Mål och budget med kompletteringsbudget. Landskrona stad. Inklusive kompletteringsbudget 2012 Kommunfullmäktige , 160

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2012- med kompletteringsbudget. Landskrona stad. Inklusive kompletteringsbudget 2012 Kommunfullmäktige 2011-11-21, 160"

Transkript

1 Landskrona stad Mål och budget 2012 med plan Inklusive kompletteringsbudget 2012 Kommunfullmäktige , 160

2 Innehållsförteckning Politiskt prioriterade verksamhetsområde, kommunmål Skola för kunskap och arbetsro 1 Landskrona - den arbetande staden 2 Landskrona - den trygga staden 4 Näringsliv 6 Boende 7 Mål för god ekonomisk hushållning 8 Ekonomiska budgetförutsättningar 10 Resultatbudget / Finansieringsbudget 17 Balansbudget / Nyckeltal 18 Noter till Resultat- och Balansbudget 19 Budgetramar 2012 (förändring mot budgetramar 2011) 20 Investeringsbudget 2012 med plan Sammanställning Drift- och Investeringsbudget Kapitalkostnader Exploateringsplan i sammandrag 28 Årsarvoden, förtroendevalda samt parti- och mandatstöd 29 Beslut, Mål och budget 2012, 105, Beslut, kompletteringsbudget 2012, 160,

3 Politiskt prioriterade verksamhetsområde, kommunmål Allmänt Landskrona stad har fem prioriterade målområden o o o o o Skola för kunskap med arbetsro Landskrona den arbetande staden Landskrona den trygga staden Näringsliv Boende Med dessa prioriterade målområdena som bas finns det goda möjligheter att stärka och utveckla Landskrona stad, detta under förutsättning att alla ansvariga tar tillvara på den potential som finns i Landskrona stads organisation. Framgång förutsätter att alla berörda arbetar förvaltningsövergripande med stor delaktighet och stort engagemang. Samtliga förvaltningar har ett ansvar att upprätta mål, handlingsplaner och genomföra aktiviteter som stödjer de prioriterade målområdena. Stadsdirektören leder styrgruppen för de prioriterade målområdena. Denna styrgrupp består av processägarna för målområdena samt kommunikationschefen. Uppgiften för processägaren är att driva, utveckla, följa upp och kvalitetssäkra arbetet inom respektive prioriterat område. Det är ett tydligt fokus på effekt och resultat. Genom att analysera de processer som görs idag vet man vad som skall förändras och utvecklas för att bli bättre. Grundläggande för arbetet med processer är att organisatoriska gränser inte får hindra vad man ser av en process och vilka aktiviteter som prioriteras för att skapa värde för medborgaren/brukaren. Projektet Jämlika Landskrona syftar till att ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och ett jämlikhetsperspektiv integreras i det dagliga arbetet, från målformulering, resursfördelning, verksamhetsplanering till uppföljning, vilket bidrar till att det ska vara BRA att bo och verka i Landskrona. Skola för kunskap med arbetsro Skolans främsta mål är att förmedla kunskap. I skolan ska det råda arbetsro och respekt elever emellan och mellan elever och personal. Kommunstyrelsen är ansvarig för att stadens mål förverkligas under Stadens mål för skola för kunskap med arbetsro 1) En växande andel ska nå grundskolans mål 2) Elever ska få det stöd som krävs för att lära sig läsa, skriva och räkna 3) Skolan ska präglas av trygghet och arbetsro. Indikatorer på stadens mål Utbildningsnämnd - Alla lärare och skolledare stimuleras och utvecklas i syfte att skolplanens mål ska uppnås - Alla barn och elever motiveras och utmanas att utveckla sitt lärande för att, utifrån egna förutsättningar, nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål - Alla barn och elever har inflytande i skolans planeringsprocesser samt delaktighet i att formulera sina individuella mål Uppföljning och indikatorer nämndmål och kommunmål - Resultat Qualisenkät Resultat nationella prov i förhållande till riksgenomsnittet - Betyg i förhållande till riksgenomsnittet - Andel avbrott från gymnasiestudier För att kvalitetssäkra mål- och budgetprocessen inom de prioriterade målområdena utifrån ett jämlikhetsperspektiv krävs i ett första steg att detta perspektiv integreras i de bedömnings-, analys- och beslutsunderlag som tas fram 1

4 Individ och familjenämnd - Att stödja föräldraskapet samt skolans och förskolans pedagoger med utbildningsinsatser Uppföljning och indikatorer - Utbildning aktivt föräldraskap antalet kurser/deltagare - Antalet Lärarfortbildningar i ÖPP (Örebros Preventions Program) och värdegrundsarbete - Antal utförda verksamhetsstödsinsatser från Barnoch ungdomshabiliteringen - Antalet föräldrar som genomgått öppenvårdens föräldrastödsprogram, även SLUG (Social Lokal Utvecklings Grupp) Servicenämnd - Skoleleverna skall äta 1/3 av dagsbehovet under skollunchen - Den upplevda måltidssituationen ska förbättras - Öka tillgången på trådlöst nätverk Uppföljning och Indikatorer - Uppföljning: Kontroll av teoretiska beräkningar i jämförelse med faktiskt intag o Indikator: Tillagad, serverad intagen portionsstorlek/elev - Uppföljning: Lunchtid/elev samt antal pedagoger och personal från kostavdelningen närvarande vid måltiden undersöks, mätning av ljudvolym, enkät till elever, personal och föräldrar o Indikator: Jämför förändring över läsår avseende schematid, antal vuxna i matsal, ljudvolym och enkätsvar - Uppföljning: jämförelse mellan 2011 och 2012 avseende antal skolor med tillgång till trådlöst nätverk o Indikator: antal skolor med tillgång till trådlöst nätverk Räddningsnämnd - Öka trygghets- och säkerhetsmedvetandet hos barn och ungdomar ur ett olycksperspektiv - Fokus 2012: Anlagda bränder i förskolor, skolor, ungdomsgårdar och fritidsgårdar - Fokus 2012: Problematiken kring användandet av fyrverkeripjäser hos barn och ungdomar under 18 år. Uppföljning och indikatorer - Andel utbildade klasser åk 2, 5 och 8 ska vara 100% - Enkätundersökning som mäter trygghets och säkerhetsmedvetandet ur ett olycksperspektiv i åk 3, 6 och 9, en gång/år. Enkät jämställdhet integrerad - Antalet anlagda bränder i skolor, förskolor, ungdoms- och fritidsgårdar - Antalet incidenter med fyrverkerier i skolor, förskolor, ungdoms- och fritidsgårdar - Antalet uppsåtligen utlösta automatlarm som ej är orsakade av anlagd brand, fyrverkeripjäs - Antal polisanmälda brott mot skola, förskola, ungdoms- och fritidsgård (brottskod 0811) Kulturnämnd - Kulturnämndens verksamheter ska bidra till ett ökat lärande och kulturella upplevelser - Landskrona museum ska bedriva en pedagogisk verksamhet där skolan ges möjlighet att tillägna sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet. - Museet ska vara en stimulerande och annorlunda lärmiljö som öppnar för olika sätt att lära både för elever och lärare Uppföljning och indikatorer - Antal elever och lärare som deltar i museets pedagogiska verksamhet Landskrona - den arbetande staden Samhällets välstånd och den enskilde kommuninvånarens välbefinnande är beroende av att många arbetar, varför det är viktigt att öka sysselsättningsgraden i Landskrona. Då bidragsberoendet är förödande, både socialt och ekonomiskt, är det långsiktiga målet att ingen vuxen frisk person skall leva på försörjningsstöd. Insatser skall därför göras för att se till att så få som möjligt är beroende av bidrag. Folkhälsan i Landskrona skall stärkas så att landskronaborna mår bra och att kostnaderna för ohälsa minskar. Målet är att Landskrona stads resultat vid kommande mätningar skall hamna på minst riksgenomsnittet, för att därefter hamna över riksgenomsnittet. 2

5 Kommunstyrelsen är ansvarig för att stadens mål förverkligas under Stadens mål för den arbetande staden 1) En växande andel ska arbeta 2) Hälsotalet skall ökas 3) Antalet bidragsberoende skall minska Indikatorer på stadens mål Individ- och familjenämnd - Att ungdomar och unga vuxna i Landskrona stad ska vara delaktiga i att påverka sina livsvillkor i utvecklingen till självständiga vuxna - Varje försörjningsstödstagare som antingen är under 25 år eller som bedömts ha behov av ett särskilt stöd för att kunna närma sig arbetsmarknaden skall delta i kompetenshöjande aktiviteter under minst 30 timmar i veckan Uppföljning och indikatorer - Antalet ungdomar under 25 år som ej står till arbetsmarknadens förfogande som erhåller ekonomiskt bistånd - Antalet ungdomar i feriepraktik - Antalet försörjningsstödstagare som står till arbetsmarknadens förfogande - Antalet försörjningsstödstagare som är under 25 år eller som bedöms ha behov av stöd - Antalet försörjningsstödstagare som är över 25 år eller som bedöms ha behov av stöd - Antalet försörjningsstödstagare som är över 25 år och som deltagit i kompetenshöjande insats - Antalet barnfamiljer som under året erhållit försörjningsstöd Utbildningsnämnd - Betygsresultaten och genomströmningen för elever ligger över riksgenomsnittet inom varje gymnasieprogram eller vuxenutbildningsform - Samtliga elever i gymnasie- och vuxenutbildning når målen i sina individuella utvecklingsplaner - 90 % eller fler av eleverna på respektive gymnasieprogram eller vuxenutbildningsform ska ha arbete eller påbörjat fortsatta studier tre år efter avslutad utbildning - Förskola och fritidshem erbjuds i den omfattning som behövs för att tillgodose behovet för att underlätta vårdnadshavarnas arbete eller studier Uppföljning och indikatorer - Offentlig betygsstatistik - Qualis självvärdering - Gy och vux: statistik från Svenskt näringslivs gymnasiekvalitet. - Yrkeshögskola: statistik hämtad ur 6- månadersuppföljning till YH-myndigheten o Andel som erbjuds plats inom 4 månader o Föräldraenkät enligt Qualis Servicenämnd - Servicekontoret skall under 2012 öka antalet praktikplatser - Servicekontoret skall under 2012 öka antalet praktikplatser som leder till arbete - Skapa yrkesinriktade praktikplatser som ger möjlighet till examensarbete och forskning Uppföljning och indikatorer - Antalet praktikplatser - Antalet praktikplatser som kan leda till arbete - Antalet yrkesinriktade praktikplatser - Antalet rapporter Fritidsnämnd - Fritids- och kulturförvaltningen ska aktivt medverka i stadens kompetenshöjande verksamhet riktat mot försörjningsstödstagare i den omfattning som verksamheten klarar Uppföljning och indikatorer - Antalet praktikplatser Omsorgsnämnd - Att aktivt medverka i stadens kompetenshöjande verksamhet riktad mot mottagande av försörjningsstödstagare i den omfattning verksamheten bedömer adekvat Uppföljning och indikatorer - Antalet personer som får praktikplats - Antalet praktikplatser som resulterar i anställning Stadsbyggnadsnämnd - Öka sysselsättningen för olika grupper - Bidra till bättre hälsa hos invånarna genom att erbjuda attraktiva utemiljöer som stimulerar till fysisk aktivitet Uppföljning och indikatorer - Antalet praktikplatser med mera som lett till anställning - Uppskattning av antalet besökare i parker och i stadskärnan 3

6 Landskrona - den trygga staden Tryggheten har en avgörande betydelse för Landskronas attraktionskraft. En av de största utmaningarna är att göra Landskrona mer attraktivt och tryggt. Medborgarnas upplevda trygghet skall öka. En viktig del i detta är att tydligt och konsekvent bekämpa brottsligheten och brottslighetens orsaker. Detta arbete måste ske i nära samarbete med andra aktörer. Trygghetsarbetet skall stödja utveckling av de övriga prioriterade kommunmålen. Kommunstyrelsen är ansvarig för att stadens mål förverkligas under Stadens mål för den trygga staden 1) Den totala brottsligheten ska pressas tillbaka 2) Arbetet mot våldsbrottsligheten ska särskilt prioriteras 3) Brottslighetens bakomliggande orsaker ska bekämpas med samma kraft som själva brottsligheten. Utöver trygghetsarbete som bedrivs idag, skall varje förvaltning utveckla trygghetsskapande insatser mot det allmänna rummet eller plats där allmänheten har tillträde genom att: - Prioritera trygghetsskapande insatser som ger mätbara effekter under året. Definition av trygghet Det finns ingen vetenskaplig fastställd definition av begreppet trygghet. För att avgränsa och skapa en tydlig inriktning definieras trygghet som en subjektiv upplevelse. Trygghetsupplevelsen kan vara kopplad till konkreta händelser eller till en generell ospecifik känsla när personen befinner sig i det allmänna rummet eller plats där allmänheten har tillträde. Indikator på stadens mål Stadsledningskontor - Den totala brottsligheten ska minska i förhållande till år Våldsbrottsligheten på allmän plats ska minska i förhållande till Öka tryggheten genom att prioritera trygghetsskapande insatser mot det allmänna rummet samt att kommunicera dessa Indikatorer nämndmål - Antalet cykelstölder - Antalet snatterier - Misshandel utomhus i centrala delarna av staden - Trygghetsmätning, antal personer som avstår aktivitet Servicenämnd - Minska skadegörelsen: o Fastighetsavdelningen bearbetar tillgänglig ekonomisk statistik, kameraövervakning övervägs där så är lämpligt och möjligt. - Minska cykelstölderna: o - Minska klotter: o Utbildningsförvaltningen och fastighetsavdelningen bildar projektgrupp för att minska stölderna och inventera och analysera nuvarande förutsättningar. Åtgärda prioriterade cykeluppställningsplatser, till exempel vajrar vid cykelställen Fastighetsavdelningen administrerar och handlägger avtal och relation med klottersaneringsföretag. - Hot & våld skall upphöra: o Säkerställa att skoltoaletter är trygga, delta i samarbete med berörda förvaltningar, polisanmäl incidenter, utbildning av personal Indikatorer nämndmål - Skadegörelse. Tertialsvis jämförelse av utfallet. Punktinsatser listas och beskrivs - Cykelstölder. Antal stölder 2010, 2011, Klotter. Antalet insatser per år, 2011, Hot och våld. Antal incidentrapporter Stadsbyggnadsnämnd - Skapa attraktiva miljöer med kvaliteter som attraherar många olika kategorier av människor, och därigenom skapa trygghet - Snabb och effektiv klottersanering - Minska antal cykelstölder, med speciell inriktning kring stationerna Indikatorer nämndmål - Uppskattning av antal besökare i parkerna och i stadskärnan - Klotter. Dokumentation från klottersaneringsföretag, med foto och angivelse av plats - Rapport från polisen angående antal cykelstölder 4

7 Fritidsnämnd - Skalskydd o Alla idrottsanläggningar skall ha säkra dörrar med elektronisk passagekontroll till entréer och omklädningsrum för att, minimera risken för inbrott och stölder. - Utomhusbelysning o Utomhusmiljön vid alla idrottsanläggningar skall uppfattas som trygg och säker året runt. - Befintliga motionsspår o - Utomhusverksamhet o Motionsspåren i Lillolas och Karlslundsparken. Belysning, utegym, cykelparkering med mera Fritids- och kulturförvaltningen skall, i samarbete med City idrott och föreningslivet, genomföra minst fem utomhusarrangemang Indikatorer nämndmål - Antalet anmälda skador, inbrott och stölder på förvaltningens anläggningar via skaderapporteringssystemet Flexite - Antalet kända incidenter, skador och stölder som registreras i skaderapporteringssystemet Flexite - Antal registrerade besök via elektronisk personräknare - Antal registrerade besökare vid respektive arrangemang Kulturnämnd Landskrona stadsbibliotek, museum, konsthall och teater kan genom arrangemang medverka till att fler personer rör sig på staden och upplevelsen av trygghet ökar. Tryggheten kan också öka genom budskapet i arrangemangen. - Biblioteket o Genom att samarbeta med föreningar, organisationer och andra förvaltningar kan vi fortsättningsvis ha ett stort utbud utan kostnadsökning. - Utbyggnad av aktivitetsutbudet för ungdom i centrum o Ungdomar arbeta med spoken word Indikatorer nämndmål - Ungdomar uppträder och arrangerar uppträdanden med inbjudna artister på olika scener inom fritidsoch kulturförvaltningens verksamhetsområde. - Antal besökare - Antal arrangemang Omsorgsnämnd - Att ta aktiv del i det allmänna rummet i Landskrona Indikatorer nämndmål - Antal aktiviteter - Arrangera äldrevecka - Antal arrangemang, antal besökare, resultat av trygghetsenkäter Individ- och familjenämnd - Att öka tryggheten i familjen och i det offentliga rummet - Att alla barn i Landskrona stad ska ges möjlighet till goda och trygga uppväxtvillkor Indikatorer nämndmål - Antalet skyddsplaceringar - Antalet polisanmälningar - Antal genomförda föreningsnattvandringar/dagar/helger - Antalet händelser inom det situationella fältarbetet som leder till verksamhet eller åtgärd - Antalet deltagare i Ventilens program/kvinnofrid/manfred - Antal utredningar som leder till insatser enligt SoL/LVU (Socialtjänstlagen, Lagen om omhändertagande av vuxna). - Antalet barn som erhållit stöd genom Barnahus under året - Antal verkställda beslut samt inom vilken tid enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service) - Statistiken över antalet hemlösa redovisas enligt Socialstyrelsens indelning vid varje tertialuppföljning - Antalet boendestödsinsatser samt antalet klienter - Museum och konsthall o - Teatern o För barnfamiljerna är Ateljé Nell öppen varje söndagseftermiddag. För vuxna erbjuds föreläsningar, visningar och stadsvandringar på kvällar och eftermiddagar. Utbyggnad av aktivitetsutbudet för äldre och yngre i centrum. Skapa förutsättning för flera föreningar att samarrangera lördagscaféer på teaterrestaurangen 5

8 Räddningsnämnd - Öka trygghets- och säkerhetsmedvetandet hos barn och ungdomar ur ett olycksperspektiv - Antalet som skadas eller omkommer på grund av olycka ska minska - Fastighetsägare och verksamhetsutövare arbetar aktivt med och tar ansvar för sitt brandskyddsarbete - Vid olyckshändelse ska Räddningstjänsten inom godtagbar tid bryta den negativa händelseutvecklingen så att skadan inte förvärras - Utveckla vår förmåga att stödja den drabbade under och efter en händelse vid bostadsbränder Indikatorer nämndmål - Andel utbildade klasser åk 2, 5 och 8 ska vara 100 % - Antalet anlagda bränder i skolor, förskolor, ungdoms- och fritidsgårdar. - Antalet incidenter med fyrverkerier i skolor, förskolor, ungdoms- och fritidsgårdar. - Antalet skadade resp. omkomna i bostadsbränder (räddingstjänstens insatsrapporter) - Andel av alla räddningsinsatser där fördjupad olycksutredning har genomförts. Näringsliv Ett välmående näringsliv är grunden för den offentliga sektorn. Utan jobb i privat sektor blir resurserna för den offentliga välfärden urholkade. Ett av Landskronas prioriterade utvecklingsområden är näringslivspolitiken. Landskrona, mitt i den dynamiska Öresundsregionen, har många goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv. Staden erbjuder goda logistiska möjligheter, gott om detaljplanerad mark, en väl utvecklad infrastruktur såväl allmän som på IT sidan och för både tillverkande företag och den nya tidens tjänsteföretag. Dessutom har staden fantastiska boendemiljöer, både existerande och planerade, och en väl utvecklad destinations- och rekreationsmiljö. Näringslivspolitiken ska syfta till att förmå nya företag att etablera sig i Landskrona, stödja nyföretagande och entreprenörskap, underlätta för befintligt näringsliv och minimera kommunal byråkrati i relationen mellan stad och näringsliv. Landskrona stad ska söka ett handslag med näringslivet för att dra nytta av dessa fördelar i ett bättre företagarklimat och ökat attraktionsvärde med fler arbetstillfällen. Landskrona stad ska verksamhetsgemensamt verka för att det lokala företagsklimatet så som det avspeglas i Svenskt näringslivs årliga mätning skall förbättras, men även andra rankinginstituts undersökningar ska tas i beaktande i kommande analyser. Kommunstyrelsen är ansvarig för att stadens mål förverkligas under Stadens mål för näringsliv 1) Att näringslivspolitiken och förvaltande enheter skall förmå nya företag att etablera sig i Landskrona stad. 2) Att gemensamt stödja nyföretagande och entreprenörskap. 3) Att gemensamt underlätta för befintligt näringsliv genom att arbeta serviceinriktat. Indikatorer på stadens mål - Antal företag i kommunen, nytillkommande och nedlagda - Fördelningen på varu- respektive tjänsteproduktion - Företagen flyttningar över kommungränsen - Effekterna för sysselsättningen Stadsledningskontor - Antalet arbetstillfällen ska öka i förhållande till föregående år Utbildningsnämnd - Kontakten och samarbetet med näringslivet fördjupas och förenklas - Samtliga skolverksamheter arbetar med entreprenörskap Uppföljning och indikatorer - Respektive skolverksamhet har en kontaktperson mot näringslivet - Programråd med lokal förankring på varje gymnasialt yrkesprogram - Yrkesinriktad vuxenutbildning bygger på efterfrågan definierad av det lokala näringslivet - Deltar i tre lokala näringslivsnätverk - Yrkesinriktad gymnasie och vuxenutbildningar samverkar genom för branschen relevanta Collegeformer - Andel gymnasieskolor med Ung företagsamhet - Andel skolor och förskolor som arbetar med entreprenöriellt lärande 6

9 Räddningsnämnd - Fastighetsägare och verksamhetsutövare arbetar aktivt med och tar ansvar för sitt brandskyddsarbete. - Räddningstjänsten ska upplevas som en aktiv och stödjande samarbetspartner Uppföljning och indikatorer - Antalet tillsynsföreläggande - Enkät riktad till de motparter som har mött oss i myndighetsutövning. Enkät jämställdhet integrerad. - Handläggningstiden för remissvar ska ej överstiga 3 veckor. - Handläggningstiden för tillståndsansökan enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara ska ej överstiga 3 månader. - Handläggningstiden för sotningstillstånd ska ej överstiga 3 veckor Omsorgsnämnd - Genom att efterfråga nya aktörer, som ska tillgodose behoven av fritt val och drift av nya boendeenheter inom äldre- och handikappomsorgen, ges möjligheter för företagen att etablera sig. Nämnden ska särskilt stödja mångfald och småskalighet Uppföljning och indikatorer - Antal upphandlande verksamheter - Antal godkända utförare inom hemvården Kulturnämnd - Skapa förutsättningar som gör Landskrona till en intressant etableringsort för unga människor i regionen med inriktning på så kallat kreativa kulturella näringar (KKN) Uppföljning och indikatorer - Antal personer/företag som är föremål för konsultativt stöd eller lokalstöd - Antal nätverksträffar för kulturellt aktiva personer Boende Kommunstyrelsen är ansvarig för att stadens mål förverkligas under Stadens mål med boende 1) Landskrona ska föra en offensiv bostadspolitik i syfte att åstadkomma en positiv inflyttning till staden 2) Fler bostäder varför produktionen av ägande- och bostadsrätter ska prioriteras 3) Fler hyresrätter måste skapas i Landskronas ytterområden 4) Bostadsbyggandet ska stärka Landskronas centrum och vara ett föredöme när det gäller energianvändning och miljöpåverkan Indikator på stadens mål Stadsbyggnadsnämnd - Stadsbyggnadsnämnden skall upprätta planprogram/detaljplaner i attraktiva lägen och medge en utbyggnadstakt om lägst bostäder till och med Stadsbyggnadsnämnden skall också verka för en snabb hantering av bygglov respektive bygganmälan och även i övrigt bistå med råd och anvisningar för näringsidkare. Maximal handläggningstid 10 veckor - Planprogram/detaljplaner ska erbjuda variation avseende bostadstyp, läge och upplåtelseform samt även olika typer av särskilt boende. Tydliga inslag ska vara att kunna erbjuda olika fribyggartomter - Stadsbyggnadsnämnden skall också verka för en snabb hantering av bygglov respektive bygganmälan och även i övrigt bistå med råd och anvisningar för näringsidkare. Maximal handläggningstid 10 veckor Uppföljning och indikatorer nämndmål och kommunmål - Antal bostäder i planprogram/detaljplaner - Genomsnittlig handläggningstid per bygglov (veckor) - Antal fribyggartomter i antagna planer - Avstånd till kollektivtrafik och samhällsservice 7

10 Stadsbyggnadsnämnd - Skola - Den pedagogiska verksamheten, samt inne- och utemiljöer är attraktiva, goda och lärande - Utbildningsförvaltningens verksamheter syns i marknadsföringen av Landskrona stad Uppföljning och indikatorer - Andel som får sina förstahandsval tillgodosedda - Föräldraenkät enligt Qualis - Redovisas årligen i verksamhetsberättelsen av kommunikationsansvarig i tertial och bokslut God ekonomisk hushållning Finansiella mål Driftsresultat 1) Landskrona stads långsiktiga resultatmål för de skattefinansierade verksamheterna skall motsvara ett resultat om minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, med ett delmål för med 0,6 %, 0,8% och 1,0 %. 2) Landskrona stads långsiktiga resultatmål för vatten och avloppsverksamheten är ett resultat som stämmer överens med VA-lagens regelverk. Negativa egna kapital skall upparbetas inom en treårsperiod räknat från det verksamhetsår då underskottet uppstod. Kapitalavkastning 3) Landskrona stads långsiktiga mål med kapitalförvaltning skall vara att uppnå en avkastningsnivå som motsvarar en årlig avkastning med 3,6% real ränta. Utdebitering och skattekraft 4) Landskrona stads utdebitering av kommunalskatt skall även i framtiden ligga under både det beräknade riksgenomsnittet för kommunal utdebitering och genomsnittet för kommunerna i Skåne. 5) Landskrona stads skattekraft för taxeringsår 2010 med 84,0 % av medelskattekraften i riket, skall stärkas för att i framtiden minst motsvara den beräknade skattekraften i Skåne län. Landskrona stads skattekraft motsvarar för taxeringsåret 2010 endast 90,3% av medelskattekraften i Skåne län. Investeringar 6) Landskrona stads investeringar skall planeras utifrån en framtida beräknad finansieringsmöjlighet. Samtliga kostnader som är förknippade med investeringarna både i form av avskrivningskostnad, driftskostnad och finansiell kostnad skall kunna inrymmas i kommunens framtida driftsresultat både i kort och långt perspektiv. Investeringarna får maximalt motsvara avskrivningar + årets resultat. Undantag kan göras för investeringar som anses lönsamma. Verksamhetsmål Omsorgsnämnd 1) Att öka omsättningshastigheten i de särskilda korttidsenheterna. Jämförelse med föregående år. Indikator: Genomsnittlig beläggningstid. 2) En prioritering av resurser till hemvården kan bland annat ske genom att öka den tid som är direkt vårdtagarrelaterad. Minst 70 % av hemvårdarnas tid ska vara direkt vårdtagartid. Indikator: Direkt vårdtagartid. 3) Kostnaden per brukare (exkl. uppräkningsfaktorer och hyror) i boende för vuxna enligt LSS och daglig verksamhet LSS ska vara oförändrad. År kommer ett resursfördelningssystem att införas både för boende vuxna LSS och daglig verksamhet LSS Indikator: Kostnad per brukare. 4) Hjälpmedelskostnaden per invånare > 18 år (exkl. uppräkningsfaktorer) ska vara lägre än genomsnittet för deltagande kommuner i hjälpmedelsbolaget Medelpunkten Indikator: Hjälpmedelskostnad per innevånare >18 år. Stadsbyggnadsnämnd 5) Mängden av tillskottsvatten skall minska i förhållande till idag, bland annat. genom att minska längden kombinerat ledningsnät med 5 % till Indikator: Tillskottsvatten, liter/meter ledning och dygn Servicenämnd 6) Minska andelen vakanser i det egna lokalbeståndet. Indikator: Vakanta kvm i eget lokalbestånd 7) Minska energiförbrukningen. Indikator: Energiförbrukning per kvm Miljönämnd 8) Självfinansieringsgraden genom tillsynsavgifter ska öka (exklusive eventuell avgiftshöjning). Indikator: Målet mäts som % av den del av nämndens budgetram som rör myndighetsuppgifter 8

11 Individ-och familjenämnd 9) Det totala behovet av försörjningsstöd skall minska i förhållande till förgående års bokslut. Indikatorer: Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd. Andelen försörjningsstödstagare som endast erhåller bistånd som komplement till hushållets egen löneinkomst 10) Att rätt bistånd utges till rätt person med rätt belopp. Indikatorer: Antalet inkomna och utredda FUT impulser. Antalet återkrav 11) Placeringskostnaderna ska minska i förhållande till föregående års bokslut. Indikatorer: Antalet vårddygn i förhållande till antalet klienter Utbildningsnämnd 12) Att övriga mål uppfylls kompletterat med en ekonomi i balans Indikator: Procentuell avvikelse mot budget Personalpolitiska mål 1) Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas Indikatorer: Andelen medarbetare i hela Landskrona stad som trivs i sitt arbete ska öka (medarbetarindex) Landskrona stad ska kännetecknas av ett BRA ledarskap (ledarindex) Andelen ambassadörer i Landskrona stad ska öka (ambassadörsindex) 2) Hälsan bland Landskrona stads medarbetare ska öka Indikatorer: Minskad total sjukfrånvaro Färre antal långtidssjuka Färre antal korttidssjukfrånvarodagar 3) Kvalitén i löneprocessen ska öka Indikator: Index för utvecklingssamtal 9

12 Ekonomiska budgetförutsättningar Den samhällsekonomiska bilden (Källa: Cirkulär 11:21, Sveriges Kommuner och Landsting- citat). Svensk ekonomi visar fortsatt styrka. Sverige drabbades hårdare än andra länder av den finansiella oron och nedgången i världshandeln Detta berodde på att exporten och tillverkningsindustrin hade en förhållandevis stor betydelse i den svenska ekonomin. När sedan konjunkturen stärktes och världshandeln svängde upp igen vändes dessa nackdelar till fördelar och den svenska ekonomin började växa snabbare än ekonomin i andra länder. Den svenska ekonomin är inne i en mycket stark tillväxtfas. Bruttonationalprodukten (BNP) som utgör summan av alla i Sverige producerade varor och tjänster växte under 2010 med 5,5 % och innevarande år, 2011, beräknas BNP tillväxten till 4,8 %. Man får gå tillbaka till 1960 talet för att finna två på varandra följande år med så höga tillväxttal. Chefsekonomens slutsatser (Källa: Ekonomirapporten från SKL maj citat). Trots att svensk ekonomi var på väg upp ur en djup svacka blev 2009 och 2010 två år av de resultatmässigt bästa åren någonsin för kommuner och landsting. Förklaringen är främst kraftigt höjda statsbidrag och återhållsam kostnadsutveckling. Men det blir en kortvarig glädje. Kalkylerna för kommande år tyder på ett begränsat utrymme. Efter att den svenska ekonomin föll med 5,0 % under 2009 kunde vi registrera en BNP tillväxt under 2010 med 5,5 %. Även 2011 har inletts med mycket starka ekonomiska data och framåtblickande indikatorer som industri- och hushållsbarometrar pekar på fortsatt bra fart i samhällsekonomin. Det är visserligen inte realistiskt att förvänta sig lika starka tillväxttal de kommande åren men vi räknar ändå med att ekonomin växer med närmare 5,0 % under 2011 och med 3,0 % per år de följande åren. Skatteunderlagsprognos SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, gör i sin senaste skatteprognos följande bedömning av de kommande årens skattetillväxt ,1 % ,1 % ,0 % ,0 % Det är utifrån denna prognos som kommunstyrelsens budgetberedning beräknat det ekonomiska underlaget i budgetförslaget för 2012 och i den beräknade flerårsplanen Budgetberedning, våren 2011 Arbetet med dokumentet Mål och budget 2012 påbörjades under hösten I december 2010 presenterades dokumentet Landskrona ett lockande alternativ, detta dokument sammanställdes som planeringsförutsättningar för arbetet med 2012 års budget. Innehållet i dokumentet indelades under följande rubriker. o Landskronas omvärld o Expanderande näringsliv och befolkning o Attraktionskraft o Planarbeten o Skolan o Trygg stad o Personalpolitiska utgångspunkter o Ekonomiska förutsättningar o Befolkningsprognos Under februari 2011 sammanställdes dokumentet Planerings- och budgetdirektiv för 2012, ett dokument som sammanfattade svårigheterna med att vid den tidpunkten beräkna några ekonomiska ramar till nämnderna för Däremot påbörjades arbetet med att formulera nämndsoch verksamhetsmål utifrån de fastställda kommunmålen, vilka framgår under annan rubrik i detta dokument. De ekonomiska budgetramarna beräknades vid möte med kommunstyrelsens budgetberedning den maj

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Budgetförutsättningar Allmänt Följande förutsättningar har legat till grund för budget 2009 2011, plan 2012. Den kommunala utdebiteringen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018 Finansplan för 2016 2018 Samverkan för maktskifte 2018 1 Innehåll 1 FINANSPLAN 2016-2108... 3 FINANSPLANENS INNEHÅLL... 3 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Skattesats... 3 Befolkningsutveckling... 3 OMVÄRLDEN...

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 33 FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 EKONOMI Sammandrag driftbudget 2011-2014 Belopp netto tkr Bokslut 2011 2012 2013 2014 Kommunalskatt o statsbidrag 6 047 876 6 111 950 6 185 196

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer