Årsredovisning 2009 ESV 2009:9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009 ESV 2009:9"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 ESV 2009:9

2 Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice. För statligt anställda är ESV:s publikationer kostnadsfria,övriga debiteras. Beställningar kan även göras via: Ekonomistyrningsverket, Publikationsservice Box 45316, Stockholm Fax: Dnr: /2009 ISBN: Copyright: ESV Rapportansvarig: Kati Hedberg Layout: Bullhound Foton: Visio bildbyrå och Matton Tryckeri:

3 Året i sammandrag Januari ESV lämnar sin första årliga attesteringsrapport för Jordbruksfonderna till EU-kommissionen Underlag för prisomräkning av lokalkostnadsandelen i anslagsbaserna lämnas till Finansdepartementet Februari Rapport om Rikspolisstyrelsens styrning, kontroll och uppföljning av polismyndigheterna lämnas till regeringen Rapport om Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll lämnas till regeringen Inkomstliggaren 2009 publiceras Mars ESV lämnar underlag till årsredovisning för staten inklusive statsbudgetens utfall till regeringen ESV tecknar ramavtal för leverantörsoberoende IT-konsulttjänster för ekonomi-, personal- och löneadministration EA-boken 2009 med ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet publiceras ESV lämnar sin årliga rapport om internrevisionen till regeringen Underlag om övergångseffekter vid övergång till kostnadsmässig anslagsavräkning lämnas till regeringen Delrapport om utvecklad finansiell styrning lämnas till regeringen April Budgetprognos 1 publiceras ESV publicerar en rapport med kartläggning av regleringsbrev och dess förändringar Utvecklingsdagen genomförs på temat God resultatkultur i statsförvaltningen Rapport av prognosprecisionen lämnas till regeringen Rapport med ekonomiadministrativa värden avseende 2008 för 199 myndigheter lämnas till regeringen ESV publicerar avgifter 2008 Om avgiftsbelagd verksamhet i staten Maj ESV lämnar rapport med modell för momskompensation till regeringen Informationsmöten om e-faktura för myndigheter och leverantörer Lilla redovisningsdagen genomförs Skriften Statens finanser 2008 publiceras med uppgifter om bland annat utgifterna för ohälsan och arbetslösheten Juni Tabellverket, en sammanställning över statens utgifter och inkomster, införs i Hermes Statsbudget ESV publicerar den officiella statistiken som beskriver tidsserier över statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo för 2008 Budgetprognos 2 publiceras Systemstöd för kostnadsmässig anslags av räkning införs i Hermes Augusti Slutrapport om Försvarsmaktens interna styrning och kontroll lämnas till regeringen ESV genomför temadag om intern styrning och kontroll September ESV publicerar prognos: Statsbudgeten och de offentliga finanserna Rapport om regional skyddsombudsverksamhet med förslag till rutiner för administration och redovisning lämnas till regeringen ESV lämnar förslag till regeringen om principer för regeringens styrning, uppföljning och kontroll av statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ Handledning för resultatstyrning publiceras ESV-dagen genomförs på temat Förvaltning i förändring Uppgraderad version av Hermes Statsredovisning tas i drift Oktober Remissvar om statlig inköpssamordning Delrapport om att utveckla en metod för utvärdering av kontroller av utbetalningar i välfärdssystemen lämnas till regeringen ESV:s förslag till strategiska mål för Hermes Statsbudget lämnas till Finansdepartementet November Stora redovisningsdagen genomförs ESV beslutar om nya föreskrifter och allmänna råd till ekonomiadministrativa förordningar Informationsmöten om e-handel genomförs ESV fastställer ny standard för Hermes användargränssnitt December ESV genomför seminarium om utveckling av administrativa nyckeltal Årets sista prognos publiceras Ny version av handledningen Intern styrning och kontroll publiceras Årlig rapport till EU-kommissionen om EU-medlen i strukturfonderna och fiskerifonden ESV lämnar preliminär slutredovisning av förvaltningsoch utvecklingsplan för Hermes 2009 till regeringen Rapport med förslag till utvecklad finansiell styrning lämnas till regeringen 3

4 generaldirektörens förord 1 Generaldirektörens förord

5 generaldirektörens förord ESV fullgjorde sitt uppdrag på ett bra sätt under Verksamheten och arbetsformerna fortsatte att utvecklas i snabb takt. Vi trimmade organisationen och ledningsformerna. Ledningsgruppens roll tydliggjordes samtidigt som ledningsfunktionerna på avdelningarna stärktes bland annat genom bildandet av nya enheter och funktioner. Vi utarbetade strategier för verksamheten som ligger till grund för våra prioriteringar under Dessutom har all stödverksamhet samlats i en gemensam stab inför 2010 och två avdelningar har slagits ihop. ESV ansvarar för en ändamålsenlig ekonomisk styrning av staten Vi utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av statlig verksamhet Vi tar fram bra besluts- och diskussionsunderlag för statsfinanserna och den ekonomiska politiken Vi bidrar till en korrekt hantering av Sveriges EU-medel Bra besluts- och diskussionsunderlag för den ekonomiska politiken ESV ansvarar för statsredovisningen och gör prognoser och analyser av den statsfinansiella utvecklingen. Ökad bredd i prognoserna ESV:s prognoser är prioriterade av regeringen och under året fortsatte arbetet med att bredda och fördjupa analysen. Förutom statens finanser gör vi nu även prognoser på resten av den offentliga sektorn det vill säga kommuner och ålderspensionssystemet. Vi följer också upp de finanspolitiska målen och gör bedömningar av den makroekonomiska utvecklingen som underlag för våra prognoser över statsfinanserna. Bättre underlag till regeringen och Eurostat ESV levererar underlag till regeringen för årsredovisningen för staten. Det inkluderar statsbudgetens årliga utfall samt resultat- och balansräkning för staten. För första gången samlade vi även in och sammanställde ett siffermaterial som sedan utgjorde en del av det nationella intygandet för EU-medel i årsredovisningen för staten Arbetet med redovisningen av skatter och redovisningsstrukturer i statsbudgetutfallet fortskrider. Underlagen till nationalräkenskaperna och redovisningen till Eurostat har utvecklats i samarbete med SCB. Hermes anpassat till förändrade regler och nya behov Efter anpassningar kan Hermes hantera regelverket om kostnadsmässig anslagsavräkning och fler än tre år i statsbudgetprognoserna. Tabellverket är färdigställt för Finansdepartementets användare, vilket underlättar sammanställning, prognos och presentation av statsbudgetens totala inkomster och utgifter i arbetet med budgetpropositionerna. Insatser har också gjorts för att underlätta myndigheternas inrapportering i Statsredovisningssystemet. Systemet har flyttats till en plattform som långsiktigt ska säkra tillgången till teknisk support. Därutöver är en ny standard fastställd för användargränssnitt i Hermes som ska bidra till att förenkla arbetet med systemet. Utveckling och förvaltning av en effektiv ekonomisk styrning ESV ska utveckla, verksamhetsanpassa och förenkla den ekonomiska styrningen i staten. ESV verkar även för konkreta lösningar för en effektivare administration. 5

6 generaldirektörens förord Insatser för en mer verksamhetsanpassad ekonomistyrning På uppdrag av regeringen har vi lämnat förslag till hur den finansiella styrningen i staten kan utvecklas. Våra förslag hade som utgångspunkt att förena regeringens behov av att kunna följa de budgetpolitiska målen med en effektiv hantering hos myndigheterna. Vägledande för arbetet var att den finansiella styrningen ska vara förutsägbar, transparent, ändamålsenlig och effektiv. ESV har också gett förslag till hur regeringen kan styra, följa upp och kontrollera statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ. Mot bakgrund av förändringarna i regeringens resultatstyrning av myndigheterna har ESV gjort en kartläggning av vilket genomslag dessa fått i regeringens regleringsbrev till myndigheterna. Vi konstaterar att antalet mål och återrapporteringskrav har minskat. För att stödja myndigheterna i tillämpningen av nya regler för resultatredovisning har vi tagit fram en handledning och ordnat utbildningar om resultatredovisning. Vid övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning fick både myndigheter och Regeringskansliet råd och stöd. Dessutom har en analys gjorts av effekterna på statsbudgeten i samband med övergången. Ökat fokus på intern styrning och kontroll Arbetet med intern styrning och kontroll fortsatte under året med temadagar, benchmarkingnätverk och en ny utgåva av ESV:s handledning. Som en följd av FUT-delegationens arbete har vi två regeringsuppdrag. Tillsammans med andra myndigheter samverkar vi i arbetet med att minska felaktiga utbetalningar i välfärdssystemet. Det andra uppdraget är att ta fram en metod för utvärdering av kontrollen av utbetalningarna. Vi har också utfört tre regeringsuppdrag om intern styrning och kontroll inom Försvarsmakten, Polisen och Åklagarmyndigheten samt inlett arbetet med ett motsvarande uppdrag avseende Sida. Fortsatt arbete med e-handel Efter införandet av e-faktura har ESV fått i uppdrag att samordna införandet av elektroniska beställningar i staten. I slutet av 2013 ska samtliga myndigheter göra beställningar elektroniskt och ESV har inlett upphandling av statliga ramavtal för e-handelstjänster. För att stödja myndigheterna i arbetet med införandet har vi satsat på information och lanserat första delen av ett stödpaket. Förslag till införandeplan och behov av reglering inom e-handelsområdet har lämnats till regeringen. Start för nyckeltal och nya ramavtal Utvecklingen av administrativa nyckeltal är viktig. Ett seminarium med hundra personer från sjuttio olika myndigheter deltog före jul för att ge oss råd i hur vi ska kunna utveckla nyckeltal för att mäta de administrativa kostnaderna. För att ytterligare stödja myndigheterna i sitt administrativa arbete har vi förberett ramavtalsupphandling av ekonomiadministrativa system, budgetering och projektredovisning. En korrekt hantering av Sveriges EU-medel ESV är Sveriges nationella revisionsmyndighet för EU-medel. Det är en angelägen uppgift för oss att bygga upp en svensk EU-revision på god europeisk nivå. Verksamheten har expanderat och nu finns knappt 30 revisorer på ESV. Under 2010 avslutas revisionen av programperioden för vissa strukturfondsprogram. Samtidigt har vi granskat jordbruksfonderna och vidgat revisionen av den nya programperioden Från och med 2009 utförs revisionen av jordbruksfonderna i egen regi, från att tidigare tagit hjälp av en extern revisionsbyrå. Tydlig inriktning av verksamheten Verksamheten utvecklas i linje med regeringens prioriteringar. Vi har säkrat kompetensen och utvecklat metoderna för att klara våra uppdrag inom EUrevisionen. Stora insatser har gjorts för att utveckla våra prognoser och arbetet med att fördjupa analyserna fortsätter. Det gör även verksamhetsanpassningen av ekonomistyrningen. Vi fortsätter att följa upp resultatstyrningen och är beredda att arbeta vidare utifrån budgetlagsutredningens kommande förslag. Arbetet för att effektivisera myndigheternas administration omfattar förutom e-beställningar även administrativa nyckeltal. Vår intention är också att verka för att intern styrning och kontroll blir en integrerad del i myndigheternas verksamhetsstyrning. Sammantaget har vi lagt grunden för en tydlig inriktning av verksamheten under de kommande åren. Förutsättningarna är goda för en fortsatt gynnsam utveckling inom ESV:s samtliga verksamhetsområden. 6

7 innehåll 1 Innehåll 1 Generaldirektörens förord 4 2 Sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt _ Måluppfyllelse i sammandrag Ekonomi _ 11 3 Verksamhetsområde Ekonomisk styrning Verksamhetsöversikt Resultatstyrning och finansiell styrning, redovisning samt intern styrning och kontroll _ Administrativa system: Ramavtalsägarskap och e-handel _ Utbildning: Standardutbud som kompletteras med nya utbildningar _ Internationell verksamhet: Avslutad verksamhet i Moçambique och Ukraina _ Internrevision: Den årliga rapporten visar på förbättringar _ Inköpssamordning: Utnyttjandet av statliga ramavtal minskar marginellt _ Måluppfyllelse _ Ekonomisk översikt _ 31 4 Verksamhetsområde Informationssystemet Hermes Verksamhetsöversikt Måluppfyllelse _ Ekonomisk översikt _ 39 5 Verksamhetsområde EU-revision Verksamhetsöversikt Måluppfyllelse _ Ekonomisk översikt _ 47 6 Verksamhetsområde Prognoser och information om statlig ekonomi Verksamhetsöversikt Måluppfyllelse _ Ekonomisk översikt _ 60 7 Övrig återrapportering _ Avgiftsbelagd verksamhet _ Stöd till Regeringskansliet _ Lista över rapporterade uppdrag _ 65 8 Kompetensförsörjning _ Rätt kompetens Kompetensen utnyttjas effektivt Hälsofrämjande arbetsplats med god arbetsmiljö och attraktiva arbetsvillkor 68 9 Finansiell redovisning Sammanställning över väsentliga uppgifter Resultaträkning _ Balansräkning Redovisning mot anslag Redovisning mot inkomsttitel _ Tilläggsupplysningar och noter 74 7

8 sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt 2 Sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt

9 sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt ESV:s verksamhet styrs främst av myndighetens instruktion och regleringsbrev. I instruktionens inledning fastställs verksamhetens centrala uppgifter: ESV ansvarar för ekonomisk styrning av statlig verksamhet. ESV har till uppgift att bistå regeringen med de underlag regeringen behöver för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv och att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. ESV ska utveckla och förvalta regelverk och metoder för en ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten. ESV ska även analysera och lämna information om den statliga ekonomin. ESV ska främja en effektiv och korrekt hantering av EU-medel. Regeringen har i regleringsbrevet även fastställt att budgetprognoser och EU-revision är prioriterade uppgifter. Resultatredovisningen är indelad i fyra verksamhetsområden enligt regleringsbrevet: Ekonomisk styrning Informationssystemet Hermes EU-revision Prognoser och information om statlig ekonomi Utöver detta redovisas intäkter och kostnader per verksamhetsområde samt kostnader per prestationsområde eller motsvarande. I förekommande fall anges också vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål. 2.1 Måluppfyllelse i sammandrag Centrala uppgifter enligt instruktionen ESV ansvarar för ekonomisk styrning av statlig verksamhet. ESV har till uppgift att bistå regeringen med de underlag regeringen behöver för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv och att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. ESV ska utveckla och förvalta regelverk och metoder för en ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten. ESV ska även analysera och lämna information om den statliga ekonomin. ESV ska främja en effektiv och korrekt hantering av EU-medel. Måluppfyllelse ESV bedömer att myndigheten har fullgjort de centrala uppgifterna och att den sammantagna måluppfyllelsen är god. Bedömningen av måluppfyllelsen för respektive verksamhetsområde visar att målen är antingen i huvudsak uppfyllda eller helt uppfyllda. För respektive verksamhetsområde redovisar ESV verksamhetens resultat i förhållande till mål, uppgifter och återrapporteringskrav enligt instruktion och regleringsbrev. I inledningen av avsnittet för respektive verksamhetsområde anger ESV mål och uppgifter för det aktuella verksamhetsområdet. Uppgifterna enligt ESV:s instruktion och regleringsbrev är i vissa fall formulerade som ett bestämt åtagande som ESV ska fullgöra, och i andra fall är de formulerade som mål det vill säga ett önskat framtida tillstånd. ESV redovisar därför både prestationer och en bedömning av målens uppfyllelsegrad. Måluppfyllelsen mäts eller beskrivs på olika sätt beroende på hur målet är formulerat. Avsnittet nedan beskriver översiktligt måluppfyllelsen för ESV:s olika verksamhetsområden. ESV:s samlade måluppfyllelse är god. De flesta målen bedöms vara antingen i huvudsak uppfyllda eller helt uppfyllda. För flera av verksamhetsområdena mäts måluppfyllelsen bland annat genom resultatet av genomförda kundundersökningar. I den kundundersökning som gäller ESV:s rådgivande och stödjande verksamhet inom verksamhetsområdet Ekonomisk styrning ger departement och myndigheter det samlade kundbetyget 65 på en hundragradig skala för Nöjd-Kund-Index, NKI. Det samlade betyget för 2008 var 66. För 2007 var betyget 67. NKI-värden över 60 betrak- 9

10 sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt tas som mycket goda värden och bedömningen blir därför att målet i dessa delar är helt uppfyllt. I undersökningen har ESV, liksom tidigare år, frågat om hur nöjda myndigheter och departement är med rådgivning, konsultationer, handledningar och utbildningar. Sammantaget visar resultaten på en stor stabilitet i omdömena om ESV. De flesta förändringar som skett är mycket små. Bedömningen av måluppfyllelsen för att utveckla, verksamhetsanpassa och förenkla den ekonomiska styrningen görs även utifrån en bedömning av insatsernas bidrag till en effektiv statsförvaltning samt om uppdrag från regeringen genomförts enligt plan. De regeringsuppdrag som avrapporterats under året har redovisats inom fastställd tidplan och ESV bedömer att de motsvarat beställarens krav. Sammantaget anser ESV att målet att utveckla, verksamhetsanpassa och förenkla den ekonomiska styrningen är helt uppfyllt. ESV:s samlade bedömning för målet att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system med tillhörande stöd är att det i huvudsak är uppfyllt. NKI för samtliga användare av EA-systemet Agresso blev i år 62, vilket är en ökning med två enheter jämfört med föregående år. NKI för samtliga PA-system har minskat med 3 enheter. Värdet för Agresso PA-system har försämrats med 4 enheter medan värdet för Palasso PA-system försämrades med 3 enheter. NKI-värdet för Agresso PA-system ligger nu på 45, vilket är en fortsatt försämring och det lägsta värdet sedan Detta kan jämföras med PA-systemet Palasso som fick NKI-värdet 57. Trots försämringen för PA-systemet Palasso är dess resultat i linje med tidigare års nivåer. Resultatet av kundenkäten för e-faktura blev 56. Eftersom det är första året mätningen genomförs kan jämförelse inte göras mot tidigare år. Bedömning av måluppfyllelsen för internrevision görs utifrån om ESV genomfört planerade åtgärder för att utveckla och samordna internrevisionen. ESV:s bedömning är att den verksamhet som har bedrivits under 2009 i hög grad har lett till utveckling och samordning av den statliga internrevisionen så att den agerar och verkar i enlighet med god internrevisionssed. ESV har i huvudsak genomfört samtliga planerade åtgärder för att utveckla och samordna internrevisionen. Målet bedöms därför vara i huvudsak uppfyllt. ESV:s sammanfattande bedömning av målet för statlig inköpssamordning är att målet är helt uppfyllt. Inköpssamordningen ges fullt godkänt betyg i kundundersökningen, ett medelvärde på 6,6. Nyttjandegraden av de statliga ramavtalen är fortsatt god, även om nyttjandet minskade något jämfört med föregående år. Kundundersökningen avseende verksamhetsområdet Informationssystemet Hermes hamnar för myndigheter på NKI-värdet 71, vilket är samma värde som föregående år. Regeringskansliets NKI-värde har däremot minskat något från 59 till 57. Detta innebär att målet är helt uppfyllt när det gäller myndigheterna och i huvudsak uppfyllt för Regeringskansliet. Genomförda förvaltnings- och utvecklingsinsatser är minst i huvudsak uppfyllda. En samlad bedömning av måluppfyllelsen blir därmed att målet är i huvudsak uppfyllt. Bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsområdet EU-revision utgår bland annat från om bemanning av organisationen har skett utifrån krav på revisions- och sakområdeskompetens, om revisionsstrategier har upprättats och godkänts av EUkommissionen samt om revisioner och andra redovisningar har genomförts och rapporterats i enlighet med regelverket och fastställda revisionsplaner. Av de tre redovisade utgångspunkterna för bedömning av måluppfyllelse har de två första bedömts som helt uppfyllda medan den sista bedömdes som i huvudsak uppfylld. Sammantaget bedömer ESV därför att målet är i huvudsak uppfyllt. För verksamhetsområdet Prognoser och information om statlig ekonomi är målet om tillförlitliga analyser och prognoser, och målet om budgetprognosernas precision, i huvudsak uppfyllt. Målet anses helt uppfyllt i de delar som avser att prognoserna har leveretats i tid, i önskad struktur och varit användbara för användarna. Målet om budgetprognosernas precision är delvis uppfyllt för utgifts- 10

11 sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt prognoserna och helt uppfyllt för inkomstprognoserna vilket grundas på rapporten om prognosernas precision under ESV har helt kunnat genomföra planerade utvecklingsinsatser och därför anses målet om att förbättra bevakning och analys av utvecklingen av statens finanser, och målet om att metoder och modeller ska utvecklas, helt uppfyllt. Bedömning av måluppfyllelsen för målet om rättvisande statsredovisning görs utifrån uttalanden från Riksrevisionen, att redovisningsinformation har levererats vid beslutad tid och varit användbar för mottagarna, att kvaliteten på myndigheternas inrapportering har upprätthållits och att ESV genomfört beslutade kvalitetssäkringsåtgärder, liksom att begärda utvecklingsåtgärder genomförts. ESV:s samlade bedömning är att målet om rättvisande statsredovisning är helt uppfyllt. Fördjupade analyser av måluppfyllelsen finns under respektive avsnitt. Bedömning av måluppfyllelse baseras bland annat på enkätsvar från ESV:s kunder. ESV använder en fyrgradig bedömningsskala för måluppfyllelse baserat på NKI/Kundnöjdhet i en 100-gradig skala. Helt uppfyllt = NKI/Kundnöjdhet > 60 I huvudsak uppfyllt = NKI/Kundnöjdhet Delvis uppfyllt = NKI/Kundnöjdhet Knappast uppfyllt = NKI/Kundnöjdhet < Ekonomi Totala kostnader ESV:s totala kostnader har sjunkit med cirka 7,7 miljoner kronor jämfört med föregående år. Kostnaderna för verksamhetsområdena Ekonomisk styrning och Informationssystemet Hermes har minskat, samtidigt som kostnaderna för EU-revision har ökat. Tabell 1 Totala kostnader (tkr) Ekonomisk styrning Informationssystemet Hermes EU-revision Prognoser och information om statlig ekonomi Totala kostnader* * Inklusive ESV:s egna avgifter; Hermesavgiften, avgifts - samrådsavgiften och avgiften för statlig inköps amordning. Inom Ekonomisk styrning har kostnaderna för konsultuppdrag fortsatt att minska kraftigt. Det beror på att ESV under 2008 avvecklade stödet till Försvarsmakten inom ramen för projekt PRIO, det vill säga införandet av affärssystem för hantering av stödprocesser inom bland annat ekonomi och HR. Minskningen av kostnaderna inom verksamhetsområdet Hermes beror bland annat på att amorteringar och räntor på lån har minskat enligt plan. Verksamhetsområdet EU-revision är nytt sedan 2007 och under 2009 har uppbyggnaden av verksamheten fortsatt. ESV:s totala kostnader fördelar sig procentuellt mellan verksamhetsområdena på följande sätt: Figur 1 Totala kostnader fördelat på verksamhetsområde 18% 20% 20% 42% Ekonomisk styrning 42% Informationssystemet Hermes 20% EU-revision 18% Prognoser och information om statlig ekonomi 20% Totala intäkter ESV:s totala intäkter har minskat med knappt 5,6 miljoner kronor jämfört med Intäkter av anslag har ökat, medan avgiftsintäkterna har minskat. 11

12 sammanfattande resultatredovisning och ekonomisk översikt Tabell 2 Intäkter av avgifter och andra intäkter än anslag (tkr) Avgifter och andra intäkter än anslag* * Inklusive bidrag och finansiella intäkter samt ESV:s egna avgifter; Hermesavgiften, avgiftssamrådsavgiften och avgiften för statlig inköpssamordning. Intäkter av avgifter och andra intäkter än anslag har minskat med 13 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det är försäljning av konsulttjänster inom Ekonomisk styrning som minskat mest. Dessutom har intäkterna av Hermesavgiften minskat något, det vill säga den avgift som alla myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen betalar. Bidragsintäkterna har ökat något och består bland annat av tekniskt stöd, det vill säga bidrag som ESV får rekvirera från förvaltningsmyndigheter för revision av EU-medel. Tabell 3 Intäkter av anslag (tkr) Anslag 1:8 ap Anslag 1:8 ap Anslag 1:4 ap Totalt anslag ESV:s intäkter av anslag 1:8 anslagspost 1, som avser ESV:s förvaltning, har ökat med drygt 12,2 miljoner kronor sedan Ökningen beror på att ESV har fortsatt uppbyggnaden av EU-revisionen. Anslag 1:8 anslagspost 3 används för informationssystemet Hermes. Huvuddelen av anslagsmedlen används för att finansiera amorteringar och räntor på lån som ESV har för tidigare utveckling av Hermes. Att anslagsmedlen minskat med cirka 4,4 miljoner kronor jämfört med föregående år beror bland annat på att amorteringar och räntor på lån har minskat enligt plan. Anslag 1:4 anslagspost 3 avser merkostnad för lokaler för avtal som ESV förvaltar för statens räkning på uppdrag av regeringen. Regeringen har under året fattat beslut om att dra in anslagsposten Kapitalförändring Tabell 4 Kapitalförändring (tkr) Årets kapitalförändring* Balanserad kapitalförändring** Utgående myndighetskapital * Inklusive periodiseringseffekter. **Utgående myndighetskapital 2009 har justerats med tkr som har överförts till avräkning med statsverket i samband med övergång till kostnadsmässig anslagsavräkning. Differensen mellan utgående myndighetskapital 2007 och balanserad kapitalförändring 2008 beror på övertaget myndighetskapital från Arbetsmarknadsverket med 119 tkr. Myndighetskapitalet har ökat kraftigt med drygt 14,6 miljoner kronor under Med anledning av övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning har utgående myndighetskapital 2009 justerats med tkr som har överförts till avräkning med statsverket. Den avgiftsfinansierade delen av Hermesverksamheten uppvisar ett positivt resultat om cirka 3,3 miljoner kronor. En bidragande orsak till detta är att utvecklingen av systemet inte har skett i beräknad takt. Inom avgiftsområdet Administrativa system blev överskottet drygt 1,4 miljoner kronor vilket bland annat beror på att förvaltningen av ramavtal totalt sett har krävt mindre resurser under Resultatet för avgiftsområdet Ekonomisk styrning blev ett överskott på knappt 0,5 miljoner kronor, vilket bland annat förklaras av positiva resultat för utbildnings- och konsultationsverksamheten. Avgiftsområdet Statlig inköpssamordning visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. Däremot visar avgiftsområdet Tjänsteexport ett underskott på drygt 0,1 miljoner kronor medan avgiftsområdet Prognoser och information om statlig ekonomi visar ett litet överskott på knappt 0,2 miljoner kronor. 12

13 13

14 verksamhetsområde ekonomisk styrning 3 Verksamhetsområde Ekonomisk styrning

15 verksamhetsområde ekonomisk styrning Mål och uppgifter för verksamhetsområde Ekonomisk styrning enligt instruktion och regleringsbrev Den ekonomiska styrningen ska utvecklas, verksamhetsanpassas och förenklas. ESV ska utveckla och förvalta regelverk och metoder för en ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten. ESV har till uppgift att inom området ekonomisk styrning ge stöd till andra myndighet genom metoder, riktlinjer, utredningar, utbildning och rådgivning. ESV får på uppdrag utföra utredningar åt andra myndigheter inom sitt verksamhetsområde. ESV ska särskilt: utveckla god redovisningssed i staten, analysera och utveckla formerna för finansiering av statlig verksamhet, inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system, med tillhörande stöd, utveckla och samordna den statliga internrevisionen, och utveckla och följa upp den statliga inköpssamordningen samt i övrigt fullgöra de uppdrag som framgår av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning. ESV får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. Återrapporteringskrav enligt regleringsbrev ESV ska redovisa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet senast den 27 april 2009, enligt 4 3 förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket. ESV ska senast den 31 mars 2009 i en särskild rapport analysera och bedöma statusen på internrevisionen vid statliga myndigheter och mot denna bakgrund redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller avser att vidta för att säkerställa en statlig internrevision som utmärks av hög professionalism och kvalitet. ESV ska redovisa antalet samråd som myndigheten haft, resursåtgången och den genomsnittliga genomströmningstiden samt intäkter och kostnader för dessa. 3.1 Verksamhetsöversikt Inom verksamhetsområdet Ekonomisk styrning bidrar ESV till en effektiv och ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten genom att utveckla, integrera och implementera resultatstyrning och finansiell styrning samt genom att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva administrativa system. ESV utvecklar och samordnar också den statliga internrevisionen och utvecklar och följer upp den statliga inköpssamordningen. Tidigare år har områdena internrevision och inköpssamordning redovisats separat, men från och med 2009 ingår de i Ekonomisk styrning. Figur 2 Kostnader för Ekonomisk styrning i relation till de totala kostnaderna för ESV 2009 (%) 42% Nedan följer en redovisning av de viktigaste insatserna inom Ekonomisk styrning under Områdena resultatstyrning, finansiell styrning, redovisning och intern styrning och kontroll beskrivs först. För dessa verksamheter har vi delat in redovisningen i prestationsområdena löpande verksamhet, utveckling, rådgivning och konsultation. Sedan redovisar vi verksamheten inom prestationsområdena administrativa system, utbildning och ESV:s internationella verksamhet. Sist redogör vi för områdena internrevision och inköpssamordning. 15

16 verksamhetsområde ekonomisk styrning 3.2 Resultatstyrning och finansiell styrning, redovisning samt intern styrning och kontroll Löpande verksamhet: Kostnaden för remisser har minskat Prestationsområdet Löpande verksamhet omfattar bland annat arbete med remisser, regelförvaltning, avgiftssamråd, att ta fram den instruktionsenliga rapporten om utvecklingstendenser i avgiftsbelagd verk samhet i staten samt att genomföra ekonomiadministrativ värdering. En del av ESV:s kärnverk samhet är att förvalta regelverk, däribland anslagsförordning, kapitalförsörjningsförordning, bokföringsförordning och förordning om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag, samt att svara för god redovisningssed i staten. Remisser Den mest omfattande verksamheten inom prestationsområdet är att besvara remisser. Under 2008 ökade antalet remisser stort. Även under 2009 var antalet remisser omfattande, totalt besvarade ESV 102 remisser. Av dessa besvarades 91 inom området Ekonomisk styrning till en kostnad av knappt 2,2 miljoner kronor. Under 2008 besvarade ESV 115 remisser varav 102 inom området Ekonomisk styrning till en kostnad av knappt 3,2 miljoner kronor. Antalet remisser har således sjunkit något medan kostnaden har minskat kraftigt. En förklaring till att kostnaderna minskat är att ESV sett över sin interna process för att besvara remisser. Tydligare riktlinjer för vilka frågor som ESV ska yttra sig om har medfört att remisser kunnat besvaras med mindre resursinsats. En annan förklaring är att det under 2007 och 2008 inkom några för ESV principiellt viktiga remisser vilket innebar en extra stor arbetsinsats. Nya regler inom redovisningsområdet Inom området regelförvaltning har ESV under 2009 gjort en del mindre ändringar i föreskrifter och allmänna råd, bland annat för att förtydliga regler som rör kostnadsmässig anslagsavräkning. Reglerna om beloppsgränsen för när inköp av tillgångar ska kostnadsföras har också ändrats och är i linje med de regler som införts för företag. 1 Samråd och rapport om avgifter Enligt 7 avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheterna varje år samråda med ESV om de avgifter de tar ut eller avser att ta ut. Samråden är ett instrument för styrning och kontroll av avgiftsbelagd verksamhet i staten och syftar bland annat till att uppnå enhetliga principer i avgiftssättningen. Tabell 5 Antal avgiftssamråd, resursåtgång och genomsnittlig handläggningstid samt intäkter och kostnader (tkr) Antal avslutade ärenden Resursåtgång i timmar Genomsnittlig handläggningstid i dagar Avgiftsintäkt Kostnad Under 2009 har 127 samråd avslutats. Den genomsnittliga handläggningstiden, från ankomstregistrering till expediering, var 13 dagar. Det håller sig väl inom de fyra veckor som anges i föreskrifterna till avgiftsförordningen. ESV har gjort en översyn av samrådsförfarandet under Syftet är att samråden ska bli mer ändamålsenliga och att ESV ska kraftsamla där nyttan är störst. En närmare beskrivning återfinns under avsnitt Utveckling. ESV årliga redovisning om utvecklingstendenserna för statlig avgiftsbelagd verksamhet lämnades i april till regeringen i rapporten Avgifter De sammanlagda avgiftsintäkterna för statliga myndigheter uppgick 2008 till drygt 71 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med De interna avgiftsintäkterna i staten uppgick till 25,7 miljarder kronor 2008, vilket är en minskning med 2,4 miljarder kronor jämfört med ESV:s cirkulär 2009:1, 2009:2 och 2009:4 2 ESV 2009:14 Avgifter 2008 om avgiftsbelagd verksamhet i staten 16

17 verksamhetsområde ekonomisk styrning EA-värdering ESV rapporterade den 27 april fastställda ekonomiadministrativa värden (EA-värden) avseende 2008 för 199 myndigheter. Resultatet är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Dock är det något högre andel myndigheter med högsta EA-värdet, AA, jämfört med året innan. Det resultatmässigt sämsta området är som tidigare år myndigheternas rapportering till Statens pensionsverks register för statlig pensionsrätt. De två nya områdena gällande intern styrning och kontroll för de myndigheter som följer förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll samt hanteringen av avtalslicenser för datorprogram visar också svaga resultat Utveckling: Flera regeringsuppdrag inom bland annat finansiell styrning och kostnadsmässig anslagsavräkning Prestationsområdet Utveckling omfattar verksamhet som bedrivs för att utveckla resultatstyrningen och den finansiella styrningen i staten. Utvecklingsinsatserna görs både på uppdrag av regeringen och på eget initiativ. Utvecklad finansiell styrning ESV fick i regleringsbrevet för 2009 i uppdrag att lämna förslag till en långsiktigt stabil utformning av den finansiella styrningen i staten. ESV skulle bland annat pröva nuvarande modeller för styrning av anslag, avgifter och kapitalförsörjning. I en delrapport 3 lämnade ESV den 31 mars förslag till förordningsändringar som ESV ansåg borde genomföras i det korta tidsperspektivet. Förslagen avsåg förändringar i anslagsförordningen, kapitalförsörjnings förordningen, avgiftsförordningen samt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Förslagen syftar till att förbättra den finansiella styrningen och skapa administrativa förenklingar för myndigheterna. Syftet var också att uppdatera regelverket. Regeringen har än så länge inte tagit ställning till förslagen. Uppdraget slutrapporterades den 29 december 4. Förslagen är anpassade till det finanspolitiska 3 ESV 2009:13 Utvecklad finansiell styrning 4 ESV 2009:39 Förslag till utvecklad finansiell styrning ramverket och syftar till att bidra till att strama upp budgetprocessen och den finansiella styrningen. Denna ska enligt ESV vara förutsägbar, transparent, ändamålsenlig och effektiv samt utformas så att den fungerar väl tillsammans med olika kombinationer av andra styrmedel. ESV föreslår bland annat en ny typ av anslag, myndighetsanslag, avsett för myndigheternas kostnader för sin förvaltning. ESV föreslår vidare att riksdagen vid anvisning av anslag ska använda anslagstyperna myndighetsanslag, obetecknat anslag, reservationsanslag och ramanslag, och att regeringen i budgetpropositionen ska föreslå vilken anslagstyp som anslaget ska anvisas som, med utgångspunkt i det samlade styrbehovet. Inom ramen för uppdraget har även förslag lämnats om beställningsbemyndiganden, inomstatliga bidrag och avgifter samt hur avgiftssamråd enligt 7 avgiftsförordningen kan utvecklas. ESV föreslår bland annat att avgiftssamråd i fortsättningen endast ska omfatta offentligrättsliga avgifter. ESV:s övriga arbete med avgifter skulle då kompletteras med utredningar av avgiftsbelagd verksamhet samt utökat stöd till Regeringskansliet och statens offentliga utredningar och kommittéer. Uppdraget utfördes under hela året och omfattade betydande resurser för ESV, knappt timmar avsattes. Uppdrag om fristående organ och regionala skyddsombud ESV fick i regleringsbrevet för 2009 också i uppdrag att lämna förslag till principer för regeringens styrning, uppföljning och kontroll av organ som är fristående från staten, men som bedriver verksamhet som statsmakterna beslutat ska genomföras eller stödjas ekonomiskt. Bakgrunden till uppdraget är den kartläggning av organ med statliga åtaganden som ESV utförde på regeringens uppdrag under I september lämnade ESV sitt förslag i rapporten Att styra statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ 6. ESV anser att styrningen av verksamheten bör utgå från att den är ett statligt 5 ESV 2008:34 Att verka genom andra 6 ESV 2009:30 Att styra statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ Förslag till principer för styrning, uppföljning och kontroll av statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ 17

18 verksamhetsområde ekonomisk styrning åtagande eftersom statsmakterna har beslutat att den ska genomföras eller finansieras med statliga medel. Utgångspunkten ska då vara de förvaltningsprinciper som gäller för verksamheten inom statliga myndigheter. Samtidigt måste styrningen anpassas till att organisationerna är fristående från staten och utformas i samverkan med det aktuella organet. Förslaget har skickats ut på intern remiss inom Regeringskansliet. I anslutning till ovan beskrivna uppdrag, har ESV också på regeringens uppdrag sett över administration och redovisning av det statliga stödet till regional skyddsombudsverksamhet. I rapporten Regionala skyddsombud 7 föreslår ESV bland annat att regeringen preciserar målen för det statliga bidraget och att Arbetsmiljöverket får till uppgift att följa upp och redovisa resultatet av den regionala skyddsombudsverksamheten. Arbetsmarknadsdepartementet har skickat ESV:s förslag på remiss till berörda organisationer och myndigheter. Alternativa modeller för momskompensation ESV har på regeringens uppdrag 8 också tagit fram förslag till förbättringar för konkurrensneutralitet mellan tjänster utförda i egen regi och upphandlade tjänster i Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. ESV presenterar i rapporten Modell för momskompensation 9 förslag på alternativa modeller för kompensation för ingående moms. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att skapa neutralitet i valet mellan produktion i egen regi och upphandling av motsvarande tjänster. Fortsatt arbete med kostnadsmässig anslagsavräkning Med anledning av övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning av egen verksamhet beslutade 7 ESV 2009:27 Regionala skyddsombud - Förslag till nya rutiner för administration och redovisning av det statliga stödet till regional skyddsombudsverksamhet 8 Regeringsbeslut , Ku2009/759/MFI 9 ESV 2009: 17 Modell för momskompensation - Förslag till förbättrade förutsättningar för neutralitet i valet mellan produktion i egen regi och upphandling av tjänster för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Utbildningsradio AB regeringen den 15 januari 10 att myndigheter skulle lämna ett underlag för att beräkna övergångseffekter till följd av reformen. ESV fick i uppdrag att lämna anvisningar samt ge råd och stöd för hur underlaget skulle se ut och hur det skulle hanteras. ESV tog fram en vägledning till myndigheterna 11 och gav också råd och stöd genom bland annat telefonrådgivning. Vidare fick ESV i uppdrag att bedöma rimligheten i myndigheternas underlag och att sammanställa dessa. ESV gick igenom samtliga underlag och hade kontakt med myndigheterna i fall där det fanns tveksamheter. Uppdraget utfördes under en mycket kort tidsperiod och redovisades till Regeringskansliet den 31 mars Insatser för att motverka felaktiga utbetalningar Under 2009 gav regeringen ESV i uppdrag 13 att leda arbetet att samverka kring ett antal områden som syftar till att minska de felaktiga utbetalningarna i välfärdssystemen. Elva myndigheter är med i samverkansuppdraget. Sveriges kommuner och A-kassor är också representerade. Samverkansuppdraget ska bedrivas fram till 2012 och rapporteras till regeringen en gång per år. Under 2009 har åtta delprojekt startats och projektledarna har under hösten träffats en gång i månaden för att dela med sig av erfarenheter. ESV har varit projektledare för ett av delprojekten. Kontakter med uppdragsgivaren har skett löpande. Den första skrivelsen till regeringen ska lämnas den 22 februari 2010 och arbetet med denna har påbörjats under Under året fick ESV också uppdraget 14 av regeringen att utveckla en metod för att utvärdera den kontroll som sker av utbetalningar i välfärdssystemen samt lämna förslag på vilka myndigheter som ska omfattas av en sådan utvärdering. Metoden ska ge möjlighet till att årligen följa upp berörda myndigheters insatser avseende den kontrollverksamhet som är kopplad till utbetalningar samt göra jämfö- 10 Regeringsbeslut , Fi2008/ ESV 2009:4 Underlag för beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 12 ESV dnr 49-41/ Regeringsbeslut, , Fi2009/2137 (delvis) 14 Regeringsbeslut, , Fi2009/4747 (delvis) 18

19 verksamhetsområde ekonomisk styrning relser mellan olika myndigheter som hanterar utbetalningar från välfärdssystemen. Den 15 oktober lämnade ESV en delrapport 15 till regeringen. ESV har också påbörjat en pilotstudie av en modell. Uppdraget ska slutrapporteras den 1 april Jämförande studie av regleringsbrev I budgetpropositionen för 2009 föreslog regeringen en rad förändringar av den ekonomiska styrningen i staten. Den enhetliga verksamhetsstrukturen i regleringsbrevet är nu borttagen och regeringens styrning av myndigheterna ska verksamhetsanpassas. Mängden återrapporteringskrav i regleringsbreven ska begränsas och krav på årlig återrapportering av resultat i form av effekter ska ställas främst när myndigheterna själva kan påverka dessa. För att följa upp dessa förändringar gjorde ESV på eget initiativ under våren en jämförande studie 16 av 155 myndigheters regleringsbrev för budgetåret 2008 och motsvarande regleringsbrev för budgetåret Resultatet av studien visade att antalet mål och återrapporteringskrav i hög utsträckning hade minskat. Särskilt märkbart var detta för effektmål. Den finansiella styrningen i regleringsbreven var dock totalt sett i princip oförändrad. Studien har legat till grund för informationsinsatser riktade till Regeringskansliet och inriktning av ESV:s fortsatta arbete med att utveckla, förvalta och implementera en ändamålsenlig ekonomisk styrning av den statliga verksamheten. Administrativa nyckeltal för myndigheterna Under hösten 2009 påbörjade ESV en kartläggning av möjliga lösningar för jämförelser av nyckeltal för myndigheternas administrativa kostnader. I december anordnade ESV ett endagsseminarium med information om hur ESV avser arbeta vidare. Drygt ett hundratal deltagare från olika myndigheter medverkade. Under det första halvåret 2010 kommer ESV att tillsammans med ett tjugotal myndigheter ta fram ett förslag på hur en regelbunden rapportering av administrativa nyckeltal kan utformas Rådgivning: Stöd till kommittéer och vid myndighetsombildningar Inom ESV:s rådgivningsverksamhet ingår insatser som aktivt stödjer våra avnämare i att utveckla ekonomistyrningen i staten. Rådgivningen sker i huvudsak per telefon och e-post, via handledningar samt genom deltagande i referensgrupper och kommittéer. ESV tillhandahåller även en frågor och svarfunktion som finns på ESV:s webbplats och som ger myndigheterna stöd i de vanligaste redovisningsfrågorna. Rådgivningen är avgiftsfri. Omfattande rådgivningsverksamhet Inom den rådgivning som ESV bedriver via telefon, e-post och ibland även träffar med myndigheter eller Regeringskansliet har nästan timmar lagts ner, vilket är mer än 2008 då rådgivningen uppgick till knappt timmar. Många frågor ställs till exempel inom områdena moms, avgifter, anläggningstillgångar och om årsredovisningen och delårsrapporten. I och med flera ombildningar av myndigheter i statsförvaltningen har också många frågor rört myndigheter som startar eller upphör. Vidare har ESV bedrivit rådgivningsverksamhet när det gäller övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning. Handledningar om resultatstyrning och intern styrning och kontroll ESV har under året utarbetat en handledning för resultatredovisning 17 i syfte att stödja myndigheterna att tolka de ändrade bestämmelserna för den årliga resultatredovisningen i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. De nya reglerna lämnar större utrymme för myndigheten att självständigt utforma resultatredovisningen, både beträffande urvalet av vad som ska redovisas och hur det ska redovisas. Handledningen har även kompletterats med utbildningsinsatser riktade till myndigheterna. Under 2009 har ESV även uppdaterat handledningen om Intern styrning och kontroll 18 som kom ut i en första version under Uppdate- 15 ESV 2009:33 Kontrollutvärderingsinstrument Delrapport 16 ESV 2009:16 Kartläggning av regleringsbrev 17 ESV 2009:29 Handledning Resultatredovisning 18 ESV 2009:38 Handledning Intern styrning och kontroll 19

20 verksamhetsområde ekonomisk styrning ringen gäller framför allt avsnitten om dokumentation och bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Uppdateringarna baserar sig främst på de erfarenheter som gjorts efter att förordningen trädde i kraft. Stöd till kommittéväsendet Förutom Regeringskansliet och myndigheter är kommittéväsendet en viktig målgrupp för ESV:s rådgivande verksamhet. ESV kan genom deltagandet i utredningar bidra med sakkunskap redan när förslagen arbetas fram, i stället för enbart när betänkandet remissbehandlas. ESV bedömer att det bidrar till bättre beslutsunderlag för regeringen och ett effektivare arbetssätt för ESV. Under året har ESV varit representerat som expert i följande utredningar och kommittéer: S 2008:10 Vaccinutredningen U 2008:12 Utredningen för yrkeshögskolan Fi 2009:06 Utredningen om översyn av lagen om statsbudgeten N 2009:07 Inrättande av den nya myndigheten Trafikanalys N 2009:06 Inrättande av den nya myndigheten Trafikverket Konsultation: Många uppdrag inom området intern styrning och kontroll Prestationsområdet Konsultation omfattar insatser som görs mot avgift åt ESV:s uppdragsgivare i riksdagen, regeringen, Regeringskansliet och myndigheterna. En viktig utgångspunkt för ESV:s uppdragsverksamhet är att den ska bidra till en effektivare statsförvaltning. ESV arbetar med att generalisera och sprida den kunskap och erfarenhet som vi får i den avgiftsfinansierade verksamheten till alla myndigheter, så att de kan utnyttja kunskapen i sitt eget utvecklingsarbete. Tabell 6 Antal konsultuppdrag inom Ekonomisk styrning samt intäkter och kostnader (tkr) Uppdragsgivare Riksdagen Regeringen 2 4 6* Regeringskansliet/- Kommittéer Myndigheter Totalt Avgiftsintäkt Kostnad * Regeringsuppdragen e-beställningar och PEPPOL beskrivs i avsnittet Administrativa system Liksom tidigare år har omsättningen inom konsultverksamheten fortsatt att minska. Det beror på att ESV under 2008 avvecklade stödet till Försvarsmakten inom projekt PRIO. Projektet avsåg ett införande av affärssystem för hanteringen av stödprocesser i ekonomi, HR, logistik samt ledning och styrning. Även om omsättningen för ESV:s konsultverksamhet har minskat kraftigt har antalet uppdrag varit ungefär detsamma de senaste åren. Regeringsuppdrag om intern styrning och kontroll Under 2009 slutförde ESV tre regeringsuppdrag som gällde den interna styrningen och kontrollen vid Försvarsmakten, Polisen och Åklagarmyndigheten. ESV inledde också ett motsvarande regeringsuppdrag avseende Sida. ESV anser att dessa insatser gett viktigt underlag till verkets fortsatta utveckling av generella regler och riktlinjer för myndigheternas interna styrning och kontroll. I juni 2008 fick Försvarsmakten och ESV ett regeringsuppdrag 19 att genomföra åtgärder för att förbättra och säkerställa Försvarsmaktens interna styrning och kontroll. Avrapportering har skett kvartalsvis och uppdraget avslutades den 28 augusti 2009 enligt plan. 20 Den viktigaste delen av uppdraget blev att stödja Försvarsmakten med att ta fram en ny arbetsordning. I den nya arbetsordningen för Försvarsmakten har roller och ansvar för de högsta befattningshavarna förtydligats och generaldirektörens roll har förstärkts inom ramen för enrådighetsmyndigheten. 19 Regeringsbeslut, , Fö2007/2616/MIL (delvis) 20 ESV dnr /

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket 2015:15 Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-11 2014/201-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-11 Fi2014/4418 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

2011:32. Svenska institutets förvaltningskostnader

2011:32. Svenska institutets förvaltningskostnader 2011:32 Svenska institutets förvaltningskostnader MISSIV DATUM DIARIENR 2011-12-05 2011/102-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-03-31 UF2011/5235/UD /FIM (delvis) Regeringen Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2013 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2013 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET 6 1.1 Verksamhetsområden 6 1.2 Organisation 6 1.3

Läs mer

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7 Årsredovisning 2013 17 februari 2014 Dnr 14-1728 INNEHÅLL Stärkta inför kommande utmaningar 2 Året i korthet 5 Om Finansinspektionen 7 Finansinspektionens uppdrag 7 Så finansieras FI 7 Organisation och

Läs mer

Innehåll. 1 (66) Årsredovisning Svenska ESF-rådet

Innehåll. 1 (66) Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll... 1 GD har ordet... 3 1. Svenska ESF-rådets uppgifter... 5 1.1 Organisation... 5 1.2 Vision och värdegrund... 6 1.3 Uppdrag... 7 1.4 Risker och riskhantering... 8

Läs mer

Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV. Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26

Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV. Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26 Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Regeringsuppdrag ESV 2007:43 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2012 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2012 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET SÅ HÄR STYRS SKATTEVERKET 6 1.1 Upplysningar om

Läs mer

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan laddas

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014:21 Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-29 2014/53-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-27 A2014/908/ARM Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Redovisning vid universitet och högskolor. Rapport till regeringen

Redovisning vid universitet och högskolor. Rapport till regeringen Redovisning vid universitet och högskolor Rapport till regeringen Högskoleverket och Riksrevisionsverket 1996 1 Redovisning vid universitet och högskolor Rapport till regeringen Producerad av Högskoleverket

Läs mer

2014:31. Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet

2014:31. Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet 2014:31 Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-11 2013/249-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-07 Fi2013/3980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

riksrevisionens uppföljningsrapport

riksrevisionens uppföljningsrapport riksrevisionens uppföljningsrapport 2015 2015 riksrevisionen isbn 978 91 7086 372 1 form: åkesson & curry tryck: östertälje tryckeri och riksdagens interntryckeri, stockholm 2015 uppföljningsrapport 2015

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna RiR 2009:18 IT-investeringar över gränserna ISBN 978 91 7086 191 8 RiR 2009:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0098 Riksrevisionen

Läs mer

Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13

Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13 Regeringsuppdrag Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt ESV 2014:2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2015:11 Reformeringen av försvarslogistiken Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-07 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

ISBN 978 91 7086 114 5 RiR 2007:14 Grafisk form: Trafalgar Ad Agency Fotograf: Richard Torell Tryck: Svärd & Söner Tryckeri AB

ISBN 978 91 7086 114 5 RiR 2007:14 Grafisk form: Trafalgar Ad Agency Fotograf: Richard Torell Tryck: Svärd & Söner Tryckeri AB Riksrevisionens årliga rapport2007 ISBN 978 91 7086 114 5 RiR 2007:14 Grafisk form: Trafalgar Ad Agency Fotograf: Richard Torell Tryck: Svärd & Söner Tryckeri AB Till regeringen Datum: 15 juni 2007 Dnr:

Läs mer

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning?

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? PM 1 (24) 2013-10-22 Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? En bearbetning och analys av Statskontorets rapport Stärk kedjan! Sammanställd av Petter Kockum och Peter Ehn, utredare vid Statskontoret

Läs mer