MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006"

Transkript

1 MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE (19)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL KONTORETS ORGANISATION OCH KOMMUNIKATION BEMANNING Ägarråd Ledningsgrupp Mid Sweden Office Praktikanter KONTORETS FYSISKA LÄGE KOMMUNIKATIONSKANALER UTFÖRDA AKTIVITETER NÅGRA HUVUDDRAG I VERKSAMHETEN ARBETSOMRÅDEN UTFÖRDA AKTIVITETER ENLIGT VERKSAMHETSPLAN OCH AKTIVITETSPLAN Verksamheten EU:s framtida regionalpolitik Infrastruktur och transporter Forskning och utveckling Miljö Folkhälsa Övrigt Pågående processer BESÖK I REGIONEN HEMMAORGANISATIONENS MÖTEN I REGIONEN BUDGET (19)

3 INLEDNING Mid Sweden Office () har under 2006 arbetat intensivt på många fronter både i Bryssel och på hemmaplan i Västernorrland och Jämtland. Verksamheten har präglats av ett markant ökat intresse för Europafrågor i regionen vilket inneburit många olika typer av aktiviteter som vi deltagit i och arrangerat. Parallellt med att vi har fortsatt bygga vidare på vårt uppdrag som kunskapsbärare av EU-frågor i form av en mängd workshops i regionen för kommuner, landsting, universitet och näringsliv har vi arbetat med att sätta vår region på kartan ordentligt i Europasammanhang och driva våra intressefrågor på Brysselarenan har varit ett år i EU då mobiliseringen inför den nya programperioden med start 2007 har varit uppenbar hos Europas regioner. Det har inneburit starkt fokus på att skapa nya nätverk och vårda de redan förvärvade kontakterna i syfte att kunna vara framgångsrika i vårt fortsatta EU-utvecklingsarbete. Vi har gått med i flera mycket professionella former för internationella nätverk som vi förväntar oss ett långsiktigt arbete i. har enligt antagen verksamhetsplan drivit frågor för regionen inom näringslivsutveckling, forskning och utveckling, folkhälsa, energi, miljö, it, jämställdhet, kultur och mycket mer. Ett välbesökt Europaforum (200 konferensdeltagare) arrangerades i huvudsak av i juni på ämnet investeringar och kapitalförsörjning. I september arrangerade tillsammans med Kommittéen för EUdebatt en workshop om EU. Kommissionär Danuta Hübner besökte Västernorrland under hösten och under senhösten nämndes Norra Sverige uttryckligen i flertalet av hennes tal i Bryssel, som exempel på hur strukturfonderna använts på ett klokt sätt. Samtlig personal inom har hållit föredrag och seminarier för att informera och öka kunskapen om EU. Oktober präglades av Open Days-dagarna i Bryssel där vi andra året i rad hade hedersuppdraget att hålla i konferenser för Europas regioner i samarbete med 10 intressanta partnerregioner. I år arrangerade vi under dessa dagar fyra välbesökta konferenser om energifrågan. Vi kan med glädje se tillbaka på ett år där vi i Bryssel tagit emot mer än 200 besökare från vår region på olika studiebesök som vi har arrangerat på EU:s olika institutioner och dessutom har Mitt-Sverige använt oss flitigt om vi ser till den mängd förfrågningar, stora som små, som vi har fått under året. Francisca Herodes Direktör Mid Sweden Office 3(19)

4 VISION OCH MÅL Mid Sweden Office (), regionen Mitt-Sverige Västernorrland och Jämtlands läns Europakontor presenterar i detta dokument den verksamhet och aktiviteter, som kontoret har haft under Utgångspunkten för s arbete har varit den vision, syften och målsättningar som s huvudmän har formulerat för verksamheten. Vision Jämtlands och Västernorrlands län ska vara en aktiv och framgångsrik region i Europa. Syftet med är att bl a bidra till ökad tillväxt i regionen, genom att: påverka utformningen av framtida EU-aktiviteter främja nätverksbyggande, kunskapsutbyte och partnerskap mellan regionen och andra europeiska länders organisationer, företag och medborgare förbättra informationsflödet mellan regionen och olika EU-organ i ökad grad ta tillvara möjligheter till resurstillskott och kunskap Målet är att uppnå en helhet i EU-arbetet där regionen kan samverka med både Brysselnivå och nationell nivå. Verksamheten styrs av en omfattande verksamhetsplan 2006 innehållande riktlinjer för: - Verksamheten såsom organisation, rutiner och kommunikation - Prioritering för de olika sakområden Mid Sweden Office bevakar - Detaljerad aktivitetsplan - Långsiktig vision - Budget Att lyckas i längden med att strategiskt påverka utformningen av EU-politik på olika områden krävs det att det skapas en långsiktigt fungerande verksamhet samt kunskaper i ämnet på hemmaplan utöver organisationen. Detta är ett arbete som behöver drivas och ägnas tid åt och innehåller skapande av fungerande kommunikationskanaler med aktiva mottagare för intressebevakning. har intensifierat sitt arbete med att skapa viktiga förutsättningar för regionen genom att fördjupa regionens nätverk i Bryssel parallellt med ett mycket intensivt arbete att söka upp och möta strategiska aktörer i regionen som bör vara mottagare av informationsflödet från Bryssel, inom en rad olika ämnesområden. 4(19)

5 1. Kontorets organisation och kommunikation 1.1 BEMANNING Under verksamhetsåret 2006 har organisation sett ut enligt följande: Ägarråd Kommunförbundet Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Landstinget Västernorrland Landstinget Västernorrland Länsråd Länsstyrelsen Västernorrland Kommunförbundet Jämtland Landstinget Jämtland Landstinget Jämtland Landstinget Jämtland Mittuniversitetet Länsråd Länsstyrelsen Jämtland Christer Nilsson (s) Jonny Lundin (c) Ewa Söderberg (s) Hans Hedlund (c) Sten-Olov Altin Monica Hallquist (bp) Robert Uitto (s) Thomas Andersson (c) Mona Lisa Norrman (v) Christer Fröjdh Uno Svaleryd Ägarrådet har under året sammanträtt: maj 2006 i Bryssel. I samband med ägarrådsmötet arrangerade Mid Sweden Office ett besök på Margot Wallströms kabinett. 8 juni 2006 i Östersund. Extra ägarråd. Godkännande av halvtidsutvärdering. 17 oktober i Sundsvall. Godkännande av verksamhetsplan Ledningsgrupp Kommunförbundet i Västernorrland Landstinget Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Kommunförbundet i Jämtlands Län Jämtlands Läns Landsting Länsstyrelsen Jämtlands län Företagsobservatörer May Andersson Sören Öberg Ulrika Åberg Tomas Palmgren Lena Bergeskär Hans Halvarsson Tommy Stugard, IT Jämtland Gunnar Svedbergh, Åkroken Lars Holmberg, LTCK Per-Eric Gustavsson, Inibiz 5(19)

6 Mid Sweden Office Chef för Mid Sweden Office Francisca Herodes 1/5 Kommunförbundet Västernorrland Kirsi Allberg (tom juni 06) 1/1 Kommunförbundet Västernorrland Beata Fodor (fom juni 06) 1/1 tid Landstinget Västernorrland Gustav Malmqvist ¼ tid Kommunförbundet Västernorrland Charlie Wallin ½ tid Jämtlands Läns Landsting Beata Fodor (jan-juni 06) ½ tid Jämtlands Läns Landsting Wilhelm Skoglund (aug-dec 06) 1/2 tid Kommunförbundet i Jämtland Sandra Droguett-Biörklund (tom sept 06) 1/1 tid Bryssel Jeccika Eriksson Kontoret har haft en god bemanning under året. Medarbetare har arbetat än mer över länsgränserna än tidigare och Mitt-Sverige profilen har förtydligats. Kontoret har haft regelbundna möten och har samlats för längre planeringsdagar en gång i halvåret. Medarbetarna har även rest till Bryssel för att medverka vid olika arrangemang. Det kan dock konstateras att budgeten fortfarande är lagd för att det endast skall finnas en person anställd i Bryssel (nu är det två) vilket gör att budgeten är mycket snävt tilltagen. Dessutom betalar budgeten resor och uppehälle för samtliga medarbetare Praktikanter Under året har två praktikanter fått möjlighet att förkovra sig i EU frågor och lära sig om arbetet på ett regionkontor, samt skrivit universitetsuppsats samt rapporter inom för kontorets verksamhet relevanta områden: Maria Svensson, stipendiat, Mittuniversitetet, rapport om Plan-D, vitboken om EU:s kommunikationspolitik Stina Nilsson, stipendiat, Mittuniversitetet, Uppsats om fackföreningstillhörighet i EU 1.2. KONTORETS FYSISKA LÄGE Mid Sweden Office arbetar efter devisen ett kontor på tre platser, därför att utgör ett regionkontor som omfattar en organisation men som verkar geografiskt på tre platser. Under året har en process pågått för att få större lokaler i samma hus men fortsatt dela med Mid-Norway. Vi har inväntat regionomställningen som skett i Danmark och resultatet blir att flyttar upp till andra våningen tillsammans med Mid-Norway, vilket ger en ökning på ca 2-3 kontorsplatser, större yta generellt och tillgång till pentry på samma våningsplan. hemmaorganisation har fysiskt haft sina arbetsplatser hos: - Landstinget i Jämtlands Län, Östersund - Östersunds kommun, Östersund - Kommunförbundet i Västernorrlands län, Härnösand 6(19)

7 1.3. KOMMUNIKATIONSKANALER Målgrupper för s arbete är samtliga myndigheter, organisationer, universitet, företag i regionen samt Bryssel arenan, som har relevans utifrån de prioriterade områdena i verksamhetsplanen. har under året aktivt sökt upp dessa målgrupper i syfte att synliggöra vad kan bidra med i genom ett nära samarbete med dessa. Medarbetare inom med ansvar för de olika prioritetsområdena har sett till att information från Bryssel har förmedlats till olika mottagare i regionen. Under året har: 9 st elektroniska nyhetsbrev Mid Sweden i EU samt bilagan Finansieringsmöjligheter utkommit som skickats till över 500 prenumeranter i Mid Sweden regionen 5 st Miljönyhetsbrev har utkommit. Hemsidan har utvecklats till en välfylld webbportal med noga utvald information som är till gagn för regionen. Hemsidan uppdateras i princip varje dag med ny information. har arbetat med att förnya och fördjupa nätverken på Brysselarenan genom att delta i ett brett spektra av möten och events. Idag har kontoret väl uppbyggda kontaktvägar inom de prioriteringsområden som regionen vill bevaka. Förutsättningarna för en aktör att få stöd av är goda då kontaktvägar in till institutioner samt andra regionkontor är mycket brett Media/presskontakter uppehållits genom pressreleaser. Lokal media har dessutom fått möjlighet att på bekostnad av EU institutionerna komma till Bryssel för att bevaka det viktiga Open Days arrangemanget i oktober Utförda aktiviteter 2.1. NÅGRA HUVUDDRAG I VERKSAMHETEN Nätverksträffar För att skall kunna bidra till ett framgångsrikt och fungerande EU-arbete är det väsentligt att samverkar kontinuerligt och systematiskt med alla direkt berörda aktörer i regionen. Detta har skett främst genom nätverksträffar där relevant information kan utbytas i respektive nätverk. har i en del fall varit sammankallande i en del fall varit inbjuden till nätverksträffar. har varit aktiv med att söka upp redan befintliga nätverk inom olika områden med relevans för s prioriterade områden, där representant kan medverka bland andra intressenter. Detta gäller nätverk både i regionen och i nationellt. På dessa träffar har verksamhetsplanen för kommunicerats till dessa aktörer för att tydliggöra var och ens uppgifter i sammanhanget. 7(19)

8 EU Påverkansseminarier En tydlig trend har varit behovet av mer djupgående information om hur EU påverkar den lokala nivån och arbetet hos de olika aktörerna hemma i regionen. har därför hållit en flertalet halvdags seminarier som varar mellan cirka 3-4 timmar innehållande grundläggande kunskap om EU, hur EU påverkar den lokala verksamheten, frågesport, finansieringsmöjligheter. Workshopen anpassas efter gruppens behov. Francisca Herodes har varit workshopledare. Tjänstemän ur hemmaorganisationen har även deltagit som lärare vid en del tillfällen och även hållit egna seminarier. Studiebesök i Bryssel Regionen har under året fått ett ökat intresse att göra studiebesök i Bryssel och vi har tagit emot över 200 personer från Mitt-Sverige under året. har varit behjälplig med att helt eller delvis arrangera dessa studiebesök. Nedan studiebesök på Brysselkontoret samt besök som arrangerat helt eller delvis: 13 februari, Wargentinskolan, Östersund februari, Jämtlands läns kommuner, Östersunds kommun m.fl. 2-5 april, MIUN Ledningsgrupp maj, Länsarbetsnämnden Jämtlands län maj, Ägarråd 30 maj, Gudmundråskolan, Kramfors 1-2 juni, Kramfors kommun 19 juni, Scandevo, Örnsköldsvik 11 september Skogs- och träfacket september, Anna Stensdotter student Europa Direkts EU-ambassadör, Jämtlands län 5-9 oktober, Länsstyrelsen ledningsgruppen, Västernorrlands län 9-12 oktober, dryga 20-tal representanter från Mitt-Sverige på Open Days dagarna (bl.a. Midscand, Näringslivschefer Jämtlands län, Landstinget Västernorrland m.fl.) oktober, Strukturfondsdelegationen södra skogslänen oktober, Örnsköldsviks kommunledning 16 november, Länsrätten, Västernorrlands län november, Strukturfonderna Socilafondens partnerskap, Jämtland 30 november, Blandad grupp socialdemokrater från de fyra nordligaste länen 1 december, Jämtkraft Förutom dessa studiebesök har en mängd möten med enskilda samt mindre grupper från Mitt-Sverige regionen ägt rum på kontoret. Till detta kommer även stöd till många förfrågningar om kontakter där grupperna ordnat program själva men fått kontakter av. Under hösten har också arbetstid lagts på att planera studiebesöken för våren (19)

9 Open Days har intensifierat sitt arbete med att skapa viktiga förutsättningar för regionen genom att bl.a vara värd för Regionkommitténs och Kommissionen DG Regios seminarier under Open Days dagarna i oktober. Evenemanget har varit en av verksamhetens viktigaste åtagande. OPEN DAYS European Week of Regions and Cities ägde rum i Bryssel 9-12 oktober 2006 och lockade over 4000 besökare från 130 europeiska regioner. Open Days inleddes med en öppnings ceremoni på temat Hur man bättre kan organisera privata- och offentliga partnerskap. På plats fanns EU-kommissionären för regionalpolitik, Danuta Hübner, som nämnde hennes besök i Västernorrland, Västersamt Norrbotten i september där hon anser att man på ett lyckosamt sätt använt strukturfonderna för att skapa tillväxt. Under Open Days-veckan organiserades 114 seminarier med olika teman, Mid Sweden Office som lett det tematiska nätverket Sustainable Energy Regions tillsammans med nio andra europeiska regionkontor (Mid Norway, North Sweden, Western Greece, Östra Finland, Estland, Northwest of England, East of England, Nord Irland och tre Rumänska län) organiserade två välbesökta seminarier i samverkan med samt var värd för två av kommissionens seminarier på temat förnyelsebar energi. Representanter från Mitt Sverige var Bengt Alden från BioFuel Region samt Jan Lindstedt, VD för Svensk Etanolkemi AB som ingår i BioFuel Region. De berättade för resten av Europa om hur de arbetar med utvecklingen av Bio Fuel-området i norra Sverige. Lindstedt talade bland annat om att det är viktigt att arbeta med att både bygga upp tillverkning av Bio- Etanol och skapa en efterfrågan. Ett nytt inslag i årets Open Days var Investors Café med temat Privata och offentliga investeringar för tillväxt och jobb som fungerade som en mötesplats för Europas olika regioner och inve- sterare från den privata sektorn. På plats för att locka europeiska inve- sterare till Mitt Sverige fanns Midscand Business Network och Invest in Mid Sweden. Open Days avslutades med en stor session i Europaparlamentet på temat Hur man kan göra Europas regioner och städer mer attraktiva. Under den avslutande paneldebatten lyfte än en gång Hübner upp norra Sverige som ett gott exempel på hur man har lyckats använda strukturfonderna till utveckling och tillväxt genom ett gott samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor samt universitet. På hemmaplan genomfördes även aktiviteter såsom tex Miljökonferensen i Östersund september inom ramen för de så kallade decentraliserade eventen. Årets Open Days omtalas som väldigt lyckat, veckan har satt fokus på Europas regioner och visat på den betydelse som regionerna spelar för den europeiska tillväxten. 9(19)

10 Evenemanget sammanfattades både regionen och i Bryssel som mycket lyckat och Mitt- Sveriges plats på kartan blev mycket tydlig. Lokal media uppmärksammade eventet på ett mycket positivt sätt. Mittuniversitetets medverkan 2006 har Mittuniversitetet (MIUN) trätt in som delfinansiär i. MIUN har under året byggt upp en enhet under ledning av Christer Fröjdh som skall främja medverkan i framförallt forskningsprogrammen. Denna enhet kommer att fungera som en del av hemmaorganisationen för. Intensiv bevakning om programmets utveckling har skett kontinuerligt och både riktad och generell information har spridits i regionen. Det nära samarbetet med MIUN har bland annat inneburit uppskattade heldagskonferenser om EU:s forskningsprogram. Näringslivets medverkan Intensiva kontakter har förts mellan, kommunernas näringslivsförvaltningar, företagarorganisationer, Almi, samt enskilda företag för att belysa vad EU har för bäring på den privata sektorn. Dessutom har arbetet med att bevaka EU:s FoU program en mycket direkt koppling till näringslivet och endast genom engagemang och ökad kunskap från alla parter är det möjligt att ta del av programmen. Konkreta seminarier och workshops har hållits i regionen om möjligheter att delta i EU finansierade projekt. har inbjudit näringslivet som observatör och medverkan i ledningsgrupp. På det sättet tydliggörs triple-helix tanken och arbetet med näringslivsutveckling kan än mer konkretiseras och inriktas på direkta behov i regionalt tillväxtarbete och kompetensutveckling. Samarbetet med Mid Norway Samarbetet med Mid Norway European Office har fungerat mycket bra och dt är lätt att konstatera fördelar med att dela kontor med ett annat regionkontor. I den löpande verksamheten har möjlighet att växla upp informationsinhämtningen och multiplicera kontaktvägarna. Vi uppfattar det som ett ömsesidigt givande arbete. Exempel på konkreta samarbeten mellan kontoren är samverkan inom ramen för Open Days samt den i Bryssel numera traditionella Wild Christmas Mid-Scanidnavian Cocktail som är en ren markandsföring av Mitt-Skandinavien och som fått en mycket stor uppmärksamhet på Bryssel arenan. I samverkan med kockar från Trondheim som lagade traditionell Mitt-Skandinavisk mat, kulturföremål från Länsmuseet i Västernorrland och bildvisning från vackra Mitt-Sverige lockade vi ca 100 personer från EU:s institutioner och regioner. 10(19)

11 2.2. ARBETSOMRÅDEN Nedan följer en beskrivning av de arbetsområden har arbetat med enligt verksamhetsplan. Utifrån prioriteringar i de nuvarande Regionala Tillväxtprogrammen (RTP) i regionen samt Västernorrlands läns Internationella Strategi och Jämtlands läns Internationella Policy har arbetat med att bevaka ett antal sakområden, varav ett med horisontell prioritet. Den horisontella prioriteten har integrerats och beaktats i vart och ett av de övriga sakområdena. PRIORITETER A. - Entreprenörskap - Turism - Landsbygdsutveckling - Skogen som resurs - Distansoberoende tjänster - Miljödriven näringslivsutveckling B. EU:s framtida regionalpolitik C. Infrastruktur och transporter E. Miljö HORISONTELL PRIORITETER D. Innovation, forskning och utveckling F. Folkhäsa/Hälso- och sjukvård G. Övrigt Alla övriga områden som dels har sitt ursprung i RTP och dels i prioriteringar utifrån den Europeiska unionens arbete bevakas i mån av tid och resurser. Exempel på områden finns under G. Övrigt. 11(19)

12 Verksamhetsområdesansvar Varje medarbetare i respektive län samt Bryssel har haft ett eller flera tematiska ansvarsområden i enlighet med verksamhetsplanen. Ansvaret har inneburit att information till och från förmedlas, att processer drivs i regionen med stöd av kollega i respektive län samt att rapportering sker till chef. Medarbetarnas detaljerade mötesschema och aktivitetsbeskrivning finns att tillgå på förfrågan UTFÖRDA AKTIVITETER ENLIGT VERKSAMHETSPLAN OCH AKTIVITETSPLAN 2006 Nedan presenteras aktivitetsplanen med kolumnen STATUS där det anges om aktiviteten genomförts eller ej. Det kan konstateras att av 42 nedan poster har 40 genomförts. Utöver nedan genomomförda aktiviteter har kontoret varit stöd, rådgivare i en rad olika frågor som kommer från regionen. Omfattande informations- och seminariebevakning samt kontakter hemåt med relevanta aktörer, stöd i olika projektutvecklingsfaser som tex sökande av samarbetspartners, kontakter på EU-kommissionen etc. Dessa aktiviteter framgår ej av nedan lista Verksamheten Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Status Verksamheten Ägarrådsmöte med 11 maj 2006 seminarium i Bryssel Verksamheten Verksamheten Verksamheten Verksamheten Uppbyggnad och identifiering av nätverk, mottagare i regionen. Enkätundersökning, främst av nyhetsbrevet samt s kommunikation Extra Ägarrådsmöte Ägarrådsmöte med seminarium Kontinuerligt arbete Ägarråd externa föreläsare samt samarbetsparter Genomgång av verksamheten Antagande av VP 2007, kompetenshöjning Inklusive besök på Wallströms kabinett Fungerande struktur Vår 2006 Delutvärdera s kommunikation, verksamhet 8 juni Östersund 17 oktober 2006 i Sundsvall Ägarråd Ägarråd Ev externa föreläsare Beslut utifrån halvtidsutvärdering Genomgång av verksamheten Antagande av VP 2007, kompetenshöjning Ingen enkätundersöknin g genomfördes av däremot genomfördes halvtidsutvärderin gen under våren 2006 Extern gäst från MNBA 12(19)

13 Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Landsbygdsutvecklingsseminarier Omvärldsbevakning för turism/besöksnär. Riktade seminarier om Europaprojektutveckling samt EU:s påverkan Medverka på företagardagar Projektstöd/del i förstudie om kris och konflikthantering klusterembryo Medverka i Projektet Vision Ådalen genom delprojektet TIN TIN bla gm bidrag till skrift Åkroken Science Park FP7 stöd 2006 SME och mikroföretag Företagsrepresentanter 2006 Almi, Lst y + Z EIC m.m. Löpande Lst Y Inom samtliga näringslivsbevakningsområden ta hem kunskap som har relevans för regionen Samverka med övriga företagsinitiativ Bevaka EU:s energikampanj Löpande 2006 SME inom besöksnäringen Löpande FR Företagarna Höjd kunskap samt möjligheter till internationella projekt, nya marknader Höjd kunskap om finansieringsformer till projekt samt formande av samarbetsprojekt Öka regionens kunskap om EU och entreprenörskap, företagande och internationalisering Utvecklat kluster som agerar med andra parter internationellt, dra nytta av samt delar med sig av kunskap, tillväxtmotor Öka Vision Ådalens kuskap om EU och företagande Hösten 2006 Utröna Åkrokens möjligheter i FP7 deltagande Våren 2006 mfl Inspel till nationella utredning. Ökad kunskap för att påverka DG Löpande Löpande Löpande Näringslivet och dess representanter, kommunernas näringslivsansv, länsstyrelserna Näringslivet Biofuelregion Prcessum Energidalen Agrio Höjd kunskap om EU och näringslivspolitiken Höjd kunskap om EU och näringslivspolitiken Förbättrad omvärldsbevakning Höjd kunskap om EU och stöd om EUs energi och industripolitik. Stöd omvärldsbevakning Seminarier riktade till företagsgrupperin gar har genomförts Ingen förfrågan har gjorts under 2006 Rådgivning till delprojekt inom projektet har genomförts Rådgivning har genomförts främst genom seminarier och möten (detaljerad möteslista) 13(19)

14 EU:s framtida regionalpolitik Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål EU:s framtida regionalpolitik z-län organiserar Europaforum 8-9- juni 2006 Europaforum Genomförande av Europaforum EU:s framtida Tjänstemannastöd i regionalpolitik Europaforum 2006 Rapportörsmö te 23 november Tjänstemanna möte Arlanda 31 okt FH FoU, Sammanhållngs -pol SDB Landsbygd, stadsstöd GM Interreg, Urban policy, transport Medverka till att tilldelningen av strukturfondsmedlen blir tillfredsställande i enlighet med regionens önskemål samt bevakning och agerande i övriga ämnen Infrastruktur och transporter Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Infrastruktur och löpande transporter NECL projektet Infrastruktur och transporter Infrastruktur och transporter Bevaka transportpolitiken och följa NECL projektets arbete. Bevaka och stödja arbetet inom CPMR Baltic Sea Commission Stöd om TEN-T programmet Klargöra områden för tidig politisk bevakning löpande Höjd kunskap i frågan Vid behov Länsstyrelser, Vägverket Region Mitt Höjd kunskap Infrastruktur och transporter Samverkan med tranportaktörer Vid behov Botniabanan, Norrtåg, Banverket, Länsstyrelserna Ökad kunskap Forskning och utveckling Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål FoU Medverka i utarbetande av en regional forskningsstrategi i de delar som berör EU nivån Vid behov MittUniversitet et m.fl. FoU Särskilt riktade insatser till MIUN i form av information, förslag till agerande och direkta insatser Löpande MIUN Mfl. Regional Forskningsstrategi Ökade möjligheter att medverka i EU:s forskningsprogram samt kontaktnät 2 heldags seminarier har hållits på MIUN samt individuella möten. 14(19)

15 FoU FoU FoU FoU Bevaka våra intressen i kommande 7:e ramprogram, driva antagen position Seminarium om deltagande i 6e och 7:e ramprogrammet Europaforum se under regionalpolitik Delta i SKL-FP7 nätverket Våren 2006 FP7nätverket MittUniversitet et Regionala arbetsgrupper 25 Januari EIC MittUniversitet et Länsstyrelsen Y löpande SKL Få till möten med ansvariga inom institutionerna och skapa förutsättningar för att driva vår position Öka kunskap och förmåga att delta i EU:s ramprogram Erfarenhetsutbyte och möjligheter till snabb information för riktade lobbyåtgärder Miljö Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Miljö Delta i Bryssels olika Miljönätverk Löpande Göra regionen känd i miljösammanhang Miljö Utge Nyhetsbrev om Löpande Öka kunskapen om Miljö Miljö är ENCOREnätverket liasion office Löpande ENCORE konferens juni 2006 ENCORE Mfl EU och miljö Stödfunktion inför konferensen. Kontakt med kommissionen samt övriga berörda Folkhälsa Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Folkhälsa Seminarium om vad EU:s politik på området innehåller samt påverkar oss Vår 2006 Landstinget Y o Z + kommuner Folkhälsa Sprida kunskap om finansiering och politikområdet för utveckling av IT i vården/e-hälsa Löpande Regionens näringslivs och hälso/sjukvårds -aktörer Öka kunskap och förståelse för frågan för framtida påverkan Öka möjligheterna att söka medel ur EU:s olika finansieringsinstrument 15(19)

16 Övrigt Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Övrigt Studiebesök och nätverksträffar Löpande Genomförande av studiebesök Övrigt Seminarier/worksho löpande Ökad kunskap i hur ps till grupper om Alla huvudmän EU arbetes bedrivs max 15 personer om samt samt hur bevakning EU:s näringslivet sker. påverkansprocess Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Utveckling av gemensam EUkunskapstjänster Handleda praktikanter på Brysselkontoret Information till media med live träffar Seminarium inom olika tematiska områden (energi etc) samt decentraliserade events - Open Days After Work EUdebatt seminarium inför valet 2006 Högnivå studiebesök Wallström och Hübner Nyhetsbrev samt information till hemsidan Våren 2006 Jan juni. Sept-jan Löpande Gävleborgs län regional media 2006 MidNorway Mfl 7 september Sundsvall Hübner Y- läm 7 september Wallström jan 07 Löpande Nyhetsbrev samt finansieringsmöjligheter 1g/mån Kommittén för EU-debat Mfl Bilda en gemensam pool för att regionens aktörer skall kunna söka lämpliga föreläsare till seminarier Överföring av kunskap, C eller D uppsats i regionens intresse el annan rapport Öka kunskapen till media om EU Öka kunskap och förståelse på en rad olika områden Debattera EU frågor i samband med valet Genomförande av besöket Ökad kunskap och förståelse Ej genomfört Ej genomfört dock skickas press releaser vid större evenemang och media alltid inbjuden och har hållits löpande uppdaterad om verksamheten 16(19)

17 Pågående processer PÅGÅENDE PROCESSER Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Status Kunskapstjänst i projektutveckling Utreda hur EUprojektutveckling kan Löpande Öka EUansökningarna i Nya intressenter i säkerställas Bjuda in näringslivet till seminarier regionen Löpande Öka kunskaperna, triple-helix samarbetet och intäkterna i och regionen 2.4. BESÖK I REGIONEN Chefen för Mid Sweden Office har i Mitt Sverige Regionen gjort följande besök under 2006 (listan är övergripande och sammanställer strategiska möten): Januari Länsstyrelsen Västernorrland, Internationell gruppen, - Workshop om EUs påverkan Länsstyrelsen Västernorrland Anförande samtliga Länsstyrelsen Västernorrland Workshop om EUs påverkan och finansiering, Företagargruppering Kramfors Halvdagsmöte Örnsköldsviks kommunledning Februari Rapportörsmöte Europaforum, Stockholm Landstinget Västernorrlands Internationella dag, anförande i fullmäktige, Härnösand Energikontoret, Östersund - Länsråd Uno Svaleryd, Östersund - Landstinget Jämtlands län, flertal möten Mars Trångsviksbolaget, Östersund RTP dagen Höga Kusten, Föreläsningar SAAM dagen MIUN föreläsning - Diverse möten, länsstyrelsen, Sundsvalls kommun m.fl MIUN FSCN Leif Olsson - Dick Jansson Handelskammaren Mitt-Sverige - Länsstyrelsen Västernorrland Möten bl.a. AF., Jämtland Möten bl.a Landstinget, Jämtland Föreläsning, Kommunförbundets möte, Härnösand - Åkroken Workshop om EUs påverkan Sollefteå kommun Workshop om EUs påverkan Kramfors kommun Chefsakademin Chefsakademin Ledningsgrupp, Sundsvall 17(19)

18 Maj SKL möte Swereg, Stockholm SKL möte Swereg, Stockholm Chefsakademin Chefsakademin MIUN möten Juni Intervju praktikant, Sundsvall, - Sundsvalls kommun Extra rapportörsmöte, Europaforum, Östersund Europaforum, Östersund Workshop om EUs påverkan och miljötema, Länsstyrelsen Västernorrland, - Workshop om EUs påverkan Landstinget Västernorrland Workshop om EUs påverkan Landstinget Västernorrland Föreläsning i Åre fullmäktige, Åre - Möte Landstinget Jämtland - Möte Kommunförbundet Jämtland Augusti Kommunförbundet Västernorrland September Föreläsning, Krokoms kommunfullmäktige, Jämtland - Kommunförbundet Jämtland Workshop om EUs påverkan och finansiering, Midscand Östersund Ledningsgrupp Planeringsdag, Sundsvall Planeringsdag, Sundsvall Workshop om EUs påverkan, Sundsvalls kommun Oktober Scandic Alliance, Stockholm Ägarråd, Sundsvall - Sundsvall OPEN DAYS uppföljningskonferens, Sundsvall Europaforum tjänstemannamöte, Stockholm November Heldag workshop MIUN FP7, Sundsvall Jämtland Härjedalen Turism, heldag seminarium Heldag workshop MIUN FP7, Östersund Rapportörsmöte Europaforum, Arlanda Ledningsgrupp, Sundsvall - praktikantintervjuer Telefonmöten: Till detta tillkommer ett antal telefonmöten med aktörer från regionen. 18(19)

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget.

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget. Mid Sweden Office - Prioriteter i Verksamhetsplan 2006 Förslag till Verksamhetsplan 2006 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Verksamheten 1(43) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE 2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE [VERKSAMHETS- BERÄTTELSE ÅR 2008] I FÖRHÅLLANDE TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2008 INNEHÅLL Introduktion... 3 1. Bakgrund... 3 1.1 Historik... 3 1.2 Uppdraget... 3 1.3 Organisation...

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

North Sweden European Office Mål, arbetssätt och organisation, inklusive finansiering 2009-2013

North Sweden European Office Mål, arbetssätt och organisation, inklusive finansiering 2009-2013 Cirkulär 1-08 Expedierad 2008-03-06 Kommunstyrelsen North Sweden European Office Mål, arbetssätt och organisation, inklusive finansiering 2009-2013 NORDREGIO har på ägarnas uppdrag genomfört utvärdering

Läs mer

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5 Vår ordförande om 2005... 3 En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3 Årets händelser och verksamhet...5 En kort sammanfattning av året... 5 Ökad dialog med våra medlemmar... 6 Samverkan ger resultat...

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. Med fokus på välfärden Våra resultat Box 3014 871 03 HÄRNÖSAND Besöksadress: Gånsviksvägen 4 Tfn: 0611-55 78 50 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-30-11 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i samarbete med Norge

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013 SIGNERAD 2014-04-10 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-10 Handläggare Magnus Persson Utvecklingssekreterare Magnus.Persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av Malmö stads internationella

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Till arbetsutskottet 2008-10-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 3 Kommunikationer... 5 Lärande och arbetsmarknad...

Läs mer