Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2013-05-01-2014-04-30"

Transkript

1 Bostadsrättföreningen BALDER Årsredovisning för verksamhetsåret

2 HSB bostadsrättsförening Balder i Haninge K A L L E L S E Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening BALDER i Haninge kallas härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA TID: TORSDAGEN DEN 23 OKTOBER 2014, KL PLATS: Föreningsgården Midgård, Sleipnervägen 115, Haninge D A G O R D N I N G 1. Stämmans öppnande, 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 11.Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12.Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13.Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och ev övriga förtroendevalda för mandatperioden till nästa ordinarie stämma, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter, och ev övriga arvoden eller ersättningar som tex timpenning för medlemsarbete 14.Val av styrelseledamöter och suppleanter 15.Val av revisor/er och suppleant 16.Val av valberedning 17.Erforderligt val av representation i HSB 18.Motion angående policy/hyresvillkor för nyttjande av förhyrt garage 19.Stämmans avslutning Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Bostadsrättsbevis eller legitimation medtages och uppvisas vid ingången. Den som inte betalt aviserade avgifter äger ej rösträtt. Annan medlem än juridisk person får utöva sin rösträtt genom ombud endast genom maka/make, registrerad partner, genom närstående som man varaktigt sammanbor med, eller genom annan medlem inom bostadsrättsföreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företrädes genom fullmakt. Medlem får således maximalt utöva två röster. Hjärtligt välkommen! STYRELSEN

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Motion till HSB Brf Balders ordinarie stämma Förslag angående policy/hyresvillkor för nyttjande av förhyrt garage Hej! Vi vill ta upp uthyrning av parkering/garage som motion till årsstämman Vi har tidigare lyft upp frågan gällande uthyrning av parkering/garage. Efter att ha läst policyn gällande ovannämnda punkt känner vi att vi vill ta upp frågan igen. Det står klart och tydligt att garaget ej får användas som enbart förråd, det måste finnas plats för fordon. Är detta något som kontrolleras/kollas upp? Hyresgäster som ej äger ett fordon har både tillgång till ett garage samt en parkering. Vi anser inte att det är ok att en hyresgäst som jag nämnt här ovan inte äger ett fordon men äger både en garage och en parkeringsplats som dessutom används som förråd, när vi andra som har två bilar med endast en parkeringsplats behöver byta sida på bil nummer 2 varje dag eftersom samtliga parkeringsplatser/garage är upptagna. Det är inte ok, vi är flera hyresgäster som reagerar kraftigt på detta. Jag är hemma mammaledig och min man studerar. Vi har flera gånger fått p- böter då det har varit fullt på parkeringen längs vägkanten. Vi har ingen lust att betala p-böter pga hyresgäster inte släpper sina tomma garage/parkeringsplatser. Är det ok att vi betalar p-böter när det står flera tomma parkeringsplatser samt tomma garage?! Eller vad tycker ni? Policyn kring parkering/garage bör därför tas upp igen. Det finns ingen anledning att inte ändra på policyn, med tanke på hur mycket vi bilägare drabbas. Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss på telefonnr: Vi uppskattar om ni sätter er själva i vår situation. Hälsningar Ilknur & Haci Uzun Odenvägen 5

25 Styrelsens förslag till svar till stämman HSB Brf Balders styrelse har sedan cirka ett halvår tillbaka en garage- och P-plats policy i föreningen. Denna policy är en rekommendation, riktlinje för hur vi vill att det ska fungera. Detta på grund av att våra befintliga hyresavtal för garage och P-platser inte är så specifikt utformade i sin villkorsdel. HSB Brf Balders styrelse instämmer nämligen i att det inte är rimligt att: Använda garage i ett annat syfte än som garage för motorfordon (förråd, verkstad, båt etc). Hyra garage, P-plats när man äger en bostadsrätt i föreningen men inte är bosatt/skriven i föreningen. Hyra garage eller P-plats en längre tid (> 6 månader) om ingen i hushållet har en bil registrerad på sig och därmed inte använder denna P-plats/garageplats för eget bruk. Tyvärr tycker inte alla medlemmar likadant, några följer inte denna policy. Vad kan då göras om stämman delar styrelsens uppfattning? Arbete kan startas upp i styrelsen för att förtydliga vår policy kring användning av P-plats och garage. Säga upp samtliga avtal för P-platser och garage för villkorsändring och så långt möjligt anpassa/säkerställa att ingångna hyresavtal ligger i linje med vår policy. Säga upp hyresavtal om hyresgästen efter ändring inte följer de nya kontraktsvillkoren. Styrelsen överlåter till stämman att besluta om huruvida stämman vill uppdra till styrelsen att utarbeta nya regler/kontraktsvillkor för att förhyra P-platser och garage inom föreningen och säga upp samtliga P-plats och garagehyreskontrakt för villkorsändring enligt styrelsens policy. Dvs att P-platser och garage i princip endast får förhyras av boende medlemmar i föreningen för fordon som är registrerade på, eller har styrkt anknytning till, boende medlemmar i föreningen.

26 Ordlista Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas för förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse, styrelseberättelse). Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning och balansräkning, som i siffror visar verksamheten. Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om antalet anställda, taxeringsvärden, försäkringsvärden mm. Resultaträkning Resultaträkningen visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för verksamhetsåret. De största kostnaderna är oftast ränte-, värme-, vatten- och underhållskostnader. Bland kostnaderna finns också poster som ej motsvaras av utbetalningar under året, t ex värdeminskning på inventarier eller avsättningar till fonder. Om kostnaderna är större än intäkterna blir årets resultat förlust. I annat fall blir resultatet vinst, som skall användas enligt föreningsstämmans beslut. Om verksamheten medfört förlust kan denna täckas genom disposition av fondmedel (sparade pengar) eller också balanseras, d v s överföras till det följande året. Balansräkningen Visar å ena sidan de materiella tillgångar som föreningen ägde vid verksamhetsårets utgång i form av fastigheter, inventarier o dyl samt likvida medel (kontanter). Balansräkningens andra sida visar föreningens lån och skulder samt egna kapital som fanns vid årsskiftet. Till skulderna räknas fond för inre underhåll (medlemmarnas pengar). Det resultat i form av överskott (vinst) eller underskott (förlust) som resultaträkningen visar blir i balansräkningen en post som svarar mot skillnaderna mellan å ena sidan de materiella tillgångar och de likvida medlen samt å andra sidan summan av lånat och eget kapital och utgör förändringen i föreningens förmögenhet eller egna kapital. Omsättningstillgångar Med omsättningstillgångar menas andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till reda pengar inom ett år. Anläggningstillgångar Med anläggningstillgångar menas tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastigheter med mark och byggnader. Kortfristiga skulder Skulder som föreningen måste betala senast inom ett år. Långfristiga skulder Skulder som föreningen skall betala först efter en eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsylan. HSB i avräkning Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB. HSB betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa pengar. Likvida medel Kontanter och andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar, såsom t ex HSB:s avräkning Likviditet Med likviditet menas bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (tex vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kortfristiga skulderna är likviditeten tillfredsställande. Ställda panter Avser i föreningens fall de säkerheter, pantbrev/ fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. Ansvarsförbindelser Åtagande för föreningen vilka ej bokats såsom kort- eller långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, som avgälder. Fond för yttre underhåll Enligt stadgarna skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3% av byggnadskostnaderna för föreningens hus. I äldre föreningar är dock denna procentsats otillräcklig, varför ofta högre avsättningar måste göras. Fondbeloppet enligt balansräkniagen utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Specifikation av fondens fördelning på respektive lägenheter finns på HSB-kontoret och hos vicevärden. Värdeminskning fastighet Kontot redovisar den totala (under årens lopp) avskrivningen av föreningens fastigheter på grund av å1der och nyttjande. Som plan för avskrivningen har använts amorteringsplanen för föreningens lån för fastighetsfinansiering (årets avskrivning=årets amortering).

27 För att läsa Hitta rätt i HSBs brf Balder vänd på häftet!

28 13

29 12

30 12 11

31 Stadgar och lägenhetsunderhåll I stadgarna regleras bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter inom bostadsrättsföreningen, samt vad som gäller i övrigt inom just HSB brf Balder. Se stadgarna i det följande. I stadgarna 25 framgår tex Vem som underhåller vad? i lägenheten, samt vad man måste iakttaga vid underhåll eller åtgärder i lägenheten. Utöver stadgarna finns även övergripande regler i Föreningslagen och Bostadsrättslagen som gäller bostadsrätten. 10

32 Grovsoprum Grovsoprummet är beläget i fastigheten på Odenvägen 4. OBS! Portnyckeln passar. Grovsoprummet är till för grovsopor, vilket i korta drag kan beskrivas som allt löst bohag i hemmet utom sådant som måste numera måste källsorteras. OBS Vitvaror och elektronik får inte kastas i föreningens grovsoprum Vitvaror typ kyl och frys kräver särskild återvinning och är inte i den meningen att betrakta som grovsopor. Dessa skall därför inte ställas i grovsoprummet. Andra saker man inte får kasta i grovsoprummet är tex elektronikavfall, batterier, lysrör, glödlampor, spisar tvättmaskiner, TV och datorer. Se till med din leverantör tar hand om dina trasiga vitvaror eller störe elektroniksaker när du köper nytt. Alternativt får Du själv transportera dem till närmaste återvinningscentral dvs i Jordbro SRVs återvinningscentral i Jordbro Beställ miljökort för tillträde Sådant som ej går att källsortera i föreningen får du själv transportera till närmaste återvinningscentral dvs SRV på Rörvägen i Jordbro tel Ring dem för närmare besked om öppettiderna eller se hemsidan Hos SRV kan du också beställa ett kort som behövs för tillträde till anläggningen. Har du frågor kan du även kontakta SRVs kundtjänst via e-post: 9

33 Föreningsverksamhet Lekstuga På tyrgården finns en lekstuga med lite leksaker som får nyttjas av föreningens medlemmar. Lekstugan öppnar du med din portnyckel. Tänk på att lägga in alla leksaker efter användning. Tvättstugor Inom föreningen finns en tvättstuga. Tvättstugan finns vid Odenvägen 8. Tvättstugan har två avdelningar för fintvätt och en avdelning för grovtvätt. Inpassering sker med kodbricka. Bokning Bokning sker via elektronisk bokningspanel i entrén i tvättstugan eller via föreningens hemsida Tvättpassen är följande: Måndag Söndag: , , OBS Om tvättstugan inte tagits i bruk inom 1 timme på bokat pass, så är det tillåtet för annan att boka det tvättpasset. Miljöhus för hushållsavfall Inom föreningen finns två fristående miljöhus för källsortering av brännbart och komposterbart hus-hållsavfall, samt för tidningar, glas och förpackningar av plast och metall. Följ anvisningarna i Miljöhusen. Besöksadress Miljöhus: Returpapper - Odenvägen 2 16 Ja - Odenvägen 1 15 Ja Miljöhusen Miljöhusen öppnar du med din portnyckel. Övriga sorteringsställen Sortering för papper, hårda förpackningar och kartong mm finns vid sorteringsställen utanför föreningens område. 8

34 Försäkring Bostadsrättstillägg Förstärkt försäkringsskydd Ingår i ditt boende Som bostadsrättshavare har man underhållsansvar för alla ytskikt mm i lägenheten och man behöver därför normalt ha ett förstärkt skydd i sin hemförsäkring. Det kallas bostadsrättstillägg. From ingår bostadsrättstillägget i månadsavgiften för din lägenhet. Bostadsrättstillägget gäller för det du själv har underhållsansvaret för i lägenhen enligt stadgarna 25, tex parkettgolvet om det skulle bli förstört vid ett läckage ifrån en radiator, eller om en diskmaskin eller annat skull föror-saka en vattenskada. Bostadsrättstillägget har en självrisk som man måste betala om man använder försäkringen och ger dig inte full hjälp i alla lägen, men mildrar i allmänhet kostnaden betydligt. Viktigt! Du måste fortfarande ha en hemförsäkring för ditt lösöre i lägenhetren och ev allrisk, mm. Om det händer en större skada i din lägenhet, skall du ta kontakt med HSBkontoret i Haninge via HSB ServiceCenter Är det en akut skada ringer du HSB-jouren Skadedjursbekämpning Föreningens fastigheter är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. I försäkringen ingår skadedjursbekämpning hos företaget Nomor. Skadedjursbekämpningen är kostnadsfri för alla medlemmar. Vid problem med skadedjur, ring Nomor Uppge försäkringsnummer , Trygg Hansa 7

35 Service Styrelserum Odenvägen 1, HANDEN Vilka som är med i styrelsen i föreningen, ser du på anslagstavlan i porten. På Odenvägen 1, nb finns föreningens lokal för styrelsen. Här träffar du representanter för styrelsen efter överenskommelse och har möjlighet att framföra din frågor och synpunkter direkt. HSB ServiceCenter Felanmälan Bemannad felanmälan via telefonist: måndag fredag Du kan anmäla fel dygnet runt via: E-post: eller Jour Vid akuta fel i lägenhet eller fastigheter som inte kan vänta till vardagen därpå. 1 Ring först någon person i styrelsen (Se anslag i porten med kontaktuppgifter till styrelsen) 2 Om du ej får kontakt med styrelsen, ring HSB-jouren på HSB-kontoret Sleipnervägen 115, HANDEN Till förvaltningskontoret, som är beläget i föreningsgården Midgård, kan du vända dig med alla frågor inom vår bostadsrättsförening, tex överlåtelser, kontrakt, frågor angående reparationer / försäkringar, och rådgivning i olika boendefrågor. Öppettider för personligt besök måndag torsdag , fredag Behöver du prata med vår förvaltare eller lägenhetshandläggare, boka tid innan du kommer för att vara säker på att de är på plats. 6

36 Information Medlemstidningen BALDER-bladet Bostadsrättsföreningen ger ut ett informationsblad Balder-bladet som delas ut i brevlådorna, alternativt sätts upp på anslagstavlorna i portarna. Du är alltid välkommen med dina textbidrag eller synpunkter till redaktionen för Balderbladet via föreningslokalens brevlåda, Odenvägen 1, nb, Handen. Hemsida Föreningens hemsida innehåller både aktuell information och sådant som kan vara intressant att veta om föreningen. Bredband samt bredbandstelefoni Samtliga lägenheter är utrustade med uttag för bandsbolagets bredband. Bred- From ingår Bredbandsbolagets bredband kollektivt med tv 125:-/ månad för alla lägenheter genom sk gruppanslutning. Vill du öppna anslutningen för ditt bredbandsuttag kontaktar du bara Bredbandsbolagets kundtjänst på tel Ange att du bor i HSB brf Balder och att föreningen har gruppanslutning så får du använda bredbandet obegränsat för den kollektiva avgiften på 125:-/mån. Bredbandet har hastigheten 100 Mbit in och 10 Mbit ut. Du kan även utan extra kostnad teckna abonnemang för Bredbandsbolagets telefoni och betalar då bara kostnaden för dina samtal. Ringer du till någon annan med Bredbandsbolagets telefoni så ringer du gratis. Tillhandahållande av modem är kostnadsfritt. Hänvisa till HSBs ramavatal. TV Analogt utbud via ComHem Samtliga lägenheter är utrustade med uttag för TV via Com Hem. Com Hems analoga grundutbud och ett antal radiokanaler ingår i boendekostnaden. Även en kanal via extern parabol finns som gemensam tilläggskanal utan extra kostnad. Ytterligare abonnemang genom box, bekostar man själv. Kontakta ComHem Digital TV via modem Genom såväl Bredbandsbolaget som ComHem kan du mot extra kostnad även se digital TV. 5

37 4

38 Innehåll Översikt... 4 Information Medlemsblad...5 Hemsida...5 Bredband och bredbandstelefoni...5 Kabel-TV...5 Service Styrelsen...6 Felanmälan...6 Jour, fastigheter och lägenheter...6 HSB-kontor...6 Försäkring Bostadsrättsförsäkring...7 Skadedjursbekämpning...7 Verksamhet i föreningen Lekstuga...8 Tvättstuga...8 Miljöhus...8 Grovsophämtning...9 Regler och rutiner Stadgar och ansvar för lägenhetens underhåll

39 2

40 Hitta rätt i HSB brf Balder Välkommen till vår bostadsrättsförening! Här hittar du översiktliga fakta om HSB brf Balder. 1

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Brf Frigg. Årsredovisning för Brf Frigg. Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen. Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Frigg. Årsredovisning för Brf Frigg. Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen. Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Frigg 2013 Årsredovisning för Brf Frigg Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen F4-Print AB Stockholm 2014 www.f4-print.se ORDLISTA Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Brf TELLUS 2011-01-01 Brf TELLUS 2011-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2011-01-01 2011-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010. Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1

Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010. Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1 Handlingar till Föreningsstämman den 25/5 2010 Bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ryrsjön 1 Bigården Expeditionen 463 35 Göta Dag: 2010-05-25 Klockan: kl. 19:00 Plats: Bikupan DAGORDNING

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby Brf Lyckeby Välkommen till Brf Lyckeby Detta är ett informationshäfte som lämnas till alla nyinflyttade i vår förening. Läs igenom och spara häftet då det kan komma till användning när det uppstår frågor

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BRF KÖRSBÄRSBLOMMAN 5

ÅRSREDOVISNING 2014 BRF KÖRSBÄRSBLOMMAN 5 ÅRSREDOVISNING 2014 BRF KÖRSBÄRSBLOMMAN 5 HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF ENSKIFTESHAGEN I MALMÖ Kallelse Medlemmarna i HSB;s bostadsrättsförening Enskifteshagen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndag 3 februari 2014 kl

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2013 Årsstämma 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

www.brftellus.se Hitta rätt i HSBs brf Tellus Vår bostadsrättsförening

www.brftellus.se Hitta rätt i HSBs brf Tellus Vår bostadsrättsförening Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Hitta rätt i HSBs brf Tellus Vår bostadsrättsförening www.brftellus.se Översiktskarta

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer