Företagspresentation. Ekonomisk information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation. Ekonomisk information"

Transkript

1 Presentation

2 Företagspresentation Klicka på rubrikerna för att komma till önskad sida på en gång! VD har ordet 4-5 Detta är CA Fastigheter 6-7 Finansiell oro i Europa 8-9 Resultat Organisation 12 Karta över regioner 13 Region Borås Region Jönköping Region Kalmar Region Karlskrona Bildgalleri Region Lomma/Malmö 24 Region Stockholm 25 Region Växjö Region Berlin & Estland Region S:t Petersburg Viktiga händelser under Siffror 33 Projektutveckling Historiska nedslag i företaget Ekonomisk information Resultaträkning Balansräkning Styrelse och företagsledning Bolagsorganisation Fastighetsförteckning

3 VD HAR ORDET Lokal närvaro och engagemang i över 100 år 2012 var ett historiskt år för CA koncernen då vi tillsammans med våra kunder firade 100-årsjubileum. Förändringen mot föregående år är marginell vilket förvaltningsresultatet uppgick för året till 265 Mkr. Så länge sedan är det sen Claes Johansson startade det bolag som vi idag kallar CA. Från ett utbeståndet. beror på några mindre förändringar av fastighetspräglat byggmästarbolag 1912 till det privatägda Totalt redovisade vi för 2012 ett resultat efter investmentbolag som CA koncernen är idag och där skatt om 141 Mkr (204). Försämringen från 2011 CA Fastigheter AB med dotterbolag utgör koncernens fastighets- och fastighetsutvecklingsbolag är större försäljningar vilket kraftigt påverkade 2011 beror i sin helhet på att vi under det året hade några sannolikt en utveckling som skulle glatt Claes. Mer års resultat. om koncernens historia se sida 38. Vi står väl rustade för framtiden både personellt Det är med stor ödmjukhet och respekt som vi och finansiellt vilket möjliggör investeringar i såväl på bästa sätt försöker föra företagets arv och kultur befintliga som i nya fastigheter. vidare har i övrigt präglats av ett fortsatt fokus på skuldkrisen i Europa. Detta har starkt präglat mer unikt. Grunden för vår affärsidé lades vid bola- I en skiftande omvärld blir CA Fastigheter AB allt fastighetsbranschen som är beroende av en ekonomisk tillväxt och av en fungerande kreditmarknad. och utvecklats av samma ägare, nu i tredje genegets bildande 1912 och har sedan dess förvaltats Skuldkrisen har lett till att vi i dagsläget är i en rationen. Utmärkande för CA koncernen är en stark lågkonjunktur som sannolikt kommer att dämpa lokal närvaro på de orter där vi verkar. Vår närhet till hyrestillväxten och därmed även värdeökning på kunderna gör oss lyhörda för marknadens förändrade behov. Trots att vi sammantaget är stora, har fastigheter. Efterfrågan på såväl bostäder som kommersiella vi det lilla företagets förmåga att snabbt byta kurs lokaler är dock fortfarande god. Vi ser därför ingen och fokusera där behov och möjligheter finns. CA stor risk för minskade hyresintäkter för de närmaste Fastigheter AB är en del av det lokala samhället och åren. För CA Fastigheter AB räknar vi därför med att vår lönsamhet ligger i nöjda kunder. kunna förbättra det operativa förvaltningsresultatet Under 2013 kommer vi fortsatt att ha stort fokus ytterligare under på våra kunder. Nöjda kunder förlänger sina avtal I skuldkrisens spår har kreditgivarna intagit en och minskar därmed omflyttning vilket mycket tydligt påverkar våra kostnader. Det är därför glädjande mer återhållsam inställning med lägre belåningsgrader och ökade marginaler. Detta har präglat fastig- att konstatera att vi återigen i en oberoende landsomfattande kundundersökning i Sverige rankats hetsmarknaden i såväl Sverige som Europa med minskade möjligheter för traditionella fastighets- bland de fem bästa fastighetsbolagen. Vi har ambitionen att ytterligare förbättra den positionen de ägare som CA att medverka i transaktioner. Transaktionsmarknaden har därför dominerats mer än närmaste åren. vanligt av de institutionella investerarna med lägre Vi kommer också att fortsätta ha stort fokus på krav på såväl externbelåning som avkastning på våra fastighetsutvecklingsprojekt. Främst är det eget kapital. uppförande av bostäder i ett flertal orter men även I skrivande stund känns det dock som att kreditgivare, i vart fall i Sverige, har intagit en något Totalt kommer projekt med en total investe- kommersiella projekt kommer att startas under mer positiv inställning till fastighetskrediter vilket ringsvolym om mer än Mkr att startas under förhoppningsvis leder till en ökning av transaktionsmarknaden även för fastighetsbolag med en mer Det känns stimulerande att på detta sätt få fort- året. traditionell finansieringsstruktur. sätta medverka till samhällsbyggnad vilket vi gjort i Vi har precis summerat 2012 och kan glädjande nu mer än 100 år. konstatera att vi lyckats leverera ett resultat som var i linje med våra tidigare förväntningar. Det operativa Johan Damne, VD Vi står väl rustade för framtiden både personellt och finansiellt vilket möjliggör investeringar i såväl befintliga som i nya fastigheter 4 5

4 Inriktningen är främst centralt belägna fas tigheter med god standard. Förvaltningen sker till största delen med egen personal för att ge hyresgästerna bästa tänkbara service Detta är CA Fastigheter CA Fastigheter AB:s verksamhet startades 1912 i Kalmar av nuvarande ägares farfar, Claes Johansson. Verksamheten utgjordes då främst av byggnation av bostadsfastigheter antogs namnet Claesson & Anderzén då sonen Edvin Claesson övertog rörelsen tillsammans med kom pan jonen K-G Anderzén. Byggverksamheten fortsatte med så väl externa upp dragsgivare som bygg nation för egen förvaltning. De fastigheter som byggdes i egen regi under denna period ägs fortfarande av CA koncernen och utgör delar av stommen i dagens fastig hetsbestånd. Idag ägs koncernen av tredje generationen Claesson, bröderna Magnus och Johan. Den egna byggverksamheten avvecklades 1992 och sedan dess är verksamheten inriktad på fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling främst i Sverige men även i Tyskland, Estland och Ryssland. Vid utgången av 2012 ägde CA koncernen fastigheter med en yta om mer än kvm. Av detta bestånd utgörs 40% av bostäder medan resterande ytor utgörs av kommersiella lokaler, såväl butiks-, kontors-, hotell- som lagerytor. Inriktningen är främst centralt belägna fas tigheter med god standard. Förvaltningen sker till största delen med egen personal för att ge hyresgästerna bästa tänkbara service. Genom att vara lyhörda för hyresgästernas önske mål ska CA koncernen skapa värden för de samma, vilket i sin tur bygger värden i koncernen. Fastighetsutveckling sker av såväl fastigheter i befintlig fastighetsportfölj som fastigheter som förvärvas. För tillfället är det främst utveckling av bostads- och handelsfastigheter som genomförs. 6 7

5 Finansiell oro i Europa fortsatt i fokus för fastighetsmarknaden Skuldkris i Europa och statliga regleringar av kreditmarknaden har medfört dels att tillgången på krediter för fastighetsbolagen har försämrats och dels att räntemarginalerna har skjutit i höjden. Att finansieringsfrågor står i fokus för fastighetsbranschen är ingen kioskvältare men de senaste åren har arbetet med att hitta finansiering av förvärv och fastighetsutvecklingsprojekt varit än mer krävande. Trots detta uppskattas fastigheter i Sverige ha bytt ägare för totalt ca 100 miljarder kronor under 2012, vilket är ungefär samma volym som under 2011 men endast ca 65% av de volymer som omsattes under toppåren 2006/07. Med anledning av svårigheten att skaffa kapital för traditionella fastighetsinvesterare står de institutionella investerarna för en ännu större del av omsättningen än tidigare. I inledningen av 2013 har vi dock märkt en viss förändring till det bättre i kreditgivares syn på fastighetsfinansiering. Detta skulle i så fall vara positivt för transaktionsmarknaden. I sin Property Outlook för våren 2013 konstaterar Newsec att kreditgivarnas inställning till fastighetsfinansiering är helt avgörande för hur den svenska och nordiska marknaden skall utvecklas. Newsec konstaterar också att det märkt en viss förändring i kreditgivarnas beteende varför vi mycket väl kan få se en förändring på transaktionsmarknaden redan under Enligt svenska Konjunkturinstitutet (KI) kommer den svenska tillväxten för 2013 att vara fortsatt svag. Dock ser KI vissa ljusglimtar i svensk ekonomi då ett flertal sektorer i svenskt näringsliv rapporterar en förväntan om tillväxt det kommande året. I sin konjunkturbarometer för februari 2013 konstaterar KI att svensk ekonomi fortsatt är svagare än normalt men att vissa branscher har en positiv utveckling. Först i slutet på 2013 når tillväxten upp till nivåer som innebär att en återhämtning påbörjas. Därefter tar det lång tid innan svensk ekonomi åter är i balans., skriver KI i sin rapport från december BNP för 2012 ökade med mycket låga 0,9% och KI prognostiserar motsvarande tillväxt för 2013, knappt 1%. Fortsatt bedöms inflationen vara låg. Detta innebär att arbetslösheten bedöms öka för såväl 2013 som 2014 innan KI bedömer att trenden kan vända och vi förhoppningsvis kan se arbetslösheten minska under Inflationen beräknas sjunka från 0,9% 2012 ner till endast 0,4% för KI bedömer att kostnadstrycket är lågt i både Sverige och omvärlden vilket gör att inflationen kommer vara låg det närmaste året. Inte förrän i slutet av 2014 bedömer KI att inflationen kan komma att stiga och att Sverige därmed kan få en konjunkturåterhämtning. Den svenska kronan är fortsatt stark gentemot flera av de stora valutorna, som dollar och euro. Detta har inneburit ett minskat intresse från de internationella aktörerna och sannolikt innebära att det kommer vara de svenska investerarna som fortsatt är huvudaktörer på den svenska fastighetsmarknaden. Den svenska hyresmarknaden har trots ekonomisk turbulens varit relativt stabil de senaste åren. Göteborgsregionen är den del av Sverige som varit något svagare till följd av nedgången i konjunkturen för verkstadsindustrin. I regionstäder där CA har sin huvudsakliga verksamhet har situationen som vanligt varit mycket stabil. Fluktuationerna över konjunkturcykler är mindre i dessa orter inte minst för kommersiella lokaler. Det faktum att privatpersoner idag får mindre belåning vid förvärv av egna hem och bostadsrätter har påverkat denna marknad negativt. Positiva effekter av detta är att omflyttningen i CA koncernens hyresrätter minskar då korrelationen mellan nedgång i egnahemsmarknaden och omflyttning i hyresrättsmarknaden generellt är mycket stor. 8 9

6 Ekonomisk utveckling under åren Resultat 2012 CA Fastigheter AB med dotterbolag redovisar för 2012 ett stabilt och starkt resultat. Efterfrågan på både bostäder och kommersiella lokaler har varit god. Därutöver var väderleken för 2012 mer gynn Hotell, Rest. 3% Kontor 17% Hyresintäkter Lager 8% Övrigt 8% Driftsöverskott Hyresintäkt per verksamhetsslag Butiker 24% Garage/P-plats 1% Bostäder 39% 100% 98% 96% 94% 92% 90% Växjö 18% Stockholm 7% 96,1% 2008 Lomma 3% Uthyrningsgrad yta % 92,2% 2009 Karlskrona 12% 93,1% 2010 Estland 3% Ryssland Tyskland 2% Övrigt 4% 1% 93,9% 2011 Hyresintäkt per region Borås 15% 92,7% 2012 Kalmar 19% Jönköping 16% sam än för tidigare år vilket resulterat i minskade driftskostnader. Under året har väldigt få försäljningar genomförts varför realisationsvinsterna jämfört med tidigare år minskat. Räntekostnaderna för 2012 ökade jämfört med tidigare år dels på grund av de nyupplåningar som skedde i samband med något förvärv men också med anledning av att kreditgivarnas högre marginaler under året slog igenom fullt ut. Totalt redovisas ett resultat efter skatt om 141 Mkr (204). Hyresintäkterna för 2012 uppgick totalt till 474 Mkr (474) varav ca 40% avser bostadshyror. Driftsöverskottet uppgick till 266 Mkr (269). Den svaga minskningen beror helt och hållet på ett par akuta underhållsåtgärder som vi tvingades till i slutet av året. Finansnettot förbättrades 2012 jämfört med tidigare år. Totalt uppgick finansnettot till 61 Mkr (-109) och beror på en rad händelser bland annat resultat från delägda, ej konsoliderade, fastighetsinnehav. Investeringar i befintlig fastighetsportfölj uppgick till 132 Mkr under året. Därtill kommer förvärv av fastigheter under året. Balansomslutningen uppgick vid årsskiftet till Mkr med ett eget kapital om Mkr innebärande en synlig soliditet om 31,8% (31,3). Då CA Fastigheter AB är ett privat onoterat bolag görs ingen marknadsvärdering av koncernens tillgångar och skulder, det vill säga IFRS tillämpas inte. CA Fastigheter AB koncernen har genom förvärv, förädling och försäljning ytterligare stärkt sin position under Koncernen är väl rustad, såväl finansiellt som personellt, att fortsätta utvecklas genom såväl traditionella fastighetsförvärv som förvärv och utveckling av olika typer av fastighetsutvecklingsprojekt

7 Organisation Regioner VD Johan Damne Klicka på de blå märkerna för att komma till önskad region på en gång! Ekonomichef Eje Wictorson Byggchef Johan Frostberg Affärsutveckling Mikael Holmgren Andreas Claesson Sverige Utland Region Borås Christer Södeliden Region Stockholm Jan Dahlberg Berlin Andreas Claesson Region Jönköping Anders Gustafsson Region Växjö Claus Holmgren Estland Andreas Claesson Region Kalmar Johan Frick Region Lomma/Malmö Erik Herder S:t Petersburg Jan Borekull Region Karlskrona Ulf Åberg 12 13

8 regionöversikten MEDEA 1 PEGASUS 3 MARS 11 Borås Större, klokare och framgångsrika! Christer Södeliden Regionchef Borås Staden Borås växer och kommer 2013 att bli över invånare. Staden förtätas och planerna anger att det kommer produceras ca 700 nya bostäder per år, fram till Under 2012 arbetade Borås Stad tillsammans med näringslivet med en handelsutredning. Vi som fastighetsägare har deltagit i det arbete som lett fram till en strategisk plan för handelns utveckling. Genom etableringen av Textile Fashion Center, Simonsland bygger man ihop staden med handelsområdet Knalleland. De kvadratmetrarna i Simonsland fylls med hyresgäster som Textilhögskolan, Fashion Gallery med små butiker, Textilmuseet, Drivhuset, Inkubator, Almås Gymnasiet, restaurang och cafeér. Detta kommer bli en textil hubb med målsättning att vara ledande såväl nationellt och internationellt. Under 2012 påbörjades ombyggnationen av Kv. Resedan. Byggnationen startade med att iordningställa ca kvadratmeter kontor till Södra Älvsborgssjukhus, Barn och ungdoms psykiatriskmottagning. Vidare har projektering och upphandling påbörjades av etapp två, som kommer innehålla 69 hyresrätter. Lägenheterna kommer vara färdigställda våren Vakansgranderna på bostäder är i princip obefintlig och det råder stor efterfrågan på hyresrätter. En viss stagnation när det gäller prisutvecklingen och efterfrågan på bostadsrätter. När rubriken anger att Borås är framgångsrika så är det inte bara i sportsliga sammanhang med en framskjuten placering i basketligan och SM-guld i fotboll. Borås kommer på andraplast på 2012 års lista över Företagarkommuner med mer än invånare. Kort sagt, det råder ett fortsatt positivt näringslivsklimat. Vi ser framtiden an med stor tillförsikt. Borås har en unik möjlighet att stärka sin position som handels och utbildningsstad inom konfektion. Som fastighetsägare är staden mycket intressant att verka och investera i. Borås har en unik möjlighet att stärka sin position som handelsoch utbildningsstad

9 regionöversikten Jönköping är ett viktigt transportcentrum och ledande centrum för logistik ELEKTRONEN 4 ÖRNNÄSTET 4 APELN 29 Jönköping mot 100 nya år! Anders Gustafsson Regionchef Jönköping Firandet av 100 åringen CA Fastigheter är över och nu arbetar vi vidare mot 100 nya år. Under året som gått har utvecklingen av våra fastigheter fortsatt. Bland annat har vi byggt till en av våra fastigheter på Torsvik med nya lasthus för vår hyresgäst Freja Transport & Logistics AB som valt att satsa på större ytor hos oss. Frejas flytt inom vårt bestånd möjliggjorde för HTS Safety AB att utöka sina ytor och de hyr nu hela fastigheten Ättlingen 3. I samband med detta installerades fjärrvärme i denna fastighet. Utbytet från eluppvärmning medför vinster får många inte minst för miljön. Nya hyresgäster har tillkommit i fastigheten Elektronen 4. Hans Andersson Recycling Göteborg AB och Myresjöhus AB som flyttar in strax efter årsskiftet. I denna fastighet får de moderna och funktionella kontorslokaler med en strålande utsikt över Vättern. Vi hälsar alla nya hyresgäster i dessa fastigheter välkomna till CA Fastigheter och med vår lokala förankring, långsiktighet och personliga relationer hoppas vi att de skall trivas och växa med oss. Ljuset vid Vättern, Jönköping, är landets tionde största kommun och växer med cirka personer om året. För närvarande bor cirka personer i kommunen. Jönköping är ett viktigt transportcentrum och ledande centrum för logistik. Flygplatsen utvecklas och Ryanair har valt att lägga avgångar härifrån till Barcelona. Stadsutvecklingen går vidare och Ramprogrammet för södra Munksjön börjar så sakta falla på plats. Det är många projekt på gång i Jönköping av olika aktörer som sammantaget stärker och utvecklar staden inför framtiden. Staden utvecklas kring Munksjön, ambitionen är att området i framtiden kommer att rymma ca boende och ytterligare arbetsplatser. Detaljplanen för gamla Munksjös fabriksområde är ute på samråd och här planeras för cirka 400 lägenheter, kvm handelsyta och kvm kontor/hotell i första etappen. I Jönköping finns också andra aktörer som arbetar för att utveckla regionen. Exempel på detta är Kv. Atollen. Här planeras för handel, service och boende, totalt cirka kvm. På västra kajen är två bostadshus under planering. Dessa kommer att uppföras ovanpå resterna av Jönköpings gamla slottsmur som började byggas under 1500-talet efter att tidigare varit ett kloster. CA Fastigheter undersöker löpande möjligheterna att utveckla befintliga fastigheter, förtäta staden med exempelvis bostadsbyggnation och utvärderar olika fastigheter som är till försäljning för att långsiktigt växa och utvecklas. Genom att aktivt arbeta med ett bra underhåll och utveckling av våra fastigheter och omsorg om våra hyresgäster, läggs grunden till att långsiktigt delta i utvecklingen av Jönköpingsregionen

10 regionöversikten Den långsiktiga förvaltningen med egen personal utvecklas ytterligare genom smidigare och snabbare hantering HATTMAKAREN 13 ROCKAN 7 TROSSEN 1 Kalmar mot framtiden Johan Frick Regionchef Kalmar CA Fastigheters mer än 100-åriga utveckling av Kalmar fortsätter under Byggnationen av fastigheten Spantrutan på Varvsholmen återupptas glädjande under våren och innebär ca 100 nya boenden i olika former (bostadsrätter, hyresrätter, trygghets- samt särskilt boende). Vi ser med tillförsikt fram emot byggnationen och att bidra till den, för Kalmar så viktiga nybyggnationen och utvecklingen. Inflyttningar är planerade från och med sommaren Under försommaren påbörjas rot- och stamrenovering av de egenbyggda fastigheterna Jungfrun 2 och 3 i Kalmar. Denna gång lyfts ambitionerna ytterligare genom att även installera lägenhetsanpassad frånluftsåtervinning, så kallad FTX. Fler lägenheter tillkommer genom ombyggnation av större till mindre, fräschare och mer efterfrågade lägenheter. Den långsiktiga förvaltningen med egen personal utvecklas ytterligare genom smidigare och snabbare hantering gällande besiktningar vid omflyttningar. I fastigheten Kvarnen 12 fortsätter arbetet att tillsammans med vårt dotterbolag Kalmarsalen Konferens & Evenemang, utveckla anläggningen för att än mer forma den till det självklara valet för konferenser och konserter i regionen. Att även vara det självklara alternativet för privata begivenheter, till exempel bröllopsfester, kalas och högtidsfiranden i den underbart belägna Glasverandan, med bedårande utsikt över Kalmarsund och Öland under alla årstider, är också en del av målsättningen

11 regionöversikten WACHTMEISTER GALLERIA TERSMEDEN 1 LOKE 24 Karlskrona i sikte! Ulf Åberg Regionchef Karlskrona Att förbättra villkoren för handel och shopping i centrala Karlskrona är något som är av största vikt för vårt Karlskronakontor det var kanske orden som Karl den XI utropade när han från havet såg den plats som sedermera skulle bli svenska flottans isfria hamn i Östersjön. Redan då arbetade de främsta arkitekterna med stadens planering, något som alltjämt fortgår när centrumkärnan förnyas bit för bit. Hoglands Park och Borgmästaregatan är två exempel på stadskärneförnyelse där stadens nuvarande fastighetsägare är med och tar stort ansvar. CA Fastigheter har varit med och bidragit till samhällsplanering och utvecklingen i Karlskrona i snart 30 år. Det senaste exemplet är ombyggnaden av Kv. Nordstjärnan 32, en 1700-talsfastighet som tack vare en genomgripande renovering fått nytt liv med nio nya hyreslägenheter. Att förbättra villkoren för handel och shopping i centrala Karlskrona är något som är av största vikt för vårt Karlskronakontor. Ständig förbättring av han- delsstråk, upprustning av centrumfastigheter samt förädling av butiksmix är viktiga frågor som kräver långsiktighet och uthållighet. Vi har under året påbörjat arbetet med Wachtmeister Galleria 2018 som är vårt projektnamn för att stärka gallerian inför 30-årsjubileet Under 2013 startas en omfattande renovering av parkeringsgaraget samt uppdatering av skyltar, allt för att vidmakthålla platsen som förstahandsval för shoppingkonsumenten i östra Blekinge. Under 2013 kommer också vår sista oljepanna att tas bort och ersättas med betydligt mer miljövänlig fjärrvärme. Detta är en i raden av investeringar där både miljö och driftekonomi står i fokus. CA Fastigheter är en aktiv spelare att räkna med på den lokala fastighetsmarknaden och skall aktivt medverka till en fortsatt positiv utveckling i Karlskrona 2013! 20 21

12 SWEDEN HOUSE S:T PETERSBURG ELEKTRONEN 4 JÖNKÖPING medea 1 BORÅS torven 5 VÄXJÖ Wachtmeister 57 KARLSKRONA KAKELMAKAREN 1 KALMAR lärlingen 6 KALMAR STENBOCK 1 VÄXJÖ WACHTMEISTER GALLERIA karlskrona KNAPEN 1 & 3 JÖNKÖPING veddesta 2:18 JÄRFÄLLA INREDNINGSARKITEKTEN 1 MALMÖ VÅGLÄNGDEN 9 STOCKHOLM kvarnen 12 Kalmar PEGASUS 3 BORÅS Heimstrasse 10 Berlin VÄXJÖ 6:69 bozenerstrasse 2 Berlin NARVA GATE NARVA

13 regionöversikten regionöversikten Lomma 25:90-25:95 INREDNINGSARKITEKTEN 1 Lomma 25:88 VÅGLÄNGDEN 9 VEDDESTA 2:18 Lomma/Malmö Fantastiska lägen vid havet Erik Herder Regionchef Lomma/Malmö Stockholm Egen förvaltning med hög servicegrad Jan Dahlberg Regionchef Stockholm Från att fokus helt varit på CA Fastigheters bostadsutvecklingsprojekt i Lomma har företaget under 2012 förvärvat sin första förvaltningsenhet i Malmö. Detta är första steget i en tänkt expansion i regionen. Den förvärvade fastigheten, Inredningsarkitekten 1, ligger i anslutning till Malmö Stadion och inhyser Coop Forum som största hyresgäst. Trots förvärvet av Inredningsarkitekten 1 är Lommaprojektet alltjämt högprioriterat i regionen. I Lomma äger CA Fastigheter mark sedan Området, som då var ett industriområde, genomgår nu en stor omvandling. Totalt kommer vi att uppföra ca 450 bostäder, bestående av både bostadsrätter och småhus. Området ligger på bästa läge, med Lommas populära sandstrand som granne. Gemensamt för samtliga bostäder kommer att bli en hög kvalitet och väl genomtänkta planlösningar, där kundens bästa kommer att vara i fokus. Under hösten 2012 påbörjades byggnationen av Strand, vilken utgör fjärde etappen inom Lommaprojektet. Strand består initialt av 21 bostadsrätter som med stilren arkitektur och ett unikt läge nära havet sticker ut bland nyproduktionsprojekt i Öresundsregionen. Mer information om våra olika delprojekt finns på vår projektsida: STRAND I Sverige, förutom Stockholm, är det en självklarhet att CA Fastigheter har egen förvaltning med hög servicegrad. I huvudstaden är det ett stort och många gånger oväntat mervärde för hyresgästerna. Är det problem, ring CA Fastigheter så kommer fastighetsskötaren samma dag. Andra har lagt ut förvaltningen på entreprenad och kundmottagningen sköts av anonyma call centers. I Stockholm äger CA Fastigheter två större mark områden. Den ena är på kvm och ligger i Järfälla nära E18, med bra kommunikationer för kontor, distribution och handel. Här finns idag en modern logistikanläggning om kvm. För den resterande tomtytan, kvm, har ett detaljplanearbete pågått under de två senaste åren. Den nya detaljplanen vann laga kraft i oktober 2011 och möjliggör en byggnation om kvm handel varav kvm dagligvaruhandel. Ett arbete med projektering och uthyrning pågår och med en planerad byggstart efter sommaren I Upplands Väsby norr om Stockholm äger CA Fastigheter kvm mark i omedelbar anslutning till E4, med förstklassigt skyltläge mellan Stockholm och Arlanda. Fastigheten Vreten 12 i Västberga, tidigare Ber - nats Bil, ska utvecklas med verksamheter som handel, lätt industri eller kontor. Fastigheten har ett utmärkt skyltläge vid Essingeleden. I Gävle innehas en fastighet, Brynäs 18:6, precis söder om Gavleån och ett par hundra meter från stadskärnan. Ett mycket bra läge för bostäder. Ett utredningsarbete har avslutats som medger ett fortsatt arbete med ändrad detaljplan. Arbetet med att hitta nya objekt i Stockholmsregionen för utveckling och/eller förvaltning fortsätter

14 regionöversikten TULLEN 8 TVINNAREN 5 BJÖRNEN 10 Växjö vi växer med staden Claus Holmgren Regionchef Växjö Condeco, vår nya hyresgäst i Bländapassagen, har redan blivit en mötesplats i centrum Utvecklingen i Växjö fortsätter i rätt riktning och antalet invånare har under 2012 ökat med ca personer. För CA Fastigheter skapar detta goda förutsättningar att som fastighetsägare ta del av detta i form av nya hyresgäster, både i våra kommersiella ytor såväl som i våra bostadshus. Vi har under 2012 påbörjat en förtätning av det bostadsområde i Växjö som övertogs i slutet av Denna nybyggnation kommer, när den är klar, att innehålla 60 nya hyresrätter i modern stil med hög standard, öppen planlösning och ljusa, fräscha lägenheter. Det kommer att skapa en stadslik miljö med ny och fräsch omgivning runt de nya husen, samtidigt som nya parkeringsytor tillskapas. Vi jobbar ständigt med vår förvaltningskvalitet, bland annat genom att med egen personal synas i våra fastigheter och på så sätt få våra kunder att känna trygghet. Vi planerar och genomför regelbundet förbättringar och löpande underhåll på både kosmetiska såväl som tekniska områden och ser detta som en naturlig del i vårt arbete. Det uppskattas av våra kunder och ger oss toppbetyg i de kundmätningar som regelbundet genomförs. Under året har man kunnat se resultatet av den ombyggnad som genomförts i Bländapassagen. Detta har till allas glädje visat sig bli en mycket lyckad satsning och Condeco, som är vår nya hyresgäst i passagen, har redan blivit en möteplats i centrum. Passagen skapar stora kundflöden och ger alla etablerade aktörer goda förutsättningar att skapa en framgångsrik verksamhet. Som bevis för detta tilldelades CA Fastigheter, tillsammans med de andra två fastighetsägarna i passagen, Växjö kommuns Byggnadspris I kontorsfastigheterna har vi under 2012 sett nya hyresgäster flytta in, och även ut. Detta skapar möjligheter och vi ser fortfarande en god efterfrågan på de ytor vi har. Dagens marknad kräver mer av oss och vi får jobba lite mer när vakanser uppstår samtidigt som kunders valmöjligheter och krav ökar. På vårt handelsområde Västerport jobbar vi vidare och har under året även här sett nya aktörer som kommer till samtidigt som någon fallit bort. En konjukturförändring tillsammans med ett ökat utbud som följd skapar möjligheter men också mer arbete med att hitta rätt aktör för att uppnå en bra utveckling och helhet för vårt område. Vikten av samverkan och eftertanke blir allt viktigare när vi ser hur vår närmsta granne, Arenastaden växer. Vårt läge i direkt anslutning till Växjös mest trafikerade gata kommer att vara fortsatt attraktivt med stora flöden för alla aktörer

15 regionöversikten Totalt har CA Fastigheter kvm bostäder i Berlin vilka är mycket bra belägna i västra Berlin Fredestr. 35 Berlin NARVA MNT 1, POSTHUSET TALLINn Berlin & Estland goda chanser till stark tillväxt Andreas Claesson Regionchef Tyskland, Berlin Berlin är Tysklands huvudstad och kulturmetropol med en minst sagt händelserik historia. Just historien har satt sina spår i stadsbilden som med all säkerhet kommer att fortsätta förändras även i framtiden. Vi bedömer Berlin som en intressant marknad för tillfället, med på sikt, goda chanser till stark tillväxt. Sedan 2005 har CA Fastigheter förvärvat bostadsfastigheter i Berlin. Portföljen består idag av traditionella förvaltningsfastigheter. Totalt har CA Fastigheter kvm bostäder i Berlin vilka är mycket bra belägna i västra Berlin. Estland Estland och främst huvudstaden Tallinn har genomgått dramatiska förändringar sedan självständigheten från Sovjetunionen Tillväxten var extremt hög under många år och landet utvecklades i snabb takt. När så finanskrisen slog till under 2008 så drabbades Estland ganska hårt. CA Fastigheter har genom dotterbolag i joint venture bolaget Letona Properties OÜ förvärvat fastigheter av kontor- och lagerkaraktär i Tallinn sedan mitten av Även vi fick känna av finanskrisen i form av fallande hyror och minskat intresse från tänkbara hyresgäster. Läget har dock stabiliserats och vi tror på en relativt snabb återhämtning för Estland och ser nu snarare möjligheter än problem. I början av 2010 förvärvades Posthuset, mitt i centrala Tallinn som utökade Letonas fastighetsbestånd med ca kvm till nästan kvm, bestående av kontor, lager och butiker. Posthuset genomgår under 2013 en omfattande renovering och byggs om till galleria. Grand Opening under hösten I slutet av 2007 förvärvades dessutom ett markområde med tillhörande fastigheter i Narva, Estland. Investeringen gjordes tillsammans med Gabrielsson Invest AB (GIAB) i ett gemensamt bildat nytt bolag, Narva Gate OÜ. Markområdet ligger på gränsen till Ryssland och innefattar 65 ha mark med totalt 140 byggnader fördelat på ca kvm av olika karaktär. Ambitionen med området är att tillsammans med berörda myndigheter utveckla en ny och modern stadsdel som inkorporeras i staden Narva. Den nya stadsdelen är tänkt att innehålla såväl bostäder, kontor och handel som industri. Under 2012 fick vi ny detaljplan som tillåter ca kvm bostäder, kvm kontor samt kvm handel

16 CA är en av få utländska investerare som varit verksamma i S:t Petersburg under en längre tid och dessutom framgångsrikt lyckats utveckla flera olika investeringsprojekt regionöversikten PARNAS PARK UTVECKLINGSPROJEKT SWEDEN HOUSE DETSKAYA 2 S:t Petersburg Stor potential på stabil marknad Jan Borekull Regionchef S:t Petersburg 2012 växte den ryska ekonomin med 3,5%, vilket överträffar utvecklingen i många av de stora industriländerna och angränsande utvecklingsländer. Utöver höga oljepriser är konsumentsektorn den främsta förklaringen bakom tillväxten. Löneökningar och allt fler konsumentlån drev upp detaljhandeln med 6,3% jämfört med föregående år blev Ryssland medlem i WTO, vilket också förväntas ha en positiv effekt på företagsklimatet. Den ryska fastighetsinvesteringsmarknaden var fortsatt stark under Transaktionsvolymen uppgick till nästan 9 miljarder dollar, varav S:t Petersburg stod för 10%. Omkring 80% av investeringarna gjordes av ryska investerare, vilket kan jämföras med 60% under CA är en av få utländska investerare som varit verksamma i S:t Petersburg under en längre tid och dessutom framgångsrikt lyckats utveckla flera olika investeringsprojekt. I S:t Petersburg har CA sin hemvist i Sweden House; en egendom som hyser många olika typer av hyresgäster, centralt belägen på en av stadens finaste gator. Som resultat av ett mellanstatligt avtal mellan Konungariket Sverige och S:t Petersburg stad har Sveriges generalkonsulat sitt säte i byggnaden, liksom flera statliga organisationer med anknytning till de skandinaviska länderna samt en rad ansedda företag. Redan 2006 köpte CA flera markområden i S:t Petersburgs norra utkant. Projektet har visat sig vara en riktig utmaning, inte minst på grund av bristande infrastruktur i området. Mycket arbete har lagts ned på att försöka få olika markägare att samarbeta och få till stånd en gemensam projektering av området. Just nu pågår förhandlingar med potentiella markentreprenörer. Med sitt läge strax utanför ringleden, med ständig utveckling av infrastruktur och bostäder i närliggande områden, är det bara en tidsfråga innan detta markområde hamnar i allas blickfång. Under 2011 ingick CA ett joint venture-avtal för att bygga ett nytt bostadskomplex. Byggnaden ligger i centrala S:t Petersburg, endast ett stenkast från den historiska stadskärnan och stadens affärsdistrikt. Byggnaden rymmer 92 lägenheter och 806 kvm kommersiell yta. Till dags dato är 85% av den totala byggytan såld. CA inleder 2013 med en välbalanserad portfölj. Parallellt fortsätter naturligtvis jakten efter nya, spännande projekt. Tillsammans med befintliga samarbetspartners håller vi till exempel på att utvärdera potentiella projekt inom ramen för förstklassiga bostäder. Dessutom hjälper lokala mäklare oss att scanna marknaden på nya möjligheter, främst med fokus på exploatering och utveckling av tidigare fabriksområden. Det finns med andra ord en hel del att arbeta med under 2013! 30 31

17 Viktiga händelser under 2012 Siffror Q1 - CA Fastigheter koncernen redovisar ett mycket bra resultat för Resultatet efter skatt uppgick till 204 Mkr. Synlig soliditet uppgick därefter till drygt 31% utan hänsyn till övervärden på fastighetsportföljen. 40% kvm Q2 - Utvecklingen av Posthuset i Tallinn går in i ett intensivt skede då det tecknas hyresavtal med två ankarhyresgäster, H&M samt RIMI. - Ombyggnation av textilindustri till bostäder och kontor påbörjad i fastigheten Resedan 23 och 33 i Borås. Av det totala fastighetsbeståndet är bostäder medan resterande ytor utgörs av kommersiella lokaler såväl butiks-, kontors-, hotell- som lagerytor och fastighetsutvecklingsprojekt. Vid utgången av 2012 ägde CA koncernen fastigheter med en yta om kvm. Q3 - Förvärv av handelsfastigheten Inredningsarkitekten 1 i Malmö innehållande bland annat COOP Forum. - Byggnation av 21 bostadsrätter i allra bästa läge i Lomma Hamn påbörjas. Projektet har namnet Strand och gör själ för namnet då avståndet till den fantastiska sandstranden endast är 50 meter. - Byggnation av 60 nya hyresrätter i Växjö påbörjas på fastigheten Växjö 6:69. 92,7% Uthyrningsgraden per kvm. 474 Mkr hyresintäkter för Q4 - Positivt utslag från Mark- och miljööverdomstolen avseende överklagat bygglov på fastigheten Spantrutan 1 i Kalmar, innebärande att den sen 1,5 år avstannade byggnationen av vårdboende, hyres- och bostadsrätter kan återupptas. - Förvärv av del av bostadsrättsprojekt vid Musikhögskolan i centrala Stockholm. Totalt kommer ca 100 lägenheter att uppföras med start under andra halvåret Mkr CA Fastigheter AB:s balansomslutning vid årsskiftet ,8% Synlig soliditet i CA Fastigheter

18 Projekt: Bostäder Resedan Borås Varvsholmen Kalmar CA Fastigheter har under lång tid utvecklat den nya stadsdelen Varvsholmen i Kalmar från att tidigare varit varvsindustri till att bli attraktiva bostadslägen. Projektet som pågår nu är Kv. Spantrutan. Detta projekt innehåller många olika typer av boende bland annat vård- och trygghetsboende samt traditionella bostadsrätter. Totalt kommer CA att uppföra ca 500 bostäder på Varvsholmen, bestående av både bostadsrätter och småhus. Mer information om våra olika delprojekt finns på vår projektsida: Lomma Hamn Lomma Lomma är en av Öresundsregionens mest expansiva orter tack vare dess fantastiska läge vid havet, med närhet till både Malmö, Köpenhamn och Lund. Det är inte för inte som Lomma kommun har utsetts till Bästa boendekommun 2011 i tidningen Fokus årliga kommunrankning. Totalt kommer vi att uppföra ca 450 bostäder, bestående av både bostadsrätter och småhus. Området ligger på bästa läge, med Lommas populära sandstrand som granne. Mer information om våra olika delprojekt finns på vår projektsida: Svea Fanfar Stockholm Projektutveckling - Sverige och utlandet CA Fastigheters bygg- och projektledningsgrupp är en viktig och central funktion inom bolaget då koncernens projekt starkt bidrar till koncernens utveckling. Gruppen ansvarar för koncernens samtliga större ny-, till- och ombyggnader för att tillse att såväl kundkvalitéer som investeringskostnader optimeras. För att åstadkomma detta arbetar gruppen vid upphandlingar med såväl traditionella som otraditionella entreprenadformer. Genom att ha en intern byggoch projektledningsgrupp överförs kunskaper och erfarenheter mellan koncernens geografiskt spridda utvecklingsprojekt i ett tidigt skede. Chef för gruppen är Johan Frostberg. Svea Fanfar är ett bostadsrättsprojekt på Östermalm i Stockholm. Projektet drivs som ett jointventure tillsammans med Veidekke Bostad och Panorama Development. Tomten är belägen i direkt anslutning till Musikhögskolan och omfattar totalt ca kvm säljbar bostadsyta. Bygglov förväntas under tidig vår och byggnationen är beräknat att starta under kvartal tre

19 Projekt: Bostäder Projekt: Handel Posthuset Tallinn Veddesta Järfälla Posthuset i Tallinn byggs om till Galleria med en I Veddesta, Järfälla, finns en byggrätt om totalt Detskaya S:t Petersburg Narva Gate Narva uthyrningsbar yta på ca kvm. Större delen kommer att bli butiker med H&M och Rimi (Ica) kvm handelsyta. Etapp 1 som igångsätts under våren 2013 med en nybyggnad om ca Detskaya 18, S:t Petersburg ett joint venture pro- Markområde i centrala Narva om ca 65 ha med en som ankarhyresgäster. Byggnaden var tidigare hu- kvm samt en ombyggnad om ca kvm av en jekt bestående av ett bostadskomplex med 92 först- stor mängd befintlig industribyggnation från förra vudkontor för Estonian Postal Service, som kom- befintlig logistikbyggnad. Första inflyttning beräk- klassiga lägenheter, 806 kvm kommersiell yta och sekelskiftet. Området har potential att på sikt ut- mer att fortsätta att vara hyresgäst. En kuriositet nas till december parkeringsplatser i källarplan. Byggnaden ligger vecklas till en ny stadsdel i Narva med såväl bo- värt att nämna är att alla officiella avstånd i Estland i centrala S:t Petersburg, endast ett stenkast från städer, kontor, handel som hotell. Arbetet med ny är mätta från denna fastighet, vilket tydligt symbo- den historiska stadskärnan och stadens affärsdist- detaljplan är påbörjat. liserar fastighetens centrala läge. Grand Opening rikt. Det mesta av byggnadsarbetet är slutfört, men beräknas under hösten inredningsarbetet pågår fortfarande för fullt. Till dags dato är 85% av lägenheterna och lokalerna sålda och byggnaden förväntas stå helt klar under andra kvartalet Projekt: Mark Trummenäs Karlskrona På en halvö i Karlskrona skärgård har CA Fastigheter tre markområden med tänkt utveckling av småhusbebyggelse. Första etappen om 22 tomter Araby Växjö Resedan Borås är färdigställd och nästan slutsåld. Nu pågår planering och projektering av etapp 2, CA Fastigheter bygger 60 nya hyresrätter i modern CA Fastigheter konverterar fastigheten Resedan 22 kallad Trummenäs Udde. Denna omfattar 45 tomter och tidlös stil vilket ger området en helt ny karaktär. & 33 i Borås. Fastigheten är byggd som tekoindustri med säljstart under Lägenheterna görs ljusa och fräscha och har hög och har under åren haft hyresgäster som kontor och standard med generösa solvärden. lättare industri. Alla lägenheter har balkong och/eller uteplats i Nu byggs 70 hyresrätter i denna fastighet. Projek- både öster- och västerläge. tet planeras färdigställas under

20 100 år med CA Fastigheter 1912 startade Claes Johansson sin byggverksamhet. Han anade nog inte då att detta var starten på en lång och framgångsrik era, där familjen vårdar och utvecklar ett värdefullt arv från tidigare generation. Under verksamhetens alla år har det jobbats med att hitta nya vägar för fortsatt utveckling att lämna över till kommande generation. Claes Johansson tänkte nytt 1912 och det har blivit en tradition i mer än 100 år! Johan Claesson och Magnus Claesson började i firman Första bostadshusen står färdiga på Varvsholmen i Kalmar. En ö och helt ny stadsdel i Kalmar skapad av CA talet Fastighet på Tallhagsvägen (nuvarande Magistratsgatan) färdigställs. Från slutet av 1930-talet och tio år framåt var Byggnadsfirman Claes Johansson med om att bygga ut Norrgårdsgärdet i Kalmar CA:s verksamhet startade i Kalmar av nuvarande ägares farfar, Claes Johansson. Verksamheten utgjordes då främst av byggnation av bostadsfastigheter. K-G Anderzén 1947 antogs namnet Claesson & Anderzén då sonen Edvin Claesson övertog rörelsen tillsammans med kompanjonen K-G Anderzén. Edvin Claesson Edvin Claesson och KG Anderzén fick köpa en tomt i Borgholm för 1 krona där de byggde tre bostadshus vid kvarteret Päronträdet Kopparslagaren i Kalmar byggdes på talet av NJ Andersson och Edvin Claesson. Invigningen hölls i december En större koncern köptes, kallad Förvaltnings AB Fältmarskalken med fastigheter främst utmed västkusten, Malmö, Helsingborg, Göteborg och Eskilstuna. Ett mycket stort steg i utvecklingen av CA Fastigheter AB då det var det dittills största enskilda förvärvet vilket ökade fokus på fastighetsverksamheten Första etappen för CA i Lomma Hamn färdigställs efter 15 år av arbete med miljöfrågor och detaljplaner Claes Johansson lånade pengar av en storbonde på Öland för att köpa mark vid Liljegrenska trädgården mellan Stagneliusskolan och Fredriksskans Förvärv av Penta Hotel, Berlin. Ett av de allra största hotellen i Berlin vid den tiden. Hotellet såldes förvärv av obeståndspaket i Borås m.fl. städer av Borås Sparbank. Totalt värde ca 700 Mkr. 2006/2007 Fastighetsmarknaden i Sverige visar tecken på överhettning. CA väljer att sälja stora delar av sina fastigheter i Stockholm för drygt 2 miljarder kronor Ett halvt hus vid Tullslätten i Kalmar och mejeriet i Arby vilket sedan länge är Arbygården var de första större byggen för Byggnadsfirman Claes Johansson som startades Det halva huset i hörnan Norra vägen-unionsgatan ingår idag i den nya flerfamiljshusgrupp som några år in på 2000-talet byggdes på tomten. Claes Johansson med sönerna Edvin och Evald Försäljning av koncernens fastigheter i Göteborg och Malmö för att förvärva det då på Stockholmsbörsens A-lista noterade Evidentia Fastigheter AB. Evidentia hade då fastigheter och verksamheter med ett värde om ca 2 miljarder kronor

Företagspresentation. Omslagsbild. Ekonomisk information

Företagspresentation. Omslagsbild. Ekonomisk information Presentation 2014 1 Omslagsbild Bilden visar ett trappräcke från gamla Arby Mejeri. En byggnad från Claes Johanssons hemtrakt som betydde mycket för honom och vårt företags utveckling. Bilden visar ett

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Etablerat 1912 2 0 0 9

Etablerat 1912 2 0 0 9 Etablerat 1912 2 0 0 9 Innehåll: Sida VD har ordet 4 Detta är CA Fastigheter 5 Fastighetsmarknaden 6-7 Hyresgästundersökning 8-9 Finansiell styrka 10-11 Karta över etableringsorter 12 Organisation 13 Region

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015 Jefast Holding org. nr 556721-2526 Kvartal 4 2015 Sammanfattning oktober december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 65,3 mkr (Q4 2014: 47,6) Rörelseresultatet uppgick till 11,2 mkr (Q4 2014: 8,4) Kvartalets

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 26 augusti 2010 Göteborg, Sverige Delårsrapport LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 * Nettoomsättning för perioden 10,4 Mkr (5,6 Mkr) * Resultat efter finansnetto -3,2 Mkr (-2,6 Mkr) *

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016 Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464 Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015-31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr Driftsöverskottet uppgick till

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016 Hyresintäkterna uppgick till 14 003 594 kr (2 351 328) Driftsöverskottet uppgick till 11 730 198 kr (2 224

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 Stockholm 2012-08-24 April - juni 2012 Omsättningen uppgick till 78,4 (144,2) Mkr Resultatet uppgick till 7,5 (30,7) Mkr, motsvarande 0,61 (3,02)

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 Bild: Vision av Timotejen 19 Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 JÄMFÖRT

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 294 (267) MSEK Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 55,7 (32,5) Eget kapital ökade med 101,7

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer