MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006"

Transkript

1 MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE (19)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL KONTORETS ORGANISATION OCH KOMMUNIKATION BEMANNING Ägarråd Ledningsgrupp Mid Sweden Office Praktikanter KONTORETS FYSISKA LÄGE KOMMUNIKATIONSKANALER UTFÖRDA AKTIVITETER NÅGRA HUVUDDRAG I VERKSAMHETEN ARBETSOMRÅDEN UTFÖRDA AKTIVITETER ENLIGT VERKSAMHETSPLAN OCH AKTIVITETSPLAN Verksamheten EU:s framtida regionalpolitik Infrastruktur och transporter Forskning och utveckling Miljö Folkhälsa Övrigt Pågående processer BESÖK I REGIONEN HEMMAORGANISATIONENS MÖTEN I REGIONEN BUDGET (19)

3 INLEDNING Mid Sweden Office () har under 2006 arbetat intensivt på många fronter både i Bryssel och på hemmaplan i Västernorrland och Jämtland. Verksamheten har präglats av ett markant ökat intresse för Europafrågor i regionen vilket inneburit många olika typer av aktiviteter som vi deltagit i och arrangerat. Parallellt med att vi har fortsatt bygga vidare på vårt uppdrag som kunskapsbärare av EU-frågor i form av en mängd workshops i regionen för kommuner, landsting, universitet och näringsliv har vi arbetat med att sätta vår region på kartan ordentligt i Europasammanhang och driva våra intressefrågor på Brysselarenan har varit ett år i EU då mobiliseringen inför den nya programperioden med start 2007 har varit uppenbar hos Europas regioner. Det har inneburit starkt fokus på att skapa nya nätverk och vårda de redan förvärvade kontakterna i syfte att kunna vara framgångsrika i vårt fortsatta EU-utvecklingsarbete. Vi har gått med i flera mycket professionella former för internationella nätverk som vi förväntar oss ett långsiktigt arbete i. har enligt antagen verksamhetsplan drivit frågor för regionen inom näringslivsutveckling, forskning och utveckling, folkhälsa, energi, miljö, it, jämställdhet, kultur och mycket mer. Ett välbesökt Europaforum (200 konferensdeltagare) arrangerades i huvudsak av i juni på ämnet investeringar och kapitalförsörjning. I september arrangerade tillsammans med Kommittéen för EUdebatt en workshop om EU. Kommissionär Danuta Hübner besökte Västernorrland under hösten och under senhösten nämndes Norra Sverige uttryckligen i flertalet av hennes tal i Bryssel, som exempel på hur strukturfonderna använts på ett klokt sätt. Samtlig personal inom har hållit föredrag och seminarier för att informera och öka kunskapen om EU. Oktober präglades av Open Days-dagarna i Bryssel där vi andra året i rad hade hedersuppdraget att hålla i konferenser för Europas regioner i samarbete med 10 intressanta partnerregioner. I år arrangerade vi under dessa dagar fyra välbesökta konferenser om energifrågan. Vi kan med glädje se tillbaka på ett år där vi i Bryssel tagit emot mer än 200 besökare från vår region på olika studiebesök som vi har arrangerat på EU:s olika institutioner och dessutom har Mitt-Sverige använt oss flitigt om vi ser till den mängd förfrågningar, stora som små, som vi har fått under året. Francisca Herodes Direktör Mid Sweden Office 3(19)

4 VISION OCH MÅL Mid Sweden Office (), regionen Mitt-Sverige Västernorrland och Jämtlands läns Europakontor presenterar i detta dokument den verksamhet och aktiviteter, som kontoret har haft under Utgångspunkten för s arbete har varit den vision, syften och målsättningar som s huvudmän har formulerat för verksamheten. Vision Jämtlands och Västernorrlands län ska vara en aktiv och framgångsrik region i Europa. Syftet med är att bl a bidra till ökad tillväxt i regionen, genom att: påverka utformningen av framtida EU-aktiviteter främja nätverksbyggande, kunskapsutbyte och partnerskap mellan regionen och andra europeiska länders organisationer, företag och medborgare förbättra informationsflödet mellan regionen och olika EU-organ i ökad grad ta tillvara möjligheter till resurstillskott och kunskap Målet är att uppnå en helhet i EU-arbetet där regionen kan samverka med både Brysselnivå och nationell nivå. Verksamheten styrs av en omfattande verksamhetsplan 2006 innehållande riktlinjer för: - Verksamheten såsom organisation, rutiner och kommunikation - Prioritering för de olika sakområden Mid Sweden Office bevakar - Detaljerad aktivitetsplan - Långsiktig vision - Budget Att lyckas i längden med att strategiskt påverka utformningen av EU-politik på olika områden krävs det att det skapas en långsiktigt fungerande verksamhet samt kunskaper i ämnet på hemmaplan utöver organisationen. Detta är ett arbete som behöver drivas och ägnas tid åt och innehåller skapande av fungerande kommunikationskanaler med aktiva mottagare för intressebevakning. har intensifierat sitt arbete med att skapa viktiga förutsättningar för regionen genom att fördjupa regionens nätverk i Bryssel parallellt med ett mycket intensivt arbete att söka upp och möta strategiska aktörer i regionen som bör vara mottagare av informationsflödet från Bryssel, inom en rad olika ämnesområden. 4(19)

5 1. Kontorets organisation och kommunikation 1.1 BEMANNING Under verksamhetsåret 2006 har organisation sett ut enligt följande: Ägarråd Kommunförbundet Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Landstinget Västernorrland Landstinget Västernorrland Länsråd Länsstyrelsen Västernorrland Kommunförbundet Jämtland Landstinget Jämtland Landstinget Jämtland Landstinget Jämtland Mittuniversitetet Länsråd Länsstyrelsen Jämtland Christer Nilsson (s) Jonny Lundin (c) Ewa Söderberg (s) Hans Hedlund (c) Sten-Olov Altin Monica Hallquist (bp) Robert Uitto (s) Thomas Andersson (c) Mona Lisa Norrman (v) Christer Fröjdh Uno Svaleryd Ägarrådet har under året sammanträtt: maj 2006 i Bryssel. I samband med ägarrådsmötet arrangerade Mid Sweden Office ett besök på Margot Wallströms kabinett. 8 juni 2006 i Östersund. Extra ägarråd. Godkännande av halvtidsutvärdering. 17 oktober i Sundsvall. Godkännande av verksamhetsplan Ledningsgrupp Kommunförbundet i Västernorrland Landstinget Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Kommunförbundet i Jämtlands Län Jämtlands Läns Landsting Länsstyrelsen Jämtlands län Företagsobservatörer May Andersson Sören Öberg Ulrika Åberg Tomas Palmgren Lena Bergeskär Hans Halvarsson Tommy Stugard, IT Jämtland Gunnar Svedbergh, Åkroken Lars Holmberg, LTCK Per-Eric Gustavsson, Inibiz 5(19)

6 Mid Sweden Office Chef för Mid Sweden Office Francisca Herodes 1/5 Kommunförbundet Västernorrland Kirsi Allberg (tom juni 06) 1/1 Kommunförbundet Västernorrland Beata Fodor (fom juni 06) 1/1 tid Landstinget Västernorrland Gustav Malmqvist ¼ tid Kommunförbundet Västernorrland Charlie Wallin ½ tid Jämtlands Läns Landsting Beata Fodor (jan-juni 06) ½ tid Jämtlands Läns Landsting Wilhelm Skoglund (aug-dec 06) 1/2 tid Kommunförbundet i Jämtland Sandra Droguett-Biörklund (tom sept 06) 1/1 tid Bryssel Jeccika Eriksson Kontoret har haft en god bemanning under året. Medarbetare har arbetat än mer över länsgränserna än tidigare och Mitt-Sverige profilen har förtydligats. Kontoret har haft regelbundna möten och har samlats för längre planeringsdagar en gång i halvåret. Medarbetarna har även rest till Bryssel för att medverka vid olika arrangemang. Det kan dock konstateras att budgeten fortfarande är lagd för att det endast skall finnas en person anställd i Bryssel (nu är det två) vilket gör att budgeten är mycket snävt tilltagen. Dessutom betalar budgeten resor och uppehälle för samtliga medarbetare Praktikanter Under året har två praktikanter fått möjlighet att förkovra sig i EU frågor och lära sig om arbetet på ett regionkontor, samt skrivit universitetsuppsats samt rapporter inom för kontorets verksamhet relevanta områden: Maria Svensson, stipendiat, Mittuniversitetet, rapport om Plan-D, vitboken om EU:s kommunikationspolitik Stina Nilsson, stipendiat, Mittuniversitetet, Uppsats om fackföreningstillhörighet i EU 1.2. KONTORETS FYSISKA LÄGE Mid Sweden Office arbetar efter devisen ett kontor på tre platser, därför att utgör ett regionkontor som omfattar en organisation men som verkar geografiskt på tre platser. Under året har en process pågått för att få större lokaler i samma hus men fortsatt dela med Mid-Norway. Vi har inväntat regionomställningen som skett i Danmark och resultatet blir att flyttar upp till andra våningen tillsammans med Mid-Norway, vilket ger en ökning på ca 2-3 kontorsplatser, större yta generellt och tillgång till pentry på samma våningsplan. hemmaorganisation har fysiskt haft sina arbetsplatser hos: - Landstinget i Jämtlands Län, Östersund - Östersunds kommun, Östersund - Kommunförbundet i Västernorrlands län, Härnösand 6(19)

7 1.3. KOMMUNIKATIONSKANALER Målgrupper för s arbete är samtliga myndigheter, organisationer, universitet, företag i regionen samt Bryssel arenan, som har relevans utifrån de prioriterade områdena i verksamhetsplanen. har under året aktivt sökt upp dessa målgrupper i syfte att synliggöra vad kan bidra med i genom ett nära samarbete med dessa. Medarbetare inom med ansvar för de olika prioritetsområdena har sett till att information från Bryssel har förmedlats till olika mottagare i regionen. Under året har: 9 st elektroniska nyhetsbrev Mid Sweden i EU samt bilagan Finansieringsmöjligheter utkommit som skickats till över 500 prenumeranter i Mid Sweden regionen 5 st Miljönyhetsbrev har utkommit. Hemsidan har utvecklats till en välfylld webbportal med noga utvald information som är till gagn för regionen. Hemsidan uppdateras i princip varje dag med ny information. har arbetat med att förnya och fördjupa nätverken på Brysselarenan genom att delta i ett brett spektra av möten och events. Idag har kontoret väl uppbyggda kontaktvägar inom de prioriteringsområden som regionen vill bevaka. Förutsättningarna för en aktör att få stöd av är goda då kontaktvägar in till institutioner samt andra regionkontor är mycket brett Media/presskontakter uppehållits genom pressreleaser. Lokal media har dessutom fått möjlighet att på bekostnad av EU institutionerna komma till Bryssel för att bevaka det viktiga Open Days arrangemanget i oktober Utförda aktiviteter 2.1. NÅGRA HUVUDDRAG I VERKSAMHETEN Nätverksträffar För att skall kunna bidra till ett framgångsrikt och fungerande EU-arbete är det väsentligt att samverkar kontinuerligt och systematiskt med alla direkt berörda aktörer i regionen. Detta har skett främst genom nätverksträffar där relevant information kan utbytas i respektive nätverk. har i en del fall varit sammankallande i en del fall varit inbjuden till nätverksträffar. har varit aktiv med att söka upp redan befintliga nätverk inom olika områden med relevans för s prioriterade områden, där representant kan medverka bland andra intressenter. Detta gäller nätverk både i regionen och i nationellt. På dessa träffar har verksamhetsplanen för kommunicerats till dessa aktörer för att tydliggöra var och ens uppgifter i sammanhanget. 7(19)

8 EU Påverkansseminarier En tydlig trend har varit behovet av mer djupgående information om hur EU påverkar den lokala nivån och arbetet hos de olika aktörerna hemma i regionen. har därför hållit en flertalet halvdags seminarier som varar mellan cirka 3-4 timmar innehållande grundläggande kunskap om EU, hur EU påverkar den lokala verksamheten, frågesport, finansieringsmöjligheter. Workshopen anpassas efter gruppens behov. Francisca Herodes har varit workshopledare. Tjänstemän ur hemmaorganisationen har även deltagit som lärare vid en del tillfällen och även hållit egna seminarier. Studiebesök i Bryssel Regionen har under året fått ett ökat intresse att göra studiebesök i Bryssel och vi har tagit emot över 200 personer från Mitt-Sverige under året. har varit behjälplig med att helt eller delvis arrangera dessa studiebesök. Nedan studiebesök på Brysselkontoret samt besök som arrangerat helt eller delvis: 13 februari, Wargentinskolan, Östersund februari, Jämtlands läns kommuner, Östersunds kommun m.fl. 2-5 april, MIUN Ledningsgrupp maj, Länsarbetsnämnden Jämtlands län maj, Ägarråd 30 maj, Gudmundråskolan, Kramfors 1-2 juni, Kramfors kommun 19 juni, Scandevo, Örnsköldsvik 11 september Skogs- och träfacket september, Anna Stensdotter student Europa Direkts EU-ambassadör, Jämtlands län 5-9 oktober, Länsstyrelsen ledningsgruppen, Västernorrlands län 9-12 oktober, dryga 20-tal representanter från Mitt-Sverige på Open Days dagarna (bl.a. Midscand, Näringslivschefer Jämtlands län, Landstinget Västernorrland m.fl.) oktober, Strukturfondsdelegationen södra skogslänen oktober, Örnsköldsviks kommunledning 16 november, Länsrätten, Västernorrlands län november, Strukturfonderna Socilafondens partnerskap, Jämtland 30 november, Blandad grupp socialdemokrater från de fyra nordligaste länen 1 december, Jämtkraft Förutom dessa studiebesök har en mängd möten med enskilda samt mindre grupper från Mitt-Sverige regionen ägt rum på kontoret. Till detta kommer även stöd till många förfrågningar om kontakter där grupperna ordnat program själva men fått kontakter av. Under hösten har också arbetstid lagts på att planera studiebesöken för våren (19)

9 Open Days har intensifierat sitt arbete med att skapa viktiga förutsättningar för regionen genom att bl.a vara värd för Regionkommitténs och Kommissionen DG Regios seminarier under Open Days dagarna i oktober. Evenemanget har varit en av verksamhetens viktigaste åtagande. OPEN DAYS European Week of Regions and Cities ägde rum i Bryssel 9-12 oktober 2006 och lockade over 4000 besökare från 130 europeiska regioner. Open Days inleddes med en öppnings ceremoni på temat Hur man bättre kan organisera privata- och offentliga partnerskap. På plats fanns EU-kommissionären för regionalpolitik, Danuta Hübner, som nämnde hennes besök i Västernorrland, Västersamt Norrbotten i september där hon anser att man på ett lyckosamt sätt använt strukturfonderna för att skapa tillväxt. Under Open Days-veckan organiserades 114 seminarier med olika teman, Mid Sweden Office som lett det tematiska nätverket Sustainable Energy Regions tillsammans med nio andra europeiska regionkontor (Mid Norway, North Sweden, Western Greece, Östra Finland, Estland, Northwest of England, East of England, Nord Irland och tre Rumänska län) organiserade två välbesökta seminarier i samverkan med samt var värd för två av kommissionens seminarier på temat förnyelsebar energi. Representanter från Mitt Sverige var Bengt Alden från BioFuel Region samt Jan Lindstedt, VD för Svensk Etanolkemi AB som ingår i BioFuel Region. De berättade för resten av Europa om hur de arbetar med utvecklingen av Bio Fuel-området i norra Sverige. Lindstedt talade bland annat om att det är viktigt att arbeta med att både bygga upp tillverkning av Bio- Etanol och skapa en efterfrågan. Ett nytt inslag i årets Open Days var Investors Café med temat Privata och offentliga investeringar för tillväxt och jobb som fungerade som en mötesplats för Europas olika regioner och inve- sterare från den privata sektorn. På plats för att locka europeiska inve- sterare till Mitt Sverige fanns Midscand Business Network och Invest in Mid Sweden. Open Days avslutades med en stor session i Europaparlamentet på temat Hur man kan göra Europas regioner och städer mer attraktiva. Under den avslutande paneldebatten lyfte än en gång Hübner upp norra Sverige som ett gott exempel på hur man har lyckats använda strukturfonderna till utveckling och tillväxt genom ett gott samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor samt universitet. På hemmaplan genomfördes även aktiviteter såsom tex Miljökonferensen i Östersund september inom ramen för de så kallade decentraliserade eventen. Årets Open Days omtalas som väldigt lyckat, veckan har satt fokus på Europas regioner och visat på den betydelse som regionerna spelar för den europeiska tillväxten. 9(19)

10 Evenemanget sammanfattades både regionen och i Bryssel som mycket lyckat och Mitt- Sveriges plats på kartan blev mycket tydlig. Lokal media uppmärksammade eventet på ett mycket positivt sätt. Mittuniversitetets medverkan 2006 har Mittuniversitetet (MIUN) trätt in som delfinansiär i. MIUN har under året byggt upp en enhet under ledning av Christer Fröjdh som skall främja medverkan i framförallt forskningsprogrammen. Denna enhet kommer att fungera som en del av hemmaorganisationen för. Intensiv bevakning om programmets utveckling har skett kontinuerligt och både riktad och generell information har spridits i regionen. Det nära samarbetet med MIUN har bland annat inneburit uppskattade heldagskonferenser om EU:s forskningsprogram. Näringslivets medverkan Intensiva kontakter har förts mellan, kommunernas näringslivsförvaltningar, företagarorganisationer, Almi, samt enskilda företag för att belysa vad EU har för bäring på den privata sektorn. Dessutom har arbetet med att bevaka EU:s FoU program en mycket direkt koppling till näringslivet och endast genom engagemang och ökad kunskap från alla parter är det möjligt att ta del av programmen. Konkreta seminarier och workshops har hållits i regionen om möjligheter att delta i EU finansierade projekt. har inbjudit näringslivet som observatör och medverkan i ledningsgrupp. På det sättet tydliggörs triple-helix tanken och arbetet med näringslivsutveckling kan än mer konkretiseras och inriktas på direkta behov i regionalt tillväxtarbete och kompetensutveckling. Samarbetet med Mid Norway Samarbetet med Mid Norway European Office har fungerat mycket bra och dt är lätt att konstatera fördelar med att dela kontor med ett annat regionkontor. I den löpande verksamheten har möjlighet att växla upp informationsinhämtningen och multiplicera kontaktvägarna. Vi uppfattar det som ett ömsesidigt givande arbete. Exempel på konkreta samarbeten mellan kontoren är samverkan inom ramen för Open Days samt den i Bryssel numera traditionella Wild Christmas Mid-Scanidnavian Cocktail som är en ren markandsföring av Mitt-Skandinavien och som fått en mycket stor uppmärksamhet på Bryssel arenan. I samverkan med kockar från Trondheim som lagade traditionell Mitt-Skandinavisk mat, kulturföremål från Länsmuseet i Västernorrland och bildvisning från vackra Mitt-Sverige lockade vi ca 100 personer från EU:s institutioner och regioner. 10(19)

11 2.2. ARBETSOMRÅDEN Nedan följer en beskrivning av de arbetsområden har arbetat med enligt verksamhetsplan. Utifrån prioriteringar i de nuvarande Regionala Tillväxtprogrammen (RTP) i regionen samt Västernorrlands läns Internationella Strategi och Jämtlands läns Internationella Policy har arbetat med att bevaka ett antal sakområden, varav ett med horisontell prioritet. Den horisontella prioriteten har integrerats och beaktats i vart och ett av de övriga sakområdena. PRIORITETER A. - Entreprenörskap - Turism - Landsbygdsutveckling - Skogen som resurs - Distansoberoende tjänster - Miljödriven näringslivsutveckling B. EU:s framtida regionalpolitik C. Infrastruktur och transporter E. Miljö HORISONTELL PRIORITETER D. Innovation, forskning och utveckling F. Folkhäsa/Hälso- och sjukvård G. Övrigt Alla övriga områden som dels har sitt ursprung i RTP och dels i prioriteringar utifrån den Europeiska unionens arbete bevakas i mån av tid och resurser. Exempel på områden finns under G. Övrigt. 11(19)

12 Verksamhetsområdesansvar Varje medarbetare i respektive län samt Bryssel har haft ett eller flera tematiska ansvarsområden i enlighet med verksamhetsplanen. Ansvaret har inneburit att information till och från förmedlas, att processer drivs i regionen med stöd av kollega i respektive län samt att rapportering sker till chef. Medarbetarnas detaljerade mötesschema och aktivitetsbeskrivning finns att tillgå på förfrågan UTFÖRDA AKTIVITETER ENLIGT VERKSAMHETSPLAN OCH AKTIVITETSPLAN 2006 Nedan presenteras aktivitetsplanen med kolumnen STATUS där det anges om aktiviteten genomförts eller ej. Det kan konstateras att av 42 nedan poster har 40 genomförts. Utöver nedan genomomförda aktiviteter har kontoret varit stöd, rådgivare i en rad olika frågor som kommer från regionen. Omfattande informations- och seminariebevakning samt kontakter hemåt med relevanta aktörer, stöd i olika projektutvecklingsfaser som tex sökande av samarbetspartners, kontakter på EU-kommissionen etc. Dessa aktiviteter framgår ej av nedan lista Verksamheten Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Status Verksamheten Ägarrådsmöte med 11 maj 2006 seminarium i Bryssel Verksamheten Verksamheten Verksamheten Verksamheten Uppbyggnad och identifiering av nätverk, mottagare i regionen. Enkätundersökning, främst av nyhetsbrevet samt s kommunikation Extra Ägarrådsmöte Ägarrådsmöte med seminarium Kontinuerligt arbete Ägarråd externa föreläsare samt samarbetsparter Genomgång av verksamheten Antagande av VP 2007, kompetenshöjning Inklusive besök på Wallströms kabinett Fungerande struktur Vår 2006 Delutvärdera s kommunikation, verksamhet 8 juni Östersund 17 oktober 2006 i Sundsvall Ägarråd Ägarråd Ev externa föreläsare Beslut utifrån halvtidsutvärdering Genomgång av verksamheten Antagande av VP 2007, kompetenshöjning Ingen enkätundersöknin g genomfördes av däremot genomfördes halvtidsutvärderin gen under våren 2006 Extern gäst från MNBA 12(19)

13 Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Landsbygdsutvecklingsseminarier Omvärldsbevakning för turism/besöksnär. Riktade seminarier om Europaprojektutveckling samt EU:s påverkan Medverka på företagardagar Projektstöd/del i förstudie om kris och konflikthantering klusterembryo Medverka i Projektet Vision Ådalen genom delprojektet TIN TIN bla gm bidrag till skrift Åkroken Science Park FP7 stöd 2006 SME och mikroföretag Företagsrepresentanter 2006 Almi, Lst y + Z EIC m.m. Löpande Lst Y Inom samtliga näringslivsbevakningsområden ta hem kunskap som har relevans för regionen Samverka med övriga företagsinitiativ Bevaka EU:s energikampanj Löpande 2006 SME inom besöksnäringen Löpande FR Företagarna Höjd kunskap samt möjligheter till internationella projekt, nya marknader Höjd kunskap om finansieringsformer till projekt samt formande av samarbetsprojekt Öka regionens kunskap om EU och entreprenörskap, företagande och internationalisering Utvecklat kluster som agerar med andra parter internationellt, dra nytta av samt delar med sig av kunskap, tillväxtmotor Öka Vision Ådalens kuskap om EU och företagande Hösten 2006 Utröna Åkrokens möjligheter i FP7 deltagande Våren 2006 mfl Inspel till nationella utredning. Ökad kunskap för att påverka DG Löpande Löpande Löpande Näringslivet och dess representanter, kommunernas näringslivsansv, länsstyrelserna Näringslivet Biofuelregion Prcessum Energidalen Agrio Höjd kunskap om EU och näringslivspolitiken Höjd kunskap om EU och näringslivspolitiken Förbättrad omvärldsbevakning Höjd kunskap om EU och stöd om EUs energi och industripolitik. Stöd omvärldsbevakning Seminarier riktade till företagsgrupperin gar har genomförts Ingen förfrågan har gjorts under 2006 Rådgivning till delprojekt inom projektet har genomförts Rådgivning har genomförts främst genom seminarier och möten (detaljerad möteslista) 13(19)

14 EU:s framtida regionalpolitik Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål EU:s framtida regionalpolitik z-län organiserar Europaforum 8-9- juni 2006 Europaforum Genomförande av Europaforum EU:s framtida Tjänstemannastöd i regionalpolitik Europaforum 2006 Rapportörsmö te 23 november Tjänstemanna möte Arlanda 31 okt FH FoU, Sammanhållngs -pol SDB Landsbygd, stadsstöd GM Interreg, Urban policy, transport Medverka till att tilldelningen av strukturfondsmedlen blir tillfredsställande i enlighet med regionens önskemål samt bevakning och agerande i övriga ämnen Infrastruktur och transporter Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Infrastruktur och löpande transporter NECL projektet Infrastruktur och transporter Infrastruktur och transporter Bevaka transportpolitiken och följa NECL projektets arbete. Bevaka och stödja arbetet inom CPMR Baltic Sea Commission Stöd om TEN-T programmet Klargöra områden för tidig politisk bevakning löpande Höjd kunskap i frågan Vid behov Länsstyrelser, Vägverket Region Mitt Höjd kunskap Infrastruktur och transporter Samverkan med tranportaktörer Vid behov Botniabanan, Norrtåg, Banverket, Länsstyrelserna Ökad kunskap Forskning och utveckling Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål FoU Medverka i utarbetande av en regional forskningsstrategi i de delar som berör EU nivån Vid behov MittUniversitet et m.fl. FoU Särskilt riktade insatser till MIUN i form av information, förslag till agerande och direkta insatser Löpande MIUN Mfl. Regional Forskningsstrategi Ökade möjligheter att medverka i EU:s forskningsprogram samt kontaktnät 2 heldags seminarier har hållits på MIUN samt individuella möten. 14(19)

15 FoU FoU FoU FoU Bevaka våra intressen i kommande 7:e ramprogram, driva antagen position Seminarium om deltagande i 6e och 7:e ramprogrammet Europaforum se under regionalpolitik Delta i SKL-FP7 nätverket Våren 2006 FP7nätverket MittUniversitet et Regionala arbetsgrupper 25 Januari EIC MittUniversitet et Länsstyrelsen Y löpande SKL Få till möten med ansvariga inom institutionerna och skapa förutsättningar för att driva vår position Öka kunskap och förmåga att delta i EU:s ramprogram Erfarenhetsutbyte och möjligheter till snabb information för riktade lobbyåtgärder Miljö Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Miljö Delta i Bryssels olika Miljönätverk Löpande Göra regionen känd i miljösammanhang Miljö Utge Nyhetsbrev om Löpande Öka kunskapen om Miljö Miljö är ENCOREnätverket liasion office Löpande ENCORE konferens juni 2006 ENCORE Mfl EU och miljö Stödfunktion inför konferensen. Kontakt med kommissionen samt övriga berörda Folkhälsa Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Folkhälsa Seminarium om vad EU:s politik på området innehåller samt påverkar oss Vår 2006 Landstinget Y o Z + kommuner Folkhälsa Sprida kunskap om finansiering och politikområdet för utveckling av IT i vården/e-hälsa Löpande Regionens näringslivs och hälso/sjukvårds -aktörer Öka kunskap och förståelse för frågan för framtida påverkan Öka möjligheterna att söka medel ur EU:s olika finansieringsinstrument 15(19)

16 Övrigt Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Övrigt Studiebesök och nätverksträffar Löpande Genomförande av studiebesök Övrigt Seminarier/worksho löpande Ökad kunskap i hur ps till grupper om Alla huvudmän EU arbetes bedrivs max 15 personer om samt samt hur bevakning EU:s näringslivet sker. påverkansprocess Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Utveckling av gemensam EUkunskapstjänster Handleda praktikanter på Brysselkontoret Information till media med live träffar Seminarium inom olika tematiska områden (energi etc) samt decentraliserade events - Open Days After Work EUdebatt seminarium inför valet 2006 Högnivå studiebesök Wallström och Hübner Nyhetsbrev samt information till hemsidan Våren 2006 Jan juni. Sept-jan Löpande Gävleborgs län regional media 2006 MidNorway Mfl 7 september Sundsvall Hübner Y- läm 7 september Wallström jan 07 Löpande Nyhetsbrev samt finansieringsmöjligheter 1g/mån Kommittén för EU-debat Mfl Bilda en gemensam pool för att regionens aktörer skall kunna söka lämpliga föreläsare till seminarier Överföring av kunskap, C eller D uppsats i regionens intresse el annan rapport Öka kunskapen till media om EU Öka kunskap och förståelse på en rad olika områden Debattera EU frågor i samband med valet Genomförande av besöket Ökad kunskap och förståelse Ej genomfört Ej genomfört dock skickas press releaser vid större evenemang och media alltid inbjuden och har hållits löpande uppdaterad om verksamheten 16(19)

17 Pågående processer PÅGÅENDE PROCESSER Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Status Kunskapstjänst i projektutveckling Utreda hur EUprojektutveckling kan Löpande Öka EUansökningarna i Nya intressenter i säkerställas Bjuda in näringslivet till seminarier regionen Löpande Öka kunskaperna, triple-helix samarbetet och intäkterna i och regionen 2.4. BESÖK I REGIONEN Chefen för Mid Sweden Office har i Mitt Sverige Regionen gjort följande besök under 2006 (listan är övergripande och sammanställer strategiska möten): Januari Länsstyrelsen Västernorrland, Internationell gruppen, - Workshop om EUs påverkan Länsstyrelsen Västernorrland Anförande samtliga Länsstyrelsen Västernorrland Workshop om EUs påverkan och finansiering, Företagargruppering Kramfors Halvdagsmöte Örnsköldsviks kommunledning Februari Rapportörsmöte Europaforum, Stockholm Landstinget Västernorrlands Internationella dag, anförande i fullmäktige, Härnösand Energikontoret, Östersund - Länsråd Uno Svaleryd, Östersund - Landstinget Jämtlands län, flertal möten Mars Trångsviksbolaget, Östersund RTP dagen Höga Kusten, Föreläsningar SAAM dagen MIUN föreläsning - Diverse möten, länsstyrelsen, Sundsvalls kommun m.fl MIUN FSCN Leif Olsson - Dick Jansson Handelskammaren Mitt-Sverige - Länsstyrelsen Västernorrland Möten bl.a. AF., Jämtland Möten bl.a Landstinget, Jämtland Föreläsning, Kommunförbundets möte, Härnösand - Åkroken Workshop om EUs påverkan Sollefteå kommun Workshop om EUs påverkan Kramfors kommun Chefsakademin Chefsakademin Ledningsgrupp, Sundsvall 17(19)

18 Maj SKL möte Swereg, Stockholm SKL möte Swereg, Stockholm Chefsakademin Chefsakademin MIUN möten Juni Intervju praktikant, Sundsvall, - Sundsvalls kommun Extra rapportörsmöte, Europaforum, Östersund Europaforum, Östersund Workshop om EUs påverkan och miljötema, Länsstyrelsen Västernorrland, - Workshop om EUs påverkan Landstinget Västernorrland Workshop om EUs påverkan Landstinget Västernorrland Föreläsning i Åre fullmäktige, Åre - Möte Landstinget Jämtland - Möte Kommunförbundet Jämtland Augusti Kommunförbundet Västernorrland September Föreläsning, Krokoms kommunfullmäktige, Jämtland - Kommunförbundet Jämtland Workshop om EUs påverkan och finansiering, Midscand Östersund Ledningsgrupp Planeringsdag, Sundsvall Planeringsdag, Sundsvall Workshop om EUs påverkan, Sundsvalls kommun Oktober Scandic Alliance, Stockholm Ägarråd, Sundsvall - Sundsvall OPEN DAYS uppföljningskonferens, Sundsvall Europaforum tjänstemannamöte, Stockholm November Heldag workshop MIUN FP7, Sundsvall Jämtland Härjedalen Turism, heldag seminarium Heldag workshop MIUN FP7, Östersund Rapportörsmöte Europaforum, Arlanda Ledningsgrupp, Sundsvall - praktikantintervjuer Telefonmöten: Till detta tillkommer ett antal telefonmöten med aktörer från regionen. 18(19)

19 2.5. HEMMAORGANISATIONENS MÖTEN I REGIONEN Detaljerad förteckning över ett urval av strategiska möten hemmaorganisationen samt Brysselkontoret har genomfört under året finns att tillgå på förfrågan. 3. Budget Finansiärer till har varit: - Kommunförbundet Västernorrland - Kommunförbundet Jämtland - Landstinget Västernorrland - Landstinget Jämtland - Länsstyrelsen Västernorrland - Länsstyrelsen Jämtland - Mittuniversitetet Medel till förfogande under finansiering från ovanstående ägare ingående medel från år 1 och år 2 (2004 överskott minus år 2005 underskott = ) - intäkter Europaforum Total förfogande: Kostnader har under 2006 uppgått till SEK under Vid dags datum tillkommer icke bokförda kostnader på SEK. Det finns även intäkter från externa aktörer som ej reglerat skuld till som uppgår till ca 8000 SEK. SLUTSATS: Detta ger ett totalkostnader för under 2006 på Ett överskott på SEK ( minus ). Sammanställning utgifter Mid Sweden Office kontoret Hyra Resekostnader, hyrbil, hotell Telefon, abonnemang, data, samtalsavgifter Representation, möteskostnader Material, kontorsmaterial, marknadsföring, trycksaker, datatillbehör, tidningar/böcker Övriga kostnader (porto, bankkostnader, kortavg, licenser) 2883 Inhyrd personal, IT, 3525 Personalkostnader, lön, traktamente, soc avg, praktikanter Reskostnader ledningsgrupp och ägarråd Totalsumma kostnader (19)

AKTIVITETSPLAN OCH MÅL 2005, ingår i MSO Verksamhetsplan (Beslutad i Mid Sweden Ägarråd , reviderad , , )

AKTIVITETSPLAN OCH MÅL 2005, ingår i MSO Verksamhetsplan (Beslutad i Mid Sweden Ägarråd , reviderad , , ) AKTIVITETSPLAN OCH MÅL 2005, ingår i Verksamhetsplan (Beslutad i Mid Sweden Ägarråd 2004-10-22, reviderad 2005-04-07, 2005-09-19, 2005-11-18) Denna plan kommer att förändras under årets gång avseende uppdrag

Läs mer

MID SWEDEN OFFICE. Verksamhetsberättelse 2007

MID SWEDEN OFFICE. Verksamhetsberättelse 2007 MID SWEDEN OFFICE Verksamhetsberättelse 2007 Antagen i Mid Sweden Office ledningsgrupp och ägarråd 22 februari 2008 Mid Sweden Office, Verksamhetsberättelse 2007 1/18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2007. Förslag till Verksamhetsplan 2007. Aktivitetsplan. Budget.

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2007. Förslag till Verksamhetsplan 2007. Aktivitetsplan. Budget. Mid Sweden Office - Prioriteter i Verksamhetsplan 2007 Förslag till Verksamhetsplan 2007 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Verksamheten 1(42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget.

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget. Mid Sweden Office - Prioriteter i Verksamhetsplan 2006 Förslag till Verksamhetsplan 2006 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Verksamheten 1(43) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2008

Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2008 Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2008 Antagen av Mid Sweden Office ägarråd 5 december 2007 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 1 Bakgrund... 3 1.1 Historik... 3 1.2 Vision, Syfte och målgrupp...

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsdirektiv 2016

Verksamhetsdirektiv 2016 Verksamhetsdirektiv 2016 Fastställt vid Ägarråd 20160122 Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete mellan

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man välja? (Vattenmyndighetens finansieringsguide) Projektstöd

Läs mer

North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen

North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen Huvudmännen uppdrog åt styrelsen vid ägarmötet 20 februari 2003 Att sondera intresset för samarbete

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen Praktikrapport Praktikplats: Central Sweden, Belgien Praktikperiod: 16 augusti - 16 januari, heltid Handledare: Maria Lunander, Director, Central Sweden Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bruxelles, Belgique,

Läs mer

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare;

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare; Praktikrapport Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010 Handledare; Inge Andersson Inge.andersson@northsweden.eu +32 2 282 18 22 North Sweden European Office 26,

Läs mer

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen 2006-09-23 Sidan 1 av 5 Dnr [nr] Kommunledningskontoret Björn Amnow Telefon: 0611 348050 Utskott 1 Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen Inledning Genom initiativ från Europa Forum Norr

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Verksamhetsdirektiv 2017

Verksamhetsdirektiv 2017 Verksamhetsdirektiv 2017 Fastställt vid Ägarråd 20170201 Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete mellan

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Nyheter från Bryssel

Nyheter från Bryssel Nyheter från Bryssel Läget i Bryssel just nu! Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Samlade resultat slututvärdering Brysselkontoret

Samlade resultat slututvärdering Brysselkontoret Samlade resultat slututvärdering Brysselkontoret Som ett led i den slututvärdering som görs av projektverksamheten Brysselkontoret har det under 2016 genomförts en utvärdering innehållande följande delar:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2016-2017 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Kompetenskontraktet. Statusrapport

Kompetenskontraktet. Statusrapport Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Kristina Rådberg, samverkansavdelningen 2013-03-26 Kompetenskontraktet Statusrapport Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering

Läs mer

Verksamhetsplan 2010. www.northsweden.eu

Verksamhetsplan 2010. www.northsweden.eu Verksamhetsplan 2010 Innehåll Introduktion... 3 Bakgrund... 3 Organisation... 3 Huvudprocesser... 5 Verksamhetsplan 2010... 7 Norra Sverige i EU... 7 Regionalpolitik... 8 Gränssamarbete... 8 Transportpolitik...

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Vision och mål för internationellt samarbete i Region Norrland

Vision och mål för internationellt samarbete i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 21 Vision och mål för internationellt samarbete i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för internationellt samarbete Förord Norrstyrelsen har bildats

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001.

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001. 1 Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001. Bakgrund Den ökade internationaliseringen av ekonomi och samhällsliv har under 1990-talet inneburit att även regioner och kommuner berörs alltmer

Läs mer

North Sweden European Office

North Sweden European Office North Sweden European Office Martha Bahta/ 2012-10-1111 Lycksele Regionkontor i Bryssel Cirka 280 kontor totalt 10-12 svenska kontor En del av den demokratiska infrastrukturen i gemensamhetsbygget EU www.northsweden.eu

Läs mer

Policy för Region Skånes internationella arbete

Policy för Region Skånes internationella arbete 2015-01-19 FÖRSLAG Per-Olof Persson Strateg internationella relationer Koncernstab kansli, Möten & Internationella relationer Tel: 040 675 32 26 / 0768 87 07 43 E-post: per-olof.persson@skane.se Policy

Läs mer

Bryssel: Varken slump eller slentrian. Region Skånes arbete i Bryssel de senaste tre åren

Bryssel: Varken slump eller slentrian. Region Skånes arbete i Bryssel de senaste tre åren Bryssel: Varken slump eller slentrian Region Skånes arbete i Bryssel de senaste tre åren Ingen slump Nya politiker nya ambitioner: Region Skåne drog sig ur det gemensamma Sydsam-kontoret Konsultstudie

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun.

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun. 1 Program för det internationella arbetet i Umeå kommun. Bakgrund Den ökade internationaliseringen av ekonomi och samhällsliv har under 1990-talet inneburit att även regioner och kommuner berörs alltmer

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Brysselnätverket 31 augusti 2017 Johanna Haward, EU-samordnare Kristina Jauhiainen Larsson, Samordnare Brysselkontoret Välkomna till Hässleholm och Brysselnätverksträff!

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2009

Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2009 Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2009 Antagen av Mid Sweden Office ägarråd 28 november, 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Introduktion... 3 2 Bakgrund... 3 2.1 Historik... 3 2.2 Vision, Syfte och målgrupp...

Läs mer

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Stadens samlade EU arbete Påverkan Hur gör vi? Representation i Bryssel Verksamhetsutveckling Erfarenhetsutbyte Profilering Prioritering av Kommunstyrelsen

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE 2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE [VERKSAMHETS- BERÄTTELSE ÅR 2008] I FÖRHÅLLANDE TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2008 INNEHÅLL Introduktion... 3 1. Bakgrund... 3 1.1 Historik... 3 1.2 Uppdraget... 3 1.3 Organisation...

Läs mer

Internationalisering och EU-arbete

Internationalisering och EU-arbete ÅMÅLS KOMMUN Policy för Internationalisering och EU-arbete Fastställd av kommunfullmäktige 2003-12-17 ( 215) - 2 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Bakgrund 3 Vad har vi gjort hittills 4 Vad sker framöver 4 Mål

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Landstingets EU-projektkontor

Landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor Kenneth Sjaunja EU-samordnare BILD 1 Landstingets målsättning är att Norrbotten ska vara en attraktiv samarbetspartner inom EU och att landstinget ska medverka i flera EU-samarbeten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

8 kommuner. Strömsund. Krokom. Åre. Östersund Ragunda. Berg. Bräcke. 127.000 invånare. Härjedalen

8 kommuner. Strömsund. Krokom. Åre. Östersund Ragunda. Berg. Bräcke. 127.000 invånare. Härjedalen 8 kommuner Krokom Strömsund Åre Berg Östersund Ragunda Bräcke 127.000 invånare Härjedalen Landstingets vision God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län. Jämtlands läns landsting Med bredd

Läs mer

2016-01-28 I Jämtland Härjedalens nyskapandeprocess ville vi skapa en regional arena för dialog om vilka frågor som är viktigast för oss att samskapa kring utifrån våra gemensamma behov och önskningar

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer