UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU"

Transkript

1

2

3

4

5 Umeå studentkår Biblioteksgränd Umeå Tel: Beslutsuppföljning UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Augusti Beslut: Avtal med NH om täckning av skuld i syfte att upprätthålla verksamhet under mottagning. Val: Elin Jonsson som ersättare i Juridiskt Forum. September Beslut: Ärende av brådskande karaktär. Prishöjning för baskort från 100:- till 130:-. Nominering: Linus Lundström, Cecilia Wagenius och Anders Berglund som ledamöter i Kårhuset Pålebacken AB:s styrelse. Stefan Brattlöf Sidan 1 av 1

6 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Kåren som hyresvärd: Umeå studentkår har skrivit ett avtal med Instrumentteknik AB rörande en fastighet på Storgatan 7A. Denna har använts som kontorslandskap men lokalerna står nu tomma. Lokalen ska renoveras och utrustas med ytterligare toaletter, duschar och ett utbyggt kök och kommer sedan att fungera som tio studentrum med tillgång till gemensamhetsytor. Dessa kommer US hyra ut. Kårhuset: Lokalerna är delvis renoverade. Ljud och ljusutrustning är införskaffad och installerad. Konceptidén är utvecklad till att bli mer av ett eventställe där externa aktörer ofta kommer att stå för verksamheten, detta för att minska personalbehovet från Kårhusets sida. EPP och andra studentdrivna aktiviteter är dock tänkta att handhas av Kårhuset. Den sjätte september skedde de första eventen på Kårhuset i form av sittningar. Under närmaste tiden kommer en hel del dylika tillställningar att äga rum. Vår förhoppning är att den första öppna nattklubbskvällen kommer att ske den 27:e september. Det har varit strul med alkoholtillstånd som dragit ut på tiden. Nationernas Hus/Alkoholfritt nattöppet alternativ: NH kontaktade kåren med akuta problem av främst ekonomisk karaktär i början av hösten. Kåren har hjälpt dem att kunna genomföra mottagningskvällarna, men då NH:s skulder trots det kommer vara för stora kommer med största sannolikhet klubben att förklaras i konkurs eller på annat sätt avvecklas efter ett avslutningsevent den 20:e september. Kåren har dock tagit upp trådarna från tidigare års diskussioner om ett nattöppet alkoholfritt alternativ på campusområdet och undersöker möjligheten att förlägga det till de lokaler NH idag disponerar över. I skrivande stund har konceptidé med förfrågan om hjälp till finansiering gått ut till ett relativt stort antal presumtiva samarbetspartners där förhoppningen är att universitetet vill gå in som huvudsponsor. Klassrumsbesök: I ett led av kårens vilja att synas mer bland studenterna har presidiet tillsammans utbildningsbevakare haft som ambition att besöka alla nya programstudenter inom vårt verksamhetsområde. Varje delegation har åtminstone bestått av en presidial och den utbildningsbevakare som hör till den utbildning vi besökt. Försäljning av medlemskap: I samma anda har vi i presidiet också stått ute på campusområdet på kvällarna under mottagningen och sålt medlemskap och korv och pratat studentliv med personer som gått förbi. Totalt 7 (?) sådana kvällar har genomförts. Konsthögskolan: Vi har haft ett möte med WHB (kårens programförening på Konsthögskolan) rörande de problem som funnits där nere under våren och även haft en diskussion om hur kåren kan hjälpa dem tydligare i framtiden. SFcS: Ett besök på vår kårsektion i Skellefteå har genomförts där bland annat give-aways, medlemsvärvarkort och informationsmaterial från kåren överlämnades. Vi pratade även om möjligheter till besök från SFcS nere i Umeå eller från studenter i Umeå uppe i Skellefteå framöver under verksamhetsåret. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 4

7 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Gutbev: Studentfallsskrivelsen; Skrivelsen har tagits emot positivt av universitetet. Fakulteterna ska lämna remissvar under veckan. Studentrepresentation; Arbete med att se över studentrepresentation inom US ska påbörjas på institutionsnivå. Tillökning; under detta verksamhetsår kommer även UMS sitta med i Gutbev något de ej hade tid med föregående verksamhetsår. Anders F: Möte har hållits med Anders Fällström och studentcentrum. USSR: Tentamensreglerna: Ett testprojekt gällande tentamensanmälningar kommer ske, förhoppningsvis under hösten. I detta kommer studenterna själva kunna anmäla sig till tentamensskrivning genom Ladok. Salstentamen; Vi har gått igenom de synpunkter som vi samlat in från studenter angående problem man stött på vid salstentamen. Vid nästa möte ska förhoppningsvis någon från skrivningsbevakningen finnas med under mötet för att ge oss bättre insyn i deras praktiska arbete. Förhoppningen är att vi ska kunna läsa ut var förbättringar kan ske. Regelsamlingen; Regelsamlingen togs bort under sommaren, detta pga att det upplevts som ett dubbelarbete för de som reviderar denna efter att regelverket har reviderats. Kårerna upplever att det nya systemet snarare försvårar än underlättar för studenter att hitta det de söker. Anders Fältström ska ta detta vidare och återkomma. UKÄ:s utvärderingar: Diskussion förs angående vilka möjligheter ett lärosäte har att klaga på UKÄ s utvärderingar. Handläggningen av bristande kvalitet: Anders Fällström informerar om den pågående processen med handläggningen av bristande kvalitet. Lärosätet har ett år på sig att åtgärda bristerna. Eftersom det ska vara ett rektorsbeslut på åtgärderna så krävs det mer tid än tidigare tänkt för att man på central nivå ska hinna godkänna skrivelserna. Efter UKÄs granskningar har vi fler utbildningar som erhållit bristande (11) än de som erhållit mycket hög (10) kvalitet. Det ska genomföras bland annat ett seminarium med några av de utbildningar som erhållit mycket hög kvalitet den 3 oktober för att se hur de arbetar med frågor som berör utbildningens kvalité. Internationella studenter: Vi har påbörjat att arbeta med att se över behovet för ett nätverk för de internationella studenterna, detta för att kunna stötta dem tydligare gällande deras rättigheter och även de specifika problemen just denna studentgrupp kan tänkas hamna inför. Relationer: Sektionerna & föreningarna: Arbete med att bygga upp och stärka relationen till sektionerna har initierats. Samtliga sektioner ska ha en kontaktperson i presidiet framöver. En lunch mellan presidiet och sektionsordförandena planeras in till onsdagen den 18e september. Diverse utbildningar genom oss och Folkuniversitetet kommer erbjudas under terminen för att stärka föreningarna och sektionerna (t.ex. kassörs- och ordförandeutbildningar). Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 4

8 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Studenter med barn: Återuppstartandet av projektet Studenter med barn : Arbetat fram en broschyr med information om till exempel föräldraförsäkring, jämställdhetsbonus och studiemedel vid vård av sjukt barn. Tagit kontakt med studenter Besökt Ålidhems öppna förskola Könsneutrala toaletter: Startat en utredning för att könsneutralisera toaletter: helt enkelt att ta bort skyltarna för dam- och herrtoaletter. Det finns ingen anledning att ha könsseparata toaletter då det inte är någon skillnad på dam- och herrtoaletterna. Det är dessutom väldigt besvärande för de som inte är cispersoner. Mottagning Reviderat kårens mottagningsmaterial i syfte att ta bort nedlåtande språkbruk Uppföljning av incidenter Retentionsgruppen: Fokus på mottagningen, speciellt den mediala uppståndelsen. Kommer ha ett möte med Studenthälsan samt akutchefen för att reda ut situationen. Internationella studenter: Då International Housing Office har bristfälliga öppettider under mottagningen har jag hjälpt nyanlända studenter genom att hämta ut deras nyckel samt guida dem. Remissvar: Arbetat med remissen Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer inom ramen för Rådet för lika villkor. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 3 av 4

9 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Inventering av toalettpratare: I början av terminen skedde en inventering av hur många toalettpratare som finns tillgängliga. Just nu finns det ungefär 150 uppsatta men skulle det dras till sin spets går det att komma upp i ungefär 250 st. Välkomstmässsa: 5e september skedde höstens välkomstmässa. US huserade Länsförsäkringar, Wasaline, Synsam, Academic Work, Bussgods, Solidar och Folkuniversitetet på vår monterplats. Vi spred även information om kåren samt sålde kårleg. Mecenat hade en buss uppställd vid Vågspel, där spred vi information om Kårhuset samt sålde kårleg. Räkmacka HT13: Har varit med och tagit fram studentrepresentanter till terminens första Räkmacka, eventet riktar sig mot studenter inom miljö och hälsoskydd, bioteknik och life science. Konstrundvandring på campus: Vi har anordnat en konstrundvandring med hjälp av Ann Chatrine från Konstvetenskap för att sprida kunskap om de olika konstverken som finns på campus. Go-kart tävling: Vi har spikat det sista inför gokart tävlingen som äger rum 5e oktober där vi har tänkt att 9 lag om 5 personer kan delta för 200kr per person. Priser sponsras av Wasaline och Star Audio. Om vädret tillåter och det blir nog med lag tror vi att det kommer bli ett bra event. Sociala medier: Vi har försökt att vara mer aktiv inom socialamedier och synas mer på Facebook. Vi har även startat ett konto på Instagram, detta har vi även marknadsfört via affischer på campus. Externa relationer: Det har blivit klart att vi kan ta emot skicka bussgods via expeditionen på US, kårmedlemmar erhåller en rabatt på skickat gods. Företaget Fest i Umeå kommer att erbjuda US medlemmar rabatterat biljettpriset vid en kommande pubcrawl som sker i centrum. Czech beer house festival Umeå erbjuder US medlemmar rabatterat pris på kalla rätter. Wasaline erbjuder rabatterat pris till US medlemmar på en resa till Finland och tillbaka. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 4 av 4

10 FRÅN KÅRFINANISERING TILL UNIVERSITETSAVTAL: BALANS PÅ SLAK LINA SAMMANFATTNING KÅRMEDIA UMEÅ/VERTEX AVTALSPERIODEN 1 JULI JUNI 2013

11 Vertex är en manick som skriver om allt möjligt som rör studentliv och utbildningsfrågor i Umeå universitets närhet och periferi. VERTEX EN KORT BAKGRUND n Första numret utkom Webbtidning sedan n Fram till år 2000 var Vertex en verksamhetsgren inom Umeå studentkår bildades handelsbolaget Kårmedia Umeå av US och NTK. Kårmedia, med egen styrelse (vald av kårerna), övertog utgivningen av tidningen. n Handelsbolaget ombildades hösten 2010, som en följd av kårobligatorieavvecklandet, till aktiebolag. n Vertex ska enligt policyn kritiskt granska de verksamheter och aktörer som påverkar studenternas situation rörande såväl utbildning som fritid, belysa kårernas och studentföreningarnas verksamheter, informera, engagera och roa sina läsare samt vara en arena för debatt. n På redaktionen arbetar idag en chefredaktör och ansvarig utgivare (100%) och en reporter (50%). Ett 20-tal studenter medverkar också som frilansmedarbetare varje nummer (fotograferar, skriver, ritar serier, korrekturläser). n Vertex utkommer med 9 nummer per år. Vertex.nu uppdateras löpande.

12 AVTALSPERIODEN : SPALTMETRAR OCH PLANTSKOLA Samtidigt som ekonomin varit kärv se fortsättningen har Vertex/Kårmedia uträttat en del under avtalsperioden Om man begränsar sig till det mest konkreta kan följande nämnas: inser snabbt att Vertex nya webbtidning har premiär i samma n Vertex har utkommit med 27 nummer under avtalsperioden. Dessa har sammalagt innehållit 820 tidningssidor, varav 480 varit fyllda med redaktionellt material. Det innebär 589,4 spaltmeter med nyhetsartiklar, foton, notiser, debattinlägg, krönikor, serier Skit i det här nu! Får jag istället be dig att flytta blicken ett par och reportage som på olika decimeter åt sätt vänster? speglat Just det, till sidan eller 2. Kolla där granskat och du utbildningsfrågor och studentliv i Umeå veva som detta universitets nummer av papperstidningen närhet kommer ut. och periferi. Ingen jättesensation, kan tyckas, men den som tagit del av den förra versionen (när den inte ruttnat i offline-limbo) förstår nog att vi är rätt euforiska. Det känns kort sagt väldigt bra att nu ha en webbtidning som funkar och gör skäl för namnet. n Tekniska problem kombinerat med bristande bemanning gjorde att För att fira detta lassar vi ut en massa biobiljetter bland dem som kollar in underverket (och hittar tävlingen:-). webbtidningen gick på sparlåga och ibland låg nere nästan hela Sen hoppas vi förstås att du återkommer, läser, kommenterar, skickar in bilder och videosnuttar och har dig, så att verksamhetsåret 2011/12. webbtidningen Men blir våren det levande forum 2012 vi hoppas togs på. Där hittar en helt ny webb du material och artiklar som inte finns i papperstidningen fram, med nytt upplägg men och även texter baserad från tidningen på som du nytt gärna får publiceringsverktyg. tycka till om. För att markera nystarten denna höst har vi också stuvat om Nya vertex.nu hade premiär i papperstidningen, vid bland terminsstarten annat för att åstadkomma den hösten växelverkan mellan papper och webb som är målet. Får jag till exempel be dig att flytta blicken en decimeter åt vänster? Men vad är nu Vertex för konstig grej? undrar kanske du som är ny. Det är en manick som skriver om allt möjligt som n Vertex fungerar också en plantskola, vilket lokala medier rör studentliv och utbildningsfrågor i Umeå universitets närhet och periferi. Tipsa oss gärna! Använd webben! Tyck till! Tack! uppmärksammade när Vertex firade 50-årsjubileum i januari Både journaliststudenter och andra studenter kan här, under handledning, prova att jobba i skarpt läge, och flera som tagit sina första steg på Vertex har sedan fortsatt inom journalistiken. n Under avtalsperioden har 48 olika studenter frilansat som skribenter, fotografer, serietecknare och korrekturläsare. Några har skickat in bidrag någon enstaka gång, andra har varit fasta medarbetare. I redaktionsrutan på sidan 3 i tidningen presenteras i varje nummer en av frilansmedarbetarna med bild och kort text. Noteras kan att det varit ett nytt ansikte där i varje nummer under avtalsperiodens 27 utgåvor ingen har presenterats två gånger. FRAMTIDSVISIONER Många visioner finns, både vad gäller att utveckla pappers- och webbtidningen och integrationen däremellan och att stärka Vertex som studenternas naturliga kommunikationscentral vad gäller lokala universitetsnyheter och debatt. Ett problem vad gäller utvecklingsarbetet är dock de knappa resurserna. I tidernas begynnelse det vill säga i I slutet av 1990-talet bryter sig Umeå mitten av 1900-talet var Umeå en naturvetar- och teknologkår, ntk, och ganska udda studieort, en stad där Medicinska studentkåren ur Umeå studentkår, us. Som en följd av kårdel- vintrarna var långa och befolkningen gles. Högskoleutbildningarna i Umeå ningen bildas år 2000 Kårmedia Umeå, startade med tjugo tandläkarstudenter i slutet av 1950-talet, några år se- Vertex. Bolaget ägs i nuläget gemen- det handelsbolag som sedan dess ger ut nare tillkom den medicinska föreningen och kort därefter Umeå samt av us och ntk. studentkår. Ett år senare, 1960 startades Vertex, Ett friskt och livskraftigt leumsåret med en fest med mat och inleds jubi- språkrör för studentkåren, stod det i underhållning av bland annat umebandet Plan a Revolution. Bland gäs- första numret. Vertex är med sina 50 år faktiskt äldre än Umeå universitet, terna märks gamla och nuvarande som invigdes officiellt först Där finns också information från kåren, efterlysningar av personer, bortdentkårs- och universitetsfolk och så frilansmedarbetare, redaktion, stu- som betyder hjässa, tappade saker och till och med en klart ett rejält gäng studenter med krön eller virvel vann i en namnpristävling mot konkurrerande förslag 1968 är tidningen uppenbart större. re på baksidan av tidningen... dödsannons. gratis entré för den som tittar närma- som Utposten, Symbios och Amalgam Universitetet har nu 6000 studenter och gamla spetsar. Det första numret och Christer Ternrud blir Vertex först har vuxit recenseras i flera dagstidningar. Västerbottens Kuriren skriver att Vertex är skriver om grekiska studenters situastudenter som målgrupp till en av Sve- fast anställda journalist. Tidningen från liten kårtidning med tandläkar- tryckt på glättat papper och med en tion, skulpturen Norra Skenet, bostadsbristen och mycket mer. stående från kårinflytande och med en riges större studenttidningar, mer fri- imponerande annonsmängd. Dagens nyheter noterar roat att redaktören mer heterogen studentgrupp som läsare. På senare tid har webbtidningen har Skidspåret som adress. är Umeå studentkår mycket politisk. Engagemanget genomsyrar hela Umeå och läsas i ett par webbkiosker på campus. vertex.nu fått en nystart och kan nu håller till i kårhuset Scharinska Villan och tidningen innehåller artiklar som ska in- Det märks tydligt i Vertex. V ertex att ta flera steg för att fortsätta rör sig långt utanför landets gränser. Under jubileumsåret kommer tressera en tandläkarstudent tandläkarskämt och odontologiska texter. Karlssons penna tidningen en egen Under 80-talet ger redaktören Benny utvecklas, säger Bertil Janson. röst.

13 FRÅN KÅRFINANSIERING TILL UNIVERSITETSAVTAL Innan kårobligatoriet avvecklades 1 juli 2010 finansierade US och NTK Kårmedia/Vertex dels via ett prenumerationsbidrag, dels genom att i varje nummer betala för ett antal kårsidor. I samband med kårobligatoriets avvecklande övertog Umu den tidigare kårfinansieringen, formaliserat genom Avtal om ersättning för media. Kårmedia/Vertex exterma finansering krympte i och med detta ihop rejält. n Extern finansiering via studentkårer resp. Umu tkr / / / / / / Kårer, pren-bidrag Kårer, kårsidor Umu, enligt avtal Genomsnitt kårfinansiering: kr/ år. Genomsnitt Umu-avtal: kr/år.

14 EN NATIONELL JÄMFÖRELSE 2011 gjorde Kårmedia/Vertex en utredning om nivåerna på universitetens stöd till några större studenttidningar i landet. Anledningen var främst att nivån på Umu:s mediaavtal ang Vertex inte fullt ut motsvarade nivån på det stöd kårerna stod för åren innan obligatorieavvecklandet n Universitetens stöd till studenttidningar (2011): 2000 tkr STHLMS UNIV. TILL GAUDEAMEUS GÖTEBORGS UNIV. TILL SPIONEN UPPSALA UNIV. TILL ERGO LUNDS UNIV. TILL LUNDAGÅRD UMU TILL VERTEX Stockholms universitet till Gaudeamus: per utgåva (8 nr/år): Göteborgs univ till Götheborgske spionen: per utgåva (8 nr/år): Uppsala universitet till Ergo (*se fotnot nedan) per utgåva (12nr/år): Lunds universitet till Lundagård: per utgåva (9 nr/år): Umeå universitet till Vertex per utgåva (9 nr/år): kr/år kr/utgåva kr/år kr/utgåva kr/år kr/utgåva kr/år kr/utgåva kr/år kr/utgåva Vad gäller universitetsstöd per tryckt exemplar av studenttidningarna är det svårare att få fram exakta siffror (svårt att få tillgång till samtliga upplagesiffror för 2010/2011). Men klart är att Göteborgs universitet ligger högst med 6,43 kr/tryckt exemplar av Spionen, följt av Stockholms universitet, med 5,92 kr/tryckt exemplar av Gadden. Umeå universitet ger ca 3,70 kr/ tryckt exemplar av Vertex. * Uppsala universitet ger hela sin stödsumma till Uppsala studentkår, som i sin tur fördelar den vidare till bl.a. Ergo om t.ex. annonsintäkterna sviktar kan kåren alltså tilldela Ergo en större andel av universitetspengarna.

15 ANNONSINTÄKTER & RESULTAT Samtidigt som den externa finansieringen krympt i och med Umu-avtalet har annonsintäkterna, Vertex huvudsakliga intäktskälla, varierat under perioden, med en märkbar nedgång Annonsintäkterna stannande då på ca kr/verksamhetsår. I genomsnitt har annonsintäkterna legat på bra precis kronor/år under perioden En viss uppgång vad gäller annonsintäkter från 2011 har inte fått resultatet att stabiliseras, då den externa finansieringen samtidigt varit lägre än tidigare. Resultatet för 12/13 är av naturliga skäl ej klart. En prognos visar på ett minus runt kr. n Resultat Kårmedia Umeå/Vertex (prognos för 2012/2013) tkr Umu-avtal fr.o.m 1 juli 2010? 2007/ / / / / /13

16 SPARPAKET OCH KRISÅTGÄRDER De knappa ekonomiska villkoren under avtalsperioden har föranlett Kårmedia/Vertex att vidta en rad åtgärder för att undvika minusresultat av ohanterlig storlek. Av åtgärderna kan till exempel dessa nämnas: n 21 september 2010 ombildas Kårmedia Umeå HB till Aktiebolag. Detta för att minska ägarkårernas ekonomiska risk i händelse av större minusresultat för Kårmedia. US och NTK går in med ett aktiekapital på kronor vardera, totalt kronor. n För att få bukt med vikande annonsintäkter läggs all annonsförsäljning ut på ett lokalt mediebolag från och med 1 januari Vertex annonskonsulent slutar sin tjänst på tidningen och blir istället anställd av mediebolaget. n 22 november 2010 beslutar Kårmedias styrelse att bemanningen på Vertex redaktion ska halveras under perioden 1 februari 30 juni Chefredaktören arbetar under perioden 50%, reportern 25 %. Färre bidrag från frilansmedarbetare och färre sidor i tidningen ingår också i sparpaketet. Verksamhetsåret 2010/2011, det första under Umu-avtalet, slutar ändå med ett minusresultat på kronor. n Vertex redaktion flyttar till mindre lokaler 1 september n Likviditeten är ett orosmoment Kårmedias styrelse äskar därför om ett aktiägartillskott från US och NTK, som den 17 februari 2012 går in med kr vardera, totalt kronor. n Åtgärder och sparpaket under avtalsperioden, tidsaxel: Aktieägartillskott US-NTK kr Sparpaket, bl.a. halverad bemanning på redaktionen Annonsförsäljning läggs ut, annonskonsulent slutar HB blir AB Mindre lokaler 1 juli juli juli juli 2013

17 JUSTERAD NIVÅ I UMU-AVTALET Mot bakgrund av detta anser kårerna och Kårmedia att det finns skäl att justera ersättningsnivån i avtalet för perioden 1 juli juni 2016, så att Vertex kan ges ut med bibehållen kvalitet och få förnyad kraft i utvecklingsarbetet vilket är omöjligt med återkommande sparpaket enligt ovan. Med en miniminivå på kronor årligen blir bolaget Kårmedia och därmed studenttidningen Vertex mycket sårbar, inte minst när annonskonjunkturen sviktar, vilket den gör med jämna mellanrum. Ett första höstterminsnummer som genererar i annonsintäkter istället för kr innebär omedelbart ett problem för hela verksamhetsåret. Att den externa finansieringen minskat från i genomsnitt 670 tkr/år (via kårerna) till 500 tkr/år (via Umu) har sammanfattningsvis inneburit konkreta begränsningar för Kårmedia/Vertex verksamhet under treårsperioden. Sparpaket och neddragningar har hämmat utvecklingskraften, och nysatsningar på Vertex papperstidning och webb har varit svåra att genomföra, då fokus främst hamnat på att undvika stora minusresultat. Från kårernas och Kårmedias sida är det alltså av största vikt att ersättningsnivån i avtalet höjs. En justerad nivå kan förslagsvis åstadkommas på två sätt: n En omförhandling enligt punkt 6 i Avtal om ersättning för media. Ersättningsnivån justeras uppåt. Från kårernas sida skulle en önskvärd nivå ligga på kr årligen. Detta för att återgå till tidigare nivårer på den externa finansieringen och samtidigt ge ett visst ekonomiskt utrymme för utveckling av Vertex på papper och webb. eller n Ett kompletterande avtal med Umu om distribution av Vertex till umu-anställda/alumner/elever i gymnasieskolors avgångsklasser. Det sista som ett sätt att väcka intresse för och underlätta rekrytering till Umeå universitet. Kårmedia kan presentera förslag om intresse finns. Vi hoppas att diskussioner kring detta kan utmynna i en överenskommelse som innebär en mindre ekonomiskt instabil situation för Kårmedia/Vertex.

18 ÄGARKÅRERNA OCH KÅRMEDIA ETT FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN OM KÅRMEDIA UMEÅ/VERTEX, UNIVERSITETSAVTALET OCH US OCH NTK:S ROLL UNDER PERIODEN

19 n n Tanken att när som helst kunna dra iväg lugnar mig, det finns något renande i att börja om och lämna det gamla. Sedan 1 juli 2012 har Fanny Eriksson haft ordförandeposten i Umeå studentkår och Helena Dahlberg i Umeå naturvetar- och teknologkår (ntk). Båda kårerna har ansökt om och beviljats kårstatus, ntk firar 15 år i maj och Umeå studentkår har synts flitigt i medierna i frågor som rört allt från Scharinska och Kårhuset till den kritiserade valsäkerheten i samband med årets kårval. Snart ska ordförandena lämna över till sina efterträdare. Vertex bad Fanny Eriksson och Helena Dahlberg att sammanfatta kåråret. fanny: Det har varit överraskande mycket studiesocialt arbete under året, med Scharinska, Corona och Kårhuset som tagit mycket tid. Det har varit kul och utvecklande och vi har fått mycket gjort som syns utåt. helena: Det har varit lärorikt och spännande. Det har varit så mycket som hänt i år som inte hör till vanligheterna. Ansökan om kårstatus, avtal som ska förnyas och så fyller vi 15 i år. fanny: Ibland har man känt sig ute på djupt vatten när man förväntas vara insatt i frågor man tidigare inte kunde. Det blev tydligt när vi jobbade med Kårhuset. Helt plötsligt skulle man kunna svara på frågor om nattliv och klubbar, vilket var ganska jobbigt, men vi har hjälpt varandra på ett bra sätt i korridoren. helena: Att gå hem och att inse att man inte hinner göra allt på en dag. Det har blivit bättre, men ändå inte ovanligt med en till två timmars övertid. fanny: Kårhuset. Det blev ett tråkigt efterspel med Coronas konkurs, men jag är otroligt nöjd med att vi inrättade ett kårhus redan i år. helena: Vi har fått mycket och bra gensvar från studenter i våra undersökningar. Till exempel har vi undersökt vad studenterna kände till om sina rättigheter och vad de tycker om de nya tentamensreglerna. fanny: Inte riktigt. Jag önskar jag hade kunnat arbeta mer med den stora omorganisationen av kåren som vi talade om i början av höstterminen. Men det har hänt så mycket att omprioriteringar fick göras allt eftersom. helena: Alla viktiga saker har hunnits med, som att revidera en mängd dokument, förnya avtal och ansöka om kårstatus. Vi har fått mycket och bra gensvar från studenter STUDENTTIDNINGEN VERTEX n Första numret utkom Webbtidning sedan n Fram till år 2000 var Vertex en verksamhetsgren inom Umeå studentkår bildades handelsbolaget Kårmedia Umeå av US och NTK. Kårmedia, med egen styrelse (vald av kårerna), övertog utgivningen av tidningen. n Handelsbolaget ombildades hösten 2010, som en följd av kårobligatorieavvecklandet, till aktiebolag. n Vertex ska enligt policyn kritiskt granska de verksamheter och aktörer som påverkar studenternas situation rörande såväl utbildning som fritid, belysa kårernas och studentföreningarnas verksamheter, informera, engagera och roa sina läsare samt vara en arena för debatt. n På redaktionen arbetar idag en chefredaktör och ansvarig utgivare (100%) och en reporter (50%). Ett 20-tal studenter medverkar också som frilansmedarbetare varje nummer (fotograferar, skriver, ritar serier, korrekturläser). n Vertex utkommer med 9 nummer per år. Vertex.nu uppdateras löpande.

20 KORT OM KÅRERNAS AVTAL MED UMEÅ UNIVERSITET Umeå universitet ersätter sedan 1 juli 2010 Kårmedia/Vertex (KMU) med kr/år. Detta i enlighet med det Avtal om ersättning för media som i juni 2010 tecknades mellan Umu och US och NTK (i deras egenskap av KMU:s ägare). Avtalet kom till strax innan kårobligatiorieavvecklandet 2010, då US och NTK befarade en ekonomiskt mer osäker tillvaro och därför förhandlade fram avtalet med Umu. Tanken med detta var att trygga Vertex utgivning, men utan de prenumerationsbidrag som ägarkårerna tidigare betalt. I praktiken tog då Umu över den externa finansieringen av KMU. I och med Umu-avtalet upphörde all form av ersättning från kårerna till KMU. Inte bara prenumerationsbidragen upphörde, utan även den ersättning för kårsidor som kårerna tidigare betalt till KMU (motsvarande halva ordinarie annonspriset). Hur detta påverkade KMU:s externa finansiering framgår av diagrammet. n Extern finansiering via studentkårer resp. Umu tkr / / / / / / Kårer, pren-bidrag Kårer, kårsidor Umu, enligt avtal Genomsnitt kårfinansiering: kr/ år. Genomsnitt Umu-avtal: kr/år.

21 KÅRERNAS FINANSIERING Vad gäller kårfinansieringen innan obligatorieavecklandet kan man notera att US respektive NTK under treårsperioden innan Umu-avtalet tecknades (och tidigare) betalade i genomsnitt kr/år vardera för sina kårsidor i Vertex. Till detta kom prenumerationsbidragen, 3,75 kr/kårmedlem och exemplar, som innebar att US i genomsnitt betalade ca kr/år och NTK kr/år till KMU. (Denna ersättningsmodell gällde från det att Kårmedia Umeå bildades år 2000 fram till att 500 Umu-avtalet tog vid 2010) I genomsnitt betalade US ca kr/år till KMU och NTK ca kr/år. Totalt innebar detta för Kårmedia Vertex en extern finansiering (vid sidan av annonsintäkterna) på i genomsnitt ca kr/år. Att Umu-avtalets nivå på kr/år innebar en kännbar förändring behöver kanske inte sägas. Hur Kårmedia/Vertex hanterat de knappa ekonomiska villkoren efter obligatorieavvecklandet framgår av bilagan Från kårfinansiering till universitetsavtal: Balans på slak lina, sid 6-7. Det ska noteras att ägarkårerna hjälpt till när det kärvat under avtalsperioden. Förutom aktiekapitalet på kr/kår när aktiebolaget bildades 2010 har man också skjutit till kr/kår i aktieägartillskott i februari n Kårernas finansiering, , i genomsnitt/år 500 tkr US NTK [Aktiekapital till KMU AB] [Aktieägartillskottl 2007/ / / / / /13

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011/2012

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011/2012 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011/2012 Verksamhetsledning Ett år efter kårobligatoriets avskaffande står fortfarande stark i det studentfackliga arbetet men många utmaningar finns ändå inför det nya verksamhetsåret.

Läs mer

INNEHÅLL ... 12 ... 6 ... 15 ... 18... 20... 21... 29 ... 34... 35... 37

INNEHÅLL ... 12 ... 6 ... 15 ... 18... 20... 21... 29 ... 34... 35... 37 Styrdokument Linus Lundström Kårordförande Handlingsplanen är kårstyrelsens arbetsdokument, där samtliga områden som berörs i verksamhetsplanen ska omsättas i projektform för att stärka transparensen av

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

Övergripande... 2. Deltagande och studentinflytande... 5. Information... 6. Arbetsmarknad... 8. Externa relationer... 9. Bostäder...

Övergripande... 2. Deltagande och studentinflytande... 5. Information... 6. Arbetsmarknad... 8. Externa relationer... 9. Bostäder... 2011/2012 en beskriver kårstyrelsens arbete med att leva upp till Verksamhetsplanen som tas varje år. Den är nödvändig för att öka transparensen i kårens verksamhet och vara ett tydligt verktyg för medlemmar

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-12-05 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Oktober Nominering: Ulrika Haake som inspektor för Umeå studentkår Val:

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 12/13 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Presidiet informerar. Information Åsa Zetterberg Kårordförande 2012-05-14

Presidiet informerar. Information Åsa Zetterberg Kårordförande 2012-05-14 Information 2012-05-14 Presidiet informerar Medlemsvärvning: Vi har idag (27 april) 5679 medlemmar, vilket är fler än i fjol vid samma tid. Det ser ut som att vi kommer snitta högre anslutningsgrad än

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Verksamhetsplan Umeå studentkår 2007-2008

Verksamhetsplan Umeå studentkår 2007-2008 Umeå Studentkår Umeå Bilaga 1 2007-09-12 Verksamhetsplan Umeå studentkår 2007-2008 Umeå studentkår står inför ett verksamhetsår med många utmanande och viktiga uppgifter. Hela studentvärlden och studentinflytandet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 10/11 : Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Datum: 2010-09-22

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Information 2012-05-14 Presidiet informerar Medlemsvärvning: Vi har den 27 april 5679 medlemmar, vilket är fler än i fjol vid samma tid. Det ser ut som att vi kommer snitta högre anslutningsgrad än förgående

Läs mer

Synas mot studenterna

Synas mot studenterna Synas mot studenterna Synas mot studenterna och övriga samhället. Öka medvetenheten om hela studentkåren och dess resurser. Öka valdeltagandet. Visa rättigheter och möjligheter till påverkan. Synas i media

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11 PÅVERKANSDOKUMENT för Samverkande Studenter 10/11 Framtaget på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Halmstad 8-10/12-2006 Reviderat på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Ronneby 7-9/12-2007 Reviderat

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

... 16... 8... 9... 12

... 16... 8... 9... 12 ... 6... 6... 6... 8... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 10... 10... 10... 11... 11... 12... 12... 12... 13... 13... 13... 14... 14... 14... 14... 15... 15... 15... 16 Sidan 2 av 54 ... 17... 17... 17...

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad Studentekonomi på Högskolan Kristianstad - En rapport från Kristianstad Studentkår Amanda Lindborg Sofie Forss 1 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Underlag... 3 Resultat och Analys... 4 Huvudsaklig

Läs mer

Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011

Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011 1. Vilken termin läser du? Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011 2. Är du medlem vid JF idag? Besvarad av 137 st. Ja: 131 Nej: 6 3. Om du svarade ja på fråga 1: Tycker du

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-01-27 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Februari Mars Remissvar: Tre blir två två nya myndigheter inom utbildningsområdet Remissvar:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Val av: a) Firmatecknare

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Val av: a) Firmatecknare Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.1 14/15 : Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-06-13

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Handlingsplan för Umeå studentkår verksamhetsåret 2007/2008

Handlingsplan för Umeå studentkår verksamhetsåret 2007/2008 Umeå studentkår Mattias Sehlstedt Organisationsutveckling Vice ordförande tel: 070-686 9011 vice@ umeastudentkar.se Beslutsunderlag bilaga 2 2007-09-21 Handlingsplan för Umeå studentkår verksamhetsåret

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.5 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2010-12-15

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Nationslivet i Linköping och Umeå

Nationslivet i Linköping och Umeå Nationslivet i Linköping och Umeå Kan trenden brytas? Thomas Michanek, 1Q Emeritus, Wermlands Nation, Linköping Hanna-Marie Harr, Qurator Magnifica, Nationernas Förbund, Umeå En svensk jämförelse Linköping

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Studiesociala frågor

Studiesociala frågor Studiesociala frågor Ylva Eklind Utbildningsavdelningen Utbildning för Studentrepresentanter och Programstudierektorer 2015 Vad är studiesociala frågor och hur påverkar de studierna? Vad kan du ställas

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Zakarias Pante Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.5 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

AKTUELLT OM VERTEX 2016 INFORMATION & PRISER 4 OMFATTANDE DISTRIBUTION: 4 TYDLIG OCH HOMOGEN MÅLGRUPP: 4 EN OMTYCKT STUDENTTIDNING:

AKTUELLT OM VERTEX 2016 INFORMATION & PRISER 4 OMFATTANDE DISTRIBUTION: 4 TYDLIG OCH HOMOGEN MÅLGRUPP: 4 EN OMTYCKT STUDENTTIDNING: AKTUELLT OM VERTEX 2016 INFORMATION & PRISER Vertex är studenttidningen vid Umeå universitet som utges med 9 nummer per år en gång i månaden under terminstid. Vertex bevakar utbildningsfrågor vid universitetet

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer