. Strategiska kommunikationsgruppen bör vara aktiv med att förse förtroendevalda och andra ledare med underlag och idéer om platsens potentiella möjligheter att stärka sin attraktivitet och sitt varumärke. Citysamverkan, Näringslivsrådet, KFV Marknadsförings olika nätverk med flera ska alla ha möjlighet att påverka och utveckla varumärkesarbetet via sina uppdrag och planerade aktiviteter. Varumärkesbyggandets olika delar Varumärkesbyggande får inte enbart handla om besöksnäringen och besökarens upplevelse. Minst lika viktigt är handel, boende, etablering, rekrytering, fler invånare och hur t ex kommunen väljer att utforma allmänna mötesplatser. Alla katrineholmare bidrar också till hur platsen uppfattas i omvärldens ögon. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 402

12 403 9 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Den avsatta budgeten för varumärkesarbetet var inte stor. Trots detta har ett antal aktiviteter riktade till olika målgrupper genomförts under perioden. Under 2014 är hittills inga medel avsatta i avvaktan på resultatet av utvärderingen. Geografiska marknader och allianser I uppdraget ingår också att se över den geografiska marknaden och bygga allianser. Vad kan vi erbjuda i Sörmland, KFV-regionen och tillsammans med Norrköping? Vårt mål är att öka näringslivets insats genom samprojekt eller att deras arrangemang ingår i kommunikationsplanen och att varumärket får utrymme att synas. Vikten av helhetsperspektiv För närvarande pågår olika arbeten med att ta fram strategier och handlingsplaner för att ytterst stärka Katrineholms attraktionskraft. Katrineholms kommun arbetar med Case 2030, som bl a syftar till att öka invånarantalet till personer. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att utveckla översiktplanen i dialog med kommunens invånare för att lättare erbjuda etablering, tomter, kommunikationer och skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer. Kultur- och turismförvaltningen har i uppdrag att ta fram en ny besöksnäringsstrategi och nytt avtal med KFV Marknadsföring AB gällande turistbyråtjänst. KFV Marknadsföring AB arbetar med att utveckla företagets affärsidé och har idag olika uppdrag från kommunen som rör tillväxtfrågan. En gemensam strategi bör tas fram för att bli framgångsrika och effektivt nyttja de medel vi har. I strategin beskrivs vem som gör vad inom områdena etablering, invånare, turister/besökare samt vilka aktiviteter som ska genomföras. Faktainsamling Det är viktigt att utvärdera de satsningar kommunen gör för att utveckla varumärket Sveriges Lustgård. En utvärdering visar vad insatserna gett och ger viktig fakta för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas nu när nästa steg är att fortsätta sprida varumärket nationellt och internationellt. Katrineholm i omvärldens ögon Syfte med faktainsamling är att få insikter om hur Katrineholm uppfattas i omvärldens ögon för att hitta rätt utvecklingsmöjligheter inför framtiden. Kunskap ges om hur känd platsen är och vilka kvaliteter som förknippas med Katrineholm. I resultatet är det också värdefullt att kunna se vilken tilltro som finns till platsens tillväxt och framtidsutsikter i omvärlden. Hur ligger Katrineholm till i människors medvetande utanför kommunens gränser, t ex i Mälardalsregionen och Norrköping/Linköpingsområdet? Specifikt hos de målgrupper vi vill nå för att bearbeta för att flytta hit? Vilka drivkrafter finns att en flytt ska bli aktuell? KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 403

13 (10) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2014: Informationsavdelningen Det är viktigt att en strategi bygger på fakta. Bedömningen är att det finns mycket information kring t ex vad som får en person eller familj att flytta från en ort till en annan. Innan en kommunikationsplan kan bli effektiv bör nödvändig information hämtas in och analyseras. I övrigt fortsätter bearbetningen och implementeringen av varumärket på flera sätt med varumärkeshandboken samt övriga produkter och övergripande hjälpmedel. Kommunikationen om varumärket ska även fortsättningsvis bedrivas både internt och externt men fokusera på att uppmärksamma Katrineholm utanför kommungränsen. Arbetet med att förankra och få fler intressenter delaktiga i varumärkesarbetet Sveriges Lustgård fortsätter inom ramen för befintliga satsningar och uppdrag. Varumärkesarbetet ryms inom ramen för tillväxtmålet att få fler invånare, företagsetableringar, besökare och turister. Vidare är också vårt samarbete med KFV Marknadsföring AB starkt kopplat till både varumärkes- och visionsarbetet samt turistbyråetableringen vid stationshuset, som ett led i att utveckla Katrineholm som besöksdestination. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: Godkänna denna rapport/uppföljning Fortsätta arbetet med att förankra och få fler intressenter delaktiga i varumärkesarbetet Sveriges Lustgård inom ramen för befintliga satsningar och uppdrag. Ärendets handlingar Bilaga 1, Varumärkesarbete i praktiken Bilaga 2, Spetsa: Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 Bilaga 3, Tendensor AB: Analys och kommentarer Enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision Maria Magnusson Informationschef. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 404

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 160 Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform

Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform Varumärket Sunne Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform Tendensor AB Adress: Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel:

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer