Mål och budget med kompletteringsbudget. Landskrona stad. Inklusive kompletteringsbudget 2012 Kommunfullmäktige , 160

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2012- med kompletteringsbudget. Landskrona stad. Inklusive kompletteringsbudget 2012 Kommunfullmäktige 2011-11-21, 160"

Transkript

1 Landskrona stad Mål och budget 2012 med plan Inklusive kompletteringsbudget 2012 Kommunfullmäktige , 160

2 Innehållsförteckning Politiskt prioriterade verksamhetsområde, kommunmål Skola för kunskap och arbetsro 1 Landskrona - den arbetande staden 2 Landskrona - den trygga staden 4 Näringsliv 6 Boende 7 Mål för god ekonomisk hushållning 8 Ekonomiska budgetförutsättningar 10 Resultatbudget / Finansieringsbudget 17 Balansbudget / Nyckeltal 18 Noter till Resultat- och Balansbudget 19 Budgetramar 2012 (förändring mot budgetramar 2011) 20 Investeringsbudget 2012 med plan Sammanställning Drift- och Investeringsbudget Kapitalkostnader Exploateringsplan i sammandrag 28 Årsarvoden, förtroendevalda samt parti- och mandatstöd 29 Beslut, Mål och budget 2012, 105, Beslut, kompletteringsbudget 2012, 160,

3 Politiskt prioriterade verksamhetsområde, kommunmål Allmänt Landskrona stad har fem prioriterade målområden o o o o o Skola för kunskap med arbetsro Landskrona den arbetande staden Landskrona den trygga staden Näringsliv Boende Med dessa prioriterade målområdena som bas finns det goda möjligheter att stärka och utveckla Landskrona stad, detta under förutsättning att alla ansvariga tar tillvara på den potential som finns i Landskrona stads organisation. Framgång förutsätter att alla berörda arbetar förvaltningsövergripande med stor delaktighet och stort engagemang. Samtliga förvaltningar har ett ansvar att upprätta mål, handlingsplaner och genomföra aktiviteter som stödjer de prioriterade målområdena. Stadsdirektören leder styrgruppen för de prioriterade målområdena. Denna styrgrupp består av processägarna för målområdena samt kommunikationschefen. Uppgiften för processägaren är att driva, utveckla, följa upp och kvalitetssäkra arbetet inom respektive prioriterat område. Det är ett tydligt fokus på effekt och resultat. Genom att analysera de processer som görs idag vet man vad som skall förändras och utvecklas för att bli bättre. Grundläggande för arbetet med processer är att organisatoriska gränser inte får hindra vad man ser av en process och vilka aktiviteter som prioriteras för att skapa värde för medborgaren/brukaren. Projektet Jämlika Landskrona syftar till att ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och ett jämlikhetsperspektiv integreras i det dagliga arbetet, från målformulering, resursfördelning, verksamhetsplanering till uppföljning, vilket bidrar till att det ska vara BRA att bo och verka i Landskrona. Skola för kunskap med arbetsro Skolans främsta mål är att förmedla kunskap. I skolan ska det råda arbetsro och respekt elever emellan och mellan elever och personal. Kommunstyrelsen är ansvarig för att stadens mål förverkligas under Stadens mål för skola för kunskap med arbetsro 1) En växande andel ska nå grundskolans mål 2) Elever ska få det stöd som krävs för att lära sig läsa, skriva och räkna 3) Skolan ska präglas av trygghet och arbetsro. Indikatorer på stadens mål Utbildningsnämnd - Alla lärare och skolledare stimuleras och utvecklas i syfte att skolplanens mål ska uppnås - Alla barn och elever motiveras och utmanas att utveckla sitt lärande för att, utifrån egna förutsättningar, nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål - Alla barn och elever har inflytande i skolans planeringsprocesser samt delaktighet i att formulera sina individuella mål Uppföljning och indikatorer nämndmål och kommunmål - Resultat Qualisenkät Resultat nationella prov i förhållande till riksgenomsnittet - Betyg i förhållande till riksgenomsnittet - Andel avbrott från gymnasiestudier För att kvalitetssäkra mål- och budgetprocessen inom de prioriterade målområdena utifrån ett jämlikhetsperspektiv krävs i ett första steg att detta perspektiv integreras i de bedömnings-, analys- och beslutsunderlag som tas fram 1

4 Individ och familjenämnd - Att stödja föräldraskapet samt skolans och förskolans pedagoger med utbildningsinsatser Uppföljning och indikatorer - Utbildning aktivt föräldraskap antalet kurser/deltagare - Antalet Lärarfortbildningar i ÖPP (Örebros Preventions Program) och värdegrundsarbete - Antal utförda verksamhetsstödsinsatser från Barnoch ungdomshabiliteringen - Antalet föräldrar som genomgått öppenvårdens föräldrastödsprogram, även SLUG (Social Lokal Utvecklings Grupp) Servicenämnd - Skoleleverna skall äta 1/3 av dagsbehovet under skollunchen - Den upplevda måltidssituationen ska förbättras - Öka tillgången på trådlöst nätverk Uppföljning och Indikatorer - Uppföljning: Kontroll av teoretiska beräkningar i jämförelse med faktiskt intag o Indikator: Tillagad, serverad intagen portionsstorlek/elev - Uppföljning: Lunchtid/elev samt antal pedagoger och personal från kostavdelningen närvarande vid måltiden undersöks, mätning av ljudvolym, enkät till elever, personal och föräldrar o Indikator: Jämför förändring över läsår avseende schematid, antal vuxna i matsal, ljudvolym och enkätsvar - Uppföljning: jämförelse mellan 2011 och 2012 avseende antal skolor med tillgång till trådlöst nätverk o Indikator: antal skolor med tillgång till trådlöst nätverk Räddningsnämnd - Öka trygghets- och säkerhetsmedvetandet hos barn och ungdomar ur ett olycksperspektiv - Fokus 2012: Anlagda bränder i förskolor, skolor, ungdomsgårdar och fritidsgårdar - Fokus 2012: Problematiken kring användandet av fyrverkeripjäser hos barn och ungdomar under 18 år. Uppföljning och indikatorer - Andel utbildade klasser åk 2, 5 och 8 ska vara 100% - Enkätundersökning som mäter trygghets och säkerhetsmedvetandet ur ett olycksperspektiv i åk 3, 6 och 9, en gång/år. Enkät jämställdhet integrerad - Antalet anlagda bränder i skolor, förskolor, ungdoms- och fritidsgårdar - Antalet incidenter med fyrverkerier i skolor, förskolor, ungdoms- och fritidsgårdar - Antalet uppsåtligen utlösta automatlarm som ej är orsakade av anlagd brand, fyrverkeripjäs - Antal polisanmälda brott mot skola, förskola, ungdoms- och fritidsgård (brottskod 0811) Kulturnämnd - Kulturnämndens verksamheter ska bidra till ett ökat lärande och kulturella upplevelser - Landskrona museum ska bedriva en pedagogisk verksamhet där skolan ges möjlighet att tillägna sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet. - Museet ska vara en stimulerande och annorlunda lärmiljö som öppnar för olika sätt att lära både för elever och lärare Uppföljning och indikatorer - Antal elever och lärare som deltar i museets pedagogiska verksamhet Landskrona - den arbetande staden Samhällets välstånd och den enskilde kommuninvånarens välbefinnande är beroende av att många arbetar, varför det är viktigt att öka sysselsättningsgraden i Landskrona. Då bidragsberoendet är förödande, både socialt och ekonomiskt, är det långsiktiga målet att ingen vuxen frisk person skall leva på försörjningsstöd. Insatser skall därför göras för att se till att så få som möjligt är beroende av bidrag. Folkhälsan i Landskrona skall stärkas så att landskronaborna mår bra och att kostnaderna för ohälsa minskar. Målet är att Landskrona stads resultat vid kommande mätningar skall hamna på minst riksgenomsnittet, för att därefter hamna över riksgenomsnittet. 2

5 Kommunstyrelsen är ansvarig för att stadens mål förverkligas under Stadens mål för den arbetande staden 1) En växande andel ska arbeta 2) Hälsotalet skall ökas 3) Antalet bidragsberoende skall minska Indikatorer på stadens mål Individ- och familjenämnd - Att ungdomar och unga vuxna i Landskrona stad ska vara delaktiga i att påverka sina livsvillkor i utvecklingen till självständiga vuxna - Varje försörjningsstödstagare som antingen är under 25 år eller som bedömts ha behov av ett särskilt stöd för att kunna närma sig arbetsmarknaden skall delta i kompetenshöjande aktiviteter under minst 30 timmar i veckan Uppföljning och indikatorer - Antalet ungdomar under 25 år som ej står till arbetsmarknadens förfogande som erhåller ekonomiskt bistånd - Antalet ungdomar i feriepraktik - Antalet försörjningsstödstagare som står till arbetsmarknadens förfogande - Antalet försörjningsstödstagare som är under 25 år eller som bedöms ha behov av stöd - Antalet försörjningsstödstagare som är över 25 år eller som bedöms ha behov av stöd - Antalet försörjningsstödstagare som är över 25 år och som deltagit i kompetenshöjande insats - Antalet barnfamiljer som under året erhållit försörjningsstöd Utbildningsnämnd - Betygsresultaten och genomströmningen för elever ligger över riksgenomsnittet inom varje gymnasieprogram eller vuxenutbildningsform - Samtliga elever i gymnasie- och vuxenutbildning når målen i sina individuella utvecklingsplaner - 90 % eller fler av eleverna på respektive gymnasieprogram eller vuxenutbildningsform ska ha arbete eller påbörjat fortsatta studier tre år efter avslutad utbildning - Förskola och fritidshem erbjuds i den omfattning som behövs för att tillgodose behovet för att underlätta vårdnadshavarnas arbete eller studier Uppföljning och indikatorer - Offentlig betygsstatistik - Qualis självvärdering - Gy och vux: statistik från Svenskt näringslivs gymnasiekvalitet. - Yrkeshögskola: statistik hämtad ur 6- månadersuppföljning till YH-myndigheten o Andel som erbjuds plats inom 4 månader o Föräldraenkät enligt Qualis Servicenämnd - Servicekontoret skall under 2012 öka antalet praktikplatser - Servicekontoret skall under 2012 öka antalet praktikplatser som leder till arbete - Skapa yrkesinriktade praktikplatser som ger möjlighet till examensarbete och forskning Uppföljning och indikatorer - Antalet praktikplatser - Antalet praktikplatser som kan leda till arbete - Antalet yrkesinriktade praktikplatser - Antalet rapporter Fritidsnämnd - Fritids- och kulturförvaltningen ska aktivt medverka i stadens kompetenshöjande verksamhet riktat mot försörjningsstödstagare i den omfattning som verksamheten klarar Uppföljning och indikatorer - Antalet praktikplatser Omsorgsnämnd - Att aktivt medverka i stadens kompetenshöjande verksamhet riktad mot mottagande av försörjningsstödstagare i den omfattning verksamheten bedömer adekvat Uppföljning och indikatorer - Antalet personer som får praktikplats - Antalet praktikplatser som resulterar i anställning Stadsbyggnadsnämnd - Öka sysselsättningen för olika grupper - Bidra till bättre hälsa hos invånarna genom att erbjuda attraktiva utemiljöer som stimulerar till fysisk aktivitet Uppföljning och indikatorer - Antalet praktikplatser med mera som lett till anställning - Uppskattning av antalet besökare i parker och i stadskärnan 3

6 Landskrona - den trygga staden Tryggheten har en avgörande betydelse för Landskronas attraktionskraft. En av de största utmaningarna är att göra Landskrona mer attraktivt och tryggt. Medborgarnas upplevda trygghet skall öka. En viktig del i detta är att tydligt och konsekvent bekämpa brottsligheten och brottslighetens orsaker. Detta arbete måste ske i nära samarbete med andra aktörer. Trygghetsarbetet skall stödja utveckling av de övriga prioriterade kommunmålen. Kommunstyrelsen är ansvarig för att stadens mål förverkligas under Stadens mål för den trygga staden 1) Den totala brottsligheten ska pressas tillbaka 2) Arbetet mot våldsbrottsligheten ska särskilt prioriteras 3) Brottslighetens bakomliggande orsaker ska bekämpas med samma kraft som själva brottsligheten. Utöver trygghetsarbete som bedrivs idag, skall varje förvaltning utveckla trygghetsskapande insatser mot det allmänna rummet eller plats där allmänheten har tillträde genom att: - Prioritera trygghetsskapande insatser som ger mätbara effekter under året. Definition av trygghet Det finns ingen vetenskaplig fastställd definition av begreppet trygghet. För att avgränsa och skapa en tydlig inriktning definieras trygghet som en subjektiv upplevelse. Trygghetsupplevelsen kan vara kopplad till konkreta händelser eller till en generell ospecifik känsla när personen befinner sig i det allmänna rummet eller plats där allmänheten har tillträde. Indikator på stadens mål Stadsledningskontor - Den totala brottsligheten ska minska i förhållande till år Våldsbrottsligheten på allmän plats ska minska i förhållande till Öka tryggheten genom att prioritera trygghetsskapande insatser mot det allmänna rummet samt att kommunicera dessa Indikatorer nämndmål - Antalet cykelstölder - Antalet snatterier - Misshandel utomhus i centrala delarna av staden - Trygghetsmätning, antal personer som avstår aktivitet Servicenämnd - Minska skadegörelsen: o Fastighetsavdelningen bearbetar tillgänglig ekonomisk statistik, kameraövervakning övervägs där så är lämpligt och möjligt. - Minska cykelstölderna: o - Minska klotter: o Utbildningsförvaltningen och fastighetsavdelningen bildar projektgrupp för att minska stölderna och inventera och analysera nuvarande förutsättningar. Åtgärda prioriterade cykeluppställningsplatser, till exempel vajrar vid cykelställen Fastighetsavdelningen administrerar och handlägger avtal och relation med klottersaneringsföretag. - Hot & våld skall upphöra: o Säkerställa att skoltoaletter är trygga, delta i samarbete med berörda förvaltningar, polisanmäl incidenter, utbildning av personal Indikatorer nämndmål - Skadegörelse. Tertialsvis jämförelse av utfallet. Punktinsatser listas och beskrivs - Cykelstölder. Antal stölder 2010, 2011, Klotter. Antalet insatser per år, 2011, Hot och våld. Antal incidentrapporter Stadsbyggnadsnämnd - Skapa attraktiva miljöer med kvaliteter som attraherar många olika kategorier av människor, och därigenom skapa trygghet - Snabb och effektiv klottersanering - Minska antal cykelstölder, med speciell inriktning kring stationerna Indikatorer nämndmål - Uppskattning av antal besökare i parkerna och i stadskärnan - Klotter. Dokumentation från klottersaneringsföretag, med foto och angivelse av plats - Rapport från polisen angående antal cykelstölder 4

7 Fritidsnämnd - Skalskydd o Alla idrottsanläggningar skall ha säkra dörrar med elektronisk passagekontroll till entréer och omklädningsrum för att, minimera risken för inbrott och stölder. - Utomhusbelysning o Utomhusmiljön vid alla idrottsanläggningar skall uppfattas som trygg och säker året runt. - Befintliga motionsspår o - Utomhusverksamhet o Motionsspåren i Lillolas och Karlslundsparken. Belysning, utegym, cykelparkering med mera Fritids- och kulturförvaltningen skall, i samarbete med City idrott och föreningslivet, genomföra minst fem utomhusarrangemang Indikatorer nämndmål - Antalet anmälda skador, inbrott och stölder på förvaltningens anläggningar via skaderapporteringssystemet Flexite - Antalet kända incidenter, skador och stölder som registreras i skaderapporteringssystemet Flexite - Antal registrerade besök via elektronisk personräknare - Antal registrerade besökare vid respektive arrangemang Kulturnämnd Landskrona stadsbibliotek, museum, konsthall och teater kan genom arrangemang medverka till att fler personer rör sig på staden och upplevelsen av trygghet ökar. Tryggheten kan också öka genom budskapet i arrangemangen. - Biblioteket o Genom att samarbeta med föreningar, organisationer och andra förvaltningar kan vi fortsättningsvis ha ett stort utbud utan kostnadsökning. - Utbyggnad av aktivitetsutbudet för ungdom i centrum o Ungdomar arbeta med spoken word Indikatorer nämndmål - Ungdomar uppträder och arrangerar uppträdanden med inbjudna artister på olika scener inom fritidsoch kulturförvaltningens verksamhetsområde. - Antal besökare - Antal arrangemang Omsorgsnämnd - Att ta aktiv del i det allmänna rummet i Landskrona Indikatorer nämndmål - Antal aktiviteter - Arrangera äldrevecka - Antal arrangemang, antal besökare, resultat av trygghetsenkäter Individ- och familjenämnd - Att öka tryggheten i familjen och i det offentliga rummet - Att alla barn i Landskrona stad ska ges möjlighet till goda och trygga uppväxtvillkor Indikatorer nämndmål - Antalet skyddsplaceringar - Antalet polisanmälningar - Antal genomförda föreningsnattvandringar/dagar/helger - Antalet händelser inom det situationella fältarbetet som leder till verksamhet eller åtgärd - Antalet deltagare i Ventilens program/kvinnofrid/manfred - Antal utredningar som leder till insatser enligt SoL/LVU (Socialtjänstlagen, Lagen om omhändertagande av vuxna). - Antalet barn som erhållit stöd genom Barnahus under året - Antal verkställda beslut samt inom vilken tid enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service) - Statistiken över antalet hemlösa redovisas enligt Socialstyrelsens indelning vid varje tertialuppföljning - Antalet boendestödsinsatser samt antalet klienter - Museum och konsthall o - Teatern o För barnfamiljerna är Ateljé Nell öppen varje söndagseftermiddag. För vuxna erbjuds föreläsningar, visningar och stadsvandringar på kvällar och eftermiddagar. Utbyggnad av aktivitetsutbudet för äldre och yngre i centrum. Skapa förutsättning för flera föreningar att samarrangera lördagscaféer på teaterrestaurangen 5

8 Räddningsnämnd - Öka trygghets- och säkerhetsmedvetandet hos barn och ungdomar ur ett olycksperspektiv - Antalet som skadas eller omkommer på grund av olycka ska minska - Fastighetsägare och verksamhetsutövare arbetar aktivt med och tar ansvar för sitt brandskyddsarbete - Vid olyckshändelse ska Räddningstjänsten inom godtagbar tid bryta den negativa händelseutvecklingen så att skadan inte förvärras - Utveckla vår förmåga att stödja den drabbade under och efter en händelse vid bostadsbränder Indikatorer nämndmål - Andel utbildade klasser åk 2, 5 och 8 ska vara 100 % - Antalet anlagda bränder i skolor, förskolor, ungdoms- och fritidsgårdar. - Antalet incidenter med fyrverkerier i skolor, förskolor, ungdoms- och fritidsgårdar. - Antalet skadade resp. omkomna i bostadsbränder (räddingstjänstens insatsrapporter) - Andel av alla räddningsinsatser där fördjupad olycksutredning har genomförts. Näringsliv Ett välmående näringsliv är grunden för den offentliga sektorn. Utan jobb i privat sektor blir resurserna för den offentliga välfärden urholkade. Ett av Landskronas prioriterade utvecklingsområden är näringslivspolitiken. Landskrona, mitt i den dynamiska Öresundsregionen, har många goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv. Staden erbjuder goda logistiska möjligheter, gott om detaljplanerad mark, en väl utvecklad infrastruktur såväl allmän som på IT sidan och för både tillverkande företag och den nya tidens tjänsteföretag. Dessutom har staden fantastiska boendemiljöer, både existerande och planerade, och en väl utvecklad destinations- och rekreationsmiljö. Näringslivspolitiken ska syfta till att förmå nya företag att etablera sig i Landskrona, stödja nyföretagande och entreprenörskap, underlätta för befintligt näringsliv och minimera kommunal byråkrati i relationen mellan stad och näringsliv. Landskrona stad ska söka ett handslag med näringslivet för att dra nytta av dessa fördelar i ett bättre företagarklimat och ökat attraktionsvärde med fler arbetstillfällen. Landskrona stad ska verksamhetsgemensamt verka för att det lokala företagsklimatet så som det avspeglas i Svenskt näringslivs årliga mätning skall förbättras, men även andra rankinginstituts undersökningar ska tas i beaktande i kommande analyser. Kommunstyrelsen är ansvarig för att stadens mål förverkligas under Stadens mål för näringsliv 1) Att näringslivspolitiken och förvaltande enheter skall förmå nya företag att etablera sig i Landskrona stad. 2) Att gemensamt stödja nyföretagande och entreprenörskap. 3) Att gemensamt underlätta för befintligt näringsliv genom att arbeta serviceinriktat. Indikatorer på stadens mål - Antal företag i kommunen, nytillkommande och nedlagda - Fördelningen på varu- respektive tjänsteproduktion - Företagen flyttningar över kommungränsen - Effekterna för sysselsättningen Stadsledningskontor - Antalet arbetstillfällen ska öka i förhållande till föregående år Utbildningsnämnd - Kontakten och samarbetet med näringslivet fördjupas och förenklas - Samtliga skolverksamheter arbetar med entreprenörskap Uppföljning och indikatorer - Respektive skolverksamhet har en kontaktperson mot näringslivet - Programråd med lokal förankring på varje gymnasialt yrkesprogram - Yrkesinriktad vuxenutbildning bygger på efterfrågan definierad av det lokala näringslivet - Deltar i tre lokala näringslivsnätverk - Yrkesinriktad gymnasie och vuxenutbildningar samverkar genom för branschen relevanta Collegeformer - Andel gymnasieskolor med Ung företagsamhet - Andel skolor och förskolor som arbetar med entreprenöriellt lärande 6

9 Räddningsnämnd - Fastighetsägare och verksamhetsutövare arbetar aktivt med och tar ansvar för sitt brandskyddsarbete. - Räddningstjänsten ska upplevas som en aktiv och stödjande samarbetspartner Uppföljning och indikatorer - Antalet tillsynsföreläggande - Enkät riktad till de motparter som har mött oss i myndighetsutövning. Enkät jämställdhet integrerad. - Handläggningstiden för remissvar ska ej överstiga 3 veckor. - Handläggningstiden för tillståndsansökan enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara ska ej överstiga 3 månader. - Handläggningstiden för sotningstillstånd ska ej överstiga 3 veckor Omsorgsnämnd - Genom att efterfråga nya aktörer, som ska tillgodose behoven av fritt val och drift av nya boendeenheter inom äldre- och handikappomsorgen, ges möjligheter för företagen att etablera sig. Nämnden ska särskilt stödja mångfald och småskalighet Uppföljning och indikatorer - Antal upphandlande verksamheter - Antal godkända utförare inom hemvården Kulturnämnd - Skapa förutsättningar som gör Landskrona till en intressant etableringsort för unga människor i regionen med inriktning på så kallat kreativa kulturella näringar (KKN) Uppföljning och indikatorer - Antal personer/företag som är föremål för konsultativt stöd eller lokalstöd - Antal nätverksträffar för kulturellt aktiva personer Boende Kommunstyrelsen är ansvarig för att stadens mål förverkligas under Stadens mål med boende 1) Landskrona ska föra en offensiv bostadspolitik i syfte att åstadkomma en positiv inflyttning till staden 2) Fler bostäder varför produktionen av ägande- och bostadsrätter ska prioriteras 3) Fler hyresrätter måste skapas i Landskronas ytterområden 4) Bostadsbyggandet ska stärka Landskronas centrum och vara ett föredöme när det gäller energianvändning och miljöpåverkan Indikator på stadens mål Stadsbyggnadsnämnd - Stadsbyggnadsnämnden skall upprätta planprogram/detaljplaner i attraktiva lägen och medge en utbyggnadstakt om lägst bostäder till och med Stadsbyggnadsnämnden skall också verka för en snabb hantering av bygglov respektive bygganmälan och även i övrigt bistå med råd och anvisningar för näringsidkare. Maximal handläggningstid 10 veckor - Planprogram/detaljplaner ska erbjuda variation avseende bostadstyp, läge och upplåtelseform samt även olika typer av särskilt boende. Tydliga inslag ska vara att kunna erbjuda olika fribyggartomter - Stadsbyggnadsnämnden skall också verka för en snabb hantering av bygglov respektive bygganmälan och även i övrigt bistå med råd och anvisningar för näringsidkare. Maximal handläggningstid 10 veckor Uppföljning och indikatorer nämndmål och kommunmål - Antal bostäder i planprogram/detaljplaner - Genomsnittlig handläggningstid per bygglov (veckor) - Antal fribyggartomter i antagna planer - Avstånd till kollektivtrafik och samhällsservice 7

10 Stadsbyggnadsnämnd - Skola - Den pedagogiska verksamheten, samt inne- och utemiljöer är attraktiva, goda och lärande - Utbildningsförvaltningens verksamheter syns i marknadsföringen av Landskrona stad Uppföljning och indikatorer - Andel som får sina förstahandsval tillgodosedda - Föräldraenkät enligt Qualis - Redovisas årligen i verksamhetsberättelsen av kommunikationsansvarig i tertial och bokslut God ekonomisk hushållning Finansiella mål Driftsresultat 1) Landskrona stads långsiktiga resultatmål för de skattefinansierade verksamheterna skall motsvara ett resultat om minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, med ett delmål för med 0,6 %, 0,8% och 1,0 %. 2) Landskrona stads långsiktiga resultatmål för vatten och avloppsverksamheten är ett resultat som stämmer överens med VA-lagens regelverk. Negativa egna kapital skall upparbetas inom en treårsperiod räknat från det verksamhetsår då underskottet uppstod. Kapitalavkastning 3) Landskrona stads långsiktiga mål med kapitalförvaltning skall vara att uppnå en avkastningsnivå som motsvarar en årlig avkastning med 3,6% real ränta. Utdebitering och skattekraft 4) Landskrona stads utdebitering av kommunalskatt skall även i framtiden ligga under både det beräknade riksgenomsnittet för kommunal utdebitering och genomsnittet för kommunerna i Skåne. 5) Landskrona stads skattekraft för taxeringsår 2010 med 84,0 % av medelskattekraften i riket, skall stärkas för att i framtiden minst motsvara den beräknade skattekraften i Skåne län. Landskrona stads skattekraft motsvarar för taxeringsåret 2010 endast 90,3% av medelskattekraften i Skåne län. Investeringar 6) Landskrona stads investeringar skall planeras utifrån en framtida beräknad finansieringsmöjlighet. Samtliga kostnader som är förknippade med investeringarna både i form av avskrivningskostnad, driftskostnad och finansiell kostnad skall kunna inrymmas i kommunens framtida driftsresultat både i kort och långt perspektiv. Investeringarna får maximalt motsvara avskrivningar + årets resultat. Undantag kan göras för investeringar som anses lönsamma. Verksamhetsmål Omsorgsnämnd 1) Att öka omsättningshastigheten i de särskilda korttidsenheterna. Jämförelse med föregående år. Indikator: Genomsnittlig beläggningstid. 2) En prioritering av resurser till hemvården kan bland annat ske genom att öka den tid som är direkt vårdtagarrelaterad. Minst 70 % av hemvårdarnas tid ska vara direkt vårdtagartid. Indikator: Direkt vårdtagartid. 3) Kostnaden per brukare (exkl. uppräkningsfaktorer och hyror) i boende för vuxna enligt LSS och daglig verksamhet LSS ska vara oförändrad. År kommer ett resursfördelningssystem att införas både för boende vuxna LSS och daglig verksamhet LSS Indikator: Kostnad per brukare. 4) Hjälpmedelskostnaden per invånare > 18 år (exkl. uppräkningsfaktorer) ska vara lägre än genomsnittet för deltagande kommuner i hjälpmedelsbolaget Medelpunkten Indikator: Hjälpmedelskostnad per innevånare >18 år. Stadsbyggnadsnämnd 5) Mängden av tillskottsvatten skall minska i förhållande till idag, bland annat. genom att minska längden kombinerat ledningsnät med 5 % till Indikator: Tillskottsvatten, liter/meter ledning och dygn Servicenämnd 6) Minska andelen vakanser i det egna lokalbeståndet. Indikator: Vakanta kvm i eget lokalbestånd 7) Minska energiförbrukningen. Indikator: Energiförbrukning per kvm Miljönämnd 8) Självfinansieringsgraden genom tillsynsavgifter ska öka (exklusive eventuell avgiftshöjning). Indikator: Målet mäts som % av den del av nämndens budgetram som rör myndighetsuppgifter 8

11 Individ-och familjenämnd 9) Det totala behovet av försörjningsstöd skall minska i förhållande till förgående års bokslut. Indikatorer: Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd. Andelen försörjningsstödstagare som endast erhåller bistånd som komplement till hushållets egen löneinkomst 10) Att rätt bistånd utges till rätt person med rätt belopp. Indikatorer: Antalet inkomna och utredda FUT impulser. Antalet återkrav 11) Placeringskostnaderna ska minska i förhållande till föregående års bokslut. Indikatorer: Antalet vårddygn i förhållande till antalet klienter Utbildningsnämnd 12) Att övriga mål uppfylls kompletterat med en ekonomi i balans Indikator: Procentuell avvikelse mot budget Personalpolitiska mål 1) Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas Indikatorer: Andelen medarbetare i hela Landskrona stad som trivs i sitt arbete ska öka (medarbetarindex) Landskrona stad ska kännetecknas av ett BRA ledarskap (ledarindex) Andelen ambassadörer i Landskrona stad ska öka (ambassadörsindex) 2) Hälsan bland Landskrona stads medarbetare ska öka Indikatorer: Minskad total sjukfrånvaro Färre antal långtidssjuka Färre antal korttidssjukfrånvarodagar 3) Kvalitén i löneprocessen ska öka Indikator: Index för utvecklingssamtal 9

12 Ekonomiska budgetförutsättningar Den samhällsekonomiska bilden (Källa: Cirkulär 11:21, Sveriges Kommuner och Landsting- citat). Svensk ekonomi visar fortsatt styrka. Sverige drabbades hårdare än andra länder av den finansiella oron och nedgången i världshandeln Detta berodde på att exporten och tillverkningsindustrin hade en förhållandevis stor betydelse i den svenska ekonomin. När sedan konjunkturen stärktes och världshandeln svängde upp igen vändes dessa nackdelar till fördelar och den svenska ekonomin började växa snabbare än ekonomin i andra länder. Den svenska ekonomin är inne i en mycket stark tillväxtfas. Bruttonationalprodukten (BNP) som utgör summan av alla i Sverige producerade varor och tjänster växte under 2010 med 5,5 % och innevarande år, 2011, beräknas BNP tillväxten till 4,8 %. Man får gå tillbaka till 1960 talet för att finna två på varandra följande år med så höga tillväxttal. Chefsekonomens slutsatser (Källa: Ekonomirapporten från SKL maj citat). Trots att svensk ekonomi var på väg upp ur en djup svacka blev 2009 och 2010 två år av de resultatmässigt bästa åren någonsin för kommuner och landsting. Förklaringen är främst kraftigt höjda statsbidrag och återhållsam kostnadsutveckling. Men det blir en kortvarig glädje. Kalkylerna för kommande år tyder på ett begränsat utrymme. Efter att den svenska ekonomin föll med 5,0 % under 2009 kunde vi registrera en BNP tillväxt under 2010 med 5,5 %. Även 2011 har inletts med mycket starka ekonomiska data och framåtblickande indikatorer som industri- och hushållsbarometrar pekar på fortsatt bra fart i samhällsekonomin. Det är visserligen inte realistiskt att förvänta sig lika starka tillväxttal de kommande åren men vi räknar ändå med att ekonomin växer med närmare 5,0 % under 2011 och med 3,0 % per år de följande åren. Skatteunderlagsprognos SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, gör i sin senaste skatteprognos följande bedömning av de kommande årens skattetillväxt ,1 % ,1 % ,0 % ,0 % Det är utifrån denna prognos som kommunstyrelsens budgetberedning beräknat det ekonomiska underlaget i budgetförslaget för 2012 och i den beräknade flerårsplanen Budgetberedning, våren 2011 Arbetet med dokumentet Mål och budget 2012 påbörjades under hösten I december 2010 presenterades dokumentet Landskrona ett lockande alternativ, detta dokument sammanställdes som planeringsförutsättningar för arbetet med 2012 års budget. Innehållet i dokumentet indelades under följande rubriker. o Landskronas omvärld o Expanderande näringsliv och befolkning o Attraktionskraft o Planarbeten o Skolan o Trygg stad o Personalpolitiska utgångspunkter o Ekonomiska förutsättningar o Befolkningsprognos Under februari 2011 sammanställdes dokumentet Planerings- och budgetdirektiv för 2012, ett dokument som sammanfattade svårigheterna med att vid den tidpunkten beräkna några ekonomiska ramar till nämnderna för Däremot påbörjades arbetet med att formulera nämndsoch verksamhetsmål utifrån de fastställda kommunmålen, vilka framgår under annan rubrik i detta dokument. De ekonomiska budgetramarna beräknades vid möte med kommunstyrelsens budgetberedning den maj

Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget)

Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget) Kommunstyrelsen 20(46) Datum 2015-05-28 Landskrona stad Ks 166 Ks 201511455 Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget) Ärendebeskrivning Treklövems förslag till fullmäktigeplan

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Strategisk plan och budget 2015-2017 antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar 2015-2017 20 Kommunfullmäktige

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 Strategisk plan och budget -2016-01-15 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 13 Kommunfullmäktige 25 Kommunens revisorer 26 Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Innehållsförteckning. Alliansens budgetkommentar 1. Vision Varberg 2025 4. Sammanfattande nulägesrapport 4. Fyra strategiska målområden 5

Innehållsförteckning. Alliansens budgetkommentar 1. Vision Varberg 2025 4. Sammanfattande nulägesrapport 4. Fyra strategiska målområden 5 Budget 2013 Innehållsförteckning Alliansens budgetkommentar 1 Vision Varberg 2025 4 Sammanfattande nulägesrapport 4 Fyra strategiska målområden 5 Strategiska inriktningar 7 Finansiella mål 8 Omvärldsanalys

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Förslag till Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Inledning... 4 Målstyrningsprocessen... 4 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 6 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget... 7 2.1.

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld... 5 Vision... 6 Mål avseende fokus- och programområdena...

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer