NOTERING AV SWEDOL AB (PUBL) PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOTERING AV SWEDOL AB (PUBL) PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM"

Transkript

1 NOTERING AV PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM

2 INNEHÅLL Sammanfattning 1 Riskfaktorer 8 Bakgrund och motiv 13 VD har ordet 14 Marknadsöversikt 16 Affärsidé, mål och strategi 20 Verksamhetsbeskrivning 21 Finansiell information i sammandrag 32 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 36 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 42 Bolagsstyrning 48 Aktiekapital och ägarförhållanden 53 Legala frågor och kompletterande information 56 Bolagsordning 58 Skattefrågor i Sverige 60 Delårsrapport januari mars Räkenskaper Noter 81 Revisorsrapport 111 Adresser 112 DEFINITIONER Med Swedol, Bolaget eller "Koncernen" avses i detta prospekt Swedol AB (publ), organisationsnummer , med dotterbolag. Med OMX Nordiska Börs avses i detta prospekt OMX Nordic Exchange Stockholm AB. UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Swedol med anledning av ansökan om notering av Bolagets aktier på OMX Nordiska Börs. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (Prospektförordningen). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. HISTORISK OCH FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Detta prospekt innehåller historisk marknadsinformation. I de fall informationen har hämtats från externa källor ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörda källor, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande. Information i detta prospekt som rör framtida förhållanden har lämnats av styrelsen för Swedol och är baserad på nuvarande förhållanden. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet då den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att lämnade bedömningar och prognoser avseende framtiden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. FINANSIELL RÅDGIVARE Erik Penser Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med noteringen och har biträtt Bolaget i upprättandet av detta prospekt. Då samtliga uppgifter i prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Fondkommission från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. TVIST Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt. VIKTIG INFORMATION Planerad första dag för handel på OMX Nordiska Börs 12 juni 2008 Aktiens kortnamn SWOL B Aktiens ISIN-kod SE Handelspost 200 aktier KALENDARIUM Delårsrapport januari juni augusti 2008 Delårsrapport januari sept november 2008 Bokslutskommuniké februari 2009 ii

3 SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut att investera i Swedol skall baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet. Observera att det civilrättsliga ansvar som kan åläggas de personer som upprättat sammanfattningen endast kan göras gällande om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar i prospektet. Noteras bör även att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för eventuella rättegångskostnader, däribland översättning av prospektet i förekommande fall. affärsidé, mål och strategi Swedols affärsidé är att vara en komplett leverantör till företagskunder samt till privatkunder som efterfrågar proffskvalitet. Swedol skall sälja ett brett järnhandelssortiment av förbrukningsvaror och utrustning till konkurrenskraftiga priser och med hög servicenivå. Produkterna skall säljas genom ett flerkanalskoncept som innefattar egna butiker samt postorder- och Internetförsäljning. Bolagets övergripande strategiska mål är att uppnå en ställning som den marknadsledande butikskedjan för proffskunder. För att nå detta mål skall Swedol expandera kraftigt genom etableringar av nya butiker i kombination med ökad försäljning i de befintliga butikerna. Operationella mål u Swedol skall ständigt förbättra sortiment, kundservice och logistik i alla försäljningskanaler för att försvara en ledande position på marknaden. u Andelen egna varumärken i produktsortimentet skall öka till cirka 25 procent. u Swedol planerar att under 2009 öppna den första butiken i Norge. u Vid utgången av 2010 skall Swedol ha etablerat totalt 40 butiker i Sverige och Norge. u Swedol kommer under de närmaste åren utreda möjligheten att fortsätta expansionen utomlands. Finansiella mål u En årlig omsättningstillväxt om lägst 20 procent. u En årlig rörelsemarginal om lägst 13 procent. u En årlig avkastning på eget kapital om lägst 25 procent. u En soliditet om lägst 40 procent. verksamhet i korthet Produktsortiment Swedol erbjuder ett omfattande produktsortiment av verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Sortimentet består av omkring artiklar och inkluderar välkända varumärken såsom Bahco, Bosch, Blåkläder, Fristads, Honda, Kärcher, Philips m fl, liksom Swedols egna varumärken och varunamn såsom AmPro, 4USE, Colt, Swedol och BirkaTools. Av omsättningen under 2007 bestod cirka 83 procent av försäljningen av externa varumärken medan cirka 17 procent av försäljningen bestod av Swedols egna varumärken. Swedol strävar efter att ständigt lagerhålla omkring 97 procent av det totala produktsortimentet i Bolagets centrallager och i butikernas lager, för att kunna erbjuda leverans omgående eller senast dagen efter att beställningen av en vara är mottagen. Kunder Swedols kunder består främst av yrkesaktörer i små och medelstora företag. Företagskunderna finns bland lastbils- och maskinägare, hantverkare samt mindre företag inom bygg- och entreprenadsektorn. Företagskunderna handlar vanligtvis genom faktura och stod under 2007 för cirka 80 procent av Bolagets omsättning. Antalet privatkunder ökar emellertid i takt med att Swedol etablerar nya butiker. Bolagets största kund under 2007 stod för mindre än 0,3 procent av omsättningen, vilket innebär att Swedol inte är beroende av någon enskild kund. Utöver företags- och privatkunder säljer Swedol även till cirka återförsäljare, vilka under 2007 stod för omkring 15 procent av omsättningen. Dessa är ofta mindre företag såsom fristående yrkesbutiker, bygghandlare och bensinstationer på mindre orter. Försäljningskanaler Försäljning sker genom 22 butiker i 18 olika städer i Sverige, samt genom postorder och Internet. Swedol startade ursprungligen som ett postorderföretag. Under de senaste fem åren har tyngdpunkten stegvis flyttats

4 sammanfattning Finansiell översikt KONCERNEN, MSEK Q Januari mars Q Januari mars Nettoomsättning 192,6 165,1 719,7 528,0 392,6 Bruttoresultat 73,0 58,4 259,1 183,1 128,6 Rörelseresultat 18,7 21,5 100,2 68,7 48,2 Periodens resultat 13,3 15,2 71,2 48,6 39,8 Anläggningstillgångar 59,0 46,4 58,1 44,3 35,8 Omsättningstillgångar 303,8 241,1 297,2 222,4 166,3 Summa tillgångar 362,8 287,5 355,3 266,7 202,1 Eget kapital 238,7 183,8 225,4 168,6 108,8 Långfristiga skulder 47,0 41,0 48,0 40,9 43,6 Leverantörsskulder 37,2 43,9 50,3 36,9 27,3 Övriga skulder 39,9 18,9 31,6 20,3 22,4 Summa eget kapital och skulder 362,8 287,5 355,3 266,7 202,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,1 14,8 29,4 23,4 21,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2,3 1,3 19,6 12,8 2,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8,8 0,2 15,0 3,3 16,8 Periodens kassaflöde 14,6 16,3 5,2 13,9 6,8 Omsättningstillväxt 1 16,7% 45,8% 36,3% 34,5% 50,5% Bruttomarginal 37,9% 35,4% 36,0% 34,7% 32,8% Rörelsemarginal 9,7% 13,0% 13,9% 13,0% 12,3% Vinstmarginal 9,6% 12,8% 13,8% 12,9% 13,6% Soliditet 65,8% 63,9% 63,4% 63,2% 53,8% Skuldsättningsgrad, ggr 0,13 0,12 0,10 0,14 0,30 Avkastning på eget kapital 23,0% 33,1% 36,1% 35,0% 43,1% Avkastning på sysselsatt kapital 29,2% 43,6% 45,8% 41,6% 41,3% Medelantal anställda Antal butiker vid periodens slut Resultat per aktie 2, SEK 0,42 0,47 2,23 1,54 1,33 Eget kapital per aktie 2, SEK 7,46 5,74 7,04 5,27 3,62 Utdelning per aktie 2, SEK 0,65 0,45 0,80 Antal aktier vid periodens slut Omsättningstillväxten om 50,5 procent under 2005 beror till viss del av att Tena AB fusionerades med Bolaget under hösten Exklusive Tena AB uppgick omsättningstillväxten under 2005 till 34,9 procent jämfört med föregående år. 2 Justerat med hänsyn till nyemission och uppdelning av aktier (split).

5 sammanfattning från postorder till ökad butiksförsäljning, som idag uppgår till närmare 80 procent av den totala försäljningen. Försäljningen i Swedols butiker har ökat med drygt 500 procent från 88 MSEK till 535 MSEK under de senaste fem åren, vilket motsvarar en ökning av butikernas andel av Swedols totala försäljning från 44 procent till 74 procent. Antalet butiker har under samma period ökat från 6 butiker till 20 butiker vid utgången av Den totala omsättningen från postorder- och Internetförsäljning har under 2007 ökat något, men Swedol bedömer att försäljningen från dessa kanaler kommer att minska i absoluta tal under de närmaste åren, i takt med att fler butiker etableras. Totalt sett bedömer dock Bolaget att de olika försäljningskanalerna kompletterar varandra. Omsättning (MSEK) Postorder/Internet Butiker Omsättningen avseende 2003 och 2004 är exklusive Tena AB som fusionerades med Swedol AB under hösten Omsättningen i Tena AB uppgick till cirka 40 MSEK per år under 2003 och Butiksexpansion Swedol har en fastlagd plan att under de kommande tre åren etablera 6 7 nya butiker per år. Swedol planerar att under 2009 öppna den första butiken i Norge. Målet är att vid utgången av 2010 ha totalt 40 butiker i Sverige och Norge. Swedol har en tydlig och beprövad strategi för butiksexpansionen och har tillsatt en väl avgränsad etableringsorganisation för att klara en högre expansionstakt under kommande år. Primärt fokus är på städer med ett upptagningsområde på cirka invånare. Butikerna skall om möjligt ligga i synliga butikslägen vid infartsvägar till större städer där övrig handel och industri förekommer. Idealisk totalyta för nya butiker är mellan kvadratmeter, vilket innebär att själva butiksytan kan uppgå till mellan kvadratmeter. Swedols butiksetableringsplan syftar till att minimera tiden från uppstart till lönsamhet för nya butiker. Från det att Swedol får tillgång till en lokal tar det cirka sex veckor innan en butik kan öppnas. Enligt etableringsplanen skall varje nyöppnad butik uppnå lönsamhet inom tolv månader. Marknadsföring Swedol lägger ned stora resurser på marknadsföring av produktsortimentet samt företagsnamnet och varumärket Swedol, vilket alltid skall stå för kvalitet och hög servicegrad. I takt med Bolagets expansion har investeringarna i marknadsföringsaktiviteter och marknadskommunikation ökat kraftigt. De totala marknadsföringskostnaderna har dock som andel av försäljningen legat på en stabil nivå och uppgick under 2007 till cirka 3 procent av omsättningen. Allt marknadsföringsmaterial produceras internt inom Swedol av Bolagets egen marknadsavdelning. Ett av Swedols viktigaste marknadsföringsverktyg utgörs av produktkatalogen, som omfattar drygt 500 sidor och presenterar Swedols fullständiga produktsortiment. Katalogen utkommer en gång om året och trycks numera i en upplaga om cirka exemplar. Utöver produktkatalogen gör Swedol direktreklamutskick som omfattar mindre annonstidningar (t ex Swedolbladet ) och som vanligtvis trycks i upplagor om cirka exemplar. Swedol genomför även marknadsföringsaktiviteter i form av återförsäljarkampanjer, fackmässor och kundträffar i Bolagets butiker. Inköp, leverantörer och logistik Inköp av Swedols produktsortiment sker från fler än 350 olika leverantörer i Sverige, Europa och Asien. Genom en lång historik som postorderföretag har Swedol utvecklat ett gediget logistikkunnande och har erfaren personal som i kombination med modern utrustning och system medför att Swedols lagerhantering och distribution utgör en av Bolagets främsta konkurrensfördelar. Svenska leverantörer står fortfarande för den största delen av Swedols inköp. Cirka 50 procent av försäljningsvärdet under 2007 avsåg inköp från Sverige och omkring 20 procent avsåg inköp från övriga Europa. Andelen inköp från Asien, som uppgick till cirka 30 procent av försäljningsvärdet under 2007, har ökat stadigt och förväntas öka ytterligare under de kommande åren. Välkända varumärken och produkter köps in framförallt från Sverige och Europa, medan produkter som säljs under Swedols egna varumärken och varunamn främst köps in från Kina och Taiwan. Swedols beroende av enskilda leverantörer är lågt och Bolaget har i allmänhet tillgång till alternativa leverantörer om problem med leveranser eller produktkvalitet skulle uppstå. För inköp

6 sammanfattning av produkter som säljs under Bolagets egna varumärken och varunamn är Bolaget dock relativt beroende av ett par större leverantörer. Under 2007 uppgick Bolagets totala inköpskostnader till 410 MSEK, varav den enskilt största leverantören stod för cirka 6 procent. Swedols inköpsorganisation består av sju medarbetare och leds av Swedols inköpschef. Bolaget har som målsättning att minst en gång per år besöka Bolagets större leverantörer. Swedol strävar efter att utveckla långsiktiga relationer med dessa leverantörer i syfte att uppnå kontinuitet i inköpsprocessen, säkerställa hög produktkvalitet samt försöka tillse att tillverkningen sker på ett etiskt godtagbart och miljövänligt sätt. Huvuddelen av alla artiklar som säljs via butik, postorder och Internet passerar via Bolagets centrallager i Örebro. Butikerna köper även varor direkt från de svenska leverantörerna. Ytan i centrallagret i Örebro uppgår till totalt kvadratmeter och kan utökas ytterligare vid behov. Swedols bedömning är att centrallagret i Örebro är väl anpassat för den befintliga verksamheten och har tillräcklig kapacitet för att hantera den planerade butikexpansionen under kommande år. Miljö och kvalitet Swedol strävar efter att Bolagets verksamhet skall bedrivas helt i enlighet med gällande miljöregler, lagar och godkända arbetssätt i samtliga led från tillverkare till slutkund. Bolaget har som målsättning att samarbeta med och upprätthålla goda relationer med såväl leverantörer som myndigheter och andra organ för att minimera skadlig inverkan på miljön till följd av Bolagets verksamhet. Swedols verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2000, miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004 samt arbetsmiljöcertifierad enligt ISO Swedol har även antagit en miljöpolicy som omfattar hela organisationen och som syftar till att tydliggöra och fördela ansvar samt beskriva Bolagets rutiner avseende kvalitetsarbetet och bestämmelser kring miljövänlig hantering av verksamhetens processer. Områden där Swedol konkret kan påverka de miljömässiga aspekterna inkluderar valet av produkter, förpackningar och transportsätt, materialanvändning vid Bolagets trycksaker, avfallshantering samt energianvändningen i Bolagets lokaler. IT-system och säkerhet Swedol använder sig av affärssystemet Jeeves för hantering av försäljning, lagerhållning och distribution. Affärssystemet administreras från en central server som finns på Swedols huvudkontor i Tyresö och till vilken centrallagret i Örebro och Bolagets butiker kopplar upp sig för att registrera försäljningar och lagerförändringar. Bolaget har under de senaste åren lagt ned stora resurser för att på ett optimalt sätt anpassa affärssystemet till Swedols verksamhet. IT-säkerheten stärks av dubbla backup-servrar som automatiskt säkerhetskopierar all databasinformation, samt fysisk säkerhetskopiering som förvaras på extern, brandsäker plats. Swedol har ett omfattande brandskydd för att minimera risker och skador i samband med en eventuell brand i Bolagets lokaler. Swedol har upprättat specifika instruktioner avseende hanteringen av brandfarliga vätskor och gaser, vilka förvaras i avgränsade, brandklassade utrymmen i Bolagets centrallager och butikslager. Swedol har även ett heltäckande brandförsäkringsskydd. Bolaget arbetar kontinuerligt för att förbättra säkerheten i butikerna. En del av arbetet består i att skapa effektiva och dokumenterade rutiner av alla aktiviteter som utförs i butikerna samt att ge personalen grundlig utbildning. Organisation och medarbetare Per den 31 mars 2008 hade Swedol totalt 251 anställda. Vid Bolagets huvudkontor i Tyresö fanns 37 anställda. Swedols företagsledning består sedan början av 2008 av sju personer. Därutöver finns vid huvudkontoret funktionerna för inköp, försäljning, kundtjänst och reklamationer (totalt 16 personer), samt marknad (4 personer) och ekonomi (10 personer). Per den 31 mars fanns vid centrallagret i Örebro 42 anställda och i Swedols butiker arbetar totalt 172 anställda. Befintliga butiker och planerade nyetableringar kommer under de närmaste åren att svara för den största delen av Bolagets nyanställningar. Swedol har målsättningen att skapa en god arbetsmiljö och ett välfungerande företagsklimat. Bolaget eftersträvar att samtliga anställda i organisationen skall ges möjlighet till inflytande, utveckling och sociala kontakter. Organisationen karaktäriseras av en platt struktur med korta beslutsvägar. Under åren har en företagskultur utvecklats som kännetecknas av engagemang, samarbete och kundfokus. Marknad i korthet Swedol verkar på marknaden för verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Marknaden befinner sig i en tillväxtfas där ett antal kedjekoncept blir alltmer dominerande, på bekostnad av mindre, lokala fackhandlare. Enligt Swedols bedömning finns ingen annan svensk aktör vars erbjudande fullständigt motsvarar Swedols produktsortiment. Bolaget möter istället olika konkurrenter på både lokal och nationell nivå inom ett eller flera av Bolagets produktområden. Swedols konkurrenter

7 sammanfattning

8 sammanfattning finns huvudsakligen bland övriga aktörer inriktade mot företagskunder, såsom Ahlsell, B&B Tools, BIG-Gruppen samt Malmbergs Elektriska, liksom lokala fristående järnhandlare, inklusive Järnia-kedjan. Flera av Swedols konkurrenter har en tydlig inriktning mot den relativt sett större privatmarknaden, däribland Clas Ohlson, Biltema, Mekonomen och Jula. Internationella aktörer har fortfarande inte etablerat sig i större utsträckning i Norden. De största internationella kedjorna är schweiziska Bauhaus och tyska Hornbach som har påbörjat en nordisk expansion, dock med fokus mot privatmarknaden inom bygg-, hem- och villasektorerna. Externa faktorer som påverkar Swedols försäljningsutveckling inkluderar det allmänna konjunkturläget och konsumtionsmönstret bland såväl konsumenter som de små- och medelstora företag som utgör den huvudsakliga delen av Bolagets kunder. Swedol bedömer emellertid att Bolagets verksamhet till följd av det breda produktsortimentet är något mindre konjunkturkänslig än detaljhandelsbolag generellt. Även Swedols oberoende av någon enskild kund samt att Bolagets fokus främst ligger på företagskunder bedöms bidra till lägre priskänslighet och därmed lägre påverkan vid en konjunkturnedgång. Utvecklingen inom detaljhandeln har generellt sett varit god under de senaste åren. Sedan oktober 2007 har dock försäljningen i stort uppvisat en svag utveckling. För sällanköpsvaruhandeln har en viss återhämtning skett i februari och mars Totalt sett har försäljningen inom detaljhandeln under första kvartalet 2008 ökat med cirka 5,5 procent i löpande priser och en god tillväxttakt förväntas under resterande del av året. Inom järn- och bygghandel har försäljningsutvecklingen under det första kvartalet 2008 varit förhållandevis god och ökade med 5,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till följd av Swedols breda produktsortiment är det svårt att göra en korrekt och fullständig bedömning av marknadsstorleken. Detta medför att det även är svårt att uppskatta Bolagets marknadsandel. Försäljningen i Sverige inom butikshandel med järn-, bygg- och VVSvaror uppgick till drygt 27,5 miljarder SEK under Swedols erbjudande omfattar emellertid inte bygg- och VVS-utrustning och statistiken ovan infattar ej de fall då försäljning sker till återförsäljare. Bolagets bedömning är att Swedols tillväxt är en kombination av att marknaden i sin helhet har vuxit och att Bolaget sannolikt till viss del har tagit marknadsandelar från andra aktörer på orter där nya butiker har etablerats. Bolaget bedömer att tillväxten även fortsättningvis kommer att ske genom en generell marknadstillväxt samt att den konsolideringstrend där större nationella och internationella kedjor tar marknadsandelar från lokala fackhandlare kommer att vara gynnsam även för Swedols utveckling. styrelse och ledande befattningshavare Styrelsen för Swedol består av fem stämmovalda ledamöter. Ordförande är John Zetterberg, som tillsammans med styrelseledamoten Rolf Zetterberg representerar Bolagets huvudägare AB Zelda. Ledningsgruppen består av sju personer. Styrelseledamöter Invald år John Zetterberg, ordförande 1984 Rolf Zetterberg 1984 Jon Pettersson 2005 Kent Hertzell 2006 Anna Stålenbring 2006 Ledande befattningshavare Anställd sedan Markku Piippo, VD 1992 Lars Wedar, Vice VD 1985 Conny Klostermark, Etableringschef 1991 Leif Ernström, IT-chef 1995 Birgitta Niemiaho, Marknadschef 2005 Jonas Dahlberg, Inköpschef 2006 Casper Tamm, CFO 2008

9 sammanfattning aktieägare Swedol hade totalt aktieägare per den 31 mars Bolagets största ägare AB Zelda, med 59,6 procent av aktiekapitalet och 78,7 procent av rösterna, har varit huvudägare i Swedol sedan Största ägare per 31 mars 2008 Ägare Andel av kapital Andel av röster AB Zelda 59,6% 78,7% Lannebo Micro Cap 5,5% 2,9% Kåpan Pensioner 4,7% 2,5% Eikos 1,7% 0,9% Tremfart AB 1,6% 0,9% Övriga aktieägare 26,9% 14,1% Totalt 100,0% 100,0% riskfaktorer Swedols verksamhet och framtida utveckling kan komma att påverkas av ett antal riskfaktorer, varför investerare uppmanas att göra en bedömning av nedan nämnda och andra eventuella riskfaktorer samt deras potentiella påverkan på Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning. De främsta riskfaktorerna relaterade till Swedols verksamhet utgörs av omständigheter och förutsättningar kopplade till Bolagets kraftiga butiksexpansion, såsom tillgång till attraktiva butikslägen, förmånliga hyresvillkor och kompetent personal. Marknadsrelaterade risker som kan komma att påverka Swedol i större utsträckning inkluderar konjunktur- och marknadsutveckling samt förändringar i Bolagets position i förhållande till konkurrenter. För en närmare beskrivning av ovanstående och andra potentiella riskfaktorer, se sid 8 11 i föreliggande prospekt. notering av swedols aktier på omx nordiska börs Swedols aktie av serie B handlas sedan den 12 juni 2006 på First North. Aktiens kortnamn är SWOL B och en handelspost uppgår för närvarande till 100 aktier. Styrelsen för Swedol har beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier vid OMX Nordiska Börs. Noteringen genomförs mot bakgrund av Bolagets mycket positiva omsättnings- och resultatutveckling och förväntas medföra bättre förutsättningar för framtida värdeskapande genom möjlighet till ökat institutionellt ägande, ökat intresse och genomlysning av Bolaget och dess aktie bland analytiker och media, samt ökad kännedom om Swedol och dess varumärke bland allmänheten och kunder. Första dag för handel på OMX Nordiska Börs är planerad till den 12 juni I samband med en notering av Swedols aktier vid OMX Nordiska Börs kommer handelsposten att ändras till 200 aktier.

10 RISKFAKTORER Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Swedols framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolagets intäkter, resultat eller finansiella ställning. De skall inte heller ses som uttömmande utan utgör endast exemplifierande utgångspunkter. Beskrivningar av Swedols verksamhet och marknadsförutsättningar samt deras inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar. Sådana beskrivningar är till sin natur behäftade med osäkerhet som Swedol inte kan råda över, varför inga garantier kan lämnas att det som beskrivs i detta prospekt är korrekt eller kommer att inträffa. Swedol kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten, medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och investerare uppmanas därför att utöver den information som lämnas i detta prospekt göra sin egen bedömning av nedan angivna och andra potentiella riskfaktorer som skulle kunna ha betydelse för Swedols verksamhet och framtida utveckling. verksamhetsrelaterade RISKER Inköp och leverantörer Till följd av att omkring 32 procent av Swedols inköp sker från andra länder än Sverige kan Bolaget komma att påverkas av en rad faktorer som Bolaget har mycket liten eller ingen kontroll över, däribland oförutsedda förändringar i dessa länders politiska eller ekonomiska förhållanden samt förändringar i lagstiftningen med konsekvenser såsom handelsrestriktioner i form av ökade importtullar eller krav på import- eller exportlicenser. Det går inte att utesluta att Swedols verksamhet kan komma att påverkas negativt av denna typ av faktorer, varför det är av vikt att Bolaget har strategier för att snabbt kunna identifiera och agera på dessa risker för att minska den potentiella negativa effekten. Swedol eftersträvar hög flexibilitet i Bolagets inköpsfunktion. Beroendet av enskilda leverantörer är lågt och Bolaget har i allmänhet tillgång till alternativa leverantörer om problem med leveranser eller produktkvalitet skulle uppstå. För inköp av produkter som säljs under Bolagets egna varumärken och varunamn är Bolaget dock relativt beroende av ett par större leverantörer. Bolaget har totalt drygt 350 leverantörer. Under 2007 uppgick Bolagets totala inköpskostnader till cirka 410 MSEK, varav den enskilt största leverantören stod för omkring 6 procent. Hög etableringstakt Swedol har en tydlig tillväxtstrategi enligt vilken 6 7 nya butiker skall etableras varje år under de kommande tre åren. En kraftig expansion ställer stora krav på Bolaget i form av finansiella resurser, administrativa funktioner och organisation. Framgångsrik etablering av nya butiker är beroende av ett antal faktorer, såsom tillgång till lämpliga butikslägen, förmånliga villkor i hyresavtal avseende lokaler, att tidplanen för renovering, ombyggnation och inredning av nya butiker kan hållas samt att Bolaget kan anställa kompetent personal. Expansionen måste även ske på ett sådant sätt att den inte innebär väsentliga påfrestningar för den befintliga organisationen. Swedol har utvecklat en strukturerad och detaljerad butiksetableringsprocess som syftar till att göra etableringstiden för nya butiker så kort och effektiv som möjligt, samt har avgränsat en separat del av organisationen som ansvarar för nya butiksetableringar. För att möta det ökade behovet av lagerutrymme som expansionen föranleder har Swedol även under hösten 2007 flyttat centrallagret till Örebro. Den totala lagerytan i centrallagret uppgår till cirka kvadratmeter och kan utökas ytterligare vid behov. Det finns dock inga garantier för att Swedol fortsättningsvis kommer kunna finna attraktiva butikslägen, teckna fördelaktiga hyresavtal samt genomföra etable-

11 riskfaktorer ringsprocessen på sådant sätt att Bolagets tillväxtstrategi kan fullföljas inom uppsatta tidsramar. Sammantaget skulle detta kunna ha en negativ inverkan på Bolagets lönsamhet och ställning på marknaden. IT- och affärssystem Swedol använder sig av affärssystemet Jeeves för hantering av samtliga affärsprocesser i Bolaget. Affärssystemet administreras från en central server som finns på Swedols huvudkontor i Tyresö. Samtliga butiker samt centrallagret i Örebro är uppkopplade mot den centrala servern för registrering av bl a försäljning och lagerförändringar. För det fall en butik inte kan koppla upp sig mot den centrala servern kan försäljning under kortare perioder ske genom registrering i back-up-systemet, Mini-Jeeves. För det fall centrallagret i Örebro inte kan koppla upp sig mot den centrala servern förhindras all distribution under den tid uppkoppling ej kan ske. Swedol är således till stor del beroende av att Bolagets IT-system är välfungerande och anpassat till verksamheten samt att underhåll, uppgraderingar och support av IT-systemet sker vid behov. Ett längre avbrott skulle kunna ha stor negativ inverkan på Bolagets omsättning och resultat samt innebära ett minskat förtroende för Swedol med försämrad konkurrenskraft och ställning på marknaden som följd. MARKNADSRELATERADE RISKER Konjunktur och marknadsutveckling Efterfrågan på Swedols produkter är beroende av den generella konjunkturutvecklingen i Sverige genom faktorer såsom industrins investeringar och konsumenternas köpkraft. Den svenska ekonomin och detaljhandeln har under senare år haft en god tillväxt, men har under de senaste månaderna visat tecken på inbromsning. En minskad tillväxt i ekonomin i framtiden skulle kunna innebära en minskad efterfrågan på Swedols produkter och skulle därmed kunna ha en negativ inverkan på Swedols omsättning och resultat. Konkurrens Swedol är i egenskap av detaljhandelsföretag utsatt för betydande konkurrens. Swedols konkurrenter består av såväl lokala järnhandlare som nationella butikskedjor inriktade mot företags- eller privatkunder. Bolaget bedömer att konkurrensen är särskilt stor bland butikskedjor inriktade mot privatmarknaden, där faktorer såsom priser, produktsortiment och fördelaktiga butikslägen spelar en väsentlig roll och där Bolaget bedömer att det finns viss risk för överetablering. Swedol riktar sig främst till företagskunder. Omkring 20 procent av Bolagets kunder utgörs emellertid av privatkunder och Bolaget gör bedömningen att antalet privatkunder kommer att öka ytterligare under de kommande åren. Bolagets fokus på företagsmarknaden gör dock att Swedol bedömer att Bolaget är något mindre utsatt för konkurrensen bland butikskedjorna inriktade mot privatmarknaden. Det går ändå ej att utesluta att internationella aktörer som etablerar sig på den svenska marknaden, eller andra aktörer med större finansiella och andra resurser än Swedol, kan ha bättre förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar och således ta betydande marknadsandelar på bekostnad av Swedol. Ökad konkurrens kan även leda till en allmän prispress på marknaden. Detta kan leda till att Swedols konkurrensförmåga minskar, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Swedols omsättning och lönsamhet. legala risker Immateriella rättigheter Bolaget innehar de i Sverige registrerade varumärkena AmPro, Swedol, Tena och 4USE. Därutöver är BirkaTools skyddat såsom ett figurmärke i Sverige. Bolaget använder sig även av varunamnen Kress, Dupli-Color, Horn, Tiger, Hondara och Colt, som inte är registrerade varumärken. Colt och Hondara har inte kunnat varumärkesskyddas då det förelåg hinder för registrering. Övriga varunamn är varumärkesregistrerade av annan. Det kan inte uteslutas att Bolaget genom användningen av dessa varunamn kan göra sig skyldigt till varumärkesintrång, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets omsättning och resultat. Den faktiska risken bedöms dock vara begränsad. Swedol har ej varit föremål för anklagelser om intrång i tredje mans immateriella rättigheter och Bolaget har ingen kännedom om intrång från tredje man i Bolagets immateriella rättigheter. För ytterligare information, se "Legala frågor och ytterligare information" på sid i föreliggande prospekt. Tvister Bolaget har mottagit ett krav på ersättning för en såld produkt som påstås ha förorsakat skada. Bolagets försäkringsbolag har informerats om kravet. Ärendet är ännu ej avgjort. För ytterligare information, se "Legala frågor och ytterligare information" på sid i föreliggande prospekt.

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2008 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 11 Marknadsföring 16 Produkter

Läs mer

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 2010 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 8 Produkter och varumärken 10 Försäljningskanaler 14 Etablering

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering i

Inbjudan till teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering i Inbjudan till teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering i Venue Retail GROUP AB (publ) emission 2009 Villkor för emissionen i sammandrag Teckning med företrädesrätt: Teckningskurs: Avstämningsdag:

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Panaxia AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Panaxia AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Panaxia AB (publ) Nyemission 2011 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Panaxia på avstämningsdagen den 20 maj 2011 berättigar till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm VIKTIG INFORMATION Sportamore AB (publ) organisationsnummer 556788-8614 har upprättat detta prospekt i samband med en övervägd

Läs mer

Inbjudan till teckning av

Inbjudan till teckning av Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ) Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Byggmax Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Byggmax Group AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Byggmax Group AB (publ) Information till investerare Med Byggmax eller Bolaget avses i detta prospekt ( prospektet ), beroende på sammanhanget, Byggmax Group AB (publ)

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners VILLKOR I SAMMANDRAG Försäljningspris Beräknas fastställas i intervallet 65 78 kronor per aktie. Försäljningspriset

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) Innehållsförteckning Sammanfattning av Prospektet...1 Riskfaktorer...5 Villkor och anvisningar...9 Motiv till Erbjudandet och emissionslikvidens

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Lead manager Co-manager Viktig information Erbjudandet (såsom definierat i detta Prospekt) riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2013 Viktig information Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 34 kronor. Anmälningsperiod: 9-22 februari 2007. Likviddag: 2 mars 2007. Beräknad

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Nyemission 2008 Villkor för nyemissionen i sammandrag Teckning med företrädesrätt: Innehav av tre (3) aktier berättigar

Läs mer

Innehåll. både pressmeddelanden och rapporter i det ögonblick de offentliggörs. Hemsidan innehåller samtliga pressmeddelanden,

Innehåll. både pressmeddelanden och rapporter i det ögonblick de offentliggörs. Hemsidan innehåller samtliga pressmeddelanden, Årsredovisning 2001/2002 Innehåll Clas Ohlson ab (publ) Organisationsnummer: 556035-8672 Årsredovisning första maj 2001 till sista april 2002. Finansiell information 2 Bolagsstämma 2 Året i korthet 3 Intervju

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Riskfaktorer... 5 Bakgrund och motiv... 12 Villkor och anvisningar... 14 VD har ordet... 15 Marknadsbeskrivning...

Läs mer

Viktig information UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION

Viktig information UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION Notering av Vitec Software Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Juni 2011 Viktig information UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT Detta Prospekt har upprättats med anledning av styrelsen för Vitecs

Läs mer