UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU"

Transkript

1

2

3

4

5 Umeå studentkår Biblioteksgränd Umeå Tel: Beslutsuppföljning UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Augusti Beslut: Avtal med NH om täckning av skuld i syfte att upprätthålla verksamhet under mottagning. Val: Elin Jonsson som ersättare i Juridiskt Forum. September Beslut: Ärende av brådskande karaktär. Prishöjning för baskort från 100:- till 130:-. Nominering: Linus Lundström, Cecilia Wagenius och Anders Berglund som ledamöter i Kårhuset Pålebacken AB:s styrelse. Stefan Brattlöf Sidan 1 av 1

6 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Kåren som hyresvärd: Umeå studentkår har skrivit ett avtal med Instrumentteknik AB rörande en fastighet på Storgatan 7A. Denna har använts som kontorslandskap men lokalerna står nu tomma. Lokalen ska renoveras och utrustas med ytterligare toaletter, duschar och ett utbyggt kök och kommer sedan att fungera som tio studentrum med tillgång till gemensamhetsytor. Dessa kommer US hyra ut. Kårhuset: Lokalerna är delvis renoverade. Ljud och ljusutrustning är införskaffad och installerad. Konceptidén är utvecklad till att bli mer av ett eventställe där externa aktörer ofta kommer att stå för verksamheten, detta för att minska personalbehovet från Kårhusets sida. EPP och andra studentdrivna aktiviteter är dock tänkta att handhas av Kårhuset. Den sjätte september skedde de första eventen på Kårhuset i form av sittningar. Under närmaste tiden kommer en hel del dylika tillställningar att äga rum. Vår förhoppning är att den första öppna nattklubbskvällen kommer att ske den 27:e september. Det har varit strul med alkoholtillstånd som dragit ut på tiden. Nationernas Hus/Alkoholfritt nattöppet alternativ: NH kontaktade kåren med akuta problem av främst ekonomisk karaktär i början av hösten. Kåren har hjälpt dem att kunna genomföra mottagningskvällarna, men då NH:s skulder trots det kommer vara för stora kommer med största sannolikhet klubben att förklaras i konkurs eller på annat sätt avvecklas efter ett avslutningsevent den 20:e september. Kåren har dock tagit upp trådarna från tidigare års diskussioner om ett nattöppet alkoholfritt alternativ på campusområdet och undersöker möjligheten att förlägga det till de lokaler NH idag disponerar över. I skrivande stund har konceptidé med förfrågan om hjälp till finansiering gått ut till ett relativt stort antal presumtiva samarbetspartners där förhoppningen är att universitetet vill gå in som huvudsponsor. Klassrumsbesök: I ett led av kårens vilja att synas mer bland studenterna har presidiet tillsammans utbildningsbevakare haft som ambition att besöka alla nya programstudenter inom vårt verksamhetsområde. Varje delegation har åtminstone bestått av en presidial och den utbildningsbevakare som hör till den utbildning vi besökt. Försäljning av medlemskap: I samma anda har vi i presidiet också stått ute på campusområdet på kvällarna under mottagningen och sålt medlemskap och korv och pratat studentliv med personer som gått förbi. Totalt 7 (?) sådana kvällar har genomförts. Konsthögskolan: Vi har haft ett möte med WHB (kårens programförening på Konsthögskolan) rörande de problem som funnits där nere under våren och även haft en diskussion om hur kåren kan hjälpa dem tydligare i framtiden. SFcS: Ett besök på vår kårsektion i Skellefteå har genomförts där bland annat give-aways, medlemsvärvarkort och informationsmaterial från kåren överlämnades. Vi pratade även om möjligheter till besök från SFcS nere i Umeå eller från studenter i Umeå uppe i Skellefteå framöver under verksamhetsåret. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 4

7 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Gutbev: Studentfallsskrivelsen; Skrivelsen har tagits emot positivt av universitetet. Fakulteterna ska lämna remissvar under veckan. Studentrepresentation; Arbete med att se över studentrepresentation inom US ska påbörjas på institutionsnivå. Tillökning; under detta verksamhetsår kommer även UMS sitta med i Gutbev något de ej hade tid med föregående verksamhetsår. Anders F: Möte har hållits med Anders Fällström och studentcentrum. USSR: Tentamensreglerna: Ett testprojekt gällande tentamensanmälningar kommer ske, förhoppningsvis under hösten. I detta kommer studenterna själva kunna anmäla sig till tentamensskrivning genom Ladok. Salstentamen; Vi har gått igenom de synpunkter som vi samlat in från studenter angående problem man stött på vid salstentamen. Vid nästa möte ska förhoppningsvis någon från skrivningsbevakningen finnas med under mötet för att ge oss bättre insyn i deras praktiska arbete. Förhoppningen är att vi ska kunna läsa ut var förbättringar kan ske. Regelsamlingen; Regelsamlingen togs bort under sommaren, detta pga att det upplevts som ett dubbelarbete för de som reviderar denna efter att regelverket har reviderats. Kårerna upplever att det nya systemet snarare försvårar än underlättar för studenter att hitta det de söker. Anders Fältström ska ta detta vidare och återkomma. UKÄ:s utvärderingar: Diskussion förs angående vilka möjligheter ett lärosäte har att klaga på UKÄ s utvärderingar. Handläggningen av bristande kvalitet: Anders Fällström informerar om den pågående processen med handläggningen av bristande kvalitet. Lärosätet har ett år på sig att åtgärda bristerna. Eftersom det ska vara ett rektorsbeslut på åtgärderna så krävs det mer tid än tidigare tänkt för att man på central nivå ska hinna godkänna skrivelserna. Efter UKÄs granskningar har vi fler utbildningar som erhållit bristande (11) än de som erhållit mycket hög (10) kvalitet. Det ska genomföras bland annat ett seminarium med några av de utbildningar som erhållit mycket hög kvalitet den 3 oktober för att se hur de arbetar med frågor som berör utbildningens kvalité. Internationella studenter: Vi har påbörjat att arbeta med att se över behovet för ett nätverk för de internationella studenterna, detta för att kunna stötta dem tydligare gällande deras rättigheter och även de specifika problemen just denna studentgrupp kan tänkas hamna inför. Relationer: Sektionerna & föreningarna: Arbete med att bygga upp och stärka relationen till sektionerna har initierats. Samtliga sektioner ska ha en kontaktperson i presidiet framöver. En lunch mellan presidiet och sektionsordförandena planeras in till onsdagen den 18e september. Diverse utbildningar genom oss och Folkuniversitetet kommer erbjudas under terminen för att stärka föreningarna och sektionerna (t.ex. kassörs- och ordförandeutbildningar). Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 4

8 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Studenter med barn: Återuppstartandet av projektet Studenter med barn : Arbetat fram en broschyr med information om till exempel föräldraförsäkring, jämställdhetsbonus och studiemedel vid vård av sjukt barn. Tagit kontakt med studenter Besökt Ålidhems öppna förskola Könsneutrala toaletter: Startat en utredning för att könsneutralisera toaletter: helt enkelt att ta bort skyltarna för dam- och herrtoaletter. Det finns ingen anledning att ha könsseparata toaletter då det inte är någon skillnad på dam- och herrtoaletterna. Det är dessutom väldigt besvärande för de som inte är cispersoner. Mottagning Reviderat kårens mottagningsmaterial i syfte att ta bort nedlåtande språkbruk Uppföljning av incidenter Retentionsgruppen: Fokus på mottagningen, speciellt den mediala uppståndelsen. Kommer ha ett möte med Studenthälsan samt akutchefen för att reda ut situationen. Internationella studenter: Då International Housing Office har bristfälliga öppettider under mottagningen har jag hjälpt nyanlända studenter genom att hämta ut deras nyckel samt guida dem. Remissvar: Arbetat med remissen Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer inom ramen för Rådet för lika villkor. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 3 av 4

9 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Inventering av toalettpratare: I början av terminen skedde en inventering av hur många toalettpratare som finns tillgängliga. Just nu finns det ungefär 150 uppsatta men skulle det dras till sin spets går det att komma upp i ungefär 250 st. Välkomstmässsa: 5e september skedde höstens välkomstmässa. US huserade Länsförsäkringar, Wasaline, Synsam, Academic Work, Bussgods, Solidar och Folkuniversitetet på vår monterplats. Vi spred även information om kåren samt sålde kårleg. Mecenat hade en buss uppställd vid Vågspel, där spred vi information om Kårhuset samt sålde kårleg. Räkmacka HT13: Har varit med och tagit fram studentrepresentanter till terminens första Räkmacka, eventet riktar sig mot studenter inom miljö och hälsoskydd, bioteknik och life science. Konstrundvandring på campus: Vi har anordnat en konstrundvandring med hjälp av Ann Chatrine från Konstvetenskap för att sprida kunskap om de olika konstverken som finns på campus. Go-kart tävling: Vi har spikat det sista inför gokart tävlingen som äger rum 5e oktober där vi har tänkt att 9 lag om 5 personer kan delta för 200kr per person. Priser sponsras av Wasaline och Star Audio. Om vädret tillåter och det blir nog med lag tror vi att det kommer bli ett bra event. Sociala medier: Vi har försökt att vara mer aktiv inom socialamedier och synas mer på Facebook. Vi har även startat ett konto på Instagram, detta har vi även marknadsfört via affischer på campus. Externa relationer: Det har blivit klart att vi kan ta emot skicka bussgods via expeditionen på US, kårmedlemmar erhåller en rabatt på skickat gods. Företaget Fest i Umeå kommer att erbjuda US medlemmar rabatterat biljettpriset vid en kommande pubcrawl som sker i centrum. Czech beer house festival Umeå erbjuder US medlemmar rabatterat pris på kalla rätter. Wasaline erbjuder rabatterat pris till US medlemmar på en resa till Finland och tillbaka. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 4 av 4

10 FRÅN KÅRFINANISERING TILL UNIVERSITETSAVTAL: BALANS PÅ SLAK LINA SAMMANFATTNING KÅRMEDIA UMEÅ/VERTEX AVTALSPERIODEN 1 JULI JUNI 2013

11 Vertex är en manick som skriver om allt möjligt som rör studentliv och utbildningsfrågor i Umeå universitets närhet och periferi. VERTEX EN KORT BAKGRUND n Första numret utkom Webbtidning sedan n Fram till år 2000 var Vertex en verksamhetsgren inom Umeå studentkår bildades handelsbolaget Kårmedia Umeå av US och NTK. Kårmedia, med egen styrelse (vald av kårerna), övertog utgivningen av tidningen. n Handelsbolaget ombildades hösten 2010, som en följd av kårobligatorieavvecklandet, till aktiebolag. n Vertex ska enligt policyn kritiskt granska de verksamheter och aktörer som påverkar studenternas situation rörande såväl utbildning som fritid, belysa kårernas och studentföreningarnas verksamheter, informera, engagera och roa sina läsare samt vara en arena för debatt. n På redaktionen arbetar idag en chefredaktör och ansvarig utgivare (100%) och en reporter (50%). Ett 20-tal studenter medverkar också som frilansmedarbetare varje nummer (fotograferar, skriver, ritar serier, korrekturläser). n Vertex utkommer med 9 nummer per år. Vertex.nu uppdateras löpande.

12 AVTALSPERIODEN : SPALTMETRAR OCH PLANTSKOLA Samtidigt som ekonomin varit kärv se fortsättningen har Vertex/Kårmedia uträttat en del under avtalsperioden Om man begränsar sig till det mest konkreta kan följande nämnas: inser snabbt att Vertex nya webbtidning har premiär i samma n Vertex har utkommit med 27 nummer under avtalsperioden. Dessa har sammalagt innehållit 820 tidningssidor, varav 480 varit fyllda med redaktionellt material. Det innebär 589,4 spaltmeter med nyhetsartiklar, foton, notiser, debattinlägg, krönikor, serier Skit i det här nu! Får jag istället be dig att flytta blicken ett par och reportage som på olika decimeter åt sätt vänster? speglat Just det, till sidan eller 2. Kolla där granskat och du utbildningsfrågor och studentliv i Umeå veva som detta universitets nummer av papperstidningen närhet kommer ut. och periferi. Ingen jättesensation, kan tyckas, men den som tagit del av den förra versionen (när den inte ruttnat i offline-limbo) förstår nog att vi är rätt euforiska. Det känns kort sagt väldigt bra att nu ha en webbtidning som funkar och gör skäl för namnet. n Tekniska problem kombinerat med bristande bemanning gjorde att För att fira detta lassar vi ut en massa biobiljetter bland dem som kollar in underverket (och hittar tävlingen:-). webbtidningen gick på sparlåga och ibland låg nere nästan hela Sen hoppas vi förstås att du återkommer, läser, kommenterar, skickar in bilder och videosnuttar och har dig, så att verksamhetsåret 2011/12. webbtidningen Men blir våren det levande forum 2012 vi hoppas togs på. Där hittar en helt ny webb du material och artiklar som inte finns i papperstidningen fram, med nytt upplägg men och även texter baserad från tidningen på som du nytt gärna får publiceringsverktyg. tycka till om. För att markera nystarten denna höst har vi också stuvat om Nya vertex.nu hade premiär i papperstidningen, vid bland terminsstarten annat för att åstadkomma den hösten växelverkan mellan papper och webb som är målet. Får jag till exempel be dig att flytta blicken en decimeter åt vänster? Men vad är nu Vertex för konstig grej? undrar kanske du som är ny. Det är en manick som skriver om allt möjligt som n Vertex fungerar också en plantskola, vilket lokala medier rör studentliv och utbildningsfrågor i Umeå universitets närhet och periferi. Tipsa oss gärna! Använd webben! Tyck till! Tack! uppmärksammade när Vertex firade 50-årsjubileum i januari Både journaliststudenter och andra studenter kan här, under handledning, prova att jobba i skarpt läge, och flera som tagit sina första steg på Vertex har sedan fortsatt inom journalistiken. n Under avtalsperioden har 48 olika studenter frilansat som skribenter, fotografer, serietecknare och korrekturläsare. Några har skickat in bidrag någon enstaka gång, andra har varit fasta medarbetare. I redaktionsrutan på sidan 3 i tidningen presenteras i varje nummer en av frilansmedarbetarna med bild och kort text. Noteras kan att det varit ett nytt ansikte där i varje nummer under avtalsperiodens 27 utgåvor ingen har presenterats två gånger. FRAMTIDSVISIONER Många visioner finns, både vad gäller att utveckla pappers- och webbtidningen och integrationen däremellan och att stärka Vertex som studenternas naturliga kommunikationscentral vad gäller lokala universitetsnyheter och debatt. Ett problem vad gäller utvecklingsarbetet är dock de knappa resurserna. I tidernas begynnelse det vill säga i I slutet av 1990-talet bryter sig Umeå mitten av 1900-talet var Umeå en naturvetar- och teknologkår, ntk, och ganska udda studieort, en stad där Medicinska studentkåren ur Umeå studentkår, us. Som en följd av kårdel- vintrarna var långa och befolkningen gles. Högskoleutbildningarna i Umeå ningen bildas år 2000 Kårmedia Umeå, startade med tjugo tandläkarstudenter i slutet av 1950-talet, några år se- Vertex. Bolaget ägs i nuläget gemen- det handelsbolag som sedan dess ger ut nare tillkom den medicinska föreningen och kort därefter Umeå samt av us och ntk. studentkår. Ett år senare, 1960 startades Vertex, Ett friskt och livskraftigt leumsåret med en fest med mat och inleds jubi- språkrör för studentkåren, stod det i underhållning av bland annat umebandet Plan a Revolution. Bland gäs- första numret. Vertex är med sina 50 år faktiskt äldre än Umeå universitet, terna märks gamla och nuvarande som invigdes officiellt först Där finns också information från kåren, efterlysningar av personer, bortdentkårs- och universitetsfolk och så frilansmedarbetare, redaktion, stu- som betyder hjässa, tappade saker och till och med en klart ett rejält gäng studenter med krön eller virvel vann i en namnpristävling mot konkurrerande förslag 1968 är tidningen uppenbart större. re på baksidan av tidningen... dödsannons. gratis entré för den som tittar närma- som Utposten, Symbios och Amalgam Universitetet har nu 6000 studenter och gamla spetsar. Det första numret och Christer Ternrud blir Vertex först har vuxit recenseras i flera dagstidningar. Västerbottens Kuriren skriver att Vertex är skriver om grekiska studenters situastudenter som målgrupp till en av Sve- fast anställda journalist. Tidningen från liten kårtidning med tandläkar- tryckt på glättat papper och med en tion, skulpturen Norra Skenet, bostadsbristen och mycket mer. stående från kårinflytande och med en riges större studenttidningar, mer fri- imponerande annonsmängd. Dagens nyheter noterar roat att redaktören mer heterogen studentgrupp som läsare. På senare tid har webbtidningen har Skidspåret som adress. är Umeå studentkår mycket politisk. Engagemanget genomsyrar hela Umeå och läsas i ett par webbkiosker på campus. vertex.nu fått en nystart och kan nu håller till i kårhuset Scharinska Villan och tidningen innehåller artiklar som ska in- Det märks tydligt i Vertex. V ertex att ta flera steg för att fortsätta rör sig långt utanför landets gränser. Under jubileumsåret kommer tressera en tandläkarstudent tandläkarskämt och odontologiska texter. Karlssons penna tidningen en egen Under 80-talet ger redaktören Benny utvecklas, säger Bertil Janson. röst.

13 FRÅN KÅRFINANSIERING TILL UNIVERSITETSAVTAL Innan kårobligatoriet avvecklades 1 juli 2010 finansierade US och NTK Kårmedia/Vertex dels via ett prenumerationsbidrag, dels genom att i varje nummer betala för ett antal kårsidor. I samband med kårobligatoriets avvecklande övertog Umu den tidigare kårfinansieringen, formaliserat genom Avtal om ersättning för media. Kårmedia/Vertex exterma finansering krympte i och med detta ihop rejält. n Extern finansiering via studentkårer resp. Umu tkr / / / / / / Kårer, pren-bidrag Kårer, kårsidor Umu, enligt avtal Genomsnitt kårfinansiering: kr/ år. Genomsnitt Umu-avtal: kr/år.

14 EN NATIONELL JÄMFÖRELSE 2011 gjorde Kårmedia/Vertex en utredning om nivåerna på universitetens stöd till några större studenttidningar i landet. Anledningen var främst att nivån på Umu:s mediaavtal ang Vertex inte fullt ut motsvarade nivån på det stöd kårerna stod för åren innan obligatorieavvecklandet n Universitetens stöd till studenttidningar (2011): 2000 tkr STHLMS UNIV. TILL GAUDEAMEUS GÖTEBORGS UNIV. TILL SPIONEN UPPSALA UNIV. TILL ERGO LUNDS UNIV. TILL LUNDAGÅRD UMU TILL VERTEX Stockholms universitet till Gaudeamus: per utgåva (8 nr/år): Göteborgs univ till Götheborgske spionen: per utgåva (8 nr/år): Uppsala universitet till Ergo (*se fotnot nedan) per utgåva (12nr/år): Lunds universitet till Lundagård: per utgåva (9 nr/år): Umeå universitet till Vertex per utgåva (9 nr/år): kr/år kr/utgåva kr/år kr/utgåva kr/år kr/utgåva kr/år kr/utgåva kr/år kr/utgåva Vad gäller universitetsstöd per tryckt exemplar av studenttidningarna är det svårare att få fram exakta siffror (svårt att få tillgång till samtliga upplagesiffror för 2010/2011). Men klart är att Göteborgs universitet ligger högst med 6,43 kr/tryckt exemplar av Spionen, följt av Stockholms universitet, med 5,92 kr/tryckt exemplar av Gadden. Umeå universitet ger ca 3,70 kr/ tryckt exemplar av Vertex. * Uppsala universitet ger hela sin stödsumma till Uppsala studentkår, som i sin tur fördelar den vidare till bl.a. Ergo om t.ex. annonsintäkterna sviktar kan kåren alltså tilldela Ergo en större andel av universitetspengarna.

15 ANNONSINTÄKTER & RESULTAT Samtidigt som den externa finansieringen krympt i och med Umu-avtalet har annonsintäkterna, Vertex huvudsakliga intäktskälla, varierat under perioden, med en märkbar nedgång Annonsintäkterna stannande då på ca kr/verksamhetsår. I genomsnitt har annonsintäkterna legat på bra precis kronor/år under perioden En viss uppgång vad gäller annonsintäkter från 2011 har inte fått resultatet att stabiliseras, då den externa finansieringen samtidigt varit lägre än tidigare. Resultatet för 12/13 är av naturliga skäl ej klart. En prognos visar på ett minus runt kr. n Resultat Kårmedia Umeå/Vertex (prognos för 2012/2013) tkr Umu-avtal fr.o.m 1 juli 2010? 2007/ / / / / /13

16 SPARPAKET OCH KRISÅTGÄRDER De knappa ekonomiska villkoren under avtalsperioden har föranlett Kårmedia/Vertex att vidta en rad åtgärder för att undvika minusresultat av ohanterlig storlek. Av åtgärderna kan till exempel dessa nämnas: n 21 september 2010 ombildas Kårmedia Umeå HB till Aktiebolag. Detta för att minska ägarkårernas ekonomiska risk i händelse av större minusresultat för Kårmedia. US och NTK går in med ett aktiekapital på kronor vardera, totalt kronor. n För att få bukt med vikande annonsintäkter läggs all annonsförsäljning ut på ett lokalt mediebolag från och med 1 januari Vertex annonskonsulent slutar sin tjänst på tidningen och blir istället anställd av mediebolaget. n 22 november 2010 beslutar Kårmedias styrelse att bemanningen på Vertex redaktion ska halveras under perioden 1 februari 30 juni Chefredaktören arbetar under perioden 50%, reportern 25 %. Färre bidrag från frilansmedarbetare och färre sidor i tidningen ingår också i sparpaketet. Verksamhetsåret 2010/2011, det första under Umu-avtalet, slutar ändå med ett minusresultat på kronor. n Vertex redaktion flyttar till mindre lokaler 1 september n Likviditeten är ett orosmoment Kårmedias styrelse äskar därför om ett aktiägartillskott från US och NTK, som den 17 februari 2012 går in med kr vardera, totalt kronor. n Åtgärder och sparpaket under avtalsperioden, tidsaxel: Aktieägartillskott US-NTK kr Sparpaket, bl.a. halverad bemanning på redaktionen Annonsförsäljning läggs ut, annonskonsulent slutar HB blir AB Mindre lokaler 1 juli juli juli juli 2013

17 JUSTERAD NIVÅ I UMU-AVTALET Mot bakgrund av detta anser kårerna och Kårmedia att det finns skäl att justera ersättningsnivån i avtalet för perioden 1 juli juni 2016, så att Vertex kan ges ut med bibehållen kvalitet och få förnyad kraft i utvecklingsarbetet vilket är omöjligt med återkommande sparpaket enligt ovan. Med en miniminivå på kronor årligen blir bolaget Kårmedia och därmed studenttidningen Vertex mycket sårbar, inte minst när annonskonjunkturen sviktar, vilket den gör med jämna mellanrum. Ett första höstterminsnummer som genererar i annonsintäkter istället för kr innebär omedelbart ett problem för hela verksamhetsåret. Att den externa finansieringen minskat från i genomsnitt 670 tkr/år (via kårerna) till 500 tkr/år (via Umu) har sammanfattningsvis inneburit konkreta begränsningar för Kårmedia/Vertex verksamhet under treårsperioden. Sparpaket och neddragningar har hämmat utvecklingskraften, och nysatsningar på Vertex papperstidning och webb har varit svåra att genomföra, då fokus främst hamnat på att undvika stora minusresultat. Från kårernas och Kårmedias sida är det alltså av största vikt att ersättningsnivån i avtalet höjs. En justerad nivå kan förslagsvis åstadkommas på två sätt: n En omförhandling enligt punkt 6 i Avtal om ersättning för media. Ersättningsnivån justeras uppåt. Från kårernas sida skulle en önskvärd nivå ligga på kr årligen. Detta för att återgå till tidigare nivårer på den externa finansieringen och samtidigt ge ett visst ekonomiskt utrymme för utveckling av Vertex på papper och webb. eller n Ett kompletterande avtal med Umu om distribution av Vertex till umu-anställda/alumner/elever i gymnasieskolors avgångsklasser. Det sista som ett sätt att väcka intresse för och underlätta rekrytering till Umeå universitet. Kårmedia kan presentera förslag om intresse finns. Vi hoppas att diskussioner kring detta kan utmynna i en överenskommelse som innebär en mindre ekonomiskt instabil situation för Kårmedia/Vertex.

18 ÄGARKÅRERNA OCH KÅRMEDIA ETT FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN OM KÅRMEDIA UMEÅ/VERTEX, UNIVERSITETSAVTALET OCH US OCH NTK:S ROLL UNDER PERIODEN

19 n n Tanken att när som helst kunna dra iväg lugnar mig, det finns något renande i att börja om och lämna det gamla. Sedan 1 juli 2012 har Fanny Eriksson haft ordförandeposten i Umeå studentkår och Helena Dahlberg i Umeå naturvetar- och teknologkår (ntk). Båda kårerna har ansökt om och beviljats kårstatus, ntk firar 15 år i maj och Umeå studentkår har synts flitigt i medierna i frågor som rört allt från Scharinska och Kårhuset till den kritiserade valsäkerheten i samband med årets kårval. Snart ska ordförandena lämna över till sina efterträdare. Vertex bad Fanny Eriksson och Helena Dahlberg att sammanfatta kåråret. fanny: Det har varit överraskande mycket studiesocialt arbete under året, med Scharinska, Corona och Kårhuset som tagit mycket tid. Det har varit kul och utvecklande och vi har fått mycket gjort som syns utåt. helena: Det har varit lärorikt och spännande. Det har varit så mycket som hänt i år som inte hör till vanligheterna. Ansökan om kårstatus, avtal som ska förnyas och så fyller vi 15 i år. fanny: Ibland har man känt sig ute på djupt vatten när man förväntas vara insatt i frågor man tidigare inte kunde. Det blev tydligt när vi jobbade med Kårhuset. Helt plötsligt skulle man kunna svara på frågor om nattliv och klubbar, vilket var ganska jobbigt, men vi har hjälpt varandra på ett bra sätt i korridoren. helena: Att gå hem och att inse att man inte hinner göra allt på en dag. Det har blivit bättre, men ändå inte ovanligt med en till två timmars övertid. fanny: Kårhuset. Det blev ett tråkigt efterspel med Coronas konkurs, men jag är otroligt nöjd med att vi inrättade ett kårhus redan i år. helena: Vi har fått mycket och bra gensvar från studenter i våra undersökningar. Till exempel har vi undersökt vad studenterna kände till om sina rättigheter och vad de tycker om de nya tentamensreglerna. fanny: Inte riktigt. Jag önskar jag hade kunnat arbeta mer med den stora omorganisationen av kåren som vi talade om i början av höstterminen. Men det har hänt så mycket att omprioriteringar fick göras allt eftersom. helena: Alla viktiga saker har hunnits med, som att revidera en mängd dokument, förnya avtal och ansöka om kårstatus. Vi har fått mycket och bra gensvar från studenter STUDENTTIDNINGEN VERTEX n Första numret utkom Webbtidning sedan n Fram till år 2000 var Vertex en verksamhetsgren inom Umeå studentkår bildades handelsbolaget Kårmedia Umeå av US och NTK. Kårmedia, med egen styrelse (vald av kårerna), övertog utgivningen av tidningen. n Handelsbolaget ombildades hösten 2010, som en följd av kårobligatorieavvecklandet, till aktiebolag. n Vertex ska enligt policyn kritiskt granska de verksamheter och aktörer som påverkar studenternas situation rörande såväl utbildning som fritid, belysa kårernas och studentföreningarnas verksamheter, informera, engagera och roa sina läsare samt vara en arena för debatt. n På redaktionen arbetar idag en chefredaktör och ansvarig utgivare (100%) och en reporter (50%). Ett 20-tal studenter medverkar också som frilansmedarbetare varje nummer (fotograferar, skriver, ritar serier, korrekturläser). n Vertex utkommer med 9 nummer per år. Vertex.nu uppdateras löpande.

20 KORT OM KÅRERNAS AVTAL MED UMEÅ UNIVERSITET Umeå universitet ersätter sedan 1 juli 2010 Kårmedia/Vertex (KMU) med kr/år. Detta i enlighet med det Avtal om ersättning för media som i juni 2010 tecknades mellan Umu och US och NTK (i deras egenskap av KMU:s ägare). Avtalet kom till strax innan kårobligatiorieavvecklandet 2010, då US och NTK befarade en ekonomiskt mer osäker tillvaro och därför förhandlade fram avtalet med Umu. Tanken med detta var att trygga Vertex utgivning, men utan de prenumerationsbidrag som ägarkårerna tidigare betalt. I praktiken tog då Umu över den externa finansieringen av KMU. I och med Umu-avtalet upphörde all form av ersättning från kårerna till KMU. Inte bara prenumerationsbidragen upphörde, utan även den ersättning för kårsidor som kårerna tidigare betalt till KMU (motsvarande halva ordinarie annonspriset). Hur detta påverkade KMU:s externa finansiering framgår av diagrammet. n Extern finansiering via studentkårer resp. Umu tkr / / / / / / Kårer, pren-bidrag Kårer, kårsidor Umu, enligt avtal Genomsnitt kårfinansiering: kr/ år. Genomsnitt Umu-avtal: kr/år.

21 KÅRERNAS FINANSIERING Vad gäller kårfinansieringen innan obligatorieavecklandet kan man notera att US respektive NTK under treårsperioden innan Umu-avtalet tecknades (och tidigare) betalade i genomsnitt kr/år vardera för sina kårsidor i Vertex. Till detta kom prenumerationsbidragen, 3,75 kr/kårmedlem och exemplar, som innebar att US i genomsnitt betalade ca kr/år och NTK kr/år till KMU. (Denna ersättningsmodell gällde från det att Kårmedia Umeå bildades år 2000 fram till att 500 Umu-avtalet tog vid 2010) I genomsnitt betalade US ca kr/år till KMU och NTK ca kr/år. Totalt innebar detta för Kårmedia Vertex en extern finansiering (vid sidan av annonsintäkterna) på i genomsnitt ca kr/år. Att Umu-avtalets nivå på kr/år innebar en kännbar förändring behöver kanske inte sägas. Hur Kårmedia/Vertex hanterat de knappa ekonomiska villkoren efter obligatorieavvecklandet framgår av bilagan Från kårfinansiering till universitetsavtal: Balans på slak lina, sid 6-7. Det ska noteras att ägarkårerna hjälpt till när det kärvat under avtalsperioden. Förutom aktiekapitalet på kr/kår när aktiebolaget bildades 2010 har man också skjutit till kr/kår i aktieägartillskott i februari n Kårernas finansiering, , i genomsnitt/år 500 tkr US NTK [Aktiekapital till KMU AB] [Aktieägartillskottl 2007/ / / / / /13

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Beslut: Verksamhetsstipendium på 6000:- till S.O.S för upprustning av kårlokal.

Beslut: Verksamhetsstipendium på 6000:- till S.O.S för upprustning av kårlokal. Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2013-11-14 Beslut: Verksamhetsstipendium på 5565:- till UmPe, JF, HHUS och Plum för fotbollsturnering. Beslut: Ersättning på 2198:- för

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.4 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-16

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Verksamhetsberättelse 04/05

Verksamhetsberättelse 04/05 Verksamhetsberättelse 04/05 1. FÖRORD Denna verksamhetsberättelse är ett sätt för oss att avsluta och summera vårt verksamhetsår. Den är också en redovisning av vårt arv till våra efterträdare. Summeringen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Kårordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Närvarande Ordinarie: (MST) Katarina Nilsson (PED)

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Verksamhetsberättelse 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Handläggare: Styrelsen 14/15/JA Datum: 2015-01-14 Dnr: O47-4/1415 Innehåll Politiska prioriteringar under verksamhetsåret...3 Studenters trygghet

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige 1(24) Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige Datum: 12 Mars, 2014 Tid: 17.00 Plats: Sjöströmsalen (1B309), Karlstads universitet 84 Preliminärer a) Mötets öppnande

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm6 13/14 2013-10-31 Sid 2013-10-31 1(2) Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara!

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Handledning för VSF:s kampanj för avgiftsfria studier, våren 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning (s. 1) 2. Politisk och ideologisk analys (s. 2-5) 2.1.

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller

Läs mer

Kåren frågar chans # 2

Kåren frågar chans # 2 Illustration: Hanna Strandberg Foto: Christin Lenthamre Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. # 2 19/2 11/3 2010 15/ Hur lever man när varje handling föregår ett blogginlägg? 18 19/ Vår längtan efter

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer