Bergshamrapartiet Org nr Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergshamrapartiet får härmed avge redovisning för verksamhetsåret , föreningens tredje verksamhetsår. Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Styrelse, sammanträden och årsmöte Möten, aktiviteter och valet 2014 Medlemmar Viktiga händelser 2015 Planer för kommande verksamhetsår Flerårsöversikt Förslag till resultatdisposition RESULTATRÄKNINGAR BALANSRÄKNINGAR TILLÄGGSUPPLYSNINGAR UNDERSKRIFTER

2 1(9) F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Information om verksamheten Bergshamrapartiets syfte är att tillvarata stadsdelens intressen inom ramen för Solna kommun. Styrelse, sammanträden och årsmöte Styrelse Björn Bränngård, ordförande Göran Thingwall, vice ordförande Monica Norrman, sekreterare Lena Wehlin, kassör Paula Goldea, ledamot Per-Olov Engvall, ledamot from Alena Vasserman, suppleant from Claes Dahlén, suppleant from Lars Holm, ledamot tom Åke Söderlind, suppleant tom Johan Vanke, suppleant tom Årsmöte hölls Styrelsen har haft 19 protokollförda sammanträden under Möten, aktiviteter och valet 2014 Bergshamrapartiet har under året delat ut ett informationsblad till så gott som samtliga hushåll i Bergshamra samt dessutom i delar av Ritorp och Bagartorp. Bergshamrapartiet har också deltagit i ett antal offentliga möten och debatter under året, både som inbjuden deltagare och från åhörarbänken. Den 3:e maj hölls Bergshamras första Pridefestival och Bergshamrapartiet medverkade med tal på torget. Den 27:e augusti hölls en presentation av Bergshamrastrategin på Berga äldreboende och Bergshamrapartiet var med på plats bland åhörarna och ställde kritiska frågor till Alexander Ståhle och Henrik Nerlund som tagit fram förslaget på uppdrag av Solna stad. Den 1:a september bjöd föreningen Bergshamra för alla in partierna i fullmäktige till Bergshamraskolans aula för att debattera under rubriken Vad vill politikerna med Bergshamra och Solna? Bergshamrapartiet fick inte vara med i panelen men vi var en nästan fulltalig styrelse som gjorde vår röst hörd från golvet. Den 2:a september arrangerade Hyresgästföreningen debattkväll och utfrågning av politikerna om bostadspolitiken i Solna Folkets hus. Bergshamrapartiets ordförande Björn Bränngård deltog i panelen.

3 2(9) Hemsida, blogg och Facebook Bergshamrapartiets ambition är att ha en bra hemsida och att vara aktiva i politiska diskussioner på olika sociala medier såsom vår blogg och på Facebook. Bergshamrapartiets hemsida har under året fått ett ansiktslyft och är nu mer lättnavigerad och innehåller mer information. Vår ambition är att hemsidan ska uppdateras kontinuerligt. Bloggen har också flyttat till hemsidan och är inte längre en fristående hemsida. Bergshamrapartiets Facebook-sida och Facebook-grupp fungerar som diskussionsforum där intressanta åsiktsutbyten och diskussioner med medlemmar, allmänhet och politiker från andra partier sker. Bergshamrapartiet är också aktiv i diskussionerna i Facebookgruppen Solna kommunfullmäktige diskussionsforum. Bergshamrapartiet deltar också i den allmänna debatten med insändare i vår lokaltidning Mitt i. De sociala medierna spelar en stor roll för att Bergshamrapartiet ska nå ut med sitt budskap. Valkampanj I augusti drog Bergshamrapartiet igång sin valkampanj på allvar. På hemsidan hade varje valkandidat en egen sida med bild och presentation av sina viktigaste politiska frågor. På Bergshamra torg hade vi ett valtält med informationsblad och valsedlar. Ofta fanns någon från partiet på plats för att svara på frågor. Vi hade en stor banderoll och beachflagga uppsatta. Vi delade också ut informationsblad och valsedlar på ett antal platser i Bergshamra med omnejd, och även i Solna centrum. Vi hade ett 20-tal olika valaffischer som vi satte upp i Bergshamra och andra delar av norra Solna. Den 6:e september höll Bergshamrapartiet torgmöte på Bergshamra torg med tal av Björn, Monica och Göran. På valdagen stod vi och delade ut valsedlar utanför samtliga Bergshamras vallokaler samt även i Ritorp, Bagartorp och Frösunda. Valresultat I valet fick vi 2,02 % av rösterna i Solna, eller 964 röster. Detta räckte till ett mandat i kommunfullmäktige. Med ytterligare 133 röster hade vi fått två mandat. Vi blev tredje största parti i Bergshamra med 16,7 % av Bergshamra- bornas röster. I två av valdistrikten var vi största parti med 25,9 % respektive 23,9 %. Göran Thingwall personvaldes till ledamot, Björn Bränngård och Monica Norrman är ersättare. Det totala antalet mandat i kommunfullmäktige är 61 och dessa fördelades enligt följande: Moderaterna 20 Centerpartiet 2 Folkpartiet 6 Kristdemokraterna 2 Socialdemokraterna 14 Vänsterpartiet 5 Miljöpartiet 8 Sverigedemokraterna 3 Bergshamrapartiet 1 Detta innebär att varken Alliansen med sina 30 mandat eller de Rödgröna med sina 27 har egen majoritet i kommunfullmäktige.

4 3(9) Efter valet: Förhandlingar, kamp om nämndplatser och en oväntad budgetomröstning! Efter valet inledde Bergshamrapartiet förhandlingar med både Alliansen och de Rödgröna om eventuellt samarbete. Vi var beredda att stödja det block som i utbyte för vårt stöd förde den bästa politiken för Bergshamra. Vi var tydliga med att vi ville ingå valteknisk samverkan för att kunna ingå i de nämnder som är intressanta för oss. Detta eftersom vårt valresultat inte räckte till för att av egen kraft ge oss nämndplatser. Under förhandlingarna stod det snart klart att de Rödgröna inte var intresserade av att ingå valteknisk samverkan. Detta skulle ha betytt att de var tvungna att släppa ifrån sig nämndplatser till oss och det ville de inte. Det blev heller inget formaliserat politiskt samarbete mellan de Rödgröna och Bergshamrapartiet. I förhandlingarna med Alliansen gick det inte mycket bättre. Alliansen var beredda att erbjuda oss insynsposter i nämnderna i utbyte mot vårt stöd för deras politiska program. De var inte intresserade av att gå oss till mötes i våra hjärtefrågor för Bergshamra. Bergshamrapartiet konstaterade att det inte fanns särskilt mycket gemensam mark att bygga ett samarbete på och förhandlingarna avslutades. De sju gamla fullmäktigepartierna gjorde en partiöverenskommelse där de fördelade poster i nämnder och styrelse, samt hur partistöd och politiska sekreterare skulle fördelas. Två partier (Bergshamrapartiet och Sverigedemokraterna) fick varken kontor eller politisk sekreterare. Ett beslut vi menar vara mot kommunallagen. Vi har överklagat till Förvaltningsrätten och väntar på beslut. Vid omröstning den 25 november om kommunens budget för 2015, ställdes slutligen alliansens budget mot Socialdemokraternas förslag. Det senare vann med stöd av S, MP, V, SD och BEP (31 mot 30). Ett beslut oppositionsrådet Arne Öberg (S) fann olyckligt. Han och Pehr Granfalk satte sig då ner för att fila på alliansens budget. Den 15 december fick kommunfullmäktige rösta igen. Då vann alliansens budget som sockrats med några tiotals miljoner extra till skolan (1 % av totalbudgeten). Inlämnade motioner och interpellationer Sedan vi kom in i fullmäktige har vi lämnat in tre motioner och fem interpellationer. En av motionerna handlar om att bygga en gångbro över Ålkistan och den motionen besvarades på ett positivt sätt. Alliansen bestämde sig för att i enlighet med Bergshamrastrategins intentioner gå vidare med frågan om en gångbro över Ålkistan. Även om motionen inte formellt gått igenom, utan Alliansens tolkning av denna, ser vi detta som en seger! Bergshamrapartiet är med och påverkar. De två andra motionerna har ännu inte behandlats. Enligt kommunallagen måste en inlämnad motion behandlas inom ett år från det att den lämnats in. Motionerna och interpellationerna hittas på Bergshamrapartiets hemsida.

5 4(9) Medlemmar Den 31 december 2014 hade Bergshamrapartiet 142 medlemmar. Medlemsavgiften är 100:- per år. Viktiga händelser 2015 Bergshamragruppen Bergshamrapartiet har tagit initiativ till att bilda en lokal diskussions- och samarbetsgrupp med de politiska partiernas valda representanter som bor i Bergshamra. Avsikten är att hitta frågor där vi partier kan samarbeta pragmatiskt över block- och partigränser för Bergshamras bästa. Mötena är av informell karaktär och inga protokoll skrivs. Gruppen har hittills haft två möten, det första i januari och det andra i februari. Vid mötena har representanter från Bergshamrapartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet deltagit. Ämnen som har diskuterats är bland andra Bergshamrastrategin med torget, överdäckning och bostadsbyggande samt Bergshamraskolan. Planer för kommande verksamhetsår Vi kommer att arbeta vidare, både i kommunfullmäktige och utanför salen, med personliga kontakter och via media, för att förverkliga vårt partiprogram. Bergshamrapartiet vill skaffa en partilokal, som kommer att vara vårt ansikte utåt. Vi har kontakt med Signalisten och hoppas kunna hyra en lokal vid torget. Inför höstens budgetdebatt och omröstning i kommunfullmäktige är det vår ambition att kunna presentera en egen budget för Bergshamra. Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Ekonomisk ställning Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserat resultat ,00 Årets resultat , ,00 disponeras så att i ny räkning överföres 4 618,00 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultatoch balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 5(9) R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not Föreningens intäkter Föreningens kostnader Övriga externa kostnader 2, Rörelseresultat Resultat före skatt Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

7 6(9) B A L A N S R Ä K N I N G A R Not Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 4 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Förutbetalade medlemsintäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 7(9) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller kommer att få. Noter Not 1 Föreningens intäkter Medlemsavgifter Övriga bidrag Not 2 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft några anställda och några löner och ersättningar har inte utbetalats. Not 3 Övriga externa kostnader Lokalhyra (Möten) Programvara /Hemsida) Annonsering Reklam, Trycksaker Kontorsmaterial Porto 560 Möteskostnader 250 Tidningar och fackliteratur 257 Övriga kostnader Bankkostnader

9 8(9) Not 4 Förändring av eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 5 Övriga kortfristiga skulder Utlägg Björn Bränngård 383 Utlägg Paula Goldea 276 Utlägg Lena Wehlin Not 6 Förutbetalda medlemsintäkter Medlemsavgifter avseende Medlemsavgifter avseende

10 9(9) Solna Björn Bränngård ordförande Göran Thingwall Vice ordförande Lena Wehlin kassör Monica Norrman sekreterare Paula Goldea ledamot Per-Olov Engvall ledamot Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / 2015 Thomas Sävö

11

12

13

14

15

16

17

18

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. IF Friskis & Svettis Katrineholm

Årsredovisning. IF Friskis & Svettis Katrineholm Årsredovisning för IF Friskis & Svettis Katrineholm 818500-9852 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för IF Friskis & Svettis Katrineholm får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Barncancerföreningen i Östra Götaland

Barncancerföreningen i Östra Götaland Årsredovisning för Barncancerföreningen i Östra Götaland Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1,2,3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5,6 Ställda säkerheter

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 12 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 11 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719

Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719 Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719 Innehållsförteckning: VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 11 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bild: Hilda Granath

Årsredovisning. Bild: Hilda Granath Årsredovisning Bild: Hilda Granath 2014 Bild: Hilda Granath Under året har 131 512 bostadssökande betalat sin avgift varav mer än 6 000 personer valt att betala i Boplats kundmottagning Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé Organisationsnr 769603-6701 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLL ATT BO I BOSTADSRÄTT IDÉ BRF TUREBERGS ALLÉ VERKSAMHET FÖRVALTNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Celsius-salen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Cecilia Åqvist

Celsius-salen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Cecilia Åqvist ~c~j Ysvenska hjärntumörföreningen 2013-03-21 Årsmöte Protokoll Plats Närvarande Celsius-salen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Se bilaga l Punkt 1 Preliminärer a Mötets öppnande Mötet

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2009 Föreningen Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR MÖJLIGGJORT CANCERHJÄLPEN UNDER ÅR 2009. INNEHÅLL Presentation

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening

Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening Årsredovisning för Leader Skånes Ess Ideell förening 802441-9635 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Leader Skånes Ess Ideell förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer