Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring"

Transkript

1 Projektarbete i marknadsföring Höstterminen 2007 Handledare: Sofi Rehme Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap Johan Lindhe Peter Myrberg Oscar Orlenius Erik Persson Linda Stawing

2 SAMMANFATTNING Syftet med vårt projektarbete är att vi vill undersöka om och i vilken utsträckning studenters kommunikation med varandra påverkar deras vilja att besöka Nationernas Hus (NH). NH är en studentorganisation som bedriver lunch-, a là carte- och nattklubbsverksamhet i Linköping. Vi vill undersöka hur word of mouth-kommunikation (WOM), det vill säga hur studenters kommunikation med varandra positivt eller negativt påverkar deras uppfattning om och besöksfrekvens på NH. För att ta reda på studenters uppfattning om och i vilken utsträckning man besöker den utvalda studentorganisationen valde vi att genomföra en enkätundersökning på Campus Valla i Linköping. När enkätundersökningen var utförd sammanställde vi resultatet och analyserade det med utgångspunkt i vår teoretiska referensram. I analysen kom vi fram till att studenter i relativt låg utsträckning pratar om NH med varandra. Uppfattningen om NH är enligt undersökningen mestadels positiv. Av de som svarar att de talar om NH med andra uppger de flesta att de pratar positivt om NH. Dock verkar det inte som om att detta har så stor påverkan på deras besöksfrekvens då merparten av de tillfrågade sällan besöker NH. Våra huvudsakliga slutsatser är att WOM är NH:s största och viktigaste marnadsföringskanal eftersom de flesta i undersökningen hör talas om NH genom vänner. Vidare drar vi slutsatsen att NH inte väcker tillräckligt starka känslor hos sin målgrupp för att den WOM som uppstår ska få den effekt som krävs och bli så pass genomslagskraftig så att den kan påverka andra att besöka eller inte besöka Nationernas Hus. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Problematisering Syfte Metod Val av metod och datainsamling Urval Analys Disposition REFERENSRAM Centrala begrepp Marknadsföring Word of mouth Historik Nyckelmotivation till WOM Nackdelar Mottagande av WOM Hur känslor påverkar WOM EMPIRI De som aldrig har besökt NH De som besöker NH 1-2 gånger per termin De som besöker NH 1-2 gånger per månad De som besöker NH 1 cirka gång i veckan De som oftast hör talas om NH genom vänner De som hör mest negativt om NH De som hör mest positivt om NH De som har en negativ uppfattning av NH De som har en positiv uppfattning av NH De som besöker NH på grund av speciella evenemang Hur uppfattas det att det pratas om NH ANALYS SLUTSATS OCH DISKUSSION REFERENSER Böcker Artiklar Internet Intervjuer

4 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Vi har valt att undersöka hur mun-till-mun-kommunikation eller ryktesspridning påverkar huruvida studenter väljer att besöka studentorganisationen Nationernas Hus (NH) i Linköping. När vi i fortsättning beskriver och diskuterar kring denna kommunikation använder vi oss av den engelska termen; word of mouth (WOM). Den studerade verksamheten är en av de studentorganisationer som bedriver restaurang-, pub- och nattklubbsverksamhet i Linköping och det är till dessa delar av verksamheten vi avgränsar oss till. En av anledningarna till att vi valt denna organisation är att flera av oss regelbundet besöker NH och har uppfattningen att det är trevligt, men relativt glesbesökt. Vårt intryck är att NH har förutsättningar att locka till sig många studenter, dels på grund av det geografiska läget då det ligger på Ågatan som är Linköpings krogtätaste gata, men också på grund av deras utbud av evenemang. Exempel på evenemang är sittningar, nollningsarrangemang samt större fester arrangerade av studentföreningar. Vi är medvetna om att ett företag eller organisation kan använda sig av en mängd olika kanaler för att marknadsföra sig, såsom TV-reklam, internet, tidningsannonser med mera, men vi har valt att avgränsa oss till WOM-kommunikation och dess påverkan på uppfattningen om NH och tjänsteutnyttjande. Enligt M.R Solomon (1992) sker 80 procent av alla inköp under inflytande av någons direkta rekommendationer. Vi har uppfattningen att den bild studenter har om NH starkt påverkar i vilken utsträckning man besöker verksamheten. I vår arbetsgrupp har vi lite olika uppfattningar om organisationen. Gemensamt för oss är att vi hörde talas om organisationen genom andra studenter. Den bild vi skapade oss var att det är ett trevligt ställe med låga priser och bra musik. Efter att ha besökt NH första gången stärktes denna positiva bild för vissa av oss, medan några av oss fick en mer negativ bild. Vi har uppfattningen att den bild man skapar sig genom kommunikation med vänner kan påverka i vilken utsträckning man besöker en studentorganisation och hur denna bild förstärks eller försvagas efter ett besök sin tur påverkar hur man i fortsättningen sprider denna uppfattning vidare till andra studenter. 1.2 Problematisering Den studerade verksamheten är en studentdriven organisation med syfte att främja studielivet i innerstaden i Linköping. Detta görs genom pub-, a là carte-, lunch-, och sittningsverksamhet. I lokalerna finns även studiemöjligheter i form av grupprum. Organisationens subjektiva målsättning är att vara det bästa studentstället i Linköping. Den ekonomiska målsättningen är att göra ett resultat > 0. NH grundades 1998 och har sedan verksamhetsstarten hittills inte gjort positivt resultat något år. Skulle en ökad WOM-kommunikation bland studenter kunna påverka besöksfrekvensen och därmed resultatet? Förra året omsatte man cirka 10 miljoner kronor. Inom verksamheten finns fem heltidsanställda varav två driftchefer, två kockar och en ekonomiassistent. Utöver detta har man cirka 120 studentanställda inom bland annat servis, bar, disk och garderob. Organisationen bedriver lunchverksamhet måndag till fredag. A là carte- och pubverksamhet bedrivs onsdag till lördag och nattklubben har öppet fredag och lördag. Sittningsverksamheten organiseras genom bokningar från universitetsprogram och studentföreningar. Den huvudsakliga marknadsföringen består i dagsläget av flygblad, veckoaffischering och internetsidan facebook. Flygbladen trycks terminsvis och finns tillgängliga i restaurang- och publokalerna. Affischeringen sker på campus Valla och Hälsouniversitetet. På facebook har 4

5 man startat en grupp med organisationens namn och denna har studenter möjlighet att ansluta sig till. Denna grupp förses veckovis med information om kommande händelser. Tidigare hade man en person anställd som skötte marknadsföringen, men efter att denna person slutat har man inte tillsatt någon ny på denna befattning. Totalt lägger man cirka 1500 kronor i veckan på marknadsföring. Vilken marknadsföringskanal är viktigast för NH? Bör man kanske kartlägga och inrikta sig på andra marknadsföringskanaler? Vilken uppfattning har studenter om NH, är deras bild positiv eller negativ? 1.3 Syfte Syftet med arbetet är att vi vill undersöka om och i vilken utsträckning studenters kommunikation med varandra påverkar uppfattningen om NH och i så fall om detta påverkar deras vilja att besöka verksamheten. Vi vill finna svar på hur WOM-kommunikation positivt eller negativt påverkar studenters bild och besöksfrekvens. Den fråga vi vill ha svar på med bakgrund i syftet är; På vilket sätt påverkar word of mouth-kommunikation den uppfattning man skapar sig om Nationernas Hus och påverkar detta i sin tur viljan att besöka organisationen? 1.4 Metod I detta kapitel kommer vi att beskriva tillvägagångssättet för att samla in den information vi behövde för att besvara vår frågeställning. I följande avsnitt börjar vi med val av metod och datainsamling, sedan följer urval och analys. I den teoretiska bakgrunden har vi bland annat använt oss av vetenskapliga artiklar och när vi presenterar resultat från dessa har vi valt att avgränsa oss till att presentera samband i skrifltig form och att utelämna siffror som till exempel standardavvikelser. Detta på grund av att våra kunskaper och förståelse om dessa tal är begränsade Val av metod och datainsamling För att ta reda på studenters uppfattning av och besöksfrekvens på den utvalda studentorganisationen valde vi att genomföra en enkätundersökning. Denna utformades med hjälp av flervalsfrågor och påståendefrågor som studenterna fick fylla i på plats vid undersökningstillfället. Alla i gruppen var delaktiga i utformandet av enkäten. Vi rådfrågade en analytiker på företaget Nordisk Mediaanalys som granskade vår enkät och gav kommenterar. Innan vi utförde den fullständiga enkätundersökningen testade vi denna på 5 utvalda studenter för att undersöka dess förståelse. Som komplement till vår egen empiriska information har vi använt oss av två vetenskapliga artiklar samt litteratur som behandlar WOM Urval Enkätundersökningen genomfördes på studenter som vi tog kontakt med på Campus Valla på Linköpings Universitet. Vi valde att genomföra enkätundersökningen på olika delar av Campus Valla för att få en så stor spridning som möjligt på studerande från olika program. Vi valde även att dela ut enkäten till lika många kvinnor som män för att få en rättvis könsfördelning av den undersökta populationen Analys När enkätundersökningen var utförd sammanställde vi resultatet och analyserade det med utgångspunkt i vår teoretiska referensram. Vi undersökte om det fanns samband mellan de teorier vi tar upp i referensramen med svaren från enkäterna. I slutsatsen tar vi våra egna reflektioner. 5

6 1.5 Disposition I kapitel 1 presenteras företaget och vårt syfte med arbetet, samt den metod vi har använt oss av i den empiriska undersökningen. I kapitel 2 redogörs en bakgrund om vad teorier tidigare belyst inom området för WOM-kommunikation. Detta för att få en djupare förståelse för vad WOM innebär och i vilka sammanhang det förekommer. I kapitel 3 presenterar vi resultaten från den empiriska studien. Kapitel 4 behandlar en analys av vår empiri kopplat till de teorier vi har tagit upp i referensramen. I kapitel 5 för vi en avslutade diskussion samt presenterar våra slutsatser. 2. REFERENSRAM I det här arbetet redogör vi för WOM-kommunikation och dess effekter på konsumenter inom området för marknadsföring. I vår teoretiska referens kommer vi inleda med centrala begrepp och sedan kort redogöra för historiken kring WOM. Vi tar vidare upp motivationsfaktorer för WOM och nackdelar med WOM samt avslutningsvis mottagande av WOM och känslopåverkan. 2.1 Centrala begrepp Marknadsföring Enligt Aniander m.fl. (1998) består begreppet marknadsföring av alla de åtgärder och handlingar som bidrar till att kunderna köper ett företags produkter eller tjänster. När vi i fortsättningen skriver om marknadsföring använder vi oss av denna definition Word of mouth L.G Schiffman och L. L. Kanuk (2000) definierar begreppet word of mouth- kommunikation som en process i vilken en person informellt influerar handlingar eller attityder hos andra som antingen söker åsikter eller är mottagare av åsikter. Andersson i Ladhari (2007) menar att WOM antingen kan vara negativ i form av personliga klagomål relaterade till otrevliga upplevelser eller positiv i form av komplimanger relaterade till behagliga upplevelser. När vi fortsättningsvis diskuterar kring WOM avser vi den kommunikation mellan människor där en person informellt påverkar attityder och handlingar antingen positivt eller negativt. 2.2 Historik Begreppet WOM har existerat i Oxford English Dictionary sedan 1533 och definierades då som muntlig kommunikation. Det var dock först på 1950-talet som kommunikationsteoretiker på allvar började intressera sig för ämnet. Vid den här tiden började man prata om WOM i samband med produkter, tjänster och företag (http://www.localears.com). I dagens samhälle är det allmänt vedertaget att reklam främst gynnar redan existerande produkter på marknaden, medan WOM bidrar till att på en djupare nivå befästa medvetenhet om produkter och varumärken hos människor (M.R Solomon, 1992). Samtidigt som företag idag använder sig av avancerade och påkostade marknadsföringskampanjer så tenderar vi konsumenter att allt mer lyssna till vår omgivning (http://www.localears.com). 2.3 Nyckelmotivation till WOM M.R Solomon (1992) menar att utan att vi tänker på det så använder vi oss dagligen av WOM. Några faktorer som aktiverar WOM är exempelvis att om en person är väl insatt i en viss produkt eller aktivitet styr personen samtalet mot just detta. Personer kan även vara kunniga om vissa typer av produkter och använder sig av kommunikation för att visa sin kunskap inför 6

7 andra. Detta kan ses som en form av självbekräftelse. WOM används också för att hjälpa sina vänner att köpa rätt produkter eller tjänster. Även efter ett köp kan WOM användas av köparen för att försöka stärka argumenten för produktvalet. Enligt Harris (1999) så ökar sannolikheten att WOM uppstår vid vissa typer av stimulans. När en person blir överraskad ökar chansen för spontana kommentarer kring produkten eller tjänsten. När det är hård konkurrens om kunderna så är det viktigt att sticka ut från de andra genom att erbjuda eller göra någonting annorlunda. Harris menar att det är skillnaden mellan leverantörerna som folk pratar om. Samma effekter uppstår när man har för höga eller för låga förväntningar, det är skillnaden man reagerar på och pratar om. Tillförlitlighet är också en motivationsfaktor då WOM förmedlas av verkliga människor som känner varandra och som använder vettiga produkter (s. 93, Harris, 1999, egen översättning). Fördelar med WOM som L.L Kanuk (2002) redogör för är att det sprider sig snabbare än traditionell marknadsföring, samt att den är kraftfull på nya, relativt okända marknader. 2.4 Nackdelar De nackdelar som M.R Solomon (1992) redogör för är att WOM bland annat ses som en marknadsföringskanal som är mycket svår att kontrollera. När folk pratar illa om något kallas det negativ WOM, och kan få förödande konsekvenser för företaget. Det finns flera studier kring konsekvenserna av att någon talar illa om en produkt eller tjänst. Enligt en studie gjord av White House Office of Consumer Affairs (M.R Solomon 1992) så vill 90 % av de missnöjda kunderna inte längre göra affärer med företaget. Varje missnöjd kund sprider sitt missnöje till minst nio andra, och 13 % av de missnöjda kunderna sprider det till ytterligare minst 20 personer. En annan studie (Isacson, 2000) visar att missnöjda kunder sprider detta till 15 personer, och av dessa 15 sprider 13 stycken det vidare. Enligt M.R Solomon (1992) har konsumenten lättare att uppmärksamma negativ WOM, vilket gör att negativ WOM väger tyngre än positiv. 2.5 Mottagande av WOM I artikeln Receiving word-of-mouth from the service customer: An emotion-based effectiveness assessment (M. Söderlund och S. Rosengren, 2006) undersöker författarna hur positiv och negativ WOM från nöjda respektive missnöjda kunder påverkar potentiella kunder. I undersökningen utgår man från att känslor spelar en viktig roll och kan öka vår förståelse när det gäller aktiviter som sker hos mottagaren när denna utsätts för WOM. Författarnas modell vill förklara hur man kan förstå sambanden mellan mottagarens uppfattning av sändarens känslor och hur denna uppfattning påverkar mottagarens attityder och intentioner. 7

8 WOM - överföring Mottagarens uppfattning av sändarens känslor Mottagarens positiva känslor Mottagarens negativa känslor Mottagarens attityder mot organisationen Mottagarens intentioner till konsumtion M. Söderlund och S. Rosengren, modell, s 5.(egen översättning) Resultaten av undersökningen och vad modellen vill lyfta fram är att sändarens emotionella tillstånd är positivt associerade med mottagarens egna positiva känslor och negativt associerade med mottagarens egna negativa känslor. Detta innebär att om sändaren utstrålar positiva känslor så påverkar detta känslotillståndet positivt hos mottagaren och motsvarande negativt om sändaren förmedlar negativa känslor. Vidare visar resultaten att mottagarens positiva känslor påverkar attityden till organisationen positivt. Mottagarens negativa känslor påverkar inte lika starkt de attityder som uppstår gentemot organistionen, det finns ett samband, men det är inte signifikant. Detta betyder att om sändaren förmedlar positiva känslor om en organisation skapar detta en positiv attityd till organisationen hos mottagaren. Sammantaget visar undersökningen att mottagarens uppfattning av sändarens emotionella tillstånd positivt korrelerar med vilken attityd man har till organistionen och att mottagarens attityder till organisationen har en stark koppling till mottagarens intentioner till konsumtion. Slutligen innebär modellen att om sändaren förmedlar antingen positva eller negativa känslor om en organisation så påverkar detta attityden och viljan att konsumera i antingen positiv eller negativ riktning. 2.6 Hur känslor påverkar WOM I artikeln The Effect of Consumption Emotion on Satisfaction and Word-of-Mouth Communication skriver Ladhari (2007) att känslor har fått allt större uppmärksamhet inom reklam, konsumenters beslutstagande, försäljning, belåtenhet och studier inom intentioner och beteende. I litteratur om kundnöjdhet så spelar konsumtionskänslor en stor roll. Det finns indikationer på att konsumtionskänslor har en påverkan på beteende och interaktioner såsom WOM (Ladhari, 2007). Mehrabian och Russel i Ladhari (2007) har utvecklat en modell, P(pleasure)A(arousal)- modellen som utgår från att känslor har två dimensioner. Vi översätter pleasure som njutning 8

9 och arousal som upphetsning i fortsättningen av denna beskrivning. Njutning detta sammanhang är till vilken grad en person känner glädje, nöjdhet och lycka i en situation. Med upphetsning menas till vilken grad en person känner sig upphetsad, alert, stimulerad, vaken eller aktiv i en situation. Studier har visat att njutning och upphetsning påverkar attityder och värderingar, nöjdhet vid köp, nivå av spenderade pengar, tid spenderad i en affär, hur mycket man konsumerar och hur stark konsumtionsvilja man har. Vidare presenterar Ladhari (2007) en konceptuell modell över hur njutning och upphetsning påverkar belåtenhet vilket i sin tur påverkar sannolikheten att WOM uppstår samt uppkomsten av positiv WOM. Upphetsning Sannolikhet av WOM Belåtenhet Njutning Positiv WOM Ladhari beskriver WOM som positivt eller negativt. Arndt i Ladhari (2007) rapporterade att utsättning för negativ WOM minskar sannolikheten för att en person köper en vara samtidigt som positiv WOM ökar sannolikheten att en vara köps. WOM visade sig ha en stark påverkan på val av tjänst, produkt och även vid utvärdering av produkter eller tjänster. Westbrock i Ladhari (2007) fann att positiva och negativa känslor påverkade mängden av WOM som uppstår. Derbaix och Vanhamme (i Ladhari, 2007) bekräftar detta och rapporterar även att överaskningar, negativa och positiva känslor har hög korrelation med sannolikheten av att WOM uppstår. En missnöjd kund kommer sannolikt att klaga, byta vara eller sprida negativ WOM (Zeelenberg & Pieters i Ladhari, 2007). Holmes m.fl. i Ladhari (2007) beskriver att många faktorer uppmuntrar eller avskräcker en person från att deltaga i fler eller färre WOM aktiviteter. Dessa faktorer inkluderar att vilja varna en person för något, att visa ovilja, att meddela dåliga nyheter eller att sprida tvivel över egna inköp. I sin artikel hänvisar Ladhari (2007) till en utförd en undersökning på 470 biobesökare på två biografer i en franskkanadensisk stad. Undersökningen syftar till att svara på om modellens relation mellan WOM, njutning, belåtenhet och upphetsning stämmer överens med den undersökta populationen. Den övergripande analysen av resultatet visar att njutning och upphetsning har en positiv påverkan på uppkomsten av WOM. Upphetsning har en större övergripande effekt än njutning när det gäller påverkan av att WOM uppstår. Vidare visar undersökningen att njutning har en större övergripande effekt på uppkomst av positiv WOM än vad upphetsning har. En negativ upplevelse sprider mer WOM än vad en positiv upplevelse gör. Undersökningen visar även att överraskningar ökar frekvensen av WOM. Belåtenhet visar sig också ha en stark koppling till ökade WOM aktiviteter. Resultatet av undersökningen visar även att om producenter skapar för höga förväntningar på en vara eller tjänst så minskar belåtenheten hos kunden vilket i sin tur underminerar varans eller tjänstens intäkter. 9

10 3. EMPIRI Resultaten vi har fått fram är baserade på 104 enkäter som har delats ut på Campus Valla i Linköping. För enkäten i sin helhet, se bilaga 1. Då vissa respondenter angett ett flertal alternativ vid flervalsfrågor kan antalet svar vara fler än antalat svarande. Det förekommer även vissa bortfall vilket förklarar att antalet svar ibland är mindre än antalet svarande. Vi har valt att presentera resultat från vår enkätundersökning som är relevanta för vårt syfte och vår frågeställning samt vår teoretiska bakgrund. 3.1 De som aldrig har besökt NH 12 stycken av de tillfrågade hade aldrig besökt NH, men hört talas om det. Av dessa hade 10 stycken hört talas om NH första gången genom vänner. Gemensamt för de 12 svarande var att samtliga idag oftast hör talas om NH via vänner. Orsaker som respondenterna anger till varför de inte har besökt NH är bland annat att de inte vill, att det inte blivit av och att de inte har haft något tillfälle. Deras uppfattning om NH är övervägande negativ, då 8 stycken har valt 3 på en skala personer anger att de inte brukar höra folk prata om NH, medan 4 stycken placerade sig i mitten på skalan. Alla 12 respondenterna anger att de pratar om NH i mycket liten utsträckning, men om de gör det så är det i övervägande positiva termer. 3.2 De som besöker NH 1-2 gånger per termin 78 stycken angav att de besöker NH 1-2 gånger per termin. 58 stycken av dessa svarade att de först hörde talas om NH genom vänner, 16 stycken genom Nolle-P, 2 stycken genom affischering och 2 stycken genom Annat. När man idag hör talas om NH är det främst genom vänner då 32 stycken svarade detta. 22 stycken angav affischering, 18 stycken speciella evenemang och 6 stycken Annat. För 34 personer så var anledningen till att man besöker NH att deras vänner gör det, 20 personer svarade speciella evenemang medan resten var utspridda på musik, mat och pris. Den största anledningen till att denna grupp inte besöker NH var konkurrenter (28) och vänner (18). Av dessa 78 så hade 14 personer en negativ uppfattning av NH och 36 personer en positiv uppfattning. 20 stycken placerade sig i mitten. 48 stycken hör mest positivt om NH och endast 12 anger att de hör mest negativt. 10 stycken hör lika mycket positivt som negativt. 44 personer uppger att de pratar om NH med andra i liten utsträckning, medan 26 uppger att de pratar om NH i relativt stor utsträckning. 28 stycken pratar positivt om NH och endast 6 pratar negativt. Hela 32 personer placerade sig i mitten på skalan. 3.3 De som besöker NH 1-2 gånger per månad 14 stycken av 104 angav att de besöker NH 1-2 gånger per månad. Samtliga svarade att de först kom i kontakt med NH genom vänner och den vanligaste anledningen till deras första besök var just vänner (6). Svaren från de övriga 8 var sittning, nollning och Annat. 10 stycken hör idag oftast talas om NH genom vänner, medan 2 svarade speciella evenemang och 2 annonser. 10 personer angav vänner som det främsta skälet till att besöka NH och 8 svarade priserna. 2 angav mat, 4 service och 4 speciella evenemang. 10 av de 14 svarande svarade ej på frågan varför de avstår från att besöka NH, medan resterande 4 angav konkurrenter och musiken. Alla 14 hade en positiv uppfattning om NH och 12 av dessa uppgav att de hör talas om NH främst i positiv bemärkelse. De resterande 2 var neutrala. 6 personer angav att de pratar om 10

11 NH med andra i stor utsträckning och de andra 8 svarade att de varken pratar mycket eller lite om NH. Alla 14 angav dock att när de pratar om NH så är det i positiv bemärkelse. 3.4 De som besöker NH 1 cirka gång i veckan 6 personer svarade att de besöker NH en gång i veckan och alla hörde första gången talas om NH genom vänner. Varför de besökte NH första gången är dock jämnt fördelat på nollning, sittning och vänner. Alla 6 går till NH främst för att det är bra priser, men de svarande angav även speciella evenemang, mat, musik och vänner som anledningar. 2 av de tillfrågade angav att om de väljer att avstå från att besöka NH så går de till en konkurrent. Uppfattningen om NH är positiv men 2 stycken angav att de mest hör negativt om NH. De andra 4 svarade att de mest hör positivt. Samtliga 6 angav att de pratar om NH med andra och 4 av dessa sade att de pratar positivt, 2 placerade sig i mitten på skalan 3.5 De som oftast hör talas om NH genom vänner 58 stycken av de 104 svarande angav att de oftast hör talas om NH genom vänner. 14 av dessa har en negativ uppfattning av NH och 40 har en positiv uppfattning. 36 svarade att de hör mest posivit om NH, medan 14 personer ansåg att de hör mest negativt. 14 personer av de 58 i svarsgruppen angav att de själva pratar om NH i relativt stor utsträckning och 28 stycken svarade att de i liten utsträckning pratar om NH. Om de pratar om NH så angav 20 personer att de pratar ungefär lika mycket positivt som negativt, och bara 4 personer svarade att de mestadels pratar negativt. 30 stycken svarade att de mest pratar positivt om NH. 3.6 De som hör mest negativt om NH 20 personer angav att de hör mest negativt om NH. Av dessa 20 så är det 14 stycken som själva har en negativ uppfattning av NH och bara 2 som har en positiv. 6 personer i denna svarsgrupp angav att de själva aldrig går till NH. 12 personer går dit 1-2 gånger per termin medan två går dit en gång i veckan. De som hör mest negativt om NH har ett snitt på 3,64 (skala 1-7) beträffande frågan om deras uppfattning av NH. 3.7 De som hör mest positivt om NH Av de 104 respondenterna så angav 66 stycken att de hör mest positivt om NH. 6 av dessa besöker NH en gång i veckan, 12 stycken 1-2 gånger i månaden och 48 stycken 1-2 gånger per termin. De som hör mest positivt om NH har i snitt 5 när det gäller deras uppfattning om verksamheten. 3.8 De som har en negativ uppfattning av NH 22 personer svarade att de har en övervägande negativ bild av NH. Av dessa 22 personer så är det bara 6 stycken som pratar om NH i negativ bemärkelse. På frågan om de pratar om NH med andra, på en skala 1-7, så placerar sig gruppen i snitt på 1.9. Det totala snittet på de 104 tillfrågade, alltså oavsett uppfattning, blev De som har en positiv uppfattning av NH 58 stycken av de 104 tillfrågade svarade att de har en positiv uppfattning av NH. På frågan om de pratar om NH med andra så placerar sig respondenterna i gruppen på i snitt 3.69 på en skala personer av dessa pratar dessutom i högre grad positivt om NH med andra. 11

12 3.10 De som besöker NH på grund av speciella evenemang Det är 28 respondenter som anger att de besöker NH i samband med speciella evenemang. 20 av dessa 28 uppger att de pratar om NH mer ofta än sällan. 26 av 28 som besöker NH vid speciella evenemang talar om det i positiv bemärkelse Hur uppfattas det att det pratas om NH Ett flertal av respondenterna tog på den öppna frågan upp att de varken pratar eller hör så mycket om NH såvida det inte är någonting speciellt som händer. man har inte så bra koll på vad som händer där när det inte är evenemang Jag var personligen där oftare förut när det var Fever (klubb som huserade på NH varannan fredag i flera års tid, reds. anm.) och sköna sittningar i stora salen Ett ställe där man har kul men man hör inte så mycket om det om det inte är något speciellt som händer NH upplevs som ett bra ställe när både restaurangen och dansgolvet i andra delen av NH är öppet som vid speciella evenemang 4. ANALYS I vår enkätundersökning angav hela 58 av 104 tillfrågade att de oftast hör talas om NH genom vänner. Vi kan därmed konstatera att WOM är NH:s största marknadsföringskanal. Samtidigt uppger 66 stycken av de 104 tillfrågade att de hör mest positivt om NH. Trots detta så besöker 72 stycken inte NH mer än 1-2 ggr per termin och 12 stycken har inte besökt NH överhuvudtaget. Detta anser vi kan tolkas på två sätt. Antingen så har den positiva WOM som sprids om NH inte tillräckligt stor genomslagskraft för att locka kunder, eller så väger negativ WOM tyngre än positiv. Detta skulle kunna förklaras med M.R Solomons (1992) resonemang som säger att konsumenten har lättare att uppfatta negativ WOM. Ladhari (2007) menar att utsättning för negativ WOM minskar sannolikheten för att en person köper en vara samtidigt som positiv WOM ökar sannolikheten för att en vara köps. I vårt fall skulle detta kunna innebära att besöksfrekvensen på NH minskar när negativ WOM sprids. 20 personer uppger att de hör mest negativt om NH och av dessa så har 14 stycken en negativ uppfattning om NH. Negativ WOM påverkar i stor utsträckning den uppfattning en person får av en vara, produkt eller tjänst (Ladhari, 2007). När det gäller de 66 stycken som uppger att de hör mest positivt om NH svarar 60 av dessa att de har en positiv uppfattning av NH. Detta skulle kunna förklaras med hälp av Söderlund och Rosengrens (2006) resonemang om att sändarens positiva emotionella tillstånd är positivt associerat med mottagarens positiva känslor och negativt tillstånd är associerat med mottagarens negativa känslor. Applicerat på NH skulle detta innebära att om en person hör någon säga något bra om NH så bidrar det till att mottagaren anammar sändares positiva budskap och själv skapar sig en positiv attityd till NH. Enligt Söderlund och Rosengrens modell skulle detta öka mottagarens intentioner till framtida besök. Om mottagaren däremot uppfattar sändarens budskap som negativt skulle det enligt samma modell resultera i att mottagaren får en negativ attityd till NH och därmed minskade intentioner att besöka verksamheten. Vår tolkning av de resultat enkätundersökning gav är att NH inte väcker några större känslor hos respondenterna. Studenter som går dit pratar varken mycket eller lite om NH med andra, och det de säger är heller inte känsloladdat. Snittet på en skala 1-7 beträffande hur mycket man pratar om NH med andra ligger på 3,98, vilket ligger närmare att man pratar om NH i låg utsträckning än i hög utsträckning. Vi kan också tyda från vår undersökning att när det gäller 12

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi C Kandidatuppsats VT 09-3 juni 2009 En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Handledar

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Trött, ointresserad och lat

Trött, ointresserad och lat UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2012 Datum för inlämning: 2012-06-03 Elin Nilsson & Johanna Faye-Lund Arnberg Handledare: Peter Thilenius Trött, ointresserad och

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

En studie om den alternativa betalningstjänsten Quixter

En studie om den alternativa betalningstjänsten Quixter En studie om den alternativa betalningstjänsten Quixter Kurs: Marknadsföring 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Inlämningsdatum: 2015-03-27 Institution: IEI Sandra Azhary, 940310-0044 Frida Velin, 940214-6766

Läs mer

KÖPPROCESSEN. Hur kan butikschefen påverka konsumentens tillvägagångssätt i köpprocessen?

KÖPPROCESSEN. Hur kan butikschefen påverka konsumentens tillvägagångssätt i köpprocessen? KÖPPROCESSEN Hur kan butikschefen påverka konsumentens tillvägagångssätt i köpprocessen? How the storemanager can affect the consumer approaches the purchaseprocess? BUTIKSCHEFSPROGRAMMET Examensarbete

Läs mer

E-HANDEL vs DETALJHANDEL

E-HANDEL vs DETALJHANDEL UPPSALA UNIVERSITET Magisteruppsats Företagsekonomiska Institutionen VT 2008 E-HANDEL vs DETALJHANDEL En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden Handledare: Finn Wiedersheim-Paul FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 30 maj 2012 Att skapa igenkändhet på turismmarknaden - En studie

Läs mer

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Ronja Ericsson Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Vilka faktorer påverkar konsumenten i sina val? Consumer behaviour regarding home insurances What factors affect the consumer s choice? Företagsekonomi

Läs mer

Ryktesspridning eller Reklampelare?

Ryktesspridning eller Reklampelare? Butikschefsprogrammet Institutionen Textilhögskolan Högskolan i Borås B-uppsats, VT 2010 Handledare: Vigo Peterzon Rapportnummer: 2010.11.9 Ryktesspridning eller Reklampelare? - En studie av butikskedjan

Läs mer

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Linköpings universitet Vt 2015 IEI- Marknadsföring, 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Swish En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Alexander Karlsson 940213-0679 Gustaf L. Södergren 930324-4991

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Fastighetsmäklarens sidotjänster

Fastighetsmäklarens sidotjänster Malin Andersson Sara Gunnarsson Fastighetsmäklarens sidotjänster Sidotjänsternas påverkan på kundernas val av fastighetsmäklare Real estate agent ancillary services Ancillary services impact on the customer

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik HT 2011 Programmet för IT, medier och design 180hp (Frivilligt: Programmet för xxx) Sociala fotografer

Läs mer

"Har du förtroende för din bank?"

Har du förtroende för din bank? "Har du förtroende för din bank?" En studie om hur husägares förtroende till banken har förändrats under finanskrisen Författare: Terese Olsson Karin Lundgren Handledare: Owe. R. Hedström Student Handelshögskolan

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi inriktning mot fastighetsförmedling

Examensarbete i ämnet företagsekonomi inriktning mot fastighetsförmedling Institutionen för ekonomi Titel: Val av fastighetsmäklare - en jämförelse småstad/storstad Författare: Petra Jonsson och Lena Rönn Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet

Läs mer

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Institutionen för ekonomi Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst Unga vuxnas val av bank Robin Holst Examensarbete för tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Raseborg 2012 EXAMENSARBETE Författare: Robin Holst Utbildningsprogram och ort: Företagsekonomi,

Läs mer