Förord. Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Kalmar kommun. Anette Andersson Servicechef. Björn Strimfors Mark- och planeringschef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Kalmar kommun. Anette Andersson Servicechef. Björn Strimfors Mark- och planeringschef"

Transkript

1 2012 Cykelbokslut 1

2 Innehållsförteckning Förord sid 3 Inledning sid 4 Projektets ekonomi sid 4 Cykelstaden i översiktsplanen sid 5 Många cyklar i Kalmar sid 5 Vad tycker cyklisterna? sid 9 Genomförda åtgärder och fortsatt arbete 2013 sid 11 säkra gång och cykelvägar sid 11 bra underhåll av cykelvägar sid 13 trygghet sid 15 Informationsspridning i medierna sid 17 Cykelparkering sid 19 kampanjer sid 20 Möjlighet till felrapportering sid 23 turismcykling sid 25 Cykelvägvisnig och cykelkartor sid 27 Fler och bättre cykelvägar sid 29 samarbete med andra organisationer sid 31 utveckla det interna arbetet sid 33 Referenser och bilagor sid 34 2

3 Förord Kalmar har höga mål för cyklingen och uppnådde under 2012 målet att öka cyklandet med 15 procent jämfört med Glädjande nog så visade även en resvaneundersökning, gjord av Trafikverket, att Kalmar kommun har flest andel resor med cykel jämfört med alla andra deltagare i undersökningen. Nu satsar Kalmar kommun ännu högre och vill till 2015 öka cyklandet med ytterligare 15 procent, baserat på 2012 års siffror. Det finns många anledningar till Kalmar kommuns hårdsatsning. Det hjälper oss att uppnå även andra mål inom t.ex. folkhälsa, tillgänglighet, jämställdhet och en rad miljömål. Dessutom bidrar ökat cyklande till en mer attraktiv stadskärna med mindre buller och luftburna avgaser. För andra året i rad så tar Kalmar kommun, inom ramen för projektet Kalmar Cykelstad, fram ett cykelbokslut. Kalmar Cykelstad spänner över tre förvaltningar. Detta för att få med hela beslutskedjan; från långsiktig planering och trafikplanering till utförande, drift och underhåll, men även beteende-förändringar och kampanjer. Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Kalmar kommun Anette Andersson Servicechef Kalmar kommun Björn Strimfors Mark- och planeringschef Kalmar kommun 3

4 Inledning Detta andra cykelbokslut ska ge dig en god överblick över vad som skett under Bokslutet är uppbyggt på liknande sätt som cykelbokslutet 2011 för god jämförbarhet. Det finns många saker som har förbättras under 2012, en del saker som vi måste jobba vidare med och många idéer om hur vi går vidare. Därför har varje avsnitt en del som handlar om arbetet framåt, och allt som åren går, kan man stämma av hur dessa framtidsplaner föll ut. Kalmar kommun har genom projektet Kalmar Cykelstad satt extra fokus på cykelfrågan. Med detta menas inte att cykel ska fungera utanför andra transportslag, utan cykel ska vara väl integrerad i all trafikplanering och stadsplanering. Det är viktigt att vi inte jobbar in oss i stuprör utan tar ett bredare grepp. Kalmar Cykelstad är ett projekt som har egna projektdirektiv som går att läsa på hemsidan se/cykel. Projektet kommer att ta slut 2015, om inget annat beslutas. Dess avgränsningar bestäms av dess styrgrupp vilken också beslutar arbetsgång och prioriteringar. I Kalmar Cykelstads styrgrupp har under 2012 ingått representanter från kommunledningskontorets mark- och planenheten samt utvecklingsenheten, serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret. Arbetsgruppens sammansättning speglar styrgruppen. Projektets ekonomi Fram till april 2012 så medfinansierades Kalmar Cykelstad av Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram (KLIMP). Denna finansiering har lett till fler och större investeringar än vad kommunen hade kunnat göra med egen, befintlig budget. KLIMP-pengarna har haft en avgörande roll i hur vi redovisar projektets pengar och vi har därför valt att redovisa på samma sätt under hela 2012, se den ekonomiska redovisningen i bilaga 1. Investeringar har innefattat alla typ av byggnationer och inköp av utrustning t.e.x cykelvägvisningsstolpar, cykelställ, belysningsstolpar och väderskydd. Marknadsföring har innefattat kampanjmaterial som beachflaggor, annonser, planscher och dylikt, men även cykelkartor. Den fulla kostnaden för personal är inte redovisad i bilagan. En ny finansiär är EU-projektet ABC från A till B med Cykeln. Det projektet i projektet har hårt öronmärkta pengar och därför redovisas de separat i den EU-redovisning som görs varje halvår. Pengarna går främst till att finansiera en tjänst som jobbar med cykelfrågor och då främst med marknadsföringsdelen. 4

5 Cykelstaden i översiktsplanen Enligt lag ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Syftet är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av kommunens fysiska mark- och vattenresurser, samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas respektive bevaras. Kalmar kommuns översiktsplan förväntas antas under våren Planen tar upp transportfrågorna i flera avdelningar, vilket i kombination med målet om fossilbränslefri region 2030 generellt uppgraderar cykelns roll i transportsystemet. Man kan säga att översiktsplanen stimulerar en bred satsning på Kalmar som cykelstad samtidigt som grundförutsättningarna är goda. Större delen av kommunen är måttligt kuperad och de stora bostadsområdena i utkanten av tätorten, Smedby, Lindsdal och Rinkabyholm, ligger inom bekvämt cykelavstånd (max 30 minuter). Med ett cykelvägnät som förbinder hav, stad och land tillgängliggörs de unika miljöer som Kalmar erbjuder. Översiktsplanen kan hämtas på Många cyklar i Kalmar Under 2012 genomförde Kalmar kommun tillsammans med kommuner i hela regionen en resevanesundersökning där alla transportsätt undersöktes. Glädjande nog så visade den rapporten att Kalmar kommun har flest andel resor med cykel jämfört med alla andra deltagare i rapporten. Hela 20 procent av resorna har cykel som huvudfärdmedel. Andel resor med cykel som huvudfärdmedel Diagram 1. Andel resor med cykel som huvudfärdmedel uppdelat på kommun. Källa: Trafikverket 5

6 Kalmar kommun når det utsatta budgetmålet från 2008; att öka cykeltrafiken med 15 procent till De cykelräkningar som detta resultat bygger på är dock inte det bästa och det är därför inte möjligt att dra några exakta, statistiskt säkerställda resultat. Dock kan man med tillräckligt god säkerhet säga att cykeltrafikökningen ligger någonstans mellan 27 och 46 procent i centrala Kalmar sommartid. Diagram 2. Totalt antal passager per månad och mätstation i Kalmar. Källa: Kalmar kommun Kalmar kommun är trots detta inte nöjda utan sätter ribban ännu högre och vill ha en ytterligare ökning med 15 procent utifrån 2012 års siffror. Dessutom så är man inte nöjd med att ha mätdata som inte går att statistiskt säkerställa. Därför satte man under mars och april 2012 upp åtta stycken cykelmätstationer som mäter med radarteknik. Dessa mätstationer mäter dygnet runt, året runt. En rapport med halvårsresultat från dessa mätstationer har gjorts och visar att mätstationen vid Polishuset har flest förbiåkande cyklister medan Ängöleden mätt minst antal cyklister. Detta kan bero på flera faktorer såsom placering, antal målpunkter i området samt hur många som bor i en radie på 500 meter från mätstationen. Ytterligare en bidragande faktor är demografin. I villaområden tenderar det att finnas högre tillgång till bil medan de i hyreshusområden i högre utsträckning cyklar. Foto: Josefin Bergquist Under våren 2012 så gjorde HUI Research en enkät som en del av det EU-projekt (Från A till B med Cykeln) som Kalmar kommun är delaktig i. Där tittade man på hur konsumenter hade tagit sig till tre shoppingområden i Kalmar; Kvarnholmen, Giraffen och Hansa City. Där hade 56 procent av de tillfrågade tagit sig med ett hållbart transportsätt (gång, cykel, buss eller tåg) till Kvarnholmen. Siffran var 34 procent för Giraffen och 24 procent för Hansa City. Uppdelningen mellan transportslagen ser du i grafen bredvid. 6

7 Diagram 3. andelen resor uppdelade på transportsätt och shoppingområde. Källa: HUI Research De flesta konsumenterna i enkäten var bosatta i Kalmar. På Kvarnholmen var det genomsnittliga avståndet mellan hemmet och shoppingområdet 4 km, för Giraffen var det avståndet 4,2 km och på Hansa City 5, 9 km. Detta visar att även när folk ska handla så är det en stor andel som tar cykeln, och om man aktivt skulle arbeta med att gynna gruppen cyklande konsumenter så finns det en potential att få fler att ta cykeln, då avståndet mellan hem och butiker tenderar att vara cykelbart. Annan information som kommit fram i samma rapport är att hela 23 procent av cyklisterna cyklar hela året om, vilket ju innebär att det finns stor anledning att satsa på vintercyklister och kanske att det även här finns en ökningspotential. Diagram 4. Fördelning av cyklister över året i Kalmar. Källa HUI Research 7

8 Diagram 5. Antal cyklister över Kvarnholmens broar vecka 26 åren 2008, 2010, 2011 och 2012 samt en trend linje. Källa: Kalmar kommun För att ytterligare trigga cyklister och visa på hur många det är som faktiskt väljer cykeln så kommer en publik mätstation att köpas in under Den kommer att placeras på ett väl synligt ställe där man kan se hur många som cyklat under dagen och året. Placering och modell på mätstationen är ännu ej spikat men förväntas vara på plats under våren Installation av LED-belysning på Ångloksleden mellan Rinkabyholm och Ljungbyholm Foto: Ulf Rickardsson 8

9 Vad tycker cyklisterna? I den undersökning som HUI Research gjorde under våren 2012 så visade en majoritet att de kände till Kalmar Cykelstads arbete. Hela 56 procent hade hört talas om Kalmar Cykelstad. I denna enkät så fick intervjupersonerna även gradera ett antal rubriker efter hur bra man tycker Kalmar är som cykelstad, där 1 är mycket dåligt och 5 mycket bra. Diagram 6. Åsikter om Kalmar som cykelstad baserat på ett antal påståenden. 4-5 anses som bra. 3 som neutralt och 1-2 som dåligt. Källa: HUI Research Här framkommer att man är nöjd med t.ex. tillgängligheten av cykelvägar och cykelparkering, men att man är mindre nöjd med tryggheten kring stöldrisk och säkerhet vid t.ex. korsningar. Varje år gör Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning där kommuners invånare får uttala sig om hur man upplever kvaliteten på den kommunala servicen. Betyget för Kalmar kommun för verksamhetsområdet gång och cykelvägar har ökat med åtta betygsenheter, från 52 till 60, på en 100-gradig skala mellan 2011 och Genomsnittet för samtliga 120 deltagande kommuner var 53. Diagram 7 visar att Kalmar kommun höjer sina betyg i samtliga avseenden vad det gäller gång- och cykelvägar. Det är framförallt kvinnorna som har höjt sin betygsättning från 48 till 60. Bedömningarna varierar också över ålder. De yngsta (18-24 år) och de äldsta (äldre än 75 år) ger, i motsatts till 2011, högst betyg. Vi såg en dipp på samtliga områden under 2011 vilket kan förklars av att vi då hade börjat kommunicera Kalmar Cykelstads arbete, men ännu inte nått resultat. Det kan ha gjort att förväntningarna höjdes och glappet mellan löfte och resultat var för stort. Under 2012 har många synliga åtgärder gjorts vilket kan ha lett till att glappet minskat. 9

10 Diagram 7. Utdrag ur SCB:s medborgarundersökning Vad anser du om Kalmar kommuns gångoch cykelvägar i avseende av Källa: SCB 10

11 Genomförda åtgärder och fortsatt arbete 2013 Detta kapitel listar och anger åtgärder utförda 2012 och pekar ut riktning för fortsatt arbete under Indelningen följer rubrikerna i Kalmar kommuns cykelstrategi. Strategin är idag inte det styrande dokumentet; det är numera vision 2020, översiktsplanen och budgeten, men det finns en fördel med att följa samma rubriker som Cykelbokslutet Det underlättar jämförelse, samt är fortfarande relevanta rubriker. Säkra gång- och cykelvägar För att få en bättre bild av hur många olyckor som sker, var de sker samt hur allvarliga de är så har samhällsbyggnadskontoret sammanställt den information som ligger i STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Aquisition). STRADA är en databas där både Polisen och sjukvården rapporterar skador som skett i trafiken. Det är första gången som Kalmar kommun gör en heltäckande sammanställning och man har tittat på statistiken för Vi har även fått de preliminära siffrorna för 2012 som finns i diagram års siffror är inte säkerställda och ingen analys har gjorts, men de visar att antalet lindrigt skadade cyklister fortsätter att öka. I sammanställningen för är majoriteten av cykelolyckorna singelolyckor som oftast är halkolyckor. Diagram 8 Olyckor cyklister Källa: STRADA När man studerar STRADA ser man var olyckor mellan cyklister och motorfordon sker och då ser man också de vägsträckor som är extra utsatta. Där kan vi se att de allvarligaste olyckorna sker vid fyrvägskorsningar samt att cirkulationsplatser leder till många, men lindriga cykelolyckor. Många olyckor sker också vid övergångsställen där bilister och oskyddade trafikanter möts. I STRADA statistiken finns det ett par korsningar som är överrepresenterade: korsningen Erik Dahlbergs väg/lorensbergsleden, Erik Dahlbergs väg/stangneliusgatan samt korsningen Stagneliusgatan/Galggatan. Förslag finns på annan lösning vid Lorensbergsleden och den nya del som byggts till vid Polishuset, samt att man stänger Erik Dahlbergs väg för vänstersvängande biltrafik in på Stagneliusgatan. Dock finns det idag ingen budget för dessa åtgärder, men pengar äskas i års budget. 11

12 Bild 1. Karta över olyckor mellan cyklist och motorfordon i Kalmar. Röda prickar är inrapporterade från sjukvården, blå från Polisen. Källa: STRADA Trafiksäkerhetsrådet skapades 2011 och består i uppstartsläget av samhällsbyggnadskontoret, barn- och ungdomsförvaltningen, serviceförvaltningen (räddningstjänsten och TME), kultur- och fritidsförvaltningen, trafikpolisen samt NTF. Fler aktörer kan komma att inkluderas om vi ser att behovet finns. Rådet har i nuläget fått en avsiktsförklaring godkänd i samhällsbyggnadsnämnden samt fått mandat för att jobba vidare med en handlingsplan för att förbättra beteendet i trafiken. Rådet kommer att arbeta mer fokuserat inom vissa områden, bl.a. cykelhjälmsanvändning och trafiksäkerhetsutbildning i skolan. Områden som Kalmar Cykelstad inte haft resurser eller kompetens att driva tidigare. I cykelbokslutet 2011 nämndes att typritningar behövs på flera områden. På området gång- och cykelvägar har typritningar tagits fram både för huvudcykelvägnät och lokalnät. De visar vilka vägar som anses vara Kalmars viktigaste cykelstråk. Fortsatt arbete HASTIGHETSÖVERSYN Under 2011 gjordes en hastighetsöversyn där man tittade över vilka hastigheter vi bör ha i olika typer av bebyggelse. Dokumentet ska anses som vägledande. Målsättningen under 2013 är att arbetet med omskyltning ska påbörjas. Som första åtgärd kommer bostadsområden att skyltas om till lägre hastigheter, detta för att det är i bostadsområden som flest oskyddade trafikanter rör sig. Det kommer då att öka tryggheten för t.ex. gående och lekande barn. En sänkning från 50 km/h till 30 km/h ger vid kollision mellan bil och oskyddad trafikant en minskad risk för att dödas med ca 70 procent. Prioriteringslistan för omskyltning ser ut så här: 1) Lindsdal 2) Smedby 3) Rinkabyholm 4) Kalmar TYPRITNINGAR En teknisk handbok med flera typritningar; t.ex. för övergångsställen, busshållplatser och gatusektioner, är under framtagande. 12

13 Bra underhåll av cykelvägar Vinterväghållningen är alltid en utmaning. Dock är produktionsavdelningen på serviceförvaltningens uppfattning att arbetet under 2012 fått mindre klagomål och mer positiv feedback. Mycket kan bero på att fokus på gång- och cykelvägar är större en tidigare samt att åtgärder som användning av saltlakespridaren och handskottning har gjort stor skillnad. Att saltlaken går dagtid fungerar mycket bra och den rullar inte schemamässigt utan efter behov och förutsättningar som ger bättre resultat totalt sett. Omasfaltering av redan befintliga gång- och cykelvägar är nödvändigt för att hålla en god prestanda. Livslängden på en beläggning är ca år, men med dagens budget på 300 tkr/år innebär det en reell omloppstid på 130 år. Dessutom saknas reinvesteringspengar för att åtgärda större skador i cykelvägen p.g.a. uppträngande rötter, skador vid vattensamlingar och isbildning. Kalmar kommuns budget på 300 tkr för regelbunden omasfaltering räckte 2012 till ca två km gång- och cykelväg, lite mindre än 2011 och betydligt mindre än 2010, se tabell nedan i kvadratmeter Budget (kr) Utfall (kr) Belagd yta kr/kvm Tabell 1. Budget, kronor investerade, yta belagd i kvadratmeter samt pris per kvadratmeter för åren 2010, 2011 och Källa: Kalmar kommun De största anledningarna till att en allt mindre yta kan beläggas per år är att index på beläggningar stiger kraftigt på grund av bindemedelspriserna (oljan) steg priset med 15 procent vilket blir över 10 kr/kvadratmeter. Detta kompenseras inte i budgeten som ligger kvar på samma nivå som En annan anledning är att avsnitt med väldigt stora behov av justeringar och avlägsnande av trädrötter åtgärdats under Då reinvesteringspengar saknas belastar även detta beläggningsbudgeten och drar ned antalet belagda kvadratmetrar. 13

14 Kalmar Cykelstad har undersökt möjligheten till särredovisning av andra drift - och underhållsåtgärder på gång- och cykelvägar jämfört med andra vägar för att få en uppfattning om hur mycket tid och resurser som läggs på detta. Det har visat sig svårt att göra och för tillfället så är arbetet med att särredovisa inte i proportion till arbetet för att göra det. Arbetet med att ta fram två cykelpumpar vid tågstationen har påbörjats. Platser för installation av manuella, offentliga cykelpumpar har setts ut. Leverantören av den pumpmodell som valts ut arbetar med en uppdaterad och förbättrad version, som kan levereras först en bit in på Beställning och installation sköts därför fram från hösten 2012 till första halvåret Underhållsberget av gammalt klotter i bland annat gång- och cykeltunnlar är åtgärdat och arbetet fortsätter, med en permanent resurs, att agera snabbt vid nytillkommet klotter. Vid minusgrader kan man dock normalt sett inte sanera porösa ytor som t.ex. betong på grund av risk för frostsprängning. Trafikverket har dock en del klotter kvar på sina anläggningar t.ex. gång- och cykeltunnlar vid Skälby, Svinö och Rinkabyholm. Detta kan lätt tolkas av allmänheten som att kommunen inte gjort sitt. Större fokus har lagts på renhållning på och vid gång- och cykelvägar i och med att cykel allmänt ges ökad uppmärksamhet. Fortsatt arbete BELÄGGNINGSARBETE Eftersom budget för beläggningsarbete inte följer med indexhöjningarna och eftersom det ännu inte finns särskilda reinvesteringspengar, kommer åtgärdad yta att minska ytterligare framöver. Enligt revisionsrapport behövs 1,1 miljoner kronor årligen till beläggningsarbeten på gång- och cykelvägar för att hålla en acceptabel standard och minska underhållscykeln från 130 till 35 år. En hård vinter med stora skador på vägnätet riskerar dessutom att reducera den knappa budgeten då kapitalförstörelsen blir betydligt större om man inte snabbt åtgärdar vägar och gator framför gång- och cykelvägarna. Problemet kvarstår också kring inventering, där kommunen inte alltid vet vilka vägar som bör prioriteras för underhåll. Därför bör man undersöka om inte beläggningsbudgeten kan ökas tillsammans med reinvesteringsbudgeten samt en insats för ett nytt inventeringssystem. DRIFTSBUDGET Som vi nämnde redan i cykelbokslutet 2011 har vi en haltande driftsbudget. Det är inte bara beläggningsbudgeten som måste höjas, utan även budgeten för vinterväghållning samt drift och underhåll av nya investeringar som den nya cykelvägvisningen, cykelluftstationerna och alla permanenta cykelräknings-utrustningar. Därför är det viktigt att fortsätta jobba för att dessa budgetposter ökar. 14

15 Trygghet I 2012 års cykelkarta finns en efterfrågad karta över hur man får cykla på Kvarnholmen. Kartan visar med pilar åt vilket håll man får cykla. Det har gjort det tydligt hur komplicerat det faktiskt är att cykla rätt vilket har väckt tankar på hur man kan göra det enklare. Idag finns inga riktade pengar för att jobba vidare för hur man underlättar för cyklister på Kvarnholmen, men ett sådant arbete vore att rekommendera. Bild 2. Hur man får cykla på Kvarnholmen där pilarna indikerar färdriktning. Källa: Kalmar kommun Det finns idag inte cykelvägar mellan alla målpunkter och det kommer det kanske aldrig att finnas. Därför kan det vara bra att veta ifall en blandtrafikväg är att rekommendera framför en annan. Under 2012 så har Kalmar Cykelstad därför gjort en inventering av blandtrafikvägar i stan så att det finns en rekommenderad väg på alla stråk. Den rekommendationen kommer att finnas med i 2013 års cykelkarta. Det är inte endast inne i stan som man vill kunna cykla säkert. Man vill ju även kunna ta sig mellan tät orterna på säkrast möjliga sätt. En inventering av blandtrafiken har därför gjorts även mellan tätorterna där man har tittat på befintliga vägar. Också detta kommer att finnas med på 2013 års cykelkarta. Idag är det många som cyklar utan cykellyse fram och bak även efter mörkrets inbrott. Endast 35 procent enligt en räkning gjord i oktober Det kan leda till olyckor och otrygghet för både en själv och för andra trafikanter. Därför gick Kalmar Cykelstad samman med Polisen i en cykellyseskampanj för andra året i rad. Läs mer under rubriken Kampanjer. Under cykelräkningen 2008, 2010, 2011 och 2012 samlades även data om hjälmanvändning i centrala Kalmar in. Resultatet ser du i diagram 9. Som ni ser så är hjälmanvändningen på sin högsta nivå sedan mätningarna började, 7,5 procent. En oberoende studie som gjorts av NTF visar en hjälmanvändning på 11 procent, där mätningarna har gjorts längs Norra vägen. Trots detta ligger användningen fortfarande oerhört lågt jämfört med 2011 års siffror för hela landet som hade ett medel på 32 procent hjälmanvändning. Den låga siffran kan bero på att man i Kalmar inte känner sig lika utsatt som cyklist som i t.ex. storstadsregionerna, men kan också vara ett tecken på dålig utbildning av faran av att cykla utan hjälm. 15

16 Diagram 9. Hjälmanvändningen i centrala Kalmar uppdelat på år och kön. Observera att siffrorna ej är statistiskt säkerställda. Källa: Kalmar kommun I HUI Research undersökning så intervjuades 670 personer och en av frågorna var att betygsätta Kalmar som cykelstad från ett antal olika parametrar. Sämst betyg fick trygghet avseende stöldrisk samt säkerhet som cyklist i trafiken. Det är således frågor som Kalmar Cykelstad bör arbeta vidare med. De delar som betygsattes högst var tillgängligheten till cykelvägar som passar ditt resande samt tillgängligheten till cykelparkering i anslutning till ditt mål. Läs mer om ABC projektet under rubriken Samarbete med andra organisationer. Ett område som cyklister länge har önskat belyst är cykelvägen mellan Rinkabyholm och Ljungbyholm så gick Kalmar Cykelstad samman med det av Kalmar kommun ledda EU-projektet LED-light in public spaces. Tillsammans sattes 100 stycken Philips mini iridium lampor upp utmed sträckan och vill man jämföra LED-belysning med vanlig gatubelysning så rekommenderas att cykla hela ångloksleden. Då cyklar man först i ljuset av standardlampor för att sedan komma in i ljuset från LED. Dessa LEDlampor valdes för sin förmåga att återge färger på ett bättre sätt än standard lampor. De är även bättre på att sprida ljuset över hela gång- och cykelbanan. LED- belysning är också kontrollerbart, vilket innebär att vi kan laborera med t.ex. lampor som tänds och släcks vid olika tillfällen. Variera ljusstyrka efter behov och så vidare. Här borde Kalmar kommun utnyttja sitt försprång och jobba vidare med smart belysning som både gör det tryggare för trafikanter, men också energisnålare och således även mer ekonomiskt. Även en del av Mörevägen i Ljungbyholm har belysts med denna typ av lampor. Under 2013 kommer belysning att sättas upp på Harbyvägen i Ljungbyholm, men då med standardbelysning. Fortsatt arbete BELYSNINGSPLAN Trygghet och säkerhet hänger starkt samman med belysning. Det finns ett behov för inventering av vår belysning på gång- och cykelbanor samt en genomtänkt belysningsplan. I denna plan bör även nya former av belysning beaktas, då det finns smartare och mer energisnåla sätt att belysa ett område. Dessutom kommer många av de konventionella belysningarna att fasas ut inom de närmaste åren och det finns ingen anledning att halka på efterkälken i utvecklingen. Även här finns ett budgetbehov då vi idag inte har någon budget för felande länkar i belysningsfrågor. KVARNHOLMENS TRAFIKSITUATION Kvarnholmen har en komplicerad trafiksituation och vi kan inte blunda för den. I dag tittar flera detaljplaner på Kvarnholmens situation, men ett helhetsgrepp över hela områdets cykelsituation bör göras på sikt. 16

17 Informationsspridning i medierna I HUI Research undersökning frågade man om man hade kännedom om kommunens cykelarbete. 56 procent av de tillfrågade hade hört talas om Kalmar Cykelstad. En anledning till att budskapet nått ut så bra är att de lokala medierna har varit bra på att rapportera om cykelhändelser. Framförallt tidningarna har varit bra på att skriva inte bara om event och byggnationer utan också om trafikplanering, olyckor och cykling i Kalmar generellt. Det ökar intresset för frågan och har gynnat Kalmar Cykelstads arbete. I diagram 10 ser vi en stadig ökning av cykel-artiklar sedan skrevs 126 artiklar med cykeltema i Kalmars lokalpress. De flesta av dessa med koppling till någon del av kommunens arbete. De lokala medier som har bevakats är tidningarna Barometern, Östra Småland och KalmarPosten. För TV är det TV4 lokalnyheter och SVT:s Smålandsnytt. På radio så är det P4 Kalmar som har bevakats. Diagram 10. Antal gånger som cykelrelateradefrågor uppmärksammats i lokala medier under 2010, 2011 och Källa: Kalmar kommun Även om Kalmar Cykelstad har varit duktiga på att få ut sitt budskap har mycket skett ad hoc och det har ibland lett till att tillfällen inte maximeratas ur mediesynpunkt. Därför har Kalmar Cykelstad under 2012 tagit fram en kommunikationsplan som förväntas klubbas i styrgruppen under februari Där beskrivs vem som ska göra vad, när medier kontaktar oss, en event matris för vilka event man ska tacka ja till att delta i, samt målgruppsbeskrivning. Budskapet som ska förmedlas är Tack för att du cyklar! till allmänheten och att Kalmar är en bra cykelstad som hela tiden ska bli bättre. För att stötta denna kommunikationsplan har en grafisk profil tagits fram i sammarbete med informationsenheten. Där är fokus på den cykelsymbol som designern Jangir Maddadi tog fram till cykelvägvisningens toppkrona i kombination med kommunens färger och ett roligt och rakt kommunikationssätt. För att kommunikationsplanen ska bli ett bra förvaltningsövergripande dokument har en hel del förarbete varit nödvändigt. Vi har tagit fram en bild av vad andra förvaltningar tycker att Kalmar Cykelstad bör vara. Detta arbete utfördes av en linnéstudent vid programmet för Medie- och kommunikationsvetenskap, vilket också ledde till en mycket intressant C-uppsats om samarbete mellan kommun och näringsliv i cykelfrågor. De kommentarer som framkom i arbetet har sedan använts för framtagandet av Kalmar Cykelstads kommunikationsplan. 17

18 Förutom att media har kontaktats vid aktiviteter eller själva intresserat sig för och skrivit om cykling i Kalmar, har även olika reklamformer använts för att nå ut med Kalmar Cykelstads budskap. Här kommer en lista på aktiviteter och forum: Under Stadsfesten fanns budskapet Tack för att du cyklar! på storbildsskärmen bredvid storascen. I Stadsfestbladet en annons Tack för att du cyklar! KLT reklam med meddelandet Tack för att du är lysande! i samband med cykellyseskampanjen i oktober. Evenemangsskylt i januari om att inte glömma cykellyset. Sammarbete med Hej Kalmar! Där de använde sin Facebooksida för att informera om cykelauktionen i september. Annonsering i de båda tidningarna inför cykelparkeringskontrollen i oktober. Digital infartstavla med medelandet Frihet alla årstider i december Förutom dessa konventionella metoder så laborerade Kalmar Cykelstad med konceptet gerillaaktioner. Det innebär att man gör något överraskande, utan att först ha marknadsfört det eller förvarnat medierna. Det bygger på att man ska bli så överraskad att man twittrar, bloggar, skriver på facebook eller på annat sätt använder så kallat per to per metodik så att budskapet sprids. Denna metod ger en djupare rotning av budskapet då man inte känner att man har blivit pådyvlad budskapet utifrån. Här är det gerillaaktioner 2012: Heliumballonger fästes vid 2012 års cykelkarta och sattes fast på parkerade cyklar i stan och i de tre orterna Ljungbyholm, Trekanten och Rockneby. 100 kartor delades ut. Ballonger fästes vid vattenflaskor med texten Tack för att du cyklar! på cyklar vid knutpunkter (busshållplatser och tågstationer). 50 flaskor delades ut. 18

19 Fortsatt arbete KOMMUNIKATIONSPLAN När kommunikationsplanen blir klubbad 2013 fortsätter arbetet med att testa den i praktiken. En mediautbildning har utformats specifikt av informationsenheten för att testa planen i olika mediasammanhang. Kalmar Cykelstad ska ha mer stringens i hur man gör event, när man gör dem och i vilka sammanhang. Detta kommer att testas fullt ut under Cykelparkering Som HUI Researchs rapport visar så är det område där Kalmar Cykelstad fick sämst betyg trygghet avseende stöldrisk och detta är något som vi måste jobba vidare med. Väl belysta cykelställ där det finns plats att låsa fast ramen är ett sätt att ge mer trygghet, och Kalmar Cykelstad tittar på olika modeller på cykelställ tillsammans med landskapsarkitekterna har nya cykelparkeringsplatser utanför Kalmar sportcenter satts upp. Sammanlagt är det 130 platser av standardmodell där 70 stycken är väderskyddade med tak. Vid ishallen har 80 platser satts upp. Totalt har 210 cykelställplatser satts upp under 2012, samtliga på kommunal fastighetsmark och alltså inga på allmän platsmark. Sedan 2010 har Kalmar kommun utfört cykelparkeringskontroller på Kvarnholmen inklusive centralstationsområdet. Detta för att hålla cykelparkeringarna tillgängliga för aktiva cyklister genom att ta bort övergivna cyklar och skrotcyklar som annars lätt upptar allt större plats. Finns det plats i cykelställen ställs dessutom färre cyklar på andra ställen, vilket ökar framkomligheten för bland annat funktionshindrade och varutransporter. Cyklar som parkerats över natt märks en tidig morgon med en informationsdekal runt en eker. Om cykeln sedan står orörd under minst två veckor (fyra veckor vid centralstationen) så tas de om hand enligt lagen om fordonsflytt. Polisen delges samtliga uppgifter om cyklarna för att kunna matcha dem med inkomna förlustanmälningar. Kommunen förvarar cyklarna i lagstadgade tre månader innan de som inte återfått sin ägare säljs på auktion tillsammans med cyklar från polisens förråd. Första gången detta skedde var i september Under 2013 blir det försäljning vid två auktionstillfällen, ett på våren och ett på hösten. Kalmar Cykelstad ansvarade för att utveckla och implementera rutinerna för dessa regelmässiga cykelparkeringskontroller och arbetet är nu en del av den ordinarie verksamheten på serviceförvaltningens produktionsavdelning och det fungerar bra. Cykelparkering i centrala Kalmar kan vara komplicerat. Dels är behovet av 19

20 parkering här störst, samtidigt som det finns många aktörer som är intresserade av markanvändningen. Godsleveranser, bussar, gatumöblering, uteserveringar o.s.v. Dessutom är det en kulturhistorisk miljö som måste värnas. Planeringsansvaret för arbetet med cykelparkering ligger på samhällsbyggnadskontoret där främst kommunens landskapsarkitekter arbetat med frågan genom löpande inventeringar. Under 2012 påbörjades dialog med Kalmar Cykelstad och ett internt arbete tar nu sin start kring vilka krav som ska ställas på utformningen av cykelparkeringarna framåt för att säkra såväl en god estetik men inte minst en god säkerhet och funktion ur såväl cyklistens som driftpersonalens synvinkel. Budgeten för denna fråga anses vara för liten och bör ses över. Hur arbetet ska bedrivas framåt är under diskussion. Pengar finns avsatta inom ramen för Kalmar Cykelstads egen investeringspott då inga riktade anslag gavs i budget Det fanns planer på att under 2012 inventera cykelparkeringsmöjligheterna vid samtliga kommunala busshållplatser. Detta kommer inte heller att utföras under 2013 på grund av bristande planeringsresurser. Vi kommer istället att göra investeringar i redan kända och högprioriterade åtgärdsområden till att börja med. En ny cykelparkeringsnorm som täcker olika verksamheter och bostäder på Malmen och Kvarnholmen arbetades fram under Cykelparkeringsnormen för anställda är baserade på den antagna färdmedelsfördelningen med utbyggd kollektivtrafik och gång- och cykelmöjligheter. Parkeringsnormen har ännu inte behandlats i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Fortsatt arbete CYKELSTÄLLSSTANDARD En standard för cykelställ bör tas fram. Det kan finnas olika standarder för olika lägen då behovet att utformning på Kvarnholmen kan vara annorlunda än vid t.ex. en busshållplats i Norrliden. Standarden ska bland annat beakta säkerhet, trygghet, placering, utformning och hur det fungerar med drift och underhåll. Kalmar Cykelstad ska tillsammans med samhällsbyggnadskontoret ta fram denna standard under Planer finns för att förnya och utveckla en del av cykelparkeringen vid centralstationen. Kampanjer Kalmar Cykelstad har tagit fram en kommunikationsplan som fastlägger vilka vi vänder oss till när och på vilket sätt. Denna plan inkluderar även en eventmatris som ska användas som avstämning för att det event vi medverkar i har samma mål och målgrupp som Kalmar Cykelstad samt ser till att vi har en god resurs- 20

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Innehållsförteckning. Foto framsida: Sportson var en av flera cykelhandlare som deltog aktivt vid releasen av

Innehållsförteckning. Foto framsida: Sportson var en av flera cykelhandlare som deltog aktivt vid releasen av 2013 Cykelbokslut 1 Innehållsförteckning Förord Inledning Projektets styrgrupp Projektets arbetsgrupp Projektets ekonomi Cykelstaden i översiktsplanen Många cyklar i Kalmar Vad tycker cyklisterna? Genomförda

Läs mer

Cykel nöjdhetsmätning

Cykel nöjdhetsmätning SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Madelene Håkansson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [årtal XXXX] Grafisk

Läs mer

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län YTTRANDE 2017-102-7 Cykelfrämjandet Västerås Niklas Kihlén, vice ordförande Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län Sammanfattning Vi har

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman 2015-05-19 2015-2085 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Trafikrådets handlingsplan 2015-2018 för ett trafiksäkert beteende

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad 5 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Forss Oscar Fritz Daniel Uggla Kerrou Teresa Datum 2016-03-02 Diarienummer GSN-2015-1930 Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Läs mer

CYKELBOKSLUT Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2011 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2010/2011... 1» Ny GC-väg Lars Kaggsgatan... 1» Cykelbarometrar... 1 Åtgärder på gång

Läs mer

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder Cykelhandlingsplan 2011-2015 Mål och åtgärder Antagen av gatunämnden 2 maj, 2011 Inledning Visionen: Mölndal är en etablerad cykelstad där cykeln är en naturlig del av vardagen. Ökad cykling är ett av

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Cykellysekampanj slutrapport

Cykellysekampanj slutrapport Cykellysekampanj 2016 - slutrapport Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel 0480-45 00 00 vx E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se 2016-12-13 2 (6) Inledning År 2016 anordnades cykellysekampanjen

Läs mer

Cykelmätning halvårsrapport

Cykelmätning halvårsrapport Handläggare RAPPORT Datum Anders Håkman 2012-12-14 0480-45 03 86 Cykelmätning halvårsrapport För åtta cykelmätstationer i Kalmar Plan-bygg- och trafik Samhällsbyggnadskontoret Adress box 611, 391 26 kalmar

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen Turistcykellederna Cykelvasan Fler Sanningar och myter 1. Cyklingen ökar! Eller är det Cyklingen

Läs mer

Medborgardialog Cyckliga Väsby

Medborgardialog Cyckliga Väsby Medborgardialog Cyckliga Väsby April 2015 1 Innehållsförteckning Medborgardialog... 3 Utvärdering/resultat av enkäten... 4 Deltagandet... 4 Fördelning av deltagande... 4 Hur transporterar du dig oftast

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Åsa Lindgren Strategisk trafikplanerare asa.lindgren@stockholm.se Innehåll 1. Framkomlighetsstrategin 2. Varför en cykelplan? 3. Direktiv och budget

Läs mer

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Cykelfokus Moheda Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Bakgrund I december 2014 antogs en fördjupad översiktsplan för Moheda tätort. Processen att ta fram denna var en dominerande del av Alvesta

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

STRADA rapport för 2012

STRADA rapport för 2012 STRADA rapport för 2012 All data är hämtad från STRADAs internetgränssnitt, källor till informationen är transportstyrelsens hemsida samt mailkonversation med Magnus Carlsson från transportstyrelsen. 1.

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-12-13

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

KALMAR KOMMUN. Kalmar Cykelstad. En studie baserad på stickprov över Kvarnholmens cykelflöde 2008, 2010, 2011 &

KALMAR KOMMUN. Kalmar Cykelstad. En studie baserad på stickprov över Kvarnholmens cykelflöde 2008, 2010, 2011 & KALMAR KOMMUN Kalmar Cykelstad En studie baserad på stickprov över Kvarnholmens cykelflöde 2008, 2010, 2011 & 2012 2012.10.08 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 2 Kalmar kommuns fortsatta arbete... 2

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Cykellysekampanj 2015

Cykellysekampanj 2015 215-12-17 Cykellysekampanj 215 Allt ljus på cyklisterna! Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel 4-45 vx 2 (5) Inledning Olyckor där cyklister blir påkörda av bilister i mörker har ofta

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Trafiksäkerhetsarbete i Umeå

Trafiksäkerhetsarbete i Umeå Brödtext Punktlista nivå 1 Punktlista nivå 2 Brödtext Trafiksäkerhetsarbete i Umeå kommun Ur innehållet Underlag - Mångårigt samarbete med Norrlands universitetssjukhus - Trafiksäkerhetsprogram - Trafikdatarapport

Läs mer

Cykelbokslut. Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014. www.umea.se/kommun

Cykelbokslut. Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014. www.umea.se/kommun Cykelbokslut Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014 www.umea.se/kommun 2 Innehåll Umeå är en bra cykelstad... 3 Cykelns roll i de fördjupande översiktsplanerna... 3 Cykeltrafikprogram... 4 Många cyklar i

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel 508 264 91 Avdelningen för Strategisk Trafikplanering Dnr 03-300-3698:1 2004-11-23 TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-12-14 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Foto: Kerstin

Läs mer

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Trygg i trafiken Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Tr ygg i tra fiken? V i vi ll ve ta va d d u so m b o r i N o rr vi k tr a fi k m il jö e n ty c k e r o m n i d it t o m rå d e. 2/8 Innehåll

Läs mer

KALMAR KOMMUN. Kalmar Cykelstad. En studie baserad på stickprov över Kvarnholmens cykelflöde 2008, 2010 &

KALMAR KOMMUN. Kalmar Cykelstad. En studie baserad på stickprov över Kvarnholmens cykelflöde 2008, 2010 & KALMAR KOMMUN Kalmar Cykelstad En studie baserad på stickprov över Kvarnholmens cykelflöde 28, 21 & 211 211.9.21 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 2 Kalmar kommuns fortsatta arbete... 2 Cykeltrafik i

Läs mer

Manual för cykelparkeringsinventering

Manual för cykelparkeringsinventering MANUAL CYKELPARKERINGS INVENTERING Version 2.0, 20080218 Manual för cykelparkeringsinventering Manualen för cykelparkeringsinventering är framtagen av projektet Hållbart resande i samhällsplaneringen som

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

STRADA Värmland 2007 2012

STRADA Värmland 2007 2012 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2007 2012 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland 2 Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera Exempel på användning av STRADA-data

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Halmstad satsar på cyklisterna!!! Superstråk Annan nybyggnation och upprustning Cykelservice Cykelräkningar Hållbart resande Uppmärksamhet i media 20000 Investering cykel under åren 2007 2015 15000 14500

Läs mer

Strategi för mer cykling

Strategi för mer cykling Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av

Läs mer

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret Cykelstaden Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna Malin Månsson, trafikkontoret Om Göteborg blev en mer cykelanpassad stad tycker jag att det skulle bli en mer attraktiv stad än idag? 59 % Ja 0%

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Cykelåret i Mölndal 2010

Cykelåret i Mölndal 2010 Cykelåret i Mölndal 2010 Cykelbokslut Antagen av gatunämnden Cykelåret 2010 i Mölndal är producerat av: Mölndals stad Gatukontoret 431 82 Mölndal gatukontoret@molndal.se 031-315 10 00 Kontaktperson: Ulf

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Dokumentinformation Titel: Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Serie nr: 2013:38 Projektnr:

Läs mer

Grön vision för ett cyklande Stockholm

Grön vision för ett cyklande Stockholm Grön vision för ett cyklande Stockholm 40 förslag Vi sätter Stockholm i rullning Stockholms befolkning växer och fler människor ska röra sig på samma yta. Det kräver att vi reser mer effektivt. Redan nu

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

STRADA rapport till Kalmar cykelbokslut för 2011

STRADA rapport till Kalmar cykelbokslut för 2011 STRADA rapport till Kalmar cykelbokslut för 2011 All data är hämtat från STRADA s internetgränssnitt, källor till informationen är transportstyrelsens hemsida samt mailkonversation med Magnus Carlsson

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07 BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader Bilaga 1 Kostnader I denna bilaga anges de ungefärliga uppskattade kostnaderna för utbyggander

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem 2015-11-17 2015/37189 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Hållbarhetsutskottet Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gustaf Karlsson 0243-74093 gustaf.karlsson@borlange.se

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman 2014-3668 0480-4503 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Motala cykelplan 2016-2030

Motala cykelplan 2016-2030 Motala cykelplan 2016-2030 Del 2 Behovsanalys Version 0.5 Remissversion Innehållsförteckning 1 Behovsanalys Motala cykelplan... 1 1.1 Användning och uppdatering av behovsanalysen... 1 1.2 Strategi för

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer