Rapport över benchmarking Åbo Akademi - Göteborgs universitet Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport över benchmarking Åbo Akademi - Göteborgs universitet 2013-2014. 1 Bakgrund"

Transkript

1 1 Bakgrund Institutionen för psykologi och logopedi (IPL) vid Åbo Akademi har läsåret initierat benchmarking-projektet Kvalitetssäkring i undervisningen. Projektet genomfördes i samråd med Logopedprogrammet och Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Syftet med samarbetsprojektet var att få externa utvärderares syn på hur undervisningsmetoder och examination stöder arbetslivsfärdigheter och yrkeskompetens för psykologer och talterapeuter (i Sverige används yrkesbeteckningen logoped). Genom att jämföra vår verksamhet med våra svenska kollegers kan vi lära av varandra över ämnes- och nationsgränserna. Projektet startades på IPL:s initiativ som ett delprojekt inom ramen för kvalitetsenhetsarbetet vid Institutionen för psykologi och logopedi vid Åbo Akademi. Fokus låg på kollegial utvärdering av undervisning och bedömning gör vi på bästa möjliga sätt? Projektet förväntades identifiera bästa praxis gällande undervisningsformer/aktivering av studerandena, examinationsformer och försäkrandet av utbildningarnas arbetsmarknadsrelevans. Dessa kunskaper kan utnyttjas av de deltagande enheterna trots skillnader gällande exempelvis storlek, personalsammansättning, profileringar och administrativt läge. Det nordiska samarbetet blir allt viktigare, och även om utbildningarna i Finland och Sverige har mycket gemensamt, finns det också mycket vi kan lära av varandra gällande fungerande praxis och förverkligande av undervisningen. Det finns gemensamma drag hos de fyra utbildningsprogrammen som gör den kvalitetsmässiga jämförelsen synnerligen relevant. Samtliga utbildningar är professionsinriktade och har som ständig utmaning att integrera teori och praxis på ett fungerande 1

2 sätt. Undervisningen bör utvecklas för att kunna svara på aktuella samhälleliga behov (t.ex. mångkulturell integration samt inlärnings- och kommunikationssvårigheter). Ämnena är även innehållsmässigt relaterade dels eftersom psykologin utgör ett särskilt viktigt biämne för logopedistuderanden och dels eftersom psykologer och talterapeuter/logopeder ofta arbetar i samma team inom sjukvården. Likheterna mellan respektive ämnes yrkesbild samt de finska och de svenska utbildningssystemen ger ökade möjligheter att genom benchmarking uppnå relevanta resultat. Samtliga fyra utbildningsprogram har under de senaste åren medvetet satsat på sitt kvalitetsarbete och fått höga betyg i externa utvärderingar. IPL är en relativt liten men mycket framgångsrik enhet som fungerar som intern kvalitetsenhet inom utbildning vid ÅA Logopedexamen vid Göteborgs universitet har i de två senaste utvärderingarna av Högskoleverket bedömts som Mycket god (2006) respektive Hög kvalitet (2012). I Högskoleverkets kvalitetsutvärdering 2012 bedöms GU:s psykologie kandidatexamen, psykologie magisterexamen och psykologutbildning hålla hög kvalitet. Det finns därför skäl att förvänta sig att en gemensam utvärdering kan ge värdefulla insikter för alla deltagande parter. Idén till projektet föddes då Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) i Finland utlyste medel för benchmarking sommaren Även om vår ansökan inte fick bifall, genomfördes projektet i en nerbantad version med IPLs kvalitetsmedel och bidrag av Åbo Akademis Jubileumsfond Gruppsammansättning För att inkludera alla väsentliga parter i benchmarking-gruppen ingick det från Åbo Akademi två representanter för den undervisande personalen vid respektive utbildning samt en studentrepresentant för varje utbildningsområde (logopedi, psykologi). Därutöver ingick en administrativ ansvarsperson. Gruppen bestod således av 7 personer. Samarbetsparterna i Göteborg kallade personalmedlemmar enligt behov och målsättning per delområde. Medlemmar per utbildning: Psykologi/Åbo Akademi: Prefekt, professor Matti Laine Akademilektor Mira Karrasch Amanuens Yasmin Nyqvist Studerande Alexandra Elsing 2

3 Logopedi/Åbo Akademi Viceprefekt, professor Susanna Simberg Ämnesansvarig, akademilektor Pirkko Rautakoski Studerande Fredrika Jansson Psykologi/Göteborgs universitet Viceprefekt, lektor Olle Persson Prefekt Anders Biel Studievägledare Tina Ahlström Lärare, forskare Jesper Lundgren Studerande Emmelie Carlsson Studerande Karl Rosstorp Logopedi/Göteborgs universitet Professor Lena Hartelius Lektor, f.d. programansvarig Ingrid Behrns Programansvarig Tove Lagerberg VFU-planerare Emilia Carlsson Studerande Maja Svanqvist Studerande John Smedberg 3 Tidsschema för projektet Hösten 2013: Planering och verkställande av benchmarkingen september: Inledande möte med institutionsrepresentanterna från samtliga ämnen vid IPL:s kvalitetsseminarium i Nagu samt platsbesök vid Åbo Akademi. Genomgång av material i respektive högskola. Fastställandet av specifika gemensamma mål november: Hela benchmarking-gruppens planeringsmöte i Göteborg samt platsbesök vid Göteborgs universitet. 3

4 Våren 2014: IPL vid Åbo Akademi koordinerar arbetet och utarbetar ett utkast till en gemensam rapport som sedan kommenteras och revideras av alla andra parter. Den slutliga rapporten färdigställs. Hösten 2014: Informationstillfälle om rapportens resultat ordnas för personal, studerande och övriga intressenter vid Åbo Akademi. Vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet kommer resultaten och rapporten att presenteras på ett samlat sätt i ledningsgruppen under våren En del av rapportens innehåll har redan tidigare diskuterats på ledningsgruppens möten. Ledningsgruppen ska efter presentationen ta ställning till på vilka sätt informationen ska förmedlas vidare till lärare och studenter. Vid logopedprogrammet kommer man att informera om rapportens resultat till lärare och studenter på Enheten för logopedi och på Utbildningskommittén för audiologi och logopedi. 4 Målsättningar, temaområden och det konkreta arbetet Under planeringsmötet i Nagu konkretiserades projektets målsättningar. Intresseområden och skillnader i utbildningarna kartlades och arbetet gick vidare så att gruppen för att avgränsa uppgiftens omfång enades om ett antal teman och procedurer vid olika utbildningarna som de andra institutionerna uppfattade som relevanta och intressanta. De valda fokusområdena speglar respektive utbildnings styrkor och uppfattade olikheter. Arbetet fortskred genom att bakgrundsmaterial producerades i enlighet med de olika temaområdena och distribuerades till gruppen. Planeringsmötet i Göteborg strukturerades i enlighet med de fastslagna fokusområdena och benchmarkingen utfördes med bakgrundsmaterialet som grund. 4.1 Genus och mångfald ÅA Psykologi: Psykologin har tidigare haft en obligatorisk kurs på kandidatnivå, Psykologi i genusperspektiv (2 sp). I och med undervisningsprogrammets omarbetatning under föregående år försvann kursen och tanken har varit att genus- samt mångfaldsfrågor ska integreras i samtliga kurser där det är relevant och bli en naturlig del av utbildningen. Detta förfarande har än så länge inte systematiskt tagits i bruk, och ingen utvärdering har gjorts på arbetets framskridande. I institutionens kursutvärderingsformulär frågas dock om genus och 4

5 mångfaldsfrågor tagits upp under kursen, men svaren har än så länge inte följts upp. Logopedi: Vid logopedin har det inte funnits någon enskild kurs som skulle behandla genusfrågor. Däremot tas ämnet upp på ett flertal kurser där det känns relevant och det behandlas också på kursen Introduktion till de kliniska praktikperioderna (2 sp). Det samma gäller frågor om mångkulturalitet, men utöver det som redan nämnts så har logopedin kursen Språkstörningar och flerspråkighet (2 sp) där mångkulturalitet behandlas mer ingående. Logopedin strävar efter att genus och mångfald så bra som möjligt ska tas i beaktande under praktikperioder och i annat klientarbete. Psykologi och logopedi: Utöver detta erbjöds läsåret en fördjupad valbar kurs, Utredning och behandling i en mångkulturell kontext (5 sp) riktad till studerande i både psykologi och logopedi. Kursen ordnades i samarbete med grannuniversitetet Turun yliopisto. Se bilaga 1. Under kursens gång arbetade logopedi- och psykologistuderande från de två universiteten i team med att göra utredningar med barn på lokala mångkulturella daghem. Kursen var ett välkommet tillskott i undervisningsprogrammet, men på grund av den ekonomiska situationen är det oklart om den kan fortsätta i samma utformning. På grund av kursens specialiseringsnivå vore det inte heller möjligt för samtliga studerande att gå den. Det är önskvärt att genus och mångfald i framtiden finns med som en integrerad del i bägge ämnens undervisningsprogram. GU Psykologi: Genus och mångfald är inte explicit utskrivet i psykologins examensmålsättningar, men genusfrågor kan implicit sägas ingå i följande målsättning: Visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män. Genus existerar som kursmål i hälften av programmets kurser, medan etnicitet endast finns inskrivet i en tiondel av kursmålen. Under andra studieåret ges dock kursen Familj och etnicitet (8 hp) där mångfaldsfrågor behandlas explicit. Hur genus- och mångfaldsaspekter konkret tas upp i undervisningen varierar från kurs till kurs. I kurshelheten Arbets- och organisationspsykologi läses tre artiklar om genusfrågor som ventileras på ett seminarium. I kursvärderingarna frågas om genus i två av nio frågor. Se bilaga 2. Logopedi: I samband med att olika teman infördes i logopedprogrammet år 2005 inleddes också arbetet med att systematiskt integrera genus i utbildningen. Genus kom med som tema för första 5

6 gången läsåret Externa experter kallades in för att tala om hur genusfrågor kan vävas in i programmet och uppföljningsmöten ägde rum under arbetets gång. Satsningen riktade sig främst till lärare och handledare, detta för att man bedömde att det ger bäst förutsättningar för kontinuitet och långsiktighet. För närvarande tas genus explicit upp i fem av programmets kurser. Se bilaga 3. Slutsatser Det är uppenbart att ÅA har mycket att lära av GU:s satsningar för att integrera genus i utbildningen, och en satsning på att gå igenom kurser där genus och mångfaldsfrågor passar in och sedan integrera dem i kursmålen planeras. Under diskussionen med studerande vid GU framkom att genusperspektivet ändå ibland kan kännas mer som en tvångsmässig påklistring än en organisk del av helheten. Trots sådana brister är det ändå uppenbart att förutsättningarna för att inarbeta ett genusperspektiv i utbildningen är bättre då ansatsen har skrivits in i examens- och kursmålen, personalen utbildats i frågan, och arbetet systematiskt följs upp. Bilagor: 1. Utredning och behandling i en mångkulturell kontext tillämpad mångprofessionell kurs för både psykologi- och logopedistuderande (word) ÅA 2. Genus och mångfald på Psykologprogrammet (ppt) GU 3. Genusperspektiv i utbildningen. Logopedprogrammet (pdf) GU 4.2 Arbets- och organisationspsykologi ÅA Psykologi: Vid ÅA finns en fördjupad kurs, Organisations och arbetspsykologi: Praktik (även kallad Firman ) på 10 sp som är valbar. Kursen gavs första gången våren 2013 av en extern kursansvarig och en studerande som kursassistent. I kursen deltog 7 studerande. Målet med kursen (bilaga 4) är att få en översikt om teoretiska begrepp inom arbets- och organisationspsykologiområdet, att kunna implementera de typiska intervjuerna och att planera och genomföra en intervention och rekrytering. Kursen inleddes med ett inledande förhör, varefter seminarier med gästföreläsare och praktiska övningar i form av rollspel genomfördes. Ett rollspel var bland annat en rekryteringsprocess där det gjordes en arbetsanalys över uppgiften, varefter kursdeltagarna planerade intervjuer, valde test och utförde rekryteringen. Den praktiska delen 6

7 utfördes i form av ett uppdrag för Åbo Akademis förvaltningsämbete där prefektarbetet undersöktes och alla studerande tillsammans intervjuade professorer och prefekter för att sedan rapportera om det under en interventionsdag/utvecklingsdag för prefekterna. GU Psykologi: Vid GU går studeranden det femte året en kurs i Arbets- och organisationspsykologi (22.5 hp). I denna kurs ingår Studentfirman som ett 2 månader långt kursmoment (bilaga 5 och 6). Ett delmål med kursen är att ge kunskap om arbetsgrupper, organisation och ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv, detta sker genom 54 lektioner med en avslutande skriftlig tentamina. Vidare har studeranden grupparbeten där de gör rollspel för att förbereda sig inför bland annat konfliktsituationer och att hålla tal. I och med kursmomentet Studentfirman uppfylls de övriga delmålen, det vill säga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete inom det arbets- och organisationspsykologiska området; förstå och tillämpa yrkesetiska principer i arbets- och organisationspsykologiska sammanhang; planera och utföra interventioner för att utveckla arbetsgrupper; utforma, utföra samt skriftligt och muntligt inom given tidsram avrapportera konsultuppdrag inom arbets- och organisationspsykologi; visa förmåga till lagarbete. Studentfirman har hittills haft uppdrag, som fås via handledarnas kontakter samt kontrakt med landstinget. Den årliga kontakten tas genom ett brev till alla uppdragsgivare där studerandes tjänster erbjuds (bilaga 7). Ett uppdrag kostar 1500 kronor för uppdragsgivaren och sköts av två studerande som arbetar i par, och studeranden kan debitera uppdragsgivaren direkt för övriga kostnader som t.ex. resor. Studerande kontaktar själva uppdragsgivaren och upprättar ett kontrakt (bilaga 8), varefter de gör uppdraget och presenterar resultaten både muntligt och i form av en offentlig rapport. Alla studerande ingår i en handledningsgrupp. Rollspelen och studentfirman har varit de moment i kursen som studeranden tyckt ha varit nyttigast. Kursen är mycket omtyckt av studeranden vid GU. I kursen deltar ca 50 studerande per år. Den använder ganska mycket lärarresurser (321 timmar). Enligt Olle Persson är det viktigaste med Studentfirman att kursledarna har personliga kontakter till företag och att de på så sätt får in uppdragen och också kan komma in och hjälpa upp situationer som börjat gå dåligt. 7

8 Slutsatser Upplägget i kurserna vid ÅA och GU är i stort sett det samma, men i olika omfattning. Vid ÅA är kursen en valbar kurs med färre kursledare, medan den vid GU är en obligatorisk del av studieprogrammet. Studeranden får i bägge kurserna först ta del av teoretisk kunskap innan de gör praktiska övningar i form av rollspel och verkliga uppdrag. Vid ÅA har kursen endast gått en gång med ett uppdrag, medan den vid GU gått sedan Vid ÅA vore det viktigt med flera uppdrag, och i GU har man ordnat det genom kursledarnas tidigare kontakter till arbetslivet och sedan då kursen etablerat sig har de blivit ett sätt för uppdragsgivarna att sköta om uppdrag som annars kanske inte skulle ha blivit gjorda. Kursen vid ÅA har alla möjligheter att vidareutvecklas, och man kunde eventuellt delvis sköta den tillsammans med Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Vid GU har man också övningar om hur gruppbildning sker, dessa moment är vid ÅA integrerade i andra kurser. Bilagor: 4. Firman (Organisations- och arbetspsykologi: praktik) 10 sp (pdf) ÅA 5. Studentfirman, presentation (pdf) GU 6. Studentfirman, kursbeskrivning (ppt) GU 7. Studentfirman, brev till samarbetspartnerna (word) GU 8. Studentfirman, kontrakt (word) GU 4.3 Valbara kurser ÅA Psykologi: Som psykologiestuderande på kandidatnivå har man rätt att välja 60 sp som valbara studier. Dessa kan väljas antingen som biämnen (litet 25 sp, stort 60 sp) då man studerar ett block av kurser, eller som fritt valbara kurser. Studerar man på biämnesnivå handlar det om grundstudier i det ämnet. På magisternivå kan man välja mellan 5-30 sp valbara kurser eller 5 sp valbara och 25 sp biämne. De flesta studerande väljer att åtminstone delvis läsa valbara fördjupade kurser i psykologi, antingen vid Åbo Akademi, Åbo Universitet, Öppna Universitetet, eller via Psykonet, men även andra ämnen finns representerade. En del studerande har tidigare haft något annat huvudämne och väljer nu att ta dessa som biämne i sina psykologistudier, vilket förkortar studietiden vid IPL en del. De som åker på utbyte och läser psykologi vid ett annat universitet räknar ofta studierna vid det andra universitetet till de valbara studierna. Under de senaste 5 åren har 44 studerande med 8

9 psykologi som huvudämne åkt utomlands. Om man räknar med att ca studerande börjar studera psykologi varje år, innebär detta att en betydande del av varje årskurs åker på utbyte någon gång under studietiden. Mer information finns i bilaga 9. Logopedi: Studierna i logopedi innehåller allt som allt 20 sp (5 sp i kandidatfasen och 15 sp i magisterfasen) fritt valbara studier som kan vara i stort sätt vad som helst. Vid en förfrågan om vilka kurser de studerande väljer till de fritt valbara studierna framkom till exempel att majoriteten av de svarande logopedistuderandena har valt eller kommer att välja en eller flera kurser i psykologi, men att också en stor del väljer enbart logopedikurser inom de fritt valbara studierna. Mer information om de studerandes val finns i bilaga 10. GU Psykologi: Studierna i psykologi innehåller ett valbart kursmoment på 7,5 hp. Kursen avläggs under det sista studieåret. Logopedi: Studierna i logopedi har fram till höstterminen 2014 innehållit ett valbart kursmoment på 7 hp som avläggs termin 7. I kursplanen för det valbara momentet står det Det valbara momentet kan väljas inom eller utom Göteborgs universitet och skall vara ett moment som medför breddning eller fördjupning av det logopediska kunskapsområdet. Från och med höstterminen 2014 kommer den valbara kursen att ersättas av andra kurser inom programmet. Detta grundar sig i allt för omfattande administration och logistik för studenter men också i att utbildningens ekonomi i hög grad baseras på studenters prestationer inom det egna programmet. Slutsatser Trots stor valfrihet i studiegången kan man konstatera att studerande vid ÅA ändå oftast väljer kurser enligt huvudämne, och att de studerande som avlägger större studiehelheter i andra ämnen ofta gör det målinriktat och med de kommande karriärmöjligheterna i sikte. Som ett exempel kan nämnas att många psykologistuderande väljer t.ex. ekonomi som biämne eftersom de planerar en karriär inom Human Resources eller sociologi för att få ett mera integrerat perspektiv av människan i samhället. Valbarheten innebär att studeranden i ett tidigt skede kan söka sin egen nisch, vilket kan främja deras möjligheter på arbetsmarknaden. 9

10 Psykologprogrammet vid GU har en tradition av att ha en låst utbildningsplan/ kursutbud. Det pågår dock ett arbete med ambitionen att luckra upp detta något. Ett exempel är det arbete där studievägledaren och delvis viceprefekten går igenom vilka kurser som ges på andra lärosäten i Norden som motsvarar programmets kurser. På sikt kommer studenterna att uppmuntras till att läsa någon termin på ett annat lärosäte i Norden. Ett annat mer genomgripande exempel: från och med höstterminen 2014 och ett år framåt kommer det att göras en omfattande revision av psykologprogrammet i Göteborg. Den syftar i huvudsak till att modernisera utbildningen, men det finns också en tanke om att öppna upp för att studenterna i större utsträckning ska kunna gå kurser också utanför det egna kursutbudet. Detta är dock fortfarande på idéstadiet. Men utan tvekan har ämnet via benchmark-samarbetet fått en impuls om att detta kan vara en bra idé! I Sverige pågår en nationell diskussion om att förlänga logopedutbildningen från fyra till fem år. Utbildningen skulle då få en examensstruktur som mer liknar Bolognaprocessens intentioner med en treårig kandidatexamen som följs av en masterexamen. I planeringen inför detta är det därför av mycket stort värde att ta del av hur logopedprogrammet vid Åbo Akademi byggts upp. Bilagor: 9. Valbara kurser för kandidat- och magisterstudier i psykologi (word) 10. Fritt valbara kurser vid logopedin enkätsvar (word) 4.4 Specialpsykologutbildning ÅA Psykologi: Psykologiämnet deltar i en riksomfattande specialpsykologutbildning som arrangeras av psykologienheternas i Finland samarbetsorgan Psykonet. Utbildningen som ges i fem olika inriktningar leder till licentiatexamen i psykologi och avläggs vid sidan om kliniskt arbete. Detta riksomfattande system är även internationellt unikt. Dess tillkomst på 1990-talet var inte en tillfällighet utan krävde en ny dialog och samarbetsanda mellan de sex psykologienheterna vid landets olika universitet samt aktiva kontakter till och stöd från Undervisningsministeriet och Finlands Psykologförbund. För att säkerställa utbildningen och dess framtid var det viktigt att den definierades i förordningen om universitetsexamina. Specialpsykologutbildningen och dess personalresurser beskrivs in bilaga 11. Psykonetversamheten har utmynnat i undervisningssamarbete även inom grundutbildning, även om språket sätter sina begränsningar för psykologiämnets vid ÅA del. 10

11 GU Psykologi: I Sverige finns inget likadant system. I stället arrangeras kompletterande utbildningar för utexaminerade psykologer av olika aktörer, inklusive fackförbundet. Utbildningssamarbetet mellan de svenska psykologienheterna är begränsat. Slutsatser Den finska specialpsykologutbildningen ger en intressant och inspirerande modell då man dryftar möjliga framtida satsningar på kompletterande utbildningar för psykologer under universitetens regi i Sverige. Det var viktigt att kunna dela med de omständigheter (samarbete mellan psykologienheter, ministeriet, facket) under vilka detta utbildningssystem blev möjligt i Finland. I Sverige pågår en diskussion om psykoterapeututbildningen som kan komma att påverka hur psykologprogrammet vid GU ser på och organiserar specialistutbildningen. Ledningsgruppen vid Psykologiska institutionen har löpande kontakter med Sveriges Psykologförbund och med de andra lärosätena som ger psykologutbildning i Sverige (möten mellan prefekterna på respektive lärosäte). Institutionen har meddelat att den kommer att verka för att de kurser som ges inom ramen för specialistutbildningen ska ges av universiteten i högre grad än som görs nu. Finlands system med att man ska ha en licentiatexamen för att bli specialist tycker vi är en synnerligen god idé! Det är dock omöjligt att i dagsläget säga hur detta ska realiseras i Sverige. Bilagor: 11. Specialpsykologtutbildning (word) ÅA 4.5 Forskning i utbildningen ÅA Psykologi: En fortgående sammankoppling av forskning och klinisk verksamhet är en central målsättning i psykologins utbildningsprogram och omnämns i lärandemålen för både magister- och kandidatexamen. Tanken är att undervisningen i samtliga kurser ska kopplas till aktuell forskning och att studerande ska tillägna sig ett kritiskt-vetenskapligt tänkesätt under studiernas gång. Detta är speciellt viktigt i de tillämpade kliniska kurserna på fördjupad nivå där de behandlings- och diagnostiska metoder som lärs ut ska vara evidence-based. I kandidatprogrammet är 6/21 ämneskurser (40/100 sp) explicit inriktade på forskningsmetodik, och i magisterprogrammet finns förutom avhandlingen en 11

12 kurs där man dryftar vikten av evidensbasering i det kliniska arbetet (Evidensbaserad praxis och klinisk beslutsfattning, 6 sp). Bilaga 12 Logopedi: Samma principer gäller på logopedin: forskning samt en evidensbaserad approach finns med redan på den första grundkursen. Studenterna läser 35 sp regelrätt forskningsmetodik inom kandidatexamen och förutom detta finns ett par valbara kurser tillgängliga. GU Psykologi: Integreringen av forskning i utbildningen nämns i två punkter i psykologprogrammets examensmålsättningar. Under studierna går man en grundläggande metodkurs under första året (8 hp) för att sedan avlägga en större helhet på 15 hp under det fjärde studieåret. Hälften av litteraturen på utbildningen består av vetenskapliga artiklar. Egen data används i mån av möjlighet konkret i undervisningen ett utmärkt exempel på detta är att den stora mängd patientdata som samlats in på studentkliniken används på olika sätt i flera olika kurser på ämnet. Bilaga 13. Logopedi: Logopediprogrammet har också forskningsbetoningen inskriven i sina examensmål: Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen. Kopplingen till forskning är kontinuerlig genom hela utbildningen. Personalen framhåller att den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad integrering av forskning i utbildningen är att lärarna är forskningsaktiva. Bilaga 14. Slutsatser Samtliga ämnen har lyckats väl med att integrera forskningen i utbildningen. Däremot är det en öppen fråga hur denna utveckling fortsätter efter examen, en fråga vilken man genom ett pro graduprojekt vid ÅA-psykologin för närvarande försöker finna svar på. Projektet består av en surveyundersökning bland kliniska psykologer i Finland, med målsättning att kartlägga i vilken mån dessa tagit med sig det vetenskapliga förhållningssättet ut i arbetslivet. Psykologprogrammet i Göteborg skulle gärna ta del av hur ÅA-psykologin utformar en sådan enkät och också göra en replik bland yrkesverksamma psykologer i sin region. 12

13 I arbetet med att ta fram underlag för en femårig logopedutbildning i Göteborg kommer utbildningens forskningsanknytning vara högaktuell. På nationell nivå planeras en enkät till avnämarna där forskningsanknytning, självständighet och förmåga att ansvara för sitt eget lärande kommer att tas upp. För ÅA-psykologins del kunde det finnas skäl att fundera på i vilken mån man kunde använda insamlad patientdata i den övriga undervisningen eftersom sådan systematiskt samlas in under klinikkurserna. Bilagor: 11. Forskningskurser, psykologi (word) ÅA 12. Forskningskurser, logopedi (word) ÅA 13. Integrering av forskning i psykologutbildningen (ppt) GU 14. Integrering av forskning i utbildningen, logopedprogrammet (ppt) GU 4.4 Kursutvärdering ÅA Psykologi och logopedi: Vid ÅA följs alla kurser upp med en elektronisk kursutvärderingsblankett (bilaga 15) med nio delar för studeranden samt med lärarens feedbackblankett (bilaga 16) för kursledaren. Kursfeedbacken gås igenom av amanuensen och delges sedan kursledaren innan denne fyller i lärarens feedbackblankett. I denna frågas efter kursledarens reflektioner över hur kursen fortlöpte samt över kursfeedbacken, eventuella förändringar som kursledaren vill göra i kursen, samt information och önskemål till institutionen. Insamlad kursfeedback gås årligen igenom på ett seminarium i februari där personal samt studentrepresentanter är närvarande. Då kursen kör igång på nytt gås tidigare års kursfeedback igenom på det första föreläsningstillfället, och förändringar i kursupplägg noteras. Svarsprocenten har varit växlande under det senaste året, ibland under 50 %, men institutionen arbetar för att få upp den på en acceptabel nivå. GU Psykologi: Psykologiprogrammet vid GU har en kursutvärderingsblankett med nio standardfrågor som återkommer på alla kurser (bilaga 17), utöver dessa kan kursledaren själv sätta till en fördjupad del med kursspecifika frågor. Kursutvärderingsblanketten har en svarsprocent på 65 %. Kursledaren 13

14 diskuterar också kursfeedback muntligt med kursdeltagarna. Varje kursledare skriver en verksamhetsberättelse då kursen är slut (bilaga 18). I denna ingår kursens mål, hur många timmar som gått åt till vad, hur många studenter som gick kursen, hur kursen gick och vad kursledaren tänkt utveckla. Resultatet av kursutvärderingsinstrumentet och verksamhetsberättelsen går till en beredningsgrupp bestående av fyra lärare, tre studenter, studierektor samt studievägledare. Beredningsgruppen granskar genomförda kurser och ger återkoppling om kursutvärderingen till kursledaren. De berättar om vad som gått bra, och ger tips på hur man skulle kunna bättra på kursen, bland annat genom att berätta vilka strategier använts på en annan kurs. I början av varje kurs berättar kursledaren om den tidigare feedbacken, vilket har lett till att kurserna utvecklas kontinuerligt. I slutet av studierna utvärderar studerandena hela utbildningsprogrammet och man frågar praktikhandledarna om hur de handledda psykologiestuderande klarade av målen. Alumnifeedback om vilka kurser som fungerar och behövs samlas systematiskt in av de som blivit klara för tre år sedan. Logopedi: Värderingar och utvärderingar görs kontinuerligt. Varje kursansvarig ansvarar för att studenterna ges möjlighet att göra en värdering, anonymt, av kursens innehåll och upplägg. I slutet av varje termin görs också en muntlig utvärdering tillsammans med respektive studentgrupp. Aktuella lärare och studenter tar del av sammanställningen, den skriftliga kursvärderingen och minnesanteckningar från den muntliga utvärderingen. Sammanställningarna diskuteras i lärargruppen vid terminens slut och ligger sedan till grund för det fortsatta planeringsarbetet. Enligt ett tidigare fakultetsbeslut har en gemensam digital enkät använts, men från och med 2014 finns en större frihet i utformandet av frågor och enkät. Eventuellt kommer logopedprogrammet att övergå till att istället använda pappersenkäter vid värdering eftersom svarsfrekvensen ibland varit mycket låg. Slutsatser Kursutvärderingsinstrumentet vid både ÅA och GU innehåller i stort sett samma delar dvs lärandemål, tid studerande använder för kursen, kursens kravnivå, examinationsformernas lämplighet, genusperspektivet och sammanfattat intryck av kursen. Vid GU har man dessutom en fråga om hur väl kursens moment är integrerade med varandra och en fråga om kraven för vitsord har blivit kommunicerade. Vid ÅA frågar man efter undervisningens och kursmaterialets kvalitet samt om hur teori, praxis och resultat för empirisk forskning presenterats och integrerats i kursen. 14

15 Eftersom det kom fram att kursledarna också har kursutvärderingsinstrumentet i åtanke då kurserna planeras kunde dessa användas för att integrera vissa moment i undervisningen, som det visat sig att frågorna om genus har lett till i vissa kurser. Med tanke på att en av frågorna som togs upp under benchmarkingsamarbetet var hur man integrerar forskning i undervisning kunde detta vara en bra fråga även i GUs kursutvärderingsblankett. För ÅAs del kunde det vara bra att ta med frågor om hur väl de olika kursmomenten är integrerade samt frågan om hur vitsordskraven är kommunicerade. För att undersöka hur väl kurserna fungerar ihop kunde man också tydligare fråga studeranden efter eventuella överlapp eller glapp mellan kurser. Beredningsgruppen som fanns vid GU låter som ett bra system som ÅA i mån om resurser även kunde tillsätta för att se över kurserna. I och med nästa års organisationsreform vid ÅA är det dock sannolikt att programansvariga för varje utbildningsämne kommer att utses, vilket bäddar för ett närmande mot det system som finns i Göteborg. Kursledarnas utvärderingsblankett och verksamhetsberättelse ger kursledaren en möjlighet att reflektera över kursen och vad man gjorde bra och vilka delar kunde ändras. Därför är dessa samt kursutvärderingen värdefulla för utvecklandet av undervisningen och kan presenteras för studenterna då nästa kurs inleds. Bilagor: 15. Kursutvärdering vid IPL (word) ÅA 16. Lärarens feedbackblankett vid IPL (word) ÅA 17. Studentfirman, kursvärdering (word) GU 18. Studentfirman, verksamhetsberättelse (word) GU 4.5 Praktik och studentklinik samt handledning och handledarutbildning i logopedi ÅA Logopedi: I logopedins kandidatexamen ingår tre så kallade korta praktikperioder á 4 sp. Utöver det här ingår i kandidatstudierna kursen Kliniska auskultationer 3 sp, där den studerande följer med talterapeuters arbete genom auskultationer. I magisterstudierna ingår minst en kort praktikperiod á 4-5 sp samt en fyra månader lång fältpraktik á 25 sp. En del av handledarna är redan nu externa men det skulle fortfarande behövas flera, speciellt för att handleda den långa fältpraktiken. Logopedin har ordnat handledarträffar på olika håll i Svenskfinland för de externa handledarna. När handledarna tillfrågades ville de hellre ha sådana träffar än en handledarutbildning. En handledarutbildning finns ändå kvar i planerna för logopedin och man undersöker nu hur en sådan 15

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING Sammanställt av Psykonets material på finska av Matti Laine & Harriet Eriksson 1. ALLMÄNT Vad är en specialpsykologutbildning?

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009 Sid 1 (6), Institutionen för psykologi 2009 1. Målsättningen med kvalitetsutvecklingsarbetet Eftersom de resurser som ställs till institutionens förfogande är begränsade innebär detta arbete att prioriteringar

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 PSYK Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Psychology, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Högskoleverkets rapport - En ny psykoterapeutexamen (2011:20R)

Högskoleverkets rapport - En ny psykoterapeutexamen (2011:20R) Stockholm 2012-06-14 Utbildningsdepartementet Högskoleverkets rapport - En ny psykoterapeutexamen (2011:20R) Sveriges Psykologförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter över rubricerade betänkande.

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Tiina Alanko, tekn.stud. Leena Hupa, lektor Johan Werkelin, akademilektor Jan Westerholm, professor Inledning

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11.

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. Psykologprogrammet Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. 1 Innehåll 3 Välkommen som student på psykologprogrammet 4 Terminsöversikt 6 Mentorskap och askultering

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008.

Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008. Beslutad av Fullmäktige 2012 FSAs inställning är att utbildning och forskning utgör grunden i den arbetsterapeutiska verksamheten. Det är genom utbildning och forskning som yrket får legitimitet i samhället.

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, högskolepoäng (hp) Personalvetare, 180 hp

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, högskolepoäng (hp) Personalvetare, 180 hp UTBILDNINGSPLAN Institutionen för individ och samhälle Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, högskolepoäng (hp) Personalvetare, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Nationalekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer