Finansmarknaden, miljön och redovisningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansmarknaden, miljön och redovisningen"

Transkript

1 miljön och redovisningen RAPPORT 5521 DECEMBER 2005

2 NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel , fax E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN Naturvårdsverket 2005 Elektronisk publikation Omslagsbild: Lars Thulin / Johnér

4 Förord Miljöinformation ger den finansiella sektorn underlag för bedömning av miljörelaterade risker och möjligheter i finansiella beslut som t ex kreditgivning, investering, premiesättning. Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att utveckla information om produkters miljöbelastning, där en särskild del handlar om miljöinformation till finansiella sektorn. I föreliggande studie redovisas behov av miljöinformation i finansiella sektorn, inhämtning och användning av miljöinformation idag och trender i utvecklingen. Fokus är på miljö- respektive hållbarhetsredovisningar och årsredovisningslagens krav. Denna rapport är framtagen av auktoriserad revisor Birgit Flening, Sustainability Director vid Ernst &Young AB. Författaren är ensam ansvarig för rapportens innehåll, varför den inte kan åberopas som Naturvårdsverkets ståndpunkt. Rapporten är en underlagsrapport till Information om produkters miljöbelastning, Naturvårdsverkets rapport Stockholm i december

5 4

6 Innehåll Förord 3 1 Sammanfattande slutsatser 7 2 Summary of conclusions 17 3 Bakgrund 25 4 Vilka miljöproblem? 29 5 Miljökommunikation och trovärdighet 35 6 Årsredovisning 49 7 Vem läser miljö- och hållbarhetsredovisningar? 63 8 Utbildning är nyckel till förändring 77 9 Aktuella trender och rapporter Andra länder Var finns informationen? 103 Bilaga 1 Miljöskulder 109 Bilaga 2 Icke-finansiella redovisningar i världen 115 Bilaga 3 Finansmarknaden 119 Bilaga 4 Intervju och enkät 127 Länkar 129 5

7 6

8 1 Sammanfattande slutsatser Denna rapport behandlar den finansiella marknadens behov av miljöinformation. Rapporten är framtagen inom ramen för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att utveckla information om produkters miljöbelastning 1. Rapporten innehåller förklarande beskrivningar av finansmarknad, årsredovisning, revision och verifiering, svenska och utländska lagkrav på miljöinformation samt problem med miljöledningssystem och miljöredovisning. Den svårhanterade frågan om när en miljöskuld för förorenade områden ska redovisas behandlas särskilt i en bilaga där även förslag till ändring år 2007 presenteras. Många företag lägger ned stora resurser på miljöfrågor men kunskap om detta arbete och dess effekter når inte finansmarknaden. Av rapporten framgår att faktiska läsare av frivilliga redovisningar inte alltid är de tänkta grupperna utan ofta är konkurrenter, konsulter och en del studenter. Rapporten behandlar särskilt finansanalytikers önskemål om miljöinformation. Finansmarknadens behov av miljöinformation tillgodoses inte av de frivilliga redovisningarna, beroende på att redovisningarna har fel perspektiv, innehåller fel information och är fel forum. 1.1 Frivilliga redovisningar slutsatser och idéer tillutveckling Fel perspektiv Information om hur miljöfrågorna påverkar företagets utvecklingsmöjligheter redovisas sällan i de frivilliga redovisningarna; det är mest information om företagens direkta miljöpåverkan. Tydlig och begriplig koppling till långsiktiga strategier och riskhantering saknas ofta, det verkar som om miljö- och hållbarhetsfrågorna hanteras någon annan stans i företagen. Produktutveckling utelämnas ofta, troligen för att det inte identifieras som en väsentlig miljöaspekt i miljöledningssystemen. Traditionella system för klassificering av miljökostnader fångar inte upp fullständig information. Nyttan med miljöarbete anses vara av samhällskaraktär medan kostnaderna är rent företagsekonomiska; samtidigt som externa samhällskostnader för miljöpåverkan inte internaliseras i företagens ekonomi. 1 Se huvudrapport Information om produkters miljöbelastning, Naturvårdsverkets rapport

9 Fel information Det är en tung och kostsam process att få fram relevant miljöinformation. Redovisning görs ofta av den information som redan finns tillgänglig och inte av den information som finansmarknaden vill ha. Redovisad information är alltid inte jämförbar eller väsentlig. Redovisad information är teknisk (ton och liter) och sällan kopplad till ekonomiska termer eller effekter (kronor och ören). Information kan vara finansiell, dvs. avse aspekter som har en finansiell påverkan, även om den inte kläs i monetära termer. Finansmarknadens kunskap i miljöfrågor är inte djup eftersom miljö inte ingår i all universitetsutbildning. Informationen är inte alltid anpassad till tänkta läsares kunskapsnivå. Fel forum Den frivilliga informationen anses inte trovärdig, finansmarknaden är van att få sin information i reviderade finansiella redovisningar med en tydlig avsändare (styrelsen). Finansmarknaden förutsätter att all väsentlig information ska finnas i årsredovisningen eftersom årsredovisningslagen anger att förhållanden som är viktiga för att bedöma företagets utveckling, ställning och resultat ska redovisas i årsredovisningen, däribland upplysningar om miljöfrågor. Idéer till utveckling Av denna rapport framgår både att finansmarknaden har ett behov av miljöinformation men också att den information som erbjuds inte fyller detta behov. Finansmarknadens behov av kvalitetssäkrad och sökbar miljöinformation på företagsnivå ökar. Sökmöjligheterna måste vara enkla, överskådliga, lättillgängliga och överensstämma med sektorns övriga verksamhet. Ett sätt att tillmötesgå detta är att använda Bolagsverkets näringslivsregister både för frivillig registrering av miljö- resp. hållbarhetsredovisningar men även för en obligatorisk registrering av vissa uppgifter om miljöfarliga verksamheter. För att få en fungerande efterfrågan på och kunskap om miljöfrågornas ekonomiska och finansiella effekter behövs dessutom utbildning, inte minst av de studenter som kommer att arbeta inom den finansiella sektorn. Även den allmänna kunskapsnivån bör höjas, både för de som har direkt kontakt med konsumenter i sitt dagliga arbete men även för andra yrkesgrupper och då helst redan i den utbildning som erbjuds inom gymnasier och högskolor. 8

10 Bolagsverkets näringslivsregister information kring miljöfarliga verksamheter, förelägganden, miljödomar samt förorenade områden I Sverige finns ett aktuellt näringslivsregister hos Bolagsverket. Här finns uppgifter om organisationsnummer, firmanamn, adress, styrelseledamöter och revisorer, verksamhet och alla årsredovisningar för bolaget m.m. Varje år registreras årsredovisning och löpande förs ändringar om verksamhet, adress och ledamöter in i registret tillsammans med andra uppgifter. Bolagsverket har redan idag ett löpande aktuellt näringslivsregister som ger tillgång till registrerade handlingar via internet och som inom en snar framtid kommer att kunna ta emot handlingar via internet. Finansmarknadens aktörer betonar sitt intresse av att enkelt få information på företagsnivå, både aktuell och historisk, om miljöfarliga verksamheter, olika ärenden kring tillstånd och miljödomar samt risk för förekomst av ansvar för förorenade områden. Som framgår i denna rapport kan Bolagsverket inte självständigt upptäcka när bolag inte har redovisat sin miljöpåverkan enligt årsredovisningslagen 6 kap 1 4 st (tidigare 3 st). Därför har Bolagsverket registrerat dessa årsredovisningar trots att de inte varit kompletta. En möjlig väg att hantera detta informationsbehov är att i näringslivsregistret registrera information för de bolag, som har en verksamhet som enligt miljöbalken klassas som A-, B- eller C-anläggning. Om det i kommande förslag till miljöinformation i årsredovisning (se avsnitt 6.9) skulle bli en rekommendation att denna regel ej ska vara kvar i lagen är det ännu mer angeläget att en registrering av detta blir genomfört, då informationen kan vara av stort finansiellt intresse och efterfrågas av flera aktörer. Naturvårdsverket arbetar med att utveckla en Svensk Miljörapporteringsportal, SMP. De miljörapporter som regleras i förordningar planeras bli inrapporterade till tillsynsmyndighet via denna portal. Därför vore det lämpligt att i samband med att SMP:s arbete fortskrider se över möjligheterna till en automatisk länk mellan dessa två register. Behovet av tillgång till ett centralt register på företagsnivå med kvalitetssäkrad information, både aktuell och historisk, om miljöfarliga verksamheter och olika ärenden har betonats av olika aktörer på finansmarknaden. Information som vore relevant att få via ett sådant register är: om företaget har en A-, B- eller C-verksamhet samt uppgift om län/kommun, dom, beslut eller förelägganden i tillståndsmål, tillståndsärenden eller miljöbalksfrågor, länkad koppling till den offentliga delen av miljörapporter, t.ex. emissionsdata. Likaså efterfrågas en möjlig koppling avseende förorenade fastigheter. Upplysning om fastigheter som företaget har, eller efter 1998 haft, lagfart på är av särskilt intresse om detta går att koppla till kvalitetssäkrade uppgifter som finns hos 9

11 myndighet om risk för föreorenat område. Information som skulle kunna återfinnas i länsstyrelsernas databaser, kanske via GIS-portal eller RUM-register 2. En möjlig väg att hantera detta informationsbehov är att i näringslivsregistret även registrera information för de bolag, som kan kopplas till fastigheter som är potentiellt eller faktiskt förorenade. Samtliga dessa uppgifter bör finnas i den bolagsinformation som lämnas ut på papper, CD-skiva eller via internet. Många investerare investerar i bolag med verksamhet även utanför Sverige, oftast inom EU. De har därför uttryckt en förhoppning om att ett sådant centralt register skulle kunna finnas även i andra EU-länder. Utbildning Förutsättning för att lyckas nå våra miljömål är att dagens företag har anställda som har grundläggande kunskaper och rimliga värderingar inom miljö, hållbar utveckling och etiska frågor. Många företag arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor och kraven kommer att öka framöver på alla företag. Dagens studenter som kommer ut från universitet och högskolor är morgondagens anställda och beslutsfattare, både i företag, organisationer, offentlig sektor samt som politiker. Alltför ofta har de i sin utbildning inte fått den utbildning i miljö och hållbarhet som företag behöver. Utbildning, inte minst inom universiteten, bör inkludera miljö- och hållbarhetsfrågorna i all utbildning. Utbildning är ett universitets och en skolas absolut viktigaste miljöaspekt, även om den är indirekt. Utbildning i miljöfrågor bör inte vara negativ utan stimulera till delaktighet och ansvar inom miljöområdet samt sprida kunskap och förmedla framtidstro om miljöfrågor och hållbar utveckling till barn och ungdomar. Vikten av bättre teknik och produkter kan inte nog framhållas men även vikten av att göra medvetna prioriteringar baserade på kunskap. Här har även media en viktig funktion som kunskapsförmedlare att fylla. Även positiva nyheter sporrar till intresse och medverkan i arbetet för en hållbar framtid. Budgetpropositionen hösten 2005 slår fast att universitet och högskolor har ett uttalat ansvar för hållbar utveckling i samhället. Hållbar utveckling skrivs nu in i högskolelagen. Men för att detta ska få genomslagskraft måste det tydliggöras vad som omfattas - såväl utbildningen innehåll i samtliga utbildningar som högskolornas egen, direkta påverkan på hållbar utveckling. För att lagen ska tillämpas krävs inte bara att lagstiftaren klart kommunicerar vad detta innebär i praktiken utan även att en reell kontroll (uppföljning) sker av högskolornas arbete med detta. De statliga utbildningsverksamheterna har åtaganden att arbeta med detta. Därför vore det önskvärt att ansvarigt departement blir tydlig i sina krav och aktivt följer upp lagkravet på hållbarhet även i undervisning för att miljö i utbildningarna ska få den tyngd som de måste ha för att vi ska kunna nå våra nationella miljömål. 2 Se mer under avsnitt

12 Det framgår av rapporten att dagens problem förvärras av att olika avdelningar för ekonomi, teknik och miljö inom företagen talar olika språk och ofta har helt olika system för att hantera information, som inte alltid är konsistenta. Detta kan förbättras genom utbildning av dem som kommer att arbeta med dessa frågor i framtiden. Detta gäller även för de som är ansvariga för marknad, kommunikation eller PR och som inte alltid förstår att miljö är intressant t.ex. för besökarna på företagens hemsidor. Likaså behövs utbildning av andra yrkesgrupper, även av revisorer. För att få fram information behöver man först skapa en efterfrågan på miljöoch hållbarhetsinformation. Sambandet ekologi ekonomi måste därför bli tydligare i alla utbildning, både vad gäller privatekonomi, företagsekonomi och samhällsekonomi. Integrering av miljö- och hållbarhetsfrågor i all universitetsutbildning och då inte bara negativ information utan utbildning som stimulerar till delaktighet och ansvar samt sprider kunskap och förmedlar framtidstro. En grundläggande, allmän förståelse för sambandet mellan ekonomi, ekologi och samhälle är avgörande för om vi ska kunna nå de satta miljömålen. Sambandet illustreras av figur 1 och diskuteras närmare i avsnitt 4.2. A-ekologi Den statligt finansierade SVT borde få ett krav att förmedla information och kunskap i hållbar utveckling via TV. Barn och ungdomar men även redan yrkesverksamma grupper behöver få löpande kunskap och information. För att aktivt ge miljöfrågorna en ökad tyngd och medvetenhet och då även positiva nyheter kan ett avsnitt med miljöinformation, kanske kallat A-ekologi, sändas på TV-nyheterna varje fredag, före A-ekonomi. Syftet ska vara att göra om vetenskap till vetskap 3. Den klimatinformation som ges löpande i Rapport under hösten 2005 är en god förebild. Detta skulle vara en del av den mer allmänna utbildning som är en grundläggande förutsättning för att få en allmän förståelse för dagens och morgondagens miljöproblem. Bolagsverkets näringslivsregister frivillig miljöinformation En frivillig registrering av miljö- och hållbarhetsredovisning hos Bolagsverket vore önskvärt. Därigenom kan de, via internet, bli tillgängliga ihop med årsredovisning, vilket kan höja nivån för den frivilliga redovisningens status, innehåll och tillgänglighet. Miljö- och hållbarhetsredovisningar kan lagras i näringlivsregistret under verksamhetens organisationsnummer och finnas tillgängliga för en intresserad allmänhet. Det vore därför lämpligt om företag kunde ges möjlighet att frivilligt registrera sina frivilliga miljö- och hållbarhetsredovisningar i Bolagsverkets näringslivsregister och att dessa ska kunna åtkommas via internet. Om redovisningen bara finns på en hemsida så ska en sammanfattning med angivande av länk kunna registreras. För detta ska en avgift som täcker Bolagsverkets kostnader betalas

13 Bolagsverket tillhandahåller idag företagsinformation till finanssektorn och kommer på detta sätt att kunna tillhandahålla miljöinformation tillsammans med årsredovisningen. Samtidigt torde miljöredovisningens status kunna höjas och kraven på kvalitet att stärkas. Även miljö- och hållbarhetsuppgifterna bör finnas i den bolagsinformation som lämnas ut på papper, CD-skiva eller via internet. Systemet måste säkerställa att bara behöriga befattningshavare hos företaget kan låta registrera en frivillig redovisning. Detta skulle framöver kunna ske med samma säkerhet, troligen genom elektronisk signatur, som för väntad kommande elektronisk registrering av årsredovisning. Likaså måste det säkerställas, på samma sätt som för årsredovisning, att uppgifterna inte kan ändras av obehöriga. Ansvarsfrågan vid registrering av frivilliga redovisningar måste beaktas så att det blir klart vem som ansvarar för att mottagen text/länk registreras och bevaras korrekt. Den 30 november 2005 publicerades en promemoria från Justitiedepartementet om Elektronisk ingivning till Bolagsverket som innehåller förslag till författningsändringar som ska göra det möjligt för aktiebolag att till Bolagsverket ge in årsredovisningshandlingar med revisionsberättelse elektroniskt. Det föreslås också att årsredovisning och revisionsberättelse ska få upprättas elektroniskt och undertecknas med en avancerad elektronisk signatur. De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli

14 Figur 1: Samband mellan ekonomi, ekologi och samhälle. (Bild framtagen av Professor Carl Folke, Institutionen för Systemekologi, Stockholms Universitet) 1.2 Årsredovisning slutsatser och idéer till utveckling Informationskällor Investerare hämtar oftast sin information genom analys av andra typer av rapporter, som bokslutskommunikéer, årsredovisningar, medias analyser, företagsträffar samt information från analytiker mm. De menar att de vill ha miljöinformationen i årsredovisningen, med betoning på utveckling av miljöambitioner och strategier, ekonomiska risker och effekter inom olika miljöområden. Annan information som efterfrågas är kommentarer till socio-demografiska ändringar i kunders köpbeteende, steg mot nya produktionsprocesser, politiska beslut som kan leda till ekonomiska sanktioner och vägledning om framtida miljökostnader. Att miljöinformationen 13

15 återfinns i årsredovisningen tas som en indikation på att miljöarbete faktiskt är integrerat i verksamheten. Styrelsen undertecknar årsredovisningen medan det ibland är oklart vem som är avsändare av den information som finns i en miljöredovisning. Det är dock angeläget att påpeka att det som i dagligt tal menas med en årsredovisning ofta är något annat än den formella årsredovisningen som behandlas i denna rapport. I en tryckt skrift med beteckningen årsredovisning ingår ofta flera delar. Den formella årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen, undertecknad av styrelsen, och omfattas av revisorns granskning och revisionsberättelse. När de som intervjuats om sitt informationsbehov angav årsredovisning visade det sig att man ofta inte var klar över skillnaden mellan den formella, reviderade årsredovisningen, och de övriga delar i den tryckta produkten som inte är reviderade eller lagreglerade. Reglering Globalt är utvecklingen på väg mot offentlig reglering av icke-finansiell rapportering. Miljöinformation i årsredovisning innebär ofta minskad informationsmängd och en smalare rapportering och mer fokus på laglydnad än på utveckling. En effekt av att placera miljöinformation i en årsredovisning, vare sig det är frivillig eller lagreglerat, är att informationen då omfattas av revisorns granskning och av revisionsberättelsen. Detta berör då enbart den information som placerats i den formella, lagreglerade årsredovisningen. Samtidigt befarar många att om miljö- och hållbarhetsinformation enbart placeras i den formella, lagreglerade årsredovisningen kan det leda till att informationen kan bli urholkad varför man anser det viktigt att även stödja arbete med harmonisering av den frivilliga rapporteringen. Årsredovisning Information som vänder sig till aktörerna på de finansiella marknaderna skall finnas i årsredovisningen, som är den centrala informationshandlingen för finansanalytiker. Den information kring frågor om miljö, socialt ansvar och mänskliga rättigheter, som finansanalytiker behöver för aktievärderingar och kreditvärdighetsbedömningar, ska lämnas i årsredovisningen. Informationen skall i första hand avse fakta samt beslutade eller planerade åtgärder och undvika vaga uttalanden om mål och ambitioner, som inte ger underlag för kvantifieringar eller påverkar riskbedömningen. Informationen bör fokuseras på de frågor kring miljö som är av väsentlig betydelse för bolagets ställning, resultat och förväntade framtida finansiella utvecklingsmöjligheter. Informationen ska beskriva sådana förhållanden, som kan bedömas ha effekt på företagets framtida vinster eller kassaflöden, men inte begränsas till sådant som kan uttryckas i kronor. Extra text i tryckt årsredovisning Många större företag publicerar en tryckt årsredovisning, som förutom den formella årsredovisningen, även innehåller en mer populär del, den s.k. framvagnen, 14

16 och ofta finns där även ett miljöavsnitt. Denna del av årsredovisningen granskas enbart i ringa mån av revisorn. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen inleds med en förvaltningsberättelse som ska innehålla upplysningar som är viktiga för bedömning av bolagets ställning, resultat och förväntade framtida finansiella utvecklingsmöjligheter. Däri innefattas även miljöfrågor, se avsnitt 6.4. För räkenskapsår som inleds efter den 30 april 2005 har tillkommit ett ytterligare krav på information om upplysningar. Med början 2005 ska börsnoterade bolag följa IFRS (International Financial Reporting Standards) för sin koncernredovisning. Detta är internationella redovisningsregler och noterade bolag och statliga bolag ska följa dem och andra kan välja att frivilligt följa dem. I IFRS regleras inte något som motsvarar den svenska förvaltningsberättelsen. I IFRS regelverk diskuteras att många företag har en redogörelse, utanför den rent finansiella redovisningen, som beskriver och förklarar huvuddragen i ställning och resultat och de viktigare osäkerheter som företaget står inför samt att många företag utanför de finansiella redovisningarna publicerar miljöinformation vilken inte omfattas av regelverket inom IAS/IFRS. Pågående utredning Det pågår under 2005 en utredning (avsnitt 6.9), inom justitiedepartementet, som ska ge förslag till vilka lagkrav, som ska ställas på miljöinformation i årsredovisning, varför det inte ges några konkreta förslag i denna rapport. Oberoende av om utredaren väljer att föreslå en explicit lagtext om miljöfrågor eller om han väljer en mer allmän skrivning om väsentliga frågor, så vill vi betona vikten av att det tas fram tydliga anvisningar om vad som ska inkluderas i informationskravet och att detta fokuserar på det behov en läsare av en årsredovisning har på information som berör företagets ställning, resultat och framtida utvecklingsmöjligheter. Dessa rekommendationer bör även omfatta de krav som redan finns i lagen på viktiga upplysningar. Informationen ska fokusera både på företagets påverkan på miljön och på hur miljöfrågorna påverkar företagets ställning, resultat och framtida utveckling. Bokföringsnämnden Bokföringsnämnden har gett anvisningar om innebörden av årsredovisningslagens upplysningskrav för miljöfarlig verksamhet, se avsnitt 6.8. Nämnden har dock ännu inte gett ut några anvisningar för övriga upplysningskrav inom miljö- och hållbarhetsområdet för årsredovisning, vilket nämnden bör uppmanas att göra snarast. Kanske kommer den pågående utredningen att i sin rekommendation föreslå att Bokföringsnämnden ska ta fram anvisningar även för de regler som utredaren kan komma att föreslå. Vi vill påpeka vikten av att Bokföringsnämnden utarbetar anvisningar för upplysningskraven för miljö- och hållbarhet samt att det säkerställs att det finns kunskap om miljö- och hållbarhet inom Bokföringsnämnden. 15

17 16

18 2 Summary of conclusions This report addresses the financial market s need for environmental information. The report has been produced within the framework of the Environmental Protection Agency s government commission to develop information on the environmental impact of products. The report contains explanatory descriptions of the financial market, annual reports, auditing and verification, legal requirements for environmental information in Sweden and other countries, and problems with environmental management systems and environmental accounting. The contentious issue of whether an environmental liability for polluted areas should be reported is dealt with separately in an annex to the report. Many companies invest substantial resources in environmental issues, but knowledge of this work and its effects does not reach the financial market. The report shows that the people who actually read voluntary reports are not always the intended target groups, but are often competitors, consultants and sometimes students. In particular, the report addresses the requirements which financial analysts make of environmental information. The financial market s need for environmental information is not met by voluntary reporting, because the reports have the wrong perspective, contain the wrong information and provide the wrong forum. 2.1 Voluntary reports conclusions and ideas for development Wrong perspective Information on how environmental issues influence the company s opportunities for development is rarely included in the voluntary reports, which mostly contain information on the company s direct environmental impact. A clear and comprehensible link to long-term strategies and risk management is often lacking, as though environmental and sustainability issues are dealt with elsewhere in the company. Product development is often omitted altogether, probably because it is not identified as an important environmental aspect in environmental management systems. Traditional systems for classifying environmental costs do not capture the full picture. The benefit of environmental work is considered to be of a societal nature, while the costs are purely a matter of managerial economics. At the same time, the external societal costs of environmental impacts are not internalised in the company s finances. 17

19 Wrong information Producing relevant environmental information is an onerous and costly process. The information which is reported is often already available and not the information which the financial market wants. The information reported is always neither comparable nor essential. The information reported is technical (tonnes and litres) and rarely linked to economic terms or effects (monetary amounts). Information can be financial, i.e. address aspects which have an financial effect, even if it is not expressed in monetary terms. The financial market lacks in-depth knowledge of environmental issues because the environment is not an element in all university education. The information is not always adjusted to the knowledge of the assumed reader. Wrong forum The voluntary information is not considered to be reliable; the financial market is used to receive its information in audited financial reports from a clearly named entity (the board of directors). The financial market presumes all essential information to be contained in the annual accounts, as the Swedish Annual Accounts Act states that circumstances which are important in assessing the company s development, financial position and performance must be reported in the annual accounts, and this includes information on environmental issues. Ideas for development It is clear from this report not only that the financial market has a need for environmental information, but also that the information being offered does not meet this need. The financial market s need for quality-assured and searchable environmental information at company level is increasing. The search options need to be simple, clear and easily accessible, and to correspond with the sector s activities at large. One way of accommodating this need is to use the Trade and Industry Register maintained by the Swedish Companies Registration Office not only for voluntary registration of environmental and sustainability reports but also for compulsory registration of specific information on environmentally hazardous activities. In order to generate functional demand for and knowledge of the economic and financial effects of environmental issues, there is also a need for education, not least of those students who will be working within the financial sector. There is also a need to raise the general level of knowledge, both of those who have direct contact with consumers in their day-to-day work, and of other professional groups ideally as part of the programme of education offered at upper-secondary and tertiary level. 18

20 The Swedish Companies Registration Office s Trade and Industry Register information on environmentally hazardous activities, etc In Sweden an up-to-date Trade and Industry Register is maintained by the Companies Registration Office. This contains details of corporate identity number, company name, address, board members and auditors, business activities and all the annual reports for the company, etc. The annual accounts are registered each year, and changes to business activities, address and board members are implemented in the register on an ongoing basis, together with other information. The Companies Registration Office already has an up-to-date trade and industry register which provides access to registered documents via the Internet and which will shortly also be able to receive documents via the Internet. As is clear from the report, the Companies Registration Office cannot independently ascertain if companies have failed to report their environmental impact in accordance with the Annual Accounts Act chapter 6 1 para. 4 (formerly para. 3). The Companies Registration Office has therefore registered these annual accounts despite the fact that they are incomplete. One possible way of addressing this problem is for the Trade and Industry Register to include information on companies with business activities classified as A, B or C facilities pursuant to the Swedish Environmental Code. Should the forthcoming environmental information in annual reports bill recommend (see section 6.9) that this rule should not remain in the act, it is even more important for this to be registered, as the information may be of financial interest and is asked for by several actors. The Environmental Protection Agency is working on the development of a Swedish Environmental Reporting Portal, SMP. It is planned that the environmental reports covered by ordinances will be reported to the supervisory authority via this portal. As work on the SMP progresses, it would therefore be appropriate to consider the opportunities for an automatic link between these two registers. The need for access to a central register at company level containing quality-assured information, both current and historical, on environmentally hazardous activities and various matters has been emphasised by various players on the financial market. Information which would be relevant to obtain via a register of this type would include: whether the company carries out A, B or C business activities, and details of the county/municipality judgements, orders or injunctions in licence cases, licence matters or issues relating to the Environmental Code link to the public part of environmental reports, e.g. emission data. All this data should be contained in the company information published on hard copy, CD or via the Internet. 19

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD Skärpta krav på företagens rapportering Sydsvenska Handelskammaren 2015-10-20 The information contained in this presentation is of a general nature and neither can nor should be

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Att motivera priset på framtidstron Goodwillkommentarer i årsberättelser

Att motivera priset på framtidstron Goodwillkommentarer i årsberättelser Att motivera priset på framtidstron Goodwillkommentarer i årsberättelser Henrik Rahm lektor i svenska med didaktisk inriktning, Lund Niklas Sandell lektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning,

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change A basis for assessing progress in adapting Sweden to climate change and to ensure that the process of adaptation is proceeding in an appropriate

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer