HPV-VACCINATION OCH KAMPANJEN HÖSTEN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HPV-VACCINATION OCH KAMPANJEN HÖSTEN 2014"

Transkript

1 20 februari 2015 Ansvarig: Helen Hansson, Anna Möller HPV-VACCINATION OCH KAMPANJEN HÖSTEN EN RAPPORT OM VAD SOM GJORDES OCH HUR DET GICK

2 HUMANT PAPILLOMVIRUS (HPV) är ett virus som sprids genom sexuella kontakter och som ger ökad risk att drabbas av livmoderhalscancer. 2

3 Innehåll 1 Sammanfattning Om kampanjen Resultat Bakgrund Syfte och mål Effektmål Kommunikationsmål Analys och strategi Målgrupp Strategi Internkommunikation Samlad information Filmer som kunskapsstöd Kampanjen HPV-lördagen Den 27 september Kampanjmaterial Utvärdering Effektmätning av kampanjen i helhet Enkät HPV-lördagen Enkät efter Andra utskicket Webbstatistik Antal vaccinerade Slutsatser

4 1 Sammanfattning Gruppen unga kvinnor födda har tidigare alltid själva fått bekosta vaccination mot HPV i Skåne. Men mellan september och december 2014 erbjöd Region Skåne tillfälligt gratis vaccination till dessa kvinnor utifrån beslut i Regionstyrelsen. Region Skåne stod inför att på knappt fyra månader nå ut till tjejer. Målet var att av dem skulle ha tagit sin första HPV dos, av tre, före den 31 december Det målet nåddes. Faktum är att på bara fyra timmar, den 27 september 2014, hade nästan kvinnor i gruppen vaccinerat sig. Totalt vaccinerade sig ca 7000 tjejer på HPV-lördagen den 27 september. Under hela hösten 2014 gavs totalt doser HPV-vaccin på vårdcentraler och barnmorskemottagningar runt om i Skåne. I gruppen födda valde totalt tjejer att börja vaccinera sig mot HPV. I gruppen födda dubblerades antalet vaccinerade, jämfört med samma period förra året. 1.1 OM KAMPANJEN Kampanjen riktade sig till den nya åldersgruppen kvinnor födda , men i viss mån också till tjejer födda som sedan 2012 erbjudits gratis vaccination. Målgrupperna är spridda i fråga om geografi och sysselsättning; vissa studerar, andra jobbar, några är arbetslösa eller bor utomlands. Det är också en målgrupp som svår att nå via traditionella medier som dagspress och linjär-tv. Kampanjens fokus låg därför på direktmarknadsföring och förtjänta kanaler som sociala medier, kompletterat med viss riktad annonsering. En genomgående strategi var att göra det enkelt att vaccinera sig genom att genomföra organiserad vaccination med personlig inbjudan, tid och plats. Tjejerna bjöds in till drop-in vaccination den 27 september 2014, då ett 80-tal vårdcentraler och barnmorskemottagningar höll lördagsöppet i fyra timmar. Med inbjudan till HPV-lördagen följde en karta där man kunde se de närmaste öppna mottagningarna i den egna staden. Allt för att sänka tröskeln. HPV-lördagen var också ett sätt att skapa verkligt engagemang och delaktighet hos vårdpersonalen. I utskicket fanns också ett brev från Nathalie, 24 år som drabbades av livmoderhalscancer Nathalie berättade sin historia, med sina ord. Berättelsen gav buskapet om HPVvaccination relevans och en realistisk bild av den faktiska nyttan. 1.2 RESULTAT Såväl effektmål som kommunikationsmål nåddes. 25 procent av de tidigare ovaccinerade kvinnorna födda påbörjade HPV-vaccination före årsskiftet 2014/2015 (mål 25 procent). De 25 procenten motsvarar ca unga kvinnor födda som tog sin första dos HPV-vaccin. Det innebär en ökning av vaccinationstäckningen med 18 procentenheter. 4

5 Lägger man till den yngre åldersgruppen tog unga kvinnor sin första dos HPV vaccin under kampanjperioden. Bland de yngre tjejerna, som sedan 2012 erbjudits gratis vaccination, var det dubbelt så många som vaccinerade sig jämfört med samma period Under fyra timmar, lördagen den 27 september, valde ca 7000 unga kvinnor att vaccinera sig av dem var i målgruppen procent av målgruppen unga kvinnor födda uppmärksammade kampanjen (mål 70 procent) och 80 procent har tagit del av budskapet (mål 70 procent). Av de tidigare ovaccinerade kvinnorna födda anser sig 69 procent att de har fått tillräckligt med information för att kunna fatta beslut om vaccination (mål 60 procent). 45 procent tycker att kampanjen har påverkat dem och gjort dem mer positivt inställda till att vaccinera sig mot HPV. 5

6 2 Bakgrund Den 1 januari 2010 infördes vaccination mot humant papillomvirus (HPV) i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor födda 1999 och senare. Dessa vaccinationer görs i skolhälsovårdens regi. I maj 2010 beslutade Regionfullmäktige att vaccination mot HPV även skulle gälla tjejer födda Den nationella upphandlingen av HPV-vaccin överklagades och först 2012 kunde vårdcentraler inom Hälsoval Skåne påbörja vaccination för denna åldersgrupp. I juni 2012 fattade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslut om att vaccinet Gardasil skulle ingå i läkemedelsförmånen (högkostnadsskydd) för unga kvinnor födda 1992 till och med att de fyller 26 år. Detta mot bakgrund av data över vaccinets effekt samt kostnadseffekt vid vaccination av kvinnor till och med 26 år. I slutet av mars 2014 beslutade Regionstyrelsen i Region Skåne att även kvinnor födda tillfälligt ska erbjudas kostnadsfri vaccination mot HPV. Genom detta får fler kvinnor möjlighet att förebygga risken att drabbas av livmoderhalscancer. I och med att den nationella upphandlingen blev försenad och vaccinationen inte kunde starta förrän år 2012 periodiserades utbetalda statsbidrag. Detta gav möjlighet att göra en satsning under 2014 och utöka gratis vaccination till kvinnor födda För att vaccinationen skulle vara gratis för dessa kvinnor behövde första dosen (av tre) tas före den 31 december Syfte och mål Syftet med gratis vaccination för kvinnor födda var att fler unga kvinnor skulle kunna minska risken att drabbas av livmoderhalscancer. 3.1 EFFEKTMÅL Det övergripande målet var att 25 procent av tidigare ovaccinerade kvinnor födda skulle ha tagit sin första dos före årsskiftet 2014/ KOMMUNIKATIONSMÅL För att nå dessa unga kvinnor på kort tid krävdes omfattande kommunikationsinsatser. Syftet med kampanjen var att målgruppen skulle ha kunskap om HPV och vaccination, känna till möjligheten till kostnadsfri vaccination och bli motiverade att vaccinera sig. 70 procent av målgruppen ska ha uppmärksammat kampanjen, 70 procent av målgruppen ska, efter kampanjslut, ha tagit del av budskapet om gratis vaccination, 60 procent av målgruppen ska, efter kampanjslut, känna sig tillräckligt informerade för att kunna fatta beslut om vaccination. 6

7 Förutom de tre ovanstående målen så skulle kommunikationsinsatserna även bidra till Region Skånes övergripande kommunikationsmål. 4 Analys och strategi Planeringen av kommunikationsinsatserna påbörjades i maj 2014 och en byrå avropades för kampanjutveckling och produktion. Budgeten låg på 4 mkr. Samtidigt pågick upphandlingen av det vaccin som skulle användas till denna målgrupp. 4.1 MÅLGRUPP Primära målgrupper: tjejer födda , Sekundär målgrupp tjejer födda , föräldrar och vårdnadshavare. Primära målgrupper internt: verksamhetschefer och vårdpersonal som utför HPV-vaccinationer på vårdcentraler och barnmorskemottagningar. Andra intressenter: studenthälsan vid högskolor och universitet, 1177 Sjukvårdsrådgivningen, ungdomsmottagningar, kommunikatörer i Region Skånes sjukvårdsförvaltningar. Unga kvinnor födda utgjorde den primära målgruppen, men en stor del av kampanjinsatserna inkluderade även tjejer födda UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER En stor utmaning var den korta tiden: att på fyra månader nå ut till cirka unga kvinnor födda och samtidigt erbjuda vaccinationstid till minst av dem. Eftersom vaccinationstäckningen var relativt låg (58 procent) bland tjejer födda och för att använda resurserna mer effektivt riktades kampanjen även till denna yngre målgrupp. Totalt ca tjejer. 7

8 Målgruppen är utspridd, både geografiskt och vad gäller sysselsättning; vissa studerar, andra jobbar, några är arbetslösa eller bor utomlands. 1 Målgruppens medievanor Målgruppen, som till stor del är 90-talister, tar mindre del av traditionell köpt media än övriga befolkningen, som linjär-tv och dagspress. Istället tar man i stor utsträckning del av förtjänta kanaler som sociala medier. Dessa insikter var viktiga utgångspunkter i kampanjutvecklingen. Anledningar att inte vaccinera sig En utgångspunkt i kommunikationsplaneringen var att många i målgruppen kände till HPVvaccination sedan tidigare och hade bildat sig en uppfattning i ämnet, men att de trots detta inte hade känt sig manade att gå och vaccinera sig. 2 För vissa var kostnaden ett hinder, för andra var det tillgängligheten. När vaccinationen nu var kostnadsfri, var nästa steg att göra det riktigt enkelt att vaccinera sig. Ett annat starkt skäl att undvika vaccination antogs vara att rädslan för biverkningar, bland annat i efterdyningarna av pandemivaccinationen, var utbredd såväl hos målgruppen som hos föräldrar. 3 Många antogs också tro att det var onödigt att vaccinera sig efter sexdebuten, eller efter att ha haft flera partners. För dessa personer krävdes även en mer fördjupad information från en trovärdig avsändare. Mobilens betydelse Mobiltelefonen är viktig för målgruppen. Enligt medievaneundersökningar tittar unga kvinnor i dessa åldrar i genomsnitt på mobilen 87 gånger per dag, framför allt på Facebook och Instagram. De lägger tre gånger så mycket tid på dessa plattformar jämfört med äldre målgrupper. Till en början undersöktes möjligheten att utveckla en SMS-funktion där tjejerna genom att skicka sitt mobilnummer kunde få tid och plats för vaccination samt få SMS-påminnelser när det är dags att vaccinera sig. De tekniska förutsättningarna fanns dock inte på plats och idén kunde inte genomföras vid tiden för kampanjen. Vårdpersonal som vidareförmedlare De primära målgrupperna internt var vårdpersonal som utför vaccinationen, det vill säga vårdpersonal på vårdcentraler och barnmorskemottagningar. Många av tjejerna i den primära målgruppen har en regelbunden kontakt med sin barnmorskemottagning men också med 1 procent20sidaprocent pdf 2 Quatroporte Kampanjutvärdering HPV SLL Quatroporte Kampanjutvärdering HPV SLL

9 vårdcentralen. Genom att göra personalen delaktig och engagerad sågs en möjlighet att nå ut genom det personliga mötet. 4.3 STRATEGI Det var viktigt att det skulle vara enkelt för målgruppen att gå och vaccinera sig, tröskeln skulle vara låg. Rekommendationerna från Regionala cancercentrum i samverkan, om att HPV-vaccination bör ske organiserat och med en personlig inbjudan med tid och plats för vaccination, blev en utgångspunkt i både vaccinationsgenomförandet och i kommunikationsarbetet. Kanalval Eftersom traditionella annonseringskanaler som dagspress och TV inte förväntades nå målgruppen var strategin att engagera och skapa innehåll som förtjänar att delas och spridas i sociala och andra medier. Direktmarknadsföring, utskick med post, användes för att nå ut effektivt och på ett sätt som av många upplevs som trovärdigt och lättillgängligt. Låg tröskel till vaccination För att alla, även kvinnor som var skeptiska till vaccination, skulle känna sig tillräckligt informerade behövdes fördjupad information. Strategin var att hålla kampanjmaterial kortfattat och engagerande och att publicera utförlig information om vaccinationen, vaccinet, biverkningar i text och filmformat på 1177.se. Hit hänvisades sedan i allt kampanjmaterial och informationen sökoptimerades och översattes. För att göra ämnet HPV och livmoderhalscancer engagerande, relevant och lättare att relatera till användes strategin att delge en ung kvinnas egen berättelse, genomgående i flera kanaler. 5 Internkommunikation Välinformerad och trygg vårdpersonal är en viktig förutsättning för att mötet med patienten ska bli positivt. Den övertygelsen la grunden för arbetet med internkommunikationen. Det var särskilt viktigt att barnmorskorna, som var mindre vana av vaccinera, kände sig trygga med uppgiften. Eftersom vårdpersonalen sågs som en mycket viktig vidareförmedlare för att nå de unga kvinnorna, var det angeläget att skapa engagemang hos dem. Vårdpersonalens engagemang och delaktighet i kampanjen nådde sin höjdpunkt under HPV-lördagen, den 27 september. Personal på omkring 80 mottagningar organiserade själva arbetet att ta emot och vaccinera långa köer av tjejer som ville vaccinera sig. 5.1 SAMLAD INFORMATION För att underlätta för vårdpersonal och verksamhetschefer att hitta information samlades allt material om HPV-vaccination på ett och samma ställe, Vårdgivarwebben*, en webbplats för privat- och offentliganställd vårdpersonal i Skåne. På webbplatsen fanns till exempel information om riktlinjer för vaccination, hur man beställer vaccin, registrerar vaccinationer, om kampanjen och kommunikationsmaterial och vanliga frågor och svar. 9

10 Kommunikationen med vårdpersonalen gick i övrigt via etablerade kanaler som nyhetsbrevet Vårdgivarnytt och via nyheter på intranätet (VGI) och Vårdgivarwebben. 5.2 FILMER SOM KUNSKAPSSTÖD Inför kampanjen publicerades en film riktad till vårdpersonal, om vaccinationsgenomförandet, kampanjen och om vikten av deras insats. Utifrån vanliga frågor från tjejer om HPV togs också filmer fram med genomarbetade svar från en barnmorska. De riktade sig i första hand till de unga kvinnorna som skulle vaccinera sig, men användes även som kunskapsstöd till barnmorskor och sjuksköterskor. Övriga intressenter som expertgrupper, kommunikationschefer i Region Skånes förvaltningar, 1177 Sjukvårdsrådgivningen, ungdomsmottagningar, patientföreningar, studenthälsan informerades via mail och intranät. Ungdomsmottagningar och studenthälsan fick även informationsmaterial skickat till sig för vidareförmedling. * ersattes Vårdgivarwebben av webbplatsen Vårdgivare i Skåne. 6 Kampanjen Kampanjen bestod av två delar. Startskottet för kampanjen var HPV-lördagen den 27 september och fokus för första delen av kampanjen var helt och hållet på denna dag och på att vaccinationen just nu var gratis. Förutom utskicket av det personliga brevet med post, gjordes insatser i sociala medier och annonsering på bland annat Youtube och Spotify. Den andra delen, vecka 47-51, hade karaktären av sista-chansen, med riktad insats till målgruppen födda Budskapet hölls kort och stringent med formuleringar som till exempel Viktig information till kvinnor födda Mindre konventionella och mer riktade kanaler, till exempel sponsrade inlägg på bloggar och Facebook, onlineannonsering, användes under dessa veckor. Även under denna period hördes kampanjen i radio. För att nå många människor under kort tid exponerades budskapet på reklamplatser utomhus under vecka 48. En månad efter första utskicket skickades en påminnelse ut till den äldre målgruppen, unga kvinnor födda HPV-LÖRDAGEN DEN 27 SEPTEMBER Ett 80-tal vårdcentraler och barnmorskemottagningar över hela Skåne hade anmält intresse för att delta på HPV-lördagen den 27 september. Mottagningarna stöttades i förväg med informationsmaterial i form av affischer och flyers, klisterbadges att sätta på kläderna och beachflaggor att ställa utanför mottagningarna på vaccinationsdagen. Mottagningarna höll drop-in för HPV-vaccination mellan klockan Tusentals unga kvinnor kom och trycket var stort. På vissa mottagningar tog vaccinet till och med slut. De som inte kunde vaccineras fick en tid veckan därpå. Vårdpersonalen såg i stor utsträckning till att boka in tid för nästa dos för att tjejerna skulle slippa att själva ta kontakt för nästa dos. 10

11 6.2 KAMPANJMATERIAL Första direktutskicket Inbjudan till 27 september skickades ut till cirka unga kvinnor födda , boende i Skåne. Den gick ut i 16 versioner beroende på ålder och bostadsort. I utskicken till Malmö, Lund, Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm bifogades en karta för att underlätta för tjejerna att hitta de närmaste öppna mottagningarna i sin stad. En samtyckesblankett skickades också ut till de tjejer som var under 18 år. Gemensamt för alla utskick var Nathalies brev. För att beröra och göra budskapet mer relevant användes en berättelse. Nathalie, en ung kvinna som drabbades av livmoderhalscancer när hon var 23 år, skickade ett personligt brev med sin berättelse. Folder med karta och Nathalies brev i första utskicket. Youtube, Spotify och radio Nathalie spelade under båda delkampanjerna in delar av sin berättelse och denna hördes på Youtube, Spotify och i radio (Rix, Mix Megapol, NRJ, Guldkanalen, Rockklassiker). På Youtube visades annonsen gånger och hela filmen spelades gånger. 22 procent av de som började se filmen valde att se klart den. Under samma period som YouTube, hördes Nathalies berättelse även på Spotify. Kampanjen nådde personer Vårdguiden Fördjupad information om HPV-vaccination publicerades på 1177.se, Region Skånes webbplats för patienter och vårdsökande, där en särskild kampanjsida skapades. Kampanjsidan innehöll förutom befintliga artiklar om HPV-vaccination och livmoderhalscancer, Nathalies berättelse och nyproducerade filmer med frågor och svar. Frågorna utgick från vanliga frågor om HPV från tjejer och besvarades av barnmorska. För att gör HPV-informationen tillgänglig för hela målgruppen översattes valda delar till 10 språk och frågor och svar publicerades även som text. 11

12 Mottagningsaffisch och kampanjsida. Pressmeddelande Ett pressmeddelande gick ut i samband med det första utskicket, Nathalie, 24 år, skriver brev till tjejer i Skåne. Pressmeddelandet fokuserade på HPV-lördagen och på unga kvinnors möjlighet att skydda sig mot livmoderhalscancer genom vaccination. För att Nathalie skulle slippa göra allt för många intervjuer bestämde Nathalie och vi som arbetade med kampanjen att vi bara skulle ge hennes kontaktuppgifter till en tidning, Sydsvenskan, som gjorde en helsidesintervju. Några dagar senare gjorde även Trelleborgs Allehanda en stor intervju med Nathalie, på eget initiativ. Pressmeddelandet och HPV-lördagen fick mycket stort mediegenomslag och var den egeninitierade insats av Region Skåne som fick mest mediegenomslag år

13 Affischer Affischer togs fram till vårdcentraler och barnmorskemottagningar, men också som stöd till vidareförmedlare som studenthälsan och ungdomsmottagningarna i Skåne. Affischer sattes även upp på Malmö högskola och på allmänna anslagstavlor i centrala Malmö. Metro 26 september Fredagen den 26 september, dagen före HPV-lördagen gjordes en helsidesannons i Metro och Metro Bostad med samtliga mottagningar i Skåne som erbjöd drop-in för HPV-vaccination. Andra utskicket En månad efter det första utskicket gick en påminnelse ut till kvinnor födda Även denna gång delger Nathalie en berättelse och ger en uppmaning. Hon avslutar brevet med Cancern tog min livmoder. Lyssna på din vaccinera dig i tid. Folder i andra utskicket. Utomhusannons. Sponsrat inlägg på Facebook. Utomhusannonsering För att fånga en bredare uppmärksamhet, även bland föräldrar, kompletterades de mer riktade kanalerna med utomhusannonsering. Under vecka 48 syntes kampanjen på drygt 150, busshållplatser och andra platser i Skåne. Facebook Inför och på HPV-lördagen gjordes inlägg på Region Skånes Facebook, Instagram och Twitter-konton som fick viss spridning. Dessa inlägg var inte sponsrade. Under kampanjens andra del gjordes riktade två sponsrade inlägg mellan vecka 47-51, ett med kampanjens huvudbudskap Viktig information till kvinnor födda 87-92, och ett test Vilken sorts moder är du? 13

14 Det första inlägget nådde personer, huvudsakligen kvinnor födda Dessa personer nåddes cirka tre gånger var och personer klickade på länken. Engagemanget var stort under Facebook-inlägget Viktig information, och det genererade många kommentarer som relativt snabbt kunde besvaras. Testet Berömda mödrar nådde kvinnor i Skåne, med fokus på de som är födda Dessa personer nåddes cirka två gånger var. Ungefär personer gjorde hela testet och runt 1000 personer delade sitt resultat på Facebook eller Twitter. Testet användes för att skapa en underhållningseffekt få spridning av det viktiga budskapet i sociala medier. Tailsweep (banner på bloggar) Aktiviteten var geografiskt styrd till Skåne och inriktad mot en kvinnlig målgrupp. Den styrdes mot de bloggare som har starkast profil bland målgruppen kvinnor födda Bannern nådde unika personer på annonsvisningar. Aktiviteten omfattade också ett blogginlägg i Metro Mode vecka Utvärdering I december 2014 genomfördes en undersökning av Novus för att ta reda på hur kampanjen som helhet togs emot av målgruppen unga kvinnor födda HPV-lördagen utvärderades av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator), såväl personalen som tjejerna tillfrågades i denna undersökning. Dessutom gjorde PostNord i samarbete med Sifo en egeninitierad utvärdering av det andra direktutskicket. 7.1 EFFEKTMÄTNING AV KAMPANJEN I HELHET Mellan den 7/12 och 10/12 genomfördes 500 telefonintervjuer. 53 procent av de tillfrågade tillhörde målgruppen De flesta (40 procent) uppgav att de studerade på universitet, högskola eller folkhögskola, tätt följt av yrkesarbetande (33 procent). 20 procent gick på gymnasiet. Resultaten redovisas i första hand för den primära målgruppen kvinnor födda , men eftersom kampanjen hade tjejer födda som sekundär målgrupp är det intressant att titta på utfallet även där. Kännedom Av kvinnorna födda hade 95 procent uppmärksammat kampanjen. De allra flesta hade uppmärksammat kampanjen via utskicket i brevlådan, följt av Facebook, utomhusaffischer och radio. Vad gäller uppmärksamhet finns intressanta skillnader mellan åldersgrupperna. Den yngre sekundära målgruppen födda lade inte märke till kampanjen i lika stor utsträckning som den äldre. Av tjejer födda har 86 procent uppmärksammat kampanjen men för åldersgruppen är motsvarande siffra 60 procent. Detta kan delvis förklaras av att tjejer födda bara fick ett personligt utskick, inbjudan till HPV-lördagen, medan den äldre åldergruppen fick ytterligare ett personligt utskick i november. 14

15 Vad gäller kampanjaktiviteterna på Spotify och YouTube var det tre gånger vanligare att de yngre hade lagt märke till kampanjen i dessa kanaler jämfört med den äldre målgruppen födda Samtidigt har bara var tredje i den yngre målgruppen uppmärksammat utskicket i brevlådan, jämfört med 84 procent i den äldre målgruppen. Diagrammet visar svaren från kvinnor födda på frågan: Har du uppmärksammat en informationskampanj som kallas "Lyssna på din livmoder. Nu kan du vaccinera dig gratis mot HPV?" Diagrammet visar svaren från kvinnor födda på frågan: Var har du uppmärksammat kampanjen? Flera svarsalternativ var möjliga. 15

16 Attityd Av kvinnorna födda som inte redan var vaccinerade anser 69 procent att de har fått tillräckligt med information för att kunna fatta beslut om vaccination. 64 procent ger kampanjen helhetsbetyget bra eller mycket bra. I åldersgruppen födda är man ännu mer positiv, 80 procent ger betyget bra eller mycket bra. Beteende och intention Av de kvinnor födda som inte redan var vaccinerade anser 45 procent att kampanjen har gjort dem mer positivt inställda till att vaccinera sig mot HPV. Fem procent har blivit mer negativt inställda och 45 procent anser att kampanjen inte har påverkat deras inställning. I den yngre åldersgruppen svarar bara 24 procent av de tidigare ovaccinerade tjejerna födda att kampanjen gjort dem mer positivt inställda till vaccination. 67 procent svarar att kampanjen inte påverkat deras inställning. 7.2 ENKÄT HPV-LÖRDAGEN Vad tyckte tjejerna? En enkät delades ut på HPV-lördagen. Enkäten kunde fyllas i antingen före eller efter vaccinationen. Cirka tjejer vaccinerade sig på HPV-lördagen, varav svarade på enkäten. 68 procent av de som svarade var 23 år eller äldre. 86 procent av de som vaccinerade sig på HPV-dagen hade lagt märke till kampanjen. Hälften av tjejerna sa att de inte hade vaccinerat sig om de inte hade lagt märke till kampanjen, och ytterligare 30 procent svarar att de kanske hade vaccinerat sig. 16

17 Att vaccinationen var gratis hade betydelse för en stor andel av tjejerna en femtedel hade inte vaccinerat sig om de hade behövt betala, och nästan hälften svarade att de kanske skulle ha vaccinerat sig. Att vaccinationen kunde ske på en lördag var däremot av liten betydelse två av tre säger att de hade vaccinerat sig även om det inte hade kunnat ske en lördag. 8 procent svarar att de inte hade vaccinerat sig om det inte kunde ske på en lördag. Trots det, är det många (38 procent) som gärna skulle vilja vaccinera sig nästa gång på en helg. 17

18 Kommentarer från tjejerna: Ställde många frågor pga skeptisk till vaccin. Fick bra svar och blev övertygad Toppen! Att få en sådan här vaccination erbjuden gratis och att slippa boka tid är jättebra. Jävligt segt!! Och alla fick inte chans till att vaccineras för de tog slut??!! Utöver det, otroligt trevlig personal! Verkligen guld värt för kvinnor som haft släkt som drabbats av denna sortens cancer. Vad tyckte personalen? En vecka efter HPV-lördagen fick personalen som var med under dagen en webbenkät via e- post med frågor om vad de tyckte om kampanjen. 119 personer svarade på hela eller delar av enkäten. Ytterligare 44 personer startade enkäten, men svarade inte på några frågor. Nästan alla (101 av 119 svarande) hade fått information om HPV-lördagen genom sin chef och/eller sina kollegor. Många fick också information genom intranätet/vårdgivarwebben. De allra flesta var nöjda, både med informationen de hade fått i förväg och med informationsmaterialet. De som inte var nöjda eller bara delvis nöjda med informationen nämnde bland annat frågetecken om huruvida det var gratis resten av året, om vad som gäller för andra och tredje sprutan. Drygt 70 procent av mottagningarna gav tid för nästa vaccination och de flesta mottagningarna sa att de kunde erbjuda tid inom en vecka. Gav ni tid till tjejerna för att vaccinera nästa dos? 29% 71% Ja Nej 94 procent tyckte att det var en bra idé med HPV-lördag och 88 procent svarade ja på frågan om de skulle kunna tänka sig att delta igen. Kommentarer från vårdpersonalen Bra initiativ av Region Skåne, bra informationsmaterial. Blev betydligt fler än vi hade räknat med vilket medförde långa väntetider, tyvärr. Bra sätt att väcka de som inte hade tagit tag i det. Det var ett jättebra initiativ att lägga det på en lördag och att alla var så glada och trevliga. Kul! 18

19 7.3 ENKÄT EFTER ANDRA UTSKICKET 134 personer svarade på PostNord/ TNS Sifos undersökning av det andra utskicket till kvinnor födda procent av kvinnorna tyckte att informationen var lättläst och enkel att förstå. Informationen var så pass relevant och intressant att varannan kvinna pratade eller chattade med någon annan om innehållet. Ungefär 40 procent valde att söka mer information efter att ha fått utskicket. 48 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att utskicket hade påverkat deras inställning att vaccinera sig i år. 7.4 WEBBSTATISTIK Kampanjsidan på 1177.se Vårdguiden hade cirka besök under första delen av kampanjen. Under kampanjens andra del hade sidan cirka besök. Nyheten om HPVlördagen på 1177.se hade besök. Själva faktasidan om HPV-vaccination (Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer) hade besök under hela kampanjperioden. Frågor och svar som film och text hade cirka besök under perioden, varav tittade på någon eller flera av filmerna. 8 Antal vaccinerade Den 31 december 2014 hade Region Skåne flest kvinnor i landet födda som hade vaccinerats med minst en dos HPV-vaccin. Att vaccinerade sig under kampanjen innebär en ökning av vaccinationstäckningen med ca 18 procentenheter på knappt fyra månader. Diagrammet visar antal vaccinationer i Skåne av tjejer födda och tjejer födda under hela Totalt ca doser. HPV-lördagen är inkluderad i stapeln för september-december. I jämförelse med Stockholms läns landsting som har erbjudit denna åldersgrupp gratis vaccination under drygt ett år, ligger Skåne något över i vaccinationstäckning. 19

20 Cirka kvinnor var ovaccinerade i åldersgruppen vid kampanjstart. För att nå målet att 25 procent av de ovaccinerade skulle ha tagit sin första dos innan årets slut krävdes att cirka tjejer vaccinerade sig. Siffran landade enligt statistik från Region Skånes ersättningssystem på och målet anses vara uppnått. Under 2014 gavs totalt ca doser HPV-vaccin i Skåne till tjejer födda Den stora majoriteten drygt gavs under tiden för kampanjen som startade med HPV-lördagen den 27 september och pågick året ut. Under årets första månader, då vaccinationen inte var gratis för den äldre åldersgruppen, gavs endast sju doser HPV-vaccin till kvinnor födda Diagrammet visar antal vaccinationer i Skåne av kvinnor födda under hela Före kampanjen gavs ca sju doser doser av totalt doser 2014 var dos 1, dos 2 och 56 dos kvinnor födda tog sin första dos på HPV-lördagen. Under oktober-november sjönk antalet vaccinerade (1 939) för att sedan stiga under kampanjens sista månad (2 787). Sammanlagt kvinnor tog sin andra dos under kampanjperioden. Mellan september-december 2014 påbörjade dubbelt så många tjejer födda vaccination jämfört med motsvarande period Födda Dos Dos 2, Totalt

21 9 Slutsatser Region Skånes satsning på utökad HPV vaccination till unga kvinnor födda fick en otroligt stor genomslagskraft. Vi bedömer att den största framgångsfaktorn i projektet var att alla tjejer fick en personlig inbjudan med erbjudande om vaccinera sig på HPV-lördagen. Det var enkelt att gå och vaccinera sig utan att behöva ringa och boka tid. Majoriteten av tjejerna svarade också i utvärderingen att helgen var den tid som passade bäst att vaccinera sig, vilket med största sannolikhet har att göra med att de flesta då är lediga. Hade vi haft längre tid på oss hade vi kunnat organisera ytterligare en HPV-lördag till under december månad och då hade vi med största sannolikhet fått ännu fler tjejer till att ta sin första dos och även nå dem som skulle fylla på med dos två och tre. Studier har visat att täckningsgraden sjunker efter varje given dos. Av de tjejer som tog sin första dos i början av kampanjen räknar vi ändå med att ca 80 procent, även tog sin dos 2 före årsskiftet. Vårdpersonalens engagemang har varit väldigt positivt. Eftersom tiden var knapp hann vi inte träffa vårdpersonalen innan kampanjen startade. Det hade varit önskvärt att ha informationsträffar med vårdpersonalen innan så de hade kunnat ställa frågor inför en såpass stor satsning. Istället hade vi tät kontakt och använde filmer för att nå ut på ett mer personligt och engagerande sätt. I målgruppen födda har kampanjen otroligt högt observationsvärde, nästa alla har uppmärksammat kampanjen. Troligtvis är det kombinationen av direktutskick och övriga förstärkande kampanjkanaler. Facebook visade sig vara en bra och mycket kostnadseffektiv kanal för att kommunicera med målgruppen. Vi hade ett genomtänkt innehåll och hade förberett oss för vidare kommunikation och svar på frågor, vilket troligtvis var en framgångsfaktor. Det finns intressanta skillnader mellan åldersgrupperna. De yngre och särskilt de yngsta har inte uppmärksammat kampanjen i lika stor utsträckning. Skillnaderna kan delvis förklaras av att tjejer födda bara fick ett personligt utskick, inbjudan till HPV-lördagen, medan den äldre åldergruppen fick ytterligare ett personligt utskick som påminnelse i november. Dessutom var en betydligt större andel redan vaccinerade i den yngre gruppen. Det kan också ha att göra med att kanalvalen i övrigt var mer anpassade till den primära målgruppen. Riktade kommunikationsinsatser på gymnasieskolorna skulle kunna bidra till att öka vaccinationstäckningen i gruppen och detta är påbörjat i Region Skåne under våren

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Hur vända den negativa vaccinationstrenden?

Hur vända den negativa vaccinationstrenden? Hur vända den negativa vaccinationstrenden? Åke Örtqvist Smittskyddsläkare SLL Sidan 1 Procent Problem Sjunkande vaccinationstäckning/antal hos 65+ Andel pensionärer vaccinerade mot influensa 80 70 60

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden. Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län

1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden. Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län 1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län Den 5 november går Vårdguiden ihop med den nationella motsvarigheten 1177 och blir 1177 Vårdguiden.

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Vaccinationsregistret Start 1/1 2013

Vaccinationsregistret Start 1/1 2013 Vaccinationsregistret Start 1/1 2013 Eva Netterlid Susanne Andrén SMI-dag Stockholm 23/4 2013 Sjukdomar Mikrobiell typning Vaccinations - register Vaccinations täckning Attityder /Omvärldsbevakning/ Hemsida

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell. 2012-04- 11 Beställarenheten Distribution

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell. 2012-04- 11 Beställarenheten Distribution www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell 2012-04- 11 1(3) Beställarenheten Distribution Frågor och svar om Gardasil Vem kan få Gardasil kostnadsfritt? Gardasil erbjuds till flickor

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Allmänt Vad är vaccinationsregistret? Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för information i Västra Götalandsregionens väntrum och andra lokaler För många är väntrummen i hälso- och sjukvården eller tandvården den första kontakten

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning?

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Välkomna till dagens diskussion om Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Projekt Sexuell hälsa 2011 2013 Marie Sand & Sanna Malmros Hålltider 13.15 Inledning Jelica Ugricic 13.20 Projekt Sexuell

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi 1 2011 1 TBE-VACCINATIONSKAMPANJEN

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge

Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge Bohuslänkampanj Höst 2014 Vår 2015 Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge Om kampanjen Målet är att öka kännedomen kring Bohuslän och att öka bokningar av bohuslänska produkter. Vi vill dessutom öka besöken

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

0d. Skriv in koden som står ovanför namnet på inbjudan: (Koden markeras med en rödrosa pil på inbjudan.)

0d. Skriv in koden som står ovanför namnet på inbjudan: (Koden markeras med en rödrosa pil på inbjudan.) Bakgrundsenkäten 0. Vem gäller bakgrundsinformationen? o Mig själv o En hushållsmedlem o Någon annan (utanför mitt hushåll) 0b. Är den här personen en av dem som via posten fått en inbjudan till Influensakoll?

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Livet på De Geergymnasiet är spännande. Här kan du läsa om vad som händer just nu. 2015-05-13

Livet på De Geergymnasiet är spännande. Här kan du läsa om vad som händer just nu. 2015-05-13 Livet på De Geergymnasiet är spännande. Här kan du läsa om vad som händer just nu. Veckomeddelande v 21 2015-05-13 MÖTEN/KONFERENSER To 21/5 13.00 Skyddsrond Linghallen SCHEMABRYTANDE V 21 APL RL12 ES13b

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-09-17 FHN 2015.0028 Handläggare Lena Edlund Folkhälsonämnden Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Sammanfattning I enlighet med Karlskoga kommuns kommunikationspolicy (KF

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet 17 december 2014 TNS SIFO Johan Orbe Anita Bergsveen Innehållsförteckning Bakgrund 03 Syfte 04 Målgrupper och antal intervjuer 05 Genomförande

Läs mer