GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN"

Transkript

1 GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1

2 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen och dess invånare. Staffanstorps kommun kommunicerar med omvärlden på många olika sätt och den grafiska profilen är viktig för den samlade bilden av kommunen och för att mottagarna enkelt ska förstå när kommunen är avsändare. Trots många olika verksamheter är vi en kommun, vilket all vår kommunikation också ska visa grafiskt. De kommunala bolagen har en egen grafisk profil. De bolag som arbetar under egen logotyp och egen profil ansvarar för dess framtagande och utveckling. BILDEN AV STAFFANSTORP Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att invånarna i Staffanstorps kommun får en tydligare, starkare och trovärdigare bild av vår verksamhet. För att Staffanstorp ska få den utveckling vi vill är det viktigt att bilden blir tydlig och det bygger på tre begrepp: Identitet är det Staffanstorps kommun är. Profil är de delar av Staffanstorps kommun som vi vill lyfta fram. Framtoning är hur invånare, besökare och näringsliv uppfattar Staffanstorps kommun. Inte hur vi faktiskt är eller vill vara. Det är bilden av Staffanstorps kommun som gör Staffanstorpsborna stolta över sin kommun. Det är den som gör det intressant för företag att göra investeringar i Staffanstorp. UNDERLÄTTAR ARBETET Minst lika viktigt är att den grafiska profilen ska underlätta arbetet för alla som producerar informationsmaterial av olika slag. Innehållet ska vid varje givet tillfälle anpassas efter budskap och målgrupp, men med en bra gemensam grund behöver inte var och en börja om från början utan kan använda sig av det system som finns. I vårt grafiska profilprogram finns fem delar, alla lika viktiga för ett tydligt och hållbart resultat: logotyp, färg, grafiska element, bilder och typografi. Tänk på! En grafisk manual är ett levande material som ständigt är aktuellt och svarar mot omgivningens behov. Därför uppdateras och revideras profilen löpande av kommunikationsansvarig. Vi lägger ut den senaste versionen på vårt intranät, så det är viktigt du tar del av denna innan du producerar ditt material. 2

3 INNEHÅLL IDENTITET OCH FRAMTIDSBILDER 4 LOGOTYP 5 Logotypens användning 5 Logotypens utförande 6 Alternativa utföranden 6 Frizon 7 Placering och storlek 8 Särprofilering 9 Samprofilering 10 DET GRAFISKA ELEMENTET 11 Anpassningar av det grafiska elementet 11 Varianter av det grafiska elementet 12 SYMBOLER 13 PROFILFÄRGER 14 Basfärger 14 Komplementfärger 15 Färger för digital media 15 Färgpaletten 16 Rubrikfärg 16 TYPOGRAFI 17 Teckensnitt för webben 18 Typsnitt för PowerPoint 18 Om typsnitt saknas 18 Typografiska råd 19 SPRÅK OCH TONALITET 20 Skrivregler 20 Klarspråk 20 Tonalitet att hitta rätt ton 21 Bildrättigheter 22 Copyright upphovsrätt 22 Creative Commons 22 PUL, Personuppgiftslaget 23 KONTORSPRODUKTER 24 Brevpapper 24 Kuvert 24 Fax 24 Blanketter 24 Visitkort 25 Korrespondenskort 25 E-post 26 PRESENTATIONER 27 TRYCKT MATERIAL 28 ANNONSER 30 VEPOR OCH ROLL UPS 31 SKYLTAR 32 ARBETSKLÄDER 33 FORDON 34 GÅVOR OCH PROFILER 34 RÅD OCH STÖD 35 BILDER OCH BILDSPRÅK 22 Bildkvalitet 22 3

4 IDENTITET OCH FRAMTIDSBILDER Vi använder oss av fem identitetsbärare som tillsammans bygger vår identitet: hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspiration. Identitetsbärarna grundar sig på förhållanden som kommunen består av och som vi är kända för. Staffanstorps kommuns vision springer ur våra identitetsbärare och kärnvärden. Våra kärnvärden kan, beroende på media och mottagare, formuleras: som en mening: Trygghet, engagemang och mod. Ett exempel på användningsområde är i trycksaker där antalet ord inte är lika kritiskt. som slagord: Trygghet Engagemang Mod. Ett exempel på användningsområde är skyltar och anslag av olika slag, där varje bokstav räknas. Våra tre kärnvärden används som riktlinjer när du kommunicerar. Läs mer på sidan 21. från trädgårdsmöbler till I nspiration trygghet engagemang mod tillväxt från landsbygd till från småstad tills tadsliv från nära till T idskvalitet från boende till L ivsoas H embygd trygghet engagemang mod 4

5 LOGOTYP 1966 ansökte kommunen om och erhöll ett kommunalt vapen; ett lejon i rött med huvudet skiljt från bålen och med tunga, tänder och klor i blå färg på ett guldfält. Av detta vapen samt avsändaren Staffanstorps kommun består vår logotyp moderniserades kommunvapnet i samband med att en ny grafisk profil togs fram togs en logotyp för digital media fram i samband med uppdateringen av webbplatsen för framtidens kommun har ytterligare steg tagits för att utveckla vår logotyp, genom att göra den mjukare och tillgängligare. Nu följer även vår logotyp våra övriga grafiska riktlinjer. Logotypen för Staffanstorps kommun har på många sätt blivit en igenkännbar symbol för den verksamhet som bedrivs inom organisationen och ska därför alltid användas för allt som produceras inom kommunen. LOGOTYPENS ANVÄNDNING Profileringen av Staffanstorps kommun är överordnad, det innebär att logotypen alltid ska lyftas fram. För att göra det tydligt och lyfta fram Staffanstorps kommun är det viktigt att vara konsekvent. Därför ska vapenskölden tillsammans med texten Staffanstorps kommun användas i första hand. Logotyperna ska placeras klart åtskilda från varandra, så långt isär som möjligt. Logotypen bör användas på vit eller ljus bakgrund. Logotypen och entreprenörer Entreprenörer som utför uppdrag åt kommunen kan få använda kommunens logotyp med texten i samarbete med. Logotypen och sponsorer Om sponsorarrangemanget är positivt för Staffanstorps kommuns varumärke kan vi medge att logotypen används. Ta kontakt med kommunikationsmedarbetare. Inga egna symboler eller interna lösningar får användas eftersom dessa motverkar profileringsarbetet såvida inte tillstånd givits av kommunikationsmedarbetare. Riktlinjer Det väsentliga med användning av logotypen är att Staffanstorps kommun är tydlig avsändare. Staffanstorps kommuns logotype ska alltid finnas med. Även då det finns flera huvudmän. Se exempel för placering på sidan 10. 5

6 LOGOTYPENS UTFÖRANDEN Grundlogotypen finns i tre utföranden. För tryck finns en variant i fyrfärg samt två enfärgade varianter: en svart och en negativ, för tryck mot ljus respektive mörk bakgrund. När respektive logotyp ska användas beskrivs i högerspalten. Den negativa (vita) logotypen får enbart tryckas på mörk bakgrund, kontakta kommunikationsmedarbetare för vägledning. ALTERNATIVA UTFÖRANDEN Vissa verksamheter har behov av att stärka sin egen verksamhet och kan då få en anpassad logotyp framtagen för just detta syfte. Då kan vapenskölden tillsammans med texten Staffanstorps kommun och verksamhetens namn användas. I första hand gäller dock alltid att kommunens logotyp används. För avsteg från denna princip, kontakta kommunikationsmedarbetare, som undersöker möjligheten för en verksamhetsanpassad logotyp. Fyrfärg Logotypen ska så ofta det är möjligt användas i fyrärg. Exakta färgangivelser finns på sidan 14. Svart Är det inte möjligt att använda logotypen i fyrfärg ska den svarta varianten användas. I enfärgstryck får ingen annan färg förekomma. Negativ (vit) Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund ska den negativa (vita) logotypen användas. Exempel på en verksamhetsanpassad logotyp. 6

7 FRIZON Frizonen är viktig för att logotypen ska vara tydlig. Frizonen är det minsta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik. Däremot går det att lägga logotypen på en bakgrundsfärg eller i en bild. Tänk på att bakgrunden inte får vara alltför plottrig. Vår logotyp ska alltid ha mycket luft omkring sig. För att det inte ska bli för trångt runt den, finns en definierad minsta yta runt omkring logotypen, vilken inte får överträdas. Denna yta frizonen är definierad som 1/4 av vapnets höjd. 1/4 1/4 1/4 1/4 Innanför frizonen får inga grafiska element placeras, eftersom logotypen ska lyftas fram och vi vill ha luftiga medieprodukter. Frizon 7

8 PLACERING OCH STORLEK Den enkla regeln är att logotypen placeras i nedre högra hörnet. Detta gäller alla ensidiga trycksaker annonser, informationsblad och affischer med mera. Minsta storlek för logotypen Utseende Minsta storlek Logotyp med text under 15 mm bred När det gäller trycksaker som har både fram- och baksida kan logotypen med fördel placeras på baksidan. Den ska då alltid placeras i nederkant. Logotyp med text vid sidan 60 mm Det är viktigt logotypens storlek blir rätt, eftersom proportionerna är av vikt för ett enhetligt intryck men också för tydlighets skull. Det finns ingen motsvarande enkel regel för hur stor logotypen ska vara. Logotypens grundform får inte vara mindre än 15 mm bred för att färgsepareringen ska kunna genomföras på ett bra sätt. Enda undantaget från minsta storlek är när vapenskölden används som så kallad favicon på våra webbplatser. En favicon är en ikon som representerar en webbsida och den visas oftast till vänster i adressfältet. 8

9 SÄRPROFILERING Ett fåtal av kommunens verksamheter är sådana att de kan komma i fråga för särprofilering. Vissa verksamheter har behov av att stärka ett projekt eller liknande. Ett sätt att göra detta kan vara att ta fram en speciell symbol, som till exempel Konsthallen har gjort. Det är viktigt att symboler ryms inom den grafiska profilen vad gäller typsnitt, färger, bildspråk med mera. Kommunikationsmedarbetare ska alltid vara delaktiga i denna process. Läs mer på sidan 13. En av vinsterna med en gemensam profil för Staffanstorps kommun är att på ett handfast sätt visa Staffanstorpsborna vad de får för sina skattepengar. Därför är profileringen av Staffanstorps kommun överordnad. STAFFANSTORPS KONSTHALL 19 MAJ - 23 JUNI 2013 Blekingevägen 1 Staffanstorp Konsthallens symbol är ett exempel på godkänd särprofilering. 9

10 SAMPROFILERING När vi samverkar med externa parter styr samverkansförhållandet hur Staffanstorps kommuns logotyp ska förhålla sig till de andra parternas logotyper. Storleken på logotyperna ska tydligt spegla samverkansförhållandet. I dessa fall kan det vara lämpligt att placera logotyper i nederkant. Om sponsorer och andra partners spelar en mindre viktig roll, kan deras logotyper med fördel placeras på en eventuell baksida. Samverksansprojekt med flera jämbördiga avsändare kan inte ha någon av deltagarnas grafiska profil, utan har oftast en egen. Här kan det vara lämpligt att använda vår logotyp i fyrfärg med text nederst, då den syns tydligast tillsammans med andra logotyper. Är den externa parten den mest dominerande i samverkansprojektet följer vi den externa partens grafiska profil. Exempel på detta är samarbetet med Region Skåne kring Familjecentralen Paletten. Familjecentralen Paletten är ett exempel på hur den dominerande partens här Region Skånes grafiska profil följs. Om det av utrymmesskäl inte går att få plats med de samverkande parternas logotyper används rena textavsändare. Detta kan bli tydligare om många parter är inblandade. Kontakta alltid kommunikationsmedarbetare för råd och stöd. 10

11 DET GRAFISKA ELEMENTET 2010 fick vi vårt grafiska element. Det är framtaget för att andas Framtidens kommun. Syftet med detta grafiska element är att fånga betraktarens uppmärksamhet och illustrera de värden vi vill att Staffanstorp ska associeras med, som till exempel trygghet, engagemang och mod. Som huvudregel placeras det grafiska elementet längst ner på sidan, men kan även användas som avgränsare mitt på en sida. Elementet kan även placeras över ett helt uppslag. För att få använda illustrationen måste mål och syfte förklaras och tillstånd ges av kommunikationsmedarbetare. ANVÄNDNING AV DET GRAFISKA ELEMENTET Kommunens grafiska element får inte användas tillsammans med logotyper eller symboler från andra kommuner, företag eller liknande. MINISAR Minisar är delar av det grafiska elementet. Fler kan i särskilda fall tas fram till verksamheterna av kommunikationsmedarbetare. Exempel på så kallade minisar. 11

12 VARIANTER AV DET GRAFISKA ELEMENTET Till en del större projekt har vi tagit fram varianter av det grafiska elementet samma uttryck på illustrationerna används då, men färgerna har varierat. Exempel på detta är grafiken för Sockerbruksparken, Sockerstan och Hembygdsprojektet. Nya varianter av det grafiska elementet tas fram tillsammans med kommunikationsmedarbetare. Ibland kan det vara motiverat med avvikelser från den grafiska profilen, till exempel att man använder färgerna från varianten av det grafiska elementet vid rubriksättning. Använd mörka färger, så att vi når god läsbarhet. Kontakta kommunikationsmedarbetare för vägledning. 12

13 SYMBOLER En symbolbild ska symbolisera en verksamhet. Den ska vara enkel och grafisk tydlig, såväl i liten som i stor storlek och vara användbar i alla sammanhang tillsammans med kommunens logotyp. I en del fall kan en symbol som ska användas i ett projekt tas fram. Den ska då kunna fungera med kommunens grafiska profil. Särskilda riktlinjer för placering av symbolen skapas i varje specifikt fall. Symbol för Staffanstorps konsthall. För att främja och skydda vårt varumärke råder restriktivitet när det gäller att ta fram nya symboler för våra verksamheter. Frångås denna huvudprincip ska det tydligt motiveras utifrån verksamhetens målsättning och strategi. Verksamhetens/projektets symbol får aldrig användas ensam, utan alltid i kombination med kommunens logotyp. Symbol med verksamhetsnamn får inte förekomma. Däremot kan symbol för projekt innehålla projektets namn. Symbol för Staffanstorps Musikskola. Kommunikationsmedarbetare ska alltid vara delaktiga i framtagandet av verksamhetsoch projektsymboler. Läs mer på sidan 9 under rubriken särprofilering. Symbolen som togs fram vid 60-årsjubileet. 13

14 PROFILFÄRGER Våra profilfärger består av basfärger och komplementfärger. Basfärgerna ingår i Staffanstorps kommuns logotyp och bidrar till vapnets goda igenkänningsvärde. Det finns fyra komplementfärger som med fördel kan användas tillsammans. Basfärgerna signalerar organisation medan komplementfärgerna gör en mer kreativ utformning möjlig. BASFÄRGER Staffanstorps kommuns logotyp har tre basfärger. Vårt grafiska element har fyra färger, vilka utgör våra komplementfärger. Att använda rätt nyans av färgerna i logotypen är lika viktigt som att logotypen används på rätt sätt och att typsnitten alltid är detsamma. Beroende på vilket medium du ska använda så definieras färgerna på olika sätt: CMYK (cyan, magenta, gult, svart) är det vanligaste sättet på vilket man definierar färger för trycksaksproduktioner. RGB (rött, grönt, blått) är skalan som används vid digitala produktioner, som till exempel PowerPoint-presentationer. Logotypens färger Staffanstorps kommuns logotyp har tre färger. Det är viktigt att det exempelvis inte är vilken röd färg som helst som används, utan den som är angiven här på sidan. Att hålla färgerna är lika viktigt som att logotypen används på rätt sätt och att typsnittet alltid är detsamma. Basfärgerna kan användas i vissa fall, vid jul kan man använda den röda färg som ingår i vårt kommunvapen, till färgplattor (bakgrunder) och liknande. Tänk på att inte använda röd och gul färg till text, den blir svårläst. Dessa basfärger får inte användas tillsammans med det grafiska elementet. CMYK: 0, 10, 100, 0 RGB: 248, 220, 6 CMYK: 0, 91, 76, 0 RGB: 198, 51, 57 CMYK: 100, 50, 0, 0 RGB: 18, 104,

15 KOMPLEMENTFÄRGER För att lätta upp intrycket och ge valmöjligheter finns det komplementfärger. Dessa ska användas för tonplattor, bakgrunder och grafiska element. Det finns fyra stycken. Elementets färger Staffanstorps kommuns grafiska element har fyra färger. Det är viktigt att det inte är vilken blå färg som helst som används, utan den som är angiven här bredvid. Att hålla färgerna är lika viktigt som att det grafiska elementet används på rätt sätt och att typsnittet alltid är detsamma. Kommunikationsmedarbetare kan plocka fram ytterligare färger vid behov. Eftersom en grafisk manual är ett levande material uppdateras och revideras den löpande. Ta därför alltid del av den grafiska profilen på staffanstorp.se eller intranätet, där vi lägger in uppdateringar, innan du producerar ditt material. FÄRGER FÖR DIGITAL MEDIA Att använda färger på webben ställer särskilda krav. Ljusa färger kan till exempel upplevas som grälla mot den upplysta skärmen. Webbens användning av färgscheman hanteras av kommunikationsmedarbetare. CMYK: 92, 60, 33, 30 RGB: 22, 74, 105 CMYK: 16, 50, 0, 51 RGB: 130, 93, 118 CMYK: 75, 0, 8, 5 RGB: 0, 74, 202 CMYK: 17, 0, 79, 30 RGB: 174, 174, 61 CMYK: 7, 3, 6, 0 RGB: 240, 242, 240 CMYK: 15, 3, 16, 0 RGB: 227, 234, 221 CMYK: 4, 4, 6, 0 RGB: 247, 245,

16 FÄRGPALETTEN För att förstärka Staffanstorps kommuns grafiska profil finns en föreslagen färgpalett med kompletterande färger. Det är dock inget krav att dessa färger ska användas utöver komplementfärgerna i det grafiska elementet. I all mediaproduktion ska ljushet och luftighet eftersträvas. Därför ska vi helst använda vita eller ljusa bakgrunder, rikligt med marginaler och ljusa färgtoner. RUBRIKFÄRG Vid rubriker kan man med fördel använda sig av 80 procent svart, som ger ett mjukare intryck än vanlig svart. 80% svart 100% svart 100% 50% CMYK: 46, 30, 17, 15 RGB: 139, 148, 169 CMYK: 8, 25, 0, 25 RGB: 182, 166, 184 CMYK: 38, 0, 4, 2 RGB: 180, 214, 236 CMYK: 8, 0, 39, 15 RGB: 213, 212, % CMYK: 37, 24, 13, 12 RGB: 160, 167, 184 CMYK: 6, 20, 0, 20 RGB: 196, 183, 198 CMYK: 30, 0, 3, 2 RGB: 196, 223, 240 CMYK: 7, 0, 32, 12 RGB: 221, 221, % CMYK: 28, 18, 10, 9 RGB: 183, 187, 201 CMYK: 5, 15, 0, 15 RGB: 210, 200, 212 CMYK: 23, 0, 2, 1 RGB: 211, 231, 244 CMYK: 5, 0, 24, 9 RGB: 229, 229, % CMYK: 18, 12, 7, 6 RGB: 205, 208, 218 CMYK: 3, 10, 0, 10 RGB: 224, 217, 226 CMYK: 15, 0, 2, 1 RGB: 226, 239, 248 CMYK: 3, 0, 16, 6 RGB: 238, 238, % CMYK: 9, 6, 3, 3 RGB: 229, 231, 237 CMYK: 2, 5, 0, 5 RGB: 239, 236, 240 CMYK: 7, 0, 1, 0 RGB: 240, 247, 251 CMYK: 2, 0, 8, 3 RGB: 246, 246,

17 TYPOGRAFI Staffanstorps kommun använder ett antal utvalda typsnitt, i särskilda utföranden och med särskilda storlekar. Typsnitten är en viktig del av vår grafiska profil och våra huvudtypsnitt är valda för sina estetiska och kommunikativa kvaliteter. Vad gäller typsnitten för Staffanstorps kommun finns det tre typsnitt som används till allt från rubriker till bildtexter i tryckt material: Sabon fungerar bäst i löpande text och är lättläst. Frutiger ett bra rubriktypsnitt och är lättläst även i liten stil. Monoline Script är ett kursivt tilläggs - typsnitt som används sparsamt. För material som broschyrer, foldrar, annonser etc som ska tryckas eller publiceras i tidningar används Frutiger, Sabon Roman och Monoline Kursiva. Dessa typsnitt är tydliga och fungerar bra ihop med logotypen och övriga grafiska profilen. Som typsnitt till brev och liknande som skrivs i Word finns inte kompletta typsnitt för Frutiger. I rubriker ska Frutiger Roman användas och göras fetstilat. Sabon finns att använda till brödtext. SABON Sabon Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Sabon Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Sabon Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö FRUTIGER Frutiger Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Frutiger Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Frutiger Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Frutiger Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Frutiger Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö MONOLINE SCRIPT Monoline Script ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

18 TYPSNITT FÖR WEBBEN Det finns teckensnitt speciellt formgivna för att visas klart och tydligt på skärmar, även i mindre storlekar. Ett sådant är Georgia som används på Staffanstorps kommuns webbplats. För webbplatserna har vi tre typsnitt som lämpar sig för läsning på skärm, som alla är förkodade med tillgänglighetsaspekterna i åtanke: Georgia används som brödtext och rubriker med mera i inlägg och sidtext. FF Meta Serif används som sidanamn i strukturen. FF Meta Sans används som sidnamn i ingångsknapparna GEORGIA Georgia Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Georgia Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Georgia Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö TYPSNITT FÖR POWERPOINT I Powerpoint-presentationer bör hänsyn tas till att texten ska läsas på skärm och därför finns följande typsnitt i våra mallar: Frutiger Roman (kan även göras fetstilad) ska användas i rubriker. Georgia ska användas till brödtext. OM TYPSNITT SAKNAS Kontakta kommunikationsmedarbetare för vägledning. 18

19 TYPOGRAFISKA RÅD Med en bra typografi fungerar layouten för så många som möjligt och texten blir tillgänglig. Här följer några råd: Brödtext Minsta teckenstorlek för brödtext i Sabon är 10 punkter. Ett radavstånd på två punkter över teckenstorleken är att rekommendera vid brödtext. Vid en teckenstorlek på 12 punkter bör du alltså välja ett radavstånd på minst 14 punkter. Rubriker För rubriker i Frutiger rekommenderas teckenstorlek på minst 11 punkter och uppåt. Ett radavstånd på från två upp till fem punkter över teckenstorleken rekommenderas vid rubriker i Frutiger. Rubriker bör hållas korta. Rubriker på två rader bör ha den längsta raden längst ner. Avstavningar och stora ordmellanrum bör undvikas i en rubrik. Mellanrubriker När det gäller mellanrubriker är det viktigt att de kontrasterar mot brödtexten. Det är också viktigt att avståndet till texten ovanför är större och mindre till texten nedanför det är ju texten under som hör ihop med rubriken. Mellanrubrikerna ska ge läsaren information om vad texten handlar om och fungerar samtidigt som vilopauser i läsningen. Allmänna tips och råd Undvik versaler samt kursiv och understruken text. Gör inte raderna längre än 13 centimeter. Texten bör vara vänsterjusterad och ha öppen (ojämn) högermarginal. Det ska vara lätt att följa texten. Ge textblocken en tydlig start och ett tydligt slut. Använd mellanrubriker för att dela upp texten. Undvik avstavningar i största möjliga mån. Tänk på hur du avstavar. 19

20 SPRÅK OCH TONALITET Vårt varumärke speglas i vad vi säger och hur vi säger det. Våra kärnvärden trygghet, engagemang och mod sätter tonläget, alltså sättet vi uttrycker oss. Vi vill lära känna Staffanstorpsborna. Låt oss då möta alla på ett trevligt, vardagsnära och personligt sätt. Det är viktigt att vi beskriver saker på samma sätt. Samma medborgare kan få brev från olika avsändare i kommunen. Tänk på att du skriver för mottagaren, börja med det viktigaste först. Det finns sex grundläggande frågor som du kan ställa när du ska skriva en text: Vad? Vem? När? Var? Hur? och Varför? SKRIVREGLER Skriv ut orden istället för att förkorta. Bl.a. = bland annat, t.o.m. = till och med. Nämnder, enheter och avdelningar skrivs med liten bokstav och i bestämd form. Egennamn skrivs med stor bokstav. I löpande text skrivs tal upp till tolv med bokstäver och från och med 13 används siffror (använd siffror om både och finns i samma mening). Procent skrivs ut i löpande text. Procenttecken (%) används endast tillsammans med siffror. Använd aldrig apostrof vid genitiv (Sofias inte Sofia s). Citattecken används endast runt direkta citat eller repliker. Kolon kan föregå upprepningar, exemplifieringar och förklaringar. Punkt vid klockslag Ta bort 0:or i klockslag: kl Var observant så att det inte blir ofrivillig särskrivning. (Punkt efter hel mening inom parantes.) Ytterligare tips om skrivregler och språk finns på svenskaspraket.nu och sprakradet.nu samt boken Svenska skrivregler utgiven av Svenska Språkrådet. KLARSPRÅK Inom kommunen har vi kommit överens om att vi ska skriva i klarspråk för tillgänglighetens skull, som bonus får vi ökad demokrati och effektiv administration eftersom mottagarna förstår vad vi vill förmedla. Fundera igenom vad du vill förmedla och till vem. Fråga dig: är detta nödvändigt eller överflödigt? Skala bort allt oväsentligt eftersom mindre är mer. Förenkla och förtydliga det komplexa. Det är svårare att skriva kort och koncist än långt och invecklat, så lägg gärna ner lite extra tid så att mottagaren förstår innehållet. Skriv av dig först. Stryk sedan alla onödiga ord (oftast adjektiv). Skriv korta meningar, max 20 ord. Använd lix.se så ser du direkt hur lätt det är att förstå din text. Brev ska helst ligga på under 40 i lixvärde. Använd flera mellanrubriker om du behöver skriva längre. Lättläst kan inte vem som helst skriva, utan denna tjänt köps in. Vill du veta mer om detta kontakta kommunens kommunikationsmedarbetare. TONALITET ATT HITTA RÄTT TON När vi kommunicerar påverkas medborgarnas uppfattning om kommunen av hur du skriver vilka ord du väljer och hur du formulerar dig. Det du skriver är kommunens röst, vilken har en ton som medborgarna uppfattar. Den ton som används är lika viktig som utseendet båda är delar av vårt varumärke. 20

21 Kommunikation handlar lika mycket om vad vi säger som hur vi säger det: med vilket språk, vilken ton, vilka bilder, vilken grafisk form. Tre ord styr kommunikationen Våra tre kränvärden ska användas som riktlinjer när du ska kommunicera: Engagemang Vi visar empati och förståelse för målgruppen som känslomässiga individer. Kommunikationen aktiverar känslor. Vi är äkta och trovärdiga. Mod Vi är nytänkande och försöker se på saker med nya ögon. Vi vågar vara annorlunda och optimistiska. Vi är framtidsoridenterande med starkt självförtroende. Trygghet Vi arbetar för ett tryggt samhälle och vi ska kommunicera på ett förtroendeingivande sätt. Man ska kunna lita på oss. Tips för att se om texten är bra Läs texten högt. Är den skriven till någon? Är språket rakt och meningarna lagom korta/ långa? Hjälper texten läsaren att läsa? Visar texten vart läsaren ska ta vägen sedan? Fackspråk ska inte användas i kontakt med våra medborgare. Tänk på: Vem som är mottagare. Att skriva kort och med enkelt och anpassat språkinnehållet. Att ställa upp texten så att den blir lättöverskådlig. Skriv ut orden istället för att förkorta. Att kontrollera stavning och syftning. 21

22 BILDER OCH BILDSPRÅK En bild säger mer än tusen ord. Bilder är en viktig del i Staffanstorps kommuns kommunikation och ska väljas med omsorg. Rätt bild stärker vårt budskap och kan skapa nyfikenhet och engagemang. Fel bild kan bli en innehållslös dekor och i värsta fall förvilla snarare än bidra. Staffanstorps kommuns bildspråk ska andas värme, trygghet, närhet och öppenhet. Bilderna ska ha fokus på att visa vad verksamheterna gör. Bilderna ska skapa tydlighet och harmoni, de får inte vara kalla och avståndstagande. Bilderna ska ha ett direkt tilltal och handla om mottagaren snarare än avsändaren. Staffanstorps kommuns visuella profil (beskriven ovan) är framtagen för att användas tillsammans med fotografiska bilder. Illustrationer får användas om dessa är utformade av en professionell illustratör (givetvis måste tillstånd finnas) eller kommunikationsmedarbetare. Det är inte tillåtet att använda så kallade Clip art-bilder. BILDKVALITET Bildkvalitet handlar egentligen om hur du fotograferar, vad du fotograferar och vad du ska använda bilden till. Här beskrivs endast hur stora bilder du ska använda och när. Bilder som ska användas i trycksaksproduktion bör hålla minst 300 dpi. Bilder som infogas i bildspel ska vara i 72 dpi. BILDRÄTTIGHETER Kontrollera alltid att du har bildrättigheter till de bilder du ska använda. Du måste ha rätt att använda bilderna för det avsedda användningsområdet. Om du tagit egna bilder som du vill använda, där människor medverkar, ska du ha tillstånd av de berörda. Du måste alltid ha skriftligt tillstånd av vårdnadshavare om barnen är under 15 år. Blankett för detta finns att hämta på intranätet. Kontakta gärna kommunikationsmedarbetare vid val av bilder och för rådgivning inför fotografering. COPYRIGHT UPPHOVSRÄTT Huvudregeln är att upphovsmannens namn alltid ska anges i anslutning till bilden. Det upphovsrättsliga skyddet omfattar även bilder på Internet och samma regler gäller som om bilden ursprungligen fanns i en bok. Ibland anges att bilden är fri från copyright vilket inte alltid är korrekt. Om man inte har tillstånd kan man göra sig skyldig till ett upphovsrättsligt intrång, vilket kan medföra böter. Har du bilder tagna av en fotograf som har copyright på sina bilder skriver du: Foto och licens: Fotografens Namn. CREATIVE COMMONS Creative Commons är ett icke-vinstdrivande licenssystem främst för internet, som vi använder till staffanstorp.se. Vill du använda en bild med Creative Commons-licens behöver man inte ta kontakt med upphovsmannen eftersom licensen tydligt anger vilka rättigheter och begränsningar som gäller för att enkelt kunna sprida det vidare med hjälp av digitala medier. Ett bra ställe att leta efter Creative Commons-licenserade bilder är till exempel Flickr. 22

23 PUL, PERSONUPPGIFTSLAGEN Så kallad harmlös information får publiceras utan samtycke. Vad som räknas som harmlöst bedöms från fall till fall, men utgångspunkten bör vara att det publicerade inte kan uppfattas som kränkande för den enskilde. Om personuppgifter publiceras i en löpande text på Internet, till exempel i en blogg, är publiceringen i princip tillåten så länge man inte kränker den som personuppgifterna handlar om. Tänk på! Finns det ingen passande bild som förstärker texten, ska bild inte användas. Text och bild ska komplettera varandra då skapas förståelse för innehåll och budskap. 23

24 KONTORSPRODUKTER Våra kontorsprodukter består i första hand av brevpapper, visitkort, kuvert, försättsblad till fax samt e-post. Dessa är dagliga bärare av vår identitet. Därför är det extra viktigt att vi följer anvisningarna så att Staffanstorps kommun uppträder på samma sätt, oavsett var i organisationen till exempel ett visitkort hör hemma. BREVPAPPER Brevpapper är bärare av ett officiellt dokument och på förtryckta brevpapper används logotypen alltid i fyrfärg. I datormallar är logotypen svart, detta eftersom det inte går att få en korrekt färgåtergivelse om logotypen i fyrfärg används. Dessutom skiljer sig färgåtergivelsen avsevärt mellan olika skrivare. Brevfoten ska innehålla alla uppgifter som identifierar avsändaren juridiskt, och inte minst servicemässigt. Kontaktuppgifter Personliga uppgifter såsom vilken verksamhet du tillhör, telefon och e-postadress anges i brevet, gärna i anslutning till namnunderskriften. Jobbar du i en verksamhet som har telefontider är det viktigt att ange detta. KUVERT Många gånger är det kuvertet som ger mottagaren ett första intryck av Staffanstorps kommun. Vi vill göra ett positivt och trevligt intryck och vi använder logotypen i fyrfärg på vita kuvert. FAX På försättsblad till fax är logotypen svart men i övrigt utgår fax från samma layout som brevpappret, det vill säga motsvarande storlek och placering av logotypen. Inga andra grafiska element i form av figurer eller liknande ska förekomma. BLANKETTER De flesta blanketter är juridiskt bindande handlingar och tydlig uppgift om avsändaren är viktigt. Logotypen placeras i första hand i övre vänstra hörnet. Tänk på! Brevmallar (med flera) finns i Word på din dator. Har din verksamhet telefontider är det viktigt att ange dessa. Säg vad brevet handlar om i rubriken. 24

25 VISITKORT Ett visitkort är personligt, då det innehåller personliga uppgifter. Visitkortets syfte är i första hand att presentera en persons arbetsuppgift hos sin arbetsgivare. Staffanstorps kommun har många anställda och när vi alla uppträder enhetligt kommer detta att märkas. Vår profil blir tydligare. Vi ska göra ett enhetligt intryck även om vi har olika yrkesroller eftersom vi alla arbetar inom Staffanstorps kommun. Det betyder att alla visitkort ska utgå från vår gemensamma layout. KORRESPONDENSKORT Verksamhetsgemensamma korrespondeskort kan tas fram av kommunikationsmedarbetare om ett stort behov finns. Titel och verksamhet Vi arbetar alla i Staffanstorps kommun, på våra visitkort har vi ingen rad för verksamhetsnamnet. Arbetar du till exempel som handläggare kan du om du vill, skriva i titelraden Handläggare, Barn och utbildning, Leg. sjukgymnast, Rehab, Verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten. På visitkortet finns det inte plats för många titlar, rådgör med din chef om du är osäker på din titel. Det samma bör göras om du ska har engelska visitkort. Beställning av visitkort Det finns beställningsformulär på intranätet. 25

26 E-POST Håll texten kort när du mejlar. Krävs ett längre svar? Skriv ett brev eller ring. Var lyhörd. Anpassa ditt svar så att medborgaren känner sig personligt behandlad. Går mejlen fram och tillbaka flera gånger kan du bli personligare. Avsluta till exempel med Trevlig kväll! När ett e-postmeddelande skickas ska en signatur användas. Signaturen i typsnittet Calibri läggs in i Outlock. Vad den ska innehålla visas i högerspalten. Grafiska riktlinjer När vi skriver e-postmeddelanden använder vi standardinställningarna i Outlook. Det innebär att vi använder typsnittet Calibri och storleken 11 punkter. Karin Svensson Utredare Barn och utbildning Staffanstorps kommun Staffanstorp SMS: Sven Oskarsson Miljöinspektör Stadsbyggnadskontoret Staffanstorps kommun Staffanstorp SMS: Eva Andersson Handläggare Arbetsmarknadsenheten Staffanstorps kommun Staffanstorp SMS: Olle Bengtsson Lärare Baldersskolan Staffanstorps kommun Staffanstorp SMS: Exempel på signaturer i e-post med typsnitt Calibri, teckenstorlek

27 PRESENTATIONER För presentationer gäller samma riktlinjer avseende på färger, logotyp, bild, grafiska element och typsnitt, som för övrig kommunikation. Det finns mallar för PowerPoint, vilka innehåller rätt typsnitt (Frutiger för rubriker och Georgia för brödtext). Den grafiska identitetens principer gäller också för PowerPointpresentationen. Presentationsmallen med det grafiska elementet får inte får användas i presentationer tillsammans med andra logotyper än Staffanstorps kommuns. Råd och stöd Det är ämnet och ditt framförande som ska vara spännande, inte PowerPoint-presentationen. PowerPointmall med det skärmanpassade grafiska elementet får inte användas med andra logotyper eller symboler än Staffanstorps kommuns vapen. Presentationen är ett komplemet till ditt anförande, ett stöd till åhörarna och inte till dig som talar. Utforma den därför efter ditt anförande, inte tvärtom. PowerPoint-presentationen ska vara enkel, funktionell och utan onödiga element och bilder. Den ska innehålla mindre information än det du säger. Tänk på att hålla texterna korta och storleken på texten stor. Glöm inte läsbarhetsprincipen, det vill säga att textstorleken ska vara så pass stor att den är lätt att läsa från håll. Bilder som infogas i bildspel ska vara i 72 dpi. Enkel, ren PowerPointmall som får användas med eventuella symboler samt andra logotyper än Staffanstorps kommuns. Kontrollera att: bilderna är i 72 dpi. den grafiska profilen stämmer för din presentation. det grafiska elementet inte används tillsammans med andra logotyper/symboler än Staffanstorps kommuns logotyp. 27

28 TRYCKT MATERIAL Trycksaker spelar en viktig roll i Staffanstorps kommuns marknadsföring. Utseendet är av stor vikt för en sammanhållen ton i det material som vi kommunicerar och det ska vara tydligt redan på trycksakens framsida att Staffanstorps kommun är avsändare. Trycksaker kan variera i form efter innehållets karaktär, syfte och målgrupp. Produkter som hör tillsamma serie bör ha ett enhetligt utseende. De standardformat som bör användas i Staffanstorps kommun är stående A4, liggande A4 och stående A5. Det av såväl ekonomiska och praktiska som enhetliga skäl. Vid användandet av reklambyrå, ska korrektur gå till kommunikationsmedarbetare för godkännande innan tryck. Tänk på att anpassa texten i trycksaken, så att trycksaken får så lång livslängd som möjligt. Ett exempel på detta är att vid produktion av en karta bör man inte skriva ut årtal då är kartan endast aktuell för det året. 105 mm 210 mm 420 mm A6 210 mm A5 148 mm 148 mm 420 mm A3 A4 297 mm 297 mm A0 A1 A2 594 mm 594 mm Följande ska anges på trycksaker: namnet på den enhet som tagit fram tryck saken samt produktionsår och månad. Detta ska placeras på sista sidan i max 8 punkters storlek längs med trycksakens rygg. Se exempel på nästa sida. namn på den/de som tagit foton, ritat kartor/illustrationer, skrivit text och gjort layout. 840 mm Grundformatet i den så kallade A-serien är A0 (1 m²). Man får de övriga formaten genom att successivt halvera måtten ner till A7. Kontrollera att: regler för frizon, placering och storlek följs. regler för färg, teckensnitt och form följs. innehållet stärker varumärket. bilderna är av tryckkvalitet. 28

29 Exempel på omslag. Exempel på informationsblad. 29

30 ANNONSER Annonserna ska hållas kortfattade, det ökar chansen för att annonsen ska bli läst. Vid rubriker i Frutiger Bold rekommenderas teckenstorlek på minst 10 punkter och uppåt. Rubriken ska vara kort och lockande och sammanfatta annonsens innehåll. Bilder i annonser är ett sätt att fånga uppmärksamhet, även om det innebär att textutrymmet minskar. Större annonser ska alltid kompletteras av bilder för att öka läsbarheten. Använd alltid klarspråk och målgruppsanpassa texten om det är möjligt. Tänk på! Samtliga typer av annonser från Staffanstorps kommun ska innehålla vår logotyp. Platsannonser ska dessutom alltid innehålla det grafiska elementet. Dessutom ska: regler för frizon följas. regler för färg, teckensnitt och form följas. innehållet stärka varumärket. 30

31 VEPOR, ROLL UPS, FLAGGOR Vanliga kommunflaggor består endast av gripen i logotypen. Framtidens kommun Kontakta en kommunikationsmedarbetare för råd och stöd om din verksamhet ska ta fram en vepa, roll up eller beachflagga. Utställningar kräver ett lite annat anslag än andra former av kommunikation. Logotyp, färger, grafiska element, bilder och typografi ska vara samma som vid övrig kommunikation, men generellt sett är ytorna betydligt större och ska hållas luftiga. Tänk på att de stora ytorna ska skapa känslor istället för att förmedla stora mängder fakta. Staffanstorp Precis som för trycksaker är det svårt att ge rekommendationer för hur vepor, roll ups och beachflaggor ska utformas. Enkla regler är emellertid att: logotypen alltid ska finnas i nederkanten. hålla texter korta och i en tillräckligt hög storleksgrad. kommunens typsnitt ska användas. en bild kan med fördel användas för att dra uppmärksamhet till vepan/roll upen. 31

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r

manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r grafisk manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r JUNI 2014 Inledning precis som i den grafiska profilen innehåller vår grafiska manual delar i fallande rangordning. I detta dokument

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

in l e d inledning ning

in l e d inledning ning inledning inledning Grafisk manual för Stockholms stad. version 2.0. 2009 Den grafiska manualen ska bidra till att arbetet med kommunikation kring stadens verksamheter ska bli enklare. inledning Vår grafiska

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Kommunikationshandbok

Kommunikationshandbok Linköpings kyrkliga samfällighet Kommunikationshandbok strategi manualer mallar Innehåll 1 Begreppsförklaringar. Telefonnummer mm Strategidokument 2 Vision och kärnvärden. Övergripande kommunikationsmål

Läs mer

Webbredaktörens ABC. Av Fredrik Wackå www.wpr.se

Webbredaktörens ABC. Av Fredrik Wackå www.wpr.se Webbredaktörens ABC Av Fredrik Wackå www.wpr.se 2 Bra innehåll ger bra RESULTAT Det du skriver avgör hur väl er webbplats eller ert intranät lyckas. Enstaka ordval kan innebära att informationen når fram.

Läs mer

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET 1 LOGOTYP 2 Innehåll Vi är Kommunal 5 Logotyp 6 Typsnitt 8 Färger 10 Bilder 12 Layouter 14 Mönster 16 Skyltar 18 Flaggor 20 Papper

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer