Arbetsutvecklingsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutvecklingsrapport"

Transkript

1 Arbetsutvecklingsrapport FoU-Västernorrland Utvärdering av FoU-enhetens verksamhet Författare: Ulla Andersson Rapport nr: 2004:14 ISSN ISBN FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

2 2

3 Innehåll Sammanfattning 4 1. Inledning Syfte Disposition FoU:s verksamheten och deras arbetssätt Forskningsfilosofi 8 2. Metod Urval och bortfall 9 3. Resultatredovisning Genomförda FoU-aktiviteter Beskrivning av aktiviteterna Beskrivning av aktiviteter utifrån FoU:s insats Deltagarnas uppfattning Sammanfattning av stipendiatintervjuer Diskussion Deltagande och prioriterade områden Deltagarnas uppfattning Avbruten aktivitet Referenser 38 Bilaga1 39 Bilaga 2 41 Bilaga

4 Sammanfattning FoU-Västernorrland startade sin verksamhet i januari I mitt uppdrag som projektanställd vid FoU- Västernorrland har bland annat ingått att utvärdera verksamheten. Utvärderingen har genomförts i två delar. En med kvantitativ inriktning och en med kvalitativ inriktning. I den kvantitativa delen har jag tagit del av deltagarlistor, minnesanteckningar, verksamhetsplaner, årsberättelser och liknande. Dessutom skickades en enkät ut till de som deltagit i någon FoUaktivitet. I den kvalitativa delen har intervjuer genomförts med de fyra som sedan FoU:s start erhållit stipendiatmedel för att genomföra ett forskningsprojekt. Sammanlagt har 198 personer deltagit i någon aktivitet. Några har deltagit i flera aktiviteter, så totalt har 171 personer deltagit i någon FoU-aktivitet. FoU-cirklar en den aktivitet som samlat flest antal deltagare. Sammanlagt har 86 personer deltagit i någon FoU-cirkel. Resultatet visar att de flesta anser att deras deltagande haft positiv betydelse för det egna arbetet, relationen till brukaren/klienten samt den egna kunskapsutvecklingen. Chefer och övriga är de mest nöjda yrkesgrupperna medan socialsekreterare är minst nöjde med FoU-aktivitetens betydelse. Deltagare från Ånge och Kramfors kommuner är de som uppger störst positiv betydelse av deltagandet. Sollefteå kommun är den kommun som har haft flest deltagare i FoU-aktivitet, i förhållande till antal anställda inom socialtjänsten. Ånge och Härnösands kommun har haft minst antal deltagare i förhållande till antal anställda. Av de 107 besvarade enkäterna uppger 37 personer att de avbrutit sitt deltagande i FoU-aktiviteten. Den främsta anledningen till avhopp har varit tidsbrist. Vidare framkommer att aktiviteterna har en stor uppgift som mötesplats emellan olika yrkesgrupper, att diskutera gemensamma frågor, problem och utvecklingsmöjligheter. 4

5 1. Inledning Socialstyrelsen (2000) betonade i utredningen Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten kommunernas ansvar för att utveckla en strategi för en strukturerad kunskapsutveckling och tillämpad forskning. Man betonade även vikten av koppling mellan socialtjänsten, utbildningen och forskningen där det praktiska arbetet skulle utgöra basen och stödjas av de två övriga områdena, utbildning och forskning. I regeringens prop. 2000/01:80 påpekas att en strategi för kunskapsutveckling är en förutsättning för att kommunerna ska kunna leva upp till målen i 7 a socialtjänstlagen. FoU Västernorrland startade sin verksamhet i januari år I den utredning (KF Västernorrland 2001) som låg till grund för beslutet att starta upp en FoU-verksamhet skrevs följande mål och syfte med verksamheten. Forskningsenheten skall utgöra en resurs i kommunernas kunskaps-och kvalitetsutveckling. Kärnan i uppdraget är att verka för kunskapsutveckling, som syftar till att öka kompetensen hos de anställda och kvalitén på socialtjänstens olika produkter och tjänster. FoU skall utgöra ett forum för kunskapsutveckling, ett stöd för en lärande organisation. Detta skall ske genom att; genomföra praktikrelaterad forskning åt/för verksamhetens räkning, tillsammans med praktiker i verksamheten genomföra studier och utvecklingsprojekt, stödja och stimulera verksamheten att utföra egna forsknings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt Alla verksamhetsområden inom kommunernas socialtjänst ingår i enhetens ansvarsområde, vilket omfattar ca anställda. Verksamheten finansieras huvudsakligen via socialtjänsterna i länets medlemskommuner - Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Dessutom är Kommunförbundet Västernorrland medfinansiär. I samband med starten beviljade Socialstyrelsen ett etableringsbidrag för ett år med möjlighet till förlängning. Bidraget skulle användas för stöd till aktiviteter riktade mot individ-och familjeomsorgsverksamheten och kommer att utvärderas av bidragsgivaren Syfte I mitt uppdrag som projektanställd vid FoU Västernorrland har bland annat ingått att utvärdera den verksamhet som bedrivits vid enheten sedan starten. Inför uppdraget fanns en framtagen utvärderingsplan där det bland annat sägs att: 1 För ytterligare bakgrund och ekonomiskt utfall hänvisas till verksamhetsplaner och årsberättelser 5

6 Utvärderingen skall visa hur våra resurser fördelas mellan olika roller; att driva egna forskningsuppgifter, bidra till och stödja verksamhetsutveckling, bedriva deltagarorienterad forskning, bedriva verksamhetshandledning För att uppnå utvärderingens syfte ska följande frågeställningar besvaras: Vilka olika former av FoU verksamhet har bedrivits vid enheten och i vilken omfattning? Vilken typ av rapporter och övriga dokument har publicerats vid FoU enheten och i vilken omfattning? Vilka personalkategorier har deltagit i FoU aktiviteter? Hur ser FoU enhetens externa verksamhet ut i form av; kontakt med andra kunskapscentra, deltagande i vetenskapliga konferenser samt forskningsansökningar och externa forskningsanslag Vilken uppfattning har den medverkande personalen om Fou enhetens betydelse för; den egna kunskapsutveckling, arbetssituationen/verksamheten samt relation till klienterna/brukarna 1.2 Disposition Rapporten inleds med en kortare beskrivning av verksamheten och dess arbetssätt. Därefter, i kapitel 2, beskriver jag tillvägagångssättet för utvärderingen. I det tredje kapitlet redovisas resultatet som är indelat i fem delar; genomförda FoU aktiviteter, beskrivning av aktiviteter utifrån FoU:s insats, beskrivning av aktivitet, deltagarnas uppfattning samt sammanfattning av stipendiatintervjuerna. I avsnittet deltagarnas uppfattning redovisas även valda citattexter från stipendiatintervjuerna samt kommentarer från enkätens öppna frågor. Rapporten avslutas med ett diskussionsavsnitt som där delar av resultatet lyfts fram till diskussion. Rapporten kommer att presenteras för FoU-Västernorrlands ledningsgrupp samt Kommunförbundets styrelse och kommer att ligga som underlag för enhetens fortsatta planering. Du kommer i texten att möta begreppet omsorgspersonal som här omfattar rehab.assistenter, handledare, skötare, undersköterskor och personliga ombud. I gruppen övriga ingår utredare/utvecklare, sjuksköterskor samt arbetsperapeut. och i gruppen chefer ingår personer med arbetsledande befattning tex föreståndare och områdeschefer. 6

7 1.3 FoU:s verksamheten och deras arbetssätt Verksamheten kan delas in i tre huvudgrupper, där den löpande verksamheten är den största utifrån antal aktiviteter och deltagare från kommunernas socialtjänster. Löpande verksamhet Tidsbegränsad verksamhet 2 Övrig FoU-akrivitet FoU-cirklar Handledning - stipendiater - verksamhetsutveckling - lokala projekt - studenter på C och D nivå Information och kunskapsspridning Utvärderingsprojekt Utvecklingsprojekt Utbildningsprojekt Avhandlingsprojekt Egen kompetensutveckling Medverkan i konferenser Samverkan med andra FoUentra Genom sitt arbetssätt vill FoU enheten: fånga upp ideér och stödja utvecklings-och uppföljningsprocesser inom socialtjänsten, göra vetenskapliga studier och göra resultaten tillgängliga för socialtjänstens personal. Enhetens arbetssätt skall genomsyras av ett brukarperspektiv. En viktig uppgift för enheten är att bedriva en praktikrelaterad forskning tillsammans med personalen som arbetar inom socialtjänstens verksamhetsområde Begreppet praktikrelatrad forskning kan sägas omfatta följande former av utveckling: Kompetensutveckling, dvs den kompetens verksamhetens personal utvecklat i samband med deltagande i någon av enhetens projekt eller aktiviteter. Verksamhetsutveckling, dvs den utveckling av verksamhetens kvalitét som härleds till insatser eller stöd ifrån enheten. Kunskapsutveckling, dvs kunskap som producerats och på olika sätt dokumenterats så att den kommit annan personal till del. 2 Dessa beslutas i ledningsgruppen 7

8 Sedan starten har samhällsintegrering för funktionshindrade, utvärdering av projekt och verksamheter inom socialtjänsten samt behovsbedömning inom äldreomsorgen varit prioriterade arbetsområden för FoU enheten. 1.4 Forskningsfilosofi Enhetens forskningsfilosofi innebär att FoU-medarbetarna vid enheten behöver vara flexibla och kunna anta olika roller. De måste kunna ta egna initiativ och driva egna forskningsprojekt, arbeta med uppdragsforskning, medverka i deltagarorienterad forskning, handleda samt stödja utvecklingsprojekt. Det aktiva deltagandet av praktiken (socialtjänstens personal) respektive FoUenhetens kan illustreras i figuren nedan. I den vänstra delen av figuren är socialtjänstens arbetsinsats som störst och exempel på aktiviteter där är FoUstipendiater och C/D uppsatser. I dessa aktiviteter har socialtjänstens personal en självständig roll medan FoU-enhetens uppgift är att handleda. Längst till höger finns aktiviteter där FoU-enhetens arbetsinsats är som störst. Här finns till exempelvis uppdragsutvärderingar, avhandlingsprojekt, egen utbildning, konferensanordning/deltagande och informationsspridning. Mellan de två ytterligheterna ligger projekt där både socialtjänsten och FoU-enhetens personal har aktiva roller. Olika utvecklingsprojekt kan ses som exempel på delade insatser. Viktigt att notera är att en viss aktivitet inte enkelt kan sägas tillhöra den vänstra eller högra sidan utan varje projekt måste bedömas och värderas individuellt. Dessutom tillkommer osynliga insatser från FoU-enhetens personal. Med det menas det som inte alltid leder till ett resultat eller där arbetsinsatser ingår i planering och förberedelsetid. 0 % 100 % Socialtjänstens personal FoU-enhetens personal 100 % 0 % 8

9 2. Metod För att på bästa sätt besvara de olika frågeställningar har utvärderingen genomförs i två delar, en med kvantitativ och en med kvalitativ inriktning. I den kvantitativa delen redovisas de aktiviteter som bedrivits under perioden januari 2002 tom augusti För att få kännedom om de olika aktiviterna har jag tagit del av olika dokument: verksamhetsplaner, årsberättelser, deltagarförteckningar, minnesanteckningar samt dokument från enhetens intranät LUVIT. Dessutom har FoU enhetens personal hjälpt mig med förtydliganden och kompletteringar utifrån sin kunskap om verksamheten. En viktig del i utvärderingen är aktiviternas betydelse för deltagarna, dvs de anställda i kommunerna. För att ta del av deras synpunkter utarbetades en enkät (bilaga 1). Den har distribuerats till alla som deltagit i någon av aktiviteterna. Namnen på deltagare är hämtade från de deltagarlistor som finns upprättade. Enkäten har distribuerades per post till personens arbetsplats. Förutom informationsblad om utvärderingen skickades svarskuvert med. Enkäterna har numrerats, detta för att jag skulle kunna skicka ut påminnelse om svar inte inkom. Registret på person kopplat till enkätnumret har endast varit tillgänglig för mig som distribuerat och registrerat enkäterna. Påminnelse om enkätsvar skickades ut ca tre veckor efter det första utskicket. Enkätsvaren har sammanställs och behandlats i SPSS. För att få en djupare uppfattning om de anställdas uppfattning om enhetens aktivteter samt för att fånga upp ideér för förändring och utveckling har intervjuer genomförts med de fyra stipentiaterna. Valet av just stipendiater är gjort utifrån att det är en grupp som kommit FoU enheten lite närmare under en tid. Intervjuerna har genomförts antingen vid FoU enhetens lokaler eller på stipendiatens arbetsplats. Intervjuerna hade fyra huvudfrågeställningar: vad hade inspirerat till stipendiatansökan?, tiden som stipendiat, tiden efter samt viktigt att tänka på inför kommande stipendiater. Intervjuerna spelades in på band som därefter skrevs ut på papper. Jag har sedan läst intervjuerna flera gånger för att fånga viktiga synpunkter. 2.1 Urval och bortfall Enkäten har distribuerats till alla som funnits med på deltagarlistor för de olika aktiviterna. Sammanlagt har enkäten distribuerats till 171 personer. Om personen deltagit i flera aktiviterar uppmanades denne att lämna en enkät per aktivitet. Den utbildningsinsats som erbjudits personal inom kommunernas socialpsykiatri finns med i utvärderingen trots att det inte är en egentlig FoU aktivitet. Kommunförbundet Västernorrland har varit ansvarig för insatsen men eftersom 9

10 den vänt sig till samma målgrupp och har genomförts av personal verksam inom FoU enheten valde jag att ta med den i utvärderingen. Sammanlagt har svar från 107 personer inkommit vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 63 %. De 107 personerna har tillsammans deltagit i 111 aktiviteter inom FoU enheten. Svarsfrekvens I tabell 1 nedan redovisas antal utskickade resp. inkomna enkäter fördelat på kommunnivå. Där framkommer att Ånge och Kramfors kommuner har den högsta svarsfrekvensen medans Härnösands kommun har den lägsta svarsfrekvensen. De personer som på enkäten uppgett att de bytt kommuntillhörighet sedan deltagandet har registrerats i den kommun de tillhörde när de deltog i aktiviteten. Tabell 1: Svarsfrekvens kommuntillhörighet Ånge Sundsvall Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Utskickade Inkomna Svarsfrekvens 100 % 61 % 68 % 47 % 79 % 51 % Svarsfrekvensen utifrån deltagande i de olika aktiviterna visar att deltagare i FoU cirkel har den högsta svarsfrekvensen och deltagare i ärendehandledning lägst svarsfrekvens (tabell 2). Tabell 2: Svarsfrekvens aktiviter Kollegialt lärande Handledning C/D studenter, stipendiat Utskickade Inkomna FoUcirkel Ärendehandledning Utvecklingsproejkt Utbildningsprojetkt Svarsfrekvens 76 % 33 % 35 % 41 % 56 % 41 % Av de olika yrkesgrupperna var svarsfrekvensen högst bland chefer och gruppen övriga, där svar inkommit från alla. Lägst svarsfrekvens fanns i yrkesgrupperna biståndshandläggare och socialsekreterare, båda ca 40 % 10

11 3. Resultatredovisning Resultatdelen är indelad i fem delar, utifrån utvärderingens olika frågeställningar. De olika delarna är: genomförda FoU aktiviteter, beskrivning av aktiviter utifrån FoU:s insats, beskrivning av aktiviteterna, deltagarnas uppfattning samt sammanfattning av stipendiatintervjuerna. I huvudsak har svarsalternativen varit bundna, men tre av frågorna i enkäten gav möjlighet till öppna svar. Dessa redovisas som bilaga (bilaga 2). 3.1 Genomförda FoU-aktiviteter Nedan redovisas de aktiviteter som genomförts inom FoU:s verksamhet. Alla aktiviteterna har en direkt koppling till socialtjänsternas personal. Uppgifterna är hämtade från befintliga deltagarlistor samt intranätet LUVIT. Sammanlagt har 198 deltagare registrerats i de olika aktiviterna. Några har deltagit i fler än en aktivitet vilket gör att antalet fysiska personer som deltagit är 171. I diagrammet nedan (diagr.1) redovisas de olika aktiviterna som bedrivits samt antal deltagare i aktiviteten. Diagram 1. Antal deltagare i de olika aktiviterna Antal deltagare i de olika aktiviteterna FoU cirkel. Generell FoU cirkel, tema Utv. Projekt Utb.projekt Stipendiatet C-D uppsats Ärendehandle dning Ex: I diagrammet framkommer att FoU-cirklarna är den aktivitet som samlat flest deltagare. Sammanlagt har 86 personer deltagit i FoU:s cirkelverksamhet, varav 20 personer i cirkel med generell karaktär och 66 deltagare i temacirkel. Deltagande kommunnivå Intressant är även att se hur deltagandet fördelats mellan de olika medlemskommunerna. I diagram 2 redovisas deltagandet på kommunnivå. Där kan vi se att Sundsvall är den kommun där flest antal personer haft kontakt med FoU verksamheten (57 personer) och även haft flest antal personer i de olika aktiviterna (61 personer). 11

12 Väljer vi istället att se hur stor andel av den totala personalgruppen som haft kontakt med FoU verksamheten (diagr.3) framkommer att Sollefteå är den kommun där flest antal anställda haft FoU kontakt i förhållande till antal anställda (ca 4,3%). Motsvarande siffra för Ånge och Härnösands kommuner är ca 1,6 %. Det genomsnittliga deltagandet i procent för medlemskommunerna är 2,6 %. Disgram 2 Diagram 3 Deltagande % av personalen som haft kontakt med FoU Antal Ånge Sundsvall Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Antal persone som haft FoU kontakt Deltagande i aktivitet Ånge Sundsvall 2,2 1,6 3,7 1,6 Timrå Härnösand Kramfors 4,3 3 2,6 Sollefteå "Länet" Ex:I diagr 2 framkommer att Sundsvalls kommunhaft flest antal anställda i FoU aktivitet (57 personer) Tittar vi däremot på hur stor % av de anställda ssom haft kontakt med FoU (diagr3) framkommer att 2,2 % av personal från Sundsvalls kommun haft FoU kontakt Deltagande yrkestillhörighet Alla verksamhetsområden ingår i FoU-enheten och målgrupperna är samtliga yrkesgrupper inom socialtjänsten. I tabellen nedan (tabell3) ser vi att att biståndshandläggarna är den yrkesgrupp som har haft flest antal deltagare i de olika aktiviterna. Därefter följer omsorgspersonal med 54 personer. Tabell 3. Yrkestillhörighet Yrkestillhörighet Antal deltagare i FoUaktivitet Andel av deltagarna Biståndshandläggare 87 personer 44 % Socialsekreterare 27 personer 14 % Omsorgspersonal 54 personer 27 % Chefer 22 personer 11 % Övrigt, (utredare/sjuksköt/arb.ter) 8 personer 4 % Summa 198 personer 100% 12

13 3.2 Beskrivning av aktiviteterna FoU-cirklar Syftet med FoU-cirklar är att stärka personalens kompetensutveckling samt att underlätta den verksamhetsutveckling som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet inom kommunernas socialtjänst. Sammanlagt har nio FoU-cirklar startats och 86 personer har deltagit i de olika cirklarna. Timrå kommun har som enda kommun haft deltagare i alla cirklar. Övriga kommuner, förutom Ånge, har haft deltagare i fyra till fem FoU-cirklar. De i ledningsgruppen prioriterade arbetsområdena: behovsbedömning inom äldreomsorgen samt samhällsintegrering för funktionshindrade, finns båda representerade i cirkelverksamheten. Nedan (diagram 4) redovisas antal deltagare i de olika FoUcirklarna utifrån respektive kommun. Diagram 4. Deltagande i FoU cirklar kommunnivå Deltagande i cirklar Ånge Härnösand Kramfors Timrå Sundsvall Sollefteå Generell karaktär Personliga ombud Soc.psyk-rehablitering Omsorg-dagliga verksamhet Biståndshandläggningäldre Biståndshandläggning - soc psyk Ex. Vi ser av diagrammet ovan at Sundsvalls kommun deltagit i fem FoU cirklar, alla utom inom omsorg-daglig verksamhet. Vidare kan utläsas att Ånge deltagait i två cirkelverksamheter, FoU cirkel med generell karaktär samt biståndshandläggning socialpsykiatri De FoU-cirklar av generell karaktär riktar sig till personal inom socialtjänstens alla verksamhetsområden. Cirklarna utgår från deltagarnas egna utvecklingseller problemområde och syftar till att utveckla kunskapen att ställa frågor och att försöka besvara dem, dvs hur man arbetar med verksamhetsutveckling, utvärdering och projekt. I FoU-cirkel av generell karaktär har framförallt socialtjänstens tjänstemän varit representerade. En FoU-cirkel riktade sig till kommunernas personliga ombud och här gjordes reflektioner i termer av medborgerliga rättigheter, demokrati etc. Principdiskussionerna övergick sedan till mer konkreta erfarenhetsbaserade reflektioner. Tillsammans gjordes en inventering av klienter samt problem man som personligt ombud kunde möta. Cirkeln mynnade ut i ett projekt där syftet var att beskriva personliga ombudens arbetssätt i deltagarkommunerna. 13

14 FoU-cirkeln Socialpsykiatri rehabilitering och daglig sysselsättning riktade sig till personal verksam inom kommunernas socialpsykiatri. Temat var att diskutera aktuella problemområden, utveckling av kvalitetsarbete, olika arbetsmetoder inom verksamheterna, vilka samarbetsstrategier man byggt upp med andra aktörer samt hur erfarenheter kan spridas till andra. Cirkeln mynnade ut i fem fristående projekt i de olika kommunerna. I cirkeln deltog främst omsorgspersonal. Hösten 2002 startade en FoU cirkel med tema Daglig verksamhet samhällsplatser. Nio personer från kommunernas omsorgsverksamhet deltog i cirkel. Cirkelns syfte var att deltagarna skulle ha en dokumenterad fortsatt plan för kvalitetsutveckling inom någon del av den egna verksamheten. Slutligen har tre cirklar om biståndshandläggning med inriktning äldreomsorgen samt socialpsykiatrin påbörjats. Syftet är att utveckla och reflektera kring ärendehandläggningen inom socialtjänstlagen.. Handledning Handledning har efterfrågats som en viktig insats för att stötta personalen i olika situationer. Handledning kan indelas i fyra olika grupper. Ärende/verksamhetshandledning - för att stödja personalens förmåga till reflektion i sin proffesion. Handledning i verksamhetsprojekt - personal/personalgrupper får stöd och handledning i lokala utvecklingsprojekt. Handledning av studenter i C eller D uppsatser (sker i samverkan med Umeå universitet) Handledning av FoU-stipendiater Ärendehandledning inom biståndshandläggning har genomförts i Sundsvall, Timrå och Sollefteå kommuner. Handledningen aktualiserades utifrån vad som framkom i projektet Kollegialt lärande. Sammanlagt har 24 bistånds- och/eller boendehandläggare deltagit i ärendehandledningen. Verksamhetshandledning har även genomförts inom socialpsykiatrin i Sundsvall Att handleda olika utvecklingsprojekt i kommunerna är ett annan form av handledning som bedrivs vid FoU-enheten. Socialtjänstens egen personal genomför och dokumenterar det fortlöpande arbetet med forsknings-och utvecklingsarbetet. FoU-enheten har handlett personalens egna utvecklingsprojekt i Sollefteå, där man gjorde en organisationsutvärdering inom äldreomsorgen samt i Ånge där enhetens personal handlett socialtjänstens personal i utformning av en projektplan. Även inom Sundsvalls kommun har enheten bistått med stöd till det nätverk som arbetat mot familjerelaterat våld. En annan del i handledningen är handledning till studerande i deras C eller D 14

15 uppsats. Sammanlagt har fem studerande fått handledning av FoU-enhetens personal. Studenten har haft anknytning till någon av medlemskommunerna. Uppsatserna har dokumenterats i rapportform och publicerats av FoU-enheten. Förutom de löpande handledaruppdragen har Umeå universitet köpt handledarinsats till sin pykoterapiutbildningen. Varje år avsätts medel till FoU-stipendium. Syftet med ett FoU-stipendium är att personal från socialtjänstens verksamhetsområde ska kunna friställas från sitt ordinarie arbete för att bedriva ett FoU-arbete. Sedan FoU-enhetens start har fyra personer beviljats stipendium för att genomföra sina forskningsarbeten som även finns publicerade och utgivna i rapportform via FoU-enheten. Tre av de fyra stipendiaterna har anställning i Sundsvalls kommun och en i Sollefteå kommun. Stipendiaterna handleds i sitt forskningsarbete av personal från FoUenheten. Utvecklingsprojekt Sammanlagt har 19 utvecklingsprojekt startats med stöd av FoU-enheten. Tre av dessa har avbrutits. När en projektidé skapats har enhetens personal fortsatt att uppmuntra och handleda socialtjänstens personal i det fortsatta utvecklingsarbetet. Tanken med alla utvecklingsprojekt är att personalen själva i största möjliga mån skall stå för arbetsinsatsen i projektet och FoU-enhetens personal handleder i olika moment. Även kommunövergripande utvecklingsprojekt, där FoU-enheten varit projektägare, har genomförts. Ett projekt som genomförts var att utveckla de personliga ombudens roll och arbetssätt. Projektet byggde på analyser av fallbeskrivningar och intervjuer från en FoU-cirkel med personliga ombud. Ett annat kommunövergripande projekt har varit kollegialt lärande som metod för verksamhetsutveckling. Genom att granska varandras verksamheter, arbeten eller arbetssätt är målet att nå utveckling och att synliggöra de kunskaper som finns. Syftet med projektet var att få en bild av hur dokumentationen av biståndshandläggningen såg ut i länet, att ge biståndshandläggarna ökad kunskap i den dokumentation som behövs enligt socialtjänstlagen samt att öka medvetenheten och kunskapen kring den egna professionen och dess kunskapsområde vid kartläggning och bedömning av behoven. Sollefteå (3 st), Ånge (3 st), Härnösand (2 st), Sundsvall (10 st) samt Kramfors kommuner (2 st) Projektet har dokumenterats i rapportform. 15

16 Nedanstående utvecklingsprojekt har genomförts eller pågår (*) inom respektive kommun. Sundsvall Sollefteå Timrå Kramfors Ånge Timrå Arbetslivsinriktad rehabilitering i Minerva Socialpsykiatri och komvux Utvärdering av förändringsarbete på ett gruppboende, Midälvavägen En jämförelse mellan förskolan och grundskolans lärare i synen på barn som far illa** Analys av kompetensbehov inom omsorgen* Kartläggning inom socialpsykiatrin* Nirvana projektet* Inventering inom socialpsykiatrin* Daglig verksamhet i framtiden* Reflekterande samtal ** = projektet påbörjades under SoFo Mitt Boendestöd Kvalitets- processer i den arbetslivsinriktade rehab.verksamheten Utvärdering av omorganisation inom IFO Inventering inom socialpsykiatrin Metod att arbeta fram, införa och följa upp omsorgsgarantier* Tre nya länsövergripande projekt har nyligen påbörjats. Det första projektet har temat Unga utanför och i projektets första skede ska inventering av målgruppen och deras behov genomföras. Det andra projektet som påbörjas är riktad mot socialpsykiatrins verksamhet och handlar om att utveckla en utbildning kring rehabliteringsnätverk för personer som i sitt arbete kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade. Det tredje projektet berör fördelningen av hjälp till äldre och tar sin utgångspunkt från den den nyligen publicerade avhandlingen kring hur handläggningsprocessen inom äldreomsorgen (Lindelöf & Rönnbäck 2004). Projekt har arbetsnamnet Generell service och individuellt bistånd. Utvärdering Utvärdering av projekt och verksamheter inom socialtjänstens områden är ett av de prioriterade områdena för enheten. Även här är arbetssättet att personalen vid socialtjänsten själva aktivt deltar i arbetet med utvärderingen. Här kan nämnas bland annat nämnas utvärderingen Organsiationsutvärderingen inom äldreomsorgen i Kramfors och det nu pågående Eva projektet i Sundsvall där personalen är aktiva i den egna utvärderingen. Enheten tar även på sig utvärderingsuppdrag för medlemskommunerna. I vissa fall kan även externt finansierade utvärderingsuppdrag förekomma. Sammanlagt har fem utvärderingar genomförts eller pågår (*) för medlemskommunerna. Utvärderingarna som genomförts finns utgivna i Inventering inom socialpsykiatrin* 16

17 rapportform. Förutom utvärderingarna för kommunerna har enheten deltagit med kompetens i ett utvärderingsprojekt inom Kommunförbundet Västernorrland. Kommun Sundsvall Timrå Övrigt Utvärderingsprojekt Organisationsförändring inom socialtjänstens ledning SundSam Eva projektet* Lärande projektetet* Separationsrådgivning Regional rekrytering av familjehem Utbildningsinsats Utifrån verksamheternas behov och önskemål kan olika typer av utbildningsinsatser anordnas. Även utbildningarna bygger på en aktivt deltagande av personal. I samarbete med Boston University har Kommunförbundet Västernorrland genomfört utbildning inom området socialpsykiatri, där temat varit Psykiatrisk rehabilitering. Utbildningen har genomförts vid två tillfällen och sammanlagt har 32 personer, framförallt skötare, handledare och rehab.assistenter inom socialpsykiatrin, deltagit i utbildningen. Ytterligare en utbildningsomgång med samma tema har nyligen påbörjats. Bland andra utbildningsinsatser till personal kan även nämnas Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten som föreläst om Länsstyrelsens tillsyn över socialtjänstens verksamhet vid en FoU cirkel. Dessutom har enhetens personal föreläst om utvärderingsmetodik för IFO personalen i Kramfors samt organisationsteori för personalen vid IFO i Sollefteå. Dessa utbildningar har skett i samband med utvecklingsprojekt i kommunen. För personal i Sundsvalls kommun har föreläsning hållits vid två tillfällen. Dels om Nya socialtjänstlagen och dels har om Handläggning och dokumentation. Även personal som arbetar med färdtjänsthandläggning har genom FoU enhetens personal haft föreläsning i sitt ämnesområde. Information och kunskapsspridning En viktig del i enhetens arbete är att sprida information och kunskap. Genomförda projekt dokumenteras i rapportform. Hittills har sammanlagt 16 FoU-rapporter publicerats (bilaga 3). Rapporterna sprids dels av författarna själva, dels av FoU-enhetens samordnare. FoU-enheten har även utvecklat en hemsida som utgör en tillförlitlig informationskanal mellan enheten och socialtjänstens verksamhet. Här 17

18 presenteras de olika projekten, dokumentation från cirkelverksamhet och kommande aktiviteter. Det finns även möjlighet att anmäla sig till de olika aktiviteterna via hemsidan. Nyheter från FoU Västernorrland mailas via sändlistor till kommunernas socialtjänst samt direkt till personal som anmält intresse. I dagsläget finns ca 250 personer på sändlistan. Via hemsidan finns möjligheter att komma vidare till andra intressanta informationskällor inom FoU området. För att ytterligare sprida kunskap och information har seminarier och konferenser anordnats. En uppskattad konferans var den under året anordade FoU-dag som gav möjlighet till presentation av olika projekt och rapporter från FoU-enheten. Här presenterades dels egna projekt men även andra aktuella forskningsresultat från omvärlden. Inom länet har konferanser anordnats för personal vid kommunernas socialtjänster. Vidare har konferenser riktade till socialpsykiatrins personalgrupper genomförts bland annat tillsammans med RSMH och Boston University. I samarbete med FORSA norr 3 genomfördes ett seminarium kring kunskap och kunskapsanvändande. Vid konferensen berättade praktikansvariga lärare vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet om sin D-uppsats kring socionomstudeternas kunskapsanvändande under sin studiepraktik. I dagsläget pågår planering för en konferans med temat Äldre och fun ktionshindrade. Personalen från FoU-enheten har även fungerat som föreläsare vid externa konferanser och grupper. Här kan bland annat nämnas föreläsning vid Äldredagarna i Stockholm, Västerbottens IFS förening 4, X Focus i Gävleborg samt föreläsning om biståndshandläggning för Svenska Kommunförbundets prioriteringsutredning. Föreläsning om FoU:s verksamhet har genomförts för bland annat MIC (MidSwedenCenter) och för japanska gäster på besök i länet. Även för landstingets kuratorer har föreläsning genomförts. Temat för föreläsningen var då psykiatrisk rehabilitering. Enhetens forskare har även deltagit i två nationella expertgrupper, där den ena hade i uppdrag att stödja bemötandeprojekt inom SISU (Statens institut för särskilt utbildningsstöd) och den andra temat nationell kunskapsutveckling. Inom det egna länet har enheten bland annat föreläst för länets RTP program på uppdrag av Länssyrelsen. Samverkan För att utveckla samverkan med andra kunskapscentra har erfarenhetsutbyte etablerats med bland annat UFFE enheten i Umeå, Socialpsykiatriskt kunskapscentra i Västerbotten, FoU Norrbotten samt landstingets FoU enhet i Västernorrland. Träffar har även genomförts med FoU-enheter i norr för genomgång av aktuella projekt och erfarenhetsutbyte samt för att undersöka förutsättningar för eventuellt framtida samarbete. 3 Förbundet för forskning i socialt arbete 4 Intresseförening för schitzofreni 18

19 Andra viktiga samverkansparters för FoU-enheten är högskolor/universitet i Norrland. Det finns ett naturligt utvecklat samarbete med Mitthögskolan och universitetet i Umeå, eftersom enheten personal har en kombination av tjänstgöring mellan FoU-enheten och respektive högskola/universitet. I samarbete med bland annat UFFE enheten i Umeå, socialt arbete i Umeå universitet samt lärarhögskolan i Luleå har FoU enhetens personal deltagit i att arbeta fram en kursplan för en 10p högskoleutbildning Erfarenhetsbaserat lärande som riktade sig till personal som arbetar med barn och ungdom inom socialtjänst, polis och skola. Vidare har en av enhetens forskare ingått i styrelsen för FORSA samt för FoU-Välfärd. Desstom har personal varit styrelserepresentant för Socialpsykiatriskt forum. Vidare deltar personal från enheten årligen vid Landstingets FoU-centrums planeringsdagar samt i FoU-Välfärds årligen återkommande dagar för erfarenhetsutbyte. Enhetens kompetens Av största vikt, för att hålla en hög kvalité inom enheten, är att arbeta för att säkerställa och upprätthålla en hög kompetensnivå i den egna verksamheten. En av enhetens forskare har delvis varit frikopplad från den ordinarie verksamheten för att slutföra sin avhandling Att fördela bistånd om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen.avhandlingen var klar i november och disputation skedda 19 november En forskarna har färdigställt sin D-upppsats, Living in a real world, och den kommer att utgöra utgångpunkt i två pågående utvecklingsprojekt i länet. Vidare har en forskarna studerat och examinerats i en kurs i Konstruktion av mätinstrument- enkäter. Deltagande i ICOTS 6, en internationell konferens om undervisning och lärande av statistik. Inom enheten finns dessutom en ambition att påbörja arbetet med en artikel på temat Praktikrelaterad utvärdering. Målet är att artikeln skall publiceras i en vetenskaplig tidsskrift. Under Hösten 2004 har ytterligare en FoU:s medarbetare antagits som doktorand vid insitutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. 3.3 Beskrivning av aktiviteter utifrån FoU:s insats FoU-enhetens arbetsinsats varierar mellan de olika aktiviteterna. Från enstaka handledarinsatser av studenter till aktiviteter där Fou-enhet är drivande av projektet. Insatsen kan även variera för samma aktivit. Av den anledningen kan en aktivitet finnas på olika insatsnivåer, utifrån innehåll och utformning. Den beskrivning om enhetens forskningsfilosoft som tidigare beskrivits (kapitel 1:4) kan här användas för att utifrån varje aktivitet förtydliga insatsen från forskningen respektive praktiken. 19

20 3.4 Deltagarnas uppfattning Detta kapitel består av svaren på den utskickade enkäten samt citattexter från stipendiatintervjuerna. Av de 107 inkomna enkäterna är 84 % av respondenterna kvinnor. Medelåldern bland de som besvarat enkäten är 47 år, varierande mellan år. De flesta uppger att de fått kännedom om FoU-aktiviteten genom sin arbetsledare (59 pers.) eller genom FoU enhetens informationsblad (28 pers.). Men FoUkontakten kan även ha aktualiserats på andra sätt, vilket framkommer i stipendiatintervjuerna. Jag stod i personalrummet och var upprörd över något i våra arbetsförhållanden. Det kändes som jag stod i ett vägskäl, jag höll på att arbeta ihjäl mig. I rummet fanns även Urban Karlsson, en av forskarna vid SoFo mitt, som uppmanade mig att forska inom området Sök stipendium. Nej, aldrig i livet det orkar jag inte, var mitt svar till honom. Han envisades dock och skickad mail, var på mig flera gånger. Så småningom blev det en stipendiatansökan som SoFo Mitt tog emot. Den resulterade i att jag fick möjlighet att forska inom socialsekreterarens arbetsmiljö på heltid under sex månader En annan av stipendiaterna hade följande fundering som så småningom ledde till en FoU-kontakt, stipendiatansökan och en period som stipendiat inom FoUenheten. Tänk om man någon gång skulle kunna gå en forskarutbildning Deltagande i de olika aktiviteterna Av nedanstående diagram (diagram 5) kan vi se att de flesta som besvarat enkäten har deltagit i FoU-cirkel. Diagram 5. Deltagande i de olika aktiviterna 20

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 Verksamhetsplan FoU Västernorrland 2012 Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09 Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2 Innehåll 1. Forskningsfilosofi 4 FoU-enhetens

Läs mer

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg FoU-rapport Innehåll Inledning... 1 Resultat... 1 Vilka har besvarat enkäten?... 1 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Utvärdering av projektet Elektronisk fakturering Författare: Rolf Dalin Rapport: nr 2005:7 ISSN 1653-2414 ISBN 91-975561-4-9 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2

Läs mer

Årsredovisning 2011 FoU Västernorrland

Årsredovisning 2011 FoU Västernorrland Årsredovisning Årsredovisning 2011 FoU Västernorrland Godkänd i ledningsgrupp 2012-02-17 Kommunförbundets styrelse 2012-02-16 Innehåll Inledning 3 Ledning, personal och ekonomiskt utfall 4 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 - beslutad vid FoU-Nordvästs styrgruppssammanträde 2 december 2010 1. FoU-Nordvästs uppdrag Målen för FoU-Nordväst framgår av grunddokument utformade 1999 samt

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Allmänna utskottet 2008-06-11 49 14 Socialnämnden 2008-06-18 88 21 Dnr 2008/240-75 Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Ärendebeskrivning Luleå Tekniska Universitet, institutionen

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Socialtjänst och högskola i samverkan

Socialtjänst och högskola i samverkan Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete Bengt Eriksson Marit Grönberg Eskel Socialtjänst och högskola i samverkan Utvärdering av Adela-projektet i Jönköpings

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Bakgrund Enkätutskicket är ett resultat av en satsning på LSS-frågor som Autism- och Aspergerförbundet gör nationellt. Samtliga 13 kommuner

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Vernissage 17 december 2012 kl. 13.00 16.00 Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Det pågår en strukturförändring inom svensk vård och social omsorg. För att svara upp mot de ökade krav

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutveclingsrapport Vad tycer bruarna? Den andra länsgemensamma bruarundersöningen för personer med insatsen bostad med särsild service enligt LSS Författare: Eva Rönnbäc Rapport: nr 2011:7 ISSN 1653-2414

Läs mer

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 Chefer inom individ och familjeomsorg Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Utvärdering Kvalitetsområde demens. augusti 2008 - december 2009

Utvärdering Kvalitetsområde demens. augusti 2008 - december 2009 Utvärdering Kvalitetsområde demens augusti 2008 - december 2009 Carina Edholm Ulla Edwardsson December 2009 Innehållsförteckning 1 Bakgrund.3 2 Syfte.4 3 Metod.5 4 Resultat.6 5 Analys.9 6 Diskussion...10

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013 r)r).(11. r rine, Fristående personfiga om ud DrIr ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 214 1 Sida 1 Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 213 Inledning Under året lämnade Anne Levenius tjänsten som ombud

Läs mer

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd! Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2013

KUNDUNDERSÖKNING 2013 2013-07-29 1 (9) SN/2013/200 KUNDUNDERSÖKNING 2013 1. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende insatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU

Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU Ove K. Vestman Presentation vid FoU-Välfärds konferens i Sundsvall 24 25 augusti 2011 Utgår från boken Utvärderandets konst (2011) av Ove Karlsson Vestman,

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer