DOM Meddelad i Stockholm. MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, Joe Marley Ekeh,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2009-10- 09 Meddelad i Stockholm. MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, 850101 2. Joe Marley Ekeh, 061025"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida l (14) Mål nr UM KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, Joe Marley Ekeh, Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Daveus Kristianstad Advokatbyrå Box Kristianstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 29 augusti 2008 i mål nr DM , se bilaga (Migrationsverkets ärende nr och ) SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 1. avslår överklagandet. 2. fastställer ersättning till Christina Daveus som offentligt biträde i målet till kr, varav kr avser arbete och 621 kr mervärdesskatt. Dok.Id Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax I I E-post: Expeditionstid måndag-fredag 09:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN Sida 2 Mål nr DM YRKANDEN M.M. Migrationsverket yrkar att med ändring av migrationsdomstolens dom fastställer verkets beslut att avslå Jane Mark Mario Apolos och hennes son Joe Marley Ekehs ansökningar om uppehållstillstånd m.m, samt fastställer beslutet om utvisning. Verket anför bl.a. följande. Migrationsdomstolen har kommit fram till att Jane Mark Mario Apolo och Joe Marley Ekeh inte har visat att de skulle vara särskilt utsatta vid ett återvändande till Sudan. Migrationsdomstolen har dock bedömt att det, på grund av deras personliga förhållanden jämförda med situationen i hemlandet, finns synnerligen ömmande omständigheter som utgör grund för att bevilja dem uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 utlänningslagen (2005 :716). Bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter är en undantagsbestämmelse och bör som sådan tolkas restriktivt (jfr MIG 2007:15 och MIG 2007:33). Migrationsdomstolen har gjort en alltför extensiv tolkning av bestämmelsen. Vad gäller Jane Mark Mario Apolos hälsotillstånd framgår det av handlingarna i målet att hon har avslutat sin behandling mot tuberkulos och att hon nu är frisk. Hon lider således inte, trots eventuella behov av uppföljande kontroller, av någon livshotande sjukdom eller allvarligt funktionshinder. Vidare framgår det av handlingarna i målet att sonen Joe också är frisk. Det saknas därför anledning att bevilja dem uppehållstillstånd på grund av medicinska skäl. När det gäller deras anpassning till Sverige så har de vistats i Sverige under relativt kort tid. Ett barns anpassning till svenska förhållanden kan inte ensamt tillmätas avgörande betydelse (se prop. 2004/05:170 s. 191 och 281). Därtill har Joe ännu inte uppnått sådan ålder att han kan anses ha fått en särskild anknytning till det svenska samhället. Det har inte framkommit några omständigheter som tyder på att han kommer att ta skada i sin psykosociala utveckling om han återvänder till Sudan tillsammans med sin mor. Den omständigheten att Jane Mark Mario

3 KAMMARRÄTTEN Sida 3 Mål nr DM Apolo tar hand om sin son och sin sambos dotter innebär inte att hon kan anses ha anpassat sig till svenska förhållanden i sådan utsträckning att det utgör tillräckligt skäl för att hon och hennes son ska fä stanna i Sverige. Mot denna bakgrund anser Migrationsverket att det saknas anledning att bevilja Jane Mark Mario Apolo och hennes son Joe uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige. Jane Mark Mario Apolo har enligt egen uppgift en syster och andra släktingar i Sudan. Hon har uppgett att hon inte har eller kan fä kontakt med dem. Någon utredning som visar att så skulle var fallet har dock inte lämnats in i ärendet. Enligt Migrationsverket talar omständigheterna i målet i stället för att hon vid ett eventuellt återvändande till Sudan kan komma i kontakt med sina släktingar och fä hjälp och stöd av dem med sin återanpassning i hemlandet. Vad gäller möjligheten att fä kontakt med sina släktingar kan man begära att fä hjälp av sudanesiska sociala och polisiära myndigheter och även av landets utlandsmyndigheter. Migrationsverket vidhåller vidare att Jane Mark Mario Apolo inte har gjort sannolikt att hon inte vistats i Sudan sedan hon var 11 år. När det gäller förhållandena i hemlandet så har det inte framkommit att Jane Mark Mario Apolo och hennes son skulle vara särskilt utsatta eller riskera social utstötning vid ett eventuellt återvändande till Sudan. Jane Mark Mario Apolo är en ung kvinna i arbetsför ålder. Även om hon inte har vistats i Sudan under en längre period är hon sudanesisk medborgare och har sin språkliga och kulturella bakgrund i landet. Hon har också släktingar kvar i hemlandet. Hon har således en mycket stark anknytning dit. Den omständigheten att kvinnor i vissa länder generellt sett har en svår situation är mot bakgrund av bestämmelsens begränsade tillämpningsområde enligt Migrationsverkets mening inte tillräckligt för att bevilja dem uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 utlänningslagen. Migrationsverket noterar avslutningsvis att Jane Mark Mario Apolo i en inlaga till den 22 januari 2009 också medgivit Migrationsverkets ändringsyrkande. Hon har dock senare ändrat sig och

4 KAMMARRÄTTEN Sida 4 Mål nr VM tagit tillbaka sitt medgivande. Verket kan vidare konstatera att det av handlingarna i målet framgår att Jane Mark Mario Apolo redan i juni 2008 uttryckt att hon kan tänka sig att återvända till Afrika, alltså långt före migrationsdomstolens dom och Migrationsverkets överklagande av denna. Detta talar starkt för att hon inte känner att hon och hennes son är så utsatta i Sudan som hon gör gällande och att hon har en mycket bättre förankring i Sudan än vad som uppges. Jane Mark Mario Apolo och Joe Marley Ekeh bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande, Migrationsdomstolen har beviljat dem permanent uppehållstillstånd i Sverige med hänvisning till 5 kap. 6 utlänningslagen. Migrationsdomstolen anförde att det på grund av de sökandes personliga förhållanden jämfört med situationen i Sudan, fanns sådana synnerligen ömmande omständigheter bevilja dem uppehållstillstånd. som utgör grund för att Vid en tillämpning av 5 kap. 6 utlänningslagen ska det göras en sammantagen bedömning av den sökandes hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet. När det gäller hennes och sonens hälsotillstånd så har hon haft tuberkulos. Hennes lungröntgen uppvisar omfattande lungförändringar. Hennes ena lunga fungerar sämre än den andra. För att bevaka att förändringarna inte övergår i en försämring går hon till läkare på återbesök med jämna mellanrum. Sonen uppvisade inga förändringar men han har fått förebyggande behandling mot tuberkulos. Deras hälsotillstånd är för närvarande gott men de behöver regelbundna kontroller, vilket de inte har möjlighet till i Sudan eftersom de kommer att tvingas leva i flyktingläger och där inte kan ta den vård som behövs. När det gäller deras anpassning till Sverige så har de vistats i Sverige sedan oktober Tiden för vistelsen är inte ensamt avgörande vid tillståndsprövningen, utan det väsentliga är vilken anknytning den sökande fått till Sverige. Inte heller finns någon uttalad exakt gräns för hur lång tid den sökande ska ha vistats i Sverige för att ha uppnått en tillräckligt stark anknytning till svenska förhållanden. När man bedömer

5 KAMMARRÅTTEN Sida 5 Mål nr VM den sökandes anknytning till Sverige ska man även ta hänsyn till den sökandes anknytning till hemlandet, t.ex. familjemedlemmar som finns kvar där och den tid personen ifråga har bott där. Hon och sonen har inte undanhållit sig de svenska myndigheterna varför hela deras vistelsetid ska beaktas. Sonen är född i Sverige. Hans anpassning till Sverige är därför total. Han har nu plats i samma förskola som hennes sambos dotter. Även hon har anpassat sig till Sverige. Hennes sambo arbetar till stor del utomlands vilket gör att hon är hemma och sköter om både hans dotter och sin egen son. Hon tvingas dänned som förälder anpassa sig till ett svenskt vardagsliv. Hon har inte bott i Sudan sedan hon var ett litet barn och har inga släktingar där som hon har någon kontakt med. Migrationsverket har inte specifikt åberopat några omständigheter till stöd för påståendet att hon vid ett återvändande till Sudan kan komma i kontakt med sina släktingar och ta hjälp av dem med återanpassning. Vid bedömningen av en asylsökandes uppgifter ska man utgå från att de uppgifter som en asylsökande lämnar är riktiga, och i detta ärende finns inget som tyder på att hennes uppgifter om bristande kontakt med sina släktingar i Sudan skulle vara osanna. De ska därför ligga till grund för bedömningen av hennes möjligheter till återanpassning. Hon har ingen förankring i Sudan, oavsett hur Migrationsverket har uppfattat hennes uttalanden om ett återvändande till Afrika. Migrationsverkets påstående om att den sökande kan ta hjälp av de sudanesiska myndigheterna att återfinna sina anhöriga i Sudan, synes mot bakgrund av de nuvarande förhållandena i Sudan som ett befängt påstående. Hennes kulturella bakgrund är från det land hon växt upp i, Egypten, och det är även från detta land som hon har sina minnen. Tiden i Sudan minns hon inte mycket av och hon har ingen anknytning dit. Med denna vetskap är det svårt att förstå hur Migrationsverket kan mena att hennes anknytning till Sudan är mycket stark. Vid en prövning enligt rekvisitet "situationen i hemlandet" ska beaktas sådana omständigheter som, utan att vara skyddsgrundande, gör att en

6 " KAMMARRÄTTEN Sida 6 Mål nr VM utvisning till hemlandet framstår som olämplig vid en samlad bedömning av den sökandes situation. De omständigheter som särskilt belyses är social utstötning, trakasserier, traumatisering eller andra svårare upplevelser. Hon har i migrationsdomstolen redogjort för de förhållanden och det liv som väntar henne och sonen vid en utvisning till Sudan. I Darfur råder en inre väpnad konflikt enligt utlänningslagens mening. Migrationsverket har också i en styrsignal den 27 februari 2009 särskilt nämnt ensamma kvinnors och barns situation, och understrukit vikten av att ta hänsyn till deras utsatthet samt till deras behov av ett socialt nätverk. Hon och hennes son har inget socialt nätverk i Sudan varför de kommer att bli mycket utsatta vid ett återvändande. Detta oavsett vilket område i Sudan som de i så fall tvingas återvända till. Mot bakgrund av den situation som råder i Sudan görs det gällande att hon och hennes son har skyddsskäl gentemot Sudan. Nu aktuellt ärende rör också ett barn. Omständigheterna i ett barnärende behöver inte ha samma allvar och tyngd som krävs för att vuxna personer ska få uppehållstillstånd, och barnets skäl ska prövas särskilt och inte enbart som en del av förälderns ärende. Joe är född i Sverige och känner inte till något annat liv än livet i Sverige. Han är därför helt anpassad till svenska förhållanden. Det ska även beaktas om en utvisning riskerar att utgöra en risk för barnets hälsa och utveckling. Normalt sett innebär det ingen risk för ett barn att återvända till hemlandet tillsammans med sin förälder, men i Joes fall är Sverige hans hemland. Avgörande i Joes fall blir i vilken grad han antas kunna få bestående skador i sin psykosociala utveckling av att flytta till Sudan. Joe är en pojke som är född utanför äktenskapet, och han kommer att bli förföljd, mobbad och trakasserad för detta. Han kommer inte att bli accepterad som en "fullvärdig" människa och han kommer att få svårt att skaffa sig utbildning etc. Han riskerar att få bestående skador om han utvisas till Sudan.

7 KAMMARRÅTTEN Sida 7 Mål nr DM Anledningen till att hon medgav Migrationsverkets ändringsyrkande var att hon och hennes sambo befann sig i en besvärlig situation. Hon mår mycket dåligt av den tidsutdräkt detta mål har tagit, inte minst till följd av Migrationsverkets överklagande, vilket har fått till följd att hennes psykiska hälsa är mycket bräcklig och att hon ibland inte kan tänka klart. Hon mår idag bättre och står fast vid att hon vill att prövar målet. DOMSKÄL Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov gör samma bedömning som migrationsdomstolen när det gäller Mark Mario Apolos och Joe Marley Ekehs skyddsbehov. De är således inte att betrakta som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt i den mening som avses i 4 kap. 1 och 2 utlänningslagen. Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter I 5 kap. 6 utlänningslagen anges de situationer där en person som inte kan få tillstånd på någon av huvudgrunderna i 4 kap. 1 och 2 samma lag kan beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Vid prövningen av om det föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter att utlänningen bör tillåtas stanna i Sverige ska en samlad bedömning göras av omständigheterna i ärendet. Vid den samlade bedömningen ska särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet. Bestämmelsen tar sikte på omständigheter som är hänforliga till utlänningens person. Barn får beviljas uppehållstillstånd även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs for att tillstånd ska beviljas vuxna personer. Tillståndsgrunden synnerligen ömmande omständigheter är av undantagskaraktär och bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Det

8 KAMMARRÄTTEN Sida 8 Mål nr DM krävs att omständigheterna är sådana att utlänningens sammanvägda situation framstår som synnerligen ömmande (jfr MIG 2007:15 och MIG 2007:33 I och II). Det är den enskilde som har att visa att förutsättningarna för uppehållstillstånd är uppfyllda (jfr MIG 2007:12, 2007:15 och MIG 2007:43). Gränsdragningen mellan skyddsbehov och synnerligen ömmande omständigheter I förarbetena till utlänningslagen betonade regeringen starkt betydelsen av att frågor om behov av asyl eller skydd i övrigt liksom andra huvudgrunder ror uppehållstillstånd noggrant prövas innan frågan om tillstånd enligt bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter eventuellt prövas. Eftersom det i dåvarande praxis saknades en klar skiljelinje mellan de olika tillstånds grunderna ville regeringen att gränsdragningen mellan skyddsbestämmelserna som helhet och de humanitära skälen skulle klarläggas. För att komma till rätta med den glidning mot att i ökad utsträckning ge tillstånd på grund av humanitära skäl som huvudsakligen var skyddsrelaterade utvidgades bestämmelsen om övrigt skyddsbehov så att den även skulle omfatta de så kallade politisk-humanitära skälen. När det gäller gränsdragningen mellan de olika tillståndsgrunderna anförde regeringen bl.a. följande. Det går inte att generellt uttömmande särskilja vilka situationer i gränsområdet mellan skyddsbehov och synnerligen ömmande omständigheter som är att hänföra till den ena eller den andra grunden. I det enskilda fallet kan också de båda grunderna ror uppehållstillstånd reellt hänga samman. Exempelvis kan förföljelse eller trakasserier leda till fysiska skador eller traumatisering, oavsett om detta är att beteckna som ett sjukdomstillstånd, ett funktionshinder eller ett personligt lidande, vilket vid en sammanvägning kan utgöra grund ror uppehållstillstånd. Detta kan dock enbart komma i fråga vid sådana fall av svårt traumatiserande upplevelser eller social utstötning som antingen inte är av tillräcklig tyngd för att asyl eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt skall kunna

9 KAMMARRÄTTEN Sida 9 Mål nr DM beviljas, eller som faller utanför tillämpningsområdet för flyktingbestämmelsen eller för bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt (prop. 2004/05:170 s. 176 f. och 192). har också i ett avgörande understrukit att skydds grunder och övriga grunder ska hållas åtskilda vid en bedömning av om en utlänning ska beviljas uppehållstillstånd. Bedömning av skydds behov ska alltså göras inom ramen för skyddsbehovsprövningen och inte inom ramen för prövningen om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter (se MIG 2007:33 I och II). s bedömning i frågan om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Hälsotillstånd och anpassning till Sverige När det gäller Jane Mark Mario Apolos och Joe Marley Ekehs hälsotillstånd framgår det av utredningen i målet att Jane Mark Mario Apolo visserligen har lurigförändringar på grund av sjukdomen tuberkulos och att hon är i behov av uppföljande kontroller, men att hon i övrigt inte lider av några allvarliga hälsoproblem. Sonen Joe har fått förebyggande behandling mot tuberkulos men lider inte av någon livshotande sjukdom eller annat allvarligt tillstånd. I fråga om deras anpassning till Sverige framgår det av utredningen att Jane Mark Mario Apolo har vistats i Sverige sedan juli 2006 och att hon sammanbor med en man som är svensk medborgare. Sonen är född i Sverige och är drygt två och ett halvt år gammal. finner att varken deras hälsotillstånd eller deras anpassning till Sverige utgör tillräckligt starka enskilda omständigheter som i sig berättigar till uppehållstillstånd i Sverige.

10 KAMMARRÅTTEN Sida 10 Mål nr UM Situationen i hemlandet och risken för social utstötning Vid bedömningen av om utlänningen ska beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 utlänningslagen ska hänsyn även tas till dennes situation i hemlandet. Därmed avses som tidigare framgått förhållanden som - utan att vara skyddsgrundande - gör att en avvisning till hemlandet framstår som olämplig vid en samlad bedömning av utlänningens personliga situation (jfr Gerhard Wikren och Håkan Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, åttonde upplagan, s. 203 ff.). Hur bedömningen avseende situationen i hemlandet ska göras har inte berörts närmare i förarbetena. Det som anges är att vissa andra omständigheter av humanitär karaktär kan beaktas vid den samlade bedömningen, exempelvis om utlänningen riskerar social utstötning vid ett återvändande till hemlandet, är traumatiserad till följd av tortyr eller liknande svåra upplevelser i hemlandet eller till följd av människohandel. Andra skäl kan vara kön eller sexuell läggning och humanitära skäl som gäller någon annan än sökanden (prop. 2004/05:170 s. 192). Situationer kan också uppstå där den allmänna situationen i ett land, utan att det är fråga om krig eller inbördeskrig, är sådan att det skulle te sig stötande att skicka någon tillbaka dit även om vederbörande inte är att betrakta som flykting eller skydds behövande (jfr UN ). Av utredningen i målet har framkommit vissa oklarheter kring Jane Mark Mario Apolos ansökan om uppehållstillstånd och hennes uppgivna behov av internationellt skydd som inledningsvis tar ställning till. Jane Mark Mario Apolo och hennes dåvarande pojkvän tillika far till sonen Joe, lämnade Egypten, där hon bott med sin familj sedan tioårsåldern, därför att hon blivit gravid och pojkvännen inte accepterades som svärson av hennes mor och styvfar. Det framgår vidare att hon reste in i Sverige den 21 juli 2006 och att hon ansökte om uppehållstillstånd den 5 september Hon har inte givit någon förklaring till varför hon väntade i en och halv månad med att söka

11 . KAMMARRÄTTEN Sida 11 Mål nr VM uppehållstillstånd i Sverige, vilket inte kan tolka på annat sätt än att hon i vart fall vid den tidpunkten inte ansåg att hennes skyddsbehov var så starkt. Såsom Migrationsverket har påpekat har Jane Mark Mario Apolo också vid två tillfällen under asylprocessens gång uttryckt att hon kan tänka sig att återvända till Afrika, dvs. medge Migrationsverkets ursprungliga beslut och numera ändringsyrkande. noterar dock att hon gjort dessa medgivanden med tillägget att hon avser att resa till Afrika tillsammans med sin sambo, som är svensk medborgare, och där ansöka om uppehållstillstånd i Sverige på anknytning till honom. Hennes medgivanden kan således inte tolkas som, såsom Migrationsverket gör gällande, att hon inte befarar att hon kommer att befinna sig i en utsatt situation i hemlandet i händelse av att hon skulle återvända själv med sin son eller att hon har en mycket bättre förankring i Sudan än vad hon uppgivit. I förevarande fall aktualiseras risken för social utstötning vid ett återvändande för Jane Mark Mario Apolo och Joe Marley Ekeh till hemlandet. De omständigheter som har åberopats som stöd för att konstituera ett skydds behov kan - utan att vara skyddsgrundande - i detta sammanhang tillmätas en betydelse när det gäller att bedöma om det kan befaras att utlänningen kan komma att möta en sådan svår situation i hemlandet att han eller hon ska beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. vill dock särskilt poängtera att utrymmet för att beakta otillräckliga skydds skäl vid en prövning enligt 5 kap. 6 utlänningslagen är mycket begränsat. Kommitten för översyn av ut1änningslagstiftningen tog i sitt betänkande Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv (SOV 2004:74) upp frågan om social utstötning som grund för uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. Kommitten anförde b1.a. följande. Social utstötning kan förekomma av många skäl. Det kan t.ex. vara fråga om skilsmässa, otrohet, våldtäkt eller gränsöverskridande av sociala normer och sedvän-

12 KAMMARRÄTTEN Sida 12 Mål nr UM jor. Det kan också vara fråga om personer som utsatts för människohandel och som till följd därav blir socialt utstötta vid en återkomst till hemlandet. Social utstötning är ofta hänförlig till länder där samhällets sociala skydd är svagt utvecklat och där den enskilde normalt får sin trygghet inom familjen. Begreppet social utstötning anses vara könsneutralt, men risken att drabbas av social utstötning är oftast större för kvinnor. I många samhällen är den allmänna synen på vad som är socialt accepterat betydligt mer restriktiv när det gäller kvinnor än när det gäller män. För den enskilde är risken för social utstötning regelmässigt mycket individuell och beroende av flera faktorer, t.ex. om personen kommer från stad eller landsbygd, utbildningsnivå eller vilka stödresurser som finns utanför familjen. I dessa ärenden är det i mindre mån fråga om behov av skydd från förföljelse eller andra övergrepp utan mera om humanitära överväganden (a.a. s. 205 f.). I Utlänningsnämndens praxis har det vid några tillfällen beaktats att kvinnor skulle riskera att bli socialt utstötta vid ett återvändande till hemlandet. I fall när den sociala utstötningen riskerat att bli mycket långtgående har det vägts in som en omständighet och en samlad bedömning har inneburit att uppehållstillstånd beviljats. Så har varit fallet när sökanden har riskerat en mer eller mindre omfattande social utstötning vid ett återvändande till hemlandet (se UN , UN och UN ). Av den landinformation som åberopats i målet framgår att sedan Sudans självständighet 1956 har landet bara upplevt tio år ( ) av fred. Situationen för kvinnor är mycket utsatt och respekten för de mänskliga rättigheterna i landet som helhet är låg. Situationen när det gäller mänskliga rättigheter är värst i Darfur, där Migrationsverket har bedömt att det råder inre väpnad konflikt (Migrationsverket, Styrsignal, Darfur i Sudan, , s. 5). I Khartoum bedöms säkerhetssituationen vara relativt stabil. När det gäller ensamstående kvinnor och barn framhåller Migrationsverket emellertid att det är särskilt viktigt att ta hänsyn till

13 KAMMARRÄTTEN Sida 13 Mål nr UM dessa personers allmänna utsatthet samt deras behov av ett socialt nätverk vid bedömningen av frågan om uppehållstillstånd (ibid.). I Migrationsverkets styrsignal hänvisas vidare till b1.a. Utrikesdepartementets rapport Mänskliga rättigheter i Sudan 2007 och rapporterna från Home Office UK Border Agency, Country of Origin Information Report Sudan, 15 November 2007 och 26 September Av dessa rapporter framgår sammantaget att en kvinna som uppvisar utomäktenskaplig graviditet riskerar att dömas för äktenskapsbrott och att äktenskapsbrott enligt sudanesisk strafflagstiftning är straffbart med döden genom stening om den skyldiga är gift. Om den tilltalade är ogift är straffet i stället 100 spöstraff för utomäktenskaplig sexuell förbindelse. Det är dock oklart under vilka omständigheter denna lagstiftning tillämpas. Av Utrikesdepartementets rapport Mänskliga rättigheter i Sudan 2007 framgår vidare att FN, Afrikanska Unionens mission i Sudan (AMIS) och organisationer som Amnesty International och Human Rights Watch fortsätter att rapportera om kränkningar av mänskliga rättigheter mot enskilda personer i samtliga delar av landet. Dessa utförs av militär, polis och säkerhetstjänst. Det rör sig om b1.a. godtyckliga frihetsberövanden, försvinnanden och våldtäkter. Rebellrörelserna begår också brott mot humanitär rätt i form av attacker mot b1.a. civilbefolkningen. I förevarande mål finns anledning att beakta de svårigheter som Jane Mark Mario Apolo och hennes son kan förväntas få vid ett återvändande till hemlandet. Ä ven den allmänna situationen i Sudan har betydelse när det gäller den samlade bedömningen som ska göras enligt 5 kap. 6 utlänningslagen. konstaterar att landinformationen i målet inte ger någon entydig bild av ogifta ensamstående kvinnors situation i Sudan. Jane Mark Mario Apolo har inte heller själv påstått att hon riskerar att straffas i Sudan på grund av att hon är ogift ensamstående mor, utan endast framfört att det inte är accepterat att vara ogift ensamstående mor i Sudan. Landinformationen ger dock anledning att vara särskilt försiktig när det gäller ensamstående kvinnor och barn och dessa personers behov av ett socialt nätverk. Jane Mark Mario Apolo

14 . KAMMARRÄTTEN Sida 14 Mål nr DM är 24 år gammal och att sonen är två och ett halvt år gammal och född i Sverige. Hon är kristen och har enligt egna uppgifter inte vistats i Sudan sedan mitten av 1990-talet, dvs. för cirka 14 år sedan. Skäl att ifrågasätta dessa uppgifter har inte visats föreligga. De saknar således en naturlig förankring i Sudan och utredningen i målet ger inte heller stöd för att de skulle ha tillgång till något socialt nätverk i hemlandet. Å ven om den befarade situationen i hemlandet inte kan antas nå upp till en sådan nivå att Jane Mark Mario Apolo och hennes son är att betrakta som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt, bedömer att risken för social utstötning i hemlandet är så stor att en utvisning framstår som stötande ur ett humanitärt perspektiv. Mot bakgrund av vad som ovan anförts finner att det vid en sammantagen bedömning i enlighet med 5 kap. 6 första och andra styckena utlänningslagen föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter som gör att de bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen har särskild hänsyn tagits till deras befarade situation i hemlandet vid ett återvändande. Migrationsverkets överklagande ska därför avslås. referent Charlotte Heindow föredragande

15 .~ LÄNSRÄTTEN I skåne LÄN Migrationsdomstolen Avd 6 Emilie Olsson DOM Meddelad i Malmö Mål nr UM KLAGANDE 1. Jane Mark Mario Apolo, JoeMarley Ekeh, Ombud och offentligt biträde för 1-2: Advokat Christina Daveus Kristianstad Advokatbyrå AB Box Kristianstad MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Box Malmö i Malmö ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 3 mars 2008, se bilaga 1 Dnr och SAKEN Uppehållstillstånd 1. Med ändring av Migrationsverkets beslut beviljar migrationsdomstolen Jane Mark Mario Apolo och Joe Marley Ekeh permanent uppehållstillstånd. 2. Migrationsdomstolen upphäver beslutet om utvisning. 3. Migrationsdomstolen bestämmer att ersättning enligt lagen om offentligt biträde skall betalas till Christina Daveus med kr (7 837 kr arbete, kr och 50 öre tidsspillan, 600 kr utlägg och kr mervärdesskatt). Det ankommer på Migrationsverket att utfärda bevis om tillståndet och i övrigt vidta de åtgärder som denna dom föranleder. Dok.Id Postadress Box Malmö Besöksadress Kalendegatan 6 Telefon E-post: Telefax Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

16 :::,~ LÄNSRÄTTEN skåne LÄN I DOM OB- 2'9 Sida 2 DM YRKANDEN M.M. Jane Mark Mario Apolo och Joe Marley Ekeh yrkar att de beviljas uppehållstillstånd, flyktingförklaring och resedokument. Jane Mark Mario Apolo yrkar också att hon beviljas arbetstillstånd. - Till stöd för överklagandet hänvisar de i allt väsentligt till vad som anförts hos Migrationsverket, dock med följande tillägg. Jane Mark Mario Apolo skrevs in i styvfaderns pass när de flyttade till Egypten och hon fick sitt första pass inför ett planerat giftermål vid års ålder. Den enda handling som nu kan styrka hennes vistelse iegypten är det pass Jane Mark Mario Apolo fick vid 18 års ålder och som ersatte det första passet. Jane Mark Mario Apolos mamma fick permanent uppehållstillstånd i Egypten men sudaneser som kom några år senare fick inte det. Jane Mark Mario Apolos uppehållstillstånd var knutet till moderns och måste förnyas årligen. Jane Mark Mario Apolo gick ien skola för sudanesiska flyktingbarn men har inget slutbetyg eftersom hon aldrig avslutade studierna. Ar 2001 flyttade Jane Mark Mario Apolo från familjen efter ovänskap med styfadern. Den följande tiden levde hon inget bra liv, hade olika arbeten som barnflicka åt utländska familjer och bodde hos olika vänner. Förhållandet med dåvarande pojkvännen och fadern till Joe Marley Ekeh var inte var accepterat av Jane Mark Mario Apolos familj, eftersom de inte var gifta. Någon kontakt med sin halvsyster i Sudan finns inte och morbrodern har nio till tio egna barn och är förmodligen inte intresserad av att ta hand om henne. Det är inte accepterat i Sudan att vara ogift och ensamstående mamma. Både Jane Mark Mario Apolo och Joe Marley Ekeh behöver uppföljande kontroller varje halvår på grund av Jane Mark Mario Apolos tuberkulos. Hon sammanbor för närvarande med en svensk man, fungerar som mamma åt dennes barn och har till stor del det faktiska ansvaret för detta barn eftersom mannen ofta arbetar utomlands. Migrationsverket bestrider bifall till överklagandet.

17 LÄNSRÄTTEN I. SKÅNELÄN --. Sida 3 DM DOMSKÄL DOM Skyddsskäl I målet är i första hand fråga om Jane Mark Mario Apolo och Joe Marley Ekeh har skyddsbehov som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt med stöd av 4 kap.l eller 2 utlänningslagen. Innebörden av tillämpliga lagrum framgår av Migrationsverkets beslut, till vilket hänvisas. Migrationsverket har i sitt beslut ifrågasatt Jane Mark Mario Apolos vistelsetid i Egypten. Migrationsdomstolen finner dock att hon vid den muntliga förhandlingen på ett sammanhängande och detaljerat sätt, bl.a, genom att ange omständigheter kring skolgång, arbete och uppehållstillstånd, kunnat redogöra för sin vistelse i Egypten sedan mitten av nittiotalet. Hennes berättelse kan därför läggas till grund för den fortsatta bedömningen. Det är i målet ostridigt att Jane Mark Mario Apolos och Joe Marley Ekehs skydds skäl skall prövas mot Sudan. Migrationsdomstolen instämmer i att det av tillgänglig landinformation som åberopats i målet framgår attsituationen vad gäller mänskliga rättigheter i Sudan, åtminstone i vissa delar av landet, är svår. Förhållandena kan dock inte anses vara sådana att det generellt föreligger skyddsskäl för sudanesiska medborgare. En individuell prövning av omständigheterna i målet måste därför göras. För att beviljas uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i övrigt måste klagandena göra sannolikt att de vid ett återvändande till hemlandet hyser en välgrundad fruktan att utsättas för skyddsgrundande behandling. Jane Mark Mario Apolo har åberopat att hon i Sudan skulle riskera förföljelse eller omänsklig och förnedrande behandling eftersom hon är en kristen, svart, ensamstående kvinna med barn. Emellertid har Jane Mark Mario Apolo naturligen inte tidigare haft några problem med myndigheter eller enskilda i Sudan då hon inte vistats i landet under lång tid. Det har heller inte framkommit att någon av Jane Mark Mario Apolos familjemed-

18 LÄNSRÄTTEN skåne LÄN I DOM Sida 4 VM lemmar eller bekanta utsatts för skyddsgrundande behandling. Vad Jane Mark Mario Apolo åberopat till stöd för ett individuellt skyddsbehov, dvs. att hon är ensamstående kvinna med barn, kristen och svart samt att hon sökt asyl i Sverige, får då närmast jämföras med vad som framgår i dessa avseenden i rapporteringen om de allmänna förhållandena i Sudan. Migrationsdomstolen gör - mot bakgrund av den landinformation som finns i målet - bedömningen att situationen för kvinnor i Jane Mark Mario Apolos situation är svår i Sudan. Det har dock inte framkommit något i målet som tyder på att Jane Mark Mario Apolo vid ett återvändande på grund härav eller sin religionstillhörighet skulle vara särskilt utsatt eller löper en konkret, personlig risk att utsättas för skyddsgrundande behandling. Jane Mark Mario Apolo och Joe Marley Ekeh har således inte gjort sannolikt att deras fruktan att utsättas för flyktinggrundande förföljelse enligt 4 kap. 1 eller sådana repressalier eller, på grund av svåra motsättningar, allvarliga övergrepp, som avses med skyddsbehövande i övrigt i 2 utlänningslagen, är välgrundad. Deras överklagande skall därför avslås i denna del. Synnerligen ömmande omständigheter Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får enligt 5 kap. 6 utlänningslagen tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter att denne bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen skall särskilt hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet beaktas. Mot bakgrund av den landinformation som finns i målet rar det anses utrett att kvinnor har en mycket utsatt situation i Sudan och att respekten för de mänskliga rättigheterna där är låg. Jane Mark Mario Apolo har inte varit i Sudan sedan hon var ett litet barn under mitten av nittiotalet och har därför ingen naturlig förankring till landet. Någon närmare kontakt med de fåtal släktingar som finns kvar i hemlandet synes inte finnas. Därtill kommer att

19 LÄNSRÄTTEN skåne LÄN I DOM Sida 5 UM hon är dessutom ensamstående med ett litet barn, som totts här i Sverige. När det gäller Jane Mark Mario Apolos och sonen Joe Marley Ekehs hälsa framgår av utredningen att Jane Mark Mario Apolo nyligen behandlats mot tuberkulos, en sjukdom som inneburit svåra Iungförändringar, Ä ven barnet har fätt behandling i förebyggande syfte. Därtill kommer att viss anpassning skett till svenska förhållanden genom att Jane Mark Mario Apolo bor med en svensk partner och har fått en roll som ställföreträdande mamma åt dennes barn. Sammantaget bedömer migrationsdomstolen att det, på grund av klagandenas personliga förhållanden jämförda med situationen ihemlandet Sudan, i målet finns sådana synnerligen ömmande omständigheter som utgör grund att bevilja Jane Mark Mario Apolo och Joe Marley Ekeh permanent uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 utlänningslagen. Deras överklagan skall således bifallas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3110) Överklagande senast den 19 september Q\~.UJ~ Madeleine Westberg (skilj aktig) I avgörandet har också deltagit nämndemännen Johansson och Inger Pettersson. Gunnel Brännström. Bengt

20 Asylprövningsenhet Henrik Friberg 2 i Malmö ~ lp ~ Migrati onsverket Beslut Beteckning /6 Mark Mario Apolo Jane.Sebastian Bergman.Götgatan Vinslöv Ärende om uppehånstiustånd m.m Sökande Mark Mario Apolo, Jane, född , beteckning , Marley Ekeh, Joe, född , beteckning , båda medborgare i Sudan Adress: c/o Sebastian Bergman, Götgatan 14,28832 Offentligt biträde/ombud: Christina Daveus, Box Kristianstad Vinslöv Beslut Migrationsverket beslutar att - avslå ansökningarna om uppehålls- och arbetstillstånd - avslå ansökningarna om flyktingförklaring och resedokument _utvisa de sökande, med stöd av 8 kap. 7 utlänningslagen (2005:716) _ utvisningarna ska verkställas genom att de sökande reser till Sudan, om de inte visar att något annat land kan ta emot dem. Överklagande Information om hur du kan överklaga hittar du på beslutets sista sida. MIgratIonsverket AsyIpröVningsenhet 2 I Malmö Besöksadress Östra FarmvägE;ln.5 Postadress Box 3147 SE Malmö Telefon Telefax E-post Hemsida Organlsatlonsnr Dokumentid:

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-07-02 UM 1315-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Avdelning 5 Malmö Renée Andersén Sida l (6) KLAGANDE Abshir Abdi Osman, 840101 Ombud och offentligt biträde: jur.kand.

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Rättsligt ställningstagande

Rättsligt ställningstagande Bfd22 080929 1 (21) Rättslig styrning 2014-10-01 RCI 15/2014 Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av barns ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 och 12 kap. 18 första stycket

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder Ds 2011:14 Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder en kartläggning av tillämpningen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM 15972-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Sara Zewdie Haile, 19820126 Ombud: Advokat Lars Gagner Advokatfirman

Läs mer

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8405-10 1 KLAGANDE Nimo Adan Elmi, 830228 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Barbro Sjöqvist Box 4179 102 64 Stockholm MOTPART Migrationsverket

Läs mer

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka LANSRATTENI nom Malnr STOCKHOLMS LAN 2009-09-30 UM 6973-09 Migrationsdomstolen Medde1ad i Enhet 30 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Rabio Omar Geedi, 911005 c/o Khadia Habe Rinkebyvagen 79, Lgh 103 16374

Läs mer

1. INLEDNING 1 2. FRUIMPORT VAD ÄR DET?... 2

1. INLEDNING 1 2. FRUIMPORT VAD ÄR DET?... 2 Innehåll 1. INLEDNING 1 2. FRUIMPORT VAD ÄR DET?... 2 3. LAGAR OCH REGELVERK I TEORI OCH PRAKTIK.. 4 Migrationsverket och migrationsdomstolarna.. 5 Utlänningslagen... 5 Uppehållstillstånd på grund av anknytning..

Läs mer

DOM 2011-04-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-04-08 Meddelad i Stockholm DOM 2011-04-08 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 20622-10 Enhet 21 1 KLAGANDE Anwar Mohammad Sheikh Hossain, 750913-8892 Trondheimsgatan 7, 6 tr 164 32 Kista Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Simon

Läs mer

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm LANSRATTEN I DOM Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sidal(11) KLAGANDE Ulugbek Abduvosievitj Nazirov, 730610 clo Aden Abdi Gardebyplan 6, 1 tr

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Barns egna asylskäl. Karin Juhlén

Barns egna asylskäl. Karin Juhlén Barns egna asylskäl Karin Juhlén Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där alla barns rättigheter

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

Stockholm 7 november 2013

Stockholm 7 november 2013 Familjeåterförening en (o)möjlighet? Nulägesrapport 2013 Rapporten har tagits fram i samverkan mellan Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Rädda Barnen, Sociala Missionen och Svenska Röda Korset.

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

BARNETS BÄSTA OCH SYNNERLIGEN ÖMMANDE OMSTÄNDIGHETER Hur samspelar dessa två lagrum i UtlL?

BARNETS BÄSTA OCH SYNNERLIGEN ÖMMANDE OMSTÄNDIGHETER Hur samspelar dessa två lagrum i UtlL? C- uppsats rättsvetenskap Örebro Universitet vt.12 Handledare: Amie Dahlqvist Författare: Sara Ferdinandsson Mobil: 0703535201 Mail: Saragirlpowerathotmail.com BARNETS BÄSTA OCH SYNNERLIGEN ÖMMANDE OMSTÄNDIGHETER

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:217

Regeringens proposition 2013/14:217 Regeringens proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Prop. 2013/14:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern 1 Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt, Svenska Röda Korset Rebecca Stern, Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter

Läs mer

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU5 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen beslutar om ändringar i nuvarande utlänningslag.

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Vägen till familjeåterförening

Vägen till familjeåterförening Vägen till familjeåterförening Nulägesrapport från arbetet med att återförena splittrade flyktingfamiljer. Ett varmt tack till alla som bidragit till genomförande av rapporten: Arbetsgruppen; Lena Rösell

Läs mer

Nytt system gamla brister?

Nytt system gamla brister? Nytt system gamla brister? Barns egna asylskäl efter ett år med den nya instans- och processordningen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN (Only available in Swedish, 2006-11-15) Rubrik: Utlänningslag (2005:716) Utfärdad: 2005-09-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:946 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner

Läs mer