Kvalitetsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2009"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard

2

3 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning 6 3 Verksamhetens förutsättningar 7 4 Arbetet i verksamheten Normer och värden Barns ansvar och inflytande Samarbete mellan fritidshem och hem Samarbete med andra verksamheter Uppföljning av Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 16 6 Livsstil och hälsa 17 7 Analys och bedömning av måluppfyllelse som helhet 19 8 Åtgärder för förbättring 20 9 Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen 21 3

4

5 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen Underlag för kvalitetsredovisningen Enkät Fritte & Jag Allmänna råd för fritidshem (skolverket) Samtal i barngrupp angående utformningen av fritids, där vi antecknar och utvärderar Skriftlig planering och utvärdering Rutiner för kvalitetsarbetet över året och kvalitetsredovisningen Under oktober månad varje år skickar vi ut en enkät till barn och föräldrar. Den sammanställs sedan och blir underlag för kvalitetsarbetet. Resultatet av enkäten finns tillgänglig i vardera kapprum för föräldrarna. I samband med det skickar vi även hem ett brev med information om det som varit bra och även det som behöver förbättras. Av 54 utskickade enkäter har vi fått tillbaka 42. I augusti gör personalen ett årshjul där rutiner för hela läsåret skrivs in. I årshjulet framkommer det när/hur olika arbetsuppgifter ska genomföras. När vi arbetar med lokala arbetsplanen/kvalitetsredovisningen utgår vi från Skolverkets Allmänna råd för fritidshem. Under hösten har vi samtal som vi dokumenterar tillsammans med barnen angående trivseln på fritids. Det barnen kommit fram till utvärderar vi under våren. Skriftlig planering/utvärdering för verksamheten sker löpande under hela läsåret vid gemensamma och enskilda planeringstillfällen. 5

6 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Normer och värden Genom att vi fortsatt att ha två fritidsgrupper vilket minskar antalet barn/ grupp har vi i större utsträckning kunnat tillgodose varje barn. Stor vikt har lagts vid att se och bemöta olämpligt beteende och ovårdat språk. Vi är goda förebilder för barnen. Samma rutiner varje dag skapar trygghet för alla. Barns ansvar och inflytande Under samlingar har vi diskuterat med barnen om regler, ansvar och delaktighet i beslut som t.ex. fritids trivsel och utformningen av aktiviteter. Vi har utformat trivselregler tillsammans med barnen. På så sätt jobbar vi för att fritids ska bli en meningsfull plats att vara på. Samarbete mellan fritidshem och hem Vi har lagt stor vikt vid att bemöta föräldrar och barn vid hämtning och lämning. Vi har ordnat drop in fika för föräldrar för att få föräldrar mer delaktiga i deras barns vistelse på fritids. Flera gånger/termin har brev skickats hem till föräldrar ang. information, där vi även har gett dem möjlighet att komma med synpunkter och idéer om olika frågeställningar. Samarbete med andra verksamheter All personal samverkar för barnens/ elevernas bästa. Vi har deltagit i föräldramöten för de nya förskoleklassbarnen. Vi har även inskolningssamtal med föräldrar och barn där vi informerat om fritidsverksamheten. 6

7 3 Verksamhetens förutsättningar Ansvarsområden och verksamhet Grundskola Norr är en del av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde med undervisning på Medåkers skola år F-5, Nybyholmsskolan år F-5, Ladubacksskolan år F-5 och Stureskolan år 6-9. Till samtliga F-5 skolor hör fritidshem. Styrning Våra styrdokument är Lpo 94 - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen, Arboga kommuns skolplan antagen av kommunfullmäktiga samt vår lokala arbetsplan. Ledning Skolledning Grundskola Norr Årsarbetare Rektor 1 Biträdande rektor 1 Biträdande rektor 0,5 Personal Årsarbetare (åa) Budget 2009 (antal åa) Redovisat 2009 utbildad/behörig Barnskötare 2 2 Fritidspedagog 1 1 Förskollärare Lärare Specialpedagog/speciallärare Resurspersoner/elevassistenter 0,5 0,5 Övrig personal Redovisat 2009 outbildad/obehörig Kompetensutveckling Personalen har genomgått PIM, Praktisk IT och mediakompetens, under hösten. Utöver självstudier och examinationsuppgifter har vi fått handledning 3-5 gånger av våra examinatorer. Friendsutbildning har vi fått under hösten. Barn på Fritidshem 56 inskrivna barn under vårterminen 54 inskrivna barn under höstterminen 7

8 4 Arbetet i verksamheten 4.1 Normer och värden Mål Lpo 94 Fritids ska sträva efter att varje elev Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handlar också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Fritidshemmet Duvans Mål Vuxna som ser och finns närvarande för eleverna/barnen. Ett fritids utan kränkande ord och handlingar. Alla, såväl barn som vuxna, ska känna sig respekterade. Barnen ska bli trygga, självständiga och harmoniska. Respektera och uppskatta varandras olikheter och åsikter. Arbetet Vi har fortsatt att ha två fritidsgrupper under eftermiddagarna, vilket minskar antalet barn per grupp. Det medför att vi har större möjlighet att få barnen att känna sig sedda av oss personal. Vi lägger stor vikt vid att bemöta barn och föräldrar på ett positivt sätt vid hämtning och lämning, en rak och ärlig kommunikation är viktigt för oss. Vi strävar efter att barnen ska kännas sig trygga på fritids, såväl med kamrater som med oss vuxna. Att ha samma rutiner varje dag skapar trygghet för alla. Vi startar dagen med tända ljus och avslappnande musik för att ge barnen förutsättningar för en lugn och harmonisk början på dagen. Det är viktigt att alla barn får säga sin åsikt och bli respekterade för den. När barnen leker tillsammans i grupp uppstår situationer då barnens olika uppfattningar/viljor prövas t.ex. vems tur det är i spelet/ vem som ska börja i leken. Vi deltar vid lek och aktiviteter, då får vi möjlighet till spontana samtal med barnen. Vi arbetar dagligen för att vara goda förebilder. Det är viktigt att barnen känner att vi finns och lyssnar på dem. Vi uppmuntrar barnen att ta eget ansvar för sina egna handlingar, att kunna se konsekvenser av sitt agerande. Vi lägger stor vikt vid att se och bemöta olämpligt beteende och ovårdat språk. 8

9 Resultat och Analys Delningen av fritidsgruppen resulterar att vi i större utsträckning kan tillgodose varje barn. Det leder till att vi får tryggare barn. Resultatet på frågan Känner du dig trygg när du är på fritids eller finns det något du oroar dig för? visar att 100 % av barnen är trygga på fritids. Även en fråga besvarades av föräldrarna Känns det tryggt att lämna ditt barn på fritte? Även där var det 100 % som ansåg sig trygga. Kommentarer ur enkäten Ja, jag som förälder trivs med fritte, är lugn och avslappnad när jag lämnar mitt barn hos er. Via enkäterna ser vi att flertalet föräldrar uppskattar och värdesätter oss personal och vårt arbete med barnen. Genom att vi deltar i leken och övriga aktiviteter uppstår möjlighet för spontana samtal där vi på ett positivt sätt kan prata om värdegrunden under fritids vardagssituationer. Bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen är bra, på god väg till mycket bra. Slutsatser Våra slutsatser utifrån vårt arbetssätt är att vi upplever och ser att både barn, föräldrar och personal känner sig trygga. Fritids båda barngrupper, Fsk-1 samt 2-3 fungerar mycket bra och personalen känner att de har mer tid för barnen, vilket ger trygga barn. En bidragande faktor är att vi har 2 personal per grupp under eftermiddagarna, vilket gjort en enorm skillnad sedan i våras. Dock förekommer det fortfarande kränkande ord och handlingar. Lärdomar Genom att personal deltar i leken/aktiviteter skapas trygghet för barnen. Åtgärder för förbättring Vi fortsätter med en tydlig struktur gällande gränssättningar mot ovårdat språk och kränkande handlingar. För att alla barn ska känna sig helt trygga ser vi personal till att vi har ett gemensamt förhållningssätt mot barnen. Vi fortsätter att skapa trygghet genom att finnas närvarande i leken och aktiviteterna. 9

10 4.2 Barns ansvar och inflytande Mål Skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utöver att allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och, har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbete i demokratiska former. Fritidshemmet Duvans Mål Barnen ska ha möjlighet att påverka och välja sin aktivitet under fritidstiden. Barnen ska känna sig delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Ta ansvar för sitt eget handlande. Ansvar och inflytande bör öka med stigande ålder och mognad. Arbetet På morgonen går vi alla tillsammans till matsalen och gör frukost. Barnen hjälper gärna till att plocka fram och duka inför frukosten. 3:orna får välja om de vill vara ute efter frukost innan skolstart och då under eget ansvar, men de vet att de kan komma in när de vill. När de mindre barnen, fsk-1, kommer till fritids har vi samling varje dag. Vi ropar upp och ofta är det något barn som hjälper till med det. Ett ansvars område vi jobbar med för 2-3:or är att de själva ska lära sig ringa sina föräldrar vid lek med kompisar. Under eftermiddagstid finns stort utrymme för barnen att själva välja vad de vill göra. Barnen får ansvara för att det städas och plockas undan efter avslutad aktivitet. Fritids har trivselregler som vi upprättat tillsammans. Vi återkommer till dem regelbundet. Vi utvärderar tillsammans med barnen hur det har gått och vad som behöver förändras eller förbättras. Genom vår enkät som skickas ut en gång/år får barn/föräldrar möjlighet att tycka till om fritidsverksamheten. Då ser vi tydligt vad som behöver förbättras inom verksamheten. Resultat och analys Genom att få hålla i en samling stärker vi barnets inflytande. Ringningen på eftermiddagen visar att de äldre barnen klarar det själva och att de tar det ansvaret genom att förmedla till oss personal vad som blev sagt. Genom enkäten har vi sett på frågan - Känner du att du har möjlighet att vara med och bestämma dina aktiviteter under fritidstiden? att totalt 79 % anser sig ha möjlighet att göra det, 5 % anser sig inte ha det och 16 % anser sig ha möjlighet att påverka fritidstiden ibland. 10

11 Bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen är bra. Slutsatser Vi upplever att barnen inte riktigt fått den tydliga och klara strukturen från oss personal att se vad de faktiskt är med och beslutar och tar ansvar över på fritids. Lärdomar Vi bör tydliggöra mer att de ser vikten av deras inflytande. Att de faktiskt förstår att de är med och beslutar och tar ansvar över saker på fritids varje dag. Åtgärder för förbättring Vi måste aktivt arbeta för att synliggöra barnens vardagliga inflytande på fritids. Planera in mer tydligt för oss personal när och hur vi går tillväga. Vi vill fortsätta dela fritidsgruppen även nästa år. Vi vill försöka hjälpas åt med den befintliga personal som finns i verksamheten. 11

12 4.3 Samarbete mellan fritidshem och hem Riktlinjer Lpo 94 - med viss anpassning till fritidshemmet Alla som arbetar i fritidshemmet skall: Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla fritidshemmets innehåll och verksamhet Läraren skall Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om barnets situation på fritidshemmet, trivsel och utveckling, och hålla sig informerad om det enskilda barnets personliga situation och därvid iaktta respekt för barnets integritet. Fritidshemmet Duvans Mål: Föräldrar skall alltid känna sig välkomna till vår verksamhet. Rak, ärlig och tydlig kommunikation mellan personal och föräldrar. Arbetet Vi tycker det är viktigt att prata med föräldrar vid lämning och hämtning om barnet samt allmän information. Vi använder oss av både skriftlig och muntlig information, brev hem samt information på våra anslagstavlor. Foton på all personal finns uppsatta i kapprummen, så att alla ska kunna se vilka som arbetar på fritids. Vi strävar efter att ha en rak och tydlig kommunikation tillsammans med föräldrar, är något oklart så pratar vi med föräldrar direkt. Vi deltar i Föräldraföreningsmöte enligt turordning. Under hösten svarade barn och föräldrar på frittes enkät Fritte och jag. Föräldrar svarade på frågor angående fritids där dem gavs möjlighet att tycka till och påverka det egna barnets fritidsvistelse samt även att komma med egna synpunkter eller funderingar. Vi delger även föräldrarna information utifrån enkäten och vi sätter upp den tillgänglig att läsa för dem som vill. De får också möjlighet att boka in samtal om de så önskar. Vi erbjuder även föräldrar drop-in fika ca en gång/termin just för att kunna delta och få en inblick i barnets dag, där de då kan komma med funderingar och synpunkter. Resultat och analys 100 % av föräldrarna anser att deras barn trivs och mår bra på fritids och att de känner sig trygga att lämna sina barn. En fråga löd: Hur upplever du informationsbiten/kommunikationen mellan personal/föräldrar och förälder/personal? 95 % anser sig att den fungerar bra medan 5 % anser sig att den fungerar sådär, de motiverar sitt svar med att det inte sägs så mycket. Vi anser att det då har fungerat bra under dagen. Många har påpekat att det är bra att vi är tillgängliga vid hämtning och lämning och att de tycker att vi har en öppen kommunikation. 12

13 Vid våra drop-in fikan har vi fått ett väldigt positivt gensvar från föräldrar, de anser att det är ett trevligt tillfälle att få vara delaktiga i sitt barns fritidsvistelse och att även få prata med oss personal och andra föräldrar. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer måluppfyllelsen som bra mellan fritidshem och hem. Slutsatser Det har visat sig att det har varit positivt att göra föräldrarna delaktiga. Enkäten visar att en mycket stor del anser att kommunikationen fungerar väldigt bra. Vi ser en ökning att föräldrarna ger positiv feedback till oss i vårt dagliga arbete. Lärdomar Vi ser att det blir ett öppnare klimat mellan oss personal och föräldrar genom att de får en inblick i verksamheten i samband med drop-in fika Samt genom feedback i enkäten. Åtgärder för förbättring Planera in fler drop-in. 13

14 4.4 Samarbete med andra verksamheter Lpo 94 Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Riktlinjer - med viss anpassning till fritidshem Läraren skall utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Fritidshemmet Duvans Mål Att tillsammans med förskolan/förskoleklass arbeta för en trygg och bra övergång till fritids. Väl fungerande arbetslag F-2 och 3-5 på skolan där en öppen och ärlig dialog förekommer. Arbetet I dagsläget har vi inget samarbete med någon annan verksamhet. Vi deltar under skoltid med idrott, Kompissamtal, rastvärdar samt pass då eleverna kommer in till fritids för fri lek. Vi deltar i föräldramöte för nya förskoleklassbarn. Varje år har vi inskolningssamtal med föräldrar och barn då vi ger information om vår fritidsverksamhet. Resultat/ Analys Genom att vi ser och arbetar med barnen/eleverna under skoltid ökar vår förståelse för det enskilda barnet på fritids. Personal emellan skola/fritids missar att delge varandra information för att vi inte har något samarbete, kommunikationen försämras och den röda tråden verksamheter emellan försvinner. Bedömning av måluppfyllelse Samarbetet med skolan bedömer vi i dagsläget som mindre bra. Övergången för de blivande fritidsbarnen bedömer vi som mycket bra. Slutsatser En slutsats gällande samarbetet är att kommunikationen fritids skola fungerar mindre bra. Eftersom vi inte har fungerande arbetslag leder detta till att information uteblir många gånger och även misstolkas. Ett samarbete ska gynna barnen/eleverna i deras lärande och utveckling för att skapa bästa möjliga förutsättning för dem under deras vistelse på skola och fritids. Vi ser att de flesta barnen är trygga när de börjar hos oss på fritids. Vilket vi tror beror på att vi träffat dem tillsammans med deras föräldrar på inskolningssamtalet. Föräldrarna har även hunnit träffa oss innan på föräldramötet för blivande förskoleklassbarn 14

15 Lärdomar Samarbete med skolan fungerar i dagsläget mindre bra för att vi tillsammans inte skapar gemensam tid för arbetslagsplanering och möten. Åtgärder för förbättring Skolan och fritids måste tillsammans med rektor komma överens om en gemensam tid som passar alla för att få till ett väl fungerande samarbete som gynnar eleverna/barnens hela vistelsetid, vilket kan vara arbetslagsträffar som sker regelbundet med planerad dagordning och gemensamma samverkanskvällar/konferenser. 15

16 5 Uppföljning av Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Pågående arbete med upprättande av Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. 16

17 Lpo 94, Skolans uppdrag: Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Mål att sträva mot: Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. 6 Livsstil och hälsa Arbetet I matsalen erbjuds barnen ett hälsosamt utbud till frukost och mellanmål. Barnen är uppdelade under mellanmålet för att undvika alltför stora barngrupper. Vi tänder ljus och sprider ut barnen i matsalen så att de inte sitter i för stora grupper, för att skapa en lugnare miljö. I den dagliga fritidshemsvistelsen tar barnen egna initiativ till att uttrycka sig i språk, bild, lek, drama och dans. En eftermiddag i veckan erbjuds barnen en möjlighet att under planerade former ha skapande verksamhet eller en fysisk aktivitet. Under samlingar före mellanmålet har det förekommit att barnen har fått ge varandra massage. Analys I fritte enkäten har vi en fråga hur barnen upplever frukost/mellanmål. Det har framkommit att en del barn känner att det är pratigt och ljudnivån är hög både till frukost och till mellanmål. Några känner sig stressade och får ingen matro. Det har även framkommit att barnen önskar ett mer varierat utbud till frukost. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer att måluppfyllelsen är bra. Slutsatser Mindre grupper ger lugnare matsituation. Tända ljus har en lugnande inverkan på barnen. Lärdomar Genom enkäten har det på ett tydligt sett framkommit att vi måste arbeta aktivt med matsituationerna. Åtgärder för förbättring Diskussion med skolmåltidspersonal angående ett mer varierat utbud till frukost. Prata med barnen och få dem delaktiga för en förbättring under frukost och mellanmål. Även delge föräldrar detta och ge dem möjlighet att komma med synpunkter. 17

18 18

19 7 Analys och bedömning av måluppfyllelse som helhet Fritidsverksamheten har överlag under året fungerat mycket bra. En stor och viktig del i bedömningen är att vi haft en varaktig personalgrupp på fritids och som lett till att vi kunnat dela på fritidsgruppen F-1 samt 2-3. Delningen har gett oss trygga, självständiga och harmoniska barn. Genom mindre grupper ökar möjligheten att se varje enskilt barn och finnas närvarande samt att i större utsträckning motarbeta kränkande ord och handlingar i barngruppen. Utifrån vår bedömning anser vi att barnen har stor del i det dagliga inflytandet. Barnen upplever däremot inte att de har det. Det är något vi måste bli tydliga med, att få barnen att förstå att de själva bestämmer dagligen över sin vistelse på fritids. Vi måste även jobba med att de känner sig delaktiga i gemensamma beslut. Vi känner att kommunikationen med föräldrar fungerar bra och alla känner sig trygga att lämna sina barn på fritids. Samarbetet med andra verksamheter har däremot fungerat mindre bra. Den röda tråden verksamheter emellan behöver utvecklas. 19

20 8 Åtgärder för förbättring Normer och värden Vi fortsätter med en tydlig struktur gällande gränssättningar mot ovårdat språk och kränkande handlingar. För att alla barn ska känna sig helt trygga ser vi personal till att vi har ett gemensamt förhållningssätt mot barnen. Vi fortsätter att skapa trygghet genom att finnas närvarande i leken och aktiviteterna. Barns ansvar och inflytande Vi personal måste aktivt arbeta för att synliggöra deras vardagliga inflytande på fritids. Planera in mer tydligt för oss personal när och hur vi går tillväga. Vi vill fortsätta dela fritidsgruppen även nästa år. Vi vill försöka hjälpas åt med den befintliga personal som finns i verksamheten. Samarbete mellan fritidshem och hem Planera in fler drop-in. Samarbete med andra verksamheter Skolan och fritids måste tillsammans med rektor komma överens om en gemensam tid som passar alla för att få till ett väl fungerande samarbete som gynnar eleverna/barnens hela vistelsetid. Livsstil och hälsa Diskussion med skolmåltidspersonal angående ett mer varierat utbud till frukost. Prata med barnen och få dem delaktiga för en förbättring under frukost och mellanmål. Även delge föräldrar detta och ge dem möjlighet att komma med synpunkter. 20

21 9 Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen Arbetet kring kvalitetsredovisning har bedrivits genom arbetslagträffar och personalmöten på så sätt att Fritishemmet Duvan har försett skolledaren med dokumentation av deras arbete. Skolledaren har sammanställt information och kompletterat den års kvalitetsredovisning har fastställts vid gemensamma arbetsplatsträffar på skolan. Ansvarig för kvalitetsredovisningen är biträdande rektor. Fredrik Besnard Biträdande rektor 21

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Fjällängsskolans fritidshem

Fjällängsskolans fritidshem REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Fjällängsskolans fritidshem Gun Söderberg Königsson 2010 08 26 Innehållsförteckning Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Förskolechef Katarina Klinga 2013-05-28 Kvalitetsredovisning för Trollflöjtens förskola 2012-2013 1. Organisation Förskoleverksamheten i Gästrik

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Arbetsplan Mo skola Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Mo skola Mo skola är en F 6 skola med fritidshem. Skolan byggdes år 1954 och har en fantastisk utemiljö som stimulerar till lek, arbete och lärande.

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012 Rektor Villerkulla Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Arbetsplan för 2011. Föräldraföreningen Kungabarn Dalavägen 3

Arbetsplan för 2011. Föräldraföreningen Kungabarn Dalavägen 3 DNR: 2010-000480 Föräldraföreningen Kungabarn Dalavägen 3 310 20 Knäred Arbetsplan för 2011 Ärendet Enligt Skollagen är varje enhet skyldig att årligen upprätta en arbetsplan för genomförandet av de fastställda

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Enhet Ljungsbackenskolans Fritidshem. Läsår

KVALITETSREDOVISNING. Enhet Ljungsbackenskolans Fritidshem. Läsår KVALITETSREDOVISNING Enhet Ljungsbackenskolans Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Ljungsbackenskolans Fritidshem TIDSPERIOD 2011-2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Ljungsbackenskolans

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer