Rapport över benchmarking Åbo Akademi - Göteborgs universitet Bakgrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport över benchmarking Åbo Akademi - Göteborgs universitet 2013-2014. 1 Bakgrund"

Transkript

1 1 Bakgrund Institutionen för psykologi och logopedi (IPL) vid Åbo Akademi har läsåret initierat benchmarking-projektet Kvalitetssäkring i undervisningen. Projektet genomfördes i samråd med Logopedprogrammet och Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Syftet med samarbetsprojektet var att få externa utvärderares syn på hur undervisningsmetoder och examination stöder arbetslivsfärdigheter och yrkeskompetens för psykologer och talterapeuter (i Sverige används yrkesbeteckningen logoped). Genom att jämföra vår verksamhet med våra svenska kollegers kan vi lära av varandra över ämnes- och nationsgränserna. Projektet startades på IPL:s initiativ som ett delprojekt inom ramen för kvalitetsenhetsarbetet vid Institutionen för psykologi och logopedi vid Åbo Akademi. Fokus låg på kollegial utvärdering av undervisning och bedömning gör vi på bästa möjliga sätt? Projektet förväntades identifiera bästa praxis gällande undervisningsformer/aktivering av studerandena, examinationsformer och försäkrandet av utbildningarnas arbetsmarknadsrelevans. Dessa kunskaper kan utnyttjas av de deltagande enheterna trots skillnader gällande exempelvis storlek, personalsammansättning, profileringar och administrativt läge. Det nordiska samarbetet blir allt viktigare, och även om utbildningarna i Finland och Sverige har mycket gemensamt, finns det också mycket vi kan lära av varandra gällande fungerande praxis och förverkligande av undervisningen. Det finns gemensamma drag hos de fyra utbildningsprogrammen som gör den kvalitetsmässiga jämförelsen synnerligen relevant. Samtliga utbildningar är professionsinriktade och har som ständig utmaning att integrera teori och praxis på ett fungerande 1

2 sätt. Undervisningen bör utvecklas för att kunna svara på aktuella samhälleliga behov (t.ex. mångkulturell integration samt inlärnings- och kommunikationssvårigheter). Ämnena är även innehållsmässigt relaterade dels eftersom psykologin utgör ett särskilt viktigt biämne för logopedistuderanden och dels eftersom psykologer och talterapeuter/logopeder ofta arbetar i samma team inom sjukvården. Likheterna mellan respektive ämnes yrkesbild samt de finska och de svenska utbildningssystemen ger ökade möjligheter att genom benchmarking uppnå relevanta resultat. Samtliga fyra utbildningsprogram har under de senaste åren medvetet satsat på sitt kvalitetsarbete och fått höga betyg i externa utvärderingar. IPL är en relativt liten men mycket framgångsrik enhet som fungerar som intern kvalitetsenhet inom utbildning vid ÅA Logopedexamen vid Göteborgs universitet har i de två senaste utvärderingarna av Högskoleverket bedömts som Mycket god (2006) respektive Hög kvalitet (2012). I Högskoleverkets kvalitetsutvärdering 2012 bedöms GU:s psykologie kandidatexamen, psykologie magisterexamen och psykologutbildning hålla hög kvalitet. Det finns därför skäl att förvänta sig att en gemensam utvärdering kan ge värdefulla insikter för alla deltagande parter. Idén till projektet föddes då Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) i Finland utlyste medel för benchmarking sommaren Även om vår ansökan inte fick bifall, genomfördes projektet i en nerbantad version med IPLs kvalitetsmedel och bidrag av Åbo Akademis Jubileumsfond Gruppsammansättning För att inkludera alla väsentliga parter i benchmarking-gruppen ingick det från Åbo Akademi två representanter för den undervisande personalen vid respektive utbildning samt en studentrepresentant för varje utbildningsområde (logopedi, psykologi). Därutöver ingick en administrativ ansvarsperson. Gruppen bestod således av 7 personer. Samarbetsparterna i Göteborg kallade personalmedlemmar enligt behov och målsättning per delområde. Medlemmar per utbildning: Psykologi/Åbo Akademi: Prefekt, professor Matti Laine Akademilektor Mira Karrasch Amanuens Yasmin Nyqvist Studerande Alexandra Elsing 2

3 Logopedi/Åbo Akademi Viceprefekt, professor Susanna Simberg Ämnesansvarig, akademilektor Pirkko Rautakoski Studerande Fredrika Jansson Psykologi/Göteborgs universitet Viceprefekt, lektor Olle Persson Prefekt Anders Biel Studievägledare Tina Ahlström Lärare, forskare Jesper Lundgren Studerande Emmelie Carlsson Studerande Karl Rosstorp Logopedi/Göteborgs universitet Professor Lena Hartelius Lektor, f.d. programansvarig Ingrid Behrns Programansvarig Tove Lagerberg VFU-planerare Emilia Carlsson Studerande Maja Svanqvist Studerande John Smedberg 3 Tidsschema för projektet Hösten 2013: Planering och verkställande av benchmarkingen september: Inledande möte med institutionsrepresentanterna från samtliga ämnen vid IPL:s kvalitetsseminarium i Nagu samt platsbesök vid Åbo Akademi. Genomgång av material i respektive högskola. Fastställandet av specifika gemensamma mål november: Hela benchmarking-gruppens planeringsmöte i Göteborg samt platsbesök vid Göteborgs universitet. 3

4 Våren 2014: IPL vid Åbo Akademi koordinerar arbetet och utarbetar ett utkast till en gemensam rapport som sedan kommenteras och revideras av alla andra parter. Den slutliga rapporten färdigställs. Hösten 2014: Informationstillfälle om rapportens resultat ordnas för personal, studerande och övriga intressenter vid Åbo Akademi. Vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet kommer resultaten och rapporten att presenteras på ett samlat sätt i ledningsgruppen under våren En del av rapportens innehåll har redan tidigare diskuterats på ledningsgruppens möten. Ledningsgruppen ska efter presentationen ta ställning till på vilka sätt informationen ska förmedlas vidare till lärare och studenter. Vid logopedprogrammet kommer man att informera om rapportens resultat till lärare och studenter på Enheten för logopedi och på Utbildningskommittén för audiologi och logopedi. 4 Målsättningar, temaområden och det konkreta arbetet Under planeringsmötet i Nagu konkretiserades projektets målsättningar. Intresseområden och skillnader i utbildningarna kartlades och arbetet gick vidare så att gruppen för att avgränsa uppgiftens omfång enades om ett antal teman och procedurer vid olika utbildningarna som de andra institutionerna uppfattade som relevanta och intressanta. De valda fokusområdena speglar respektive utbildnings styrkor och uppfattade olikheter. Arbetet fortskred genom att bakgrundsmaterial producerades i enlighet med de olika temaområdena och distribuerades till gruppen. Planeringsmötet i Göteborg strukturerades i enlighet med de fastslagna fokusområdena och benchmarkingen utfördes med bakgrundsmaterialet som grund. 4.1 Genus och mångfald ÅA Psykologi: Psykologin har tidigare haft en obligatorisk kurs på kandidatnivå, Psykologi i genusperspektiv (2 sp). I och med undervisningsprogrammets omarbetatning under föregående år försvann kursen och tanken har varit att genus- samt mångfaldsfrågor ska integreras i samtliga kurser där det är relevant och bli en naturlig del av utbildningen. Detta förfarande har än så länge inte systematiskt tagits i bruk, och ingen utvärdering har gjorts på arbetets framskridande. I institutionens kursutvärderingsformulär frågas dock om genus och 4

5 mångfaldsfrågor tagits upp under kursen, men svaren har än så länge inte följts upp. Logopedi: Vid logopedin har det inte funnits någon enskild kurs som skulle behandla genusfrågor. Däremot tas ämnet upp på ett flertal kurser där det känns relevant och det behandlas också på kursen Introduktion till de kliniska praktikperioderna (2 sp). Det samma gäller frågor om mångkulturalitet, men utöver det som redan nämnts så har logopedin kursen Språkstörningar och flerspråkighet (2 sp) där mångkulturalitet behandlas mer ingående. Logopedin strävar efter att genus och mångfald så bra som möjligt ska tas i beaktande under praktikperioder och i annat klientarbete. Psykologi och logopedi: Utöver detta erbjöds läsåret en fördjupad valbar kurs, Utredning och behandling i en mångkulturell kontext (5 sp) riktad till studerande i både psykologi och logopedi. Kursen ordnades i samarbete med grannuniversitetet Turun yliopisto. Se bilaga 1. Under kursens gång arbetade logopedi- och psykologistuderande från de två universiteten i team med att göra utredningar med barn på lokala mångkulturella daghem. Kursen var ett välkommet tillskott i undervisningsprogrammet, men på grund av den ekonomiska situationen är det oklart om den kan fortsätta i samma utformning. På grund av kursens specialiseringsnivå vore det inte heller möjligt för samtliga studerande att gå den. Det är önskvärt att genus och mångfald i framtiden finns med som en integrerad del i bägge ämnens undervisningsprogram. GU Psykologi: Genus och mångfald är inte explicit utskrivet i psykologins examensmålsättningar, men genusfrågor kan implicit sägas ingå i följande målsättning: Visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män. Genus existerar som kursmål i hälften av programmets kurser, medan etnicitet endast finns inskrivet i en tiondel av kursmålen. Under andra studieåret ges dock kursen Familj och etnicitet (8 hp) där mångfaldsfrågor behandlas explicit. Hur genus- och mångfaldsaspekter konkret tas upp i undervisningen varierar från kurs till kurs. I kurshelheten Arbets- och organisationspsykologi läses tre artiklar om genusfrågor som ventileras på ett seminarium. I kursvärderingarna frågas om genus i två av nio frågor. Se bilaga 2. Logopedi: I samband med att olika teman infördes i logopedprogrammet år 2005 inleddes också arbetet med att systematiskt integrera genus i utbildningen. Genus kom med som tema för första 5

6 gången läsåret Externa experter kallades in för att tala om hur genusfrågor kan vävas in i programmet och uppföljningsmöten ägde rum under arbetets gång. Satsningen riktade sig främst till lärare och handledare, detta för att man bedömde att det ger bäst förutsättningar för kontinuitet och långsiktighet. För närvarande tas genus explicit upp i fem av programmets kurser. Se bilaga 3. Slutsatser Det är uppenbart att ÅA har mycket att lära av GU:s satsningar för att integrera genus i utbildningen, och en satsning på att gå igenom kurser där genus och mångfaldsfrågor passar in och sedan integrera dem i kursmålen planeras. Under diskussionen med studerande vid GU framkom att genusperspektivet ändå ibland kan kännas mer som en tvångsmässig påklistring än en organisk del av helheten. Trots sådana brister är det ändå uppenbart att förutsättningarna för att inarbeta ett genusperspektiv i utbildningen är bättre då ansatsen har skrivits in i examens- och kursmålen, personalen utbildats i frågan, och arbetet systematiskt följs upp. Bilagor: 1. Utredning och behandling i en mångkulturell kontext tillämpad mångprofessionell kurs för både psykologi- och logopedistuderande (word) ÅA 2. Genus och mångfald på Psykologprogrammet (ppt) GU 3. Genusperspektiv i utbildningen. Logopedprogrammet (pdf) GU 4.2 Arbets- och organisationspsykologi ÅA Psykologi: Vid ÅA finns en fördjupad kurs, Organisations och arbetspsykologi: Praktik (även kallad Firman ) på 10 sp som är valbar. Kursen gavs första gången våren 2013 av en extern kursansvarig och en studerande som kursassistent. I kursen deltog 7 studerande. Målet med kursen (bilaga 4) är att få en översikt om teoretiska begrepp inom arbets- och organisationspsykologiområdet, att kunna implementera de typiska intervjuerna och att planera och genomföra en intervention och rekrytering. Kursen inleddes med ett inledande förhör, varefter seminarier med gästföreläsare och praktiska övningar i form av rollspel genomfördes. Ett rollspel var bland annat en rekryteringsprocess där det gjordes en arbetsanalys över uppgiften, varefter kursdeltagarna planerade intervjuer, valde test och utförde rekryteringen. Den praktiska delen 6

7 utfördes i form av ett uppdrag för Åbo Akademis förvaltningsämbete där prefektarbetet undersöktes och alla studerande tillsammans intervjuade professorer och prefekter för att sedan rapportera om det under en interventionsdag/utvecklingsdag för prefekterna. GU Psykologi: Vid GU går studeranden det femte året en kurs i Arbets- och organisationspsykologi (22.5 hp). I denna kurs ingår Studentfirman som ett 2 månader långt kursmoment (bilaga 5 och 6). Ett delmål med kursen är att ge kunskap om arbetsgrupper, organisation och ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv, detta sker genom 54 lektioner med en avslutande skriftlig tentamina. Vidare har studeranden grupparbeten där de gör rollspel för att förbereda sig inför bland annat konfliktsituationer och att hålla tal. I och med kursmomentet Studentfirman uppfylls de övriga delmålen, det vill säga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete inom det arbets- och organisationspsykologiska området; förstå och tillämpa yrkesetiska principer i arbets- och organisationspsykologiska sammanhang; planera och utföra interventioner för att utveckla arbetsgrupper; utforma, utföra samt skriftligt och muntligt inom given tidsram avrapportera konsultuppdrag inom arbets- och organisationspsykologi; visa förmåga till lagarbete. Studentfirman har hittills haft uppdrag, som fås via handledarnas kontakter samt kontrakt med landstinget. Den årliga kontakten tas genom ett brev till alla uppdragsgivare där studerandes tjänster erbjuds (bilaga 7). Ett uppdrag kostar 1500 kronor för uppdragsgivaren och sköts av två studerande som arbetar i par, och studeranden kan debitera uppdragsgivaren direkt för övriga kostnader som t.ex. resor. Studerande kontaktar själva uppdragsgivaren och upprättar ett kontrakt (bilaga 8), varefter de gör uppdraget och presenterar resultaten både muntligt och i form av en offentlig rapport. Alla studerande ingår i en handledningsgrupp. Rollspelen och studentfirman har varit de moment i kursen som studeranden tyckt ha varit nyttigast. Kursen är mycket omtyckt av studeranden vid GU. I kursen deltar ca 50 studerande per år. Den använder ganska mycket lärarresurser (321 timmar). Enligt Olle Persson är det viktigaste med Studentfirman att kursledarna har personliga kontakter till företag och att de på så sätt får in uppdragen och också kan komma in och hjälpa upp situationer som börjat gå dåligt. 7

8 Slutsatser Upplägget i kurserna vid ÅA och GU är i stort sett det samma, men i olika omfattning. Vid ÅA är kursen en valbar kurs med färre kursledare, medan den vid GU är en obligatorisk del av studieprogrammet. Studeranden får i bägge kurserna först ta del av teoretisk kunskap innan de gör praktiska övningar i form av rollspel och verkliga uppdrag. Vid ÅA har kursen endast gått en gång med ett uppdrag, medan den vid GU gått sedan Vid ÅA vore det viktigt med flera uppdrag, och i GU har man ordnat det genom kursledarnas tidigare kontakter till arbetslivet och sedan då kursen etablerat sig har de blivit ett sätt för uppdragsgivarna att sköta om uppdrag som annars kanske inte skulle ha blivit gjorda. Kursen vid ÅA har alla möjligheter att vidareutvecklas, och man kunde eventuellt delvis sköta den tillsammans med Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Vid GU har man också övningar om hur gruppbildning sker, dessa moment är vid ÅA integrerade i andra kurser. Bilagor: 4. Firman (Organisations- och arbetspsykologi: praktik) 10 sp (pdf) ÅA 5. Studentfirman, presentation (pdf) GU 6. Studentfirman, kursbeskrivning (ppt) GU 7. Studentfirman, brev till samarbetspartnerna (word) GU 8. Studentfirman, kontrakt (word) GU 4.3 Valbara kurser ÅA Psykologi: Som psykologiestuderande på kandidatnivå har man rätt att välja 60 sp som valbara studier. Dessa kan väljas antingen som biämnen (litet 25 sp, stort 60 sp) då man studerar ett block av kurser, eller som fritt valbara kurser. Studerar man på biämnesnivå handlar det om grundstudier i det ämnet. På magisternivå kan man välja mellan 5-30 sp valbara kurser eller 5 sp valbara och 25 sp biämne. De flesta studerande väljer att åtminstone delvis läsa valbara fördjupade kurser i psykologi, antingen vid Åbo Akademi, Åbo Universitet, Öppna Universitetet, eller via Psykonet, men även andra ämnen finns representerade. En del studerande har tidigare haft något annat huvudämne och väljer nu att ta dessa som biämne i sina psykologistudier, vilket förkortar studietiden vid IPL en del. De som åker på utbyte och läser psykologi vid ett annat universitet räknar ofta studierna vid det andra universitetet till de valbara studierna. Under de senaste 5 åren har 44 studerande med 8

9 psykologi som huvudämne åkt utomlands. Om man räknar med att ca studerande börjar studera psykologi varje år, innebär detta att en betydande del av varje årskurs åker på utbyte någon gång under studietiden. Mer information finns i bilaga 9. Logopedi: Studierna i logopedi innehåller allt som allt 20 sp (5 sp i kandidatfasen och 15 sp i magisterfasen) fritt valbara studier som kan vara i stort sätt vad som helst. Vid en förfrågan om vilka kurser de studerande väljer till de fritt valbara studierna framkom till exempel att majoriteten av de svarande logopedistuderandena har valt eller kommer att välja en eller flera kurser i psykologi, men att också en stor del väljer enbart logopedikurser inom de fritt valbara studierna. Mer information om de studerandes val finns i bilaga 10. GU Psykologi: Studierna i psykologi innehåller ett valbart kursmoment på 7,5 hp. Kursen avläggs under det sista studieåret. Logopedi: Studierna i logopedi har fram till höstterminen 2014 innehållit ett valbart kursmoment på 7 hp som avläggs termin 7. I kursplanen för det valbara momentet står det Det valbara momentet kan väljas inom eller utom Göteborgs universitet och skall vara ett moment som medför breddning eller fördjupning av det logopediska kunskapsområdet. Från och med höstterminen 2014 kommer den valbara kursen att ersättas av andra kurser inom programmet. Detta grundar sig i allt för omfattande administration och logistik för studenter men också i att utbildningens ekonomi i hög grad baseras på studenters prestationer inom det egna programmet. Slutsatser Trots stor valfrihet i studiegången kan man konstatera att studerande vid ÅA ändå oftast väljer kurser enligt huvudämne, och att de studerande som avlägger större studiehelheter i andra ämnen ofta gör det målinriktat och med de kommande karriärmöjligheterna i sikte. Som ett exempel kan nämnas att många psykologistuderande väljer t.ex. ekonomi som biämne eftersom de planerar en karriär inom Human Resources eller sociologi för att få ett mera integrerat perspektiv av människan i samhället. Valbarheten innebär att studeranden i ett tidigt skede kan söka sin egen nisch, vilket kan främja deras möjligheter på arbetsmarknaden. 9

10 Psykologprogrammet vid GU har en tradition av att ha en låst utbildningsplan/ kursutbud. Det pågår dock ett arbete med ambitionen att luckra upp detta något. Ett exempel är det arbete där studievägledaren och delvis viceprefekten går igenom vilka kurser som ges på andra lärosäten i Norden som motsvarar programmets kurser. På sikt kommer studenterna att uppmuntras till att läsa någon termin på ett annat lärosäte i Norden. Ett annat mer genomgripande exempel: från och med höstterminen 2014 och ett år framåt kommer det att göras en omfattande revision av psykologprogrammet i Göteborg. Den syftar i huvudsak till att modernisera utbildningen, men det finns också en tanke om att öppna upp för att studenterna i större utsträckning ska kunna gå kurser också utanför det egna kursutbudet. Detta är dock fortfarande på idéstadiet. Men utan tvekan har ämnet via benchmark-samarbetet fått en impuls om att detta kan vara en bra idé! I Sverige pågår en nationell diskussion om att förlänga logopedutbildningen från fyra till fem år. Utbildningen skulle då få en examensstruktur som mer liknar Bolognaprocessens intentioner med en treårig kandidatexamen som följs av en masterexamen. I planeringen inför detta är det därför av mycket stort värde att ta del av hur logopedprogrammet vid Åbo Akademi byggts upp. Bilagor: 9. Valbara kurser för kandidat- och magisterstudier i psykologi (word) 10. Fritt valbara kurser vid logopedin enkätsvar (word) 4.4 Specialpsykologutbildning ÅA Psykologi: Psykologiämnet deltar i en riksomfattande specialpsykologutbildning som arrangeras av psykologienheternas i Finland samarbetsorgan Psykonet. Utbildningen som ges i fem olika inriktningar leder till licentiatexamen i psykologi och avläggs vid sidan om kliniskt arbete. Detta riksomfattande system är även internationellt unikt. Dess tillkomst på 1990-talet var inte en tillfällighet utan krävde en ny dialog och samarbetsanda mellan de sex psykologienheterna vid landets olika universitet samt aktiva kontakter till och stöd från Undervisningsministeriet och Finlands Psykologförbund. För att säkerställa utbildningen och dess framtid var det viktigt att den definierades i förordningen om universitetsexamina. Specialpsykologutbildningen och dess personalresurser beskrivs in bilaga 11. Psykonetversamheten har utmynnat i undervisningssamarbete även inom grundutbildning, även om språket sätter sina begränsningar för psykologiämnets vid ÅA del. 10

11 GU Psykologi: I Sverige finns inget likadant system. I stället arrangeras kompletterande utbildningar för utexaminerade psykologer av olika aktörer, inklusive fackförbundet. Utbildningssamarbetet mellan de svenska psykologienheterna är begränsat. Slutsatser Den finska specialpsykologutbildningen ger en intressant och inspirerande modell då man dryftar möjliga framtida satsningar på kompletterande utbildningar för psykologer under universitetens regi i Sverige. Det var viktigt att kunna dela med de omständigheter (samarbete mellan psykologienheter, ministeriet, facket) under vilka detta utbildningssystem blev möjligt i Finland. I Sverige pågår en diskussion om psykoterapeututbildningen som kan komma att påverka hur psykologprogrammet vid GU ser på och organiserar specialistutbildningen. Ledningsgruppen vid Psykologiska institutionen har löpande kontakter med Sveriges Psykologförbund och med de andra lärosätena som ger psykologutbildning i Sverige (möten mellan prefekterna på respektive lärosäte). Institutionen har meddelat att den kommer att verka för att de kurser som ges inom ramen för specialistutbildningen ska ges av universiteten i högre grad än som görs nu. Finlands system med att man ska ha en licentiatexamen för att bli specialist tycker vi är en synnerligen god idé! Det är dock omöjligt att i dagsläget säga hur detta ska realiseras i Sverige. Bilagor: 11. Specialpsykologtutbildning (word) ÅA 4.5 Forskning i utbildningen ÅA Psykologi: En fortgående sammankoppling av forskning och klinisk verksamhet är en central målsättning i psykologins utbildningsprogram och omnämns i lärandemålen för både magister- och kandidatexamen. Tanken är att undervisningen i samtliga kurser ska kopplas till aktuell forskning och att studerande ska tillägna sig ett kritiskt-vetenskapligt tänkesätt under studiernas gång. Detta är speciellt viktigt i de tillämpade kliniska kurserna på fördjupad nivå där de behandlings- och diagnostiska metoder som lärs ut ska vara evidence-based. I kandidatprogrammet är 6/21 ämneskurser (40/100 sp) explicit inriktade på forskningsmetodik, och i magisterprogrammet finns förutom avhandlingen en 11

12 kurs där man dryftar vikten av evidensbasering i det kliniska arbetet (Evidensbaserad praxis och klinisk beslutsfattning, 6 sp). Bilaga 12 Logopedi: Samma principer gäller på logopedin: forskning samt en evidensbaserad approach finns med redan på den första grundkursen. Studenterna läser 35 sp regelrätt forskningsmetodik inom kandidatexamen och förutom detta finns ett par valbara kurser tillgängliga. GU Psykologi: Integreringen av forskning i utbildningen nämns i två punkter i psykologprogrammets examensmålsättningar. Under studierna går man en grundläggande metodkurs under första året (8 hp) för att sedan avlägga en större helhet på 15 hp under det fjärde studieåret. Hälften av litteraturen på utbildningen består av vetenskapliga artiklar. Egen data används i mån av möjlighet konkret i undervisningen ett utmärkt exempel på detta är att den stora mängd patientdata som samlats in på studentkliniken används på olika sätt i flera olika kurser på ämnet. Bilaga 13. Logopedi: Logopediprogrammet har också forskningsbetoningen inskriven i sina examensmål: Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen. Kopplingen till forskning är kontinuerlig genom hela utbildningen. Personalen framhåller att den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad integrering av forskning i utbildningen är att lärarna är forskningsaktiva. Bilaga 14. Slutsatser Samtliga ämnen har lyckats väl med att integrera forskningen i utbildningen. Däremot är det en öppen fråga hur denna utveckling fortsätter efter examen, en fråga vilken man genom ett pro graduprojekt vid ÅA-psykologin för närvarande försöker finna svar på. Projektet består av en surveyundersökning bland kliniska psykologer i Finland, med målsättning att kartlägga i vilken mån dessa tagit med sig det vetenskapliga förhållningssättet ut i arbetslivet. Psykologprogrammet i Göteborg skulle gärna ta del av hur ÅA-psykologin utformar en sådan enkät och också göra en replik bland yrkesverksamma psykologer i sin region. 12

13 I arbetet med att ta fram underlag för en femårig logopedutbildning i Göteborg kommer utbildningens forskningsanknytning vara högaktuell. På nationell nivå planeras en enkät till avnämarna där forskningsanknytning, självständighet och förmåga att ansvara för sitt eget lärande kommer att tas upp. För ÅA-psykologins del kunde det finnas skäl att fundera på i vilken mån man kunde använda insamlad patientdata i den övriga undervisningen eftersom sådan systematiskt samlas in under klinikkurserna. Bilagor: 11. Forskningskurser, psykologi (word) ÅA 12. Forskningskurser, logopedi (word) ÅA 13. Integrering av forskning i psykologutbildningen (ppt) GU 14. Integrering av forskning i utbildningen, logopedprogrammet (ppt) GU 4.4 Kursutvärdering ÅA Psykologi och logopedi: Vid ÅA följs alla kurser upp med en elektronisk kursutvärderingsblankett (bilaga 15) med nio delar för studeranden samt med lärarens feedbackblankett (bilaga 16) för kursledaren. Kursfeedbacken gås igenom av amanuensen och delges sedan kursledaren innan denne fyller i lärarens feedbackblankett. I denna frågas efter kursledarens reflektioner över hur kursen fortlöpte samt över kursfeedbacken, eventuella förändringar som kursledaren vill göra i kursen, samt information och önskemål till institutionen. Insamlad kursfeedback gås årligen igenom på ett seminarium i februari där personal samt studentrepresentanter är närvarande. Då kursen kör igång på nytt gås tidigare års kursfeedback igenom på det första föreläsningstillfället, och förändringar i kursupplägg noteras. Svarsprocenten har varit växlande under det senaste året, ibland under 50 %, men institutionen arbetar för att få upp den på en acceptabel nivå. GU Psykologi: Psykologiprogrammet vid GU har en kursutvärderingsblankett med nio standardfrågor som återkommer på alla kurser (bilaga 17), utöver dessa kan kursledaren själv sätta till en fördjupad del med kursspecifika frågor. Kursutvärderingsblanketten har en svarsprocent på 65 %. Kursledaren 13

14 diskuterar också kursfeedback muntligt med kursdeltagarna. Varje kursledare skriver en verksamhetsberättelse då kursen är slut (bilaga 18). I denna ingår kursens mål, hur många timmar som gått åt till vad, hur många studenter som gick kursen, hur kursen gick och vad kursledaren tänkt utveckla. Resultatet av kursutvärderingsinstrumentet och verksamhetsberättelsen går till en beredningsgrupp bestående av fyra lärare, tre studenter, studierektor samt studievägledare. Beredningsgruppen granskar genomförda kurser och ger återkoppling om kursutvärderingen till kursledaren. De berättar om vad som gått bra, och ger tips på hur man skulle kunna bättra på kursen, bland annat genom att berätta vilka strategier använts på en annan kurs. I början av varje kurs berättar kursledaren om den tidigare feedbacken, vilket har lett till att kurserna utvecklas kontinuerligt. I slutet av studierna utvärderar studerandena hela utbildningsprogrammet och man frågar praktikhandledarna om hur de handledda psykologiestuderande klarade av målen. Alumnifeedback om vilka kurser som fungerar och behövs samlas systematiskt in av de som blivit klara för tre år sedan. Logopedi: Värderingar och utvärderingar görs kontinuerligt. Varje kursansvarig ansvarar för att studenterna ges möjlighet att göra en värdering, anonymt, av kursens innehåll och upplägg. I slutet av varje termin görs också en muntlig utvärdering tillsammans med respektive studentgrupp. Aktuella lärare och studenter tar del av sammanställningen, den skriftliga kursvärderingen och minnesanteckningar från den muntliga utvärderingen. Sammanställningarna diskuteras i lärargruppen vid terminens slut och ligger sedan till grund för det fortsatta planeringsarbetet. Enligt ett tidigare fakultetsbeslut har en gemensam digital enkät använts, men från och med 2014 finns en större frihet i utformandet av frågor och enkät. Eventuellt kommer logopedprogrammet att övergå till att istället använda pappersenkäter vid värdering eftersom svarsfrekvensen ibland varit mycket låg. Slutsatser Kursutvärderingsinstrumentet vid både ÅA och GU innehåller i stort sett samma delar dvs lärandemål, tid studerande använder för kursen, kursens kravnivå, examinationsformernas lämplighet, genusperspektivet och sammanfattat intryck av kursen. Vid GU har man dessutom en fråga om hur väl kursens moment är integrerade med varandra och en fråga om kraven för vitsord har blivit kommunicerade. Vid ÅA frågar man efter undervisningens och kursmaterialets kvalitet samt om hur teori, praxis och resultat för empirisk forskning presenterats och integrerats i kursen. 14

15 Eftersom det kom fram att kursledarna också har kursutvärderingsinstrumentet i åtanke då kurserna planeras kunde dessa användas för att integrera vissa moment i undervisningen, som det visat sig att frågorna om genus har lett till i vissa kurser. Med tanke på att en av frågorna som togs upp under benchmarkingsamarbetet var hur man integrerar forskning i undervisning kunde detta vara en bra fråga även i GUs kursutvärderingsblankett. För ÅAs del kunde det vara bra att ta med frågor om hur väl de olika kursmomenten är integrerade samt frågan om hur vitsordskraven är kommunicerade. För att undersöka hur väl kurserna fungerar ihop kunde man också tydligare fråga studeranden efter eventuella överlapp eller glapp mellan kurser. Beredningsgruppen som fanns vid GU låter som ett bra system som ÅA i mån om resurser även kunde tillsätta för att se över kurserna. I och med nästa års organisationsreform vid ÅA är det dock sannolikt att programansvariga för varje utbildningsämne kommer att utses, vilket bäddar för ett närmande mot det system som finns i Göteborg. Kursledarnas utvärderingsblankett och verksamhetsberättelse ger kursledaren en möjlighet att reflektera över kursen och vad man gjorde bra och vilka delar kunde ändras. Därför är dessa samt kursutvärderingen värdefulla för utvecklandet av undervisningen och kan presenteras för studenterna då nästa kurs inleds. Bilagor: 15. Kursutvärdering vid IPL (word) ÅA 16. Lärarens feedbackblankett vid IPL (word) ÅA 17. Studentfirman, kursvärdering (word) GU 18. Studentfirman, verksamhetsberättelse (word) GU 4.5 Praktik och studentklinik samt handledning och handledarutbildning i logopedi ÅA Logopedi: I logopedins kandidatexamen ingår tre så kallade korta praktikperioder á 4 sp. Utöver det här ingår i kandidatstudierna kursen Kliniska auskultationer 3 sp, där den studerande följer med talterapeuters arbete genom auskultationer. I magisterstudierna ingår minst en kort praktikperiod á 4-5 sp samt en fyra månader lång fältpraktik á 25 sp. En del av handledarna är redan nu externa men det skulle fortfarande behövas flera, speciellt för att handleda den långa fältpraktiken. Logopedin har ordnat handledarträffar på olika håll i Svenskfinland för de externa handledarna. När handledarna tillfrågades ville de hellre ha sådana träffar än en handledarutbildning. En handledarutbildning finns ändå kvar i planerna för logopedin och man undersöker nu hur en sådan 15

Rapport över benchmarking Åbo Akademi - Göteborgs universitet Bakgrund

Rapport över benchmarking Åbo Akademi - Göteborgs universitet Bakgrund 1 Bakgrund Institutionen för psykologi och logopedi (IPL) vid Åbo Akademi har läsåret 2013-2014 initierat benchmarking-projektet Kvalitetssäkring i undervisningen. Projektet genomfördes i samråd med Logopedprogrammet

Läs mer

TOPPENHETSPERIODEN I RETROSPEKTIV Matti Laine IPL

TOPPENHETSPERIODEN I RETROSPEKTIV Matti Laine IPL TOPPENHETSPERIODEN I RETROSPEKTIV Matti Laine IPL TOPPENHETSPERIODEN = ETT UNIKT TILLFÄLLE ATT SÄTTA FOKUS PÅ UNDERVISNING Viktiga utvecklingsbehov: integrering av forskning och praxis, kontakter med fältet,

Läs mer

Kursen har haft en ram på 321 timmar undervisningstimmar inkl. kursledning.

Kursen har haft en ram på 321 timmar undervisningstimmar inkl. kursledning. Verksamhetsberättelse för kursen Arbets- och organisationspsykologi, 22,5 hp Psykologprogrammet, VT 13. Kursledare: Olle Persson & Maria Wramsten Wilmar Kursens syfte och mål Kursen syftar till att dels

Läs mer

Kvalitetsenhetsarbetet vid IPL 2013: årsrapport

Kvalitetsenhetsarbetet vid IPL 2013: årsrapport 28.1.2014 Institutionen för psykologi och logopedi Kvalitetsenhetsarbetet vid IPL 2013: årsrapport 1. Allmänt Institutionen för psykologi och logopedi beviljades kvalitetsenhetsstatus och ett särskilt

Läs mer

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING Sammanställt av Psykonets material på finska av Matti Laine & Harriet Eriksson 1. ALLMÄNT Vad är en specialpsykologutbildning?

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp Intercultural and International Social Work Education - Bachelor of Science programme Allmänna data om programmet

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Psykologprogrammet, Göteborgs universitet, examensmål visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och

Psykologprogrammet, Göteborgs universitet, examensmål visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och Psykologprogrammet, Göteborgs universitet, examensmål visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Psykologprogrammet, 300 hp

Psykologprogrammet, 300 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Psykologprogrammet, 300 hp Master in Psychology, 300 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SPYGA Grundnivå Miun 2014/1708 Högskolepoäng 300

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Integrering av forskning i utbildningen. Logopedprogrammet i Göteborg

Integrering av forskning i utbildningen. Logopedprogrammet i Göteborg Integrering av forskning i utbildningen Logopedprogrammet i Göteborg Examensmål 1 Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet

Läs mer

Institutionen för psykologi och logopedi

Institutionen för psykologi och logopedi Förhandsanmälan * Närvaro * Skräddarsydda lösningar * Delprestationer * Materialhantering * Ansvar * Föreläsningspraxis * Kursfeedback * Hjälpmedel och stöd * Tentresultat * Slutbedömning * Institutionen

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1112 Arbets- och organisationspsykologi 1, 30 högskolepoäng Occupational and Organizational Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI LP2210 Språkstörningar hos barn och ungdomar, 10 högskolepoäng Language Disorders in Children and Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Lunds universitet Medicinska fakulteten Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning 11-08 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Sahlgrenska akademin G 217 2790/09 Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Audionomprogrammet 180 högskolepoäng, grundnivå Magisterprogram i audiologi 60 högskolepoäng, avancerad

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research 120

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS280 Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt, 30 högskolepoäng Law of the Welfare State in Practice (Law Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-03-01

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Utbildningslinjen för logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Utbildningslinjen för logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi Utbildningslinjen för logopedi Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi VI FINNS I ARKEN I ÅBO, FABRIKSGATAN 2 LOGOPEDI Logopedi är ett vetenskapsområde där forskningen och undervisningen inbegriper

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr S2010/39 Samhällsvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Omfattning: 300 högskolepoäng Nivå: Avancerad Programkod: SAPSY Utbildningsplanen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Kvalitetsenhetsarbetet vid IPL 2013: årsrapport

Kvalitetsenhetsarbetet vid IPL 2013: årsrapport 28.1.2014 Institutionen för psykologi och logopedi Kvalitetsenhetsarbetet vid IPL 2013: årsrapport 1. Allmänt Institutionen för psykologi och logopedi beviljades kvalitetsenhetsstatus och ett särskilt

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PM1614 Kurs 14: Psykologpraktik, 22,5 högskolepoäng Practical Work/Supervised Field Study Period, 22.5 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012 Lunds universitet -02-01 Medicinska fakulteten Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Boel Heister Trygg Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete /2012 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Utbildningslinjen för logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Utbildningslinjen för logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi Utbildningslinjen för logopedi Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi VI FINNS I ARKEN I ÅBO, FABRIKSGATAN 2 LOGOPEDI Logopedi är ett vetenskapsområde där forskningen och undervisningen inbegriper

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNING Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Motsvarande 45 högskolepoäng Det är en yrkeskompetens i sig

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet 240 högskolepoäng Speech and Language Pathology Programme

Utbildningsplan för logopedprogrammet 240 högskolepoäng Speech and Language Pathology Programme Utbildningsplan för logopedprogrammet 240 högskolepoäng Speech and Language Pathology Programme Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för logopedprogrammet,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi

Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi ÅAS utbildning för studentrepresentanter 19.1.2017 Tove Forslund, FUS/Lärandestödet tove.forslund@abo.fi 1 Åbo Akademi förbättrar uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research, 120

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

Speech and Language Pathology Programme, 240 credits

Speech and Language Pathology Programme, 240 credits Dnr: G 2013/444 Utbildningsplan för Logopedprogrammet 240 högskolepoäng Speech and Language Pathology Programme, 240 credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-12-11 1. Utbildningsprogrammets

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit3: Society and Individual, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer