Kvalitetsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2009"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard

2

3 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning 6 3 Verksamhetens förutsättningar 7 4 Arbetet i verksamheten Normer och värden Barns ansvar och inflytande Samarbete mellan fritidshem och hem Samarbete med andra verksamheter Uppföljning av Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 16 6 Livsstil och hälsa 17 7 Analys och bedömning av måluppfyllelse som helhet 19 8 Åtgärder för förbättring 20 9 Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen 21 3

4

5 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen Underlag för kvalitetsredovisningen Enkät Fritte & Jag Allmänna råd för fritidshem (skolverket) Samtal i barngrupp angående utformningen av fritids, där vi antecknar och utvärderar Skriftlig planering och utvärdering Rutiner för kvalitetsarbetet över året och kvalitetsredovisningen Under oktober månad varje år skickar vi ut en enkät till barn och föräldrar. Den sammanställs sedan och blir underlag för kvalitetsarbetet. Resultatet av enkäten finns tillgänglig i vardera kapprum för föräldrarna. I samband med det skickar vi även hem ett brev med information om det som varit bra och även det som behöver förbättras. Av 54 utskickade enkäter har vi fått tillbaka 42. I augusti gör personalen ett årshjul där rutiner för hela läsåret skrivs in. I årshjulet framkommer det när/hur olika arbetsuppgifter ska genomföras. När vi arbetar med lokala arbetsplanen/kvalitetsredovisningen utgår vi från Skolverkets Allmänna råd för fritidshem. Under hösten har vi samtal som vi dokumenterar tillsammans med barnen angående trivseln på fritids. Det barnen kommit fram till utvärderar vi under våren. Skriftlig planering/utvärdering för verksamheten sker löpande under hela läsåret vid gemensamma och enskilda planeringstillfällen. 5

6 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Normer och värden Genom att vi fortsatt att ha två fritidsgrupper vilket minskar antalet barn/ grupp har vi i större utsträckning kunnat tillgodose varje barn. Stor vikt har lagts vid att se och bemöta olämpligt beteende och ovårdat språk. Vi är goda förebilder för barnen. Samma rutiner varje dag skapar trygghet för alla. Barns ansvar och inflytande Under samlingar har vi diskuterat med barnen om regler, ansvar och delaktighet i beslut som t.ex. fritids trivsel och utformningen av aktiviteter. Vi har utformat trivselregler tillsammans med barnen. På så sätt jobbar vi för att fritids ska bli en meningsfull plats att vara på. Samarbete mellan fritidshem och hem Vi har lagt stor vikt vid att bemöta föräldrar och barn vid hämtning och lämning. Vi har ordnat drop in fika för föräldrar för att få föräldrar mer delaktiga i deras barns vistelse på fritids. Flera gånger/termin har brev skickats hem till föräldrar ang. information, där vi även har gett dem möjlighet att komma med synpunkter och idéer om olika frågeställningar. Samarbete med andra verksamheter All personal samverkar för barnens/ elevernas bästa. Vi har deltagit i föräldramöten för de nya förskoleklassbarnen. Vi har även inskolningssamtal med föräldrar och barn där vi informerat om fritidsverksamheten. 6

7 3 Verksamhetens förutsättningar Ansvarsområden och verksamhet Grundskola Norr är en del av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde med undervisning på Medåkers skola år F-5, Nybyholmsskolan år F-5, Ladubacksskolan år F-5 och Stureskolan år 6-9. Till samtliga F-5 skolor hör fritidshem. Styrning Våra styrdokument är Lpo 94 - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen, Arboga kommuns skolplan antagen av kommunfullmäktiga samt vår lokala arbetsplan. Ledning Skolledning Grundskola Norr Årsarbetare Rektor 1 Biträdande rektor 1 Biträdande rektor 0,5 Personal Årsarbetare (åa) Budget 2009 (antal åa) Redovisat 2009 utbildad/behörig Barnskötare 2 2 Fritidspedagog 1 1 Förskollärare Lärare Specialpedagog/speciallärare Resurspersoner/elevassistenter 0,5 0,5 Övrig personal Redovisat 2009 outbildad/obehörig Kompetensutveckling Personalen har genomgått PIM, Praktisk IT och mediakompetens, under hösten. Utöver självstudier och examinationsuppgifter har vi fått handledning 3-5 gånger av våra examinatorer. Friendsutbildning har vi fått under hösten. Barn på Fritidshem 56 inskrivna barn under vårterminen 54 inskrivna barn under höstterminen 7

8 4 Arbetet i verksamheten 4.1 Normer och värden Mål Lpo 94 Fritids ska sträva efter att varje elev Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handlar också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Fritidshemmet Duvans Mål Vuxna som ser och finns närvarande för eleverna/barnen. Ett fritids utan kränkande ord och handlingar. Alla, såväl barn som vuxna, ska känna sig respekterade. Barnen ska bli trygga, självständiga och harmoniska. Respektera och uppskatta varandras olikheter och åsikter. Arbetet Vi har fortsatt att ha två fritidsgrupper under eftermiddagarna, vilket minskar antalet barn per grupp. Det medför att vi har större möjlighet att få barnen att känna sig sedda av oss personal. Vi lägger stor vikt vid att bemöta barn och föräldrar på ett positivt sätt vid hämtning och lämning, en rak och ärlig kommunikation är viktigt för oss. Vi strävar efter att barnen ska kännas sig trygga på fritids, såväl med kamrater som med oss vuxna. Att ha samma rutiner varje dag skapar trygghet för alla. Vi startar dagen med tända ljus och avslappnande musik för att ge barnen förutsättningar för en lugn och harmonisk början på dagen. Det är viktigt att alla barn får säga sin åsikt och bli respekterade för den. När barnen leker tillsammans i grupp uppstår situationer då barnens olika uppfattningar/viljor prövas t.ex. vems tur det är i spelet/ vem som ska börja i leken. Vi deltar vid lek och aktiviteter, då får vi möjlighet till spontana samtal med barnen. Vi arbetar dagligen för att vara goda förebilder. Det är viktigt att barnen känner att vi finns och lyssnar på dem. Vi uppmuntrar barnen att ta eget ansvar för sina egna handlingar, att kunna se konsekvenser av sitt agerande. Vi lägger stor vikt vid att se och bemöta olämpligt beteende och ovårdat språk. 8

9 Resultat och Analys Delningen av fritidsgruppen resulterar att vi i större utsträckning kan tillgodose varje barn. Det leder till att vi får tryggare barn. Resultatet på frågan Känner du dig trygg när du är på fritids eller finns det något du oroar dig för? visar att 100 % av barnen är trygga på fritids. Även en fråga besvarades av föräldrarna Känns det tryggt att lämna ditt barn på fritte? Även där var det 100 % som ansåg sig trygga. Kommentarer ur enkäten Ja, jag som förälder trivs med fritte, är lugn och avslappnad när jag lämnar mitt barn hos er. Via enkäterna ser vi att flertalet föräldrar uppskattar och värdesätter oss personal och vårt arbete med barnen. Genom att vi deltar i leken och övriga aktiviteter uppstår möjlighet för spontana samtal där vi på ett positivt sätt kan prata om värdegrunden under fritids vardagssituationer. Bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen är bra, på god väg till mycket bra. Slutsatser Våra slutsatser utifrån vårt arbetssätt är att vi upplever och ser att både barn, föräldrar och personal känner sig trygga. Fritids båda barngrupper, Fsk-1 samt 2-3 fungerar mycket bra och personalen känner att de har mer tid för barnen, vilket ger trygga barn. En bidragande faktor är att vi har 2 personal per grupp under eftermiddagarna, vilket gjort en enorm skillnad sedan i våras. Dock förekommer det fortfarande kränkande ord och handlingar. Lärdomar Genom att personal deltar i leken/aktiviteter skapas trygghet för barnen. Åtgärder för förbättring Vi fortsätter med en tydlig struktur gällande gränssättningar mot ovårdat språk och kränkande handlingar. För att alla barn ska känna sig helt trygga ser vi personal till att vi har ett gemensamt förhållningssätt mot barnen. Vi fortsätter att skapa trygghet genom att finnas närvarande i leken och aktiviteterna. 9

10 4.2 Barns ansvar och inflytande Mål Skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utöver att allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och, har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbete i demokratiska former. Fritidshemmet Duvans Mål Barnen ska ha möjlighet att påverka och välja sin aktivitet under fritidstiden. Barnen ska känna sig delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Ta ansvar för sitt eget handlande. Ansvar och inflytande bör öka med stigande ålder och mognad. Arbetet På morgonen går vi alla tillsammans till matsalen och gör frukost. Barnen hjälper gärna till att plocka fram och duka inför frukosten. 3:orna får välja om de vill vara ute efter frukost innan skolstart och då under eget ansvar, men de vet att de kan komma in när de vill. När de mindre barnen, fsk-1, kommer till fritids har vi samling varje dag. Vi ropar upp och ofta är det något barn som hjälper till med det. Ett ansvars område vi jobbar med för 2-3:or är att de själva ska lära sig ringa sina föräldrar vid lek med kompisar. Under eftermiddagstid finns stort utrymme för barnen att själva välja vad de vill göra. Barnen får ansvara för att det städas och plockas undan efter avslutad aktivitet. Fritids har trivselregler som vi upprättat tillsammans. Vi återkommer till dem regelbundet. Vi utvärderar tillsammans med barnen hur det har gått och vad som behöver förändras eller förbättras. Genom vår enkät som skickas ut en gång/år får barn/föräldrar möjlighet att tycka till om fritidsverksamheten. Då ser vi tydligt vad som behöver förbättras inom verksamheten. Resultat och analys Genom att få hålla i en samling stärker vi barnets inflytande. Ringningen på eftermiddagen visar att de äldre barnen klarar det själva och att de tar det ansvaret genom att förmedla till oss personal vad som blev sagt. Genom enkäten har vi sett på frågan - Känner du att du har möjlighet att vara med och bestämma dina aktiviteter under fritidstiden? att totalt 79 % anser sig ha möjlighet att göra det, 5 % anser sig inte ha det och 16 % anser sig ha möjlighet att påverka fritidstiden ibland. 10

11 Bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen är bra. Slutsatser Vi upplever att barnen inte riktigt fått den tydliga och klara strukturen från oss personal att se vad de faktiskt är med och beslutar och tar ansvar över på fritids. Lärdomar Vi bör tydliggöra mer att de ser vikten av deras inflytande. Att de faktiskt förstår att de är med och beslutar och tar ansvar över saker på fritids varje dag. Åtgärder för förbättring Vi måste aktivt arbeta för att synliggöra barnens vardagliga inflytande på fritids. Planera in mer tydligt för oss personal när och hur vi går tillväga. Vi vill fortsätta dela fritidsgruppen även nästa år. Vi vill försöka hjälpas åt med den befintliga personal som finns i verksamheten. 11

12 4.3 Samarbete mellan fritidshem och hem Riktlinjer Lpo 94 - med viss anpassning till fritidshemmet Alla som arbetar i fritidshemmet skall: Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla fritidshemmets innehåll och verksamhet Läraren skall Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om barnets situation på fritidshemmet, trivsel och utveckling, och hålla sig informerad om det enskilda barnets personliga situation och därvid iaktta respekt för barnets integritet. Fritidshemmet Duvans Mål: Föräldrar skall alltid känna sig välkomna till vår verksamhet. Rak, ärlig och tydlig kommunikation mellan personal och föräldrar. Arbetet Vi tycker det är viktigt att prata med föräldrar vid lämning och hämtning om barnet samt allmän information. Vi använder oss av både skriftlig och muntlig information, brev hem samt information på våra anslagstavlor. Foton på all personal finns uppsatta i kapprummen, så att alla ska kunna se vilka som arbetar på fritids. Vi strävar efter att ha en rak och tydlig kommunikation tillsammans med föräldrar, är något oklart så pratar vi med föräldrar direkt. Vi deltar i Föräldraföreningsmöte enligt turordning. Under hösten svarade barn och föräldrar på frittes enkät Fritte och jag. Föräldrar svarade på frågor angående fritids där dem gavs möjlighet att tycka till och påverka det egna barnets fritidsvistelse samt även att komma med egna synpunkter eller funderingar. Vi delger även föräldrarna information utifrån enkäten och vi sätter upp den tillgänglig att läsa för dem som vill. De får också möjlighet att boka in samtal om de så önskar. Vi erbjuder även föräldrar drop-in fika ca en gång/termin just för att kunna delta och få en inblick i barnets dag, där de då kan komma med funderingar och synpunkter. Resultat och analys 100 % av föräldrarna anser att deras barn trivs och mår bra på fritids och att de känner sig trygga att lämna sina barn. En fråga löd: Hur upplever du informationsbiten/kommunikationen mellan personal/föräldrar och förälder/personal? 95 % anser sig att den fungerar bra medan 5 % anser sig att den fungerar sådär, de motiverar sitt svar med att det inte sägs så mycket. Vi anser att det då har fungerat bra under dagen. Många har påpekat att det är bra att vi är tillgängliga vid hämtning och lämning och att de tycker att vi har en öppen kommunikation. 12

13 Vid våra drop-in fikan har vi fått ett väldigt positivt gensvar från föräldrar, de anser att det är ett trevligt tillfälle att få vara delaktiga i sitt barns fritidsvistelse och att även få prata med oss personal och andra föräldrar. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer måluppfyllelsen som bra mellan fritidshem och hem. Slutsatser Det har visat sig att det har varit positivt att göra föräldrarna delaktiga. Enkäten visar att en mycket stor del anser att kommunikationen fungerar väldigt bra. Vi ser en ökning att föräldrarna ger positiv feedback till oss i vårt dagliga arbete. Lärdomar Vi ser att det blir ett öppnare klimat mellan oss personal och föräldrar genom att de får en inblick i verksamheten i samband med drop-in fika Samt genom feedback i enkäten. Åtgärder för förbättring Planera in fler drop-in. 13

14 4.4 Samarbete med andra verksamheter Lpo 94 Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Riktlinjer - med viss anpassning till fritidshem Läraren skall utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Fritidshemmet Duvans Mål Att tillsammans med förskolan/förskoleklass arbeta för en trygg och bra övergång till fritids. Väl fungerande arbetslag F-2 och 3-5 på skolan där en öppen och ärlig dialog förekommer. Arbetet I dagsläget har vi inget samarbete med någon annan verksamhet. Vi deltar under skoltid med idrott, Kompissamtal, rastvärdar samt pass då eleverna kommer in till fritids för fri lek. Vi deltar i föräldramöte för nya förskoleklassbarn. Varje år har vi inskolningssamtal med föräldrar och barn då vi ger information om vår fritidsverksamhet. Resultat/ Analys Genom att vi ser och arbetar med barnen/eleverna under skoltid ökar vår förståelse för det enskilda barnet på fritids. Personal emellan skola/fritids missar att delge varandra information för att vi inte har något samarbete, kommunikationen försämras och den röda tråden verksamheter emellan försvinner. Bedömning av måluppfyllelse Samarbetet med skolan bedömer vi i dagsläget som mindre bra. Övergången för de blivande fritidsbarnen bedömer vi som mycket bra. Slutsatser En slutsats gällande samarbetet är att kommunikationen fritids skola fungerar mindre bra. Eftersom vi inte har fungerande arbetslag leder detta till att information uteblir många gånger och även misstolkas. Ett samarbete ska gynna barnen/eleverna i deras lärande och utveckling för att skapa bästa möjliga förutsättning för dem under deras vistelse på skola och fritids. Vi ser att de flesta barnen är trygga när de börjar hos oss på fritids. Vilket vi tror beror på att vi träffat dem tillsammans med deras föräldrar på inskolningssamtalet. Föräldrarna har även hunnit träffa oss innan på föräldramötet för blivande förskoleklassbarn 14

15 Lärdomar Samarbete med skolan fungerar i dagsläget mindre bra för att vi tillsammans inte skapar gemensam tid för arbetslagsplanering och möten. Åtgärder för förbättring Skolan och fritids måste tillsammans med rektor komma överens om en gemensam tid som passar alla för att få till ett väl fungerande samarbete som gynnar eleverna/barnens hela vistelsetid, vilket kan vara arbetslagsträffar som sker regelbundet med planerad dagordning och gemensamma samverkanskvällar/konferenser. 15

16 5 Uppföljning av Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Pågående arbete med upprättande av Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. 16

17 Lpo 94, Skolans uppdrag: Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Mål att sträva mot: Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. 6 Livsstil och hälsa Arbetet I matsalen erbjuds barnen ett hälsosamt utbud till frukost och mellanmål. Barnen är uppdelade under mellanmålet för att undvika alltför stora barngrupper. Vi tänder ljus och sprider ut barnen i matsalen så att de inte sitter i för stora grupper, för att skapa en lugnare miljö. I den dagliga fritidshemsvistelsen tar barnen egna initiativ till att uttrycka sig i språk, bild, lek, drama och dans. En eftermiddag i veckan erbjuds barnen en möjlighet att under planerade former ha skapande verksamhet eller en fysisk aktivitet. Under samlingar före mellanmålet har det förekommit att barnen har fått ge varandra massage. Analys I fritte enkäten har vi en fråga hur barnen upplever frukost/mellanmål. Det har framkommit att en del barn känner att det är pratigt och ljudnivån är hög både till frukost och till mellanmål. Några känner sig stressade och får ingen matro. Det har även framkommit att barnen önskar ett mer varierat utbud till frukost. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer att måluppfyllelsen är bra. Slutsatser Mindre grupper ger lugnare matsituation. Tända ljus har en lugnande inverkan på barnen. Lärdomar Genom enkäten har det på ett tydligt sett framkommit att vi måste arbeta aktivt med matsituationerna. Åtgärder för förbättring Diskussion med skolmåltidspersonal angående ett mer varierat utbud till frukost. Prata med barnen och få dem delaktiga för en förbättring under frukost och mellanmål. Även delge föräldrar detta och ge dem möjlighet att komma med synpunkter. 17

18 18

19 7 Analys och bedömning av måluppfyllelse som helhet Fritidsverksamheten har överlag under året fungerat mycket bra. En stor och viktig del i bedömningen är att vi haft en varaktig personalgrupp på fritids och som lett till att vi kunnat dela på fritidsgruppen F-1 samt 2-3. Delningen har gett oss trygga, självständiga och harmoniska barn. Genom mindre grupper ökar möjligheten att se varje enskilt barn och finnas närvarande samt att i större utsträckning motarbeta kränkande ord och handlingar i barngruppen. Utifrån vår bedömning anser vi att barnen har stor del i det dagliga inflytandet. Barnen upplever däremot inte att de har det. Det är något vi måste bli tydliga med, att få barnen att förstå att de själva bestämmer dagligen över sin vistelse på fritids. Vi måste även jobba med att de känner sig delaktiga i gemensamma beslut. Vi känner att kommunikationen med föräldrar fungerar bra och alla känner sig trygga att lämna sina barn på fritids. Samarbetet med andra verksamheter har däremot fungerat mindre bra. Den röda tråden verksamheter emellan behöver utvecklas. 19

20 8 Åtgärder för förbättring Normer och värden Vi fortsätter med en tydlig struktur gällande gränssättningar mot ovårdat språk och kränkande handlingar. För att alla barn ska känna sig helt trygga ser vi personal till att vi har ett gemensamt förhållningssätt mot barnen. Vi fortsätter att skapa trygghet genom att finnas närvarande i leken och aktiviteterna. Barns ansvar och inflytande Vi personal måste aktivt arbeta för att synliggöra deras vardagliga inflytande på fritids. Planera in mer tydligt för oss personal när och hur vi går tillväga. Vi vill fortsätta dela fritidsgruppen även nästa år. Vi vill försöka hjälpas åt med den befintliga personal som finns i verksamheten. Samarbete mellan fritidshem och hem Planera in fler drop-in. Samarbete med andra verksamheter Skolan och fritids måste tillsammans med rektor komma överens om en gemensam tid som passar alla för att få till ett väl fungerande samarbete som gynnar eleverna/barnens hela vistelsetid. Livsstil och hälsa Diskussion med skolmåltidspersonal angående ett mer varierat utbud till frukost. Prata med barnen och få dem delaktiga för en förbättring under frukost och mellanmål. Även delge föräldrar detta och ge dem möjlighet att komma med synpunkter. 20

21 9 Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen Arbetet kring kvalitetsredovisning har bedrivits genom arbetslagträffar och personalmöten på så sätt att Fritishemmet Duvan har försett skolledaren med dokumentation av deras arbete. Skolledaren har sammanställt information och kompletterat den års kvalitetsredovisning har fastställts vid gemensamma arbetsplatsträffar på skolan. Ansvarig för kvalitetsredovisningen är biträdande rektor. Fredrik Besnard Biträdande rektor 21

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 20010-11

Kvalitetsredovisning 20010-11 Kvalitetsredovisning 20010-11 Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn. Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer