STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag"

Transkript

1 STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag GÖTEBORG Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg HALMSTAD Laholm Båstad Ängelholm Maria HELSINGBORG Landskrona Kävlinge Lund MALMÖ Enkelspår Dubbelspår

2 Innehåll Sammanfattning Sammanfattning Bakgrund Verksamheten 2009 H+ delegationen Banverket Projektorganisation Kommunikation Region- och omvärldsfrågor Aktuella Projekt Södertunneln Västkustbanan inklusive Tågaborgstunneln Fast förbindelse i norra Öresund Godsstrategier Tidsplan Samordnad tidsplan H Södertunnelprojektet Ekonomi och finansiering Finansieringsprinciper Finansieringsstatus Kostnadsstatus Kostnadsprognos Uppdraget Statusrapportens syfte är att årligen redovisa hur uppdragen med stadens infrastrukturprojekt genomförs och verkställs. Rapporten fokuserar på ekonomiska och finansiella frågor men omfattar också en allmän redovisning av hela verksamheten och hur den ansluter till stadsutvecklingsprojektet H+. Rapportens innehåll svarar mot det beslut om årlig rapportering som fattats av kommunfullmäktige den 26 april Organisation Enligt kommunstyrelsens beslut i november 2008 har en organisationsförändring genomförts. Denna innebär att den nya H+ delegationen övertog det politiska ansvaret för de samlade H+ projekten från 2009 och förstärktes samtidigt med stadbyggnadsnämndens ordförande som ordinarie ledamot. Ett H+ kontor med en förstärkt organisation för det operativa arbetet med projekten har etablerats på Bredgatan. De strategiska analys- och planeringsresurserna bildar från 2009 en Strategisk Planeringsstab som verkar på direkt uppdrag av kommunledningen och stadsdirektören. Kommunikation Kommunikationsstrategierna har under året utvecklats och anpassats för den samordnade H+ verksamheten. Kontorens resurser för verksamheten har förstärkts genom anställningar och informationsbyråer och konsulter har engagerats. Ett alltmer breddat och intensivt informationsarbete för opinionsbilning och påverkan av såväl lokala som regionala och nationella infrastrukturfrågor har präglat årets arbete. Utgivningen av nyhetsbrevet Infra Öresund har fortsatt under året. Den enskilda aktivitet som kanske varit av störst betydelse under året var det återkommande arrangemanget av konferensen Nordisk Infrastruktur med Helsingborgs stad som värd för andra året. Detta blev ett välbesökt och uppmärksammat event. >>> Sammanfattande bedömning Produktion: Wiberg & Co Reklambyrå AB Tryck: BI-Reklam AB i januari

3 Stadens första, aktiva deltagande vid Business Arena Real Estate Summit i Stockholm i september blev också en framgång med bra uppmärksamhet och fokus på Helsingborg och H+. Det årliga evenemanget kommer därför att bevakas av staden även Verksamhet 2009 Den av kommunstyrelsen beslutade organisationsförändringen har genomförts och trätt i funktion från den 1 januari Under verksamhetsåret har den nya H+ delegationen sammanträtt vid sex tillfällen. Den operativa verksamheten med Södertunnelprojektet har integrerats och samordnats med övriga delprojekt inom H+. Ett särskilt projektkontor har inrättats och bemannats under ny ledning. De strategiska analys- och planeringsresurserna bildar från 2009 en strategisk planeringsstab som verkar på direkt uppdrag av kommunledningen och stadsdirektören. Region- och omvärldsfrågor H+ delegationen med dess projektkontor och den strategiska planeringsstaben har under året initierat och deltagit i ett stort antal aktiviteter för bevakning och påverkan av såväl regionala som nationella och internationella infrastrukturfrågor. Nämnas kan arbetet med den regionala och nationella planen för transportsystemet , arbetet för att utveckla lätt spårtrafik i Skåne, deltagande i de tre så kallade IBUprojekten för Infrastruktur- och Byutveckling samt deltagande i Öresundskomitéen. Här utöver har staden aktivt deltagit i ett antal intresseorganisationer för infrastukturens utveckling. I september presenterades utredningen om höghastighetsbanor som föreslår att banor för nya höghastighetståg byggs ut från Stockholm till Göteborg och till Skåne. I Skåne föreslås en västlig sträckning från Markaryd via Helsingborg till Malmö/Lund och en östlig via Hässleholm. Såväl Region Skåne som Helsingborgs stad ser utredningen som mycket bra och positiv för hela Skåne. Under hösten kom ett genombrott på rikspolitisk nivå i HH frågan när folkpartiets ledare Jan Björklund meddelar att partiet vill se en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och att man kommer att verka för detta inom rikspolitiken. Även från det danska Transportministeriet visades det under årets konferens Nordisk Infrastruktur ett ökat och markerat intresse för en fast förbindelse i norra Öresund. Aktuella projekt Arbetet med den fördjupade utredningen av Södertunneln har pågått under året och färdigställdes planenligt i fas 1 före sommaren. Denna redovisas i en utredningsrapport, daterad den 15 juni. Av rapporten framgår att projektet framskrider i samverkan mellan staden och Banverket enligt tidigare beslut och avtal. De nya kostnadskalkylerna i rapporten avviker inte från tidigare beräkningar. Södertunnelprojektet har nu övergått i planeringsfas 2 som omfattar järnvägsplan och systemhandling. För det fortsatta arbetet i fas 2 har konsultresurser avropats. Banverket har nu genomfört den förstudie av sträckan Knutpunkten Maria station som staden finansierat genom förskottering. Planeringsstaben har representerat Helsingborgs stad i arbetet. Aktiviteterna i de övriga uppdragen, fast förbindelse och godsstrategier, har i huvudsak varit av informations- och kommunikationskaraktär och redovisas i avsnitt ovan. Tidsplan En gemensam och samordnad tidsplan för alla delprojekt i H+ har tagits fram. Denna visar tidssamband och beroenden mellan de olika projekten och ska ses som ett övergripande styrinstrument för koordinering av de olika aktiviteterna i H+. Tidsplanen för Södertunnelprojektet är i sina huvuddrag oförändrad, med en planerad byggstart under Delprojektet ny depåbangård har byggstart under år Ekonomi och finansiering Nya kostnadskalkyler för Södertunnelprojektet har tagits fram och presenterats i rapporten för den fördjupade utredningen. Dessa uppdaterade kalkylerna visar att inga avvikelser från tidigare beräkningar föreligger. Inga nya exploateringsberäkningar har gjorts under året, men det finns i nuläget ingen anledning att ifrågasätta de förväntade exploateringsöverskotten från H+ området. I det påbörjade strukturarbetet för H+ området bör frågan om exploateringsnettot som finansieringstillskott för Södertunneln beaktas. De kommunala bolagens utdelning och finansieringsbidrag har blivit lägre än förväntat under 2008 och antas bli lägre även för Prognoserna från och med nästa år ser dock betydligt ljusare ut varför en kompensation av hittillsvarande underskott kan förväntas uppnås under kommande år. Den löpande ekonomin för de redovisade verksamheterna visar ingen eller liten avvikelse från budget. Sammanfattande bedömning Denna rapport redovisar aktuell status för de fyra huvuduppdrag med tillägg och justeringar som verkställs av H+ delegationen och kommunstyrelsen. Årets statusrapportering resulterar i ställningstaganden och kommentarer enligt de punkter som redovisas i det avslutande avsnittet Sammanfattande bedömning. 4 Bildserien visar hur dagens järnväg byggs om till Södertunneln. Först byggs tunneln förbi Söder och Campus, därefter kopplas tunneln samman med Knutpunkten. 5

4 Bakgrund Beslutet i Helsingborgs kommunfullmäktige den 26 april 2006 var ett avgörande, politiskt ställningstagande för stadens framtid som ett starkt kommunikationscentra i regionen. Då beslutades att det fortsatta arbetet med infrastrukturfrågorna ska ske enligt förslaget från dåvarande Söderdelegationen, som presenterats i den så kallade idéstudien, Järnvägstunnlar i Helsingborg. Här beskrivs bland annat hur förberedande järnvägsomläggningar kan genomföras och finansieras för att möjliggöra en omfattande utbyggnad av stadens södra delar. Det samlande begreppet för denna långsiktiga utveckling av södra Helsingborg benämns H+. Från och med 2009 ligger det politiska ansvaret på H+ delegationen som har ersatt den tidigare Söderdelegationen. Förslaget i idéstudien behandlades i Kommunstyrelsen den 5 april 2006 och efter viss komplettering beslutade Kommunfullmäktige i Helsingborgs Stad den 26 april 2006, Kf 52; att godkänna inriktningen på det fortsatta arbetet med infrastrukturfrågorna enligt i ärendet redovisade rapport från Söderdelegationen; att bemyndiga kommunstyrelsen att slutföra förhandlingar samt teckna avtal med Banverket om genomförande av Södertunneln enligt i ärendet redovisat förslag; att godkänna finansieringsprinciper för Södertunneln enligt i ärendet redovisat förslag; att bemyndiga kommunstyrelsen att slutföra förhandlingar samt teckna avtal med Banverket om fortsatt planerings- och utredningsarbete avseende Norra Tunneln med målet att genomförandet kan ske samtidigt som Banverket påbörjar byggandet av sträckan Maria station Ängelholm, vilket förutsätter att stadens kostnader för Norra tunneln senare ersätts av Banverket; att bemyndiga kommunstyrelsen att förskottera erforderliga planerings- och utredningsmedel avseende Norra tunneln; att uppdra åt kommunstyrelsen och Söderdelegationen att genomföra förhandlingar och teckna avtal med Region Skåne avseende utformning och finansiering av Helsingborgs Centralstation, Knutpunkten; att uppdra åt kommunstyrelsen och Söderdelegationen att fortsätta arbetet med godsstrategier genom Skåne samt i enlighet med den inriktning som redovisas i ärendet fortsatt främja arbetet med en fast förbindelse i Norra Öresund; att uppdra åt kommunstyrelsen att årligen till kommunfullmäktige rapportera de ekonomiska förutsättningarna för projekten och lämna förslag till åtgärder som behöver vidtas för genomförandet av projekten. Senare beslut som har fattats efter kommunfullmäktiges beslut i april 2006 och som berör uppdragen i denna rapportering är i sammandrag: Söderdelegationen den 28 november 2006: att Helsingborgs stad ska ekonomiskt bidra till och medverka i arbetet med ÖRIB Söderdelegationen den 1 mars 2007: att ändra och komplettera ändamålsbeskrivningen för HH-förbindelsen Kommunstyrelsen den 11 april 2007: att godkänna i ärendet redovisade Avsiktsförklaring och Överenskommelse mellan staden och Banverket avseende järnvägstunnlar i Helsingborg Kommunfullmäktige den 13 juni 2007: att etapp I av Hamnspåret finansieras över Södertunnelns projektbudget med en budget om 25 mnkr Kommunfullmäktige den 21 november 2007: att godkänna Statusrapport 2007 för uppdrag inom Söderdelegationen Söderdelegationen den 11 september 2008: att justera föreslagen HH-anslutning samt tidsplan för Södertunneln enligt förslag Kommunstyrelsen den 5 november 2008: att från 2009 samordna Söderdelegationens projektkontor och H+projektet till ett gemensamt H+projekt med gemensam projektchef på kommunstyrelsens förvaltning; att från 2009 namnändra Söderdelegationen till H+delegationen med uppdrag enligt vad som beskrivs i ärendet samt med förtydligande att delegationen är beredande organ till kommunstyrelsen för hela H+utvecklingen; samt att utöka H+delegationens sammansättning med stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Andersson (m) Kommunfullmäktige den 9 december 2008: att godkänna Statusrapport 2008 för uppdrag inom Söderdelegationen Kommunstyrelsen den 26 maj 2009: att godkänna intentionerna i ärendet redovisade Avsiktsförklaring mellan staden, Banverket, Region Skåne samt Ängelholms kommun avseende Västkustbanan, delen Ängelholm Helsingborg; att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att före maj månads utgång 2009 slutligt godkänna och underteckna densamma Stadsbyggnadsnämnden den 22 oktober 2009: att godkänna planprogram för Södertunneln Årets rapport, Statusrapport 2009 för Infrastrukturuppdrag, är den tredje i en serie av årsrapporter som redovisar det aktuella ekonomiska läget med mer för projekten, så som avses i sista att-satsen i kommunfullmäktiges beslut i april Rapportering sker således årligen och vid behov kommer förslag till kompletterande åtgärder och eventuella beslut att lämnas för att säkerställa projektens genomförande. Denna tredje statusrapport omfattar verksamhetsåret 2009, där perioden från till baseras på det verkliga utfallet, medan perioden till baseras på en prognos för det fjärde kvartalet. Rapporten beskriver nuläget för aktuella händelser och aktiviteter per den 15 oktober De uppdrag och projekt som omfattas av kommunfullmäktiges beslut och av denna rapportering är: 1. Södertunneln 2. Tågaborgstunneln 3. Fast förbindelse i Norra Öresund 4. Godsstrategier 6 7

5 Verksamheten 2009 H+ delegationen Vid årsskiftet 2008/2009 avvecklades Söderdelegationen och ersattes med H+ delegationen. Sedan föregående statusrapportering har Söderdelegationen haft ett sammanträde under 2008 och därefter har H+ delegationen sammanträtt vid sex tillfällen under Vid dessa sammanträden har följande beslut fattats: att ge H+ projektet i uppdrag att fortsätta strukturarbetet enligt juryns rekommendationer. Därutöver har information kring projekten löpande redovisats och diskuterats i delegationen. En inspirationsföreläsning om Sustainable Urban Planing hölls av Mats Olsson, före detta stadsbyggnadsdirektör i Malmö, som inledning på första mötet efter sommaren. Banverket En avsiktsförklaring för Södertunnelprojektet och en överenskommelse för Tågaborgstunneln tecknades mellan Helsingborgs stad och Banverket år Avsiktsförklaringen för Södertunneln åtföljdes av ett samverkansavtal som slöts i maj Detta avtal kommer från 2010 att ersättas av ett genomförandeavtal som för närvarande håller på att upprättas. Genomförandeavtal för genomförande av Södertunnelprojektet kommer att reglera projektets omfattning, dess organisation och samverkansformer, plan- och tillståndsfrågor, projekterings-, bygg- och driftsättningsfrågor, fastighets- och ägandeförhållanden, samt ekonomi, tidplan med mera. Under året tecknades en Avsiktsförklaring avseende medfinansiering av Västkustbanan, delen Ängelholm Helsingborg mellan parterna Banverket, Region Skåne, Helsingborgs stad och Ängelholms kommun. Intentionerna i avsiktsförklaringen är att parterna i olika omfattning ska medverka till finansiering av Västkustbanans utbyggnad från Ängelholm till Helsingborg, inklusive Södertunneln och Knutpunkten. Detta som ett led i vår gemensamma strävan att utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Ängelholm Maria station, till och med Romares väg, ska kunna förverkligas inom planperioden fram till år Banverket har under åren 2007 till och med 2009 deltagit i arbetet med den fördjupade utredningen av Södertunnelprojektet i den omfattning som regleras i det samverkansavtal som tecknades i maj Enligt överenskommelsen från 2007 bedriver Banverket en förstudie av Tågaborgstunneln som färdigställdes under hösten Helsingborg stad har enligt överenskommelsen finansierat arbetet genom en förskottering om 4 mnkr till Banverket som återbetalas när projektet realiseras. Projektorganisation H+ delegationen Kommunstyrelsens beslut i november 2008 om en organisationsförändring innebar att den dåvarande Söderdelegationen från och med år 2009 ersattes av H+ delegationen med samma politiska sammansättning med tillägget att stadsbyggnadsnämndens ordförande blev ordinarie ledamot av delegationen. Beslutet innebar vidare att den operativa organisationerna för Södertunnelprojektet och H+ har samordnats i ett gemensamt H+ projekt med en projektchef som har rekryterats. De strategiska analys- och planeringsresurserna bildar från 2009 en Strategisk Planeringsstab som verkar på direkt uppdrag av kommunledningen och staddirektören. H+ projektkontor Under verksamhetsåret 2009 har, som en konsekvens av organisationsförändringen, ett särskilt projektkontor för H+ inrättats. Detta ligger i en del av de så kallade SHIP-lokalerna på Bredgatan och är förhyrda så att en expansion av kontoret kan ske inom lokalerna i den takt som projekten kräver. utställningsansvarig kommunikatör, Magdalena Kuchcinska. Under året har kommunikationschef Malin Johnsson återinträtt i tjänst efter sin föräldraledighet. Vidare har för Södertunnelprojektet projekteringsledare Claes Danling anställts från den 1 oktober samt utredningsledare Anette Olsson från den 15 december. Genom dessa rekryteringar är beställarorganisationen för Södertunnelprojektet säkerställd i utrednings- och projekteringsfasen. I H+ kontorets organisation ingår från 2009 också personal som tidigare var knutna till Stadbyggnadsförvaltningen och som nu är anställda för H+ stadsförnyelse inom kommunstyrelsens förvaltning. Dessa personer är Håkan Asmoarp, projektledare, Marie Jemth, projektkoordinator och Theréze Zetterberg, projektassistent. Från stadsbyggnadsförvaltningen är för närvarande samtliga avdelningar engagerade inom de samlade H+ projekten. Följande personer har delprojektansvar vilket gör att H+ projektet upptar merparten av deras arbetstid: Kristoffer Nilsson, delprojektledare för strukturarbetet inom H+, Helena Taps, bitr. delprojektledare för strukturarbetet inom H+, Malin Rizell, delprojektledare för FÖP H+, Anna Holmqvist, Planprogram Södertunneln. Ytterligare 4-5 personer på SBF deltar i pågående delprojekt i en sådan omfattning att en stor del av deras arbetstid upptas av H+ projektet. Från Mex anlitas Maja Gullmo som delprojektledare för projekt Bredgatan och är även H+ representant i fastighetsfrågor. Uppdraget som miljökoordinator i projektet har Jens Gille från Miljöförvaltningen. Delprojektledare för samverkansprojekt Knutpunkten är Monika Wingård som anlitas som konsult från företaget Nestor AB. Strategiska Planeringsstaben Den strategiska delen av planeringsresurserna inom tidigare Projektkontoret utgör från 2009 en Strategisk Planeringsstab inom Kommunstyrelsens förvaltning. Denna enhet är en självständig stabsfunktion som utgör en resurs direkt till stadsdirektören och kommunledningen till vilka avrapportering sker. I den Strategiska Planeringsstaben ingår: Lars Johansson, senior advisor H+ kontoret har under året förstärkt sin organisation Per Pehrsson, controller planenligt genom rekrytering av en ny projektchef för H+, Johan Brantmark, som tillträdde tjänsten den 10 augusti. Under Anders Pikkuniemis föräldraledighet har en konsult, Emil Steuch hyrts in från Sweco som IT-ansvarig. Håkan Lindström, planeringschef Tommy Birgersson, stadsbyggnadssekreterare Linda Holm, projektadministratör Inom kommunikationsområdet har personalstyrkan Peter Magnusson från Tyrèns har ett uppdrag åt som ersätter förstärkts med en biträdande kom- H+ kontoret att bistå organisationen som tid- Angelika Nilsson, projektadministratör munikationschef, Jessica Engvall, samt en planeansvarig under en uppbyggnadsfas. som är föräldraledig >>> Johan Brantmark, projektchef för H+. 8 9

6 Utöver denna personal ingår Malin Johnsson, kommunikationschef och Jessica Engvall, bitr. kommunikationschef som en delad resurs med H+ kontoret. Organisationen inom H+ kontoret har ansvar för att driva Södertunnelprojektet medan den Strategiska Planeringsstaben har huvudansvar för de övriga uppdrag som primärt behandlas i denna rapport, nämligen: Tågaborgstunneln Fast förbindelse i norra Öresund Godsstategier Aktuell status för dessa uppdrag redovisas under respektive rubrik nedan. Konsultmedverkan Arbetet med den fördjupade utredningen av Södertunneln påbörjades i början av 2008 efter att en konsultupphandling genomförts Denna resulterade i att Tyréns konsulter anlitades som huvudkonsult för uppdraget. Utredningsuppdraget har pågått i den så kallade fas 1 fram till sommaren 2009 och har resulterat i en rapport Fördjupad utredning Södertunneln, daterad 15 juni Utredningen ligger till grund för det fortsatta planerings-arbetet i fas 2 och för det genomförandeavtal som nu utarbetas. Vid upphandlingen av Tyréns konsulter avtalades en option med möjligheten att avropa Tyréns konsultmedverkan även i fas 2 som omfattar järnvägsplan och systemhandling. Denna option har nu utlösts för den fortsatta planeringen från hösten 2009 till 2010/2011. Under arbetets gång har expertstöd anlitats inom olika områden. För plan och tillståndsfrågor har Anders Hedlud och Peggy Lerman från MKB-centrum engagerats. Inom geoteknik och hydreologi har Mikael Ehrlström från SGU och Leif Bjelm från Geo Radar Invest varit stödresurser. Som beställarstöd för de geotekniska undersökningarna fungerar Henrik Möller från Tyréns. För att ta fram en samlad effektbedömning för Södertunnelprojektet anlitades Danielsson & Dosk i början av året. Under året har en fysisk inmätning av området utförts. Stadsbyggnadsförvaltningens lantmäteriavdelning samt Metria har varit anlitade att utföra arbetet. Som beställarstöd inom området fungerade Per-Erik Sjöström från Vectura Consulting AB. Den VR-modell som tagits fram upphandlades från Dynagraph AB. För hela H+ området har en Kulturmiljöanalys genomförts av Gillark design AB. Kommunikation Inom H+ kontoret har kommunikationsstrategin och kommunikationsplaner för Södertunneln och stadsförnyelsen smält samman till ett gemensamt kommunikationsarbete för de båda delprojekten. Projektet tillfördes nya resurser på kommunikationssidan i och med anställningen av Jessica Engvall, biträdande kommunikationschef, samt inhyrningen av kommunikatör/utställningsansvarig Magdalena Kuchcinska. I augusti 2009 kom Malin Johnsson tillbaka från sin föräldraledighet. I nuläget hör både Malin och Jessica till H+ kontoret, men arbetar del av sin tid som internkonsulter för strategiska planeringsstaben. Ramavtal med de byråer/konsulter på kommunikationsområdet som upprättades under 2007 har förlängts till augusti Detta var sista gången förlängning kunde göras inom ramen för detta avtal, varför ny upphandling av PR-tjänster behöver genomföras under våren Utgivningen av nyhetsbrevet Infra Öresund har fortsatt under året. Nyhetsbrevet skickas till ca 250 läsare varje vecka och innehåller en samlad bild vad som skrivits och sagts i media om infrastruktur i Öresundsregionen. Till de kommunikationsaktiviteter som varit av större betydelse under året hör konferensen Nordisk infrastruktur som för andra året arrangerades av Helsingborgs stad. Konferensen genomfördes den september och utvärderingen visar att vi själva inom staden och majoriteten av konferensbesökarna var mycket nöjda. Konceptet kring konferensen utvecklades jämfört med 2008 så tillvida att möten kring infrastrukturfrågor knöts till Helsingborg dagen före konferensen. Den 22 september stod Helsingborg värd för: Nätverket Europabanan som träffades på HH-paviljongen Nätverket HH-korridoren som träffades på Sofiero Samarbetsprojektet Den Skandinaviska Arenan, som träffades på Sofiero Mötena uppmärksammades av Sveriges Radio som direktsände sitt program Studio Ett med tema Skånska tunnlar från Sofiero. Medverkade gjorde bland andra planeringsstabens Håkan Lindström. Konceptet med middag på Sofiero slott kvällen före konferensen utvecklades också på det sättet att vi möjliggjorde för samtliga konferensdeltagare att mot betalning delta vid middagen. En förändring som föll väl ut och resulterade i att vi hade ett 70-tal gäster och många givande samtal och kontakter med nyckelpersoner i infrastruktursammanhang under middagen. >>> Med dessa fordon undersöks marken längs Södertunnelns sträckning

7 Presskonferens under infrastrukturkonferensen Årets konferens fokuserade kring tre olika teman, high speed projects in Europe, Nordiska utvecklingsfrågor samt Regionala perspektiv på infrastruktur. Antalet deltagare på årets konferens var några färre, 220, jämfört med 2008 då 250 personer deltog. Andelen danskar och norrmän var tyvärr något lägre i år jämfört med Eftersom konferensen även detta år blev en framgång har beslut fattats att fortsätta traditionen och påbörja planeringen av 2010 års konferens, vilken kommer att ligga något senare under hösten på grund av det i Sverige är valår. Region- och omvärldsfrågor Nationell och regional åtgärdsplan Under verksamhetsåret har den strategiska planeringsstaben följt arbetet med och fört dialog med berörda parter angående den regionala (RTI) och nationella planen för transportsystemet I arbetet med RTI-planen har viss del av arbetet skett i de fyra hörnen i regionen. Planeringsstabens Håkan Lindström har lett arbetet i det nordvästra hörnet. Ett arbete som inneburit att de tio nordvästskånska kommunernas planer, önskemål och yttranden i övergripande infrastrukturfrågor nu är bättre synkroniserade än de varit tidigare. Arbetet med både den regionala och nationella transportplanen har också skett i nära dialog med trafikverken. För Helsingborgs del har en paketlösning innehållande ett flertal objekt på både spår och väg arbetats fram, vilka avses samfinansieras mellan stat, region och kommun. Avsiktsförklaringar för respektive objekt har tecknats och arbeten med genomförandeavtal pågår, aktuella objekt är: Hamnleden (väg E4) Österleden (väg 111) Hamnspåret Knutpunkten/Södertunneln VKB inkl Maria station Spårväg Helsingborg Höganäs + stadsspårväg Övriga regionala frågor Systemanalys Under 2008 tog de nordvästskånska kommunerna ett gemensamt initiativ till en konsultutredning om framtida kapacitetsbehov på järnvägsnätet i nordvästra Skåne med utgångspunkt från Skånetrafikens Tågstrategi. Systemanalysen syftade till att klargöra var det kommer att finnas flaskhalsar och behov av kapacitetsförstärkningar givet de förändringar i infrastrukturen som nu är på gång (Hallandsås, Citytunneln, Södertunneln med mera). En viktig slutsats från systemanalysen är att det inte behövs fyra spår i Södertunneln men att det kommer att behövas fyra spår norr om Knutpunkten i framtiden. Denna och andra slutsatser från systemanalysen har vidarebefordrats till Banverket, Region Skåne och Skånetrafiken med flera. Lätt spårtrafik i Skåne Tillsammans med Skånetrafiken, Banverket och Höganäs har Helsingborg under 2009 utrett ett eventuellt införande av lätt spårtrafik. Utredningen har lämnat förslag till en lämplig linjestruktur, till trafikering och analyserat de tekniska förutsättningarna. För Helsingborgs del har utredningsarbetet resulterat i att ett förslag till linjestruktur med år 2035 som målpunkt. Mycket pekar på att spårväg kan komma att trafikera linjer från Råå/ Raus via Knutpunkten till Dalhem och vidare till Väla samt från Höganäs via Mariastaden till de nya stadsdelarna i H+ området söder om Knutpunkten. Finansieringsfrågorna kommer enligt beslut i kommunfullmäktige att utredas vidare. Som ett första steg i en regional strategi för lätt spårtrafik i Skåne har Helsingborg tillsammans med Malmö/Lund, Region Skåne och Banverket utarbetat en gemensam avsiktsförklaring. För tillfället har Region Skåne tillsatt en utredare som ska komma med förslag till finansieringslösningar. IBU- Öresund I Interregprojektet IBU-Öresund, Infrastruktur och Byutveckling, samarbetar 29 svenska och danska kommunala och regionala myndigheter ökning med H+ ökning med H+ Maria (16 600) Maria (9 600) +120 % Boende (inom 2 km från station) Ängelholm (16 000) Åstorp (7 800) Bjuv (6 300) Helsingborg C (37 500) Ramlösa (21 600) Landskrona (20 600) Lund C (43 300) Malmö C (58 000) Arbetsplatser (inom 2 km från station) Ängelholm (6 600) Åstorp (2 800) Bjuv (1 600) Helsingborg C (22 500) Ramlösa (11 300) Landskrona (8 800) Malmö (48 100) Ängelholm Åstorp Bjuv Helsingborg +80 % Landskrona Malmö Lund (34 500) Pendlingsöverskott + 60% >50 % överskott % överskott 5-20 % överskott +/- 5 % 5-20 % underskott Lund samt statliga verk med att skissa en framtidsbild av infrastruktur, byutveckling och näringsliv i Öresundsregionen. Målet med IBU-Öresund är att bidra till en attraktiv och konkurrenskraftig Öresundsregion med en långsiktigt hållbar utveckling. IBU-Öresund handlar om integration, om gränsöverskridande samarbete och om att skapa en samsyn i Öresundsregionen både när det gäller infrastruktur och hållbar Kartorna visar antalet boende och arbetsplatser inom två kilometer från stationer i västra Skåne. Pendlingsöverskottet visar att det är fler som pendlar in till Helsingborg än som pendlar ut (källa: Skånetrafiken). >>> 12 13

8 byutveckling. Projektet har till syfte att bidra med ett nytt strategiskt underlag för utveckling i Öresundsregionen för att på detta sätt göra regionen konkurrenskraftig och attraktiv. IBU Öresund är indelat i fyra delprojekt, så kallade delaktiviteter med varsin projektledare: 1. Öresundsregionens infrastruktur och tätortsutveckling 2. Öresund som internationell transportknutpunkt 3. Fehmarn-Bält-förbindelsens betydelse och behovet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör Otto Anker Nielsen & Alex Landex Debatoplæg til banestrategi for en konkurrencedygtig Øresundsregion Vision, udfordringer og mulige tiltag 4. Tvärgående aktiviteter, kommunikation, verktyg och modeller på transportområdet Helsingborg är en av parterna som ingår i IBU-Öresund-samarbetet. Håkan Lindström på strategiska planeringsstaben ingår i tre styrgrupper för projekten och i ett flertal arbetsgrupper. IBU 3 Delprojekt 3 är naturligtvis särskilt intressant för oss i Helsingborg. Projektet arbetar med att belysa betydelsen av Fehmarn Bält-förbindelsen och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør samt utvecklingen av en transportkorridor däremellan och vidare. Denna delaktivitet arbetar även med att synliggöra behovet av höghastighetståg som ett komplement/alternativ till flyget samt möjligheterna som kan uppstå med höghastighetståg i regionen och vilka regionala utvecklingsmöjligheter detta skulle bidra till. Ett nytt arbete i delprojekt 3 startar under hösten 2009 och kommer bland annat att inleda med framtagning av en konsultrapport kring de tekniska förutsättningarna för en fast HH-förbindelse med bland annat linjesträckningar. Som ett inspel till fortsatt arbete med frågorna i delprojekt III har arbetsgruppen hittills beställt en rapport (Banestrategi for en konkurrencedygtig Øresundsregion) av professor Otto Anker Nielsen och adjunkt Alex Landex från DTU (Danmarks Tekniske Universitet). Rapportens slutsatser presenterades vid Öresundstinget den 11 september 2009 och rapporten fick mycket stor uppmärksamhet i både svensk och dansk media. I korthet redovisar rapportskrivarna att en rad investeringar i järnväg redan på relativt kort sikt, fram till 2020 är värda att undersökas närmare och eventuellt genomföra, därav i synnerhet en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Beräkningar tyder på att denna och flera andra föreslagna investeringar blir samhällsekonomiskt lönsamma och leder till bättre driftsekonomi på redan gjorda investeringar. Rapporten kommer att fungera som input till det fortsatta arbetet i IBU - Öresund. COINCO North Helsingborg är en av totalt 15 aktörer i ett annat Interreg-projekt; COINCO North som bl.a. handlar om utveckling av höghastighetsjärnväg på sträckan mellan Oslo och Köpenhamn. COINCO (Corridor of Innovation and Cooperation) North är ett strategiskt utvecklingsprojekt som syftar till att stärka hållbar tillväxt och utveckling genom att minska tider och kostnader för transporter, skapa nya arenor för näringslivssamarbeten och stärka regionen som en attraktiv plats att leva och bo i, besöka och etablera nya verksamheter i. COINCO North blev godkänt för finansiering av Interreg IV A, Öresund-Kattegat-Skagerrak i slutet av februari Processen med ansökan har dock pågått sedan oktober 2007 då det förra COINCO projketet Interreg III A, Ny jernbane Oslo - Göteborg (initierat av Den Skandinaviska Arenan) avslutades och man beslutade sig för att fortsätta arbetet. Oslo Teknopol är norsk projektlederae och Business Region Göteborg är svensk Lead partner. Projektets mål är att producera ett genomarbetat kunskapsunderlag till användning för regioner och myndigheter i Sverige, Norge och Danmark, samt EU för beslut om investeringar i utbyggd infrastruktur på den aktuella sträckan. Planeringsstabens deltar genom Håkan Lindström i arbetet. Utredningen om höghastighetsbanor I slutet av 2008 beslutade den svenska regeringen om direktiv till en utredning av förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Gunnar Malm, verkställande direktör för Arlandabanan Infrastructure AB, utsågs av regeringen till särskild utredare. Till sin hjälp i arbetet har utredaren haft ett sekretariat och en sakkunniggrupp med representanter från regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Den 14:e september 2009 överlämnade utredaren betänkandet Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74) till näringsdepartementet och därmed offentliggjordes utredningsresultaten. I korta drag föreslår utredningen att separata höghastighetsbanor för trafik i upp till 320 kilometer i timmen byggs på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Projekten har kostnadsberäknats till 125 miljarder kronor. Utredningen bedömer att staten kommer att få svara för cirka hälften av kostnaden. Återstående kostnader täcks enligt förslaget av biljettintäkter samt medfinansiering från berörda regioner och från EU. Biljettpriset förutsätts ligga på samma nivå som för dagens tågresor. Den samhällsekonomiska kalkyl som genomförts visar att projektet, med gjorda antaganden, är samhällsekonomiskt lönsamt. Restiden mellan Stockholm till Göteborg beräknas till två timmar och mellan Stockholm och Malmö beräknas restiden bli cirka två och en halv timme. Mellan Stockholm och Helsingborg blir restiden två timmar och 13 minuter. Även orter vid sidan av höghastighetsbanorna beräknas få betydligt kortare restider genom direkta tåg som går på både höghastighetsnätet och det vanliga järnvägsnätet. För godstrafiken skulle de nya banorna innebära en möjlighet att öka och utveckla trafiken genom att spårkapacitet frigörs på Västra och Södra stambanan. Gunnar Malms bedömning är att trafiken på banorna kan starta Det var länge osäkert vilken sträckning söder om Jönköping som utredningen skulle föreslå. Förslaget landade i den sträckning som nätverket Europakorridoren i många år argumenterat för. Det innebär en sträckning längs E4:an från Stockholm via Jönköping, Värnamo, Ljungby och Helsingborg till Malmö. Men utredningsförslaget blev jackpot för Skåne eftersom utredaren också föreslår en kompletterande sträcka från Markaryd via Hässleholm till Malmö. Syftet är att nå så stora delar av Skåne som möjligt med höghastighetstågen. Dragningen via Helsingborg innebär också att det finns möjlighet att gå vidare via en framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Något som naturligtvis kommer att spara restid på sträckan Stockholm-Hamburg. Under utredningens gång har alltfler kommuner visat ett stigande intresse för att få höghastighetsbana dragen genom den egna kommunen. Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby, Markaryd, Örkelljunga, Klippan, Åstorp och Helsingborg beslutade vid ett möte den 16 januari 2009 att gemensamt och i nätverk verka för att flytta fram positionerna för Europabanan, sträckan Jönköping-Helsingborg. Initiativet kom från kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och Helsingborg åtog sig att >>> 14 15

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010 både ett järnvägs- och samhällsbygge 1 Förord Den 20 december 2005 tog regeringen beslutet om att utse undertecknad som förhandlingsperson

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Till arbetsutskottet 2008-10-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 3 Kommunikationer... 5 Lärande och arbetsmarknad...

Läs mer

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten hur har det blivit och vad har det kostat? RiR 2011:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 26 november 2014 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Ryssbygymnasiet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer

Nordisk infrastruktur

Nordisk infrastruktur Nordisk infrastruktur Anteckningar från konferensen i Helsingborg, 23 september 2009 Inledning och välkomsthälsning Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Jerker Swanstein inledde

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND I april 2012 redovisades en åtgärdsvalsstudie gällande E20 genom Västra Götaland med fokus på de sträckor som ännu inte har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1 Regionförbundet södra Småland Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Regionstyrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 39 - balansräkning

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser...2 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer