Att investera i framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att investera i framtiden"

Transkript

1 Att investera i framtiden Förslag till investeringsbudget Med en fot i förra perioden och blicken i nästa!. 1

2 Inledning Våra strategiska investeringar skall finansieras med en mix av avskrivningar, driftsöverskott, reavinster, exploatering och lån. Ingen investerare kan låna billigare än en kommun. En investering är alltid ett lån av sig själv, det ger så gott som alltid en driftskostnad. I vissa fall kan privata investerare, beroende på jämförande prestation, vara ett långsiktigt lönsamt alternativ för medborgarna. Men den Moderatledda majoriteten talar om soliditeten i vår kommun och för bankerna spelar soliditeten ingen större roll. Soliditeten sjönk kraftigt när vi förra mandatperioden tog tag i och redovisade vår pensionsskuld, detta kan inte hämtas hem på några få år. Ett lån på 30 miljoner minskar soliditeten väldigt marginellt med cirka 0,2%. I kombination med reavinster behöver inte ett lån få negativa konsekvenser på soliditeten. Vi menar att de finansiella målen skall ses som långsiktiga för att nå övriga politiska verksamhetsmål. Vi anser att soliditeten skall öka - under förutsättning att det inte sker på bekostnad av osunda utförsäljningar eller verksamhetsnedskärningar. Kungälvs kommun ligger bland de kommuner som har låga långfristiga lån, och har enligt utomstående granskare ett större utrymme för investeringar, inte minst med tanke på kommunens tillväxt. Men den borgerliga majoriteten har på två år skjutit den kommunala ekonomin i sank, för andra året i rad ser det ut som kommunen inte klarar lagens krav på balans mellan intäkter och utgifter. Det beror på ledarskapet och oförmåga att fatta beslut och vara tydlig. Under 2007 visade den Moderata majoriteten prov på synnerligen kortsiktigt ekonomisk agerande genom hastiga utförsäljningar av fastigheter för att sedan hyra tillbaka. Budget 2008 innehöll samma koncept, vilket riskerar en urgröpning av den ekonomiska uthålligheten. Den borgerliga majoriteten kringgår återigen sin egen rambudget för investeringar genom att lägga ut 35 miljoner i privata investeringar i skolor och förskolor i Ytterby och Tjuvkil nästa år. Inga ekonomiska driftskonsekvenser finns framme, detta är oansvarigt och vi kallar det att köpa grisen i säcken. Vårt förslag till finansiering, redovisas i samband med vårt samlade förslag till årsplan (driftsbudget) för På grund av lägre skatteintäkter än tidigare beräkningar och med anledning våra finansiella mål ser vi det som nödvändigt att justera ner vårt förslag till upplåning för Avskrivningsutrymmet för 2009 är ca 75 miljoner. Investeringar skall specificeras efter driftspåverkan och tydligt delas upp i skattefinansierade, taxefinansierade och exploateringsdrivna investeringar. Även lönsamma investeringar skall specificeras. Finansiella mål och ekonomiska ramar skall planeras grovt i förhållande till den 10- åriga befolkningsprognosen. Att planera perioden är en för låg ambition. Eget ägande och eget byggande av fastigheter för verksamhet är långsiktigt mest fördelaktigt. Det är långsiktigt alltid billigare att äga än att hyra och ingen kan låna billigare än kommunen. Dessutom har kommunen ingen moms vid egenbyggnation. Allt detta förutsätter en god förvaltningskompetens och effektivitet. Privata och externa investerare (bygger, äger, förvaltar) skall kan prövas för nya projekt om dessa vid jämförelse med eget engagemang ter sig konkurrenskraftigt ur ett ekonomi- och kvalitetsperspektiv. 2

3 Satsa på kollektivtrafiken investera i hållbarhet Göteborgstrafikens köer är ett hinder för tillväxt, vi ligger långt efter andra storstadsregioner som Stockholm och Malmö. Under förra mandatperioden beslutades om ökad vi turtätheten på landsbygden, inte minst viktigt för våra ungdomar, detta har nu genomförts. Nu måste Kungälv gå vidare, idag har Kungälv en kollektivtrafikandel på ca 15 %, i regionen är andelen 24 % och målet för regionen är 40%. Kungälv ställde sig förra mandatperioden bakom målet att minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen ska göras med kollektivtrafik En kraftig ökning av resandet kräver inte bara åtgärder som gör kollektivtrafiken attraktivare med ökad turtäthet. Dessutom behövs stora informationsinsatser, marknadsdialog och en förändrad syn på lokalisering av bostäder, arbetsplatser och samhällsservice. Det krävs även styrande åtgärder som påverkar kostnaderna för att använda bilen, till exempel parkeringspolicy i centrum och attraktiva pendelparkeringar. På samma sätt kan olika ekonomiska styrmedel påverka valet av färdmedel, samtidigt som vägarnas kapacitet utnyttjas bättre. Då vi nu bygger om centrum kommer busstationen att flyttas till förmån för fler bostäder och mer handel i vår stad. Vi vill att Kungälv skall delas in i två taxezoner. Vi vill tydligt markera att motorvägshållplatsen är ett framtida kollektivtrafiknav. Men för att kollektivtrafiken skall bli attraktiv krävs investeringar. I hela regionen handlar det om 45 miljarder, varav 33 miljarder är avser järnväg inklusive västlänken. 12 miljarder avser regionala och lokala kollektivtrafiklösningar. I vår del och lokala utredning kring K2020 handlar det om 355 miljoner kronor som skall investeras. Detta arbete måste påbörjas nu. GR har i en rapport kring finansieringsmöjligheter pekat på exploateringsfinansiering och brukaravgifter bredvid offentliga investeringar. Vi menar att vi måste arbeta fram en lokal finansieringsstrategi. Samtidigt måste grundplåten för att förbättra kollektivtrafiken öka. I framtiden behöver vi investera ca 20 miljoner årligen med olika finansieringsalternativ. Investera mellan 5-15 miljoner de närmsta åren, gör skarpare politiska prioriteringar Utarbeta lokal finansieringsstrategi för lokala lösningar i K2020-lokalt ( ). Säkerställ tjänst för infrastruktur/kollektivttrafikplanering Acceptabel handikappanpassning av hållplatser måste planeras in inför Kungälv behöver utveckla motorvägshållplatsen, terminalfunktion, pendelparkeringar, bussgator och cykelbanor. Ytterby station måste förbättras gällande trivsel, tillgänglighet, information, gång- och cykelbana samt pendelparkering. Kode blir viktigt i kopplingen mellan motorväg och järnväg. Här behövs trygghetsoch tillgänglighetsfrågorna förbättras. Kode blir en bytespunkt för trafik från Aröd och Ödsmålsmosse, vilket kommer kräva framkomlighetsåtgärder och fler pendelparkeringar. Både Kärna och Diseröd behöver bättre centrala busstrafiklösningar och mer pendelparkering samt gång & cykelbana. Pendelparkering behövs även i Kovikshamn/Vedhall och Kornhall Marstrand behöver satsning på väg 168, förbättrade gång och cykelbanor med koppling till busstrafiken samt pendelparkeringar sträckan Marstrand Ytterby. 3

4 Satsa på en Bandyhall / inomhusarena för is under nästa mandatperiod Nya utredningar visar det vi redan visste, Kungälv och våra föreningar växer och bristen på istider är uppenbar. Det är orimligt att små barn går upp kl för att spela hockey kl söndag morgon. Det räcker inte längre med en hall under ett tak till 1000-tals medlemmar i IFK Kungälv, Kareby IS, Kungälv SK, Kungälvs Ishockeyklubb och Ytterby/Kungälvs Konståkare. Då har vi inte ens räknat in de 100 tals medborgare som trängs på allmänhetens tider som ibland ställs in pga cuper. I en bandyhall/inomhusarena under tak kan fler alla få tid och plats för sin verksamhet. Vi vill utreda hur vi skall få mer is under tak i Kungälv. Är det en ny bandyhall på en ny plats som är bäst, skall den ligga i Kungälv, Ytterby, Kareby eller är det en överbyggnad av Skarpe Nord som är det bästa? Vad kostar det, hur löser vi finansiering och vilka föreningar och företag vill vara med i projektet? Av erfarenhet vet vi att dessa frågor tar tid, därför kräver vi agerande nu, på det sättet kan en ny hall finnas på plats 2013/2014. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur Kungälvsborna skall få mer is under tak i Kungälv. Utredningen skall belysa skillnaderna mellan en helt ny bandyhall på en ny plats jämfört med en överbyggnad av Skarpe Nord. Olika geografiska, energitekniska och finansiella lösningar som ex. företags, förenings och exploateringsfinansiering skall presenteras. Utredningen skall ske i dialog med föreningar och näringsliv. Utredningen bör vara klar under Satsa på Konstgräs, idrott och inomhusarenor 75 procent av kommunens idrottsföreningar pekar på ett stort behov av inomhusanläggningar. Någon form av medfinansiering är viktig från föreningslivet, närmare hälften av idrottsföreningarna kan tänka sig att helt eller delvis finansiera nya anläggningar och över 70 procent kan tänka sig bidra till att lägre underhålls- och driftskostnader. Föreningarnas samlade behov är i första hand koncentrerade till centrala Kungälv och Ytterby/Kode-Hålta. Omgående markavvägning/mätning för konstgräs Munkegärde grusplan (50 000kr). Satsa 7 miljoner på konstgräs vid Munkegärde grusplan. Konstgräs ger mer idrott dygnet runt och året runt. Konstgräs är billigare i drift, ökar intäkterna till verksamheterna, denna satsning är kopplad till IK Kongahällas akuta behov av väl fungerande fotbollsytor i centrala Kungälv. Strategi och satsning för idrottsanläggningar, framarbetad med idrottsrådet och IPP kring årliga investeringar i idrotten på motsvarande 3 miljoner skall fortsätta. Den framtida lokaliseringen av anläggningar och inomhushallar i samtliga centralorter kan finansieras med exploatering genom exempelvis byte av mark eller bostadsförtätning, vilket skulle kunna skapa större årliga utrymmen. Idrottshall Mimers Hus är klar, anbud skrivna, vi står inför byggstart och finansiering sker enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut via exploateringen på Kongahällatomten, totalt 55 miljoner. Kongahällahallen, fråga föreningar/företag, sök samarbete istället för rivning. Inled dialog med Hermansby IF angående långsiktig finansiering och placering av konstgräsplan för fotboll året runt samt behovet av ytterligare mindre planer för barnfotboll. I övrigt inleda en diskussion med övriga föreningar angående framtida behov av idrottshallar i Kärna. Vi har tidigare redovisat olika kommunala markområden som med fördel kan vara del av framtida finansiering. 4

5 Bättre IT-utrustning till barnen och pedagoger ALLA barn och ungdomar skall ha samma förutsättningar och tillgång till de verktyg för informationshantering som det moderna samhället förutsätter att vi behärskar. Unga människor lär sig på olika sätt och med IT kan undervisningen varieras och anpassas till den studerandes behov. Digitala verktyg ger pedagoger och studerande möjligheter att kommunicera och skapa själva. Tack vare tekniken finns ökade möjligheter att variera arbetsformer och metoder i det dagliga arbetet och därmed nå bättre lärande och resultat. Inte minst ger detta nya möjligheter att planera utbildningen. I många av Göteborgs skolor har idag eleverna egna datorer. Konstruktionen kan ske på flera sätt, inköp och egen service, avtal etc internt eller som i Falkenberg där man har ett leasingavtal under tre år. Att satsa på barnen och IT är helt centralt, här kan en dator vara det som avgör om tidiga svårigheter i olika ämnen med hjälp av nya redskap kan övervinnas. Vårt övergripande mål är att alla studerande på Kungälvs högstadieskolor, även skolår 6 och studerande vid Mimers Hus skall få tillgång till en egen dator. I första steget vill vi prioritera arbetsdatorer till årskurs 6-9. Det sker i en större investering för hela gruppen 2011 om ca 1900 datorer för nya i årskurs 6, samtliga högstadieelever samt externa studerande vid Mimers Hus följt av en årlig successiv investering följande år för att slutligt även omfatta hela gymnasiet år På Mimers Hus finns idag mycket av tekniken, infrastrukturen och erfarenheten finns på plats, men skolan står inför ökad konkurrens med risk för vikande underlag. Detta motiverar en satsning. Vidare är antalet datorer, och funktionaliteten på våra högstadium ojämn. Thorild och Ytterbyskolan har teknik som är bättre eller lika bra som Mimers Hus, Munkegärdeskolan däremot har långt kvar till denna nivå. Nivån skall lyftas och vara lika. Många av våra lärare genomgår nu PIM-utbildningar (Praktisk IT och Mediekompetens), även lärare behöver bärbara datorer i hela sektorn. Våra skolor behöver trådlösa system, fungerande skrivare och många datorkanoner. Teknikutvecklingen är enorm vilket kräver god förberedelse, kloka beställningar och investeringar. Denna investering minskar service- och supportkostnaderna samt inköpskostnader för en del litteratur/läromedel. Denna prioritering skall självklart ställas mot andra tänkta investeringar och driftskostnader i befintliga strukturer kring IT i skolan. Rätt upphandlat och genomtänkt kan detta på sikt ge en lägre driftskostnad per användare än idag. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lägga förslag till hur en större IT-satsning enligt ovan i skolan ger bäst effekt. För att komma igång avsätts ca 6 miljoner 2011 och därefter årliga investeringar om ca 2 miljoner kronor. Pga av denna långsiktiga satsning får inte IT-utbyggnaden av skolan stanna upp. I närtid handlar det om att investera i en utbyggnad av IT-klassrum och snabbare trafik. Vi menar att alla klassrum de närmaste åren i grundskolan och våra samlingsrum i förskolan skall förses med ett så kallat IT-klassrum. Likväl skall våra förskolor kompletteras med snabba uppkopplingar och fastighetsnät. För dessa ändamål föreslår vi en investering om 3,4 miljoner år

6 Offentliga badplatser Kusten, havet och våra vackra sjöar är till för alla. Kungälv har flera offentliga badplatser (Aröd, Marstrand, Nordön, Rörtången, Sundhammar, Vadholmen, Ingetorp, Romesjön samt utomhusbadet vid Skarpe Nord). Flera av dessa behöver rustas upp, tillgängliggöras för alla, särskilt för barnen och i någon del bättre handikappanpassas samt att det behövs fler parkeringar för att fler skall kunna bada och parkera trafiksäkert. Att utveckla bad i älven, ex vid fästningsholmen är något kommun och olika aktörer skall satsa på. Denna satsning handlar om att förstärka livskvalité, folkhälsa och upplevelsen för besökande, vilket gynnar turistnäring, tillväxt och fler jobb i Kungälv. Årlig satsning på 1 miljon kr i investeringsbudgeten. Satsningarna skall vara bundna till medfinansiering genom samarbete med föreningar och företag. Även medfinansiering genom exploatering kan i något fall ses som en möjlighet. Lekplatser, gröna miljöer, livskvalitet Barnens lekplatser har sedan två år haft ett dåligt underhåll och få renoveringar i två år, detta är viktigt att prioritera. Kungälvs små barn blir bara fler och fler och vi skall fortsatt vara en attraktiv kommun, samhället skall inte bara byggas för företag, vuxna, ungdomar och äldre. Barnens plats är viktig att markera i den fysiska miljön. Nordre älv är outnyttjad av vår stad. Strandpromenaden är Kungälvs stora chans, arbetet har stagnerat och jobbet med att förverkliga en sammanhängande strandpromenad måste återupptas. Politiska samtal förnyas med berörda aktörer. Förra mandatperioden, år 2006 antogs en Grönplan för Kungälv Kommun. Den handlar om hela kommunen och de orter vi vill utveckla. En del har gjorts, men mycket återstår. Den gröna miljön har stor betydelse för människors vardagsliv, livskvalitet och hälsa. Förbättrad kondition, rörlighet, koncentration, inlärningsförmåga liksom minskad stress och ökad kreativitet är positiva effekter av vistelser i park och natur. För barn är gröna miljöer oöverträffade för lek, fysisk träning och inlärning, men även möten, idrott, promenader, naturupplevelser, solbad, avkoppling, kulturevenemang, lek och fester är viktiga för människors välbefinnande och trivsel. Dessutom är den gröna miljön en viktig bärare av tätortens och bygdens historia och identitet. Parker, trädgårdar, kyrkogårdar, koloniområden, alléer och stora träd ger karaktär och identitet åt tätorten och bidrar till en trevlig och attraktiv boendemiljö. Gröna miljöer är attraktiva att bo i och där människorna vill bo där vill företagen vara och växa. Gröna miljöer har också en ekologisk funktion genom att bidra till artrikedom, genrikedom inom arten och rikedom av livsmiljöer, det vill säga biotoper, i landskapet. Extra årlig satsning på 1 miljon kronor till utveckling, utifrån behov i grönplan för Kungälvs kommun, lekplatser, strandpromenad och kommundelar. Satsningarna kan vara bundna till medfinansiering genom samarbete med föreningar och företag. Även medfinansiering genom exploatering kan i något fall ses som en möjlighet. 6

7 F-9 skolor i Kärna, Diseröd och Kode F-9 skolor uppfyller de krav vi ställer när det gäller en god organisationsform. F-9 skolor innebär en möjlighet för skolorna att på ett aktivt sätt arbeta med ett helhetsperspektiv från förskoleklass till niondeklass. Vi vill att alla barn skall få en bra start i livet, för att uppnå detta anser vi att den möjlighet till helhetssyn, samarbete och flexibilitet som en F-9 skola innebär och är bra. Vi kommer under 2009 gå in i ett arbete att använda våra lokaler så effektivt som möjligt, detta stödjer vi, men det måste finnas långsiktighet i besluten. Med framtidstro, en växande kommun och den röda tråden i lärandet vill vi lägga ett utredningsuppdrag. Förvaltningen får i uppdrag i samband med den samlade lokalöversynen att utreda och lägga förslag till i nästa investeringsbudget hur vi kan nå det långsiktiga målet om F-9 skolor i Kärna, Diseröd och Kode. Omstruktureringar och osäkra privata investeringar barnomsorg & skola Avsaknaden att göra egna investeringar och bristen på konkurrensen bland privata aktörer på de fastigheter som skall uppföras och förvaltas skapar en ogynnsam situation för medborgarna. Flera privata intressenter skall investera i barnomsorg och skola enligt majoritetens förslag. Vi menar att detta i dagsläget är oklart och att siffrorna är politiskt prutade. Den Moderatledda majoritetens har konstruerat en fastighetsfinansiering som ökar våra kostnader, jämfört med att våga göra egna investeringar, som barn skall vara i för lång tid framöver. Vi har inte, trots att vi bett om det i två år, inte fått se ekonomiska jämförelser mellan egenproduktion och privata aktörer (som vi måste betala hyra till), vi förväntar oss en ändring. Tänk om Romelanda Församling väljer att inte bygga ut församlingshemmet nästa höst eller att bygglovet inte beviljas eller att driftskostnaderna för kommunen i de nya lokalerna blir för dyra? Vad gör kommunen då? Så sent som förra året föreslog vi byggnation av förskola i Tjuvkil 2009, vi vill investera i barnomsorg och offentlig service i Tjuvkil nästa år. Men dessvärre känner vi en viss tveksamhet kring realismen med detaljplanearbetet och outklarade frågor kring VA. Hur är det med företaget som vill bygga, äga och hyra ut förskolebyggnaden i Tjuvkil, hur blir det för kommunen och det privata förskoleföretag som vill starta verksamheten? Vilka säkerheter har vi, görs det några jämförelser med egen regi och hur blir det för barnen? Dessa frågor måste klaras ut omgående! Inom bl.a. skola pågår ett arbete med att varje lokal skall användas så effektivt som möjligt. Det är ett arbete vi stödjer, så länge som barn, studerande, föräldrar och personal har information i god till om eventuella omstruktureringar var verksamheten skall bedrivas. Alla lokaler skall nyttjas maximalt, även de privata fastighetsvärdar vi har eller får, där medborgarnas verksamhet genomförs. För omstruktureringsåtgärder avsätts 4 miljoner kr. Vi kräver jämförande kostnadskalkyler med privata fastighetsaktörer. Vi kräver att alla kontrakt med privata entreprenörer är klara innan investeringsbeslut i framtiden, alternativt är att det finns en ekonomisk beredskap att agera själva. Idag är inget av dessa krav uppfyllt. 7

8 Bygg till befintliga äldreboenden i kommundelarna Redan 2007 föreslog vi den borgerliga majoriteten att finansiera och påbörja en utbyggnad av omsorgsplatserna i Ytterby, med glädje ser vi nu allt komma plats. Ytterby ger kommunen ett andrum, men vi vet att antalet äldre ökar kraftigt. Det kommer behövas ett tillskott i antal boenden/vårdplatser i framtiden. Därför vill vi se en om- och tillbyggnad av befintliga äldreboende. Områden som kan vara intressanta är exempelvis Solhaga äldreboende i Kode och Kaprifolen/Gläntan behöver byggas ut byggs ca 6-10 vårdplatser per boende. Det kan också handla om trygghetsplatser eller korttidsplatser. En utredning får närmare lysa på behovet, prioritering och plats. Bygg ut Solhaga i Kode med 6-10 platser Bygg ut Kaprifolen/Gläntan med 6-10 platser Trygghet för äldre Vi är positiva till investeringar i trygghetslarm och en bättre uppföljning inom hemtjänsten, speciellt då ett antal privata aktörer skall in i systemet och konkurrera på ojämlika villkor, då dessa företag idag kan erbjuda mer tjänster än kommunens hemtjänst. Vi beklagar att den låga bemanningen på våra äldreboenden och att tekniken av detta skäl måste ersätta fler händer i vården. Rationaliteten i servicen för våra äldre får aldrig bli omänsklig, därför behövs mer personal. Å andra sidan kan ett antal arbetsredskap så som liftar etc underlätta arbetssituationen och ge personalekonomiska positiva effekter. 3,7 miljoner föreslås investeras i IT, Trygghetslarm, tillbyggnad Ytterbyhemmet och arbetsteknik. Alternativa boendeformer Alternativa boendeformer i kommunens nya bostäder kommer vara en stor tillgång i framtiden och ge en ökad kvalité och mångfald för brukaren. Dessa alternativa boendeformer kommer vara både en bostad och en arbetsplats, där det gäller att hitta en balans som tillgodoser både äldres krav på boendet och de anställdas och myndigheternas krav på en bra arbetsmiljö. Många äldre vill flytta från ett hus till en hyreslägenhet och frigöra kapital på lite äldre dagar. Därför är det viktigt med hyresrätter anpassade för äldre. Vi föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta för fler kooperativa boendeformer för äldre. Förra året öppnades för ett investeringsstöd för dessa boenden (ett initiativ av den förra S- regeringen, då det krävdes EU-godkännande till stöd för en bostadsmarknad som inte fungerade för äldre). Det ställer stora krav på kommun och bostadsbyggare att nyttja bidraget fullt ut, ex. momsproblematiken och fastighetsskatt. Med rätt upplägg på dessa bostadsprojekt kan kostnaden bli låg för kommunens framtida hyreskostnad. Dessa bidrag skall nyttjas. Cykelbanor 10 miljoner avsätts i investeringsbudgeten för byggande av cykelbanor Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bilda ett nytt kommunalt bolag som arbetar och har som uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut och vision kring framtida cykelbanor. Bolaget skall i samarbete med föreningar, myndigheter, turistbolaget och företag finna de lämpligaste och mest kostnadseffektiva metoderna för genomförande av vision och utbyggnad. Uppdraget skall också beskriva när och hur bolaget skall avvecklas. 8

9 Nytt Kommunhus/Stadshus finansieras via ökad handel och bostäder Generella eller ideologiska utförsäljningar av fastighetsbestånd är oacceptabelt, vilket ger högre kostnader för medborgarna på sikt. Revisionen har exempelvis visat att det hade varit mest fördelaktigt att fullt ut äga Mimers Hus. Mimers Hus privatägda del kostar skattebetalarna 5 extra miljoner varje år. Utomstående konsulter har under 2006 visat att inte ens i samband med stora investeringsbehov av Nämndhuset är det värt att avyttra för att sedan hyra tillbaka. Dåliga affärer har vi fått nog av. Därför har vi glädjande nog träffat en muntlig överenskommelse med den borgliga majoriteten där vi lyckas undvika ett sådant beslut, detta är bra för Kungälvs medborgare. Vårt mål är att genom en strukturaffär med marknadsaktörer inom handel och bostadssektorn finansiera ett nytt kommunhus/stadshus. En utredning skulle kunna innebära ett inbyggt Kommunhus/Stadshus i nya bostäder, exempelvis på den idag befintliga platsen för Kungälvs Busstation. Strukturaffären skulle exempelvis kunna handla om att bygga ett nytt centrum, med handel och bostäder i det gamla Nämndhuset, fler uteserveringar som knyts ihop av fler bostäder affärer, restauranger och ett inbyggt stadshus på exempelvis Uddevalla vägen. Målet är att investeringen i ett eventuellt nytt Kommunhus/Stadshus skall finansieras utan att belasta skattekollektivet. VA i Kustzon Det är av yttersta vikt att finansieringsprinciper kring VA i kustzon snarast tas fram för att föreslagen investeringsbudget. Inga pengar kan investeras utan att man vet och pedagogiskt har förankrat en modell för finansiering fram till fastighet. Det är rimligt att medborgarna i kommunen skall förstå vad VA i kustzon kommer att få för konsekvenser för det samlade VA-kollektivet. Likväl skall eventuella effekter kring likviditet, ränte- och kapitalkostnader tydliggöras i processen Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet 9

10 S,V, MP förslag S,V,MP Ram 188,8 Redigerad av HH mkr Förv Ext Förv Ext Förv Ext Förv Ext 1. Skattefinansierade investeringar Förv Extern Delsumma mindre investeringar 22,0 10,0 20,0 20,0 20,0 Strategi idrott (konstgräs, bandyhall, hushallar) 7,2 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 Lönsamma energiinvesteringar 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Större objekt Utökning med 20 demensplatser 7,0 Tillbyggnad befintliga äldreboende 15,0 LSS-bostad Kärna 9,0 Delsumma: 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 15,0 0,0 Svalan fsk, sanering golv 1,5 Ytterby fsk och skola; från befi.pav.+1 ny 23,0 29,0 Kareby ytterligare tillbyggnad, behov 2 avd 6,0 Tjuvkil, 2 (2009)+ 2 (2011) avd 12,5 7,0 Kongahällatomten, (varv 2 bef pav) avd 26,4 21,6 Diseröd, Fsk (netto 2 avd varav 1 bef pav.) 2,5 Diseröd skola, ombyggnad 20,0 Kode Fsk, Utbyggnad 1 avd 3,0 Omstrukturering enligt 4-stegsprincip 4,0 Delsumma: 52,5 0,0 55,4 0,0 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Måltidsinvesteringar 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 FM, husservice i Mimers Hus 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 IT/telefoni-utveckling och -säkerhet 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Skoldatorer högstadie & gymnasie 6,0 2,0 2,0 Fastighetsankn inv enl internhyresprinciper 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Idrottshall (exploateringsfin.) 55,0 Förnyelsebar energi 3,4 3,4 3,4 3,4 Delsumma: 61,0 0,0 13,4 0,0 19,4 0,0 15,4 0,0 15,4 0,0 GC-vägar 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Ombyggnad terminaler 2,0 K2020, parkeringar etc 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 15,0 5,0 P-hus Liljedal 15,0 Fästningsholmen + strandpr."kexen" 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Ny bussterminal, Kungälv 15,0 8,0 Pendelparkering Komarken 4,0 Kvarnkullen DP 7,0 Fontin 1:1 DP 1,5 Offentliga badplatser 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10

11 Gröna miljöer, lekplatser, folkhälsa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Kajanläggningar, Marstrand 1,0 3,0 3,0 Armaturbyte beskr på nytt sätt! 5,0 5,0 5,0 Delsumma: 18,5 0,0 58,0 5,0 39,0 7,0 40,0 7,0 29,0 7,0 Räddningstjänsten, Kode stn 0,5 Ombyggnad Marstrand, Koön 0,1 Tankbil, lastväxlare 2,8 Rakel 0,0 0,2 Delsumma: 0,6 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delsumma större objekt 149,6 0,0 139,8 5,0 117,0 7,0 74,4 7,0 69,4 7,0 Totalt skattefinansierat 188,8 0,0 162,8 5,0 150,0 7,0 107,4 7,0 114,4 22,0 2. Avgiftsfinansierade investeringar Affärsdrivande Överföringsledning Kärna-Ytterby / VA i kustzon 40,0 30,0 30,0 30,0 VA övrigt 8,4 12,7 12,7 12,7 12,7 Renhållning 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 Avgiftsfinansierat Mindre investeringar 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 Totalt avgiftsfinansierat 48,9 0,0 44,7 0,0 44,7 0,0 44,7 0,0 14,7 0,0 Summa skatte- o. avgiftsfin. 237,7 0,0 207,5 5,0 194,7 7,0 152,1 7,0 129,1 22,0 Investeringsbudget exkl exploat. 237,7 212,5 201,7 159,1 3. Exploatering Enligt Samhällsbyggnad 80,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Ombyggnad terminaler 1,0 Cirkulationsplats Kongahällag-Utmarksvägen 0,6 10,0 Cirkulationsplats Rollsbovägen-Rollsbo Ryr 1,0 Ombyggnad gata Uddevallav/Västra Tullen 1,5 10,0 Omb Östra gatan vid VA-sanering 2,0 2,0 Omb Västra gatan vid VA-sanering 3,0 1,0 Totalt exploatering 84,1 72,0 55,0 51,0 50,0 Investeringsbudget inkl exploat. 321,8 284,5 256,7 210,1 201,1 11

12 Behov mindre investeringar, årsplan Beskrivn S,V,MP Skola, mindre ändringsarbeten 0,5 Skola bullerplank Smörblomman & Ulvegärde Ja 0,3 Skola, IT Ja 3,4 Skola, inventarier (avhängit antal byggda enheter) Ja 2,0 4,0 Skola, lastbil 0,0 Skola, verktygsmaskiner 0,6 Skola, övergång till ny idrottshall Ja 0,0 Skola, lärosal Hus D Ja 0,5 Skola, inventarier gymnasium 0,5 3,0 3,0 3,0 Skola, lokalanpassningar Trio G Ja 0,0 1,5 1,5 1,5 S:a sektor skola 7,8 8,5 Vård & ÄO, IT-investeringar Ja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 V & ÄO, Trygghetslarm Ja 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 V & ÄO, Reserv tillbyggn Ytterbyhemmet Ja 0,6 V & ÄO, Strukturella förändr, arbetsteknik mm Ja 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 S:a V & Äo 3,7 2,5 2,5 2,5 2,5 Soc, övrigt TS, fritidsanläggningar Ja 1,2 0,55 1,25 0,9 0,9 TS, entreprenad Ja 0,3 1 1,5 1,3 1 TS, förråd o maskinpark, miljöanpassn 0,5 S:a sektor teknisk service 2,0 1,6 2,8 2,2 1,9 BM, terrängforden/ledningsfordon BM, övrigt S:a BM 0 Samh, rivning omb kaj vid rådhuset Ja Samh, toalett Ytterby C TA 0,8 Samh, miljöåtgärder buller Ja 0,1 Samh, trafiksäkerhetsåtgärder Ja 0,7 Samh, tillgänglighetsanpassning Ja 0,7 Samh, tillgänglighetsanpassning hållplatser Ja 2,0 2,0 2,0 Samh, K2020 lokal Ja 0,2 Samh, GC-väg Västra strandgatan Ja Samh, kompl P Oasen Kvarnkullen??? Ja Samh, omb utfart Karebyv/Enbärsv RTJ? Ja Samh, park Ja 0,9 Samh, Marstrand Ja 0,9 S:a Samh 5,5 Måltidsservice, Miljö- och Hälsa anpassningar Ja 1,5 12

13 Upphandlingssystem 0,2 It-stöd, styrning S:a kommungemensamt UA, AS, KC 0,2 Kultur&fritid, Inventarier, bibliotek Ja 0,1 Kultur&fritid, Inventarier, fritidsgårdar Ja 0,4 Kultur&fritid, Inventarier Mimers hus Ja 0,1 Kultur&fritid, instrument+konst Ja 0,1 Bibliotekssystem Ja 0,3 Tillgänglighet Ja 0,1 Upprustning motionsspår Ja 0,2 Entré Mimers hus (enl vision) Ja S:a kultur och fritid 1,3 SUMMA hela förvaltningen 22,0 13

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Vind i seglen med Orustalliansen INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Det skapar vi genom En tydlig politisk ledning som tar fullt ekonomiskt ansvar. En kommunstyrelse som beslutar och styr verksamheternas

Läs mer

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2015-02-26 Kommunfullmäktiges presidium KS15.206-1 Innehåll 1 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa 5 2 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Fastställa Verksamhet och budget 2016-2018 som kommunens mål- och budgetdokument för perioden. 2. Fastställa

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Stimulans för Stockholm

Stimulans för Stockholm SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (10) 2014-11-12 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Budget 2015 Lerums Kommun. Utveckling kräver mod

Budget 2015 Lerums Kommun. Utveckling kräver mod Budget 2015 Lerums Kommun Utveckling kräver mod Ekonomi i balans 98 % Nettokostnadsandel Ekonomiska prioriteringar för ökad kvalitet Riktade åtgärder till barn och unga som inte uppnår målen 6 mnkr Mindre

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum

Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Investeringsbudget 2012 Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum 1 2 Innehåll 1 Sektor infrasupport 4 2 Sektor samhällsbyggnad 5 3 Sektor lärande 6 4 Sektor vård och omsorg

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017 Tjänsteutlåtande Handläggares titel 2016-11-23 Peter Gidlund 08-590 976 31 Dnr: Peter.gidlund@upplandsvasby.se KSTFU/2016:208 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan, Gator

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

En ljus framtid för alla stockholmare

En ljus framtid för alla stockholmare En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011 Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens

Läs mer

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Halmstad, hösten 2013 Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Läses genom att de rader som föregås av ett talstreck är uppföljningen medan de andra raderna är målen enligt C s valmanifest.

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Kommunpolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Kommunpolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Kommunpolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet Svar från Vänsterpartiet Svar

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Enhetschef teknik 2013-10-23 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Fax 08-590 733 39 KSTFU/2013:164 Carl.Bachman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv 2007-2011. Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv!

VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv 2007-2011. Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv! Bostäder åt alla punkter för ett bättre boende i Kungälv! Läs vårt lokala program för byggande och boende i Kungälv! 1 Bostäder för alla Målet för den socialdemokratiska bostadspolitiken i Kungälv är att

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer