STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag"

Transkript

1 STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag GÖTEBORG Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg HALMSTAD Laholm Båstad Ängelholm Maria HELSINGBORG Landskrona Kävlinge Lund MALMÖ Enkelspår Dubbelspår

2 Innehåll Sammanfattning Sammanfattning Bakgrund Verksamheten 2009 H+ delegationen Banverket Projektorganisation Kommunikation Region- och omvärldsfrågor Aktuella Projekt Södertunneln Västkustbanan inklusive Tågaborgstunneln Fast förbindelse i norra Öresund Godsstrategier Tidsplan Samordnad tidsplan H Södertunnelprojektet Ekonomi och finansiering Finansieringsprinciper Finansieringsstatus Kostnadsstatus Kostnadsprognos Uppdraget Statusrapportens syfte är att årligen redovisa hur uppdragen med stadens infrastrukturprojekt genomförs och verkställs. Rapporten fokuserar på ekonomiska och finansiella frågor men omfattar också en allmän redovisning av hela verksamheten och hur den ansluter till stadsutvecklingsprojektet H+. Rapportens innehåll svarar mot det beslut om årlig rapportering som fattats av kommunfullmäktige den 26 april Organisation Enligt kommunstyrelsens beslut i november 2008 har en organisationsförändring genomförts. Denna innebär att den nya H+ delegationen övertog det politiska ansvaret för de samlade H+ projekten från 2009 och förstärktes samtidigt med stadbyggnadsnämndens ordförande som ordinarie ledamot. Ett H+ kontor med en förstärkt organisation för det operativa arbetet med projekten har etablerats på Bredgatan. De strategiska analys- och planeringsresurserna bildar från 2009 en Strategisk Planeringsstab som verkar på direkt uppdrag av kommunledningen och stadsdirektören. Kommunikation Kommunikationsstrategierna har under året utvecklats och anpassats för den samordnade H+ verksamheten. Kontorens resurser för verksamheten har förstärkts genom anställningar och informationsbyråer och konsulter har engagerats. Ett alltmer breddat och intensivt informationsarbete för opinionsbilning och påverkan av såväl lokala som regionala och nationella infrastrukturfrågor har präglat årets arbete. Utgivningen av nyhetsbrevet Infra Öresund har fortsatt under året. Den enskilda aktivitet som kanske varit av störst betydelse under året var det återkommande arrangemanget av konferensen Nordisk Infrastruktur med Helsingborgs stad som värd för andra året. Detta blev ett välbesökt och uppmärksammat event. >>> Sammanfattande bedömning Produktion: Wiberg & Co Reklambyrå AB Tryck: BI-Reklam AB i januari

3 Stadens första, aktiva deltagande vid Business Arena Real Estate Summit i Stockholm i september blev också en framgång med bra uppmärksamhet och fokus på Helsingborg och H+. Det årliga evenemanget kommer därför att bevakas av staden även Verksamhet 2009 Den av kommunstyrelsen beslutade organisationsförändringen har genomförts och trätt i funktion från den 1 januari Under verksamhetsåret har den nya H+ delegationen sammanträtt vid sex tillfällen. Den operativa verksamheten med Södertunnelprojektet har integrerats och samordnats med övriga delprojekt inom H+. Ett särskilt projektkontor har inrättats och bemannats under ny ledning. De strategiska analys- och planeringsresurserna bildar från 2009 en strategisk planeringsstab som verkar på direkt uppdrag av kommunledningen och stadsdirektören. Region- och omvärldsfrågor H+ delegationen med dess projektkontor och den strategiska planeringsstaben har under året initierat och deltagit i ett stort antal aktiviteter för bevakning och påverkan av såväl regionala som nationella och internationella infrastrukturfrågor. Nämnas kan arbetet med den regionala och nationella planen för transportsystemet , arbetet för att utveckla lätt spårtrafik i Skåne, deltagande i de tre så kallade IBUprojekten för Infrastruktur- och Byutveckling samt deltagande i Öresundskomitéen. Här utöver har staden aktivt deltagit i ett antal intresseorganisationer för infrastukturens utveckling. I september presenterades utredningen om höghastighetsbanor som föreslår att banor för nya höghastighetståg byggs ut från Stockholm till Göteborg och till Skåne. I Skåne föreslås en västlig sträckning från Markaryd via Helsingborg till Malmö/Lund och en östlig via Hässleholm. Såväl Region Skåne som Helsingborgs stad ser utredningen som mycket bra och positiv för hela Skåne. Under hösten kom ett genombrott på rikspolitisk nivå i HH frågan när folkpartiets ledare Jan Björklund meddelar att partiet vill se en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och att man kommer att verka för detta inom rikspolitiken. Även från det danska Transportministeriet visades det under årets konferens Nordisk Infrastruktur ett ökat och markerat intresse för en fast förbindelse i norra Öresund. Aktuella projekt Arbetet med den fördjupade utredningen av Södertunneln har pågått under året och färdigställdes planenligt i fas 1 före sommaren. Denna redovisas i en utredningsrapport, daterad den 15 juni. Av rapporten framgår att projektet framskrider i samverkan mellan staden och Banverket enligt tidigare beslut och avtal. De nya kostnadskalkylerna i rapporten avviker inte från tidigare beräkningar. Södertunnelprojektet har nu övergått i planeringsfas 2 som omfattar järnvägsplan och systemhandling. För det fortsatta arbetet i fas 2 har konsultresurser avropats. Banverket har nu genomfört den förstudie av sträckan Knutpunkten Maria station som staden finansierat genom förskottering. Planeringsstaben har representerat Helsingborgs stad i arbetet. Aktiviteterna i de övriga uppdragen, fast förbindelse och godsstrategier, har i huvudsak varit av informations- och kommunikationskaraktär och redovisas i avsnitt ovan. Tidsplan En gemensam och samordnad tidsplan för alla delprojekt i H+ har tagits fram. Denna visar tidssamband och beroenden mellan de olika projekten och ska ses som ett övergripande styrinstrument för koordinering av de olika aktiviteterna i H+. Tidsplanen för Södertunnelprojektet är i sina huvuddrag oförändrad, med en planerad byggstart under Delprojektet ny depåbangård har byggstart under år Ekonomi och finansiering Nya kostnadskalkyler för Södertunnelprojektet har tagits fram och presenterats i rapporten för den fördjupade utredningen. Dessa uppdaterade kalkylerna visar att inga avvikelser från tidigare beräkningar föreligger. Inga nya exploateringsberäkningar har gjorts under året, men det finns i nuläget ingen anledning att ifrågasätta de förväntade exploateringsöverskotten från H+ området. I det påbörjade strukturarbetet för H+ området bör frågan om exploateringsnettot som finansieringstillskott för Södertunneln beaktas. De kommunala bolagens utdelning och finansieringsbidrag har blivit lägre än förväntat under 2008 och antas bli lägre även för Prognoserna från och med nästa år ser dock betydligt ljusare ut varför en kompensation av hittillsvarande underskott kan förväntas uppnås under kommande år. Den löpande ekonomin för de redovisade verksamheterna visar ingen eller liten avvikelse från budget. Sammanfattande bedömning Denna rapport redovisar aktuell status för de fyra huvuduppdrag med tillägg och justeringar som verkställs av H+ delegationen och kommunstyrelsen. Årets statusrapportering resulterar i ställningstaganden och kommentarer enligt de punkter som redovisas i det avslutande avsnittet Sammanfattande bedömning. 4 Bildserien visar hur dagens järnväg byggs om till Södertunneln. Först byggs tunneln förbi Söder och Campus, därefter kopplas tunneln samman med Knutpunkten. 5

4 Bakgrund Beslutet i Helsingborgs kommunfullmäktige den 26 april 2006 var ett avgörande, politiskt ställningstagande för stadens framtid som ett starkt kommunikationscentra i regionen. Då beslutades att det fortsatta arbetet med infrastrukturfrågorna ska ske enligt förslaget från dåvarande Söderdelegationen, som presenterats i den så kallade idéstudien, Järnvägstunnlar i Helsingborg. Här beskrivs bland annat hur förberedande järnvägsomläggningar kan genomföras och finansieras för att möjliggöra en omfattande utbyggnad av stadens södra delar. Det samlande begreppet för denna långsiktiga utveckling av södra Helsingborg benämns H+. Från och med 2009 ligger det politiska ansvaret på H+ delegationen som har ersatt den tidigare Söderdelegationen. Förslaget i idéstudien behandlades i Kommunstyrelsen den 5 april 2006 och efter viss komplettering beslutade Kommunfullmäktige i Helsingborgs Stad den 26 april 2006, Kf 52; att godkänna inriktningen på det fortsatta arbetet med infrastrukturfrågorna enligt i ärendet redovisade rapport från Söderdelegationen; att bemyndiga kommunstyrelsen att slutföra förhandlingar samt teckna avtal med Banverket om genomförande av Södertunneln enligt i ärendet redovisat förslag; att godkänna finansieringsprinciper för Södertunneln enligt i ärendet redovisat förslag; att bemyndiga kommunstyrelsen att slutföra förhandlingar samt teckna avtal med Banverket om fortsatt planerings- och utredningsarbete avseende Norra Tunneln med målet att genomförandet kan ske samtidigt som Banverket påbörjar byggandet av sträckan Maria station Ängelholm, vilket förutsätter att stadens kostnader för Norra tunneln senare ersätts av Banverket; att bemyndiga kommunstyrelsen att förskottera erforderliga planerings- och utredningsmedel avseende Norra tunneln; att uppdra åt kommunstyrelsen och Söderdelegationen att genomföra förhandlingar och teckna avtal med Region Skåne avseende utformning och finansiering av Helsingborgs Centralstation, Knutpunkten; att uppdra åt kommunstyrelsen och Söderdelegationen att fortsätta arbetet med godsstrategier genom Skåne samt i enlighet med den inriktning som redovisas i ärendet fortsatt främja arbetet med en fast förbindelse i Norra Öresund; att uppdra åt kommunstyrelsen att årligen till kommunfullmäktige rapportera de ekonomiska förutsättningarna för projekten och lämna förslag till åtgärder som behöver vidtas för genomförandet av projekten. Senare beslut som har fattats efter kommunfullmäktiges beslut i april 2006 och som berör uppdragen i denna rapportering är i sammandrag: Söderdelegationen den 28 november 2006: att Helsingborgs stad ska ekonomiskt bidra till och medverka i arbetet med ÖRIB Söderdelegationen den 1 mars 2007: att ändra och komplettera ändamålsbeskrivningen för HH-förbindelsen Kommunstyrelsen den 11 april 2007: att godkänna i ärendet redovisade Avsiktsförklaring och Överenskommelse mellan staden och Banverket avseende järnvägstunnlar i Helsingborg Kommunfullmäktige den 13 juni 2007: att etapp I av Hamnspåret finansieras över Södertunnelns projektbudget med en budget om 25 mnkr Kommunfullmäktige den 21 november 2007: att godkänna Statusrapport 2007 för uppdrag inom Söderdelegationen Söderdelegationen den 11 september 2008: att justera föreslagen HH-anslutning samt tidsplan för Södertunneln enligt förslag Kommunstyrelsen den 5 november 2008: att från 2009 samordna Söderdelegationens projektkontor och H+projektet till ett gemensamt H+projekt med gemensam projektchef på kommunstyrelsens förvaltning; att från 2009 namnändra Söderdelegationen till H+delegationen med uppdrag enligt vad som beskrivs i ärendet samt med förtydligande att delegationen är beredande organ till kommunstyrelsen för hela H+utvecklingen; samt att utöka H+delegationens sammansättning med stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Andersson (m) Kommunfullmäktige den 9 december 2008: att godkänna Statusrapport 2008 för uppdrag inom Söderdelegationen Kommunstyrelsen den 26 maj 2009: att godkänna intentionerna i ärendet redovisade Avsiktsförklaring mellan staden, Banverket, Region Skåne samt Ängelholms kommun avseende Västkustbanan, delen Ängelholm Helsingborg; att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att före maj månads utgång 2009 slutligt godkänna och underteckna densamma Stadsbyggnadsnämnden den 22 oktober 2009: att godkänna planprogram för Södertunneln Årets rapport, Statusrapport 2009 för Infrastrukturuppdrag, är den tredje i en serie av årsrapporter som redovisar det aktuella ekonomiska läget med mer för projekten, så som avses i sista att-satsen i kommunfullmäktiges beslut i april Rapportering sker således årligen och vid behov kommer förslag till kompletterande åtgärder och eventuella beslut att lämnas för att säkerställa projektens genomförande. Denna tredje statusrapport omfattar verksamhetsåret 2009, där perioden från till baseras på det verkliga utfallet, medan perioden till baseras på en prognos för det fjärde kvartalet. Rapporten beskriver nuläget för aktuella händelser och aktiviteter per den 15 oktober De uppdrag och projekt som omfattas av kommunfullmäktiges beslut och av denna rapportering är: 1. Södertunneln 2. Tågaborgstunneln 3. Fast förbindelse i Norra Öresund 4. Godsstrategier 6 7

5 Verksamheten 2009 H+ delegationen Vid årsskiftet 2008/2009 avvecklades Söderdelegationen och ersattes med H+ delegationen. Sedan föregående statusrapportering har Söderdelegationen haft ett sammanträde under 2008 och därefter har H+ delegationen sammanträtt vid sex tillfällen under Vid dessa sammanträden har följande beslut fattats: att ge H+ projektet i uppdrag att fortsätta strukturarbetet enligt juryns rekommendationer. Därutöver har information kring projekten löpande redovisats och diskuterats i delegationen. En inspirationsföreläsning om Sustainable Urban Planing hölls av Mats Olsson, före detta stadsbyggnadsdirektör i Malmö, som inledning på första mötet efter sommaren. Banverket En avsiktsförklaring för Södertunnelprojektet och en överenskommelse för Tågaborgstunneln tecknades mellan Helsingborgs stad och Banverket år Avsiktsförklaringen för Södertunneln åtföljdes av ett samverkansavtal som slöts i maj Detta avtal kommer från 2010 att ersättas av ett genomförandeavtal som för närvarande håller på att upprättas. Genomförandeavtal för genomförande av Södertunnelprojektet kommer att reglera projektets omfattning, dess organisation och samverkansformer, plan- och tillståndsfrågor, projekterings-, bygg- och driftsättningsfrågor, fastighets- och ägandeförhållanden, samt ekonomi, tidplan med mera. Under året tecknades en Avsiktsförklaring avseende medfinansiering av Västkustbanan, delen Ängelholm Helsingborg mellan parterna Banverket, Region Skåne, Helsingborgs stad och Ängelholms kommun. Intentionerna i avsiktsförklaringen är att parterna i olika omfattning ska medverka till finansiering av Västkustbanans utbyggnad från Ängelholm till Helsingborg, inklusive Södertunneln och Knutpunkten. Detta som ett led i vår gemensamma strävan att utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Ängelholm Maria station, till och med Romares väg, ska kunna förverkligas inom planperioden fram till år Banverket har under åren 2007 till och med 2009 deltagit i arbetet med den fördjupade utredningen av Södertunnelprojektet i den omfattning som regleras i det samverkansavtal som tecknades i maj Enligt överenskommelsen från 2007 bedriver Banverket en förstudie av Tågaborgstunneln som färdigställdes under hösten Helsingborg stad har enligt överenskommelsen finansierat arbetet genom en förskottering om 4 mnkr till Banverket som återbetalas när projektet realiseras. Projektorganisation H+ delegationen Kommunstyrelsens beslut i november 2008 om en organisationsförändring innebar att den dåvarande Söderdelegationen från och med år 2009 ersattes av H+ delegationen med samma politiska sammansättning med tillägget att stadsbyggnadsnämndens ordförande blev ordinarie ledamot av delegationen. Beslutet innebar vidare att den operativa organisationerna för Södertunnelprojektet och H+ har samordnats i ett gemensamt H+ projekt med en projektchef som har rekryterats. De strategiska analys- och planeringsresurserna bildar från 2009 en Strategisk Planeringsstab som verkar på direkt uppdrag av kommunledningen och staddirektören. H+ projektkontor Under verksamhetsåret 2009 har, som en konsekvens av organisationsförändringen, ett särskilt projektkontor för H+ inrättats. Detta ligger i en del av de så kallade SHIP-lokalerna på Bredgatan och är förhyrda så att en expansion av kontoret kan ske inom lokalerna i den takt som projekten kräver. utställningsansvarig kommunikatör, Magdalena Kuchcinska. Under året har kommunikationschef Malin Johnsson återinträtt i tjänst efter sin föräldraledighet. Vidare har för Södertunnelprojektet projekteringsledare Claes Danling anställts från den 1 oktober samt utredningsledare Anette Olsson från den 15 december. Genom dessa rekryteringar är beställarorganisationen för Södertunnelprojektet säkerställd i utrednings- och projekteringsfasen. I H+ kontorets organisation ingår från 2009 också personal som tidigare var knutna till Stadbyggnadsförvaltningen och som nu är anställda för H+ stadsförnyelse inom kommunstyrelsens förvaltning. Dessa personer är Håkan Asmoarp, projektledare, Marie Jemth, projektkoordinator och Theréze Zetterberg, projektassistent. Från stadsbyggnadsförvaltningen är för närvarande samtliga avdelningar engagerade inom de samlade H+ projekten. Följande personer har delprojektansvar vilket gör att H+ projektet upptar merparten av deras arbetstid: Kristoffer Nilsson, delprojektledare för strukturarbetet inom H+, Helena Taps, bitr. delprojektledare för strukturarbetet inom H+, Malin Rizell, delprojektledare för FÖP H+, Anna Holmqvist, Planprogram Södertunneln. Ytterligare 4-5 personer på SBF deltar i pågående delprojekt i en sådan omfattning att en stor del av deras arbetstid upptas av H+ projektet. Från Mex anlitas Maja Gullmo som delprojektledare för projekt Bredgatan och är även H+ representant i fastighetsfrågor. Uppdraget som miljökoordinator i projektet har Jens Gille från Miljöförvaltningen. Delprojektledare för samverkansprojekt Knutpunkten är Monika Wingård som anlitas som konsult från företaget Nestor AB. Strategiska Planeringsstaben Den strategiska delen av planeringsresurserna inom tidigare Projektkontoret utgör från 2009 en Strategisk Planeringsstab inom Kommunstyrelsens förvaltning. Denna enhet är en självständig stabsfunktion som utgör en resurs direkt till stadsdirektören och kommunledningen till vilka avrapportering sker. I den Strategiska Planeringsstaben ingår: Lars Johansson, senior advisor H+ kontoret har under året förstärkt sin organisation Per Pehrsson, controller planenligt genom rekrytering av en ny projektchef för H+, Johan Brantmark, som tillträdde tjänsten den 10 augusti. Under Anders Pikkuniemis föräldraledighet har en konsult, Emil Steuch hyrts in från Sweco som IT-ansvarig. Håkan Lindström, planeringschef Tommy Birgersson, stadsbyggnadssekreterare Linda Holm, projektadministratör Inom kommunikationsområdet har personalstyrkan Peter Magnusson från Tyrèns har ett uppdrag åt som ersätter förstärkts med en biträdande kom- H+ kontoret att bistå organisationen som tid- Angelika Nilsson, projektadministratör munikationschef, Jessica Engvall, samt en planeansvarig under en uppbyggnadsfas. som är föräldraledig >>> Johan Brantmark, projektchef för H+. 8 9

6 Utöver denna personal ingår Malin Johnsson, kommunikationschef och Jessica Engvall, bitr. kommunikationschef som en delad resurs med H+ kontoret. Organisationen inom H+ kontoret har ansvar för att driva Södertunnelprojektet medan den Strategiska Planeringsstaben har huvudansvar för de övriga uppdrag som primärt behandlas i denna rapport, nämligen: Tågaborgstunneln Fast förbindelse i norra Öresund Godsstategier Aktuell status för dessa uppdrag redovisas under respektive rubrik nedan. Konsultmedverkan Arbetet med den fördjupade utredningen av Södertunneln påbörjades i början av 2008 efter att en konsultupphandling genomförts Denna resulterade i att Tyréns konsulter anlitades som huvudkonsult för uppdraget. Utredningsuppdraget har pågått i den så kallade fas 1 fram till sommaren 2009 och har resulterat i en rapport Fördjupad utredning Södertunneln, daterad 15 juni Utredningen ligger till grund för det fortsatta planerings-arbetet i fas 2 och för det genomförandeavtal som nu utarbetas. Vid upphandlingen av Tyréns konsulter avtalades en option med möjligheten att avropa Tyréns konsultmedverkan även i fas 2 som omfattar järnvägsplan och systemhandling. Denna option har nu utlösts för den fortsatta planeringen från hösten 2009 till 2010/2011. Under arbetets gång har expertstöd anlitats inom olika områden. För plan och tillståndsfrågor har Anders Hedlud och Peggy Lerman från MKB-centrum engagerats. Inom geoteknik och hydreologi har Mikael Ehrlström från SGU och Leif Bjelm från Geo Radar Invest varit stödresurser. Som beställarstöd för de geotekniska undersökningarna fungerar Henrik Möller från Tyréns. För att ta fram en samlad effektbedömning för Södertunnelprojektet anlitades Danielsson & Dosk i början av året. Under året har en fysisk inmätning av området utförts. Stadsbyggnadsförvaltningens lantmäteriavdelning samt Metria har varit anlitade att utföra arbetet. Som beställarstöd inom området fungerade Per-Erik Sjöström från Vectura Consulting AB. Den VR-modell som tagits fram upphandlades från Dynagraph AB. För hela H+ området har en Kulturmiljöanalys genomförts av Gillark design AB. Kommunikation Inom H+ kontoret har kommunikationsstrategin och kommunikationsplaner för Södertunneln och stadsförnyelsen smält samman till ett gemensamt kommunikationsarbete för de båda delprojekten. Projektet tillfördes nya resurser på kommunikationssidan i och med anställningen av Jessica Engvall, biträdande kommunikationschef, samt inhyrningen av kommunikatör/utställningsansvarig Magdalena Kuchcinska. I augusti 2009 kom Malin Johnsson tillbaka från sin föräldraledighet. I nuläget hör både Malin och Jessica till H+ kontoret, men arbetar del av sin tid som internkonsulter för strategiska planeringsstaben. Ramavtal med de byråer/konsulter på kommunikationsområdet som upprättades under 2007 har förlängts till augusti Detta var sista gången förlängning kunde göras inom ramen för detta avtal, varför ny upphandling av PR-tjänster behöver genomföras under våren Utgivningen av nyhetsbrevet Infra Öresund har fortsatt under året. Nyhetsbrevet skickas till ca 250 läsare varje vecka och innehåller en samlad bild vad som skrivits och sagts i media om infrastruktur i Öresundsregionen. Till de kommunikationsaktiviteter som varit av större betydelse under året hör konferensen Nordisk infrastruktur som för andra året arrangerades av Helsingborgs stad. Konferensen genomfördes den september och utvärderingen visar att vi själva inom staden och majoriteten av konferensbesökarna var mycket nöjda. Konceptet kring konferensen utvecklades jämfört med 2008 så tillvida att möten kring infrastrukturfrågor knöts till Helsingborg dagen före konferensen. Den 22 september stod Helsingborg värd för: Nätverket Europabanan som träffades på HH-paviljongen Nätverket HH-korridoren som träffades på Sofiero Samarbetsprojektet Den Skandinaviska Arenan, som träffades på Sofiero Mötena uppmärksammades av Sveriges Radio som direktsände sitt program Studio Ett med tema Skånska tunnlar från Sofiero. Medverkade gjorde bland andra planeringsstabens Håkan Lindström. Konceptet med middag på Sofiero slott kvällen före konferensen utvecklades också på det sättet att vi möjliggjorde för samtliga konferensdeltagare att mot betalning delta vid middagen. En förändring som föll väl ut och resulterade i att vi hade ett 70-tal gäster och många givande samtal och kontakter med nyckelpersoner i infrastruktursammanhang under middagen. >>> Med dessa fordon undersöks marken längs Södertunnelns sträckning

7 Presskonferens under infrastrukturkonferensen Årets konferens fokuserade kring tre olika teman, high speed projects in Europe, Nordiska utvecklingsfrågor samt Regionala perspektiv på infrastruktur. Antalet deltagare på årets konferens var några färre, 220, jämfört med 2008 då 250 personer deltog. Andelen danskar och norrmän var tyvärr något lägre i år jämfört med Eftersom konferensen även detta år blev en framgång har beslut fattats att fortsätta traditionen och påbörja planeringen av 2010 års konferens, vilken kommer att ligga något senare under hösten på grund av det i Sverige är valår. Region- och omvärldsfrågor Nationell och regional åtgärdsplan Under verksamhetsåret har den strategiska planeringsstaben följt arbetet med och fört dialog med berörda parter angående den regionala (RTI) och nationella planen för transportsystemet I arbetet med RTI-planen har viss del av arbetet skett i de fyra hörnen i regionen. Planeringsstabens Håkan Lindström har lett arbetet i det nordvästra hörnet. Ett arbete som inneburit att de tio nordvästskånska kommunernas planer, önskemål och yttranden i övergripande infrastrukturfrågor nu är bättre synkroniserade än de varit tidigare. Arbetet med både den regionala och nationella transportplanen har också skett i nära dialog med trafikverken. För Helsingborgs del har en paketlösning innehållande ett flertal objekt på både spår och väg arbetats fram, vilka avses samfinansieras mellan stat, region och kommun. Avsiktsförklaringar för respektive objekt har tecknats och arbeten med genomförandeavtal pågår, aktuella objekt är: Hamnleden (väg E4) Österleden (väg 111) Hamnspåret Knutpunkten/Södertunneln VKB inkl Maria station Spårväg Helsingborg Höganäs + stadsspårväg Övriga regionala frågor Systemanalys Under 2008 tog de nordvästskånska kommunerna ett gemensamt initiativ till en konsultutredning om framtida kapacitetsbehov på järnvägsnätet i nordvästra Skåne med utgångspunkt från Skånetrafikens Tågstrategi. Systemanalysen syftade till att klargöra var det kommer att finnas flaskhalsar och behov av kapacitetsförstärkningar givet de förändringar i infrastrukturen som nu är på gång (Hallandsås, Citytunneln, Södertunneln med mera). En viktig slutsats från systemanalysen är att det inte behövs fyra spår i Södertunneln men att det kommer att behövas fyra spår norr om Knutpunkten i framtiden. Denna och andra slutsatser från systemanalysen har vidarebefordrats till Banverket, Region Skåne och Skånetrafiken med flera. Lätt spårtrafik i Skåne Tillsammans med Skånetrafiken, Banverket och Höganäs har Helsingborg under 2009 utrett ett eventuellt införande av lätt spårtrafik. Utredningen har lämnat förslag till en lämplig linjestruktur, till trafikering och analyserat de tekniska förutsättningarna. För Helsingborgs del har utredningsarbetet resulterat i att ett förslag till linjestruktur med år 2035 som målpunkt. Mycket pekar på att spårväg kan komma att trafikera linjer från Råå/ Raus via Knutpunkten till Dalhem och vidare till Väla samt från Höganäs via Mariastaden till de nya stadsdelarna i H+ området söder om Knutpunkten. Finansieringsfrågorna kommer enligt beslut i kommunfullmäktige att utredas vidare. Som ett första steg i en regional strategi för lätt spårtrafik i Skåne har Helsingborg tillsammans med Malmö/Lund, Region Skåne och Banverket utarbetat en gemensam avsiktsförklaring. För tillfället har Region Skåne tillsatt en utredare som ska komma med förslag till finansieringslösningar. IBU- Öresund I Interregprojektet IBU-Öresund, Infrastruktur och Byutveckling, samarbetar 29 svenska och danska kommunala och regionala myndigheter ökning med H+ ökning med H+ Maria (16 600) Maria (9 600) +120 % Boende (inom 2 km från station) Ängelholm (16 000) Åstorp (7 800) Bjuv (6 300) Helsingborg C (37 500) Ramlösa (21 600) Landskrona (20 600) Lund C (43 300) Malmö C (58 000) Arbetsplatser (inom 2 km från station) Ängelholm (6 600) Åstorp (2 800) Bjuv (1 600) Helsingborg C (22 500) Ramlösa (11 300) Landskrona (8 800) Malmö (48 100) Ängelholm Åstorp Bjuv Helsingborg +80 % Landskrona Malmö Lund (34 500) Pendlingsöverskott + 60% >50 % överskott % överskott 5-20 % överskott +/- 5 % 5-20 % underskott Lund samt statliga verk med att skissa en framtidsbild av infrastruktur, byutveckling och näringsliv i Öresundsregionen. Målet med IBU-Öresund är att bidra till en attraktiv och konkurrenskraftig Öresundsregion med en långsiktigt hållbar utveckling. IBU-Öresund handlar om integration, om gränsöverskridande samarbete och om att skapa en samsyn i Öresundsregionen både när det gäller infrastruktur och hållbar Kartorna visar antalet boende och arbetsplatser inom två kilometer från stationer i västra Skåne. Pendlingsöverskottet visar att det är fler som pendlar in till Helsingborg än som pendlar ut (källa: Skånetrafiken). >>> 12 13

8 byutveckling. Projektet har till syfte att bidra med ett nytt strategiskt underlag för utveckling i Öresundsregionen för att på detta sätt göra regionen konkurrenskraftig och attraktiv. IBU Öresund är indelat i fyra delprojekt, så kallade delaktiviteter med varsin projektledare: 1. Öresundsregionens infrastruktur och tätortsutveckling 2. Öresund som internationell transportknutpunkt 3. Fehmarn-Bält-förbindelsens betydelse och behovet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör Otto Anker Nielsen & Alex Landex Debatoplæg til banestrategi for en konkurrencedygtig Øresundsregion Vision, udfordringer og mulige tiltag 4. Tvärgående aktiviteter, kommunikation, verktyg och modeller på transportområdet Helsingborg är en av parterna som ingår i IBU-Öresund-samarbetet. Håkan Lindström på strategiska planeringsstaben ingår i tre styrgrupper för projekten och i ett flertal arbetsgrupper. IBU 3 Delprojekt 3 är naturligtvis särskilt intressant för oss i Helsingborg. Projektet arbetar med att belysa betydelsen av Fehmarn Bält-förbindelsen och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør samt utvecklingen av en transportkorridor däremellan och vidare. Denna delaktivitet arbetar även med att synliggöra behovet av höghastighetståg som ett komplement/alternativ till flyget samt möjligheterna som kan uppstå med höghastighetståg i regionen och vilka regionala utvecklingsmöjligheter detta skulle bidra till. Ett nytt arbete i delprojekt 3 startar under hösten 2009 och kommer bland annat att inleda med framtagning av en konsultrapport kring de tekniska förutsättningarna för en fast HH-förbindelse med bland annat linjesträckningar. Som ett inspel till fortsatt arbete med frågorna i delprojekt III har arbetsgruppen hittills beställt en rapport (Banestrategi for en konkurrencedygtig Øresundsregion) av professor Otto Anker Nielsen och adjunkt Alex Landex från DTU (Danmarks Tekniske Universitet). Rapportens slutsatser presenterades vid Öresundstinget den 11 september 2009 och rapporten fick mycket stor uppmärksamhet i både svensk och dansk media. I korthet redovisar rapportskrivarna att en rad investeringar i järnväg redan på relativt kort sikt, fram till 2020 är värda att undersökas närmare och eventuellt genomföra, därav i synnerhet en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Beräkningar tyder på att denna och flera andra föreslagna investeringar blir samhällsekonomiskt lönsamma och leder till bättre driftsekonomi på redan gjorda investeringar. Rapporten kommer att fungera som input till det fortsatta arbetet i IBU - Öresund. COINCO North Helsingborg är en av totalt 15 aktörer i ett annat Interreg-projekt; COINCO North som bl.a. handlar om utveckling av höghastighetsjärnväg på sträckan mellan Oslo och Köpenhamn. COINCO (Corridor of Innovation and Cooperation) North är ett strategiskt utvecklingsprojekt som syftar till att stärka hållbar tillväxt och utveckling genom att minska tider och kostnader för transporter, skapa nya arenor för näringslivssamarbeten och stärka regionen som en attraktiv plats att leva och bo i, besöka och etablera nya verksamheter i. COINCO North blev godkänt för finansiering av Interreg IV A, Öresund-Kattegat-Skagerrak i slutet av februari Processen med ansökan har dock pågått sedan oktober 2007 då det förra COINCO projketet Interreg III A, Ny jernbane Oslo - Göteborg (initierat av Den Skandinaviska Arenan) avslutades och man beslutade sig för att fortsätta arbetet. Oslo Teknopol är norsk projektlederae och Business Region Göteborg är svensk Lead partner. Projektets mål är att producera ett genomarbetat kunskapsunderlag till användning för regioner och myndigheter i Sverige, Norge och Danmark, samt EU för beslut om investeringar i utbyggd infrastruktur på den aktuella sträckan. Planeringsstabens deltar genom Håkan Lindström i arbetet. Utredningen om höghastighetsbanor I slutet av 2008 beslutade den svenska regeringen om direktiv till en utredning av förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Gunnar Malm, verkställande direktör för Arlandabanan Infrastructure AB, utsågs av regeringen till särskild utredare. Till sin hjälp i arbetet har utredaren haft ett sekretariat och en sakkunniggrupp med representanter från regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Den 14:e september 2009 överlämnade utredaren betänkandet Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74) till näringsdepartementet och därmed offentliggjordes utredningsresultaten. I korta drag föreslår utredningen att separata höghastighetsbanor för trafik i upp till 320 kilometer i timmen byggs på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Projekten har kostnadsberäknats till 125 miljarder kronor. Utredningen bedömer att staten kommer att få svara för cirka hälften av kostnaden. Återstående kostnader täcks enligt förslaget av biljettintäkter samt medfinansiering från berörda regioner och från EU. Biljettpriset förutsätts ligga på samma nivå som för dagens tågresor. Den samhällsekonomiska kalkyl som genomförts visar att projektet, med gjorda antaganden, är samhällsekonomiskt lönsamt. Restiden mellan Stockholm till Göteborg beräknas till två timmar och mellan Stockholm och Malmö beräknas restiden bli cirka två och en halv timme. Mellan Stockholm och Helsingborg blir restiden två timmar och 13 minuter. Även orter vid sidan av höghastighetsbanorna beräknas få betydligt kortare restider genom direkta tåg som går på både höghastighetsnätet och det vanliga järnvägsnätet. För godstrafiken skulle de nya banorna innebära en möjlighet att öka och utveckla trafiken genom att spårkapacitet frigörs på Västra och Södra stambanan. Gunnar Malms bedömning är att trafiken på banorna kan starta Det var länge osäkert vilken sträckning söder om Jönköping som utredningen skulle föreslå. Förslaget landade i den sträckning som nätverket Europakorridoren i många år argumenterat för. Det innebär en sträckning längs E4:an från Stockholm via Jönköping, Värnamo, Ljungby och Helsingborg till Malmö. Men utredningsförslaget blev jackpot för Skåne eftersom utredaren också föreslår en kompletterande sträcka från Markaryd via Hässleholm till Malmö. Syftet är att nå så stora delar av Skåne som möjligt med höghastighetstågen. Dragningen via Helsingborg innebär också att det finns möjlighet att gå vidare via en framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Något som naturligtvis kommer att spara restid på sträckan Stockholm-Hamburg. Under utredningens gång har alltfler kommuner visat ett stigande intresse för att få höghastighetsbana dragen genom den egna kommunen. Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby, Markaryd, Örkelljunga, Klippan, Åstorp och Helsingborg beslutade vid ett möte den 16 januari 2009 att gemensamt och i nätverk verka för att flytta fram positionerna för Europabanan, sträckan Jönköping-Helsingborg. Initiativet kom från kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och Helsingborg åtog sig att >>> 14 15

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Datum Beteckning 2009-11-11 Dnr 09-1-11 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Skånsk

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Samarbetskommitténs protokoll 2/99

Samarbetskommitténs protokoll 2/99 Samarbetskommitténs protokoll 2/99 Tid/Plats 26 mars 1999, klockan 09.00 11.15 Stadshuset i Landskrona. Närvarande Ledamöter Björn O Anderberg, Helsingborg, ordförande Erik Persson, Helsingborg Sven-Yngve

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18 Vad händer och sker nu

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Kommunens strategiska udvikling

Kommunens strategiska udvikling Kommunens strategiska udvikling Per Fredrik von Platen Arkitekt civilingenjör Ittur Progressum AB Helsingborg Foto: B Hagberg/Sesamphoto Foto: B Hagberg/Sesamphoto Knutpunkten Foto: B Hagberg/Sesamphoto

Läs mer

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Maj 2013 1 PM 2013-05-07 angående möjlig spårförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Bakgrund I en pm daterad 2012-09-17 beskrevs två

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case GRÄNÖVERKRIDANDE ROJEKT från investering till återbetalning HH som business case INEDNING Konkurrenskraftiga regioner är regioner som är tillräckligt stora och som dessutom hänger samman. Där avstånd mäts

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Höghastighetståg igenom landskapet

Höghastighetståg igenom landskapet SMÅLANDSPOSTEN 2015-03-13 Sida 8-9 Författare: BOSSE VIKINGSON, FILIP SJÖFORS Höghastighetståg igenom landskapet Med en rasande hastighet, 320 kilometer i timmen, kommer tågen att kunna susa förbi. Genom

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Nordisk infrastruktur

Nordisk infrastruktur Nordisk infrastruktur Anteckningar från konferensen i Helsingborg, 23 september 2009 Inledning och välkomsthälsning Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Jerker Swanstein inledde

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Protokoll Nr 5/2014 Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 22 oktober 2014 Plats: Coompanion, Malmö Närvarande: Olle Möller Ingmar Holm Sonny Spurr Anmält förhinder Pernilla Röjner Maria Andersson 51 Mötet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 10.45 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Agneta Sörensson

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:38 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 DNR KS 2014.011 MATS ERIKSSON SID 1/3 PLANERINGSCHEF 0858785152 MATS.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Skåne Nordväst Syfte och mål Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden.

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Utbyggnad av kompletta återvinningsstationer

Utbyggnad av kompletta återvinningsstationer RevisionsPM Utbyggnad av kompletta återvinningsstationer Mattias Haraldsson, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Kristianstads kommun Sammanfattande bedömning Kommunstyrelsen fattade 2009-12-16

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem.

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem. Bilaga 17 KALKYL-PM Datum: 2013-10-24 Beteckning: KORTRUTTSPROJEKET Delprojektbeskrivning för geografiska delprojekten DP07-DP15 Skede: Tidigt skede Prisnivå: 2013 juli Kalkyl: Krister Löfgren Vectura

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer