Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2012:5. Frida Bartonek Kvalitetsutvecklare, Södersjukhuset AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2012:5. Frida Bartonek Kvalitetsutvecklare, Södersjukhuset AB"

Transkript

1 Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2012:5 Frida Bartonek Kvalitetsutvecklare, Södersjukhuset AB

2 HAKIR BAKGRUND Avgörande för att HAKIR som kvalitetsregister, på längre sikt, ska fungera jämsides den kliniska verksamheten krävs att det är väl integrerat i varje verksamhet. Det krävs också att täckningsgraden är hög, vilket helt enkelt betyder att det behöver innehålla tillräckligt många av patienterna och att data ska vara av så bra kvalité som möjligt. För att på ett bra sätt integrera HAKIR med den egna verksamheten behöver rutiner kring logistik och registrering vara väl genomtänkta och anpassade till den egna verksamhetens förhållanden, i god tid innan registreringsstart. Det här är en beskrivning av hur man vid varje verksamhet kan arbeta med logistik och rutiner, både inför registreringsstart gärna tillsammans med checklistan, och sedan när registrering sker kontinuerligt. Logistik och rutiner beskrivs i detalj under två rubriker; inför registreringsstart och vid kontinuerlig registrering. Alla dokument som hänvisas till i texten finns för nedladdning alternativt kan efterfrågas via (central registerkoordinator). 2

3 INNEHÅLL Sida INFÖR REGISTRERINGSSTART Struktur Hemsida Checklista Nationell mätmanual Datastruktur och säkerhet Patientinformation 5 7. Registerplattform :1 Manual 7:2 E-tjänstekort 7:3 Inloggning (med instruktion) 8. Enkäter :1 Webbenkät (med instruktion) 8:1:1 Dator 8:1:2 AnvändarID och lösenord till webbenkät 8:1:3 Instruktion för AnvändarID 8:1:4 Instruktion för Computorapport lösenord 8:2 Pappersenkät 9. Nya användare Praktiska förberedelser VID KONTINUERLIG REGISTRERING Enkäter postoperativt :1 Valideringsrapport (med instruktion) 2:2 Webbenkät: sms (med instruktion) 2:3 Pappersenkät: adresser (med instruktion) 2. Rutiner på Rehabenheten Läs mer..18 Kontaktuppgifter 18 3

4 INFÖR REGISTRERINGSSTART 1: Struktur HAKIR är ett webbaserat, nationellt kvalitetsregister till vilket information samlas in, på grundrespektive utökad nivå, som framförallt rör diagnos, undersökningar, operation, behandling, uppföljning och eventuell förekomst av komplikationer. Patienterna ombeds besvara enkäter pre- och postoperativt som innehåller frågor som rör symtom, funktion i hand/arm och nöjdhet med operationsresultat och bemötande. Samtliga sju handkirurgiska kliniker i Sverige deltar i arbetet med HAKIR men registrerar i olika utsträckning. Södersjukhuset AB är centralt personuppgiftsansvarig. Registerhållare är Marianne Arner, som också är verksamhetschef vid Handkirurgkliniken vid Södersjukhuset. Registercentrum Syd (RC Syd), som är ett Nationellt kompetenscentrum för kvalitetsregister, administrerar den server och registerplattform (3C) där data lagras och registreras. Registret är uppbyggt i enlighet med rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och bestämmelserna i Patientdatalagen (SFS 2008:355). Patientdatalagen säger bland annat att registrering i kvalitetsregister alltid måste vara frivillig och att en påbörjad registrering ska avbrytas och/eller tidigare registrerad data utplånas, i de fall patienten så begär. Personuppgifterna omfattas vidare av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och behandlas på samma sätt som journaluppgifter. De data som matas in krypteras, inloggning till 3C sker med s.k. E-tjänstekort och engångslösenord administreras till de patienter som fyller i enkäterna på webben. 2: Hemsida Den mesta av informationen och de allra flesta dokument som behövs före registreringsstart och även sedan när registrering sker kontinuerligt, finns på hemsidan; För att främja samarbetet kring HAKIR - med till exempel utbyte av idéer och rutiner, finns också adresser och telefonnummer till varje kliniks kontaktperson för HAKIR där. 3: Checklista Innan HAKIR införs på varje klinik måste vissa krav uppfyllas och rutiner finnas och i syfte att underlätta detta arbete finns en checklista, som listar alla nödvändiga förutsättningar både vad gäller organisation och logistik och för de lagrum som reglerar arbetet med kvalitetsregister. Checklistan ska fyllas i vid respektive klinik innan registrering påbörjas. 4

5 4: Nationell mätmanual Handkirurgiskt kvalitetsregisters mätmanual är en nationell manual för rörelse- och styrkemätning av armbåge, underarm och hand som är sammanställd 2010 av Rehabenheterna på handkirurgklinikerna i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Syftet med upprättandet av mätmanualen är att åstadkomma en så hög reliabilitet som möjligt vid funktionsmätningarna i HAKIR, samt försöka skapa en svensk standard för statustagande. Mätmanualen behövs där funktionsmätningarna sker och ofta är det fördelaktigt att ha en rumsbunden manual som alltid finns att tillgå. Lämna också gärna en mätmanual till nya användare av registret. Manualen finns att ladda ner på hemsidan, i tre olika versioner som är anpassade till olika läs- och utskriftsformat. 5: Datastruktur och säkerhet En del data måste sparas på andra platser än i 3C och via webbenkäten, t ex AnvändarID och lösenord, adresser till postop enkäter, mobilnummer för sms etc. För att ingen obehörig ska få tillgång till de data behöver sättet man väljer att spara sina data på vara genomtänkt: Ha en egen inloggning till själva datorn ifall du sparar data där Strukturera dina mappar på datorn väl, så att du enkelt kan leta dig bakåt bland data Ta backup på dina datafiler Alla pappersformulär ska sparas (backup), förvara dom inlåsta och ordna dom så att du hittar Låt inte AnvändarID och lösenord till webbenkäten ligga framme, oanvända som använda Begränsa antalet personer som har inloggningar till 3C till minsta möjliga Riskera inte att obehöriga får tillgång till din inloggning, t ex genom att spara det på datorn Logga ut genom att ta ut e-tjänstekortet ur kortläsaren, när du lämnar datorn 6: Patientinformation Varje patient måste inom rimlig tid informeras om HAKIR, vad det innebär samt få vetskap om sina rättigheter och möjlighet att tacka nej till att delta. Hur informationen lämnas skiljer sig lite beroende på hur man väljer att jobba med HAKIR så den måste anpassas för varje verksamhet. Informationen lämnas med fördel på flera sätt, för att säkerställa att ingen patient missas, vanligen genom en patientinformationsbroschyr, försättsblad till enkät, planscher och de kallelser som skickas till patienten såsom operations-, rehab och mottagningskallelse. På hemsidan ska det finnas en patientinformationsbroschyr för respektive (registrerande) klinik. Det finns en färdig patientinformationsbroschyr (utformad i enlighet med Patientdatalagen och anpassad 5

6 att fungera med webbenkäten) utan kontaktuppgifter att ladda ner - lägg till de egna kontaktuppgifterna (kräver Adobe Acrobat) och skicka till central registerkoordinator så läggs den ut på hemsidan. Glöm inte att trycka den i tid. Det finns också en plansch att ladda ner. 7: Registerplattform Det program där HAKIR s data matas in heter 3C (Comporto, Computo, Comedius), finns på Internet och du hittar till sidan via och rubriken Personalinformation och Till register ( ), eller genom att skriva: https://www.comporto.nko.se/ i din webbläsare. I Comporto registreras data och från Computo hämtas den ut i form av s.k. rapporter. Data registreras i s.k. formulär och det hör i regel ett formulär till varje registreringstillfälle. De kliniker som registrerar i 3C har komplett och ständig tillgång till sina egna data och kan när som helst hämta ut den i form av Computorapporter. Också adresser och mobilnummer för postoperativa enkät- och sms-utskick är Computorapporter. 7:1 Manual Till varje ny användare ska manualen för Comporto lämnas. Det finns även manualer för hur några av formulären fylls i och rutiner kring inklusion- och exklusionskriterier på 7:2 E-tjänstekort För att logga in i 3C krävs att du har ett elektroniskt tjänstekort (kallas ibland Smartcard), som tillhandahålls av respektive landsting/sjukhus. Att logga in med E-tjänstekort är en sorts elektronisk identifiering som krävs när tjänster som kräver s.k. stark autentisering används, till vilka uppgifter i ett kvalitetsregister hör. Vanliga lösenord anses i de fallen inte vara tillräckligt säkra. För att kunna logga in med E-tjänstekort krävs att ditt tangentbord har en kortläsare, alternativt en extern kortläsare har kopplats till datorn, och att rätt mjukvara har installerats. Samtliga landsting i Sverige har beslutat sig för att börja använda e-tjänstekort för att logga in i journalsystem etc. och de allra flesta har påbörjat processen. E-tjänstekortet är alltså ett verktyg för säker inloggning, men det finns ingen koppling mellan E- tjänstekort och HAKIR/3C. Första gången du loggar in till registret behöver du därför först behörighet till själva registerplattformen, och det får du genom central registerkoordinator i form av en engångskod. Du registrerar ditt E-tjänstekort i 3C med hjälp av engångskoden och loggar därefter in med identifieringskoden som hör till E-tjänstekortet (med E-tjänstekortet följer två sexsiffriga koder, en för underskrift och en för identifiering). 6

7 Ansök om behörighet till 3C via central registerkoordinator och ordna E-tjänstekort via din verksamhet i god tid innan registreringsstart. Om en person med inloggning slutar jobba med HAKIR, eller av annat skäl inte ska ha tillgång till registret, måste varje klinik meddela detta till Penny Lindgren på RC Syd. Listor över samtliga användare (vid varje klinik) kan också fås av Penny, för kontroll av konton där giltighetstiden ska förlängas. 7:3 Inloggning Det finns en testversion av 3C som man kan få inloggning till ifall man vill bekanta sig med miljön innan registreringsstart. Vid varje klinik som registrerar i HAKIR ska de användare som registrerar aktivt ha inloggning till ett s.k. läs och skrivkonto. En person vara ansvarig för administreringen av AnvändarID och lösenord till webbenkäten, och behöver därför två konton i 3C: ett läs- och skrivkonto och ett läs-konto. Behörighetsblankett lämnas ut av central registerkoordinator. Tänk på att du som har två konton måste registrera båda dessa konton till ditt E-tjänstekort. Tänk på att bara de som behöver använda registret har inloggning, att vikarier får tidsbegränsade inloggningar och att personer som t ex slutar får sin behörighet avslutad. Alla behörigheter är tidsbegränsade och det är Penny Lindegren vid RC Syd som har hand om administreringen och som alltså ser vilka datumen är (står även på brevet man får med inloggningen). Kontona förlängs inte automatiskt utan avaktiveras och blir obrukbara när de går ut. Du kan maila Penny och begära att få listan för din klinik så kan du ha koll själv. Om ni säger till Penny innan de går ut så förlänger hon dom. Instruktion för registrering av E-tjänstekort i 3C: 11. Du behöver både lösenordet som hör till ditt e-tjänstekort och lösenordet till 3C. 12. Inaktivera funktionen blockering av popup-fönster via Verktygsfältet i ditt Explorerfönster 13. Skriv in inloggningsuppgifterna du har fått från RC Syd i fälten för användarnamn och lösenord 14. Tryck logga in 15. Sätt i ditt e-tjänstekort och vänta tills lampan lyser på tangentbordet och NetID-symbolen längst ner till höger under Explorer-fönstret syns 16. Skrolla längst ner på sidan och tryck Starta registrering 17. Fortsätt enligt instruktionerna som följer: knappa in koden för identifiering som hör till ditt e- tjänstekort etc. 18. När du är klar kommer du tillbaka till förstasidan och en grön text som bekräftar att ditt e- tjänstekort är registrerat 19. När du loggar in efter detta, tryck direkt på Logga in med Smartcard utan att skriva in något lösenord och använd den sexsiffriga koden som hör till e-tjänstekortet 7

8 8: Enkäter Patienterna ombeds fylla i en enkät, som består av två delar, preoperativt samt 3 och 12 månader postoperativt. Den första delen innehåller frågor som rör självupplevda symtom och nöjdhet med operationsresultat och bemötande och som patienten själv skattar på s.k. VAS-skalor. Den andra enkäten ställer frågor kring eventuell funktionsnedsättning och heter QuickDASH. Enkäterna bör i möjligaste mån användas i sitt webbaserade format men finns också på papper. Generellt för registreringen i HAKIR gäller att eftersträva ett så litet bortfall, som inte kan förklaras med något exklusionskriterium, som möjligt. Enkäterna erbjuder lite mer av en utmaning när det gäller att integrera dem i verksamheten och det är samtidigt knepigt att på ett tillförlitligt sätt mäta bortfallet. Enkätregistreringen kräver därför lite extra uppmärksamhet vad gäller utformningen av rutiner men framförallt kring uppföljningen av dem. 8:1 Webbenkät Webbenkäten är en elektronisk översättning av framförallt de båda enkäterna i sina pappersversioner men också av formuläret HAKIR 001 Patientinformation (som finns i 3C). De data som registreras via webbenkäten sparas via en separat server och personuppgifter respektive enkätresultat skickas av säkerhetsskäl i både skilda och krypterade filer. Det finns ingen direkt koppling av data mellan webbenkäten och 3C. Tillgång till webbenkäten finns via och länken Patientenkät. Patientinformation som beskriver hur webbenkäten fylls i finns också på hemsidan. Instruktion för personal och patient Enkät lämnas inte och ingen registrering sker i 3C: Patienter som tackar nej till registrering, har reservnummer, utländskt personnummer eller skyddad ID. Enkät lämnas inte men registrering sker i 3C: Barn under 16 år, patienter som ska operera båda händerna, har opererat samma eller andra handen inom 12 månader eller av andra skäl inte kan fylla i enkäten men således kan registreras i Grundformulär för operation registreras bara med personnummer, sjukhus, inte fått enkät samt relevant exklusionskriterium i Patientinformationsformuläret. Enkät lämnas inte. Webbenkät fylls i och registrering i 3C sker: Det vanliga är att patienten direkt vid operationsplanering får en klisterlapp med AnvändarID och lösenord fäst på patientinformationens baksida. Personalen noterar samtidigt och på motsvarande klisterlapp (med samma AnvändarID-nr 1) patientens personnummer. Patienten fyller i enkäten direkt 8

9 på webben, först anges kontaktuppgifter på en sida som kallas Webb-PIF (webbaserat patientinformationsformulär) och sedan klickar man sig vidare till enkäterna, där AnvändarID och lösenord fylls i, följt av enkätresultaten. Personalen registrerar personnummer, sjukhus, ifylld enkät/inte samt ev. exklusionskriterier och AnvändarID 1-3 i Patientinformationsformuläret i 3C. Sms skickas vanligen sedan av den lokala registerkoordinatorn, 3 respektive 12 månader efter op. 8:1:1 Dator Det är som sagt vanligt att man vid respektive klinik har en dator på mottagningen där patienten, direkt efter besök som lett till operationsplanering, fyller i webbenkäten. Fördelarna med att ha en dator direkt på mottagningen är många, men det är upp till respektive klinik att skapa rutiner som passar den egna verksamheten bäst. I och med att en dator installeras görs det egna nätverket åtkomligt och för att undvika detta kan datorn låsas så att bara enkäterna via går att använda. Det finns olika typer av mjukvarulösningar och den lokala IT-avdelningen kan säkert hjälpa till med detta. Webbenkäten kan av tekniska skäl i dagsläget inte fyllas i på en ipad men kan fungera med andra webbläsare än Explorer, t ex Safari. 8:1:2 AnvändarID och lösenord till webbenkät För att kunna skicka in en ifylld webbenkät behöver varje patient få en inloggning i form av ett (engångs) AnvändarID och lösenord. En unik serie AnvändarID och lösenord skapas för varje klinik innan registreringsstart. AnvändarID skickas över ett säkert program av central registerkoordinator och till den användare som är ansvarig för inloggningarna (har behörighet till läs-konto). Lösenorden hämtas som Computorapport av användaren, som sedan passar ihop rätt AnvändarID med rätt lösenord på en etikettmall (finns på hemsidan) och skrivs ut på klisterlappar. Hur och när AnvändarID och lösenord lämnas till patienten skiljer sig lite åt mellan verksamheterna. På patientinformationsbroschyren finns ett utrymme för klisteretiketten, så att patienten direkt av vårdpersonalen kan få grundläggande information om kvalitetsregister och HAKIR samtidigt med instruktionerna som rör webbenkäten. 8:1:3 Instruktion för AnvändarID 1. Skapa en genomtänkt mappstruktur på din dator 2. Ladda ner Tom mall AnvändarID och lösenord (Word) från hemsidan 9

10 3. Testa att skriva ut mallen på ark med matchande klisteretiketter (som har två kolumner och åtta rader, 10,5 cm breda resp. 3,7 cm höga). 4. Justera kolumn- och radbredd/höjd om de inte stämmer, såhär: Marginaler: 0.01cm, Column width: 8.5, 1.98, 10.5 för 3 kolumner Row height: 3.7c m för alla (8 rader) Cell: texten i mitten 5. Spara en kopia av din rättade och tomma mall 5. Kontakta central registerkoordinator för att få AnvändarID 6. Klistra in dina AnvändarID i mallens mittenkolumn 7. Dela upp serien med AnvändarID och lösenord om kortare sifferserier så går det lättare att jobba med dokumenten 8. Spara bilden Bild till AnvändarID och lösenordsmapp (finns på hemsidan) i samma mapp som du har sparat AnvändarID och senare lösenordsdokumentet annars syns inte personnummerbilden 9. Ta backup 10. Förvara både datafiler och pappersversioner så att obehöriga inte får tillgång till dom 8:1:4 Instruktion för Computorapport lösenord Du får en serie AnvändarID som vanligen är rätt lång och genom att sedan ange AnvändarID-sekvens i 3C ber du systemet att de generera det första AnvändarID:t och lösenordet; för varje patient och som hör till den sekvensen. Du hämtar med fördel kortare sekvenser åt gången. 1. Registrera ditt e-tjänstekort med båda dina konton 2. På 3C s inloggningssida ska du välja "Computo" i rullgardinen 3. Tryck "logga in med SmartCard" 4. Knappa in din kod 5. Eftersom du nu har registrerat två konton på ditt smartcard kommer du till en sida där du måste välja konto. Välj _LÄS-kontot och tryck "logga in med vald användare". 6. Nu ska du komma till en sida med rullgardinslister. Välj register "HAKIR - Inloggning" och rapporten Inloggningsuppgifter och tryck på Generera rapport. 7. Ange mellan vilka värden du vill hämta AnvändarID och lösenord och tryck "Generera rapport". Tänk på att dom är numrerade med tre AnvändarID per lösenord samt att du inte tar redan använda lösenord 8. Klipp in lösenorden i dokumentet med AnvändarID. Var noga med att rutorna inte förskjuts (att justera textstorleken brukar räcka), kopierar dubbletter samt att rätt AnvändarID i mittenkolumnen kopplas ihop med rätt AnvändarID och lösenord i högerkolumnen 10

11 8:2 Pappersenkät Exklusionskriterierna för enkät är desamma som för webbenkäten, se instruktionen ovan. I de fall en pappersenkät lämnas och registrering i 3C sker, bör det med varje enkät följa ett försättsblad med information om HAKIR, enkäterna och relevanta kontaktuppgifter. Patienten fyller med fördel i enkäten direkt på mottagningen och i 3C registreras av personalen: personnummer, sjukhus, namn, enkäten ifylld/inte och adress. Det är bra att instruera patienten i hur enkäterna fylls i; med kryss på VAS-linjerna t ex. Om enkäten fylls i på webben sköts överföringen av resultaten automatiskt, men resultaten från pappersenkäterna måste föras över till 3C för hand. Därför är det viktigt att VAS-linjerna är exakt 100 mm långa och att de mäts och registreras som hela tal och i millimeter (inte centimeter och utan decimal). Tidigare angavs resultatet med en decimal, vilket visade sig inte fungera med utdatarapporten och därför ändrades. Patienten skattar således sina symtom genom att sätta kryss på linjerna, kryssets placering mäts ut och anges såhär: ( ) och så vidare, upp till 100 (mm). Ange det värde som är närmast kryssets placering. Ifall svaret är angivet på ett felaktigt sätt (med text, siffror, med kryss långt ifrån linjen etc.) hoppa över frågan helt. 9: Nya användare Det är bra att ha introduktionsmaterial för nyanställda eller nya användare färdigt. Det finns såklart flera sätt med texten ur blå boken, behörighetsblankett till 3C, mätmanualen, rutiner, manualen till Comporto, HAKIR s struktur och instruktion kring hur man registrerar sitt e-tjänstekort. 10: Praktiska förberedelser Bortsett från checklistan och de övergripande organisations- och rutinarbete som behövs innan registreringsstart kan det vara bra att ha en lista över enklare praktiska förberedelser som kan behövas. Listan gör inget anspråk på att vara fullständig och kan såklart också skilja sig åt beroende på hur du själv valt att göra. Patientinformation 1. Broschyr 2. Plansch 3. Kallelser 4. Annat? Etikettmall (Word) 1. För adresser till patienter som ska få pappersenkäter postoperativt 11

12 2. För AnvändarID och lösenord Klisteretiketter (som passar med Word-mallerna) 1. Med patientens namn och adress (3 kolumner, 8 rader) 2. Med adressen dit enkäten ska returneras (samma som ovan) 3. För AnvändarID och lösenord (2 kolumner, 8 rader) Svarskuvert med svarsporto (behövs i mindre antal även preoperativt) Enkäter 1. VAS-linjerna 100 mm 2. Kopiera dubbelsidigt? 3. Behövs patientinformationsformulär? Skriv försättsblad till pappersenkäter Nedskrivna rutiner inklusion- och exklusionskriterier mm. 1. Mottagning 2. Operation 3. Rehab 4. Annat? Pärmar för förvaring av formulär? 1. Mottagning 2. Operation 3. Rehab 4. Annat? 12

13 KONTINUERLIG REGISTRERING 1: Enkäter postoperativt Om webbenkäten har fyllts i före operation skickas ett sms ut 3 och 12 månader efter operation, som påminner om att enkäten ska fyllas i och som innehåller ett nytt AnvändarID och lösenord. Listor med mobilnummer respektive adresser till de patienter som är aktuella för enkät hämtas i form av Computorapporter, efter att en s.k. valideringsrapport har gåtts igenom. OBS mobilnumret dit sms:et skickas hämtas bara från webb-pif: en, inte från 3C. Rapporterna genereras månadsvis och måste alltså hämtas inom den aktuella månaden. Det innebär även att rapporten ser likadan ut oavsett när under månaden du hämtar den, och ändras bara i den mån du gör ändringar på den s.k. valideringsrapporten. Ibland saknas mobilnummer/användarid eller namn/adress, Computorapporten för mobilnummer fungerar då inte alls och adressrapporten blir ofullständig. De som saknar kontaktuppgifter sorteras därför till en valideringsrapport som används för att manuellt efterregistrera med den information som behövs för att rapporterna ska fungera och som måste vara korrigerad (i.e. tom) innan de andra rapporterna hämtas. Valideringsrapporten minskar alltid i samma takt som uppgifter korrigeras. Har man precis börjat registrera i HAKIR kan det vara bra att titta på valideringsrapporten då och då, även om det inte är dags för den första 3-månaders uppföljningen, eftersom man då lätt hittar ev. fel i registreringen. För att skicka sms hämtas först en Computorapport från 3C som innehåller mobilnummer till de patienter som ska få sms den aktuella månaden, rapporten importeras till Excel och görs då om från det s.k. csv-formatet till ett textformat, som gör att dokumentet sedan kan laddas upp via en Internetlänk ifrån vilken själva sms:et skickas. Rapporten uppdateras månadsvis och byts ut med de patienter som ska få sms just den månaden, hämtningen av varje rapport måste alltså ske månadsvis och gamla rapporter kan inte kan hämtas. För att skicka en pappersenkät behövs istället namn och adress, vilket också hämtas från 3C men på ett lite enklare vis än för sms:en. 1:1 Valideringsrapport Valideringsrapporten är uppdelad i fyra delar; patienter som saknar kontaktinformation för brev, 3 respektive 12 mån samt patienter som saknar mobilnummer för sms, 3 respektive 12 månader. 13

14 Hur ofta rapporten behöver hämtas och kontaktuppgifter efterregistreras avgörs av hur många fel det blir, vilket i sin tur brukar avgöras i vilken mån både vårdpersonalen och senare patienten får tillräcklig information kring HAKIR och enkäterna, graden av användarvänlighet i webbenkäten och av hur väl de lokala rutinerna fungerar. Hämta inte rapporten oftare än vad som behövs för att du ska hinna med den. Antalet patienter på valideringslistan står såklart även i proportion till hur många patienter som registreras totalt. Instruktion för att hämta Computorapport 1. Logga in i Computo (rapporten fungerar med både läs- och skrivkontot och läskontot) 2. Välj register HAKIR 001 Patientinformation och rapporten Validering av kontaktinformation och klicka på Generera rapport. 3. I de fall namn/adress saknas läggs dessa uppgifter till i Patientinformationsformuläret. 4. Saknas istället mobilnummer/användarid registreras dessa patienter om till att istället få pappersenkät. Ta bort AnvändarID 2 och 3 och lägg till namn/adress. 1:2 Webbenkät: sms Patienten får ett AnvändarID och lösenord i samband med att den preoperativa webbenkäten fylls i och i 3C registreras samtidigt tre AnvändarID, varav det första är samma som patienten har fått. AnvändarID registreras i 3C för att de data som finns i där senare ska kunna kopplas ihop med rätt persons resultat från webbenkäten. Patienten fyller själv i sina kontaktuppgifter i PIF:en, varifrån mobilnumret senare skickas till en Computorapport som hämtas och används för sms-utskick 3 och 12 månader efter operation. Formatet på Computorapporten måste ändras från det s.k..csv till.xls (text) innan det kan laddas upp på sms-sidan och sms:en skickas. Instruktion för att hämta Computorapport, ändra format och skicka sms 1. Logga in i Computo med ditt läskonto 2. Välj register HAKIR 001 Patientinformation och rapporten Lista av patienter att skicka 3 månaders enkät (SMS) och klicka på Generera rapport. Du får en rapport för både 3 och 12 månader, namnet till trots. 3. Klicka på länken Alla data i textfil och välj spara t ex som: CSV_år_månad_3/12mån.csv. Stäng dokumentet. 4. Du har nu hämtat ett.csv-dokument med mobilnummer, som du måste ändra format på för att kunna använda. För att ändra format gör du såhär: 5. Öppna ett helt nytt (tomt) Exceldokument. Det här är det dokument som du kommer ladda upp på sms-hemsidan senare. 6. Spara dokumentet så att du kan skilja det från det första, t ex som: TEXT_år_månad_3/12mån_skickat/inteskickat.csv 14

15 7. Öppna ditt nya, tomma Exceldokument (Excelvers. 2002) som du döpte till TEXT ( ) och välj: Data Importera externa data Importera data. (I Excelvers. 2007: Data Från text). 8. Välj filformatet Textfiler hitta din fil och klicka på Öppna (I Excelvers. 2007: Importera) 9. Vid Textimportguiden - Steg 1 av 3, välj Filursprung: Västeuropeiska (ISO) och klicka på Nästa 15

16 10. Vid Textimportguiden steg 2 av 3, välj Avgränsare: Tabb och klicka på Nästa 11. Vid Textimportguiden steg 3 av 3, markera alla kolumner i Förhandsgranskning och välj Kolumndataformat: Text och klicka på Slutför 16

17 12. Tryck OK och importera data på detta kalkylblad. Du har nu skapat en textversion av ditt första.csv-dokument 13. Gå till webbsidan för sms (du får länken via central registerkoordinator) 14. Klicka på Bläddra och hitta ditt textdokument (det senaste dokumentet du skapade). 15. Klicka på Öppna och när du ser att det stämmer, klicka på Skicka 1:3 Pappersenkät: adresser De namn och adresser som registreras i 3C före operation skickas till en Computorapport som sedan hämtas och används för utskick av pappersenkäter. OBS se 8:2 för beskrivning av hur själva enkätresultaten sedan anges. Instruktion för att hämta Computorapport 1. Logga in i Computo (rapporten fungerar med både läs- och skrivkontot och läskontot) 2. Välj register HAKIR 001 Patientinformation och rapporten Lista av patienter att skicka 3 månaders enkät (brev) (alt. 12) och klicka på Generera rapport. 3. Kopiera och klistra in adresserna i etikettmallen (Word) och justera vid behov textstorlek och stavfel. Var noga med att inte kopiera dubbletter. Det går lättast med etikettmallen lite förminskad och genom att kopiera få rutor åt gången. 4. Spara och skriv ut på klisteretiketter som med AnvändarID och lösenord fast andra mått: 24 klisteretiketter/ark och varje etikett ska vara 70 x 36 mm. 2: Rutiner på Rehabenheten Rutiner för funktionsuppföljning behövs ifall någon av de utökade diagnoserna registreras med funktionsuppföljning. Varje klinik anpassar rutinerna kring funktionsmätningarna till det som fungerar bäst vid den egna verksamheten och vem som ur det perspektivet är mest lämpad att utföra mätningarna och när, kan därför vara olika. Det är däremot viktigt för helheten att reliabiliteten av data ska vara så hög som möjligt att mätmanualen används. I de fall funktionsmätning sker behöver man besluta vem som ska genomföra mätningarna och när. Det måste också finnas en rutin för vem, hur och när patienterna ska kallas till den postoperativa uppföljningen och vem som ska genomföra den. Det finns idag inget som styr hur långt före operation en funktionsmätning kan ske men det är önskvärt att det inte sker alltför långt före operation. Alla rutiner som finns vid Södersjukhuset finns tillgängliga för övriga kliniker att använda, kontakta Rehabenheten vid intresse. 17

18 3. Läs mer Kvalitetsregister Lagar och författningar Kompetenscentrum Hemsida Kontaktuppgifter Central registerkoordinator Frida Bartonek, Leg. Sjuksköterska/Kvalitetsutvecklare Södersjukhuset AB Sjukhusbacken Stockholm Tel: Mail: Rehabenheten SÖS Annika Elmstedt, Leg. Sjukgymnast/Enhetsledare Rehabenheten Södersjukhuset AB Tel: Registerhållare Marianne Arner, Verksamhetschef vid VO Handkirurgi Södersjukhuset AB Tel:

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2013:2. Frida Bartonek Kvalitetsutvecklare, Södersjukhuset AB

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2013:2. Frida Bartonek Kvalitetsutvecklare, Södersjukhuset AB Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2013:2 Frida Bartonek Kvalitetsutvecklare, Södersjukhuset AB HAKIR BAKGRUND Avgörande för att HAKIR som register ska fungera jämsides den kliniska verksamheten

Läs mer

Rutiner för lokal registerkoordinator

Rutiner för lokal registerkoordinator Rutiner för lokal registerkoordinator 2015 2 HAKIR Rutiner för lokal registerkoordinator Registreringen i HAKIR ska vara så smidig som möjligt, inte ta mer tid i anspråk än nödvändigt och alla patienter

Läs mer

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2014:1

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2014:1 Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2014:1 HAKIR BAKGRUND För att HAKIR som register ska fungera jämsides den kliniska verksamheten är det viktigt att det är väl integrerat i varje verksamhet.

Läs mer

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2014:2

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2014:2 Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2014:2 HAKIR BAKGRUND Det är viktigt att HAKIR är anpassat till den kliniska verksamheten så att registreringen inte tar mer tid än nödvändigt, vilket i sin

Läs mer

Checklista inför registreringsstart

Checklista inför registreringsstart Checklista inför registreringsstart 2015 2 HAKIR Checklista inför registreringsstart I Checklista inför registreringsstart har vi sammanställt sådant som behöver vara förberett före det att en ny verksamhet

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: rcsydkarlskrona@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion till kvalitetsregister

Läs mer

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) EyeNet Sweden Kontaktinformation till RC: eyenetsweden@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion

Läs mer

Användarhandbok för Svenskt Bråckregister på INCA

Användarhandbok för Svenskt Bråckregister på INCA 1/10 Användarhandbok för på INCA I samarbete med Kontaktperson: Telefon: 090-7859919 e-post: erika.a.holmberg@vll.se 1 2/10 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Vad är INCA?... 3 2. Innan du börjar... 3 2.1.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.2

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.2 Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.2 Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

ProReNata Journal. Snabbstart

ProReNata Journal. Snabbstart Snabbstart sida 1 av 8 ProReNata Journal Snabbstart Välkommen till ProReNata Journal! Vi har lagt ner stor möda på att det här systemet ska bli ett tillförlitligt och enkelt verktyg som hjälper dig i din

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3 Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3 Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Dokumentationsrutiner i ett kvalitetsregister

Dokumentationsrutiner i ett kvalitetsregister Denna checklista sammanfattar vad en registerhållare bör tänka på när det gäller dokumentation av ett kvalitetsregister. Rutiner för dokumentation. Riktlinjer Registerhållaren bör utarbeta rutiner för

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Alla e-tjänstekort behöver kontrolleras innan kortkrav införs på enheten. Kontrollera extra noga Om ett e-tjänstekort har en kortare giltighetstid än

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Hej och välkomna! Lisa Hellgård. Koordinator för Nationellt kvalitetsregister för ÖNH-sjukvård (Nio delregister, varav åtta på plattformen Stratum)

Hej och välkomna! Lisa Hellgård. Koordinator för Nationellt kvalitetsregister för ÖNH-sjukvård (Nio delregister, varav åtta på plattformen Stratum) Hej och välkomna! Lisa Hellgård Koordinator för Nationellt kvalitetsregister för ÖNH-sjukvård (Nio delregister, varav åtta på plattformen Stratum) Bakgrund: Magister i farmaceutisk biovetenskap, specialiserad

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Guide för ebas.svea.org

Guide för ebas.svea.org Guide för ebas.svea.org I den här guiden kan ni läsa hur ni gör för att rapportera in medlemskap i Sveriges elevråd - SVEA via ebas.svea.org. Om ni behöver mer hjälp efter att ha gått igenom guiden är

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Krav på säker autentisering över öppna nät

Krav på säker autentisering över öppna nät Krav på säker autentisering över öppna nät I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall en vårdgivare som använder öppna nät för att hantera patientuppgifter, ansvara för att

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Manual för chefer om hur man hanterar organisationen via hälsoportalen AHA

Manual för chefer om hur man hanterar organisationen via hälsoportalen AHA Manual för chefer om hur man hanterar organisationen via hälsoportalen AHA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANTERA ORGANISATIONEN INSTRUKTIONER TILL CHEFER... 3 1. INLOGGNING... 3 2. PERSONLIGT LÖSENORD... 3 3.

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20 Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20 Innehåll Ändringar med nytt körordersystem Behörighet och förutsättningar nytt körordersystem webb Support Manual körorder webb Inloggning

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Manual 3C/Comporto. Manual 3C/Comporto

Manual 3C/Comporto. Manual 3C/Comporto Manual 3C/Comporto 1 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Logga in med etjänstekort i 3C 5 Byte av användarkonto under inloggning 7 Utloggning i 3C 7 Manual Huvudmeny 8 Registrera post 9 Söka post 10 Visa

Läs mer

Kort instruktion - Leverantörsportal

Kort instruktion - Leverantörsportal Kort instruktion - Leverantörsportal Inloggning och förkvalificering Inbjudan till Leverantör I mailet finns dina inloggningsuppgifter, länk till manual osv. 1. Klicka på [Logga in] för att komma till

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

HAKIR. ÅRSRAPPORT för 2011. handkirurgiskt kvalitetsregister. www.hakir.se

HAKIR. ÅRSRAPPORT för 2011. handkirurgiskt kvalitetsregister. www.hakir.se HAKIR handkirurgiskt kvalitetsregister ÅRSRAPPORT för 2011 www.hakir.se Vad är HAKIR? Handkirurgiskt kvalitetsregister- HAKIR är ett web-baserat register avsett att följa upp och förbättra resultat efter

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

2015-09-09, version 1. Användarmanual för

2015-09-09, version 1. Användarmanual för 2015-09-09, version 1 Användarmanual för Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för Mina sidor... 4 Vem får ett användarkonto

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod.

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod. PIN-KOD: Det första du behöver är en PIN-kod. Denna PIN-kod skickades till dig i ett rekommenderat brev i samband med att du blev kund i Internetkontoret. PIN-koden är personlig och består av fyra siffror.

Läs mer

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl.

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat. Så här gör du för att hämta ett certifikat till

Läs mer

Version 1.6 Utfärdare Anton Lundin

Version 1.6 Utfärdare Anton Lundin 1 of 14 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Konfigurera flerfaktorsinloggning... 2 3 Registrera enhet i Intune... 4 4 Konfigurera applikationer... 7 4.1 Mail i mobil enhet... 7 4.2 Skype i mobil enhet... 8 4.3

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 3 Startsidan... 4 Mitt konto... 5 Mina observationer... 7 Visa registrerade observationer... 7 Registrera nytt

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret Kultur- och fritidskontoret LATHUND Att komma med i föreningsregistret Föreningsregister Som förening i Södertälje har man möjlighet att finnas med i Södertälje kommuns föreningsregister som ligger på

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

Föra över ett befintligt register via importfil

Föra över ett befintligt register via importfil Föra över ett befintligt register via importfil Har ni ett befintligt medlemsregister, som ni kan få ut i Microsoft Excel-format, kan du enkelt föra över hela detta register till IdrottOnline via en importfil.

Läs mer

Manual Matchprotokoll

Manual Matchprotokoll Manual Matchprotokoll Seniorer och Juniorer Matchtid 3 x 20 min. Pojkar och Flickor 13 år och äldre. Hanteringen av matchprotokoll sker i vårt administrationssystem. Manualen beskriver hur du får ut matchprotokoll

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Ändringslogg Datum Notering Sign 2015-03-13 Första version LN 2015-03-20 Förtydligande dygnsorder LN 2015-04-28 Guide blockering pop-up

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Guide för ebas.svea.org

Guide för ebas.svea.org Guide för ebas.svea.org Här är en guide för hur ni registerar ert medlemskap på ebas.svea.org. Innan ni går igenom den här guiden ska ni ha varit i kontakt med Sveriges elevråd - SVEAs kansli och fått

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

Hur kommer jag igång?

Hur kommer jag igång? 2015-01-12 Hur kommer jag igång? Hej och välkommen till Eftermarknadsutbildningen inom Konsumenträtt! Börja med att läsa igenom denna instruktion (i utskriftslayout). Den är till hjälp för att du snabbt

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn Manual Spelarregistrering Manualen beskriver hur man lägger in spelare i sin spelartrupp och tilldelar fasta spelarnummer. Läs igenom manualen och följ den när du lägger in spelarna i ditt lag och föreningens

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10)

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Obligatoriska frågor Sid 4 Logga in i UTV5 Sid 5 Startsidan Sid 6 Starta kursutvärdering Sid 8 Skapa formulär Sid 12 Redigera formulär

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer