Kvalitetsredovisning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2009"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard

2

3 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning 6 3 Verksamhetens förutsättningar 7 4 Arbetet i verksamheten Normer och värden Barns ansvar och inflytande Samarbete mellan fritidshem och hem Samarbete med andra verksamheter Uppföljning av Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 16 6 Livsstil och hälsa 17 7 Analys och bedömning av måluppfyllelse som helhet 19 8 Åtgärder för förbättring 20 9 Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen 21 3

4

5 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen Underlag för kvalitetsredovisningen Enkät Fritte & Jag Allmänna råd för fritidshem (skolverket) Samtal i barngrupp angående utformningen av fritids, där vi antecknar och utvärderar Skriftlig planering och utvärdering Rutiner för kvalitetsarbetet över året och kvalitetsredovisningen Under oktober månad varje år skickar vi ut en enkät till barn och föräldrar. Den sammanställs sedan och blir underlag för kvalitetsarbetet. Resultatet av enkäten finns tillgänglig i vardera kapprum för föräldrarna. I samband med det skickar vi även hem ett brev med information om det som varit bra och även det som behöver förbättras. Av 54 utskickade enkäter har vi fått tillbaka 42. I augusti gör personalen ett årshjul där rutiner för hela läsåret skrivs in. I årshjulet framkommer det när/hur olika arbetsuppgifter ska genomföras. När vi arbetar med lokala arbetsplanen/kvalitetsredovisningen utgår vi från Skolverkets Allmänna råd för fritidshem. Under hösten har vi samtal som vi dokumenterar tillsammans med barnen angående trivseln på fritids. Det barnen kommit fram till utvärderar vi under våren. Skriftlig planering/utvärdering för verksamheten sker löpande under hela läsåret vid gemensamma och enskilda planeringstillfällen. 5

6 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Normer och värden Genom att vi fortsatt att ha två fritidsgrupper vilket minskar antalet barn/ grupp har vi i större utsträckning kunnat tillgodose varje barn. Stor vikt har lagts vid att se och bemöta olämpligt beteende och ovårdat språk. Vi är goda förebilder för barnen. Samma rutiner varje dag skapar trygghet för alla. Barns ansvar och inflytande Under samlingar har vi diskuterat med barnen om regler, ansvar och delaktighet i beslut som t.ex. fritids trivsel och utformningen av aktiviteter. Vi har utformat trivselregler tillsammans med barnen. På så sätt jobbar vi för att fritids ska bli en meningsfull plats att vara på. Samarbete mellan fritidshem och hem Vi har lagt stor vikt vid att bemöta föräldrar och barn vid hämtning och lämning. Vi har ordnat drop in fika för föräldrar för att få föräldrar mer delaktiga i deras barns vistelse på fritids. Flera gånger/termin har brev skickats hem till föräldrar ang. information, där vi även har gett dem möjlighet att komma med synpunkter och idéer om olika frågeställningar. Samarbete med andra verksamheter All personal samverkar för barnens/ elevernas bästa. Vi har deltagit i föräldramöten för de nya förskoleklassbarnen. Vi har även inskolningssamtal med föräldrar och barn där vi informerat om fritidsverksamheten. 6

7 3 Verksamhetens förutsättningar Ansvarsområden och verksamhet Grundskola Norr är en del av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde med undervisning på Medåkers skola år F-5, Nybyholmsskolan år F-5, Ladubacksskolan år F-5 och Stureskolan år 6-9. Till samtliga F-5 skolor hör fritidshem. Styrning Våra styrdokument är Lpo 94 - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen, Arboga kommuns skolplan antagen av kommunfullmäktiga samt vår lokala arbetsplan. Ledning Skolledning Grundskola Norr Årsarbetare Rektor 1 Biträdande rektor 1 Biträdande rektor 0,5 Personal Årsarbetare (åa) Budget 2009 (antal åa) Redovisat 2009 utbildad/behörig Barnskötare 2 2 Fritidspedagog 1 1 Förskollärare Lärare Specialpedagog/speciallärare Resurspersoner/elevassistenter 0,5 0,5 Övrig personal Redovisat 2009 outbildad/obehörig Kompetensutveckling Personalen har genomgått PIM, Praktisk IT och mediakompetens, under hösten. Utöver självstudier och examinationsuppgifter har vi fått handledning 3-5 gånger av våra examinatorer. Friendsutbildning har vi fått under hösten. Barn på Fritidshem 56 inskrivna barn under vårterminen 54 inskrivna barn under höstterminen 7

8 4 Arbetet i verksamheten 4.1 Normer och värden Mål Lpo 94 Fritids ska sträva efter att varje elev Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handlar också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Fritidshemmet Duvans Mål Vuxna som ser och finns närvarande för eleverna/barnen. Ett fritids utan kränkande ord och handlingar. Alla, såväl barn som vuxna, ska känna sig respekterade. Barnen ska bli trygga, självständiga och harmoniska. Respektera och uppskatta varandras olikheter och åsikter. Arbetet Vi har fortsatt att ha två fritidsgrupper under eftermiddagarna, vilket minskar antalet barn per grupp. Det medför att vi har större möjlighet att få barnen att känna sig sedda av oss personal. Vi lägger stor vikt vid att bemöta barn och föräldrar på ett positivt sätt vid hämtning och lämning, en rak och ärlig kommunikation är viktigt för oss. Vi strävar efter att barnen ska kännas sig trygga på fritids, såväl med kamrater som med oss vuxna. Att ha samma rutiner varje dag skapar trygghet för alla. Vi startar dagen med tända ljus och avslappnande musik för att ge barnen förutsättningar för en lugn och harmonisk början på dagen. Det är viktigt att alla barn får säga sin åsikt och bli respekterade för den. När barnen leker tillsammans i grupp uppstår situationer då barnens olika uppfattningar/viljor prövas t.ex. vems tur det är i spelet/ vem som ska börja i leken. Vi deltar vid lek och aktiviteter, då får vi möjlighet till spontana samtal med barnen. Vi arbetar dagligen för att vara goda förebilder. Det är viktigt att barnen känner att vi finns och lyssnar på dem. Vi uppmuntrar barnen att ta eget ansvar för sina egna handlingar, att kunna se konsekvenser av sitt agerande. Vi lägger stor vikt vid att se och bemöta olämpligt beteende och ovårdat språk. 8

9 Resultat och Analys Delningen av fritidsgruppen resulterar att vi i större utsträckning kan tillgodose varje barn. Det leder till att vi får tryggare barn. Resultatet på frågan Känner du dig trygg när du är på fritids eller finns det något du oroar dig för? visar att 100 % av barnen är trygga på fritids. Även en fråga besvarades av föräldrarna Känns det tryggt att lämna ditt barn på fritte? Även där var det 100 % som ansåg sig trygga. Kommentarer ur enkäten Ja, jag som förälder trivs med fritte, är lugn och avslappnad när jag lämnar mitt barn hos er. Via enkäterna ser vi att flertalet föräldrar uppskattar och värdesätter oss personal och vårt arbete med barnen. Genom att vi deltar i leken och övriga aktiviteter uppstår möjlighet för spontana samtal där vi på ett positivt sätt kan prata om värdegrunden under fritids vardagssituationer. Bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen är bra, på god väg till mycket bra. Slutsatser Våra slutsatser utifrån vårt arbetssätt är att vi upplever och ser att både barn, föräldrar och personal känner sig trygga. Fritids båda barngrupper, Fsk-1 samt 2-3 fungerar mycket bra och personalen känner att de har mer tid för barnen, vilket ger trygga barn. En bidragande faktor är att vi har 2 personal per grupp under eftermiddagarna, vilket gjort en enorm skillnad sedan i våras. Dock förekommer det fortfarande kränkande ord och handlingar. Lärdomar Genom att personal deltar i leken/aktiviteter skapas trygghet för barnen. Åtgärder för förbättring Vi fortsätter med en tydlig struktur gällande gränssättningar mot ovårdat språk och kränkande handlingar. För att alla barn ska känna sig helt trygga ser vi personal till att vi har ett gemensamt förhållningssätt mot barnen. Vi fortsätter att skapa trygghet genom att finnas närvarande i leken och aktiviteterna. 9

10 4.2 Barns ansvar och inflytande Mål Skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utöver att allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och, har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbete i demokratiska former. Fritidshemmet Duvans Mål Barnen ska ha möjlighet att påverka och välja sin aktivitet under fritidstiden. Barnen ska känna sig delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Ta ansvar för sitt eget handlande. Ansvar och inflytande bör öka med stigande ålder och mognad. Arbetet På morgonen går vi alla tillsammans till matsalen och gör frukost. Barnen hjälper gärna till att plocka fram och duka inför frukosten. 3:orna får välja om de vill vara ute efter frukost innan skolstart och då under eget ansvar, men de vet att de kan komma in när de vill. När de mindre barnen, fsk-1, kommer till fritids har vi samling varje dag. Vi ropar upp och ofta är det något barn som hjälper till med det. Ett ansvars område vi jobbar med för 2-3:or är att de själva ska lära sig ringa sina föräldrar vid lek med kompisar. Under eftermiddagstid finns stort utrymme för barnen att själva välja vad de vill göra. Barnen får ansvara för att det städas och plockas undan efter avslutad aktivitet. Fritids har trivselregler som vi upprättat tillsammans. Vi återkommer till dem regelbundet. Vi utvärderar tillsammans med barnen hur det har gått och vad som behöver förändras eller förbättras. Genom vår enkät som skickas ut en gång/år får barn/föräldrar möjlighet att tycka till om fritidsverksamheten. Då ser vi tydligt vad som behöver förbättras inom verksamheten. Resultat och analys Genom att få hålla i en samling stärker vi barnets inflytande. Ringningen på eftermiddagen visar att de äldre barnen klarar det själva och att de tar det ansvaret genom att förmedla till oss personal vad som blev sagt. Genom enkäten har vi sett på frågan - Känner du att du har möjlighet att vara med och bestämma dina aktiviteter under fritidstiden? att totalt 79 % anser sig ha möjlighet att göra det, 5 % anser sig inte ha det och 16 % anser sig ha möjlighet att påverka fritidstiden ibland. 10

11 Bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen är bra. Slutsatser Vi upplever att barnen inte riktigt fått den tydliga och klara strukturen från oss personal att se vad de faktiskt är med och beslutar och tar ansvar över på fritids. Lärdomar Vi bör tydliggöra mer att de ser vikten av deras inflytande. Att de faktiskt förstår att de är med och beslutar och tar ansvar över saker på fritids varje dag. Åtgärder för förbättring Vi måste aktivt arbeta för att synliggöra barnens vardagliga inflytande på fritids. Planera in mer tydligt för oss personal när och hur vi går tillväga. Vi vill fortsätta dela fritidsgruppen även nästa år. Vi vill försöka hjälpas åt med den befintliga personal som finns i verksamheten. 11

12 4.3 Samarbete mellan fritidshem och hem Riktlinjer Lpo 94 - med viss anpassning till fritidshemmet Alla som arbetar i fritidshemmet skall: Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla fritidshemmets innehåll och verksamhet Läraren skall Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om barnets situation på fritidshemmet, trivsel och utveckling, och hålla sig informerad om det enskilda barnets personliga situation och därvid iaktta respekt för barnets integritet. Fritidshemmet Duvans Mål: Föräldrar skall alltid känna sig välkomna till vår verksamhet. Rak, ärlig och tydlig kommunikation mellan personal och föräldrar. Arbetet Vi tycker det är viktigt att prata med föräldrar vid lämning och hämtning om barnet samt allmän information. Vi använder oss av både skriftlig och muntlig information, brev hem samt information på våra anslagstavlor. Foton på all personal finns uppsatta i kapprummen, så att alla ska kunna se vilka som arbetar på fritids. Vi strävar efter att ha en rak och tydlig kommunikation tillsammans med föräldrar, är något oklart så pratar vi med föräldrar direkt. Vi deltar i Föräldraföreningsmöte enligt turordning. Under hösten svarade barn och föräldrar på frittes enkät Fritte och jag. Föräldrar svarade på frågor angående fritids där dem gavs möjlighet att tycka till och påverka det egna barnets fritidsvistelse samt även att komma med egna synpunkter eller funderingar. Vi delger även föräldrarna information utifrån enkäten och vi sätter upp den tillgänglig att läsa för dem som vill. De får också möjlighet att boka in samtal om de så önskar. Vi erbjuder även föräldrar drop-in fika ca en gång/termin just för att kunna delta och få en inblick i barnets dag, där de då kan komma med funderingar och synpunkter. Resultat och analys 100 % av föräldrarna anser att deras barn trivs och mår bra på fritids och att de känner sig trygga att lämna sina barn. En fråga löd: Hur upplever du informationsbiten/kommunikationen mellan personal/föräldrar och förälder/personal? 95 % anser sig att den fungerar bra medan 5 % anser sig att den fungerar sådär, de motiverar sitt svar med att det inte sägs så mycket. Vi anser att det då har fungerat bra under dagen. Många har påpekat att det är bra att vi är tillgängliga vid hämtning och lämning och att de tycker att vi har en öppen kommunikation. 12

13 Vid våra drop-in fikan har vi fått ett väldigt positivt gensvar från föräldrar, de anser att det är ett trevligt tillfälle att få vara delaktiga i sitt barns fritidsvistelse och att även få prata med oss personal och andra föräldrar. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer måluppfyllelsen som bra mellan fritidshem och hem. Slutsatser Det har visat sig att det har varit positivt att göra föräldrarna delaktiga. Enkäten visar att en mycket stor del anser att kommunikationen fungerar väldigt bra. Vi ser en ökning att föräldrarna ger positiv feedback till oss i vårt dagliga arbete. Lärdomar Vi ser att det blir ett öppnare klimat mellan oss personal och föräldrar genom att de får en inblick i verksamheten i samband med drop-in fika Samt genom feedback i enkäten. Åtgärder för förbättring Planera in fler drop-in. 13

14 4.4 Samarbete med andra verksamheter Lpo 94 Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Riktlinjer - med viss anpassning till fritidshem Läraren skall utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Fritidshemmet Duvans Mål Att tillsammans med förskolan/förskoleklass arbeta för en trygg och bra övergång till fritids. Väl fungerande arbetslag F-2 och 3-5 på skolan där en öppen och ärlig dialog förekommer. Arbetet I dagsläget har vi inget samarbete med någon annan verksamhet. Vi deltar under skoltid med idrott, Kompissamtal, rastvärdar samt pass då eleverna kommer in till fritids för fri lek. Vi deltar i föräldramöte för nya förskoleklassbarn. Varje år har vi inskolningssamtal med föräldrar och barn då vi ger information om vår fritidsverksamhet. Resultat/ Analys Genom att vi ser och arbetar med barnen/eleverna under skoltid ökar vår förståelse för det enskilda barnet på fritids. Personal emellan skola/fritids missar att delge varandra information för att vi inte har något samarbete, kommunikationen försämras och den röda tråden verksamheter emellan försvinner. Bedömning av måluppfyllelse Samarbetet med skolan bedömer vi i dagsläget som mindre bra. Övergången för de blivande fritidsbarnen bedömer vi som mycket bra. Slutsatser En slutsats gällande samarbetet är att kommunikationen fritids skola fungerar mindre bra. Eftersom vi inte har fungerande arbetslag leder detta till att information uteblir många gånger och även misstolkas. Ett samarbete ska gynna barnen/eleverna i deras lärande och utveckling för att skapa bästa möjliga förutsättning för dem under deras vistelse på skola och fritids. Vi ser att de flesta barnen är trygga när de börjar hos oss på fritids. Vilket vi tror beror på att vi träffat dem tillsammans med deras föräldrar på inskolningssamtalet. Föräldrarna har även hunnit träffa oss innan på föräldramötet för blivande förskoleklassbarn 14

15 Lärdomar Samarbete med skolan fungerar i dagsläget mindre bra för att vi tillsammans inte skapar gemensam tid för arbetslagsplanering och möten. Åtgärder för förbättring Skolan och fritids måste tillsammans med rektor komma överens om en gemensam tid som passar alla för att få till ett väl fungerande samarbete som gynnar eleverna/barnens hela vistelsetid, vilket kan vara arbetslagsträffar som sker regelbundet med planerad dagordning och gemensamma samverkanskvällar/konferenser. 15

16 5 Uppföljning av Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Pågående arbete med upprättande av Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. 16

17 Lpo 94, Skolans uppdrag: Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Mål att sträva mot: Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. 6 Livsstil och hälsa Arbetet I matsalen erbjuds barnen ett hälsosamt utbud till frukost och mellanmål. Barnen är uppdelade under mellanmålet för att undvika alltför stora barngrupper. Vi tänder ljus och sprider ut barnen i matsalen så att de inte sitter i för stora grupper, för att skapa en lugnare miljö. I den dagliga fritidshemsvistelsen tar barnen egna initiativ till att uttrycka sig i språk, bild, lek, drama och dans. En eftermiddag i veckan erbjuds barnen en möjlighet att under planerade former ha skapande verksamhet eller en fysisk aktivitet. Under samlingar före mellanmålet har det förekommit att barnen har fått ge varandra massage. Analys I fritte enkäten har vi en fråga hur barnen upplever frukost/mellanmål. Det har framkommit att en del barn känner att det är pratigt och ljudnivån är hög både till frukost och till mellanmål. Några känner sig stressade och får ingen matro. Det har även framkommit att barnen önskar ett mer varierat utbud till frukost. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer att måluppfyllelsen är bra. Slutsatser Mindre grupper ger lugnare matsituation. Tända ljus har en lugnande inverkan på barnen. Lärdomar Genom enkäten har det på ett tydligt sett framkommit att vi måste arbeta aktivt med matsituationerna. Åtgärder för förbättring Diskussion med skolmåltidspersonal angående ett mer varierat utbud till frukost. Prata med barnen och få dem delaktiga för en förbättring under frukost och mellanmål. Även delge föräldrar detta och ge dem möjlighet att komma med synpunkter. 17

18 18

19 7 Analys och bedömning av måluppfyllelse som helhet Fritidsverksamheten har överlag under året fungerat mycket bra. En stor och viktig del i bedömningen är att vi haft en varaktig personalgrupp på fritids och som lett till att vi kunnat dela på fritidsgruppen F-1 samt 2-3. Delningen har gett oss trygga, självständiga och harmoniska barn. Genom mindre grupper ökar möjligheten att se varje enskilt barn och finnas närvarande samt att i större utsträckning motarbeta kränkande ord och handlingar i barngruppen. Utifrån vår bedömning anser vi att barnen har stor del i det dagliga inflytandet. Barnen upplever däremot inte att de har det. Det är något vi måste bli tydliga med, att få barnen att förstå att de själva bestämmer dagligen över sin vistelse på fritids. Vi måste även jobba med att de känner sig delaktiga i gemensamma beslut. Vi känner att kommunikationen med föräldrar fungerar bra och alla känner sig trygga att lämna sina barn på fritids. Samarbetet med andra verksamheter har däremot fungerat mindre bra. Den röda tråden verksamheter emellan behöver utvecklas. 19

20 8 Åtgärder för förbättring Normer och värden Vi fortsätter med en tydlig struktur gällande gränssättningar mot ovårdat språk och kränkande handlingar. För att alla barn ska känna sig helt trygga ser vi personal till att vi har ett gemensamt förhållningssätt mot barnen. Vi fortsätter att skapa trygghet genom att finnas närvarande i leken och aktiviteterna. Barns ansvar och inflytande Vi personal måste aktivt arbeta för att synliggöra deras vardagliga inflytande på fritids. Planera in mer tydligt för oss personal när och hur vi går tillväga. Vi vill fortsätta dela fritidsgruppen även nästa år. Vi vill försöka hjälpas åt med den befintliga personal som finns i verksamheten. Samarbete mellan fritidshem och hem Planera in fler drop-in. Samarbete med andra verksamheter Skolan och fritids måste tillsammans med rektor komma överens om en gemensam tid som passar alla för att få till ett väl fungerande samarbete som gynnar eleverna/barnens hela vistelsetid. Livsstil och hälsa Diskussion med skolmåltidspersonal angående ett mer varierat utbud till frukost. Prata med barnen och få dem delaktiga för en förbättring under frukost och mellanmål. Även delge föräldrar detta och ge dem möjlighet att komma med synpunkter. 20

21 9 Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen Arbetet kring kvalitetsredovisning har bedrivits genom arbetslagträffar och personalmöten på så sätt att Fritishemmet Duvan har försett skolledaren med dokumentation av deras arbete. Skolledaren har sammanställt information och kompletterat den års kvalitetsredovisning har fastställts vid gemensamma arbetsplatsträffar på skolan. Ansvarig för kvalitetsredovisningen är biträdande rektor. Fredrik Besnard Biträdande rektor 21

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Nybyholmsskolan Förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1. Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Normer och värden Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN 2008-2009 NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN Sammanställd av: Arbetslaget Holmsjö fritidshem Ansvarig: Rektor Ulf Ebbesson

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FÖRSKOLEKLASSEN Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor 2010-05-12 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Maha Said. Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING

Maha Said. Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING Maha Said Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING LPP Samling på fritidshem tema normer och värdegrund - Årskurs 2 På fritids har vi 26 andraklasselever. Det finns en del konflikter

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Montessorifriskolans fritidshem

Montessorifriskolans fritidshem Montessorifriskolans fritidshem Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs F- 6. Fritids uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmen Galaxen och Kometen period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmen Galaxen och Kometen period 1 (juli-sept), läsåret Kvalitetsarbete för fritidshemmen Galaxen och Kometen period 1 (juli-sept), läsåret 2014-2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform.

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform. BARNOMSORGEN I SÄFFLE FÅR GODA BETYG! Kvalitetsmätning i familjedaghem, förskola och fritidshem. Under året har barn- och utbildningsförvaltningen, med hjälp av enkäter, tagit reda på vilka faktorer som

Läs mer

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret 2015-2016 Sid 1 av 6 Organisation och ledning Den pedagogiska omsorgen (Familjedaghemmet) har sex personal. Två av dessa leder även verksamheten, varav en

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Materialet har sammanställts av all fritidshemspersonal som arbetar i Lidingö stad under våren 2009 Syftet är att skapa en gemensam utgångspunkt och ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Brattbergsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-10 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan för Galaxens fritidshem

Arbetsplan för Galaxens fritidshem Färgelanda Kommun Arbetsplan för Galaxens fritidshem Valboskolan Valboskolans fritidshems vision: Vi vill skapa ett gott klimat där barnen kan utvecklas, känna trygghet och harmoni och bli empatiska människor.

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströmsskolans fritidshem Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Fritidshemmet på Hagaströms skola strävar efter en helhetssyn på barnet hela dagen. Enligt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Mål Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att visa hänsyn och respekt mot varandra.

Mål Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att visa hänsyn och respekt mot varandra. Läsåret 2012/2013 Arbetsplan Normer och värden Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att visa hänsyn och respekt mot varandra. Vi upplever att det är en del konflikter i barngruppen. Barnen utesluter

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Årets mål Språkutveckling trygghet och trivsel Barn- och ungdomsförvaltningens vision: LUST ATT LÄRA, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten

Läs mer

Arbetsplan för Linneans förskola 2010/11 avd Myran

Arbetsplan för Linneans förskola 2010/11 avd Myran Arbetsplan för Linneans förskola 2010/11 avd Myran 5.1. Normer och värden Alla barn och vuxna som kommer till förskolan ska bli sedda och bekräftade av all personal som arbetar på förskolan. Målet är uppnått

Läs mer

Arbetsplan för Trollungens förskola och fritids 2009

Arbetsplan för Trollungens förskola och fritids 2009 Arbetsplan för Trollungens förskola och fritids 2009 Arbetsplanen gäller under 2009-2010 och utgår ifrån den aktuella skolplanen för Karlskrona kommun, läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och läroplanen

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet 1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet Läsåret 2015/2016 2(6) Uppdrag och planering för att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling Huvudmannen

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-10-30 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2015/2016. Fritidshem

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2015/2016. Fritidshem 2016-04-11 Kvalitetsredovisning för läsåret 2015/2016 Fritidshem Datum: 2016-06-29 Rektor: Johan Lindström Biträdande rektor: Resultatenhetschef: Bengt Albertsson Avesta kommun, Bildningsförvaltningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Lokal arbetsplan - Fritidshem 13/14

Lokal arbetsplan - Fritidshem 13/14 Lokal arbetsplan - Fritidshem 13/14 Vår vision Vår vision är att Kastellskolans fritidshem ska komplettera skolan och hemmet på ett bra sätt. Våra elever ska, under sin tid inom fritidshemmet, erbjudas

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 (reviderad 2010) samt Nyköpings kommuns tjänstegarantier.

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskolans Arbetsplan 2016/2017

Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Avdelning Fantasiresan Stigens Friskola Innehållsförteckning Fokus under 2016-2017 Åtgärder enligt föregående utvärdering Mål och riktlinjer Normer och värden Utveckling

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Lokal Arbetsplan för VALEN

Lokal Arbetsplan för VALEN Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för VALEN 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Solbringens Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan läsåret 2016/2017 Normer och värden: Lgr 2011 säger att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Jämjö kyrkskola. Läsåret

Kvalitetsredovisning. Jämjö kyrkskola. Läsåret Kvalitetsredovisning Jämjö kyrkskola Läsåret 2009-2010 1 Trygghet och tolerans i arbetsmiljön, läsåret 2009/2010 Prioriterat mål Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde,

Läs mer

Kvalitetsrapport. Parkskolan. Fritidshem. Läsåret 2013/2014. Lergöken, Bikupan, Sjöboden. Ansvarig rektor: Ann-Kristin Brännström

Kvalitetsrapport. Parkskolan. Fritidshem. Läsåret 2013/2014. Lergöken, Bikupan, Sjöboden. Ansvarig rektor: Ann-Kristin Brännström Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2013/2014 Parkskolan Lergöken, Bikupan, Sjöboden Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Läsåret 2016-2017 UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer