Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor"

Transkript

1 Brage, Saga och Ymer förskolor 1

2 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld. Det är inte upptäckten av en sanning utan resultat av en process som innefattar tolkning och meningsskapande. Vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Barnsyn Vi menar att alla barn föds kompetenta med en inre kraft att vilja växa och lära. Vi ser barnet som aktivt och med en förmåga att skapa sin egen kunskap. Barnet skall erbjudas en rik och tillitsfull miljö. En miljö som är utmanande och tillåtande, där barnet erbjuds att uttrycka sig på många olika sätt och där barnet får möjlighet till att hjälpa och lära av varandra. Vår uppgift som förskollärare/barnskötare är att efter barnets intresse och behov skapa en miljö som utmanar barnet och gör dagarna på förskolan till ett spännande äventyr att växa i. Rummen ska tala ett tydligt språk på vad man kan göra på de olika platserna, med tillgängligt material och möbler i barnets nivå. Barnet behöver lyssnande och medforskande vuxna som möter dem med respekt och är intresserade av deras viktiga tankar och funderingar. Varje människa är unik och skall så få vara. Vi ser olikheter som en tillgång i förskolan. Ett viktigt verktyg för att genomföra detta är pedagogisk dokumentation. Den synliggör bl.a. barnets tankar, handlande och processer för förskollärare/barnskötare, barn och föräldrar. Pedagogisk dokumentation är grunden för vår planering och verksamhetens utveckling. Förskollärare/barnskötares roll: Lyssnande Frågande Reflekterande Analyserande Utmanande 2

3 Arbetet i verksamheten I Analysen för 2012 redovisas förskolornas insatser, resultat och bedömning av måluppfyllelse samt åtgärder för bättre måluppfyllelse. I arbetsplanen förtydligas hur enheten kommer att arbeta vidare med målet i syfte att öka måluppfyllelsen under Därtill beskrivs hur enheten kommer att följa upp och utvärdera årets insatser. Enhetens grundläggande värden Att alla barn ska känna glädje och trygghet i förskolan. Att alla barn ska känna att de är en tillgång i gruppen. Att vi ser olikheter som en tillgång/alla barn är en tillgång i gruppen. Att alla barn ska uppleva en progression i sina läroprocesser. Att förskolan vilar på en demokratisk grund. Enheten Brage förskola är organiserad i 2 arbetslag: 1 arbetslag = ålder arbetslag = ålder 3-5. Saga förskola år organiserad i 1 arbetslag: 1 arbetslag= ålder 1-5. Ymer förskola är organiserad i 1 arbetslag: 1 arbetslag = ålder 1-5. Organisation Verksamhetsledaren disponerar 100 % tid för sitt uppdrag för hela enheten. Pedagogiska mentorer (2 st.) disponerar 100 % för sitt uppdrag för hela enheten. Teaterpedagog, bildpedagoger 4st, idrottslärare och specialpedagog arbetar med barn på alla förskolorna i enheten. Alla pedagoger går i interna nätverk 1 ggr per månad. Alla avdelningar har reflektionsmöten och kvällsreflektioner. Miljö och pedagogisk utvecklingsgrupp reflekterar och driver utveckling i enheten. Projektgruppen driver det projektutvecklande arbetssättet i enheten- Återvinningsgruppen ansvarar och driver användandet av återvinningsmaterial ute i verksamheterna och har kontakter med företagen i Sigtuna kommun. Italiengruppen ansvarar för att förmedla upplevelser och inspiration från resor till Reggio Emilia över tid. 3

4 Detta kommer vi att lägga fokus på under 2013 för att öka måluppfyllelsen: Arbeta med Likabehandlingsplanen/AP=en så att; den blir ett levande dokument i planeringen av verksamheten. Interkulturellt arbete i förskolan blir tydligare. Utmana förskollärare/barnskötare i att arbeta i projekt. Att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation. Arbetslagen ska reflektera och diskutera barns språk och kunskapsutveckling genom pedagogisk dokumentation. Gå i dialog med reviderade läroplanen Lpfö 98/10. Skapa förutsättningar för att förskollärare/barnskötare får kompetensutveckling inom bl.a. pedagogisk dokumentation, förhållningssätt och barnsyn. Skapa möjligheter till reflektion för förskollärare/barnskötare runt frågor som, det kompetenta barnet, olikheter och respekt. Arbetslagen utmanas att; fördjupa reflektionen om barns lärande och lärmiljö med pedagogisk dokumentation som verktyg. Likabehandling Enhetens viktiga arbete kring likabehandling tydliggörs i likabehandlingsplanen som revideras varje år. Likabehandlingsplanen utgör bilaga till arbetsplanen. Arbetet inriktas mot målet när vi ser följande (Kännetecken el. indikatorer för måluppfyllelse) Barnen känner glädje och trygghet i förskolan. Förskollärare/barnskötare utvärderar och dokumenterar verksamheten systematiskt. Barnen upplever att de ingår i ett sammanhang. Barnen känner delaktighet och tilltro till sin egen förmåga. Verksamheten och miljöerna främjar barns inhämtning och utveckling av kunskaper och värden. En kompetensutveckling och en höjd medvetandenivå om barns språk och kunskapsutveckling hos förskollärarna/barnskötare. En höjd medvetandenivå om uppdraget hos förskollärare/barnskötare. Förskollärare/barnskötare känner till och arbetar efter Likabehandlingsplanen/en. 4

5 Barns lärande det förstärkta uppdraget Läroplanens intentioner: Förskolan vilar på en demokratisk grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utveckling och lärande Identitet och hälsa Samtliga barn i förskolan ska erbjudas det som förskolans läroplan (Lpfö98/10) beskriver avseende identitet och hälsa. Förskolan ska sträva efter att varje barn: Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. Att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Ges samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Varje barn ska stärkas i sina behov. I betyder detta att vi ska aktivt arbeta för en trygg och säker förskola, där alla kan utveckla självförtroende och självkänsla, ta ett successivt ökat ansvar för sin egen hälsa och där livskunskap och etiska frågor är en röd tråd i verksamheten. Vi vet att målet är nått när varje förskolebarn kontinuerligt utmanats i en pedagogisk miljö som stimulerar och inspirerar till: att självkänslan stärks och att man accepteras och duger för den man är möjligheter att få uppleva många situationer där känslan av att lyckas är stor möjligheter att röra sig aktivt inom och utomhus i organiserad och spontan verksamhet 5

6 Vi vet att målet är nått när varje förälder i förskolan anger att: deras barn får tillräckligt utrymme för spontan aktivitet och utevistelse under dagen i förskolan deras barn mår bra och är trygga de bemöts med respekt och blir lyssnade på Målet uppnås genom att förskollärarna/barnskötare: möter och uppmuntrar varje barn utifrån deras nivå, så att de vågar anta olika utmaningar och därmed upplever känslan av att lyckas ser barnet och kan ta barnets perspektiv använder mångfald och olikhet som en tillgång aktivt arbetar med likabehandlingsplanen ser till att barnen får delta i rörelselekar, både inne och ute erbjuder de äldsta barnen att delta i idrott som idrottsläraren ansvarar för erbjuder daglig utevistelse erbjuder lugna matstunder 6

7 Språk Samtliga barn i förskolan ska erbjudas det som förskolans läroplan (Lpfö98/10) beskriver avseende språkkunskaper. Förskolan skall sträva efter att varje barn: Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Utvecklar nyanserat talspråk. Att kommunicera med andra och att uttrycka tankar. Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga. Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar, och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. Som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. I betyder detta att barn ska utveckla alla sina språk på många olika sätt; att tala, läsa, skriva och lyssna, men också kommunikation genom lek, skapande och uttryckssätt utöver det talade och skrivna språket. Språk och kommunikation är viktiga delar i identiteten och upplevelsen av tillhörighet, men vi lägger också stor vikt vid språkutvecklingens betydelse för kunskapsutvecklingen. Vi vet att målet är nått när varje förskolebarn kontinuerligt utmanats i en pedagogisk miljö som stimulerar och inspirerar till: Att samtala med och förstå andra barn och vuxna utifrån ett begripligt och meningsfullt sammanhang, i förekommande fall både på svenska och modersmålet. Reflektion och berättande utifrån sina egna erfarenheter, i förekommande fall både på svenska och modersmålet. Intresse för tecken och symboler, exempelvis skrift och litteratur. Målet uppnås genom att förskollärare/barnskötare: Erbjuder miljöer som är utvecklande för barns hundra språk. Är språkliga förebilder och tar tillvara på tillfällen att kommunicera. Ser alla aktiviteter och situationer som språkliga aktiviteter. Använder dokumentation som verktyg för att ge barnen möjlighet till språklig fördjupning. Flerspråkliga pedagoger använder sin språkkompetens på ett naturligt sätt i verksamheten. Uppmuntrar barnens intresse för språk genom bl.a. läsning, sånger, rim, ramsor m.m 7

8 Erbjuder lättåtkomlig litteratur, för såväl barn som föräldrar. Tillvaratar och utvecklar barnens nyfikenhet på skriftspråket. Erbjuder barnen att delta i teaterverksamhet som teaterpedagogen ansvarar för. Erbjuder barnen att delta i ateljé verksamheterna där bildpedagogerna utmanar med sin kompetens. Har ständigt pågående pedagogiska diskussioner kring målområdet Språk. 8

9 Matematik, Natur och teknik Samtliga barn i förskolan ska erbjudas det som förskolans läroplan (Lpfö98/10)beskriver avseende matematik, natur och teknik. Förskolan ska sträva efter att varje barn: Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. I betyder detta att barn ska få upptäcka den lust och glädje som finns i att utforska, laborera och praktiskt pröva antaganden. Ett naturvetenskapligt, tekniskt och matematiskt förhållningssätt till lärandet innebär också att analysera och reflektera, att utveckla färdigheter i att använda teknik och verktyg och att förstå och agera för en hållbar ekologisk utveckling. Vi vet att målet är nått när varje förskolebarn kontinuerligt utmanats i en pedagogisk miljö som stimulerar och inspirerar till: Möjligheten att utföra och reflektera kring naturvetenskapliga och matematiska experiment. Möjligheten att i leken konstruera med ett variationsrikt utbud av material och redskap. Möjligheten att ute i naturen tillsammans med vuxna få upptäcka, förundras och nyfiket utveckla språk och begrepp om naturen. Möjligheten att få se vuxna som förebilder och delta i verksamhetens miljöarbete. Möjligheten att använda återvinningsmaterial i verksamheten. Målet uppnås genom att förskollärare/barnskötare: Erbjuder en tillåtande miljö med varierande material. Att med hjälp av dokumentation tolkar barnens intentioner och visar på lärprocessen. Medvetet använder sig av matematiska och naturvetenskapliga begrepp i vardagen. Är lyssnande och medforskare som uppmärksammar och problematiserar olika fenomen. Ser till att det erbjuds möjlighet till experimenterande och reflektion. Erbjuder möjlighet att regelbundet få vistas ute i skog och natur. 9

10 Erbjuder barnen goda möjligheter att utveckla sitt lärande genom att arbeta med IT och dess teknik. Arbetar med källsortering och kretsloppstänkande tillsammans med barnen. Har ständigt pågående pedagogiska diskussioner kring målområde Natur, Teknik och Matematik. 10

11 Inflytande Samtliga barn i förskolan ska erbjudas det som förskolans läroplan (Lpfö98/10) beskriver avseende inflytande. Förskolan ska sträva efter att varje barn: Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Ges möjlighet till lärande och reflektion i mindre grupp. På betyder detta att barn har inflytande både i sitt lärande och i det som rör övergripande frågor och kan ta ett successivt större ansvar för såväl lärande som demokratifrågor. Deras föräldrar upplever att möjligheterna till inflytande är goda och att man har kunskap om hur man kan påverka. Vi vet att målet är nått när varje förskolebarn kontinuerligt utmanats i en pedagogisk miljö som stimulerar och inspirerar till: Att få bli betydelsefull för andra och en del av ett sammanhang. Påverkan och delaktighet. Att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Att delta i utvecklingssamtalen och har inflytande över vad samtalets innehåll. Vi vet att målet är nått när varje förälder i förskolan anger att: De anser att de har möjlighet till inflytande över verksamhetens innehåll. De anser att pedagogerna är lyhörda inför deras åsikter. Målet uppnås genom att förskollärarna/barnskötare: Erbjuder en miljö med varierande och tillgängligt material som möjliggör egna val. Ger barnen möjlighet att kunna påverka verksamhetens miljö och innehåll. Erbjuder barnen att delta i ateljeverksamhet där bildpedagogerna utmanar med sin kompetens. Uppmuntrar till olika former av delaktighet, samarbete och beslutsfattande. Medvetet hjälper barnen att reflektera över deras handlingar och förstå konsekvenserna av dessa. Med hjälp av dokumentation visar vad som sker i verksamheten och därmed utvecklar 11

12 demokratifrågor. Är lyhörda och tar tillvara föräldrarnas åsikter och synpunkter på verksamheten samt använder dessa som underlag i planeringen. Använder sig av fem dagars inskolning där föräldrar deltar och är aktiva under hela inskolningen och använder sig av föräldrarnas kompetens. Har ständigt pågående pedagogiska diskussioner kring målområdet Inflytande. Så här ska vi följa upp och utvärdera Hur När Ansvarig Föräldraenkäten Våren 2013 Sker digitalt Medarbetarsamtalen Kontinuerligt Förskolechef Arbetslagens utvärdering Maj och nov 2013 Förskollärare/barnskötare Pedagogisk dokumentation Kontinuerligt Förskollärare/barnskötare Arbetslagens reflektion Kontinuerligt Förskollärare/barnskötare 12

13 Förskola och hem Samtliga barn och föräldrar i förskolan ska erbjudas det som förskolans läroplan (Lpfö98/10) beskriver avseende. Mål ur läroplanen: Vårdnadshavaren har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Arbetet inriktas mot målet när vi ser följande (Kännetecken el. indikatorer för måluppfyllelse): Utveckla synsätt, former och metoder för utvecklingssamtal. Vi förväntar oss att höja kvaliteten på utvecklingssamtalen, öka barnens delaktighet och öka förskollärarna/barnskötares kompetens. Detta kommer vi att lägga fokus på under 2013 för att öka måluppfyllelsen: Ge mentorskap till förskollärarna/barnskötare i pedagogisk dokumentation och reflektion. Samla förskollärare/barnskötare i nätverk och reflektionsmöten för diskussion om synsätt och arbete med former och metoder för att stärka pedagoger i deras yrkesroll genom att använda pedagogisk dokumentation som reflektions verktyg. Så här ska vi följa upp och utvärdera Hur När Ansvarig Pedagogiska mentorerna utvärderar och ser över/revidera synsätt, former och metoder för utvecklingssamtal och öka delaktighet och inflytande hos barnen och stärka pedagoger i sin yrkesroll. Efter vårens utvecklingssam tal Pedagogiska mentorer Föräldraenkät Våren 2013 sker digitalt Arbetslagens utvärdering Maj och nov 2013 Förskollärare/ Barnskötare 13

14 Områdets mål och förändringsåtgärder Prestationsmål Förändringsåtgärder Alla barn ska ha rätt plats i rätt tid Kontinuerlig kontakt med kö- och placeringsenheten Tät uppföljning mellan verksamhetsledare och avdelningar Flexibel organisation med bibehållen kvalitet Ekonomimål Förändringsåtgärder Budget i balans Öka kunskapen i hela personalgruppen om relationen budget och verksamhet Personalmål Förändringsåtgärder Minska upplevelsen av hög arbetsbelastning Fördela ansvaret på fler genom att tydliggöra ansvarsområden för alla medarbetare Se över organiserandet av barngruppsarbetet. Öka andelen högskoleutbildade som söker sig till området. Kontinuerlig dialog kring utmaningar i arbetet och vad som får medarbetarna att stanna? Särskilda satsningar på förskollärare Öka professionaliteten hos kollegor En ökad gemensam kunskapsbas hos personalen Genomtänkt gemensam kompetensutveckling Öka kunskapen om arbetsätt genom erfarenhetsutbyte, kollegial reflektion och nätverk. 14

15 Mål Hur följa upp mätmetod? När följa upp? Ansvarig för uppföljning Språkutveckling Observationer, dokumentation, arbetslagens utvärderingar Kontinuerligt Arbetslagen Natur/teknik/matematik Observationer, dokumentation, arbetslagens utvärderingar Kontinuerligt Arbetslagen Hälsa/identitet Observationer, dokumentation, arbetslagens utvärderingar, föräldraenkät Kontinuerligt Enkät en gång/år Arbetslagen/ Idrottsläraren/Förskolechef Inflytande Observationer, dokumentation, arbetslagens utvärderingar, föräldraenkät Kontinuerligt Enkät en gång/år Arbetslagen/Förskolechef Områdets egna mål I ledningsgrupp, i reflektionssamtal, medarbetarsamtal och samverkan Kontinuerligt, terminsvis, varje år Förskolechef och pedagogiska mentorer Ekonomimål och budget Vid samverkan och i ledningsgrupp Varje månad Förskolechef Personalmål Vid samverkan, i medarbetarsamtal och i ledningsgrupp Varje månad/en gång per år Förskolechef Brage, Saga och Ymer förskolor 15

16 Personalpolitik I den utveckling och förändringsprocess som förskolan genomgår är positiva och goda arbetsförhållanden viktiga förutsättningar för att uppnå och utveckla våra projekt och verksamhetsmål. Vår uppgift är att skapa en miljö för barn och föräldrar som stimulerar till kunskapssökande, lek, fantasi och trygghet. För att lyckas krävs att alla i organisationen känner att de har en möjlighet till personlig utveckling och att vi har en gemensam strategi för att med positiv energi lösa uppgiften. Kunskap ger självförtroende, och självförtroende är viktigt för att kunna förmedla trygghet. Självständighet i arbetsuppgifterna men med lyhördhet för de övergripande gemensamma målen. Acceptans för förändringar. Att söka nya lösningar för att vända negativt till positivt. I förlängningen kan vi finna en flexibel och okonventionell inställning till struktur och organisationsförändringar. En av hörnstenarna i området är en positiv syn på förändringsarbetet. Nya förutsättningar skall mötas med en nyfiken och konstruktiv inställning. Så här ska vi följa upp och utvärdera hela arbetsplanen Hur När Ansvarig APT Kontinuerligt Förskollärarna/barnskötare Studiedagar Reflektonsmöten Medarbetarsamtal Arbetslagens utvärdering Maj och dec 2013 Förskollärarna/barnskötare Mitt mål är att visioner blommar, och att varje medarbetare skall förstå och känna hur viktig hon/han är för helheten! Petra Fredlund Förskolechef Januari

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Enskild verksamhet Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad... 2 2. Förutsättningar... 3 2.1. Personal...

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer