Installa)on"och"användarmanual" Typ:"WEBD1215"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installa)on"och"användarmanual" Typ:"WEBD1215""

Transkript

1 Internet&Webaseradstyrningav SystemNexamo=agarevia smartphone. Installa)onochanvändarmanual Typ:WEBD1215 V1.5 1

2 InstalleraNexaGateway Tackföra=duharvaltNexaGateway,följandeinstalla)onsochanvändarmanualkommera=ledadigigenomdomolika momenten/inställningarna)llenenkel,bekvämochfunk)onellstyrningavdinanexamo=agare,lokaltviadi=nätverkellervia 3G/Roamingdåduärutanfördi=lokalanätverk. Inledning Sid 3D4 InstalleraNexaGateway Sid 5 Skaparumochnamngemo=agare Sid 6 Skapasekvenseroch)merfunk)oner Sid 7,8,9,10 Skapasnabb )mer Sid 11 Skapaolikadimmervärden Sid 12 VäxlamellanlokaltWiFi&3G Sid 13 Säkerhetskopieraalldata)llwebserver Sid 14 Laddanerdatafrånwebserver)llegenellerannaniPhone Sid 15 Webmanager/PC/MAC/Android Sid 16,17,18,19,20,21,22 GooglePlay/Android Sid 22 Ivissaavsni=kandetförekommaengelskaordikombina)onmedsvenska,viharhoppasniharöverseendemedde=aochvi jobbarmedständiga/automa)skauppdateringarförapparochwebmanager. 2

3 Kompa)blamo=agare:SystemNexasamtMDSpot100RFförLED styrning.ejkompa)belmedsystemnexapro. NexaGatewayärenWebochserverbaseradtjänstsommjukvarumässigtautoma)kuppdaterasutana=man självbehöveruaörakommandon. Ingaabonnemangsavgiber)llkommer. 6stiPhone/iPadkankopplasmotsammaGateway ObegränsatantalAndroidphoneskankopplasmotsamman(webbaserade) Vissafunk)onerärejak)verade,ex Energimätare denfunk)onenberäknasvaraak)vårsskibet2013d14. Vireserverarossförändringarsamteventuellafelskrivningarimanualerochapplika)onen. NexaGatewaymedengelskversionkommerundervåren

4 Inledning NexaGatewayärenwebbaseradenhet(Weblink)somkopplasuppmotdenbefintligarouternihemmetochviadenkommunicerar dumedenserversom)llhandahållerinforma)onenochinställningarmotdensmartphoneduanvänder.weblinkenärsedanden förlängdaarmenikommunika)onmedanslutnanexamo=agareidi=hemellerkontor,fri)dshusellerannanplatsduvaltansluta dinnexagateway.heltenkeltennexasändare/lärrkontroll.nexagatewaykommunicerarochärkompa)belmedsamtliga självlärandemo=agareisystemnexasamtmdspot100rfförledstyrning,denärejkompa)belmedäldrenexamo=agaremed kodvredenellersystemnexapro Duväljersjälviinställningarnaomduvillkommuniceravia 3Gellervialokalrouter.NexaGatewayståriständig kontaktmedservernochuppdaterasvar3:esekundför a=kontrolleraomdetärnågontrafika=framföra. 4

5 InstalleraNexaGateway 1. AnslutdinNexaGateway)lldinlokalaroutervia medföljanderjd45kabelsamtanslutnätadaptern)ll e=strömu=ag.detkanvaraenfördela=hanexa Gatewaysynligsådukanläsaavdisplayenunder installa)onen. När$du$ansluter$en$ny$ smartphone $så$frågar$gateway$ om$den$skall$acceptera$denna$enhet,$tryck$på$yes.$de>a$ skall$göras$för$varje$ny$telefon$som$ansluts.$ Laddaner NexaGateway appengra)sfrånappstore 2.GåiniInställningar,längtner)llhöger,under säkerhetsinställningarklickardupå Redigera säkerhetsinställningar HärfyllerdusedanidineDpostadress samtenegen4siffrigpinkod. Väljnärmasthemstad Ochvälj)dzonGMT +1 3.Gåsedaninunder konfigurerainternetkontrollen ochfyllimackodensomärangivenpå undersidanavdinnexagatewayskickasedanbegäran,gatewayenkommersvarameden4siffrig PINkodsomduskriverinpådintelefon. 5

6 Skaparumochnamngemo=agare Härgårviigenomhurduskapare=rum,ochhurdu anger/döper&lärindinamo=agare. Klickapåe=rum Skrivinnamnetpå rummet VäljenEnhet,klicka ochskrivinnamnet påmo=agareneller lampanduvillstyra, Väljsedanomdetär endimmerelleron/ Offmo=agare. Förberedmo=agaren ochställdeni inlärningsläge. KlickapåPAIR/PARA ochsedanpåsave Seqng/Spara inställning. Applika)onenkanerbjudaregleringav8olikarum somkannamngessamt6enheter/mo=agareför individuellstyrning.(totalt48mo=agare)givetvis kanmanparallelltstyrafleraenheterfrånsamma knapp,detendasomreglerardetärantaletkoder denspecifikamo=agarenkanhaiminnet. 6

7 SkapaSekvenser&Timerfunk)on Sekvensereller scenario kopplat)lltimerfunk)oner ärenbralösningförautoma)on,segrundernafördessa inställningar TryckpåAutoma)sera ochklickasedanpålär 1 innysekvens Skrivinnamnetpåden nyasekvensen, ExMorgon. Följanvisning KlickaOKochklicka PåHemknappen 4 Nuärdui inlärningslägeför )merinställning,välj vikenenhetduvillställa in,extest. 5 ExempletvisarPA3 (On/Off)mo=agare. KlickaPå. 6 Nuhardusparatsteg 1avdennasekvens. Läsanvisningoch KlickaOK. Fortsä=ning.. 7

8 SkapaSekvenser&Timerfunk)on Sekvensereller scenario kopplat)lltimerfunk)oner ärenbralösningförautoma)on,segrundernafördessa inställningar Skapany)mer Ställin parametrar, klickapåpilen försekvenser Väljdensekvens duvill)mer styra, exempelvis Morgon 10 Väljden)ddu villalterna)vt Gryning/ Skymning 11 Öppna/stäng domdagarsom äraktuella 12 Fullföljdom olikastegenför allaparametrar ochsparasedan. SPARATIMER Fortsä=ning 8

9 SkapaSekvenser&Timerfunk)on Sekvensereller scenario kopplat)lltimerfunk)oner ärenbralösningförautoma)on,segrundernafördessa inställningar. Sekvenseroch)merinställningaräre=enkeltsä= a=automa)serasinamo=agare,döpadom)ll lämpliganamnochknyta)merfunk)oner)ll respek)vesekvens.dukanskapatotalt16olika sekvenseroch10olikasteg/scenarioinomvarje sekvens,samt10timerinställningar. Härkanvinusea=vihar ensekvenssomheter MorgonochenTimer)d kopplad)llmorgon Dåduskapar)merfunk)onerisekvensersomär kopplat)llenellerfleramo=agareochdåsam)digt bestämma)denmellanomdomolikaak)viteterna förrespek)vemo=agare. Exenavdinalamportänderpå25%kl07:00,10 minutersenaregårdenupp)ll50%,07:15startar radion,07:30gårkaffebryggarenpåetc..iexemplet harduutny=jat1sekvenssamt3steginomden sekvensen. 9

10 Enskapadsekvenssomärknuten)llfleraolika mo=agarekantända/släckainomolika)dsintervaller. SkapaSekvenser&Timerfunk)on Vänte)d Omduanvänderdigavensekvensdärfleramo=agareäranslutna,somiexempletsovänk,köksbänkochköksbordsåkandu väljainomvilken)dsintervalldessaskalltändauppi50%,iexempletär default 3sekundermellanvarjemo=agareinlagt,det kanvalfri=ändras)ll)mmar/minuterellersekunder.detgårocksåbraa=välja slump)d inome=intervall,exempelvisom förstalampantänderuppmed50%vidgryning,såkanlampanr2tändauppslumpmässigtinom)dsintervallen1)mmeoch30 minuteromduväljerdet. Klickapåpilen.. Väljintervall/vänte)d.. 10

11 Skapa SnabbTimer EnSnabbTimerkanvaraprak)sknärdu )llfälligtvillläggatimer)dpånågonmo=agare idagellerifram)den(engåns)mer) Väljnågotavdina Rum /Dåöppnar allaenheteri de=arumklicka sedanpåsnabb Timeruppe)ll höger. Väljvärdepå exempelvisdin lampasomär ansluten)llen dimmer. (sänglampa) Välj)denfördinsänglampa,kanskeimorgonkl07:10 hadepassatbra?trycksedanpåställinsnabbtimer 11

12 Skapaolikadimmervärden Omman)llfälligtvilländrasi=dimmervärde beroendepåljusförhållanden,ellervärdensom påverkasavolikalastersomäranslutnasågörvi följande.. Väljförstönskad lampa,klickasedan slide boxenför önskatvärde. Sä=däreberönskad nivåmedpiluppeller ned. Dennainställningärejpermanent,utaninställningen gällerförstunden,eller)llsdenändrasmanuelltigen. 12

13 VäxlamellanlokaltWiFi&3G DukanväxlamellanlokaltWiFi(sammaWiFisom NexaGatewayboxenärkopplad)ll)eller3G/Roaming dåduärpåresandefot. Klickapå symbolenför3g Väljalterna)v Nuärdui3G/Roamingläge DukannärsomhelstväxlamellanLokalWiFieller3G/Roamingläge,däremotkandubaraskapa sekvenseroch)merinställningariwifiläge,mengivetvisanvändadomi3g/roamingläge. 13

14 Säkerhetskopieraalldata)llWebserver/ ÅterställaGatewaysdatabas Detärrekommenderata=säkerhetskopierasåfort ändringarärgjorda)llwebserver,dåkanall)ddensenaste inställningenladdashem)lltelefonenigen. Klickapå Säkerhetskopieradata)ll Webserver.. KlickapåÖverfördata)ll Web.Dåsparasalladina inställningarpå servern Upp)ll6olikaiPhoneskanvaraanslutna)llNexaGateway,exempelvisfleraifamiljenkan hasammainställningar,förutsä=nigenära=samtligatelefonerärinloggademedsamma edpostadressochsamma4siffrigapinkod./detgårocksåbramedipadellerannan läspla=ainomapple.villduåterställa från databasen/serverngördubaraomvänt Återställa,sedanLaddanerdatabasenfrånWeb.DukananslutaobegränsatantalAndroid. 14

15 LaddanerdatafrånWebserver/)llegen ellerannaniphone Dominställningarsomärgjordaochuppladdade)ll Webserverkanåterladdasner)llegeniPhoneelleromman villanslutay=erligareeniphonemedsammainställningar. Klickapå Säkerhetskopieradata)ll Webserver.. KlickapåLaddaner databasfrånwebserver. OBS! Vidnerladdningfrån databasskapadavannan iphonekanbokstävernaå ÄÖa=ändras/vijobbar pådensaken. Upp)ll6olikasmartphoneskanvaraanslutna)llNexaGateway,exempelvisflerai familjenkanhasammainställningar,förutsä=ningenära=samtligatelefonerärinloggade medsammaedpostadressochsamma4siffrigapinkod./detgårocksåbramedipadeller annanläspla=a.villduåterställa från databasen/serverngördubaraomvänt Återställa, sedanladdanerdatabasenfrånweb. 15

16 WEBManager styrningvia PC/MAC Inloggning. Samtligainställningarsomärskapadeitelefonenskall/bör säkerhetskopieras)llwebservern.däreberkanmanstyraoch reglerasinaanslutnamo=agareviapc/mac/webbaserade smartphones. I WEBManagerskaparduochställerindi= konto,samtdöperrumochenheter. Härkanduocksåskapasekvenser/scenario. SkapadineDpostadress(valfri)samtPinkod ochlösenord. KlickapåLoggainochväntanågrasekunder såöppnarwebmanageruppsigföra= skapainställningar Setup ochlösenord. Forts.. 16

17 WEBManager styrningvia PC/MAC Inloggning. Skapalösenordochbekräbalösenord AngedinMACkodsomstårpå undersidanavnexagateway. KlickasedanpåSKICKAMACKOD, ochväntanågrasekunder,en4d siffrigpinkodvisarsigiskärmen pånexagateway,somduskriver inirutanochklickapåbekräba. Nuärdetklarta=börjaskapa rumochenhetersamtönskade sekvenser. 17

18 WEBManager styrningvia PC/MAC Inloggning. NärdinsetupärklarkandubörjaskapaRum ochenheter,härharvivalta=klickapå Rum ochdåöppnarsigdennaruta,därdu självväjervadrummetskallheta.namnetpå rummetbörejvaralängreän12teckenföra= sedanpassainiknappdrutorna)llhöger. Ebera=rummetärdöpt,gårduvidare)ll Enheter 18

19 WEBManager styrningvia PC/MAC Inloggning. Härkanvigåvidareochskapaenheter,föra= döpadomolikamo=agarnasomskallvara anslutna.dukanskapa6olikaenheter/ mo=agareinomvarjerum,dukanocksåvälja vilkentypavenhetdetär,(dimmerellerenpå/ Avmo=agare. Skrivinny=namnpåmo=agaren,max12 tecken. Mood funk)onenärejännuidrib,sådet avsni=etkanvihoppaöver. NärduskapatRumochEnheterkandugå vidare)llavsni=etför Sekvenser glöm intea=tryckapå SPARAOCHVISA 19

20 WEBManager styrningvia PC/MAC Inloggning. Viharskapat Bordslampa isovrummet,och väljerhärvadvivilldöpasekvensen)ll.(kväll) Ide=aavsni=såkandusparasekvenser, raderasekvenser,avbrytaeditering,ändra på)derisekvenser,fördröjningarmellan domolikaak)viteterna. Omdu)digareharskapatallainställningar viadinsmarphone,såspeglardennasidaalla dinainställningar,dukanmedandraord döpa,skapaochediteraidenenhet/pc/mac sompassardigbäst,sålängealltsparasså finnsall)ddensenaste uppdateringen lagradpåservern. 20

21 WEBManager styrningvia PC/MAC Inloggning. Dukanskapatotalt16olikasekvenseroch 10steginomvarjesekvens.Totalt160olika varia)oner. Härgårduigenomdomolikastegen,därdu bestämmernärlampanskalltändaochvilka värdendenskalltändaiomdetären dimmer,använderdudigavfleraolika lamporinomsekvensensåkandusjälv bestämmainomvilkaintervallerdessa lamporskalltända/släckaetc. Glöminteborta= spara allinställningar somgörs. 21

22 WebbaseradinloggningviaAndroid/ Googleplay. Laddashemgra)sfrånGoogleplay Fyllidina uppgiber Väljdinarum Takontrollöver belysningen. Allainställningarsomärskapadeochsparadekananvändaspådinaolikaenheterunderförutsä=ninga=inloggning/eDpost/lösenord ärsamma,a=växlamellaniphone/ipad/android/pc/macäringaproblem. 22

23 Server 23

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Skapa din egen kanal på Youtube

Skapa din egen kanal på Youtube Skapa din egen kanal på Youtube - för dina uppladdade filmer eller som portal som visar din spellista En kanal är en sida som den allmänna publiken kan titta på och som innehåller en användares profilinformation,

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

Onyx. Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri. Bruksanvisning

Onyx. Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri. Bruksanvisning Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri Bruksanvisning Innehållsförteckning INTRODUKTION 3 BESKRIVNING OCH FUNKTIONER 3 DESIGN OCH PRESTANDA 3 TRÅDLÖS ANSLUTNING 3 INKLUDERAT 3 REGLAGE OCH

Läs mer

Kom igång med 100Koll.

Kom igång med 100Koll. Kom igång med 100Koll. Vi tror på handling. 100Koll innehåll Optiskt öga. Sändare. Antenn. Smartplug. 2 st fästbrickor. Våtservett. Torkduk. Innan du börjar installera Wet Dry För att underlätta installationen

Läs mer

LATHUND Episerver. Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer

LATHUND Episerver. Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer 1 LATHUND Episerver Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer 2010-09-08 Rev 2011-06-14 Avs intranät och ext pktlösning 2 Logga in För att kunna komma åt din webbplats och redigeringsgränssnittet måste

Läs mer

Energieffektivitet med KNX

Energieffektivitet med KNX Innehållsförteckning KNX är grön teknik 4 Studie: Högskolan i Bremen (Tyskland) KNX-standarden har möjliggjort avsevärda energibesparingar 5 Nya SciTec-centret på Oundle-skolan i Peterborough (Storbritannien)

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Introduktion... 3 Nya funktioner i 3.1... 3

Introduktion... 3 Nya funktioner i 3.1... 3 Nyheter i 3.1 1 Introduktion... 3 Nya funktioner i 3.1... 3 Lektionsplanerare...3 it s learning mobile...5 Inloggning...5 Användargränssnitt...6 eportfolio...6 Blogg...8 Inställningar och behörigheter...9

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Ladda upp information Använd Diasend

Ladda upp information Använd Diasend Ladda upp information Använd Diasend Det webbaserade sättet att hantera och granska insulinpumpens lagrade information. Ladda ner information från din blodsockermätare tillsammans med Animas Vibe till

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

ETS4 för nybörjare. 8 steg till framgång

ETS4 för nybörjare. 8 steg till framgång ETS4 för nybörjare 8 steg till framgång Steg 1 8 steg till framgång med ETS4 Starta ETS4 Dubbelklicka på ikonen på skrivbordet Installationen av ETS4 kan göras via inställningarna som tillhandahålls från

Läs mer

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG 2673-1-8567 18.07.2014 Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG DA-M-0.4.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5

Läs mer

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 MOS SE 1335-3 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering

Läs mer

Leica mojo3d Start första gången

Leica mojo3d Start första gången Leica mojo3d Start första gången SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro Tel o fax 019-228005 INSTRUKTION LEICA Mojo3D GUIDNING. 2 Generellt denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Bruksanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Bruksanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Bruksanvisning Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig rätten att göra

Läs mer

1. A% ta backup av Disgen

1. A% ta backup av Disgen Dagens ämne Speciellt för Disgen, backup, utskrifter, bildhantering, genvägar 1. A% ta backup av Disgen Disgen påminner om backup när man loggar ut 25 gånger utan a% ta backup. Så här tar man backup?ll

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer