FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för ekonomi och valutafrågor /2074(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Basel II och översynen av direktiven om kapitalkrav (CRD 4) (2010/2074(INI)) Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande: Othmar Karas PR\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 PR_INI INNEHÅLL Sida FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION...3 MOTIVERING...8 PE v /11 PR\ doc

3 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION om Basel II och översynen av direktiven om kapitalkrav (CRD 4) (2010/2074(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution, med beaktande av direktiven om kapitalkrav 1 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG av den 16 september 2009 om ändring av direktiven 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2007/64/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering 2, med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik (KOM(2009)0362), med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 26 april 2010 om eventuella ytterligare ändringar av direktivet om kapitalkrav, med beaktande av Basel II-avtalet 3, med beaktande av rapporten från Baselkommittén för banktillsyn om att stärka banksektorns motståndskraft 4, med beaktande av dokumenten från Financial Stability Board, med beaktande av de kommunikéer som utfärdats av G20 vid toppmötena i Washington, London och Pittsburgh, med beaktande av sitt betänkande om OTC-derivat, med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska gemenskapernas domstol och Europeiska centralbanken En europeisk ram för gränsöverskridande krishantering inom banksektorn (KOM(2009)1561) och åtföljande arbetsdokument (SEK(2009)1407), med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 5, med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 1 Direktiv 2006/48/EG (EUT L 177, , s. 1) och direktiv 2006/49/EG (EUT L 177, , s. 201). 2 EUT L 302, , s Basel II: Internationell konvergens avseende kapitalmätning och kapitalstandarder ett reviderat regelverk heltäckande version från juni 2006, 4 Baselkommitténs rådgivande förslag om att stärka banksektorns motståndskraft, , 5 EUT L 320, , s. 1. PR\ doc 3/11 PE v01-00

4 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-.../2010), och av följande skäl: A. Starka, stabila och effektiva finansmarknader och finansinstitut spelar en central roll för att möta finansieringsbehoven hos olika ekonomiska aktörer i EU och för att främja tillväxten och sysselsättningen. B. Stabilitetsnormerna måste stärkas och brister måste hanteras i fråga om kapitalets kvalitet och kvantitet, likviditetshanteringen och den konjunkturförstärkande effekt av Basel II och kapitalkravsdirektivet som har visat sig i och med krisen. C. Tillräcklig hänsyn måste dock tas till den kumulativa effekten som de relevanta delarna av det reviderade Basel II-regelverket och andra regleringsinitiativ har på den reala ekonomin och den ekonomiska tillväxten. D. Vid G20-mötet i Pittsburgh beslutades att man skulle höja kapitalets kvalitet, införa en leverage ratio och fastställa likviditetsstandarder. E. Det finns viktiga europeiska särdrag, såsom det faktum att den europeiska företagssektorn främst finansieras genom bankkrediter. De reviderade Baselbestämmelserna måste ta tillräcklig hänsyn till sådana särdrag. F. En universallösning för alla är till nackdel för den europeiska bankbranschen och kan därmed skada den ekonomiska tillväxten och den ekonomiska återhämtningen. G. Eftersom EU för närvarande genomgår en omfattande reform av den finansiella tillsynen måste de olika reformerna vara samstämmiga. Tidsplanen för genomförandet bör samtidigt ta hänsyn till åtgärdernas kumulativa effekt på den reala ekonomin och bör inte hämma den ekonomiska återhämtningen. H. Konvergens mot en enhetlig uppsättning globala redovisningsstandarder av hög kvalitet är avgörande för att upprätthålla lika villkor och se till att uppgifter är jämförbara globalt. Dessa standarder måste förbättras på lämpligt sätt för att ta hänsyn till de lärdomar som dras utifrån krisen. I. Konvergens mellan redovisningsrapportering och tillsynsrapportering är avgörande för att se till att tillsynsmyndigheter och investerare får samma transparenta och tydliga information. Dubbel rapportering måste undvikas. J. Bankerna bör satsa mer på sin kärnverksamhet, nämligen utlåning till den reala ekonomin. Baselkommittén och kommissionen måste hitta sätt att främja denna kärnverksamhet. Allmänna frågor 1. Europaparlamentet välkomnar G20-ländernas åtagande att öka kapitalets kvalitet och kvantitet, införa standarder för likviditetshantering, hantera konjunkturförstärkande effekter och förbättra de generella stabilitetsnormerna, som svar på finanskrisen. 2. Europaparlamentet är oroat över strukturella brister och obalanser i det aktuella förslaget, samt risken för att den ekonomiska återhämtningen och den ekonomiska tillväxten skadas. PE v /11 PR\ doc

5 3. Europaparlamentet påminner om den europeiska banksektorns viktiga särdrag, såsom de många olika företagsmodellerna i olika rättsliga former och det faktum att företagssektorn främst finansieras genom bankkrediter. 4. Europaparlamentet uppmanar Baselkommittén att i de reviderade Basel II-bestämmelserna ta tillräcklig hänsyn till dessa särdrag samt skillnader mellan investmentbanker och traditionella banktjänster. 5. Europaparlamentet ber kommissionen att spela en aktiv roll i reformen av Basel IIbestämmelserna, främja och skydda europeiska intressen, samordna medlemsstaternas strategier för att uppnå det bästa resultatet för den europeiska ekonomin och ge parlamentet regelbundna rapporter om de pågående förhandlingarna. 6. Europaparlamentet erkänner betydelsen av lika villkor på internationell nivå. Parlamentet påpekar emellertid att denna målsättning inte ska medföra att den europeiska branschen och ekonomin får en konkurrensnackdel. 7. Europaparlamentet betonar att ett fullständigt åtagande från alla parter som deltar i Baselprocessen till en tydlig och konsekvent tidsplan, eftersom genomförandet är en förutsättning för en framgångsrik reform, samtidigt som man säkrar internationellt lika villkor och undviker regelarbitrage. 8. Europaparlamentet betonar att tidsplanen för genomförandet måste spegla de reviderade standardernas helhetseffekt på branschen och dess kapacitet för utlåning till den reala ekonomin, utan att utesluta möjligheten till undantagsregler för redan existerande verksamhet, infasning eller, om nödvändigt, översyn av tidsplanen. 9. Europaparlamentet påminner om behovet av att involvera parlamentet, som det demokratiskt valda EU-organet, i förhandlingarna och uppmanar kommissionen och Baselkommittén att vidta nödvändiga åtgärder för att permanent involvera parlamentet. 10. Europaparlamentet uttrycker åter sin oro över begränsningarna för de antaganden om korrelationer som bankerna gör och som ligger till grund för beräkningsmetoderna för lagstadgat kapital. 11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta integrera EU:s tillsyn av banksektorn. 12. Europaparlamentet uppmanar till att effekten på den reala ekonomin utvärderas ordentligt, med särskild inriktning på finansiering för små och medelstora företag. 13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa incitament för banksektorn att hantera risker och vinster med hänsyn till långsiktiga resultat och att uppmuntra banker att behålla lånen i sina balansräkningar utan överdriven värdepapperisering och att till fullo konsolidera vissa poster utanför balansräkningen, såsom särskilda bolagsstrukturer (SPV). PR\ doc 5/11 PE v01-00

6 Kapitalets kvalitet 14. Europaparlamentet stöder initiativet att öka kapitalets kvalitet och nivå som svar på krisen. 15. För att inte missgynna vissa företagsmodeller som inte är aktiebolag, särskilt kooperativ och sparbanker, anser Europaparlamentet att kapitalet måste definieras på ett balanserat sätt på grundval av kapitalinstrumentens kvalitet (dvs. permanens, möjlighet att absorbera förluster, betalningsflexibilitet) snarare än deras särskilda rättsliga form. 16. Europaparlamentet uppmanar Baselkommittén och kommissionen att, vid fastställandet av vilka kapitalinstrument som är godtagbara, ta tillräcklig hänsyn till behoven och särdragen hos icke-aktiebolag (dvs. kooperativ och sparbanker), som står för en stor del av den europeiska bankbranschen. 17. Europaparlamentet uppmanar Baselkommittén och kommissionen att, vid beräkning av gruppbaserat kapital, se till att både risk och kapital beaktas på ett balanserat sätt (dvs. minoritetsintresse). 18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta tillräcklig hänsyn till existerande skillnader mellan balansräkningen för skatteändamål och för redovisningsändamål i syfte att undvika eventuella konkurrensnackdelar. Likviditetsstandarder 19. Europaparlamentet anser att utveckling av höga likviditetsstandarder är en central del av krishanteringen. 20. Europaparlamentet anser att en likviditetstäckningsgrad bör ta större hänsyn till risken för koncentration av användbara tillgångar i likviditetsbuffertar, uppmuntra diversifiering och motverka överdriven koncentration inom en viss tillgångsklass. 21. Europaparlamentet uppmanar, i händelse av att en standard för strukturell likviditet inrättas, till ett tillräckligt erkännande av stabila finansieringskällor som är specifika för Europa (dvs. finansiering av fastigheter). Konjunkturutjämnande åtgärder 22. Europaparlamentet välkomnar strävan att begränsa alltför hög kredittillväxt och risken för kreditbubblor. 23. Europaparlament är oroat över den konjunkturförstärkande effekten av en bankspecifik buffert för bevarande av kapital. 24. Europaparlamentet välkomnar försöket att identifiera en uppsättning makroekonomiska variabler för att skapa effektiva konjunkturutjämnande buffertar. 25. Europaparlamentet erkänner fördelarna med avsättningar över en hel konjunkturcykel (förväntad förlust-strategi) som en möjlig åtgärd för att minska de konjunkturförstärkande effekterna och uppmuntra erkännandet av förväntade kreditförluster över konjunkturcykeln. PE v /11 PR\ doc

7 26. Europaparlamentet uppmanar till konvergens mellan redovisningsrapportering och tillsynsrapportering, särskilt när det gäller en förväntad förlust-strategi i vinstrapporteringen, för att ta hänsyn till de lärdomar som dragits av krisen och se till att samma uppsättning tydliga och transparenta regler tillämpas när man producerar information till tillsynsmyndigheter och investerare. Parlamentet varnar också för de negativa effekterna av dubbel rapportering. Leverage ratio (LR) 27. Europaparlamentet noterar begreppet leverage ratio som en möjlig broms för att för stor hävstång byggs upp, men har stora betänkligheter när det gäller dess mervärde. 28. Europaparlamentet anser att LR, för att vara effektiv, måste omfatta poster utanför balansräkningen och derivat, måste vara tydligt definierad och jämförbar internationellt och bör ta hänsyn till de olika LR som tillämpas internationellt. 29. Europaparlamentet är dock bekymrat över att en LR skulle kunna inverka negativt på enheter som tillhandahåller traditionella banktjänster med låg risk (såsom företagsfinansiering och fastighetsfinansiering) eller ekonomier där företagssektorn främst finansieras genom lån. 30. Europaparlamentet uppmanar Baselkommittén och kommissionen att utforska alternativ till LR, såsom att fastställa gränser för verksamhetsgrenar och portföljer. 31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att en tillämpning av LR inte leder till alltför hög värdepapperisering och mindre krediter (dessa är sannolika sätt för bankerna att minska sin LR). Motpartsrisk 32. Europaparlamentet uppmanar till höjda standarder när det gäller stresstester, kontrolltester och korrelationsrisker. 33. Europaparlamentet uppmanar till olika kapitalhantering för en OTC-transaktion och en transaktion genom en central motpart (CCP), förutsatt att den centrala motparten uppfyller de höga krav som ska definieras i EU-lagstiftningen samtidigt som de beaktar standarder som fastställts på internationell nivå, med tillräcklig hänsyn till de potentiella kostnaderna för företagssektorn för att använda derivat som säkerhet för sin kommersiella verksamhet. 34. Europaparlamentet understryker att krisen har visat att sambanden mellan finansinstitut är större än sambanden mellan finansinstitut och företag, och anser att kapitalkraven för motpartsrisken bör spegla detta faktum. 35. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, eurogruppen och Europeiska centralbanken. PR\ doc 7/11 PE v01-00

8 MOTIVERING Utifrån ett starkt åtagande från G20 och slutsatserna från G20-toppmötena i Washington, London och Pittburgh, inledde Baselkommittén (nedan kallad kommittén) ett arbete för att reformera Basel II-regelverket och stärka banksystemets motståndskraft. Kommitténs förslag syftar till att förbättra kvaliteten på kapitalbasen, utvidga och stärka kapitalregelverkets omfattning (såsom motpartsrisk som uppkommer genom derivat, repoavtal, etc.). Kommittén tänker också införa en leverage ratio för att hindra att alltför hög hävstång uppstår i systemet samt andra kompletterande konjunkturutjämnande åtgärder såsom kapitalbuffertar, som kan byggas upp under goda tider. Sist men inte minst föreslås globala standarder för likviditetsförvaltning. Föredraganden är övertygad om att krisen har tydliggjort behovet av en grundlig översyn av det aktuella regelverket. Därför välkomnar Europaparlamentet Baselkommitténs insatser för att generellt förbättra regelverket. Trots sitt allmänna stöd för att reformera regelverket är föredraganden mycket oroad över uppenbara brister i förhandlingsprocessen om det reviderade regelverket, och att regelverket som det för närvarande presenteras medför en klar konkurrensnackdel för den europeiska ekonomin. Det huvudsakliga skälet för detta betänkande är därför en uppmaning från Europaparlamentet till Baselkommittén att på lämpligt sätt involvera Europaparlamentet i de pågående förhandlingarna samt en uppmaning att göra nödvändiga justeringar i regelverket så att den europeiska branschen och ekonomin inte missgynnas. Europaparlamentet måste spela en aktiv roll och kraftigt påverka revideringen av reglerna redan under förhandlingsprocessen inom Baselkommittén. Eftersom Europaparlamentet är det demokratiskt valda EU-organet som senare kommer att vara medlagstiftare utifrån kommissionens förslag om direktivet om kapitalkrav (CRD 4-direktivet), bör det involveras i förhandlingsprocessen på tidigt stadium. Föredraganden ber Baselkommittén och kommissionen att ta nödvändiga steg i detta avseende. Även om det finns ett starkt internationellt åtagande att revidera Baselregelverket är det viktigt att en sådan revidering håller rätt balans mellan olika företagsmodeller, investmentbanker och traditionella banktjänster, olika rättsliga former och den dominerande finansieringen av företagssektorn genom banklån i Europa. Medan den amerikanska ekonomin huvudsakligen finansieras genom kapitalmarknaden förlitar sig den europeiska företagssektorn på banksektorns utlåningskapacitet. 80 procent av investeringarna och utlåningen i Europa grundas på bankkrediter. De reviderade reglerna bör ta hänsyn till dessa skillnader utan att bestraffa vissa marknader eller företagsmodeller. I annat fall riskerar man att skada den europeiska bankbranschen och ekonomin. Föredraganden instämmer i betydelsen av lika villkor på internationell nivå när det gäller det reviderade Basel II-regelverket under förutsättning att ett sådant regelverk inte innebär någon konkurrensnackdel för den europeiska ekonomin. PE v /11 PR\ doc

9 Inom Baselkommittén behöver det finnas ett starkt åtagande från alla deltagande parter till en tydlig och sammanhängande tidsplan för genomförandet. Föredraganden anser att detta är en förutsättning för en framgångsrik reform och för att förhindra regelarbitrage. Föredraganden uppmanar kommissionen och medlemsstaterna till bättre samordning i EU:s intresse. Tidsplanen för genomförandet måste ta hänsyn till hur den reala ekonomin påverkas av alla delar av det reviderade Basel II-regelverket och alla pågående reformer. Särskilt måste små och medelstora företag och företagssektorns finansiering säkras, med tanke på att små och medelstora företag är en av drivkrafterna för tillväxt och sysselsättning i Europa. Det kommande förslaget om CRD 4 måste vara i linje med en stark tillsynsmyndighet. Föredraganden är bekymrad över kopplingen mellan det kommande förslagets olika faktorer. Om man ska stärka kapitalets kvalitet samtidigt som man ökar kapitalnivån måste detta ske på ett försiktigt sätt. Som ett grundläggande mål för reformen bör bankerna i högre grad hantera risker och vinster med hänsyn till långsiktiga resultat. I det kommande förslaget bör man hitta ett sätt att skapa incitament för banker att behålla lån i den egna balansräkningen utan överdriven användning av värdepapperisering och poster utanför balansräkningen. FRÅGORNA I DETALJ Kapitalets kvalitet Föredraganden stöder bestämt tanken på att stärka kapitalets kvalitet och kvantitet som svar på krisen. Han välkomnar strategin för att revidera definitionen av kapital i riktning mot instrument för kapitalets kvalitet som grundas på resultat, möjlighet att absorbera förluster och betalningsflexibilitet, men är tveksam till en indirekt koncentration mot vissa rättsliga former. Definition av godkända kapitalinstrument bör heller inte missgynna vissa företagsmodeller hos icke-aktiebolag, särskilt kooperativ och sparbanker, som utgör en stor andel av den europeiska bankbranschen. Alla kapitalkrav måste vara i linje med det övergripande Basel-målet om riskkänslighet genom att undvika obalanser inom kapitalavdrag, som på ett balanserat sätt bör ta hänsyn till både risk och kapital (dvs. minoritetsintressen). Likviditetsstandarder Föredraganden anser att stärkta likviditetsstandarder är en central del av de reviderade Baselkraven som svar på krisen. En av lärdomarna av krisen såsom likviditetskris är att det krävs mer likviditet för att kunna klara stressituationer både på kort och på lång sikt. Föredraganden anser att de nya likviditetsstandarderna inte bör uppmuntra att användbara tillgångar koncentreras i likviditetsbuffertar av en viss klass, utan bör i stället uppmuntra diversifiering till likvida tillgångar av hög kvalitet. Föredraganden har farhågor när det gäller strukturen för graden av stabil finansiering. Situationen när det gäller vissa statsobligationer visar att ingen tillgångsklass är stabil i sig. PR\ doc 9/11 PE v01-00

10 Föredraganden ser ett behov av större flexibilitet i termer av godtagbara likvida tillgångar av hög kvalitet som finns tillgängliga i Europa, genom att man tar hänsyn till särdragen i Europa och i tillräcklig grad erkänner särdragen hos Europas stabila finansieringskällor. Konjunkturutjämnande åtgärder Baselkommittén planerar införa en rad åtgärder för att uppmuntra bankerna att bygga kapitalbuffertar i goda tider för att betala ut dessa i dåliga tider. Föredraganden välkomnar kommitténs strävan att begränsa alltför hög kredittillväxt och skapandet av kreditbubblor. Sådana åtgärder bör utformas för att dämpa det befintliga regelverkets konjunkturförstärkande karaktär. Föredraganden är dock oroad över de ihållande konjunkturförstärkande effekterna av en eventuell fast bankspecifik buffert för bevarande av kapital. Föredraganden stöder bestämt tanken på framåtblickande avsättningar över en hel konjunkturcykel som en möjlig konjunkturutjämnande åtgärd. I detta avseende betonar han vikten av konvergens mellan rapporteringsstandarder för redovisning och för stabilitetssyften, särskilt när det gäller en förväntad förlust-strategi i vinstrapporteringen, och varnar för de negativa effekterna av dubbel rapportering. Det bör tilläggas att insatser för att uppnå global konvergens mellan redovisningsstandarder mot en uppsättning internationella standarder av hög kvalitet (IFRS) är av största betydelse för ett framgångsrikt genomförande av G20-agendan och för att säkra jämförbar information till investerare och lika villkor på internationell nivå. Leverage ratio På grundval av slutsatserna från G20, talar Baselkommittén om begreppet crude leverage ratio. Målet med denna är att vara en broms som hindrar att alltför stor hävstång byggs upp i systemet. Föredraganden är mycket oroad över denna leverage ratio (LR). För att vara effektiv måste LR omfatta områden som belysts av krisen såsom poster utanför balansräkningen och derivat, och vara jämförbar internationellt. När väl strukturen för LR har fastlagts behöver ytterligare frågor övervägas, såsom inkluderandet av LR under pelare 1 och pelare 2 och effekten på banktjänster med låg risk såsom fastigheter och företagsfinansiering. Motpartsrisk Krisen visade betydande brister beträffande hur stresstest och kontrolltest genomförs och hur korrelationsrisker hanteras. Krisen har vidare visat vilken förödande inverkan bristande transparens och klarhet beträffande derivathandeln på OTC-marknader kan få. Baselkommittén föreslår en rad förändringar för att ta itu med centrala problem där hanteringen av motpartsrisken visat sig vara bristfällig. PE v /11 PR\ doc

11 Föredraganden stöder bestämt insatser från kommittén för att stärka normerna för stresstest, kontrolltest och hantering av korrelationsrisker. Föredraganden välkomnar kommitténs insatser för att ge incitament för clearing av OTChandel genom en central motpart (CCP) och anser att kapitalkraven bör differentiera mellan risker i transaktioner genom en central motpart och risker hos OTC-transaktioner, på villkor att sådana centrala motparter uppfyller höga standarder. Standarderna bör utvecklas av Europeiska kommissionen samtidigt som man tar hänsyn till den internationella utvecklingen. Företag som säkrar sina kommersiella risker genom derivat är oroade över de eventuella kostnaderna för kapitalkrav för derivat vars clearing inte sker centralt. Kommissionen uppmanas att överväga de möjliga effekterna och de relaterade kostnaderna för företag när man differentierar mellan kapitalkrav för OTC-transaktioner och CCP-clearade derivattransaktioner. PR\ doc 11/11 PE v01-00

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2007/2290(INI) 1.7.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Ieke van den Burg (PE404.676v01-00) Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2011/2010(INI) 1.2.2011 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om försäkringsgarantisystem (2011/2010(INI)) Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.10.2010 2010/2239(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för rättsliga frågor 2009 2007/2238(INI) 29.5.2008 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor över hedgefonder och private

Läs mer

Basel III - skärpta regler för banker

Basel III - skärpta regler för banker Basel III - skärpta regler för banker 44 Baselkommittén presenterade nyligen ett nytt regelverk för banker, det så kallade Basel III. Det omfattar i grova drag nya och skärpta krav på kapital och likviditet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2013/0000(INI) 8.5.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att skydda företagen mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2010/2028(INI) 3.6.2010 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2007/2288(INI) 5.6.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenten: förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI))

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) P7_TA-PROV(2013)0436 Vilseledande marknadsföringsmetoder Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EU-Kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ("Liikanen")

EU-Kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut (Liikanen) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00015 Er referens: Fi2014/ 496 1 (8) 2014-03-10 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen fi.registrator@regeringskansliet.se EU-Kommissionens förordningsförslag om

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Riktlinjer om genomlysningsmetoden

Riktlinjer om genomlysningsmetoden EIOPA-BoS-14/171 SV Riktlinjer om genomlysningsmetoden EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 24.3.2011 2010/2157(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA-BoS-15/113 SV Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00060 Er referens: FI Dnr 14-6258 1 (6) 2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Kapitalkrav för svenska banker Översyn av åtgärder

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta SV SV SV UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION om en översyn av metoden för fastställande av referensränta 1. REFERS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA Inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.5.2015 2015/2107(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014 2020 (2015/2107(INI)) Utskottet

Läs mer

Periodisk information 2015-03-31

Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Likviditetskrav och likviditetsstöd Några kritiska tankar

Likviditetskrav och likviditetsstöd Några kritiska tankar Likviditetskrav och likviditetsstöd Några kritiska tankar Lars Hörngren 2010-04-28 Huvudpunkter Rätt att ställa krav på mer kapital och att skärpa tillsynen av likviditetsrisker, men bindande likviditetskvoter

Läs mer

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren Kapitaltäckningsregler Mats Walberg och Jenny Nordgren Juni 2014 Innehåll Kapitaltäckningsreglerna... 3 Bakgrund till reglerna... 3 Vad syftar de nya reglerna till?... 3 De tre pelarna... 4 Pelare 1 (kapitalkrav)...

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Kapitalkrav för svenska banker

Kapitalkrav för svenska banker PROMEMORIA Datum 2014-05-08 FI Dnr 14-6258 Kapitalkrav för svenska banker Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bakgrund Efter Lehman-kraschen 2008 blev det uppenbart att många stora systemviktiga banker hade tagit på sig omfattande likviditetsrisker. De hade

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel xxx SEK(2010) xxx KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter

Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter EIOPA-BoS-14/177 SV Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.7.2012 SWD(2012) 197 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel.

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer OTC-derivatmarknaden fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. På denna marknad måste därför riskhanteringen vara god och transparensen hög. En EU-förordning som syftar

Läs mer

GRÖNBOK SKUGGBANKSEKTORN. (Text av betydelse för EES)

GRÖNBOK SKUGGBANKSEKTORN. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.3.2012 COM(2012) 102 final GRÖNBOK SKUGGBANKSEKTORN (Text av betydelse för EES) 1. INLEDNING Krisen 2008 var global och finansiella tjänster i krisens kärna, vilket

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 18.12.2009 2009/2202(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

BOLAGSRÄTT RÄTTSLIG GRUND MÅL

BOLAGSRÄTT RÄTTSLIG GRUND MÅL BOLAGSRÄTT Även om det inte finns någon riktig kodifierad europeisk bolagsrätt, har det genom EU-lagstiftningen införts minimistandarder som gäller för alla bolag i EU. Två viktiga lagstiftningsinstrument

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 17.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 97/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 317/2010 av den 16 april 2010 om antagande av specifikationer för 2011 års ad hoc-modul om sysselsättning för personer

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer