Företagspresentation. Ekonomisk information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation. Ekonomisk information"

Transkript

1 Presentation

2 Företagspresentation Klicka på rubrikerna för att komma till önskad sida på en gång! VD har ordet 4-5 Detta är CA Fastigheter 6-7 Finansiell oro i Europa 8-9 Resultat Organisation 12 Karta över regioner 13 Region Borås Region Jönköping Region Kalmar Region Karlskrona Bildgalleri Region Lomma/Malmö 24 Region Stockholm 25 Region Växjö Region Berlin & Estland Region S:t Petersburg Viktiga händelser under Siffror 33 Projektutveckling Historiska nedslag i företaget Ekonomisk information Resultaträkning Balansräkning Styrelse och företagsledning Bolagsorganisation Fastighetsförteckning

3 VD HAR ORDET Lokal närvaro och engagemang i över 100 år 2012 var ett historiskt år för CA koncernen då vi tillsammans med våra kunder firade 100-årsjubileum. Förändringen mot föregående år är marginell vilket förvaltningsresultatet uppgick för året till 265 Mkr. Så länge sedan är det sen Claes Johansson startade det bolag som vi idag kallar CA. Från ett utbeståndet. beror på några mindre förändringar av fastighetspräglat byggmästarbolag 1912 till det privatägda Totalt redovisade vi för 2012 ett resultat efter investmentbolag som CA koncernen är idag och där skatt om 141 Mkr (204). Försämringen från 2011 CA Fastigheter AB med dotterbolag utgör koncernens fastighets- och fastighetsutvecklingsbolag är större försäljningar vilket kraftigt påverkade 2011 beror i sin helhet på att vi under det året hade några sannolikt en utveckling som skulle glatt Claes. Mer års resultat. om koncernens historia se sida 38. Vi står väl rustade för framtiden både personellt Det är med stor ödmjukhet och respekt som vi och finansiellt vilket möjliggör investeringar i såväl på bästa sätt försöker föra företagets arv och kultur befintliga som i nya fastigheter. vidare har i övrigt präglats av ett fortsatt fokus på skuldkrisen i Europa. Detta har starkt präglat mer unikt. Grunden för vår affärsidé lades vid bola- I en skiftande omvärld blir CA Fastigheter AB allt fastighetsbranschen som är beroende av en ekonomisk tillväxt och av en fungerande kreditmarknad. och utvecklats av samma ägare, nu i tredje genegets bildande 1912 och har sedan dess förvaltats Skuldkrisen har lett till att vi i dagsläget är i en rationen. Utmärkande för CA koncernen är en stark lågkonjunktur som sannolikt kommer att dämpa lokal närvaro på de orter där vi verkar. Vår närhet till hyrestillväxten och därmed även värdeökning på kunderna gör oss lyhörda för marknadens förändrade behov. Trots att vi sammantaget är stora, har fastigheter. Efterfrågan på såväl bostäder som kommersiella vi det lilla företagets förmåga att snabbt byta kurs lokaler är dock fortfarande god. Vi ser därför ingen och fokusera där behov och möjligheter finns. CA stor risk för minskade hyresintäkter för de närmaste Fastigheter AB är en del av det lokala samhället och åren. För CA Fastigheter AB räknar vi därför med att vår lönsamhet ligger i nöjda kunder. kunna förbättra det operativa förvaltningsresultatet Under 2013 kommer vi fortsatt att ha stort fokus ytterligare under på våra kunder. Nöjda kunder förlänger sina avtal I skuldkrisens spår har kreditgivarna intagit en och minskar därmed omflyttning vilket mycket tydligt påverkar våra kostnader. Det är därför glädjande mer återhållsam inställning med lägre belåningsgrader och ökade marginaler. Detta har präglat fastig- att konstatera att vi återigen i en oberoende landsomfattande kundundersökning i Sverige rankats hetsmarknaden i såväl Sverige som Europa med minskade möjligheter för traditionella fastighets- bland de fem bästa fastighetsbolagen. Vi har ambitionen att ytterligare förbättra den positionen de ägare som CA att medverka i transaktioner. Transaktionsmarknaden har därför dominerats mer än närmaste åren. vanligt av de institutionella investerarna med lägre Vi kommer också att fortsätta ha stort fokus på krav på såväl externbelåning som avkastning på våra fastighetsutvecklingsprojekt. Främst är det eget kapital. uppförande av bostäder i ett flertal orter men även I skrivande stund känns det dock som att kreditgivare, i vart fall i Sverige, har intagit en något Totalt kommer projekt med en total investe- kommersiella projekt kommer att startas under mer positiv inställning till fastighetskrediter vilket ringsvolym om mer än Mkr att startas under förhoppningsvis leder till en ökning av transaktionsmarknaden även för fastighetsbolag med en mer Det känns stimulerande att på detta sätt få fort- året. traditionell finansieringsstruktur. sätta medverka till samhällsbyggnad vilket vi gjort i Vi har precis summerat 2012 och kan glädjande nu mer än 100 år. konstatera att vi lyckats leverera ett resultat som var i linje med våra tidigare förväntningar. Det operativa Johan Damne, VD Vi står väl rustade för framtiden både personellt och finansiellt vilket möjliggör investeringar i såväl befintliga som i nya fastigheter 4 5

4 Inriktningen är främst centralt belägna fas tigheter med god standard. Förvaltningen sker till största delen med egen personal för att ge hyresgästerna bästa tänkbara service Detta är CA Fastigheter CA Fastigheter AB:s verksamhet startades 1912 i Kalmar av nuvarande ägares farfar, Claes Johansson. Verksamheten utgjordes då främst av byggnation av bostadsfastigheter antogs namnet Claesson & Anderzén då sonen Edvin Claesson övertog rörelsen tillsammans med kom pan jonen K-G Anderzén. Byggverksamheten fortsatte med så väl externa upp dragsgivare som bygg nation för egen förvaltning. De fastigheter som byggdes i egen regi under denna period ägs fortfarande av CA koncernen och utgör delar av stommen i dagens fastig hetsbestånd. Idag ägs koncernen av tredje generationen Claesson, bröderna Magnus och Johan. Den egna byggverksamheten avvecklades 1992 och sedan dess är verksamheten inriktad på fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling främst i Sverige men även i Tyskland, Estland och Ryssland. Vid utgången av 2012 ägde CA koncernen fastigheter med en yta om mer än kvm. Av detta bestånd utgörs 40% av bostäder medan resterande ytor utgörs av kommersiella lokaler, såväl butiks-, kontors-, hotell- som lagerytor. Inriktningen är främst centralt belägna fas tigheter med god standard. Förvaltningen sker till största delen med egen personal för att ge hyresgästerna bästa tänkbara service. Genom att vara lyhörda för hyresgästernas önske mål ska CA koncernen skapa värden för de samma, vilket i sin tur bygger värden i koncernen. Fastighetsutveckling sker av såväl fastigheter i befintlig fastighetsportfölj som fastigheter som förvärvas. För tillfället är det främst utveckling av bostads- och handelsfastigheter som genomförs. 6 7

5 Finansiell oro i Europa fortsatt i fokus för fastighetsmarknaden Skuldkris i Europa och statliga regleringar av kreditmarknaden har medfört dels att tillgången på krediter för fastighetsbolagen har försämrats och dels att räntemarginalerna har skjutit i höjden. Att finansieringsfrågor står i fokus för fastighetsbranschen är ingen kioskvältare men de senaste åren har arbetet med att hitta finansiering av förvärv och fastighetsutvecklingsprojekt varit än mer krävande. Trots detta uppskattas fastigheter i Sverige ha bytt ägare för totalt ca 100 miljarder kronor under 2012, vilket är ungefär samma volym som under 2011 men endast ca 65% av de volymer som omsattes under toppåren 2006/07. Med anledning av svårigheten att skaffa kapital för traditionella fastighetsinvesterare står de institutionella investerarna för en ännu större del av omsättningen än tidigare. I inledningen av 2013 har vi dock märkt en viss förändring till det bättre i kreditgivares syn på fastighetsfinansiering. Detta skulle i så fall vara positivt för transaktionsmarknaden. I sin Property Outlook för våren 2013 konstaterar Newsec att kreditgivarnas inställning till fastighetsfinansiering är helt avgörande för hur den svenska och nordiska marknaden skall utvecklas. Newsec konstaterar också att det märkt en viss förändring i kreditgivarnas beteende varför vi mycket väl kan få se en förändring på transaktionsmarknaden redan under Enligt svenska Konjunkturinstitutet (KI) kommer den svenska tillväxten för 2013 att vara fortsatt svag. Dock ser KI vissa ljusglimtar i svensk ekonomi då ett flertal sektorer i svenskt näringsliv rapporterar en förväntan om tillväxt det kommande året. I sin konjunkturbarometer för februari 2013 konstaterar KI att svensk ekonomi fortsatt är svagare än normalt men att vissa branscher har en positiv utveckling. Först i slutet på 2013 når tillväxten upp till nivåer som innebär att en återhämtning påbörjas. Därefter tar det lång tid innan svensk ekonomi åter är i balans., skriver KI i sin rapport från december BNP för 2012 ökade med mycket låga 0,9% och KI prognostiserar motsvarande tillväxt för 2013, knappt 1%. Fortsatt bedöms inflationen vara låg. Detta innebär att arbetslösheten bedöms öka för såväl 2013 som 2014 innan KI bedömer att trenden kan vända och vi förhoppningsvis kan se arbetslösheten minska under Inflationen beräknas sjunka från 0,9% 2012 ner till endast 0,4% för KI bedömer att kostnadstrycket är lågt i både Sverige och omvärlden vilket gör att inflationen kommer vara låg det närmaste året. Inte förrän i slutet av 2014 bedömer KI att inflationen kan komma att stiga och att Sverige därmed kan få en konjunkturåterhämtning. Den svenska kronan är fortsatt stark gentemot flera av de stora valutorna, som dollar och euro. Detta har inneburit ett minskat intresse från de internationella aktörerna och sannolikt innebära att det kommer vara de svenska investerarna som fortsatt är huvudaktörer på den svenska fastighetsmarknaden. Den svenska hyresmarknaden har trots ekonomisk turbulens varit relativt stabil de senaste åren. Göteborgsregionen är den del av Sverige som varit något svagare till följd av nedgången i konjunkturen för verkstadsindustrin. I regionstäder där CA har sin huvudsakliga verksamhet har situationen som vanligt varit mycket stabil. Fluktuationerna över konjunkturcykler är mindre i dessa orter inte minst för kommersiella lokaler. Det faktum att privatpersoner idag får mindre belåning vid förvärv av egna hem och bostadsrätter har påverkat denna marknad negativt. Positiva effekter av detta är att omflyttningen i CA koncernens hyresrätter minskar då korrelationen mellan nedgång i egnahemsmarknaden och omflyttning i hyresrättsmarknaden generellt är mycket stor. 8 9

6 Ekonomisk utveckling under åren Resultat 2012 CA Fastigheter AB med dotterbolag redovisar för 2012 ett stabilt och starkt resultat. Efterfrågan på både bostäder och kommersiella lokaler har varit god. Därutöver var väderleken för 2012 mer gynn Hotell, Rest. 3% Kontor 17% Hyresintäkter Lager 8% Övrigt 8% Driftsöverskott Hyresintäkt per verksamhetsslag Butiker 24% Garage/P-plats 1% Bostäder 39% 100% 98% 96% 94% 92% 90% Växjö 18% Stockholm 7% 96,1% 2008 Lomma 3% Uthyrningsgrad yta % 92,2% 2009 Karlskrona 12% 93,1% 2010 Estland 3% Ryssland Tyskland 2% Övrigt 4% 1% 93,9% 2011 Hyresintäkt per region Borås 15% 92,7% 2012 Kalmar 19% Jönköping 16% sam än för tidigare år vilket resulterat i minskade driftskostnader. Under året har väldigt få försäljningar genomförts varför realisationsvinsterna jämfört med tidigare år minskat. Räntekostnaderna för 2012 ökade jämfört med tidigare år dels på grund av de nyupplåningar som skedde i samband med något förvärv men också med anledning av att kreditgivarnas högre marginaler under året slog igenom fullt ut. Totalt redovisas ett resultat efter skatt om 141 Mkr (204). Hyresintäkterna för 2012 uppgick totalt till 474 Mkr (474) varav ca 40% avser bostadshyror. Driftsöverskottet uppgick till 266 Mkr (269). Den svaga minskningen beror helt och hållet på ett par akuta underhållsåtgärder som vi tvingades till i slutet av året. Finansnettot förbättrades 2012 jämfört med tidigare år. Totalt uppgick finansnettot till 61 Mkr (-109) och beror på en rad händelser bland annat resultat från delägda, ej konsoliderade, fastighetsinnehav. Investeringar i befintlig fastighetsportfölj uppgick till 132 Mkr under året. Därtill kommer förvärv av fastigheter under året. Balansomslutningen uppgick vid årsskiftet till Mkr med ett eget kapital om Mkr innebärande en synlig soliditet om 31,8% (31,3). Då CA Fastigheter AB är ett privat onoterat bolag görs ingen marknadsvärdering av koncernens tillgångar och skulder, det vill säga IFRS tillämpas inte. CA Fastigheter AB koncernen har genom förvärv, förädling och försäljning ytterligare stärkt sin position under Koncernen är väl rustad, såväl finansiellt som personellt, att fortsätta utvecklas genom såväl traditionella fastighetsförvärv som förvärv och utveckling av olika typer av fastighetsutvecklingsprojekt

7 Organisation Regioner VD Johan Damne Klicka på de blå märkerna för att komma till önskad region på en gång! Ekonomichef Eje Wictorson Byggchef Johan Frostberg Affärsutveckling Mikael Holmgren Andreas Claesson Sverige Utland Region Borås Christer Södeliden Region Stockholm Jan Dahlberg Berlin Andreas Claesson Region Jönköping Anders Gustafsson Region Växjö Claus Holmgren Estland Andreas Claesson Region Kalmar Johan Frick Region Lomma/Malmö Erik Herder S:t Petersburg Jan Borekull Region Karlskrona Ulf Åberg 12 13

8 regionöversikten MEDEA 1 PEGASUS 3 MARS 11 Borås Större, klokare och framgångsrika! Christer Södeliden Regionchef Borås Staden Borås växer och kommer 2013 att bli över invånare. Staden förtätas och planerna anger att det kommer produceras ca 700 nya bostäder per år, fram till Under 2012 arbetade Borås Stad tillsammans med näringslivet med en handelsutredning. Vi som fastighetsägare har deltagit i det arbete som lett fram till en strategisk plan för handelns utveckling. Genom etableringen av Textile Fashion Center, Simonsland bygger man ihop staden med handelsområdet Knalleland. De kvadratmetrarna i Simonsland fylls med hyresgäster som Textilhögskolan, Fashion Gallery med små butiker, Textilmuseet, Drivhuset, Inkubator, Almås Gymnasiet, restaurang och cafeér. Detta kommer bli en textil hubb med målsättning att vara ledande såväl nationellt och internationellt. Under 2012 påbörjades ombyggnationen av Kv. Resedan. Byggnationen startade med att iordningställa ca kvadratmeter kontor till Södra Älvsborgssjukhus, Barn och ungdoms psykiatriskmottagning. Vidare har projektering och upphandling påbörjades av etapp två, som kommer innehålla 69 hyresrätter. Lägenheterna kommer vara färdigställda våren Vakansgranderna på bostäder är i princip obefintlig och det råder stor efterfrågan på hyresrätter. En viss stagnation när det gäller prisutvecklingen och efterfrågan på bostadsrätter. När rubriken anger att Borås är framgångsrika så är det inte bara i sportsliga sammanhang med en framskjuten placering i basketligan och SM-guld i fotboll. Borås kommer på andraplast på 2012 års lista över Företagarkommuner med mer än invånare. Kort sagt, det råder ett fortsatt positivt näringslivsklimat. Vi ser framtiden an med stor tillförsikt. Borås har en unik möjlighet att stärka sin position som handels och utbildningsstad inom konfektion. Som fastighetsägare är staden mycket intressant att verka och investera i. Borås har en unik möjlighet att stärka sin position som handelsoch utbildningsstad

9 regionöversikten Jönköping är ett viktigt transportcentrum och ledande centrum för logistik ELEKTRONEN 4 ÖRNNÄSTET 4 APELN 29 Jönköping mot 100 nya år! Anders Gustafsson Regionchef Jönköping Firandet av 100 åringen CA Fastigheter är över och nu arbetar vi vidare mot 100 nya år. Under året som gått har utvecklingen av våra fastigheter fortsatt. Bland annat har vi byggt till en av våra fastigheter på Torsvik med nya lasthus för vår hyresgäst Freja Transport & Logistics AB som valt att satsa på större ytor hos oss. Frejas flytt inom vårt bestånd möjliggjorde för HTS Safety AB att utöka sina ytor och de hyr nu hela fastigheten Ättlingen 3. I samband med detta installerades fjärrvärme i denna fastighet. Utbytet från eluppvärmning medför vinster får många inte minst för miljön. Nya hyresgäster har tillkommit i fastigheten Elektronen 4. Hans Andersson Recycling Göteborg AB och Myresjöhus AB som flyttar in strax efter årsskiftet. I denna fastighet får de moderna och funktionella kontorslokaler med en strålande utsikt över Vättern. Vi hälsar alla nya hyresgäster i dessa fastigheter välkomna till CA Fastigheter och med vår lokala förankring, långsiktighet och personliga relationer hoppas vi att de skall trivas och växa med oss. Ljuset vid Vättern, Jönköping, är landets tionde största kommun och växer med cirka personer om året. För närvarande bor cirka personer i kommunen. Jönköping är ett viktigt transportcentrum och ledande centrum för logistik. Flygplatsen utvecklas och Ryanair har valt att lägga avgångar härifrån till Barcelona. Stadsutvecklingen går vidare och Ramprogrammet för södra Munksjön börjar så sakta falla på plats. Det är många projekt på gång i Jönköping av olika aktörer som sammantaget stärker och utvecklar staden inför framtiden. Staden utvecklas kring Munksjön, ambitionen är att området i framtiden kommer att rymma ca boende och ytterligare arbetsplatser. Detaljplanen för gamla Munksjös fabriksområde är ute på samråd och här planeras för cirka 400 lägenheter, kvm handelsyta och kvm kontor/hotell i första etappen. I Jönköping finns också andra aktörer som arbetar för att utveckla regionen. Exempel på detta är Kv. Atollen. Här planeras för handel, service och boende, totalt cirka kvm. På västra kajen är två bostadshus under planering. Dessa kommer att uppföras ovanpå resterna av Jönköpings gamla slottsmur som började byggas under 1500-talet efter att tidigare varit ett kloster. CA Fastigheter undersöker löpande möjligheterna att utveckla befintliga fastigheter, förtäta staden med exempelvis bostadsbyggnation och utvärderar olika fastigheter som är till försäljning för att långsiktigt växa och utvecklas. Genom att aktivt arbeta med ett bra underhåll och utveckling av våra fastigheter och omsorg om våra hyresgäster, läggs grunden till att långsiktigt delta i utvecklingen av Jönköpingsregionen

10 regionöversikten Den långsiktiga förvaltningen med egen personal utvecklas ytterligare genom smidigare och snabbare hantering HATTMAKAREN 13 ROCKAN 7 TROSSEN 1 Kalmar mot framtiden Johan Frick Regionchef Kalmar CA Fastigheters mer än 100-åriga utveckling av Kalmar fortsätter under Byggnationen av fastigheten Spantrutan på Varvsholmen återupptas glädjande under våren och innebär ca 100 nya boenden i olika former (bostadsrätter, hyresrätter, trygghets- samt särskilt boende). Vi ser med tillförsikt fram emot byggnationen och att bidra till den, för Kalmar så viktiga nybyggnationen och utvecklingen. Inflyttningar är planerade från och med sommaren Under försommaren påbörjas rot- och stamrenovering av de egenbyggda fastigheterna Jungfrun 2 och 3 i Kalmar. Denna gång lyfts ambitionerna ytterligare genom att även installera lägenhetsanpassad frånluftsåtervinning, så kallad FTX. Fler lägenheter tillkommer genom ombyggnation av större till mindre, fräschare och mer efterfrågade lägenheter. Den långsiktiga förvaltningen med egen personal utvecklas ytterligare genom smidigare och snabbare hantering gällande besiktningar vid omflyttningar. I fastigheten Kvarnen 12 fortsätter arbetet att tillsammans med vårt dotterbolag Kalmarsalen Konferens & Evenemang, utveckla anläggningen för att än mer forma den till det självklara valet för konferenser och konserter i regionen. Att även vara det självklara alternativet för privata begivenheter, till exempel bröllopsfester, kalas och högtidsfiranden i den underbart belägna Glasverandan, med bedårande utsikt över Kalmarsund och Öland under alla årstider, är också en del av målsättningen

11 regionöversikten WACHTMEISTER GALLERIA TERSMEDEN 1 LOKE 24 Karlskrona i sikte! Ulf Åberg Regionchef Karlskrona Att förbättra villkoren för handel och shopping i centrala Karlskrona är något som är av största vikt för vårt Karlskronakontor det var kanske orden som Karl den XI utropade när han från havet såg den plats som sedermera skulle bli svenska flottans isfria hamn i Östersjön. Redan då arbetade de främsta arkitekterna med stadens planering, något som alltjämt fortgår när centrumkärnan förnyas bit för bit. Hoglands Park och Borgmästaregatan är två exempel på stadskärneförnyelse där stadens nuvarande fastighetsägare är med och tar stort ansvar. CA Fastigheter har varit med och bidragit till samhällsplanering och utvecklingen i Karlskrona i snart 30 år. Det senaste exemplet är ombyggnaden av Kv. Nordstjärnan 32, en 1700-talsfastighet som tack vare en genomgripande renovering fått nytt liv med nio nya hyreslägenheter. Att förbättra villkoren för handel och shopping i centrala Karlskrona är något som är av största vikt för vårt Karlskronakontor. Ständig förbättring av han- delsstråk, upprustning av centrumfastigheter samt förädling av butiksmix är viktiga frågor som kräver långsiktighet och uthållighet. Vi har under året påbörjat arbetet med Wachtmeister Galleria 2018 som är vårt projektnamn för att stärka gallerian inför 30-årsjubileet Under 2013 startas en omfattande renovering av parkeringsgaraget samt uppdatering av skyltar, allt för att vidmakthålla platsen som förstahandsval för shoppingkonsumenten i östra Blekinge. Under 2013 kommer också vår sista oljepanna att tas bort och ersättas med betydligt mer miljövänlig fjärrvärme. Detta är en i raden av investeringar där både miljö och driftekonomi står i fokus. CA Fastigheter är en aktiv spelare att räkna med på den lokala fastighetsmarknaden och skall aktivt medverka till en fortsatt positiv utveckling i Karlskrona 2013! 20 21

12 SWEDEN HOUSE S:T PETERSBURG ELEKTRONEN 4 JÖNKÖPING medea 1 BORÅS torven 5 VÄXJÖ Wachtmeister 57 KARLSKRONA KAKELMAKAREN 1 KALMAR lärlingen 6 KALMAR STENBOCK 1 VÄXJÖ WACHTMEISTER GALLERIA karlskrona KNAPEN 1 & 3 JÖNKÖPING veddesta 2:18 JÄRFÄLLA INREDNINGSARKITEKTEN 1 MALMÖ VÅGLÄNGDEN 9 STOCKHOLM kvarnen 12 Kalmar PEGASUS 3 BORÅS Heimstrasse 10 Berlin VÄXJÖ 6:69 bozenerstrasse 2 Berlin NARVA GATE NARVA

13 regionöversikten regionöversikten Lomma 25:90-25:95 INREDNINGSARKITEKTEN 1 Lomma 25:88 VÅGLÄNGDEN 9 VEDDESTA 2:18 Lomma/Malmö Fantastiska lägen vid havet Erik Herder Regionchef Lomma/Malmö Stockholm Egen förvaltning med hög servicegrad Jan Dahlberg Regionchef Stockholm Från att fokus helt varit på CA Fastigheters bostadsutvecklingsprojekt i Lomma har företaget under 2012 förvärvat sin första förvaltningsenhet i Malmö. Detta är första steget i en tänkt expansion i regionen. Den förvärvade fastigheten, Inredningsarkitekten 1, ligger i anslutning till Malmö Stadion och inhyser Coop Forum som största hyresgäst. Trots förvärvet av Inredningsarkitekten 1 är Lommaprojektet alltjämt högprioriterat i regionen. I Lomma äger CA Fastigheter mark sedan Området, som då var ett industriområde, genomgår nu en stor omvandling. Totalt kommer vi att uppföra ca 450 bostäder, bestående av både bostadsrätter och småhus. Området ligger på bästa läge, med Lommas populära sandstrand som granne. Gemensamt för samtliga bostäder kommer att bli en hög kvalitet och väl genomtänkta planlösningar, där kundens bästa kommer att vara i fokus. Under hösten 2012 påbörjades byggnationen av Strand, vilken utgör fjärde etappen inom Lommaprojektet. Strand består initialt av 21 bostadsrätter som med stilren arkitektur och ett unikt läge nära havet sticker ut bland nyproduktionsprojekt i Öresundsregionen. Mer information om våra olika delprojekt finns på vår projektsida: STRAND I Sverige, förutom Stockholm, är det en självklarhet att CA Fastigheter har egen förvaltning med hög servicegrad. I huvudstaden är det ett stort och många gånger oväntat mervärde för hyresgästerna. Är det problem, ring CA Fastigheter så kommer fastighetsskötaren samma dag. Andra har lagt ut förvaltningen på entreprenad och kundmottagningen sköts av anonyma call centers. I Stockholm äger CA Fastigheter två större mark områden. Den ena är på kvm och ligger i Järfälla nära E18, med bra kommunikationer för kontor, distribution och handel. Här finns idag en modern logistikanläggning om kvm. För den resterande tomtytan, kvm, har ett detaljplanearbete pågått under de två senaste åren. Den nya detaljplanen vann laga kraft i oktober 2011 och möjliggör en byggnation om kvm handel varav kvm dagligvaruhandel. Ett arbete med projektering och uthyrning pågår och med en planerad byggstart efter sommaren I Upplands Väsby norr om Stockholm äger CA Fastigheter kvm mark i omedelbar anslutning till E4, med förstklassigt skyltläge mellan Stockholm och Arlanda. Fastigheten Vreten 12 i Västberga, tidigare Ber - nats Bil, ska utvecklas med verksamheter som handel, lätt industri eller kontor. Fastigheten har ett utmärkt skyltläge vid Essingeleden. I Gävle innehas en fastighet, Brynäs 18:6, precis söder om Gavleån och ett par hundra meter från stadskärnan. Ett mycket bra läge för bostäder. Ett utredningsarbete har avslutats som medger ett fortsatt arbete med ändrad detaljplan. Arbetet med att hitta nya objekt i Stockholmsregionen för utveckling och/eller förvaltning fortsätter

14 regionöversikten TULLEN 8 TVINNAREN 5 BJÖRNEN 10 Växjö vi växer med staden Claus Holmgren Regionchef Växjö Condeco, vår nya hyresgäst i Bländapassagen, har redan blivit en mötesplats i centrum Utvecklingen i Växjö fortsätter i rätt riktning och antalet invånare har under 2012 ökat med ca personer. För CA Fastigheter skapar detta goda förutsättningar att som fastighetsägare ta del av detta i form av nya hyresgäster, både i våra kommersiella ytor såväl som i våra bostadshus. Vi har under 2012 påbörjat en förtätning av det bostadsområde i Växjö som övertogs i slutet av Denna nybyggnation kommer, när den är klar, att innehålla 60 nya hyresrätter i modern stil med hög standard, öppen planlösning och ljusa, fräscha lägenheter. Det kommer att skapa en stadslik miljö med ny och fräsch omgivning runt de nya husen, samtidigt som nya parkeringsytor tillskapas. Vi jobbar ständigt med vår förvaltningskvalitet, bland annat genom att med egen personal synas i våra fastigheter och på så sätt få våra kunder att känna trygghet. Vi planerar och genomför regelbundet förbättringar och löpande underhåll på både kosmetiska såväl som tekniska områden och ser detta som en naturlig del i vårt arbete. Det uppskattas av våra kunder och ger oss toppbetyg i de kundmätningar som regelbundet genomförs. Under året har man kunnat se resultatet av den ombyggnad som genomförts i Bländapassagen. Detta har till allas glädje visat sig bli en mycket lyckad satsning och Condeco, som är vår nya hyresgäst i passagen, har redan blivit en möteplats i centrum. Passagen skapar stora kundflöden och ger alla etablerade aktörer goda förutsättningar att skapa en framgångsrik verksamhet. Som bevis för detta tilldelades CA Fastigheter, tillsammans med de andra två fastighetsägarna i passagen, Växjö kommuns Byggnadspris I kontorsfastigheterna har vi under 2012 sett nya hyresgäster flytta in, och även ut. Detta skapar möjligheter och vi ser fortfarande en god efterfrågan på de ytor vi har. Dagens marknad kräver mer av oss och vi får jobba lite mer när vakanser uppstår samtidigt som kunders valmöjligheter och krav ökar. På vårt handelsområde Västerport jobbar vi vidare och har under året även här sett nya aktörer som kommer till samtidigt som någon fallit bort. En konjukturförändring tillsammans med ett ökat utbud som följd skapar möjligheter men också mer arbete med att hitta rätt aktör för att uppnå en bra utveckling och helhet för vårt område. Vikten av samverkan och eftertanke blir allt viktigare när vi ser hur vår närmsta granne, Arenastaden växer. Vårt läge i direkt anslutning till Växjös mest trafikerade gata kommer att vara fortsatt attraktivt med stora flöden för alla aktörer

15 regionöversikten Totalt har CA Fastigheter kvm bostäder i Berlin vilka är mycket bra belägna i västra Berlin Fredestr. 35 Berlin NARVA MNT 1, POSTHUSET TALLINn Berlin & Estland goda chanser till stark tillväxt Andreas Claesson Regionchef Tyskland, Berlin Berlin är Tysklands huvudstad och kulturmetropol med en minst sagt händelserik historia. Just historien har satt sina spår i stadsbilden som med all säkerhet kommer att fortsätta förändras även i framtiden. Vi bedömer Berlin som en intressant marknad för tillfället, med på sikt, goda chanser till stark tillväxt. Sedan 2005 har CA Fastigheter förvärvat bostadsfastigheter i Berlin. Portföljen består idag av traditionella förvaltningsfastigheter. Totalt har CA Fastigheter kvm bostäder i Berlin vilka är mycket bra belägna i västra Berlin. Estland Estland och främst huvudstaden Tallinn har genomgått dramatiska förändringar sedan självständigheten från Sovjetunionen Tillväxten var extremt hög under många år och landet utvecklades i snabb takt. När så finanskrisen slog till under 2008 så drabbades Estland ganska hårt. CA Fastigheter har genom dotterbolag i joint venture bolaget Letona Properties OÜ förvärvat fastigheter av kontor- och lagerkaraktär i Tallinn sedan mitten av Även vi fick känna av finanskrisen i form av fallande hyror och minskat intresse från tänkbara hyresgäster. Läget har dock stabiliserats och vi tror på en relativt snabb återhämtning för Estland och ser nu snarare möjligheter än problem. I början av 2010 förvärvades Posthuset, mitt i centrala Tallinn som utökade Letonas fastighetsbestånd med ca kvm till nästan kvm, bestående av kontor, lager och butiker. Posthuset genomgår under 2013 en omfattande renovering och byggs om till galleria. Grand Opening under hösten I slutet av 2007 förvärvades dessutom ett markområde med tillhörande fastigheter i Narva, Estland. Investeringen gjordes tillsammans med Gabrielsson Invest AB (GIAB) i ett gemensamt bildat nytt bolag, Narva Gate OÜ. Markområdet ligger på gränsen till Ryssland och innefattar 65 ha mark med totalt 140 byggnader fördelat på ca kvm av olika karaktär. Ambitionen med området är att tillsammans med berörda myndigheter utveckla en ny och modern stadsdel som inkorporeras i staden Narva. Den nya stadsdelen är tänkt att innehålla såväl bostäder, kontor och handel som industri. Under 2012 fick vi ny detaljplan som tillåter ca kvm bostäder, kvm kontor samt kvm handel

16 CA är en av få utländska investerare som varit verksamma i S:t Petersburg under en längre tid och dessutom framgångsrikt lyckats utveckla flera olika investeringsprojekt regionöversikten PARNAS PARK UTVECKLINGSPROJEKT SWEDEN HOUSE DETSKAYA 2 S:t Petersburg Stor potential på stabil marknad Jan Borekull Regionchef S:t Petersburg 2012 växte den ryska ekonomin med 3,5%, vilket överträffar utvecklingen i många av de stora industriländerna och angränsande utvecklingsländer. Utöver höga oljepriser är konsumentsektorn den främsta förklaringen bakom tillväxten. Löneökningar och allt fler konsumentlån drev upp detaljhandeln med 6,3% jämfört med föregående år blev Ryssland medlem i WTO, vilket också förväntas ha en positiv effekt på företagsklimatet. Den ryska fastighetsinvesteringsmarknaden var fortsatt stark under Transaktionsvolymen uppgick till nästan 9 miljarder dollar, varav S:t Petersburg stod för 10%. Omkring 80% av investeringarna gjordes av ryska investerare, vilket kan jämföras med 60% under CA är en av få utländska investerare som varit verksamma i S:t Petersburg under en längre tid och dessutom framgångsrikt lyckats utveckla flera olika investeringsprojekt. I S:t Petersburg har CA sin hemvist i Sweden House; en egendom som hyser många olika typer av hyresgäster, centralt belägen på en av stadens finaste gator. Som resultat av ett mellanstatligt avtal mellan Konungariket Sverige och S:t Petersburg stad har Sveriges generalkonsulat sitt säte i byggnaden, liksom flera statliga organisationer med anknytning till de skandinaviska länderna samt en rad ansedda företag. Redan 2006 köpte CA flera markområden i S:t Petersburgs norra utkant. Projektet har visat sig vara en riktig utmaning, inte minst på grund av bristande infrastruktur i området. Mycket arbete har lagts ned på att försöka få olika markägare att samarbeta och få till stånd en gemensam projektering av området. Just nu pågår förhandlingar med potentiella markentreprenörer. Med sitt läge strax utanför ringleden, med ständig utveckling av infrastruktur och bostäder i närliggande områden, är det bara en tidsfråga innan detta markområde hamnar i allas blickfång. Under 2011 ingick CA ett joint venture-avtal för att bygga ett nytt bostadskomplex. Byggnaden ligger i centrala S:t Petersburg, endast ett stenkast från den historiska stadskärnan och stadens affärsdistrikt. Byggnaden rymmer 92 lägenheter och 806 kvm kommersiell yta. Till dags dato är 85% av den totala byggytan såld. CA inleder 2013 med en välbalanserad portfölj. Parallellt fortsätter naturligtvis jakten efter nya, spännande projekt. Tillsammans med befintliga samarbetspartners håller vi till exempel på att utvärdera potentiella projekt inom ramen för förstklassiga bostäder. Dessutom hjälper lokala mäklare oss att scanna marknaden på nya möjligheter, främst med fokus på exploatering och utveckling av tidigare fabriksområden. Det finns med andra ord en hel del att arbeta med under 2013! 30 31

17 Viktiga händelser under 2012 Siffror Q1 - CA Fastigheter koncernen redovisar ett mycket bra resultat för Resultatet efter skatt uppgick till 204 Mkr. Synlig soliditet uppgick därefter till drygt 31% utan hänsyn till övervärden på fastighetsportföljen. 40% kvm Q2 - Utvecklingen av Posthuset i Tallinn går in i ett intensivt skede då det tecknas hyresavtal med två ankarhyresgäster, H&M samt RIMI. - Ombyggnation av textilindustri till bostäder och kontor påbörjad i fastigheten Resedan 23 och 33 i Borås. Av det totala fastighetsbeståndet är bostäder medan resterande ytor utgörs av kommersiella lokaler såväl butiks-, kontors-, hotell- som lagerytor och fastighetsutvecklingsprojekt. Vid utgången av 2012 ägde CA koncernen fastigheter med en yta om kvm. Q3 - Förvärv av handelsfastigheten Inredningsarkitekten 1 i Malmö innehållande bland annat COOP Forum. - Byggnation av 21 bostadsrätter i allra bästa läge i Lomma Hamn påbörjas. Projektet har namnet Strand och gör själ för namnet då avståndet till den fantastiska sandstranden endast är 50 meter. - Byggnation av 60 nya hyresrätter i Växjö påbörjas på fastigheten Växjö 6:69. 92,7% Uthyrningsgraden per kvm. 474 Mkr hyresintäkter för Q4 - Positivt utslag från Mark- och miljööverdomstolen avseende överklagat bygglov på fastigheten Spantrutan 1 i Kalmar, innebärande att den sen 1,5 år avstannade byggnationen av vårdboende, hyres- och bostadsrätter kan återupptas. - Förvärv av del av bostadsrättsprojekt vid Musikhögskolan i centrala Stockholm. Totalt kommer ca 100 lägenheter att uppföras med start under andra halvåret Mkr CA Fastigheter AB:s balansomslutning vid årsskiftet ,8% Synlig soliditet i CA Fastigheter

18 Projekt: Bostäder Resedan Borås Varvsholmen Kalmar CA Fastigheter har under lång tid utvecklat den nya stadsdelen Varvsholmen i Kalmar från att tidigare varit varvsindustri till att bli attraktiva bostadslägen. Projektet som pågår nu är Kv. Spantrutan. Detta projekt innehåller många olika typer av boende bland annat vård- och trygghetsboende samt traditionella bostadsrätter. Totalt kommer CA att uppföra ca 500 bostäder på Varvsholmen, bestående av både bostadsrätter och småhus. Mer information om våra olika delprojekt finns på vår projektsida: Lomma Hamn Lomma Lomma är en av Öresundsregionens mest expansiva orter tack vare dess fantastiska läge vid havet, med närhet till både Malmö, Köpenhamn och Lund. Det är inte för inte som Lomma kommun har utsetts till Bästa boendekommun 2011 i tidningen Fokus årliga kommunrankning. Totalt kommer vi att uppföra ca 450 bostäder, bestående av både bostadsrätter och småhus. Området ligger på bästa läge, med Lommas populära sandstrand som granne. Mer information om våra olika delprojekt finns på vår projektsida: Svea Fanfar Stockholm Projektutveckling - Sverige och utlandet CA Fastigheters bygg- och projektledningsgrupp är en viktig och central funktion inom bolaget då koncernens projekt starkt bidrar till koncernens utveckling. Gruppen ansvarar för koncernens samtliga större ny-, till- och ombyggnader för att tillse att såväl kundkvalitéer som investeringskostnader optimeras. För att åstadkomma detta arbetar gruppen vid upphandlingar med såväl traditionella som otraditionella entreprenadformer. Genom att ha en intern byggoch projektledningsgrupp överförs kunskaper och erfarenheter mellan koncernens geografiskt spridda utvecklingsprojekt i ett tidigt skede. Chef för gruppen är Johan Frostberg. Svea Fanfar är ett bostadsrättsprojekt på Östermalm i Stockholm. Projektet drivs som ett jointventure tillsammans med Veidekke Bostad och Panorama Development. Tomten är belägen i direkt anslutning till Musikhögskolan och omfattar totalt ca kvm säljbar bostadsyta. Bygglov förväntas under tidig vår och byggnationen är beräknat att starta under kvartal tre

19 Projekt: Bostäder Projekt: Handel Posthuset Tallinn Veddesta Järfälla Posthuset i Tallinn byggs om till Galleria med en I Veddesta, Järfälla, finns en byggrätt om totalt Detskaya S:t Petersburg Narva Gate Narva uthyrningsbar yta på ca kvm. Större delen kommer att bli butiker med H&M och Rimi (Ica) kvm handelsyta. Etapp 1 som igångsätts under våren 2013 med en nybyggnad om ca Detskaya 18, S:t Petersburg ett joint venture pro- Markområde i centrala Narva om ca 65 ha med en som ankarhyresgäster. Byggnaden var tidigare hu- kvm samt en ombyggnad om ca kvm av en jekt bestående av ett bostadskomplex med 92 först- stor mängd befintlig industribyggnation från förra vudkontor för Estonian Postal Service, som kom- befintlig logistikbyggnad. Första inflyttning beräk- klassiga lägenheter, 806 kvm kommersiell yta och sekelskiftet. Området har potential att på sikt ut- mer att fortsätta att vara hyresgäst. En kuriositet nas till december parkeringsplatser i källarplan. Byggnaden ligger vecklas till en ny stadsdel i Narva med såväl bo- värt att nämna är att alla officiella avstånd i Estland i centrala S:t Petersburg, endast ett stenkast från städer, kontor, handel som hotell. Arbetet med ny är mätta från denna fastighet, vilket tydligt symbo- den historiska stadskärnan och stadens affärsdist- detaljplan är påbörjat. liserar fastighetens centrala läge. Grand Opening rikt. Det mesta av byggnadsarbetet är slutfört, men beräknas under hösten inredningsarbetet pågår fortfarande för fullt. Till dags dato är 85% av lägenheterna och lokalerna sålda och byggnaden förväntas stå helt klar under andra kvartalet Projekt: Mark Trummenäs Karlskrona På en halvö i Karlskrona skärgård har CA Fastigheter tre markområden med tänkt utveckling av småhusbebyggelse. Första etappen om 22 tomter Araby Växjö Resedan Borås är färdigställd och nästan slutsåld. Nu pågår planering och projektering av etapp 2, CA Fastigheter bygger 60 nya hyresrätter i modern CA Fastigheter konverterar fastigheten Resedan 22 kallad Trummenäs Udde. Denna omfattar 45 tomter och tidlös stil vilket ger området en helt ny karaktär. & 33 i Borås. Fastigheten är byggd som tekoindustri med säljstart under Lägenheterna görs ljusa och fräscha och har hög och har under åren haft hyresgäster som kontor och standard med generösa solvärden. lättare industri. Alla lägenheter har balkong och/eller uteplats i Nu byggs 70 hyresrätter i denna fastighet. Projek- både öster- och västerläge. tet planeras färdigställas under

20 100 år med CA Fastigheter 1912 startade Claes Johansson sin byggverksamhet. Han anade nog inte då att detta var starten på en lång och framgångsrik era, där familjen vårdar och utvecklar ett värdefullt arv från tidigare generation. Under verksamhetens alla år har det jobbats med att hitta nya vägar för fortsatt utveckling att lämna över till kommande generation. Claes Johansson tänkte nytt 1912 och det har blivit en tradition i mer än 100 år! Johan Claesson och Magnus Claesson började i firman Första bostadshusen står färdiga på Varvsholmen i Kalmar. En ö och helt ny stadsdel i Kalmar skapad av CA talet Fastighet på Tallhagsvägen (nuvarande Magistratsgatan) färdigställs. Från slutet av 1930-talet och tio år framåt var Byggnadsfirman Claes Johansson med om att bygga ut Norrgårdsgärdet i Kalmar CA:s verksamhet startade i Kalmar av nuvarande ägares farfar, Claes Johansson. Verksamheten utgjordes då främst av byggnation av bostadsfastigheter. K-G Anderzén 1947 antogs namnet Claesson & Anderzén då sonen Edvin Claesson övertog rörelsen tillsammans med kompanjonen K-G Anderzén. Edvin Claesson Edvin Claesson och KG Anderzén fick köpa en tomt i Borgholm för 1 krona där de byggde tre bostadshus vid kvarteret Päronträdet Kopparslagaren i Kalmar byggdes på talet av NJ Andersson och Edvin Claesson. Invigningen hölls i december En större koncern köptes, kallad Förvaltnings AB Fältmarskalken med fastigheter främst utmed västkusten, Malmö, Helsingborg, Göteborg och Eskilstuna. Ett mycket stort steg i utvecklingen av CA Fastigheter AB då det var det dittills största enskilda förvärvet vilket ökade fokus på fastighetsverksamheten Första etappen för CA i Lomma Hamn färdigställs efter 15 år av arbete med miljöfrågor och detaljplaner Claes Johansson lånade pengar av en storbonde på Öland för att köpa mark vid Liljegrenska trädgården mellan Stagneliusskolan och Fredriksskans Förvärv av Penta Hotel, Berlin. Ett av de allra största hotellen i Berlin vid den tiden. Hotellet såldes förvärv av obeståndspaket i Borås m.fl. städer av Borås Sparbank. Totalt värde ca 700 Mkr. 2006/2007 Fastighetsmarknaden i Sverige visar tecken på överhettning. CA väljer att sälja stora delar av sina fastigheter i Stockholm för drygt 2 miljarder kronor Ett halvt hus vid Tullslätten i Kalmar och mejeriet i Arby vilket sedan länge är Arbygården var de första större byggen för Byggnadsfirman Claes Johansson som startades Det halva huset i hörnan Norra vägen-unionsgatan ingår idag i den nya flerfamiljshusgrupp som några år in på 2000-talet byggdes på tomten. Claes Johansson med sönerna Edvin och Evald Försäljning av koncernens fastigheter i Göteborg och Malmö för att förvärva det då på Stockholmsbörsens A-lista noterade Evidentia Fastigheter AB. Evidentia hade då fastigheter och verksamheter med ett värde om ca 2 miljarder kronor

Företagspresentation. Omslagsbild. Ekonomisk information

Företagspresentation. Omslagsbild. Ekonomisk information Presentation 2014 1 Omslagsbild Bilden visar ett trappräcke från gamla Arby Mejeri. En byggnad från Claes Johanssons hemtrakt som betydde mycket för honom och vårt företags utveckling. Bilden visar ett

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

Svenska Hus AB Årsredovisning 2013

Svenska Hus AB Årsredovisning 2013 Svenska Hus AB Årsredovisning 2013 Omslagsbilden är tagen hos Vertiseit som är hyresgäst i Instrumentfabriken. Läs mer på sidan 16. Svenska Hus bedriver fastighetsverksamhet i Stockholm, Göteborg och Skåne.

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

riet rycke s T teb ö ryck: G era T

riet rycke s T teb ö ryck: G era T Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Översikt 2 VD har ordet 4 Balders tillväxt 5 Femårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna 12 Våra kunder 14 Organisation och

Läs mer

Vasallen årsredovisning

Vasallen årsredovisning Vasallen årsredovisning Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona 08 Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Verksamhetsbeskrivning 5 Fastighetsbestånd 7 Detaljplaneområdet 9 Möjligheter och risker 12 Aktien 19 Styrelsen 21 Bolagsstyrning

Läs mer

Viktiga händelser 2012

Viktiga händelser 2012 årsredovisning12 KLÖVERN I KORTHET Viktiga händelser 2012 Karlstad r Göteborg Halmstad MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Örebro Borås SYD Kalmar Uppsala psala Nyköping N p Norrköping k Linköping Härnösand/Sollefteå

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 Historik 4 Detta är Tagehus 6 VD har ordet 8 Hotell- och konferensfastigheter 10 Bostäder och kontor 12 Egna utvecklingsprojekt 14 Tagebad 16 Externa utvecklingsprojekt

Läs mer

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL HISTORIK När nuvarande Fabege skapades våren 2005 var det tredje gången som namnet gavs till ett fastighetsbolag. Bolagsnamnet Fabege har sitt ursprung i ett bolag

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG ÅRSREDOVISNING 2014 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING INNEHÅLL ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET AFFÄRSIDÉ OM CERNERA FASTIGHETER INTERVJU TOMAS ROSSING

Läs mer

Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våra fastigheter dina möjligheter

Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våra fastigheter dina möjligheter Våra fastigheter dina möjligheter Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 1 Innehåll 2 Vision, affärsidé, bolagsstruktur

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m Årsredovisning 2011 Innehåll Ledebur 15, Malmö 1 Översikt 2 VD har ordet 4 Balders utveckling 5 Flerårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna 12 Våra kunder

Läs mer

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen i utvecklingsfaser 17 Projekt

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

3 GIAB i korthet Affärsområden 2010 i sammandrag. 12 Fem år i sammandrag. 13 Förvaltningsberättelse för 2010. 14 Resultaträkningar.

3 GIAB i korthet Affärsområden 2010 i sammandrag. 12 Fem år i sammandrag. 13 Förvaltningsberättelse för 2010. 14 Resultaträkningar. GaBriELsson invest ab årsredovisning 2010 3 GIAB i korthet Affärsområden 2010 i sammandrag 4 VD har ordet 5 Industri & handel 6 Fastigheter 8 Tjänster 10 Nyföretagande 12 Fem år i sammandrag 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. FastPartner ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är FastPartner 06 VD-ord 10 Case: Krejaren 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Hallå Hyresgäst: Restaurang Gustavsbro 15 Marknad 18 Våra

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Innehåll Hågesta, Sollefteå Innehåll VD-kommentar 2 Koncernen Strategisk inriktning 4 Marknad 8 Fastighetsbestånd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

Viktiga händelser under 2008 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 13

Viktiga händelser under 2008 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 13 I N N E H Å L L Viktiga händelser under 2008 3 VD har ordet 4 Marknad 6 Finansiering 8 Miljö 9 Affärsmodell 10 Projekt- & fastighetsportfölj 13 Styrelse, revisorer, ledning & organisation 44 Aktien 48

Läs mer

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 Årsredovisning 2013 Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 6 AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 10 MÅLGRUPP OCH KUNDER 12

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Viktiga händelser under 2009 3. VD har ordet 4. Marknad 6. Finansieringsmodell 10. Miljö 11. Affärsmodell 12. Projekt & fastigheter 15

Viktiga händelser under 2009 3. VD har ordet 4. Marknad 6. Finansieringsmodell 10. Miljö 11. Affärsmodell 12. Projekt & fastigheter 15 A L M E q u i t y a b å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 I N N E H Å L L Viktiga händelser under 2009 3 VD har ordet 4 Marknad 6 Finansieringsmodell 10 Miljö 11 Affärsmodell 12 Projekt & fastigheter 15

Läs mer

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL Tre vägar till värdeskapande se flik Förvaltningsberättelse 43 Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Omvärld och marknad 4 Strategisk inriktning 10 Verksamhet 12 Fastighetsbestånd

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2

Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 Årsredovisning 2014 Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 7 VÅR AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 12 KUNDENS BEHOV I FOKUS

Läs mer