NOTERING AV SWEDOL AB (PUBL) PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOTERING AV SWEDOL AB (PUBL) PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM"

Transkript

1 NOTERING AV PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM

2 INNEHÅLL Sammanfattning 1 Riskfaktorer 8 Bakgrund och motiv 13 VD har ordet 14 Marknadsöversikt 16 Affärsidé, mål och strategi 20 Verksamhetsbeskrivning 21 Finansiell information i sammandrag 32 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 36 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 42 Bolagsstyrning 48 Aktiekapital och ägarförhållanden 53 Legala frågor och kompletterande information 56 Bolagsordning 58 Skattefrågor i Sverige 60 Delårsrapport januari mars Räkenskaper Noter 81 Revisorsrapport 111 Adresser 112 DEFINITIONER Med Swedol, Bolaget eller "Koncernen" avses i detta prospekt Swedol AB (publ), organisationsnummer , med dotterbolag. Med OMX Nordiska Börs avses i detta prospekt OMX Nordic Exchange Stockholm AB. UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Swedol med anledning av ansökan om notering av Bolagets aktier på OMX Nordiska Börs. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (Prospektförordningen). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. HISTORISK OCH FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Detta prospekt innehåller historisk marknadsinformation. I de fall informationen har hämtats från externa källor ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörda källor, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande. Information i detta prospekt som rör framtida förhållanden har lämnats av styrelsen för Swedol och är baserad på nuvarande förhållanden. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet då den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att lämnade bedömningar och prognoser avseende framtiden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. FINANSIELL RÅDGIVARE Erik Penser Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med noteringen och har biträtt Bolaget i upprättandet av detta prospekt. Då samtliga uppgifter i prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Fondkommission från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. TVIST Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt. VIKTIG INFORMATION Planerad första dag för handel på OMX Nordiska Börs 12 juni 2008 Aktiens kortnamn SWOL B Aktiens ISIN-kod SE Handelspost 200 aktier KALENDARIUM Delårsrapport januari juni augusti 2008 Delårsrapport januari sept november 2008 Bokslutskommuniké februari 2009 ii

3 SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut att investera i Swedol skall baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet. Observera att det civilrättsliga ansvar som kan åläggas de personer som upprättat sammanfattningen endast kan göras gällande om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar i prospektet. Noteras bör även att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för eventuella rättegångskostnader, däribland översättning av prospektet i förekommande fall. affärsidé, mål och strategi Swedols affärsidé är att vara en komplett leverantör till företagskunder samt till privatkunder som efterfrågar proffskvalitet. Swedol skall sälja ett brett järnhandelssortiment av förbrukningsvaror och utrustning till konkurrenskraftiga priser och med hög servicenivå. Produkterna skall säljas genom ett flerkanalskoncept som innefattar egna butiker samt postorder- och Internetförsäljning. Bolagets övergripande strategiska mål är att uppnå en ställning som den marknadsledande butikskedjan för proffskunder. För att nå detta mål skall Swedol expandera kraftigt genom etableringar av nya butiker i kombination med ökad försäljning i de befintliga butikerna. Operationella mål u Swedol skall ständigt förbättra sortiment, kundservice och logistik i alla försäljningskanaler för att försvara en ledande position på marknaden. u Andelen egna varumärken i produktsortimentet skall öka till cirka 25 procent. u Swedol planerar att under 2009 öppna den första butiken i Norge. u Vid utgången av 2010 skall Swedol ha etablerat totalt 40 butiker i Sverige och Norge. u Swedol kommer under de närmaste åren utreda möjligheten att fortsätta expansionen utomlands. Finansiella mål u En årlig omsättningstillväxt om lägst 20 procent. u En årlig rörelsemarginal om lägst 13 procent. u En årlig avkastning på eget kapital om lägst 25 procent. u En soliditet om lägst 40 procent. verksamhet i korthet Produktsortiment Swedol erbjuder ett omfattande produktsortiment av verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Sortimentet består av omkring artiklar och inkluderar välkända varumärken såsom Bahco, Bosch, Blåkläder, Fristads, Honda, Kärcher, Philips m fl, liksom Swedols egna varumärken och varunamn såsom AmPro, 4USE, Colt, Swedol och BirkaTools. Av omsättningen under 2007 bestod cirka 83 procent av försäljningen av externa varumärken medan cirka 17 procent av försäljningen bestod av Swedols egna varumärken. Swedol strävar efter att ständigt lagerhålla omkring 97 procent av det totala produktsortimentet i Bolagets centrallager och i butikernas lager, för att kunna erbjuda leverans omgående eller senast dagen efter att beställningen av en vara är mottagen. Kunder Swedols kunder består främst av yrkesaktörer i små och medelstora företag. Företagskunderna finns bland lastbils- och maskinägare, hantverkare samt mindre företag inom bygg- och entreprenadsektorn. Företagskunderna handlar vanligtvis genom faktura och stod under 2007 för cirka 80 procent av Bolagets omsättning. Antalet privatkunder ökar emellertid i takt med att Swedol etablerar nya butiker. Bolagets största kund under 2007 stod för mindre än 0,3 procent av omsättningen, vilket innebär att Swedol inte är beroende av någon enskild kund. Utöver företags- och privatkunder säljer Swedol även till cirka återförsäljare, vilka under 2007 stod för omkring 15 procent av omsättningen. Dessa är ofta mindre företag såsom fristående yrkesbutiker, bygghandlare och bensinstationer på mindre orter. Försäljningskanaler Försäljning sker genom 22 butiker i 18 olika städer i Sverige, samt genom postorder och Internet. Swedol startade ursprungligen som ett postorderföretag. Under de senaste fem åren har tyngdpunkten stegvis flyttats

4 sammanfattning Finansiell översikt KONCERNEN, MSEK Q Januari mars Q Januari mars Nettoomsättning 192,6 165,1 719,7 528,0 392,6 Bruttoresultat 73,0 58,4 259,1 183,1 128,6 Rörelseresultat 18,7 21,5 100,2 68,7 48,2 Periodens resultat 13,3 15,2 71,2 48,6 39,8 Anläggningstillgångar 59,0 46,4 58,1 44,3 35,8 Omsättningstillgångar 303,8 241,1 297,2 222,4 166,3 Summa tillgångar 362,8 287,5 355,3 266,7 202,1 Eget kapital 238,7 183,8 225,4 168,6 108,8 Långfristiga skulder 47,0 41,0 48,0 40,9 43,6 Leverantörsskulder 37,2 43,9 50,3 36,9 27,3 Övriga skulder 39,9 18,9 31,6 20,3 22,4 Summa eget kapital och skulder 362,8 287,5 355,3 266,7 202,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,1 14,8 29,4 23,4 21,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2,3 1,3 19,6 12,8 2,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8,8 0,2 15,0 3,3 16,8 Periodens kassaflöde 14,6 16,3 5,2 13,9 6,8 Omsättningstillväxt 1 16,7% 45,8% 36,3% 34,5% 50,5% Bruttomarginal 37,9% 35,4% 36,0% 34,7% 32,8% Rörelsemarginal 9,7% 13,0% 13,9% 13,0% 12,3% Vinstmarginal 9,6% 12,8% 13,8% 12,9% 13,6% Soliditet 65,8% 63,9% 63,4% 63,2% 53,8% Skuldsättningsgrad, ggr 0,13 0,12 0,10 0,14 0,30 Avkastning på eget kapital 23,0% 33,1% 36,1% 35,0% 43,1% Avkastning på sysselsatt kapital 29,2% 43,6% 45,8% 41,6% 41,3% Medelantal anställda Antal butiker vid periodens slut Resultat per aktie 2, SEK 0,42 0,47 2,23 1,54 1,33 Eget kapital per aktie 2, SEK 7,46 5,74 7,04 5,27 3,62 Utdelning per aktie 2, SEK 0,65 0,45 0,80 Antal aktier vid periodens slut Omsättningstillväxten om 50,5 procent under 2005 beror till viss del av att Tena AB fusionerades med Bolaget under hösten Exklusive Tena AB uppgick omsättningstillväxten under 2005 till 34,9 procent jämfört med föregående år. 2 Justerat med hänsyn till nyemission och uppdelning av aktier (split).

5 sammanfattning från postorder till ökad butiksförsäljning, som idag uppgår till närmare 80 procent av den totala försäljningen. Försäljningen i Swedols butiker har ökat med drygt 500 procent från 88 MSEK till 535 MSEK under de senaste fem åren, vilket motsvarar en ökning av butikernas andel av Swedols totala försäljning från 44 procent till 74 procent. Antalet butiker har under samma period ökat från 6 butiker till 20 butiker vid utgången av Den totala omsättningen från postorder- och Internetförsäljning har under 2007 ökat något, men Swedol bedömer att försäljningen från dessa kanaler kommer att minska i absoluta tal under de närmaste åren, i takt med att fler butiker etableras. Totalt sett bedömer dock Bolaget att de olika försäljningskanalerna kompletterar varandra. Omsättning (MSEK) Postorder/Internet Butiker Omsättningen avseende 2003 och 2004 är exklusive Tena AB som fusionerades med Swedol AB under hösten Omsättningen i Tena AB uppgick till cirka 40 MSEK per år under 2003 och Butiksexpansion Swedol har en fastlagd plan att under de kommande tre åren etablera 6 7 nya butiker per år. Swedol planerar att under 2009 öppna den första butiken i Norge. Målet är att vid utgången av 2010 ha totalt 40 butiker i Sverige och Norge. Swedol har en tydlig och beprövad strategi för butiksexpansionen och har tillsatt en väl avgränsad etableringsorganisation för att klara en högre expansionstakt under kommande år. Primärt fokus är på städer med ett upptagningsområde på cirka invånare. Butikerna skall om möjligt ligga i synliga butikslägen vid infartsvägar till större städer där övrig handel och industri förekommer. Idealisk totalyta för nya butiker är mellan kvadratmeter, vilket innebär att själva butiksytan kan uppgå till mellan kvadratmeter. Swedols butiksetableringsplan syftar till att minimera tiden från uppstart till lönsamhet för nya butiker. Från det att Swedol får tillgång till en lokal tar det cirka sex veckor innan en butik kan öppnas. Enligt etableringsplanen skall varje nyöppnad butik uppnå lönsamhet inom tolv månader. Marknadsföring Swedol lägger ned stora resurser på marknadsföring av produktsortimentet samt företagsnamnet och varumärket Swedol, vilket alltid skall stå för kvalitet och hög servicegrad. I takt med Bolagets expansion har investeringarna i marknadsföringsaktiviteter och marknadskommunikation ökat kraftigt. De totala marknadsföringskostnaderna har dock som andel av försäljningen legat på en stabil nivå och uppgick under 2007 till cirka 3 procent av omsättningen. Allt marknadsföringsmaterial produceras internt inom Swedol av Bolagets egen marknadsavdelning. Ett av Swedols viktigaste marknadsföringsverktyg utgörs av produktkatalogen, som omfattar drygt 500 sidor och presenterar Swedols fullständiga produktsortiment. Katalogen utkommer en gång om året och trycks numera i en upplaga om cirka exemplar. Utöver produktkatalogen gör Swedol direktreklamutskick som omfattar mindre annonstidningar (t ex Swedolbladet ) och som vanligtvis trycks i upplagor om cirka exemplar. Swedol genomför även marknadsföringsaktiviteter i form av återförsäljarkampanjer, fackmässor och kundträffar i Bolagets butiker. Inköp, leverantörer och logistik Inköp av Swedols produktsortiment sker från fler än 350 olika leverantörer i Sverige, Europa och Asien. Genom en lång historik som postorderföretag har Swedol utvecklat ett gediget logistikkunnande och har erfaren personal som i kombination med modern utrustning och system medför att Swedols lagerhantering och distribution utgör en av Bolagets främsta konkurrensfördelar. Svenska leverantörer står fortfarande för den största delen av Swedols inköp. Cirka 50 procent av försäljningsvärdet under 2007 avsåg inköp från Sverige och omkring 20 procent avsåg inköp från övriga Europa. Andelen inköp från Asien, som uppgick till cirka 30 procent av försäljningsvärdet under 2007, har ökat stadigt och förväntas öka ytterligare under de kommande åren. Välkända varumärken och produkter köps in framförallt från Sverige och Europa, medan produkter som säljs under Swedols egna varumärken och varunamn främst köps in från Kina och Taiwan. Swedols beroende av enskilda leverantörer är lågt och Bolaget har i allmänhet tillgång till alternativa leverantörer om problem med leveranser eller produktkvalitet skulle uppstå. För inköp

6 sammanfattning av produkter som säljs under Bolagets egna varumärken och varunamn är Bolaget dock relativt beroende av ett par större leverantörer. Under 2007 uppgick Bolagets totala inköpskostnader till 410 MSEK, varav den enskilt största leverantören stod för cirka 6 procent. Swedols inköpsorganisation består av sju medarbetare och leds av Swedols inköpschef. Bolaget har som målsättning att minst en gång per år besöka Bolagets större leverantörer. Swedol strävar efter att utveckla långsiktiga relationer med dessa leverantörer i syfte att uppnå kontinuitet i inköpsprocessen, säkerställa hög produktkvalitet samt försöka tillse att tillverkningen sker på ett etiskt godtagbart och miljövänligt sätt. Huvuddelen av alla artiklar som säljs via butik, postorder och Internet passerar via Bolagets centrallager i Örebro. Butikerna köper även varor direkt från de svenska leverantörerna. Ytan i centrallagret i Örebro uppgår till totalt kvadratmeter och kan utökas ytterligare vid behov. Swedols bedömning är att centrallagret i Örebro är väl anpassat för den befintliga verksamheten och har tillräcklig kapacitet för att hantera den planerade butikexpansionen under kommande år. Miljö och kvalitet Swedol strävar efter att Bolagets verksamhet skall bedrivas helt i enlighet med gällande miljöregler, lagar och godkända arbetssätt i samtliga led från tillverkare till slutkund. Bolaget har som målsättning att samarbeta med och upprätthålla goda relationer med såväl leverantörer som myndigheter och andra organ för att minimera skadlig inverkan på miljön till följd av Bolagets verksamhet. Swedols verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2000, miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004 samt arbetsmiljöcertifierad enligt ISO Swedol har även antagit en miljöpolicy som omfattar hela organisationen och som syftar till att tydliggöra och fördela ansvar samt beskriva Bolagets rutiner avseende kvalitetsarbetet och bestämmelser kring miljövänlig hantering av verksamhetens processer. Områden där Swedol konkret kan påverka de miljömässiga aspekterna inkluderar valet av produkter, förpackningar och transportsätt, materialanvändning vid Bolagets trycksaker, avfallshantering samt energianvändningen i Bolagets lokaler. IT-system och säkerhet Swedol använder sig av affärssystemet Jeeves för hantering av försäljning, lagerhållning och distribution. Affärssystemet administreras från en central server som finns på Swedols huvudkontor i Tyresö och till vilken centrallagret i Örebro och Bolagets butiker kopplar upp sig för att registrera försäljningar och lagerförändringar. Bolaget har under de senaste åren lagt ned stora resurser för att på ett optimalt sätt anpassa affärssystemet till Swedols verksamhet. IT-säkerheten stärks av dubbla backup-servrar som automatiskt säkerhetskopierar all databasinformation, samt fysisk säkerhetskopiering som förvaras på extern, brandsäker plats. Swedol har ett omfattande brandskydd för att minimera risker och skador i samband med en eventuell brand i Bolagets lokaler. Swedol har upprättat specifika instruktioner avseende hanteringen av brandfarliga vätskor och gaser, vilka förvaras i avgränsade, brandklassade utrymmen i Bolagets centrallager och butikslager. Swedol har även ett heltäckande brandförsäkringsskydd. Bolaget arbetar kontinuerligt för att förbättra säkerheten i butikerna. En del av arbetet består i att skapa effektiva och dokumenterade rutiner av alla aktiviteter som utförs i butikerna samt att ge personalen grundlig utbildning. Organisation och medarbetare Per den 31 mars 2008 hade Swedol totalt 251 anställda. Vid Bolagets huvudkontor i Tyresö fanns 37 anställda. Swedols företagsledning består sedan början av 2008 av sju personer. Därutöver finns vid huvudkontoret funktionerna för inköp, försäljning, kundtjänst och reklamationer (totalt 16 personer), samt marknad (4 personer) och ekonomi (10 personer). Per den 31 mars fanns vid centrallagret i Örebro 42 anställda och i Swedols butiker arbetar totalt 172 anställda. Befintliga butiker och planerade nyetableringar kommer under de närmaste åren att svara för den största delen av Bolagets nyanställningar. Swedol har målsättningen att skapa en god arbetsmiljö och ett välfungerande företagsklimat. Bolaget eftersträvar att samtliga anställda i organisationen skall ges möjlighet till inflytande, utveckling och sociala kontakter. Organisationen karaktäriseras av en platt struktur med korta beslutsvägar. Under åren har en företagskultur utvecklats som kännetecknas av engagemang, samarbete och kundfokus. Marknad i korthet Swedol verkar på marknaden för verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Marknaden befinner sig i en tillväxtfas där ett antal kedjekoncept blir alltmer dominerande, på bekostnad av mindre, lokala fackhandlare. Enligt Swedols bedömning finns ingen annan svensk aktör vars erbjudande fullständigt motsvarar Swedols produktsortiment. Bolaget möter istället olika konkurrenter på både lokal och nationell nivå inom ett eller flera av Bolagets produktområden. Swedols konkurrenter

7 sammanfattning

8 sammanfattning finns huvudsakligen bland övriga aktörer inriktade mot företagskunder, såsom Ahlsell, B&B Tools, BIG-Gruppen samt Malmbergs Elektriska, liksom lokala fristående järnhandlare, inklusive Järnia-kedjan. Flera av Swedols konkurrenter har en tydlig inriktning mot den relativt sett större privatmarknaden, däribland Clas Ohlson, Biltema, Mekonomen och Jula. Internationella aktörer har fortfarande inte etablerat sig i större utsträckning i Norden. De största internationella kedjorna är schweiziska Bauhaus och tyska Hornbach som har påbörjat en nordisk expansion, dock med fokus mot privatmarknaden inom bygg-, hem- och villasektorerna. Externa faktorer som påverkar Swedols försäljningsutveckling inkluderar det allmänna konjunkturläget och konsumtionsmönstret bland såväl konsumenter som de små- och medelstora företag som utgör den huvudsakliga delen av Bolagets kunder. Swedol bedömer emellertid att Bolagets verksamhet till följd av det breda produktsortimentet är något mindre konjunkturkänslig än detaljhandelsbolag generellt. Även Swedols oberoende av någon enskild kund samt att Bolagets fokus främst ligger på företagskunder bedöms bidra till lägre priskänslighet och därmed lägre påverkan vid en konjunkturnedgång. Utvecklingen inom detaljhandeln har generellt sett varit god under de senaste åren. Sedan oktober 2007 har dock försäljningen i stort uppvisat en svag utveckling. För sällanköpsvaruhandeln har en viss återhämtning skett i februari och mars Totalt sett har försäljningen inom detaljhandeln under första kvartalet 2008 ökat med cirka 5,5 procent i löpande priser och en god tillväxttakt förväntas under resterande del av året. Inom järn- och bygghandel har försäljningsutvecklingen under det första kvartalet 2008 varit förhållandevis god och ökade med 5,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till följd av Swedols breda produktsortiment är det svårt att göra en korrekt och fullständig bedömning av marknadsstorleken. Detta medför att det även är svårt att uppskatta Bolagets marknadsandel. Försäljningen i Sverige inom butikshandel med järn-, bygg- och VVSvaror uppgick till drygt 27,5 miljarder SEK under Swedols erbjudande omfattar emellertid inte bygg- och VVS-utrustning och statistiken ovan infattar ej de fall då försäljning sker till återförsäljare. Bolagets bedömning är att Swedols tillväxt är en kombination av att marknaden i sin helhet har vuxit och att Bolaget sannolikt till viss del har tagit marknadsandelar från andra aktörer på orter där nya butiker har etablerats. Bolaget bedömer att tillväxten även fortsättningvis kommer att ske genom en generell marknadstillväxt samt att den konsolideringstrend där större nationella och internationella kedjor tar marknadsandelar från lokala fackhandlare kommer att vara gynnsam även för Swedols utveckling. styrelse och ledande befattningshavare Styrelsen för Swedol består av fem stämmovalda ledamöter. Ordförande är John Zetterberg, som tillsammans med styrelseledamoten Rolf Zetterberg representerar Bolagets huvudägare AB Zelda. Ledningsgruppen består av sju personer. Styrelseledamöter Invald år John Zetterberg, ordförande 1984 Rolf Zetterberg 1984 Jon Pettersson 2005 Kent Hertzell 2006 Anna Stålenbring 2006 Ledande befattningshavare Anställd sedan Markku Piippo, VD 1992 Lars Wedar, Vice VD 1985 Conny Klostermark, Etableringschef 1991 Leif Ernström, IT-chef 1995 Birgitta Niemiaho, Marknadschef 2005 Jonas Dahlberg, Inköpschef 2006 Casper Tamm, CFO 2008

9 sammanfattning aktieägare Swedol hade totalt aktieägare per den 31 mars Bolagets största ägare AB Zelda, med 59,6 procent av aktiekapitalet och 78,7 procent av rösterna, har varit huvudägare i Swedol sedan Största ägare per 31 mars 2008 Ägare Andel av kapital Andel av röster AB Zelda 59,6% 78,7% Lannebo Micro Cap 5,5% 2,9% Kåpan Pensioner 4,7% 2,5% Eikos 1,7% 0,9% Tremfart AB 1,6% 0,9% Övriga aktieägare 26,9% 14,1% Totalt 100,0% 100,0% riskfaktorer Swedols verksamhet och framtida utveckling kan komma att påverkas av ett antal riskfaktorer, varför investerare uppmanas att göra en bedömning av nedan nämnda och andra eventuella riskfaktorer samt deras potentiella påverkan på Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning. De främsta riskfaktorerna relaterade till Swedols verksamhet utgörs av omständigheter och förutsättningar kopplade till Bolagets kraftiga butiksexpansion, såsom tillgång till attraktiva butikslägen, förmånliga hyresvillkor och kompetent personal. Marknadsrelaterade risker som kan komma att påverka Swedol i större utsträckning inkluderar konjunktur- och marknadsutveckling samt förändringar i Bolagets position i förhållande till konkurrenter. För en närmare beskrivning av ovanstående och andra potentiella riskfaktorer, se sid 8 11 i föreliggande prospekt. notering av swedols aktier på omx nordiska börs Swedols aktie av serie B handlas sedan den 12 juni 2006 på First North. Aktiens kortnamn är SWOL B och en handelspost uppgår för närvarande till 100 aktier. Styrelsen för Swedol har beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier vid OMX Nordiska Börs. Noteringen genomförs mot bakgrund av Bolagets mycket positiva omsättnings- och resultatutveckling och förväntas medföra bättre förutsättningar för framtida värdeskapande genom möjlighet till ökat institutionellt ägande, ökat intresse och genomlysning av Bolaget och dess aktie bland analytiker och media, samt ökad kännedom om Swedol och dess varumärke bland allmänheten och kunder. Första dag för handel på OMX Nordiska Börs är planerad till den 12 juni I samband med en notering av Swedols aktier vid OMX Nordiska Börs kommer handelsposten att ändras till 200 aktier.

10 RISKFAKTORER Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Swedols framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolagets intäkter, resultat eller finansiella ställning. De skall inte heller ses som uttömmande utan utgör endast exemplifierande utgångspunkter. Beskrivningar av Swedols verksamhet och marknadsförutsättningar samt deras inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar. Sådana beskrivningar är till sin natur behäftade med osäkerhet som Swedol inte kan råda över, varför inga garantier kan lämnas att det som beskrivs i detta prospekt är korrekt eller kommer att inträffa. Swedol kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten, medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och investerare uppmanas därför att utöver den information som lämnas i detta prospekt göra sin egen bedömning av nedan angivna och andra potentiella riskfaktorer som skulle kunna ha betydelse för Swedols verksamhet och framtida utveckling. verksamhetsrelaterade RISKER Inköp och leverantörer Till följd av att omkring 32 procent av Swedols inköp sker från andra länder än Sverige kan Bolaget komma att påverkas av en rad faktorer som Bolaget har mycket liten eller ingen kontroll över, däribland oförutsedda förändringar i dessa länders politiska eller ekonomiska förhållanden samt förändringar i lagstiftningen med konsekvenser såsom handelsrestriktioner i form av ökade importtullar eller krav på import- eller exportlicenser. Det går inte att utesluta att Swedols verksamhet kan komma att påverkas negativt av denna typ av faktorer, varför det är av vikt att Bolaget har strategier för att snabbt kunna identifiera och agera på dessa risker för att minska den potentiella negativa effekten. Swedol eftersträvar hög flexibilitet i Bolagets inköpsfunktion. Beroendet av enskilda leverantörer är lågt och Bolaget har i allmänhet tillgång till alternativa leverantörer om problem med leveranser eller produktkvalitet skulle uppstå. För inköp av produkter som säljs under Bolagets egna varumärken och varunamn är Bolaget dock relativt beroende av ett par större leverantörer. Bolaget har totalt drygt 350 leverantörer. Under 2007 uppgick Bolagets totala inköpskostnader till cirka 410 MSEK, varav den enskilt största leverantören stod för omkring 6 procent. Hög etableringstakt Swedol har en tydlig tillväxtstrategi enligt vilken 6 7 nya butiker skall etableras varje år under de kommande tre åren. En kraftig expansion ställer stora krav på Bolaget i form av finansiella resurser, administrativa funktioner och organisation. Framgångsrik etablering av nya butiker är beroende av ett antal faktorer, såsom tillgång till lämpliga butikslägen, förmånliga villkor i hyresavtal avseende lokaler, att tidplanen för renovering, ombyggnation och inredning av nya butiker kan hållas samt att Bolaget kan anställa kompetent personal. Expansionen måste även ske på ett sådant sätt att den inte innebär väsentliga påfrestningar för den befintliga organisationen. Swedol har utvecklat en strukturerad och detaljerad butiksetableringsprocess som syftar till att göra etableringstiden för nya butiker så kort och effektiv som möjligt, samt har avgränsat en separat del av organisationen som ansvarar för nya butiksetableringar. För att möta det ökade behovet av lagerutrymme som expansionen föranleder har Swedol även under hösten 2007 flyttat centrallagret till Örebro. Den totala lagerytan i centrallagret uppgår till cirka kvadratmeter och kan utökas ytterligare vid behov. Det finns dock inga garantier för att Swedol fortsättningsvis kommer kunna finna attraktiva butikslägen, teckna fördelaktiga hyresavtal samt genomföra etable-

11 riskfaktorer ringsprocessen på sådant sätt att Bolagets tillväxtstrategi kan fullföljas inom uppsatta tidsramar. Sammantaget skulle detta kunna ha en negativ inverkan på Bolagets lönsamhet och ställning på marknaden. IT- och affärssystem Swedol använder sig av affärssystemet Jeeves för hantering av samtliga affärsprocesser i Bolaget. Affärssystemet administreras från en central server som finns på Swedols huvudkontor i Tyresö. Samtliga butiker samt centrallagret i Örebro är uppkopplade mot den centrala servern för registrering av bl a försäljning och lagerförändringar. För det fall en butik inte kan koppla upp sig mot den centrala servern kan försäljning under kortare perioder ske genom registrering i back-up-systemet, Mini-Jeeves. För det fall centrallagret i Örebro inte kan koppla upp sig mot den centrala servern förhindras all distribution under den tid uppkoppling ej kan ske. Swedol är således till stor del beroende av att Bolagets IT-system är välfungerande och anpassat till verksamheten samt att underhåll, uppgraderingar och support av IT-systemet sker vid behov. Ett längre avbrott skulle kunna ha stor negativ inverkan på Bolagets omsättning och resultat samt innebära ett minskat förtroende för Swedol med försämrad konkurrenskraft och ställning på marknaden som följd. MARKNADSRELATERADE RISKER Konjunktur och marknadsutveckling Efterfrågan på Swedols produkter är beroende av den generella konjunkturutvecklingen i Sverige genom faktorer såsom industrins investeringar och konsumenternas köpkraft. Den svenska ekonomin och detaljhandeln har under senare år haft en god tillväxt, men har under de senaste månaderna visat tecken på inbromsning. En minskad tillväxt i ekonomin i framtiden skulle kunna innebära en minskad efterfrågan på Swedols produkter och skulle därmed kunna ha en negativ inverkan på Swedols omsättning och resultat. Konkurrens Swedol är i egenskap av detaljhandelsföretag utsatt för betydande konkurrens. Swedols konkurrenter består av såväl lokala järnhandlare som nationella butikskedjor inriktade mot företags- eller privatkunder. Bolaget bedömer att konkurrensen är särskilt stor bland butikskedjor inriktade mot privatmarknaden, där faktorer såsom priser, produktsortiment och fördelaktiga butikslägen spelar en väsentlig roll och där Bolaget bedömer att det finns viss risk för överetablering. Swedol riktar sig främst till företagskunder. Omkring 20 procent av Bolagets kunder utgörs emellertid av privatkunder och Bolaget gör bedömningen att antalet privatkunder kommer att öka ytterligare under de kommande åren. Bolagets fokus på företagsmarknaden gör dock att Swedol bedömer att Bolaget är något mindre utsatt för konkurrensen bland butikskedjorna inriktade mot privatmarknaden. Det går ändå ej att utesluta att internationella aktörer som etablerar sig på den svenska marknaden, eller andra aktörer med större finansiella och andra resurser än Swedol, kan ha bättre förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar och således ta betydande marknadsandelar på bekostnad av Swedol. Ökad konkurrens kan även leda till en allmän prispress på marknaden. Detta kan leda till att Swedols konkurrensförmåga minskar, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Swedols omsättning och lönsamhet. legala risker Immateriella rättigheter Bolaget innehar de i Sverige registrerade varumärkena AmPro, Swedol, Tena och 4USE. Därutöver är BirkaTools skyddat såsom ett figurmärke i Sverige. Bolaget använder sig även av varunamnen Kress, Dupli-Color, Horn, Tiger, Hondara och Colt, som inte är registrerade varumärken. Colt och Hondara har inte kunnat varumärkesskyddas då det förelåg hinder för registrering. Övriga varunamn är varumärkesregistrerade av annan. Det kan inte uteslutas att Bolaget genom användningen av dessa varunamn kan göra sig skyldigt till varumärkesintrång, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets omsättning och resultat. Den faktiska risken bedöms dock vara begränsad. Swedol har ej varit föremål för anklagelser om intrång i tredje mans immateriella rättigheter och Bolaget har ingen kännedom om intrång från tredje man i Bolagets immateriella rättigheter. För ytterligare information, se "Legala frågor och ytterligare information" på sid i föreliggande prospekt. Tvister Bolaget har mottagit ett krav på ersättning för en såld produkt som påstås ha förorsakat skada. Bolagets försäkringsbolag har informerats om kravet. Ärendet är ännu ej avgjort. För ytterligare information, se "Legala frågor och ytterligare information" på sid i föreliggande prospekt.

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL Sammanfattning 2007 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 10 Marknadsföring 15 Produkter 17 Inköp,

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

1) Av 1,34 kr år 2005, avser 0,20 kr resultat från andelar i avyttrat respektive fusionerat dotterbolag

1) Av 1,34 kr år 2005, avser 0,20 kr resultat från andelar i avyttrat respektive fusionerat dotterbolag Försäljningen ökade med 35% till 528 Mkr (392 Mkr) Butiksförsäljningen ökade med 61% till 352 Mkr (219 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 40% till 67,9 Mkr (48,3 Mkr) Vinsten per aktie efter schablonskatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2008 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 11 Marknadsföring 16 Produkter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

1989 Bolaget uppför kontor och egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt 1 600 kvadratmeter.

1989 Bolaget uppför kontor och egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt 1 600 kvadratmeter. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll SAMMANFATTNING 2009 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 10 Produkter och varumärken 12 Försäljningskanaler 16

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal:

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31 Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Försäljningen ökade med 28 procent Rörelseresultatet ökade med 66 procent Rörelsemarginalen var 15,0 procent Nya butiker

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer