GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN"

Transkript

1 GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1

2 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen och dess invånare. Staffanstorps kommun kommunicerar med omvärlden på många olika sätt och den grafiska profilen är viktig för den samlade bilden av kommunen och för att mottagarna enkelt ska förstå när kommunen är avsändare. Trots många olika verksamheter är vi en kommun, vilket all vår kommunikation också ska visa grafiskt. De kommunala bolagen har en egen grafisk profil. De bolag som arbetar under egen logotyp och egen profil ansvarar för dess framtagande och utveckling. BILDEN AV STAFFANSTORP Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att invånarna i Staffanstorps kommun får en tydligare, starkare och trovärdigare bild av vår verksamhet. För att Staffanstorp ska få den utveckling vi vill är det viktigt att bilden blir tydlig och det bygger på tre begrepp: Identitet är det Staffanstorps kommun är. Profil är de delar av Staffanstorps kommun som vi vill lyfta fram. Framtoning är hur invånare, besökare och näringsliv uppfattar Staffanstorps kommun. Inte hur vi faktiskt är eller vill vara. Det är bilden av Staffanstorps kommun som gör Staffanstorpsborna stolta över sin kommun. Det är den som gör det intressant för företag att göra investeringar i Staffanstorp. UNDERLÄTTAR ARBETET Minst lika viktigt är att den grafiska profilen ska underlätta arbetet för alla som producerar informationsmaterial av olika slag. Innehållet ska vid varje givet tillfälle anpassas efter budskap och målgrupp, men med en bra gemensam grund behöver inte var och en börja om från början utan kan använda sig av det system som finns. I vårt grafiska profilprogram finns fem delar, alla lika viktiga för ett tydligt och hållbart resultat: logotyp, färg, grafiska element, bilder och typografi. Tänk på! En grafisk manual är ett levande material som ständigt är aktuellt och svarar mot omgivningens behov. Därför uppdateras och revideras profilen löpande av kommunikationsansvarig. Vi lägger ut den senaste versionen på vårt intranät, så det är viktigt du tar del av denna innan du producerar ditt material. 2

3 INNEHÅLL IDENTITET OCH FRAMTIDSBILDER 4 LOGOTYP 5 Logotypens användning 5 Logotypens utförande 6 Alternativa utföranden 6 Frizon 7 Placering och storlek 8 Särprofilering 9 Samprofilering 10 DET GRAFISKA ELEMENTET 11 Anpassningar av det grafiska elementet 11 Varianter av det grafiska elementet 12 SYMBOLER 13 PROFILFÄRGER 14 Basfärger 14 Komplementfärger 15 Färger för digital media 15 Färgpaletten 16 Rubrikfärg 16 TYPOGRAFI 17 Teckensnitt för webben 18 Typsnitt för PowerPoint 18 Om typsnitt saknas 18 Typografiska råd 19 SPRÅK OCH TONALITET 20 Skrivregler 20 Klarspråk 20 Tonalitet att hitta rätt ton 21 Bildrättigheter 22 Copyright upphovsrätt 22 Creative Commons 22 PUL, Personuppgiftslaget 23 KONTORSPRODUKTER 24 Brevpapper 24 Kuvert 24 Fax 24 Blanketter 24 Visitkort 25 Korrespondenskort 25 E-post 26 PRESENTATIONER 27 TRYCKT MATERIAL 28 ANNONSER 30 VEPOR OCH ROLL UPS 31 SKYLTAR 32 ARBETSKLÄDER 33 FORDON 34 GÅVOR OCH PROFILER 34 RÅD OCH STÖD 35 BILDER OCH BILDSPRÅK 22 Bildkvalitet 22 3

4 IDENTITET OCH FRAMTIDSBILDER Vi använder oss av fem identitetsbärare som tillsammans bygger vår identitet: hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspiration. Identitetsbärarna grundar sig på förhållanden som kommunen består av och som vi är kända för. Staffanstorps kommuns vision springer ur våra identitetsbärare och kärnvärden. Våra kärnvärden kan, beroende på media och mottagare, formuleras: som en mening: Trygghet, engagemang och mod. Ett exempel på användningsområde är i trycksaker där antalet ord inte är lika kritiskt. som slagord: Trygghet Engagemang Mod. Ett exempel på användningsområde är skyltar och anslag av olika slag, där varje bokstav räknas. Våra tre kärnvärden används som riktlinjer när du kommunicerar. Läs mer på sidan 21. från trädgårdsmöbler till I nspiration trygghet engagemang mod tillväxt från landsbygd till från småstad tills tadsliv från nära till T idskvalitet från boende till L ivsoas H embygd trygghet engagemang mod 4

5 LOGOTYP 1966 ansökte kommunen om och erhöll ett kommunalt vapen; ett lejon i rött med huvudet skiljt från bålen och med tunga, tänder och klor i blå färg på ett guldfält. Av detta vapen samt avsändaren Staffanstorps kommun består vår logotyp moderniserades kommunvapnet i samband med att en ny grafisk profil togs fram togs en logotyp för digital media fram i samband med uppdateringen av webbplatsen för framtidens kommun har ytterligare steg tagits för att utveckla vår logotyp, genom att göra den mjukare och tillgängligare. Nu följer även vår logotyp våra övriga grafiska riktlinjer. Logotypen för Staffanstorps kommun har på många sätt blivit en igenkännbar symbol för den verksamhet som bedrivs inom organisationen och ska därför alltid användas för allt som produceras inom kommunen. LOGOTYPENS ANVÄNDNING Profileringen av Staffanstorps kommun är överordnad, det innebär att logotypen alltid ska lyftas fram. För att göra det tydligt och lyfta fram Staffanstorps kommun är det viktigt att vara konsekvent. Därför ska vapenskölden tillsammans med texten Staffanstorps kommun användas i första hand. Logotyperna ska placeras klart åtskilda från varandra, så långt isär som möjligt. Logotypen bör användas på vit eller ljus bakgrund. Logotypen och entreprenörer Entreprenörer som utför uppdrag åt kommunen kan få använda kommunens logotyp med texten i samarbete med. Logotypen och sponsorer Om sponsorarrangemanget är positivt för Staffanstorps kommuns varumärke kan vi medge att logotypen används. Ta kontakt med kommunikationsmedarbetare. Inga egna symboler eller interna lösningar får användas eftersom dessa motverkar profileringsarbetet såvida inte tillstånd givits av kommunikationsmedarbetare. Riktlinjer Det väsentliga med användning av logotypen är att Staffanstorps kommun är tydlig avsändare. Staffanstorps kommuns logotype ska alltid finnas med. Även då det finns flera huvudmän. Se exempel för placering på sidan 10. 5

6 LOGOTYPENS UTFÖRANDEN Grundlogotypen finns i tre utföranden. För tryck finns en variant i fyrfärg samt två enfärgade varianter: en svart och en negativ, för tryck mot ljus respektive mörk bakgrund. När respektive logotyp ska användas beskrivs i högerspalten. Den negativa (vita) logotypen får enbart tryckas på mörk bakgrund, kontakta kommunikationsmedarbetare för vägledning. ALTERNATIVA UTFÖRANDEN Vissa verksamheter har behov av att stärka sin egen verksamhet och kan då få en anpassad logotyp framtagen för just detta syfte. Då kan vapenskölden tillsammans med texten Staffanstorps kommun och verksamhetens namn användas. I första hand gäller dock alltid att kommunens logotyp används. För avsteg från denna princip, kontakta kommunikationsmedarbetare, som undersöker möjligheten för en verksamhetsanpassad logotyp. Fyrfärg Logotypen ska så ofta det är möjligt användas i fyrärg. Exakta färgangivelser finns på sidan 14. Svart Är det inte möjligt att använda logotypen i fyrfärg ska den svarta varianten användas. I enfärgstryck får ingen annan färg förekomma. Negativ (vit) Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund ska den negativa (vita) logotypen användas. Exempel på en verksamhetsanpassad logotyp. 6

7 FRIZON Frizonen är viktig för att logotypen ska vara tydlig. Frizonen är det minsta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik. Däremot går det att lägga logotypen på en bakgrundsfärg eller i en bild. Tänk på att bakgrunden inte får vara alltför plottrig. Vår logotyp ska alltid ha mycket luft omkring sig. För att det inte ska bli för trångt runt den, finns en definierad minsta yta runt omkring logotypen, vilken inte får överträdas. Denna yta frizonen är definierad som 1/4 av vapnets höjd. 1/4 1/4 1/4 1/4 Innanför frizonen får inga grafiska element placeras, eftersom logotypen ska lyftas fram och vi vill ha luftiga medieprodukter. Frizon 7

8 PLACERING OCH STORLEK Den enkla regeln är att logotypen placeras i nedre högra hörnet. Detta gäller alla ensidiga trycksaker annonser, informationsblad och affischer med mera. Minsta storlek för logotypen Utseende Minsta storlek Logotyp med text under 15 mm bred När det gäller trycksaker som har både fram- och baksida kan logotypen med fördel placeras på baksidan. Den ska då alltid placeras i nederkant. Logotyp med text vid sidan 60 mm Det är viktigt logotypens storlek blir rätt, eftersom proportionerna är av vikt för ett enhetligt intryck men också för tydlighets skull. Det finns ingen motsvarande enkel regel för hur stor logotypen ska vara. Logotypens grundform får inte vara mindre än 15 mm bred för att färgsepareringen ska kunna genomföras på ett bra sätt. Enda undantaget från minsta storlek är när vapenskölden används som så kallad favicon på våra webbplatser. En favicon är en ikon som representerar en webbsida och den visas oftast till vänster i adressfältet. 8

9 SÄRPROFILERING Ett fåtal av kommunens verksamheter är sådana att de kan komma i fråga för särprofilering. Vissa verksamheter har behov av att stärka ett projekt eller liknande. Ett sätt att göra detta kan vara att ta fram en speciell symbol, som till exempel Konsthallen har gjort. Det är viktigt att symboler ryms inom den grafiska profilen vad gäller typsnitt, färger, bildspråk med mera. Kommunikationsmedarbetare ska alltid vara delaktiga i denna process. Läs mer på sidan 13. En av vinsterna med en gemensam profil för Staffanstorps kommun är att på ett handfast sätt visa Staffanstorpsborna vad de får för sina skattepengar. Därför är profileringen av Staffanstorps kommun överordnad. STAFFANSTORPS KONSTHALL 19 MAJ - 23 JUNI 2013 Blekingevägen 1 Staffanstorp Konsthallens symbol är ett exempel på godkänd särprofilering. 9

10 SAMPROFILERING När vi samverkar med externa parter styr samverkansförhållandet hur Staffanstorps kommuns logotyp ska förhålla sig till de andra parternas logotyper. Storleken på logotyperna ska tydligt spegla samverkansförhållandet. I dessa fall kan det vara lämpligt att placera logotyper i nederkant. Om sponsorer och andra partners spelar en mindre viktig roll, kan deras logotyper med fördel placeras på en eventuell baksida. Samverksansprojekt med flera jämbördiga avsändare kan inte ha någon av deltagarnas grafiska profil, utan har oftast en egen. Här kan det vara lämpligt att använda vår logotyp i fyrfärg med text nederst, då den syns tydligast tillsammans med andra logotyper. Är den externa parten den mest dominerande i samverkansprojektet följer vi den externa partens grafiska profil. Exempel på detta är samarbetet med Region Skåne kring Familjecentralen Paletten. Familjecentralen Paletten är ett exempel på hur den dominerande partens här Region Skånes grafiska profil följs. Om det av utrymmesskäl inte går att få plats med de samverkande parternas logotyper används rena textavsändare. Detta kan bli tydligare om många parter är inblandade. Kontakta alltid kommunikationsmedarbetare för råd och stöd. 10

11 DET GRAFISKA ELEMENTET 2010 fick vi vårt grafiska element. Det är framtaget för att andas Framtidens kommun. Syftet med detta grafiska element är att fånga betraktarens uppmärksamhet och illustrera de värden vi vill att Staffanstorp ska associeras med, som till exempel trygghet, engagemang och mod. Som huvudregel placeras det grafiska elementet längst ner på sidan, men kan även användas som avgränsare mitt på en sida. Elementet kan även placeras över ett helt uppslag. För att få använda illustrationen måste mål och syfte förklaras och tillstånd ges av kommunikationsmedarbetare. ANVÄNDNING AV DET GRAFISKA ELEMENTET Kommunens grafiska element får inte användas tillsammans med logotyper eller symboler från andra kommuner, företag eller liknande. MINISAR Minisar är delar av det grafiska elementet. Fler kan i särskilda fall tas fram till verksamheterna av kommunikationsmedarbetare. Exempel på så kallade minisar. 11

12 VARIANTER AV DET GRAFISKA ELEMENTET Till en del större projekt har vi tagit fram varianter av det grafiska elementet samma uttryck på illustrationerna används då, men färgerna har varierat. Exempel på detta är grafiken för Sockerbruksparken, Sockerstan och Hembygdsprojektet. Nya varianter av det grafiska elementet tas fram tillsammans med kommunikationsmedarbetare. Ibland kan det vara motiverat med avvikelser från den grafiska profilen, till exempel att man använder färgerna från varianten av det grafiska elementet vid rubriksättning. Använd mörka färger, så att vi når god läsbarhet. Kontakta kommunikationsmedarbetare för vägledning. 12

13 SYMBOLER En symbolbild ska symbolisera en verksamhet. Den ska vara enkel och grafisk tydlig, såväl i liten som i stor storlek och vara användbar i alla sammanhang tillsammans med kommunens logotyp. I en del fall kan en symbol som ska användas i ett projekt tas fram. Den ska då kunna fungera med kommunens grafiska profil. Särskilda riktlinjer för placering av symbolen skapas i varje specifikt fall. Symbol för Staffanstorps konsthall. För att främja och skydda vårt varumärke råder restriktivitet när det gäller att ta fram nya symboler för våra verksamheter. Frångås denna huvudprincip ska det tydligt motiveras utifrån verksamhetens målsättning och strategi. Verksamhetens/projektets symbol får aldrig användas ensam, utan alltid i kombination med kommunens logotyp. Symbol med verksamhetsnamn får inte förekomma. Däremot kan symbol för projekt innehålla projektets namn. Symbol för Staffanstorps Musikskola. Kommunikationsmedarbetare ska alltid vara delaktiga i framtagandet av verksamhetsoch projektsymboler. Läs mer på sidan 9 under rubriken särprofilering. Symbolen som togs fram vid 60-årsjubileet. 13

14 PROFILFÄRGER Våra profilfärger består av basfärger och komplementfärger. Basfärgerna ingår i Staffanstorps kommuns logotyp och bidrar till vapnets goda igenkänningsvärde. Det finns fyra komplementfärger som med fördel kan användas tillsammans. Basfärgerna signalerar organisation medan komplementfärgerna gör en mer kreativ utformning möjlig. BASFÄRGER Staffanstorps kommuns logotyp har tre basfärger. Vårt grafiska element har fyra färger, vilka utgör våra komplementfärger. Att använda rätt nyans av färgerna i logotypen är lika viktigt som att logotypen används på rätt sätt och att typsnitten alltid är detsamma. Beroende på vilket medium du ska använda så definieras färgerna på olika sätt: CMYK (cyan, magenta, gult, svart) är det vanligaste sättet på vilket man definierar färger för trycksaksproduktioner. RGB (rött, grönt, blått) är skalan som används vid digitala produktioner, som till exempel PowerPoint-presentationer. Logotypens färger Staffanstorps kommuns logotyp har tre färger. Det är viktigt att det exempelvis inte är vilken röd färg som helst som används, utan den som är angiven här på sidan. Att hålla färgerna är lika viktigt som att logotypen används på rätt sätt och att typsnittet alltid är detsamma. Basfärgerna kan användas i vissa fall, vid jul kan man använda den röda färg som ingår i vårt kommunvapen, till färgplattor (bakgrunder) och liknande. Tänk på att inte använda röd och gul färg till text, den blir svårläst. Dessa basfärger får inte användas tillsammans med det grafiska elementet. CMYK: 0, 10, 100, 0 RGB: 248, 220, 6 CMYK: 0, 91, 76, 0 RGB: 198, 51, 57 CMYK: 100, 50, 0, 0 RGB: 18, 104,

15 KOMPLEMENTFÄRGER För att lätta upp intrycket och ge valmöjligheter finns det komplementfärger. Dessa ska användas för tonplattor, bakgrunder och grafiska element. Det finns fyra stycken. Elementets färger Staffanstorps kommuns grafiska element har fyra färger. Det är viktigt att det inte är vilken blå färg som helst som används, utan den som är angiven här bredvid. Att hålla färgerna är lika viktigt som att det grafiska elementet används på rätt sätt och att typsnittet alltid är detsamma. Kommunikationsmedarbetare kan plocka fram ytterligare färger vid behov. Eftersom en grafisk manual är ett levande material uppdateras och revideras den löpande. Ta därför alltid del av den grafiska profilen på staffanstorp.se eller intranätet, där vi lägger in uppdateringar, innan du producerar ditt material. FÄRGER FÖR DIGITAL MEDIA Att använda färger på webben ställer särskilda krav. Ljusa färger kan till exempel upplevas som grälla mot den upplysta skärmen. Webbens användning av färgscheman hanteras av kommunikationsmedarbetare. CMYK: 92, 60, 33, 30 RGB: 22, 74, 105 CMYK: 16, 50, 0, 51 RGB: 130, 93, 118 CMYK: 75, 0, 8, 5 RGB: 0, 74, 202 CMYK: 17, 0, 79, 30 RGB: 174, 174, 61 CMYK: 7, 3, 6, 0 RGB: 240, 242, 240 CMYK: 15, 3, 16, 0 RGB: 227, 234, 221 CMYK: 4, 4, 6, 0 RGB: 247, 245,

16 FÄRGPALETTEN För att förstärka Staffanstorps kommuns grafiska profil finns en föreslagen färgpalett med kompletterande färger. Det är dock inget krav att dessa färger ska användas utöver komplementfärgerna i det grafiska elementet. I all mediaproduktion ska ljushet och luftighet eftersträvas. Därför ska vi helst använda vita eller ljusa bakgrunder, rikligt med marginaler och ljusa färgtoner. RUBRIKFÄRG Vid rubriker kan man med fördel använda sig av 80 procent svart, som ger ett mjukare intryck än vanlig svart. 80% svart 100% svart 100% 50% CMYK: 46, 30, 17, 15 RGB: 139, 148, 169 CMYK: 8, 25, 0, 25 RGB: 182, 166, 184 CMYK: 38, 0, 4, 2 RGB: 180, 214, 236 CMYK: 8, 0, 39, 15 RGB: 213, 212, % CMYK: 37, 24, 13, 12 RGB: 160, 167, 184 CMYK: 6, 20, 0, 20 RGB: 196, 183, 198 CMYK: 30, 0, 3, 2 RGB: 196, 223, 240 CMYK: 7, 0, 32, 12 RGB: 221, 221, % CMYK: 28, 18, 10, 9 RGB: 183, 187, 201 CMYK: 5, 15, 0, 15 RGB: 210, 200, 212 CMYK: 23, 0, 2, 1 RGB: 211, 231, 244 CMYK: 5, 0, 24, 9 RGB: 229, 229, % CMYK: 18, 12, 7, 6 RGB: 205, 208, 218 CMYK: 3, 10, 0, 10 RGB: 224, 217, 226 CMYK: 15, 0, 2, 1 RGB: 226, 239, 248 CMYK: 3, 0, 16, 6 RGB: 238, 238, % CMYK: 9, 6, 3, 3 RGB: 229, 231, 237 CMYK: 2, 5, 0, 5 RGB: 239, 236, 240 CMYK: 7, 0, 1, 0 RGB: 240, 247, 251 CMYK: 2, 0, 8, 3 RGB: 246, 246,

17 TYPOGRAFI Staffanstorps kommun använder ett antal utvalda typsnitt, i särskilda utföranden och med särskilda storlekar. Typsnitten är en viktig del av vår grafiska profil och våra huvudtypsnitt är valda för sina estetiska och kommunikativa kvaliteter. Vad gäller typsnitten för Staffanstorps kommun finns det tre typsnitt som används till allt från rubriker till bildtexter i tryckt material: Sabon fungerar bäst i löpande text och är lättläst. Frutiger ett bra rubriktypsnitt och är lättläst även i liten stil. Monoline Script är ett kursivt tilläggs - typsnitt som används sparsamt. För material som broschyrer, foldrar, annonser etc som ska tryckas eller publiceras i tidningar används Frutiger, Sabon Roman och Monoline Kursiva. Dessa typsnitt är tydliga och fungerar bra ihop med logotypen och övriga grafiska profilen. Som typsnitt till brev och liknande som skrivs i Word finns inte kompletta typsnitt för Frutiger. I rubriker ska Frutiger Roman användas och göras fetstilat. Sabon finns att använda till brödtext. SABON Sabon Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Sabon Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Sabon Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö FRUTIGER Frutiger Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Frutiger Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Frutiger Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Frutiger Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Frutiger Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö MONOLINE SCRIPT Monoline Script ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

18 TYPSNITT FÖR WEBBEN Det finns teckensnitt speciellt formgivna för att visas klart och tydligt på skärmar, även i mindre storlekar. Ett sådant är Georgia som används på Staffanstorps kommuns webbplats. För webbplatserna har vi tre typsnitt som lämpar sig för läsning på skärm, som alla är förkodade med tillgänglighetsaspekterna i åtanke: Georgia används som brödtext och rubriker med mera i inlägg och sidtext. FF Meta Serif används som sidanamn i strukturen. FF Meta Sans används som sidnamn i ingångsknapparna GEORGIA Georgia Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Georgia Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Georgia Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö TYPSNITT FÖR POWERPOINT I Powerpoint-presentationer bör hänsyn tas till att texten ska läsas på skärm och därför finns följande typsnitt i våra mallar: Frutiger Roman (kan även göras fetstilad) ska användas i rubriker. Georgia ska användas till brödtext. OM TYPSNITT SAKNAS Kontakta kommunikationsmedarbetare för vägledning. 18

19 TYPOGRAFISKA RÅD Med en bra typografi fungerar layouten för så många som möjligt och texten blir tillgänglig. Här följer några råd: Brödtext Minsta teckenstorlek för brödtext i Sabon är 10 punkter. Ett radavstånd på två punkter över teckenstorleken är att rekommendera vid brödtext. Vid en teckenstorlek på 12 punkter bör du alltså välja ett radavstånd på minst 14 punkter. Rubriker För rubriker i Frutiger rekommenderas teckenstorlek på minst 11 punkter och uppåt. Ett radavstånd på från två upp till fem punkter över teckenstorleken rekommenderas vid rubriker i Frutiger. Rubriker bör hållas korta. Rubriker på två rader bör ha den längsta raden längst ner. Avstavningar och stora ordmellanrum bör undvikas i en rubrik. Mellanrubriker När det gäller mellanrubriker är det viktigt att de kontrasterar mot brödtexten. Det är också viktigt att avståndet till texten ovanför är större och mindre till texten nedanför det är ju texten under som hör ihop med rubriken. Mellanrubrikerna ska ge läsaren information om vad texten handlar om och fungerar samtidigt som vilopauser i läsningen. Allmänna tips och råd Undvik versaler samt kursiv och understruken text. Gör inte raderna längre än 13 centimeter. Texten bör vara vänsterjusterad och ha öppen (ojämn) högermarginal. Det ska vara lätt att följa texten. Ge textblocken en tydlig start och ett tydligt slut. Använd mellanrubriker för att dela upp texten. Undvik avstavningar i största möjliga mån. Tänk på hur du avstavar. 19

20 SPRÅK OCH TONALITET Vårt varumärke speglas i vad vi säger och hur vi säger det. Våra kärnvärden trygghet, engagemang och mod sätter tonläget, alltså sättet vi uttrycker oss. Vi vill lära känna Staffanstorpsborna. Låt oss då möta alla på ett trevligt, vardagsnära och personligt sätt. Det är viktigt att vi beskriver saker på samma sätt. Samma medborgare kan få brev från olika avsändare i kommunen. Tänk på att du skriver för mottagaren, börja med det viktigaste först. Det finns sex grundläggande frågor som du kan ställa när du ska skriva en text: Vad? Vem? När? Var? Hur? och Varför? SKRIVREGLER Skriv ut orden istället för att förkorta. Bl.a. = bland annat, t.o.m. = till och med. Nämnder, enheter och avdelningar skrivs med liten bokstav och i bestämd form. Egennamn skrivs med stor bokstav. I löpande text skrivs tal upp till tolv med bokstäver och från och med 13 används siffror (använd siffror om både och finns i samma mening). Procent skrivs ut i löpande text. Procenttecken (%) används endast tillsammans med siffror. Använd aldrig apostrof vid genitiv (Sofias inte Sofia s). Citattecken används endast runt direkta citat eller repliker. Kolon kan föregå upprepningar, exemplifieringar och förklaringar. Punkt vid klockslag Ta bort 0:or i klockslag: kl Var observant så att det inte blir ofrivillig särskrivning. (Punkt efter hel mening inom parantes.) Ytterligare tips om skrivregler och språk finns på svenskaspraket.nu och sprakradet.nu samt boken Svenska skrivregler utgiven av Svenska Språkrådet. KLARSPRÅK Inom kommunen har vi kommit överens om att vi ska skriva i klarspråk för tillgänglighetens skull, som bonus får vi ökad demokrati och effektiv administration eftersom mottagarna förstår vad vi vill förmedla. Fundera igenom vad du vill förmedla och till vem. Fråga dig: är detta nödvändigt eller överflödigt? Skala bort allt oväsentligt eftersom mindre är mer. Förenkla och förtydliga det komplexa. Det är svårare att skriva kort och koncist än långt och invecklat, så lägg gärna ner lite extra tid så att mottagaren förstår innehållet. Skriv av dig först. Stryk sedan alla onödiga ord (oftast adjektiv). Skriv korta meningar, max 20 ord. Använd lix.se så ser du direkt hur lätt det är att förstå din text. Brev ska helst ligga på under 40 i lixvärde. Använd flera mellanrubriker om du behöver skriva längre. Lättläst kan inte vem som helst skriva, utan denna tjänt köps in. Vill du veta mer om detta kontakta kommunens kommunikationsmedarbetare. TONALITET ATT HITTA RÄTT TON När vi kommunicerar påverkas medborgarnas uppfattning om kommunen av hur du skriver vilka ord du väljer och hur du formulerar dig. Det du skriver är kommunens röst, vilken har en ton som medborgarna uppfattar. Den ton som används är lika viktig som utseendet båda är delar av vårt varumärke. 20

21 Kommunikation handlar lika mycket om vad vi säger som hur vi säger det: med vilket språk, vilken ton, vilka bilder, vilken grafisk form. Tre ord styr kommunikationen Våra tre kränvärden ska användas som riktlinjer när du ska kommunicera: Engagemang Vi visar empati och förståelse för målgruppen som känslomässiga individer. Kommunikationen aktiverar känslor. Vi är äkta och trovärdiga. Mod Vi är nytänkande och försöker se på saker med nya ögon. Vi vågar vara annorlunda och optimistiska. Vi är framtidsoridenterande med starkt självförtroende. Trygghet Vi arbetar för ett tryggt samhälle och vi ska kommunicera på ett förtroendeingivande sätt. Man ska kunna lita på oss. Tips för att se om texten är bra Läs texten högt. Är den skriven till någon? Är språket rakt och meningarna lagom korta/ långa? Hjälper texten läsaren att läsa? Visar texten vart läsaren ska ta vägen sedan? Fackspråk ska inte användas i kontakt med våra medborgare. Tänk på: Vem som är mottagare. Att skriva kort och med enkelt och anpassat språkinnehållet. Att ställa upp texten så att den blir lättöverskådlig. Skriv ut orden istället för att förkorta. Att kontrollera stavning och syftning. 21

22 BILDER OCH BILDSPRÅK En bild säger mer än tusen ord. Bilder är en viktig del i Staffanstorps kommuns kommunikation och ska väljas med omsorg. Rätt bild stärker vårt budskap och kan skapa nyfikenhet och engagemang. Fel bild kan bli en innehållslös dekor och i värsta fall förvilla snarare än bidra. Staffanstorps kommuns bildspråk ska andas värme, trygghet, närhet och öppenhet. Bilderna ska ha fokus på att visa vad verksamheterna gör. Bilderna ska skapa tydlighet och harmoni, de får inte vara kalla och avståndstagande. Bilderna ska ha ett direkt tilltal och handla om mottagaren snarare än avsändaren. Staffanstorps kommuns visuella profil (beskriven ovan) är framtagen för att användas tillsammans med fotografiska bilder. Illustrationer får användas om dessa är utformade av en professionell illustratör (givetvis måste tillstånd finnas) eller kommunikationsmedarbetare. Det är inte tillåtet att använda så kallade Clip art-bilder. BILDKVALITET Bildkvalitet handlar egentligen om hur du fotograferar, vad du fotograferar och vad du ska använda bilden till. Här beskrivs endast hur stora bilder du ska använda och när. Bilder som ska användas i trycksaksproduktion bör hålla minst 300 dpi. Bilder som infogas i bildspel ska vara i 72 dpi. BILDRÄTTIGHETER Kontrollera alltid att du har bildrättigheter till de bilder du ska använda. Du måste ha rätt att använda bilderna för det avsedda användningsområdet. Om du tagit egna bilder som du vill använda, där människor medverkar, ska du ha tillstånd av de berörda. Du måste alltid ha skriftligt tillstånd av vårdnadshavare om barnen är under 15 år. Blankett för detta finns att hämta på intranätet. Kontakta gärna kommunikationsmedarbetare vid val av bilder och för rådgivning inför fotografering. COPYRIGHT UPPHOVSRÄTT Huvudregeln är att upphovsmannens namn alltid ska anges i anslutning till bilden. Det upphovsrättsliga skyddet omfattar även bilder på Internet och samma regler gäller som om bilden ursprungligen fanns i en bok. Ibland anges att bilden är fri från copyright vilket inte alltid är korrekt. Om man inte har tillstånd kan man göra sig skyldig till ett upphovsrättsligt intrång, vilket kan medföra böter. Har du bilder tagna av en fotograf som har copyright på sina bilder skriver du: Foto och licens: Fotografens Namn. CREATIVE COMMONS Creative Commons är ett icke-vinstdrivande licenssystem främst för internet, som vi använder till staffanstorp.se. Vill du använda en bild med Creative Commons-licens behöver man inte ta kontakt med upphovsmannen eftersom licensen tydligt anger vilka rättigheter och begränsningar som gäller för att enkelt kunna sprida det vidare med hjälp av digitala medier. Ett bra ställe att leta efter Creative Commons-licenserade bilder är till exempel Flickr. 22

23 PUL, PERSONUPPGIFTSLAGEN Så kallad harmlös information får publiceras utan samtycke. Vad som räknas som harmlöst bedöms från fall till fall, men utgångspunkten bör vara att det publicerade inte kan uppfattas som kränkande för den enskilde. Om personuppgifter publiceras i en löpande text på Internet, till exempel i en blogg, är publiceringen i princip tillåten så länge man inte kränker den som personuppgifterna handlar om. Tänk på! Finns det ingen passande bild som förstärker texten, ska bild inte användas. Text och bild ska komplettera varandra då skapas förståelse för innehåll och budskap. 23

24 KONTORSPRODUKTER Våra kontorsprodukter består i första hand av brevpapper, visitkort, kuvert, försättsblad till fax samt e-post. Dessa är dagliga bärare av vår identitet. Därför är det extra viktigt att vi följer anvisningarna så att Staffanstorps kommun uppträder på samma sätt, oavsett var i organisationen till exempel ett visitkort hör hemma. BREVPAPPER Brevpapper är bärare av ett officiellt dokument och på förtryckta brevpapper används logotypen alltid i fyrfärg. I datormallar är logotypen svart, detta eftersom det inte går att få en korrekt färgåtergivelse om logotypen i fyrfärg används. Dessutom skiljer sig färgåtergivelsen avsevärt mellan olika skrivare. Brevfoten ska innehålla alla uppgifter som identifierar avsändaren juridiskt, och inte minst servicemässigt. Kontaktuppgifter Personliga uppgifter såsom vilken verksamhet du tillhör, telefon och e-postadress anges i brevet, gärna i anslutning till namnunderskriften. Jobbar du i en verksamhet som har telefontider är det viktigt att ange detta. KUVERT Många gånger är det kuvertet som ger mottagaren ett första intryck av Staffanstorps kommun. Vi vill göra ett positivt och trevligt intryck och vi använder logotypen i fyrfärg på vita kuvert. FAX På försättsblad till fax är logotypen svart men i övrigt utgår fax från samma layout som brevpappret, det vill säga motsvarande storlek och placering av logotypen. Inga andra grafiska element i form av figurer eller liknande ska förekomma. BLANKETTER De flesta blanketter är juridiskt bindande handlingar och tydlig uppgift om avsändaren är viktigt. Logotypen placeras i första hand i övre vänstra hörnet. Tänk på! Brevmallar (med flera) finns i Word på din dator. Har din verksamhet telefontider är det viktigt att ange dessa. Säg vad brevet handlar om i rubriken. 24

25 VISITKORT Ett visitkort är personligt, då det innehåller personliga uppgifter. Visitkortets syfte är i första hand att presentera en persons arbetsuppgift hos sin arbetsgivare. Staffanstorps kommun har många anställda och när vi alla uppträder enhetligt kommer detta att märkas. Vår profil blir tydligare. Vi ska göra ett enhetligt intryck även om vi har olika yrkesroller eftersom vi alla arbetar inom Staffanstorps kommun. Det betyder att alla visitkort ska utgå från vår gemensamma layout. KORRESPONDENSKORT Verksamhetsgemensamma korrespondeskort kan tas fram av kommunikationsmedarbetare om ett stort behov finns. Titel och verksamhet Vi arbetar alla i Staffanstorps kommun, på våra visitkort har vi ingen rad för verksamhetsnamnet. Arbetar du till exempel som handläggare kan du om du vill, skriva i titelraden Handläggare, Barn och utbildning, Leg. sjukgymnast, Rehab, Verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten. På visitkortet finns det inte plats för många titlar, rådgör med din chef om du är osäker på din titel. Det samma bör göras om du ska har engelska visitkort. Beställning av visitkort Det finns beställningsformulär på intranätet. 25

26 E-POST Håll texten kort när du mejlar. Krävs ett längre svar? Skriv ett brev eller ring. Var lyhörd. Anpassa ditt svar så att medborgaren känner sig personligt behandlad. Går mejlen fram och tillbaka flera gånger kan du bli personligare. Avsluta till exempel med Trevlig kväll! När ett e-postmeddelande skickas ska en signatur användas. Signaturen i typsnittet Calibri läggs in i Outlock. Vad den ska innehålla visas i högerspalten. Grafiska riktlinjer När vi skriver e-postmeddelanden använder vi standardinställningarna i Outlook. Det innebär att vi använder typsnittet Calibri och storleken 11 punkter. Karin Svensson Utredare Barn och utbildning Staffanstorps kommun Staffanstorp SMS: Sven Oskarsson Miljöinspektör Stadsbyggnadskontoret Staffanstorps kommun Staffanstorp SMS: Eva Andersson Handläggare Arbetsmarknadsenheten Staffanstorps kommun Staffanstorp SMS: Olle Bengtsson Lärare Baldersskolan Staffanstorps kommun Staffanstorp SMS: Exempel på signaturer i e-post med typsnitt Calibri, teckenstorlek

27 PRESENTATIONER För presentationer gäller samma riktlinjer avseende på färger, logotyp, bild, grafiska element och typsnitt, som för övrig kommunikation. Det finns mallar för PowerPoint, vilka innehåller rätt typsnitt (Frutiger för rubriker och Georgia för brödtext). Den grafiska identitetens principer gäller också för PowerPointpresentationen. Presentationsmallen med det grafiska elementet får inte får användas i presentationer tillsammans med andra logotyper än Staffanstorps kommuns. Råd och stöd Det är ämnet och ditt framförande som ska vara spännande, inte PowerPoint-presentationen. PowerPointmall med det skärmanpassade grafiska elementet får inte användas med andra logotyper eller symboler än Staffanstorps kommuns vapen. Presentationen är ett komplemet till ditt anförande, ett stöd till åhörarna och inte till dig som talar. Utforma den därför efter ditt anförande, inte tvärtom. PowerPoint-presentationen ska vara enkel, funktionell och utan onödiga element och bilder. Den ska innehålla mindre information än det du säger. Tänk på att hålla texterna korta och storleken på texten stor. Glöm inte läsbarhetsprincipen, det vill säga att textstorleken ska vara så pass stor att den är lätt att läsa från håll. Bilder som infogas i bildspel ska vara i 72 dpi. Enkel, ren PowerPointmall som får användas med eventuella symboler samt andra logotyper än Staffanstorps kommuns. Kontrollera att: bilderna är i 72 dpi. den grafiska profilen stämmer för din presentation. det grafiska elementet inte används tillsammans med andra logotyper/symboler än Staffanstorps kommuns logotyp. 27

28 TRYCKT MATERIAL Trycksaker spelar en viktig roll i Staffanstorps kommuns marknadsföring. Utseendet är av stor vikt för en sammanhållen ton i det material som vi kommunicerar och det ska vara tydligt redan på trycksakens framsida att Staffanstorps kommun är avsändare. Trycksaker kan variera i form efter innehållets karaktär, syfte och målgrupp. Produkter som hör tillsamma serie bör ha ett enhetligt utseende. De standardformat som bör användas i Staffanstorps kommun är stående A4, liggande A4 och stående A5. Det av såväl ekonomiska och praktiska som enhetliga skäl. Vid användandet av reklambyrå, ska korrektur gå till kommunikationsmedarbetare för godkännande innan tryck. Tänk på att anpassa texten i trycksaken, så att trycksaken får så lång livslängd som möjligt. Ett exempel på detta är att vid produktion av en karta bör man inte skriva ut årtal då är kartan endast aktuell för det året. 105 mm 210 mm 420 mm A6 210 mm A5 148 mm 148 mm 420 mm A3 A4 297 mm 297 mm A0 A1 A2 594 mm 594 mm Följande ska anges på trycksaker: namnet på den enhet som tagit fram tryck saken samt produktionsår och månad. Detta ska placeras på sista sidan i max 8 punkters storlek längs med trycksakens rygg. Se exempel på nästa sida. namn på den/de som tagit foton, ritat kartor/illustrationer, skrivit text och gjort layout. 840 mm Grundformatet i den så kallade A-serien är A0 (1 m²). Man får de övriga formaten genom att successivt halvera måtten ner till A7. Kontrollera att: regler för frizon, placering och storlek följs. regler för färg, teckensnitt och form följs. innehållet stärker varumärket. bilderna är av tryckkvalitet. 28

29 Exempel på omslag. Exempel på informationsblad. 29

30 ANNONSER Annonserna ska hållas kortfattade, det ökar chansen för att annonsen ska bli läst. Vid rubriker i Frutiger Bold rekommenderas teckenstorlek på minst 10 punkter och uppåt. Rubriken ska vara kort och lockande och sammanfatta annonsens innehåll. Bilder i annonser är ett sätt att fånga uppmärksamhet, även om det innebär att textutrymmet minskar. Större annonser ska alltid kompletteras av bilder för att öka läsbarheten. Använd alltid klarspråk och målgruppsanpassa texten om det är möjligt. Tänk på! Samtliga typer av annonser från Staffanstorps kommun ska innehålla vår logotyp. Platsannonser ska dessutom alltid innehålla det grafiska elementet. Dessutom ska: regler för frizon följas. regler för färg, teckensnitt och form följas. innehållet stärka varumärket. 30

31 VEPOR, ROLL UPS, FLAGGOR Vanliga kommunflaggor består endast av gripen i logotypen. Framtidens kommun Kontakta en kommunikationsmedarbetare för råd och stöd om din verksamhet ska ta fram en vepa, roll up eller beachflagga. Utställningar kräver ett lite annat anslag än andra former av kommunikation. Logotyp, färger, grafiska element, bilder och typografi ska vara samma som vid övrig kommunikation, men generellt sett är ytorna betydligt större och ska hållas luftiga. Tänk på att de stora ytorna ska skapa känslor istället för att förmedla stora mängder fakta. Staffanstorp Precis som för trycksaker är det svårt att ge rekommendationer för hur vepor, roll ups och beachflaggor ska utformas. Enkla regler är emellertid att: logotypen alltid ska finnas i nederkanten. hålla texter korta och i en tillräckligt hög storleksgrad. kommunens typsnitt ska användas. en bild kan med fördel användas för att dra uppmärksamhet till vepan/roll upen. 31

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016 GRAFISK MANUAL A1M PHARMA September 2016 LOGOTYP A1M:s logotyp är den viktigaste komponenten i den grafiska profilen och ska finnas med på allt kommunikativt material som har A1M som avsändare. Den får

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Kommunvapen: grundanvisningar

Kommunvapen: grundanvisningar Kommunvapen: grundanvisningar Östersunds kommunvapen består i färgutförande av en blå vapensköld prydd av ett älghuvud i vitt. Skölden är krönt av gyllengula fästningstorn som tillsammans bildar formen

Läs mer

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9 Grafisk profil 2013 Nära i Kinda 3 Värdegrund 3 Tänk efter före 3 Grafiska element 4 Logotype 4 Typsnitt 5 Kindas färger 5 Kindas båge 6 Kindas komplementfält till bågen 6 Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10 GRAFISK MANUAL Studentkåren i Borås Studentkåren i Borås 2014 Fastställd av fullmäktige 2014-12-10 Grafik: Studentkåren i Borås Layout: Paulina Olin Att användas som riktlinje av studentkårens interna

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

Grafisk manual för equmenia

Grafisk manual för equmenia Grafisk manual för equmenia - kommunicera för Guds skull omkänsla identitet medtanke Innehåll: Inledning...2 Syfte Grundregler Ansvar Logotyp...2 Alternativa logotyper Färgvarianter Frizon Placering Filformat

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET VERSION 2.0 - JANUARI 2014 E-post: Hemsida: info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Vår grafiska profil... 4 Bakgrund... 4 Logotyper... 5 Grundmoduler...

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Teckenförrådet Grafisk profil

Teckenförrådet Grafisk profil Teckenförrådet Grafisk profil Om den grafiska profilen Hur vi beter oss och ser ut styr i mångt och mycket hur vi uppfattas, alla har vi en personlig stil som signalerar vilka vi är, detta gäller även

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer