Finansmarknaden, miljön och redovisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansmarknaden, miljön och redovisningen"

Transkript

1 miljön och redovisningen RAPPORT 5521 DECEMBER 2005

2 NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel , fax E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN Naturvårdsverket 2005 Elektronisk publikation Omslagsbild: Lars Thulin / Johnér

4 Förord Miljöinformation ger den finansiella sektorn underlag för bedömning av miljörelaterade risker och möjligheter i finansiella beslut som t ex kreditgivning, investering, premiesättning. Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att utveckla information om produkters miljöbelastning, där en särskild del handlar om miljöinformation till finansiella sektorn. I föreliggande studie redovisas behov av miljöinformation i finansiella sektorn, inhämtning och användning av miljöinformation idag och trender i utvecklingen. Fokus är på miljö- respektive hållbarhetsredovisningar och årsredovisningslagens krav. Denna rapport är framtagen av auktoriserad revisor Birgit Flening, Sustainability Director vid Ernst &Young AB. Författaren är ensam ansvarig för rapportens innehåll, varför den inte kan åberopas som Naturvårdsverkets ståndpunkt. Rapporten är en underlagsrapport till Information om produkters miljöbelastning, Naturvårdsverkets rapport Stockholm i december

5 4

6 Innehåll Förord 3 1 Sammanfattande slutsatser 7 2 Summary of conclusions 17 3 Bakgrund 25 4 Vilka miljöproblem? 29 5 Miljökommunikation och trovärdighet 35 6 Årsredovisning 49 7 Vem läser miljö- och hållbarhetsredovisningar? 63 8 Utbildning är nyckel till förändring 77 9 Aktuella trender och rapporter Andra länder Var finns informationen? 103 Bilaga 1 Miljöskulder 109 Bilaga 2 Icke-finansiella redovisningar i världen 115 Bilaga 3 Finansmarknaden 119 Bilaga 4 Intervju och enkät 127 Länkar 129 5

7 6

8 1 Sammanfattande slutsatser Denna rapport behandlar den finansiella marknadens behov av miljöinformation. Rapporten är framtagen inom ramen för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att utveckla information om produkters miljöbelastning 1. Rapporten innehåller förklarande beskrivningar av finansmarknad, årsredovisning, revision och verifiering, svenska och utländska lagkrav på miljöinformation samt problem med miljöledningssystem och miljöredovisning. Den svårhanterade frågan om när en miljöskuld för förorenade områden ska redovisas behandlas särskilt i en bilaga där även förslag till ändring år 2007 presenteras. Många företag lägger ned stora resurser på miljöfrågor men kunskap om detta arbete och dess effekter når inte finansmarknaden. Av rapporten framgår att faktiska läsare av frivilliga redovisningar inte alltid är de tänkta grupperna utan ofta är konkurrenter, konsulter och en del studenter. Rapporten behandlar särskilt finansanalytikers önskemål om miljöinformation. Finansmarknadens behov av miljöinformation tillgodoses inte av de frivilliga redovisningarna, beroende på att redovisningarna har fel perspektiv, innehåller fel information och är fel forum. 1.1 Frivilliga redovisningar slutsatser och idéer tillutveckling Fel perspektiv Information om hur miljöfrågorna påverkar företagets utvecklingsmöjligheter redovisas sällan i de frivilliga redovisningarna; det är mest information om företagens direkta miljöpåverkan. Tydlig och begriplig koppling till långsiktiga strategier och riskhantering saknas ofta, det verkar som om miljö- och hållbarhetsfrågorna hanteras någon annan stans i företagen. Produktutveckling utelämnas ofta, troligen för att det inte identifieras som en väsentlig miljöaspekt i miljöledningssystemen. Traditionella system för klassificering av miljökostnader fångar inte upp fullständig information. Nyttan med miljöarbete anses vara av samhällskaraktär medan kostnaderna är rent företagsekonomiska; samtidigt som externa samhällskostnader för miljöpåverkan inte internaliseras i företagens ekonomi. 1 Se huvudrapport Information om produkters miljöbelastning, Naturvårdsverkets rapport

9 Fel information Det är en tung och kostsam process att få fram relevant miljöinformation. Redovisning görs ofta av den information som redan finns tillgänglig och inte av den information som finansmarknaden vill ha. Redovisad information är alltid inte jämförbar eller väsentlig. Redovisad information är teknisk (ton och liter) och sällan kopplad till ekonomiska termer eller effekter (kronor och ören). Information kan vara finansiell, dvs. avse aspekter som har en finansiell påverkan, även om den inte kläs i monetära termer. Finansmarknadens kunskap i miljöfrågor är inte djup eftersom miljö inte ingår i all universitetsutbildning. Informationen är inte alltid anpassad till tänkta läsares kunskapsnivå. Fel forum Den frivilliga informationen anses inte trovärdig, finansmarknaden är van att få sin information i reviderade finansiella redovisningar med en tydlig avsändare (styrelsen). Finansmarknaden förutsätter att all väsentlig information ska finnas i årsredovisningen eftersom årsredovisningslagen anger att förhållanden som är viktiga för att bedöma företagets utveckling, ställning och resultat ska redovisas i årsredovisningen, däribland upplysningar om miljöfrågor. Idéer till utveckling Av denna rapport framgår både att finansmarknaden har ett behov av miljöinformation men också att den information som erbjuds inte fyller detta behov. Finansmarknadens behov av kvalitetssäkrad och sökbar miljöinformation på företagsnivå ökar. Sökmöjligheterna måste vara enkla, överskådliga, lättillgängliga och överensstämma med sektorns övriga verksamhet. Ett sätt att tillmötesgå detta är att använda Bolagsverkets näringslivsregister både för frivillig registrering av miljö- resp. hållbarhetsredovisningar men även för en obligatorisk registrering av vissa uppgifter om miljöfarliga verksamheter. För att få en fungerande efterfrågan på och kunskap om miljöfrågornas ekonomiska och finansiella effekter behövs dessutom utbildning, inte minst av de studenter som kommer att arbeta inom den finansiella sektorn. Även den allmänna kunskapsnivån bör höjas, både för de som har direkt kontakt med konsumenter i sitt dagliga arbete men även för andra yrkesgrupper och då helst redan i den utbildning som erbjuds inom gymnasier och högskolor. 8

10 Bolagsverkets näringslivsregister information kring miljöfarliga verksamheter, förelägganden, miljödomar samt förorenade områden I Sverige finns ett aktuellt näringslivsregister hos Bolagsverket. Här finns uppgifter om organisationsnummer, firmanamn, adress, styrelseledamöter och revisorer, verksamhet och alla årsredovisningar för bolaget m.m. Varje år registreras årsredovisning och löpande förs ändringar om verksamhet, adress och ledamöter in i registret tillsammans med andra uppgifter. Bolagsverket har redan idag ett löpande aktuellt näringslivsregister som ger tillgång till registrerade handlingar via internet och som inom en snar framtid kommer att kunna ta emot handlingar via internet. Finansmarknadens aktörer betonar sitt intresse av att enkelt få information på företagsnivå, både aktuell och historisk, om miljöfarliga verksamheter, olika ärenden kring tillstånd och miljödomar samt risk för förekomst av ansvar för förorenade områden. Som framgår i denna rapport kan Bolagsverket inte självständigt upptäcka när bolag inte har redovisat sin miljöpåverkan enligt årsredovisningslagen 6 kap 1 4 st (tidigare 3 st). Därför har Bolagsverket registrerat dessa årsredovisningar trots att de inte varit kompletta. En möjlig väg att hantera detta informationsbehov är att i näringslivsregistret registrera information för de bolag, som har en verksamhet som enligt miljöbalken klassas som A-, B- eller C-anläggning. Om det i kommande förslag till miljöinformation i årsredovisning (se avsnitt 6.9) skulle bli en rekommendation att denna regel ej ska vara kvar i lagen är det ännu mer angeläget att en registrering av detta blir genomfört, då informationen kan vara av stort finansiellt intresse och efterfrågas av flera aktörer. Naturvårdsverket arbetar med att utveckla en Svensk Miljörapporteringsportal, SMP. De miljörapporter som regleras i förordningar planeras bli inrapporterade till tillsynsmyndighet via denna portal. Därför vore det lämpligt att i samband med att SMP:s arbete fortskrider se över möjligheterna till en automatisk länk mellan dessa två register. Behovet av tillgång till ett centralt register på företagsnivå med kvalitetssäkrad information, både aktuell och historisk, om miljöfarliga verksamheter och olika ärenden har betonats av olika aktörer på finansmarknaden. Information som vore relevant att få via ett sådant register är: om företaget har en A-, B- eller C-verksamhet samt uppgift om län/kommun, dom, beslut eller förelägganden i tillståndsmål, tillståndsärenden eller miljöbalksfrågor, länkad koppling till den offentliga delen av miljörapporter, t.ex. emissionsdata. Likaså efterfrågas en möjlig koppling avseende förorenade fastigheter. Upplysning om fastigheter som företaget har, eller efter 1998 haft, lagfart på är av särskilt intresse om detta går att koppla till kvalitetssäkrade uppgifter som finns hos 9

11 myndighet om risk för föreorenat område. Information som skulle kunna återfinnas i länsstyrelsernas databaser, kanske via GIS-portal eller RUM-register 2. En möjlig väg att hantera detta informationsbehov är att i näringslivsregistret även registrera information för de bolag, som kan kopplas till fastigheter som är potentiellt eller faktiskt förorenade. Samtliga dessa uppgifter bör finnas i den bolagsinformation som lämnas ut på papper, CD-skiva eller via internet. Många investerare investerar i bolag med verksamhet även utanför Sverige, oftast inom EU. De har därför uttryckt en förhoppning om att ett sådant centralt register skulle kunna finnas även i andra EU-länder. Utbildning Förutsättning för att lyckas nå våra miljömål är att dagens företag har anställda som har grundläggande kunskaper och rimliga värderingar inom miljö, hållbar utveckling och etiska frågor. Många företag arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor och kraven kommer att öka framöver på alla företag. Dagens studenter som kommer ut från universitet och högskolor är morgondagens anställda och beslutsfattare, både i företag, organisationer, offentlig sektor samt som politiker. Alltför ofta har de i sin utbildning inte fått den utbildning i miljö och hållbarhet som företag behöver. Utbildning, inte minst inom universiteten, bör inkludera miljö- och hållbarhetsfrågorna i all utbildning. Utbildning är ett universitets och en skolas absolut viktigaste miljöaspekt, även om den är indirekt. Utbildning i miljöfrågor bör inte vara negativ utan stimulera till delaktighet och ansvar inom miljöområdet samt sprida kunskap och förmedla framtidstro om miljöfrågor och hållbar utveckling till barn och ungdomar. Vikten av bättre teknik och produkter kan inte nog framhållas men även vikten av att göra medvetna prioriteringar baserade på kunskap. Här har även media en viktig funktion som kunskapsförmedlare att fylla. Även positiva nyheter sporrar till intresse och medverkan i arbetet för en hållbar framtid. Budgetpropositionen hösten 2005 slår fast att universitet och högskolor har ett uttalat ansvar för hållbar utveckling i samhället. Hållbar utveckling skrivs nu in i högskolelagen. Men för att detta ska få genomslagskraft måste det tydliggöras vad som omfattas - såväl utbildningen innehåll i samtliga utbildningar som högskolornas egen, direkta påverkan på hållbar utveckling. För att lagen ska tillämpas krävs inte bara att lagstiftaren klart kommunicerar vad detta innebär i praktiken utan även att en reell kontroll (uppföljning) sker av högskolornas arbete med detta. De statliga utbildningsverksamheterna har åtaganden att arbeta med detta. Därför vore det önskvärt att ansvarigt departement blir tydlig i sina krav och aktivt följer upp lagkravet på hållbarhet även i undervisning för att miljö i utbildningarna ska få den tyngd som de måste ha för att vi ska kunna nå våra nationella miljömål. 2 Se mer under avsnitt

12 Det framgår av rapporten att dagens problem förvärras av att olika avdelningar för ekonomi, teknik och miljö inom företagen talar olika språk och ofta har helt olika system för att hantera information, som inte alltid är konsistenta. Detta kan förbättras genom utbildning av dem som kommer att arbeta med dessa frågor i framtiden. Detta gäller även för de som är ansvariga för marknad, kommunikation eller PR och som inte alltid förstår att miljö är intressant t.ex. för besökarna på företagens hemsidor. Likaså behövs utbildning av andra yrkesgrupper, även av revisorer. För att få fram information behöver man först skapa en efterfrågan på miljöoch hållbarhetsinformation. Sambandet ekologi ekonomi måste därför bli tydligare i alla utbildning, både vad gäller privatekonomi, företagsekonomi och samhällsekonomi. Integrering av miljö- och hållbarhetsfrågor i all universitetsutbildning och då inte bara negativ information utan utbildning som stimulerar till delaktighet och ansvar samt sprider kunskap och förmedlar framtidstro. En grundläggande, allmän förståelse för sambandet mellan ekonomi, ekologi och samhälle är avgörande för om vi ska kunna nå de satta miljömålen. Sambandet illustreras av figur 1 och diskuteras närmare i avsnitt 4.2. A-ekologi Den statligt finansierade SVT borde få ett krav att förmedla information och kunskap i hållbar utveckling via TV. Barn och ungdomar men även redan yrkesverksamma grupper behöver få löpande kunskap och information. För att aktivt ge miljöfrågorna en ökad tyngd och medvetenhet och då även positiva nyheter kan ett avsnitt med miljöinformation, kanske kallat A-ekologi, sändas på TV-nyheterna varje fredag, före A-ekonomi. Syftet ska vara att göra om vetenskap till vetskap 3. Den klimatinformation som ges löpande i Rapport under hösten 2005 är en god förebild. Detta skulle vara en del av den mer allmänna utbildning som är en grundläggande förutsättning för att få en allmän förståelse för dagens och morgondagens miljöproblem. Bolagsverkets näringslivsregister frivillig miljöinformation En frivillig registrering av miljö- och hållbarhetsredovisning hos Bolagsverket vore önskvärt. Därigenom kan de, via internet, bli tillgängliga ihop med årsredovisning, vilket kan höja nivån för den frivilliga redovisningens status, innehåll och tillgänglighet. Miljö- och hållbarhetsredovisningar kan lagras i näringlivsregistret under verksamhetens organisationsnummer och finnas tillgängliga för en intresserad allmänhet. Det vore därför lämpligt om företag kunde ges möjlighet att frivilligt registrera sina frivilliga miljö- och hållbarhetsredovisningar i Bolagsverkets näringslivsregister och att dessa ska kunna åtkommas via internet. Om redovisningen bara finns på en hemsida så ska en sammanfattning med angivande av länk kunna registreras. För detta ska en avgift som täcker Bolagsverkets kostnader betalas

13 Bolagsverket tillhandahåller idag företagsinformation till finanssektorn och kommer på detta sätt att kunna tillhandahålla miljöinformation tillsammans med årsredovisningen. Samtidigt torde miljöredovisningens status kunna höjas och kraven på kvalitet att stärkas. Även miljö- och hållbarhetsuppgifterna bör finnas i den bolagsinformation som lämnas ut på papper, CD-skiva eller via internet. Systemet måste säkerställa att bara behöriga befattningshavare hos företaget kan låta registrera en frivillig redovisning. Detta skulle framöver kunna ske med samma säkerhet, troligen genom elektronisk signatur, som för väntad kommande elektronisk registrering av årsredovisning. Likaså måste det säkerställas, på samma sätt som för årsredovisning, att uppgifterna inte kan ändras av obehöriga. Ansvarsfrågan vid registrering av frivilliga redovisningar måste beaktas så att det blir klart vem som ansvarar för att mottagen text/länk registreras och bevaras korrekt. Den 30 november 2005 publicerades en promemoria från Justitiedepartementet om Elektronisk ingivning till Bolagsverket som innehåller förslag till författningsändringar som ska göra det möjligt för aktiebolag att till Bolagsverket ge in årsredovisningshandlingar med revisionsberättelse elektroniskt. Det föreslås också att årsredovisning och revisionsberättelse ska få upprättas elektroniskt och undertecknas med en avancerad elektronisk signatur. De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli

14 Figur 1: Samband mellan ekonomi, ekologi och samhälle. (Bild framtagen av Professor Carl Folke, Institutionen för Systemekologi, Stockholms Universitet) 1.2 Årsredovisning slutsatser och idéer till utveckling Informationskällor Investerare hämtar oftast sin information genom analys av andra typer av rapporter, som bokslutskommunikéer, årsredovisningar, medias analyser, företagsträffar samt information från analytiker mm. De menar att de vill ha miljöinformationen i årsredovisningen, med betoning på utveckling av miljöambitioner och strategier, ekonomiska risker och effekter inom olika miljöområden. Annan information som efterfrågas är kommentarer till socio-demografiska ändringar i kunders köpbeteende, steg mot nya produktionsprocesser, politiska beslut som kan leda till ekonomiska sanktioner och vägledning om framtida miljökostnader. Att miljöinformationen 13

15 återfinns i årsredovisningen tas som en indikation på att miljöarbete faktiskt är integrerat i verksamheten. Styrelsen undertecknar årsredovisningen medan det ibland är oklart vem som är avsändare av den information som finns i en miljöredovisning. Det är dock angeläget att påpeka att det som i dagligt tal menas med en årsredovisning ofta är något annat än den formella årsredovisningen som behandlas i denna rapport. I en tryckt skrift med beteckningen årsredovisning ingår ofta flera delar. Den formella årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen, undertecknad av styrelsen, och omfattas av revisorns granskning och revisionsberättelse. När de som intervjuats om sitt informationsbehov angav årsredovisning visade det sig att man ofta inte var klar över skillnaden mellan den formella, reviderade årsredovisningen, och de övriga delar i den tryckta produkten som inte är reviderade eller lagreglerade. Reglering Globalt är utvecklingen på väg mot offentlig reglering av icke-finansiell rapportering. Miljöinformation i årsredovisning innebär ofta minskad informationsmängd och en smalare rapportering och mer fokus på laglydnad än på utveckling. En effekt av att placera miljöinformation i en årsredovisning, vare sig det är frivillig eller lagreglerat, är att informationen då omfattas av revisorns granskning och av revisionsberättelsen. Detta berör då enbart den information som placerats i den formella, lagreglerade årsredovisningen. Samtidigt befarar många att om miljö- och hållbarhetsinformation enbart placeras i den formella, lagreglerade årsredovisningen kan det leda till att informationen kan bli urholkad varför man anser det viktigt att även stödja arbete med harmonisering av den frivilliga rapporteringen. Årsredovisning Information som vänder sig till aktörerna på de finansiella marknaderna skall finnas i årsredovisningen, som är den centrala informationshandlingen för finansanalytiker. Den information kring frågor om miljö, socialt ansvar och mänskliga rättigheter, som finansanalytiker behöver för aktievärderingar och kreditvärdighetsbedömningar, ska lämnas i årsredovisningen. Informationen skall i första hand avse fakta samt beslutade eller planerade åtgärder och undvika vaga uttalanden om mål och ambitioner, som inte ger underlag för kvantifieringar eller påverkar riskbedömningen. Informationen bör fokuseras på de frågor kring miljö som är av väsentlig betydelse för bolagets ställning, resultat och förväntade framtida finansiella utvecklingsmöjligheter. Informationen ska beskriva sådana förhållanden, som kan bedömas ha effekt på företagets framtida vinster eller kassaflöden, men inte begränsas till sådant som kan uttryckas i kronor. Extra text i tryckt årsredovisning Många större företag publicerar en tryckt årsredovisning, som förutom den formella årsredovisningen, även innehåller en mer populär del, den s.k. framvagnen, 14

16 och ofta finns där även ett miljöavsnitt. Denna del av årsredovisningen granskas enbart i ringa mån av revisorn. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen inleds med en förvaltningsberättelse som ska innehålla upplysningar som är viktiga för bedömning av bolagets ställning, resultat och förväntade framtida finansiella utvecklingsmöjligheter. Däri innefattas även miljöfrågor, se avsnitt 6.4. För räkenskapsår som inleds efter den 30 april 2005 har tillkommit ett ytterligare krav på information om upplysningar. Med början 2005 ska börsnoterade bolag följa IFRS (International Financial Reporting Standards) för sin koncernredovisning. Detta är internationella redovisningsregler och noterade bolag och statliga bolag ska följa dem och andra kan välja att frivilligt följa dem. I IFRS regleras inte något som motsvarar den svenska förvaltningsberättelsen. I IFRS regelverk diskuteras att många företag har en redogörelse, utanför den rent finansiella redovisningen, som beskriver och förklarar huvuddragen i ställning och resultat och de viktigare osäkerheter som företaget står inför samt att många företag utanför de finansiella redovisningarna publicerar miljöinformation vilken inte omfattas av regelverket inom IAS/IFRS. Pågående utredning Det pågår under 2005 en utredning (avsnitt 6.9), inom justitiedepartementet, som ska ge förslag till vilka lagkrav, som ska ställas på miljöinformation i årsredovisning, varför det inte ges några konkreta förslag i denna rapport. Oberoende av om utredaren väljer att föreslå en explicit lagtext om miljöfrågor eller om han väljer en mer allmän skrivning om väsentliga frågor, så vill vi betona vikten av att det tas fram tydliga anvisningar om vad som ska inkluderas i informationskravet och att detta fokuserar på det behov en läsare av en årsredovisning har på information som berör företagets ställning, resultat och framtida utvecklingsmöjligheter. Dessa rekommendationer bör även omfatta de krav som redan finns i lagen på viktiga upplysningar. Informationen ska fokusera både på företagets påverkan på miljön och på hur miljöfrågorna påverkar företagets ställning, resultat och framtida utveckling. Bokföringsnämnden Bokföringsnämnden har gett anvisningar om innebörden av årsredovisningslagens upplysningskrav för miljöfarlig verksamhet, se avsnitt 6.8. Nämnden har dock ännu inte gett ut några anvisningar för övriga upplysningskrav inom miljö- och hållbarhetsområdet för årsredovisning, vilket nämnden bör uppmanas att göra snarast. Kanske kommer den pågående utredningen att i sin rekommendation föreslå att Bokföringsnämnden ska ta fram anvisningar även för de regler som utredaren kan komma att föreslå. Vi vill påpeka vikten av att Bokföringsnämnden utarbetar anvisningar för upplysningskraven för miljö- och hållbarhet samt att det säkerställs att det finns kunskap om miljö- och hållbarhet inom Bokföringsnämnden. 15

17 16

18 2 Summary of conclusions This report addresses the financial market s need for environmental information. The report has been produced within the framework of the Environmental Protection Agency s government commission to develop information on the environmental impact of products. The report contains explanatory descriptions of the financial market, annual reports, auditing and verification, legal requirements for environmental information in Sweden and other countries, and problems with environmental management systems and environmental accounting. The contentious issue of whether an environmental liability for polluted areas should be reported is dealt with separately in an annex to the report. Many companies invest substantial resources in environmental issues, but knowledge of this work and its effects does not reach the financial market. The report shows that the people who actually read voluntary reports are not always the intended target groups, but are often competitors, consultants and sometimes students. In particular, the report addresses the requirements which financial analysts make of environmental information. The financial market s need for environmental information is not met by voluntary reporting, because the reports have the wrong perspective, contain the wrong information and provide the wrong forum. 2.1 Voluntary reports conclusions and ideas for development Wrong perspective Information on how environmental issues influence the company s opportunities for development is rarely included in the voluntary reports, which mostly contain information on the company s direct environmental impact. A clear and comprehensible link to long-term strategies and risk management is often lacking, as though environmental and sustainability issues are dealt with elsewhere in the company. Product development is often omitted altogether, probably because it is not identified as an important environmental aspect in environmental management systems. Traditional systems for classifying environmental costs do not capture the full picture. The benefit of environmental work is considered to be of a societal nature, while the costs are purely a matter of managerial economics. At the same time, the external societal costs of environmental impacts are not internalised in the company s finances. 17

19 Wrong information Producing relevant environmental information is an onerous and costly process. The information which is reported is often already available and not the information which the financial market wants. The information reported is always neither comparable nor essential. The information reported is technical (tonnes and litres) and rarely linked to economic terms or effects (monetary amounts). Information can be financial, i.e. address aspects which have an financial effect, even if it is not expressed in monetary terms. The financial market lacks in-depth knowledge of environmental issues because the environment is not an element in all university education. The information is not always adjusted to the knowledge of the assumed reader. Wrong forum The voluntary information is not considered to be reliable; the financial market is used to receive its information in audited financial reports from a clearly named entity (the board of directors). The financial market presumes all essential information to be contained in the annual accounts, as the Swedish Annual Accounts Act states that circumstances which are important in assessing the company s development, financial position and performance must be reported in the annual accounts, and this includes information on environmental issues. Ideas for development It is clear from this report not only that the financial market has a need for environmental information, but also that the information being offered does not meet this need. The financial market s need for quality-assured and searchable environmental information at company level is increasing. The search options need to be simple, clear and easily accessible, and to correspond with the sector s activities at large. One way of accommodating this need is to use the Trade and Industry Register maintained by the Swedish Companies Registration Office not only for voluntary registration of environmental and sustainability reports but also for compulsory registration of specific information on environmentally hazardous activities. In order to generate functional demand for and knowledge of the economic and financial effects of environmental issues, there is also a need for education, not least of those students who will be working within the financial sector. There is also a need to raise the general level of knowledge, both of those who have direct contact with consumers in their day-to-day work, and of other professional groups ideally as part of the programme of education offered at upper-secondary and tertiary level. 18

20 The Swedish Companies Registration Office s Trade and Industry Register information on environmentally hazardous activities, etc In Sweden an up-to-date Trade and Industry Register is maintained by the Companies Registration Office. This contains details of corporate identity number, company name, address, board members and auditors, business activities and all the annual reports for the company, etc. The annual accounts are registered each year, and changes to business activities, address and board members are implemented in the register on an ongoing basis, together with other information. The Companies Registration Office already has an up-to-date trade and industry register which provides access to registered documents via the Internet and which will shortly also be able to receive documents via the Internet. As is clear from the report, the Companies Registration Office cannot independently ascertain if companies have failed to report their environmental impact in accordance with the Annual Accounts Act chapter 6 1 para. 4 (formerly para. 3). The Companies Registration Office has therefore registered these annual accounts despite the fact that they are incomplete. One possible way of addressing this problem is for the Trade and Industry Register to include information on companies with business activities classified as A, B or C facilities pursuant to the Swedish Environmental Code. Should the forthcoming environmental information in annual reports bill recommend (see section 6.9) that this rule should not remain in the act, it is even more important for this to be registered, as the information may be of financial interest and is asked for by several actors. The Environmental Protection Agency is working on the development of a Swedish Environmental Reporting Portal, SMP. It is planned that the environmental reports covered by ordinances will be reported to the supervisory authority via this portal. As work on the SMP progresses, it would therefore be appropriate to consider the opportunities for an automatic link between these two registers. The need for access to a central register at company level containing quality-assured information, both current and historical, on environmentally hazardous activities and various matters has been emphasised by various players on the financial market. Information which would be relevant to obtain via a register of this type would include: whether the company carries out A, B or C business activities, and details of the county/municipality judgements, orders or injunctions in licence cases, licence matters or issues relating to the Environmental Code link to the public part of environmental reports, e.g. emission data. All this data should be contained in the company information published on hard copy, CD or via the Internet. 19

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016

Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016 www.pwc.se Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016 EU:s ändringsdirektiv om icke-finansiell information i årsredovisningen Finns redan idag krav på ickefinansiella upplysningar

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Studie skatt och hållbarhet. September 2016

Studie skatt och hållbarhet. September 2016 Studie skatt och hållbarhet September 2016 Bakgrund varför har studien gjorts? Under de senaste åren har skatt som och transparens kring skatt blivit en fråga allt högre upp på företags, investerares och

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

!"#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09

!#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09 !!"#$ $ % &'(')*+* +, -./& 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 0 Organisation/ Organization Linnéuniversitetet Institutionen för teknik Linnaeus University School of Engineering Författare/Author(s)

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Quick-guide to Min ansökan

Quick-guide to Min ansökan Version 2015-05-12 Quick-guide to Min ansökan Before filling in the application To be able to fill in an application you need to create a user account (instructions on p. 3). If you have already created

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

INSPECTION PROTOCOL Company copy

INSPECTION PROTOCOL Company copy INSPECTION PROTOCOL Company copy For more information, see back Case no Company file no Page no 1 of totally COMPANY INFORMATION Name Organisation number Postal address Telephone Visiting address Telefax

Läs mer

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Lärarutbildning Jennifer Petersson och Joanna Berg 20170508 Hur hjälper jag mina elever att upprätta en Årsredovisning? Vägen till Årsredovisningen

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-16 BESLUT Carlson Inc. FI Dnr 14-146 att. William A. Van Brunt 701 Carlson Parkway 55305 Minnetonka, Minnesota USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Resultat Q4 2016 2016 1/10 31/12 2015 1/10 31/12 Δ % Hyresintäkter 553 551 0,4 % Fastighetskostnader -211-185 14,1 % Driftnetto 342 366-6,5 % Central administration (fastighetsförvaltning)

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017

Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Agenda - Syftet med förslaget. - Vem berörs? - Vad gäller idag? - Förslaget i korthet. - Vad händer härnäst?

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer