Arbetsutvecklingsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutvecklingsrapport"

Transkript

1 Arbetsutvecklingsrapport FoU-Västernorrland Utvärdering av FoU-enhetens verksamhet Författare: Ulla Andersson Rapport nr: 2004:14 ISSN ISBN FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

2 2

3 Innehåll Sammanfattning 4 1. Inledning Syfte Disposition FoU:s verksamheten och deras arbetssätt Forskningsfilosofi 8 2. Metod Urval och bortfall 9 3. Resultatredovisning Genomförda FoU-aktiviteter Beskrivning av aktiviteterna Beskrivning av aktiviteter utifrån FoU:s insats Deltagarnas uppfattning Sammanfattning av stipendiatintervjuer Diskussion Deltagande och prioriterade områden Deltagarnas uppfattning Avbruten aktivitet Referenser 38 Bilaga1 39 Bilaga 2 41 Bilaga

4 Sammanfattning FoU-Västernorrland startade sin verksamhet i januari I mitt uppdrag som projektanställd vid FoU- Västernorrland har bland annat ingått att utvärdera verksamheten. Utvärderingen har genomförts i två delar. En med kvantitativ inriktning och en med kvalitativ inriktning. I den kvantitativa delen har jag tagit del av deltagarlistor, minnesanteckningar, verksamhetsplaner, årsberättelser och liknande. Dessutom skickades en enkät ut till de som deltagit i någon FoUaktivitet. I den kvalitativa delen har intervjuer genomförts med de fyra som sedan FoU:s start erhållit stipendiatmedel för att genomföra ett forskningsprojekt. Sammanlagt har 198 personer deltagit i någon aktivitet. Några har deltagit i flera aktiviteter, så totalt har 171 personer deltagit i någon FoU-aktivitet. FoU-cirklar en den aktivitet som samlat flest antal deltagare. Sammanlagt har 86 personer deltagit i någon FoU-cirkel. Resultatet visar att de flesta anser att deras deltagande haft positiv betydelse för det egna arbetet, relationen till brukaren/klienten samt den egna kunskapsutvecklingen. Chefer och övriga är de mest nöjda yrkesgrupperna medan socialsekreterare är minst nöjde med FoU-aktivitetens betydelse. Deltagare från Ånge och Kramfors kommuner är de som uppger störst positiv betydelse av deltagandet. Sollefteå kommun är den kommun som har haft flest deltagare i FoU-aktivitet, i förhållande till antal anställda inom socialtjänsten. Ånge och Härnösands kommun har haft minst antal deltagare i förhållande till antal anställda. Av de 107 besvarade enkäterna uppger 37 personer att de avbrutit sitt deltagande i FoU-aktiviteten. Den främsta anledningen till avhopp har varit tidsbrist. Vidare framkommer att aktiviteterna har en stor uppgift som mötesplats emellan olika yrkesgrupper, att diskutera gemensamma frågor, problem och utvecklingsmöjligheter. 4

5 1. Inledning Socialstyrelsen (2000) betonade i utredningen Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten kommunernas ansvar för att utveckla en strategi för en strukturerad kunskapsutveckling och tillämpad forskning. Man betonade även vikten av koppling mellan socialtjänsten, utbildningen och forskningen där det praktiska arbetet skulle utgöra basen och stödjas av de två övriga områdena, utbildning och forskning. I regeringens prop. 2000/01:80 påpekas att en strategi för kunskapsutveckling är en förutsättning för att kommunerna ska kunna leva upp till målen i 7 a socialtjänstlagen. FoU Västernorrland startade sin verksamhet i januari år I den utredning (KF Västernorrland 2001) som låg till grund för beslutet att starta upp en FoU-verksamhet skrevs följande mål och syfte med verksamheten. Forskningsenheten skall utgöra en resurs i kommunernas kunskaps-och kvalitetsutveckling. Kärnan i uppdraget är att verka för kunskapsutveckling, som syftar till att öka kompetensen hos de anställda och kvalitén på socialtjänstens olika produkter och tjänster. FoU skall utgöra ett forum för kunskapsutveckling, ett stöd för en lärande organisation. Detta skall ske genom att; genomföra praktikrelaterad forskning åt/för verksamhetens räkning, tillsammans med praktiker i verksamheten genomföra studier och utvecklingsprojekt, stödja och stimulera verksamheten att utföra egna forsknings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt Alla verksamhetsområden inom kommunernas socialtjänst ingår i enhetens ansvarsområde, vilket omfattar ca anställda. Verksamheten finansieras huvudsakligen via socialtjänsterna i länets medlemskommuner - Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Dessutom är Kommunförbundet Västernorrland medfinansiär. I samband med starten beviljade Socialstyrelsen ett etableringsbidrag för ett år med möjlighet till förlängning. Bidraget skulle användas för stöd till aktiviteter riktade mot individ-och familjeomsorgsverksamheten och kommer att utvärderas av bidragsgivaren Syfte I mitt uppdrag som projektanställd vid FoU Västernorrland har bland annat ingått att utvärdera den verksamhet som bedrivits vid enheten sedan starten. Inför uppdraget fanns en framtagen utvärderingsplan där det bland annat sägs att: 1 För ytterligare bakgrund och ekonomiskt utfall hänvisas till verksamhetsplaner och årsberättelser 5

6 Utvärderingen skall visa hur våra resurser fördelas mellan olika roller; att driva egna forskningsuppgifter, bidra till och stödja verksamhetsutveckling, bedriva deltagarorienterad forskning, bedriva verksamhetshandledning För att uppnå utvärderingens syfte ska följande frågeställningar besvaras: Vilka olika former av FoU verksamhet har bedrivits vid enheten och i vilken omfattning? Vilken typ av rapporter och övriga dokument har publicerats vid FoU enheten och i vilken omfattning? Vilka personalkategorier har deltagit i FoU aktiviteter? Hur ser FoU enhetens externa verksamhet ut i form av; kontakt med andra kunskapscentra, deltagande i vetenskapliga konferenser samt forskningsansökningar och externa forskningsanslag Vilken uppfattning har den medverkande personalen om Fou enhetens betydelse för; den egna kunskapsutveckling, arbetssituationen/verksamheten samt relation till klienterna/brukarna 1.2 Disposition Rapporten inleds med en kortare beskrivning av verksamheten och dess arbetssätt. Därefter, i kapitel 2, beskriver jag tillvägagångssättet för utvärderingen. I det tredje kapitlet redovisas resultatet som är indelat i fem delar; genomförda FoU aktiviteter, beskrivning av aktiviteter utifrån FoU:s insats, beskrivning av aktivitet, deltagarnas uppfattning samt sammanfattning av stipendiatintervjuerna. I avsnittet deltagarnas uppfattning redovisas även valda citattexter från stipendiatintervjuerna samt kommentarer från enkätens öppna frågor. Rapporten avslutas med ett diskussionsavsnitt som där delar av resultatet lyfts fram till diskussion. Rapporten kommer att presenteras för FoU-Västernorrlands ledningsgrupp samt Kommunförbundets styrelse och kommer att ligga som underlag för enhetens fortsatta planering. Du kommer i texten att möta begreppet omsorgspersonal som här omfattar rehab.assistenter, handledare, skötare, undersköterskor och personliga ombud. I gruppen övriga ingår utredare/utvecklare, sjuksköterskor samt arbetsperapeut. och i gruppen chefer ingår personer med arbetsledande befattning tex föreståndare och områdeschefer. 6

7 1.3 FoU:s verksamheten och deras arbetssätt Verksamheten kan delas in i tre huvudgrupper, där den löpande verksamheten är den största utifrån antal aktiviteter och deltagare från kommunernas socialtjänster. Löpande verksamhet Tidsbegränsad verksamhet 2 Övrig FoU-akrivitet FoU-cirklar Handledning - stipendiater - verksamhetsutveckling - lokala projekt - studenter på C och D nivå Information och kunskapsspridning Utvärderingsprojekt Utvecklingsprojekt Utbildningsprojekt Avhandlingsprojekt Egen kompetensutveckling Medverkan i konferenser Samverkan med andra FoUentra Genom sitt arbetssätt vill FoU enheten: fånga upp ideér och stödja utvecklings-och uppföljningsprocesser inom socialtjänsten, göra vetenskapliga studier och göra resultaten tillgängliga för socialtjänstens personal. Enhetens arbetssätt skall genomsyras av ett brukarperspektiv. En viktig uppgift för enheten är att bedriva en praktikrelaterad forskning tillsammans med personalen som arbetar inom socialtjänstens verksamhetsområde Begreppet praktikrelatrad forskning kan sägas omfatta följande former av utveckling: Kompetensutveckling, dvs den kompetens verksamhetens personal utvecklat i samband med deltagande i någon av enhetens projekt eller aktiviteter. Verksamhetsutveckling, dvs den utveckling av verksamhetens kvalitét som härleds till insatser eller stöd ifrån enheten. Kunskapsutveckling, dvs kunskap som producerats och på olika sätt dokumenterats så att den kommit annan personal till del. 2 Dessa beslutas i ledningsgruppen 7

8 Sedan starten har samhällsintegrering för funktionshindrade, utvärdering av projekt och verksamheter inom socialtjänsten samt behovsbedömning inom äldreomsorgen varit prioriterade arbetsområden för FoU enheten. 1.4 Forskningsfilosofi Enhetens forskningsfilosofi innebär att FoU-medarbetarna vid enheten behöver vara flexibla och kunna anta olika roller. De måste kunna ta egna initiativ och driva egna forskningsprojekt, arbeta med uppdragsforskning, medverka i deltagarorienterad forskning, handleda samt stödja utvecklingsprojekt. Det aktiva deltagandet av praktiken (socialtjänstens personal) respektive FoUenhetens kan illustreras i figuren nedan. I den vänstra delen av figuren är socialtjänstens arbetsinsats som störst och exempel på aktiviteter där är FoUstipendiater och C/D uppsatser. I dessa aktiviteter har socialtjänstens personal en självständig roll medan FoU-enhetens uppgift är att handleda. Längst till höger finns aktiviteter där FoU-enhetens arbetsinsats är som störst. Här finns till exempelvis uppdragsutvärderingar, avhandlingsprojekt, egen utbildning, konferensanordning/deltagande och informationsspridning. Mellan de två ytterligheterna ligger projekt där både socialtjänsten och FoU-enhetens personal har aktiva roller. Olika utvecklingsprojekt kan ses som exempel på delade insatser. Viktigt att notera är att en viss aktivitet inte enkelt kan sägas tillhöra den vänstra eller högra sidan utan varje projekt måste bedömas och värderas individuellt. Dessutom tillkommer osynliga insatser från FoU-enhetens personal. Med det menas det som inte alltid leder till ett resultat eller där arbetsinsatser ingår i planering och förberedelsetid. 0 % 100 % Socialtjänstens personal FoU-enhetens personal 100 % 0 % 8

9 2. Metod För att på bästa sätt besvara de olika frågeställningar har utvärderingen genomförs i två delar, en med kvantitativ och en med kvalitativ inriktning. I den kvantitativa delen redovisas de aktiviteter som bedrivits under perioden januari 2002 tom augusti För att få kännedom om de olika aktiviterna har jag tagit del av olika dokument: verksamhetsplaner, årsberättelser, deltagarförteckningar, minnesanteckningar samt dokument från enhetens intranät LUVIT. Dessutom har FoU enhetens personal hjälpt mig med förtydliganden och kompletteringar utifrån sin kunskap om verksamheten. En viktig del i utvärderingen är aktiviternas betydelse för deltagarna, dvs de anställda i kommunerna. För att ta del av deras synpunkter utarbetades en enkät (bilaga 1). Den har distribuerats till alla som deltagit i någon av aktiviteterna. Namnen på deltagare är hämtade från de deltagarlistor som finns upprättade. Enkäten har distribuerades per post till personens arbetsplats. Förutom informationsblad om utvärderingen skickades svarskuvert med. Enkäterna har numrerats, detta för att jag skulle kunna skicka ut påminnelse om svar inte inkom. Registret på person kopplat till enkätnumret har endast varit tillgänglig för mig som distribuerat och registrerat enkäterna. Påminnelse om enkätsvar skickades ut ca tre veckor efter det första utskicket. Enkätsvaren har sammanställs och behandlats i SPSS. För att få en djupare uppfattning om de anställdas uppfattning om enhetens aktivteter samt för att fånga upp ideér för förändring och utveckling har intervjuer genomförts med de fyra stipentiaterna. Valet av just stipendiater är gjort utifrån att det är en grupp som kommit FoU enheten lite närmare under en tid. Intervjuerna har genomförts antingen vid FoU enhetens lokaler eller på stipendiatens arbetsplats. Intervjuerna hade fyra huvudfrågeställningar: vad hade inspirerat till stipendiatansökan?, tiden som stipendiat, tiden efter samt viktigt att tänka på inför kommande stipendiater. Intervjuerna spelades in på band som därefter skrevs ut på papper. Jag har sedan läst intervjuerna flera gånger för att fånga viktiga synpunkter. 2.1 Urval och bortfall Enkäten har distribuerats till alla som funnits med på deltagarlistor för de olika aktiviterna. Sammanlagt har enkäten distribuerats till 171 personer. Om personen deltagit i flera aktiviterar uppmanades denne att lämna en enkät per aktivitet. Den utbildningsinsats som erbjudits personal inom kommunernas socialpsykiatri finns med i utvärderingen trots att det inte är en egentlig FoU aktivitet. Kommunförbundet Västernorrland har varit ansvarig för insatsen men eftersom 9

10 den vänt sig till samma målgrupp och har genomförts av personal verksam inom FoU enheten valde jag att ta med den i utvärderingen. Sammanlagt har svar från 107 personer inkommit vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 63 %. De 107 personerna har tillsammans deltagit i 111 aktiviteter inom FoU enheten. Svarsfrekvens I tabell 1 nedan redovisas antal utskickade resp. inkomna enkäter fördelat på kommunnivå. Där framkommer att Ånge och Kramfors kommuner har den högsta svarsfrekvensen medans Härnösands kommun har den lägsta svarsfrekvensen. De personer som på enkäten uppgett att de bytt kommuntillhörighet sedan deltagandet har registrerats i den kommun de tillhörde när de deltog i aktiviteten. Tabell 1: Svarsfrekvens kommuntillhörighet Ånge Sundsvall Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Utskickade Inkomna Svarsfrekvens 100 % 61 % 68 % 47 % 79 % 51 % Svarsfrekvensen utifrån deltagande i de olika aktiviterna visar att deltagare i FoU cirkel har den högsta svarsfrekvensen och deltagare i ärendehandledning lägst svarsfrekvens (tabell 2). Tabell 2: Svarsfrekvens aktiviter Kollegialt lärande Handledning C/D studenter, stipendiat Utskickade Inkomna FoUcirkel Ärendehandledning Utvecklingsproejkt Utbildningsprojetkt Svarsfrekvens 76 % 33 % 35 % 41 % 56 % 41 % Av de olika yrkesgrupperna var svarsfrekvensen högst bland chefer och gruppen övriga, där svar inkommit från alla. Lägst svarsfrekvens fanns i yrkesgrupperna biståndshandläggare och socialsekreterare, båda ca 40 % 10

11 3. Resultatredovisning Resultatdelen är indelad i fem delar, utifrån utvärderingens olika frågeställningar. De olika delarna är: genomförda FoU aktiviteter, beskrivning av aktiviter utifrån FoU:s insats, beskrivning av aktiviteterna, deltagarnas uppfattning samt sammanfattning av stipendiatintervjuerna. I huvudsak har svarsalternativen varit bundna, men tre av frågorna i enkäten gav möjlighet till öppna svar. Dessa redovisas som bilaga (bilaga 2). 3.1 Genomförda FoU-aktiviteter Nedan redovisas de aktiviteter som genomförts inom FoU:s verksamhet. Alla aktiviteterna har en direkt koppling till socialtjänsternas personal. Uppgifterna är hämtade från befintliga deltagarlistor samt intranätet LUVIT. Sammanlagt har 198 deltagare registrerats i de olika aktiviterna. Några har deltagit i fler än en aktivitet vilket gör att antalet fysiska personer som deltagit är 171. I diagrammet nedan (diagr.1) redovisas de olika aktiviterna som bedrivits samt antal deltagare i aktiviteten. Diagram 1. Antal deltagare i de olika aktiviterna Antal deltagare i de olika aktiviteterna FoU cirkel. Generell FoU cirkel, tema Utv. Projekt Utb.projekt Stipendiatet C-D uppsats Ärendehandle dning Ex: I diagrammet framkommer att FoU-cirklarna är den aktivitet som samlat flest deltagare. Sammanlagt har 86 personer deltagit i FoU:s cirkelverksamhet, varav 20 personer i cirkel med generell karaktär och 66 deltagare i temacirkel. Deltagande kommunnivå Intressant är även att se hur deltagandet fördelats mellan de olika medlemskommunerna. I diagram 2 redovisas deltagandet på kommunnivå. Där kan vi se att Sundsvall är den kommun där flest antal personer haft kontakt med FoU verksamheten (57 personer) och även haft flest antal personer i de olika aktiviterna (61 personer). 11

12 Väljer vi istället att se hur stor andel av den totala personalgruppen som haft kontakt med FoU verksamheten (diagr.3) framkommer att Sollefteå är den kommun där flest antal anställda haft FoU kontakt i förhållande till antal anställda (ca 4,3%). Motsvarande siffra för Ånge och Härnösands kommuner är ca 1,6 %. Det genomsnittliga deltagandet i procent för medlemskommunerna är 2,6 %. Disgram 2 Diagram 3 Deltagande % av personalen som haft kontakt med FoU Antal Ånge Sundsvall Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Antal persone som haft FoU kontakt Deltagande i aktivitet Ånge Sundsvall 2,2 1,6 3,7 1,6 Timrå Härnösand Kramfors 4,3 3 2,6 Sollefteå "Länet" Ex:I diagr 2 framkommer att Sundsvalls kommunhaft flest antal anställda i FoU aktivitet (57 personer) Tittar vi däremot på hur stor % av de anställda ssom haft kontakt med FoU (diagr3) framkommer att 2,2 % av personal från Sundsvalls kommun haft FoU kontakt Deltagande yrkestillhörighet Alla verksamhetsområden ingår i FoU-enheten och målgrupperna är samtliga yrkesgrupper inom socialtjänsten. I tabellen nedan (tabell3) ser vi att att biståndshandläggarna är den yrkesgrupp som har haft flest antal deltagare i de olika aktiviterna. Därefter följer omsorgspersonal med 54 personer. Tabell 3. Yrkestillhörighet Yrkestillhörighet Antal deltagare i FoUaktivitet Andel av deltagarna Biståndshandläggare 87 personer 44 % Socialsekreterare 27 personer 14 % Omsorgspersonal 54 personer 27 % Chefer 22 personer 11 % Övrigt, (utredare/sjuksköt/arb.ter) 8 personer 4 % Summa 198 personer 100% 12

13 3.2 Beskrivning av aktiviteterna FoU-cirklar Syftet med FoU-cirklar är att stärka personalens kompetensutveckling samt att underlätta den verksamhetsutveckling som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet inom kommunernas socialtjänst. Sammanlagt har nio FoU-cirklar startats och 86 personer har deltagit i de olika cirklarna. Timrå kommun har som enda kommun haft deltagare i alla cirklar. Övriga kommuner, förutom Ånge, har haft deltagare i fyra till fem FoU-cirklar. De i ledningsgruppen prioriterade arbetsområdena: behovsbedömning inom äldreomsorgen samt samhällsintegrering för funktionshindrade, finns båda representerade i cirkelverksamheten. Nedan (diagram 4) redovisas antal deltagare i de olika FoUcirklarna utifrån respektive kommun. Diagram 4. Deltagande i FoU cirklar kommunnivå Deltagande i cirklar Ånge Härnösand Kramfors Timrå Sundsvall Sollefteå Generell karaktär Personliga ombud Soc.psyk-rehablitering Omsorg-dagliga verksamhet Biståndshandläggningäldre Biståndshandläggning - soc psyk Ex. Vi ser av diagrammet ovan at Sundsvalls kommun deltagit i fem FoU cirklar, alla utom inom omsorg-daglig verksamhet. Vidare kan utläsas att Ånge deltagait i två cirkelverksamheter, FoU cirkel med generell karaktär samt biståndshandläggning socialpsykiatri De FoU-cirklar av generell karaktär riktar sig till personal inom socialtjänstens alla verksamhetsområden. Cirklarna utgår från deltagarnas egna utvecklingseller problemområde och syftar till att utveckla kunskapen att ställa frågor och att försöka besvara dem, dvs hur man arbetar med verksamhetsutveckling, utvärdering och projekt. I FoU-cirkel av generell karaktär har framförallt socialtjänstens tjänstemän varit representerade. En FoU-cirkel riktade sig till kommunernas personliga ombud och här gjordes reflektioner i termer av medborgerliga rättigheter, demokrati etc. Principdiskussionerna övergick sedan till mer konkreta erfarenhetsbaserade reflektioner. Tillsammans gjordes en inventering av klienter samt problem man som personligt ombud kunde möta. Cirkeln mynnade ut i ett projekt där syftet var att beskriva personliga ombudens arbetssätt i deltagarkommunerna. 13

14 FoU-cirkeln Socialpsykiatri rehabilitering och daglig sysselsättning riktade sig till personal verksam inom kommunernas socialpsykiatri. Temat var att diskutera aktuella problemområden, utveckling av kvalitetsarbete, olika arbetsmetoder inom verksamheterna, vilka samarbetsstrategier man byggt upp med andra aktörer samt hur erfarenheter kan spridas till andra. Cirkeln mynnade ut i fem fristående projekt i de olika kommunerna. I cirkeln deltog främst omsorgspersonal. Hösten 2002 startade en FoU cirkel med tema Daglig verksamhet samhällsplatser. Nio personer från kommunernas omsorgsverksamhet deltog i cirkel. Cirkelns syfte var att deltagarna skulle ha en dokumenterad fortsatt plan för kvalitetsutveckling inom någon del av den egna verksamheten. Slutligen har tre cirklar om biståndshandläggning med inriktning äldreomsorgen samt socialpsykiatrin påbörjats. Syftet är att utveckla och reflektera kring ärendehandläggningen inom socialtjänstlagen.. Handledning Handledning har efterfrågats som en viktig insats för att stötta personalen i olika situationer. Handledning kan indelas i fyra olika grupper. Ärende/verksamhetshandledning - för att stödja personalens förmåga till reflektion i sin proffesion. Handledning i verksamhetsprojekt - personal/personalgrupper får stöd och handledning i lokala utvecklingsprojekt. Handledning av studenter i C eller D uppsatser (sker i samverkan med Umeå universitet) Handledning av FoU-stipendiater Ärendehandledning inom biståndshandläggning har genomförts i Sundsvall, Timrå och Sollefteå kommuner. Handledningen aktualiserades utifrån vad som framkom i projektet Kollegialt lärande. Sammanlagt har 24 bistånds- och/eller boendehandläggare deltagit i ärendehandledningen. Verksamhetshandledning har även genomförts inom socialpsykiatrin i Sundsvall Att handleda olika utvecklingsprojekt i kommunerna är ett annan form av handledning som bedrivs vid FoU-enheten. Socialtjänstens egen personal genomför och dokumenterar det fortlöpande arbetet med forsknings-och utvecklingsarbetet. FoU-enheten har handlett personalens egna utvecklingsprojekt i Sollefteå, där man gjorde en organisationsutvärdering inom äldreomsorgen samt i Ånge där enhetens personal handlett socialtjänstens personal i utformning av en projektplan. Även inom Sundsvalls kommun har enheten bistått med stöd till det nätverk som arbetat mot familjerelaterat våld. En annan del i handledningen är handledning till studerande i deras C eller D 14

15 uppsats. Sammanlagt har fem studerande fått handledning av FoU-enhetens personal. Studenten har haft anknytning till någon av medlemskommunerna. Uppsatserna har dokumenterats i rapportform och publicerats av FoU-enheten. Förutom de löpande handledaruppdragen har Umeå universitet köpt handledarinsats till sin pykoterapiutbildningen. Varje år avsätts medel till FoU-stipendium. Syftet med ett FoU-stipendium är att personal från socialtjänstens verksamhetsområde ska kunna friställas från sitt ordinarie arbete för att bedriva ett FoU-arbete. Sedan FoU-enhetens start har fyra personer beviljats stipendium för att genomföra sina forskningsarbeten som även finns publicerade och utgivna i rapportform via FoU-enheten. Tre av de fyra stipendiaterna har anställning i Sundsvalls kommun och en i Sollefteå kommun. Stipendiaterna handleds i sitt forskningsarbete av personal från FoUenheten. Utvecklingsprojekt Sammanlagt har 19 utvecklingsprojekt startats med stöd av FoU-enheten. Tre av dessa har avbrutits. När en projektidé skapats har enhetens personal fortsatt att uppmuntra och handleda socialtjänstens personal i det fortsatta utvecklingsarbetet. Tanken med alla utvecklingsprojekt är att personalen själva i största möjliga mån skall stå för arbetsinsatsen i projektet och FoU-enhetens personal handleder i olika moment. Även kommunövergripande utvecklingsprojekt, där FoU-enheten varit projektägare, har genomförts. Ett projekt som genomförts var att utveckla de personliga ombudens roll och arbetssätt. Projektet byggde på analyser av fallbeskrivningar och intervjuer från en FoU-cirkel med personliga ombud. Ett annat kommunövergripande projekt har varit kollegialt lärande som metod för verksamhetsutveckling. Genom att granska varandras verksamheter, arbeten eller arbetssätt är målet att nå utveckling och att synliggöra de kunskaper som finns. Syftet med projektet var att få en bild av hur dokumentationen av biståndshandläggningen såg ut i länet, att ge biståndshandläggarna ökad kunskap i den dokumentation som behövs enligt socialtjänstlagen samt att öka medvetenheten och kunskapen kring den egna professionen och dess kunskapsområde vid kartläggning och bedömning av behoven. Sollefteå (3 st), Ånge (3 st), Härnösand (2 st), Sundsvall (10 st) samt Kramfors kommuner (2 st) Projektet har dokumenterats i rapportform. 15

16 Nedanstående utvecklingsprojekt har genomförts eller pågår (*) inom respektive kommun. Sundsvall Sollefteå Timrå Kramfors Ånge Timrå Arbetslivsinriktad rehabilitering i Minerva Socialpsykiatri och komvux Utvärdering av förändringsarbete på ett gruppboende, Midälvavägen En jämförelse mellan förskolan och grundskolans lärare i synen på barn som far illa** Analys av kompetensbehov inom omsorgen* Kartläggning inom socialpsykiatrin* Nirvana projektet* Inventering inom socialpsykiatrin* Daglig verksamhet i framtiden* Reflekterande samtal ** = projektet påbörjades under SoFo Mitt Boendestöd Kvalitets- processer i den arbetslivsinriktade rehab.verksamheten Utvärdering av omorganisation inom IFO Inventering inom socialpsykiatrin Metod att arbeta fram, införa och följa upp omsorgsgarantier* Tre nya länsövergripande projekt har nyligen påbörjats. Det första projektet har temat Unga utanför och i projektets första skede ska inventering av målgruppen och deras behov genomföras. Det andra projektet som påbörjas är riktad mot socialpsykiatrins verksamhet och handlar om att utveckla en utbildning kring rehabliteringsnätverk för personer som i sitt arbete kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade. Det tredje projektet berör fördelningen av hjälp till äldre och tar sin utgångspunkt från den den nyligen publicerade avhandlingen kring hur handläggningsprocessen inom äldreomsorgen (Lindelöf & Rönnbäck 2004). Projekt har arbetsnamnet Generell service och individuellt bistånd. Utvärdering Utvärdering av projekt och verksamheter inom socialtjänstens områden är ett av de prioriterade områdena för enheten. Även här är arbetssättet att personalen vid socialtjänsten själva aktivt deltar i arbetet med utvärderingen. Här kan nämnas bland annat nämnas utvärderingen Organsiationsutvärderingen inom äldreomsorgen i Kramfors och det nu pågående Eva projektet i Sundsvall där personalen är aktiva i den egna utvärderingen. Enheten tar även på sig utvärderingsuppdrag för medlemskommunerna. I vissa fall kan även externt finansierade utvärderingsuppdrag förekomma. Sammanlagt har fem utvärderingar genomförts eller pågår (*) för medlemskommunerna. Utvärderingarna som genomförts finns utgivna i Inventering inom socialpsykiatrin* 16

17 rapportform. Förutom utvärderingarna för kommunerna har enheten deltagit med kompetens i ett utvärderingsprojekt inom Kommunförbundet Västernorrland. Kommun Sundsvall Timrå Övrigt Utvärderingsprojekt Organisationsförändring inom socialtjänstens ledning SundSam Eva projektet* Lärande projektetet* Separationsrådgivning Regional rekrytering av familjehem Utbildningsinsats Utifrån verksamheternas behov och önskemål kan olika typer av utbildningsinsatser anordnas. Även utbildningarna bygger på en aktivt deltagande av personal. I samarbete med Boston University har Kommunförbundet Västernorrland genomfört utbildning inom området socialpsykiatri, där temat varit Psykiatrisk rehabilitering. Utbildningen har genomförts vid två tillfällen och sammanlagt har 32 personer, framförallt skötare, handledare och rehab.assistenter inom socialpsykiatrin, deltagit i utbildningen. Ytterligare en utbildningsomgång med samma tema har nyligen påbörjats. Bland andra utbildningsinsatser till personal kan även nämnas Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten som föreläst om Länsstyrelsens tillsyn över socialtjänstens verksamhet vid en FoU cirkel. Dessutom har enhetens personal föreläst om utvärderingsmetodik för IFO personalen i Kramfors samt organisationsteori för personalen vid IFO i Sollefteå. Dessa utbildningar har skett i samband med utvecklingsprojekt i kommunen. För personal i Sundsvalls kommun har föreläsning hållits vid två tillfällen. Dels om Nya socialtjänstlagen och dels har om Handläggning och dokumentation. Även personal som arbetar med färdtjänsthandläggning har genom FoU enhetens personal haft föreläsning i sitt ämnesområde. Information och kunskapsspridning En viktig del i enhetens arbete är att sprida information och kunskap. Genomförda projekt dokumenteras i rapportform. Hittills har sammanlagt 16 FoU-rapporter publicerats (bilaga 3). Rapporterna sprids dels av författarna själva, dels av FoU-enhetens samordnare. FoU-enheten har även utvecklat en hemsida som utgör en tillförlitlig informationskanal mellan enheten och socialtjänstens verksamhet. Här 17

18 presenteras de olika projekten, dokumentation från cirkelverksamhet och kommande aktiviteter. Det finns även möjlighet att anmäla sig till de olika aktiviteterna via hemsidan. Nyheter från FoU Västernorrland mailas via sändlistor till kommunernas socialtjänst samt direkt till personal som anmält intresse. I dagsläget finns ca 250 personer på sändlistan. Via hemsidan finns möjligheter att komma vidare till andra intressanta informationskällor inom FoU området. För att ytterligare sprida kunskap och information har seminarier och konferenser anordnats. En uppskattad konferans var den under året anordade FoU-dag som gav möjlighet till presentation av olika projekt och rapporter från FoU-enheten. Här presenterades dels egna projekt men även andra aktuella forskningsresultat från omvärlden. Inom länet har konferanser anordnats för personal vid kommunernas socialtjänster. Vidare har konferenser riktade till socialpsykiatrins personalgrupper genomförts bland annat tillsammans med RSMH och Boston University. I samarbete med FORSA norr 3 genomfördes ett seminarium kring kunskap och kunskapsanvändande. Vid konferensen berättade praktikansvariga lärare vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet om sin D-uppsats kring socionomstudeternas kunskapsanvändande under sin studiepraktik. I dagsläget pågår planering för en konferans med temat Äldre och fun ktionshindrade. Personalen från FoU-enheten har även fungerat som föreläsare vid externa konferanser och grupper. Här kan bland annat nämnas föreläsning vid Äldredagarna i Stockholm, Västerbottens IFS förening 4, X Focus i Gävleborg samt föreläsning om biståndshandläggning för Svenska Kommunförbundets prioriteringsutredning. Föreläsning om FoU:s verksamhet har genomförts för bland annat MIC (MidSwedenCenter) och för japanska gäster på besök i länet. Även för landstingets kuratorer har föreläsning genomförts. Temat för föreläsningen var då psykiatrisk rehabilitering. Enhetens forskare har även deltagit i två nationella expertgrupper, där den ena hade i uppdrag att stödja bemötandeprojekt inom SISU (Statens institut för särskilt utbildningsstöd) och den andra temat nationell kunskapsutveckling. Inom det egna länet har enheten bland annat föreläst för länets RTP program på uppdrag av Länssyrelsen. Samverkan För att utveckla samverkan med andra kunskapscentra har erfarenhetsutbyte etablerats med bland annat UFFE enheten i Umeå, Socialpsykiatriskt kunskapscentra i Västerbotten, FoU Norrbotten samt landstingets FoU enhet i Västernorrland. Träffar har även genomförts med FoU-enheter i norr för genomgång av aktuella projekt och erfarenhetsutbyte samt för att undersöka förutsättningar för eventuellt framtida samarbete. 3 Förbundet för forskning i socialt arbete 4 Intresseförening för schitzofreni 18

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN?

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FÖRDJUPNINGSSTUDIE AV METODER I ÅTTA PROJEKT Helen Uliczka, Anna Berg Jansson och Malin Ljungzell En studie utförd i samverkan mellan Apel FoU och Luleå tekniska

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hur gör vi med introduktionen?

Hur gör vi med introduktionen? FoU-rapport 2015:1 P raktik U tveckling F orskning F ramtid Hur gör vi med introduktionen? En studie om arbetet med introduktion för nyutexaminerade socionomer Emmy Johansson Sammanfattning Syftet men

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer