NY DRAMATIK I TRE EUROPEISKA LÄNDER -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NY DRAMATIK I TRE EUROPEISKA LÄNDER -"

Transkript

1 NY DRAMATIK I TRE EUROPEISKA LÄNDER - EN STUDIE I METODER ATT ARBETA MED MANUSUTVECKLING HANNA ÅKERFELT SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN I VASA UTBILDNINGSPROGRAMMET I SCENKONST INRIKTNING: DRAMA OCH TEATER VÅREN 2008 HANDLEDARE: CLAES PETER HELLWIG OPPONENT: ELLINOR SILIUS

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROLOG s BÖRJAN 1.1. SYFTE OCH METOD s BEGREPP s MITTEN 2.1. ORGANISATIONERNA LABBET R.F. s NORDENS FOLKHÖGSKOLA BISKOPS ARNÖ s OPERATING THEATRE COMPANY s JÄMFÖRELSEN SKILLNADER OCH LIKHETER s HANDLEDA OCH LÄRA s LÄSNINGAR s FÖR- OCH NACKDELAR s SLUTET 3.1. FRAMTIDEN s SAMMANFATTNING s AVSLUTANDE DISKUSSION s. 42 KÄLLFÖRTECKNING s. 44 1

3 PROLOG Ända sedan gymnasietiden har jag samlat på mig ett material som handlar om ny dramatik och manusutveckling. Det här materialet har kommit från Finland, Sverige och Storbritannien och består av artiklar, intervjuer, böcker och inlägg på hemsidor. Via det här materialet har jag försökt allmänbilda mig själv och skapa en överblick över situationen för ny dramatik i Svenskfinland och hur den ser ut i förhållande till andra platser i världen. Jag har också försökt förstå var orsakerna till skillnaderna mellan olika länder och kulturer ligger. Det här kan te sig pretentiöst i någons ögon men jag har gjort detta för mitt eget höga nöjes skull, för att lära mig mer om något jag är intresserad av. Till det här materialet kan jag lägga erfarenheten av att själv ha skrivit ett tiotal pjäser av olika längd, av vilka sex har blivit uppförda åtminstone en gång. Jag har under kortare perioder arbetat i Storbritannien och Sverige på teatrar med ett uttalat intresse för ny dramatik. Sommaren 2007 deltog jag som enda nordiska representant i World Interplay, en festival för unga dramatiker från hela världen, som ordnas vartannat år i Australien. För mig har de här erfarenheterna, i synnerhet mina vistelser utanför Finland, varit ovärderliga eftersom de gett mig en chans att uppleva andra teaterkulturer. Det har fått mig att inse att alla nya pjäser som skrivs i Storbritannien inte automatiskt är bra och att de pjäser som skrivs i Finland inte automatiskt talar endast till en finländsk publik. På samma sätt som vi i Finland har något att få av andra teaterkulturer är jag säker på att vi också har något att ge. Jag inser att jag bara tar mina första steg på väg mot större insikt och kunskap, min erfarenhet är begränsad. Å andra sidan är det inte särskilt underligt med tanke på min ålder och jag gläder mig åt att jag har ett helt liv på mig att skaffa mera erfarenhet. Det här betyder inte att jag på något sätt förringar den erfarenhet jag har, för det skulle vara att göra mig själv en björntjänst. Istället ser jag min erfarenhet som den grund jag hela tiden bygger vidare på. Mina erfarenheter gör mig till den jag är idag, de är orsaken till att jag skriver det här arbetet. De utgör min personliga utgångspunkt. När jag i tonåren började skriva dramatik var jag lyckligt omedveten om hur svårt det kan vara att skriva, men också att hitta någon som är beredd att sätta upp det man har skrivit. Det jag däremot snabbt insåg var att det inte fanns särskilt många förebilder här i Finland för en ung, aspirerande dramatiker. Världen tycktes drunkna i berömda brittiska dramatiker och i Skandinavien fanns Ibsen och Strindberg som följdes av Fosse och Norén. Vem fanns det i Finland och fanns det 2

4 överhuvudtaget någon som skrev dramatik på svenska i Finland? Vid den tiden, i början av det här årtiondet, kunde jag bara nämna ett fåtal finlandssvenskar som skrev dramatik och de var alla över fyrtio. Många av de tankar, idéer, påståenden och frågor som jag har stött på under de senaste sju, åtta åren har blivit kvar i mitt bakhuvud. Jag hoppas att det här slutarbetet också väcker tankar, frågor och leder till diskussioner om ny dramatik, teater och olika traditioner. 3

5 1. BÖRJAN 1.1. SYFTE OCH METOD Det här arbetet utgör den skriftliga delen av mitt lärdomsprov och behandlar ämnet ny dramatik. Jag vill lyfta fram olika metoder som används när man arbetar med skrivandet av nya pjäser samt vilka möjligheter och problem de metoderna för med sig. Jag vill också undersöka tänkandet bakom de olika metoder som används. Det här är dock inte en jämförelse av arbete med manusutveckling med en specifik demografisk grupp. Arbetet är inte heller en utvärdering av metoder eller hur bra de är i någon antagen objektiv mening. Mitt lärdomsprov kommer att ta upp processen att skriva en pjäs och hur den kan stödas av en utomstående handledare. Det finns tusen och ett sätt att närma sig ett ämne som ny dramatik. Jag har valt att se på arbetet med manusutveckling ur handledarens, dramaturgens eller pedagogens synvinkel. Jag har valt denna infallsvinkel eftersom den utbildning jag har fått fokuserar på pedagogiskt arbete och handledande. Om jag hade valt att fokusera på dramatikerns upplevelser och erfarenheter skulle arbetet lätt ha glidit över i en utvärdering av de metoder som använts, vilket i sig är ett intressant ämne, men inte det jag kommer att studera här. Förhoppningsvis kommer jag att i framtiden ha möjlighet att gå närmare in på sådan sidor av ämnet som jag inte tänker behandla i det här arbetet. Min erfarenhet av teater begränsar sig till den (väst)europeiska teatern och jag gör därför inga anspråk på att skriva om världsomspännande rörelser eller globala trender. Jag anser inte att teater och ny dramatik utanför Europa skulle vara mindre värd eller mindre intressant men jag vet för lite om det ämnet för att gå in på det här. I mitt arbete kommer jag att ta upp tre institutioner som på olika sätt arbetar med utvecklandet av ny dramatik. De tre institutionerna finns i olika länder i Europa, nämligen Finland, Sverige och Storbritanninen, och alla tre har olika verksamhetsformer. Orsaken till att jag valt tre organisationer istället för att studera bara en av dem är att jag vill undersöka likheter och olikheter mellan tre länder och i förlängningen också tre förhållningssätt till ny dramatik. I Finland har jag valt att hålla mig till den finlandssvenska teatermiljön, eftersom det är den jag själv har erfarenhet av och eftersom den ligger mig nära om hjärtat. Storbritannien finns representerat eftersom det anses vara en av föregångarna och en av de största påverkarna inom arbetet med ny dramatik både i och utanför Europa. Sverige valde jag för att det är vårt grannland och eftersom jag ville få med ett nordiskt perspektiv. 4

6 Genom att fokusera på några frågor gällande manusutveckling hoppas jag kunna få en bättre förståelse för såväl organisationernas konkreta arbete som de idéer som ligger bakom de arbetssätt de valt att använda. I den andra delen av det här arbetet kommer jag att presentera varje organisation innan jag går närmare in på de punkter jag valt att fokusera på, nämligen: likheter och skillnader handledarens roll läsningens funktion för- och nackdelar med manusutveckling Tredje och sista delen av texten består av en blick mot framtiden, en sammanfattning och en avslutande diskussion. Processen att skriva en pjäs kan delas upp på olika sätt. Beroende på hur man arbetar kan man dela in skrivprocessen enligt tid (t.ex. maj-version, juli-version), enligt scener, enligt utkast (version 2, version 5) eller enligt vem som har fungerat som dramaturgiskt stöd. I det här arbetet har jag valt att dela in skrivprocessen i två delar, den del som föregår en repetitionsstart och den del som består av repetitioner och föreställningar. Jag har gjort den här indelningen dels för att repetitionsstarten i de flesta fall är en tydlig vattendelare som innebär ett nytt fokus i skrivprocessen, dels för att den beror på omständigheter utanför dramatikern och pjäsen. En skrivprocess är något väldigt individuellt och en pjäs utveckling är svårdefinierad. Därför passar det mina avsikter att ha en konkret grovindelning. Jag har valt att fokusera på den första delen av skrivprocessen. För dramatikern kan repetitionsperioden vara precis lika viktig som den tid som föregått den. En orsak till att det är svårt att skriva om pjäsens eller dramatikerns process under repetitionsperioden är att den i högre grad beror på yttre faktorer, som t.ex. regissörer, producenter, skådespelare och teater. Den är inte heller lika styrd av dramatikerns egen rutin som den första delen av skrivprocessen. En annan orsak som gör det svårt för en utomstående att studera pjäsens utveckling under repetitionerna är att det är en starkt internaliserad och individuell process, som det kan behövas både tid, erfarenhet och distans för dramatikern själv för att kunna förstå. Ett rent konkret problem är att alla regissörer och skådespelare inte är intresserade av att ha en utomstående observatör med sig under repetitionerna. Det kräver alltså att man hittar en grupp som ska sätta upp en pjäs och är villiga att låta någon utomstående ta del av deras repetitionsarbete. För den som är intresserad av det här ämnet kan jag rekommendera Susan Letzler Coles bok Playwright in rehearsal. 5

7 Det stora problemet jag har stött på i arbetet med detta lärdomsprovet är hur jag ska handskas med något så individuellt som skrivprocesser. Jag har därför valt att koncentrera mig så mycket som möjligt på de rent konkreta aspekterna av arbetet med manusutveckling. Jag har läst både om de olika organisationerna och om situationen för ny dramatik i respektive land. Utöver det har jag läst intervjuer och samtal med dramatiker som berättar om sina erfarenheter, samarbeten med regissörer, skrivprocesser och hur de ser på manusutveckling samt böcker om hur man skriver pjäser. Jag har läst Gerald Chapmans bok Teaching Young Playwrights, som jag har funnit mycket givande. Visserligen riktar den sig till personer som arbetar med ungdomar eller i skolor, men mycket av det han skriver om går bra att överföra till personer som har liten eller ingen erfarenhet av att skriva dramatik. Till de andra källorna jag har använt mig av hör texter från Internet, e-post och samtal med personer, som arbetar med ny dramatik. Ny dramatik är ett ämne som det visserligen har skrivits om, men mest i form av artiklar, kolumner eller texter på hemsidor. I huvudsak är litteraturen jag använt mig av hämtad från Storbritannien. Det beror i första hand på att det finns mycket material om ny dramatik skrivet på engelska och att Internet har gjort det materialet tillgängligt också för en studerande i Finland. En annan orsak är att engelska, till skillnad från andra europeiska språk, är ett språk jag kan läsa utan svårighet. Jag har också hittat en del av mitt material i rikssvenska och finländska tidsskrifter. Personligen tycker jag det är passande att mina källor begränsar sig till de tre länder som jag behandlar i mitt arbete. För det här lärdomsprovet har jag intervjuat personer som arbetar med de tre organisationern jag tar upp. Intervjuerna har skett såväl per e-post som ansikte mot ansikte och jag har strävat till att ge dem en atmosfär av diskussion snarare än regelrätta intervjuer. Eftersom det rör sig om ett ämne som handlar mycket om egna erfarenheter och konstnärlig verksamhet ansåg jag det mer givande. Jag förberedde vissa frågor men förbehöll mig rätten att se vart samtalen ledde och ta in det som personen i fråga tog upp. Den information jag har samlat på mig har jag behandlat i arbetets andra del genom att diskutera det både utgående från de frågor jag fokuserat på men också från mina egna erfarenheter. I texten kommer jag att referera till dramatikern som han och till handledaren (dramaturgen, pedagogen eller läraren) som hon. Inte för att det avspeglar en typisk könsfördelning mellan de två utan för att vara konsekvent genom hela texten och förrhoppningsvis göra det enklare för läsaren att följa med. 6

8 1.2. BEGREPP Det finns flera termer och begrepp som det är viktigt för mig att definiera, för att tydliggöra för mig själv och läsaren vad jag menar med ett begrepp som i olika sammanhang kan förstås på olika sätt. I det här arbetet använder jag mig också av begrepp som är hämtade ur engelskan och som ibland används på svenska i brist på tillfredsställande översättningar. Det visade sig dock svårare än jag trodde att hitta allmänt vedertagna definitioner på några av begreppen. Om det beror på att de är för nya, för självklara, för ointressanta eller för att de befattar sig med ett väldigt specifikt och i viss mån begränsat område, kan jag inte svara på. I en rad ord- och uppslagsböcker 1 definieras ordet dramatik som dramatisk litteratur, skådespelsdiktning, dramatiskt skeende, stark spänning. I samma källor 2 beskrivs en dramatiker som en skådespelsförfattare. Det engelska ordet playwright 3 översätts med skådespelsförfattare, dramatiker. Jag har inte stött på någon entydig definition av vad begreppet ny dramatik kan eller bör innefatta. Eftersom det är ett vagt begrepp används det också i olika betydelser och i olika syften av olika personer och instanser. De flesta personer som jag har frågat är överens om att det är en pjäs eller dramatisk text som skrivs just nu. Det råder olika åsikter om vilken typ av verk för teatern som kan innefattas i begreppet ny dramatik. Vissa motsätter sig till exempel att dramatiseringar av romaner kallas ny dramatik, medan andra anser att det är självklart att de ska göra det. En dramatisering av en roman eller en film innebär att man omarbetar den för teatern. 4 Ett annat ord som används för det här är adaptation som betyder tillämpning, anpassning 5, vilket här betyder att anpassa något som inte är skapat för teatern till teaterns medium. Personligen tenderar jag att hålla med dem som anser att en pjäs bör vara ett så kallat originalverk för att kallas ny dramatik. Det här grundar jag på åsikten att det är två olika saker att överföra en berättelse från ett medium till ett annat och att från grunden bygga en berättelse för ett specifikt medium. Förhållandet mellan en dramatisering och dess ursprungsverk är visserligen intressant, men jag kommer inte att gå in på det här. I engelskan används ofta termen new writing för att beskriva en grupp, teater eller organisation som arbetar med ny dramatik. På sin hemsida beskriver Operating Theatre Company sig som en 1 Prismas nya uppslagsbok s. 158, Prismas främmande ord s.115, SAOL s Prismas nya uppslagsbok s. 158, Prismas främmande ord s.115, SAOL s Prismas stora engelska ordbok s Prismas nya uppslagsbok s Prismas nya uppslagsbok s. 15 7

9 new writing theatre network 6. Termen new writing är trots det inte helt okomplicerad, i vissa fall upplevs det att den syftar endast på unga dramatiker eller dramatiker som inte ännu fått någon av sina pjäser spelade. 7 Ser man på saken på detta vis skulle en nyskriven pjäs av Harold Pinter inte anses vara new writing. Min erfarenhet av teatrar som arbetar med new writing är att de kan arbeta med såväl etablerade dramatiker som debutanter. På svenska definieras ordet pjäs som teaterstycke 8 medan ordet drama definieras som teaterpjäs, skådespel men också som tragedi 9. Jag kommer i det här arbetet att undvika att använda ordet drama, eftersom det utöver de ovannämnda betydelserna även används om olika former av dramapedagogiskt arbete. Det engelska ordet play har en rad betydelser som inte alla har att göra med teater. En översättning av ordet play lyder pjäs, [teater]stycke, skådespel; föreställning 10. Den engelska definitionen å sin sida lyder A play is a piece of writing which is performed in a theatre, on the radio, or on television. 11 När man talar om pjäser finns det två ord jag tycker att det är bra att ta upp i det här sammanhanget, nämligen det svenska manus och det engelska script som i viss mån är synonymer. Det engelska ordet script betyder den nerskrivna versionen av en pjäs eller film. 12 Det här en betydelse som enligt min åsikt i teatersammanhang har överförts till det svenska ordet manus, som i första hand betyder text avsedd att tryckas 13. När det gäller ordet dramaturgi är det inte lika lätta att hitta en definition i en vanlig ord- eller uppslagsbok. Dramaturgen Marie Persson Hedenius säger i en intervju att dramaturgi för henne är samspelet mellan form och innehåll. Ibland förknippas dramaturgi med ett slags lag eller ordning, med de verktyg som är dramaturgins; analys, struktur och teorier är just bara verktyg och inga recept I sin skrift Dramaturgi skriver Barbro Smeds att dramaturgi kan beskrivas som struktur eller berättardisposition i olika sorts verk. 15 Den brittiske dramatikern Ben Musgrave definierar dramaturgi som the art and practise of enabling playwriting. 16. Dramaturgi är med andra ord inte 6 hämtat Bolton, Jacquline; Re:, Prismas nya uppslagsbok s Prismas nya uppslagsbok s Prismas stora engelska ordbok s Advanced Learner's English Dictionary s Advanced Learner's English Dictionary s Prismas främmande ord s Hallin (2006); Magi uppstår på slak lina utan skyddsnät, Teatertidningen nr 1/ Smeds (2000); Dramaturgi, s Musgrave, Ben; Jaquline Boltons enkät om new writing, fått per e-post

10 samma sak som att skriva dramatik. Ett begrepp som jag redan har använt mig av är dramaturg. Ordet har ursprungligen betytt skådespelsförfattare men har nu övergått till att betyda pjäslektör och teaterteoretiker. 17 En dramaturg och en dramatiker är alltså inte samma sak även om en dramaturg kan vara dramatiker eller tvärtom. Dramaturgens arbetsuppgifter på en teater kan delas in i två olika delar. Å ena sidan arbetar de med planeringen av reperotoaren, det vill säga vilken pjäs som ska spelas på vilken scen samt vilka visioner teatern vill ha. Å andra sidan arbetar de med enskilda produktioner och följer uppsättningar och projekt från början till slut som en intellektuell resurs. 18 Till dramaturgens rent konkreta arbetsuppgifter kan höra att bearbeta en text, granska översättningar eller förkorta en pjäs för en produktion. 19 Stefan Johansson 20 har sagt följande om dramaturgens roll: Dramaturgen skall ha den överblick och kunskap liksom den uttrycksförmåga, som krävs för att bredare än en teaterchef eller enskild regissör förklara vad teatern håller på med. 21 I samma text skriver Stefan Johansson att dramaturgen ska läsa, lyssna, betrakta och ställa frågor. 22 Den uppfattning jag har är att dramaturgens roll och arbetsuppgifter varierar mycket från teater till teater och även beror på dramaturgen i fråga. Dramaturg översätts till engelska med dramaturge eller dramaturgist 23, men de båda begreppen är enligt mig inte speciellt använda eller vitt spridda i den brittiska teatervärlden. Istället kan man på brittiska teatrar ha en literary manager och de större teatrarna har ibland en literary department som består av en literary manager samt en literary assistant eller en literary officer. Arrangemangen varierar från teater till teater. 24 Precis som för en dramaturg varierar arbetsuppgifterna beroende på teatern och personen i fråga. Hösten 2006 arbetade jag en månad på Birmingham Repertory Theatre i Storbritannien på deras literary department tillsammans med deras literary manager och literary assistant. Till deras arbetsuppgifter hörde att sköta kontakten till de dramatiker som teatern hade beställt pjäser av, att fungera som dramaturgiskt bollplank och stöd i skrivprocessen. Under repetitionerna var de länken mellan teatern och regissören å ena sidan och 17 Prismas nya uppslagsbok s Haglund (2006); Visionernas beskyddare, Teatertidningen nr Hedelius (2006); Dramaturg, doldis, diplomat... Teatertidningen nr Chefsdramaturg på Kungliga Operan i Sverige 2006, chef för Radioteatern Johansson (2006); Hellre bildad än utbildad Om dramaturger och dramaturgi Teatertidningen nr Johansson (2006); Hellre bildad än utbildad Om dramaturger och dramaturgi Teatertidningen nr Prismas stora engelska ordbok s Musgrave, Ben; How to send a script to a theatre

11 dramatikern och texten å den andra. Till deras uppgifter hörde också att läsa, utvärdera och ge feedback på de pjäser som skickades till teatern samt att hålla teaterns alla avdelningar informerade om aktuella dramatiker och pjäser. Utöver det här skulle de planera, organisera och utveckla de projekt som teatern drev för att utveckla nya pjäser och dramatiker. Ett ord som ofta används när man talar om att utveckla en pjäs är läsning som är en direkt översättning av engelskans reading. I detta arbetet använder jag inte uttrycket i betydelsen tolkning. Läsning betyder i det här fallet ett tillfälle då en pjäs läses högt för publik 25. Huruvida publiken består av en arbetsgrupp, andra dramatiker eller personer utan någon direkt anknytning till vare sig teatern eller pjäsen i fråga är upp till arrangörerna. Jag har själv besökt en handfull läsningar, i Finland, Sverige och Storbritannien och även om de varierar en aning har upplägget varit ungefär samma vid alla tillfällen. De skådespelare som är involverade sitter på stolar på en scen och läser pjäsen högt ur sina manus för en publik som lyssnar. Det här kan sedan följas av ett informellt samtal där publiken kan ställa frågor till dramatikern eller kan dela med sig av sina upplevelser och diskutera pjäsen. Ibland talar man om en rehearsed reading, vilket innebär att gruppen har haft chans att repetera och därför kan sätta in element av tolkning i läsningen genom att eventuellt röra sig på scenen i förhållande till varandra istället för att endast sitta. Ibland talar man om att workshopa en scen, en del av en pjäs eller en hel pjäs. Det svenska ordet defineras på två sätt, dels som ett seminarium med fri diskussion, särskilt om film, teater och musik, dels som intern arbets- och experimentform inom film, teater, konst m.m. 26 Det engelska ordet förklaras på följande sätt: a period of dicussions or practical work on a particular subject in which a group of people share their knowledge or experience. 27 På båda språken berörs samma punkter, det vill säga att man tillsammans i en grupp arbeta med något, i det här fallet ett manus, och med hjälp av olika metoder frigöra den kunskap och efarenhet som gruppmedlemmarna besitter. En workshop kan vara några timmar, en dag eller flera beroende på omständigheterna. 25 Advanced Learner's English Dictionary s Prismas främmande ord s Advanced Learner's English Dictionary s

12 2. MITTEN 2.1. ORGANISATIONERNA LABBET R.F. Labbet grundades som ett textutvecklingslaboratorium år 2001 av teater Viirus. Labbets utveckling har bestått av olika faser som Göran Michelsson beskriver så här: Fas 1: Seminarieverksamhet på Råholmen som fungerade på ideell bas, utan avlöning och helt i Viirus regi med anlitade dramaturger och skådespelare som experter. Till verksamheten hörde också studioscenen Labbet, en teaterscen som kunde användas för Skrivarlabbets ändamål men också av fria grupper och deras egna produktioner. Fas 2: De 20 textutvecklingsprojekten som i första hand finansierades av Svenska Kulturfonden via deras Framtidsprojekt. Finlandssvenska proffsteatrar kunde ansöka av Labbet 2-3 projektandelar (pengar som Svenska kulturfonden öronmärkt för Labbet) till förmån för texter de själva ville utveckla och sedan sätta upp på repertoaren. 28 Göran Michelsson behandlar de två första faserna i Projekt Labbet en case study om ett finlandssvenskt textlaboratorium och resurscentrum. Därför kommer jag inte att här närmare gå in på dem utan hålla mig till den nu aktuella tredje fasen, som inleddes 2004 i och med att Labbet blev en registrerad förening. Jag kommer att tala om den nuvarande verksamheten som Labbet r.f. för att skilja det från verksamheten under de två första faserna, som jag kommer att referera till som Labbet. Verksamheten under de två första faserna har i vissa sammanhang också kallats för Skrivarlabbet. Labbet r.f. är en förening med mål att främja ny svenskspråkig dramatik i Finland 29, den har en styrelse bestående av en ordförande och mellan fyra och sex ordinarie ledamöter. Det löpande arbetet sköts av Anna Simberg, som är halvtidsanställd verksamhetsledare. Planerandet av den löpande verksamheten och arbetet med texter utanför kursverksamheten har, under ledning av verksamhetsledaren, skötts av ett dramaturgiat bestående av tre dramaturger. Labbet r.f. har ett kontors- och samlingsutrymme i kulturhuset G18 i centrala Helsingfors. 30 Labbet r.f. erbjuder tre kurser som arrangeras i samarbete med Cityfolkhögskolan i Helsingfors; 28 Michelsson (2005); Projekt Labbet, s hämtat Verksamhetsberättelse för Labbet r.f samt

13 Nybörjarkursen, Pjäslabbet samt Mästarkursen. 31 Nybörjarkursen varar ett år och riktar sig till personer med ingen eller liten erfarenhet av att skriva pjäser. Deltagarna har träffats under fem veckoslut i Labbet r.f.:s utrymmen och mellan träffarna har deltagarna fått individuell respons i möten med kursledaren Anna Simberg. Hittills har kursen genomförts två gånger och haft ett tiotal deltagare båda gångerna. 32 Kursen Pjäslabbet riktar sig till personer som skriver på eller har skrivit en pjäs och vill ha hjälp att få den att fungera bättre. 33 Kursen varar ett år och har genomförts två gånger, under ledning av regissören och dramatikern Joakim Groth, också den med ett tiotal deltagare. Deltagarna träffas fem till sex gånger i Labbet r.f.:s utrymmen under kursens lopp och utöver det får de personlig respons av kursledaren. 34 Mästarkursen är till för professionella dramatiker, dramaturger och manusförfattare och varannan vecka arrangeras det program för dem som har möjlighet att delta. Programmet kan bestå av föreläsningar, presentationer, teaterbesök, hörspelsbio etc. 35 Under 2005 fanns det också två skrivargrupper inom Mästarkursen. 36 Personerna som deltar i Pjäslabbet kan enligt Joakim Groth 37 delas in i två grupper, dels personer som vill slutföra skrivarprojekt som har en personlig betydelse för dem, dels journalister eller andra som har nytta av dramaturgi och dramaturgiska principer i sitt arbete. I vissa fall rör det sig också om en kombination av båda två. Av dessa är det en del som har professionella ambitioner, men det är relativt få. Anna Simberg 38 säger att de som söker till Nybörjarkursen ofta har någon form av skrivarerfarenhet men arbetar med något annat och därför inte har någon enhetlig skrivtid. Det kan också röra sig om författare som har etablerat sig inom någon annan genre än dramatiken. Utöver kurserna har Labbet r.f. också en rad andra projekt, dels erbjuder de en kostnadsfri feedbackservice dit vem som helst får skicka sitt manus och få respons på det, dels har Labbet r.f. beställt ett flertal nyskrivna pjäser och dramatiseringar av grekiska myter som är avsedda att spelas av lågstadieklasser. Feedbackservice sköts av dramaturgiatet och under 2006 mottogs totalt ett tiotal pjäser. 39 Servicen marknadsförs inte på något speciellt sätt, men det händer att de som gått någon av kurserna skickar in texter Verksamhetsberättelse för Labbet r.f:s andra verksamhetsår Verksamhetsberättelse för Labbet r.f samt hämtat Verksamhetsberättelse för Labbet r.f samt hämtat Verksamhetsberättelse för Labbet r.f:s första verksamhetsår Groth, Joakim; intervju Simberg, Anna; intervju Verksamhetsberättelse för Labbet r.f samt Enckell, Annina; intervju

14 Labbet r.f. arrangerar i samarbete med Radioteatern hörspelsbio, som är öppna tillställningar där man lyssnar på ett hörspel och efteråt har möjlighet att diskutera det. 41 Från och med hösten 2007 arrangerar Labbet r.f. interna pjäsläsningar där kursdeltagarna kan få sina texter lästa inför publik. Vid läsningarna används i huvudsak personer ur de egna leden och efteråt diskuterar läsarna, dramatikern och publiken. 42 Labbet r.f. har också arrangerat läsningar i samarbete med teatrar, där teatern har bidragit med professionella skådespelare. 43 Jag kommer att gå mera in på läsningar i del i mitt arbete. I oktober 2007 öppnade Labbet r.f. en pjäsbank som samlade dels de pjäser som beställts för lågstadieprojektet, dels pjäser av nulevande finlandssvenska dramatiker, både spelade och ospelade. Syftet med pjäsbanken är att göra pjäserna enkelt tillgängliga både för teatrar, regissörer och andra intresserade. 44 Jag kom personligen i kontakt med Labbet första gången 2001, under den första fasen av dess verksamhet, då jag deltog i ett av deras verkoslutsseminarier. Mitt manus gick igenom alla de utvecklingsskeden som fanns uppsatta inom ramen för det skedet, ända fram till full produktion. När Labbet r.f. sedan grundades några år senare blev jag medlem i föreningen. Eftersom jag ville skriva mitt slutarbete om ny dramatik och med en finlandssvensk vinkling var det naturligt för mig att tänka på Labbet r.f.. 41 Verksamhetsberättelse för Labbet r.f:s andra verksamhetsår Simberg, Anna; interna pjäsläsningar på Labbet Verksamhetsberättelse för Labbet r.f:s andra verksamhetsår Simberg, Anna; Påminnelse, pjäsbanken öppnar

15 NORDENS FOLKHÖGSKOLA BISKOPS ARNÖ Nordens folkhögskola Biskops Arnö är en folkhögskola som sedan 1986 har en kurs kallad: Att skriva dramatik för scen, film, radio och tv. Kursen fokuserar inte enbart på dramatiskt skrivande för teater, utan även dramatik för radio och tv samt filmmanus. Från början varade kursen en termim och ordnades dagtid 45 och liksom skolans övriga kurser hölls den på Biskops Arnö, en ö i Mälaren. 46 Sedan 1990 har kursen varit förlagd till centrala Stockholm för att eleverna enklare ska kunna göra studiebesök och se teaterföreställningar. Följande år, 1991, förlängdes kursen till två terminer och 1995 skapades möjligheten att gå en påbyggnadskurs, även den ettårig, för dem som hade gått det första året. Den första kursen tar in sjutton elever per år medan påbyggnadskursen tar in åtta. 47 Påbyggnadskursen fokuserar på att hjälpa eleven genomföra ett specifikt projekt. 48 Jag kommer hädanefter att kalla den första kursen för Biskops-Arnö, detta för att göra texten lättare att läsa. Under det första året lär man sig om dramatikens historia och formspråk, man får tid för eget skrivande och möjlighet att pröva sina texters dramatiska möjligheter. Höstterminen består bland annat av skrivövningar, föreläsningar, studiebesök, handledda diskussioner om egna och andras texter i mindre grupper, besök på muséer och konstgallerier. Syftet med vårterminen är att eleverna ska få möjlighet att skriva ett manus för scen, film, tv eller radio. 49 Stefan Sundén, som var med och startade kursen och även planerar undervisningen, berättar att tanken är att eleverna under hösten ska få impulser att ta in medan de under vårterminen ska ge ut impulser i form av texter. 50 Rent konkret är veckorna under det första året uppbyggda så att måndagar och fredagar är vigda åt eget läsande och skrivande medan tisdagar, onsdagar och torsdagar består av föreläsningar, möten, studiebesök, diskussioner och så vidare. 51 Under hösten möts eleverna en gång i veckan i mindre grupper tillsammans med en handledare. Till de här träffarna får eleverna kortare skrivuppgifter som de sedan läser högt tillsammans. Jag kommer att återkomma till detta i del av mitt arbete. Vårterminen innebär fokus på ett eget manusprojekt, vilket innebär att varje elev får en egen handledare som de sedan träffar regelbundet 45 Sunden, Stefan; Att skriva dramatik Biskops-Arnö, e-post hämtat Sunden, Stefan; Att skriva dramatik Biskops-Arnö, e-post Sunden, Stefan; intervju i Stockholm hämtat Sunden, Stefan; intervju i Stockholm Sunden, Stefan; Schema vecka (fick det av honom i Stockholm

För att det är konst vi gör

För att det är konst vi gör För att det är konst vi gör Genusproblematiken i gestaltningsarbetet Anna Maria Granlund Examensarbete för Dramainstruktör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Scenkonst Vasa, 2012 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Årets skolbibliotek hur då?

Årets skolbibliotek hur då? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:84 Årets skolbibliotek hur då? En studie av utmärkelsen Årets skolbibliotek Helena

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

Infoteket om funktionshinder

Infoteket om funktionshinder Infoteket om funktionshinder Information om funktionshinder som vägen till empowerment Eva Akne Institutionen för ABM Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267 Masteruppsats, 30

Läs mer

ETT BRINNANDE INTRESSE

ETT BRINNANDE INTRESSE Examensarbete för IT-pedagogprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 ETT BRINNANDE INTRESSE Ett aktionsbaserat utvecklingsprojekt Christian Elvemo, Fredrik Westholm & Pär Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Daniel Henrysson Sammanfattning Genom en fallstudie ville

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Södertörns högskola Lärarutbildningen Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap- Avancerad nivå vårterminen 2010 Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Av: Nancy Gergis Handledare: Bernt

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

D-UPPSATS. De nya journalisterna

D-UPPSATS. De nya journalisterna D-UPPSATS 2008:117 De nya journalisterna En kvalitativ undersökning av hur dagens journalistutbildningar står sig i förhållande till de svenska tidningsredaktionerna Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN CHEFSUTBILDNING? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Sebahat Ismaili Mikaela Sterner VT2011: KF22 I Svensk titel: Hur mäts kvaliteten på en chefsutbildning? Engelsk titel: How to

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Utvärderingsrapport nr III juni 2006 av: Lisa Lindén på uppdrag av Trappan Förord Trappanprojektet har under fyra terminer erbjudit en möjlighet för alla

Läs mer

IT-ANVÄNDANDET I DISTRIBUERADE PROJEKT

IT-ANVÄNDANDET I DISTRIBUERADE PROJEKT IT-ANVÄNDANDET I DISTRIBUERADE PROJEKT THE USE OF INFORMATIONTECHNOLOGY IN DISTRIBUTED PROJECTS Jenny Johansson, Maria Nielsen, Martin Persson Institutionen för informatik och matematik EXAMENSARBETE FÖR

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:28 Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En

Läs mer

Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs för varumärkesbyggande inom hotell- och turismbranschen

Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs för varumärkesbyggande inom hotell- och turismbranschen MAGISTERUPPSATS MAGISTERUTBILDNING I STRATEGISK INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:9 Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs

Läs mer

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:54 Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och

Läs mer

Analys av Hertz strategi för sociala medier. Michela Söderström Mindy Miiluvaara

Analys av Hertz strategi för sociala medier. Michela Söderström Mindy Miiluvaara Analys av Hertz strategi för sociala medier Michela Söderström Mindy Miiluvaara Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi: Marknadsföring 2009, 2010 Identifikationsnummer:

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Cefistos jämställdhetsprogram 2006-2009

Cefistos jämställdhetsprogram 2006-2009 Cefistos jämställdhetsprogram 2006-2009 Innehållsförteckning: Anna Simberg: Rapport av ett 3-års program för jämställdhet på teatrar Niklas Häggblom: Upp ur startblocken Matilda Sundström: En kommentar

Läs mer

NYTT LAND, NYTT LIV?

NYTT LAND, NYTT LIV? SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ALFRED NOBELS ALLÉ 7 141 89 HUDDINGE NYTT LAND, NYTT LIV? En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration Uppsats för fördjupningskurs

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer