ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna."

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte Datum: Plats: Göteborg Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström, Therese Sterner, Kersti Theander Susanne Bengtsson-Lund och Sara Appeltoft. 1. Mötets öppnande (Ann-Britt) Mötet öppnades av ordföranden, som även hälsade välkommen. 2. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll (Pia) Arbetet med att ta fram kriterier som ska gälla vid certifiering av en mottagning har ännu inte påbörjats. Kerstin och Marianne ser över kriterierna. Susanne informerade aldrig om ASTA på skolsköterskekongressen. Förutom en kongressavgift för att delta krävde arrangörerna en utställaravgift på 7000 kr, vilket vi inte tyckte var rimligt. Beslut: Att diskutera detta med SSF på föreningsstämman i juni - att olika intresseföreningar måste stötta varandra. Beslutet att göra ett register över disputerade medlemmar för att lättare kunna ha kontakt med forskningsaktiva personer och deras eventuella studenter, har ännu inte verkställts. ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna. En beachflagga med ASTA:s logga inköptes till ASTA-dagarna i Malmö (2500 kr). 3. Ekonomi Allt ser bra ut men det är ca 35 färre medlemmar i år och därmed minskade intäkter för medlemsavgifter. Det preliminära överskottet från årets ASTA-dagar är ungefär kr. 4. ASTA-dagarna 2015 Första ASTA-dagarna som ny ordförande är genomförd och det var mycket att tänka på och mycket som skulle ordnas innan. Det blev lite ställningstaganden på stående fot vilket inte kändes bra. En lathund för styrelsen saknades. Beslut: Att Therese skall påbörja arbetet med att ta fram en lathund för styrelsens åtaganden i samband med ASTA-dagarna.

2 Lokala arrangörsgruppen var nöjd med Kongressbyrån och ansåg att de var lätta att ha att göra med. Det har varit lite diskussioner med industrin om att det enligt deras regler inte får förekomma underhållning i samband med middagen. Detta måste redas ut inför nästa års utbildningsdagar. Viktigt är även att från nästa år förtydliga att industrin inte sponsrar våra dagar utan att de köper utställningsplatser. Beslut: Att i samband med att tackbrev för årets dagar skrivs av ordförande och de hälsas välkomna till Gävle nästa år, så förtydligas det hur detta samarbete skall vara utformat. Utvärdering av ASTA-dagarna: De flesta var nöjda med dagarna men många klagade över att det var hög ljudnivå i utställningssalen. Inför nästa år efterfrågades en bättre bredd på innehållet i programmet och att inte alltid bara lokala föreläsare tillfrågas. Flera medlemmar upplevde att några av föreläsarna var arroganta och undervärderade vår kunskapsnivå. Några önskade också mer information om styrelsens arbete. 5. ASTA-dagarna 2016 i Gävle. Kongressbyrå ASTA:s styrelse ska bestämma vilken kongressbyrå som används för utbildningsdagarna. Vi kommer att skriva kontrakt med Malmö kongressbyrå för två år och då få rabatt på priset och då även för årets dagar i Malmö. Motiveringen är att vi vid årets dagar var mycket nöjda med kongressbyrån och de har erfarenhet av att arrangera medicinska kongresser. Det är också viktigt att ha det inskrivet i kontraktet när den ekonomiska slutredovisningen för dagarna skall vara klar, förslagsvis två månader efter avslutad konferens. Beslut: Att Therese kommer att acceptera den offert företaget lämnat om våra krav godkänns om slutdatum för ekonomisk slutredovisning fastställs och att begreppet sponsor ersätts av huvudsponsor och utställare. Bedömning av postrar Alldeles för få postrar inkom till årets dagar. Det är viktigt att vi uppmuntrar alla att göra postrar som presenteras på dagarna. Det är också viktigt att vi har en mall för att bedöma postrarnas kvalitet. Kersti har presenterat en mall för bedömning. Beslut: Att vi använder den mallen för bedömning av postrar nästa år. Beslut: Att Ann-Britt skriver ett upprop för postrar och stipendier i medlemsbrevet som går ut i början av juni. Bedömning av stipendier Bedömningen görs nu enligt Vetenskapsrådets mall vilken kräver att projektet har en hög vetenskaplig nivå, vilket är till en nackdel för projekt på en lägre akademisk nivå. Beslut: Att Ann-Britt diskuterar med Evas familj om att stipendier från hennes minnesfond även kan användas som startbidrag för att sätta igång ett projekt. Lokalkostnader Uppgifter om lokalkostnaderna för de tänkta kongresslokalerna har inkommit och den lokala gruppen vill ha styrelsens godkännande för att kunna gå vidare. Idag uppskattas att det finns plats för ca 22 utställare.

3 Beslut: Vi behöver lite mer information innan beslut kan tas och har önskemål om fler utställarplatser. Program Det preliminära programmet innehåller främst läkarföreläsningar och mycket lite om barn. En föreläsning om tobak är inplanerad, vilket är bra då det efterfrågades i utvärderingen. Viktigt att blanda programmet på dagarna så att även andra dagen inte bara består av programpunkter som är obligatoriska, tex årsmöte mm. Beslut: Att Ann-Britt förmedlar våra synpunkter och förslag på ändringar i programmet. 6. Verksamhetsplan hur lägger vi upp årets arbete? Projektplatsen är ett webbaserat verktyg som skulle kunna användas inom ASTA som hjälp för att hålla ordning på alla dokument och där det finns möjlighet för alla att ha överblick hur olika processer framskrider och vem som ansvarar för vad. Beslut: Att Kerstin tar reda på mer information om detta. Gruppen för revidering av Spirometridokumentet är tillsatt och kommer att bestå av Katarina Nisser, Anna Nordlind, Maria Rosengren och som sammankallande Sara Appeltoft. Gruppen träffades en första gång i samband med ASTA-dagarna och planerar att träffas igen i september. Medlemmarna kommer att förbereda sig genom att gå igenom de nya riktlinjerna och att läsa ny forskning inom området. En grupp för att arbeta med provokationer planeras. För att förbereda detta arbete bör en inventering göras av vad som är aktuellt ute i verksamheterna gällande provokationer idag. Beslut: Att skicka ut ett mail till alla medlemmar med några frågor om, ifall provokationer görs, vilka typer av provokationer och i vilken omfattning. Pia ska ta fram förslag till frågor och Andrè Lauber skall tillfrågas om att hjälpa till att utforma dem i enkätform. 7. Kriterier för arbete på barn- och vuxenmottagning Beslut: Susanne kommer att vara sammankallande för arbetet med att se över kriterier för arbete på barnmottagningar och Kerstin för vuxna. De kommer även att se över samarbetet mellan dessa mottagningar och hur övergång mellan barn- och vuxenmottagning kan se ut. 8. Astma / KOL som specialistsjuksköterskeutbildning Ann-Britt har haft kontakt med de tre ansvariga för astma-allergi och KOL-utbildningarna på avancerad nivå som finns idag och de kommer att träffas för att diskutera hur utbildningarna kan bli mer enhetliga. Beslut: Att Kersti och Ann-Britt kommer att träffa dem i höst. 9. Övriga frågor Diskussion om att skriva ett debattinlägg för att ifrågasätta vårdhundars varande på sjukhus och andra vårdinrättningar.

4 Beslut: Att Susanne skall skriva ett textförslag. Björn Nordlund har skickat en förfrågan om ASTA har någon tanke på att göra en demonstrationsfilm om hur man gör en spirometri. Beslut: Att skicka ett svarsbrev där vi informerar att vi önskar mer information om vilken typ av film han tänkt sig, tex för personal eller patienter. Vi ger också förslag på att kontakta någon tillverkare av spirometrar och diskutera detta. Beslut: Att André Lauber kommer att få en tackpresent för hans arbete med utvärderingsenkäten. 10. Kontakt med NAAKA angående spirometrier och samarbete Kontakt har tagits av NAAKA:s ordförande Karin Lisspers för att diskutera certifiering och spirometrier / spirometrikörkort. Beslut: Att Ann-Britt tar kontakt och erbjuder att de kan träffas för en första diskussion. 11. Samarbete med de Nordiska länderna Detta nordiska nätverk ordnar nu ett möte i Helsingfors i augusti som vi är inbjudna till. Beslut: Att Therese kommer att åka till Helsingfors och representera ASTA. 12. Rapporter Kompetensdokumentet Kompetensdokumentet har nu skickats till SSF för synpunkter och de vill nu träffa Kersti och Ann-britt för diskussion. SARA-gruppen Ann-Britt var på möte i februari. Astma-och allergiförbundet och de övriga deltagande organisationerna delgav varandra vad som var aktuellt inom de olika verksamheterna. BLF-höstmöte Kommer att vara i Tylösand september. Ann-Britt har kontaktat deras ordförande Anne Kihlström för att diskutera vårt förmöte 23/9 men har ännu inte fått något svar. Therese, Kerstin och Susanne kommer att delta och representera ASTA. EAACI Inger Kull har blivit invald i styrelsen för allied health group och representerar där ASTA. Ett internationellt kompetensdokument håller på att skrivas. Artikel GP Allergispecialister slår larm - allergivården är i kris. Ett upprop om att det är brist på allergispecialister; allergologer, astma, allergi och KOL sjuksköterskor och allergikonsulenter och att detta medför risker för försämrad sjukvård för dessa patientgrupper i framtiden.

5 13. Certifiering Birgitta Jagorstrand har skickat information om certifiering. Hur går vi vidare? Vem kontaktar vi för att påbörja en diskussion om att detta ska genomföras på en nationell nivå. Beslut: Att ta kontakt med NAAKA och påbörja dessa diskussioner och även bjuda in sjukgymnasternas och dietisternas organisationer till ett möte, eventuellt i november. 14. Utbildningar Mundipharma och ASTA anordnar en EXPANDERA handledarutbildning i Jönköping Ann-Britt kommer att närvara. Inga fler EXPANDERA utbildningar är ännu inplanerade. Planerna kring att upprepa teamutbildningen, som var i Stockholm förra året i samarbete med Astra Zeneca, i Göteborg i höst, har ännu inte avancerat. Beslut: Att Kerstin tar kontakt med Astra Zeneca för att fortsätta planeringen av utbildningen i Göteborg. 15. Datum för nästa styrelsemöten 22-23/10 i Stockholm och bjuda in representant från Gävle kl / i Stockholm 27/4 i samband med ASTA-dagarna i Gävle 19-20/5 i Ängelholm 13-14/10 i Stockholm 16. Övriga frågor Vi har fått en förfrågan om vi vill samarbeta med SMART, en antitobakorganisation som skriver kontrakt med ungdomar om att inte börja röka. Genom att stödja dem lägger de ut vår logga på deras hemsida. Beslut: Att ASTA stödjer SMART Pia Kalm-Stephens, sekreterare Ann-Britt Zakrisson, ordförande

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer