Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring"

Transkript

1 Projektarbete i marknadsföring Höstterminen 2007 Handledare: Sofi Rehme Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap Johan Lindhe Peter Myrberg Oscar Orlenius Erik Persson Linda Stawing

2 SAMMANFATTNING Syftet med vårt projektarbete är att vi vill undersöka om och i vilken utsträckning studenters kommunikation med varandra påverkar deras vilja att besöka Nationernas Hus (NH). NH är en studentorganisation som bedriver lunch-, a là carte- och nattklubbsverksamhet i Linköping. Vi vill undersöka hur word of mouth-kommunikation (WOM), det vill säga hur studenters kommunikation med varandra positivt eller negativt påverkar deras uppfattning om och besöksfrekvens på NH. För att ta reda på studenters uppfattning om och i vilken utsträckning man besöker den utvalda studentorganisationen valde vi att genomföra en enkätundersökning på Campus Valla i Linköping. När enkätundersökningen var utförd sammanställde vi resultatet och analyserade det med utgångspunkt i vår teoretiska referensram. I analysen kom vi fram till att studenter i relativt låg utsträckning pratar om NH med varandra. Uppfattningen om NH är enligt undersökningen mestadels positiv. Av de som svarar att de talar om NH med andra uppger de flesta att de pratar positivt om NH. Dock verkar det inte som om att detta har så stor påverkan på deras besöksfrekvens då merparten av de tillfrågade sällan besöker NH. Våra huvudsakliga slutsatser är att WOM är NH:s största och viktigaste marnadsföringskanal eftersom de flesta i undersökningen hör talas om NH genom vänner. Vidare drar vi slutsatsen att NH inte väcker tillräckligt starka känslor hos sin målgrupp för att den WOM som uppstår ska få den effekt som krävs och bli så pass genomslagskraftig så att den kan påverka andra att besöka eller inte besöka Nationernas Hus. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Problematisering Syfte Metod Val av metod och datainsamling Urval Analys Disposition REFERENSRAM Centrala begrepp Marknadsföring Word of mouth Historik Nyckelmotivation till WOM Nackdelar Mottagande av WOM Hur känslor påverkar WOM EMPIRI De som aldrig har besökt NH De som besöker NH 1-2 gånger per termin De som besöker NH 1-2 gånger per månad De som besöker NH 1 cirka gång i veckan De som oftast hör talas om NH genom vänner De som hör mest negativt om NH De som hör mest positivt om NH De som har en negativ uppfattning av NH De som har en positiv uppfattning av NH De som besöker NH på grund av speciella evenemang Hur uppfattas det att det pratas om NH ANALYS SLUTSATS OCH DISKUSSION REFERENSER Böcker Artiklar Internet Intervjuer

4 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Vi har valt att undersöka hur mun-till-mun-kommunikation eller ryktesspridning påverkar huruvida studenter väljer att besöka studentorganisationen Nationernas Hus (NH) i Linköping. När vi i fortsättning beskriver och diskuterar kring denna kommunikation använder vi oss av den engelska termen; word of mouth (WOM). Den studerade verksamheten är en av de studentorganisationer som bedriver restaurang-, pub- och nattklubbsverksamhet i Linköping och det är till dessa delar av verksamheten vi avgränsar oss till. En av anledningarna till att vi valt denna organisation är att flera av oss regelbundet besöker NH och har uppfattningen att det är trevligt, men relativt glesbesökt. Vårt intryck är att NH har förutsättningar att locka till sig många studenter, dels på grund av det geografiska läget då det ligger på Ågatan som är Linköpings krogtätaste gata, men också på grund av deras utbud av evenemang. Exempel på evenemang är sittningar, nollningsarrangemang samt större fester arrangerade av studentföreningar. Vi är medvetna om att ett företag eller organisation kan använda sig av en mängd olika kanaler för att marknadsföra sig, såsom TV-reklam, internet, tidningsannonser med mera, men vi har valt att avgränsa oss till WOM-kommunikation och dess påverkan på uppfattningen om NH och tjänsteutnyttjande. Enligt M.R Solomon (1992) sker 80 procent av alla inköp under inflytande av någons direkta rekommendationer. Vi har uppfattningen att den bild studenter har om NH starkt påverkar i vilken utsträckning man besöker verksamheten. I vår arbetsgrupp har vi lite olika uppfattningar om organisationen. Gemensamt för oss är att vi hörde talas om organisationen genom andra studenter. Den bild vi skapade oss var att det är ett trevligt ställe med låga priser och bra musik. Efter att ha besökt NH första gången stärktes denna positiva bild för vissa av oss, medan några av oss fick en mer negativ bild. Vi har uppfattningen att den bild man skapar sig genom kommunikation med vänner kan påverka i vilken utsträckning man besöker en studentorganisation och hur denna bild förstärks eller försvagas efter ett besök sin tur påverkar hur man i fortsättningen sprider denna uppfattning vidare till andra studenter. 1.2 Problematisering Den studerade verksamheten är en studentdriven organisation med syfte att främja studielivet i innerstaden i Linköping. Detta görs genom pub-, a là carte-, lunch-, och sittningsverksamhet. I lokalerna finns även studiemöjligheter i form av grupprum. Organisationens subjektiva målsättning är att vara det bästa studentstället i Linköping. Den ekonomiska målsättningen är att göra ett resultat > 0. NH grundades 1998 och har sedan verksamhetsstarten hittills inte gjort positivt resultat något år. Skulle en ökad WOM-kommunikation bland studenter kunna påverka besöksfrekvensen och därmed resultatet? Förra året omsatte man cirka 10 miljoner kronor. Inom verksamheten finns fem heltidsanställda varav två driftchefer, två kockar och en ekonomiassistent. Utöver detta har man cirka 120 studentanställda inom bland annat servis, bar, disk och garderob. Organisationen bedriver lunchverksamhet måndag till fredag. A là carte- och pubverksamhet bedrivs onsdag till lördag och nattklubben har öppet fredag och lördag. Sittningsverksamheten organiseras genom bokningar från universitetsprogram och studentföreningar. Den huvudsakliga marknadsföringen består i dagsläget av flygblad, veckoaffischering och internetsidan facebook. Flygbladen trycks terminsvis och finns tillgängliga i restaurang- och publokalerna. Affischeringen sker på campus Valla och Hälsouniversitetet. På facebook har 4

5 man startat en grupp med organisationens namn och denna har studenter möjlighet att ansluta sig till. Denna grupp förses veckovis med information om kommande händelser. Tidigare hade man en person anställd som skötte marknadsföringen, men efter att denna person slutat har man inte tillsatt någon ny på denna befattning. Totalt lägger man cirka 1500 kronor i veckan på marknadsföring. Vilken marknadsföringskanal är viktigast för NH? Bör man kanske kartlägga och inrikta sig på andra marknadsföringskanaler? Vilken uppfattning har studenter om NH, är deras bild positiv eller negativ? 1.3 Syfte Syftet med arbetet är att vi vill undersöka om och i vilken utsträckning studenters kommunikation med varandra påverkar uppfattningen om NH och i så fall om detta påverkar deras vilja att besöka verksamheten. Vi vill finna svar på hur WOM-kommunikation positivt eller negativt påverkar studenters bild och besöksfrekvens. Den fråga vi vill ha svar på med bakgrund i syftet är; På vilket sätt påverkar word of mouth-kommunikation den uppfattning man skapar sig om Nationernas Hus och påverkar detta i sin tur viljan att besöka organisationen? 1.4 Metod I detta kapitel kommer vi att beskriva tillvägagångssättet för att samla in den information vi behövde för att besvara vår frågeställning. I följande avsnitt börjar vi med val av metod och datainsamling, sedan följer urval och analys. I den teoretiska bakgrunden har vi bland annat använt oss av vetenskapliga artiklar och när vi presenterar resultat från dessa har vi valt att avgränsa oss till att presentera samband i skrifltig form och att utelämna siffror som till exempel standardavvikelser. Detta på grund av att våra kunskaper och förståelse om dessa tal är begränsade Val av metod och datainsamling För att ta reda på studenters uppfattning av och besöksfrekvens på den utvalda studentorganisationen valde vi att genomföra en enkätundersökning. Denna utformades med hjälp av flervalsfrågor och påståendefrågor som studenterna fick fylla i på plats vid undersökningstillfället. Alla i gruppen var delaktiga i utformandet av enkäten. Vi rådfrågade en analytiker på företaget Nordisk Mediaanalys som granskade vår enkät och gav kommenterar. Innan vi utförde den fullständiga enkätundersökningen testade vi denna på 5 utvalda studenter för att undersöka dess förståelse. Som komplement till vår egen empiriska information har vi använt oss av två vetenskapliga artiklar samt litteratur som behandlar WOM Urval Enkätundersökningen genomfördes på studenter som vi tog kontakt med på Campus Valla på Linköpings Universitet. Vi valde att genomföra enkätundersökningen på olika delar av Campus Valla för att få en så stor spridning som möjligt på studerande från olika program. Vi valde även att dela ut enkäten till lika många kvinnor som män för att få en rättvis könsfördelning av den undersökta populationen Analys När enkätundersökningen var utförd sammanställde vi resultatet och analyserade det med utgångspunkt i vår teoretiska referensram. Vi undersökte om det fanns samband mellan de teorier vi tar upp i referensramen med svaren från enkäterna. I slutsatsen tar vi våra egna reflektioner. 5

6 1.5 Disposition I kapitel 1 presenteras företaget och vårt syfte med arbetet, samt den metod vi har använt oss av i den empiriska undersökningen. I kapitel 2 redogörs en bakgrund om vad teorier tidigare belyst inom området för WOM-kommunikation. Detta för att få en djupare förståelse för vad WOM innebär och i vilka sammanhang det förekommer. I kapitel 3 presenterar vi resultaten från den empiriska studien. Kapitel 4 behandlar en analys av vår empiri kopplat till de teorier vi har tagit upp i referensramen. I kapitel 5 för vi en avslutade diskussion samt presenterar våra slutsatser. 2. REFERENSRAM I det här arbetet redogör vi för WOM-kommunikation och dess effekter på konsumenter inom området för marknadsföring. I vår teoretiska referens kommer vi inleda med centrala begrepp och sedan kort redogöra för historiken kring WOM. Vi tar vidare upp motivationsfaktorer för WOM och nackdelar med WOM samt avslutningsvis mottagande av WOM och känslopåverkan. 2.1 Centrala begrepp Marknadsföring Enligt Aniander m.fl. (1998) består begreppet marknadsföring av alla de åtgärder och handlingar som bidrar till att kunderna köper ett företags produkter eller tjänster. När vi i fortsättningen skriver om marknadsföring använder vi oss av denna definition Word of mouth L.G Schiffman och L. L. Kanuk (2000) definierar begreppet word of mouth- kommunikation som en process i vilken en person informellt influerar handlingar eller attityder hos andra som antingen söker åsikter eller är mottagare av åsikter. Andersson i Ladhari (2007) menar att WOM antingen kan vara negativ i form av personliga klagomål relaterade till otrevliga upplevelser eller positiv i form av komplimanger relaterade till behagliga upplevelser. När vi fortsättningsvis diskuterar kring WOM avser vi den kommunikation mellan människor där en person informellt påverkar attityder och handlingar antingen positivt eller negativt. 2.2 Historik Begreppet WOM har existerat i Oxford English Dictionary sedan 1533 och definierades då som muntlig kommunikation. Det var dock först på 1950-talet som kommunikationsteoretiker på allvar började intressera sig för ämnet. Vid den här tiden började man prata om WOM i samband med produkter, tjänster och företag (http://www.localears.com). I dagens samhälle är det allmänt vedertaget att reklam främst gynnar redan existerande produkter på marknaden, medan WOM bidrar till att på en djupare nivå befästa medvetenhet om produkter och varumärken hos människor (M.R Solomon, 1992). Samtidigt som företag idag använder sig av avancerade och påkostade marknadsföringskampanjer så tenderar vi konsumenter att allt mer lyssna till vår omgivning (http://www.localears.com). 2.3 Nyckelmotivation till WOM M.R Solomon (1992) menar att utan att vi tänker på det så använder vi oss dagligen av WOM. Några faktorer som aktiverar WOM är exempelvis att om en person är väl insatt i en viss produkt eller aktivitet styr personen samtalet mot just detta. Personer kan även vara kunniga om vissa typer av produkter och använder sig av kommunikation för att visa sin kunskap inför 6

7 andra. Detta kan ses som en form av självbekräftelse. WOM används också för att hjälpa sina vänner att köpa rätt produkter eller tjänster. Även efter ett köp kan WOM användas av köparen för att försöka stärka argumenten för produktvalet. Enligt Harris (1999) så ökar sannolikheten att WOM uppstår vid vissa typer av stimulans. När en person blir överraskad ökar chansen för spontana kommentarer kring produkten eller tjänsten. När det är hård konkurrens om kunderna så är det viktigt att sticka ut från de andra genom att erbjuda eller göra någonting annorlunda. Harris menar att det är skillnaden mellan leverantörerna som folk pratar om. Samma effekter uppstår när man har för höga eller för låga förväntningar, det är skillnaden man reagerar på och pratar om. Tillförlitlighet är också en motivationsfaktor då WOM förmedlas av verkliga människor som känner varandra och som använder vettiga produkter (s. 93, Harris, 1999, egen översättning). Fördelar med WOM som L.L Kanuk (2002) redogör för är att det sprider sig snabbare än traditionell marknadsföring, samt att den är kraftfull på nya, relativt okända marknader. 2.4 Nackdelar De nackdelar som M.R Solomon (1992) redogör för är att WOM bland annat ses som en marknadsföringskanal som är mycket svår att kontrollera. När folk pratar illa om något kallas det negativ WOM, och kan få förödande konsekvenser för företaget. Det finns flera studier kring konsekvenserna av att någon talar illa om en produkt eller tjänst. Enligt en studie gjord av White House Office of Consumer Affairs (M.R Solomon 1992) så vill 90 % av de missnöjda kunderna inte längre göra affärer med företaget. Varje missnöjd kund sprider sitt missnöje till minst nio andra, och 13 % av de missnöjda kunderna sprider det till ytterligare minst 20 personer. En annan studie (Isacson, 2000) visar att missnöjda kunder sprider detta till 15 personer, och av dessa 15 sprider 13 stycken det vidare. Enligt M.R Solomon (1992) har konsumenten lättare att uppmärksamma negativ WOM, vilket gör att negativ WOM väger tyngre än positiv. 2.5 Mottagande av WOM I artikeln Receiving word-of-mouth from the service customer: An emotion-based effectiveness assessment (M. Söderlund och S. Rosengren, 2006) undersöker författarna hur positiv och negativ WOM från nöjda respektive missnöjda kunder påverkar potentiella kunder. I undersökningen utgår man från att känslor spelar en viktig roll och kan öka vår förståelse när det gäller aktiviter som sker hos mottagaren när denna utsätts för WOM. Författarnas modell vill förklara hur man kan förstå sambanden mellan mottagarens uppfattning av sändarens känslor och hur denna uppfattning påverkar mottagarens attityder och intentioner. 7

8 WOM - överföring Mottagarens uppfattning av sändarens känslor Mottagarens positiva känslor Mottagarens negativa känslor Mottagarens attityder mot organisationen Mottagarens intentioner till konsumtion M. Söderlund och S. Rosengren, modell, s 5.(egen översättning) Resultaten av undersökningen och vad modellen vill lyfta fram är att sändarens emotionella tillstånd är positivt associerade med mottagarens egna positiva känslor och negativt associerade med mottagarens egna negativa känslor. Detta innebär att om sändaren utstrålar positiva känslor så påverkar detta känslotillståndet positivt hos mottagaren och motsvarande negativt om sändaren förmedlar negativa känslor. Vidare visar resultaten att mottagarens positiva känslor påverkar attityden till organisationen positivt. Mottagarens negativa känslor påverkar inte lika starkt de attityder som uppstår gentemot organistionen, det finns ett samband, men det är inte signifikant. Detta betyder att om sändaren förmedlar positiva känslor om en organisation skapar detta en positiv attityd till organisationen hos mottagaren. Sammantaget visar undersökningen att mottagarens uppfattning av sändarens emotionella tillstånd positivt korrelerar med vilken attityd man har till organistionen och att mottagarens attityder till organisationen har en stark koppling till mottagarens intentioner till konsumtion. Slutligen innebär modellen att om sändaren förmedlar antingen positva eller negativa känslor om en organisation så påverkar detta attityden och viljan att konsumera i antingen positiv eller negativ riktning. 2.6 Hur känslor påverkar WOM I artikeln The Effect of Consumption Emotion on Satisfaction and Word-of-Mouth Communication skriver Ladhari (2007) att känslor har fått allt större uppmärksamhet inom reklam, konsumenters beslutstagande, försäljning, belåtenhet och studier inom intentioner och beteende. I litteratur om kundnöjdhet så spelar konsumtionskänslor en stor roll. Det finns indikationer på att konsumtionskänslor har en påverkan på beteende och interaktioner såsom WOM (Ladhari, 2007). Mehrabian och Russel i Ladhari (2007) har utvecklat en modell, P(pleasure)A(arousal)- modellen som utgår från att känslor har två dimensioner. Vi översätter pleasure som njutning 8

9 och arousal som upphetsning i fortsättningen av denna beskrivning. Njutning detta sammanhang är till vilken grad en person känner glädje, nöjdhet och lycka i en situation. Med upphetsning menas till vilken grad en person känner sig upphetsad, alert, stimulerad, vaken eller aktiv i en situation. Studier har visat att njutning och upphetsning påverkar attityder och värderingar, nöjdhet vid köp, nivå av spenderade pengar, tid spenderad i en affär, hur mycket man konsumerar och hur stark konsumtionsvilja man har. Vidare presenterar Ladhari (2007) en konceptuell modell över hur njutning och upphetsning påverkar belåtenhet vilket i sin tur påverkar sannolikheten att WOM uppstår samt uppkomsten av positiv WOM. Upphetsning Sannolikhet av WOM Belåtenhet Njutning Positiv WOM Ladhari beskriver WOM som positivt eller negativt. Arndt i Ladhari (2007) rapporterade att utsättning för negativ WOM minskar sannolikheten för att en person köper en vara samtidigt som positiv WOM ökar sannolikheten att en vara köps. WOM visade sig ha en stark påverkan på val av tjänst, produkt och även vid utvärdering av produkter eller tjänster. Westbrock i Ladhari (2007) fann att positiva och negativa känslor påverkade mängden av WOM som uppstår. Derbaix och Vanhamme (i Ladhari, 2007) bekräftar detta och rapporterar även att överaskningar, negativa och positiva känslor har hög korrelation med sannolikheten av att WOM uppstår. En missnöjd kund kommer sannolikt att klaga, byta vara eller sprida negativ WOM (Zeelenberg & Pieters i Ladhari, 2007). Holmes m.fl. i Ladhari (2007) beskriver att många faktorer uppmuntrar eller avskräcker en person från att deltaga i fler eller färre WOM aktiviteter. Dessa faktorer inkluderar att vilja varna en person för något, att visa ovilja, att meddela dåliga nyheter eller att sprida tvivel över egna inköp. I sin artikel hänvisar Ladhari (2007) till en utförd en undersökning på 470 biobesökare på två biografer i en franskkanadensisk stad. Undersökningen syftar till att svara på om modellens relation mellan WOM, njutning, belåtenhet och upphetsning stämmer överens med den undersökta populationen. Den övergripande analysen av resultatet visar att njutning och upphetsning har en positiv påverkan på uppkomsten av WOM. Upphetsning har en större övergripande effekt än njutning när det gäller påverkan av att WOM uppstår. Vidare visar undersökningen att njutning har en större övergripande effekt på uppkomst av positiv WOM än vad upphetsning har. En negativ upplevelse sprider mer WOM än vad en positiv upplevelse gör. Undersökningen visar även att överraskningar ökar frekvensen av WOM. Belåtenhet visar sig också ha en stark koppling till ökade WOM aktiviteter. Resultatet av undersökningen visar även att om producenter skapar för höga förväntningar på en vara eller tjänst så minskar belåtenheten hos kunden vilket i sin tur underminerar varans eller tjänstens intäkter. 9

10 3. EMPIRI Resultaten vi har fått fram är baserade på 104 enkäter som har delats ut på Campus Valla i Linköping. För enkäten i sin helhet, se bilaga 1. Då vissa respondenter angett ett flertal alternativ vid flervalsfrågor kan antalet svar vara fler än antalat svarande. Det förekommer även vissa bortfall vilket förklarar att antalet svar ibland är mindre än antalet svarande. Vi har valt att presentera resultat från vår enkätundersökning som är relevanta för vårt syfte och vår frågeställning samt vår teoretiska bakgrund. 3.1 De som aldrig har besökt NH 12 stycken av de tillfrågade hade aldrig besökt NH, men hört talas om det. Av dessa hade 10 stycken hört talas om NH första gången genom vänner. Gemensamt för de 12 svarande var att samtliga idag oftast hör talas om NH via vänner. Orsaker som respondenterna anger till varför de inte har besökt NH är bland annat att de inte vill, att det inte blivit av och att de inte har haft något tillfälle. Deras uppfattning om NH är övervägande negativ, då 8 stycken har valt 3 på en skala personer anger att de inte brukar höra folk prata om NH, medan 4 stycken placerade sig i mitten på skalan. Alla 12 respondenterna anger att de pratar om NH i mycket liten utsträckning, men om de gör det så är det i övervägande positiva termer. 3.2 De som besöker NH 1-2 gånger per termin 78 stycken angav att de besöker NH 1-2 gånger per termin. 58 stycken av dessa svarade att de först hörde talas om NH genom vänner, 16 stycken genom Nolle-P, 2 stycken genom affischering och 2 stycken genom Annat. När man idag hör talas om NH är det främst genom vänner då 32 stycken svarade detta. 22 stycken angav affischering, 18 stycken speciella evenemang och 6 stycken Annat. För 34 personer så var anledningen till att man besöker NH att deras vänner gör det, 20 personer svarade speciella evenemang medan resten var utspridda på musik, mat och pris. Den största anledningen till att denna grupp inte besöker NH var konkurrenter (28) och vänner (18). Av dessa 78 så hade 14 personer en negativ uppfattning av NH och 36 personer en positiv uppfattning. 20 stycken placerade sig i mitten. 48 stycken hör mest positivt om NH och endast 12 anger att de hör mest negativt. 10 stycken hör lika mycket positivt som negativt. 44 personer uppger att de pratar om NH med andra i liten utsträckning, medan 26 uppger att de pratar om NH i relativt stor utsträckning. 28 stycken pratar positivt om NH och endast 6 pratar negativt. Hela 32 personer placerade sig i mitten på skalan. 3.3 De som besöker NH 1-2 gånger per månad 14 stycken av 104 angav att de besöker NH 1-2 gånger per månad. Samtliga svarade att de först kom i kontakt med NH genom vänner och den vanligaste anledningen till deras första besök var just vänner (6). Svaren från de övriga 8 var sittning, nollning och Annat. 10 stycken hör idag oftast talas om NH genom vänner, medan 2 svarade speciella evenemang och 2 annonser. 10 personer angav vänner som det främsta skälet till att besöka NH och 8 svarade priserna. 2 angav mat, 4 service och 4 speciella evenemang. 10 av de 14 svarande svarade ej på frågan varför de avstår från att besöka NH, medan resterande 4 angav konkurrenter och musiken. Alla 14 hade en positiv uppfattning om NH och 12 av dessa uppgav att de hör talas om NH främst i positiv bemärkelse. De resterande 2 var neutrala. 6 personer angav att de pratar om 10

11 NH med andra i stor utsträckning och de andra 8 svarade att de varken pratar mycket eller lite om NH. Alla 14 angav dock att när de pratar om NH så är det i positiv bemärkelse. 3.4 De som besöker NH 1 cirka gång i veckan 6 personer svarade att de besöker NH en gång i veckan och alla hörde första gången talas om NH genom vänner. Varför de besökte NH första gången är dock jämnt fördelat på nollning, sittning och vänner. Alla 6 går till NH främst för att det är bra priser, men de svarande angav även speciella evenemang, mat, musik och vänner som anledningar. 2 av de tillfrågade angav att om de väljer att avstå från att besöka NH så går de till en konkurrent. Uppfattningen om NH är positiv men 2 stycken angav att de mest hör negativt om NH. De andra 4 svarade att de mest hör positivt. Samtliga 6 angav att de pratar om NH med andra och 4 av dessa sade att de pratar positivt, 2 placerade sig i mitten på skalan 3.5 De som oftast hör talas om NH genom vänner 58 stycken av de 104 svarande angav att de oftast hör talas om NH genom vänner. 14 av dessa har en negativ uppfattning av NH och 40 har en positiv uppfattning. 36 svarade att de hör mest posivit om NH, medan 14 personer ansåg att de hör mest negativt. 14 personer av de 58 i svarsgruppen angav att de själva pratar om NH i relativt stor utsträckning och 28 stycken svarade att de i liten utsträckning pratar om NH. Om de pratar om NH så angav 20 personer att de pratar ungefär lika mycket positivt som negativt, och bara 4 personer svarade att de mestadels pratar negativt. 30 stycken svarade att de mest pratar positivt om NH. 3.6 De som hör mest negativt om NH 20 personer angav att de hör mest negativt om NH. Av dessa 20 så är det 14 stycken som själva har en negativ uppfattning av NH och bara 2 som har en positiv. 6 personer i denna svarsgrupp angav att de själva aldrig går till NH. 12 personer går dit 1-2 gånger per termin medan två går dit en gång i veckan. De som hör mest negativt om NH har ett snitt på 3,64 (skala 1-7) beträffande frågan om deras uppfattning av NH. 3.7 De som hör mest positivt om NH Av de 104 respondenterna så angav 66 stycken att de hör mest positivt om NH. 6 av dessa besöker NH en gång i veckan, 12 stycken 1-2 gånger i månaden och 48 stycken 1-2 gånger per termin. De som hör mest positivt om NH har i snitt 5 när det gäller deras uppfattning om verksamheten. 3.8 De som har en negativ uppfattning av NH 22 personer svarade att de har en övervägande negativ bild av NH. Av dessa 22 personer så är det bara 6 stycken som pratar om NH i negativ bemärkelse. På frågan om de pratar om NH med andra, på en skala 1-7, så placerar sig gruppen i snitt på 1.9. Det totala snittet på de 104 tillfrågade, alltså oavsett uppfattning, blev De som har en positiv uppfattning av NH 58 stycken av de 104 tillfrågade svarade att de har en positiv uppfattning av NH. På frågan om de pratar om NH med andra så placerar sig respondenterna i gruppen på i snitt 3.69 på en skala personer av dessa pratar dessutom i högre grad positivt om NH med andra. 11

12 3.10 De som besöker NH på grund av speciella evenemang Det är 28 respondenter som anger att de besöker NH i samband med speciella evenemang. 20 av dessa 28 uppger att de pratar om NH mer ofta än sällan. 26 av 28 som besöker NH vid speciella evenemang talar om det i positiv bemärkelse Hur uppfattas det att det pratas om NH Ett flertal av respondenterna tog på den öppna frågan upp att de varken pratar eller hör så mycket om NH såvida det inte är någonting speciellt som händer. man har inte så bra koll på vad som händer där när det inte är evenemang Jag var personligen där oftare förut när det var Fever (klubb som huserade på NH varannan fredag i flera års tid, reds. anm.) och sköna sittningar i stora salen Ett ställe där man har kul men man hör inte så mycket om det om det inte är något speciellt som händer NH upplevs som ett bra ställe när både restaurangen och dansgolvet i andra delen av NH är öppet som vid speciella evenemang 4. ANALYS I vår enkätundersökning angav hela 58 av 104 tillfrågade att de oftast hör talas om NH genom vänner. Vi kan därmed konstatera att WOM är NH:s största marknadsföringskanal. Samtidigt uppger 66 stycken av de 104 tillfrågade att de hör mest positivt om NH. Trots detta så besöker 72 stycken inte NH mer än 1-2 ggr per termin och 12 stycken har inte besökt NH överhuvudtaget. Detta anser vi kan tolkas på två sätt. Antingen så har den positiva WOM som sprids om NH inte tillräckligt stor genomslagskraft för att locka kunder, eller så väger negativ WOM tyngre än positiv. Detta skulle kunna förklaras med M.R Solomons (1992) resonemang som säger att konsumenten har lättare att uppfatta negativ WOM. Ladhari (2007) menar att utsättning för negativ WOM minskar sannolikheten för att en person köper en vara samtidigt som positiv WOM ökar sannolikheten för att en vara köps. I vårt fall skulle detta kunna innebära att besöksfrekvensen på NH minskar när negativ WOM sprids. 20 personer uppger att de hör mest negativt om NH och av dessa så har 14 stycken en negativ uppfattning om NH. Negativ WOM påverkar i stor utsträckning den uppfattning en person får av en vara, produkt eller tjänst (Ladhari, 2007). När det gäller de 66 stycken som uppger att de hör mest positivt om NH svarar 60 av dessa att de har en positiv uppfattning av NH. Detta skulle kunna förklaras med hälp av Söderlund och Rosengrens (2006) resonemang om att sändarens positiva emotionella tillstånd är positivt associerat med mottagarens positiva känslor och negativt tillstånd är associerat med mottagarens negativa känslor. Applicerat på NH skulle detta innebära att om en person hör någon säga något bra om NH så bidrar det till att mottagaren anammar sändares positiva budskap och själv skapar sig en positiv attityd till NH. Enligt Söderlund och Rosengrens modell skulle detta öka mottagarens intentioner till framtida besök. Om mottagaren däremot uppfattar sändarens budskap som negativt skulle det enligt samma modell resultera i att mottagaren får en negativ attityd till NH och därmed minskade intentioner att besöka verksamheten. Vår tolkning av de resultat enkätundersökning gav är att NH inte väcker några större känslor hos respondenterna. Studenter som går dit pratar varken mycket eller lite om NH med andra, och det de säger är heller inte känsloladdat. Snittet på en skala 1-7 beträffande hur mycket man pratar om NH med andra ligger på 3,98, vilket ligger närmare att man pratar om NH i låg utsträckning än i hög utsträckning. Vi kan också tyda från vår undersökning att när det gäller 12

13 de personer som aldrig har besökt NH svarade de tillfrågade att de pratade om NH i låg utsträckning (i snitt 2,5). Enligt Solomon (1992) är en av nyckelfaktorerna till att man överhuvudtaget talar om produkten hur väl insatt man är. Är man kunnig om en produkt styrs gärna samtalet in på detta. Det kan ses som en form av självbekräftelse. Hans resonemang kan förklara varför denna målgrupp inte talar om NH. Detta skulle kunna förklara varför de personer som är där en gång i veckan har angett att de pratar mycket om NH (5,7 i snitt), de är väl insatta och vill därför gärna prata om NH. En annan förklaring till varför WOM uppstår eller begränsar uppkomsten av WOM beskrivs i Ladharis (2007) undersökning. När en person blir upphetsad, det vill säga engagerad i en produkt eller tjänst, så ökar enligt Ladharis modell sannolikheten för att WOM uppstår, och att denna är positiv. En person kan även uppleva njutning, det vill säga glädje, nöjdhet och lycka vilket också ökar sannolikheten för WOM och att den WOM som sprids då är positiv. Om en gäst blir upphetsad eller upplever njutning i samband med ett besök på NH leder detta, med utgångspunkt i Ladharis modell, till belåtenhet som i sin tur leder till att sannolikheten för att WOM uppstår, samt till att personerna talar om NH i positiv bemärkelse. Ladhari hänvisar till en studie om biobesökare och resultaten i vår undersökning skulle kunna tolkas utifrån denna studie. Studien visar att upphetsning har en större övergripande effekt än njutning när det gäller uppkomsten av WOM. Med upphetsning menas i detta fall till vilken grad en person känner sig upphetsad, alert, vaken, stimulerad eller aktiv i en situation. Att respondenterna i vår undersökning i låg grad talar om NH skulle med utgångspunkt från detta resonemang tolkas som att NH inte väcker någon större upphetsning hos besökande studenter. Detta skulle kunna innebära att även om man har en positiv uppfattning och känner en viss njutning av ett besök på NH, så talar man i låg grad om det med andra på grund av att det inte väcker någon upphetsning. 28 stycken har svarat att de hör mest om NH i samband med speciella evenemang eller att de väljer att besöka NH på grund av den anledningen. Enligt Harris (1999) är en av nyckelfaktorerna för att skapa WOM kring en produkt eller ett evenemang att sticka ut från andra. Då 28 personer av de 104 respondenterna besöker eller hör talas om NH i samband med Speciella evenemang tolkar vi detta som att de svarande har hört talas om ett speciellt evenemang och därför valt att besöka det. Detta anser vi visar hur speciella evenemang och produkter genererar kunder. Denna tolkning kan stärkas av respondenternas svar på den öppna frågan. Ett exempel på vad man svarade var: Ett ställe där man har kul men man hör inte så mycket om det om det inte är något speciellt som händer En vidare tolkning till varför undersökningspersonerna inte pratar om NH i stor utsträckning kan vara att en kväll på NH inte innehåller tillräckligt många överraskningsmoment. Enligt Harris (1999) är även överraskningar, förväntningar och tillförlitlighet nyckelfaktorer till att WOM uppstår. När kunderna inte utsetts för denna typ av stimulans uppkommer inte heller WOM i den utsträckning som hade kunnat bli fallet om upplevelsen gjort starkare intryck. Enligt enkätsvaren är det just de speciella evenemangen som verkar skapa denna typ av stimulans då 20 av de 28 personer, som besöker eller hör talas om NH i samband med speciella evenemang, ofta talar om NH. Vi kan även utläsa att den WOM som uppstår på grund av de speciella evenemangen är av av positiv karaktär då 26 av dessa 28 talar om NH i positiv bemärkelse. En orsak till varför vissa inte har besökt NH kan förklaras med hjälp av studien som gjorts av White House Office of Consumer Affairs (M.R Solomon, 1992). Enligt denna så vill 90 procent av de missnöjda kunderna aldrig mer komma i kontakt med företaget, vidare är de missnöjda personerna mer benägna att sprida sitt negativa budskap vidare. 13 procent av de 13

14 som får höra det negativa budsakpet sprider i sin tur det vidare till 20 personer. En tolkning utifrån denna studie är att de som aldrig besökt NH har blivit utsatta för negativ WOM från sina vänner och att detta är en av orsakerna till att man aldrig gått dit. Enligt Solomon skulle som vi tidigare nämnt personer som utsatts för negativ WOM sprida detta negativa budskap vidare, dock har vi i vår enkätundersökning fått svar som strider mot detta då flera av de som aldrig besökt NH uppger att om de talar om NH så är det i positiv bemärkelse. Harris (1999) redogör för hur förväntningar som inte uppfylls leder till negativ WOM. Även Ladhari (2007) skriver om hur negativ WOM kan uppstå när upplevelsen inte lever upp till förväntningarna. Vår undersökning visar bland annat att flera personer tyckte att NH var bättre förr. När dessa personer besöker NH idag upplever de att NH inte är lika bra som förut och missnöje uppstår. I vår enkätundersökning har vissa personer uppgett att de uppskattade NH mer och var där oftare när till exempel klubbar som Fever anordnades i lokalerna. Vi tror att när klubbarna lades ner var det många som ansåg att NH inte längre levde upp till sina förväntingar. Detta ledde då till att folk pratade negativt om NH vilket gjorde att besöksfrekvensen minskade. Jag var personligen där oftare förut när det var Fever och sköna sittningar i stora salen 5. SLUTSATS OCH DISKUSSION Vårt syfte med arbetet var att undersöka om och i vilken utsträckning studenters kommunikation med varandra påverkar deras vilja att besöka Nationernas Hus. Vårt övergripande intryck av undersökningen är att WOM är viktigt för NH, vilket bland annat framgår då det är deras största marknadsföringskanal, men att positiv WOM inte har den genomslagskraft som kanske önskas. Detta tror vi beror på att NH inte väcker tillräckligt starka känslor hos sina kunder. Vår tolkning av respondenternas svar är att de i princip bara uppmärksammar NH när det är något speciellt evenemang, sittning eller nollning och att vardagliga aktiviteter såsom à la carte och vanlig nattklubbsverksamhet inte är tillräckligt attraktivt. När vi har jämfört vår studie med tidigare undersökningar inom samma område kan vi se att vårt resultat bara delvis stämmer överens. Vi tror att detta kan bero på ett antal olika orsaker. För det första skulle man behöva se över enkäten då den kanske inte fullt ut mäter det vi avsåg att mäta, det vill säga att validiteten på enkäten är för låg. Vidare kan situationsfaktorer ha påverkat respondenternas svar, såsom yttre omständigheter till exempel att vi störde de svarande på deras rast eller att några kände sig mer eller mindre stressade. Deras motivation att läsa igenom frågorna och svara seriöst kan ha varit låg då de inte fick någonting i utbyte av att ställa upp. På grund av ovanstående anledningar bör vi vara försiktiga med hur tillförlitliga våra resultat är då reliabiliteten kan ha varit relativt låg. När det gäller positiv eller negativ WOM och dess betydelse för den studerande verksamheten så kan vi dra vissa slutsatser. Vi har bland annat sett att ju mer mer positiv uppfattning man har av NH, desto mer frekvent besöker man verksamheten. Vidare leder en positiv uppfattning till att man i högre grad talar med sina vänner om NH än om man har en negativ uppfattning. Av de med positiv uppfattning pratar dessutom 76 % positivt om NH. När det gäller de med en mer negativ uppfattning av NH har vi sett att dessa personer i högre grad hör mer negativt (3,64) än positivt om verksamheten när de hör talas om den. Vår slutsats av detta är att positiv respektive negativ WOM påverkar studenters attityd om NH i respektive riktning. Utifrån den studerade verksamhetens perspektiv är det alltså viktigt att skapa ett klimat där studenter talar 14

15 om NH i positiv bemärkelse. Varje gång någon talar om NH i negativ bemärkelse, påverkar detta andra studenters uppfattning och attityd till verksamheten. Utifrån ovanstående resonemang anser vi att den studerande verksamheten har hamnat i en problematisk situation. För att kunna öka omsättningen så måste man få studenter att gå dit och för att uppfylla detta tror vi att det krävs att man satsar på aktiviteter som väcker studenters intressen och känslor. Problemet är enligt oss att det pratas för lite om NH idag. Att satsa på intressanta aktiviteter tror vi skulle skapa ett klimat där studenter i högre grad börjar prata om NH med sina vänner. Detta tror vi på lång sikt skulle generera fler besökande studenter. Något som hade varit intressant och som man skulle kunna göra annorlunda i en eventuell framtida undersökning är att ta reda på hur mycket studenter egentligen känner till om den studerade verksamheten. Det skulle kunna handla om öppettider, priser, musik, utbud av mat och så vidare. Genom att jämföra besöksfrekvens hos respondenten med vad man egentligen känner till om organisationen skulle man kunna finna svar på vad det är som sprids genom WOM och vad som väcker känslor. Att se vad en person som aldrig besökt NH känner till om verksamheten skulle egentligen kunna ge den bästa indikationen på vad som sprids genom WOM. Det skulle även vara intressant att genomföra en liknande studie på en populär och välbesökt nattklubb och jämföra med NH. 15

16 6. REFERENSER 6.1 Böcker Aniander m. fl. (1998). Industriell ekonomi. Studentlitteratur, Lund Harris G. (1998). Snacka om marknadsföring. Anna Förlaget, Halmstad Harris G. (2000). Don t Take Our Word For It!. Management Books 2000 Ltd, Chalford Isacson, C. (2000). Marknadsföring av hotell och restauranger. Gästakad. i samverkan med Sellin & partner, Cop. (Värnamo: Fälth & Hässler), Stockholm Schiffman, L.G. (2000). Consumer behavior. Prentice Hall, Cop., New Jersey Solomon M.R. (1992). Consumer behavior: buying, having and being. Allyn and Bacon, Cop., Boston 6.2 Artiklar Ladhari, R. The effect of consumption emotions on satisfaction and word-of-mouth communications, Södergren, M., Rosengren, S. Recieving word-of-mouth from the service customer: An emotion-based effectiveness assessment, Internet hämtad Intervjuer Mats Isenberg, analytiker, NMA AB, David Gotthold, driftchef, Nationernas Hus,

17 Bilaga 1 Notera att frågorna endast berör Nationernas Hus (NH) nattklubb-, pub- och restaurangverksamhet, alltså inte eventuella föreläsningar eller studier i grupprum du har ägnat dig åt. Har du varit på NH? Ja Nej Hur ofta besöker du NH? Aldrig 1 till 2 gånger / termin ca 1 till 2 gånger / månad ca 1 gång / vecka mer än 1 gång / vecka Hur hörde du talas om NH första gången? Genom vänner Internetreklam Affischering Annonser Annat: Vad fick dig att besöka NH första gången? Nollning Sittning Vänner Affischering Har inte varit där Annat: Hur hör du oftast talas om NH? Genom vänner Internetreklam Affischering Annonser Speciella evenemang Annat: Varför väljer du att besöka NH? Jag besöker inte NH Musiken Maten Priserna Vänner Speciella evenemang Service Annat: Om du inte går till NH, varför väljer du att avstå? Musiken Maten Priserna Service Rykten Konkurrenter Vänner Annat: 17

18 Vilken är din uppfattning om NH idag? Mycket negativ Mycket positiv Bilaga Om jag hör talas om NH är det i: Negativ bemärkelse Positiv bemärkelse Jag pratar om NH med andra: Stämmer inte Stämmer helt Om jag talar om NH med andra är det i: Negativ bemärkelse Positiv bemärkelse Hur uppfattar du att det pratas om NH? 18

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter!

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter! Veckans nyheter Följ med i veckans nyheter och händelser genom att se på nyhetssändningar, läsa dagstidningar och lyssna på radions nyheter. Du ska välja ut sådant som har med samhällsfrågor att göra dvs

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Av Regelrevideringsgruppen bestående av Veronica Bache, Dag Brück, Håkan Ericson, Martina Ericsson, Hasse Sundqvist,

Läs mer

Kommunikation och beteende

Kommunikation och beteende Kommunikation och beteende Inledning I ditt arbete som växtskötare kommer du i kontakt med två grupper av varelser: Växter och människor. Delkurserna tills nu har rört sig om att hjälpa dig med att bli

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda hösten 2013 på

Redovisning av enkäter genomförda hösten 2013 på Redovisning av enkäter genomförda hösten på Hjortmossens fritidsgård Kronan fritidsgård Lexingtons fritidsgård Sjuntorps fritidsgård Skogshöjdens fritidsgård Storegårdens fritidsgård Strömslunds fritidsgård

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill gratulera till antagningen till Sveriges ledande Juristprogram på Sveriges, i särklass, främsta universitet. Juristutbildningen innehåller nio terminer och snart

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet Betydelsen av attityder, normer och vanors. 1 2 Vem är jag? Chris von Borgstede

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Marknadsundersökning. I samarbete med Södertörns Högskola

Marknadsundersökning. I samarbete med Södertörns Högskola Marknadsundersökning I samarbete med Södertörns Högskola Mars 28 Marknadsutvärdering i samarbete med Södertörns högskola Inneh åll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Svenska Bostadsfondens hyresgäster 4 Återförsäljare

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer