SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap... 7. Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU..."

Transkript

1 Innehållsförteckning Inledning SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Ny studieordning för veterinärprogrammet Ansvariga för grundutbildningen Studievägledning Studentkår Personskadeförsäkring för studenter Studenthälsovård Studiesociala rådet Likabehandling av studenter Stipendier Studier utomlands Utbildning Forskarutbildning SLU Arbetslivscenter (ALC) Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Kompletterande regler för veterinärprogrammet

2 Riktlinjer för muntliga tentamina vid veterinärprogrammet...21 Närvaro Tentamen och generella omtentamenstillfällen Tillträde till nästa årskurs Handläggning av dispensansökningar Studieuppehåll och återupptagande av studier Tillgodoräknande av kurs eller del av kurs Smittspridning Kliniktjänstgöring Vid graviditet Veterinär verksamhet Användning av djur/animaliska produkter i veterinärutbildningen Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng Kursplaner VM0020 Allmän kirurgi VM0056 Allmän sjukdomslära VM7197 Ambulatorisk klinik VM0054 Anatomi, grundkurs samt introduktion till veterinärprogrammet VM0037 Anestesiologi VM0048 Biomedicinsk baskurs VM0004 Djurskydd och författningskunskap VM0066 Djurskydd, författningskunskap och epizootologi VM0003 Epizootologi EX0329 Examensarbete och elektiv fördjupning (EEF), Anatomi, fysiologi och biokemi EX0234 Examensarbete och elektiv fördjupning (EEF), Biomedicin och veterinär 4

3 folkhälsa EX0235 Examensarbete och elektiv fördjupning (EEF), Husdjurens miljö och hälsa EX0236 Examensarbete och elektiv fördjupning (EEF), Husdjurens utfodring och vård EX0237 Examensarbete och elektiv fördjupning (EEF), Husdjursgenetik EX0239 Examensarbete och elektiv fördjupning (EEF), Kliniska vetenskaper VM0065 Farmakologi och toxikologi VM0063 Försöksdjursvetenskap VM0023 Gris- och fjäderfäsjukdomar VM0060 Hästkirurgi och -medicin VM7190 Idisslarmedicin VM0064 Klinisk anatomi, konsultationskunskap och näringslära VM0014 Klinisk kemi och allmän medicin VM0015 Klinisk patologi VM0018 Klinisk propedeutik VM0016 Klinisk radiologi VM0024 Komparativ reproduktion, obstetrik och juverhälsa VM0017 Livsmedelshygien VM0067 Livsmedelssäkerhet VM0055 Organens struktur och funktion VM0058 Populationsmedicin VM0068 Självständigt arbete i veterinärmedicin VM0019 Smådjurskirurgi- och medicin VM0057 Speciell patologi VM0025 Veterinärmedicin och folkhälsa (VOF/VPH) VM0013 Yrkesförberedande moment, åk Register över kursplaner Kurskodsregister Kurstitelregister

4 6

5 Inledning SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) bildades genom att tre högskolor, Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan, sammanfördes till ett universitet. Universitetet består idag av fyra fakulteter: Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (NL-fak), fakulteten för skogsvetenskap (S-fak), fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fak), fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap (LTJ-fak). SLUs verksamhet är förlagd till fyra huvudorter, Uppsala, Umeå, Alnarp och Skara. Veterinärmedicinens historia i Sverige sträcker sig tillbaka till 1775, då Linnélärjungen Peter Hernquist startade den första utbildningen av veterinärer i Skara. Behov av att utbilda "djurläkare" hade uppkommit i anledning av de stora farsoter som drabbat boskapen på 1700-talet, bl a boskapspest och mjältbrand. På den tiden var det svårt att försörja sig som djurläkare och det ansågs knappast som ett "hederligt" yrke, varför Hernquist samtidigt som lärjungarna lärde sig att bota djur, även utbildade dem till hovslagare och "klockare" (kantor). Veterinären/djurläkaren uppehöll i åtskilliga år båda dessa verksamheter. I början av 1900-talet övergick djurläkaren till att ha botande av djur som heltidssyssla. På 1820-talet påbörjades utbildning av veterinärer även i Stockholm då ett veterinärinstitut bildades och förlades till Strandvägen. Fram till 1889 pågick utbildning av veterinärer i både Skara och Stockholm men detta år examinerades den siste veterinären i Skara. Veterinärutbildningen har sedan dess varit förlagd till olika platser i Stockholm, Karlavägen från 1880, Brunnsviken från Utbildningen gavs där status som Kunglig veterinärhögskola Från och med 1976 är utbildningen förlagd till Uppsala. Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har idag huvuddelen av verksamheten förlagd till Uppsala men har även verksamhet i Skara, Flyinge, Strömsholm och Wången. Fakulteten utbildar veterinärer, husdjursagronomer, djursjukvårdare och hippologer. Hösten 2005 startade ett kandidatprogram i etologi- och djurskydd i Skara. Från och med HT 2007 ges även kandidat- och masterprogram i husdjursvetenskap. SLU:s styrelse har i juni 2008 beslutat att inrätta ett 3-årigt kandidatprogram i djuromvårdnad med start HT Efter avslutad utbildning erhålls också en yrkesexamen som djursjukskötare och studenten kan också ansöka om legitimation som djursjuksköterska. Fakulteten arbetar också med att utveckla de 2-åriga hippologprogrammen till 3-åriga utbildningsprogram med start HT 2010 för kandidatprogram i hippologi. Fakulteten bedriver även en relativt omfattande tillläggsutbildning av utländska veterinärer, vilken ger möjlighet till erhållande av svensk veterinärlegitimation. Vid fakulteten ges också forskarutbildning som 7

6 antingen leder till en licentiat- eller doktorsexamen. Vidare bedrivs forskning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap i ett stort antal ämnen och projekt. Ny studieordning för veterinärprogrammet De studenter som påbörjade sin veterinärutbildning HT 07 går en utbildning med ett delvis nytt innehåll som är upplagt i enlighet med Bologna-modellen. Kurser ges på grundnivå under de första tre åren och avslutas med en kandidatexamen. Därefter ges kurser på avancerad nivå under två och ett halvt år, vilka avslutas med en veterinärexamen. För generella examina gäller tre år på gundnivå och två år på avancerad nivå (masterexamen) men en yrkesexamen kan vara kortare än tre år på grundnivå eller längre än två år på avancerad nivå. Efter masterexamen eller veterinärexamen kan studenten bygga på med en utbildning på forskarnivå om ytterligare fyra år. Med införande av en Bologna-anpassad studieordning ökar kraven på att studenter utvecklas i de generella kompetenserna. Det innebär att studenten inte bara ska utveckla sitt kunnande inom ämnesområdet utan också utveckla sina färdigheter inom ett flertal generella kompetenser. Dessa är bl a muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska, samarbete i grupp och projektledning, studieteknik och informationskompetens där förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt granska information ingår. Dessa generella kompetenser ska också examineras enligt Bologna-modellen. Veterinärprogrammet kommer även fortsättningsvis att omfatta fem och ett halvt år och i stora drag ha följande uppläggning, uppdelad på prekliniska och kliniska kurser: Under årskurs 1 ingår följande kurser: Anatomi, grundkurs samt introduktion till veterinärprogrammet 8 hp, Biomedicinsk baskurs, 20 hp och Organens struktur och funktion, 32 hp. Under årskurs 2 läser studenterna kursen Allmän sjukdomslära inkl mikrobiologisk livsmedelssäkerhet, 30 hp, Speciell patologi 14 hp, Populationsmedicin, 16 hp. Årskurs 3 inleds med kursen Djurskydd, författningskunskap och epizootologi, 5 hp. Sedan följer Farmakologi och toxikologi, 14 hp, Livsmedelssäkerhet, 11 hp, Försöksdjursvetenskap, 3 hp. Därefter ska studenten planera och genomföra ett självständigt arbete på totalt 15 hp, i vilket bl.a. ingår en kurs i statistik samt att skriva och presentera ett examensarbete. Årskurs 3 avslutas med kursen Klinisk anatomi och konsultationskunskap inkl allmän näringslära, 12 hp. Efter godkända kurser under de första tre åren kan studenten ta ut en kandidatexamen (Bachelor in Veterinary Medicine). Efter de tre prekliniska åren kan studenten fortsätta med de veterinärmedicinska studierna för att ta ut en veterinärexamen. Studenten kan också gå över till masterstudier inom andra områden än veterinärmedicin. En sådan student får inte en yrkesexamen 8

7 och kan inte ansöka om legitimation för att arbeta som veterinär. Detta är förbehållet den som går de fem och ett halvt år som krävs för veterinärexamen. Årskurs 4 börjar med en klinikförberedande termin (propedeutisk kurs) med undervisning omfattande de djurslag som huvudsakligen ingår i programmet. Förutom praktiska övningar i propedeutik ingår en gemensam föreläsningsserie, omfattande de delar som är relevanta för undervisningsnivån. I kursen ingår idisslarmedicin inkl juver- och klövsjukdomar, komparativ reproduktion, gris- och fjäderfäsjukdomar, hästkirurgi och -medicin inkl hovsjukdomar, medicin och kirurgi för hund, katt och andra smådjur. Därutöver ingår också undervisning i allmän kirurgi, klinisk kemi och allmän medicin, anestesiologi samt förlossningslära ( låda-kursen ). Vårterminen i åk 4 och höstterminen i åk 5 är ett kliniskt år med klinisk undervisning i idisslarmedicin inkl juver- och klövsjukdomar, komparativ reproduktion, ambulatorisk verksamhet (gårdsbesök under ledning av klinikveterinärer), slakteri (undervisning på slakterier i Uppsalas närhet och Skara under ledning av besiktningsveterinärer), gris- och fjäderfäsjukdomar, hästkirurgi och medicin inkl hovsjukdomar, medicin och kirurgi för hund, katt och andra smådjur, klinisk patologi och klinisk radiologi (röntgenundervisning). Vårterminen i åk 5 är en delvis elektiv termin. Alla går kursen Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi, 7 hp. Därutöver ges valbara kursblock, 17 hp: Produktionsdjur inkl livsmedelsäkerhet (40 studieplatser), häst (20 studieplatser), hund, katt och andra smådjur (40 studieplatser). Dessa block bygger vidare på den kunskap studenterna fått under de sammanhållna 4,5 åren men är ingen specialisering. I blocken kommer en hel del klinisk träning att ges kring såväl individ- som besättningshälsa. Val till de valbara kursblocken kommer att ske via första-, andra- respektive tredjehandsval och i sista hand lottning. Under denna termin ges även valbara kurser, 6 hp. Studenterna kommer att kunna välja kurser rörande bl.a. olika djurslag eller olika djurslagsövergripande ämnen inom programmet och vissa andra angivna kurser på SLU. Åk 6 Utbildningen avslutas med genomförande av ett examensarbete om 30 hp inkl redovisning. Ansvariga för grundutbildningen Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap finns en särskild nämnd för utbildning på grund och avancerad nivå (GUN) som ålagts det övergripande ansvaret för grundutbildningsfrågorna inom fakulteten. Vicedekan med ansvar för grundutbildningen är ordförande, en representant för fakultetens lärare/forskare är vice ordförande, en representant för varje programnämnd ingår, två ordinarie studeranderepresentanter och två suppleanter för dessa (utses av SLUSS). 9

8 GUNs huvudsakliga arbetsuppgifter är att utarbeta förslag till anslagsfördelning för fakultetens grundutbildning (beslut fattas av fakultetsnämnden), förslag till gemensamt utnyttjande av övriga resurser för grundutbildningen, förslag till policy för pedagogiskt arbete, fastställa generella riktlinjer för utvärdering av program och kurser, studieuppehåll, tillgodoräknanden, kursplaner och examensarbeten, fastställa kurstillfällen m m. Under GUN finns fem programnämnder (PN) för de program som fakulteten ansvarar för. Dessa är PN för husdjursvetarprogrammen, djursjukvårdar-/djursjukskötarprogrammet, kandidatprogrammet i etologi och djurskydd, hippologprogrammen samt veterinärprogrammet. Exempel på programnämndernas arbetsuppgifter är att till GUN lämna underlag till anslagstilldelning för kurser inom nämndens ansvarsområde, utarbeta underlag till ramschema, kursutbud, kursplaner för nya kurser, samordna och utvärdera utbildningen inom programmet mm. För varje program finns en programstudierektor, vilken har till uppgift att delta i planering, utveckling och samordning av fakultetens utbildningsprogram, vägleda och stötta studenterna på resp program, stödja och samordna arbetet som åligger institutionernas studierektorer. Vid fakulteten finns också en deltidsfunktion som fakultetspedagog inrättad. Utbildningsledaren inom grundutbildningen ska huvudsakligen administrera fakultetens övergripande utbildningsfrågor. En befattning som kvalificerad handläggare med fokus på utbildningsfrågor är under tillsättning. Studievägledning Allmän information och studievägledning ges av avdelningen för student- och utbildningsservice (SUS) (http://stud.adm.slu.se). Studerande som av olika orsaker har problem att följa studierna på veterinärprogrammet bör kontakta SUS. Där finns en studievägledare med särskilt ansvar för frågor som rör veterinärprogrammet (Per Edenhamn, e-post: Studievägledaren förmedlar kontakt mellan studenter med studiesociala eller medicinska problem och kompetent personal vid Studenthälsan. Studentkår Medlemskap i en studentkår har hittills varit obligatorisk för studerande vid högskolor och universitet i Sverige (SFS 1983:18). Från och med den 1 juli 2010 upphör detta obligatorium. Hur studentkårerna ska organisera sin fortsatta verksamhet är under utredning. SLUSS (SLUs samlade studentkårer) är det övergripande organet för SLUs samtliga studentkårer. Veterinärmedicinska föreningen (VMF) är den kår som organiserar grundutbildningsstudenter vid veterinärprogrammet samt forskarstuderande vid SLUs fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. VMF arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen i stort och smått,bl a genom studeranderepresentation i SLUs olika organ och genom aktiviteter ordnade av kårens olika utskott. 10

9 VMFs utskott är: Utbildningsutskottet (UU), Ekonomiutskottet (EkU), Internationella utskottet (IU), Eventutskottet (EV), Klubbverket (KV), Kårhusutskottet (KU) och Fikautskottet (FikU) och Jaktklubben. Dessutom finns ett sk doktorandråd som arbetar med frågor gällande forskarstuderande. Förutom utskotten finns diverse andra funktioner, t ex kårtidningen Bladmagens redaktion och ett studerandeskyddsombud. VMF:s styrelse utgörs av ordförande, två vice ordförande, sekreterare. Samtliga kårfunktionärer är heltidsstuderande. Högsta beslutande organ i VMF är föreningsmötet som anordnas fyra gånger per år. Vid dessa möten har alla medlemmar rösträtt. VMF har ett eget kårhus placerat norr om Klinikcentrum, Ultuna. I kårhuset finns stor samlingssal, sammanträdesrum, bibliotek, storkök, bar, bastu och datorrum. Huset är tillgängligt för kårmedlemmar och SLUs personal. Veterinärhögskolans idrottsförening (VIF) arrangerar föreningsmästerskap i många idrotter, skidresor och fester tillsammans med Klubbverket VMF. Medlemskap i VMF medför automatiskt medlemskap i VIF. Några exempel på aktiviteter som VMF anordnar, förutom det studentfackliga arbetet, är diskussionsaftnar, auktioner, internationella utbyten, fester, kurser, föreläsningar och utflykter. Alla kårmedlemmar får kårtidningen Bladmagen samt en årlig katalog över samtliga medlemmar. Hjärtligt välkommen till VMF! Veterinärmedicinska föreningen, Ulls väg 6, Uppsala Tel Fax Hemsida: Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkringen gäller för studenter och doktorander vid statliga universitet och högskolor i Sverige. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Den omfattar även vissa speciella fall av sjukdom genom smitta, t.ex. när sjukdomen har ådragits vid sysselsättning i laboratorium där arbete med smittämne bedrivs. Självrisk vid varje skadehändelse är 500 kr. Ytterligare information om försäkringen samt blankett för skadeanmälan finns på Avdelningen för student- och utbildningsservice: klicka på studentförsäkring. Detta gäller även studerande som är s.k. 0-klassade. Även om sjukdomen inte leder till ett längre studieauppehåll just då, kan sjukperioden ha betydelse för bedömning av studieresultat inför kommande terminer vid ny studiemedelsansökan. 11

10 Alla olycksfall, som kan klassas som arbetsskada, ska anmälas. En särskild försäkring täcker skador orsakade av studerande vid statliga högskolenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser. Eftersom försäkringen endast gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas, är det mycket viktigt att den enskilde studenten ser till att skaffa sig ett fullgott försäkringsskydd som täcker fritiden. Kontaktperson för frågor kring studentförsäkringen vid SLU är: Maria Albing, Avdelningen för student- och utbildningsservice, tel , e- post: Studenthälsovård Studenthälsan i Uppsala och SLU har ett samarbete, vilket innebär att studerande vid SLU har möjlighet att anlita Studenthälsans läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor m fl för rådgivning i olika studiesociala frågor. Studenthälsan och SLU anordnar även återkommande minikurser i studievanor för att bl a hjälpa de studerande att planera och organisera sina studier, att använda olika studiemetoder etc. Vaccinationer Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av studier på veterinärprogrammet. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person som fått fyra vaccindoser eller fler förmodligen har skydd hela livet. Vad beträffar skydd mot tuberkulos rekommenderas tuberkulintest i samband med påbörjande av studierna. Studiesociala rådet Vid SLU finns ett Studiesocialt råd, vars uppgift är att utarbeta handlingsplaner inom det studiesociala området, att kartlägga och analysera studiesociala problem genom att genomföra undersökningar och utvärderingar, att sprida information till institutioner och enskilda studenter kring studiesociala frågor, att samordna arbetet inom området gentemot de kommuner SLU arbetar inom samt att bevaka att studenternas rättigheter inte kränks. Under det Studiesociala rådet finns ortsvisa studiesociala grupper, vilka arbetar med aktuella studiesociala frågor för de utbildningsprogram som ges på respektive ort. Likabehandling av studenter Som student vid SLU omfattas du av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 12

11 och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Om det framkommer att en student blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier enligt Diskrimineringslagen ska SLU utreda och vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier. För detta finns särskilda handläggningsrutiner utarbetade. Om du som student upplever att SLU inte utrett eller åtgärdat trakasserierna enligt Diskrimineringslagen, kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som bevakar att lagen följs. Om du har råkat ut för trakasserier eller diskriminering eller vill ha information om likabehandlingsfrågor har du möjlighet att få stöd och råd. Vänd dig till en studievägledare genom att ringa eller e-posta till Att studera med funktionshinder vid SLU Du som har ett funktionshinder (som t.ex. rörelsehinder, hörselskada, läs- och skrivsvårigheter) kan få särskilt stöd i undervisningssituationen. Stödet ska ha samband med undervisningen och du kan ansöka om stöd hos samordnaren för funktionshindrade studenter, Ylva Eklind. Har du frågor eller behöver stöd kontakta Ylva på tel eller e-posta till SLU:s målsättning är att alla studenter ska vara välkomna till SLU och ges samma möjligheter oavsett eventuellt funktionshinder. Ingen student ska diskrimineras eller trakasseras på grund av sina fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar. Funktionsnedsättning ska inte innebära begränsad tlllgång till utbildning eller lokaler. Stipendier Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap förfogar över ett antal stipendier för studerande i grundutbildningen. Stipendierna annonseras under vårterminen och anslås då på fakultetens hemsida institutionernas anslags-tavlor, på kårhuset m fl platser. Studier utomlands ERASMUS - studentutbyte i Europa ERASMUS är ett av flera utbytesprogram inom Life Long Learning programme (Programmet för livslångt lärande) förkortas LLP. Universiteten har numera bilaterala avtal för studentutbytet och för SLU-studenterna betyder det att det nu finns flera universitet att söka till. Vid International Office på avdelningen för student och utbildningsservice och på sidan förteckning över etablerade kontakter inom olika ämnesområden samt uppgift om koordinator. Finns det inte avtal inom ditt ämnesområde innebär det att du inte kan söka utbytes- 13

12 plats vid det universitetet. Det kan bero på att det till exempel inte ges kurser inom ditt ämnesområde. För studentutbytet gäller att: - Studieperioden skall omfatta minst 3 och högst 12 månader under ett år. - Studenten måste ha läst minst ett år på SLU, innan studierna utomlands påbörjas. - Studenten skall vara medborgare i ett EU-land eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. - Studenten skall ha tillräckliga språkkunskaper för att klara undervisningen på det aktuella språket. Vissa länder ger kurser på engelska - Studenten betalar inga terminsavgifter till värduniversitetet - Godkända studier skall kunna tillgodoräknas vid hemmauniversitetet. Stipendiet ERASMUS-stipendiet består av en utbildningsplats vid ett annat universitet i Europa och ett stipendium. Det skall täcka merkostnaderna i samband med utlandsvistelsen och kompletteras med vanliga studiemedel från hemlandet. Stipendiet varierar beroende på vart man reser och studievistelsens längd. Beloppet brukar ligga på ca kronor för ett läsår. Du ansöker om ett ERASMUS-stipendium på våren, inför kommande läsår. Ansökan Ansökningsblankett hittar du hos International Office vid avdelningen för student och utbildningsservice eller via Internet, NOVA/NORDPLUS - Studerandeutbyte inom Norden och Baltikum Mobilitetsstipendier till studenter utdelas för heltidsstudier i ett annat nordiskt land eller Estland, Lettland och Litauen. Studenten bör ha genomfört minst ett år av utbildningen vid hemuniversitetet. Stipendier ges för heltidsstudier i 1, 3, 6 eller 12 månaders. Stipendier kan även ges för praktikperioder efter samma riktlinjer som för studieperioder. Studierna vid värdinstitutionen skall fullt ut godkännas vid hemuniversitetet och studenten skall bo på studieorten.du kan även få BODA/NOVA Norplus stipendium för att delta i en intensivkurs (1-4 veckor) vid någon av våra nordiska eller baltiska partners. Stipendiet Stipendiebeloppet är 200 EUR per månad. Om du deltar i en intensivkurs så är stipendiesumman 70 EUR/vecka. Utöver detta ges ett resebidrag på 250 EUR. Ansökan Du söker via online ansökan MoveOn 14

13 Du söker dock själv din studieplats till respektive universitet. Danmark University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences University of Aarhus, Faculty of Agricultural Sciences Finland University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry University of Joensuu, Faculty of Forest Science Island Agricultural University of Iceland Norge Norwegian School of Veterinary Science Norwegian University of Life Sciences Estland Estonian University of Life Science Litauen Lithuanian veterinary Academy Lithuanian University of Agriculture Lettland Latvia University of Agriculture NOVA University Network NOVA Universitetet Network är en organisation som startades 1995 för att öka samarbetet mellan de nordiska lantbruksuniversiteten (eller motsvarande). NOVA har som mål att främja samarbetet både på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå samt inom forskningen och finansieras primärt av medlemsuniversiteten. På grundutbildningsnivån vill NOVA främja studentmobiliteten mellan de nordiska lantbruksuniversiteten. Detta sker genom förbättrad studievägledning om nuvarande kursutbud, initiering av speciella NOVA kurser (t.ex. sommarkurser och NOVA Window) samt att försöka minimera praktiska problem som rör t.ex. bostad och finansiering för NOVA studenter. Mer information om NOVA finns tillgänglig på NOVAs hemsida: Där finns också länkar till de universitet som ingår i NOVA. ansökan till kursen. 15

14 Studera i USA SLU har studentutbytesavtal med flera amerikanska universitet där de flesta av SLU:s ämnen finns representerade. Avtalen omfattar alla SLU-studenter. Antalet utbytesplatser varierar mellan de olika universiteten, men omfattar oftast två helårsstudenter. Cornell University, Ithaca, New York, Purdue University, West Lafayette, Indiana, University of Illinois, Urbana Champagne, University System of North Carolina UNC. Ansökan samordnas i särskild ordning via Öresundsuniversitetet. Studera i Kanada SLU har utbytesavtal med flera universitet i Kanada. Utbyten med nedanstående universitet är öppna för alla SLU-studenter (undantag: se nedan). Universiteten tar i regel emot 2-5 studenter årligen. University of British Columbia, Vancouver University of Northern British Columbia, Prince George: University of Guelph (nära Toronto): Université Laval, Quebec (undervisningen sker på franska): University of Manitoba, University of Saskatchewan, University of New Brunswick, Studera i Nya Zeeland/Australien SLU har även avtal med universitet på Nya Zeeland och Australien. Tänk på att terminerna/studieåret är motsatt vårt eget. Läsåret börjar under deras sommar d v s i januari. Det går även bra att börja mitt i deras år, dvs i juli och stanna ett år. Nya Zeeland: Lincoln University, Canterbury, Massey University, Palmerston North. Australien: University of Melbourne Griffith University, Platserna till bilaterala utbyten utlyses på hössterminen och då vet man hur många utbytesplatser det finns till respektive universitet 16

15 Minor Field Studies (MFS) Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium för mindre fältstudier. Det ger möjlighet att på plats i ett utvecklingsland under minst åtta veckor samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. UD:s reserekommendationer gäller. Möjliga värdländer, se partnerlander_mfs_lp_2009.pdf För att beviljas MFS-stipendium ska den sökande vid utresan ha tagit minst 150 högskolepoäng och inte påbörjat utbildning på forskarnivå. Sökande ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i det före detta hemlandet. Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska vara fast bosatta i Sverige sedan minst ett år. Den sökande ska ha en handledare i Sverige och en kontakperson i värdlandet där fältstudien ska ske. MFS-stipendiet är fastställt till kr per student. Läs mer om MFS-programmet och hur ansökan går till: SLU har två ansökningsperioder per år: 15 februari och 15 september. Linnaeus-Palme-programmet Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för läarare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor. Det liknar i många avseenden Erasmus, högskoledelen inom EU:s Program för livslångt lärande. Den första delen, Linnaeus, ger svenska lärare och studenter möjlighet att arbeta och studera i utvecklingsländer. Den andra delen, Palme, erbjuder lärare och studenter i utvecklingsländer att komma till Sverige. Som lärare undervisar du på ett universitet i ett utvecklingsland. Du samarbetar nära med lärarna på värdinstitutionen och får då även ett bra underlag för att bedöma förutsättningarna för studentutbyten. Som student studerar du på heltid inom den vanliga högskoleutbildningen. Du kan vara borta en till två terminer och studierna kan du tillgodoräkna dig när du kommer hem. Det är den svenska institutionen som söker medel. Anvisningar för ansökan finns på I/Linnaeus-Palme/ Ansokan/ 17

16 Sista ansökningsdag på SLU för läsåret är den 16 november Riktlinjer för programmet finns på och på I/Linnaeus-Palme/ Utbildning på forskarnivå Utbildningen på forskarnivå syftar till att ge den studerande vetenskaplig skolning innefattande dels vidgade kunskaper inom ett ämnesområde, dels lösande av forskningsproblem. Innehållet och omfattningen bör vara så avpassade att utbildningen utgör en grund för självständig forskningsverksamhet inom och utanför universitetet. Den som vill bedriva utbildning på forskarnivå ska registrera sig vid en institution och för ett speciellt ämne. Av den allmänna studieplanen i resp ämne framgår hur forskarutbildningen i ämnet är upplagd. I anslutning till registreringen ska en individuell studieplan göras upp där både forskningsuppgifter och utbildningsdelen skisseras. I planen anges bl a vem som är huvudhandledare och bitr handledare (bildar tillsammans en handledargrupp). Planen upprättas i samråd mellan handledare och den forskarstuderande. För en effektiv utbildning av forskare behövs en nära kontakt mellan handledare och forskarstuderande. Handledaren ska kunna motivera och leda forskningen, vara väl insatt i forskningens villkor och själv vara en aktiv forskare. Forskningsuppgiften Det egentliga forskningsarbetet ska omfatta minst halva normalstudietiden. Härigenom förvärvas färdigheter i forskningsmetodik och erfarenheter av forskning. De studerande ska författa en vetenskaplig avhandling, som försvaras vid en offentlig disputation. Avhandlingen bör omfatta 3-4 artiklar, vilka ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet. Utbildningsdelen Forskarstuderande ska fördjupa sina kunskaper inom det egna och närliggande ämnesområden, dels genom självstudier (litteraturstudier) och seminarier, dels genom att delta i tillgängliga forskarutbildningskurser. Kurserna är dels allmänna (sk baskurser), dels specialinriktade (ämnesrelaterade). Det är väsentligt att forskarstuderande deltar i allmänna kurser såsom medicinsk statistik, datakunskap, bibliotekskunskap, dokumentationsteknik etc. Vidare ska forskarstuderande delta i ämnesrelaterade kurser vid SLU eller vid andra universitet och högskolor. Det viktiga är att handledare och forskarstuderande i samråd planerar vad som är lämpligt att ingå i "utbildningsdelen". De kursbundna studierna koncentreras företrädesvis till början av utbildningen. Forskningsarbetet bör dock påbörjas snarast. 18

17 Behörighet För antagning till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå.om det finns särskilda skäl kan fakultetsnämnden medge undantag från kravet om grundläggande behörighet. Den särskilda behörigheten är ämnesspecifik och anges i den allmäna studieplanen för respektive ämne. Antagning av studerande till utbildning på forskarnivå görs av forskarutbildningsnämnden efter förslag från institutionens prefekt. Övrigt Utbildning på forskarnivå leder till en licentiatexamen (2-års heltidsstudier) eller en doktorsexamen (4-års heltidsstudier). För att kunna bli antagen som forskarstuderande krävs någon form av studiefinansiering vilken kan vara en anställning vid en institution på en doktorandtjänst. Andra former av finansiering under utbildning på forskarnivå förekommer också. Ytterligare information om utbildning på forskarnivå kan erhållas från Vid varje institution finns dessutom en studierektor för utbildning på forskarnivå, som kan ge ytterligare upplysningar. Fakulteten har också en studierektor för utbildning på forskarnivå. SLU Arbetslivscenter (ALC) Har du funderat över vad du vill göra efter examen/disputationen? Vad innebär egentligen ditt drömjobb? Hur mycket vet du om din arbetsmarknad? Hur går det till på en anställningsintervju? Vilket jobb passar du för? Karriärplanering, vad är det? SLU Arbetslivscenter arbetar för att underlätta övergången från studier till arbetsliv. Vi vänder oss till samtliga studerande på grund- och forskarutbildningsnivå. Om du vill, så kan vi hjälpa dig att hitta svar på just dina frågor! Vill du veta mer, eller har du idéer/åsikter som du vill föra fram? Tag då kontakt med oss! E-post: Hemsida: www-alc.slu.se 19

18 Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Dokumentet Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (Dnr ua /08) fastställdes av rektor den 2 juni Det gäller från och med läsåret 2008/2009 och tills vidare. Dokumentent ersätter den tidigare Regelsamlingen för grundutbildningen vid SLU (dnr SLU uf /00). Det övergripande syftet med dessa regler är att de ska tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som studenter och lärare har inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU. Dokumentet återfinns via 20

19 Kompletterande regler för veterinärprogrammet Riktlinjer för muntliga tentamina vid veterinärprogrammet 1. Vid muntlig tentamen i kurser där klinisk tjänstgöring ingår, ska det i förväg ha överenskommits om studentens insatser på kliniken ingår i bedömningen. 2. Två tentatorer bör normalt genomföra en muntlig tentamen men om detta ej är möjligt ska det förutom tentator finnas minst ett examensvittne. 3. Muntlig tentamen ska i möjligaste mån ske i grupp. En diskussion bör eftersträvas som tentamensform. Tentator ansvarar för att antal frågor balanseras i gruppen och att kompletterande frågor ställs till studenter som inte deltagit tillräckligt mycket i diskussionen. 4. Examinationen ska även ses om ett inlärningstillfälle. 5. Varje student ska få minst en övergripande fråga. 6. Om en student ges betyget ej godkänd ska beslutet motiveras. 7. Bedömning från muntlig tentamen (gäller även deltentamen) ska delges studerande i direkt anslutning till tentamenstillfället. Se vidare "Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU" (http://slukurs.slu.se/dokument/regelsamling.pdf) och "Tentamensregler vid SLU" (http://www.slu.se/id=376). Närvaro mm En kurs kan innehålla obligatoriska moment, delar med närvarokrav (procent av exempelvis föreläsningar, laborationer och praktisk-klinisk undervisning) samt moment som kan inhämtas på valfritt sätt. (Se avsnitt 4.2 och 6.15). Kursledare ska alltid meddelas om frånvaro från obligatoriska moment och annan undervisning med närvarokrav redan den första dagen och kontakt ska alltid tas med kursledare efter återkomst från frånvaro. Studerande som varit borta från obligatoriska moment måste kompensera detta vid ett senare tillfälle. Studenten ska också snarast meddela kursledare vid längre frånvaro och studieavbrott. Tentamensformer m.m. "Dugga" är en frivillig, mindre omfattande tentamen/deltentamen. Möjlighet att tillgodoräkna resultat från "dugga" till slutexamination avgörs av kursledaren. "Deltentamen" är en obligatorisk, mindre omfattande tentamen. Godkänt resultat krävs för att få godkänt på kursen. Omtentamen ska förläggas i tiden så att den i minsta möjliga mån interfererar med efterföljande kurser. (Se Regler och riktlinjer, moment 6.10). Obligatoriska under- 21

20 visningsmoment ska inte förläggas till dagar för generell omtentamen. Lördagar kan användas för omtentamen. Kursledare har möjlighet att utnyttja de generella omtentamenstillfällena men är inte tvingad att göra detta. Generella omtentamenstillfällen för veterinärprogrammet är: - den 7 januari den augusti den augusti 2010 Vad som gäller för en viss kurs framgår av respektive kurs i ramschemahäftet. Ytterligare detaljinformation ges vid kursstart. Om tentamen på annan ort behöver genomföras, sker handläggning vid fakultetskansliet. I de fall upparbetade kanaler redan finns, t ex under ERASMUS-utbyten kan handläggning ske på institutionen. Tillträde till nästa årskurs För de kurser som startar under höstterminen i åk 1 gäller särskild behörighet enligt fordringarna för veterinärprogrammet samt att den studerande antagits till programmet. För därefter följande årskurser gäller krav på genomgångna (GG) eller genomgångna och godkända (GK) kurser inom veterinärprogrammet enligt nedanstående förteckning. Möjlighet till dispens från gällande förkunskapskrav prövas av ett särskilt utskott, dispensutskottet, inom programnämnden. Genomgången kurs (GG) innebär att den studerande deltagit i samtliga obligatoriska undervisningsmoment, deltagit i laborationer, praktisk-klinisk undervisning och andra undervisningsmoment i minst den omfattning som krävs för godkänd närvaro och som angivits av kursledare vid kursstart. Den studerande skall dessutom ha fullgjort till kursen hörande inlämningsuppgifter, PM etc Godkänd kurs (GK) innebär att den studerande uppfyller samtliga fordringar för godkänd kurs. Förkunskapskrav till årskurs 2 GK - VM0054 Anatomi, grundkurs samt introduktion till veterinärprogrammet GK - VM0048 Bíomedicinsk baskurs GG - VM0055 Organens struktur och funktion Förkunskapskrav till årskurs 3 GK - Samtliga kurser under åk 1 GK - VM0056 Allmän sjukdomslära GK - VM0057 Speciell patologi GG - VM0058 Populationsmedicin 22

Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 hp Veterinary Medicine Programme, 330 HEC

Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 hp Veterinary Medicine Programme, 330 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(8) Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 hp Veterinary Medicine Programme, 330 HEC 1. Beslut Styrelsen för SLU beslutade den 11 september

Läs mer

Utbildningsplan för Veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng

Utbildningsplan för Veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng 1(10) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng Veterinary Medicine Programme, 330 credits 1. Beslut Styrelsen för SLU beslutade den

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Arvid Uggla, Oslo 28 jan 2008 VH-fakulteten rustar för framtiden Veterinärmedicin och husdjursvetenskap inom samma fakultet 2004 Ny institutionsstruktur

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 30-1404/10 Rektor Beslut 2010-05-10 Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU I Allmänt Nya eller äldre föreskrifter I enlighet med

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects Programkod: SSJPG Utbildningsplanen gäller från: Höstterminen 2011 Utbildningsnivå: Grundnivå Datum för fastställande:

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå:

Studieplan för utbildning på forskarnivå: 1(6) Fakulteten för teknik och naturvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå: Studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljö- och energisystem (Doctoral studies in Environmental and Energy

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd

Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd Det är något särskilt med hundar och katter Familjemedlemmar, arbetsredskap och stöd Hunden och katten

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i Statsvetenskap (Doctoral studies in Political Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 P P Regelsamling UPPSALA UNIVERSITET Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer