BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 28. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 29. PROTOKOLLJUSTERARE. 30. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN. 31. INFLYTTNINGSSTRATEGIN/HANDLINGSPROGRAM/FÖRVERKLIGANDE- UPPFÖLJNING. 32. KOMMUNENS VISION INFÖR BUDGET BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN DEBRIEFING MÖTE FÖR KOMMUNENS TURISTFÖRETAGARE I FÖRSTA HAND. 35. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM. Protokollet framläggs till påseende Ordförande Emelie Bergendahl kl på kommunkansliet i Åva enligt uppdrag John Wrede, kom.dir. Kallelsen har varit framlagd på kommunens officiella anslagstavla i Åva tiden

2 2 Korrigerad föredragningslista: 28. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 29. PROTOKOLLJUSTERARE. 30. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN. 31. BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN INFLYTTNINGSSTRATEGIN/HANDLINGSPROGRAM/FÖRVERKLIGANDE- UPPFÖLJNING. 33. KOMMUNENS VISION INFÖR BUDGET DEBRIEFING MÖTE FÖR KOMMUNENS TURISTFÖRETAGARE I FÖRSTA HAND. 35. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

3 3 Protokollsida Sammanträdestid:, kl Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. Beslutande: Ordinarie Emelie Bergendahl,ordf. Marja Tuomola, viceordf. Päivi Nikoskinen, t.o.m. 33, kl Stefan Nordman Jan-Åke Törnroos Personlig ersättare Sonja Bäcksbacka Ritva Karlsson Mikko Snellman Thomas Sjöman Tiina Thörnroos Övriga: Margaret Lundberg, Kst.ordf. och Kst:s representant; t.o.m. 31, kl John Wrede, Kom.dir. (föredragande och sekreterare). X Ilkka Vaura (konsult m.m.), 32, kl Paragrafer Underskrift Emelie Bergendahl John Wrede ordförande protokollförare Justering Päivi Nikoskinen Stefan Nordman protokolljusterare protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende: Intygar:

4 4 28. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Närings- och utvecklingsnämnden ; Konstaterades att mötet med beaktande av antalet närvarande ledamöter är beslutfört. 29. PROTOKOLLJUSTERARE. Närings- och utvecklingsnämnden ; Till protokolljusterare valdes Päivi Nikoskinen och Stefan Nordman GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN. Närings- och utvecklingsnämnden ; Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan ex. i vilken ordningsföljd ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet). Föredragningslistan godkänns enligt korrigerade föredragningslistan. -

5 5 31. BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN Närings- och utvecklingsnämnden ; KD presenterade förslag till budget för år 2014, ekonomiplan /2023 och detaljbudget för år I förslagen har beaktats följden av skolnämndens förslag ( ) att överföra tjänstemannaansvaret för RO Brändö hallen från KD till skoldirektören. Beaktandet innebär att KD:s 5% av lönekostnaderna, som nu belastar RO Brändö hallen, överförs till RO Närings- och utvecklingsnämnden så att tjänsten, KD:s arbetsinsats d.v.s. 5% av lönen inkl. lönebikostnader, överförs från RO Brändö hallen till RO Närings- och utvecklingsnämnden. Förslaget motiveras med, oberoende om Kfge omfattar skolnämndens förslag eller ej, att KD idag uppskattningsvis lägger minst 30% av sin arbetstid (den totala på 100% som ej finns formulerad i antal timmar per vecka) på arbete som hänför sig till RO Närings- och utvecklingsnämndens budget/uppdrag. Samtidigt som arbetet med RO Brändö hallen de facto knappast uppgår mer än till någon % av KD:s totala arbetstid. Bifogade förslag till budget år 2014, ekonomiplan /2023 samt detaljbudget år 2014 omfattas.

6 6 32. HANDLINGSPROGRAM/FÖRVERKLIGANDE-UPPFÖLJNING. Närings- och utvecklingsnämnden : Nämnden har till sitt förfogande för förverkligande av inflyttningsstrategin i första hand (medlen finns i budgeten för år 2013). I ekonomiplanen för finns också nämnt, ro Näringsoch utvecklingsnämnden, att motsvarande satsning bör göras minst 5 år fram i tiden d.v.s. t.o.m. år För att få bruka anslaget om bör nämnden presentera ett handlingsprogram för Kst. Diskussion om upplägget för att ta fram ett handlingsprogram samt diskussion om innehållet i handlingsprogrammet. Bifogas resultat av den första diskussionen/ spånandet. Arbetet fortsätter på nästa möte. Förslaget till handlingsprogram bör vara klart för Kst. senast 15 mars Närings- och utvecklingsnämnden ; Fortsatt arbete med framtagande av handlingsprogram ref. till inflyttningsstrategin. Diskussion om innehållet i handlingsprogrammet. Bifogas resultat av den andra diskussionen/ spånandet. Arbetet fortsätter på nästa möte då avsikten är att ha handlingsprogrammet klart så att det kan föras till Kst. Närings- och utvecklingsnämnden ; Avsikten att få handlingsprogrammet (med åtgärder, ansvar, verkställighet och budget) färdigt och till Kst. i enlighet med skrivningen i budgeten att programmet bör förankras förrän medlen kan brukas (av nämnden). I förslaget beaktats bl.a. Simon Holmströms ansökan om projektarbete (se 10 detta protokoll). Förslag att bifogade förslag till Handlingsprogram godkänns. Handlingsprogrammet förverkligas, efterhand, när det förankrats m.a.o. godkänts av Kst. Ej flere behandlingar i nämnden men genomgång av verkställigheten (uppföljning) varje gång nämnden har sammanträde. Ärendet till Kst. Ärendet förklaras omedelbart justerat. Närings- och utvecklingsnämnden ; Handlingsprogrammet har till dags datum förverkligats enligt följande: 4 rollupsar för totalt ca 600 Forts..

7 7 32. HANDLINGSPROGRAM/FÖRVERKLIGANDE-UPPFÖLJNING forts... inkl. lay-out, 8 st beachflaggor för totalt ca 1200 inkl. lay-out och 300 dekaler (bumperstickers) för totalt ca 400. Allt d.v.s. även lay-out beställd via Maria Antman/Udda, kultur och kommunikation Ab/Mariehamn. Gästhamnspresentation på gång d.v.s. beachflaggor (3 till Jurmo och 5 till Lappo, se ovan) och texter. Resultat av möte med Päivi för Jurmo gästhamn och Ossi för Lappo gästhamn. Ovannämnda till kännedom. Till höstens första möte (ca augusti/september) bjuds Ilkka Vaura för diskussion om hur vidare utveckla och förverkliga inflyttningsstrategin/handlingsprogrammet. Vaura från Åbo med lång erfarenhet av destinationsmarknadsföring (place marketing) för framförallt kommuner (kontakten av Mikko Snellman, KD träffat i Åbo och konstaterat att Vaura har erfarenhet, idéer och intresse att hjälpa Brändö). På samma möte diskuteras också den uppsökande verksamheten i målområdet Åboland/Nyland som det varit tänkt att Päivi Nikoskinen skall utföra enligt tidigare prövat koncept. Päivi ombeds utarbeta en plan inkl. kostnadsberäkning för en turné oktober-november Nämndens ordf. Bergendahl och KD fortsätter förverkliga handlingsprogrammet. Enligt förslag Närings- och utvecklingsnämnden ; Simon Holmström berättar om sina 100 timmar (enkät, facebook sida, film m.m.) med fokus på enkäten (enkäten Brändö framtid bifogas) samt facebook sidan med fortsättning. Utrymme för diskussion m.m. Övrig genomgång av sommarens satsningar utgående från handlingsprogrammet. Holmströms 100 timmar godkänns inkl. enkäten m.m. Förslag som framkommit under diskussionen med anledning av Holmströms arbete (närmast enkäten) och sommarens satsningar utgående från handlingsprogrammet tecknas till kännedom och bereds till framtida möte: - Högskolepraktikant som informatör (bidrag av Lr). Viss tid. Utreds. Eventuellt Simon. - Simon Holmström fortsätter med att på timbasis administrera facebooksidan men även diskutera marknadsföringen/handlingsprogrammet m.m. Ett par timmar per månad (13 /timme). - Synas (kommunen) i slutet på högstadiet. Sits/träff med eleverna? Skolans roll? - Träff på fasta Åland med bortflyttad ungdom (Emelie och John?). - Ungdoms gård? Temadagar (för variation) ex. en gång i månaden? - Anslag för att aktivera (direkt till ungdomarna) modell Porsgrund, Norge? - Medis aktivera sig mot de unga (släppa in ungdomarna) Närings- och utvecklingsnämnden ; Ilkka Vaura inbjuden för diskussion (samtal om marknadsföring m.m.). Päivi Nikoskinen presenterar sin plan/budget för marknadsföring av kommunen som alternativ hemort. Förverkligas hösten 2013 i Nyland och Egentliga Finland. Inom ramen för handlingsprogrammets anslag Forts

8 8 32. HANDLINGSPROGRAM/FÖRVERKLIGANDE-UPPFÖLJNING forts... Nikoskinen presenterar först och sedan diskuteras hennes plan med bl.a. Vaura som bollplank varefter Vaura presenterar sig med påföljande diskussion. Vauras : arbetserfarenhet samt aktiva pensionärstillvaro, exempel på genomförda projekt när det gäller placemarketing ex.kristinestad, Seinäjoki m.fl. samt uppfattning om Brändös starka sidor och hur få ut mera av de som på riktigt är intresserade (och kan tillföra något) av Brändö genom anordnande av träffar, teambuildning etc. Ref. till handlingsprogrammet har fotograf Beni Köhler (fotograf som jobbar freelans men även på Ålandstidningen) kontaktats och begärts offert utgående från 200 bilder tagna höst, vår, vinter och sommar i huvudsak av människor (naturfotografier finns också lokalt ex. Kaj Lundberg). Bifogas sammanställning av föredragandes korrespondens med Beni Köhler. Av offerten på 3200 (exkl.moms.) förverkligas 800 d.v.s. bilderna för höst innevarande år 2013 (budget 2013) d.v.s. inom ramen för anslaget för handlingsprogrammet Dag datum har ca av handlingsprogrammets totalanslag på nyttjats (inkluderar Simon Holmströms lön och lönebikostnader). Erfarenheter av diverse marknadsföringskampanjer inom ramen för handlingsprogrammet: bildekalernas hyfsade åtgång, flaggor och texter i gästhamnarna (Jurmo och Lappo), facebooksidan /Simon Holmström, Ungdomsenkät/Simon Holmström m.m. Nikoskinens förslag till upplägg omfattas. Nikoskinen bollplankar vidare med ordf. och föredragande. Bifogas förslag till upplägg inkl. budget. Nikoskinen presenterar resultatet av marknadsförings projektet i skriftlig form inom januari Samarbetet med Vaura fortsätter utan bindningar. Beni Köhlers offert, 800 x 4 = 3200, antas inom ramen för handlingsprogrammets budget/ramar. Nämnden står för max. 3 övernattningar. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

9 9 33. KOMMUNENS VISION INFÖR BUDGET Närings- och utvecklingsnämnden ; Kommunen har i samband med ekonomiplanen antagit en vision. Visionen bör vara någon form av rättesnöre som visar vart kommunen skall sträva och vad som är viktigt och borde prioriteras. Visionen slås fast i samband med att Kfge antar budgeten/ekonomiplanen i december. Frågan är om det finns andra synpunkter m.m. eftersom det i praktiken idag är KD som skrivit den och engagerar sig i den. Visionen diskuteras rätt flyktigt i Kst. och Kfge. Om nämnden kommer med idéer och förslag till innehåll i visionen så kan den kanske röna större intresse och få större betydelse och i slutändan genomslagskraft. Förslag att bifogade förslag till vision omfattas. Visionen vidare till Kst.

10 DEBRIEFING MÖTE FÖR KOMMUNENS TURISTFÖRETAGARE I FÖRSTA HAND. Närings- och utvecklingsnämnden ; Hösten 2012, som hösten 2011 och hösten 2010, arrangerade nämnden ett välbesökt och uppskattat möte för turistföretagarna. Mötet fungerar som en form av debriefing med program i form av inbjudna föredragshållare men också genomgång av säsongen etc. d.v.s. utbyte av tankar och erfarenheter m.m. Om möjligt också någon från Visit Åland, Turku Touring och Gustavs kommuns företagare (kontakt via Telle Tuominen vid Åbo AMK) med tanke på marknadsföringssamarbete med fastlandet. Debriefingen för i första hand turistföretagarna men också andra företag som har turister som kunder (ex. butikerna) arrangeras om intresse finns hos de tilltänkta inbjudna gästerna torsdagen 21 november under temat Samarbete. KD ansvarar för reservdatum, annonsering, övrigt praktiskt m.m.; i det stora hela samma koncept som november förra året d.v.s. tider m.m.. Kostnader max. 500.

11 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM; Närings- och utvecklingsnämnden ; - arbetslösheten i kommunen i augusti 1,3% jfr. augusti 2012 när den var 5%. Medeltalet i landskapet 3,2%. - nytt på inflyttningsfronten m.m. Markus Jönst, Serhij Babenko m.fl. - antalet invånare per sista augusti Simon Holmström deltar i Young Voices seminarium i Stockholm lördagen 15 oktober mot mindra ersättning (resor Örebro-Stockholm-Örebro, dagtraktamente). Rapport av Holmström från seminariet. - Leena Kivirantas som inte fullbordat med nämnden överenskommet turismprojekt våren 2013 (avtal med Åbo yrkeshögskola/amk och Anu Hiltunen) har återbetalat summan som kommunen förskotterade d.v.s Ärendet är m.a.o. ur världen. - presentationen av Näringslivsprojektet (se nämndens protokoll ) på kansliet måndagen 16 september kl ca lockade knappa 30 personer. Det vill säga en bra uppslutning. Projektet behandlats av Kst och av Kfge KD och Timo Lahtinen arbetar med att skicka in projektansökan så fort som möjligt. - Lr betalat ut, beslut 370 N 12, ,90 i bidrag för Näringslivsprojektet. - rapport från inflyttningsteamet Emelie, Marja och Päivi. - erbjudanden LoveÅland portal. Ej aktuell d.v.s. ratad tillsvidare (om vidare kontakt och bra koncept eventuellt vidare samarbete). - kommunen inbjuden till Skärgårdsmarknad i Mariehamn lördagen 23 november kl Koordineras av Vårdö. Kostnad ca 150 /kommun. Kan användas också som informationstillfälle för fastålänningarna när det gäller Skärgården i sin helhet (kan behövas). - Marja Tuomola berättade att Brändö lax Ab samt Marco Granberg kommer att presentera sig på höstens strömmingsmarknad i Åbo. Diskussion om kommunens deltagande

12 12 BESVÄRSANVISNING Brändö kommun NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN Datum för sammanträde: Rättelseyrkande Den som är missnöjd med Närings- och utvecklingsnämndens beslut kan framställa ett rättelseyrkande till nämnden inom 14 dagar från delfåendet av beslutet dvs. till Närings- och utvecklingsnämnden, Brändö kommunkansli, Åva. Kommunalbesvär Den som är missnöjd med Närings- och utvecklingsnämndens beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan överklaga beslutet genom kommunalbesvär hos Ålands förvaltningsdomstol, Pb 31, Mariehamn Kommunalbesvär skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet Kommunalbesvär får framställas om: - beslutet tillkommit i felaktig ordning. - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller - beslutet annars strider mot lag. - Delfående av beslut innebär: - för parts del sju dagar efter dagen då brevet avsänts, om inte något annat påvisas. - för kommunmedlem när protokollet har lagts fram offentligt. --- Rätt att framställa rättelseyrkande och besvärsrätt: - den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet - kommunmedlemmarna. - Obs! besvär får sökas endast av den som framställt rättelseyrkande

13 13

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 16.10.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014 Tid: 16.10.2014 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kallelse till Styrelsemöte

Kallelse till Styrelsemöte Kallelse till Styrelsemöte Tid: Plats: Måndagen den 16 april 2012, kl. 12.00 Obs! Tiden! I bostaden hos K-G Eklund vägbeskrivning medföljer. K-G skriver. Dagordning 1. Mötets öppnande - Dagordningen fastställs

Läs mer

Styrelsen 06 2010 Protokoll 15.6.2010

Styrelsen 06 2010 Protokoll 15.6.2010 Styrelsen 06 20100 Protokoll 15.6.20100 Styrelsen 25.05.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/10 Tid: 15.06.2010 kl. 9.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8, Borgå ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer