Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3"

Transkript

1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3

2 Innehållsförteckning 1 Användningsområde Inställningar för enkät Fliken Allmänt Fliken Frågor Textfråga Envalsfråga Flervalsfråga Graderingsfråga Datum Kategorifråga Kommentar Sidbrytning Fliken E-post Fliken Utseende Fliken Meddelanden Fliken Inbjudan Enkäten i on-lineläge Svara Deltagare Ny deltagare Importera Utskrift Exportera till Excel Utskick Inbjudan Påminnelse Meddelande Lämnade svar Exportera som XML Exportera till Excel Statistik Visa urval Korstabuleringar Utskrift Exportera till Excel Enkät Exportera enkät till PDF... 23

3 1 Användningsområde Enkäten används för att göra olika typer av undersökningar bland besökarna på webbplatsen. Undersökningen kan vara sluten, det vill säga enbart vissa utpekade personer har rätt att svara på undersökningen, eller öppen där vem som helst som besöker webbplatsen kan svara på frågorna. Om en undersökning är sluten krävs det att deltagarna först loggar in för att svar skall kunna lämnas. I enkäten kan man ställa öppna frågor (textfrågor), envalsfrågor, flervalsfrågor, datumfrågor och graderingsfrågor. Man kan ställa in meddelanden och inbjudningar samt notifieringar. Det finns ett statistikverktyg som visar inkomna svar i både antal och procent. Det går att gå in och undersöka en grupp närmare genom att visa urval. Konstruktionen av enkäten görs helt och hållet i SiteVisions redigeringsläge medan administration av deltagare och analys av lämnade svar görs i on-lineläge. När en administratör som har rätt att ändra på sidan där enkäten ligger, kommer en verktygsmeny att visas till höger om enkäten. Verktygsmenyn används för att växla mellan de olika funktionerna som finns tillgängliga i on-lineläge. OBS! Alla som har tillgång till att redigera webbsidan där en enkät ligger kommer även att ha tillgång till enkätsvaren. Se därför till att ställa in rätt behörigheter på webbsidan. 2 Inställningar för enkät 2.1 Fliken Allmänt Undersökningens namn: Namnet på undersökningen Ansvarig person: Namnet på den person/organisation som är ansvarig för undersökningen. Ansvarigs e-postadress: E-postadressen till den person som är ansvarig för undersökningen. I de fall där undersökningen är sluten kommer denna adress användas för att deltagarna skall ha möjlighet att ta kontakt med undersökningsledningen för att få svar på eventuella frågor. Adressen kommer även att stå som avsändare till de inbjudningar och påminnelser som skickas till deltagarna. För att denna funktionalitet skall fungera är det alltså av yttersta vikt att adressen som anges är giltig. Begränsa vilken tidsperiod...: Inställning för att göra undersökningen tidstyrd så att svar enbart kan lämnas i ett visst tidsintervall. I exemplet ovan är undersökningen öppen hela augusti. Öppen undersökning...: Gör undersökningen öppen för alla besökare på webbplatsen vilket innebär att ingen inloggning krävs för att delta i undersökningen. Sluten undersökning...: Undersökningen är sluten, enbart inbjudna deltagare kommer att kunna svara på undersökningen. I On-line läge administrerar man vilka deltagare som skall få vara med i enkäten, under SiteVision -Manual Enkät, (25)

4 fliken Deltagare. Ansvarig kan se vilket svar som tillhör vilken deltagare: Administratören av undersökningen kommer om denna inställning är aktiverad att kunna se vilken deltagare som lämnat vilket svar. Det innebär alltså att undersökningen inte är anonym. Om denna ruta är inaktiverad kommer undersökningen att vara helt anonym vilket innebär att undersökningsledningen inte kan se vilken deltagare som svarat, inte ens om de svarat eller inte. 2.2 Fliken Frågor Under fliken Frågor läggs de frågor till som undersökningen skall bestå av. När man skall bygga upp ett helt ny enkät är det vita fältet till vänster helt tomt. För att lägga till en fråga klickar man på plustecknet och då öppnas ett nytt fönster Lägg till fråga där man kan välja bland olika frågor. Till vänster väljer man frågetyp. När man har valt en frågetyp så visas flikar till höger som hör till just den frågan. ALLA frågor har tre likadana flikar Fråga, Bild och Attribut. Först beskrivs de tre likadana flikarna Fliken Fråga: Fråga: Frågan som skall ställas till deltagare. Gör frågan obligatorisk: Är kryssrutan markerad måste deltagaren lämna ett svar på den här frågan. Frågan SiteVision -Manual Enkät, (25)

5 kommer att markeras med en röd asterisk. Automatisk (Fråga 1, Fråga 2,...): Ovanför frågan kommer detta namn att visas. Annat: Avmarkerar man rutan Automatiskt kan man fylla i ett eget namn på frågan Fliken Bild Välj bild: Om så önskas är det möjligt att visa en bild tillsammans med frågan (t.ex. om deltagaren skall bedöma utseendet på något). Här bläddrar man fram den bild man vill visa. Placering: Välj var, i förhållande till frågan, som bilder skall placeras. Valbara alternativ är nedanför eller ovanför. OBS! Frågan måste vara skapad INNAN bilden läggs till. Dvs skapa först en fråga, klicka Ok. Återgå sedan till frågan för att lägga till bilden Fliken Attribut Denna flik är enbart till för workflow och beskrivs inte i denna manual. Förutom dessa gemensamma inställningar som går att göra på alla typer av frågor finns det även specifika inställningar för respektive frågetyp. Det finns sex olika frågetyper (textfråga, envalsfråga, flervalsfråga, graderingsfråga, datumfråga och kategorifråga) samt kommentar och sidbrytning som är hjälpmedel i enkäten men inga frågetyper. Nu kommer varje frågetyps specifika flik att beskrivas Textfråga En textfråga är en fråga där deltagaren får skriva in ett svar själv. Inställningsmöjligheterna som finns är vilken bredd och höjd inmatningsfältet skall ha samt om det skall vara förifyllt med ett standardsvar. Det går också att göra en validering av vad som skrivs i inmatningsfältet. Förifyllt: Förifyllt kan man exempelvis använda om det är en textfråga där man vet att många kommer att fylla i samma svar. T.ex. I vilket land bor du? kan man förifylla Sverige så slipper deltagaren att fylla i det. Vill användaren svara något annat skriver de bara över standardsvaret. Höjd och Bredd: Här anger man i antal tecken hur bred och hög inmatningsrutan skall vara. Validering: Här kan man välja att validera fältet dvs se till att rätt sak är ifyllt i fälten med hjälp av reguljära uttryck. T.ex. se till att E-postadress. SiteVision -Manual Enkät, (25)

6 2.2.3 Envalsfråga En envalsfråga är en fråga där deltagaren väljer ett alternativ som svar från en lista med flera alternativ. För att lägga till alternativ klickar man på plustecknet. Alternativen kan presenteras i en lista eller som kryssrutor. Välj bland alternativen i en lista: Om man vill att svaren skall presenteras i en lista. Välj alternativ genom kryssrutor:om man vill att svaren skall presenteras igenom kryssrutor. Om kryssrutor används är det även möjligt att låta användaren välja hur många kolumner som alternativen skall presenteras i Tillåt annat valfritt alternativ: Deltagaren själv får ange ett valfritt alternativ som svar. Dvs ett textfält visas där deltagaren kan fylla i sitt svar. Importera alternativ från fil: Här kan man importera alternativ från en textfil. Det som krävs för att det skall fungera är att det står ett alternativ per rad. OBS! Det är viktigt att det är en textfil (Anteckningar, Textpad eller liknande) som inte tar med någon formatering Flervalsfråga Flervalsfrågan fungerar precis som en envalsfråga med skillnaden att flera alternativ kan väljas som svar samtidigt. Alternativen presenteras antingen i lista eller som kryssrutor (där det även är möjligt att ange ett valfritt alternativ om så önskas). SiteVision -Manual Enkät, (25)

7 2.2.5 Graderingsfråga En graderingsfråga är en fråga där deltagaren får gradera en eller flera delfrågor utifrån en förutbestämd skala. Skalan som används bestäms av administratören och kan vara av olika typ, ett exempel på gradering skulle kunna vara Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls och Ingen åsikt. Ett annat exempel på gradering är en skala från 1 till 5. För varje gradering som finns måste en vikt anges. Denna vikt används av systemet för att beräkna ett medelvärden vid generering av statistik. Om t.ex. graderingarna Utmärkt, Mycket bra, Bra, Dåligt och Mycket dåligt används är det lämpligt att välja vikter med följande värden: 5, 4, 3, 2 och 1. Under fliken Delfrågor anger man vad som skall stå till vänster (i detta exempel Bemötande, Kvalitet på arbete & Tid för arbete ). Vill man ha omdömen om flera olika saker kan man lägga till fler delfrågor med hjälp av plustecknet. Om en gradering ges vikten 0 (som i fallet med Vet ej ) kommer denna gradering inte att tas med vid beräkningen av medelvärdet. SiteVision -Manual Enkät, (25)

8 2.2.6 Datum Datumfrågan används om man vill hjälpa användaren med att fylla i ett datum så att det blir rätt. Man kan se till att det inte är ett datum som redan varit, inte en helgdag samt inte för tätt inpå den aktuella händelsen. Tillåt endast datum i framtiden: Krysaa i denna om man inte skall få välja datum som redan har varit. Försöker man välja ett passerat datum får man följande felmeddelande: Begränsa hur nära dagens datum val går att göra: Om man vill ha några dagars förberedelser för att boka in kunden, beställa fika eller liknande kan man välja hur nära inpå dagens datum man får välja ett datum. Det går att ställa in antal veckor, dagar och timmar här. Ställer man t.ex. in 5 dagar så kan man inte boka en aktivitet om det bara är 4 dagar kvar tills den aktiviten. Då får man följande felmeddelande: Begränsa vilka dagar som är valbara: Här kan man markera de dagar som är ok att boka. T.ex.vill man se till att man bara kan boka en aktivitet på en vardag. Försöker man välja ett datum som infaller på en helg så får man följande felmeddelande: SiteVision -Manual Enkät, (25)

9 2.2.7 Kategorifråga En kategorifråga är en fråga där man kan koppla samman tre delfrågor med olika alternativ. Om man har tex delfrågorna Kommun, Skola och Klass så börjar man med att skapa alternativ för Kommun. Under respektive alternativ under Kommun tex Örebro skapar man nästa delfråga Skola där man lägger till de skolor som finns i Örebro. Vill man lägga till ytterligare en fråga, Klass, markerar man respektive skola och lägger till alternativen för klass Fliken fråga Under fliken Fråga skriver man frågan, i detta fall Välj skola. För att frågan skall visas under fliken Alternativ så får man klicka OK och spara sidan och därefter öppna enkäten igen Fliken Delfråga En delfråga är en kategori som blir en rullgardinslista i exemplet ovan ( Kommun, Skola, Klass ). Klicka på plustecknet för att lägga till en delfråga. OBS! Lägg bara till en delfråga i taget! Lägg till defråga 1, fyll sedan i alternativ till delfråga1 under alternativfliken. Gå sedan tillbaks och lägg till delfråga 2 och fyll sedan i alternativ till delfråga 2 under alternativfliken. SiteVision -Manual Enkät, (25)

10 OBS! Det går att ha max tre delfrågor! Fliken Alternativ Efter att man lagt till delfråga 1, går man till fliken Alternativ. Här syns frågan som man fyllde i ( Välj skola ). Klicka på plustecknet för att lägga till de alternativ som hör ihop med delfråga 1 (i detta fall Kommun ). OBS! Första gången man skall läga till ett alternativ går det inte att klicka på plustecknet. Då får man högerklicka på Frågan ( Välj skola ) och välja Ny. Samma dialogruta öppnar sig som under plustecknet Lägg till ytterligare en delfråga ( Skola ) med alternativ Gå tillbaka till fliken Delfrågor för att lägga till ytterligare en delfråga ( Skola ). SiteVision -Manual Enkät, (25)

11 Klicka på fliken Alternativ. Markera ett alternativ tex Örebro och lägg till ett nytt alternativ ( Skola ) under Örebro med hjälp av plusknappen. Lägg till alla skolalternativ för Örebro. Gör därefter samma sak med Kumla Lägg till delfråga 3 ( Klass ) med alternativ Gå tillbaks till fliken Delfrågor. Klicka på plustecknet för att lägga till en ny delfråga ( Klass ). SiteVision -Manual Enkät, (25)

12 Gå återigen till fliken Alternativ för att lägga till alternativ för klass. Markera en skola under Örebro och klicka på plustecknet för att lägga till vilka klasser som finns på den skolan. Lägg till alternativ för alla skolor i Örebro och Kumla Kommentar En kommentar används för att infoga information i undersökningen för att beskriva något eller ge extra information till någon fråga i enkäten. Det går t.ex. att använda kommentarer för att skapa underrubriker i enkäten. Detta är alltså ingen riktig fråga. SiteVision -Manual Enkät, (25)

13 2.2.9 Sidbrytning Genom att infoga en sidbrytning kan man dela upp undersökningar i flera sidor som sedan deltagarna får sedan bläddra emellan. Sidbrytningar är lämpliga att infoga då antalet frågor är många då annars formuläret med frågorna som visas kommer att bli mycket lång. OBS! När man infogar en sidbrytning visas bara första sidan i redigeringsläget. För att kunna se övriga sidor måste man publicera sidan och sedan gå till visningsläge. Under fliken Enkät kan man se hela enkäten. För att underlätta (att man ser allt i redigeringsläget) så rekommenderar vi därför att lägga till sidbrytningarna sist när man är klar med hela enkäten. SiteVision -Manual Enkät, (25)

14 2.3 Fliken E-post Här lägger man till mottagare som skall få notifieringar när enkäten är ifylld. Skicka notifieringar till följande adresser: Här lägger man till de e-postadresser som skall få svaren av enkäten. För att lägga till en e-postadress, klicka på plustecknet. För att ta bort en e-postadress, markera adressen och klicka på minustecknet. För att ändra en e-postmottagare kan man klicka på egenskapsknappen. Vill man skicka en kopia till användaren så kryssar man för Skicka kopia till användaren, detta gäller dock bara för inloggade användare. Ärende: Här kan man fylla i en beskrivning som syns i e-postmeddelandets ämne (subject). Som standard visas Svar på formulär. Om man vill använda en rubrik på en fråga kan man hämta den under Hämta från. Skicka med lämnade svar som en bifogad pdf: Kryssar man för denna ruta så får man en PDF-fil med lämnade svar. Skicka kopia till användaren (enbart inloggade användare): Om man vill att användaren skall få en kopia på det formulär som skickades in. 2.4 Fliken Utseende Här kan man ändra utseendet på enkäten genom att ställa in formatmallar och färger: SiteVision -Manual Enkät, (25)

15 Följande formatmallar kan ändras: Formatmallar: Här kan man ändra formamallar för etiketter (frågans namn, rubrik i kommentarer), texter (vanlig text och frågor) samt för inmatningsfältet. Färger: Här kan man välja att presentera frågorna på plattor och vilka färginställningar man då vill ha på bakgrunderna. Man kan också bestämma färg på kantlinjerna. Övrigt: Här kan man ställa in om man vill ha större eller mindre mellanrum mellan fälten. Det går också att ändra texten på knappen Skicka in svar. 2.5 Fliken Meddelanden Här kan man skriva meddelanden som deltagarna får innan och efter enkäten. Visa meddelande efter att svar har lämnats: När en deltagare svarat på alla frågor kan man välja att visa ett meddelande. Tillsammans med meddelandet visas även en knapp som leder tillbaka till inloggningssidan. Skicka användaren till en annan sida efter att svar lämnats: När alla frågor besvarats i undersökningen SiteVision -Manual Enkät, (25)

16 kan man dirigera deltagaren till den sida som pekas ut här. Det kan exempelvis vara en sida med mer information om enkätens ämne. Visa ett meddelande innan användaren börja svara på frågorna: Fyller man i detta alternativ visas ett välkomstmeddelande till deltagarna innan enkäten börjar, under fliken Svara. 2.6 Fliken Inbjudan Här kan man avgöra vad som skall stå i e-postmeddelandet vid inbjudan till enkät. Detta gäller bara om man använder en sluten undersökning. Man kan också bestämma vad som skall stå i påminnelsen. E-postmeddelande vid inbjudan: Under Rubrik fyller man i det som syns i e-postmeddelandets ämne (subject). Som standard visas Inbjudan till enkät. Under Text fyller man i ett meddelande som man vill skicka vid inbjudan till enkäten med t.ex. information om enkätens syfte och vem som står bakom enkäten. Som standard står ett exempelmeddelande som det bara är att skriva över. E-postmeddelande vid påminnelser: Samma som ovan fast rubriken och texten gäller för påminnelser av enkäten. SiteVision -Manual Enkät, (25)

17 3 Enkäten i on-lineläge Så här ser enkäten ut i on-lineläge om man har en sluten enkät. Då måste man logga in för att nå enkäten. De mörka flikarna ser bara de som har rättigheter att se dem (tex administratören). Så här ser enkäten ut om man har en öppen enkät med ett välkomstmeddelande.flikarna Deltagare och Utskick finns inte i den öppna enkäten. 3.1 Svara När deltagaren har blivit tillagd och fått en inbjudan med användarnamn och lösenord kan deltagaren börja besvara enkäten. För att nå enkäten måste deltagaren fylla i sitt användarnamn och lösenord och klicka på Logga in. Det går att logga in med e-postadressen eller användarnamnet. Glömt lösenord: Om deltagaren har glömt sitt lösenord kan man klicka på länken Glömt lösenord, då öppnas ett fönster där man fyller i sin e-postadress så mailas lösenordet till deltagaren: Kontakta ansvarig: Har deltagaren frågor om enkäten så kan man enkelt konstakta den som står som ansvarig för enkäten genom att klicka på länken Kontakta ansvarig. Deltagarens e-postprogram öppnas och adressen till den ansvarige fylls i automatiskt. SiteVision -Manual Enkät, (25)

18 3.2 Deltagare Under deltagare kan man se de deltagare som är med i enkäten och vilken status de har. Urval: Här kan man avgöra om man vill visa alla deltagare, de som ej svarat, de som har svarat, påminda som ej har svarat och de där problem har uppstått (ex fel e-postadress). Antal: Här bestämmer man hur många deltagare man vill visa per sida. Status: Här visas olika symboler beroende på om man har besvarat enkäten eller ej, om man blivit inbjuden/påmind eller om problem har uppstått: Ikon saknas, ny deltagare som ännu inte fått inbjudan Inbjuden, men ej besvarat enkät Påmind, men ej besvarat enkät Besvarad enkät Problem registrerat t.ex. fel e-post Klickar man på gubben till höger får man upp följande fönster: Här kan man se användarnamn och lösenord samt när inbjudan är skickad. Man kan också ändra och ta bort deltagare. Figurerna till höger går att klicka på och innebär följande: Ändra deltagaren - Här kan man ändra deltagrens namn, e-post och lösenord. Ta bort deltagaren - Här tar man bort den aktuella deltagaren Visa svar - Här visas svar från deltagaren om inställningarna är inställda så att administratören får se svar för varje enskild person. SiteVision -Manual Enkät, (25)

19 3.2.1 Ny deltagare Om enkäten är sluten måste man ha skickat ut inloggningsuppgifter till de som skall få delta i enkäten. Detta gör man genom att ange deltagare under fliken Deltagare och där väljer man Ny deltagare och sedan genom fliken Utskick där man skickar en inbjudan till de uppsatta deltagarna. Här får man fylla i Namn och E-post. Lösenordet är förvalt och står ifyllt när man öppnar fliken. Klicka på Lägg till Importera Om man har många att skicka enkäten till kan det vara smidigare att importera namn & e-post från en textfil. Det är viktigt att filen är en textfil (t.ex. Anteckningar, Wordpad) och att det bara är en deltagare per rad Utskrift Klickar man på utskrift öppnas en sida med en tabell med information om deltagarna. Fönstret för skrivaren öppnas också. Vad som visas är beroende på hur man har ställt in enkäten, denna enkät är inte anonym. OBS! Utskriften tar bara med det som syns. Vill man visa 500 deltagare får man välja det under Antal (se 3.2) OBS! Vill man skriva ut svaren från deltagarna, går man in på fliken Deltagare och ikonen Visa Deltagaren och därefter ikonen Visa svar, där finns en utskriftslänk Exportera till Excel De svar man har fått in kan man exportera till Excel. SiteVision -Manual Enkät, (25)

20 3.3 Utskick Här kan man skicka inbjudan, påminnelser och övriga meddelanden till deltagarna. Meddelanden kan man inte skicka till en specifik deltagare utan till grupper av deltagare som exempelvis alla deltagare, alla som svarat, alla som inte svarat osv Inbjudan Under denna flik skickar man iväg en inbjudan med e-post till de deltagare man bjudit in till enkäten under fliken Deltagare. Om nya deltagare läggs till efter det att inbjudningar skickats iväg så måste administratören gå in under denna funktion igen och skicka iväg nya inbjudningar. Den nya inbjudan kommer dock endast att skickas till de nya deltagarna (varje deltagare kommer alltså aldrig att få mer än en inbjudan hur många gånger än administratören skickar iväg inbjudningar) Påminnelse Ser ut som Inbjudan med skillnaden att det står Påminnelse om enkät i ärendet. Påminnelsen skickas till de deltagare som fått in inbjudan tidigare men som ännu inte besvarat enkäten samt till de deltagare som redan fått en påminnelse. SiteVision -Manual Enkät, (25)

21 3.3.3 Meddelande Här kan man skicka ett e-postmeddelande till någon grupp av deltagare. 3.4 Lämnade svar Här kan den som administrerar enkäten se vilka deltagare som har besvarat enkäten och hur många svar som har kommit in. Beroende på vilken sekretessnivå som valts så är det möjligt att se vilken deltagare som lämnat vilka svar. Genom att klicka på ikonen till höger kan man läsa hur deltagaren har svarat på alla frågor. Har man en konfidentiell enkät (ej kryssat i att administratören skall få se vem som svarat vad i redigeringsläget) så ser man fortfarande en sammanställning av svaret men raden deltagare är tom Exportera som XML Denna länk skapar ett XML-dokument av lämnade svar Exportera till Excel Denna länk skapar ett Excel-dokument av lämnade svar. OBS! Exporten tar bara med det som visas under deltagare. Vill man exportera 200 får man välja det antalet under Antal (se 3.2) SiteVision -Manual Enkät, (25)

22 3.5 Statistik Här visas statistik på lämnade svar. Svaren visas både med procent och antal. Beroende på vilken typ av fråga som avses ser statistiken olika ut. Textfrågor: Statistik kan inte, av naturliga skäl, lämnas för textfrågor. Det är dock möjligt att visa alla lämnade svar för en textfråga i en tabell. Detta tabell visas om man klickar på Visa lagrade svar (x st). Ett nytt fönster öppnas med alla svar för textfrågan: En-/flervalsfrågor: För varje alternativ visas en stapel som visas hur många personer i undersökningen som valt respektive alternativ som svar. Om en deltagare valt att inte svara på en fråga kommer dessa att redovisas i en separat stapel (Annat). Graderingsfråga: Statistiken över en graderingsfråga visar hur många deltagare som valt respektive gradering för varje delfråga. Under respektive delfråga visas även ett medelvärde som beräknats med hjälp av vikterna på graderingarna. SiteVision -Manual Enkät, (25)

23 3.5.1 Visa urval Visa urval väljer man om man vill se vad en viss grupp svarat i resten av enkäten. Exempelvis om vi bara är intresserade av de som utförde garantiarbete på bilen så klickar vi i den rutan och klickar på knappen Visa urval. Då visas bara svaren för de fyra personer som valt detta alternativ. Totalt har 11 personer svarat på enkäten men nu visas bara hur de fyra som valt alternativet garantiarbete : När man vill tillbaks till alla svar klickar man på Ta bort urval. Här kan man också göra ytterligare urval. Är man intresserad av vad de deltagare som tycker att helhetsomdömet är bra tycker om andra frågor klickar man i rutan till höger om Bra och klickar återigen på Visa urval. Då syns det bara vad de två deltagare (som tycker att helhetsomdömet är bra) har svarat på övriga frågor: SiteVision -Manual Enkät, (25)

24 3.5.2 Korstabuleringar Man kan välja att kryssa för fler alternativ och göra ett urval, det kallas korstabulering. Om alternativen som markerats tillhör en envalsfråga eller graderingsfråga kommer dessa att kombineras med operationen eller (bilden nedan är en korsvalsfråga med fem alternativ varav två är markerade. Resultatet blir en korstabulering där enbart svar där deltagarna svarat Mycket bra och Bra kommer att tas med). Om alternativen tillhör en flervalsfråga kommer istället alternativen att kombineras ihop med operationen och. Görs korstabulering på flera frågor måste alla villkor som finns uppsatta på de olika frågorna vara uppfyllda för att deltagarens svar skall tas med vid beräkning av statistiken. Gör man ett urval med de som valt Regelbunden service och Garantiarbete så blir inte urvalet 12 svar ( Regelbunden service 8 st + Garantiarbete 4 st ) Av denna kombination blir det bara 3 svar då det bara var 3 deltagare som hade svarat både regelbunden service och garantiarbete. SiteVision -Manual Enkät, (25)

25 3.5.3 Utskrift Utskriften öppnar ett nytt fönster där bara svaren syns med svartvita staplar. Dialogrutan för skrivaren öppnar sig också Exportera till Excel Denna länk skapar ett Excel-dokument av lämnade svar. 3.6 Enkät Exportera enkät till PDF Klickar man på denna länk exporteras enkätfrågorna till en PDF-utskrift. Detta kan vara bra om man någon gång vill genomföra enkäten på papper istället för på webben. SiteVision -Manual Enkät, (25)

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 INNEHÅLL: 1. Introduktion...2 2. Inloggning...3 3. Formulär...4 4. Nytt frågeformulär...5 5. Ändra befintligt frågeformulär...8 6. Frågeutskrift...10 7. Utskrift av Demoformulär...11

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-10-11 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppbyggnad...4 Logga in NYTT!...4 Växla mellan organisationer i inloggat läge NYTT!...4 ImageVault...5 Föreningsinfo-fliken...9

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer