Att investera i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att investera i framtiden"

Transkript

1 Att investera i framtiden Förslag till investeringsbudget Med en fot i förra perioden och blicken i nästa!. 1

2 Inledning Våra strategiska investeringar skall finansieras med en mix av avskrivningar, driftsöverskott, reavinster, exploatering och lån. Ingen investerare kan låna billigare än en kommun. En investering är alltid ett lån av sig själv, det ger så gott som alltid en driftskostnad. I vissa fall kan privata investerare, beroende på jämförande prestation, vara ett långsiktigt lönsamt alternativ för medborgarna. Men den Moderatledda majoriteten talar om soliditeten i vår kommun och för bankerna spelar soliditeten ingen större roll. Soliditeten sjönk kraftigt när vi förra mandatperioden tog tag i och redovisade vår pensionsskuld, detta kan inte hämtas hem på några få år. Ett lån på 30 miljoner minskar soliditeten väldigt marginellt med cirka 0,2%. I kombination med reavinster behöver inte ett lån få negativa konsekvenser på soliditeten. Vi menar att de finansiella målen skall ses som långsiktiga för att nå övriga politiska verksamhetsmål. Vi anser att soliditeten skall öka - under förutsättning att det inte sker på bekostnad av osunda utförsäljningar eller verksamhetsnedskärningar. Kungälvs kommun ligger bland de kommuner som har låga långfristiga lån, och har enligt utomstående granskare ett större utrymme för investeringar, inte minst med tanke på kommunens tillväxt. Men den borgerliga majoriteten har på två år skjutit den kommunala ekonomin i sank, för andra året i rad ser det ut som kommunen inte klarar lagens krav på balans mellan intäkter och utgifter. Det beror på ledarskapet och oförmåga att fatta beslut och vara tydlig. Under 2007 visade den Moderata majoriteten prov på synnerligen kortsiktigt ekonomisk agerande genom hastiga utförsäljningar av fastigheter för att sedan hyra tillbaka. Budget 2008 innehöll samma koncept, vilket riskerar en urgröpning av den ekonomiska uthålligheten. Den borgerliga majoriteten kringgår återigen sin egen rambudget för investeringar genom att lägga ut 35 miljoner i privata investeringar i skolor och förskolor i Ytterby och Tjuvkil nästa år. Inga ekonomiska driftskonsekvenser finns framme, detta är oansvarigt och vi kallar det att köpa grisen i säcken. Vårt förslag till finansiering, redovisas i samband med vårt samlade förslag till årsplan (driftsbudget) för På grund av lägre skatteintäkter än tidigare beräkningar och med anledning våra finansiella mål ser vi det som nödvändigt att justera ner vårt förslag till upplåning för Avskrivningsutrymmet för 2009 är ca 75 miljoner. Investeringar skall specificeras efter driftspåverkan och tydligt delas upp i skattefinansierade, taxefinansierade och exploateringsdrivna investeringar. Även lönsamma investeringar skall specificeras. Finansiella mål och ekonomiska ramar skall planeras grovt i förhållande till den 10- åriga befolkningsprognosen. Att planera perioden är en för låg ambition. Eget ägande och eget byggande av fastigheter för verksamhet är långsiktigt mest fördelaktigt. Det är långsiktigt alltid billigare att äga än att hyra och ingen kan låna billigare än kommunen. Dessutom har kommunen ingen moms vid egenbyggnation. Allt detta förutsätter en god förvaltningskompetens och effektivitet. Privata och externa investerare (bygger, äger, förvaltar) skall kan prövas för nya projekt om dessa vid jämförelse med eget engagemang ter sig konkurrenskraftigt ur ett ekonomi- och kvalitetsperspektiv. 2

3 Satsa på kollektivtrafiken investera i hållbarhet Göteborgstrafikens köer är ett hinder för tillväxt, vi ligger långt efter andra storstadsregioner som Stockholm och Malmö. Under förra mandatperioden beslutades om ökad vi turtätheten på landsbygden, inte minst viktigt för våra ungdomar, detta har nu genomförts. Nu måste Kungälv gå vidare, idag har Kungälv en kollektivtrafikandel på ca 15 %, i regionen är andelen 24 % och målet för regionen är 40%. Kungälv ställde sig förra mandatperioden bakom målet att minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen ska göras med kollektivtrafik En kraftig ökning av resandet kräver inte bara åtgärder som gör kollektivtrafiken attraktivare med ökad turtäthet. Dessutom behövs stora informationsinsatser, marknadsdialog och en förändrad syn på lokalisering av bostäder, arbetsplatser och samhällsservice. Det krävs även styrande åtgärder som påverkar kostnaderna för att använda bilen, till exempel parkeringspolicy i centrum och attraktiva pendelparkeringar. På samma sätt kan olika ekonomiska styrmedel påverka valet av färdmedel, samtidigt som vägarnas kapacitet utnyttjas bättre. Då vi nu bygger om centrum kommer busstationen att flyttas till förmån för fler bostäder och mer handel i vår stad. Vi vill att Kungälv skall delas in i två taxezoner. Vi vill tydligt markera att motorvägshållplatsen är ett framtida kollektivtrafiknav. Men för att kollektivtrafiken skall bli attraktiv krävs investeringar. I hela regionen handlar det om 45 miljarder, varav 33 miljarder är avser järnväg inklusive västlänken. 12 miljarder avser regionala och lokala kollektivtrafiklösningar. I vår del och lokala utredning kring K2020 handlar det om 355 miljoner kronor som skall investeras. Detta arbete måste påbörjas nu. GR har i en rapport kring finansieringsmöjligheter pekat på exploateringsfinansiering och brukaravgifter bredvid offentliga investeringar. Vi menar att vi måste arbeta fram en lokal finansieringsstrategi. Samtidigt måste grundplåten för att förbättra kollektivtrafiken öka. I framtiden behöver vi investera ca 20 miljoner årligen med olika finansieringsalternativ. Investera mellan 5-15 miljoner de närmsta åren, gör skarpare politiska prioriteringar Utarbeta lokal finansieringsstrategi för lokala lösningar i K2020-lokalt ( ). Säkerställ tjänst för infrastruktur/kollektivttrafikplanering Acceptabel handikappanpassning av hållplatser måste planeras in inför Kungälv behöver utveckla motorvägshållplatsen, terminalfunktion, pendelparkeringar, bussgator och cykelbanor. Ytterby station måste förbättras gällande trivsel, tillgänglighet, information, gång- och cykelbana samt pendelparkering. Kode blir viktigt i kopplingen mellan motorväg och järnväg. Här behövs trygghetsoch tillgänglighetsfrågorna förbättras. Kode blir en bytespunkt för trafik från Aröd och Ödsmålsmosse, vilket kommer kräva framkomlighetsåtgärder och fler pendelparkeringar. Både Kärna och Diseröd behöver bättre centrala busstrafiklösningar och mer pendelparkering samt gång & cykelbana. Pendelparkering behövs även i Kovikshamn/Vedhall och Kornhall Marstrand behöver satsning på väg 168, förbättrade gång och cykelbanor med koppling till busstrafiken samt pendelparkeringar sträckan Marstrand Ytterby. 3

4 Satsa på en Bandyhall / inomhusarena för is under nästa mandatperiod Nya utredningar visar det vi redan visste, Kungälv och våra föreningar växer och bristen på istider är uppenbar. Det är orimligt att små barn går upp kl för att spela hockey kl söndag morgon. Det räcker inte längre med en hall under ett tak till 1000-tals medlemmar i IFK Kungälv, Kareby IS, Kungälv SK, Kungälvs Ishockeyklubb och Ytterby/Kungälvs Konståkare. Då har vi inte ens räknat in de 100 tals medborgare som trängs på allmänhetens tider som ibland ställs in pga cuper. I en bandyhall/inomhusarena under tak kan fler alla få tid och plats för sin verksamhet. Vi vill utreda hur vi skall få mer is under tak i Kungälv. Är det en ny bandyhall på en ny plats som är bäst, skall den ligga i Kungälv, Ytterby, Kareby eller är det en överbyggnad av Skarpe Nord som är det bästa? Vad kostar det, hur löser vi finansiering och vilka föreningar och företag vill vara med i projektet? Av erfarenhet vet vi att dessa frågor tar tid, därför kräver vi agerande nu, på det sättet kan en ny hall finnas på plats 2013/2014. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur Kungälvsborna skall få mer is under tak i Kungälv. Utredningen skall belysa skillnaderna mellan en helt ny bandyhall på en ny plats jämfört med en överbyggnad av Skarpe Nord. Olika geografiska, energitekniska och finansiella lösningar som ex. företags, förenings och exploateringsfinansiering skall presenteras. Utredningen skall ske i dialog med föreningar och näringsliv. Utredningen bör vara klar under Satsa på Konstgräs, idrott och inomhusarenor 75 procent av kommunens idrottsföreningar pekar på ett stort behov av inomhusanläggningar. Någon form av medfinansiering är viktig från föreningslivet, närmare hälften av idrottsföreningarna kan tänka sig att helt eller delvis finansiera nya anläggningar och över 70 procent kan tänka sig bidra till att lägre underhålls- och driftskostnader. Föreningarnas samlade behov är i första hand koncentrerade till centrala Kungälv och Ytterby/Kode-Hålta. Omgående markavvägning/mätning för konstgräs Munkegärde grusplan (50 000kr). Satsa 7 miljoner på konstgräs vid Munkegärde grusplan. Konstgräs ger mer idrott dygnet runt och året runt. Konstgräs är billigare i drift, ökar intäkterna till verksamheterna, denna satsning är kopplad till IK Kongahällas akuta behov av väl fungerande fotbollsytor i centrala Kungälv. Strategi och satsning för idrottsanläggningar, framarbetad med idrottsrådet och IPP kring årliga investeringar i idrotten på motsvarande 3 miljoner skall fortsätta. Den framtida lokaliseringen av anläggningar och inomhushallar i samtliga centralorter kan finansieras med exploatering genom exempelvis byte av mark eller bostadsförtätning, vilket skulle kunna skapa större årliga utrymmen. Idrottshall Mimers Hus är klar, anbud skrivna, vi står inför byggstart och finansiering sker enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut via exploateringen på Kongahällatomten, totalt 55 miljoner. Kongahällahallen, fråga föreningar/företag, sök samarbete istället för rivning. Inled dialog med Hermansby IF angående långsiktig finansiering och placering av konstgräsplan för fotboll året runt samt behovet av ytterligare mindre planer för barnfotboll. I övrigt inleda en diskussion med övriga föreningar angående framtida behov av idrottshallar i Kärna. Vi har tidigare redovisat olika kommunala markområden som med fördel kan vara del av framtida finansiering. 4

5 Bättre IT-utrustning till barnen och pedagoger ALLA barn och ungdomar skall ha samma förutsättningar och tillgång till de verktyg för informationshantering som det moderna samhället förutsätter att vi behärskar. Unga människor lär sig på olika sätt och med IT kan undervisningen varieras och anpassas till den studerandes behov. Digitala verktyg ger pedagoger och studerande möjligheter att kommunicera och skapa själva. Tack vare tekniken finns ökade möjligheter att variera arbetsformer och metoder i det dagliga arbetet och därmed nå bättre lärande och resultat. Inte minst ger detta nya möjligheter att planera utbildningen. I många av Göteborgs skolor har idag eleverna egna datorer. Konstruktionen kan ske på flera sätt, inköp och egen service, avtal etc internt eller som i Falkenberg där man har ett leasingavtal under tre år. Att satsa på barnen och IT är helt centralt, här kan en dator vara det som avgör om tidiga svårigheter i olika ämnen med hjälp av nya redskap kan övervinnas. Vårt övergripande mål är att alla studerande på Kungälvs högstadieskolor, även skolår 6 och studerande vid Mimers Hus skall få tillgång till en egen dator. I första steget vill vi prioritera arbetsdatorer till årskurs 6-9. Det sker i en större investering för hela gruppen 2011 om ca 1900 datorer för nya i årskurs 6, samtliga högstadieelever samt externa studerande vid Mimers Hus följt av en årlig successiv investering följande år för att slutligt även omfatta hela gymnasiet år På Mimers Hus finns idag mycket av tekniken, infrastrukturen och erfarenheten finns på plats, men skolan står inför ökad konkurrens med risk för vikande underlag. Detta motiverar en satsning. Vidare är antalet datorer, och funktionaliteten på våra högstadium ojämn. Thorild och Ytterbyskolan har teknik som är bättre eller lika bra som Mimers Hus, Munkegärdeskolan däremot har långt kvar till denna nivå. Nivån skall lyftas och vara lika. Många av våra lärare genomgår nu PIM-utbildningar (Praktisk IT och Mediekompetens), även lärare behöver bärbara datorer i hela sektorn. Våra skolor behöver trådlösa system, fungerande skrivare och många datorkanoner. Teknikutvecklingen är enorm vilket kräver god förberedelse, kloka beställningar och investeringar. Denna investering minskar service- och supportkostnaderna samt inköpskostnader för en del litteratur/läromedel. Denna prioritering skall självklart ställas mot andra tänkta investeringar och driftskostnader i befintliga strukturer kring IT i skolan. Rätt upphandlat och genomtänkt kan detta på sikt ge en lägre driftskostnad per användare än idag. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lägga förslag till hur en större IT-satsning enligt ovan i skolan ger bäst effekt. För att komma igång avsätts ca 6 miljoner 2011 och därefter årliga investeringar om ca 2 miljoner kronor. Pga av denna långsiktiga satsning får inte IT-utbyggnaden av skolan stanna upp. I närtid handlar det om att investera i en utbyggnad av IT-klassrum och snabbare trafik. Vi menar att alla klassrum de närmaste åren i grundskolan och våra samlingsrum i förskolan skall förses med ett så kallat IT-klassrum. Likväl skall våra förskolor kompletteras med snabba uppkopplingar och fastighetsnät. För dessa ändamål föreslår vi en investering om 3,4 miljoner år

6 Offentliga badplatser Kusten, havet och våra vackra sjöar är till för alla. Kungälv har flera offentliga badplatser (Aröd, Marstrand, Nordön, Rörtången, Sundhammar, Vadholmen, Ingetorp, Romesjön samt utomhusbadet vid Skarpe Nord). Flera av dessa behöver rustas upp, tillgängliggöras för alla, särskilt för barnen och i någon del bättre handikappanpassas samt att det behövs fler parkeringar för att fler skall kunna bada och parkera trafiksäkert. Att utveckla bad i älven, ex vid fästningsholmen är något kommun och olika aktörer skall satsa på. Denna satsning handlar om att förstärka livskvalité, folkhälsa och upplevelsen för besökande, vilket gynnar turistnäring, tillväxt och fler jobb i Kungälv. Årlig satsning på 1 miljon kr i investeringsbudgeten. Satsningarna skall vara bundna till medfinansiering genom samarbete med föreningar och företag. Även medfinansiering genom exploatering kan i något fall ses som en möjlighet. Lekplatser, gröna miljöer, livskvalitet Barnens lekplatser har sedan två år haft ett dåligt underhåll och få renoveringar i två år, detta är viktigt att prioritera. Kungälvs små barn blir bara fler och fler och vi skall fortsatt vara en attraktiv kommun, samhället skall inte bara byggas för företag, vuxna, ungdomar och äldre. Barnens plats är viktig att markera i den fysiska miljön. Nordre älv är outnyttjad av vår stad. Strandpromenaden är Kungälvs stora chans, arbetet har stagnerat och jobbet med att förverkliga en sammanhängande strandpromenad måste återupptas. Politiska samtal förnyas med berörda aktörer. Förra mandatperioden, år 2006 antogs en Grönplan för Kungälv Kommun. Den handlar om hela kommunen och de orter vi vill utveckla. En del har gjorts, men mycket återstår. Den gröna miljön har stor betydelse för människors vardagsliv, livskvalitet och hälsa. Förbättrad kondition, rörlighet, koncentration, inlärningsförmåga liksom minskad stress och ökad kreativitet är positiva effekter av vistelser i park och natur. För barn är gröna miljöer oöverträffade för lek, fysisk träning och inlärning, men även möten, idrott, promenader, naturupplevelser, solbad, avkoppling, kulturevenemang, lek och fester är viktiga för människors välbefinnande och trivsel. Dessutom är den gröna miljön en viktig bärare av tätortens och bygdens historia och identitet. Parker, trädgårdar, kyrkogårdar, koloniområden, alléer och stora träd ger karaktär och identitet åt tätorten och bidrar till en trevlig och attraktiv boendemiljö. Gröna miljöer är attraktiva att bo i och där människorna vill bo där vill företagen vara och växa. Gröna miljöer har också en ekologisk funktion genom att bidra till artrikedom, genrikedom inom arten och rikedom av livsmiljöer, det vill säga biotoper, i landskapet. Extra årlig satsning på 1 miljon kronor till utveckling, utifrån behov i grönplan för Kungälvs kommun, lekplatser, strandpromenad och kommundelar. Satsningarna kan vara bundna till medfinansiering genom samarbete med föreningar och företag. Även medfinansiering genom exploatering kan i något fall ses som en möjlighet. 6

7 F-9 skolor i Kärna, Diseröd och Kode F-9 skolor uppfyller de krav vi ställer när det gäller en god organisationsform. F-9 skolor innebär en möjlighet för skolorna att på ett aktivt sätt arbeta med ett helhetsperspektiv från förskoleklass till niondeklass. Vi vill att alla barn skall få en bra start i livet, för att uppnå detta anser vi att den möjlighet till helhetssyn, samarbete och flexibilitet som en F-9 skola innebär och är bra. Vi kommer under 2009 gå in i ett arbete att använda våra lokaler så effektivt som möjligt, detta stödjer vi, men det måste finnas långsiktighet i besluten. Med framtidstro, en växande kommun och den röda tråden i lärandet vill vi lägga ett utredningsuppdrag. Förvaltningen får i uppdrag i samband med den samlade lokalöversynen att utreda och lägga förslag till i nästa investeringsbudget hur vi kan nå det långsiktiga målet om F-9 skolor i Kärna, Diseröd och Kode. Omstruktureringar och osäkra privata investeringar barnomsorg & skola Avsaknaden att göra egna investeringar och bristen på konkurrensen bland privata aktörer på de fastigheter som skall uppföras och förvaltas skapar en ogynnsam situation för medborgarna. Flera privata intressenter skall investera i barnomsorg och skola enligt majoritetens förslag. Vi menar att detta i dagsläget är oklart och att siffrorna är politiskt prutade. Den Moderatledda majoritetens har konstruerat en fastighetsfinansiering som ökar våra kostnader, jämfört med att våga göra egna investeringar, som barn skall vara i för lång tid framöver. Vi har inte, trots att vi bett om det i två år, inte fått se ekonomiska jämförelser mellan egenproduktion och privata aktörer (som vi måste betala hyra till), vi förväntar oss en ändring. Tänk om Romelanda Församling väljer att inte bygga ut församlingshemmet nästa höst eller att bygglovet inte beviljas eller att driftskostnaderna för kommunen i de nya lokalerna blir för dyra? Vad gör kommunen då? Så sent som förra året föreslog vi byggnation av förskola i Tjuvkil 2009, vi vill investera i barnomsorg och offentlig service i Tjuvkil nästa år. Men dessvärre känner vi en viss tveksamhet kring realismen med detaljplanearbetet och outklarade frågor kring VA. Hur är det med företaget som vill bygga, äga och hyra ut förskolebyggnaden i Tjuvkil, hur blir det för kommunen och det privata förskoleföretag som vill starta verksamheten? Vilka säkerheter har vi, görs det några jämförelser med egen regi och hur blir det för barnen? Dessa frågor måste klaras ut omgående! Inom bl.a. skola pågår ett arbete med att varje lokal skall användas så effektivt som möjligt. Det är ett arbete vi stödjer, så länge som barn, studerande, föräldrar och personal har information i god till om eventuella omstruktureringar var verksamheten skall bedrivas. Alla lokaler skall nyttjas maximalt, även de privata fastighetsvärdar vi har eller får, där medborgarnas verksamhet genomförs. För omstruktureringsåtgärder avsätts 4 miljoner kr. Vi kräver jämförande kostnadskalkyler med privata fastighetsaktörer. Vi kräver att alla kontrakt med privata entreprenörer är klara innan investeringsbeslut i framtiden, alternativt är att det finns en ekonomisk beredskap att agera själva. Idag är inget av dessa krav uppfyllt. 7

8 Bygg till befintliga äldreboenden i kommundelarna Redan 2007 föreslog vi den borgerliga majoriteten att finansiera och påbörja en utbyggnad av omsorgsplatserna i Ytterby, med glädje ser vi nu allt komma plats. Ytterby ger kommunen ett andrum, men vi vet att antalet äldre ökar kraftigt. Det kommer behövas ett tillskott i antal boenden/vårdplatser i framtiden. Därför vill vi se en om- och tillbyggnad av befintliga äldreboende. Områden som kan vara intressanta är exempelvis Solhaga äldreboende i Kode och Kaprifolen/Gläntan behöver byggas ut byggs ca 6-10 vårdplatser per boende. Det kan också handla om trygghetsplatser eller korttidsplatser. En utredning får närmare lysa på behovet, prioritering och plats. Bygg ut Solhaga i Kode med 6-10 platser Bygg ut Kaprifolen/Gläntan med 6-10 platser Trygghet för äldre Vi är positiva till investeringar i trygghetslarm och en bättre uppföljning inom hemtjänsten, speciellt då ett antal privata aktörer skall in i systemet och konkurrera på ojämlika villkor, då dessa företag idag kan erbjuda mer tjänster än kommunens hemtjänst. Vi beklagar att den låga bemanningen på våra äldreboenden och att tekniken av detta skäl måste ersätta fler händer i vården. Rationaliteten i servicen för våra äldre får aldrig bli omänsklig, därför behövs mer personal. Å andra sidan kan ett antal arbetsredskap så som liftar etc underlätta arbetssituationen och ge personalekonomiska positiva effekter. 3,7 miljoner föreslås investeras i IT, Trygghetslarm, tillbyggnad Ytterbyhemmet och arbetsteknik. Alternativa boendeformer Alternativa boendeformer i kommunens nya bostäder kommer vara en stor tillgång i framtiden och ge en ökad kvalité och mångfald för brukaren. Dessa alternativa boendeformer kommer vara både en bostad och en arbetsplats, där det gäller att hitta en balans som tillgodoser både äldres krav på boendet och de anställdas och myndigheternas krav på en bra arbetsmiljö. Många äldre vill flytta från ett hus till en hyreslägenhet och frigöra kapital på lite äldre dagar. Därför är det viktigt med hyresrätter anpassade för äldre. Vi föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta för fler kooperativa boendeformer för äldre. Förra året öppnades för ett investeringsstöd för dessa boenden (ett initiativ av den förra S- regeringen, då det krävdes EU-godkännande till stöd för en bostadsmarknad som inte fungerade för äldre). Det ställer stora krav på kommun och bostadsbyggare att nyttja bidraget fullt ut, ex. momsproblematiken och fastighetsskatt. Med rätt upplägg på dessa bostadsprojekt kan kostnaden bli låg för kommunens framtida hyreskostnad. Dessa bidrag skall nyttjas. Cykelbanor 10 miljoner avsätts i investeringsbudgeten för byggande av cykelbanor Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bilda ett nytt kommunalt bolag som arbetar och har som uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut och vision kring framtida cykelbanor. Bolaget skall i samarbete med föreningar, myndigheter, turistbolaget och företag finna de lämpligaste och mest kostnadseffektiva metoderna för genomförande av vision och utbyggnad. Uppdraget skall också beskriva när och hur bolaget skall avvecklas. 8

9 Nytt Kommunhus/Stadshus finansieras via ökad handel och bostäder Generella eller ideologiska utförsäljningar av fastighetsbestånd är oacceptabelt, vilket ger högre kostnader för medborgarna på sikt. Revisionen har exempelvis visat att det hade varit mest fördelaktigt att fullt ut äga Mimers Hus. Mimers Hus privatägda del kostar skattebetalarna 5 extra miljoner varje år. Utomstående konsulter har under 2006 visat att inte ens i samband med stora investeringsbehov av Nämndhuset är det värt att avyttra för att sedan hyra tillbaka. Dåliga affärer har vi fått nog av. Därför har vi glädjande nog träffat en muntlig överenskommelse med den borgliga majoriteten där vi lyckas undvika ett sådant beslut, detta är bra för Kungälvs medborgare. Vårt mål är att genom en strukturaffär med marknadsaktörer inom handel och bostadssektorn finansiera ett nytt kommunhus/stadshus. En utredning skulle kunna innebära ett inbyggt Kommunhus/Stadshus i nya bostäder, exempelvis på den idag befintliga platsen för Kungälvs Busstation. Strukturaffären skulle exempelvis kunna handla om att bygga ett nytt centrum, med handel och bostäder i det gamla Nämndhuset, fler uteserveringar som knyts ihop av fler bostäder affärer, restauranger och ett inbyggt stadshus på exempelvis Uddevalla vägen. Målet är att investeringen i ett eventuellt nytt Kommunhus/Stadshus skall finansieras utan att belasta skattekollektivet. VA i Kustzon Det är av yttersta vikt att finansieringsprinciper kring VA i kustzon snarast tas fram för att föreslagen investeringsbudget. Inga pengar kan investeras utan att man vet och pedagogiskt har förankrat en modell för finansiering fram till fastighet. Det är rimligt att medborgarna i kommunen skall förstå vad VA i kustzon kommer att få för konsekvenser för det samlade VA-kollektivet. Likväl skall eventuella effekter kring likviditet, ränte- och kapitalkostnader tydliggöras i processen Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet 9

10 S,V, MP förslag S,V,MP Ram 188,8 Redigerad av HH mkr Förv Ext Förv Ext Förv Ext Förv Ext 1. Skattefinansierade investeringar Förv Extern Delsumma mindre investeringar 22,0 10,0 20,0 20,0 20,0 Strategi idrott (konstgräs, bandyhall, hushallar) 7,2 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 Lönsamma energiinvesteringar 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Större objekt Utökning med 20 demensplatser 7,0 Tillbyggnad befintliga äldreboende 15,0 LSS-bostad Kärna 9,0 Delsumma: 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 15,0 0,0 Svalan fsk, sanering golv 1,5 Ytterby fsk och skola; från befi.pav.+1 ny 23,0 29,0 Kareby ytterligare tillbyggnad, behov 2 avd 6,0 Tjuvkil, 2 (2009)+ 2 (2011) avd 12,5 7,0 Kongahällatomten, (varv 2 bef pav) avd 26,4 21,6 Diseröd, Fsk (netto 2 avd varav 1 bef pav.) 2,5 Diseröd skola, ombyggnad 20,0 Kode Fsk, Utbyggnad 1 avd 3,0 Omstrukturering enligt 4-stegsprincip 4,0 Delsumma: 52,5 0,0 55,4 0,0 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Måltidsinvesteringar 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 FM, husservice i Mimers Hus 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 IT/telefoni-utveckling och -säkerhet 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Skoldatorer högstadie & gymnasie 6,0 2,0 2,0 Fastighetsankn inv enl internhyresprinciper 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Idrottshall (exploateringsfin.) 55,0 Förnyelsebar energi 3,4 3,4 3,4 3,4 Delsumma: 61,0 0,0 13,4 0,0 19,4 0,0 15,4 0,0 15,4 0,0 GC-vägar 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Ombyggnad terminaler 2,0 K2020, parkeringar etc 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 15,0 5,0 P-hus Liljedal 15,0 Fästningsholmen + strandpr."kexen" 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Ny bussterminal, Kungälv 15,0 8,0 Pendelparkering Komarken 4,0 Kvarnkullen DP 7,0 Fontin 1:1 DP 1,5 Offentliga badplatser 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10

11 Gröna miljöer, lekplatser, folkhälsa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Kajanläggningar, Marstrand 1,0 3,0 3,0 Armaturbyte beskr på nytt sätt! 5,0 5,0 5,0 Delsumma: 18,5 0,0 58,0 5,0 39,0 7,0 40,0 7,0 29,0 7,0 Räddningstjänsten, Kode stn 0,5 Ombyggnad Marstrand, Koön 0,1 Tankbil, lastväxlare 2,8 Rakel 0,0 0,2 Delsumma: 0,6 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delsumma större objekt 149,6 0,0 139,8 5,0 117,0 7,0 74,4 7,0 69,4 7,0 Totalt skattefinansierat 188,8 0,0 162,8 5,0 150,0 7,0 107,4 7,0 114,4 22,0 2. Avgiftsfinansierade investeringar Affärsdrivande Överföringsledning Kärna-Ytterby / VA i kustzon 40,0 30,0 30,0 30,0 VA övrigt 8,4 12,7 12,7 12,7 12,7 Renhållning 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 Avgiftsfinansierat Mindre investeringar 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 Totalt avgiftsfinansierat 48,9 0,0 44,7 0,0 44,7 0,0 44,7 0,0 14,7 0,0 Summa skatte- o. avgiftsfin. 237,7 0,0 207,5 5,0 194,7 7,0 152,1 7,0 129,1 22,0 Investeringsbudget exkl exploat. 237,7 212,5 201,7 159,1 3. Exploatering Enligt Samhällsbyggnad 80,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Ombyggnad terminaler 1,0 Cirkulationsplats Kongahällag-Utmarksvägen 0,6 10,0 Cirkulationsplats Rollsbovägen-Rollsbo Ryr 1,0 Ombyggnad gata Uddevallav/Västra Tullen 1,5 10,0 Omb Östra gatan vid VA-sanering 2,0 2,0 Omb Västra gatan vid VA-sanering 3,0 1,0 Totalt exploatering 84,1 72,0 55,0 51,0 50,0 Investeringsbudget inkl exploat. 321,8 284,5 256,7 210,1 201,1 11

12 Behov mindre investeringar, årsplan Beskrivn S,V,MP Skola, mindre ändringsarbeten 0,5 Skola bullerplank Smörblomman & Ulvegärde Ja 0,3 Skola, IT Ja 3,4 Skola, inventarier (avhängit antal byggda enheter) Ja 2,0 4,0 Skola, lastbil 0,0 Skola, verktygsmaskiner 0,6 Skola, övergång till ny idrottshall Ja 0,0 Skola, lärosal Hus D Ja 0,5 Skola, inventarier gymnasium 0,5 3,0 3,0 3,0 Skola, lokalanpassningar Trio G Ja 0,0 1,5 1,5 1,5 S:a sektor skola 7,8 8,5 Vård & ÄO, IT-investeringar Ja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 V & ÄO, Trygghetslarm Ja 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 V & ÄO, Reserv tillbyggn Ytterbyhemmet Ja 0,6 V & ÄO, Strukturella förändr, arbetsteknik mm Ja 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 S:a V & Äo 3,7 2,5 2,5 2,5 2,5 Soc, övrigt TS, fritidsanläggningar Ja 1,2 0,55 1,25 0,9 0,9 TS, entreprenad Ja 0,3 1 1,5 1,3 1 TS, förråd o maskinpark, miljöanpassn 0,5 S:a sektor teknisk service 2,0 1,6 2,8 2,2 1,9 BM, terrängforden/ledningsfordon BM, övrigt S:a BM 0 Samh, rivning omb kaj vid rådhuset Ja Samh, toalett Ytterby C TA 0,8 Samh, miljöåtgärder buller Ja 0,1 Samh, trafiksäkerhetsåtgärder Ja 0,7 Samh, tillgänglighetsanpassning Ja 0,7 Samh, tillgänglighetsanpassning hållplatser Ja 2,0 2,0 2,0 Samh, K2020 lokal Ja 0,2 Samh, GC-väg Västra strandgatan Ja Samh, kompl P Oasen Kvarnkullen??? Ja Samh, omb utfart Karebyv/Enbärsv RTJ? Ja Samh, park Ja 0,9 Samh, Marstrand Ja 0,9 S:a Samh 5,5 Måltidsservice, Miljö- och Hälsa anpassningar Ja 1,5 12

13 Upphandlingssystem 0,2 It-stöd, styrning S:a kommungemensamt UA, AS, KC 0,2 Kultur&fritid, Inventarier, bibliotek Ja 0,1 Kultur&fritid, Inventarier, fritidsgårdar Ja 0,4 Kultur&fritid, Inventarier Mimers hus Ja 0,1 Kultur&fritid, instrument+konst Ja 0,1 Bibliotekssystem Ja 0,3 Tillgänglighet Ja 0,1 Upprustning motionsspår Ja 0,2 Entré Mimers hus (enl vision) Ja S:a kultur och fritid 1,3 SUMMA hela förvaltningen 22,0 13

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv 2007-2011. Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv!

VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv 2007-2011. Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv! Bostäder åt alla punkter för ett bättre boende i Kungälv! Läs vårt lokala program för byggande och boende i Kungälv! 1 Bostäder för alla Målet för den socialdemokratiska bostadspolitiken i Kungälv är att

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Vind i seglen med Orustalliansen INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Det skapar vi genom En tydlig politisk ledning som tar fullt ekonomiskt ansvar. En kommunstyrelse som beslutar och styr verksamheternas

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

VI KAN BÄTTRE. Möjligheternas Kungälv. 100 punkter. Socialdemokratisk program 2011-2015

VI KAN BÄTTRE. Möjligheternas Kungälv. 100 punkter. Socialdemokratisk program 2011-2015 VI KAN BÄTTRE Möjligheternas Kungälv 100 punkter Socialdemokratisk program 2011-2015 Antaget vid Socialdemokratiska Arbetarekommunens årsmöte den 21 mars 2010 Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv 2011-2015

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp Borås s Arena Bakgrund IF Elfsborg är r ett klassiskt fotbollslag i Sverige. Nummer 5 i Allsvenska Maratontabellen. (Göteborg, Malmö AIK och Norrköping ligger före) f Senaste 10 åren har Elfsborg placerat

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal)

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal) Nedanstående taxor gäller fr o m 1/1 2007, om inget annat anges. IDROTTSANLÄGGNINGAR UTOMHUS Sida 1 (14) FOTBOLL OCH FRIIDROTT IK Kongahälla Ytterby IS Kode IF Hermansby IF Kongahälla AIK - IP Kongevi,

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Budget 2015 Lerums Kommun. Utveckling kräver mod

Budget 2015 Lerums Kommun. Utveckling kräver mod Budget 2015 Lerums Kommun Utveckling kräver mod Ekonomi i balans 98 % Nettokostnadsandel Ekonomiska prioriteringar för ökad kvalitet Riktade åtgärder till barn och unga som inte uppnår målen 6 mnkr Mindre

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer