Kvalitetsredovisning läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning läsåret Rektorsenhet 8 Krusboda och Dalens förskolor och skolor

2 Tyresö kommun / (43) Innehållsförteckning 1 Presentation av enhet Organisation Personal Ekonomi Omvärldsanalys Sammanfattning Starka sidor Områden för utveckling Systematiskt kvalitetsarbete Gemensamma metoder för uppföljning och utvärdering Enhetens egna metoder för uppföljning och utvärdering Enhetens arbete med pågående kommungemensamma projekt Övriga planer, policys och anvisningar som styr enhetens verksamhet Förskola Normer och värden... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.2 Utveckling och lärande... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.3 Barns inflytande... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.4 Förskola och hem... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.5 Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem samt lokalsamhälle... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5 Förskoleklass, grundskola och fritidshem Normer och värden Kunskaper... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.3 Elevers ansvar och inflytande... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.4 Skola och hem... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.5 Övergång och samverkan... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6 Personalrelaterade mål och övriga lokala mål Enhetsplan

3 Tyresö kommun / (43) 1 Presentation av enhet 1.1 Organisation Organisation: Rektorsenheten leds av rektor som också har övergripande ansvar för ekonomi, budgetarbete, personal, de olika verksamhetsdelarna, elevhälsa, arbetsmiljö och kvalitetsutveckling. En biträdande rektor har ett verksamhetsansvar för förskolorna samt städ på Ballongen och Krusboda skola. Förskolans personal är indelad i arbetslag, 2 på Dalstugan och 3 på Ballongen. Till varje arbetslag finns en lagledare. Biträdande rektor på Krusboda skola har verksamhetsansvar för F-5. Skolan har 3 arbetslag, F-1, 2-3 och 4-5. Till varje arbetslag finns en lagledare. På Dalskolan har biträdande rektor ansvar för 3 arbetslag, Alfa, Beta och N-laget. Till varje arbetslag finns en lagledare.

4 Tyresö kommun / (43) R 8 REKTOR Övergripande Utvecklingsansvar Personalärenden Elevärenden Kvalitetsutveckling Ekonomi Ledning, Adm. och vaktm. Lagledarna Elevhälsan Bitr.R Kök o städ Bitr. R och intendent Bitr. R Kök o städ Dalstugan Ballongen Krusboda Dalskolan Ålder: Årskurs F 4 Fritidshem (16) Årskurs 5-9 Barn- och elevinflytandet i förskola, Förbättrade resultat Tydliga mål Samverkan med näringnäringslivnärigslivet - Förskolorna har under läsåret haft fulla barngrupper under huvuddelen av året. En uppstart, med kompetensutveckling i TRAS, tidig dokumentation av barns språkutveckling, har genomförts under vt Krusboda. - Under läsåret har vi ökat antalet elever underifrån från förskoleklass vilket innebär att Krusboda skola blir 3 parallellig i framtiden och från hösten 2011 i F-3. - Dalskolan. - På Dalskolan har vi medvetet minskat elevantalet då skolans utrymmen och ventilation ej räcker till för fler elever än ca

5 Tyresö kommun / (43) - Båda skolorna. - Under läsåret har vi också arbetat med fler elever i behov av stöd inkluderade i klasserna men med anpassade rutiner, strukturer och med elevassistenter knutna till vissa elever och elevgrupper. Tabell 1 Volymuppgifter barn/elever Antal barn/elever (per 15 oktober): Grundskola Förskola Förskoleklass Antal inskrivna i skolbarnomsorg Kommentarer: Inflyttningen av barnfamiljer till Krusboda i ett generationsskifte i området innebär att vi får fler barn i de yngre åren och successivt ökar elevantalet i rektorsenheten. Alla elever har rätt till fritidshem enligt ny lag och detta innebär fler barn i skolbarnsomsorgen. 1.2 Personal - Vilken kompetens behöver vi för att nå framgång? - Vi behöver högskoleutbildade pedagoger med alla ämneskombinationer, enligt krav från Skolverket. Vi saknar spanska-lärare och lärare med fullständig kompetens i engelska för F-5. - Vi kompletterar i dagsläget kompetensen i specialpedagogik. Fritidspedagoger är en bristvara hos oss och vid annonsering finns inga sökande med fritidspedagogexamen. - Förutom pedagogisk kompetens behöver vi elevhälsopersonal av de kategorier skollagen kräver. Adminstration, ledning, lokalvård, ekonomi/kök och vaktmästeri är viktiga delar i kompetensen som helhet. - Vilken kompetens har vi? - Vi har en mycket hög kompetens i vår personalstyrka. Andelen högskoleutbildade pedagoger är hög och vi har ett fåtal vikarier utan full behörighet. Under våren 2011 höjde vi kurators tjänsteomfattning pga behovet i rektorsenheten. - Arbetsmiljö, sjukfrånvaro och andra aktuella frågor - Inför hösten 2010 infördes tillagning av skolmat i Krusbodas kök. En kökschef anställdes. Under våren 2011 startades planeringen för ombyggnad av Dalskolans kök för tillagning av skolmat där från hösten Miljöförbättringar avseende ljuddämpning gjordes i vissa delar av Krusboda skola inför hösten Likaså gjordes miljöförbättringar på Ballongen, nya golv lades in, två avdelningar målades om och utrustades med nya möbler. - Samtliga delenheter utrustades med trådlösa nätverk, dataprojektorer i vissa rum, smartboards i vissa rum. IT- kompetensen har höjts då de flesta av pedagogerna nu genomgått PIM- certifiering ( praktisk IT certifiering). Diskussioner förs kontinuerligt i klassråd, elevråd och personalmöten angående den gemensamma arbetsmiljön Vi är varandras arbetsmiljö. Vår samverkansgrupp i rektorsenheten fungera mycket bra och vår utvärdering av arbetet i samverkans- och arbetsmiljöfrågor är bra. Vi har trots detta utvecklingsområden att arbeta vidare med.

6 Tyresö kommun / (43) Tabell 2 Volymuppgifter personal Pedagogisk personal antal årsarbetare* 41,8 Skola Förskola * Avser samtlig personal som arbetar direkt med barnen/eleverna och inkluderar elevassistenter, specialpedagoger och bibliotekarie. Kommentarer: 1.3 Ekonomi Tabell 3 Ekonomiuppgifter Budgetomslutning totalt Personalkostnader , ,5 Övriga kostnader Kommentarer: under 2010 använde vi överskottet fr 2009 till att rusta upp vår ITstandard. Detta tillsammans med den extra intäkt vi fick för IT-satsning gör att vi numera har ett antal bärbara datorer för våra elever, alla PIM-certifierade pedagoger har tillgång till egen bärbar dator, vi har utrustat hela enheten med trådlöst nätverk för ITkommunikation oavsett lokal. 1.4 Omvärldsanalys - Den snabba IT-utvecklingen påverkar våra elever och deras hem. Tillgång till facebook via egna mobitelefoner gör att kommunikation är på gång dygnet runt. - Krisen i Grekland som påverkar både landets ekonomi och familjernas resvanor. Exploateringen av gamla Tyresö gör att våra elever rör sig mer vid skolval nu än tidigare. - Vilka möjligheter respektive hot innebär dessa trender? - Ett hot med tillgång till mobiler, facebook mm är att redan utsatta elever kan kränkas via nätet. Vi försöker dock styra nätanvändningen via hemsidor och bloggar som skolan lägger ut för kunskapsredovisning. Detta arbetsätt har gett mycket goda resultat och är väl anpassat till de äldre elevernas IT-värld. - Vilka är enhetens styrkor respektive svagheter?

7 Tyresö kommun / (43) Krusboda och Dalens förskolor och skolor Styrkor: Vår enhet har en personalstab med många olika kompetenser, stort engagemang, en hög utvecklingsbenägenhet och laborativa arbetsmetoder. Detta gynnar barnens och elevernas trygghet och lärande. Enheten strävar framgångsrikt efter att inkludera alla elever i vår verksamhet och vi erbjuder jämförelsevis lägst antal elever i Tyresö Kommun, externa studieplaceringar. Våra elever har goda resultat - Läs 5.2 Utveckling och Lärande/Kunskap. Vi har väl fungerande övergångar från förskola till förskoleklass, inom skolan samt från åk 5 till åk 6- Läs 5.5. Våra barn och elever har inflytande i de beslut som rör deras utveckling i förskola och skola. Barns och elevers inflytande Läs 5.3 Vi har fungerande föräldraråd i våra förskolor och på Krusboda skola. I dessa råd informerar vi om och diskuterar inför kommande beslut, förändringar eller satsningar i verksamheten.- Läs 5.4 Skola och Hem. Svagheter: Våra lokaler är sedan tidigt 70-tal och är slitna samt ej anpassade till dagens moderna pedagogik. Dalstugans ventilationsrör ligger öppet i barnens rum och låter, blåser ut kall luft vid donen samt samlar damm. Detta påverkar våra allergiska barn. Dalskolans gård är ej utrustat för någon form av aktivitet för ungdomar. I jämförelse med andra högstadieskolor är vår skolgård miserabel. Vi har i flera år äskat om en upprustning av skolgården men andra objekt i förvaltningen har getts högre prioritet av fastighetsavdelningen tyvärr. 2 Sammanfattning 2.1 Starka sidor Engagerade föräldrar och elever med stor vilja att nå goda betyg kännetecknar vår enhet. De flesta eleverna går hos oss från förskoleklass till åk 9. Detta innebär att vi får en god kontinuitet i elevernas lärande och i enheten kan personalens kompetens användas flexibelt. Varje vecka får hemmen information om vilka mål som styr arbetet via hembrev som skickas digitalt. PIM- certifieringen har möjliggjort allt mer utvecklad information via bilder i breven till länkning av filmer och elevernas redovisningar i power point. Personalens engagemang och kompetens i detta arbete ger en god målmedvetenhet och en bra föreställning om livet i förskolorna och skolorna. 2.2 Områden för utveckling För förskolornas del är det en utmaning att få barn till våra förskolor och då främst till Dalstugan där vi till hösten 2011, då många elever går till förskoleklass, tappar barn jämfört med tidigare år. Vårt arbete med en skola för var och en i en anpassad arbetsmiljö, där varje elevs behov och förutsättningar står i fokus, är vårt långsiktiga utvecklingsområde.

8 Tyresö kommun / (43) Att utveckla våra elevers intresse för naturvetenskap och matematik är ett område där Krusboda skola fått medel från Skolverket för matematikutveckling. Dalskolan kommer att söka ett utvecklingsprojekt för avancerad matematik under hösten. Detta innebär att elever som är intresserade och klarar av att läsa in vissa kurser i gymnasiets matematik redan på Dalskolan. 3 Systematiskt kvalitetsarbete 3.1 Gemensamma metoder för uppföljning och utvärdering I början av läsåret har varje pedagog planerat sina metoder och övriga insatser för att nå målen med sin elevgrupp eller sina barn eller elevgrupper. Arbetslagen gör också sin planering. Under läsåret har pedagoggrupper, arbetslag, lagledargruppen och ledningsgruppen följt upp vårt arbete mot de prioriterade målen, ett mål per månad i respektive grupp. Redovisningar av måluppnåelsen, metoder, resultat och förbättringsområden under läsåret har lämnats till skolledningen inför kommande kvalitetsredovisning. Under utvärderingsdagarna i april- aug har tvärgrupper på respektive delenhet följt upp, resultatsatt, analyserat arbetet och ringat in vidare förbättringsområden i en tydlig och gemensam mall med givna direktiv för arbetet. Tvärgruppernas alternativt arbetslagens resultat redovisas i storgrupp och därefter enas varje delenhet om sin skrivning. Denna mailas till rektor för införande under respektive målområde i kommande kvalitetsredovisning. När rektors utkast är gjort får alla ut ett remissförslag under tiden 23/9-30/9. I elevråd och föräldraråd har målarbetet och måluppföljningen kontinuerligt följts upp i diskussioner och redovisningar. Elevråden och föräldraråden ges möjlighet till att lämna synpunkter på remissutkastet. Som underlag för personalens bedömningar ligger bland annat följande dokument: Betyg Prov och redovisningar- nationella och egna Utvecklingsplaner IUP Skriftliga omdömen Enkäter DLS- läs- och skrivbedömningar Uppföljningar med barn och elever Personalens bedömningar Inspektioner från Föräldrarådens uppföljning Brukarundersökningar Klagomål Övriga kontakter

9 Tyresö kommun / (43) 3.2 Enhetens egna metoder för uppföljning och utvärdering I början av läsåret, utifrån de beslutade prioriterade målen i rektorsenheten, gör varje pedagog sin egen planering för arbetet mot målen. Den gemensamma planeringen av tex teman eller andra pedagogiska insatser gör s i arbetslagen eller i utsedda projektgrupper. Under läsåret följer vi upp arbetet och resultaten kontinuerligt ute i arbetslagen och i de kalendarielagda arbetslagledarmöten för hela rektorsenheten, där vi lär av varandra. En mall finns för denna kontinuerliga uppföljning, se nedan. MÅLUPPFÖLJNING i arbetslagen och i lagledargruppen på delenheten samt i R8 lagledarmöten. Arbetslag: Skriv i dokumentet så utvidgas cellerna! Mailas över till Kicki Lycka till! Kicki Mål Uppföljningsd ag i R8 Insats er Måluppfyllel se 1-6 Analys av insatser och måluppfyllel se Utvecklingsbeh ov Öka elevernas inflytande över sitt skolarbete 18/11; 3/2-10; 24/3-10. Förbättra läsförmågan och resultaten i grundskolan 18/11; 12/5-10 Ökad tydlighet vilka mål som gäller för bedömning av elevernas resultat 7/10;3/2-10 Samarbetet

10 Tyresö kommun / (43) med näringslivet ska öka 24/3-10 Förbättra arbetsron i skolan 7/10; 24/ UTVÄRDERINGSDAGAR 16 och 20 juni 2011 för skolorna och för utvärdering i lagen på förskolorna. Individuell kvalitetsuppföljning i rektorsenhet 8 efter läsåret 10/11 och inför skrivning av kvalitetsredovisning 2010/ Enskild reflektion på ditt arbete under läsåret. Ta fram din metodbeskrivning, som lämnades in till skolledningen under sept/okt Utifrån de prov, enkäter och bedömningar som gäller för som gäller för dina barn/elever: Egna prov och tester Nationella prov Betyg- åk 8-9 VÅGA VISA resultatet för åk F, 2,5 och 8 Hur har jag lyckats med mina metoder/insatser? Vilket resultat har jag nått med mina elever/elevgrupper? Förväntat resultat eller lägre/högre resultat? Särskilt lyckade insatser och deras resultat? Vad behöver jag utveckla inför kommande läsår? Ta 1 tim reflektionstid och skriv ner hur du ser på ditt resultat hittills under 10/11. Maila till mig i direkt anslutning till din reflektionstid. TACK och LYCKA TILL!

11 Tyresö kommun / (43) 3.3 Enhetens arbete med pågående kommungemensamma projekt PIM-utbildningen i vår rektorsenhet har varit mycket uppskattad och utmanande för pedagogerna. Enligt vår PIM-lärare i rektorsenheten är enheten den som har flest antal PIM-certifierade. VIS genomfördes 2008 under höstterminen och vår enhet gick i bräschen för övrig VISutbildning. Denna utbildning går hand i hand med årets arbete mot målet En skola för var och en. Gäller Krusboda. Alla pedagoger är NTA-utbildade och vårt naturvetenskapliga arbete med lådorna går hand i hand med vårt arbete med Grön Flaggcertifiering och vårt miljöarbete i gröna rummet. I pedagogforum för förskolorna och förskoleklass har vi deltagare i samtliga forum. Frågor från forumet går åter till arbetslagen och vidare igen till forumet. Ett mycket bra sätt att lära utveckling av varandra. Samtalsutbildningen har engagerat de som önskat utbildningen eller de som valts ut till utbildningen. Många har önskat att alla skulle få denna utbildning. Premieskolan, TVA och sommarskolan har haft deltagare från vår enhet. Fler elever har lyckats få betyg eller pröva sitt betyg efter genomförd sommarskola. Våra elever med mycket höga betyg som deltagit i premieskolan, har vid samtal sagt att de gärna blir forskare i framtiden. TVA har lockat några av Krusbodas elever och flera av dessa elever har valt N-klass på Dalskolan inför åk Övriga planer, policys och anvisningar som styr enhetens verksamhet - Likabehandlingsplanen revideras utifrån nya riktlinjer under nov-dec likabehandlingsplanen kompletteras med ordningsregler, antimobbningplan och konsekvenstrappa. En uppföljning av planen kommer att göras under planeringsdagarna. - Våra lokala ordningsregler utvärderas och revideras varje år. - Vår konsekvenstrappa, som följer skollagen, introduceras i början av läsåret för både elever och föräldrar.

12 Tyresö kommun / (43) 4 Förskola 1 Förskola 4.1 Normer och värden Mål Ballongen och Dalstugan: Få trygga barn som visar respekt, lyssnar, tar ansvar och visar hänsyn till varandra. Ge barnen insikt och förståelse för regler och normer. Få barnen att känna sig delaktiga i verksamheten.. Genom värdegrundsarbetet i personalgruppen känner sig också pedagogerna trygga med varandra vilket påverkar barnen och miljön. Aktiviteter Ballongen: Värdegrunden är grunden till vårt förhållningssätt. Vi pratar mycket till barnet och tillsammans med alla barnen om olika situationer och händelser. Vi löser konflikter tillsammans med barnen och har även en dialog med föräldrarna om det som händer under dagarna. Vi förebyggde konflikter genom exempelvis Klokedockan, Charlie, kompissolen, empatikort, böcker och rollspel. Vi utformade miljön med olika aktivitetsstationer. Dalstugan: Vi har arbetat efter vår handlingsplan för arbetet med värdegrunden. Det sociala samspelet mellan barnen i leken, på gården och i våra samlingar ger oss möjligheter i vårt värdegrundsarbete. Vi lär barnen att träna hur man kan lösa en konflikt på ett bra sätt. Vi har haft många givande diskussioner på våra arbetsplatsträffar och där tar vi också upp värdegrunden oss pedagoger emellan.

13 Tyresö kommun / (43) Resultat Tabell 4.1 Självskattning av måluppfyllelse Normer och värden Helhetsbedömning av strävansmål i förhållande till målområdet Barn- och utbildningsnämndens prioriterade område (avser Vt-11) : arbetet med arbetsmiljö, trygghet och arbetsro för barn , ,5 Hur har vi mätt resultaten? Ballongen: I princip inte alls Endast till viss del I ganska hög grad I hög grad Ball Dalst Ball Dalst Genom förskolans egen utvärderingsenkät till föräldrar, Pilenenkäten, föräldrasamtal, arbetslagsdiskussioner, föräldramöte och i föräldrarådet. Dalstugan: Förskolans egen utvärderingsenkät till föräldrar, Pilenenkäten, föräldrasamtal, arbetslagsdiskussioner, synpunkter från föräldrar och samtal i föräldrarådet. I mycket hög grad I princip helt uppnått Vad är klokt att göra framöver? Ballongen: Våra barn och föräldrar är trygga på förskolan, barnen tycker om att gå till sin förskola. Vi behöver utvärdera vår handlingsplan gällande värdegrundsarbetet pedagogpedagog samt barn-barn. Tagit upp detta på arbetsplatsträffar som pedagogisk diskussion. Våra föräldrar behöver bli väl insatta i hur deras barn görs delaktiga i verksamheten, detta tog vi upp på föräldrarådsmöten, föräldramöten och i utvecklingsplaner. Dalstugan: Vi ser att årets arbete med vår handlingsplan gällande värdegrundsarbetet som genomsyrar inflytande och delaktighet har fått genomslag på Dalstugan genom att vi har haft diskussioner på föräldraråd och på föräldramöten. Analys Ballongen: Att fortsätta att arbeta kontinuerligt med värdegrunden och vara medvetande, närvarande pedagoger Dalstugan: Vi har lärt oss vad normer och värden innebär för oss och på vår förskola. Vi vill fortsätta med egna enkäter. Vi ser att fokusering på metoderna och att vara målinriktad ger resultat.

14 Tyresö kommun / (43) Vi kommer att fortsätta vårt arbete med värdegrunden och använda oss av våra handlingsplaner samt hålla diskussionen levande på våra APT: 4.2 Utveckling och lärande Mål Ballongen: Ha roligt och ge varje individ utmaningar efter sin förmåga och utveckling. Att ta till vara på barnens intresse, nyfikenhet och ge dem möjlighet till fördjupning i sina intressen. Vi ville få självständiga individer som fungerar i gruppens lärande. Barn som vågar prata i grupp och framföra tankar och åsikter Att få in rörelsen i lärandet. Dalstugan: Vi vill utveckla barnens språk, ge dem delaktighet i sitt eget lärande och få trygga barn i en trygg och säker miljö. Aktiviteter Ballongen: Språk ex: Veckans nyhet, sommarminne, bokpåse, sånger, rim och ramsor. Pedagogerna har börjat med TRAS-utbildning för att öka våra kunskaper i barns språkutveckling. Matematik ex: experiment, mönster, former och antal. Delaktighet/inflytande: Vi har tagit fram spännande och utmanande material, erbjudit olika aktivitets- och lärostationer. Lyssnat in barnens åsikter och tankar i arbetet gällande maeterial och miljön. Rörelse ex: miniröris, gympa, rytmik, rörelselekar och promenader. Lek Projekt, workshop och mångkulturella veckan. Vi dokumenterar barns lärande på olika sätt i form av barnens alster, digitalkamera, videokamera, pedagogisk dokumentation och observationer. Dalstugan: För personalens del ordnades en TRAS-utbildning för att öka våra kunskaper i arbetet med språkutveckling och tidig dokumentation av barnens lärande. I arbetet med barnen försöker vi ha ett medvetet gemensamt förhållningssätt och ta in matematik, språk och projekt i alla våra samlingar och i övrigt arbete. Som personalgrupp har vi haft och har handledning, vi går på TRAS-café, och gör egna observationer samt har diskussioner utifrån det vi ser. Resultat Tabell 4.2 Självskattning av måluppfyllelse Utveckling och lärande/kunskaper I princip inte alls Endast till viss I ganska hög grad I hög grad I mycket hög grad I princip helt

15 Tyresö kommun / (43) del uppnått Helhetsbedömning av strävansmål i förhållande till målområdet Lokalt mål 1 Språk Lokalt mål 2 Matematik Lokalt mål 3 Rörelse Båda försk do do do Hur har vi mättresultaten? Ballongen: Förskolans egen utvärderingsenkät till föräldrar, Pilenenkäten, föräldrasamtal, arbetslagsdiskussioner, föräldramöten samt i föräldrarådet. Dokumentation och givetvis responsen från barnen. Dalstugan: Förskolans egen utvärderingsenkät till föräldrar, Pilenenkäten, föräldrasamtal, arbetslagsdiskussioner, synpunkter från föräldrar och samtal i föräldrarådet. Dokumentation och givetvis responsen från barnen. - Vart nådde vi i förhållande till målet? (siffror och text) Ballongen: Vi lyckades mycket bra i detta arbete. Vi har lagt stort fokus på språkutveckling genom att anordna utbildning och uppföljning genom handledning dagtid för alla pedagoger. Matematik jobbar vi medvetet med i den dagliga verksamheten. Vi ser att förskolan Ballongen behöver utveckla handlingsplanen gällande rörelse, där det bör bli en kontinuitet. Dalstugan Förskolan Dalstugan har utvecklat och ska revidera sin handlingsplan gällande utemiljön. Gällande utveckling och lärande ser vi genom pilen enkäten samt egna föräldraenkäter att vi ligger långt fram. Analys Ballongen: Att det är viktigt att ta vara på barnets/barnens nyfikenhet för att stimulera till lärande - Vad är det därför klokt att göra? Ballongen: Vi ska vara lyhörda och bemöta barnen där de befinner sig i mognad och utveckling. Att vi arbetar kontinuerligt mot ett gemensamt mål ger långsiktiga resultat.

16 Tyresö kommun / (43) Att fortsätta utveckla och ge barnet utmaningar i de olika ämnena - matematik, språk, delaktighet, rörelse och i den fria leken. Dalstugan: Vi tror att ett nätverk med andra förskolor som också gått TRAS-utbildningen skulle var en väg att ytterligare utveckla vårt arbete. 4.3 Barns inflytande Mål - Vad ville vi? Ballongen: Att barnen ska få vara med och påverka sin dagliga verksamhet. Att de ska få ta ansvar över sitt eget handlande och över miljön på avdelningen och ute. Att barnen ska utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att delta i olika former av samarbete och beslut. Dalstugan: Vi vill ytterligare öka barnens inflytande och delaktighet i det egna lärandet. Vi vill också utvecklat det vi redan gör och följa upp vår handlingsplan vi vissa arbetsplatsträffar. Aktiviteter - Vad gjorde vi? Ballongen: Val av aktiviteter inne och ute, barnen utformar miljön tillsammans med oss pedagoger, val av platser vid måltid och samlingar, val av ämne i våra teman, val av bok till bokpåsen, planera och utföra avslutningsshow. Barnen deltog i matråd och inköpsråd. Vi röstade ibland när vi tog beslut. Dalstugan: Barnen får hålla egna samlingar utifrån sina förutsättningar och sin mognad. Vi erbjuder olika stationer på gården där barnen får välja sin aktivitet. Barnen är med och väljer tema inför ett temaprojekt. Våra barn deltar i matråd. Resultat Tabell 4.3 Självskattning av måluppfyllelse Barns ansvar och inflytande Helhetsbedömning av strävansmål i förhållande till målområdet I princip inte alls Endast till viss del I ganska hög grad I hög grad I mycket hög grad I princip helt uppnått - Hur har vi mätt resultaten? Ballongen och Dalstugan:

17 Tyresö kommun / (43) Förskolans egen utvärderingsenkät till föräldrar, Pilenenkäten, föräldrasamtal, arbetslagsdiskussioner, föräldramöten och i föräldrarådet. Dokumentation och givetvis responsen från barnen. Analys Gällande värdegrundsarbetet på förskolorna har vi haft diskussioner i arbetslagen. Vi ser att det behöver förtydligas och att vi behöver synliggöra detta för våra föräldrar. - Vad lärde vi av arbetet och våra resultat? Ballongen: Att barnen uppskattar och tycker att det är roligt att få vara delaktiga punkt Får barnen möjlighet att vara delaktiga i beslut får de tilltro till sin egen förmåga. Dalstugan: Vår anpassade miljö underlättar för våra barn att göra egna val. Barnen blir med självständiga och kan ta för sig på ett bra sätt. - Vad är det därför klokt att göra? Ballongen: Vi vill fortsätta att utveckla detta mål och ge barnen fler möjligheter till inflytande. Dalstugan: Vi fortsätter det arbete som påbörjats men ser att vi utifrån vår handlingsplan kan möta barnens tankar och idéer i större grad. 4.4 Förskola och hem Mål - Vad ville vi? Ballongen: Vi vill ha ett bra samarbete med föräldrar och visa en ömsesidig respekt. Vi vill ge en tydlig information till hemmen om vår verksamhet, målen och det egna barnets lärande och utveckling. Dalstugan: Vi vill ha en rak och öppen kommunikation med föräldrarna. Vi vill övergå till den nya samtalsmallen under året. Vi vill göra föräldrarna delaktiga i vårt arbete. Aktiviteter - Vad gjorde vi? Ballongen: Föräldrabrev, föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal, den dagliga kontakten vid hämtning och lämning, drop in fika. Dokumentation via kamera, dator, dataprojektor och bildspel i hallarna. Dalstugan: Förutom det vi alltid gör, föräldramöten, samtal i dagliga kontakter, föräldraråd så engagerade vi föräldrarna i arbetet med att utveckla bygghörnan och utemiljön. Resultat

18 Tyresö kommun / (43) Tabell 4.4 Självskattning av måluppfyllelse Skola och hem Helhetsbedömning av strävansmål i förhållande till målområdet I princip inte alls Endast till viss del I ganska hög grad I hög grad Ball Dalstugan I mycket hög grad I princip helt uppnått Lokalt mål 1 Höja kvaliteten i utvecklingssamtalen i förskolan Ball Dalst Lokalt mål 2 Öka föräldrarnas delaktighet i planeringen för deras barns utveckling och lärande i förskolan Ball Dalst - Hur har vi mätt resultaten? Ballongen och Dalstugan: Förskolans egen utvärderingsenkät till föräldrar, Pilenenkäten, föräldrasamtal, arbetslagsdiskussioner, föräldramöten samt i föräldrarådet. Dokumentation och givetvis responsen från barnen. - Vart nådde vi i förhållande till målet? Analys Genom våra tre dagars inskolningar, som vi har på förskolorna där föräldrar är delaktiga i verksamheten hela dagen, har de från första stund en klar insyn i vår verksamhet. De ser hur pedagogerna arbetar och möter våra barn. Föräldrarna till de yngsta barnen får även ett hembesök dagen innan de börjar på förskolan och har då möjlighet att berätta och ställa frågor gällande deras barn och verksamheten. Vi har tydlig information gällande pågående verksamhet genom våra föräldrabrev och dagliga samtal. Vi synliggör lärandet genom vår pedagogiska dokumentation, båda förskolorna har utrustats med interaktiva tavlor. På förskollärarmöten har vi haft en tydlig genomgång gällande utvecklingssamtal, för att kunna vara tydliga och möta våra föräldrars behov och önskemål. Pedagogerna ska lyfta det lärande deras avdelning befinner sig i utifrån våra strävansmål/handlingsplaner. Vi har utvecklats i vårt pedagogiska arbete men vi ser att vi inte ska stanna upp, utan fortsätta våra tolkningar av läroplanen genom pedagogiska diskussioner gemensamt med pedagoger och föräldrar - Vad lärde vi av arbetet och våra resultat? - Vad är det därför klokt att göra? Ballongen och Dalstugan:

19 Tyresö kommun / (43) Vi vill ha ett fortsatt bra föräldrasamarbete. Vi vill vara lyhörda för föräldrarnas önskemål och det gör att vi kan utveckla arbetet ytterligare. 5 Förskoleklass, grundskola och fritidshem 5.1 Normer och värden Mål Trygga skolor för ett optimalt lärande. Så arbetar vi: - KRUSBODA Vi väljer ofta att starta dagen med lugn musik eller tyst läsning, hörlurar, enskild del i klassrummet samt olika metoder för att inte störa, rött ljus i matsalen, konsekvenstrappan. - Eleverna arbetar fram gemensamma regler i klassrummet. Vi delar in klassen i mindre grupper. Lugn start på morgonen. Vi arbetar med social emotionell träning. Fasta platser i klassrummet och matsalen. ART-utbildning har påbörjats för fritidshems-personal. Trivselregler samt konsekvenstrappan har reviderats. Nära dialog med hemmen för de elever som har svårt att bidra till arbetsro. Förändrad organisation med 4 klasser och 6 klassrum underlättar arbetet i mindre, flexibla grupper är arbetsrofrämjande. Vissa elever har fått en egen coach som stöd. Att ha bestämda platser, pausaktiviteter, hörselskydd, små vrår att arbeta befrämjar arbetsron. Organiserad rastverksamhet ger lugnare raster som bidrar till färre konflikter som följer med in på lektionerna. Ökad användning av kompensatoriska hjälpmedel som Daisyspelare och datorn (trådlöst nätverk installerat). Det bidrar till förbättrad undervisning och därmed arbetsro för visas elever. - DALSKOLAN - Arbetsro och trygghet: - Antimobbinggruppen. Informationen måste till 6or och nyanställda om att den finns, vilka som är med i gruppen och hur man gör för att få kontakt med dem - Att gå i Dalskolan. Elever samt föräldrar läser och skriver på att de har godtagit reglerna som gäller för Dalskolan. - Reglerna diskuteras dessutom regelbundet på klassråd och på så sätt hålls levande. - ART: vi har utbildat personal om behovet skulle uppstå. - Vi samarbetar med kurator, skolsköterska; vi har organiserad rasttillsyn - Vi försöker att tillgodose varje individs behov av stöd, exempelvis ge möjlighet till arbete i små grupper, ibland med stöd av en lärarassistent - Vi använder oss av Stegmodellen vid flera försägelser mot regler vi har - Tumlarmodellen vid eventuella konflikter

20 Tyresö kommun / (43) - Den fysiska arbetsmiljön har förbättrats genom installation av ljudisolerade dörrar, ljudabsorberande golvmatta och ljudabsorberande skivor på väggar och tak, stoltassar m.m. Resultat Tabell 5.1 Självskattning av måluppfyllelse Normer och värden I princip inte alls Endast till viss del I ganska hög grad I hög grad I mycket hög grad I princip helt uppnått Helhetsbedömning av målområdet Barn- och utbildningsnämndens prioriterade område (avser vt-11): Arbetet med arbetsmiljö, trygghet och arbetsro för elever. medel för skolorna - Hur har vi mätt resultaten? I klassråd, elevråd, utvecklingssamtal, trivselenkäter, Våga Visa kundundersökning för elever och föräldrar i åk F, 2,5 och 8. - Vart nådde vi i förhållande till målet? I Våga Visa kundundersökning ser vi följande: KRUSBODA: Avsevärt bättre resultat avseende arbetsro. För åk 2, föräldrars skattning, från 2,9 till 3,0, för åk 5 elever från 2,5 till 3,3! Och föräldrar från 2,3 till 3,1. För F-klassen ser vi en sänkning i föräldrarnas skattning från 3,5 till 3,1 men med detta resultat ligger vi över genomsnittet i Tyresö. Avsevärt bättre resultat avseende trygghet. För åk 2, föräldrars skattning, från 3,3 till 3,6, för åk 5 elever från 3,5 till 3,9! Föräldrarna i åk 5 ligger på samma resultat som För F-klassen ser vi en sänkning i föräldrarnas skattning från 3,7 till 3,4. Avsevärt bättre resultat avseende gällande frågorna om måltydlighet: Utveckling och lärande följs upp samt Jag får tydlig info om mitt barns utveckling. För åk 2 föräldraskattning från 3,2 till 3,8. DALSKOLAN: För åk 8 skattar eleverna arbetsron och tryggheten på skolan högre än sina föräldrar. Ett medelvärde på trygghet är 3,8 elevskattning och föräldrar 3,5. Gällande arbetsron ligger medelvärdet på 3,0 i elevskattningen och 2,6 i föräldraskattningen. Eleverna tycker att lärarna ställer höga förväntningar på eleverna! Analys - Vad lärde vi av arbetet och våra resultat? KRUSBODA:

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Kyrkskolan Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer