MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006"

Transkript

1 MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE (19)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL KONTORETS ORGANISATION OCH KOMMUNIKATION BEMANNING Ägarråd Ledningsgrupp Mid Sweden Office Praktikanter KONTORETS FYSISKA LÄGE KOMMUNIKATIONSKANALER UTFÖRDA AKTIVITETER NÅGRA HUVUDDRAG I VERKSAMHETEN ARBETSOMRÅDEN UTFÖRDA AKTIVITETER ENLIGT VERKSAMHETSPLAN OCH AKTIVITETSPLAN Verksamheten EU:s framtida regionalpolitik Infrastruktur och transporter Forskning och utveckling Miljö Folkhälsa Övrigt Pågående processer BESÖK I REGIONEN HEMMAORGANISATIONENS MÖTEN I REGIONEN BUDGET (19)

3 INLEDNING Mid Sweden Office () har under 2006 arbetat intensivt på många fronter både i Bryssel och på hemmaplan i Västernorrland och Jämtland. Verksamheten har präglats av ett markant ökat intresse för Europafrågor i regionen vilket inneburit många olika typer av aktiviteter som vi deltagit i och arrangerat. Parallellt med att vi har fortsatt bygga vidare på vårt uppdrag som kunskapsbärare av EU-frågor i form av en mängd workshops i regionen för kommuner, landsting, universitet och näringsliv har vi arbetat med att sätta vår region på kartan ordentligt i Europasammanhang och driva våra intressefrågor på Brysselarenan har varit ett år i EU då mobiliseringen inför den nya programperioden med start 2007 har varit uppenbar hos Europas regioner. Det har inneburit starkt fokus på att skapa nya nätverk och vårda de redan förvärvade kontakterna i syfte att kunna vara framgångsrika i vårt fortsatta EU-utvecklingsarbete. Vi har gått med i flera mycket professionella former för internationella nätverk som vi förväntar oss ett långsiktigt arbete i. har enligt antagen verksamhetsplan drivit frågor för regionen inom näringslivsutveckling, forskning och utveckling, folkhälsa, energi, miljö, it, jämställdhet, kultur och mycket mer. Ett välbesökt Europaforum (200 konferensdeltagare) arrangerades i huvudsak av i juni på ämnet investeringar och kapitalförsörjning. I september arrangerade tillsammans med Kommittéen för EUdebatt en workshop om EU. Kommissionär Danuta Hübner besökte Västernorrland under hösten och under senhösten nämndes Norra Sverige uttryckligen i flertalet av hennes tal i Bryssel, som exempel på hur strukturfonderna använts på ett klokt sätt. Samtlig personal inom har hållit föredrag och seminarier för att informera och öka kunskapen om EU. Oktober präglades av Open Days-dagarna i Bryssel där vi andra året i rad hade hedersuppdraget att hålla i konferenser för Europas regioner i samarbete med 10 intressanta partnerregioner. I år arrangerade vi under dessa dagar fyra välbesökta konferenser om energifrågan. Vi kan med glädje se tillbaka på ett år där vi i Bryssel tagit emot mer än 200 besökare från vår region på olika studiebesök som vi har arrangerat på EU:s olika institutioner och dessutom har Mitt-Sverige använt oss flitigt om vi ser till den mängd förfrågningar, stora som små, som vi har fått under året. Francisca Herodes Direktör Mid Sweden Office 3(19)

4 VISION OCH MÅL Mid Sweden Office (), regionen Mitt-Sverige Västernorrland och Jämtlands läns Europakontor presenterar i detta dokument den verksamhet och aktiviteter, som kontoret har haft under Utgångspunkten för s arbete har varit den vision, syften och målsättningar som s huvudmän har formulerat för verksamheten. Vision Jämtlands och Västernorrlands län ska vara en aktiv och framgångsrik region i Europa. Syftet med är att bl a bidra till ökad tillväxt i regionen, genom att: påverka utformningen av framtida EU-aktiviteter främja nätverksbyggande, kunskapsutbyte och partnerskap mellan regionen och andra europeiska länders organisationer, företag och medborgare förbättra informationsflödet mellan regionen och olika EU-organ i ökad grad ta tillvara möjligheter till resurstillskott och kunskap Målet är att uppnå en helhet i EU-arbetet där regionen kan samverka med både Brysselnivå och nationell nivå. Verksamheten styrs av en omfattande verksamhetsplan 2006 innehållande riktlinjer för: - Verksamheten såsom organisation, rutiner och kommunikation - Prioritering för de olika sakområden Mid Sweden Office bevakar - Detaljerad aktivitetsplan - Långsiktig vision - Budget Att lyckas i längden med att strategiskt påverka utformningen av EU-politik på olika områden krävs det att det skapas en långsiktigt fungerande verksamhet samt kunskaper i ämnet på hemmaplan utöver organisationen. Detta är ett arbete som behöver drivas och ägnas tid åt och innehåller skapande av fungerande kommunikationskanaler med aktiva mottagare för intressebevakning. har intensifierat sitt arbete med att skapa viktiga förutsättningar för regionen genom att fördjupa regionens nätverk i Bryssel parallellt med ett mycket intensivt arbete att söka upp och möta strategiska aktörer i regionen som bör vara mottagare av informationsflödet från Bryssel, inom en rad olika ämnesområden. 4(19)

5 1. Kontorets organisation och kommunikation 1.1 BEMANNING Under verksamhetsåret 2006 har organisation sett ut enligt följande: Ägarråd Kommunförbundet Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Landstinget Västernorrland Landstinget Västernorrland Länsråd Länsstyrelsen Västernorrland Kommunförbundet Jämtland Landstinget Jämtland Landstinget Jämtland Landstinget Jämtland Mittuniversitetet Länsråd Länsstyrelsen Jämtland Christer Nilsson (s) Jonny Lundin (c) Ewa Söderberg (s) Hans Hedlund (c) Sten-Olov Altin Monica Hallquist (bp) Robert Uitto (s) Thomas Andersson (c) Mona Lisa Norrman (v) Christer Fröjdh Uno Svaleryd Ägarrådet har under året sammanträtt: maj 2006 i Bryssel. I samband med ägarrådsmötet arrangerade Mid Sweden Office ett besök på Margot Wallströms kabinett. 8 juni 2006 i Östersund. Extra ägarråd. Godkännande av halvtidsutvärdering. 17 oktober i Sundsvall. Godkännande av verksamhetsplan Ledningsgrupp Kommunförbundet i Västernorrland Landstinget Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Kommunförbundet i Jämtlands Län Jämtlands Läns Landsting Länsstyrelsen Jämtlands län Företagsobservatörer May Andersson Sören Öberg Ulrika Åberg Tomas Palmgren Lena Bergeskär Hans Halvarsson Tommy Stugard, IT Jämtland Gunnar Svedbergh, Åkroken Lars Holmberg, LTCK Per-Eric Gustavsson, Inibiz 5(19)

6 Mid Sweden Office Chef för Mid Sweden Office Francisca Herodes 1/5 Kommunförbundet Västernorrland Kirsi Allberg (tom juni 06) 1/1 Kommunförbundet Västernorrland Beata Fodor (fom juni 06) 1/1 tid Landstinget Västernorrland Gustav Malmqvist ¼ tid Kommunförbundet Västernorrland Charlie Wallin ½ tid Jämtlands Läns Landsting Beata Fodor (jan-juni 06) ½ tid Jämtlands Läns Landsting Wilhelm Skoglund (aug-dec 06) 1/2 tid Kommunförbundet i Jämtland Sandra Droguett-Biörklund (tom sept 06) 1/1 tid Bryssel Jeccika Eriksson Kontoret har haft en god bemanning under året. Medarbetare har arbetat än mer över länsgränserna än tidigare och Mitt-Sverige profilen har förtydligats. Kontoret har haft regelbundna möten och har samlats för längre planeringsdagar en gång i halvåret. Medarbetarna har även rest till Bryssel för att medverka vid olika arrangemang. Det kan dock konstateras att budgeten fortfarande är lagd för att det endast skall finnas en person anställd i Bryssel (nu är det två) vilket gör att budgeten är mycket snävt tilltagen. Dessutom betalar budgeten resor och uppehälle för samtliga medarbetare Praktikanter Under året har två praktikanter fått möjlighet att förkovra sig i EU frågor och lära sig om arbetet på ett regionkontor, samt skrivit universitetsuppsats samt rapporter inom för kontorets verksamhet relevanta områden: Maria Svensson, stipendiat, Mittuniversitetet, rapport om Plan-D, vitboken om EU:s kommunikationspolitik Stina Nilsson, stipendiat, Mittuniversitetet, Uppsats om fackföreningstillhörighet i EU 1.2. KONTORETS FYSISKA LÄGE Mid Sweden Office arbetar efter devisen ett kontor på tre platser, därför att utgör ett regionkontor som omfattar en organisation men som verkar geografiskt på tre platser. Under året har en process pågått för att få större lokaler i samma hus men fortsatt dela med Mid-Norway. Vi har inväntat regionomställningen som skett i Danmark och resultatet blir att flyttar upp till andra våningen tillsammans med Mid-Norway, vilket ger en ökning på ca 2-3 kontorsplatser, större yta generellt och tillgång till pentry på samma våningsplan. hemmaorganisation har fysiskt haft sina arbetsplatser hos: - Landstinget i Jämtlands Län, Östersund - Östersunds kommun, Östersund - Kommunförbundet i Västernorrlands län, Härnösand 6(19)

7 1.3. KOMMUNIKATIONSKANALER Målgrupper för s arbete är samtliga myndigheter, organisationer, universitet, företag i regionen samt Bryssel arenan, som har relevans utifrån de prioriterade områdena i verksamhetsplanen. har under året aktivt sökt upp dessa målgrupper i syfte att synliggöra vad kan bidra med i genom ett nära samarbete med dessa. Medarbetare inom med ansvar för de olika prioritetsområdena har sett till att information från Bryssel har förmedlats till olika mottagare i regionen. Under året har: 9 st elektroniska nyhetsbrev Mid Sweden i EU samt bilagan Finansieringsmöjligheter utkommit som skickats till över 500 prenumeranter i Mid Sweden regionen 5 st Miljönyhetsbrev har utkommit. Hemsidan har utvecklats till en välfylld webbportal med noga utvald information som är till gagn för regionen. Hemsidan uppdateras i princip varje dag med ny information. har arbetat med att förnya och fördjupa nätverken på Brysselarenan genom att delta i ett brett spektra av möten och events. Idag har kontoret väl uppbyggda kontaktvägar inom de prioriteringsområden som regionen vill bevaka. Förutsättningarna för en aktör att få stöd av är goda då kontaktvägar in till institutioner samt andra regionkontor är mycket brett Media/presskontakter uppehållits genom pressreleaser. Lokal media har dessutom fått möjlighet att på bekostnad av EU institutionerna komma till Bryssel för att bevaka det viktiga Open Days arrangemanget i oktober Utförda aktiviteter 2.1. NÅGRA HUVUDDRAG I VERKSAMHETEN Nätverksträffar För att skall kunna bidra till ett framgångsrikt och fungerande EU-arbete är det väsentligt att samverkar kontinuerligt och systematiskt med alla direkt berörda aktörer i regionen. Detta har skett främst genom nätverksträffar där relevant information kan utbytas i respektive nätverk. har i en del fall varit sammankallande i en del fall varit inbjuden till nätverksträffar. har varit aktiv med att söka upp redan befintliga nätverk inom olika områden med relevans för s prioriterade områden, där representant kan medverka bland andra intressenter. Detta gäller nätverk både i regionen och i nationellt. På dessa träffar har verksamhetsplanen för kommunicerats till dessa aktörer för att tydliggöra var och ens uppgifter i sammanhanget. 7(19)

8 EU Påverkansseminarier En tydlig trend har varit behovet av mer djupgående information om hur EU påverkar den lokala nivån och arbetet hos de olika aktörerna hemma i regionen. har därför hållit en flertalet halvdags seminarier som varar mellan cirka 3-4 timmar innehållande grundläggande kunskap om EU, hur EU påverkar den lokala verksamheten, frågesport, finansieringsmöjligheter. Workshopen anpassas efter gruppens behov. Francisca Herodes har varit workshopledare. Tjänstemän ur hemmaorganisationen har även deltagit som lärare vid en del tillfällen och även hållit egna seminarier. Studiebesök i Bryssel Regionen har under året fått ett ökat intresse att göra studiebesök i Bryssel och vi har tagit emot över 200 personer från Mitt-Sverige under året. har varit behjälplig med att helt eller delvis arrangera dessa studiebesök. Nedan studiebesök på Brysselkontoret samt besök som arrangerat helt eller delvis: 13 februari, Wargentinskolan, Östersund februari, Jämtlands läns kommuner, Östersunds kommun m.fl. 2-5 april, MIUN Ledningsgrupp maj, Länsarbetsnämnden Jämtlands län maj, Ägarråd 30 maj, Gudmundråskolan, Kramfors 1-2 juni, Kramfors kommun 19 juni, Scandevo, Örnsköldsvik 11 september Skogs- och träfacket september, Anna Stensdotter student Europa Direkts EU-ambassadör, Jämtlands län 5-9 oktober, Länsstyrelsen ledningsgruppen, Västernorrlands län 9-12 oktober, dryga 20-tal representanter från Mitt-Sverige på Open Days dagarna (bl.a. Midscand, Näringslivschefer Jämtlands län, Landstinget Västernorrland m.fl.) oktober, Strukturfondsdelegationen södra skogslänen oktober, Örnsköldsviks kommunledning 16 november, Länsrätten, Västernorrlands län november, Strukturfonderna Socilafondens partnerskap, Jämtland 30 november, Blandad grupp socialdemokrater från de fyra nordligaste länen 1 december, Jämtkraft Förutom dessa studiebesök har en mängd möten med enskilda samt mindre grupper från Mitt-Sverige regionen ägt rum på kontoret. Till detta kommer även stöd till många förfrågningar om kontakter där grupperna ordnat program själva men fått kontakter av. Under hösten har också arbetstid lagts på att planera studiebesöken för våren (19)

9 Open Days har intensifierat sitt arbete med att skapa viktiga förutsättningar för regionen genom att bl.a vara värd för Regionkommitténs och Kommissionen DG Regios seminarier under Open Days dagarna i oktober. Evenemanget har varit en av verksamhetens viktigaste åtagande. OPEN DAYS European Week of Regions and Cities ägde rum i Bryssel 9-12 oktober 2006 och lockade over 4000 besökare från 130 europeiska regioner. Open Days inleddes med en öppnings ceremoni på temat Hur man bättre kan organisera privata- och offentliga partnerskap. På plats fanns EU-kommissionären för regionalpolitik, Danuta Hübner, som nämnde hennes besök i Västernorrland, Västersamt Norrbotten i september där hon anser att man på ett lyckosamt sätt använt strukturfonderna för att skapa tillväxt. Under Open Days-veckan organiserades 114 seminarier med olika teman, Mid Sweden Office som lett det tematiska nätverket Sustainable Energy Regions tillsammans med nio andra europeiska regionkontor (Mid Norway, North Sweden, Western Greece, Östra Finland, Estland, Northwest of England, East of England, Nord Irland och tre Rumänska län) organiserade två välbesökta seminarier i samverkan med samt var värd för två av kommissionens seminarier på temat förnyelsebar energi. Representanter från Mitt Sverige var Bengt Alden från BioFuel Region samt Jan Lindstedt, VD för Svensk Etanolkemi AB som ingår i BioFuel Region. De berättade för resten av Europa om hur de arbetar med utvecklingen av Bio Fuel-området i norra Sverige. Lindstedt talade bland annat om att det är viktigt att arbeta med att både bygga upp tillverkning av Bio- Etanol och skapa en efterfrågan. Ett nytt inslag i årets Open Days var Investors Café med temat Privata och offentliga investeringar för tillväxt och jobb som fungerade som en mötesplats för Europas olika regioner och inve- sterare från den privata sektorn. På plats för att locka europeiska inve- sterare till Mitt Sverige fanns Midscand Business Network och Invest in Mid Sweden. Open Days avslutades med en stor session i Europaparlamentet på temat Hur man kan göra Europas regioner och städer mer attraktiva. Under den avslutande paneldebatten lyfte än en gång Hübner upp norra Sverige som ett gott exempel på hur man har lyckats använda strukturfonderna till utveckling och tillväxt genom ett gott samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor samt universitet. På hemmaplan genomfördes även aktiviteter såsom tex Miljökonferensen i Östersund september inom ramen för de så kallade decentraliserade eventen. Årets Open Days omtalas som väldigt lyckat, veckan har satt fokus på Europas regioner och visat på den betydelse som regionerna spelar för den europeiska tillväxten. 9(19)

10 Evenemanget sammanfattades både regionen och i Bryssel som mycket lyckat och Mitt- Sveriges plats på kartan blev mycket tydlig. Lokal media uppmärksammade eventet på ett mycket positivt sätt. Mittuniversitetets medverkan 2006 har Mittuniversitetet (MIUN) trätt in som delfinansiär i. MIUN har under året byggt upp en enhet under ledning av Christer Fröjdh som skall främja medverkan i framförallt forskningsprogrammen. Denna enhet kommer att fungera som en del av hemmaorganisationen för. Intensiv bevakning om programmets utveckling har skett kontinuerligt och både riktad och generell information har spridits i regionen. Det nära samarbetet med MIUN har bland annat inneburit uppskattade heldagskonferenser om EU:s forskningsprogram. Näringslivets medverkan Intensiva kontakter har förts mellan, kommunernas näringslivsförvaltningar, företagarorganisationer, Almi, samt enskilda företag för att belysa vad EU har för bäring på den privata sektorn. Dessutom har arbetet med att bevaka EU:s FoU program en mycket direkt koppling till näringslivet och endast genom engagemang och ökad kunskap från alla parter är det möjligt att ta del av programmen. Konkreta seminarier och workshops har hållits i regionen om möjligheter att delta i EU finansierade projekt. har inbjudit näringslivet som observatör och medverkan i ledningsgrupp. På det sättet tydliggörs triple-helix tanken och arbetet med näringslivsutveckling kan än mer konkretiseras och inriktas på direkta behov i regionalt tillväxtarbete och kompetensutveckling. Samarbetet med Mid Norway Samarbetet med Mid Norway European Office har fungerat mycket bra och dt är lätt att konstatera fördelar med att dela kontor med ett annat regionkontor. I den löpande verksamheten har möjlighet att växla upp informationsinhämtningen och multiplicera kontaktvägarna. Vi uppfattar det som ett ömsesidigt givande arbete. Exempel på konkreta samarbeten mellan kontoren är samverkan inom ramen för Open Days samt den i Bryssel numera traditionella Wild Christmas Mid-Scanidnavian Cocktail som är en ren markandsföring av Mitt-Skandinavien och som fått en mycket stor uppmärksamhet på Bryssel arenan. I samverkan med kockar från Trondheim som lagade traditionell Mitt-Skandinavisk mat, kulturföremål från Länsmuseet i Västernorrland och bildvisning från vackra Mitt-Sverige lockade vi ca 100 personer från EU:s institutioner och regioner. 10(19)

11 2.2. ARBETSOMRÅDEN Nedan följer en beskrivning av de arbetsområden har arbetat med enligt verksamhetsplan. Utifrån prioriteringar i de nuvarande Regionala Tillväxtprogrammen (RTP) i regionen samt Västernorrlands läns Internationella Strategi och Jämtlands läns Internationella Policy har arbetat med att bevaka ett antal sakområden, varav ett med horisontell prioritet. Den horisontella prioriteten har integrerats och beaktats i vart och ett av de övriga sakområdena. PRIORITETER A. - Entreprenörskap - Turism - Landsbygdsutveckling - Skogen som resurs - Distansoberoende tjänster - Miljödriven näringslivsutveckling B. EU:s framtida regionalpolitik C. Infrastruktur och transporter E. Miljö HORISONTELL PRIORITETER D. Innovation, forskning och utveckling F. Folkhäsa/Hälso- och sjukvård G. Övrigt Alla övriga områden som dels har sitt ursprung i RTP och dels i prioriteringar utifrån den Europeiska unionens arbete bevakas i mån av tid och resurser. Exempel på områden finns under G. Övrigt. 11(19)

12 Verksamhetsområdesansvar Varje medarbetare i respektive län samt Bryssel har haft ett eller flera tematiska ansvarsområden i enlighet med verksamhetsplanen. Ansvaret har inneburit att information till och från förmedlas, att processer drivs i regionen med stöd av kollega i respektive län samt att rapportering sker till chef. Medarbetarnas detaljerade mötesschema och aktivitetsbeskrivning finns att tillgå på förfrågan UTFÖRDA AKTIVITETER ENLIGT VERKSAMHETSPLAN OCH AKTIVITETSPLAN 2006 Nedan presenteras aktivitetsplanen med kolumnen STATUS där det anges om aktiviteten genomförts eller ej. Det kan konstateras att av 42 nedan poster har 40 genomförts. Utöver nedan genomomförda aktiviteter har kontoret varit stöd, rådgivare i en rad olika frågor som kommer från regionen. Omfattande informations- och seminariebevakning samt kontakter hemåt med relevanta aktörer, stöd i olika projektutvecklingsfaser som tex sökande av samarbetspartners, kontakter på EU-kommissionen etc. Dessa aktiviteter framgår ej av nedan lista Verksamheten Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Status Verksamheten Ägarrådsmöte med 11 maj 2006 seminarium i Bryssel Verksamheten Verksamheten Verksamheten Verksamheten Uppbyggnad och identifiering av nätverk, mottagare i regionen. Enkätundersökning, främst av nyhetsbrevet samt s kommunikation Extra Ägarrådsmöte Ägarrådsmöte med seminarium Kontinuerligt arbete Ägarråd externa föreläsare samt samarbetsparter Genomgång av verksamheten Antagande av VP 2007, kompetenshöjning Inklusive besök på Wallströms kabinett Fungerande struktur Vår 2006 Delutvärdera s kommunikation, verksamhet 8 juni Östersund 17 oktober 2006 i Sundsvall Ägarråd Ägarråd Ev externa föreläsare Beslut utifrån halvtidsutvärdering Genomgång av verksamheten Antagande av VP 2007, kompetenshöjning Ingen enkätundersöknin g genomfördes av däremot genomfördes halvtidsutvärderin gen under våren 2006 Extern gäst från MNBA 12(19)

13 Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Landsbygdsutvecklingsseminarier Omvärldsbevakning för turism/besöksnär. Riktade seminarier om Europaprojektutveckling samt EU:s påverkan Medverka på företagardagar Projektstöd/del i förstudie om kris och konflikthantering klusterembryo Medverka i Projektet Vision Ådalen genom delprojektet TIN TIN bla gm bidrag till skrift Åkroken Science Park FP7 stöd 2006 SME och mikroföretag Företagsrepresentanter 2006 Almi, Lst y + Z EIC m.m. Löpande Lst Y Inom samtliga näringslivsbevakningsområden ta hem kunskap som har relevans för regionen Samverka med övriga företagsinitiativ Bevaka EU:s energikampanj Löpande 2006 SME inom besöksnäringen Löpande FR Företagarna Höjd kunskap samt möjligheter till internationella projekt, nya marknader Höjd kunskap om finansieringsformer till projekt samt formande av samarbetsprojekt Öka regionens kunskap om EU och entreprenörskap, företagande och internationalisering Utvecklat kluster som agerar med andra parter internationellt, dra nytta av samt delar med sig av kunskap, tillväxtmotor Öka Vision Ådalens kuskap om EU och företagande Hösten 2006 Utröna Åkrokens möjligheter i FP7 deltagande Våren 2006 mfl Inspel till nationella utredning. Ökad kunskap för att påverka DG Löpande Löpande Löpande Näringslivet och dess representanter, kommunernas näringslivsansv, länsstyrelserna Näringslivet Biofuelregion Prcessum Energidalen Agrio Höjd kunskap om EU och näringslivspolitiken Höjd kunskap om EU och näringslivspolitiken Förbättrad omvärldsbevakning Höjd kunskap om EU och stöd om EUs energi och industripolitik. Stöd omvärldsbevakning Seminarier riktade till företagsgrupperin gar har genomförts Ingen förfrågan har gjorts under 2006 Rådgivning till delprojekt inom projektet har genomförts Rådgivning har genomförts främst genom seminarier och möten (detaljerad möteslista) 13(19)

14 EU:s framtida regionalpolitik Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål EU:s framtida regionalpolitik z-län organiserar Europaforum 8-9- juni 2006 Europaforum Genomförande av Europaforum EU:s framtida Tjänstemannastöd i regionalpolitik Europaforum 2006 Rapportörsmö te 23 november Tjänstemanna möte Arlanda 31 okt FH FoU, Sammanhållngs -pol SDB Landsbygd, stadsstöd GM Interreg, Urban policy, transport Medverka till att tilldelningen av strukturfondsmedlen blir tillfredsställande i enlighet med regionens önskemål samt bevakning och agerande i övriga ämnen Infrastruktur och transporter Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Infrastruktur och löpande transporter NECL projektet Infrastruktur och transporter Infrastruktur och transporter Bevaka transportpolitiken och följa NECL projektets arbete. Bevaka och stödja arbetet inom CPMR Baltic Sea Commission Stöd om TEN-T programmet Klargöra områden för tidig politisk bevakning löpande Höjd kunskap i frågan Vid behov Länsstyrelser, Vägverket Region Mitt Höjd kunskap Infrastruktur och transporter Samverkan med tranportaktörer Vid behov Botniabanan, Norrtåg, Banverket, Länsstyrelserna Ökad kunskap Forskning och utveckling Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål FoU Medverka i utarbetande av en regional forskningsstrategi i de delar som berör EU nivån Vid behov MittUniversitet et m.fl. FoU Särskilt riktade insatser till MIUN i form av information, förslag till agerande och direkta insatser Löpande MIUN Mfl. Regional Forskningsstrategi Ökade möjligheter att medverka i EU:s forskningsprogram samt kontaktnät 2 heldags seminarier har hållits på MIUN samt individuella möten. 14(19)

15 FoU FoU FoU FoU Bevaka våra intressen i kommande 7:e ramprogram, driva antagen position Seminarium om deltagande i 6e och 7:e ramprogrammet Europaforum se under regionalpolitik Delta i SKL-FP7 nätverket Våren 2006 FP7nätverket MittUniversitet et Regionala arbetsgrupper 25 Januari EIC MittUniversitet et Länsstyrelsen Y löpande SKL Få till möten med ansvariga inom institutionerna och skapa förutsättningar för att driva vår position Öka kunskap och förmåga att delta i EU:s ramprogram Erfarenhetsutbyte och möjligheter till snabb information för riktade lobbyåtgärder Miljö Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Miljö Delta i Bryssels olika Miljönätverk Löpande Göra regionen känd i miljösammanhang Miljö Utge Nyhetsbrev om Löpande Öka kunskapen om Miljö Miljö är ENCOREnätverket liasion office Löpande ENCORE konferens juni 2006 ENCORE Mfl EU och miljö Stödfunktion inför konferensen. Kontakt med kommissionen samt övriga berörda Folkhälsa Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Folkhälsa Seminarium om vad EU:s politik på området innehåller samt påverkar oss Vår 2006 Landstinget Y o Z + kommuner Folkhälsa Sprida kunskap om finansiering och politikområdet för utveckling av IT i vården/e-hälsa Löpande Regionens näringslivs och hälso/sjukvårds -aktörer Öka kunskap och förståelse för frågan för framtida påverkan Öka möjligheterna att söka medel ur EU:s olika finansieringsinstrument 15(19)

16 Övrigt Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Övrigt Studiebesök och nätverksträffar Löpande Genomförande av studiebesök Övrigt Seminarier/worksho löpande Ökad kunskap i hur ps till grupper om Alla huvudmän EU arbetes bedrivs max 15 personer om samt samt hur bevakning EU:s näringslivet sker. påverkansprocess Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Utveckling av gemensam EUkunskapstjänster Handleda praktikanter på Brysselkontoret Information till media med live träffar Seminarium inom olika tematiska områden (energi etc) samt decentraliserade events - Open Days After Work EUdebatt seminarium inför valet 2006 Högnivå studiebesök Wallström och Hübner Nyhetsbrev samt information till hemsidan Våren 2006 Jan juni. Sept-jan Löpande Gävleborgs län regional media 2006 MidNorway Mfl 7 september Sundsvall Hübner Y- läm 7 september Wallström jan 07 Löpande Nyhetsbrev samt finansieringsmöjligheter 1g/mån Kommittén för EU-debat Mfl Bilda en gemensam pool för att regionens aktörer skall kunna söka lämpliga föreläsare till seminarier Överföring av kunskap, C eller D uppsats i regionens intresse el annan rapport Öka kunskapen till media om EU Öka kunskap och förståelse på en rad olika områden Debattera EU frågor i samband med valet Genomförande av besöket Ökad kunskap och förståelse Ej genomfört Ej genomfört dock skickas press releaser vid större evenemang och media alltid inbjuden och har hållits löpande uppdaterad om verksamheten 16(19)

17 Pågående processer PÅGÅENDE PROCESSER Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Status Kunskapstjänst i projektutveckling Utreda hur EUprojektutveckling kan Löpande Öka EUansökningarna i Nya intressenter i säkerställas Bjuda in näringslivet till seminarier regionen Löpande Öka kunskaperna, triple-helix samarbetet och intäkterna i och regionen 2.4. BESÖK I REGIONEN Chefen för Mid Sweden Office har i Mitt Sverige Regionen gjort följande besök under 2006 (listan är övergripande och sammanställer strategiska möten): Januari Länsstyrelsen Västernorrland, Internationell gruppen, - Workshop om EUs påverkan Länsstyrelsen Västernorrland Anförande samtliga Länsstyrelsen Västernorrland Workshop om EUs påverkan och finansiering, Företagargruppering Kramfors Halvdagsmöte Örnsköldsviks kommunledning Februari Rapportörsmöte Europaforum, Stockholm Landstinget Västernorrlands Internationella dag, anförande i fullmäktige, Härnösand Energikontoret, Östersund - Länsråd Uno Svaleryd, Östersund - Landstinget Jämtlands län, flertal möten Mars Trångsviksbolaget, Östersund RTP dagen Höga Kusten, Föreläsningar SAAM dagen MIUN föreläsning - Diverse möten, länsstyrelsen, Sundsvalls kommun m.fl MIUN FSCN Leif Olsson - Dick Jansson Handelskammaren Mitt-Sverige - Länsstyrelsen Västernorrland Möten bl.a. AF., Jämtland Möten bl.a Landstinget, Jämtland Föreläsning, Kommunförbundets möte, Härnösand - Åkroken Workshop om EUs påverkan Sollefteå kommun Workshop om EUs påverkan Kramfors kommun Chefsakademin Chefsakademin Ledningsgrupp, Sundsvall 17(19)

18 Maj SKL möte Swereg, Stockholm SKL möte Swereg, Stockholm Chefsakademin Chefsakademin MIUN möten Juni Intervju praktikant, Sundsvall, - Sundsvalls kommun Extra rapportörsmöte, Europaforum, Östersund Europaforum, Östersund Workshop om EUs påverkan och miljötema, Länsstyrelsen Västernorrland, - Workshop om EUs påverkan Landstinget Västernorrland Workshop om EUs påverkan Landstinget Västernorrland Föreläsning i Åre fullmäktige, Åre - Möte Landstinget Jämtland - Möte Kommunförbundet Jämtland Augusti Kommunförbundet Västernorrland September Föreläsning, Krokoms kommunfullmäktige, Jämtland - Kommunförbundet Jämtland Workshop om EUs påverkan och finansiering, Midscand Östersund Ledningsgrupp Planeringsdag, Sundsvall Planeringsdag, Sundsvall Workshop om EUs påverkan, Sundsvalls kommun Oktober Scandic Alliance, Stockholm Ägarråd, Sundsvall - Sundsvall OPEN DAYS uppföljningskonferens, Sundsvall Europaforum tjänstemannamöte, Stockholm November Heldag workshop MIUN FP7, Sundsvall Jämtland Härjedalen Turism, heldag seminarium Heldag workshop MIUN FP7, Östersund Rapportörsmöte Europaforum, Arlanda Ledningsgrupp, Sundsvall - praktikantintervjuer Telefonmöten: Till detta tillkommer ett antal telefonmöten med aktörer från regionen. 18(19)

19 2.5. HEMMAORGANISATIONENS MÖTEN I REGIONEN Detaljerad förteckning över ett urval av strategiska möten hemmaorganisationen samt Brysselkontoret har genomfört under året finns att tillgå på förfrågan. 3. Budget Finansiärer till har varit: - Kommunförbundet Västernorrland - Kommunförbundet Jämtland - Landstinget Västernorrland - Landstinget Jämtland - Länsstyrelsen Västernorrland - Länsstyrelsen Jämtland - Mittuniversitetet Medel till förfogande under finansiering från ovanstående ägare ingående medel från år 1 och år 2 (2004 överskott minus år 2005 underskott = ) - intäkter Europaforum Total förfogande: Kostnader har under 2006 uppgått till SEK under Vid dags datum tillkommer icke bokförda kostnader på SEK. Det finns även intäkter från externa aktörer som ej reglerat skuld till som uppgår till ca 8000 SEK. SLUTSATS: Detta ger ett totalkostnader för under 2006 på Ett överskott på SEK ( minus ). Sammanställning utgifter Mid Sweden Office kontoret Hyra Resekostnader, hyrbil, hotell Telefon, abonnemang, data, samtalsavgifter Representation, möteskostnader Material, kontorsmaterial, marknadsföring, trycksaker, datatillbehör, tidningar/böcker Övriga kostnader (porto, bankkostnader, kortavg, licenser) 2883 Inhyrd personal, IT, 3525 Personalkostnader, lön, traktamente, soc avg, praktikanter Reskostnader ledningsgrupp och ägarråd Totalsumma kostnader (19)

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2007. Förslag till Verksamhetsplan 2007. Aktivitetsplan. Budget.

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2007. Förslag till Verksamhetsplan 2007. Aktivitetsplan. Budget. Mid Sweden Office - Prioriteter i Verksamhetsplan 2007 Förslag till Verksamhetsplan 2007 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Verksamheten 1(42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget.

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget. Mid Sweden Office - Prioriteter i Verksamhetsplan 2006 Förslag till Verksamhetsplan 2006 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Verksamheten 1(43) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare;

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare; Praktikrapport Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010 Handledare; Inge Andersson Inge.andersson@northsweden.eu +32 2 282 18 22 North Sweden European Office 26,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001.

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001. 1 Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001. Bakgrund Den ökade internationaliseringen av ekonomi och samhällsliv har under 1990-talet inneburit att även regioner och kommuner berörs alltmer

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun.

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun. 1 Program för det internationella arbetet i Umeå kommun. Bakgrund Den ökade internationaliseringen av ekonomi och samhällsliv har under 1990-talet inneburit att även regioner och kommuner berörs alltmer

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE 2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE [VERKSAMHETS- BERÄTTELSE ÅR 2008] I FÖRHÅLLANDE TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2008 INNEHÅLL Introduktion... 3 1. Bakgrund... 3 1.1 Historik... 3 1.2 Uppdraget... 3 1.3 Organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik

Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik MINNESANTECKNINGAR Forum för Regional Utvecklingspolitik Avsändarens tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Ledningsstaben 2009-11-19 1 Jan Sahlén Regional utveckling Mottagarens tjänsteställe, handläggare

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik

Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik MINNESANTECKNINGAR Forum för Regional Utvecklingspolitik Avsändarens tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Ledningsstaben 10-02-25 1 Jan Sahlén Regional utveckling Mottagarens tjänsteställe, handläggare

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter SAMARBETSAVTAL 1. Parter 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län 2. Norrbottens läns landsting 3. Kommunförbundet Norrbotten 4. Region Västerbotten 5. Västerbottens läns landsting 6. Luleå tekniska universitet

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Central Sweden (Baltic Sea Group)

Central Sweden (Baltic Sea Group) OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östra Götaland Västra Götaland Stockholm Stockholm Region West Sweden Mid Sweden Gothenburg Malmö SVERIGE Partnership 1 North Sweden INDEX Central

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Uppstart av kontoret Arbetsplats finns nu i Sweden House Skylt finns nu på väggen utanför min dörr! Ombyggnad

Läs mer

Landstingets EU-projektkontor

Landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor Kenneth Sjaunja EU-samordnare BILD 1 Landstingets målsättning är att Norrbotten ska vara en attraktiv samarbetspartner inom EU och att landstinget ska medverka i flera EU-samarbeten

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Göteborg Stad 3 Malmö stad 4 Region Skåne 5 Region Värmland 6 County of Västerbotten

Läs mer

Lägesrapport Brysselkontoret. Styrgruppen 16 oktober, Lund

Lägesrapport Brysselkontoret. Styrgruppen 16 oktober, Lund Lägesrapport Brysselkontoret Styrgruppen 16 oktober, Lund Hälsning från Bryssel https://www.youtube.com/watch? v=ogj8vzmqp0c Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

DET GODA SAMHÄLLET I DET NYA EUROPA

DET GODA SAMHÄLLET I DET NYA EUROPA DET GODA SAMHÄLLET I DET NYA EUROPA -lokal demokratiutveckling och EU-anpassning i tre europeiska småstäder Ett samverkansprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och Åmål i Sverige Sammanfattning

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa

Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa Förbundsstyrelsen 2013-02-28 2013-02-14 Dnr: RFUL 2013/52 Maria Didi 018-18 21 02 Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa Inledning Regionförbundets plan

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Powering Regions for the 21 st Century

Powering Regions for the 21 st Century Powering Regions for the 21th Century Josefin Strömberg Bryssel, 2011-04-14 Powering Regions for the 21 st Century Den 14:e april 2011 hölls en konferens under EU:s temavecka EU Substainable Energy Week

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer