Nyckelaktörsprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckelaktörsprogrammet"

Transkript

1 Nyckelaktörsprogrammet Nyhetsbrev Nr 2 april 2009 Nyckelaktörsprogrammet finansierar idag fem projekt. Verksamheten inom de olika projekten startades under andra halvåret Den första 2-åriga etappen av programmet kommer att utvärderas under Här redovisas ett axplock av nyheter från de sju universiteten som medverkar i programmet.

2 Karlstads universitet Det moderna universitetet One Stop Shop och Innovation Support är två av de fem områden som Nyckelaktörsprojektet vid Karlstads universitet fokuseras på. One Stop Shop En ingång One Stop Shop (OSS) har etablerat sig i regionen och de flesta nyckelpersoner känner till funktionen. Via OSS har Karlstads universitet etablerat kontakt med ett stort antal företag i Värmland. Under den första perioden har mycket kraft lagts vid det personliga mötet. 101 ärenden har inkommit via OSS och 40 av dessa har blivit konkreta samarbeten. De flesta frågorna rör samarbeten inom grundutbildning och flertalet studenter har fått olika former av utredningsuppdrag och examensarbeten. Även forskare har dock via OSS kommit i kontakt med företag. I rapporten Karlstads universitet och samverkansarbete En utvärdering av universitetets samverkan med regionens kommuner 2008, lyfts OSS fram som en mycket positiv satsning från kommunernas perspektiv. Innovation Support Sedan Nyckelaktörsprogrammet startade har antalet innovationer från Karlstads universitet som gått vidare till extern affärsinkubator för bedömning mer än tredubblats. Från fem innovationer under halvåret innan programstarten, till 16 under andra halvåret Antal patentsökta innovationer har ökat fyra gånger under samma period. Idéer och innovationer som stöttats av Innovation Support från Karlstads universitet kommer från alla fakulteter. Här nämns ett urval av dessa: EQM: Edvardsson Quality Mapping är en unik metod som hjälper företag att prioritera förbättringar inom områden som är viktiga för kunden och som ger effekt. Metoden går ut på att beskriva och värdera vad kunden anser vara viktigast hos en produkt eller tjänst. EQM är på god väg att bli ett företag, avknoppat från universitetet och med rötterna i vetenskapligt beprövade metoder. Bo Edvardsson är mannen bakom och en av de världsledande forskarna inom tjänsteforskning. Genom Drivhuset kopplades han ihop med en entreprenöriell student och genom affärsinkubatorn Inova knöts kontakter med en person från näringslivet. Userinnovation: Userinnovation är en 30 poängskurs vid Karlstads universitet där man arbetar med konsumentdriven innovation. Studenterna arbetar med skarpa projekt och ges i samarbete med Centrum för tjänsteforskning och Dotank som fungerar som en länk mellan universitetet och näringslivet. Kursen är en språngbräda från skola till yrkesliv. Under årets kurs var ett av uppdragen att hjälpa Färjestads BK att bli bättre på att kommunicera med sina kunder. Lera ger bättre förpackningar: I takt med att konsumtionen ökar, växer förpackningsberget. Två forskare på Karlstads universitet har tillsammans med en forskare vid Sheffield Hallam University, England, kommit på en innovation som gör att petroleumbaserade plast kan ersättas av en kombination av förnyelsebar stärkelse och nanopartiklar. Innovation Support har tillhandahållit metoder och kompetens för att innovationen ska kunna kommersialiseras. Idag är innovationen patentsökt, har kommit in i förinkubator hos affärsinkubatorn Inova och fått stor publicitet. Innovationen har fått finansiering genom Fokus Verifiering hos Innovationsbron. Kontakter finns med både industriella aktörer och s k affärsänglar. Kontaktpersoner: Håkan Spjuth, Projektledare, , Patrik Bångerius, delprojektledare Innovationssupport, , Ximena Dahlborn, delprojektledare OneStopShop, ,

3 Uppsala universitet Kvalitet, Innovation, Framtid Materialdagen en unik mötesplats för forskare och företag Materialdagen arrangerades den 5 november 2008 av Ångströms Materialakademi (ÅMA), en plattform inom nyckelaktörsprojektet UpSIDE. ÅMAs uppgift är att jobba med proaktiva insatser med syfte att öka kunskapsutbytet mellan den materialrelaterade forskningen vid Uppsala universitet och näringslivet. Materialdagen är ett exempel på hur ÅMA kan bidra till att skapa värdefulla kontakter mellan universitetet och industrin, med ambitionen att initiera konkreta forskningssamarbeten. Konferenskonceptet är unikt så till vida att industrin på förhand lämnat in frågeställningar som sedan matchas ihop med forskare. Konceptet gick hem hos både forskare och företag. Samtliga tillfrågade företagsrepresentanter och en klar majoritet av forskarna vill komma tillbaka till 2009 års konferens. Diskussionerna i arbetsgrupperna blev givande och kreativa mycket tack vare den tvärvetenskapliga sammansättningen. Över 86 % av deltagarna upplevde att de lärt sig nå t nytt om adhesion (vilket var temat för dagen) i sina arbetsgrupper. I en uppföljning några veckor efter Materialdagen uppgav drygt hälften att de redan hade kontaktat forskare eller hade ambitionen att inom ett par månader kontakta forskare för vidare arbete eller diskussioner och drygt en månad efter konferensen hade 65% av företagsrepresentanterna provat, eller hade ambitionen att prova någon de alternativa lösningar som förelagits i deras arbetsgrupper. Till Materialdagen hade 11 företag anmält över 20 frågor och samtliga tillfrågade uppger att de kommer att skicka in frågor till den planerade Materialdagen Då kommer konferensen att ha energimaterial som tema och vi välkomnar alla företag och forskare vid andra universitet och högskolor som har intresse i detta område. Kontaktpersoner: Lars-Erik Larsson, 018/ , UU Innovation, Annika Olsson, , ÅMA, Håkan Engqvist, 018/ , ÅMA, Under Materialdagen var det företagen som satte agendan genom att i förväg anmäla sina kunskapsbehov och under konferensdagen kunde över 30 arbetsgrupper arrangeras där forskare och företag möttes kring de aktuella frågorna. Ovan ser vi Erasteels representant diskutera sin frågeställning med materialtekniker, fysiker och kemister i en utav arbetsgrupperna.

4 Expanding Growth Linköpings universitet Efter en intensiv uppbyggnadsfas med ett starkt fokus på kommunikation, koordination, inspiration samt en hel del transpiration börjar LiUs nyckelaktörsprojekt nu att skörda de första frukterna av sina insatser. Genom ett målinriktat arbete inom det regionala innovationssystemet GrowLink, som LiU har fått förtroendet att koordinera, har samtliga regional aktörer enats om ett gemensamt system för att mäta effekter. Logiken är enkel, ju fler vi möter, informerar, inspirerar och hjälper ju fler goda idéer och projekt får en chans att realiseras, något som tydligt illustreras genom 2008 års resultat inom LiU. Genom nyckelaktörsprojektet har vi haft möjlighet att träffa, informera och diskutera innovations- och nyttiggörande processen (attitydfasen) med drygt 550 forskare och lärare samt lika många studenter. Externt har vi via en fokuserad och behovsorienterad idéinventering mött ca 1300 personer från näringsliv, kommuner och landsting. Av dessa möten har dryga 630 idéer och projektuppslag fångats upp (idéfasen) och efter vidare uppföljning, där vi genomfört företagsbesök, rådgivning och konsultation, har ca. 170 idéer kvalificerat sig (kvalificeringsfasen). Under 2008 har nyckelaktörsprojektet genererat 13 nystartade bolag samt initierat 47 FoU projekt i samverkan med näringsliv och samhälle (startfasen). 63 idéer är fortfarande aktiva i systemet. Jämfört med 2006 är detta en relativ ökning med 15%. För att vidare understödja innovationssystemet har antal stödfunktioner realiserats. Två webbportaler har utvecklats, en för det av LiU koordinerade regionala innovationssystemet (www.growlink.se) samt en intern kundanpassad portal (www.liu.se/ns/nap). För att underlätta och effektivisera verifiering av ny teknik har ett så kallat Go 2 Market labb byggts upp. Här finns möjlighet att bygga snabba prototyper, genomföra kundbehovs och marknadsanalyser samt att få kvalificerat stöd i produktutvecklingsprocessen. Projektet kommer nu gradvis att gå in i en ny spännande fas där de interna incitamentsoch meriteringsstrukturerna kommer att ses över, där ytterligare fokus kommer att läggas på entreprenörsmatchning och där hela systemet kommer att infogas i en ny kontext det så kallade innovationskontoret. Under 2008 har nyckelaktörsprojektet genererat 13 nystartade bolag samt initierat 47 FoU projekt i samverkan med näringsliv och samhälle (startfasen). 63 idéer är fortfarande aktiva i systemet. Jämfört med 2006 är detta en relativ ökning med 15%. Kontaktperson: Jan Axelsson, projektledare, , Maria Swartz, delprojektledare, ,

5 Regional framsyn inom DARE Den regionala framsynsprocessen, ett delprojekt inom DARE har nu nått ungefär halvvägs. Under 2009 kommer en s k roadmap att utformas. Framsynen har initierats av LTU och UmU gemensamt och vi har valt att fokusera processen på områdena generationsväxling och grönare näringsliv. Framsynen engagerar Ett fyrtiotal personer har deltagit hittills i framsynens aktiviteter. Deltagarna representerar ett brett spektrum av verksamheter och perspektiv, stora företag, små företag, myndigheter, intresseorganisationer och universiteten. Fler och fler av deltagarna ser konkreta möjligheter att dra nytta av processen och dess nätverk. Framsynen utvecklar förståelse och samsyn Inom de teman som framsynen behandlar ger dialogen upphov till en samsyn Kring problem och möjligheter. I båda grupperna har framgångsfaktorer identifierats och ett visionsbygge med dessa som grund har inletts. Framsynen inspirerar Möten ger upphov till nya idéer och aktivering av gamla, en del resulterar i nya samarbeten, det kan exemplifieras med projekt som ungdomsframsyn, en grön investeringsfond, internationellt utbyte inom generationsväxling, ett projekt där man tittar på återvinning av däck samt stöd för grön upphandling. Den gröna investeringsfonden, Vollmars fond, har startats av ett antal deltagare från grupperingen grönare näringsliv. Detta efter att behovet tydligt har markerats vid ett antal sammankomster. Fonden är numera under full uppbyggnad. Det projekt som jobbar med återvinning av gamla däck har startats av ett nätverk direkt sprunget från framsynsarbetet. Här kommer företag och forskare tillsammans att ta fram ett antal produkter tillverkande av återvunnet gummi, som kan ersätta nytillverkade produkter. Detta projekt har nyligen beviljats medel från NUTEK och kommer att sätta i gång under våren. Kontaktpersoner Projektledare, delprojekt A-framsyn, Anders Lagerkvist, Ny projektkoordinator DARE, Gunilla Enquist, Viktoria Mattsson, som fortfarande är verksam inom DARE, nu i sin nya roll som chef för LTU Innovation, DARE-development arena for research and entrepreneurship är ett gemensamt projekt mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. För mer information om projektet se

6 Chalmers och Göteborgs universitets satsning på innovationssystem, GoINN Vad händer inom GoINN? Flödeshantering För att säkerställa en effektiv hantering av idéer för kommersialisering och för att samtidigt skapa överblick över idéflödet och möjlighet till uppföljning och utvärdering, har vi utvecklat ett stödsystem inom GoINN i form av en databas. I det här systemet kan man följa en idé från start till, förhoppningsvis, framgångsrik affär och få fram till tillförlitlig statistik kring kommersialiseringen av innovationer från Göteborgs universitet och Chalmers. Stödsystemet med databasen är nu färdigt för att testköras. Senior Innovation Advisors (SIA) inom GoINN I dagsläget finns det tre Senior Innovation Advisors (SIA) som arbetar inom GoINN. Jesper Vasell för tillämpad IT (ICT), Bo Norrman för Life Science och Mats Rydehell som nyligen rekryterats till området energi och miljö. SIA tillför en ny funktion till innovationssystemet. Deras roll är att ha tidiga kontakter med forskare och hjälpa dem i de initiala stegen mot nyttiggörande. Samtidigt fungerar de som stöd för forskare i kontakten med industrin och andra aktörer utanför lärosätet. Initialt har arbetet handlat mycket om att bygga upp relationer med forskare och forskningsmiljöer. De har exempelvis stöttat forskare vid ansökningsprocesser när det gäller att tydliggöra projektens kommersialiseringspotential. Dessutom medverkar de aktivt i GoINNs arbete med verifiering av forskningsresultat. I början av året tillträdde Claes Brismar som ny projektledare för Göteborgs universitets och Chalmers gemensamma satsning på innovationssystem, GoINN. Hallå, Claes Brismar, projektledare för GoINN. Hur har du kommit igång med ditt nya jobb? Det har gått bra. Jag har hunnit lära mig vilka som är inblandade i projektet och har kommit in i de sex delprojekten ganska bra. Nu kan jag börja jobba effektivt med att utveckla projektet! Vad var det som lockade dig från Skåne? Eftersom jag hade verksamhet i Skåne på Ideon Science Park och stöttade utvecklingsföretag, tyckte jag det var spännande att kunna komma in tidigare i systemet och att medverka till att innovationerna från universiteten i den här regionen utvecklas. GoINN är ett långsiktigt projekt som gör att det finns god möjlighet att åstadkomma resultat. När kan vi börja se effekter av projektet? Redan nu ser vi att det kommer alltfler idéer och förfrågningar från forskarna. Men att se effekterna av fler nystartade företag tar givetvis lite tid. Vad är din vision av GoINN om fem år? Ett effektivt innovationssystem för västra Götaland, där forskarna på ett enkelt sätt kan få hjälp med att kommersialisera och nyttiggöra sina idéer. Hur ser du på samarbetet mellan Chalmers, universitetet, regionen osv? Det tillhör de mest givande delarna i projektet, att koordinera och samordna verksamheten mellan två så stora aktörer och tillsammans med regionen göra någonting positivt. Länk till webb-tv inslag. Kontaktperson Claes Brismar, projektledare eller +46 (0) Bo Norrman, SIA biomedicin, +46 (0) Jesper Vasell, SIA tillämpad IT, +46 (0)

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling

tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling Tillväxt Halland ett av tillväxtens guldägg Tillväxtverkets rapport 0083 Syftet med det treåriga projektet Tillväxt Halland har varit att

Läs mer

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1 Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 2 Om KK-stiftelsen KK-stiftelsens uppdrag

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 2012

Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 2012 PM 1 (13) Forskningspolitisk skrift inför 2012 års forskningsoch innovationspolitiska proposition 2012-02-10 Laila Abdallah, Kjell Sehlstedt och Johan Sittenfeld Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning.

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek

Läs mer

Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN

Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2013nytt NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN TEMA KUNSKAPS- TRIANGELN Helen Dannetun Här samlas alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer