Årsredovisning 2009 ESV 2009:9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009 ESV 2009:9"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 ESV 2009:9

2 Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice. För statligt anställda är ESV:s publikationer kostnadsfria,övriga debiteras. Beställningar kan även göras via: Ekonomistyrningsverket, Publikationsservice Box 45316, Stockholm Fax: Dnr: /2009 ISBN: Copyright: ESV Rapportansvarig: Kati Hedberg Layout: Bullhound Foton: Visio bildbyrå och Matton Tryckeri:

3 Året i sammandrag Januari ESV lämnar sin första årliga attesteringsrapport för Jordbruksfonderna till EU-kommissionen Underlag för prisomräkning av lokalkostnadsandelen i anslagsbaserna lämnas till Finansdepartementet Februari Rapport om Rikspolisstyrelsens styrning, kontroll och uppföljning av polismyndigheterna lämnas till regeringen Rapport om Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll lämnas till regeringen Inkomstliggaren 2009 publiceras Mars ESV lämnar underlag till årsredovisning för staten inklusive statsbudgetens utfall till regeringen ESV tecknar ramavtal för leverantörsoberoende IT-konsulttjänster för ekonomi-, personal- och löneadministration EA-boken 2009 med ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet publiceras ESV lämnar sin årliga rapport om internrevisionen till regeringen Underlag om övergångseffekter vid övergång till kostnadsmässig anslagsavräkning lämnas till regeringen Delrapport om utvecklad finansiell styrning lämnas till regeringen April Budgetprognos 1 publiceras ESV publicerar en rapport med kartläggning av regleringsbrev och dess förändringar Utvecklingsdagen genomförs på temat God resultatkultur i statsförvaltningen Rapport av prognosprecisionen lämnas till regeringen Rapport med ekonomiadministrativa värden avseende 2008 för 199 myndigheter lämnas till regeringen ESV publicerar avgifter 2008 Om avgiftsbelagd verksamhet i staten Maj ESV lämnar rapport med modell för momskompensation till regeringen Informationsmöten om e-faktura för myndigheter och leverantörer Lilla redovisningsdagen genomförs Skriften Statens finanser 2008 publiceras med uppgifter om bland annat utgifterna för ohälsan och arbetslösheten Juni Tabellverket, en sammanställning över statens utgifter och inkomster, införs i Hermes Statsbudget ESV publicerar den officiella statistiken som beskriver tidsserier över statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo för 2008 Budgetprognos 2 publiceras Systemstöd för kostnadsmässig anslags av räkning införs i Hermes Augusti Slutrapport om Försvarsmaktens interna styrning och kontroll lämnas till regeringen ESV genomför temadag om intern styrning och kontroll September ESV publicerar prognos: Statsbudgeten och de offentliga finanserna Rapport om regional skyddsombudsverksamhet med förslag till rutiner för administration och redovisning lämnas till regeringen ESV lämnar förslag till regeringen om principer för regeringens styrning, uppföljning och kontroll av statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ Handledning för resultatstyrning publiceras ESV-dagen genomförs på temat Förvaltning i förändring Uppgraderad version av Hermes Statsredovisning tas i drift Oktober Remissvar om statlig inköpssamordning Delrapport om att utveckla en metod för utvärdering av kontroller av utbetalningar i välfärdssystemen lämnas till regeringen ESV:s förslag till strategiska mål för Hermes Statsbudget lämnas till Finansdepartementet November Stora redovisningsdagen genomförs ESV beslutar om nya föreskrifter och allmänna råd till ekonomiadministrativa förordningar Informationsmöten om e-handel genomförs ESV fastställer ny standard för Hermes användargränssnitt December ESV genomför seminarium om utveckling av administrativa nyckeltal Årets sista prognos publiceras Ny version av handledningen Intern styrning och kontroll publiceras Årlig rapport till EU-kommissionen om EU-medlen i strukturfonderna och fiskerifonden ESV lämnar preliminär slutredovisning av förvaltningsoch utvecklingsplan för Hermes 2009 till regeringen Rapport med förslag till utvecklad finansiell styrning lämnas till regeringen 3

4 generaldirektörens förord 1 Generaldirektörens förord

5 generaldirektörens förord ESV fullgjorde sitt uppdrag på ett bra sätt under Verksamheten och arbetsformerna fortsatte att utvecklas i snabb takt. Vi trimmade organisationen och ledningsformerna. Ledningsgruppens roll tydliggjordes samtidigt som ledningsfunktionerna på avdelningarna stärktes bland annat genom bildandet av nya enheter och funktioner. Vi utarbetade strategier för verksamheten som ligger till grund för våra prioriteringar under Dessutom har all stödverksamhet samlats i en gemensam stab inför 2010 och två avdelningar har slagits ihop. ESV ansvarar för en ändamålsenlig ekonomisk styrning av staten Vi utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av statlig verksamhet Vi tar fram bra besluts- och diskussionsunderlag för statsfinanserna och den ekonomiska politiken Vi bidrar till en korrekt hantering av Sveriges EU-medel Bra besluts- och diskussionsunderlag för den ekonomiska politiken ESV ansvarar för statsredovisningen och gör prognoser och analyser av den statsfinansiella utvecklingen. Ökad bredd i prognoserna ESV:s prognoser är prioriterade av regeringen och under året fortsatte arbetet med att bredda och fördjupa analysen. Förutom statens finanser gör vi nu även prognoser på resten av den offentliga sektorn det vill säga kommuner och ålderspensionssystemet. Vi följer också upp de finanspolitiska målen och gör bedömningar av den makroekonomiska utvecklingen som underlag för våra prognoser över statsfinanserna. Bättre underlag till regeringen och Eurostat ESV levererar underlag till regeringen för årsredovisningen för staten. Det inkluderar statsbudgetens årliga utfall samt resultat- och balansräkning för staten. För första gången samlade vi även in och sammanställde ett siffermaterial som sedan utgjorde en del av det nationella intygandet för EU-medel i årsredovisningen för staten Arbetet med redovisningen av skatter och redovisningsstrukturer i statsbudgetutfallet fortskrider. Underlagen till nationalräkenskaperna och redovisningen till Eurostat har utvecklats i samarbete med SCB. Hermes anpassat till förändrade regler och nya behov Efter anpassningar kan Hermes hantera regelverket om kostnadsmässig anslagsavräkning och fler än tre år i statsbudgetprognoserna. Tabellverket är färdigställt för Finansdepartementets användare, vilket underlättar sammanställning, prognos och presentation av statsbudgetens totala inkomster och utgifter i arbetet med budgetpropositionerna. Insatser har också gjorts för att underlätta myndigheternas inrapportering i Statsredovisningssystemet. Systemet har flyttats till en plattform som långsiktigt ska säkra tillgången till teknisk support. Därutöver är en ny standard fastställd för användargränssnitt i Hermes som ska bidra till att förenkla arbetet med systemet. Utveckling och förvaltning av en effektiv ekonomisk styrning ESV ska utveckla, verksamhetsanpassa och förenkla den ekonomiska styrningen i staten. ESV verkar även för konkreta lösningar för en effektivare administration. 5

6 generaldirektörens förord Insatser för en mer verksamhetsanpassad ekonomistyrning På uppdrag av regeringen har vi lämnat förslag till hur den finansiella styrningen i staten kan utvecklas. Våra förslag hade som utgångspunkt att förena regeringens behov av att kunna följa de budgetpolitiska målen med en effektiv hantering hos myndigheterna. Vägledande för arbetet var att den finansiella styrningen ska vara förutsägbar, transparent, ändamålsenlig och effektiv. ESV har också gett förslag till hur regeringen kan styra, följa upp och kontrollera statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ. Mot bakgrund av förändringarna i regeringens resultatstyrning av myndigheterna har ESV gjort en kartläggning av vilket genomslag dessa fått i regeringens regleringsbrev till myndigheterna. Vi konstaterar att antalet mål och återrapporteringskrav har minskat. För att stödja myndigheterna i tillämpningen av nya regler för resultatredovisning har vi tagit fram en handledning och ordnat utbildningar om resultatredovisning. Vid övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning fick både myndigheter och Regeringskansliet råd och stöd. Dessutom har en analys gjorts av effekterna på statsbudgeten i samband med övergången. Ökat fokus på intern styrning och kontroll Arbetet med intern styrning och kontroll fortsatte under året med temadagar, benchmarkingnätverk och en ny utgåva av ESV:s handledning. Som en följd av FUT-delegationens arbete har vi två regeringsuppdrag. Tillsammans med andra myndigheter samverkar vi i arbetet med att minska felaktiga utbetalningar i välfärdssystemet. Det andra uppdraget är att ta fram en metod för utvärdering av kontrollen av utbetalningarna. Vi har också utfört tre regeringsuppdrag om intern styrning och kontroll inom Försvarsmakten, Polisen och Åklagarmyndigheten samt inlett arbetet med ett motsvarande uppdrag avseende Sida. Fortsatt arbete med e-handel Efter införandet av e-faktura har ESV fått i uppdrag att samordna införandet av elektroniska beställningar i staten. I slutet av 2013 ska samtliga myndigheter göra beställningar elektroniskt och ESV har inlett upphandling av statliga ramavtal för e-handelstjänster. För att stödja myndigheterna i arbetet med införandet har vi satsat på information och lanserat första delen av ett stödpaket. Förslag till införandeplan och behov av reglering inom e-handelsområdet har lämnats till regeringen. Start för nyckeltal och nya ramavtal Utvecklingen av administrativa nyckeltal är viktig. Ett seminarium med hundra personer från sjuttio olika myndigheter deltog före jul för att ge oss råd i hur vi ska kunna utveckla nyckeltal för att mäta de administrativa kostnaderna. För att ytterligare stödja myndigheterna i sitt administrativa arbete har vi förberett ramavtalsupphandling av ekonomiadministrativa system, budgetering och projektredovisning. En korrekt hantering av Sveriges EU-medel ESV är Sveriges nationella revisionsmyndighet för EU-medel. Det är en angelägen uppgift för oss att bygga upp en svensk EU-revision på god europeisk nivå. Verksamheten har expanderat och nu finns knappt 30 revisorer på ESV. Under 2010 avslutas revisionen av programperioden för vissa strukturfondsprogram. Samtidigt har vi granskat jordbruksfonderna och vidgat revisionen av den nya programperioden Från och med 2009 utförs revisionen av jordbruksfonderna i egen regi, från att tidigare tagit hjälp av en extern revisionsbyrå. Tydlig inriktning av verksamheten Verksamheten utvecklas i linje med regeringens prioriteringar. Vi har säkrat kompetensen och utvecklat metoderna för att klara våra uppdrag inom EUrevisionen. Stora insatser har gjorts för att utveckla våra prognoser och arbetet med att fördjupa analyserna fortsätter. Det gör även verksamhetsanpassningen av ekonomistyrningen. Vi fortsätter att följa upp resultatstyrningen och är beredda att arbeta vidare utifrån budgetlagsutredningens kommande förslag. Arbetet för att effektivisera myndigheternas administration omfattar förutom e-beställningar även administrativa nyckeltal. Vår intention är också att verka för att intern styrning och kontroll blir en integrerad del i myndigheternas verksamhetsstyrning. Sammantaget har vi lagt grunden för en tydlig inriktning av verksamheten under de kommande åren. Förutsättningarna är goda för en fortsatt gynnsam utveckling inom ESV:s samtliga verksamhetsområden. 6

7 innehåll 1 Innehåll 1 Generaldirektörens förord 4 2 Sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt _ Måluppfyllelse i sammandrag Ekonomi _ 11 3 Verksamhetsområde Ekonomisk styrning Verksamhetsöversikt Resultatstyrning och finansiell styrning, redovisning samt intern styrning och kontroll _ Administrativa system: Ramavtalsägarskap och e-handel _ Utbildning: Standardutbud som kompletteras med nya utbildningar _ Internationell verksamhet: Avslutad verksamhet i Moçambique och Ukraina _ Internrevision: Den årliga rapporten visar på förbättringar _ Inköpssamordning: Utnyttjandet av statliga ramavtal minskar marginellt _ Måluppfyllelse _ Ekonomisk översikt _ 31 4 Verksamhetsområde Informationssystemet Hermes Verksamhetsöversikt Måluppfyllelse _ Ekonomisk översikt _ 39 5 Verksamhetsområde EU-revision Verksamhetsöversikt Måluppfyllelse _ Ekonomisk översikt _ 47 6 Verksamhetsområde Prognoser och information om statlig ekonomi Verksamhetsöversikt Måluppfyllelse _ Ekonomisk översikt _ 60 7 Övrig återrapportering _ Avgiftsbelagd verksamhet _ Stöd till Regeringskansliet _ Lista över rapporterade uppdrag _ 65 8 Kompetensförsörjning _ Rätt kompetens Kompetensen utnyttjas effektivt Hälsofrämjande arbetsplats med god arbetsmiljö och attraktiva arbetsvillkor 68 9 Finansiell redovisning Sammanställning över väsentliga uppgifter Resultaträkning _ Balansräkning Redovisning mot anslag Redovisning mot inkomsttitel _ Tilläggsupplysningar och noter 74 7

8 sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt 2 Sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt

9 sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt ESV:s verksamhet styrs främst av myndighetens instruktion och regleringsbrev. I instruktionens inledning fastställs verksamhetens centrala uppgifter: ESV ansvarar för ekonomisk styrning av statlig verksamhet. ESV har till uppgift att bistå regeringen med de underlag regeringen behöver för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv och att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. ESV ska utveckla och förvalta regelverk och metoder för en ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten. ESV ska även analysera och lämna information om den statliga ekonomin. ESV ska främja en effektiv och korrekt hantering av EU-medel. Regeringen har i regleringsbrevet även fastställt att budgetprognoser och EU-revision är prioriterade uppgifter. Resultatredovisningen är indelad i fyra verksamhetsområden enligt regleringsbrevet: Ekonomisk styrning Informationssystemet Hermes EU-revision Prognoser och information om statlig ekonomi Utöver detta redovisas intäkter och kostnader per verksamhetsområde samt kostnader per prestationsområde eller motsvarande. I förekommande fall anges också vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål. 2.1 Måluppfyllelse i sammandrag Centrala uppgifter enligt instruktionen ESV ansvarar för ekonomisk styrning av statlig verksamhet. ESV har till uppgift att bistå regeringen med de underlag regeringen behöver för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv och att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. ESV ska utveckla och förvalta regelverk och metoder för en ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten. ESV ska även analysera och lämna information om den statliga ekonomin. ESV ska främja en effektiv och korrekt hantering av EU-medel. Måluppfyllelse ESV bedömer att myndigheten har fullgjort de centrala uppgifterna och att den sammantagna måluppfyllelsen är god. Bedömningen av måluppfyllelsen för respektive verksamhetsområde visar att målen är antingen i huvudsak uppfyllda eller helt uppfyllda. För respektive verksamhetsområde redovisar ESV verksamhetens resultat i förhållande till mål, uppgifter och återrapporteringskrav enligt instruktion och regleringsbrev. I inledningen av avsnittet för respektive verksamhetsområde anger ESV mål och uppgifter för det aktuella verksamhetsområdet. Uppgifterna enligt ESV:s instruktion och regleringsbrev är i vissa fall formulerade som ett bestämt åtagande som ESV ska fullgöra, och i andra fall är de formulerade som mål det vill säga ett önskat framtida tillstånd. ESV redovisar därför både prestationer och en bedömning av målens uppfyllelsegrad. Måluppfyllelsen mäts eller beskrivs på olika sätt beroende på hur målet är formulerat. Avsnittet nedan beskriver översiktligt måluppfyllelsen för ESV:s olika verksamhetsområden. ESV:s samlade måluppfyllelse är god. De flesta målen bedöms vara antingen i huvudsak uppfyllda eller helt uppfyllda. För flera av verksamhetsområdena mäts måluppfyllelsen bland annat genom resultatet av genomförda kundundersökningar. I den kundundersökning som gäller ESV:s rådgivande och stödjande verksamhet inom verksamhetsområdet Ekonomisk styrning ger departement och myndigheter det samlade kundbetyget 65 på en hundragradig skala för Nöjd-Kund-Index, NKI. Det samlade betyget för 2008 var 66. För 2007 var betyget 67. NKI-värden över 60 betrak- 9

10 sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt tas som mycket goda värden och bedömningen blir därför att målet i dessa delar är helt uppfyllt. I undersökningen har ESV, liksom tidigare år, frågat om hur nöjda myndigheter och departement är med rådgivning, konsultationer, handledningar och utbildningar. Sammantaget visar resultaten på en stor stabilitet i omdömena om ESV. De flesta förändringar som skett är mycket små. Bedömningen av måluppfyllelsen för att utveckla, verksamhetsanpassa och förenkla den ekonomiska styrningen görs även utifrån en bedömning av insatsernas bidrag till en effektiv statsförvaltning samt om uppdrag från regeringen genomförts enligt plan. De regeringsuppdrag som avrapporterats under året har redovisats inom fastställd tidplan och ESV bedömer att de motsvarat beställarens krav. Sammantaget anser ESV att målet att utveckla, verksamhetsanpassa och förenkla den ekonomiska styrningen är helt uppfyllt. ESV:s samlade bedömning för målet att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system med tillhörande stöd är att det i huvudsak är uppfyllt. NKI för samtliga användare av EA-systemet Agresso blev i år 62, vilket är en ökning med två enheter jämfört med föregående år. NKI för samtliga PA-system har minskat med 3 enheter. Värdet för Agresso PA-system har försämrats med 4 enheter medan värdet för Palasso PA-system försämrades med 3 enheter. NKI-värdet för Agresso PA-system ligger nu på 45, vilket är en fortsatt försämring och det lägsta värdet sedan Detta kan jämföras med PA-systemet Palasso som fick NKI-värdet 57. Trots försämringen för PA-systemet Palasso är dess resultat i linje med tidigare års nivåer. Resultatet av kundenkäten för e-faktura blev 56. Eftersom det är första året mätningen genomförs kan jämförelse inte göras mot tidigare år. Bedömning av måluppfyllelsen för internrevision görs utifrån om ESV genomfört planerade åtgärder för att utveckla och samordna internrevisionen. ESV:s bedömning är att den verksamhet som har bedrivits under 2009 i hög grad har lett till utveckling och samordning av den statliga internrevisionen så att den agerar och verkar i enlighet med god internrevisionssed. ESV har i huvudsak genomfört samtliga planerade åtgärder för att utveckla och samordna internrevisionen. Målet bedöms därför vara i huvudsak uppfyllt. ESV:s sammanfattande bedömning av målet för statlig inköpssamordning är att målet är helt uppfyllt. Inköpssamordningen ges fullt godkänt betyg i kundundersökningen, ett medelvärde på 6,6. Nyttjandegraden av de statliga ramavtalen är fortsatt god, även om nyttjandet minskade något jämfört med föregående år. Kundundersökningen avseende verksamhetsområdet Informationssystemet Hermes hamnar för myndigheter på NKI-värdet 71, vilket är samma värde som föregående år. Regeringskansliets NKI-värde har däremot minskat något från 59 till 57. Detta innebär att målet är helt uppfyllt när det gäller myndigheterna och i huvudsak uppfyllt för Regeringskansliet. Genomförda förvaltnings- och utvecklingsinsatser är minst i huvudsak uppfyllda. En samlad bedömning av måluppfyllelsen blir därmed att målet är i huvudsak uppfyllt. Bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsområdet EU-revision utgår bland annat från om bemanning av organisationen har skett utifrån krav på revisions- och sakområdeskompetens, om revisionsstrategier har upprättats och godkänts av EUkommissionen samt om revisioner och andra redovisningar har genomförts och rapporterats i enlighet med regelverket och fastställda revisionsplaner. Av de tre redovisade utgångspunkterna för bedömning av måluppfyllelse har de två första bedömts som helt uppfyllda medan den sista bedömdes som i huvudsak uppfylld. Sammantaget bedömer ESV därför att målet är i huvudsak uppfyllt. För verksamhetsområdet Prognoser och information om statlig ekonomi är målet om tillförlitliga analyser och prognoser, och målet om budgetprognosernas precision, i huvudsak uppfyllt. Målet anses helt uppfyllt i de delar som avser att prognoserna har leveretats i tid, i önskad struktur och varit användbara för användarna. Målet om budgetprognosernas precision är delvis uppfyllt för utgifts- 10

11 sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt prognoserna och helt uppfyllt för inkomstprognoserna vilket grundas på rapporten om prognosernas precision under ESV har helt kunnat genomföra planerade utvecklingsinsatser och därför anses målet om att förbättra bevakning och analys av utvecklingen av statens finanser, och målet om att metoder och modeller ska utvecklas, helt uppfyllt. Bedömning av måluppfyllelsen för målet om rättvisande statsredovisning görs utifrån uttalanden från Riksrevisionen, att redovisningsinformation har levererats vid beslutad tid och varit användbar för mottagarna, att kvaliteten på myndigheternas inrapportering har upprätthållits och att ESV genomfört beslutade kvalitetssäkringsåtgärder, liksom att begärda utvecklingsåtgärder genomförts. ESV:s samlade bedömning är att målet om rättvisande statsredovisning är helt uppfyllt. Fördjupade analyser av måluppfyllelsen finns under respektive avsnitt. Bedömning av måluppfyllelse baseras bland annat på enkätsvar från ESV:s kunder. ESV använder en fyrgradig bedömningsskala för måluppfyllelse baserat på NKI/Kundnöjdhet i en 100-gradig skala. Helt uppfyllt = NKI/Kundnöjdhet > 60 I huvudsak uppfyllt = NKI/Kundnöjdhet Delvis uppfyllt = NKI/Kundnöjdhet Knappast uppfyllt = NKI/Kundnöjdhet < Ekonomi Totala kostnader ESV:s totala kostnader har sjunkit med cirka 7,7 miljoner kronor jämfört med föregående år. Kostnaderna för verksamhetsområdena Ekonomisk styrning och Informationssystemet Hermes har minskat, samtidigt som kostnaderna för EU-revision har ökat. Tabell 1 Totala kostnader (tkr) Ekonomisk styrning Informationssystemet Hermes EU-revision Prognoser och information om statlig ekonomi Totala kostnader* * Inklusive ESV:s egna avgifter; Hermesavgiften, avgifts - samrådsavgiften och avgiften för statlig inköps amordning. Inom Ekonomisk styrning har kostnaderna för konsultuppdrag fortsatt att minska kraftigt. Det beror på att ESV under 2008 avvecklade stödet till Försvarsmakten inom ramen för projekt PRIO, det vill säga införandet av affärssystem för hantering av stödprocesser inom bland annat ekonomi och HR. Minskningen av kostnaderna inom verksamhetsområdet Hermes beror bland annat på att amorteringar och räntor på lån har minskat enligt plan. Verksamhetsområdet EU-revision är nytt sedan 2007 och under 2009 har uppbyggnaden av verksamheten fortsatt. ESV:s totala kostnader fördelar sig procentuellt mellan verksamhetsområdena på följande sätt: Figur 1 Totala kostnader fördelat på verksamhetsområde 18% 20% 20% 42% Ekonomisk styrning 42% Informationssystemet Hermes 20% EU-revision 18% Prognoser och information om statlig ekonomi 20% Totala intäkter ESV:s totala intäkter har minskat med knappt 5,6 miljoner kronor jämfört med Intäkter av anslag har ökat, medan avgiftsintäkterna har minskat. 11

12 sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt Tabell 2 Intäkter av avgifter och andra intäkter än anslag (tkr) Avgifter och andra intäkter än anslag* * Inklusive bidrag och finansiella intäkter samt ESV:s egna avgifter; Hermesavgiften, avgiftssamrådsavgiften och avgiften för statlig inköpssamordning. Intäkter av avgifter och andra intäkter än anslag har minskat med 13 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det är försäljning av konsulttjänster inom Ekonomisk styrning som minskat mest. Dessutom har intäkterna av Hermesavgiften minskat något, det vill säga den avgift som alla myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen betalar. Bidragsintäkterna har ökat något och består bland annat av tekniskt stöd, det vill säga bidrag som ESV får rekvirera från förvaltningsmyndigheter för revision av EU-medel. Tabell 3 Intäkter av anslag (tkr) Anslag 1:8 ap Anslag 1:8 ap Anslag 1:4 ap Totalt anslag ESV:s intäkter av anslag 1:8 anslagspost 1, som avser ESV:s förvaltning, har ökat med drygt 12,2 miljoner kronor sedan Ökningen beror på att ESV har fortsatt uppbyggnaden av EU-revisionen. Anslag 1:8 anslagspost 3 används för informationssystemet Hermes. Huvuddelen av anslagsmedlen används för att finansiera amorteringar och räntor på lån som ESV har för tidigare utveckling av Hermes. Att anslagsmedlen minskat med cirka 4,4 miljoner kronor jämfört med föregående år beror bland annat på att amorteringar och räntor på lån har minskat enligt plan. Anslag 1:4 anslagspost 3 avser merkostnad för lokaler för avtal som ESV förvaltar för statens räkning på uppdrag av regeringen. Regeringen har under året fattat beslut om att dra in anslagsposten Kapitalförändring Tabell 4 Kapitalförändring (tkr) Årets kapitalförändring* Balanserad kapitalförändring** Utgående myndighetskapital * Inklusive periodiseringseffekter. **Utgående myndighetskapital 2009 har justerats med tkr som har överförts till avräkning med statsverket i samband med övergång till kostnadsmässig anslagsavräkning. Differensen mellan utgående myndighetskapital 2007 och balanserad kapitalförändring 2008 beror på övertaget myndighetskapital från Arbetsmarknadsverket med 119 tkr. Myndighetskapitalet har ökat kraftigt med drygt 14,6 miljoner kronor under Med anledning av övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning har utgående myndighetskapital 2009 justerats med tkr som har överförts till avräkning med statsverket. Den avgiftsfinansierade delen av Hermesverksamheten uppvisar ett positivt resultat om cirka 3,3 miljoner kronor. En bidragande orsak till detta är att utvecklingen av systemet inte har skett i beräknad takt. Inom avgiftsområdet Administrativa system blev överskottet drygt 1,4 miljoner kronor vilket bland annat beror på att förvaltningen av ramavtal totalt sett har krävt mindre resurser under Resultatet för avgiftsområdet Ekonomisk styrning blev ett överskott på knappt 0,5 miljoner kronor, vilket bland annat förklaras av positiva resultat för utbildnings- och konsultationsverksamheten. Avgiftsområdet Statlig inköpssamordning visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. Däremot visar avgiftsområdet Tjänsteexport ett underskott på drygt 0,1 miljoner kronor medan avgiftsområdet Prognoser och information om statlig ekonomi visar ett litet överskott på knappt 0,2 miljoner kronor. 12

13 13

14 verksamhetsområde ekonomisk styrning 3 Verksamhetsområde Ekonomisk styrning

15 verksamhetsområde ekonomisk styrning Mål och uppgifter för verksamhetsområde Ekonomisk styrning enligt instruktion och regleringsbrev Den ekonomiska styrningen ska utvecklas, verksamhetsanpassas och förenklas. ESV ska utveckla och förvalta regelverk och metoder för en ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten. ESV har till uppgift att inom området ekonomisk styrning ge stöd till andra myndighet genom metoder, riktlinjer, utredningar, utbildning och rådgivning. ESV får på uppdrag utföra utredningar åt andra myndigheter inom sitt verksamhetsområde. ESV ska särskilt: utveckla god redovisningssed i staten, analysera och utveckla formerna för finansiering av statlig verksamhet, inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system, med tillhörande stöd, utveckla och samordna den statliga internrevisionen, och utveckla och följa upp den statliga inköpssamordningen samt i övrigt fullgöra de uppdrag som framgår av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning. ESV får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. Återrapporteringskrav enligt regleringsbrev ESV ska redovisa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet senast den 27 april 2009, enligt 4 3 förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket. ESV ska senast den 31 mars 2009 i en särskild rapport analysera och bedöma statusen på internrevisionen vid statliga myndigheter och mot denna bakgrund redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller avser att vidta för att säkerställa en statlig internrevision som utmärks av hög professionalism och kvalitet. ESV ska redovisa antalet samråd som myndigheten haft, resursåtgången och den genomsnittliga genomströmningstiden samt intäkter och kostnader för dessa. 3.1 Verksamhetsöversikt Inom verksamhetsområdet Ekonomisk styrning bidrar ESV till en effektiv och ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten genom att utveckla, integrera och implementera resultatstyrning och finansiell styrning samt genom att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva administrativa system. ESV utvecklar och samordnar också den statliga internrevisionen och utvecklar och följer upp den statliga inköpssamordningen. Tidigare år har områdena internrevision och inköpssamordning redovisats separat, men från och med 2009 ingår de i Ekonomisk styrning. Figur 2 Kostnader för Ekonomisk styrning i relation till de totala kostnaderna för ESV 2009 (%) 42% Nedan följer en redovisning av de viktigaste insatserna inom Ekonomisk styrning under Områdena resultatstyrning, finansiell styrning, redovisning och intern styrning och kontroll beskrivs först. För dessa verksamheter har vi delat in redovisningen i prestationsområdena löpande verksamhet, utveckling, rådgivning och konsultation. Sedan redovisar vi verksamheten inom prestationsområdena administrativa system, utbildning och ESV:s internationella verksamhet. Sist redogör vi för områdena internrevision och inköpssamordning. 15

16 verksamhetsområde ekonomisk styrning 3.2 Resultatstyrning och finansiell styrning, redovisning samt intern styrning och kontroll Löpande verksamhet: Kostnaden för remisser har minskat Prestationsområdet Löpande verksamhet omfattar bland annat arbete med remisser, regelförvaltning, avgiftssamråd, att ta fram den instruktionsenliga rapporten om utvecklingstendenser i avgiftsbelagd verk samhet i staten samt att genomföra ekonomiadministrativ värdering. En del av ESV:s kärnverk samhet är att förvalta regelverk, däribland anslagsförordning, kapitalförsörjningsförordning, bokföringsförordning och förordning om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag, samt att svara för god redovisningssed i staten. Remisser Den mest omfattande verksamheten inom prestationsområdet är att besvara remisser. Under 2008 ökade antalet remisser stort. Även under 2009 var antalet remisser omfattande, totalt besvarade ESV 102 remisser. Av dessa besvarades 91 inom området Ekonomisk styrning till en kostnad av knappt 2,2 miljoner kronor. Under 2008 besvarade ESV 115 remisser varav 102 inom området Ekonomisk styrning till en kostnad av knappt 3,2 miljoner kronor. Antalet remisser har således sjunkit något medan kostnaden har minskat kraftigt. En förklaring till att kostnaderna minskat är att ESV sett över sin interna process för att besvara remisser. Tydligare riktlinjer för vilka frågor som ESV ska yttra sig om har medfört att remisser kunnat besvaras med mindre resursinsats. En annan förklaring är att det under 2007 och 2008 inkom några för ESV principiellt viktiga remisser vilket innebar en extra stor arbetsinsats. Nya regler inom redovisningsområdet Inom området regelförvaltning har ESV under 2009 gjort en del mindre ändringar i föreskrifter och allmänna råd, bland annat för att förtydliga regler som rör kostnadsmässig anslagsavräkning. Reglerna om beloppsgränsen för när inköp av tillgångar ska kostnadsföras har också ändrats och är i linje med de regler som införts för företag. 1 Samråd och rapport om avgifter Enligt 7 avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheterna varje år samråda med ESV om de avgifter de tar ut eller avser att ta ut. Samråden är ett instrument för styrning och kontroll av avgiftsbelagd verksamhet i staten och syftar bland annat till att uppnå enhetliga principer i avgiftssättningen. Tabell 5 Antal avgiftssamråd, resursåtgång och genomsnittlig handläggningstid samt intäkter och kostnader (tkr) Antal avslutade ärenden Resursåtgång i timmar Genomsnittlig handläggningstid i dagar Avgiftsintäkt Kostnad Under 2009 har 127 samråd avslutats. Den genomsnittliga handläggningstiden, från ankomstregistrering till expediering, var 13 dagar. Det håller sig väl inom de fyra veckor som anges i föreskrifterna till avgiftsförordningen. ESV har gjort en översyn av samrådsförfarandet under Syftet är att samråden ska bli mer ändamålsenliga och att ESV ska kraftsamla där nyttan är störst. En närmare beskrivning återfinns under avsnitt Utveckling. ESV årliga redovisning om utvecklingstendenserna för statlig avgiftsbelagd verksamhet lämnades i april till regeringen i rapporten Avgifter De sammanlagda avgiftsintäkterna för statliga myndigheter uppgick 2008 till drygt 71 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med De interna avgiftsintäkterna i staten uppgick till 25,7 miljarder kronor 2008, vilket är en minskning med 2,4 miljarder kronor jämfört med ESV:s cirkulär 2009:1, 2009:2 och 2009:4 2 ESV 2009:14 Avgifter 2008 om avgiftsbelagd verksamhet i staten 16

17 verksamhetsområde ekonomisk styrning EA-värdering ESV rapporterade den 27 april fastställda ekonomiadministrativa värden (EA-värden) avseende 2008 för 199 myndigheter. Resultatet är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Dock är det något högre andel myndigheter med högsta EA-värdet, AA, jämfört med året innan. Det resultatmässigt sämsta området är som tidigare år myndigheternas rapportering till Statens pensionsverks register för statlig pensionsrätt. De två nya områdena gällande intern styrning och kontroll för de myndigheter som följer förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll samt hanteringen av avtalslicenser för datorprogram visar också svaga resultat Utveckling: Flera regeringsuppdrag inom bland annat finansiell styrning och kostnadsmässig anslagsavräkning Prestationsområdet Utveckling omfattar verksamhet som bedrivs för att utveckla resultatstyrningen och den finansiella styrningen i staten. Utvecklingsinsatserna görs både på uppdrag av regeringen och på eget initiativ. Utvecklad finansiell styrning ESV fick i regleringsbrevet för 2009 i uppdrag att lämna förslag till en långsiktigt stabil utformning av den finansiella styrningen i staten. ESV skulle bland annat pröva nuvarande modeller för styrning av anslag, avgifter och kapitalförsörjning. I en delrapport 3 lämnade ESV den 31 mars förslag till förordningsändringar som ESV ansåg borde genomföras i det korta tidsperspektivet. Förslagen avsåg förändringar i anslagsförordningen, kapitalförsörjnings förordningen, avgiftsförordningen samt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Förslagen syftar till att förbättra den finansiella styrningen och skapa administrativa förenklingar för myndigheterna. Syftet var också att uppdatera regelverket. Regeringen har än så länge inte tagit ställning till förslagen. Uppdraget slutrapporterades den 29 december 4. Förslagen är anpassade till det finanspolitiska 3 ESV 2009:13 Utvecklad finansiell styrning 4 ESV 2009:39 Förslag till utvecklad finansiell styrning ramverket och syftar till att bidra till att strama upp budgetprocessen och den finansiella styrningen. Denna ska enligt ESV vara förutsägbar, transparent, ändamålsenlig och effektiv samt utformas så att den fungerar väl tillsammans med olika kombinationer av andra styrmedel. ESV föreslår bland annat en ny typ av anslag, myndighetsanslag, avsett för myndigheternas kostnader för sin förvaltning. ESV föreslår vidare att riksdagen vid anvisning av anslag ska använda anslagstyperna myndighetsanslag, obetecknat anslag, reservationsanslag och ramanslag, och att regeringen i budgetpropositionen ska föreslå vilken anslagstyp som anslaget ska anvisas som, med utgångspunkt i det samlade styrbehovet. Inom ramen för uppdraget har även förslag lämnats om beställningsbemyndiganden, inomstatliga bidrag och avgifter samt hur avgiftssamråd enligt 7 avgiftsförordningen kan utvecklas. ESV föreslår bland annat att avgiftssamråd i fortsättningen endast ska omfatta offentligrättsliga avgifter. ESV:s övriga arbete med avgifter skulle då kompletteras med utredningar av avgiftsbelagd verksamhet samt utökat stöd till Regeringskansliet och statens offentliga utredningar och kommittéer. Uppdraget utfördes under hela året och omfattade betydande resurser för ESV, knappt timmar avsattes. Uppdrag om fristående organ och regionala skyddsombud ESV fick i regleringsbrevet för 2009 också i uppdrag att lämna förslag till principer för regeringens styrning, uppföljning och kontroll av organ som är fristående från staten, men som bedriver verksamhet som statsmakterna beslutat ska genomföras eller stödjas ekonomiskt. Bakgrunden till uppdraget är den kartläggning av organ med statliga åtaganden som ESV utförde på regeringens uppdrag under I september lämnade ESV sitt förslag i rapporten Att styra statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ 6. ESV anser att styrningen av verksamheten bör utgå från att den är ett statligt 5 ESV 2008:34 Att verka genom andra 6 ESV 2009:30 Att styra statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ Förslag till principer för styrning, uppföljning och kontroll av statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ 17

18 verksamhetsområde ekonomisk styrning åtagande eftersom statsmakterna har beslutat att den ska genomföras eller finansieras med statliga medel. Utgångspunkten ska då vara de förvaltningsprinciper som gäller för verksamheten inom statliga myndigheter. Samtidigt måste styrningen anpassas till att organisationerna är fristående från staten och utformas i samverkan med det aktuella organet. Förslaget har skickats ut på intern remiss inom Regeringskansliet. I anslutning till ovan beskrivna uppdrag, har ESV också på regeringens uppdrag sett över administration och redovisning av det statliga stödet till regional skyddsombudsverksamhet. I rapporten Regionala skyddsombud 7 föreslår ESV bland annat att regeringen preciserar målen för det statliga bidraget och att Arbetsmiljöverket får till uppgift att följa upp och redovisa resultatet av den regionala skyddsombudsverksamheten. Arbetsmarknadsdepartementet har skickat ESV:s förslag på remiss till berörda organisationer och myndigheter. Alternativa modeller för momskompensation ESV har på regeringens uppdrag 8 också tagit fram förslag till förbättringar för konkurrensneutralitet mellan tjänster utförda i egen regi och upphandlade tjänster i Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. ESV presenterar i rapporten Modell för momskompensation 9 förslag på alternativa modeller för kompensation för ingående moms. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att skapa neutralitet i valet mellan produktion i egen regi och upphandling av motsvarande tjänster. Fortsatt arbete med kostnadsmässig anslagsavräkning Med anledning av övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning av egen verksamhet beslutade 7 ESV 2009:27 Regionala skyddsombud - Förslag till nya rutiner för administration och redovisning av det statliga stödet till regional skyddsombudsverksamhet 8 Regeringsbeslut , Ku2009/759/MFI 9 ESV 2009: 17 Modell för momskompensation - Förslag till förbättrade förutsättningar för neutralitet i valet mellan produktion i egen regi och upphandling av tjänster för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Utbildningsradio AB regeringen den 15 januari 10 att myndigheter skulle lämna ett underlag för att beräkna övergångseffekter till följd av reformen. ESV fick i uppdrag att lämna anvisningar samt ge råd och stöd för hur underlaget skulle se ut och hur det skulle hanteras. ESV tog fram en vägledning till myndigheterna 11 och gav också råd och stöd genom bland annat telefonrådgivning. Vidare fick ESV i uppdrag att bedöma rimligheten i myndigheternas underlag och att sammanställa dessa. ESV gick igenom samtliga underlag och hade kontakt med myndigheterna i fall där det fanns tveksamheter. Uppdraget utfördes under en mycket kort tidsperiod och redovisades till Regeringskansliet den 31 mars Insatser för att motverka felaktiga utbetalningar Under 2009 gav regeringen ESV i uppdrag 13 att leda arbetet att samverka kring ett antal områden som syftar till att minska de felaktiga utbetalningarna i välfärdssystemen. Elva myndigheter är med i samverkansuppdraget. Sveriges kommuner och A-kassor är också representerade. Samverkansuppdraget ska bedrivas fram till 2012 och rapporteras till regeringen en gång per år. Under 2009 har åtta delprojekt startats och projektledarna har under hösten träffats en gång i månaden för att dela med sig av erfarenheter. ESV har varit projektledare för ett av delprojekten. Kontakter med uppdragsgivaren har skett löpande. Den första skrivelsen till regeringen ska lämnas den 22 februari 2010 och arbetet med denna har påbörjats under Under året fick ESV också uppdraget 14 av regeringen att utveckla en metod för att utvärdera den kontroll som sker av utbetalningar i välfärdssystemen samt lämna förslag på vilka myndigheter som ska omfattas av en sådan utvärdering. Metoden ska ge möjlighet till att årligen följa upp berörda myndigheters insatser avseende den kontrollverksamhet som är kopplad till utbetalningar samt göra jämfö- 10 Regeringsbeslut , Fi2008/ ESV 2009:4 Underlag för beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 12 ESV dnr 49-41/ Regeringsbeslut, , Fi2009/2137 (delvis) 14 Regeringsbeslut, , Fi2009/4747 (delvis) 18

19 verksamhetsområde ekonomisk styrning relser mellan olika myndigheter som hanterar utbetalningar från välfärdssystemen. Den 15 oktober lämnade ESV en delrapport 15 till regeringen. ESV har också påbörjat en pilotstudie av en modell. Uppdraget ska slutrapporteras den 1 april Jämförande studie av regleringsbrev I budgetpropositionen för 2009 föreslog regeringen en rad förändringar av den ekonomiska styrningen i staten. Den enhetliga verksamhetsstrukturen i regleringsbrevet är nu borttagen och regeringens styrning av myndigheterna ska verksamhetsanpassas. Mängden återrapporteringskrav i regleringsbreven ska begränsas och krav på årlig återrapportering av resultat i form av effekter ska ställas främst när myndigheterna själva kan påverka dessa. För att följa upp dessa förändringar gjorde ESV på eget initiativ under våren en jämförande studie 16 av 155 myndigheters regleringsbrev för budgetåret 2008 och motsvarande regleringsbrev för budgetåret Resultatet av studien visade att antalet mål och återrapporteringskrav i hög utsträckning hade minskat. Särskilt märkbart var detta för effektmål. Den finansiella styrningen i regleringsbreven var dock totalt sett i princip oförändrad. Studien har legat till grund för informationsinsatser riktade till Regeringskansliet och inriktning av ESV:s fortsatta arbete med att utveckla, förvalta och implementera en ändamålsenlig ekonomisk styrning av den statliga verksamheten. Administrativa nyckeltal för myndigheterna Under hösten 2009 påbörjade ESV en kartläggning av möjliga lösningar för jämförelser av nyckeltal för myndigheternas administrativa kostnader. I december anordnade ESV ett endagsseminarium med information om hur ESV avser arbeta vidare. Drygt ett hundratal deltagare från olika myndigheter medverkade. Under det första halvåret 2010 kommer ESV att tillsammans med ett tjugotal myndigheter ta fram ett förslag på hur en regelbunden rapportering av administrativa nyckeltal kan utformas Rådgivning: Stöd till kommittéer och vid myndighetsombildningar Inom ESV:s rådgivningsverksamhet ingår insatser som aktivt stödjer våra avnämare i att utveckla ekonomistyrningen i staten. Rådgivningen sker i huvudsak per telefon och e-post, via handledningar samt genom deltagande i referensgrupper och kommittéer. ESV tillhandahåller även en frågor och svarfunktion som finns på ESV:s webbplats och som ger myndigheterna stöd i de vanligaste redovisningsfrågorna. Rådgivningen är avgiftsfri. Omfattande rådgivningsverksamhet Inom den rådgivning som ESV bedriver via telefon, e-post och ibland även träffar med myndigheter eller Regeringskansliet har nästan timmar lagts ner, vilket är mer än 2008 då rådgivningen uppgick till knappt timmar. Många frågor ställs till exempel inom områdena moms, avgifter, anläggningstillgångar och om årsredovisningen och delårsrapporten. I och med flera ombildningar av myndigheter i statsförvaltningen har också många frågor rört myndigheter som startar eller upphör. Vidare har ESV bedrivit rådgivningsverksamhet när det gäller övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning. Handledningar om resultatstyrning och intern styrning och kontroll ESV har under året utarbetat en handledning för resultatredovisning 17 i syfte att stödja myndigheterna att tolka de ändrade bestämmelserna för den årliga resultatredovisningen i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. De nya reglerna lämnar större utrymme för myndigheten att självständigt utforma resultatredovisningen, både beträffande urvalet av vad som ska redovisas och hur det ska redovisas. Handledningen har även kompletterats med utbildningsinsatser riktade till myndigheterna. Under 2009 har ESV även uppdaterat handledningen om Intern styrning och kontroll 18 som kom ut i en första version under Uppdate- 15 ESV 2009:33 Kontrollutvärderingsinstrument Delrapport 16 ESV 2009:16 Kartläggning av regleringsbrev 17 ESV 2009:29 Handledning Resultatredovisning 18 ESV 2009:38 Handledning Intern styrning och kontroll 19

20 verksamhetsområde ekonomisk styrning ringen gäller framför allt avsnitten om dokumentation och bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Uppdateringarna baserar sig främst på de erfarenheter som gjorts efter att förordningen trädde i kraft. Stöd till kommittéväsendet Förutom Regeringskansliet och myndigheter är kommittéväsendet en viktig målgrupp för ESV:s rådgivande verksamhet. ESV kan genom deltagandet i utredningar bidra med sakkunskap redan när förslagen arbetas fram, i stället för enbart när betänkandet remissbehandlas. ESV bedömer att det bidrar till bättre beslutsunderlag för regeringen och ett effektivare arbetssätt för ESV. Under året har ESV varit representerat som expert i följande utredningar och kommittéer: S 2008:10 Vaccinutredningen U 2008:12 Utredningen för yrkeshögskolan Fi 2009:06 Utredningen om översyn av lagen om statsbudgeten N 2009:07 Inrättande av den nya myndigheten Trafikanalys N 2009:06 Inrättande av den nya myndigheten Trafikverket Konsultation: Många uppdrag inom området intern styrning och kontroll Prestationsområdet Konsultation omfattar insatser som görs mot avgift åt ESV:s uppdragsgivare i riksdagen, regeringen, Regeringskansliet och myndigheterna. En viktig utgångspunkt för ESV:s uppdragsverksamhet är att den ska bidra till en effektivare statsförvaltning. ESV arbetar med att generalisera och sprida den kunskap och erfarenhet som vi får i den avgiftsfinansierade verksamheten till alla myndigheter, så att de kan utnyttja kunskapen i sitt eget utvecklingsarbete. Tabell 6 Antal konsultuppdrag inom Ekonomisk styrning samt intäkter och kostnader (tkr) Uppdragsgivare Riksdagen Regeringen 2 4 6* Regeringskansliet/- Kommittéer Myndigheter Totalt Avgiftsintäkt Kostnad * Regeringsuppdragen e-beställningar och PEPPOL beskrivs i avsnittet Administrativa system Liksom tidigare år har omsättningen inom konsultverksamheten fortsatt att minska. Det beror på att ESV under 2008 avvecklade stödet till Försvarsmakten inom projekt PRIO. Projektet avsåg ett införande av affärssystem för hanteringen av stödprocesser i ekonomi, HR, logistik samt ledning och styrning. Även om omsättningen för ESV:s konsultverksamhet har minskat kraftigt har antalet uppdrag varit ungefär detsamma de senaste åren. Regeringsuppdrag om intern styrning och kontroll Under 2009 slutförde ESV tre regeringsuppdrag som gällde den interna styrningen och kontrollen vid Försvarsmakten, Polisen och Åklagarmyndigheten. ESV inledde också ett motsvarande regeringsuppdrag avseende Sida. ESV anser att dessa insatser gett viktigt underlag till verkets fortsatta utveckling av generella regler och riktlinjer för myndigheternas interna styrning och kontroll. I juni 2008 fick Försvarsmakten och ESV ett regeringsuppdrag 19 att genomföra åtgärder för att förbättra och säkerställa Försvarsmaktens interna styrning och kontroll. Avrapportering har skett kvartalsvis och uppdraget avslutades den 28 augusti 2009 enligt plan. 20 Den viktigaste delen av uppdraget blev att stödja Försvarsmakten med att ta fram en ny arbetsordning. I den nya arbetsordningen för Försvarsmakten har roller och ansvar för de högsta befattningshavarna förtydligats och generaldirektörens roll har förstärkts inom ramen för enrådighetsmyndigheten. 19 Regeringsbeslut, , Fö2007/2616/MIL (delvis) 20 ESV dnr /

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket 2015:15 Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-11 2014/201-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-11 Fi2014/4418 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

vis) UF2014/80413/UD/FIM

vis) UF2014/80413/UD/FIM ah Regeringsbeslut 111:7 REG RING EN 2014-12-18 UF2014/80015/UD/FIM(del vis) UF2014/80413/UD/FIM Utrikesdepartementet Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(8) Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 JOKKMOKK Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Sameskolstyrelsens (SamS) årsredovisning,

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vi tar fram kunskap Kunskap utredningar Idéer erfarenhetsutbyte Principer utveckling i samverkan Metoder informationsutbyte

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten

Nya principer för utformning av statsbudgeten Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen en no REGERINGSKANSLIET Finansdepartementet Sammanfattning 11 1 Lagtext 21 1.1 Förslag till budgetlag 21 1.2 Förslag till lag

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen 1/19 Datum Handläggare 2015-06-29 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Uppgifter till redovisningen över internrevisionen Myndighetens tillämpning av bestämmelser om internrevision?... 3 1. Organisering av

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? ESV:s budgetprognoser fungerar som beslutsunderlag för regeringen och beräknas utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. På uppdrag av

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Datum Dnr 2010-01-27 32-2009-0520 Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kammarkollegiet

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Revisionsrapport Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping Datum Dnr 2007-09-14 32-2007-0666 Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Riksrevisionen har översiktligt granskat Skogsstyrelsens (SKS:s) delårsrapport, daterad

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Datum:

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Statsbudgetens utfall A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Harpsundsnämndens årsredovisning 2006. 1 Inledning. Harpsundsnämnden 640 31 Mellösa 2007-05-23 32-2006-0471.

Revisionsrapport. Harpsundsnämndens årsredovisning 2006. 1 Inledning. Harpsundsnämnden 640 31 Mellösa 2007-05-23 32-2006-0471. Revisionsrapport Harpsundsnämnden 640 31 Mellösa Datum Dnr 2007-05-23 32-2006-0471 Harpsundsnämndens årsredovisning 2006 Riksrevisionen har granskat Harpsundsnämndens (nämndens) årsredovisning samt den

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008 Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2009-04-02 32-2008-0596 Polisens årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Polisens årsredovisning, daterad 2009-02-12. Syftet

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras.

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras. Rapport 2009:12 1 (8) Sammanfattning Bakgrund Den statliga sektorns inköp av varor och tjänster uppgår varje år till betydande belopp. Sedan år 1998 finns förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

RiR 2006:6. Redovisning av myndigheters betalningsflöden

RiR 2006:6. Redovisning av myndigheters betalningsflöden RiR 2006:6 Redovisning av myndigheters betalningsflöden ISBN 91 7086 072 6 RiR 2006:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Datum 2006-03-20 Dnr 39-2005-0217 Redovisning

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr 2008/579 Intern styrning och kontroll Ekonomiadministration Avsändare Claes Falk 2008-06-03 Innehållsförteckning Ansvar för ekonomiadministration 3 Ekonomiavdelningens uppdrag 3 Prefektens uppdrag

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer