FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för ekonomi och valutafrågor /2074(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Basel II och översynen av direktiven om kapitalkrav (CRD 4) (2010/2074(INI)) Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande: Othmar Karas PR\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 PR_INI INNEHÅLL Sida FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION...3 MOTIVERING...8 PE v /11 PR\ doc

3 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION om Basel II och översynen av direktiven om kapitalkrav (CRD 4) (2010/2074(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution, med beaktande av direktiven om kapitalkrav 1 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG av den 16 september 2009 om ändring av direktiven 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2007/64/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering 2, med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik (KOM(2009)0362), med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 26 april 2010 om eventuella ytterligare ändringar av direktivet om kapitalkrav, med beaktande av Basel II-avtalet 3, med beaktande av rapporten från Baselkommittén för banktillsyn om att stärka banksektorns motståndskraft 4, med beaktande av dokumenten från Financial Stability Board, med beaktande av de kommunikéer som utfärdats av G20 vid toppmötena i Washington, London och Pittsburgh, med beaktande av sitt betänkande om OTC-derivat, med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska gemenskapernas domstol och Europeiska centralbanken En europeisk ram för gränsöverskridande krishantering inom banksektorn (KOM(2009)1561) och åtföljande arbetsdokument (SEK(2009)1407), med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 5, med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 1 Direktiv 2006/48/EG (EUT L 177, , s. 1) och direktiv 2006/49/EG (EUT L 177, , s. 201). 2 EUT L 302, , s Basel II: Internationell konvergens avseende kapitalmätning och kapitalstandarder ett reviderat regelverk heltäckande version från juni 2006, 4 Baselkommitténs rådgivande förslag om att stärka banksektorns motståndskraft, , 5 EUT L 320, , s. 1. PR\ doc 3/11 PE v01-00

4 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-.../2010), och av följande skäl: A. Starka, stabila och effektiva finansmarknader och finansinstitut spelar en central roll för att möta finansieringsbehoven hos olika ekonomiska aktörer i EU och för att främja tillväxten och sysselsättningen. B. Stabilitetsnormerna måste stärkas och brister måste hanteras i fråga om kapitalets kvalitet och kvantitet, likviditetshanteringen och den konjunkturförstärkande effekt av Basel II och kapitalkravsdirektivet som har visat sig i och med krisen. C. Tillräcklig hänsyn måste dock tas till den kumulativa effekten som de relevanta delarna av det reviderade Basel II-regelverket och andra regleringsinitiativ har på den reala ekonomin och den ekonomiska tillväxten. D. Vid G20-mötet i Pittsburgh beslutades att man skulle höja kapitalets kvalitet, införa en leverage ratio och fastställa likviditetsstandarder. E. Det finns viktiga europeiska särdrag, såsom det faktum att den europeiska företagssektorn främst finansieras genom bankkrediter. De reviderade Baselbestämmelserna måste ta tillräcklig hänsyn till sådana särdrag. F. En universallösning för alla är till nackdel för den europeiska bankbranschen och kan därmed skada den ekonomiska tillväxten och den ekonomiska återhämtningen. G. Eftersom EU för närvarande genomgår en omfattande reform av den finansiella tillsynen måste de olika reformerna vara samstämmiga. Tidsplanen för genomförandet bör samtidigt ta hänsyn till åtgärdernas kumulativa effekt på den reala ekonomin och bör inte hämma den ekonomiska återhämtningen. H. Konvergens mot en enhetlig uppsättning globala redovisningsstandarder av hög kvalitet är avgörande för att upprätthålla lika villkor och se till att uppgifter är jämförbara globalt. Dessa standarder måste förbättras på lämpligt sätt för att ta hänsyn till de lärdomar som dras utifrån krisen. I. Konvergens mellan redovisningsrapportering och tillsynsrapportering är avgörande för att se till att tillsynsmyndigheter och investerare får samma transparenta och tydliga information. Dubbel rapportering måste undvikas. J. Bankerna bör satsa mer på sin kärnverksamhet, nämligen utlåning till den reala ekonomin. Baselkommittén och kommissionen måste hitta sätt att främja denna kärnverksamhet. Allmänna frågor 1. Europaparlamentet välkomnar G20-ländernas åtagande att öka kapitalets kvalitet och kvantitet, införa standarder för likviditetshantering, hantera konjunkturförstärkande effekter och förbättra de generella stabilitetsnormerna, som svar på finanskrisen. 2. Europaparlamentet är oroat över strukturella brister och obalanser i det aktuella förslaget, samt risken för att den ekonomiska återhämtningen och den ekonomiska tillväxten skadas. PE v /11 PR\ doc

5 3. Europaparlamentet påminner om den europeiska banksektorns viktiga särdrag, såsom de många olika företagsmodellerna i olika rättsliga former och det faktum att företagssektorn främst finansieras genom bankkrediter. 4. Europaparlamentet uppmanar Baselkommittén att i de reviderade Basel II-bestämmelserna ta tillräcklig hänsyn till dessa särdrag samt skillnader mellan investmentbanker och traditionella banktjänster. 5. Europaparlamentet ber kommissionen att spela en aktiv roll i reformen av Basel IIbestämmelserna, främja och skydda europeiska intressen, samordna medlemsstaternas strategier för att uppnå det bästa resultatet för den europeiska ekonomin och ge parlamentet regelbundna rapporter om de pågående förhandlingarna. 6. Europaparlamentet erkänner betydelsen av lika villkor på internationell nivå. Parlamentet påpekar emellertid att denna målsättning inte ska medföra att den europeiska branschen och ekonomin får en konkurrensnackdel. 7. Europaparlamentet betonar att ett fullständigt åtagande från alla parter som deltar i Baselprocessen till en tydlig och konsekvent tidsplan, eftersom genomförandet är en förutsättning för en framgångsrik reform, samtidigt som man säkrar internationellt lika villkor och undviker regelarbitrage. 8. Europaparlamentet betonar att tidsplanen för genomförandet måste spegla de reviderade standardernas helhetseffekt på branschen och dess kapacitet för utlåning till den reala ekonomin, utan att utesluta möjligheten till undantagsregler för redan existerande verksamhet, infasning eller, om nödvändigt, översyn av tidsplanen. 9. Europaparlamentet påminner om behovet av att involvera parlamentet, som det demokratiskt valda EU-organet, i förhandlingarna och uppmanar kommissionen och Baselkommittén att vidta nödvändiga åtgärder för att permanent involvera parlamentet. 10. Europaparlamentet uttrycker åter sin oro över begränsningarna för de antaganden om korrelationer som bankerna gör och som ligger till grund för beräkningsmetoderna för lagstadgat kapital. 11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta integrera EU:s tillsyn av banksektorn. 12. Europaparlamentet uppmanar till att effekten på den reala ekonomin utvärderas ordentligt, med särskild inriktning på finansiering för små och medelstora företag. 13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa incitament för banksektorn att hantera risker och vinster med hänsyn till långsiktiga resultat och att uppmuntra banker att behålla lånen i sina balansräkningar utan överdriven värdepapperisering och att till fullo konsolidera vissa poster utanför balansräkningen, såsom särskilda bolagsstrukturer (SPV). PR\ doc 5/11 PE v01-00

6 Kapitalets kvalitet 14. Europaparlamentet stöder initiativet att öka kapitalets kvalitet och nivå som svar på krisen. 15. För att inte missgynna vissa företagsmodeller som inte är aktiebolag, särskilt kooperativ och sparbanker, anser Europaparlamentet att kapitalet måste definieras på ett balanserat sätt på grundval av kapitalinstrumentens kvalitet (dvs. permanens, möjlighet att absorbera förluster, betalningsflexibilitet) snarare än deras särskilda rättsliga form. 16. Europaparlamentet uppmanar Baselkommittén och kommissionen att, vid fastställandet av vilka kapitalinstrument som är godtagbara, ta tillräcklig hänsyn till behoven och särdragen hos icke-aktiebolag (dvs. kooperativ och sparbanker), som står för en stor del av den europeiska bankbranschen. 17. Europaparlamentet uppmanar Baselkommittén och kommissionen att, vid beräkning av gruppbaserat kapital, se till att både risk och kapital beaktas på ett balanserat sätt (dvs. minoritetsintresse). 18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta tillräcklig hänsyn till existerande skillnader mellan balansräkningen för skatteändamål och för redovisningsändamål i syfte att undvika eventuella konkurrensnackdelar. Likviditetsstandarder 19. Europaparlamentet anser att utveckling av höga likviditetsstandarder är en central del av krishanteringen. 20. Europaparlamentet anser att en likviditetstäckningsgrad bör ta större hänsyn till risken för koncentration av användbara tillgångar i likviditetsbuffertar, uppmuntra diversifiering och motverka överdriven koncentration inom en viss tillgångsklass. 21. Europaparlamentet uppmanar, i händelse av att en standard för strukturell likviditet inrättas, till ett tillräckligt erkännande av stabila finansieringskällor som är specifika för Europa (dvs. finansiering av fastigheter). Konjunkturutjämnande åtgärder 22. Europaparlamentet välkomnar strävan att begränsa alltför hög kredittillväxt och risken för kreditbubblor. 23. Europaparlament är oroat över den konjunkturförstärkande effekten av en bankspecifik buffert för bevarande av kapital. 24. Europaparlamentet välkomnar försöket att identifiera en uppsättning makroekonomiska variabler för att skapa effektiva konjunkturutjämnande buffertar. 25. Europaparlamentet erkänner fördelarna med avsättningar över en hel konjunkturcykel (förväntad förlust-strategi) som en möjlig åtgärd för att minska de konjunkturförstärkande effekterna och uppmuntra erkännandet av förväntade kreditförluster över konjunkturcykeln. PE v /11 PR\ doc

7 26. Europaparlamentet uppmanar till konvergens mellan redovisningsrapportering och tillsynsrapportering, särskilt när det gäller en förväntad förlust-strategi i vinstrapporteringen, för att ta hänsyn till de lärdomar som dragits av krisen och se till att samma uppsättning tydliga och transparenta regler tillämpas när man producerar information till tillsynsmyndigheter och investerare. Parlamentet varnar också för de negativa effekterna av dubbel rapportering. Leverage ratio (LR) 27. Europaparlamentet noterar begreppet leverage ratio som en möjlig broms för att för stor hävstång byggs upp, men har stora betänkligheter när det gäller dess mervärde. 28. Europaparlamentet anser att LR, för att vara effektiv, måste omfatta poster utanför balansräkningen och derivat, måste vara tydligt definierad och jämförbar internationellt och bör ta hänsyn till de olika LR som tillämpas internationellt. 29. Europaparlamentet är dock bekymrat över att en LR skulle kunna inverka negativt på enheter som tillhandahåller traditionella banktjänster med låg risk (såsom företagsfinansiering och fastighetsfinansiering) eller ekonomier där företagssektorn främst finansieras genom lån. 30. Europaparlamentet uppmanar Baselkommittén och kommissionen att utforska alternativ till LR, såsom att fastställa gränser för verksamhetsgrenar och portföljer. 31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att en tillämpning av LR inte leder till alltför hög värdepapperisering och mindre krediter (dessa är sannolika sätt för bankerna att minska sin LR). Motpartsrisk 32. Europaparlamentet uppmanar till höjda standarder när det gäller stresstester, kontrolltester och korrelationsrisker. 33. Europaparlamentet uppmanar till olika kapitalhantering för en OTC-transaktion och en transaktion genom en central motpart (CCP), förutsatt att den centrala motparten uppfyller de höga krav som ska definieras i EU-lagstiftningen samtidigt som de beaktar standarder som fastställts på internationell nivå, med tillräcklig hänsyn till de potentiella kostnaderna för företagssektorn för att använda derivat som säkerhet för sin kommersiella verksamhet. 34. Europaparlamentet understryker att krisen har visat att sambanden mellan finansinstitut är större än sambanden mellan finansinstitut och företag, och anser att kapitalkraven för motpartsrisken bör spegla detta faktum. 35. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, eurogruppen och Europeiska centralbanken. PR\ doc 7/11 PE v01-00

8 MOTIVERING Utifrån ett starkt åtagande från G20 och slutsatserna från G20-toppmötena i Washington, London och Pittburgh, inledde Baselkommittén (nedan kallad kommittén) ett arbete för att reformera Basel II-regelverket och stärka banksystemets motståndskraft. Kommitténs förslag syftar till att förbättra kvaliteten på kapitalbasen, utvidga och stärka kapitalregelverkets omfattning (såsom motpartsrisk som uppkommer genom derivat, repoavtal, etc.). Kommittén tänker också införa en leverage ratio för att hindra att alltför hög hävstång uppstår i systemet samt andra kompletterande konjunkturutjämnande åtgärder såsom kapitalbuffertar, som kan byggas upp under goda tider. Sist men inte minst föreslås globala standarder för likviditetsförvaltning. Föredraganden är övertygad om att krisen har tydliggjort behovet av en grundlig översyn av det aktuella regelverket. Därför välkomnar Europaparlamentet Baselkommitténs insatser för att generellt förbättra regelverket. Trots sitt allmänna stöd för att reformera regelverket är föredraganden mycket oroad över uppenbara brister i förhandlingsprocessen om det reviderade regelverket, och att regelverket som det för närvarande presenteras medför en klar konkurrensnackdel för den europeiska ekonomin. Det huvudsakliga skälet för detta betänkande är därför en uppmaning från Europaparlamentet till Baselkommittén att på lämpligt sätt involvera Europaparlamentet i de pågående förhandlingarna samt en uppmaning att göra nödvändiga justeringar i regelverket så att den europeiska branschen och ekonomin inte missgynnas. Europaparlamentet måste spela en aktiv roll och kraftigt påverka revideringen av reglerna redan under förhandlingsprocessen inom Baselkommittén. Eftersom Europaparlamentet är det demokratiskt valda EU-organet som senare kommer att vara medlagstiftare utifrån kommissionens förslag om direktivet om kapitalkrav (CRD 4-direktivet), bör det involveras i förhandlingsprocessen på tidigt stadium. Föredraganden ber Baselkommittén och kommissionen att ta nödvändiga steg i detta avseende. Även om det finns ett starkt internationellt åtagande att revidera Baselregelverket är det viktigt att en sådan revidering håller rätt balans mellan olika företagsmodeller, investmentbanker och traditionella banktjänster, olika rättsliga former och den dominerande finansieringen av företagssektorn genom banklån i Europa. Medan den amerikanska ekonomin huvudsakligen finansieras genom kapitalmarknaden förlitar sig den europeiska företagssektorn på banksektorns utlåningskapacitet. 80 procent av investeringarna och utlåningen i Europa grundas på bankkrediter. De reviderade reglerna bör ta hänsyn till dessa skillnader utan att bestraffa vissa marknader eller företagsmodeller. I annat fall riskerar man att skada den europeiska bankbranschen och ekonomin. Föredraganden instämmer i betydelsen av lika villkor på internationell nivå när det gäller det reviderade Basel II-regelverket under förutsättning att ett sådant regelverk inte innebär någon konkurrensnackdel för den europeiska ekonomin. PE v /11 PR\ doc

9 Inom Baselkommittén behöver det finnas ett starkt åtagande från alla deltagande parter till en tydlig och sammanhängande tidsplan för genomförandet. Föredraganden anser att detta är en förutsättning för en framgångsrik reform och för att förhindra regelarbitrage. Föredraganden uppmanar kommissionen och medlemsstaterna till bättre samordning i EU:s intresse. Tidsplanen för genomförandet måste ta hänsyn till hur den reala ekonomin påverkas av alla delar av det reviderade Basel II-regelverket och alla pågående reformer. Särskilt måste små och medelstora företag och företagssektorns finansiering säkras, med tanke på att små och medelstora företag är en av drivkrafterna för tillväxt och sysselsättning i Europa. Det kommande förslaget om CRD 4 måste vara i linje med en stark tillsynsmyndighet. Föredraganden är bekymrad över kopplingen mellan det kommande förslagets olika faktorer. Om man ska stärka kapitalets kvalitet samtidigt som man ökar kapitalnivån måste detta ske på ett försiktigt sätt. Som ett grundläggande mål för reformen bör bankerna i högre grad hantera risker och vinster med hänsyn till långsiktiga resultat. I det kommande förslaget bör man hitta ett sätt att skapa incitament för banker att behålla lån i den egna balansräkningen utan överdriven användning av värdepapperisering och poster utanför balansräkningen. FRÅGORNA I DETALJ Kapitalets kvalitet Föredraganden stöder bestämt tanken på att stärka kapitalets kvalitet och kvantitet som svar på krisen. Han välkomnar strategin för att revidera definitionen av kapital i riktning mot instrument för kapitalets kvalitet som grundas på resultat, möjlighet att absorbera förluster och betalningsflexibilitet, men är tveksam till en indirekt koncentration mot vissa rättsliga former. Definition av godkända kapitalinstrument bör heller inte missgynna vissa företagsmodeller hos icke-aktiebolag, särskilt kooperativ och sparbanker, som utgör en stor andel av den europeiska bankbranschen. Alla kapitalkrav måste vara i linje med det övergripande Basel-målet om riskkänslighet genom att undvika obalanser inom kapitalavdrag, som på ett balanserat sätt bör ta hänsyn till både risk och kapital (dvs. minoritetsintressen). Likviditetsstandarder Föredraganden anser att stärkta likviditetsstandarder är en central del av de reviderade Baselkraven som svar på krisen. En av lärdomarna av krisen såsom likviditetskris är att det krävs mer likviditet för att kunna klara stressituationer både på kort och på lång sikt. Föredraganden anser att de nya likviditetsstandarderna inte bör uppmuntra att användbara tillgångar koncentreras i likviditetsbuffertar av en viss klass, utan bör i stället uppmuntra diversifiering till likvida tillgångar av hög kvalitet. Föredraganden har farhågor när det gäller strukturen för graden av stabil finansiering. Situationen när det gäller vissa statsobligationer visar att ingen tillgångsklass är stabil i sig. PR\ doc 9/11 PE v01-00

10 Föredraganden ser ett behov av större flexibilitet i termer av godtagbara likvida tillgångar av hög kvalitet som finns tillgängliga i Europa, genom att man tar hänsyn till särdragen i Europa och i tillräcklig grad erkänner särdragen hos Europas stabila finansieringskällor. Konjunkturutjämnande åtgärder Baselkommittén planerar införa en rad åtgärder för att uppmuntra bankerna att bygga kapitalbuffertar i goda tider för att betala ut dessa i dåliga tider. Föredraganden välkomnar kommitténs strävan att begränsa alltför hög kredittillväxt och skapandet av kreditbubblor. Sådana åtgärder bör utformas för att dämpa det befintliga regelverkets konjunkturförstärkande karaktär. Föredraganden är dock oroad över de ihållande konjunkturförstärkande effekterna av en eventuell fast bankspecifik buffert för bevarande av kapital. Föredraganden stöder bestämt tanken på framåtblickande avsättningar över en hel konjunkturcykel som en möjlig konjunkturutjämnande åtgärd. I detta avseende betonar han vikten av konvergens mellan rapporteringsstandarder för redovisning och för stabilitetssyften, särskilt när det gäller en förväntad förlust-strategi i vinstrapporteringen, och varnar för de negativa effekterna av dubbel rapportering. Det bör tilläggas att insatser för att uppnå global konvergens mellan redovisningsstandarder mot en uppsättning internationella standarder av hög kvalitet (IFRS) är av största betydelse för ett framgångsrikt genomförande av G20-agendan och för att säkra jämförbar information till investerare och lika villkor på internationell nivå. Leverage ratio På grundval av slutsatserna från G20, talar Baselkommittén om begreppet crude leverage ratio. Målet med denna är att vara en broms som hindrar att alltför stor hävstång byggs upp i systemet. Föredraganden är mycket oroad över denna leverage ratio (LR). För att vara effektiv måste LR omfatta områden som belysts av krisen såsom poster utanför balansräkningen och derivat, och vara jämförbar internationellt. När väl strukturen för LR har fastlagts behöver ytterligare frågor övervägas, såsom inkluderandet av LR under pelare 1 och pelare 2 och effekten på banktjänster med låg risk såsom fastigheter och företagsfinansiering. Motpartsrisk Krisen visade betydande brister beträffande hur stresstest och kontrolltest genomförs och hur korrelationsrisker hanteras. Krisen har vidare visat vilken förödande inverkan bristande transparens och klarhet beträffande derivathandeln på OTC-marknader kan få. Baselkommittén föreslår en rad förändringar för att ta itu med centrala problem där hanteringen av motpartsrisken visat sig vara bristfällig. PE v /11 PR\ doc

11 Föredraganden stöder bestämt insatser från kommittén för att stärka normerna för stresstest, kontrolltest och hantering av korrelationsrisker. Föredraganden välkomnar kommitténs insatser för att ge incitament för clearing av OTChandel genom en central motpart (CCP) och anser att kapitalkraven bör differentiera mellan risker i transaktioner genom en central motpart och risker hos OTC-transaktioner, på villkor att sådana centrala motparter uppfyller höga standarder. Standarderna bör utvecklas av Europeiska kommissionen samtidigt som man tar hänsyn till den internationella utvecklingen. Företag som säkrar sina kommersiella risker genom derivat är oroade över de eventuella kostnaderna för kapitalkrav för derivat vars clearing inte sker centralt. Kommissionen uppmanas att överväga de möjliga effekterna och de relaterade kostnaderna för företag när man differentierar mellan kapitalkrav för OTC-transaktioner och CCP-clearade derivattransaktioner. PR\ doc 11/11 PE v01-00

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.2.2013 2012/2321(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kooperativs bidrag till att övervinna krisen (2012/2321(INI)) Utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0226 (COD) 12601/15 ADD 2 EF 183 ECOFIN 743 SURE 24 CODEC 1291 IA 10 FÖLJENOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2016/0110(COD) 9.9.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23 Förslag till betänkande Theodor Dumitru Stolojan (PE585.761v01-00) Förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2016/2903(RSP) 21.10.2016 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2016

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2007/2290(INI) 1.7.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Ieke van den Burg (PE404.676v01-00) Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna:

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2017/xxxx(RSP) 11.7.2017 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-000000 i enlighet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.4.2016 2015/0314(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om fastställande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för rättsliga frågor 2009 2007/2239(INI) 7.4.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om insyn i samband med institutionella investerare (2007/2239(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 18.9.2009 B7-.../2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-.../2009 och B7-.../2009 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 0000/0000(COS) 17 april 2001 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2016/2063(INI) 9.6.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (2016/2063(INI)) Utskottet för ekonomi

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Riktlinjer för fastställandet av när likvidation av tillgångar eller skulder enligt normala insolvensförfaranden kan få negativa effekter på en eller flera finansiella marknader

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 14.5.2012 2012/2004(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Initiativ för socialt företagande Skapa förutsättningar för att främja sociala

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 2012/0054(COD) 4.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de avtal

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2246(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2246(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2246(INI) 11.11.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 (PE414.938v01-00) Genomförandet av direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2011/2010(INI) 1.2.2011 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om försäkringsgarantisystem (2011/2010(INI)) Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande:

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

9480/17 cjs,sa/cjs,sa/ub DGG 1C

9480/17 cjs,sa/cjs,sa/ub DGG 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 31 maj 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 27.5.2011 2008/0161(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Europeiska investeringsbanken (EIB) främjar Europeiska unionens målsättningar genom att erbjuda långsiktig projektfinansiering, garantier och rådgivning. EIB stöder projekt

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/0448(NLE) 23.5.2017 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning Rapportering i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 Avstämning av kapitalbasen i den konsoliderade situationen 30 jun 30 jun

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 21.6.2012 2012/0074(NLE) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

Riktlinjer. om minimiförteckningen över kvalitativa och kvantitativa indikatorer för återhämtningsplaner EBA/GL/2015/02 23.07.2015

Riktlinjer. om minimiförteckningen över kvalitativa och kvantitativa indikatorer för återhämtningsplaner EBA/GL/2015/02 23.07.2015 EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Riktlinjer om minimiförteckningen över kvalitativa och kvantitativa indikatorer för återhämtningsplaner 1 Innehåll 1. EBA:s riktlinjer om minimiförteckningen över kvalitativa

Läs mer

L 176. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtiosjätte årgången 27 juni 2013.

L 176. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtiosjätte årgången 27 juni 2013. Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 176 Svensk utgåva Lagstiftning femtiosjätte årgången 27 juni 2013 Innehållsförteckning I Lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för rättsliga frågor 2009 2007/2238(INI) 29.5.2008 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor över hedgefonder och private

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/2006(INI) 16.4.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 András Gyürk (PE404.466v01-00) Mot en europeisk stadga om energikonsumenters

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer

Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer EIOPA-BoS-15/108 SV Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax.

Läs mer

Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om kreditinstitut och värdepappersföretag

Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om kreditinstitut och värdepappersföretag Finansutskottets utlåtande 2011/12:FiU17 Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om kreditinstitut och värdepappersföretag Sammanfattning Utskottet prövar i detta utlåtande kommissionens förslag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 8 APRIL 2013 Utges av Svenska Fondhandlareföreningens Service AB Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/2179(INI) 16.10.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (2008/2179(INI))

Läs mer

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter Riktlinjernas status 1. Detta dokument

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 2015/2319(INI) 5.7.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (2015/2319(INI)) Budgetkontrollutskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.10.2010 2010/2239(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga

Läs mer

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s EIOPA16/858 SV Riktlinjer för att underlätta en verkningsfull dialog mellan å ena sidan behöriga myndigheter som utövar tillsyn av försäkringsföretag och å andra sidan de lagstadgade revisorer och revisionsbyråer

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0168(NLE) 18.7.2016 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Republiken Österrike och Rumänien att i

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

Basel III - skärpta regler för banker

Basel III - skärpta regler för banker Basel III - skärpta regler för banker 44 Baselkommittén presenterade nyligen ett nytt regelverk för banker, det så kallade Basel III. Det omfattar i grova drag nya och skärpta krav på kapital och likviditet

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSRAPPORTEN {SEK(2008) 2340}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSRAPPORTEN {SEK(2008) 2340} SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.7.2008 SEK(2008) 2341 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSRAPPORTEN {SEK(2008) 2340} SV SV ARBETSDOKUMENT

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 15.7.2014 2014/2055(BUD) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) 8.5.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 Harald Ettl (PE404.730v01-00) Hedgefonder och private equity (2007/2238(INI)) AM\722912.doc

Läs mer

Riktlinjer. om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner EBA/GL/2014/06. 18 juli 2014

Riktlinjer. om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner EBA/GL/2014/06. 18 juli 2014 EBA/GL/2014/06 18 juli 2014 Riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner 1 EBA:s riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner Riktlinjernas status 1. Detta

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Slutliga riktlinjer om det inbördes förhållandet mellan ordningsföljden för nedskrivning och konvertering i BRRD (resolutionsdirektivet) och CRR/CRD (kapitaltäckningsförordningen/-direktivet)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Fiskeriutskottet. 30 april 2003 PE /1-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23

EUROPAPARLAMENTET. Fiskeriutskottet. 30 april 2003 PE /1-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 EUROPAPARLAMENTET 1999 Fiskeriutskottet 2004 30 april 2003 PE 325.168/1-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 Förslag till betänkande (PE 325.168) Niels Busk Gemenskapens handlingsplan för att minska mängden fisk som

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar; SFS 2014:993 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2013/0084(COD) 3.6.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 RIKTLINJER OM DE UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS OM INTECKNADE OCH ICKE INTECKNADE TILLGÅNGAR 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 Riktlinjer om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2009/0136(COD) 2.3.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSER FÖR EXPONERING MOT SKUGGBANKENHETER EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Riktlinjer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSER FÖR EXPONERING MOT SKUGGBANKENHETER EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Riktlinjer EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Riktlinjer Gränser för exponering mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet enligt artikel 395.2 i förordning (EU) nr 575/2013 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Läs mer