SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap... 7. Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU..."

Transkript

1 Innehållsförteckning Inledning SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Ny studieordning för veterinärprogrammet Ansvariga för grundutbildningen Studievägledning Studentkår Personskadeförsäkring för studenter Studenthälsovård Studiesociala rådet Likabehandling av studenter Stipendier Studier utomlands Utbildning Forskarutbildning SLU Arbetslivscenter (ALC) Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Kompletterande regler för veterinärprogrammet

2 Riktlinjer för muntliga tentamina vid veterinärprogrammet...21 Närvaro Tentamen och generella omtentamenstillfällen Tillträde till nästa årskurs Handläggning av dispensansökningar Studieuppehåll och återupptagande av studier Tillgodoräknande av kurs eller del av kurs Smittspridning Kliniktjänstgöring Vid graviditet Veterinär verksamhet Användning av djur/animaliska produkter i veterinärutbildningen Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng Kursplaner VM0020 Allmän kirurgi VM0056 Allmän sjukdomslära VM7197 Ambulatorisk klinik VM0054 Anatomi, grundkurs samt introduktion till veterinärprogrammet VM0037 Anestesiologi VM0048 Biomedicinsk baskurs VM0004 Djurskydd och författningskunskap VM0066 Djurskydd, författningskunskap och epizootologi VM0003 Epizootologi EX0329 Examensarbete och elektiv fördjupning (EEF), Anatomi, fysiologi och biokemi EX0234 Examensarbete och elektiv fördjupning (EEF), Biomedicin och veterinär 4

3 folkhälsa EX0235 Examensarbete och elektiv fördjupning (EEF), Husdjurens miljö och hälsa EX0236 Examensarbete och elektiv fördjupning (EEF), Husdjurens utfodring och vård EX0237 Examensarbete och elektiv fördjupning (EEF), Husdjursgenetik EX0239 Examensarbete och elektiv fördjupning (EEF), Kliniska vetenskaper VM0065 Farmakologi och toxikologi VM0063 Försöksdjursvetenskap VM0023 Gris- och fjäderfäsjukdomar VM0060 Hästkirurgi och -medicin VM7190 Idisslarmedicin VM0064 Klinisk anatomi, konsultationskunskap och näringslära VM0014 Klinisk kemi och allmän medicin VM0015 Klinisk patologi VM0018 Klinisk propedeutik VM0016 Klinisk radiologi VM0024 Komparativ reproduktion, obstetrik och juverhälsa VM0017 Livsmedelshygien VM0067 Livsmedelssäkerhet VM0055 Organens struktur och funktion VM0058 Populationsmedicin VM0068 Självständigt arbete i veterinärmedicin VM0019 Smådjurskirurgi- och medicin VM0057 Speciell patologi VM0025 Veterinärmedicin och folkhälsa (VOF/VPH) VM0013 Yrkesförberedande moment, åk Register över kursplaner Kurskodsregister Kurstitelregister

4 6

5 Inledning SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) bildades genom att tre högskolor, Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan, sammanfördes till ett universitet. Universitetet består idag av fyra fakulteter: Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (NL-fak), fakulteten för skogsvetenskap (S-fak), fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fak), fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap (LTJ-fak). SLUs verksamhet är förlagd till fyra huvudorter, Uppsala, Umeå, Alnarp och Skara. Veterinärmedicinens historia i Sverige sträcker sig tillbaka till 1775, då Linnélärjungen Peter Hernquist startade den första utbildningen av veterinärer i Skara. Behov av att utbilda "djurläkare" hade uppkommit i anledning av de stora farsoter som drabbat boskapen på 1700-talet, bl a boskapspest och mjältbrand. På den tiden var det svårt att försörja sig som djurläkare och det ansågs knappast som ett "hederligt" yrke, varför Hernquist samtidigt som lärjungarna lärde sig att bota djur, även utbildade dem till hovslagare och "klockare" (kantor). Veterinären/djurläkaren uppehöll i åtskilliga år båda dessa verksamheter. I början av 1900-talet övergick djurläkaren till att ha botande av djur som heltidssyssla. På 1820-talet påbörjades utbildning av veterinärer även i Stockholm då ett veterinärinstitut bildades och förlades till Strandvägen. Fram till 1889 pågick utbildning av veterinärer i både Skara och Stockholm men detta år examinerades den siste veterinären i Skara. Veterinärutbildningen har sedan dess varit förlagd till olika platser i Stockholm, Karlavägen från 1880, Brunnsviken från Utbildningen gavs där status som Kunglig veterinärhögskola Från och med 1976 är utbildningen förlagd till Uppsala. Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har idag huvuddelen av verksamheten förlagd till Uppsala men har även verksamhet i Skara, Flyinge, Strömsholm och Wången. Fakulteten utbildar veterinärer, husdjursagronomer, djursjukvårdare och hippologer. Hösten 2005 startade ett kandidatprogram i etologi- och djurskydd i Skara. Från och med HT 2007 ges även kandidat- och masterprogram i husdjursvetenskap. SLU:s styrelse har i juni 2008 beslutat att inrätta ett 3-årigt kandidatprogram i djuromvårdnad med start HT Efter avslutad utbildning erhålls också en yrkesexamen som djursjukskötare och studenten kan också ansöka om legitimation som djursjuksköterska. Fakulteten arbetar också med att utveckla de 2-åriga hippologprogrammen till 3-åriga utbildningsprogram med start HT 2010 för kandidatprogram i hippologi. Fakulteten bedriver även en relativt omfattande tillläggsutbildning av utländska veterinärer, vilken ger möjlighet till erhållande av svensk veterinärlegitimation. Vid fakulteten ges också forskarutbildning som 7

6 antingen leder till en licentiat- eller doktorsexamen. Vidare bedrivs forskning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap i ett stort antal ämnen och projekt. Ny studieordning för veterinärprogrammet De studenter som påbörjade sin veterinärutbildning HT 07 går en utbildning med ett delvis nytt innehåll som är upplagt i enlighet med Bologna-modellen. Kurser ges på grundnivå under de första tre åren och avslutas med en kandidatexamen. Därefter ges kurser på avancerad nivå under två och ett halvt år, vilka avslutas med en veterinärexamen. För generella examina gäller tre år på gundnivå och två år på avancerad nivå (masterexamen) men en yrkesexamen kan vara kortare än tre år på grundnivå eller längre än två år på avancerad nivå. Efter masterexamen eller veterinärexamen kan studenten bygga på med en utbildning på forskarnivå om ytterligare fyra år. Med införande av en Bologna-anpassad studieordning ökar kraven på att studenter utvecklas i de generella kompetenserna. Det innebär att studenten inte bara ska utveckla sitt kunnande inom ämnesområdet utan också utveckla sina färdigheter inom ett flertal generella kompetenser. Dessa är bl a muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska, samarbete i grupp och projektledning, studieteknik och informationskompetens där förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt granska information ingår. Dessa generella kompetenser ska också examineras enligt Bologna-modellen. Veterinärprogrammet kommer även fortsättningsvis att omfatta fem och ett halvt år och i stora drag ha följande uppläggning, uppdelad på prekliniska och kliniska kurser: Under årskurs 1 ingår följande kurser: Anatomi, grundkurs samt introduktion till veterinärprogrammet 8 hp, Biomedicinsk baskurs, 20 hp och Organens struktur och funktion, 32 hp. Under årskurs 2 läser studenterna kursen Allmän sjukdomslära inkl mikrobiologisk livsmedelssäkerhet, 30 hp, Speciell patologi 14 hp, Populationsmedicin, 16 hp. Årskurs 3 inleds med kursen Djurskydd, författningskunskap och epizootologi, 5 hp. Sedan följer Farmakologi och toxikologi, 14 hp, Livsmedelssäkerhet, 11 hp, Försöksdjursvetenskap, 3 hp. Därefter ska studenten planera och genomföra ett självständigt arbete på totalt 15 hp, i vilket bl.a. ingår en kurs i statistik samt att skriva och presentera ett examensarbete. Årskurs 3 avslutas med kursen Klinisk anatomi och konsultationskunskap inkl allmän näringslära, 12 hp. Efter godkända kurser under de första tre åren kan studenten ta ut en kandidatexamen (Bachelor in Veterinary Medicine). Efter de tre prekliniska åren kan studenten fortsätta med de veterinärmedicinska studierna för att ta ut en veterinärexamen. Studenten kan också gå över till masterstudier inom andra områden än veterinärmedicin. En sådan student får inte en yrkesexamen 8

7 och kan inte ansöka om legitimation för att arbeta som veterinär. Detta är förbehållet den som går de fem och ett halvt år som krävs för veterinärexamen. Årskurs 4 börjar med en klinikförberedande termin (propedeutisk kurs) med undervisning omfattande de djurslag som huvudsakligen ingår i programmet. Förutom praktiska övningar i propedeutik ingår en gemensam föreläsningsserie, omfattande de delar som är relevanta för undervisningsnivån. I kursen ingår idisslarmedicin inkl juver- och klövsjukdomar, komparativ reproduktion, gris- och fjäderfäsjukdomar, hästkirurgi och -medicin inkl hovsjukdomar, medicin och kirurgi för hund, katt och andra smådjur. Därutöver ingår också undervisning i allmän kirurgi, klinisk kemi och allmän medicin, anestesiologi samt förlossningslära ( låda-kursen ). Vårterminen i åk 4 och höstterminen i åk 5 är ett kliniskt år med klinisk undervisning i idisslarmedicin inkl juver- och klövsjukdomar, komparativ reproduktion, ambulatorisk verksamhet (gårdsbesök under ledning av klinikveterinärer), slakteri (undervisning på slakterier i Uppsalas närhet och Skara under ledning av besiktningsveterinärer), gris- och fjäderfäsjukdomar, hästkirurgi och medicin inkl hovsjukdomar, medicin och kirurgi för hund, katt och andra smådjur, klinisk patologi och klinisk radiologi (röntgenundervisning). Vårterminen i åk 5 är en delvis elektiv termin. Alla går kursen Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi, 7 hp. Därutöver ges valbara kursblock, 17 hp: Produktionsdjur inkl livsmedelsäkerhet (40 studieplatser), häst (20 studieplatser), hund, katt och andra smådjur (40 studieplatser). Dessa block bygger vidare på den kunskap studenterna fått under de sammanhållna 4,5 åren men är ingen specialisering. I blocken kommer en hel del klinisk träning att ges kring såväl individ- som besättningshälsa. Val till de valbara kursblocken kommer att ske via första-, andra- respektive tredjehandsval och i sista hand lottning. Under denna termin ges även valbara kurser, 6 hp. Studenterna kommer att kunna välja kurser rörande bl.a. olika djurslag eller olika djurslagsövergripande ämnen inom programmet och vissa andra angivna kurser på SLU. Åk 6 Utbildningen avslutas med genomförande av ett examensarbete om 30 hp inkl redovisning. Ansvariga för grundutbildningen Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap finns en särskild nämnd för utbildning på grund och avancerad nivå (GUN) som ålagts det övergripande ansvaret för grundutbildningsfrågorna inom fakulteten. Vicedekan med ansvar för grundutbildningen är ordförande, en representant för fakultetens lärare/forskare är vice ordförande, en representant för varje programnämnd ingår, två ordinarie studeranderepresentanter och två suppleanter för dessa (utses av SLUSS). 9

8 GUNs huvudsakliga arbetsuppgifter är att utarbeta förslag till anslagsfördelning för fakultetens grundutbildning (beslut fattas av fakultetsnämnden), förslag till gemensamt utnyttjande av övriga resurser för grundutbildningen, förslag till policy för pedagogiskt arbete, fastställa generella riktlinjer för utvärdering av program och kurser, studieuppehåll, tillgodoräknanden, kursplaner och examensarbeten, fastställa kurstillfällen m m. Under GUN finns fem programnämnder (PN) för de program som fakulteten ansvarar för. Dessa är PN för husdjursvetarprogrammen, djursjukvårdar-/djursjukskötarprogrammet, kandidatprogrammet i etologi och djurskydd, hippologprogrammen samt veterinärprogrammet. Exempel på programnämndernas arbetsuppgifter är att till GUN lämna underlag till anslagstilldelning för kurser inom nämndens ansvarsområde, utarbeta underlag till ramschema, kursutbud, kursplaner för nya kurser, samordna och utvärdera utbildningen inom programmet mm. För varje program finns en programstudierektor, vilken har till uppgift att delta i planering, utveckling och samordning av fakultetens utbildningsprogram, vägleda och stötta studenterna på resp program, stödja och samordna arbetet som åligger institutionernas studierektorer. Vid fakulteten finns också en deltidsfunktion som fakultetspedagog inrättad. Utbildningsledaren inom grundutbildningen ska huvudsakligen administrera fakultetens övergripande utbildningsfrågor. En befattning som kvalificerad handläggare med fokus på utbildningsfrågor är under tillsättning. Studievägledning Allmän information och studievägledning ges av avdelningen för student- och utbildningsservice (SUS) (http://stud.adm.slu.se). Studerande som av olika orsaker har problem att följa studierna på veterinärprogrammet bör kontakta SUS. Där finns en studievägledare med särskilt ansvar för frågor som rör veterinärprogrammet (Per Edenhamn, e-post: Studievägledaren förmedlar kontakt mellan studenter med studiesociala eller medicinska problem och kompetent personal vid Studenthälsan. Studentkår Medlemskap i en studentkår har hittills varit obligatorisk för studerande vid högskolor och universitet i Sverige (SFS 1983:18). Från och med den 1 juli 2010 upphör detta obligatorium. Hur studentkårerna ska organisera sin fortsatta verksamhet är under utredning. SLUSS (SLUs samlade studentkårer) är det övergripande organet för SLUs samtliga studentkårer. Veterinärmedicinska föreningen (VMF) är den kår som organiserar grundutbildningsstudenter vid veterinärprogrammet samt forskarstuderande vid SLUs fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. VMF arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen i stort och smått,bl a genom studeranderepresentation i SLUs olika organ och genom aktiviteter ordnade av kårens olika utskott. 10

9 VMFs utskott är: Utbildningsutskottet (UU), Ekonomiutskottet (EkU), Internationella utskottet (IU), Eventutskottet (EV), Klubbverket (KV), Kårhusutskottet (KU) och Fikautskottet (FikU) och Jaktklubben. Dessutom finns ett sk doktorandråd som arbetar med frågor gällande forskarstuderande. Förutom utskotten finns diverse andra funktioner, t ex kårtidningen Bladmagens redaktion och ett studerandeskyddsombud. VMF:s styrelse utgörs av ordförande, två vice ordförande, sekreterare. Samtliga kårfunktionärer är heltidsstuderande. Högsta beslutande organ i VMF är föreningsmötet som anordnas fyra gånger per år. Vid dessa möten har alla medlemmar rösträtt. VMF har ett eget kårhus placerat norr om Klinikcentrum, Ultuna. I kårhuset finns stor samlingssal, sammanträdesrum, bibliotek, storkök, bar, bastu och datorrum. Huset är tillgängligt för kårmedlemmar och SLUs personal. Veterinärhögskolans idrottsförening (VIF) arrangerar föreningsmästerskap i många idrotter, skidresor och fester tillsammans med Klubbverket VMF. Medlemskap i VMF medför automatiskt medlemskap i VIF. Några exempel på aktiviteter som VMF anordnar, förutom det studentfackliga arbetet, är diskussionsaftnar, auktioner, internationella utbyten, fester, kurser, föreläsningar och utflykter. Alla kårmedlemmar får kårtidningen Bladmagen samt en årlig katalog över samtliga medlemmar. Hjärtligt välkommen till VMF! Veterinärmedicinska föreningen, Ulls väg 6, Uppsala Tel Fax Hemsida: Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkringen gäller för studenter och doktorander vid statliga universitet och högskolor i Sverige. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Den omfattar även vissa speciella fall av sjukdom genom smitta, t.ex. när sjukdomen har ådragits vid sysselsättning i laboratorium där arbete med smittämne bedrivs. Självrisk vid varje skadehändelse är 500 kr. Ytterligare information om försäkringen samt blankett för skadeanmälan finns på Avdelningen för student- och utbildningsservice: klicka på studentförsäkring. Detta gäller även studerande som är s.k. 0-klassade. Även om sjukdomen inte leder till ett längre studieauppehåll just då, kan sjukperioden ha betydelse för bedömning av studieresultat inför kommande terminer vid ny studiemedelsansökan. 11

10 Alla olycksfall, som kan klassas som arbetsskada, ska anmälas. En särskild försäkring täcker skador orsakade av studerande vid statliga högskolenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser. Eftersom försäkringen endast gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas, är det mycket viktigt att den enskilde studenten ser till att skaffa sig ett fullgott försäkringsskydd som täcker fritiden. Kontaktperson för frågor kring studentförsäkringen vid SLU är: Maria Albing, Avdelningen för student- och utbildningsservice, tel , e- post: Studenthälsovård Studenthälsan i Uppsala och SLU har ett samarbete, vilket innebär att studerande vid SLU har möjlighet att anlita Studenthälsans läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor m fl för rådgivning i olika studiesociala frågor. Studenthälsan och SLU anordnar även återkommande minikurser i studievanor för att bl a hjälpa de studerande att planera och organisera sina studier, att använda olika studiemetoder etc. Vaccinationer Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av studier på veterinärprogrammet. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person som fått fyra vaccindoser eller fler förmodligen har skydd hela livet. Vad beträffar skydd mot tuberkulos rekommenderas tuberkulintest i samband med påbörjande av studierna. Studiesociala rådet Vid SLU finns ett Studiesocialt råd, vars uppgift är att utarbeta handlingsplaner inom det studiesociala området, att kartlägga och analysera studiesociala problem genom att genomföra undersökningar och utvärderingar, att sprida information till institutioner och enskilda studenter kring studiesociala frågor, att samordna arbetet inom området gentemot de kommuner SLU arbetar inom samt att bevaka att studenternas rättigheter inte kränks. Under det Studiesociala rådet finns ortsvisa studiesociala grupper, vilka arbetar med aktuella studiesociala frågor för de utbildningsprogram som ges på respektive ort. Likabehandling av studenter Som student vid SLU omfattas du av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 12

11 och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Om det framkommer att en student blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier enligt Diskrimineringslagen ska SLU utreda och vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier. För detta finns särskilda handläggningsrutiner utarbetade. Om du som student upplever att SLU inte utrett eller åtgärdat trakasserierna enligt Diskrimineringslagen, kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som bevakar att lagen följs. Om du har råkat ut för trakasserier eller diskriminering eller vill ha information om likabehandlingsfrågor har du möjlighet att få stöd och råd. Vänd dig till en studievägledare genom att ringa eller e-posta till Att studera med funktionshinder vid SLU Du som har ett funktionshinder (som t.ex. rörelsehinder, hörselskada, läs- och skrivsvårigheter) kan få särskilt stöd i undervisningssituationen. Stödet ska ha samband med undervisningen och du kan ansöka om stöd hos samordnaren för funktionshindrade studenter, Ylva Eklind. Har du frågor eller behöver stöd kontakta Ylva på tel eller e-posta till SLU:s målsättning är att alla studenter ska vara välkomna till SLU och ges samma möjligheter oavsett eventuellt funktionshinder. Ingen student ska diskrimineras eller trakasseras på grund av sina fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar. Funktionsnedsättning ska inte innebära begränsad tlllgång till utbildning eller lokaler. Stipendier Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap förfogar över ett antal stipendier för studerande i grundutbildningen. Stipendierna annonseras under vårterminen och anslås då på fakultetens hemsida institutionernas anslags-tavlor, på kårhuset m fl platser. Studier utomlands ERASMUS - studentutbyte i Europa ERASMUS är ett av flera utbytesprogram inom Life Long Learning programme (Programmet för livslångt lärande) förkortas LLP. Universiteten har numera bilaterala avtal för studentutbytet och för SLU-studenterna betyder det att det nu finns flera universitet att söka till. Vid International Office på avdelningen för student och utbildningsservice och på sidan förteckning över etablerade kontakter inom olika ämnesområden samt uppgift om koordinator. Finns det inte avtal inom ditt ämnesområde innebär det att du inte kan söka utbytes- 13

12 plats vid det universitetet. Det kan bero på att det till exempel inte ges kurser inom ditt ämnesområde. För studentutbytet gäller att: - Studieperioden skall omfatta minst 3 och högst 12 månader under ett år. - Studenten måste ha läst minst ett år på SLU, innan studierna utomlands påbörjas. - Studenten skall vara medborgare i ett EU-land eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. - Studenten skall ha tillräckliga språkkunskaper för att klara undervisningen på det aktuella språket. Vissa länder ger kurser på engelska - Studenten betalar inga terminsavgifter till värduniversitetet - Godkända studier skall kunna tillgodoräknas vid hemmauniversitetet. Stipendiet ERASMUS-stipendiet består av en utbildningsplats vid ett annat universitet i Europa och ett stipendium. Det skall täcka merkostnaderna i samband med utlandsvistelsen och kompletteras med vanliga studiemedel från hemlandet. Stipendiet varierar beroende på vart man reser och studievistelsens längd. Beloppet brukar ligga på ca kronor för ett läsår. Du ansöker om ett ERASMUS-stipendium på våren, inför kommande läsår. Ansökan Ansökningsblankett hittar du hos International Office vid avdelningen för student och utbildningsservice eller via Internet, NOVA/NORDPLUS - Studerandeutbyte inom Norden och Baltikum Mobilitetsstipendier till studenter utdelas för heltidsstudier i ett annat nordiskt land eller Estland, Lettland och Litauen. Studenten bör ha genomfört minst ett år av utbildningen vid hemuniversitetet. Stipendier ges för heltidsstudier i 1, 3, 6 eller 12 månaders. Stipendier kan även ges för praktikperioder efter samma riktlinjer som för studieperioder. Studierna vid värdinstitutionen skall fullt ut godkännas vid hemuniversitetet och studenten skall bo på studieorten.du kan även få BODA/NOVA Norplus stipendium för att delta i en intensivkurs (1-4 veckor) vid någon av våra nordiska eller baltiska partners. Stipendiet Stipendiebeloppet är 200 EUR per månad. Om du deltar i en intensivkurs så är stipendiesumman 70 EUR/vecka. Utöver detta ges ett resebidrag på 250 EUR. Ansökan Du söker via online ansökan MoveOn 14

13 Du söker dock själv din studieplats till respektive universitet. Danmark University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences University of Aarhus, Faculty of Agricultural Sciences Finland University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry University of Joensuu, Faculty of Forest Science Island Agricultural University of Iceland Norge Norwegian School of Veterinary Science Norwegian University of Life Sciences Estland Estonian University of Life Science Litauen Lithuanian veterinary Academy Lithuanian University of Agriculture Lettland Latvia University of Agriculture NOVA University Network NOVA Universitetet Network är en organisation som startades 1995 för att öka samarbetet mellan de nordiska lantbruksuniversiteten (eller motsvarande). NOVA har som mål att främja samarbetet både på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå samt inom forskningen och finansieras primärt av medlemsuniversiteten. På grundutbildningsnivån vill NOVA främja studentmobiliteten mellan de nordiska lantbruksuniversiteten. Detta sker genom förbättrad studievägledning om nuvarande kursutbud, initiering av speciella NOVA kurser (t.ex. sommarkurser och NOVA Window) samt att försöka minimera praktiska problem som rör t.ex. bostad och finansiering för NOVA studenter. Mer information om NOVA finns tillgänglig på NOVAs hemsida: Där finns också länkar till de universitet som ingår i NOVA. ansökan till kursen. 15

14 Studera i USA SLU har studentutbytesavtal med flera amerikanska universitet där de flesta av SLU:s ämnen finns representerade. Avtalen omfattar alla SLU-studenter. Antalet utbytesplatser varierar mellan de olika universiteten, men omfattar oftast två helårsstudenter. Cornell University, Ithaca, New York, Purdue University, West Lafayette, Indiana, University of Illinois, Urbana Champagne, University System of North Carolina UNC. Ansökan samordnas i särskild ordning via Öresundsuniversitetet. Studera i Kanada SLU har utbytesavtal med flera universitet i Kanada. Utbyten med nedanstående universitet är öppna för alla SLU-studenter (undantag: se nedan). Universiteten tar i regel emot 2-5 studenter årligen. University of British Columbia, Vancouver University of Northern British Columbia, Prince George: University of Guelph (nära Toronto): Université Laval, Quebec (undervisningen sker på franska): University of Manitoba, University of Saskatchewan, University of New Brunswick, Studera i Nya Zeeland/Australien SLU har även avtal med universitet på Nya Zeeland och Australien. Tänk på att terminerna/studieåret är motsatt vårt eget. Läsåret börjar under deras sommar d v s i januari. Det går även bra att börja mitt i deras år, dvs i juli och stanna ett år. Nya Zeeland: Lincoln University, Canterbury, Massey University, Palmerston North. Australien: University of Melbourne Griffith University, Platserna till bilaterala utbyten utlyses på hössterminen och då vet man hur många utbytesplatser det finns till respektive universitet 16

15 Minor Field Studies (MFS) Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium för mindre fältstudier. Det ger möjlighet att på plats i ett utvecklingsland under minst åtta veckor samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. UD:s reserekommendationer gäller. Möjliga värdländer, se partnerlander_mfs_lp_2009.pdf För att beviljas MFS-stipendium ska den sökande vid utresan ha tagit minst 150 högskolepoäng och inte påbörjat utbildning på forskarnivå. Sökande ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i det före detta hemlandet. Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska vara fast bosatta i Sverige sedan minst ett år. Den sökande ska ha en handledare i Sverige och en kontakperson i värdlandet där fältstudien ska ske. MFS-stipendiet är fastställt till kr per student. Läs mer om MFS-programmet och hur ansökan går till: SLU har två ansökningsperioder per år: 15 februari och 15 september. Linnaeus-Palme-programmet Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för läarare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor. Det liknar i många avseenden Erasmus, högskoledelen inom EU:s Program för livslångt lärande. Den första delen, Linnaeus, ger svenska lärare och studenter möjlighet att arbeta och studera i utvecklingsländer. Den andra delen, Palme, erbjuder lärare och studenter i utvecklingsländer att komma till Sverige. Som lärare undervisar du på ett universitet i ett utvecklingsland. Du samarbetar nära med lärarna på värdinstitutionen och får då även ett bra underlag för att bedöma förutsättningarna för studentutbyten. Som student studerar du på heltid inom den vanliga högskoleutbildningen. Du kan vara borta en till två terminer och studierna kan du tillgodoräkna dig när du kommer hem. Det är den svenska institutionen som söker medel. Anvisningar för ansökan finns på I/Linnaeus-Palme/ Ansokan/ 17

16 Sista ansökningsdag på SLU för läsåret är den 16 november Riktlinjer för programmet finns på och på I/Linnaeus-Palme/ Utbildning på forskarnivå Utbildningen på forskarnivå syftar till att ge den studerande vetenskaplig skolning innefattande dels vidgade kunskaper inom ett ämnesområde, dels lösande av forskningsproblem. Innehållet och omfattningen bör vara så avpassade att utbildningen utgör en grund för självständig forskningsverksamhet inom och utanför universitetet. Den som vill bedriva utbildning på forskarnivå ska registrera sig vid en institution och för ett speciellt ämne. Av den allmänna studieplanen i resp ämne framgår hur forskarutbildningen i ämnet är upplagd. I anslutning till registreringen ska en individuell studieplan göras upp där både forskningsuppgifter och utbildningsdelen skisseras. I planen anges bl a vem som är huvudhandledare och bitr handledare (bildar tillsammans en handledargrupp). Planen upprättas i samråd mellan handledare och den forskarstuderande. För en effektiv utbildning av forskare behövs en nära kontakt mellan handledare och forskarstuderande. Handledaren ska kunna motivera och leda forskningen, vara väl insatt i forskningens villkor och själv vara en aktiv forskare. Forskningsuppgiften Det egentliga forskningsarbetet ska omfatta minst halva normalstudietiden. Härigenom förvärvas färdigheter i forskningsmetodik och erfarenheter av forskning. De studerande ska författa en vetenskaplig avhandling, som försvaras vid en offentlig disputation. Avhandlingen bör omfatta 3-4 artiklar, vilka ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet. Utbildningsdelen Forskarstuderande ska fördjupa sina kunskaper inom det egna och närliggande ämnesområden, dels genom självstudier (litteraturstudier) och seminarier, dels genom att delta i tillgängliga forskarutbildningskurser. Kurserna är dels allmänna (sk baskurser), dels specialinriktade (ämnesrelaterade). Det är väsentligt att forskarstuderande deltar i allmänna kurser såsom medicinsk statistik, datakunskap, bibliotekskunskap, dokumentationsteknik etc. Vidare ska forskarstuderande delta i ämnesrelaterade kurser vid SLU eller vid andra universitet och högskolor. Det viktiga är att handledare och forskarstuderande i samråd planerar vad som är lämpligt att ingå i "utbildningsdelen". De kursbundna studierna koncentreras företrädesvis till början av utbildningen. Forskningsarbetet bör dock påbörjas snarast. 18

17 Behörighet För antagning till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå.om det finns särskilda skäl kan fakultetsnämnden medge undantag från kravet om grundläggande behörighet. Den särskilda behörigheten är ämnesspecifik och anges i den allmäna studieplanen för respektive ämne. Antagning av studerande till utbildning på forskarnivå görs av forskarutbildningsnämnden efter förslag från institutionens prefekt. Övrigt Utbildning på forskarnivå leder till en licentiatexamen (2-års heltidsstudier) eller en doktorsexamen (4-års heltidsstudier). För att kunna bli antagen som forskarstuderande krävs någon form av studiefinansiering vilken kan vara en anställning vid en institution på en doktorandtjänst. Andra former av finansiering under utbildning på forskarnivå förekommer också. Ytterligare information om utbildning på forskarnivå kan erhållas från Vid varje institution finns dessutom en studierektor för utbildning på forskarnivå, som kan ge ytterligare upplysningar. Fakulteten har också en studierektor för utbildning på forskarnivå. SLU Arbetslivscenter (ALC) Har du funderat över vad du vill göra efter examen/disputationen? Vad innebär egentligen ditt drömjobb? Hur mycket vet du om din arbetsmarknad? Hur går det till på en anställningsintervju? Vilket jobb passar du för? Karriärplanering, vad är det? SLU Arbetslivscenter arbetar för att underlätta övergången från studier till arbetsliv. Vi vänder oss till samtliga studerande på grund- och forskarutbildningsnivå. Om du vill, så kan vi hjälpa dig att hitta svar på just dina frågor! Vill du veta mer, eller har du idéer/åsikter som du vill föra fram? Tag då kontakt med oss! E-post: Hemsida: www-alc.slu.se 19

18 Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Dokumentet Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (Dnr ua /08) fastställdes av rektor den 2 juni Det gäller från och med läsåret 2008/2009 och tills vidare. Dokumentent ersätter den tidigare Regelsamlingen för grundutbildningen vid SLU (dnr SLU uf /00). Det övergripande syftet med dessa regler är att de ska tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som studenter och lärare har inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU. Dokumentet återfinns via 20

19 Kompletterande regler för veterinärprogrammet Riktlinjer för muntliga tentamina vid veterinärprogrammet 1. Vid muntlig tentamen i kurser där klinisk tjänstgöring ingår, ska det i förväg ha överenskommits om studentens insatser på kliniken ingår i bedömningen. 2. Två tentatorer bör normalt genomföra en muntlig tentamen men om detta ej är möjligt ska det förutom tentator finnas minst ett examensvittne. 3. Muntlig tentamen ska i möjligaste mån ske i grupp. En diskussion bör eftersträvas som tentamensform. Tentator ansvarar för att antal frågor balanseras i gruppen och att kompletterande frågor ställs till studenter som inte deltagit tillräckligt mycket i diskussionen. 4. Examinationen ska även ses om ett inlärningstillfälle. 5. Varje student ska få minst en övergripande fråga. 6. Om en student ges betyget ej godkänd ska beslutet motiveras. 7. Bedömning från muntlig tentamen (gäller även deltentamen) ska delges studerande i direkt anslutning till tentamenstillfället. Se vidare "Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU" (http://slukurs.slu.se/dokument/regelsamling.pdf) och "Tentamensregler vid SLU" (http://www.slu.se/id=376). Närvaro mm En kurs kan innehålla obligatoriska moment, delar med närvarokrav (procent av exempelvis föreläsningar, laborationer och praktisk-klinisk undervisning) samt moment som kan inhämtas på valfritt sätt. (Se avsnitt 4.2 och 6.15). Kursledare ska alltid meddelas om frånvaro från obligatoriska moment och annan undervisning med närvarokrav redan den första dagen och kontakt ska alltid tas med kursledare efter återkomst från frånvaro. Studerande som varit borta från obligatoriska moment måste kompensera detta vid ett senare tillfälle. Studenten ska också snarast meddela kursledare vid längre frånvaro och studieavbrott. Tentamensformer m.m. "Dugga" är en frivillig, mindre omfattande tentamen/deltentamen. Möjlighet att tillgodoräkna resultat från "dugga" till slutexamination avgörs av kursledaren. "Deltentamen" är en obligatorisk, mindre omfattande tentamen. Godkänt resultat krävs för att få godkänt på kursen. Omtentamen ska förläggas i tiden så att den i minsta möjliga mån interfererar med efterföljande kurser. (Se Regler och riktlinjer, moment 6.10). Obligatoriska under- 21

20 visningsmoment ska inte förläggas till dagar för generell omtentamen. Lördagar kan användas för omtentamen. Kursledare har möjlighet att utnyttja de generella omtentamenstillfällena men är inte tvingad att göra detta. Generella omtentamenstillfällen för veterinärprogrammet är: - den 7 januari den augusti den augusti 2010 Vad som gäller för en viss kurs framgår av respektive kurs i ramschemahäftet. Ytterligare detaljinformation ges vid kursstart. Om tentamen på annan ort behöver genomföras, sker handläggning vid fakultetskansliet. I de fall upparbetade kanaler redan finns, t ex under ERASMUS-utbyten kan handläggning ske på institutionen. Tillträde till nästa årskurs För de kurser som startar under höstterminen i åk 1 gäller särskild behörighet enligt fordringarna för veterinärprogrammet samt att den studerande antagits till programmet. För därefter följande årskurser gäller krav på genomgångna (GG) eller genomgångna och godkända (GK) kurser inom veterinärprogrammet enligt nedanstående förteckning. Möjlighet till dispens från gällande förkunskapskrav prövas av ett särskilt utskott, dispensutskottet, inom programnämnden. Genomgången kurs (GG) innebär att den studerande deltagit i samtliga obligatoriska undervisningsmoment, deltagit i laborationer, praktisk-klinisk undervisning och andra undervisningsmoment i minst den omfattning som krävs för godkänd närvaro och som angivits av kursledare vid kursstart. Den studerande skall dessutom ha fullgjort till kursen hörande inlämningsuppgifter, PM etc Godkänd kurs (GK) innebär att den studerande uppfyller samtliga fordringar för godkänd kurs. Förkunskapskrav till årskurs 2 GK - VM0054 Anatomi, grundkurs samt introduktion till veterinärprogrammet GK - VM0048 Bíomedicinsk baskurs GG - VM0055 Organens struktur och funktion Förkunskapskrav till årskurs 3 GK - Samtliga kurser under åk 1 GK - VM0056 Allmän sjukdomslära GK - VM0057 Speciell patologi GG - VM0058 Populationsmedicin 22

Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 hp Veterinary Medicine Programme, 330 HEC

Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 hp Veterinary Medicine Programme, 330 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(8) Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 hp Veterinary Medicine Programme, 330 HEC 1. Beslut Styrelsen för SLU beslutade den 11 september

Läs mer

Plan för tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 120 hp

Plan för tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 120 hp Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH) 2016-11-08 Plan för tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 120 hp Supplementary

Läs mer

Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng

Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng 1(5) Utbildningsnämnden Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng Syllabus for the Veterinary Medicine programme, 330 credits BESLUT Programkod: VY00X Utbildningsplanen fastställd: 2016-10-12

Läs mer

Utbildningsplan för Veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng

Utbildningsplan för Veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng 1(10) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng Veterinary Medicine Programme, 330 credits 1. Beslut Styrelsen för SLU beslutade den

Läs mer

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(9) Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing - Bachelor s programme, 180 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Studiehandbok. Husdjursvetenskap - kandidatprogram

Studiehandbok. Husdjursvetenskap - kandidatprogram Studiehandbok Husdjursvetenskap - kandidatprogram Läsåret 2013/2014 Innehåll SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap... 3 Ansvariga för grundutbildningen... 3 Studie och karriärvägledning...

Läs mer

Inledning SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Inledning SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Innehåll Inledning... 3 SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap... 3 Studieordning för veterinärprogrammet... 4 Ansvariga för grundutbildningen... 5 Studievägledning... 6 Studentkår...

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Utbildningsplan för agronomprogrammet husdjur 300 högskolepoäng

Utbildningsplan för agronomprogrammet husdjur 300 högskolepoäng 1(5) Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PNVH) Utbildningsplan för agronomprogrammet husdjur 300 högskolepoäng Syllabus for Agriculture Programme Animal Science, 300 credits

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för Etologi och djurskydd - kandidatprogram, 180 högskolepoäng. 2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Utbildningsplan för Etologi och djurskydd - kandidatprogram, 180 högskolepoäng. 2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Etologi och djurskydd - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Ethology and Animal Welfare - Bachelor s programme, 180 credits

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Studie- och yrkesvägledarprogrammet Education in Study and Career Guidance Omfattning: 180 högskolepoäng Programkod: LYSYV Nivå: Grund Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

Lantmästare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Lantmästare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Lantmästare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng (hp) Agricultural and Rural Management, 180 credits 1 Beslut Styrelsen för SLU beslutade den 16-17 juni 2009 att inrätta Lantmästare - kandidatprogram.

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Studiehandbok. Agronomprogrammet - husdjur

Studiehandbok. Agronomprogrammet - husdjur Studiehandbok Agronomprogrammet - husdjur Läsåret 2014/2015 Innehåll SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap... 3 Ansvariga för grundutbildningen... 3 Studievägledning... 3 Studentkår...

Läs mer

Utbildningsplan för Husdjursvetenskap - masterprogram, 120 högskolepoäng. 2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Utbildningsplan för Husdjursvetenskap - masterprogram, 120 högskolepoäng. 2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Husdjursvetenskap - masterprogram, 120 högskolepoäng Animal Science - Master s programme, 120 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet; SFS 2006:1405 Utkom från trycket den 19 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Regeringen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr S2010/39 Samhällsvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Omfattning: 300 högskolepoäng Nivå: Avancerad Programkod: SAPSY Utbildningsplanen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) Sustainable Urban Management Master s Programme, 120 credits 1 Beslut Rektor för SLU beslutade den

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete (Doctoral studies in Social Work) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Utbildningsplan för Husdjursvetenskap - masterprogram, 120 högskolepoäng. 2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Utbildningsplan för Husdjursvetenskap - masterprogram, 120 högskolepoäng. 2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Husdjursvetenskap - masterprogram, 120 högskolepoäng Animal Science - Master s programme, 120 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå Sid 1 (11) Tandläkarprogrammet Dentristry Programme Omfattning: 300 högskolepoäng Examen: Tandläkarexamen (Master of Science in Dental Surgery) Nivåtillhörighet: Avancerad nivå Programkod: OYTAL (Kurs

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad:

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits G217 4695/06 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i oral hälsovetenskap, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i oral hälsovetenskap, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i oral hälsovetenskap, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen 90 hp

Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen 90 hp Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen 90 hp Complementary Programme for Biomedical Laboratory Scientists with a Foreign Degree MKUBA Gäller från: 2017 HT Utbildingsplan

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet

Sjukgymnastprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGSJG Programbeskrivning Sjukgymnastyrket Sjukgymnastutbildningen är riktad mot sjukgymnastikens olika kunskaps- och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-2011-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Fastställande:

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Barnmorskeprogram, 90 hp

Barnmorskeprogram, 90 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Barnmorskeprogram, 90 hp Graduate programme in Midwifery, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VBAMA Avancerad MIUN 2010/688 Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Mat & hälsa - kandidatprogram, 180 högskolepoäng

Mat & hälsa - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1534/07 Mat & hälsa - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Food & health Bachelor s programme, 180 credits 1 Beslut

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK TFN-ordförande 2015-01-29 1 Ämnesområde Träteknik omfattar tvärvetenskaplig forskning på trämaterialet och industriella processer inom kedjan

Läs mer

Lantmästare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Lantmästare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Lantmästare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng (hp) Agricultural and Rural Management, 180 credits 1 Beslut Styrelsen för SLU beslutade den 16-17 juni 2009 att inrätta Lantmästare - kandidatprogram.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i gerontologi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i gerontologi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i gerontologi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Masterprogram i farmaci

Masterprogram i farmaci Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-760-10 Datum 2012-05-22 Sid 1 (7) Masterprogram i farmaci Master of Pharmaceutical Science programme Omfattning:

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Dokumentnamn Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer

Läs mer