STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag"

Transkript

1 STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag GÖTEBORG Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg HALMSTAD Laholm Båstad Ängelholm Maria HELSINGBORG Landskrona Kävlinge Lund MALMÖ Enkelspår Dubbelspår

2 Innehåll Sammanfattning Sammanfattning Bakgrund Verksamheten 2009 H+ delegationen Banverket Projektorganisation Kommunikation Region- och omvärldsfrågor Aktuella Projekt Södertunneln Västkustbanan inklusive Tågaborgstunneln Fast förbindelse i norra Öresund Godsstrategier Tidsplan Samordnad tidsplan H Södertunnelprojektet Ekonomi och finansiering Finansieringsprinciper Finansieringsstatus Kostnadsstatus Kostnadsprognos Uppdraget Statusrapportens syfte är att årligen redovisa hur uppdragen med stadens infrastrukturprojekt genomförs och verkställs. Rapporten fokuserar på ekonomiska och finansiella frågor men omfattar också en allmän redovisning av hela verksamheten och hur den ansluter till stadsutvecklingsprojektet H+. Rapportens innehåll svarar mot det beslut om årlig rapportering som fattats av kommunfullmäktige den 26 april Organisation Enligt kommunstyrelsens beslut i november 2008 har en organisationsförändring genomförts. Denna innebär att den nya H+ delegationen övertog det politiska ansvaret för de samlade H+ projekten från 2009 och förstärktes samtidigt med stadbyggnadsnämndens ordförande som ordinarie ledamot. Ett H+ kontor med en förstärkt organisation för det operativa arbetet med projekten har etablerats på Bredgatan. De strategiska analys- och planeringsresurserna bildar från 2009 en Strategisk Planeringsstab som verkar på direkt uppdrag av kommunledningen och stadsdirektören. Kommunikation Kommunikationsstrategierna har under året utvecklats och anpassats för den samordnade H+ verksamheten. Kontorens resurser för verksamheten har förstärkts genom anställningar och informationsbyråer och konsulter har engagerats. Ett alltmer breddat och intensivt informationsarbete för opinionsbilning och påverkan av såväl lokala som regionala och nationella infrastrukturfrågor har präglat årets arbete. Utgivningen av nyhetsbrevet Infra Öresund har fortsatt under året. Den enskilda aktivitet som kanske varit av störst betydelse under året var det återkommande arrangemanget av konferensen Nordisk Infrastruktur med Helsingborgs stad som värd för andra året. Detta blev ett välbesökt och uppmärksammat event. >>> Sammanfattande bedömning Produktion: Wiberg & Co Reklambyrå AB Tryck: BI-Reklam AB i januari

3 Stadens första, aktiva deltagande vid Business Arena Real Estate Summit i Stockholm i september blev också en framgång med bra uppmärksamhet och fokus på Helsingborg och H+. Det årliga evenemanget kommer därför att bevakas av staden även Verksamhet 2009 Den av kommunstyrelsen beslutade organisationsförändringen har genomförts och trätt i funktion från den 1 januari Under verksamhetsåret har den nya H+ delegationen sammanträtt vid sex tillfällen. Den operativa verksamheten med Södertunnelprojektet har integrerats och samordnats med övriga delprojekt inom H+. Ett särskilt projektkontor har inrättats och bemannats under ny ledning. De strategiska analys- och planeringsresurserna bildar från 2009 en strategisk planeringsstab som verkar på direkt uppdrag av kommunledningen och stadsdirektören. Region- och omvärldsfrågor H+ delegationen med dess projektkontor och den strategiska planeringsstaben har under året initierat och deltagit i ett stort antal aktiviteter för bevakning och påverkan av såväl regionala som nationella och internationella infrastrukturfrågor. Nämnas kan arbetet med den regionala och nationella planen för transportsystemet , arbetet för att utveckla lätt spårtrafik i Skåne, deltagande i de tre så kallade IBUprojekten för Infrastruktur- och Byutveckling samt deltagande i Öresundskomitéen. Här utöver har staden aktivt deltagit i ett antal intresseorganisationer för infrastukturens utveckling. I september presenterades utredningen om höghastighetsbanor som föreslår att banor för nya höghastighetståg byggs ut från Stockholm till Göteborg och till Skåne. I Skåne föreslås en västlig sträckning från Markaryd via Helsingborg till Malmö/Lund och en östlig via Hässleholm. Såväl Region Skåne som Helsingborgs stad ser utredningen som mycket bra och positiv för hela Skåne. Under hösten kom ett genombrott på rikspolitisk nivå i HH frågan när folkpartiets ledare Jan Björklund meddelar att partiet vill se en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och att man kommer att verka för detta inom rikspolitiken. Även från det danska Transportministeriet visades det under årets konferens Nordisk Infrastruktur ett ökat och markerat intresse för en fast förbindelse i norra Öresund. Aktuella projekt Arbetet med den fördjupade utredningen av Södertunneln har pågått under året och färdigställdes planenligt i fas 1 före sommaren. Denna redovisas i en utredningsrapport, daterad den 15 juni. Av rapporten framgår att projektet framskrider i samverkan mellan staden och Banverket enligt tidigare beslut och avtal. De nya kostnadskalkylerna i rapporten avviker inte från tidigare beräkningar. Södertunnelprojektet har nu övergått i planeringsfas 2 som omfattar järnvägsplan och systemhandling. För det fortsatta arbetet i fas 2 har konsultresurser avropats. Banverket har nu genomfört den förstudie av sträckan Knutpunkten Maria station som staden finansierat genom förskottering. Planeringsstaben har representerat Helsingborgs stad i arbetet. Aktiviteterna i de övriga uppdragen, fast förbindelse och godsstrategier, har i huvudsak varit av informations- och kommunikationskaraktär och redovisas i avsnitt ovan. Tidsplan En gemensam och samordnad tidsplan för alla delprojekt i H+ har tagits fram. Denna visar tidssamband och beroenden mellan de olika projekten och ska ses som ett övergripande styrinstrument för koordinering av de olika aktiviteterna i H+. Tidsplanen för Södertunnelprojektet är i sina huvuddrag oförändrad, med en planerad byggstart under Delprojektet ny depåbangård har byggstart under år Ekonomi och finansiering Nya kostnadskalkyler för Södertunnelprojektet har tagits fram och presenterats i rapporten för den fördjupade utredningen. Dessa uppdaterade kalkylerna visar att inga avvikelser från tidigare beräkningar föreligger. Inga nya exploateringsberäkningar har gjorts under året, men det finns i nuläget ingen anledning att ifrågasätta de förväntade exploateringsöverskotten från H+ området. I det påbörjade strukturarbetet för H+ området bör frågan om exploateringsnettot som finansieringstillskott för Södertunneln beaktas. De kommunala bolagens utdelning och finansieringsbidrag har blivit lägre än förväntat under 2008 och antas bli lägre även för Prognoserna från och med nästa år ser dock betydligt ljusare ut varför en kompensation av hittillsvarande underskott kan förväntas uppnås under kommande år. Den löpande ekonomin för de redovisade verksamheterna visar ingen eller liten avvikelse från budget. Sammanfattande bedömning Denna rapport redovisar aktuell status för de fyra huvuduppdrag med tillägg och justeringar som verkställs av H+ delegationen och kommunstyrelsen. Årets statusrapportering resulterar i ställningstaganden och kommentarer enligt de punkter som redovisas i det avslutande avsnittet Sammanfattande bedömning. 4 Bildserien visar hur dagens järnväg byggs om till Södertunneln. Först byggs tunneln förbi Söder och Campus, därefter kopplas tunneln samman med Knutpunkten. 5

4 Bakgrund Beslutet i Helsingborgs kommunfullmäktige den 26 april 2006 var ett avgörande, politiskt ställningstagande för stadens framtid som ett starkt kommunikationscentra i regionen. Då beslutades att det fortsatta arbetet med infrastrukturfrågorna ska ske enligt förslaget från dåvarande Söderdelegationen, som presenterats i den så kallade idéstudien, Järnvägstunnlar i Helsingborg. Här beskrivs bland annat hur förberedande järnvägsomläggningar kan genomföras och finansieras för att möjliggöra en omfattande utbyggnad av stadens södra delar. Det samlande begreppet för denna långsiktiga utveckling av södra Helsingborg benämns H+. Från och med 2009 ligger det politiska ansvaret på H+ delegationen som har ersatt den tidigare Söderdelegationen. Förslaget i idéstudien behandlades i Kommunstyrelsen den 5 april 2006 och efter viss komplettering beslutade Kommunfullmäktige i Helsingborgs Stad den 26 april 2006, Kf 52; att godkänna inriktningen på det fortsatta arbetet med infrastrukturfrågorna enligt i ärendet redovisade rapport från Söderdelegationen; att bemyndiga kommunstyrelsen att slutföra förhandlingar samt teckna avtal med Banverket om genomförande av Södertunneln enligt i ärendet redovisat förslag; att godkänna finansieringsprinciper för Södertunneln enligt i ärendet redovisat förslag; att bemyndiga kommunstyrelsen att slutföra förhandlingar samt teckna avtal med Banverket om fortsatt planerings- och utredningsarbete avseende Norra Tunneln med målet att genomförandet kan ske samtidigt som Banverket påbörjar byggandet av sträckan Maria station Ängelholm, vilket förutsätter att stadens kostnader för Norra tunneln senare ersätts av Banverket; att bemyndiga kommunstyrelsen att förskottera erforderliga planerings- och utredningsmedel avseende Norra tunneln; att uppdra åt kommunstyrelsen och Söderdelegationen att genomföra förhandlingar och teckna avtal med Region Skåne avseende utformning och finansiering av Helsingborgs Centralstation, Knutpunkten; att uppdra åt kommunstyrelsen och Söderdelegationen att fortsätta arbetet med godsstrategier genom Skåne samt i enlighet med den inriktning som redovisas i ärendet fortsatt främja arbetet med en fast förbindelse i Norra Öresund; att uppdra åt kommunstyrelsen att årligen till kommunfullmäktige rapportera de ekonomiska förutsättningarna för projekten och lämna förslag till åtgärder som behöver vidtas för genomförandet av projekten. Senare beslut som har fattats efter kommunfullmäktiges beslut i april 2006 och som berör uppdragen i denna rapportering är i sammandrag: Söderdelegationen den 28 november 2006: att Helsingborgs stad ska ekonomiskt bidra till och medverka i arbetet med ÖRIB Söderdelegationen den 1 mars 2007: att ändra och komplettera ändamålsbeskrivningen för HH-förbindelsen Kommunstyrelsen den 11 april 2007: att godkänna i ärendet redovisade Avsiktsförklaring och Överenskommelse mellan staden och Banverket avseende järnvägstunnlar i Helsingborg Kommunfullmäktige den 13 juni 2007: att etapp I av Hamnspåret finansieras över Södertunnelns projektbudget med en budget om 25 mnkr Kommunfullmäktige den 21 november 2007: att godkänna Statusrapport 2007 för uppdrag inom Söderdelegationen Söderdelegationen den 11 september 2008: att justera föreslagen HH-anslutning samt tidsplan för Södertunneln enligt förslag Kommunstyrelsen den 5 november 2008: att från 2009 samordna Söderdelegationens projektkontor och H+projektet till ett gemensamt H+projekt med gemensam projektchef på kommunstyrelsens förvaltning; att från 2009 namnändra Söderdelegationen till H+delegationen med uppdrag enligt vad som beskrivs i ärendet samt med förtydligande att delegationen är beredande organ till kommunstyrelsen för hela H+utvecklingen; samt att utöka H+delegationens sammansättning med stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Andersson (m) Kommunfullmäktige den 9 december 2008: att godkänna Statusrapport 2008 för uppdrag inom Söderdelegationen Kommunstyrelsen den 26 maj 2009: att godkänna intentionerna i ärendet redovisade Avsiktsförklaring mellan staden, Banverket, Region Skåne samt Ängelholms kommun avseende Västkustbanan, delen Ängelholm Helsingborg; att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att före maj månads utgång 2009 slutligt godkänna och underteckna densamma Stadsbyggnadsnämnden den 22 oktober 2009: att godkänna planprogram för Södertunneln Årets rapport, Statusrapport 2009 för Infrastrukturuppdrag, är den tredje i en serie av årsrapporter som redovisar det aktuella ekonomiska läget med mer för projekten, så som avses i sista att-satsen i kommunfullmäktiges beslut i april Rapportering sker således årligen och vid behov kommer förslag till kompletterande åtgärder och eventuella beslut att lämnas för att säkerställa projektens genomförande. Denna tredje statusrapport omfattar verksamhetsåret 2009, där perioden från till baseras på det verkliga utfallet, medan perioden till baseras på en prognos för det fjärde kvartalet. Rapporten beskriver nuläget för aktuella händelser och aktiviteter per den 15 oktober De uppdrag och projekt som omfattas av kommunfullmäktiges beslut och av denna rapportering är: 1. Södertunneln 2. Tågaborgstunneln 3. Fast förbindelse i Norra Öresund 4. Godsstrategier 6 7

5 Verksamheten 2009 H+ delegationen Vid årsskiftet 2008/2009 avvecklades Söderdelegationen och ersattes med H+ delegationen. Sedan föregående statusrapportering har Söderdelegationen haft ett sammanträde under 2008 och därefter har H+ delegationen sammanträtt vid sex tillfällen under Vid dessa sammanträden har följande beslut fattats: att ge H+ projektet i uppdrag att fortsätta strukturarbetet enligt juryns rekommendationer. Därutöver har information kring projekten löpande redovisats och diskuterats i delegationen. En inspirationsföreläsning om Sustainable Urban Planing hölls av Mats Olsson, före detta stadsbyggnadsdirektör i Malmö, som inledning på första mötet efter sommaren. Banverket En avsiktsförklaring för Södertunnelprojektet och en överenskommelse för Tågaborgstunneln tecknades mellan Helsingborgs stad och Banverket år Avsiktsförklaringen för Södertunneln åtföljdes av ett samverkansavtal som slöts i maj Detta avtal kommer från 2010 att ersättas av ett genomförandeavtal som för närvarande håller på att upprättas. Genomförandeavtal för genomförande av Södertunnelprojektet kommer att reglera projektets omfattning, dess organisation och samverkansformer, plan- och tillståndsfrågor, projekterings-, bygg- och driftsättningsfrågor, fastighets- och ägandeförhållanden, samt ekonomi, tidplan med mera. Under året tecknades en Avsiktsförklaring avseende medfinansiering av Västkustbanan, delen Ängelholm Helsingborg mellan parterna Banverket, Region Skåne, Helsingborgs stad och Ängelholms kommun. Intentionerna i avsiktsförklaringen är att parterna i olika omfattning ska medverka till finansiering av Västkustbanans utbyggnad från Ängelholm till Helsingborg, inklusive Södertunneln och Knutpunkten. Detta som ett led i vår gemensamma strävan att utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Ängelholm Maria station, till och med Romares väg, ska kunna förverkligas inom planperioden fram till år Banverket har under åren 2007 till och med 2009 deltagit i arbetet med den fördjupade utredningen av Södertunnelprojektet i den omfattning som regleras i det samverkansavtal som tecknades i maj Enligt överenskommelsen från 2007 bedriver Banverket en förstudie av Tågaborgstunneln som färdigställdes under hösten Helsingborg stad har enligt överenskommelsen finansierat arbetet genom en förskottering om 4 mnkr till Banverket som återbetalas när projektet realiseras. Projektorganisation H+ delegationen Kommunstyrelsens beslut i november 2008 om en organisationsförändring innebar att den dåvarande Söderdelegationen från och med år 2009 ersattes av H+ delegationen med samma politiska sammansättning med tillägget att stadsbyggnadsnämndens ordförande blev ordinarie ledamot av delegationen. Beslutet innebar vidare att den operativa organisationerna för Södertunnelprojektet och H+ har samordnats i ett gemensamt H+ projekt med en projektchef som har rekryterats. De strategiska analys- och planeringsresurserna bildar från 2009 en Strategisk Planeringsstab som verkar på direkt uppdrag av kommunledningen och staddirektören. H+ projektkontor Under verksamhetsåret 2009 har, som en konsekvens av organisationsförändringen, ett särskilt projektkontor för H+ inrättats. Detta ligger i en del av de så kallade SHIP-lokalerna på Bredgatan och är förhyrda så att en expansion av kontoret kan ske inom lokalerna i den takt som projekten kräver. utställningsansvarig kommunikatör, Magdalena Kuchcinska. Under året har kommunikationschef Malin Johnsson återinträtt i tjänst efter sin föräldraledighet. Vidare har för Södertunnelprojektet projekteringsledare Claes Danling anställts från den 1 oktober samt utredningsledare Anette Olsson från den 15 december. Genom dessa rekryteringar är beställarorganisationen för Södertunnelprojektet säkerställd i utrednings- och projekteringsfasen. I H+ kontorets organisation ingår från 2009 också personal som tidigare var knutna till Stadbyggnadsförvaltningen och som nu är anställda för H+ stadsförnyelse inom kommunstyrelsens förvaltning. Dessa personer är Håkan Asmoarp, projektledare, Marie Jemth, projektkoordinator och Theréze Zetterberg, projektassistent. Från stadsbyggnadsförvaltningen är för närvarande samtliga avdelningar engagerade inom de samlade H+ projekten. Följande personer har delprojektansvar vilket gör att H+ projektet upptar merparten av deras arbetstid: Kristoffer Nilsson, delprojektledare för strukturarbetet inom H+, Helena Taps, bitr. delprojektledare för strukturarbetet inom H+, Malin Rizell, delprojektledare för FÖP H+, Anna Holmqvist, Planprogram Södertunneln. Ytterligare 4-5 personer på SBF deltar i pågående delprojekt i en sådan omfattning att en stor del av deras arbetstid upptas av H+ projektet. Från Mex anlitas Maja Gullmo som delprojektledare för projekt Bredgatan och är även H+ representant i fastighetsfrågor. Uppdraget som miljökoordinator i projektet har Jens Gille från Miljöförvaltningen. Delprojektledare för samverkansprojekt Knutpunkten är Monika Wingård som anlitas som konsult från företaget Nestor AB. Strategiska Planeringsstaben Den strategiska delen av planeringsresurserna inom tidigare Projektkontoret utgör från 2009 en Strategisk Planeringsstab inom Kommunstyrelsens förvaltning. Denna enhet är en självständig stabsfunktion som utgör en resurs direkt till stadsdirektören och kommunledningen till vilka avrapportering sker. I den Strategiska Planeringsstaben ingår: Lars Johansson, senior advisor H+ kontoret har under året förstärkt sin organisation Per Pehrsson, controller planenligt genom rekrytering av en ny projektchef för H+, Johan Brantmark, som tillträdde tjänsten den 10 augusti. Under Anders Pikkuniemis föräldraledighet har en konsult, Emil Steuch hyrts in från Sweco som IT-ansvarig. Håkan Lindström, planeringschef Tommy Birgersson, stadsbyggnadssekreterare Linda Holm, projektadministratör Inom kommunikationsområdet har personalstyrkan Peter Magnusson från Tyrèns har ett uppdrag åt som ersätter förstärkts med en biträdande kom- H+ kontoret att bistå organisationen som tid- Angelika Nilsson, projektadministratör munikationschef, Jessica Engvall, samt en planeansvarig under en uppbyggnadsfas. som är föräldraledig >>> Johan Brantmark, projektchef för H+. 8 9

6 Utöver denna personal ingår Malin Johnsson, kommunikationschef och Jessica Engvall, bitr. kommunikationschef som en delad resurs med H+ kontoret. Organisationen inom H+ kontoret har ansvar för att driva Södertunnelprojektet medan den Strategiska Planeringsstaben har huvudansvar för de övriga uppdrag som primärt behandlas i denna rapport, nämligen: Tågaborgstunneln Fast förbindelse i norra Öresund Godsstategier Aktuell status för dessa uppdrag redovisas under respektive rubrik nedan. Konsultmedverkan Arbetet med den fördjupade utredningen av Södertunneln påbörjades i början av 2008 efter att en konsultupphandling genomförts Denna resulterade i att Tyréns konsulter anlitades som huvudkonsult för uppdraget. Utredningsuppdraget har pågått i den så kallade fas 1 fram till sommaren 2009 och har resulterat i en rapport Fördjupad utredning Södertunneln, daterad 15 juni Utredningen ligger till grund för det fortsatta planerings-arbetet i fas 2 och för det genomförandeavtal som nu utarbetas. Vid upphandlingen av Tyréns konsulter avtalades en option med möjligheten att avropa Tyréns konsultmedverkan även i fas 2 som omfattar järnvägsplan och systemhandling. Denna option har nu utlösts för den fortsatta planeringen från hösten 2009 till 2010/2011. Under arbetets gång har expertstöd anlitats inom olika områden. För plan och tillståndsfrågor har Anders Hedlud och Peggy Lerman från MKB-centrum engagerats. Inom geoteknik och hydreologi har Mikael Ehrlström från SGU och Leif Bjelm från Geo Radar Invest varit stödresurser. Som beställarstöd för de geotekniska undersökningarna fungerar Henrik Möller från Tyréns. För att ta fram en samlad effektbedömning för Södertunnelprojektet anlitades Danielsson & Dosk i början av året. Under året har en fysisk inmätning av området utförts. Stadsbyggnadsförvaltningens lantmäteriavdelning samt Metria har varit anlitade att utföra arbetet. Som beställarstöd inom området fungerade Per-Erik Sjöström från Vectura Consulting AB. Den VR-modell som tagits fram upphandlades från Dynagraph AB. För hela H+ området har en Kulturmiljöanalys genomförts av Gillark design AB. Kommunikation Inom H+ kontoret har kommunikationsstrategin och kommunikationsplaner för Södertunneln och stadsförnyelsen smält samman till ett gemensamt kommunikationsarbete för de båda delprojekten. Projektet tillfördes nya resurser på kommunikationssidan i och med anställningen av Jessica Engvall, biträdande kommunikationschef, samt inhyrningen av kommunikatör/utställningsansvarig Magdalena Kuchcinska. I augusti 2009 kom Malin Johnsson tillbaka från sin föräldraledighet. I nuläget hör både Malin och Jessica till H+ kontoret, men arbetar del av sin tid som internkonsulter för strategiska planeringsstaben. Ramavtal med de byråer/konsulter på kommunikationsområdet som upprättades under 2007 har förlängts till augusti Detta var sista gången förlängning kunde göras inom ramen för detta avtal, varför ny upphandling av PR-tjänster behöver genomföras under våren Utgivningen av nyhetsbrevet Infra Öresund har fortsatt under året. Nyhetsbrevet skickas till ca 250 läsare varje vecka och innehåller en samlad bild vad som skrivits och sagts i media om infrastruktur i Öresundsregionen. Till de kommunikationsaktiviteter som varit av större betydelse under året hör konferensen Nordisk infrastruktur som för andra året arrangerades av Helsingborgs stad. Konferensen genomfördes den september och utvärderingen visar att vi själva inom staden och majoriteten av konferensbesökarna var mycket nöjda. Konceptet kring konferensen utvecklades jämfört med 2008 så tillvida att möten kring infrastrukturfrågor knöts till Helsingborg dagen före konferensen. Den 22 september stod Helsingborg värd för: Nätverket Europabanan som träffades på HH-paviljongen Nätverket HH-korridoren som träffades på Sofiero Samarbetsprojektet Den Skandinaviska Arenan, som träffades på Sofiero Mötena uppmärksammades av Sveriges Radio som direktsände sitt program Studio Ett med tema Skånska tunnlar från Sofiero. Medverkade gjorde bland andra planeringsstabens Håkan Lindström. Konceptet med middag på Sofiero slott kvällen före konferensen utvecklades också på det sättet att vi möjliggjorde för samtliga konferensdeltagare att mot betalning delta vid middagen. En förändring som föll väl ut och resulterade i att vi hade ett 70-tal gäster och många givande samtal och kontakter med nyckelpersoner i infrastruktursammanhang under middagen. >>> Med dessa fordon undersöks marken längs Södertunnelns sträckning

7 Presskonferens under infrastrukturkonferensen Årets konferens fokuserade kring tre olika teman, high speed projects in Europe, Nordiska utvecklingsfrågor samt Regionala perspektiv på infrastruktur. Antalet deltagare på årets konferens var några färre, 220, jämfört med 2008 då 250 personer deltog. Andelen danskar och norrmän var tyvärr något lägre i år jämfört med Eftersom konferensen även detta år blev en framgång har beslut fattats att fortsätta traditionen och påbörja planeringen av 2010 års konferens, vilken kommer att ligga något senare under hösten på grund av det i Sverige är valår. Region- och omvärldsfrågor Nationell och regional åtgärdsplan Under verksamhetsåret har den strategiska planeringsstaben följt arbetet med och fört dialog med berörda parter angående den regionala (RTI) och nationella planen för transportsystemet I arbetet med RTI-planen har viss del av arbetet skett i de fyra hörnen i regionen. Planeringsstabens Håkan Lindström har lett arbetet i det nordvästra hörnet. Ett arbete som inneburit att de tio nordvästskånska kommunernas planer, önskemål och yttranden i övergripande infrastrukturfrågor nu är bättre synkroniserade än de varit tidigare. Arbetet med både den regionala och nationella transportplanen har också skett i nära dialog med trafikverken. För Helsingborgs del har en paketlösning innehållande ett flertal objekt på både spår och väg arbetats fram, vilka avses samfinansieras mellan stat, region och kommun. Avsiktsförklaringar för respektive objekt har tecknats och arbeten med genomförandeavtal pågår, aktuella objekt är: Hamnleden (väg E4) Österleden (väg 111) Hamnspåret Knutpunkten/Södertunneln VKB inkl Maria station Spårväg Helsingborg Höganäs + stadsspårväg Övriga regionala frågor Systemanalys Under 2008 tog de nordvästskånska kommunerna ett gemensamt initiativ till en konsultutredning om framtida kapacitetsbehov på järnvägsnätet i nordvästra Skåne med utgångspunkt från Skånetrafikens Tågstrategi. Systemanalysen syftade till att klargöra var det kommer att finnas flaskhalsar och behov av kapacitetsförstärkningar givet de förändringar i infrastrukturen som nu är på gång (Hallandsås, Citytunneln, Södertunneln med mera). En viktig slutsats från systemanalysen är att det inte behövs fyra spår i Södertunneln men att det kommer att behövas fyra spår norr om Knutpunkten i framtiden. Denna och andra slutsatser från systemanalysen har vidarebefordrats till Banverket, Region Skåne och Skånetrafiken med flera. Lätt spårtrafik i Skåne Tillsammans med Skånetrafiken, Banverket och Höganäs har Helsingborg under 2009 utrett ett eventuellt införande av lätt spårtrafik. Utredningen har lämnat förslag till en lämplig linjestruktur, till trafikering och analyserat de tekniska förutsättningarna. För Helsingborgs del har utredningsarbetet resulterat i att ett förslag till linjestruktur med år 2035 som målpunkt. Mycket pekar på att spårväg kan komma att trafikera linjer från Råå/ Raus via Knutpunkten till Dalhem och vidare till Väla samt från Höganäs via Mariastaden till de nya stadsdelarna i H+ området söder om Knutpunkten. Finansieringsfrågorna kommer enligt beslut i kommunfullmäktige att utredas vidare. Som ett första steg i en regional strategi för lätt spårtrafik i Skåne har Helsingborg tillsammans med Malmö/Lund, Region Skåne och Banverket utarbetat en gemensam avsiktsförklaring. För tillfället har Region Skåne tillsatt en utredare som ska komma med förslag till finansieringslösningar. IBU- Öresund I Interregprojektet IBU-Öresund, Infrastruktur och Byutveckling, samarbetar 29 svenska och danska kommunala och regionala myndigheter ökning med H+ ökning med H+ Maria (16 600) Maria (9 600) +120 % Boende (inom 2 km från station) Ängelholm (16 000) Åstorp (7 800) Bjuv (6 300) Helsingborg C (37 500) Ramlösa (21 600) Landskrona (20 600) Lund C (43 300) Malmö C (58 000) Arbetsplatser (inom 2 km från station) Ängelholm (6 600) Åstorp (2 800) Bjuv (1 600) Helsingborg C (22 500) Ramlösa (11 300) Landskrona (8 800) Malmö (48 100) Ängelholm Åstorp Bjuv Helsingborg +80 % Landskrona Malmö Lund (34 500) Pendlingsöverskott + 60% >50 % överskott % överskott 5-20 % överskott +/- 5 % 5-20 % underskott Lund samt statliga verk med att skissa en framtidsbild av infrastruktur, byutveckling och näringsliv i Öresundsregionen. Målet med IBU-Öresund är att bidra till en attraktiv och konkurrenskraftig Öresundsregion med en långsiktigt hållbar utveckling. IBU-Öresund handlar om integration, om gränsöverskridande samarbete och om att skapa en samsyn i Öresundsregionen både när det gäller infrastruktur och hållbar Kartorna visar antalet boende och arbetsplatser inom två kilometer från stationer i västra Skåne. Pendlingsöverskottet visar att det är fler som pendlar in till Helsingborg än som pendlar ut (källa: Skånetrafiken). >>> 12 13

8 byutveckling. Projektet har till syfte att bidra med ett nytt strategiskt underlag för utveckling i Öresundsregionen för att på detta sätt göra regionen konkurrenskraftig och attraktiv. IBU Öresund är indelat i fyra delprojekt, så kallade delaktiviteter med varsin projektledare: 1. Öresundsregionens infrastruktur och tätortsutveckling 2. Öresund som internationell transportknutpunkt 3. Fehmarn-Bält-förbindelsens betydelse och behovet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör Otto Anker Nielsen & Alex Landex Debatoplæg til banestrategi for en konkurrencedygtig Øresundsregion Vision, udfordringer og mulige tiltag 4. Tvärgående aktiviteter, kommunikation, verktyg och modeller på transportområdet Helsingborg är en av parterna som ingår i IBU-Öresund-samarbetet. Håkan Lindström på strategiska planeringsstaben ingår i tre styrgrupper för projekten och i ett flertal arbetsgrupper. IBU 3 Delprojekt 3 är naturligtvis särskilt intressant för oss i Helsingborg. Projektet arbetar med att belysa betydelsen av Fehmarn Bält-förbindelsen och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør samt utvecklingen av en transportkorridor däremellan och vidare. Denna delaktivitet arbetar även med att synliggöra behovet av höghastighetståg som ett komplement/alternativ till flyget samt möjligheterna som kan uppstå med höghastighetståg i regionen och vilka regionala utvecklingsmöjligheter detta skulle bidra till. Ett nytt arbete i delprojekt 3 startar under hösten 2009 och kommer bland annat att inleda med framtagning av en konsultrapport kring de tekniska förutsättningarna för en fast HH-förbindelse med bland annat linjesträckningar. Som ett inspel till fortsatt arbete med frågorna i delprojekt III har arbetsgruppen hittills beställt en rapport (Banestrategi for en konkurrencedygtig Øresundsregion) av professor Otto Anker Nielsen och adjunkt Alex Landex från DTU (Danmarks Tekniske Universitet). Rapportens slutsatser presenterades vid Öresundstinget den 11 september 2009 och rapporten fick mycket stor uppmärksamhet i både svensk och dansk media. I korthet redovisar rapportskrivarna att en rad investeringar i järnväg redan på relativt kort sikt, fram till 2020 är värda att undersökas närmare och eventuellt genomföra, därav i synnerhet en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Beräkningar tyder på att denna och flera andra föreslagna investeringar blir samhällsekonomiskt lönsamma och leder till bättre driftsekonomi på redan gjorda investeringar. Rapporten kommer att fungera som input till det fortsatta arbetet i IBU - Öresund. COINCO North Helsingborg är en av totalt 15 aktörer i ett annat Interreg-projekt; COINCO North som bl.a. handlar om utveckling av höghastighetsjärnväg på sträckan mellan Oslo och Köpenhamn. COINCO (Corridor of Innovation and Cooperation) North är ett strategiskt utvecklingsprojekt som syftar till att stärka hållbar tillväxt och utveckling genom att minska tider och kostnader för transporter, skapa nya arenor för näringslivssamarbeten och stärka regionen som en attraktiv plats att leva och bo i, besöka och etablera nya verksamheter i. COINCO North blev godkänt för finansiering av Interreg IV A, Öresund-Kattegat-Skagerrak i slutet av februari Processen med ansökan har dock pågått sedan oktober 2007 då det förra COINCO projketet Interreg III A, Ny jernbane Oslo - Göteborg (initierat av Den Skandinaviska Arenan) avslutades och man beslutade sig för att fortsätta arbetet. Oslo Teknopol är norsk projektlederae och Business Region Göteborg är svensk Lead partner. Projektets mål är att producera ett genomarbetat kunskapsunderlag till användning för regioner och myndigheter i Sverige, Norge och Danmark, samt EU för beslut om investeringar i utbyggd infrastruktur på den aktuella sträckan. Planeringsstabens deltar genom Håkan Lindström i arbetet. Utredningen om höghastighetsbanor I slutet av 2008 beslutade den svenska regeringen om direktiv till en utredning av förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Gunnar Malm, verkställande direktör för Arlandabanan Infrastructure AB, utsågs av regeringen till särskild utredare. Till sin hjälp i arbetet har utredaren haft ett sekretariat och en sakkunniggrupp med representanter från regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Den 14:e september 2009 överlämnade utredaren betänkandet Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74) till näringsdepartementet och därmed offentliggjordes utredningsresultaten. I korta drag föreslår utredningen att separata höghastighetsbanor för trafik i upp till 320 kilometer i timmen byggs på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Projekten har kostnadsberäknats till 125 miljarder kronor. Utredningen bedömer att staten kommer att få svara för cirka hälften av kostnaden. Återstående kostnader täcks enligt förslaget av biljettintäkter samt medfinansiering från berörda regioner och från EU. Biljettpriset förutsätts ligga på samma nivå som för dagens tågresor. Den samhällsekonomiska kalkyl som genomförts visar att projektet, med gjorda antaganden, är samhällsekonomiskt lönsamt. Restiden mellan Stockholm till Göteborg beräknas till två timmar och mellan Stockholm och Malmö beräknas restiden bli cirka två och en halv timme. Mellan Stockholm och Helsingborg blir restiden två timmar och 13 minuter. Även orter vid sidan av höghastighetsbanorna beräknas få betydligt kortare restider genom direkta tåg som går på både höghastighetsnätet och det vanliga järnvägsnätet. För godstrafiken skulle de nya banorna innebära en möjlighet att öka och utveckla trafiken genom att spårkapacitet frigörs på Västra och Södra stambanan. Gunnar Malms bedömning är att trafiken på banorna kan starta Det var länge osäkert vilken sträckning söder om Jönköping som utredningen skulle föreslå. Förslaget landade i den sträckning som nätverket Europakorridoren i många år argumenterat för. Det innebär en sträckning längs E4:an från Stockholm via Jönköping, Värnamo, Ljungby och Helsingborg till Malmö. Men utredningsförslaget blev jackpot för Skåne eftersom utredaren också föreslår en kompletterande sträcka från Markaryd via Hässleholm till Malmö. Syftet är att nå så stora delar av Skåne som möjligt med höghastighetstågen. Dragningen via Helsingborg innebär också att det finns möjlighet att gå vidare via en framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Något som naturligtvis kommer att spara restid på sträckan Stockholm-Hamburg. Under utredningens gång har alltfler kommuner visat ett stigande intresse för att få höghastighetsbana dragen genom den egna kommunen. Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby, Markaryd, Örkelljunga, Klippan, Åstorp och Helsingborg beslutade vid ett möte den 16 januari 2009 att gemensamt och i nätverk verka för att flytta fram positionerna för Europabanan, sträckan Jönköping-Helsingborg. Initiativet kom från kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och Helsingborg åtog sig att >>> 14 15

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Datum Beteckning 2009-11-11 Dnr 09-1-11 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Skånsk

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND IBUbroshyr.indd 2 2009-07-14 11:57:38 Infrastrukturen slutar inte vid nationsgränsen. Därför krävs ett samlat grepp kring vägoch järnvägssatsningar i Öresundsregionen.

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Förord. Helsingborg den 15 juni 2009. Stellan Folkesson. Stadsdirektör, Helsingborgs stad

Förord. Helsingborg den 15 juni 2009. Stellan Folkesson. Stadsdirektör, Helsingborgs stad FÖRDJUPAD UTREDNING SÖDERTUNNELN / TUNNEL FÖR VÄSTKUSTBANAN SÖDER OM HELSINGBORG C 2009-06-15 Förord I april 2006 tog kommunfullmäktige i Helsingborg beslut om Södertunneln, det vill säga att sänka ner

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Kommunstyrelsens planeringsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-10 12 PU 103115 Mölndals stads yttrande angående kungörelse om tillstånd att anlägga Västlänkens och Olskrokens

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Överenskommelse om Lommabanan etapp 2 - Sverigeförhandlingen Ärende 18 KS 2017/68

Överenskommelse om Lommabanan etapp 2 - Sverigeförhandlingen Ärende 18 KS 2017/68 Överenskommelse om Lommabanan etapp 2 - Sverigeförhandlingen Ärende 18 KS 2017/68 Sida 431 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-06 Dnr: KS 2017/68 Kommunstyrelsen Överenskommelse om Lommabanan etapp 2

Läs mer

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Yttrande 2016-03-29 l} 1 (5) -4 G3 VARBERGs KOMMUN Näringsdepartementet Dnr N2016/00179/TIF H!:GERIN-GSi

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Yttrande 2016-03-31 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Josefin Selander Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Inledning

Läs mer

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Sverigeförhandlingen N2014:04 2017-09-21 Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 BAKGRUND Regeringen gav den 23 mars 2017 Trafikverket i uppdrag att

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Datum 2016-03-30 Diarienummer KS/2016:24 Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Information om remissvaret Region

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo Kompl. med bilder Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket Hur lyfts frågan om gränsöverskridande

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Planläggningsbeskrivning 2016-03-30 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson

Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson Järnväg hur svårt kan det vara? Järnväg hur svårt kan det vara? Tidskriften Kupé Nr 01/02 2015 Vad är det som är så svårt? Trafik Avreglerad tågtrafik RKM

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

224 Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Eslövs kommun och Höörs kommun om kapaciteten på södra stambanan

224 Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Eslövs kommun och Höörs kommun om kapaciteten på södra stambanan PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-06-28 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 224 Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Eslövs kommun

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00 oktober 2015 Ny stambana - 2:28-2:00 STOCKHOLM NYKÖPING/SKAVSTA GÖTEBORG LANDVETTER BORÅS LINKÖPING NORRKÖPING JÖNKÖPING VÄXJÖ ÄLMHULT HÄSSLEHOLM LUND MALMÖ KÖPENHAMN/CPH KASTRUP läs mer om vårt förslag

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) Datum 2008-03-19 Handläggare Lars Lindström Er Referens Vår Referens jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Miljönämnden Landskrona kommun Tågstrategi 2037 Ärendet har kommit på remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57) Remiss från Näringsdepartementet

Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57) Remiss från Näringsdepartementet PM 2010:150 RII (Dnr 001-2102/2010) Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57) Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-25 Dnr 1500318 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Avtal för höghastighetsjärnväg

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Avdelningen för Samhällsplanering Kristoffer Levin 044-309 33 30 kristoffer.levin skane.se Datum 2012-10-18 Dnr 1002579 otpå Ih19 kkan E 1 (4) 0 5 Kattegattleden bakgrund och

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Kalkyl PM E45 BanaVäg i Väst, delen Agnesberg-Älvängen

Kalkyl PM E45 BanaVäg i Väst, delen Agnesberg-Älvängen Kalkyl PM E45 BanaVäg i Väst, delen Agnesberg-Älvängen Projekt väg E 45, delen Agnesberg Älvängen Objektnummer: 85542760 Skede: Bygghandling/Produktion Datum: 2009-05-28 1(5) 1. Bakgrund Vägverket Region

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö Publicering av förhandskopior Andreas Hult 2017-03-01 Dagens presentation Bakgrund Trafikverkets

Läs mer

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Vid höstens kommundelsstämma i Mölnlycke informerade Trafikverket om planeringsprocessen för utbyggnaden av sträckan Göteborg-Borås. Vid mötet fanns

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-12-11 KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE Principöverenskommelse mellan Trafikverket och Solna stad inför utredning av tunnelförläggning av Huvudstaleden i Solna och

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg Peter Uneklint Programchef, En ny generation järnväg 2016 Infrastrukturpropositionen 11 oktober

Läs mer

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen Ärende 2 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 LS 2017-0389 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedningen Landstingsstyrelsens beredning

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

OBJEKTAVTAL KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN LOMMABANAN ETAPP 2

OBJEKTAVTAL KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN LOMMABANAN ETAPP 2 RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ OBJEKTAVTAL KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN LOMMABANAN ETAPP 2 RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ OBJEKTAVTAL FÖR KOLLEKTIVTRAFIK MALMÖPENDELN LOMMABANAN ETAPP 2 Detta Objektavtal, vilket

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

24 Hede stationshus avsiktsförklaring om samplanering RS160602

24 Hede stationshus avsiktsförklaring om samplanering RS160602 24 Hede stationshus avsiktsförklaring om samplanering RS160602 Ärendet Förslag föreligger om att anta avsiktsförklaring för Hede Stationshus. Avsiktsförklaringen innebär bland annat att Hallandstrafiken

Läs mer

Kommunens strategiska udvikling

Kommunens strategiska udvikling Kommunens strategiska udvikling Per Fredrik von Platen Arkitekt civilingenjör Ittur Progressum AB Helsingborg Foto: B Hagberg/Sesamphoto Foto: B Hagberg/Sesamphoto Knutpunkten Foto: B Hagberg/Sesamphoto

Läs mer

Samverkan och kreativitet grunden för processen i H+ Ann Cederberg Ann Cederberg Trafik- och stadsplanerare Tyréns AB i Helsingborg

Samverkan och kreativitet grunden för processen i H+ Ann Cederberg Ann Cederberg Trafik- och stadsplanerare Tyréns AB i Helsingborg Samverkan och kreativitet grunden för processen i H+ Ann Cederberg Ann Cederberg Trafik- och stadsplanerare Tyréns AB i Helsingborg Stadsförnyelse i H+ Område: 1 miljon m 2 Attraktivt och centralt läge

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR Vi sex regioner i

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Trafikverket och spårväg

Trafikverket och spårväg Spårvagnsstädernas årsmöte 2014 i Lund Trafikverket och spårväg Lennart Andersson Trafikverket och spårväg Trafikverkets svar (I) Regeringen bör i sin instruktion ge Trafikverket erforderliga resurser

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

STATUSRAPPORT FÖR H+ OCH SÖDERTUNNELN 2010

STATUSRAPPORT FÖR H+ OCH SÖDERTUNNELN 2010 STATUSRAPPORT FÖR H+ OCH SÖDERTUNNELN 2010 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Verksamheten 2010 3. 1 H+ delegationen 3. 2 Trafikverket 3. 3 Projektorganisation och rapportering 3. 4 Kommunikation

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18 Vad händer och sker nu

Läs mer

Överenskommelse Skånebanan

Överenskommelse Skånebanan TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2017-02-08 KLK 2017/83-1 Handläggare Utvecklingsstrateg James Heathcote Tillväxtavdelningen 0451-26 83 54 James.heathcote@hassleholm.se KSAU Överenskommelse Skånebanan

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTKAST 2017-01-20 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

Läs mer

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 1(5) Trafikverket TRV2011/17304 Datum Diarienummer 2011-08-30 RS110332 Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 Region Hallands syn på satsningar på järnvägstrafik

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN 2011-20093-53 STADSBYGGNADSKONTORET SID 1 (5) 2008-11-2325 Handläggare: Eric Tedesjö Tfn 08-50827569 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN Förslag till beslut

Läs mer

Samarbetskommitténs protokoll 2/99

Samarbetskommitténs protokoll 2/99 Samarbetskommitténs protokoll 2/99 Tid/Plats 26 mars 1999, klockan 09.00 11.15 Stadshuset i Landskrona. Närvarande Ledamöter Björn O Anderberg, Helsingborg, ordförande Erik Persson, Helsingborg Sven-Yngve

Läs mer

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad 2014-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/540-201 Kommunstyrelsen Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case GRÄNÖVERKRIDANDE ROJEKT från investering till återbetalning HH som business case INEDNING Konkurrenskraftiga regioner är regioner som är tillräckligt stora och som dessutom hänger samman. Där avstånd mäts

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Datum 2016-04-06 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2016-82 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer 1 Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg nuläge och framtida affärer Andreas Hult, projektchef

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan och ny plan för åren Christian Mineur. Strategisk planering, Trafikverket region Öst

Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan och ny plan för åren Christian Mineur. Strategisk planering, Trafikverket region Öst Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan och ny plan för åren 2018-2029 Christian Mineur Strategisk planering, Trafikverket region Öst 2 3 Storregionala samband i Stockholm-Öst 4 Pågående projekt

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer