Kvalitetsredovisning läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning läsåret Rektorsenhet 8 Krusboda och Dalens förskolor och skolor

2 Tyresö kommun / (43) Innehållsförteckning 1 Presentation av enhet Organisation Personal Ekonomi Omvärldsanalys Sammanfattning Starka sidor Områden för utveckling Systematiskt kvalitetsarbete Gemensamma metoder för uppföljning och utvärdering Enhetens egna metoder för uppföljning och utvärdering Enhetens arbete med pågående kommungemensamma projekt Övriga planer, policys och anvisningar som styr enhetens verksamhet Förskola Normer och värden... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.2 Utveckling och lärande... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.3 Barns inflytande... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.4 Förskola och hem... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.5 Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem samt lokalsamhälle... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5 Förskoleklass, grundskola och fritidshem Normer och värden Kunskaper... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.3 Elevers ansvar och inflytande... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.4 Skola och hem... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.5 Övergång och samverkan... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6 Personalrelaterade mål och övriga lokala mål Enhetsplan

3 Tyresö kommun / (43) 1 Presentation av enhet 1.1 Organisation Organisation: Rektorsenheten leds av rektor som också har övergripande ansvar för ekonomi, budgetarbete, personal, de olika verksamhetsdelarna, elevhälsa, arbetsmiljö och kvalitetsutveckling. En biträdande rektor har ett verksamhetsansvar för förskolorna samt städ på Ballongen och Krusboda skola. Förskolans personal är indelad i arbetslag, 2 på Dalstugan och 3 på Ballongen. Till varje arbetslag finns en lagledare. Biträdande rektor på Krusboda skola har verksamhetsansvar för F-5. Skolan har 3 arbetslag, F-1, 2-3 och 4-5. Till varje arbetslag finns en lagledare. På Dalskolan har biträdande rektor ansvar för 3 arbetslag, Alfa, Beta och N-laget. Till varje arbetslag finns en lagledare.

4 Tyresö kommun / (43) R 8 REKTOR Övergripande Utvecklingsansvar Personalärenden Elevärenden Kvalitetsutveckling Ekonomi Ledning, Adm. och vaktm. Lagledarna Elevhälsan Bitr.R Kök o städ Bitr. R och intendent Bitr. R Kök o städ Dalstugan Ballongen Krusboda Dalskolan Ålder: Årskurs F 4 Fritidshem (16) Årskurs 5-9 Barn- och elevinflytandet i förskola, Förbättrade resultat Tydliga mål Samverkan med näringnäringslivnärigslivet - Förskolorna har under läsåret haft fulla barngrupper under huvuddelen av året. En uppstart, med kompetensutveckling i TRAS, tidig dokumentation av barns språkutveckling, har genomförts under vt Krusboda. - Under läsåret har vi ökat antalet elever underifrån från förskoleklass vilket innebär att Krusboda skola blir 3 parallellig i framtiden och från hösten 2011 i F-3. - Dalskolan. - På Dalskolan har vi medvetet minskat elevantalet då skolans utrymmen och ventilation ej räcker till för fler elever än ca

5 Tyresö kommun / (43) - Båda skolorna. - Under läsåret har vi också arbetat med fler elever i behov av stöd inkluderade i klasserna men med anpassade rutiner, strukturer och med elevassistenter knutna till vissa elever och elevgrupper. Tabell 1 Volymuppgifter barn/elever Antal barn/elever (per 15 oktober): Grundskola Förskola Förskoleklass Antal inskrivna i skolbarnomsorg Kommentarer: Inflyttningen av barnfamiljer till Krusboda i ett generationsskifte i området innebär att vi får fler barn i de yngre åren och successivt ökar elevantalet i rektorsenheten. Alla elever har rätt till fritidshem enligt ny lag och detta innebär fler barn i skolbarnsomsorgen. 1.2 Personal - Vilken kompetens behöver vi för att nå framgång? - Vi behöver högskoleutbildade pedagoger med alla ämneskombinationer, enligt krav från Skolverket. Vi saknar spanska-lärare och lärare med fullständig kompetens i engelska för F-5. - Vi kompletterar i dagsläget kompetensen i specialpedagogik. Fritidspedagoger är en bristvara hos oss och vid annonsering finns inga sökande med fritidspedagogexamen. - Förutom pedagogisk kompetens behöver vi elevhälsopersonal av de kategorier skollagen kräver. Adminstration, ledning, lokalvård, ekonomi/kök och vaktmästeri är viktiga delar i kompetensen som helhet. - Vilken kompetens har vi? - Vi har en mycket hög kompetens i vår personalstyrka. Andelen högskoleutbildade pedagoger är hög och vi har ett fåtal vikarier utan full behörighet. Under våren 2011 höjde vi kurators tjänsteomfattning pga behovet i rektorsenheten. - Arbetsmiljö, sjukfrånvaro och andra aktuella frågor - Inför hösten 2010 infördes tillagning av skolmat i Krusbodas kök. En kökschef anställdes. Under våren 2011 startades planeringen för ombyggnad av Dalskolans kök för tillagning av skolmat där från hösten Miljöförbättringar avseende ljuddämpning gjordes i vissa delar av Krusboda skola inför hösten Likaså gjordes miljöförbättringar på Ballongen, nya golv lades in, två avdelningar målades om och utrustades med nya möbler. - Samtliga delenheter utrustades med trådlösa nätverk, dataprojektorer i vissa rum, smartboards i vissa rum. IT- kompetensen har höjts då de flesta av pedagogerna nu genomgått PIM- certifiering ( praktisk IT certifiering). Diskussioner förs kontinuerligt i klassråd, elevråd och personalmöten angående den gemensamma arbetsmiljön Vi är varandras arbetsmiljö. Vår samverkansgrupp i rektorsenheten fungera mycket bra och vår utvärdering av arbetet i samverkans- och arbetsmiljöfrågor är bra. Vi har trots detta utvecklingsområden att arbeta vidare med.

6 Tyresö kommun / (43) Tabell 2 Volymuppgifter personal Pedagogisk personal antal årsarbetare* 41,8 Skola Förskola * Avser samtlig personal som arbetar direkt med barnen/eleverna och inkluderar elevassistenter, specialpedagoger och bibliotekarie. Kommentarer: 1.3 Ekonomi Tabell 3 Ekonomiuppgifter Budgetomslutning totalt Personalkostnader , ,5 Övriga kostnader Kommentarer: under 2010 använde vi överskottet fr 2009 till att rusta upp vår ITstandard. Detta tillsammans med den extra intäkt vi fick för IT-satsning gör att vi numera har ett antal bärbara datorer för våra elever, alla PIM-certifierade pedagoger har tillgång till egen bärbar dator, vi har utrustat hela enheten med trådlöst nätverk för ITkommunikation oavsett lokal. 1.4 Omvärldsanalys - Den snabba IT-utvecklingen påverkar våra elever och deras hem. Tillgång till facebook via egna mobitelefoner gör att kommunikation är på gång dygnet runt. - Krisen i Grekland som påverkar både landets ekonomi och familjernas resvanor. Exploateringen av gamla Tyresö gör att våra elever rör sig mer vid skolval nu än tidigare. - Vilka möjligheter respektive hot innebär dessa trender? - Ett hot med tillgång till mobiler, facebook mm är att redan utsatta elever kan kränkas via nätet. Vi försöker dock styra nätanvändningen via hemsidor och bloggar som skolan lägger ut för kunskapsredovisning. Detta arbetsätt har gett mycket goda resultat och är väl anpassat till de äldre elevernas IT-värld. - Vilka är enhetens styrkor respektive svagheter?

7 Tyresö kommun / (43) Krusboda och Dalens förskolor och skolor Styrkor: Vår enhet har en personalstab med många olika kompetenser, stort engagemang, en hög utvecklingsbenägenhet och laborativa arbetsmetoder. Detta gynnar barnens och elevernas trygghet och lärande. Enheten strävar framgångsrikt efter att inkludera alla elever i vår verksamhet och vi erbjuder jämförelsevis lägst antal elever i Tyresö Kommun, externa studieplaceringar. Våra elever har goda resultat - Läs 5.2 Utveckling och Lärande/Kunskap. Vi har väl fungerande övergångar från förskola till förskoleklass, inom skolan samt från åk 5 till åk 6- Läs 5.5. Våra barn och elever har inflytande i de beslut som rör deras utveckling i förskola och skola. Barns och elevers inflytande Läs 5.3 Vi har fungerande föräldraråd i våra förskolor och på Krusboda skola. I dessa råd informerar vi om och diskuterar inför kommande beslut, förändringar eller satsningar i verksamheten.- Läs 5.4 Skola och Hem. Svagheter: Våra lokaler är sedan tidigt 70-tal och är slitna samt ej anpassade till dagens moderna pedagogik. Dalstugans ventilationsrör ligger öppet i barnens rum och låter, blåser ut kall luft vid donen samt samlar damm. Detta påverkar våra allergiska barn. Dalskolans gård är ej utrustat för någon form av aktivitet för ungdomar. I jämförelse med andra högstadieskolor är vår skolgård miserabel. Vi har i flera år äskat om en upprustning av skolgården men andra objekt i förvaltningen har getts högre prioritet av fastighetsavdelningen tyvärr. 2 Sammanfattning 2.1 Starka sidor Engagerade föräldrar och elever med stor vilja att nå goda betyg kännetecknar vår enhet. De flesta eleverna går hos oss från förskoleklass till åk 9. Detta innebär att vi får en god kontinuitet i elevernas lärande och i enheten kan personalens kompetens användas flexibelt. Varje vecka får hemmen information om vilka mål som styr arbetet via hembrev som skickas digitalt. PIM- certifieringen har möjliggjort allt mer utvecklad information via bilder i breven till länkning av filmer och elevernas redovisningar i power point. Personalens engagemang och kompetens i detta arbete ger en god målmedvetenhet och en bra föreställning om livet i förskolorna och skolorna. 2.2 Områden för utveckling För förskolornas del är det en utmaning att få barn till våra förskolor och då främst till Dalstugan där vi till hösten 2011, då många elever går till förskoleklass, tappar barn jämfört med tidigare år. Vårt arbete med en skola för var och en i en anpassad arbetsmiljö, där varje elevs behov och förutsättningar står i fokus, är vårt långsiktiga utvecklingsområde.

8 Tyresö kommun / (43) Att utveckla våra elevers intresse för naturvetenskap och matematik är ett område där Krusboda skola fått medel från Skolverket för matematikutveckling. Dalskolan kommer att söka ett utvecklingsprojekt för avancerad matematik under hösten. Detta innebär att elever som är intresserade och klarar av att läsa in vissa kurser i gymnasiets matematik redan på Dalskolan. 3 Systematiskt kvalitetsarbete 3.1 Gemensamma metoder för uppföljning och utvärdering I början av läsåret har varje pedagog planerat sina metoder och övriga insatser för att nå målen med sin elevgrupp eller sina barn eller elevgrupper. Arbetslagen gör också sin planering. Under läsåret har pedagoggrupper, arbetslag, lagledargruppen och ledningsgruppen följt upp vårt arbete mot de prioriterade målen, ett mål per månad i respektive grupp. Redovisningar av måluppnåelsen, metoder, resultat och förbättringsområden under läsåret har lämnats till skolledningen inför kommande kvalitetsredovisning. Under utvärderingsdagarna i april- aug har tvärgrupper på respektive delenhet följt upp, resultatsatt, analyserat arbetet och ringat in vidare förbättringsområden i en tydlig och gemensam mall med givna direktiv för arbetet. Tvärgruppernas alternativt arbetslagens resultat redovisas i storgrupp och därefter enas varje delenhet om sin skrivning. Denna mailas till rektor för införande under respektive målområde i kommande kvalitetsredovisning. När rektors utkast är gjort får alla ut ett remissförslag under tiden 23/9-30/9. I elevråd och föräldraråd har målarbetet och måluppföljningen kontinuerligt följts upp i diskussioner och redovisningar. Elevråden och föräldraråden ges möjlighet till att lämna synpunkter på remissutkastet. Som underlag för personalens bedömningar ligger bland annat följande dokument: Betyg Prov och redovisningar- nationella och egna Utvecklingsplaner IUP Skriftliga omdömen Enkäter DLS- läs- och skrivbedömningar Uppföljningar med barn och elever Personalens bedömningar Inspektioner från Föräldrarådens uppföljning Brukarundersökningar Klagomål Övriga kontakter

9 Tyresö kommun / (43) 3.2 Enhetens egna metoder för uppföljning och utvärdering I början av läsåret, utifrån de beslutade prioriterade målen i rektorsenheten, gör varje pedagog sin egen planering för arbetet mot målen. Den gemensamma planeringen av tex teman eller andra pedagogiska insatser gör s i arbetslagen eller i utsedda projektgrupper. Under läsåret följer vi upp arbetet och resultaten kontinuerligt ute i arbetslagen och i de kalendarielagda arbetslagledarmöten för hela rektorsenheten, där vi lär av varandra. En mall finns för denna kontinuerliga uppföljning, se nedan. MÅLUPPFÖLJNING i arbetslagen och i lagledargruppen på delenheten samt i R8 lagledarmöten. Arbetslag: Skriv i dokumentet så utvidgas cellerna! Mailas över till Kicki Lycka till! Kicki Mål Uppföljningsd ag i R8 Insats er Måluppfyllel se 1-6 Analys av insatser och måluppfyllel se Utvecklingsbeh ov Öka elevernas inflytande över sitt skolarbete 18/11; 3/2-10; 24/3-10. Förbättra läsförmågan och resultaten i grundskolan 18/11; 12/5-10 Ökad tydlighet vilka mål som gäller för bedömning av elevernas resultat 7/10;3/2-10 Samarbetet

10 Tyresö kommun / (43) med näringslivet ska öka 24/3-10 Förbättra arbetsron i skolan 7/10; 24/ UTVÄRDERINGSDAGAR 16 och 20 juni 2011 för skolorna och för utvärdering i lagen på förskolorna. Individuell kvalitetsuppföljning i rektorsenhet 8 efter läsåret 10/11 och inför skrivning av kvalitetsredovisning 2010/ Enskild reflektion på ditt arbete under läsåret. Ta fram din metodbeskrivning, som lämnades in till skolledningen under sept/okt Utifrån de prov, enkäter och bedömningar som gäller för som gäller för dina barn/elever: Egna prov och tester Nationella prov Betyg- åk 8-9 VÅGA VISA resultatet för åk F, 2,5 och 8 Hur har jag lyckats med mina metoder/insatser? Vilket resultat har jag nått med mina elever/elevgrupper? Förväntat resultat eller lägre/högre resultat? Särskilt lyckade insatser och deras resultat? Vad behöver jag utveckla inför kommande läsår? Ta 1 tim reflektionstid och skriv ner hur du ser på ditt resultat hittills under 10/11. Maila till mig i direkt anslutning till din reflektionstid. TACK och LYCKA TILL!

11 Tyresö kommun / (43) 3.3 Enhetens arbete med pågående kommungemensamma projekt PIM-utbildningen i vår rektorsenhet har varit mycket uppskattad och utmanande för pedagogerna. Enligt vår PIM-lärare i rektorsenheten är enheten den som har flest antal PIM-certifierade. VIS genomfördes 2008 under höstterminen och vår enhet gick i bräschen för övrig VISutbildning. Denna utbildning går hand i hand med årets arbete mot målet En skola för var och en. Gäller Krusboda. Alla pedagoger är NTA-utbildade och vårt naturvetenskapliga arbete med lådorna går hand i hand med vårt arbete med Grön Flaggcertifiering och vårt miljöarbete i gröna rummet. I pedagogforum för förskolorna och förskoleklass har vi deltagare i samtliga forum. Frågor från forumet går åter till arbetslagen och vidare igen till forumet. Ett mycket bra sätt att lära utveckling av varandra. Samtalsutbildningen har engagerat de som önskat utbildningen eller de som valts ut till utbildningen. Många har önskat att alla skulle få denna utbildning. Premieskolan, TVA och sommarskolan har haft deltagare från vår enhet. Fler elever har lyckats få betyg eller pröva sitt betyg efter genomförd sommarskola. Våra elever med mycket höga betyg som deltagit i premieskolan, har vid samtal sagt att de gärna blir forskare i framtiden. TVA har lockat några av Krusbodas elever och flera av dessa elever har valt N-klass på Dalskolan inför åk Övriga planer, policys och anvisningar som styr enhetens verksamhet - Likabehandlingsplanen revideras utifrån nya riktlinjer under nov-dec likabehandlingsplanen kompletteras med ordningsregler, antimobbningplan och konsekvenstrappa. En uppföljning av planen kommer att göras under planeringsdagarna. - Våra lokala ordningsregler utvärderas och revideras varje år. - Vår konsekvenstrappa, som följer skollagen, introduceras i början av läsåret för både elever och föräldrar.

12 Tyresö kommun / (43) 4 Förskola 1 Förskola 4.1 Normer och värden Mål Ballongen och Dalstugan: Få trygga barn som visar respekt, lyssnar, tar ansvar och visar hänsyn till varandra. Ge barnen insikt och förståelse för regler och normer. Få barnen att känna sig delaktiga i verksamheten.. Genom värdegrundsarbetet i personalgruppen känner sig också pedagogerna trygga med varandra vilket påverkar barnen och miljön. Aktiviteter Ballongen: Värdegrunden är grunden till vårt förhållningssätt. Vi pratar mycket till barnet och tillsammans med alla barnen om olika situationer och händelser. Vi löser konflikter tillsammans med barnen och har även en dialog med föräldrarna om det som händer under dagarna. Vi förebyggde konflikter genom exempelvis Klokedockan, Charlie, kompissolen, empatikort, böcker och rollspel. Vi utformade miljön med olika aktivitetsstationer. Dalstugan: Vi har arbetat efter vår handlingsplan för arbetet med värdegrunden. Det sociala samspelet mellan barnen i leken, på gården och i våra samlingar ger oss möjligheter i vårt värdegrundsarbete. Vi lär barnen att träna hur man kan lösa en konflikt på ett bra sätt. Vi har haft många givande diskussioner på våra arbetsplatsträffar och där tar vi också upp värdegrunden oss pedagoger emellan.

13 Tyresö kommun / (43) Resultat Tabell 4.1 Självskattning av måluppfyllelse Normer och värden Helhetsbedömning av strävansmål i förhållande till målområdet Barn- och utbildningsnämndens prioriterade område (avser Vt-11) : arbetet med arbetsmiljö, trygghet och arbetsro för barn , ,5 Hur har vi mätt resultaten? Ballongen: I princip inte alls Endast till viss del I ganska hög grad I hög grad Ball Dalst Ball Dalst Genom förskolans egen utvärderingsenkät till föräldrar, Pilenenkäten, föräldrasamtal, arbetslagsdiskussioner, föräldramöte och i föräldrarådet. Dalstugan: Förskolans egen utvärderingsenkät till föräldrar, Pilenenkäten, föräldrasamtal, arbetslagsdiskussioner, synpunkter från föräldrar och samtal i föräldrarådet. I mycket hög grad I princip helt uppnått Vad är klokt att göra framöver? Ballongen: Våra barn och föräldrar är trygga på förskolan, barnen tycker om att gå till sin förskola. Vi behöver utvärdera vår handlingsplan gällande värdegrundsarbetet pedagogpedagog samt barn-barn. Tagit upp detta på arbetsplatsträffar som pedagogisk diskussion. Våra föräldrar behöver bli väl insatta i hur deras barn görs delaktiga i verksamheten, detta tog vi upp på föräldrarådsmöten, föräldramöten och i utvecklingsplaner. Dalstugan: Vi ser att årets arbete med vår handlingsplan gällande värdegrundsarbetet som genomsyrar inflytande och delaktighet har fått genomslag på Dalstugan genom att vi har haft diskussioner på föräldraråd och på föräldramöten. Analys Ballongen: Att fortsätta att arbeta kontinuerligt med värdegrunden och vara medvetande, närvarande pedagoger Dalstugan: Vi har lärt oss vad normer och värden innebär för oss och på vår förskola. Vi vill fortsätta med egna enkäter. Vi ser att fokusering på metoderna och att vara målinriktad ger resultat.

14 Tyresö kommun / (43) Vi kommer att fortsätta vårt arbete med värdegrunden och använda oss av våra handlingsplaner samt hålla diskussionen levande på våra APT: 4.2 Utveckling och lärande Mål Ballongen: Ha roligt och ge varje individ utmaningar efter sin förmåga och utveckling. Att ta till vara på barnens intresse, nyfikenhet och ge dem möjlighet till fördjupning i sina intressen. Vi ville få självständiga individer som fungerar i gruppens lärande. Barn som vågar prata i grupp och framföra tankar och åsikter Att få in rörelsen i lärandet. Dalstugan: Vi vill utveckla barnens språk, ge dem delaktighet i sitt eget lärande och få trygga barn i en trygg och säker miljö. Aktiviteter Ballongen: Språk ex: Veckans nyhet, sommarminne, bokpåse, sånger, rim och ramsor. Pedagogerna har börjat med TRAS-utbildning för att öka våra kunskaper i barns språkutveckling. Matematik ex: experiment, mönster, former och antal. Delaktighet/inflytande: Vi har tagit fram spännande och utmanande material, erbjudit olika aktivitets- och lärostationer. Lyssnat in barnens åsikter och tankar i arbetet gällande maeterial och miljön. Rörelse ex: miniröris, gympa, rytmik, rörelselekar och promenader. Lek Projekt, workshop och mångkulturella veckan. Vi dokumenterar barns lärande på olika sätt i form av barnens alster, digitalkamera, videokamera, pedagogisk dokumentation och observationer. Dalstugan: För personalens del ordnades en TRAS-utbildning för att öka våra kunskaper i arbetet med språkutveckling och tidig dokumentation av barnens lärande. I arbetet med barnen försöker vi ha ett medvetet gemensamt förhållningssätt och ta in matematik, språk och projekt i alla våra samlingar och i övrigt arbete. Som personalgrupp har vi haft och har handledning, vi går på TRAS-café, och gör egna observationer samt har diskussioner utifrån det vi ser. Resultat Tabell 4.2 Självskattning av måluppfyllelse Utveckling och lärande/kunskaper I princip inte alls Endast till viss I ganska hög grad I hög grad I mycket hög grad I princip helt

15 Tyresö kommun / (43) del uppnått Helhetsbedömning av strävansmål i förhållande till målområdet Lokalt mål 1 Språk Lokalt mål 2 Matematik Lokalt mål 3 Rörelse Båda försk do do do Hur har vi mättresultaten? Ballongen: Förskolans egen utvärderingsenkät till föräldrar, Pilenenkäten, föräldrasamtal, arbetslagsdiskussioner, föräldramöten samt i föräldrarådet. Dokumentation och givetvis responsen från barnen. Dalstugan: Förskolans egen utvärderingsenkät till föräldrar, Pilenenkäten, föräldrasamtal, arbetslagsdiskussioner, synpunkter från föräldrar och samtal i föräldrarådet. Dokumentation och givetvis responsen från barnen. - Vart nådde vi i förhållande till målet? (siffror och text) Ballongen: Vi lyckades mycket bra i detta arbete. Vi har lagt stort fokus på språkutveckling genom att anordna utbildning och uppföljning genom handledning dagtid för alla pedagoger. Matematik jobbar vi medvetet med i den dagliga verksamheten. Vi ser att förskolan Ballongen behöver utveckla handlingsplanen gällande rörelse, där det bör bli en kontinuitet. Dalstugan Förskolan Dalstugan har utvecklat och ska revidera sin handlingsplan gällande utemiljön. Gällande utveckling och lärande ser vi genom pilen enkäten samt egna föräldraenkäter att vi ligger långt fram. Analys Ballongen: Att det är viktigt att ta vara på barnets/barnens nyfikenhet för att stimulera till lärande - Vad är det därför klokt att göra? Ballongen: Vi ska vara lyhörda och bemöta barnen där de befinner sig i mognad och utveckling. Att vi arbetar kontinuerligt mot ett gemensamt mål ger långsiktiga resultat.

16 Tyresö kommun / (43) Att fortsätta utveckla och ge barnet utmaningar i de olika ämnena - matematik, språk, delaktighet, rörelse och i den fria leken. Dalstugan: Vi tror att ett nätverk med andra förskolor som också gått TRAS-utbildningen skulle var en väg att ytterligare utveckla vårt arbete. 4.3 Barns inflytande Mål - Vad ville vi? Ballongen: Att barnen ska få vara med och påverka sin dagliga verksamhet. Att de ska få ta ansvar över sitt eget handlande och över miljön på avdelningen och ute. Att barnen ska utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att delta i olika former av samarbete och beslut. Dalstugan: Vi vill ytterligare öka barnens inflytande och delaktighet i det egna lärandet. Vi vill också utvecklat det vi redan gör och följa upp vår handlingsplan vi vissa arbetsplatsträffar. Aktiviteter - Vad gjorde vi? Ballongen: Val av aktiviteter inne och ute, barnen utformar miljön tillsammans med oss pedagoger, val av platser vid måltid och samlingar, val av ämne i våra teman, val av bok till bokpåsen, planera och utföra avslutningsshow. Barnen deltog i matråd och inköpsråd. Vi röstade ibland när vi tog beslut. Dalstugan: Barnen får hålla egna samlingar utifrån sina förutsättningar och sin mognad. Vi erbjuder olika stationer på gården där barnen får välja sin aktivitet. Barnen är med och väljer tema inför ett temaprojekt. Våra barn deltar i matråd. Resultat Tabell 4.3 Självskattning av måluppfyllelse Barns ansvar och inflytande Helhetsbedömning av strävansmål i förhållande till målområdet I princip inte alls Endast till viss del I ganska hög grad I hög grad I mycket hög grad I princip helt uppnått - Hur har vi mätt resultaten? Ballongen och Dalstugan:

17 Tyresö kommun / (43) Förskolans egen utvärderingsenkät till föräldrar, Pilenenkäten, föräldrasamtal, arbetslagsdiskussioner, föräldramöten och i föräldrarådet. Dokumentation och givetvis responsen från barnen. Analys Gällande värdegrundsarbetet på förskolorna har vi haft diskussioner i arbetslagen. Vi ser att det behöver förtydligas och att vi behöver synliggöra detta för våra föräldrar. - Vad lärde vi av arbetet och våra resultat? Ballongen: Att barnen uppskattar och tycker att det är roligt att få vara delaktiga punkt Får barnen möjlighet att vara delaktiga i beslut får de tilltro till sin egen förmåga. Dalstugan: Vår anpassade miljö underlättar för våra barn att göra egna val. Barnen blir med självständiga och kan ta för sig på ett bra sätt. - Vad är det därför klokt att göra? Ballongen: Vi vill fortsätta att utveckla detta mål och ge barnen fler möjligheter till inflytande. Dalstugan: Vi fortsätter det arbete som påbörjats men ser att vi utifrån vår handlingsplan kan möta barnens tankar och idéer i större grad. 4.4 Förskola och hem Mål - Vad ville vi? Ballongen: Vi vill ha ett bra samarbete med föräldrar och visa en ömsesidig respekt. Vi vill ge en tydlig information till hemmen om vår verksamhet, målen och det egna barnets lärande och utveckling. Dalstugan: Vi vill ha en rak och öppen kommunikation med föräldrarna. Vi vill övergå till den nya samtalsmallen under året. Vi vill göra föräldrarna delaktiga i vårt arbete. Aktiviteter - Vad gjorde vi? Ballongen: Föräldrabrev, föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal, den dagliga kontakten vid hämtning och lämning, drop in fika. Dokumentation via kamera, dator, dataprojektor och bildspel i hallarna. Dalstugan: Förutom det vi alltid gör, föräldramöten, samtal i dagliga kontakter, föräldraråd så engagerade vi föräldrarna i arbetet med att utveckla bygghörnan och utemiljön. Resultat

18 Tyresö kommun / (43) Tabell 4.4 Självskattning av måluppfyllelse Skola och hem Helhetsbedömning av strävansmål i förhållande till målområdet I princip inte alls Endast till viss del I ganska hög grad I hög grad Ball Dalstugan I mycket hög grad I princip helt uppnått Lokalt mål 1 Höja kvaliteten i utvecklingssamtalen i förskolan Ball Dalst Lokalt mål 2 Öka föräldrarnas delaktighet i planeringen för deras barns utveckling och lärande i förskolan Ball Dalst - Hur har vi mätt resultaten? Ballongen och Dalstugan: Förskolans egen utvärderingsenkät till föräldrar, Pilenenkäten, föräldrasamtal, arbetslagsdiskussioner, föräldramöten samt i föräldrarådet. Dokumentation och givetvis responsen från barnen. - Vart nådde vi i förhållande till målet? Analys Genom våra tre dagars inskolningar, som vi har på förskolorna där föräldrar är delaktiga i verksamheten hela dagen, har de från första stund en klar insyn i vår verksamhet. De ser hur pedagogerna arbetar och möter våra barn. Föräldrarna till de yngsta barnen får även ett hembesök dagen innan de börjar på förskolan och har då möjlighet att berätta och ställa frågor gällande deras barn och verksamheten. Vi har tydlig information gällande pågående verksamhet genom våra föräldrabrev och dagliga samtal. Vi synliggör lärandet genom vår pedagogiska dokumentation, båda förskolorna har utrustats med interaktiva tavlor. På förskollärarmöten har vi haft en tydlig genomgång gällande utvecklingssamtal, för att kunna vara tydliga och möta våra föräldrars behov och önskemål. Pedagogerna ska lyfta det lärande deras avdelning befinner sig i utifrån våra strävansmål/handlingsplaner. Vi har utvecklats i vårt pedagogiska arbete men vi ser att vi inte ska stanna upp, utan fortsätta våra tolkningar av läroplanen genom pedagogiska diskussioner gemensamt med pedagoger och föräldrar - Vad lärde vi av arbetet och våra resultat? - Vad är det därför klokt att göra? Ballongen och Dalstugan:

19 Tyresö kommun / (43) Vi vill ha ett fortsatt bra föräldrasamarbete. Vi vill vara lyhörda för föräldrarnas önskemål och det gör att vi kan utveckla arbetet ytterligare. 5 Förskoleklass, grundskola och fritidshem 5.1 Normer och värden Mål Trygga skolor för ett optimalt lärande. Så arbetar vi: - KRUSBODA Vi väljer ofta att starta dagen med lugn musik eller tyst läsning, hörlurar, enskild del i klassrummet samt olika metoder för att inte störa, rött ljus i matsalen, konsekvenstrappan. - Eleverna arbetar fram gemensamma regler i klassrummet. Vi delar in klassen i mindre grupper. Lugn start på morgonen. Vi arbetar med social emotionell träning. Fasta platser i klassrummet och matsalen. ART-utbildning har påbörjats för fritidshems-personal. Trivselregler samt konsekvenstrappan har reviderats. Nära dialog med hemmen för de elever som har svårt att bidra till arbetsro. Förändrad organisation med 4 klasser och 6 klassrum underlättar arbetet i mindre, flexibla grupper är arbetsrofrämjande. Vissa elever har fått en egen coach som stöd. Att ha bestämda platser, pausaktiviteter, hörselskydd, små vrår att arbeta befrämjar arbetsron. Organiserad rastverksamhet ger lugnare raster som bidrar till färre konflikter som följer med in på lektionerna. Ökad användning av kompensatoriska hjälpmedel som Daisyspelare och datorn (trådlöst nätverk installerat). Det bidrar till förbättrad undervisning och därmed arbetsro för visas elever. - DALSKOLAN - Arbetsro och trygghet: - Antimobbinggruppen. Informationen måste till 6or och nyanställda om att den finns, vilka som är med i gruppen och hur man gör för att få kontakt med dem - Att gå i Dalskolan. Elever samt föräldrar läser och skriver på att de har godtagit reglerna som gäller för Dalskolan. - Reglerna diskuteras dessutom regelbundet på klassråd och på så sätt hålls levande. - ART: vi har utbildat personal om behovet skulle uppstå. - Vi samarbetar med kurator, skolsköterska; vi har organiserad rasttillsyn - Vi försöker att tillgodose varje individs behov av stöd, exempelvis ge möjlighet till arbete i små grupper, ibland med stöd av en lärarassistent - Vi använder oss av Stegmodellen vid flera försägelser mot regler vi har - Tumlarmodellen vid eventuella konflikter

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013 Johannes Petri skola Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 Starka sidor...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 2010-08-25 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Läsåret 2012/2013 Skolstaskolan 1. Fakta om skolan/förutsättningar Skolsta rektorsområde är beläget ca 1 mil utanför Enköpings tätort. I rektorsområdet ingår förskola, förskoleklass

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer